Závěrečná zpráva o systému DVPP v oblasti autoevaluace. Ivana Shánilová

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Závěrečná zpráva o systému DVPP v oblasti autoevaluace. Ivana Shánilová"

Transkript

1 Závěrečná zpráva o systému DVPP v oblasti autoevaluace Ivana Shánilová

2 Poděkování Děkuji všem mým kolegům za spolupráci při řešení projektu Autoevaluace PhDr. Martinu Chválovi, Ph.D., PhDr. Karlu Starému, Ph.D., Mgr. Janě Štybnarové, Mgr. Lucii Procházkové, Ing. Stanislavu Michkovi a Mgr. Věře Mühlheimové.

3 Cíl projektu: Podpořit autoevaluační procesy na školách jako účinný prostředek zkvalitňování počátečního vzdělávání, kdy vlastní hodnocení školy bude chápáno jako nezbytná součást práce školy pro zkvalitňování její činnosti. Cílem bylo rovněž vhodně provázat autoevaluaci a externí evaluaci ve spolupráci se školami, zřizovateli a ČŠI tak, aby bylo zajištěno trvalé zvyšování kvality. Cílová skupina projektu: MŠ speciální, základní školy, střední školy, ZUŠ, SOŠ, SŠ jazykové s právem státní zkoušky, VOŠ Popis aktivity D Vzdělávání, výstupy a monitorovací indikátory Národní institut pro další vzdělávání v projektu Autoevaluace realizoval blok klíčových aktivit D - Vzdělávání a diseminace. Jeho cílem bylo navrhnout a pilotně ověřit systém vzdělávání pedagogických pracovníků škol v oblasti autoevaluace, informovat širší pedagogickou a odbornou veřejnost o zavádění systému autoevaluace do praxe škol. Blok klíčových aktivit D - Vzdělávání a diseminace zahrnoval tyto klíčové aktivity: D1a - DVPP - vývoj a realizace pilotáží vzdělávacích programů pro koordinátory autoevaluace ve školách a poradce pro školy v oblasti autoevaluace D1b - DVPP - návrh studia k výkonu specializované činnosti v rozsahu 250 vyučovacích hodin D2 - Diseminace výstupů projektu - poskytování a šíření informací o projektu, jeho výstupech, pracovních, odborných a vědeckých výsledcích a o zkušenostech (zahajovací a závěrečné konference pro pedagogickou, odbornou veřejnost a zřizovatele) D3 - Tvorba studijních textů a metodik ke vzdělávacím programům aktivity

4 Výstupy klíčové aktivity D1a - DVPP - vývoj a realizace vzdělávacích programů pro koordinátory autoevaluace ve školách a poradce pro školy v oblasti autoevaluace: a) vzdělávací program Koordinátor autoevaluace absolventů smíšené formy studia v celkovém rozsahu 50 vyučovacích hodin (realizace ) b) vzdělávací program Poradce autoevaluace - 28 absolventů vzdělávacího programu v celkovém rozsahu 20 vyučovacích hodin (podmínkou je absolvování vzděl. prog. Koordinátor autoevaluace (realizace ) c) závěrečná zpráva o systému DVPP v oblasti autoevaluace (2012) D1b: DVPP - návrh standardu studia k výkonu specializované činnosti - Koordinátor autoevaluace : Návrh standardu studia k výkonu specializované činnosti pro koordinátory evaluačních procesů na školách, tvořen modulárním systémem v rozsahu 250 vyučovacích hodin. D 2 - Diseminace výstupů projektu - konference pro odbornou veřejnost a zřizovatele: a) 14 zahajovacích konferencí (s důrazem na motivaci zapojení cílových skupin do projektu) (2009 / 2010) b) 14 závěrečných konferencí (s důrazem na diseminaci výstupů a zhodnocení přínosu projektu) (2011 / 2012) D 3 - Tvorba studijních textů a metodik ke vzdělávacím programům aktivity: a) studijní text pro účastníky vzdělávacího programu Koordinátor autoevaluace b) metodický materiál pro lektory vzdělávacího programu Koordinátor autoevaluace c) studijní text pro účastníky vzdělávacího programu Poradce autoevaluace d) metodický materiál pro lektory vzdělávacího programu Poradce autoevaluace

5 Monitorovací indikátory výstupů Aktivita Indikátor počet D1a D1a Vzdělávací program Koordinátor AE: vnitřním členěním dle jednotlivých typů škol 210 absolventů KO AE po 50 hodinách Vzdělávací program Poradce AE: 28 absolventů po 20 hodinách 1 1 D1a Závěrečná zpráva o systému DVPP v oblasti autoevaluace 1 D1b D2 Zpracovaný návrh standardu studia k výkonu specializované činnosti Konference: 2 konference v každém kraji, tj. 28x60 osob = 1680 účastníků 1 28 D3 Studijní texty pro Koordinátora AE v nákladu 500 kusů 1 D3 Metodika pro vzdělávací program Koordinátor AE v nákladu 50 kusů 1 D3 Studijní texty pro Poradce AE v nákladu 100 kusů 1 D3 Metodika pro vzdělávací program Poradce AE v nákladu 20 kusů 1

6 Realizace klíčových aktivit D1a - DVPP - vývoj a realizace pilotáží vzdělávacích programů pro koordinátory autoevaluace ve školách a poradce pro školy v oblasti autoevaluace. Jedním z důležitých pilířů podpory autoevaluace ve školách je systematické vzdělávání v tomto tématu. Cílovou skupinou tohoto vzdělávání by mělo být vedení škol, případně učitelé, kteří jsou vedením školy pověřeny autoevaluačními činnostmi. Proto byl v rámci projektu Cesta ke kvalitě připraven kurz pro tzv. koordinátory autoevaluace. Byl realizován ve dvou bězích na počátku projektu na podzim 2009 a na jeho konci, na podzim Ve druhém běhu mohly být mezi studijní materiály zahrnuty průběžně vzniklé výstupy projektu Cesta ke kvalitě (např. metodicky laděné bulletiny Na cestě ke kvalitě, evaluační nástroje, elektronický slovník Kvalita a hodnocení ve vzdělávání ). Vzdělávací kurz měl pomoci absolventům odpovědět na následující otázky: Jaký je záměr/cíl autoevaluace, a co od ní očekáváme? Kdo bude evaluaci provádět a kdo řídit? Jaké zdroje k informacím budu potřebovat? Kolik času potřebujeme/máme a jaké budou náklady na tento proces? Jaké nástroje budeme potřebovat (jak předejít případným úskalím)? Jak budeme informace zpracovávat? Za přípravu a realizaci kurzu byl rovněž zodpovědný Národní institut pro další vzdělávání (NIDV). Oba běhy kurzu absolvovalo celkem 466 pedagogických pracovníků. Zároveň bylo vyškoleno 11 lektorů v oblasti autoevaluace, kteří se podíleli na tvorbě studijních textů a metodik k jednotlivým programům.

7 Vzdělávací program Koordinátor autoevaluace. Vzdělávací program, tak, jak byl akreditován MŠMT, obsahoval 3 části: a) Přímou výuku, která byla organizována v 5 seminářích po 6 hodinách b) Studijní texty, které obsahově navazovaly na jednotlivé semináře, tj. obsahovaly 5 kapitol, jejichž témata a podtémata měla přímou souvislost se vzdělávacími cíli i obsahy přímé výuky c) E-learningovou výuku, která obsahovala důležité rozšiřující studijní materiály k přímé výuce, dále úkoly pro účastníky kurzu, které byly opět obsahově provázány se studijními texty i s výukou, jejími cíli i obsahy. Z tohoto důvodu byl také e- learning uspořádán do 5 modulů. Vzdělávací cíle programu: Hlavním cílem programu bylo odstranit bariéry přístupu k vlastnímu hodnocení školy, tedy zvládnout podstatu plánování, vlastního procesu a výstupů autoevaluace jako jednoho z podstatných faktorů trvalého rozvoje školy. Absolvent by se měl se ztotožnit s autoevaluací jako nástrojem zkvalitňování školy. Měl by si osvojit potřebné znalosti a dovednosti k plánování a realizaci evaluačních činností ve škole. Cíle a obsah vzdělávacího programu (studijních textů, e-learningu) v jednotlivých modulech: 1. Úvod do autoevaluace školy Cíle absolventa: Orientovat se v teorii evaluace, v právních normách, vyhláškách a dalších dokumentech souvisejících s řízením kvality, s vlastním hodnocením školy. Popsat modely řízení kvality. Vysvětlit smysl a význam autoevaluace. Obsah: Pojmy evaluace, hodnocení, autoevaluace, vlastní hodnocení, sebehodnocení a jejich pracovní vymezení. Úrovně evaluačních procesů. Kvalita a modely řízení kvality. Legislativní rámec vlastního hodnocení. Smysl a význam autoevaluace

8 2. Plánování autoevaluace Cíle: Objasnit rozdělení kompetencí v rámci pedagogického sboru v souvislosti s procesy autoevaluace. Posoudit vytvořený autoevaluační plán. Rozpoznávat rizika a úskalí související s procesem autoevaluace, vyjmenovat způsoby, jak je možné jim předcházet. Popsat etické otázky autoevaluace a uvést příklady, jak vytvářet neohrožující prostředí. Obsah: Rozdělení odpovědnosti a pravomocí při provádění autoevaluace.. Základní pojmy pro plánování autoevaluace. Přehled základních evaluačních metod, technik a nástrojů. Plán autoevaluace. Rizika autoevaluace. Etika autoevaluace 3. Proces autoevaluace Cíle: Chápat komplexnost autoevaluačního procesu. Shromažďovat data pro autoevaluaci své školy. Rozumět významu sebehodnocení a kolegiálního hodnocení. Rozvíjet evaluační kulturu školy. Obsah: Autoevaluace jako proces. Triangulace jako nástroj zajištění kvality procesu autoevaluace školy. Realizace shromažďování dat v souvislosti s dalšími evaluačními procesy ve škole. Proces autoevaluace na úrovní učitele. Sebehodnocení učitele v procesu autoevaluace 4. Výstup autoevaluace Cíle: Využívat relevantních zdrojů dat. Analyzovat získaná data a interpretovat výsledky vzhledem ke stanovení adekvátních opatření. Zpracovat zprávu o vlastním hodnocení školy.

9 Zajišťovat funkční provázanost všech evaluačních procesů ve škole. Obsah: Zdroje dat, jejich analýza a interpretace výsledků. Zpracování zprávy o vlastním hodnocení školy. Využití výsledků autoevaluace 5. Vyhodnocení autoevaluačního cyklu Cíle: Zhodnotit a zefektivnit uskutečněný autoevaluační proces. Identifikovat vhodné formy podpory autoevaluace pro svoji školu. Reflektovat kompetence koordinátora autoevaluace a vytvořit plán jejich rozvoje. Obsah: Metaevaluce a její využití pro další evaluační cyklus. Podpůrný systém pro školy Absolvent: Orientuje se v teorii evaluace, v právních normách, vyhláškách a dalších dokumentech souvisejících s řízením kvality, s vlastním hodnocením školy. Kriticky analyzuje modely řízení kvality. Vyhodnotí smysl a význam autoevaluace. Chápe roli koordinátora autoevaluace a rozdělení kompetencí v rámci pedagogického sboru v souvislosti s procesy autoevaluace. Zpracovává autoevaluační plán, tj. orientuje se v procesu, jak identifikovat potřeby školy, vybrat priority, formulovat cíle, stanovit oblasti a podoblasti sledování, stanovit a formulovat kritéria, indikátory a zvolit vhodné metody, techniky či nástroje k jejich dosažení, stanovit časový plán sledování a kompetence jednotlivých členů týmu. Rozpozná rizika a úskalí související s procesem autoevaluace, dokáže jim předcházet či s nimi pracovat. Rozumí etickým otázkám autoevaluace a dokáže na škole vytvářet neohrožující prostředí. Chápe komplexnost autoevaluačního procesu. Používá vhodné evaluační nástroje. Shromažďuje data pro autoevaluci své školy. Koordinuje evaluační procesy ve škole. Analyzuje získaná data a interpretuje výsledky. Zpracuje zprávu o vlastním hodnocení školy.

10 Strukturuje zprávu tak, aby byla účelně využitelná při přípravě dalších školních dokumentů. Vhodně aplikuje jednotlivé části zprávy o vlastním hodnocení školy do dalších dokumentů školy a prezentuje ji v různých kontextech. Zhodnotí uskutečněný autoevaluační proces. Identifikuje, př. zajistí vhodné formy podpory autoevaluace pro svoji školu. Iniciuje funkční provázanost všech evaluačních procesů ve škole. Vzdělávací program zahrnoval celkem 50 hodin, z toho: přímou výuku v rozsahu 30 hodin, která byla vedená příslušným lektorem, e-learning v rozsahu 20 hodin, který vedl příslušný tutor, práce se studijními texty, tedy individuální studium, Struktura celého vzdělávacího programu (včetně výuky, studijních textů i e-learningu) je uspořádána v 5 modulech. Jednotlivá témata a jejich cíle se vzájemně prolínala jak ve studijních textech tak i v e-lerningovém studiu. E-learning zároveň obsahoval rozšiřující podtémata podle toho, jaké zprostředkování obsahů a cílů dovolily způsob jejich prezentace. Úkolem každého lektora vzdělávacího programu Koordinátor autoevaluace bylo podrobně se seznámit s uvedenými vzdělávacími moduly programu, s jejich cíli a obsahy. Pojetí vzdělávacích kurzů (zprostředkování stěžejních témat jednotlivých modulů) bylo založené na aktivním přístupu účastníků, (řečeno současným slovníkem) a) na konstruktivním přístupu, na vlastní konstrukci poznání b) na konstruování vědění jako smysluplném řešení problému. Aktivní pojetí, aktivní konstrukce vědění, vycházelo z osvojených zkušeností a poznatků, že každý účastník vzdělávacího programu má určité zkušenosti a znalosti v oblasti (auto)evaluačních procesů, aktivní přístup vedení seminářů umožnil každému z nich navázat na dosavadní stav poznání a dále ho rozvíjet. Činnostní přístup zdůrazňoval i sociální dimenzi - práci ve skupinách, společné diskuse apod., zároveň motivoval lektory k hlubšímu vhledu do kognitivních (poznávacích) aktivit účastníků vzdělávacího kurzu.

11 Základní konstruktivní metoda reprezentující činnostní pojetí vzdělávání obsahovala 3 základní fáze 1 : 1. Kontextové poznávání vychází ze zkušenosti učících se, z jejich prvotní představy, znamená poznání v určité souvislosti, v kontextu individuální zkušenosti 2. Dekontextualizované poznávání znamená odstup od prvotní zkušenosti, poznávací zlom ono to může být i jinak. Fáze vede k získání vědeckého poznatku, ke komplexní představě o daném problému 3. Re-kontextualizace znamená, že učící se použije osvojený poznatek, pojem v nových kontextech Níže jsou uvedeny postupy konstruktivní metody tak, jak byly používány lektory při jejich práci: 1. Fáze fáze individuální činnosti - učící se se ponoří do výchozí situace, jejím cílem je uvědomit si dosavadní vědomosti, znalosti, schopnosti, představy, zkušenosti. Dosažený stav poznání se fixuje činností, tedy na vytvoření textu, schématu (na základě zadaného úkolu). Smyslem této počáteční fáze (fáze procesu konceptualizace, utváření pojmů) bylo uvědomit si dosavadní stav poznání, objevit prekoncept (jakousi zatím neujasněnou představu o významu pojmu, o zadaném problému), ze kterého se dále vycházelo. 2. Fáze fáze sociálního zprostředkování, při které dochází k zveřejnění toho, co účastníci v první fázi napsali, vytvořili, tato fáze probíhá formou společné diskuse. V této fázi se hledají společné i rozdílné znaky, které vyplynou ze zveřejnění individuálních prací, z prekonceptu. Tím se rozkrývají jednotlivé individuální koncepce. Cílem této fáze bylo postupně směřovat k odhalování pojmového jádra a objevovat nejdůležitější vztahy pro daný pojem. 1 HOLEČEK, V. Proces dekontextualizace při utváření abstraktního pojmu. Pedagogika. 2008, s ISSN KOSÍKOVÁ, Věra. Psychologie ve vzdělávání a její psychodidaktické aspekty Praha : Grada Publishing, ISBN ŠTECH, S. Škola stále nová Praha : Karolinum, ISBN

12 3. fáze fáze syntetických vyjádření, fáze výsledných konstruktů, které mohou mít podobu společného textu, dokumentu Toto syntetické vyjádření by mělo vyjadřovat posun v poznání, v myšlení, v pochopení podstaty pojmového jádra, jeho souvislostí Zhodnocení vzdělávacího programu realizovaného v roce 2009 Vzdělávací program probíhal na všech krajských pracovištích NIDV, tzn. ve všech čtrnácti krajích České republiky v období březen červen Na základě zpracované analýzy 2 největší zastoupení v programu měli zástupci běžných základních škol (86, tj. polovina všech účastníků) a také zástupci středních odborných škol (31, tj. 18 %). Pokud jde o zřizovatele školy, naprostou většinu účastníků tvořili zástupci ze škol veřejných (státních), pouze minoritní bylo zastoupení účastníků z církevních (celkem 2 účastníci) či soukromých (celkem 4). Důležitou pro charakteristiku účastníků se stala informace týkající se celkového počtu realizovaných cyklů vlastního hodnocení školy, kde převažovali zástupci škol, které již za sebou měli jeden realizovaný cyklus autoevaluace (97 respondentů, tj. 57 %). Další skupinou jsou respondenti rekrutující se do vzdělávacího programu ze škol, které vlastní hodnocení provedly již dvakrát (53, resp. 31 %). Dalších 13 respondentů uvedlo, že jejich škola zrealizovala tři nebo více cyklů (tj. 8 %). Pouze 8 respondentů tedy pocházelo ze školy, která absolutně žádnou zkušenost s realizací jediného celého autoevaluačního cyklu neměla (tj. 5 % respondentů). Naprostá většina (tj. 95 %) účastníků ankety tedy do programu přišla ze školy, která měla alespoň minimální zkušenost s autoevaluací. Hodnocení výukového programu Koordinátor autoevaluace Celkové hodnocení 95 %, tedy naprostá většina účastníků, bylo s výukou spokojených. Přitom rozhodně spokojených frekventantů bylo 53 % a dalších 42 % deklaruje, že bylo spíše spokojeno. Rozhodně nespokojený nebyl nikdo. Použita byla 4stupňová škála: rozhodně spokojen spíše spokojen spíše nespokojen rozhodně nespokojen. 2

13 Hodnocení studijních textů 94 % účastníků programu hodnotí studijní texty jako výborné (46 %) nebo jako chvalitebné (47 %). Pouze jeden respondent dal studijním textům nedostatečnou. Použita 5stupňová škála hodnocení známkami jako ve škole. V návazné otevřené otázce týkající se návrhů na zlepšení studijních textů se daleko nejčastěji objevovalo téma praktické využitelnosti informací obsažených ve studijních textech (např. více konkrétních příkladů provádění autoevaluace, více praktických ukázek, více názorných příkladů, více příkladů dobré praxe, konkrétní ukázky správné závěrečné zprávy ). Toto téma by bylo možné shrnout v následující formulaci jednoho z respondentů: konkrétní příklady použití AE nástrojů (vhodných pro jednotlivé oblasti), uspořádaný přehled nástrojů, které je možné použít v jednotlivých oblastech hodnocení, konkrétní ukázky celého procesu vlastního hodnocení od A do Z - vše se sice objevilo, ale v letmých náznacích. Respondenti se rovněž odvolávali po větším důrazu na publikování podrobnějších ukázek výzkumných nástrojů. Menšinově se vyskytovaly námitky týkající se nesrozumitelnosti, nadužívání cizích slov, přílišné teoretičnosti či duplicity jednotlivých kapitol. Ochota účastníků vzdělávacího programu poskytnout organizátorům kurzu zpětnou vazbu k jeho průběhu a přitom se také vyjádřit k některým tématům vlastního hodnocení školy byla vysoká (téměř 80 %). Pozitivně byl hodnocen jak celý kurz, tak také studijní materiály či jednotliví lektoři. Bylo zjištěno, že respondenti mají ve své praxi spjaté s realizací autoevaluace relativně největší problémy s formulací cílů a kritérií, ale také s dalšími dvěma vzájemně souvisejícími dovednostmi, a sice efektivním sběrem dat a jejich následným vyhodnocením a interpretací. S rostoucí zkušeností s autoevaluací se zvyšuje tendence, kdy jsou si respondenti více jisti plánováním evaluační činnosti. Avšak zdá se, že si respondenti zároveň více uvědomují své slabé stránky v oblasti sběru a vyhodnocení dat. Pro velký zájem o tento vzdělávací program, na základě analýzy 3 se podařilo kurz zrealizovat podruhé v období září prosinec Zohledněny byly připomínky účastníků k prvnímu běhu kurzu. 3 Viz:

14 Analýza úkolů z pilotáževzdělávacího programu Koordinátor autoevaluace Po každém z pěti modulů, z nichž se vzdělávací program skládá, vypracovali účastníci jeden domácí úkol. Cílem úkolů bylo ověřit, zda účastníci programu porozuměli probranému obsahu učiva, byla to pro ně příležitost k dílčím evaluačním krokům a výstupům získat zpětnou vazbu od lektora, případně si tyto kroky na různých činnostech vyzkoušet poprvé (pokud šlo např. o účastníky z řad učitelů, kteří se zatím na koordinaci autoevaluace ve škole nepodíleli). Vzhledem k tomu, že v průběhu tříletého projektu Cesta ke kvalitě probíhá komunikace se školami a mezi školami při různých vzdělávacích či prezentačních aktivitách, chtěli organizátoři projektu tuto příležitost využít pro výzkumnou práci. Probíhají rozhovory s učiteli a řediteli vybraných škol z různých typů škol napříč republikou, na vzdělávacích akcích se účastníkům rozdávají ankety. Cílem těchto výzkumných aktivit je získat co nejširší obrázek o realitě autoevaluačních procesů ve školách. V kontextu takto naplánovaného výzkumu se vedení projektu rozhodlo sekundárně využít i úkoly zpracované účastníky pilotáže vzdělávacího programu Koordinátor autoevaluace pro výzkumné účely. Tato analýza textů se nezabývá odbornou správností vypracovaných úkolů neposuzuje výsledky práce lektora (zda svou zpětnou vazbou účastníkům pomohl dospět ke správně vypracovanému úkolu) ani znalosti a dovednosti účastníků vzdělávacího programu aplikované v domácích úkolech. Někteří účastníci vypracovávali úkoly zcela nově podle zadání v e- learningu, jiní pracovali s podklady, které již na své škole používali. Cílem obsahové analýzy je zachytit stav a praxi autoevaluačních procesů na školách. Z databáze úkolů jsme zjišťovali, jak školy, respektive účastníci vzdělávacího programu přistupují k autoevaluaci. Cílem analýzy bylo zjistit: jaké oblasti a podoblasti vlastního hodnocení pokládají za nejdůležitější, jaké evaluační nástroje k hodnocení těchto podoblastí používají, jak postupují při sběru dat a jejich vyhodnocování, jak získaná data prezentují v autoevaluační zprávě, jaké kompetence by podle nich měl mít dobrý koordinátor autoevaluace.

15 Účastníci programu odevzdávali úkoly prostřednictvím elektronického prostředí. Z databáze, která tak vznikla, pak byla zpracování stažena a podrobena analýze. Některé úkoly byly do elektronického prostřední nakopírovány z různých textových či tabulkových editorů, proto se u části úkolů jejich formátování změnilo do té míry, že nešly vyhodnotit. Zhruba třetinu úkolů odevzdávali účastníci přímo lektorům em, proto počet analyzovaných úkolů neodpovídá počtu účastníků na každém modulu vzdělávacího programu: Modul úkolů Modul úkolů Modul úkolů Modul úkolů Modul 5 25 úkolů Vzhledem k tomu, že se značně lišil charakter zadaných úkolů a v návaznosti na to i zkoumané skutečnosti, které vycházely z povahy odevzdaných zpracování úloh, byl u analýzy jednotlivých úkolů volen různý přístup odpovídající zkoumanému vzorku. I výsledná zjištění pak mají různou formu, v závislosti na povaze daného úkolu. Obsahová analýza je členěna podle jednotlivých modulů e-learningového vzdělávacího programu. V každé kapitole je uvedeno zadání, s jakým pracovali účastníci, poté je stručně popsán postup analýzy textů a následně jsou předloženy výsledky analýzy úkolů v daném modulu.

16 Oblasti vlastního hodnocení Zadání úkolu pro účastníky vzdělávacího programu: Napište, jaké priority (podoblasti) si v jednotlivých oblastech vlastního hodnocení vybrala vaše škola. Využijte koncepční materiály jako vize školy, plán rozvoje, zprávu o vlastním hodnocení, výroční zprávy apod. Pokud dosud nemáte ve škole priority jasně stanoveny, můžete iniciovat SWOT analýzu nebo využít nástroje Dobrá škola [on-line]. Způsob analýzy: V této části bylo sledováno, které podoblasti považují školy za priority, a porovnávaly se oblasti/podoblasti, které školy formulují, s podoblastmi kvality školy, se kterými se pracuje v projektu byly formulovány ve vzdělávacím programu či v Rámcovém vlastním hodnocení školy. Účastníci vzdělávacího programu byli seznámeni s povinnými oblastmi vlastního hodnocení školy a s jejich možným rozčleněním na podoblasti. Odpovědi účastníků pak byly porovnávány s členěním oblastí, se kterými se pracovalo ve vzdělávacím programu, resp. s definitivní strukturou oblastí evaluačního nástroje Rámcové vlastní hodnocení školy, která se během další etapy projektu doformulovala a zpřesnila. 1. Podmínky ke vzdělávání demografické personální bezpečnostní a hygienické ekonomické materiální 2. Obsah a průběh vzdělávání školní vzdělávací program plánování výuky podpůrné výukové materiály realizace výuky hodnocení výuky mimovýukové aktivity 3. Podpora školy žákům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob na vzdělávání klima školy systém podpory žáků spolupráce s rodiči spolupráce s odbornými institucemi 4. Výsledky vzdělávání žáků klíčové kompetence znalosti a dovednosti postoje motivace úspěšnost absolventů 5. Vedení a řízení školy, kvalita personální práce, kvalita dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků strategické řízení organizační řízení školy pedagogické řízení školy profesionalita a rozvoj lidských zdrojů partnerství školy a externí vztahy

17 6. Úroveň výsledků práce školy, zejména vzhledem k podmínkám vzdělávání a ekonomickým zdrojům kvantitativní analýza kvalitativní analýza Při analýze vznikla pro každou z šesti oblastí tabulka, do níž byly zaneseny výše uvedené podoblasti, případně některé další, s nimiž byli účastníci vzdělávacího programu seznámeni během studia. Z odevzdaných úkolů byly následně rozřazovány položky z odpovědí do struktury této tabulky. Poté bylo sečteno, kolikrát se chtěl někdo dané podoblasti věnovat. Při rozřazování se primárně respektovalo, jak podoblasti pojmenoval účastník či účastnice vzdělávacího programu, pokud ale označení podoblastí chybělo, nebo bylo použito označené vlastní, nabízely se dva možné postupy. Tam, kde to bylo možné z kontextu odhadnout, byla daná položka započítána do některé z předem definovaných podoblastí. Kde to možné nebylo, nebyly zařazeny ani do jedné z předdefinovaných podoblastí. Tam, kde tvořily tyto nezařazené položky významnou skupinu, byly detailněji analyzovány a popsány. V případě, že účastník vůbec podoblast neupřesňoval, je položka v kategorii Nespecifikované. Zatímco více než polovina se držela při popisování priorit oblastí podle vyhlášky č. 15/2005, ostatní použili vlastní názvy podoblastí, nebo v rámci oblastí žádné podoblasti nespecifikovali a rovnou popisovali konkrétní cíle v dané oblasti. Přibližně 10 % nepoužívalo členění do podoblastí podle vzdělávacího programu, ale podle jiného společného zdroje informací k autoevaluaci. V ojedinělých případech školy určovaly priority v oblastech, které nejsou vyhláškou stanoveny. Tyto oblasti byly poměrně různorodé, například oblasti s názvem školní vzdělávací program a vize (a cíle) školy. 3.1 Podmínky ke vzdělávání V této oblasti školy nejčastěji jako prioritní podoblast uvádějí materiální podmínky, celkem v téměř 100 případech. Někdy je označují též za podmínky technické nebo prostorové. Dále za důležité považují podmínky personální, neboli lidské zdroje (asi v 50 případech). Velmi často se chtěly věnovat otázkám ekonomickým či finančním (cca 45). Zde je ale třeba uvést, že ve struktuře vzdělávacího programu byla definovaná podoblast materiálně-finanční, a protože nebylo možné rozlišit, zda se chce škola v rámci této podoblasti věnovat spíše otázkám materiálním, nebo finančním, byla tato odpověď zařazována jak do materiální, tak finanční (neboli ekonomické) podoblasti. Bezpečnosti a hygienickým podmínkám se chce prioritně věnovat zhruba přes 20 škol, demografickým podmínkám pouze něco málo přes 10 (několik

18 škol priority související s demografickou situací uváděly v jiných oblastech, např. v oblasti úrovně výsledků školy, v průběhu vzdělávání nebo výsledcích vzdělávání. Je též zajímavé, že několik škol si zde jako podoblast definovalo také organizační podmínky (4), politické podmínky, neboli vztahy se zřizovatelem a jinými důležitými aktéry (2), kulturu školy (2) a 4 školy blíže nespecifikovaly podoblasti a za prioritní označily pouze celou oblast podmínek vzdělávání. Jako zvláštní podoblasti pak jednotlivé školy identifikovaly také nástavbové studium, kurikulum, plánování, spolupráci mezi školní družinou, mateřskou školou a školou a školní poradenské pracoviště. 3.2 Obsah a průběh vzdělávání V této oblasti je pro většinu samozřejmě nejdůležitější samotná realizace výuky (cca 90 škol). Doplňme ovšem, že respondenti za prioritu často označují právě jen specifický výsek výuky (např. metody a formy výuky, rozvíjení klíčových kompetencí nebo budování gramotností, výuku cizích jazyků apod.). Do této podoblasti jsou započítány i odpovědi, které za prioritu označovaly podoblast nazvanou učení se žáků. Za poměrně důležitý považují účastníci kurzu školní vzdělávací program či pedagogickou dokumentaci (55 škol), dále pak hodnocení výuky, nebo jak také některé školy uváděly hodnocení žáků (cca 30), podpůrné výukové materiály (24), z čehož asi třetina škol uváděla konkrétně využívání ICT ve výuce (8). Skoro stejný počet škol (22) považuje za důležité zohledňování individuálních potřeb žáků. Méně škol se chce zaměřovat na mimovýukové aktivity (18), přičemž je ale řada škol pouze řadila do jiných oblastí, a plánování výuky (16). 10 škol označilo oblast průběh a obsah vzdělávání za prioritní, ale už neupřesnilo podoblasti. Několik škol za priority označilo témata, která se obtížně zařazovala podle navrženého členění.

19 Zhodnocení vzdělávacího programu realizovaného v roce 2011 Vzdělávací program Koordinátor autoevaluace, u něhož vyhodnocujeme ankety, proběhl ve všech 14 krajích České republiky v období říjen listopad Anketu odevzdalo174 respondentů, celkový počet účastníků byl 203. Návratnost dotazníků tak činí 85 %. Pro malý počet respondentů jsou uváděná procenta orientační, například údaj 20 % zahrnuje pouze 35 osob, z toho důvodu uvádíme vedle procentuálních dat i počet respondentů. Zastoupení v jednotlivých krajích Největší zájem o vzdělávací program měli pedagogičtí pracovníci z kraje Jižní Čechy (studium realizováno v Českých Budějovicích), nejmenší pak ve Středních Čechách. 32 % (počet 6) respondentů z Jižních Čech uvedlo, že na jejich škole neproběhl žádný cyklus autoevaluace, a to by mohl být jeden z důvodů většího zájmu o program. Kraj Počet Procentuální zastoupení (zaokrouhleno) Jihomoravský % Jihočeský % Královéhradecký 7 4 % Vysočina 16 9 % Karlovarský 15 9 % Liberecký 11 6 % Olomoucký 10 6 % Moravskoslezský 16 9 % Pardubický 11 6 % Plzeňský 6 3 % Praha 8 5 % Středočeský 5 3 % Ústecký 16 9 % Zlínský 16 9 %

20 Vzdělávací program se ukázal jako nejvíce atraktivní pro vedení škol - ředitelé/ředitelky škol tvoří 44 % (76 respondentů) a zástupci/zástupkyně 31 % (53 respondentů). 22 % (38 respondentů) připadá na učitele, 3 % (6 respondentů) na ostatní pracovníky ve školství. O program byl největší zájem mezi pracovníky běžných základních škol - 66 %. SOŠ s 16 % tvoří druhou nejpočetnější skupinu. Na gymnázia připadá 9 %. ZŠ speciální, SOU a ZUŠ byly zastoupeny jen několika málo respondenty. Konzervatoř a jazyková škola nebyla zastoupena vůbec. Úplný výčet je uveden níže v tabulce. Typ školy Počet Procentuální zastoupení (zaokrouhleno) MŠ spec. 6 3 % ZŠ % ZŠ spec. 6 3 % ZUŠ 3 2 % SOU 6 3 % SOŠ % SŠ spec. 1 1 % Gymnázium 15 5 % Konzervatoř 0 0 Jazyková škola 0 0 nevyplněno 6 3 % Naprostou většinu účastníků tvořili zástupci škol státních (147 respondentů - 84 %), soukromou školu označilo v dotazníku 8 respondentů (5 %), nejméně byly zastoupeny školy církevní (2 respondenti - 1%). V 17 případech (10 %) byla otázka po typu školy nezodpovězena. Počet realizovaných cyklů autoevaluace Pro profil typického účastníka tohoto programu je významný počet realizovaných cyklů vlastního hodnocení školy. Naprostá většina účastníků (88 %) již prošla 1, 2, 3 či vícero cykly. Jen 18 respondentů nemá žádnou zkušenost s celým autoevaluačním cyklem na své škole (nejvíce /6/ jich bylo z Českých Budějovic). Vyvozujeme z toho, že pracovníci, kteří již realizovali nějaký cyklus autoevaluace na své škole, si přejí na základě svých zkušeností

Centrum školského managementu

Centrum školského managementu Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Závěr projektu ESF Profesionalizace klíčových kompetencí řídících pracovníků ve školství PhDr. Václav TROJAN, Ph.D. Manažer

Více

Autoevaluace školy. Část čtvrtá vlastní hodnocení školy 8 Rámcová struktura vlastního hodnocení školy a kritéria vlastního hodnocení školy

Autoevaluace školy. Část čtvrtá vlastní hodnocení školy 8 Rámcová struktura vlastního hodnocení školy a kritéria vlastního hodnocení školy Autoevaluace školy 1. Právní vymezení I. Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 12 1) Hodnocení školy se uskutečňuje jako vlastní hodnocení

Více

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Školní vzdělávací program obsahuje základní pravidla pro hodnocení žáků, podrobněji jsou rozpracovaná v klasifikačním řádu školy. Zde především vymezujeme způsoby

Více

Profesní standard v odborném

Profesní standard v odborném Profesní standard v odborném vzdělávání Potřebujeme profesní standard učitelu itelů odborných předmp edmětů a odborného výcviku? NUOV a TTnet 2007 Strategické cíle pro oblast vzdělávání (Lisabon 2000)

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 2: Diagramy teorie změn hodnocených IPn v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn TEORIE ZMĚNY: METODICKÁ PODPORA RŮSTU KVALITY UČITELSKÉ

Více

Kulatý stůl Centrum školského managementu. PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Pedagogická fakulta UK Praha

Kulatý stůl Centrum školského managementu. PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Pedagogická fakulta UK Praha Kulatý stůl Centrum školského managementu PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Pedagogická fakulta UK Praha Struktura sdělení Informace o práci střediska ped.praxí na PedfUK Systém fakultních škol a fakultních

Více

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze.

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. 5.2 Evaluační činnost Vlastní hodnocení školy (VHŠ) napomáhá ke zkvalitnění vzdělávání. Cílem je zhodnocení

Více

Standard učitele pro kariérní systém

Standard učitele pro kariérní systém Standard učitele pro kariérní systém OBLAST: 3 Název: Učitel a jeho okolí Podnázev: Rozvoj školy, klima školy, spolu s kolegy, s rodiči a sociálními partnery. Anotace: Učitel vnímá své povinnosti ve vztahu

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE)

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) AUTOEVALUACE ŠKOLY A HODNOCENÍ ŽÁKŮ Před tvorbou školního vzdělávacího programu byly využívány dílčí kroky a nástroje evaluace a autoevaluace podle dokumentu zpracovaného školou Struktura a kriteria vlastního

Více

Česká školní inspekce Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5. České školní inspekce z průběhu a výsledků konkurzů na ředitele ve školním roce 2011/2012

Česká školní inspekce Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5. České školní inspekce z průběhu a výsledků konkurzů na ředitele ve školním roce 2011/2012 Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5 Souhrnné poznatky České školní inspekce z průběhu a výsledků konkurzů na ředitele ve školním roce 2011/2012 Praha, srpen 2012 1/5 1. Úvod Česká školní inspekce (dále ČŠI

Více

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Č. j.: 5056/2010-41 Příloha č. 5 výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Zvyšování kvalifikace a odborných kompetencí

Více

Studium školského managementu v rámci profesní přípravy předškolních pedagogů na PDF UHK

Studium školského managementu v rámci profesní přípravy předškolních pedagogů na PDF UHK Studium školského managementu v rámci profesní přípravy předškolních pedagogů na PDF UHK Vladimíra Hornáčková Pedagogická fakulta UHK Hradec Králové 2012 Pedagogická fakulta UHK bakalářské studium obor

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

STRUKTURA VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY

STRUKTURA VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace STRUKTURA VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Oblast 1.Podmínky ke vzdělávání Podoblast 1.1 Lidské zdroje 1.2 Materiální zdroje 1.3 Finanční zdroje

Více

6.3. AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE)

6.3. AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) 6.3. AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) Výsledkem autoevaluace školy je strategický plán na pětileté období, který je též samostatnou přílohou ŠVP a je každoročně vyhodnocován

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS Iva Žlábková ČR Katedra pedagogiky a psychologie Pedagogické

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria pro hodnocení 1) 1 Rovný přístup ke vzdělávání 2 Školní vzdělávací programy (vzdělávací programy)

Více

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa 7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa Obecné cíle výuky Etiky a etikety Předmět a výuka je koncipována tak, aby vedla žáky k pochopení zákonitostí slušných mezilidských vztahů v různých společnostech,

Více

SMYSLUPLNOST AUTOEVALUACE ŠKOLY OČIMA ČESKÝCH ŘEDITELŮ A UČITELŮ. Mgr. Lucie Procházková Manažerka pro výzkum a analýzy projektu Cesta ke kvalitě

SMYSLUPLNOST AUTOEVALUACE ŠKOLY OČIMA ČESKÝCH ŘEDITELŮ A UČITELŮ. Mgr. Lucie Procházková Manažerka pro výzkum a analýzy projektu Cesta ke kvalitě CESTA KE KVALITĚ SMYSLUPLNOST AUTOEVALUACE ŠKOLY OČIMA ČESKÝCH ŘEDITELŮ A UČITELŮ Mgr. Lucie Procházková Manažerka pro výzkum a analýzy projektu Cesta ke kvalitě Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské

Více

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC PREZENTACE VÝSTUPŮ PROJEKTU v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů pro strategické řízení rozvoje měst a obcí I. Fáze analýzy vzdělávacích

Více

8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy)

8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy) 8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy) Autoevaluace školy je vlastní hodnocení školy podle vytvořených kritérií a stanovených oblastí. Poskytuje škole zpětnou vazbu o kvalitě a úrovni dosažených

Více

VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOLOGIE

VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOLOGIE VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOLOGIE Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.01/01.0018 Název projektu: Příprava lektorů pro vzdělávání dospělých Název příjemce: Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec,

Více

Poradce autoevaluace Metodika pro prezenční formu vzdělávacího programu

Poradce autoevaluace Metodika pro prezenční formu vzdělávacího programu Poradce autoevaluace Metodika pro prezenční formu vzdělávacího programu Kamila Bobysudová 1 2 Poradce autoevaluace Metodika pro prezenční formu vzdělávacího programu Zpracovala: Mgr. Kamila Bobysudová

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 Platnost od 1. 9. 2012 Platnost

Více

Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI

Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI OBSAH Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI 1. Psychologie, její role a význam v procesu vzdělávání 16 1.1 Současné pojetí psychologie ve vzdělávání 16

Více

Hodnocení žáků a autoevaluace školy

Hodnocení žáků a autoevaluace školy Hodnocení žáků a autoevaluace školy Pravidla pro hodnocení žáků Základní východiska pro hodnocení a klasifikace Cílem hodnocení je zpětná vazba, prostřednictvím které žák získává informace o tom, jak danou

Více

7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 7.1 Hodnocení žáků. 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků

7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 7.1 Hodnocení žáků. 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků 7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 7.1 Hodnocení žáků 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků Účelem hodnocení je poskytnout žákům i jejich rodičům co nejčastější zpětnou vazbu. Hodnocení současně přispívá i

Více

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce.

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce. 6.1. HODNOCENÍ ŽÁKŮ Hodnocení žáků vychází ze zákona č.561/2004 Sb., školského zákona a z vyhlášky č.48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky. Hodnocení

Více

Didaktický proces vzdělávání

Didaktický proces vzdělávání Didaktický proces vzdělávání dospělých Základní prvky didaktického procesu ve vzdělávání dospělých: Didaktický proces = výuka CÍL= určen zvenčí např. politikou, společností, potřebami institucí OBSAH=

Více

Abychom definovali dimenze kompetencí, položili jsme si otázku: S kým/čím vstupujete do vzájemné interakce?

Abychom definovali dimenze kompetencí, položili jsme si otázku: S kým/čím vstupujete do vzájemné interakce? Profily kompetencí Úvodní situace před testováním E-learningový modul obsahuje šest interaktivních situací orientovaných na kompetence, které mají svou roli v maloobchodní společnosti. Všechny maloobchodní

Více

ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III

ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III Doba realizace: 1.9.2011 31.12.2013 Příjemce dotace: MŠMT Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo operačního programu: CZ.1.07/4.1.00/33.0001

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy pro školní rok 2008/09 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst.

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013 vzdělávání na školní rok 2012/2013 Kritéria pro hodnocení 1) Znaky splnění kritéria 2) Základní právní východiska 1 Rovný přístup ke vzdělávání Škola/školské zařízení pravdivě informuje o vzdělávací nabídce

Více

Profil absolventa vyššího odborného studia oboru sociální práce

Profil absolventa vyššího odborného studia oboru sociální práce Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb Hradební 2, 350 38 Cheb tel: 354 422 877, 354 422 259 fax: 354 422 089 E-mail : szs.cheb@worldonline.cz http://szscheb.cz Profil absolventa vyššího

Více

1. Výzkumy. INFORMAČNÍ LETÁK kompletní informace o aktivitách projektu Klíče pro život

1. Výzkumy. INFORMAČNÍ LETÁK kompletní informace o aktivitách projektu Klíče pro život 1. Výzkumy pedagogičtí pracovníci, pracovníci pracující s dětmi a mládeží, děti a mládež Metodologie: sběr dat bude realizován technikou strukturovaných řízených rozhovorů (dotazníkem) v organizacích zabývajících

Více

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání Vzdělávací aktivity ve vzdělávání dospělých Cíle výuky, učební cíl Cíl výuky zachycuje to, co má účastník na konci učební jednotky vědět nebo umět. Učební cíl tedy popisuje ne to, co lektoři chtějí nebo

Více

Kariérní systém učitelů

Kariérní systém učitelů Kariérní systém učitelů 1 Obsah příspěvku Seznámení s připravovaným KS Rozbor standardu učitele a jeho postavení v kariérním systému Předání podrobných informací k nově připravované kariérní cestě cestě

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium)

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FILOZOFICKÁ FAKULTA - KATEDRA PSYCHOLOGIE Kurz celoživotního vzdělávání UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) Charakteristika

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

Školský management v perspektivě tří časových rovin

Školský management v perspektivě tří časových rovin Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Školský management v perspektivě tří časových rovin PhDr. Václav TROJAN, Ph.D. vedoucí katedry 07.06.2012 1 2 Přivítání na konferenci

Více

Rozvoj a hodnocení klíčových kompetencí v ŠVP Workshop: Hodnocení klíčových kompetencí

Rozvoj a hodnocení klíčových kompetencí v ŠVP Workshop: Hodnocení klíčových kompetencí Rozvoj a hodnocení klíčových kompetencí v ŠVP Workshop: Hodnocení klíčových kompetencí Lektor: PhDr. Josef Filouš, Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí KOMPETENCE K UČENÍ Individualizovat vyučovací metody

Více

6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management

6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management 6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management Obecné cíle výuky Marketingu a managementu Výuka předmětu marketing a management směřuje k pochopení a prohloubení vědomostí a dovedností o marketingu

Více

3 priorita období. 2 příprava, stanovování záměrů 1. Autoevaluační plán Workshop: Evaluace školy

3 priorita období. 2 příprava, stanovování záměrů 1. Autoevaluační plán Workshop: Evaluace školy Autoevaluační plán Workshop: Evaluace školy Lektor: RNDr. Jiří Herman, Ph. D., Gymnázium, Brno, tř. Kpt. Jaroše Plán autoevaluačních činností Oblasti evaluace 006/7 007/8 008/9 009/0 Podmínky ke vzdělávání

Více

Metodická příručka aktivity 5 Prevence kriminality Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka

Metodická příručka aktivity 5 Prevence kriminality Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka Metodická příručka aktivity 5 Prevence kriminality Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka 1 I. ÚVOD Metodická

Více

Nabídkový list akreditovaných programů Etické výchovy

Nabídkový list akreditovaných programů Etické výchovy Nabídkový list akreditovaných programů Etické výchovy Centrum celoživotního učení při Cyrilometodějském gymnáziu a MŠ v Prostějově bylo založeno s cílem podporovat další vzdělávání pedagogických pracovníků

Více

ABSOLVENTI STUDIA OBORU ŠKOLSKÝ MANAGEMENT 2009

ABSOLVENTI STUDIA OBORU ŠKOLSKÝ MANAGEMENT 2009 ABSOLVENTI STUDIA OBORU ŠKOLSKÝ MANAGEMENT 2009 PŘEHLED TÉMAT ZÁVĚREČNÝCH PRACÍ ABSOLVENTŮ STUDIA PRO VEDOUCÍ PEDAGOGICKÉ PRACOVNÍKY (Řazeno podle data závěrečné zkoušky.) Závěrečné práce jsou přístupné

Více

Vlastní hodnocení školy

Vlastní hodnocení školy Vlastní Při procesu sebe systematicky shromažďujeme a analyzujeme řadu informací a podkladů, včetně zpětných vazeb od i rodičů. Na začátku každého školního roku je vypracováván roční plán rozvoje. Jedenkrát

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-470/07-13

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-470/07-13 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-470/07-13 Název školy: Střední škola technická a obchodní, Olomouc, Kosinova 4 Adresa: Kosinova 4, 772 00 Olomouc Identifikátor: 600

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství

Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ.1.07/1.3.00/08.0181 Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o. TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1028/08-04. okres Tachov, příspěvková organizace Adresa:

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1028/08-04. okres Tachov, příspěvková organizace Adresa: Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1028/08-04 Název školy: Základní škola a mateřská škola Chodová Planá, okres Tachov, příspěvková organizace Adresa: Pohraniční stráže

Více

METODICKÉ MATERIÁLY STÁŽÍ STŘEDNÍCH ŠKOL

METODICKÉ MATERIÁLY STÁŽÍ STŘEDNÍCH ŠKOL projekt: Vzdělávání napříč KHK METODICKÉ MATERIÁLY STÁŽÍ STŘEDNÍCH ŠKOL autor Mgr. Stanislav Kutálek žadatel Českomoravská vzdělávací, s.r.o. Metodické materiály stáží středních škol Vypracoval: Mgr. Stanislav

Více

Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny

Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Příloha č. 6 Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Aktivita 01: Návrh optimalizace řízení a financování systému péče o ohrožené děti a rodiny

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Název projektu: Rozumět si lépe, být si blíže Žadatel projektu:

Více

e. Vztah forem a metod k dosahování kvality a efektivity vzdělávání dospělých (2h)

e. Vztah forem a metod k dosahování kvality a efektivity vzdělávání dospělých (2h) 1. Název vzdělávacího programu: Didaktické principy, formy a metody vyučování a učení dospělých 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace a. Předpoklady a možnosti

Více

ZÁVĚREČ Á ZPRÁVA ROK 2007

ZÁVĚREČ Á ZPRÁVA ROK 2007 Ing. Zdenka Kotoulová SLEEKO Dětská 288/1915, 100 00 Praha 10 ZÁVĚREČ Á ZPRÁVA ROK 2007 PŘÍLOHA 1: Charakteristiky živnostenských odpadů v EU a metodické přístupy jejich zjišťování (rešeršní zpráva) Označení

Více

Rámec pro vlastní hodnocení školy. Oblasti, podoblasti a kritéria kvality školy

Rámec pro vlastní hodnocení školy. Oblasti, podoblasti a kritéria kvality školy Rámec pro vlastní hodnocení školy Oblasti, podoblasti a kritéria kvality školy V nástroji vymezeno 5 oblastí kvality školy, které byly rozpracovány celkem do 25 podoblastí, jak uvádí následující přehled:

Více

Vzdělávací program. HOtelnictví a Cestovní Ruch. Zvyšte svou šanci na trhu práce

Vzdělávací program. HOtelnictví a Cestovní Ruch. Zvyšte svou šanci na trhu práce Vzdělávací program HOtelnictví a Cestovní Ruch Zvyšte svou šanci na trhu práce Co je Vzdělávací program Hotelnictví a cestovní ruch? Vzdělávací program Hotelnictví a cestovní ruch je soubor šesti kurzů

Více

Představení specifik ostatních šablon pro střední školy

Představení specifik ostatních šablon pro střední školy Představení specifik ostatních šablon pro střední školy 1 II V VI VII VIII Cizí jazyky Odborné kompetence Finanční gramotnost Inkluze Mentoring 2 Šablony klíčových aktivit na podporu výuky cizích jazyků

Více

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Praha, září 2015 Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Obsah Obsah... 2 1 Úvod... 3 2 Zjištění... 4 2.1 Ubytovaní žáci a studenti... 4 2.2 Žáci,

Více

Tematická zpráva. Žáci vzdělávaní podle RVP ZV přílohy upravující vzdělávání žáků s LMP

Tematická zpráva. Žáci vzdělávaní podle RVP ZV přílohy upravující vzdělávání žáků s LMP přílohy upravující vzdělávání žáků s LMP Praha, leden 2015 Obsah Úvod... 3 Cíle... 3 Metoda... 3 Odborné konzultace... 5 Validita dat... 5 1 Zjištění... 6 1.1 Počty žáků podle vzdělávacího programu...

Více

Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech:

Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech: Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech: 1.AKTIVIZAČNÍ TECHNIKY: 1.Psychologická gramotnost pedagoga (rozsah 25 hodin, třídenní celodenní kurz) Prožitkový seminář

Více

Graf 1: Počet let pedagogické praxe

Graf 1: Počet let pedagogické praxe Ústav pro informace ve vzdělávání Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání SP KVALITA I 4A2U1 Statistické zpracování výsledků dotazníkového šetření Martin Chvál Praha, prosinec 2005 Sběr dat Sběr dat

Více

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Organizace je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001. Manažer kvality Vzdělávací modul nabízí vzdělávání pro oblast managementu

Více

7.20 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management

7.20 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management 7.20 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management Obecné cíle výuky Marketingu a managementu Výuka předmětu marketing a management směřuje k pochopení a prohloubení vědomostí a dovedností o marketingu

Více

*přehledy o pracovnících školy *sebehodnocení a zdokonalování pracovníků

*přehledy o pracovnících školy *sebehodnocení a zdokonalování pracovníků Příloha ŠVP (Autoevaluace) AUTOEVALUACE V ROVINĚ ŠKOLY Oblast Cíl Kritéria, Indikátory kvality školy Dílčí cíl Nástroje Četnost Podmínky Lidské zdroje Složení ped. sboru a dalších pracov. Zajistit ke vzdělávání

Více

Malá didaktika innostního u ení.

Malá didaktika innostního u ení. 1. Malá didaktika činnostního učení. / Zdena Rosecká. -- 2., upr. a dopl. vyd. Brno: Tvořivá škola 2006. 98 s. -- cze. ISBN 80-903397-2-7 činná škola; vzdělávání; vyučovací metoda; vzdělávací program;

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B-6/10-B Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Adresa: Kamenomlýnská

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ZÁKLADNÍ ŠKOLA VARNSDORF, EDISONOVA 2821, OKRES DĚČÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU Platný od 01.09.2013 ředitelka školy: Mgr. Bc. Ladislava Ondráčková OBSAH 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika

Více

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů pro strategické řízení rozvoje měst a obcí Květen 2010

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: ÚČETNICTVÍ na PC (UPC) Obor vzdělání: 18 20 M/01 Informační technologie Forma studia: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 64 (2 hodiny týdně) Platnost: 1. 9. 2009

Více

Cíle projektu. Hlavním cílem projektu je : Šíření zkušeností a příkladu dobré praxe. krajích);

Cíle projektu. Hlavním cílem projektu je : Šíření zkušeností a příkladu dobré praxe. krajích); ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE 22112011 2.11.2011 KURIKULUM S Cíle a výsledky projektu Kurikulum S Ing. Taťá ána Vencovská Cíle projektu Hlavním cílem projektu je : podpora p plošného zavádění ŠVP v odborném vzdělávání.

Více

Personální zajištění spolupráce škol a firem 29.5. 2015 České Budějovice

Personální zajištění spolupráce škol a firem 29.5. 2015 České Budějovice Odborná praxe při vzdělávání v Jihočeském kraji Personální zajištění spolupráce škol a firem 29.5. 2015 České Budějovice Mgr. Martina Kaňáková Národní ústav pro vzdělávání, Manažer KA2 projekt POSPOLU

Více

Charakteristika předmětu CHEMIE

Charakteristika předmětu CHEMIE Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Charakteristika předmětu CHEMIE Předmět CHEMIE se na Gymnáziu Jiřího Ortena vyučuje v rámci nižšího stupně osmiletého studia v sekundě až kvartě v rámci

Více

Vzdělávací program Komunitní škola

Vzdělávací program Komunitní škola Vzdělávací program Komunitní škola Vzdělávací program Komunitní škola je určen pedagogickým pracovníkům základních a středních škol. Jediným předpokladem pro přijetí je vůle a ochota pracovat na principech

Více

Vývoj SIPVZ. Stručný popis realizace z věcného pohledu

Vývoj SIPVZ. Stručný popis realizace z věcného pohledu Vývoj SIPVZ Stručný popis realizace z věcného pohledu Radek Maca 1 Přehled usnesení vlád týkajících se SIPVZ Radek Maca 2 Cíle SIPVZ (vyplývají z usnesení vlád) Plán 1. etapy (UV 244/2001) Vytvořit podmínky

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY Základní škola Havířov - Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY na období 2012 2016 Zpracoval PaedDr. Václav Hujer Koncepce rozvoje školy na období do roku

Více

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a sportu Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme

Více

PRŮVODCE METODIKOU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ

PRŮVODCE METODIKOU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ Metodika CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH I. PRŮVODCE METODIKOU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ OBSAH I.1 ÚVOD I.2 CÍLE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MPSV I.3 VÝCHODISKA PRO TVORBU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ I.3.1 AUTODIAGNOSTICKÁ

Více

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 6. Hodnocení žáků a autoevaluace 6. 1 Pravidla pro hodnocení žáků 6. 1. 1 Způsoby hodnocení - klasifikačním stupněm - vystihuje úroveň rozvoje, kterého dosáhl žák ve vztahu k naplnění očekávaných výstupů

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Západomoravská vysoká škola Třebíč obecně prospěšná společnost Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké,

Více

Příklad dobré praxe XX

Příklad dobré praxe XX Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe XX pro průřezové téma Člověk a svět práce Ing. Iva Černá 2010

Více

Pro rozvoj zájmů, dovedností a využití volného času zajišťuje škola dlouhodobě pestrou nabídku zájmových činností v rámci nepovinných

Pro rozvoj zájmů, dovedností a využití volného času zajišťuje škola dlouhodobě pestrou nabídku zájmových činností v rámci nepovinných 3. CHARAKTERISTIKA ŠVP ZV 3.1. Cíle a zaměření školy 3.1.1. Východiska ŠVP ZV Objektivní faktory, které mají pozitivní vliv na kvalitu školy: 1. poloha školy v parkové části města Liberce - Lidových sadech,

Více

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO Vzdělání Učivo patří mezi jeden ze tří hlavních činitelů výuky. Za dva zbývající prvky se řadí žák a učitel. Každé rozhodování o výběru učiva a jeho organizaci do kurikula vychází

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. PO-2247/GŘ-VZ-2007 Kódové označení: SŘ-B Praha 10. září 2007 listů: 10 S c h v a l u j e: genmjr. Ing. Miroslav Štěpán v.

Více

Výměna zkušeností s realizací projektů OP VK. Praha, 17.září 2013. MŠMT, Křižíkova 34/148, 186 00 Praha 8 - Karlín. www.vzdelavanipedagogu.

Výměna zkušeností s realizací projektů OP VK. Praha, 17.září 2013. MŠMT, Křižíkova 34/148, 186 00 Praha 8 - Karlín. www.vzdelavanipedagogu. Výměna zkušeností s realizací projektů OP VK MŠMT, Křižíkova 34/148, 186 00 Praha 8 - Karlín Praha, 17.září 2013 www.vzdelavanipedagogu.cz 1 Projekt Vzdělávání pro udržitelný rozvoj pro pedagogy základních

Více

Nabídka kurzů pro práci s žáky ze sociokulturně znevýhodněného prostředí

Nabídka kurzů pro práci s žáky ze sociokulturně znevýhodněného prostředí Nabídka kurzů pro práci s žáky ze sociokulturně znevýhodněného prostředí Sociální znevýhodnění osob se sluchovým postižením pravidla komunikace 1 den Cílem kurzu je seznámit frekventanty s jazykovou a

Více

Dodání služeb vzdělávacích kurzů pro zaměstnance Domova Sluníčko

Dodání služeb vzdělávacích kurzů pro zaměstnance Domova Sluníčko Příloha č.1 SPECIFIKACE A ROZSAH PŘEDMĚTU PLNĚNÍ Předmět veřejné zakázky Dodání služeb vzdělávacích kurzů pro zaměstnance Domova Sluníčko Předpokládaný začátek a konec: 1. 3. 2014 31. 5. 2015 Maximální

Více

Kariérní systém učitelů. MU Brno, 26/11/2014 RNDr. Jiří Kuhn

Kariérní systém učitelů. MU Brno, 26/11/2014 RNDr. Jiří Kuhn Kariérní systém učitelů MU Brno, 26/11/2014 RNDr. Jiří Kuhn Obsah příspěvku 1. Očekávání a vize 2. Kariérní cesty KS 3. Standard učitele 4. Kariérní cesta rozvoje profesních kompetencí 5. Atestační řízení

Více

ICT plán. Škola: gyricany - Hodnocení: Vstupní hodnocení. Indikátor Aktuální stav k 22.3.2012 Plánovaný stav k 30.6.2014. 1. řízení a plánování

ICT plán. Škola: gyricany - Hodnocení: Vstupní hodnocení. Indikátor Aktuální stav k 22.3.2012 Plánovaný stav k 30.6.2014. 1. řízení a plánování ICT plán Škola: gyricany - Hodnocení: Vstupní hodnocení Indikátor Aktuální stav k 22.3.2012 Plánovaný stav k 30.6.2014 1. řízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen omezená skupina učitelů.

Více

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika Vyučovací předmět Informatika je realizován v rámci ŠVP na 1. stupni ZŠ (5. ročník) s časovou týdenní dotací 1 hodina. Na 2. stupni ZŠ je realizována

Více

Benchmarking a zjišťování spokojenosti uživatelů knihoven. 25.6. 2009 Seč Vít Richter Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz

Benchmarking a zjišťování spokojenosti uživatelů knihoven. 25.6. 2009 Seč Vít Richter Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz Benchmarking a zjišťování spokojenosti uživatelů knihoven 25.6. 2009 Seč Vít Richter Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz 1 Hlavní témata Projekt Benchmarking knihoven v roce 2009 Měření spokojenosti

Více

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Evropský sociální fond Praha &

Více

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 5.1.7 Informatika a výpočetní technika Časové, obsahové a organizační vymezení ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 Realizuje se vzdělávací obor Informatika a výpočetní technika RVP pro gymnázia.

Více

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Oblast regionálního školství se zaměří na tyto priority: excelentní vzdělávání

Více

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Program pro pěstounské rodiny Slezské diakonie jako Pověřená osoba v oblasti náhradní rodinné péče má zpracovanou METODIKU - funkční systém vnitřních

Více

2. Specifické úkoly České školní inspekce v souvislosti s hodnocením a kontrolou vzdělávání ve školách a školských zařízeních

2. Specifické úkoly České školní inspekce v souvislosti s hodnocením a kontrolou vzdělávání ve školách a školských zařízeních Česká školní inspekce Plán hlavních úkolů ČŠI Čj.: ČŠIG-2499/14-G2 na školní rok 2014/2015 Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2014/2015 1. Inspekční činnost ve školách a školských

Více