Závěrečná zpráva o systému DVPP v oblasti autoevaluace. Ivana Shánilová

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Závěrečná zpráva o systému DVPP v oblasti autoevaluace. Ivana Shánilová"

Transkript

1 Závěrečná zpráva o systému DVPP v oblasti autoevaluace Ivana Shánilová

2 Poděkování Děkuji všem mým kolegům za spolupráci při řešení projektu Autoevaluace PhDr. Martinu Chválovi, Ph.D., PhDr. Karlu Starému, Ph.D., Mgr. Janě Štybnarové, Mgr. Lucii Procházkové, Ing. Stanislavu Michkovi a Mgr. Věře Mühlheimové.

3 Cíl projektu: Podpořit autoevaluační procesy na školách jako účinný prostředek zkvalitňování počátečního vzdělávání, kdy vlastní hodnocení školy bude chápáno jako nezbytná součást práce školy pro zkvalitňování její činnosti. Cílem bylo rovněž vhodně provázat autoevaluaci a externí evaluaci ve spolupráci se školami, zřizovateli a ČŠI tak, aby bylo zajištěno trvalé zvyšování kvality. Cílová skupina projektu: MŠ speciální, základní školy, střední školy, ZUŠ, SOŠ, SŠ jazykové s právem státní zkoušky, VOŠ Popis aktivity D Vzdělávání, výstupy a monitorovací indikátory Národní institut pro další vzdělávání v projektu Autoevaluace realizoval blok klíčových aktivit D - Vzdělávání a diseminace. Jeho cílem bylo navrhnout a pilotně ověřit systém vzdělávání pedagogických pracovníků škol v oblasti autoevaluace, informovat širší pedagogickou a odbornou veřejnost o zavádění systému autoevaluace do praxe škol. Blok klíčových aktivit D - Vzdělávání a diseminace zahrnoval tyto klíčové aktivity: D1a - DVPP - vývoj a realizace pilotáží vzdělávacích programů pro koordinátory autoevaluace ve školách a poradce pro školy v oblasti autoevaluace D1b - DVPP - návrh studia k výkonu specializované činnosti v rozsahu 250 vyučovacích hodin D2 - Diseminace výstupů projektu - poskytování a šíření informací o projektu, jeho výstupech, pracovních, odborných a vědeckých výsledcích a o zkušenostech (zahajovací a závěrečné konference pro pedagogickou, odbornou veřejnost a zřizovatele) D3 - Tvorba studijních textů a metodik ke vzdělávacím programům aktivity

4 Výstupy klíčové aktivity D1a - DVPP - vývoj a realizace vzdělávacích programů pro koordinátory autoevaluace ve školách a poradce pro školy v oblasti autoevaluace: a) vzdělávací program Koordinátor autoevaluace absolventů smíšené formy studia v celkovém rozsahu 50 vyučovacích hodin (realizace ) b) vzdělávací program Poradce autoevaluace - 28 absolventů vzdělávacího programu v celkovém rozsahu 20 vyučovacích hodin (podmínkou je absolvování vzděl. prog. Koordinátor autoevaluace (realizace ) c) závěrečná zpráva o systému DVPP v oblasti autoevaluace (2012) D1b: DVPP - návrh standardu studia k výkonu specializované činnosti - Koordinátor autoevaluace : Návrh standardu studia k výkonu specializované činnosti pro koordinátory evaluačních procesů na školách, tvořen modulárním systémem v rozsahu 250 vyučovacích hodin. D 2 - Diseminace výstupů projektu - konference pro odbornou veřejnost a zřizovatele: a) 14 zahajovacích konferencí (s důrazem na motivaci zapojení cílových skupin do projektu) (2009 / 2010) b) 14 závěrečných konferencí (s důrazem na diseminaci výstupů a zhodnocení přínosu projektu) (2011 / 2012) D 3 - Tvorba studijních textů a metodik ke vzdělávacím programům aktivity: a) studijní text pro účastníky vzdělávacího programu Koordinátor autoevaluace b) metodický materiál pro lektory vzdělávacího programu Koordinátor autoevaluace c) studijní text pro účastníky vzdělávacího programu Poradce autoevaluace d) metodický materiál pro lektory vzdělávacího programu Poradce autoevaluace

5 Monitorovací indikátory výstupů Aktivita Indikátor počet D1a D1a Vzdělávací program Koordinátor AE: vnitřním členěním dle jednotlivých typů škol 210 absolventů KO AE po 50 hodinách Vzdělávací program Poradce AE: 28 absolventů po 20 hodinách 1 1 D1a Závěrečná zpráva o systému DVPP v oblasti autoevaluace 1 D1b D2 Zpracovaný návrh standardu studia k výkonu specializované činnosti Konference: 2 konference v každém kraji, tj. 28x60 osob = 1680 účastníků 1 28 D3 Studijní texty pro Koordinátora AE v nákladu 500 kusů 1 D3 Metodika pro vzdělávací program Koordinátor AE v nákladu 50 kusů 1 D3 Studijní texty pro Poradce AE v nákladu 100 kusů 1 D3 Metodika pro vzdělávací program Poradce AE v nákladu 20 kusů 1

6 Realizace klíčových aktivit D1a - DVPP - vývoj a realizace pilotáží vzdělávacích programů pro koordinátory autoevaluace ve školách a poradce pro školy v oblasti autoevaluace. Jedním z důležitých pilířů podpory autoevaluace ve školách je systematické vzdělávání v tomto tématu. Cílovou skupinou tohoto vzdělávání by mělo být vedení škol, případně učitelé, kteří jsou vedením školy pověřeny autoevaluačními činnostmi. Proto byl v rámci projektu Cesta ke kvalitě připraven kurz pro tzv. koordinátory autoevaluace. Byl realizován ve dvou bězích na počátku projektu na podzim 2009 a na jeho konci, na podzim Ve druhém běhu mohly být mezi studijní materiály zahrnuty průběžně vzniklé výstupy projektu Cesta ke kvalitě (např. metodicky laděné bulletiny Na cestě ke kvalitě, evaluační nástroje, elektronický slovník Kvalita a hodnocení ve vzdělávání ). Vzdělávací kurz měl pomoci absolventům odpovědět na následující otázky: Jaký je záměr/cíl autoevaluace, a co od ní očekáváme? Kdo bude evaluaci provádět a kdo řídit? Jaké zdroje k informacím budu potřebovat? Kolik času potřebujeme/máme a jaké budou náklady na tento proces? Jaké nástroje budeme potřebovat (jak předejít případným úskalím)? Jak budeme informace zpracovávat? Za přípravu a realizaci kurzu byl rovněž zodpovědný Národní institut pro další vzdělávání (NIDV). Oba běhy kurzu absolvovalo celkem 466 pedagogických pracovníků. Zároveň bylo vyškoleno 11 lektorů v oblasti autoevaluace, kteří se podíleli na tvorbě studijních textů a metodik k jednotlivým programům.

7 Vzdělávací program Koordinátor autoevaluace. Vzdělávací program, tak, jak byl akreditován MŠMT, obsahoval 3 části: a) Přímou výuku, která byla organizována v 5 seminářích po 6 hodinách b) Studijní texty, které obsahově navazovaly na jednotlivé semináře, tj. obsahovaly 5 kapitol, jejichž témata a podtémata měla přímou souvislost se vzdělávacími cíli i obsahy přímé výuky c) E-learningovou výuku, která obsahovala důležité rozšiřující studijní materiály k přímé výuce, dále úkoly pro účastníky kurzu, které byly opět obsahově provázány se studijními texty i s výukou, jejími cíli i obsahy. Z tohoto důvodu byl také e- learning uspořádán do 5 modulů. Vzdělávací cíle programu: Hlavním cílem programu bylo odstranit bariéry přístupu k vlastnímu hodnocení školy, tedy zvládnout podstatu plánování, vlastního procesu a výstupů autoevaluace jako jednoho z podstatných faktorů trvalého rozvoje školy. Absolvent by se měl se ztotožnit s autoevaluací jako nástrojem zkvalitňování školy. Měl by si osvojit potřebné znalosti a dovednosti k plánování a realizaci evaluačních činností ve škole. Cíle a obsah vzdělávacího programu (studijních textů, e-learningu) v jednotlivých modulech: 1. Úvod do autoevaluace školy Cíle absolventa: Orientovat se v teorii evaluace, v právních normách, vyhláškách a dalších dokumentech souvisejících s řízením kvality, s vlastním hodnocením školy. Popsat modely řízení kvality. Vysvětlit smysl a význam autoevaluace. Obsah: Pojmy evaluace, hodnocení, autoevaluace, vlastní hodnocení, sebehodnocení a jejich pracovní vymezení. Úrovně evaluačních procesů. Kvalita a modely řízení kvality. Legislativní rámec vlastního hodnocení. Smysl a význam autoevaluace

8 2. Plánování autoevaluace Cíle: Objasnit rozdělení kompetencí v rámci pedagogického sboru v souvislosti s procesy autoevaluace. Posoudit vytvořený autoevaluační plán. Rozpoznávat rizika a úskalí související s procesem autoevaluace, vyjmenovat způsoby, jak je možné jim předcházet. Popsat etické otázky autoevaluace a uvést příklady, jak vytvářet neohrožující prostředí. Obsah: Rozdělení odpovědnosti a pravomocí při provádění autoevaluace.. Základní pojmy pro plánování autoevaluace. Přehled základních evaluačních metod, technik a nástrojů. Plán autoevaluace. Rizika autoevaluace. Etika autoevaluace 3. Proces autoevaluace Cíle: Chápat komplexnost autoevaluačního procesu. Shromažďovat data pro autoevaluaci své školy. Rozumět významu sebehodnocení a kolegiálního hodnocení. Rozvíjet evaluační kulturu školy. Obsah: Autoevaluace jako proces. Triangulace jako nástroj zajištění kvality procesu autoevaluace školy. Realizace shromažďování dat v souvislosti s dalšími evaluačními procesy ve škole. Proces autoevaluace na úrovní učitele. Sebehodnocení učitele v procesu autoevaluace 4. Výstup autoevaluace Cíle: Využívat relevantních zdrojů dat. Analyzovat získaná data a interpretovat výsledky vzhledem ke stanovení adekvátních opatření. Zpracovat zprávu o vlastním hodnocení školy.

9 Zajišťovat funkční provázanost všech evaluačních procesů ve škole. Obsah: Zdroje dat, jejich analýza a interpretace výsledků. Zpracování zprávy o vlastním hodnocení školy. Využití výsledků autoevaluace 5. Vyhodnocení autoevaluačního cyklu Cíle: Zhodnotit a zefektivnit uskutečněný autoevaluační proces. Identifikovat vhodné formy podpory autoevaluace pro svoji školu. Reflektovat kompetence koordinátora autoevaluace a vytvořit plán jejich rozvoje. Obsah: Metaevaluce a její využití pro další evaluační cyklus. Podpůrný systém pro školy Absolvent: Orientuje se v teorii evaluace, v právních normách, vyhláškách a dalších dokumentech souvisejících s řízením kvality, s vlastním hodnocením školy. Kriticky analyzuje modely řízení kvality. Vyhodnotí smysl a význam autoevaluace. Chápe roli koordinátora autoevaluace a rozdělení kompetencí v rámci pedagogického sboru v souvislosti s procesy autoevaluace. Zpracovává autoevaluační plán, tj. orientuje se v procesu, jak identifikovat potřeby školy, vybrat priority, formulovat cíle, stanovit oblasti a podoblasti sledování, stanovit a formulovat kritéria, indikátory a zvolit vhodné metody, techniky či nástroje k jejich dosažení, stanovit časový plán sledování a kompetence jednotlivých členů týmu. Rozpozná rizika a úskalí související s procesem autoevaluace, dokáže jim předcházet či s nimi pracovat. Rozumí etickým otázkám autoevaluace a dokáže na škole vytvářet neohrožující prostředí. Chápe komplexnost autoevaluačního procesu. Používá vhodné evaluační nástroje. Shromažďuje data pro autoevaluci své školy. Koordinuje evaluační procesy ve škole. Analyzuje získaná data a interpretuje výsledky. Zpracuje zprávu o vlastním hodnocení školy.

10 Strukturuje zprávu tak, aby byla účelně využitelná při přípravě dalších školních dokumentů. Vhodně aplikuje jednotlivé části zprávy o vlastním hodnocení školy do dalších dokumentů školy a prezentuje ji v různých kontextech. Zhodnotí uskutečněný autoevaluační proces. Identifikuje, př. zajistí vhodné formy podpory autoevaluace pro svoji školu. Iniciuje funkční provázanost všech evaluačních procesů ve škole. Vzdělávací program zahrnoval celkem 50 hodin, z toho: přímou výuku v rozsahu 30 hodin, která byla vedená příslušným lektorem, e-learning v rozsahu 20 hodin, který vedl příslušný tutor, práce se studijními texty, tedy individuální studium, Struktura celého vzdělávacího programu (včetně výuky, studijních textů i e-learningu) je uspořádána v 5 modulech. Jednotlivá témata a jejich cíle se vzájemně prolínala jak ve studijních textech tak i v e-lerningovém studiu. E-learning zároveň obsahoval rozšiřující podtémata podle toho, jaké zprostředkování obsahů a cílů dovolily způsob jejich prezentace. Úkolem každého lektora vzdělávacího programu Koordinátor autoevaluace bylo podrobně se seznámit s uvedenými vzdělávacími moduly programu, s jejich cíli a obsahy. Pojetí vzdělávacích kurzů (zprostředkování stěžejních témat jednotlivých modulů) bylo založené na aktivním přístupu účastníků, (řečeno současným slovníkem) a) na konstruktivním přístupu, na vlastní konstrukci poznání b) na konstruování vědění jako smysluplném řešení problému. Aktivní pojetí, aktivní konstrukce vědění, vycházelo z osvojených zkušeností a poznatků, že každý účastník vzdělávacího programu má určité zkušenosti a znalosti v oblasti (auto)evaluačních procesů, aktivní přístup vedení seminářů umožnil každému z nich navázat na dosavadní stav poznání a dále ho rozvíjet. Činnostní přístup zdůrazňoval i sociální dimenzi - práci ve skupinách, společné diskuse apod., zároveň motivoval lektory k hlubšímu vhledu do kognitivních (poznávacích) aktivit účastníků vzdělávacího kurzu.

11 Základní konstruktivní metoda reprezentující činnostní pojetí vzdělávání obsahovala 3 základní fáze 1 : 1. Kontextové poznávání vychází ze zkušenosti učících se, z jejich prvotní představy, znamená poznání v určité souvislosti, v kontextu individuální zkušenosti 2. Dekontextualizované poznávání znamená odstup od prvotní zkušenosti, poznávací zlom ono to může být i jinak. Fáze vede k získání vědeckého poznatku, ke komplexní představě o daném problému 3. Re-kontextualizace znamená, že učící se použije osvojený poznatek, pojem v nových kontextech Níže jsou uvedeny postupy konstruktivní metody tak, jak byly používány lektory při jejich práci: 1. Fáze fáze individuální činnosti - učící se se ponoří do výchozí situace, jejím cílem je uvědomit si dosavadní vědomosti, znalosti, schopnosti, představy, zkušenosti. Dosažený stav poznání se fixuje činností, tedy na vytvoření textu, schématu (na základě zadaného úkolu). Smyslem této počáteční fáze (fáze procesu konceptualizace, utváření pojmů) bylo uvědomit si dosavadní stav poznání, objevit prekoncept (jakousi zatím neujasněnou představu o významu pojmu, o zadaném problému), ze kterého se dále vycházelo. 2. Fáze fáze sociálního zprostředkování, při které dochází k zveřejnění toho, co účastníci v první fázi napsali, vytvořili, tato fáze probíhá formou společné diskuse. V této fázi se hledají společné i rozdílné znaky, které vyplynou ze zveřejnění individuálních prací, z prekonceptu. Tím se rozkrývají jednotlivé individuální koncepce. Cílem této fáze bylo postupně směřovat k odhalování pojmového jádra a objevovat nejdůležitější vztahy pro daný pojem. 1 HOLEČEK, V. Proces dekontextualizace při utváření abstraktního pojmu. Pedagogika. 2008, s ISSN KOSÍKOVÁ, Věra. Psychologie ve vzdělávání a její psychodidaktické aspekty Praha : Grada Publishing, ISBN ŠTECH, S. Škola stále nová Praha : Karolinum, ISBN

12 3. fáze fáze syntetických vyjádření, fáze výsledných konstruktů, které mohou mít podobu společného textu, dokumentu Toto syntetické vyjádření by mělo vyjadřovat posun v poznání, v myšlení, v pochopení podstaty pojmového jádra, jeho souvislostí Zhodnocení vzdělávacího programu realizovaného v roce 2009 Vzdělávací program probíhal na všech krajských pracovištích NIDV, tzn. ve všech čtrnácti krajích České republiky v období březen červen Na základě zpracované analýzy 2 největší zastoupení v programu měli zástupci běžných základních škol (86, tj. polovina všech účastníků) a také zástupci středních odborných škol (31, tj. 18 %). Pokud jde o zřizovatele školy, naprostou většinu účastníků tvořili zástupci ze škol veřejných (státních), pouze minoritní bylo zastoupení účastníků z církevních (celkem 2 účastníci) či soukromých (celkem 4). Důležitou pro charakteristiku účastníků se stala informace týkající se celkového počtu realizovaných cyklů vlastního hodnocení školy, kde převažovali zástupci škol, které již za sebou měli jeden realizovaný cyklus autoevaluace (97 respondentů, tj. 57 %). Další skupinou jsou respondenti rekrutující se do vzdělávacího programu ze škol, které vlastní hodnocení provedly již dvakrát (53, resp. 31 %). Dalších 13 respondentů uvedlo, že jejich škola zrealizovala tři nebo více cyklů (tj. 8 %). Pouze 8 respondentů tedy pocházelo ze školy, která absolutně žádnou zkušenost s realizací jediného celého autoevaluačního cyklu neměla (tj. 5 % respondentů). Naprostá většina (tj. 95 %) účastníků ankety tedy do programu přišla ze školy, která měla alespoň minimální zkušenost s autoevaluací. Hodnocení výukového programu Koordinátor autoevaluace Celkové hodnocení 95 %, tedy naprostá většina účastníků, bylo s výukou spokojených. Přitom rozhodně spokojených frekventantů bylo 53 % a dalších 42 % deklaruje, že bylo spíše spokojeno. Rozhodně nespokojený nebyl nikdo. Použita byla 4stupňová škála: rozhodně spokojen spíše spokojen spíše nespokojen rozhodně nespokojen. 2

13 Hodnocení studijních textů 94 % účastníků programu hodnotí studijní texty jako výborné (46 %) nebo jako chvalitebné (47 %). Pouze jeden respondent dal studijním textům nedostatečnou. Použita 5stupňová škála hodnocení známkami jako ve škole. V návazné otevřené otázce týkající se návrhů na zlepšení studijních textů se daleko nejčastěji objevovalo téma praktické využitelnosti informací obsažených ve studijních textech (např. více konkrétních příkladů provádění autoevaluace, více praktických ukázek, více názorných příkladů, více příkladů dobré praxe, konkrétní ukázky správné závěrečné zprávy ). Toto téma by bylo možné shrnout v následující formulaci jednoho z respondentů: konkrétní příklady použití AE nástrojů (vhodných pro jednotlivé oblasti), uspořádaný přehled nástrojů, které je možné použít v jednotlivých oblastech hodnocení, konkrétní ukázky celého procesu vlastního hodnocení od A do Z - vše se sice objevilo, ale v letmých náznacích. Respondenti se rovněž odvolávali po větším důrazu na publikování podrobnějších ukázek výzkumných nástrojů. Menšinově se vyskytovaly námitky týkající se nesrozumitelnosti, nadužívání cizích slov, přílišné teoretičnosti či duplicity jednotlivých kapitol. Ochota účastníků vzdělávacího programu poskytnout organizátorům kurzu zpětnou vazbu k jeho průběhu a přitom se také vyjádřit k některým tématům vlastního hodnocení školy byla vysoká (téměř 80 %). Pozitivně byl hodnocen jak celý kurz, tak také studijní materiály či jednotliví lektoři. Bylo zjištěno, že respondenti mají ve své praxi spjaté s realizací autoevaluace relativně největší problémy s formulací cílů a kritérií, ale také s dalšími dvěma vzájemně souvisejícími dovednostmi, a sice efektivním sběrem dat a jejich následným vyhodnocením a interpretací. S rostoucí zkušeností s autoevaluací se zvyšuje tendence, kdy jsou si respondenti více jisti plánováním evaluační činnosti. Avšak zdá se, že si respondenti zároveň více uvědomují své slabé stránky v oblasti sběru a vyhodnocení dat. Pro velký zájem o tento vzdělávací program, na základě analýzy 3 se podařilo kurz zrealizovat podruhé v období září prosinec Zohledněny byly připomínky účastníků k prvnímu běhu kurzu. 3 Viz:

14 Analýza úkolů z pilotáževzdělávacího programu Koordinátor autoevaluace Po každém z pěti modulů, z nichž se vzdělávací program skládá, vypracovali účastníci jeden domácí úkol. Cílem úkolů bylo ověřit, zda účastníci programu porozuměli probranému obsahu učiva, byla to pro ně příležitost k dílčím evaluačním krokům a výstupům získat zpětnou vazbu od lektora, případně si tyto kroky na různých činnostech vyzkoušet poprvé (pokud šlo např. o účastníky z řad učitelů, kteří se zatím na koordinaci autoevaluace ve škole nepodíleli). Vzhledem k tomu, že v průběhu tříletého projektu Cesta ke kvalitě probíhá komunikace se školami a mezi školami při různých vzdělávacích či prezentačních aktivitách, chtěli organizátoři projektu tuto příležitost využít pro výzkumnou práci. Probíhají rozhovory s učiteli a řediteli vybraných škol z různých typů škol napříč republikou, na vzdělávacích akcích se účastníkům rozdávají ankety. Cílem těchto výzkumných aktivit je získat co nejširší obrázek o realitě autoevaluačních procesů ve školách. V kontextu takto naplánovaného výzkumu se vedení projektu rozhodlo sekundárně využít i úkoly zpracované účastníky pilotáže vzdělávacího programu Koordinátor autoevaluace pro výzkumné účely. Tato analýza textů se nezabývá odbornou správností vypracovaných úkolů neposuzuje výsledky práce lektora (zda svou zpětnou vazbou účastníkům pomohl dospět ke správně vypracovanému úkolu) ani znalosti a dovednosti účastníků vzdělávacího programu aplikované v domácích úkolech. Někteří účastníci vypracovávali úkoly zcela nově podle zadání v e- learningu, jiní pracovali s podklady, které již na své škole používali. Cílem obsahové analýzy je zachytit stav a praxi autoevaluačních procesů na školách. Z databáze úkolů jsme zjišťovali, jak školy, respektive účastníci vzdělávacího programu přistupují k autoevaluaci. Cílem analýzy bylo zjistit: jaké oblasti a podoblasti vlastního hodnocení pokládají za nejdůležitější, jaké evaluační nástroje k hodnocení těchto podoblastí používají, jak postupují při sběru dat a jejich vyhodnocování, jak získaná data prezentují v autoevaluační zprávě, jaké kompetence by podle nich měl mít dobrý koordinátor autoevaluace.

15 Účastníci programu odevzdávali úkoly prostřednictvím elektronického prostředí. Z databáze, která tak vznikla, pak byla zpracování stažena a podrobena analýze. Některé úkoly byly do elektronického prostřední nakopírovány z různých textových či tabulkových editorů, proto se u části úkolů jejich formátování změnilo do té míry, že nešly vyhodnotit. Zhruba třetinu úkolů odevzdávali účastníci přímo lektorům em, proto počet analyzovaných úkolů neodpovídá počtu účastníků na každém modulu vzdělávacího programu: Modul úkolů Modul úkolů Modul úkolů Modul úkolů Modul 5 25 úkolů Vzhledem k tomu, že se značně lišil charakter zadaných úkolů a v návaznosti na to i zkoumané skutečnosti, které vycházely z povahy odevzdaných zpracování úloh, byl u analýzy jednotlivých úkolů volen různý přístup odpovídající zkoumanému vzorku. I výsledná zjištění pak mají různou formu, v závislosti na povaze daného úkolu. Obsahová analýza je členěna podle jednotlivých modulů e-learningového vzdělávacího programu. V každé kapitole je uvedeno zadání, s jakým pracovali účastníci, poté je stručně popsán postup analýzy textů a následně jsou předloženy výsledky analýzy úkolů v daném modulu.

16 Oblasti vlastního hodnocení Zadání úkolu pro účastníky vzdělávacího programu: Napište, jaké priority (podoblasti) si v jednotlivých oblastech vlastního hodnocení vybrala vaše škola. Využijte koncepční materiály jako vize školy, plán rozvoje, zprávu o vlastním hodnocení, výroční zprávy apod. Pokud dosud nemáte ve škole priority jasně stanoveny, můžete iniciovat SWOT analýzu nebo využít nástroje Dobrá škola [on-line]. Způsob analýzy: V této části bylo sledováno, které podoblasti považují školy za priority, a porovnávaly se oblasti/podoblasti, které školy formulují, s podoblastmi kvality školy, se kterými se pracuje v projektu byly formulovány ve vzdělávacím programu či v Rámcovém vlastním hodnocení školy. Účastníci vzdělávacího programu byli seznámeni s povinnými oblastmi vlastního hodnocení školy a s jejich možným rozčleněním na podoblasti. Odpovědi účastníků pak byly porovnávány s členěním oblastí, se kterými se pracovalo ve vzdělávacím programu, resp. s definitivní strukturou oblastí evaluačního nástroje Rámcové vlastní hodnocení školy, která se během další etapy projektu doformulovala a zpřesnila. 1. Podmínky ke vzdělávání demografické personální bezpečnostní a hygienické ekonomické materiální 2. Obsah a průběh vzdělávání školní vzdělávací program plánování výuky podpůrné výukové materiály realizace výuky hodnocení výuky mimovýukové aktivity 3. Podpora školy žákům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob na vzdělávání klima školy systém podpory žáků spolupráce s rodiči spolupráce s odbornými institucemi 4. Výsledky vzdělávání žáků klíčové kompetence znalosti a dovednosti postoje motivace úspěšnost absolventů 5. Vedení a řízení školy, kvalita personální práce, kvalita dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků strategické řízení organizační řízení školy pedagogické řízení školy profesionalita a rozvoj lidských zdrojů partnerství školy a externí vztahy

17 6. Úroveň výsledků práce školy, zejména vzhledem k podmínkám vzdělávání a ekonomickým zdrojům kvantitativní analýza kvalitativní analýza Při analýze vznikla pro každou z šesti oblastí tabulka, do níž byly zaneseny výše uvedené podoblasti, případně některé další, s nimiž byli účastníci vzdělávacího programu seznámeni během studia. Z odevzdaných úkolů byly následně rozřazovány položky z odpovědí do struktury této tabulky. Poté bylo sečteno, kolikrát se chtěl někdo dané podoblasti věnovat. Při rozřazování se primárně respektovalo, jak podoblasti pojmenoval účastník či účastnice vzdělávacího programu, pokud ale označení podoblastí chybělo, nebo bylo použito označené vlastní, nabízely se dva možné postupy. Tam, kde to bylo možné z kontextu odhadnout, byla daná položka započítána do některé z předem definovaných podoblastí. Kde to možné nebylo, nebyly zařazeny ani do jedné z předdefinovaných podoblastí. Tam, kde tvořily tyto nezařazené položky významnou skupinu, byly detailněji analyzovány a popsány. V případě, že účastník vůbec podoblast neupřesňoval, je položka v kategorii Nespecifikované. Zatímco více než polovina se držela při popisování priorit oblastí podle vyhlášky č. 15/2005, ostatní použili vlastní názvy podoblastí, nebo v rámci oblastí žádné podoblasti nespecifikovali a rovnou popisovali konkrétní cíle v dané oblasti. Přibližně 10 % nepoužívalo členění do podoblastí podle vzdělávacího programu, ale podle jiného společného zdroje informací k autoevaluaci. V ojedinělých případech školy určovaly priority v oblastech, které nejsou vyhláškou stanoveny. Tyto oblasti byly poměrně různorodé, například oblasti s názvem školní vzdělávací program a vize (a cíle) školy. 3.1 Podmínky ke vzdělávání V této oblasti školy nejčastěji jako prioritní podoblast uvádějí materiální podmínky, celkem v téměř 100 případech. Někdy je označují též za podmínky technické nebo prostorové. Dále za důležité považují podmínky personální, neboli lidské zdroje (asi v 50 případech). Velmi často se chtěly věnovat otázkám ekonomickým či finančním (cca 45). Zde je ale třeba uvést, že ve struktuře vzdělávacího programu byla definovaná podoblast materiálně-finanční, a protože nebylo možné rozlišit, zda se chce škola v rámci této podoblasti věnovat spíše otázkám materiálním, nebo finančním, byla tato odpověď zařazována jak do materiální, tak finanční (neboli ekonomické) podoblasti. Bezpečnosti a hygienickým podmínkám se chce prioritně věnovat zhruba přes 20 škol, demografickým podmínkám pouze něco málo přes 10 (několik

18 škol priority související s demografickou situací uváděly v jiných oblastech, např. v oblasti úrovně výsledků školy, v průběhu vzdělávání nebo výsledcích vzdělávání. Je též zajímavé, že několik škol si zde jako podoblast definovalo také organizační podmínky (4), politické podmínky, neboli vztahy se zřizovatelem a jinými důležitými aktéry (2), kulturu školy (2) a 4 školy blíže nespecifikovaly podoblasti a za prioritní označily pouze celou oblast podmínek vzdělávání. Jako zvláštní podoblasti pak jednotlivé školy identifikovaly také nástavbové studium, kurikulum, plánování, spolupráci mezi školní družinou, mateřskou školou a školou a školní poradenské pracoviště. 3.2 Obsah a průběh vzdělávání V této oblasti je pro většinu samozřejmě nejdůležitější samotná realizace výuky (cca 90 škol). Doplňme ovšem, že respondenti za prioritu často označují právě jen specifický výsek výuky (např. metody a formy výuky, rozvíjení klíčových kompetencí nebo budování gramotností, výuku cizích jazyků apod.). Do této podoblasti jsou započítány i odpovědi, které za prioritu označovaly podoblast nazvanou učení se žáků. Za poměrně důležitý považují účastníci kurzu školní vzdělávací program či pedagogickou dokumentaci (55 škol), dále pak hodnocení výuky, nebo jak také některé školy uváděly hodnocení žáků (cca 30), podpůrné výukové materiály (24), z čehož asi třetina škol uváděla konkrétně využívání ICT ve výuce (8). Skoro stejný počet škol (22) považuje za důležité zohledňování individuálních potřeb žáků. Méně škol se chce zaměřovat na mimovýukové aktivity (18), přičemž je ale řada škol pouze řadila do jiných oblastí, a plánování výuky (16). 10 škol označilo oblast průběh a obsah vzdělávání za prioritní, ale už neupřesnilo podoblasti. Několik škol za priority označilo témata, která se obtížně zařazovala podle navrženého členění.

19 Zhodnocení vzdělávacího programu realizovaného v roce 2011 Vzdělávací program Koordinátor autoevaluace, u něhož vyhodnocujeme ankety, proběhl ve všech 14 krajích České republiky v období říjen listopad Anketu odevzdalo174 respondentů, celkový počet účastníků byl 203. Návratnost dotazníků tak činí 85 %. Pro malý počet respondentů jsou uváděná procenta orientační, například údaj 20 % zahrnuje pouze 35 osob, z toho důvodu uvádíme vedle procentuálních dat i počet respondentů. Zastoupení v jednotlivých krajích Největší zájem o vzdělávací program měli pedagogičtí pracovníci z kraje Jižní Čechy (studium realizováno v Českých Budějovicích), nejmenší pak ve Středních Čechách. 32 % (počet 6) respondentů z Jižních Čech uvedlo, že na jejich škole neproběhl žádný cyklus autoevaluace, a to by mohl být jeden z důvodů většího zájmu o program. Kraj Počet Procentuální zastoupení (zaokrouhleno) Jihomoravský % Jihočeský % Královéhradecký 7 4 % Vysočina 16 9 % Karlovarský 15 9 % Liberecký 11 6 % Olomoucký 10 6 % Moravskoslezský 16 9 % Pardubický 11 6 % Plzeňský 6 3 % Praha 8 5 % Středočeský 5 3 % Ústecký 16 9 % Zlínský 16 9 %

20 Vzdělávací program se ukázal jako nejvíce atraktivní pro vedení škol - ředitelé/ředitelky škol tvoří 44 % (76 respondentů) a zástupci/zástupkyně 31 % (53 respondentů). 22 % (38 respondentů) připadá na učitele, 3 % (6 respondentů) na ostatní pracovníky ve školství. O program byl největší zájem mezi pracovníky běžných základních škol - 66 %. SOŠ s 16 % tvoří druhou nejpočetnější skupinu. Na gymnázia připadá 9 %. ZŠ speciální, SOU a ZUŠ byly zastoupeny jen několika málo respondenty. Konzervatoř a jazyková škola nebyla zastoupena vůbec. Úplný výčet je uveden níže v tabulce. Typ školy Počet Procentuální zastoupení (zaokrouhleno) MŠ spec. 6 3 % ZŠ % ZŠ spec. 6 3 % ZUŠ 3 2 % SOU 6 3 % SOŠ % SŠ spec. 1 1 % Gymnázium 15 5 % Konzervatoř 0 0 Jazyková škola 0 0 nevyplněno 6 3 % Naprostou většinu účastníků tvořili zástupci škol státních (147 respondentů - 84 %), soukromou školu označilo v dotazníku 8 respondentů (5 %), nejméně byly zastoupeny školy církevní (2 respondenti - 1%). V 17 případech (10 %) byla otázka po typu školy nezodpovězena. Počet realizovaných cyklů autoevaluace Pro profil typického účastníka tohoto programu je významný počet realizovaných cyklů vlastního hodnocení školy. Naprostá většina účastníků (88 %) již prošla 1, 2, 3 či vícero cykly. Jen 18 respondentů nemá žádnou zkušenost s celým autoevaluačním cyklem na své škole (nejvíce /6/ jich bylo z Českých Budějovic). Vyvozujeme z toho, že pracovníci, kteří již realizovali nějaký cyklus autoevaluace na své škole, si přejí na základě svých zkušeností

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze.

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. 5.2 Evaluační činnost Vlastní hodnocení školy (VHŠ) napomáhá ke zkvalitnění vzdělávání. Cílem je zhodnocení

Více

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Č. j.: 5056/2010-41 Příloha č. 5 výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Zvyšování kvalifikace a odborných kompetencí

Více

Kritéria hodnocení plánu, procesu a zprávy o vlastním hodnocení školy

Kritéria hodnocení plánu, procesu a zprávy o vlastním hodnocení školy Kritéria hodnocení plánu, procesu a zprávy o vlastním hodnocení školy Představujeme vám Kritéria hodnocení plánu, procesu a zprávy o vlastním hodnocení školy. Kritéria jsou členěna podle jednotlivých oblastí

Více

Mgr. Tomáš Zatloukal ústřední školní inspektor. Praha, 23. 10. 2013

Mgr. Tomáš Zatloukal ústřední školní inspektor. Praha, 23. 10. 2013 Mgr. Tomáš Zatloukal ústřední školní inspektor Praha, 23. 10. 2013 OBSAH 1. Příprava a realizace mezinárodních výzkumů v počátečním vzdělávání a v oblasti celoživotního učení 2. Národní systém inspekčního

Více

Centrum školského managementu

Centrum školského managementu Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Závěr projektu ESF Profesionalizace klíčových kompetencí řídících pracovníků ve školství PhDr. Václav TROJAN, Ph.D. Manažer

Více

Nabídkový list seminářů dalšího vzdělávání pro církevní školy

Nabídkový list seminářů dalšího vzdělávání pro církevní školy Nabídkový list seminářů dalšího vzdělávání pro církevní školy Cyrilometodějské gymnázium a MŠ v Prostějově za podpory německé organizace Renovabis vybudovalo Centrum celoživotního učení církevních škol

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE)

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) AUTOEVALUACE ŠKOLY A HODNOCENÍ ŽÁKŮ Před tvorbou školního vzdělávacího programu byly využívány dílčí kroky a nástroje evaluace a autoevaluace podle dokumentu zpracovaného školou Struktura a kriteria vlastního

Více

Česká školní inspekce Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5. České školní inspekce z průběhu a výsledků konkurzů na ředitele ve školním roce 2011/2012

Česká školní inspekce Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5. České školní inspekce z průběhu a výsledků konkurzů na ředitele ve školním roce 2011/2012 Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5 Souhrnné poznatky České školní inspekce z průběhu a výsledků konkurzů na ředitele ve školním roce 2011/2012 Praha, srpen 2012 1/5 1. Úvod Česká školní inspekce (dále ČŠI

Více

Profesní standard v odborném

Profesní standard v odborném Profesní standard v odborném vzdělávání Potřebujeme profesní standard učitelu itelů odborných předmp edmětů a odborného výcviku? NUOV a TTnet 2007 Strategické cíle pro oblast vzdělávání (Lisabon 2000)

Více

SYSTÉM. Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov

SYSTÉM. Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov SYSTÉM VZDĚLÁVÁNÍ LEKTORŮ Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov Specifika vzdělávání lektorů v Institutu pro místní správu Praha velmi početný lektorský

Více

ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III

ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III Doba realizace: 1.9.2011 31.12.2013 Příjemce dotace: MŠMT Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo operačního programu: CZ.1.07/4.1.00/33.0001

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 2: Diagramy teorie změn hodnocených IPn v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn TEORIE ZMĚNY: METODICKÁ PODPORA RŮSTU KVALITY UČITELSKÉ

Více

Hodnocení žáků a autoevaluace školy

Hodnocení žáků a autoevaluace školy Hodnocení žáků a autoevaluace školy Pravidla pro hodnocení žáků Základní východiska pro hodnocení a klasifikace Cílem hodnocení je zpětná vazba, prostřednictvím které žák získává informace o tom, jak danou

Více

7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 7.1 Hodnocení žáků. 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků

7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 7.1 Hodnocení žáků. 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků 7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 7.1 Hodnocení žáků 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků Účelem hodnocení je poskytnout žákům i jejich rodičům co nejčastější zpětnou vazbu. Hodnocení současně přispívá i

Více

6.3. AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE)

6.3. AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) 6.3. AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) Výsledkem autoevaluace školy je strategický plán na pětileté období, který je též samostatnou přílohou ŠVP a je každoročně vyhodnocován

Více

SMYSLUPLNOST AUTOEVALUACE ŠKOLY OČIMA ČESKÝCH ŘEDITELŮ A UČITELŮ. Mgr. Lucie Procházková Manažerka pro výzkum a analýzy projektu Cesta ke kvalitě

SMYSLUPLNOST AUTOEVALUACE ŠKOLY OČIMA ČESKÝCH ŘEDITELŮ A UČITELŮ. Mgr. Lucie Procházková Manažerka pro výzkum a analýzy projektu Cesta ke kvalitě CESTA KE KVALITĚ SMYSLUPLNOST AUTOEVALUACE ŠKOLY OČIMA ČESKÝCH ŘEDITELŮ A UČITELŮ Mgr. Lucie Procházková Manažerka pro výzkum a analýzy projektu Cesta ke kvalitě Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské

Více

STRUKTURA VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY

STRUKTURA VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace STRUKTURA VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Oblast 1.Podmínky ke vzdělávání Podoblast 1.1 Lidské zdroje 1.2 Materiální zdroje 1.3 Finanční zdroje

Více

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce.

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce. 6.1. HODNOCENÍ ŽÁKŮ Hodnocení žáků vychází ze zákona č.561/2004 Sb., školského zákona a z vyhlášky č.48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky. Hodnocení

Více

Stanovení a popis nových specializovaných činností, zpracování standardu vzdělávání v rámci DVPP (obsah, rozsah a způsob ukončení)

Stanovení a popis nových specializovaných činností, zpracování standardu vzdělávání v rámci DVPP (obsah, rozsah a způsob ukončení) Stanovení a popis nových specializovaných činností, zpracování standardu vzdělávání v rámci DVPP (obsah, rozsah a způsob ukončení) Standard udělování akreditací DVPP pro Studium k výkonu specializovaných

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Studium školského managementu v rámci profesní přípravy předškolních pedagogů na PDF UHK

Studium školského managementu v rámci profesní přípravy předškolních pedagogů na PDF UHK Studium školského managementu v rámci profesní přípravy předškolních pedagogů na PDF UHK Vladimíra Hornáčková Pedagogická fakulta UHK Hradec Králové 2012 Pedagogická fakulta UHK bakalářské studium obor

Více

Didaktický proces vzdělávání

Didaktický proces vzdělávání Didaktický proces vzdělávání dospělých Základní prvky didaktického procesu ve vzdělávání dospělých: Didaktický proces = výuka CÍL= určen zvenčí např. politikou, společností, potřebami institucí OBSAH=

Více

Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI

Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI OBSAH Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI 1. Psychologie, její role a význam v procesu vzdělávání 16 1.1 Současné pojetí psychologie ve vzdělávání 16

Více

Graf 1: Počet let pedagogické praxe

Graf 1: Počet let pedagogické praxe Ústav pro informace ve vzdělávání Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání SP KVALITA I 4A2U1 Statistické zpracování výsledků dotazníkového šetření Martin Chvál Praha, prosinec 2005 Sběr dat Sběr dat

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst. 2 zákona č. 561/2004

Více

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0068 Prohloubení nabídky vzdělávacích programů v oblasti rozvoje lidských zdrojů vedoucích

Více

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY ŽÁDOST O AKREDITACI VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU. IDENTIFIKACE ŽADATELE Tuto položku nevyplňujte!

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY ŽÁDOST O AKREDITACI VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU. IDENTIFIKACE ŽADATELE Tuto položku nevyplňujte! ŽÁDOST O AKREDITACI VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 1. IDENTIFIKACE ŽADATELE Tuto položku nevyplňujte! 1.1. Název organizace 0 1.2. 1.3. IČ organizace Právní forma organizace 1.4. ulice, číslo domu Sídlo organizace

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria pro hodnocení 1) 1 Rovný přístup ke vzdělávání 2 Školní vzdělávací programy (vzdělávací programy)

Více

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání Vzdělávací aktivity ve vzdělávání dospělých Cíle výuky, učební cíl Cíl výuky zachycuje to, co má účastník na konci učební jednotky vědět nebo umět. Učební cíl tedy popisuje ne to, co lektoři chtějí nebo

Více

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Školní vzdělávací program obsahuje základní pravidla pro hodnocení žáků, podrobněji jsou rozpracovaná v klasifikačním řádu školy. Zde především vymezujeme způsoby

Více

Modul 4 Nástroje pro sběr dat

Modul 4 Nástroje pro sběr dat Modul 4 Nástroje pro sběr dat Modul 4 seznamuje účastníky s hlavními postupy nového sledování informační gramotnosti a představuje základní přehled nově navržených nástrojů pro sledování podpory informační

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy 384 73 Stachy 253 Identifikátor školy: 600 063 046 Termín konání inspekce: 11.

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy pro školní rok 2008/09 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst.

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu:

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu: PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Základní škola a Mateřská škola Verneřice,

Více

Školský management v perspektivě tří časových rovin

Školský management v perspektivě tří časových rovin Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Školský management v perspektivě tří časových rovin PhDr. Václav TROJAN, Ph.D. vedoucí katedry 07.06.2012 1 2 Přivítání na konferenci

Více

III. Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb

III. Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb Hlavní oblasti hodnocení činnosti škol a školských A: Rovnost příležitostí ke vzdělávání B: Vedení školy/školského III. Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb Kritéria

Více

KOTVA - Systém dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v primární prevenci rizikového chování. Mgr. Jana Kadlecová Ing.

KOTVA - Systém dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v primární prevenci rizikového chování. Mgr. Jana Kadlecová Ing. KOTVA - Systém dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v primární prevenci rizikového chování Mgr. Jana Kadlecová Ing. Michaela Šilhavá VÝCHODISKA činnost P-centra, střediska primární prevence CPPT,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a sportu Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme

Více

PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ v aktivitě Ekonomická gramotnost

PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ v aktivitě Ekonomická gramotnost PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ v aktivitě Ekonomická gramotnost 1. Úvod V souladu s aktivitami projektu byl výukový modul Ekonomická gramotnost pilotně ověřen na primární (děti) i sekundární (pedagogové) cílové skupině.

Více

VÝVOJ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK V UČEBNÍCH OBORECH, ANEB SITUAČNÍ ZPRÁVA A VÝHLED DO BUDOUCNA

VÝVOJ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK V UČEBNÍCH OBORECH, ANEB SITUAČNÍ ZPRÁVA A VÝHLED DO BUDOUCNA 136 VÝVOJ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK V UČEBNÍCH OBORECH, ANEB SITUAČNÍ ZPRÁVA A VÝHLED DO BUDOUCNA 1 ÚVOD A KONTEXT Ačkoliv autoři Bílé knihy (Národní program rozvoje vzdělávání v České republice 2001) v rámci

Více

Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství

Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ.1.07/1.3.00/08.0181 Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o. TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM

Více

Kulatý stůl Centrum školského managementu. PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Pedagogická fakulta UK Praha

Kulatý stůl Centrum školského managementu. PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Pedagogická fakulta UK Praha Kulatý stůl Centrum školského managementu PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Pedagogická fakulta UK Praha Struktura sdělení Informace o práci střediska ped.praxí na PedfUK Systém fakultních škol a fakultních

Více

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC PREZENTACE VÝSTUPŮ PROJEKTU v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů pro strategické řízení rozvoje měst a obcí I. Fáze analýzy vzdělávacích

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. 664 91 Ivančice, Lány 2. Identifikátor: 600 014 053

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. 664 91 Ivančice, Lány 2. Identifikátor: 600 014 053 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2 664 91 Ivančice, Lány 2 Identifikátor: 600 014 053 Termín konání inspekce: od 15.1.2007 do 16.1.2007

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

3 priorita období. 2 příprava, stanovování záměrů 1. Autoevaluační plán Workshop: Evaluace školy

3 priorita období. 2 příprava, stanovování záměrů 1. Autoevaluační plán Workshop: Evaluace školy Autoevaluační plán Workshop: Evaluace školy Lektor: RNDr. Jiří Herman, Ph. D., Gymnázium, Brno, tř. Kpt. Jaroše Plán autoevaluačních činností Oblasti evaluace 006/7 007/8 008/9 009/0 Podmínky ke vzdělávání

Více

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 5.1.7 Informatika a výpočetní technika Časové, obsahové a organizační vymezení ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 Realizuje se vzdělávací obor Informatika a výpočetní technika RVP pro gymnázia.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Edvarda Beneše a Mateřská škola Písek, Mírové náměstí 1466. Písek, Mírové náměstí 1466

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Edvarda Beneše a Mateřská škola Písek, Mírové náměstí 1466. Písek, Mírové náměstí 1466 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Edvarda Beneše a Mateřská škola Písek, Mírové náměstí 1466 Písek, Mírové náměstí 1466 Identifikátor školy: 600 062 121 Termín

Více

Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy

Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy Národní konference projektu VIP Kariéra II - KP Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy PhDr. Helena Úlovcová Národní ústav odborného vzdělávání Národní konference projektu VIP Kariéra II

Více

Kariérní systém učitelů. MU Brno, 26/11/2014 RNDr. Jiří Kuhn

Kariérní systém učitelů. MU Brno, 26/11/2014 RNDr. Jiří Kuhn Kariérní systém učitelů MU Brno, 26/11/2014 RNDr. Jiří Kuhn Obsah příspěvku 1. Očekávání a vize 2. Kariérní cesty KS 3. Standard učitele 4. Kariérní cesta rozvoje profesních kompetencí 5. Atestační řízení

Více

Vlastní hodnocení školy

Vlastní hodnocení školy Vlastní Při procesu sebe systematicky shromažďujeme a analyzujeme řadu informací a podkladů, včetně zpětných vazeb od i rodičů. Na začátku každého školního roku je vypracováván roční plán rozvoje. Jedenkrát

Více

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit Zavádění komplexního systému DVPP do praxe škol CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit NÁZEV SEMINÁŘE LEKTOR STRUČNÝ OBSAH ZÚČASTNĚNÉ ŠKOLY TERMÍN MÍSTO KONÁNÍ 8 hodin Ředitel jako manažer

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Č.j.: 29 096/2007-41 VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace. Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace. Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou Identifikátor: 600 017

Více

Mgr. Petra Kadlecová. Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství

Mgr. Petra Kadlecová. Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství Mgr. Petra Kadlecová Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství Kapitola 1 strana 2 Prevence rizik návykových látek Prevence (dle WHO): soubor intervencí s cílem zamezit a snížit

Více

Odborná praxe základní východiska

Odborná praxe základní východiska Odborná praxe základní východiska Součástí kurzu bude odborná praxe v rozsahu 40 hodin (32 hodin práce v organizaci, 8 hodin praxe v tlumočení). Účastníci kurzu budou pracovat tzv. metodou portfolia. Portfolio

Více

VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOLOGIE

VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOLOGIE VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOLOGIE Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.01/01.0018 Název projektu: Příprava lektorů pro vzdělávání dospělých Název příjemce: Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec,

Více

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Evropský sociální fond Praha &

Více

Nabídkový list akreditovaných programů Etické výchovy

Nabídkový list akreditovaných programů Etické výchovy Nabídkový list akreditovaných programů Etické výchovy Centrum celoživotního učení při Cyrilometodějském gymnáziu a MŠ v Prostějově bylo založeno s cílem podporovat další vzdělávání pedagogických pracovníků

Více

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů pro strategické řízení rozvoje měst a obcí Květen 2010

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

Inovace systému kvality sociálních služeb

Inovace systému kvality sociálních služeb Individuální projekt Inovace systému kvality sociálních služeb Newsletter 29 říjen 2014 Aktuální dění v realizaci veřejné zakázky najdete na webu MPSV, odkaz http://www.mpsv.cz/cs/11748. Ohlédnutí za Metodickými

Více

Jak inovovat ŠVP. Zora Syslová

Jak inovovat ŠVP. Zora Syslová Jak inovovat ŠVP Zora Syslová OBSAH 1. Inovace ŠVP východiska, význam 2. Problémy spojené s tvorbou ŠVP 3. Obsah ŠVP a jeho inovace - podmínky - integrované bloky ŠVP - evaluace práce v MŠ 4. Revize RVP

Více

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Praha, září 2015 Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Obsah Obsah... 2 1 Úvod... 3 2 Zjištění... 4 2.1 Ubytovaní žáci a studenti... 4 2.2 Žáci,

Více

Autoevaluace školy. Část čtvrtá vlastní hodnocení školy 8 Rámcová struktura vlastního hodnocení školy a kritéria vlastního hodnocení školy

Autoevaluace školy. Část čtvrtá vlastní hodnocení školy 8 Rámcová struktura vlastního hodnocení školy a kritéria vlastního hodnocení školy Autoevaluace školy 1. Právní vymezení I. Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 12 1) Hodnocení školy se uskutečňuje jako vlastní hodnocení

Více

Klíčové aktivity projektu a jejich výstupy v podobě monitorovacích indikátorů

Klíčové aktivity projektu a jejich výstupy v podobě monitorovacích indikátorů Profesionalizace klíčových kompetencí řídících pracovníků škol a školských zařízení CZ.1.07/1.3.00/08.0235 CŠM PedF UK v Praze Klíčové aktivity projektu a jejich výstupy v podobě monitorovacích indikátorů

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy AUTOEVALUACE ŠKOLY Autoevaluace školy Autoevaluace školy je podrobně rozpracovaná podle 9 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení

Více

Prezentace 1. etapy projektu Realizace vzdělávání lektorů nadace lesních pedagogů

Prezentace 1. etapy projektu Realizace vzdělávání lektorů nadace lesních pedagogů Zavádění vybraných průřezových témat do ŠVP základních škol prostřednictvím projektového vyučování v Moravskoslezském kraji aneb Lesníci pomáhají vzdělávat žáky základních škol v úctě k přírodě Prezentace

Více

Prezenční kurzy + estudovna + H2K = nová kvalita ve vzdělávání

Prezenční kurzy + estudovna + H2K = nová kvalita ve vzdělávání How2Know estudovna Prezenční kurzy + estudovna + H2K = nová kvalita ve vzdělávání Co bylo na začátku? Přání MÍT SVOJE VLASTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Rozhodnutí REALIZOVAT JE VLASTNÍMI SILAMI SAMI Celoroční kurz: Úspěšný

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIH-367/10-H

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIH-367/10-H Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIH-367/10-H Název školy: Gymnázium, Broumov, Hradební 218 Adresa: Hradební 218, 550 01 Broumov Identifikátor: 600 012 107 IČ: 48

Více

Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce. v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l. České Budějovice

Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce. v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l. České Budějovice Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, České Budějovice, Riegrova ul. Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l České

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola a Mateřská škola Žalany Název

Více

Malá didaktika innostního u ení.

Malá didaktika innostního u ení. 1. Malá didaktika činnostního učení. / Zdena Rosecká. -- 2., upr. a dopl. vyd. Brno: Tvořivá škola 2006. 98 s. -- cze. ISBN 80-903397-2-7 činná škola; vzdělávání; vyučovací metoda; vzdělávací program;

Více

SYSTEMATICKÁ PODPORA. Pavel K r p á l e k

SYSTEMATICKÁ PODPORA. Pavel K r p á l e k SYSTEMATICKÁ PODPORA V PŘÍPRAVP PRAVĚ UČITELŮ Pavel K r p á l e k Institut vzdělávání a poradenství ČZU Praha TOTAL QUALITY MANAGEMENT (TQM) KOMPLEXNÍ SYSTÉM ŘÍZENÍ KVALITY ZÁKLADNÍ PRINCIPY TQM VE VZDĚLÁVÁNÍ:

Více

Anotace IPn. Individuální projekt národní

Anotace IPn. Individuální projekt národní Anotace IPn Individuální projekty národní Číslo P: CZ.1.07 Název P: Číslo výzvy: Název výzvy: Prioritní osa: blast podpory: Typ Kód a název oblasti intervence: Název Předpokládané datum zahájení a ukončení

Více

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Program pro pěstounské rodiny Slezské diakonie jako Pověřená osoba v oblasti náhradní rodinné péče má zpracovanou METODIKU - funkční systém vnitřních

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov. Nádražní 7, 664 08 Blažovice. Identifikátor: 600 110 567

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov. Nádražní 7, 664 08 Blažovice. Identifikátor: 600 110 567 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov Nádražní 7, 664 08 Blažovice Identifikátor: 600 110 567 Termín konání inspekce:

Více

Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice"

Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice" Registrační číslo: CZ.1.04/4.1.01/69.00060 Zkrácený název projektu: Vzdělávání v MěÚ Luhačovice Datum

Více

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Organizace je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001. Manažer kvality Vzdělávací modul nabízí vzdělávání pro oblast managementu

Více

Příklad dobré praxe XXI

Příklad dobré praxe XXI Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe XXI pro průřezové téma Člověk a svět práce Ing. Iva Černá 2010

Více

Projekt LdV EPANIL a projekty UNIV

Projekt LdV EPANIL a projekty UNIV www.epanil.net Projekt LdV EPANIL a projekty UNIV Ing. Hana Čiháková hana.cihakova@nuov.cz Nebušice 3. 11. 2009 www.epanil.net EPANIL - European Common Principles for the Accreditation of Non-formal and

Více

KURIKULUM S Podpora plošného zavádění školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání

KURIKULUM S Podpora plošného zavádění školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání KURIKULUM S Podpora plošného zavádění školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání Anotace Dle harmonogramu zavádění dvoustupňové tvorby kurikula v odborném vzdělávání, který schválilo MŠMT v roce

Více

Kompetence řídících pracovníků k zajištění rozvoje ICT ve škole či školském zařízení Osobní kompetenční portfolio

Kompetence řídících pracovníků k zajištění rozvoje ICT ve škole či školském zařízení Osobní kompetenční portfolio Kompetence řídících pracovníků k zajištění rozvoje ICT ve škole či školském zařízení Osobní kompetenční portfolio Radek Maca NIDM Obsah prezentace Vize aneb modely budoucnosti škol Škola jako učící se

Více

HODNOTÍCÍ STANDARD. Profesní kvalifikace PK 1 KARIÉROVÝ PORADCE A. KRITÉRIA A ZPŮSOBY HODNOCENÍ

HODNOTÍCÍ STANDARD. Profesní kvalifikace PK 1 KARIÉROVÝ PORADCE A. KRITÉRIA A ZPŮSOBY HODNOCENÍ HODNOTÍCÍ STANDARD Profesní kvalifikace PK 1 KARIÉROVÝ PORADCE kvalifikační úroveň 6 A. KRITÉRIA A ZPŮSOBY HODNOCENÍ 1. VEDENÍ INDIVIDUÁLNÍHO KARIÉROVÉHO PORADENSKÉHO ROZHOVORU a) Popsat cíle a strukturu

Více

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo Název projektu Příjemce Datum zahájení realizace 1. 5. 2013 Datum ukončení realizace 31.

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Školení ICTK+ICTM. Studijní průvodce

Školení ICTK+ICTM. Studijní průvodce Školení ICTK+ICTM Studijní průvodce Radek Maca, Roman Úlovec Gymnázium Voděradská, Praha 10 Strašnice 008 Pracovní materiál Praha /8 Úvod Toto studium vychází ze standardu Standardy pro udělování akreditací

Více

Metodika využití národního rámce kvality při inspekční činnosti ve školách a školských zařízeních

Metodika využití národního rámce kvality při inspekční činnosti ve školách a školských zařízeních Metodika využití národního rámce kvality při inspekční činnosti Praha, červen 2015 Obsah 1 Úvod... 3 2 Role národního rámce kvality při inspekční činnosti... 3 3 Cíle metodiky využití národního rámce kvality

Více

Současné možnosti ICT ve vzdělávání a strategie vedení školy

Současné možnosti ICT ve vzdělávání a strategie vedení školy Makovského 436, 592 31 Nové Město na Moravě mobil.: 774 696 160, e-mail: rama@inforama.cz WWW stránky: http://www.inforama.cz, https://www.evzdelavani.net/learning/ Současné možnosti ICT ve vzdělávání

Více

STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ

STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ A) KURZY ZAMĚŘENÉ NA METODIKU DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A E LEARNINGU. Metodika on line vzdělávání E learning v distančním vzdělávání B) KURZY ZAMĚŘENÉ NA PRAVIDLA VEDENÍ

Více

Autodiagnostika učitele

Autodiagnostika učitele Autodiagnostika učitele Přednáška PdF MU Jana Kratochvílová Autodiagnostika učitele Co si představíme pod daným pojmem? Autodiagnostika učitele V nejširším smyslu jako způsob poznávání a hodnocení vlastní

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Oblasti hodnocení podmínky vzdělávání, průběh vzdělávání, podpora školy žákům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 042 110/99-5077 Signatura: ad2ns201 Oblastní pracoviště č. 4 Plzeň Okresní pracoviště Klatovy INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Zvláštní škola, Kašperské Hory, Bohdana

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín. Adresa: Školní 126, 435 43 Horní Jiřetín. Identifikátor: 600 083 845

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín. Adresa: Školní 126, 435 43 Horní Jiřetín. Identifikátor: 600 083 845 Ceská školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Adresa: Školní 126, 435 43 Horní Jiřetín Identifikátor: 600 083 845 Termín konání inspekce: 17.

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-365/10-M. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-365/10-M. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIM-365/10-M Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Šumperk, Hlavní třída 31 Adresa: Hlavní

Více

Studium pedagogiky pro učitele 2014

Studium pedagogiky pro učitele 2014 Studium pedagogiky pro učitele 2014 Obsah a průběh studia Obsah vzdělávacího programu Studium pedagogiky vychází z podmínek a požadavků stanovených v 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických

Více