Příprava mostu přes nádraží pokračuje

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příprava mostu přes nádraží pokračuje"

Transkript

1 informační zpravodaj pro občany města Tábora zdarma apadá mne tradič- spojení: Duben Nní měsíc bezpečnosti na silnicích. A to nejen proto, že každý den usedám za volant a jsem zděšen chováním některých řidičů. Nemohu totiž také nevzpomenout letošní zimu, která dala všem pořádně zabrat, nadto její vliv na kvalitu komunikací byl obrovský. Na údržbu našich silnic potřebovaly technické služby přes 5 milionů korun. Myslím si ale, že Tábor patřil k dobře průjezdným a upraveným městům, a nepotřebovali jsme k tomu ani okázalou pomoc armády jako v jiných městech. Nyní nás budou čekat opravy zimou poničených silnic a také plánované rekonstrukce. Určitě se všichni těšíme na dokončení rekonstrukce třídy 9. května, která právě v dubnu začne. V plánu je však celá řada dalších akcí jak na Starém městě, tak například i na Blanickém předměstí. V některém z příštích let se snad dočkáme, ve spolupráci s Jihočeským krajem, i celkové rekonstrukce Budějovické ulice. Řidiče pak čeká od července důležitá novinka bodový systém. Prozatím neznáme všechny detaily, ale doufejme, že přispěje k větší bezpečnosti na silnicích. Řidiči-čekatelé se mohou v brzké budoucnosti těšit na nové testy, které se budou provádět za pomoci výpočetní techniky a s centrálně generovanými otázkami pro každého. Třeba i tato náročnější příprava přispěje k tomu, aby nebyl pouze duben měsícem bezpečnosti, ale celý rok byl pro účastníky dopravy opravdu bezpečný a bezproblémový. Ing. Lubomír Šrámek tajemník Příprava mostu přes nádraží pokračuje Odbor investic shromažďuje předepsané podklady k podání žádosti o stavební povolení mostu. Přípravné práce jsou úzce propojeny s přípravou čtvrtého železničního koridoru. Rovněž výstavba mostu musí z finančních a organizačních důvodů proběhnout v souběhu s využitím společných výluk drážního provozu. Předkládáme čtenářům Novin táborské radnice dva obrázky, které znázorňují podobu budoucího přemostění nádraží. Další podrobnosti lze také získat na internetových stránkách města Tábora: Na základě připomínek občanů z Pražského sídliště a jejich následného projednání v radě města byl odborem životního prostředí řešen problém vzrostlé zeleně v okolí Sokolovské ulice. V loňském roce byla provedena inventarizace stávající zeleně a byly vytipovány problematické dřeviny. Ty pak byly navrženy ke kácení, přičemž byl zpracován návrh dosadby vhodnějších kultivarů dřevin na místa, kde v dospělosti, v plném vzrůstu, nebudou způsobovat problémy, to znamená, že nebudou nadměrně zastiňovat přilehlé byty a nebudou ohrožovat občany nebo jejich majetek. V současné době má odbor životního prostředí zpracovaný návrh sadovnických úprav, který řeší kácení dřevin a návrh výsadeb v Sokolovské ulici (ve dvou etapách), kácení a výsadby na jižní straně garáží. Informace se nacházejí na titulní stránce odkaz úřední deska, ostatní územně plánovací činnost a stavební aktivity, ostatní studie. František Krejčí vedoucí odboru investic Nový kabát zbývající části tř. 9. května Sadovnické úpravy v Sokolovské ulici Omlazovací kúrou, která byla zahájena už v loňském roce, projde i druhá část hlavní obchodní třídy města. Kvůli zachování nezbytné dopravní obslužnosti obytných domů, obchodů a úřadů je provádění stavebních prací rozděleno na dvě části. Nejprve přijde na řadu úsek od Budějovické ulice po Českou spořitelnu. Uzavřený úsek se bude objíždět Jiráskovou, Tomkovou, Vančurovou a Nedbalovou ulicí. Do uzavřeného úseku bude povolen vstup chodcům a vjezd pouze vozidlům hotovostních služeb a zásobování. Pro bezpečnou chůzi pěších budou zřízeny provizorní chodníky a lávky. K příjezdu hotovostních vozidel a vozidel zásobování bude vyhrazen vždy jeden jízdní pruh situovaný v té části vozovky, kde nebudou probíhat výkopové práce. Podle časového plánu proběhnou stavební práce od dubna do června. Následně se bude provádět druhá, závěrečná část od České spořitelny po lékárnu. Po dobu uzavírky bude odvedena individuální automobilová doprava u lékárny do ulic Dobrovského, Smetanovy a Nerudovy. K dopravní obsluze úseku ulice mezi spořitelnou a Vančurovou ulicí bude mimořádně umožněn průjezd v protisměru z Vančurovy do Jiráskovy ulice. K vstupu a vjezdu do uzavřeného úseku budou platit tatáž pravidla jako v prvním období rekonstrukce. Realizace proběhne v červenci a v srpnu. Při závěrečných pracích budou obnoveny porušené živičné povrchy vozovek objížďkových tras v Nerudově, Smetanově, Dobrovského, Jiráskově, Tomkově, Vančurově a Nedbalově ulici. František Krejčí vedoucí odboru investic V letošním roce bude realizována první etapa sadovnickách úprav v Sokolovské ulici a úpravy garáží. Odbor životního prostředí zaslal výzvu třem vybraným uchazečům o předložení cenové nabídky na realizaci. Vybraná zhotovitelská firma - Technické služby Tábor, s. r. o., provedla kácení dle zpracovaného projektu v době od 15. do 31. března. Výsadba nových dřevin bude realizována během měsíce dubna. Ing. Hana Randová vedoucí odboru životního prostředí Zasedání zastupitelstva se koná 15. května od 15 hodin v zasedací místnosti číslo 410, v budově bývalé Tabačky. Jednání je veřejné.

2 Angličtina pro seniory Táborští senioři se již pravidelně účastní pravidelných programů pořádaných G-centrem Tábor, jako je Akademie III. věku, Diskusní pořady a Literárně-hudební podvečery. Nově nyní seniorům nabízíme kurzy anglického jazyka pro seniory. Účast na kurzech je zdarma, podmínkou účasti je příjem starobního nebo plně invalidního důchodu. Kurzy začínají 4. dubna od hodin v prostorách táborské matriky a budou probíhat každé úterý ve stejný čas do konce června. V kurzech se posluchači seznámí nejen se základy anglického jazyka, ale jejich součástí budou i přednášky o anglicky mluvících zemích a setkání s rodilým mluvčím. (jh) Český červený kříž Tradiční organizace, která se zabývá výukou první pomoci dětí, mládeže a ostatní veřejnosti, oceňováním bezpříspěvkových dárců krve, pomocí v krizových situacích. Organizuje rekondiční pobyty a zajišťuje zdravotnické dozory při kulturních a sportovních akcích. Humanitární jednotka je zařazena do Integrovaného záchranného systému. Velmi důležité je ošacovací středisko, které zajišťuje sběr a výdej šatstva na pomoc sociálně potřebným. Oblastní spolek ČČK Tábor kontaktní osoba: Marie Šticová tř. ČSA 2289, Tábor tel./fax.: , mobil: Čeština pro cizince V úterý 28. března začal v prostorách Základní školy na nám. Mikoláše z Husi již IV. semestr kurzů českého jazyka pro cizince. Kurzy jsou tradičně rozděleny: v hodin pro začátečníky, od pro pokročilé. (jh) Dětská výstava obrázků Od 8. do 31. března se v budově městského úřadu na Husově náměstí konala Výstava obrázků dětí z dětského klubu Pavučinka. Výstava byla realizována obecně prospěšnou společností Cheiron T ve spolupráci s odborem sociálních věcí MěÚ Tábor. Jednotlivé kresby byly vyhodnoceny odbornou komisí a tři nejlepší obdržely diplomy a drobné věcné ceny. Odměny byly slavnostně předány 22. března místostarostkou Mgr. Zuzanou Pečmanovou. 1. místo Štefan Matásek, 16 let 2. místo Julie Thürmerová, 13 let 3. místo Antonín Tolog, 12 let (az) Výzva pro soubory a spolky I v letošním roce mohou táborské soubory, spolky a neziskové organizace zasílat své nabídky k účinkování, jakož i návrhy na doprovodný program v rámci festivalu Táborská setkání ( září). Nabídky zasílejte písemně do 30. dubna na adresu: Ing. Lenka Horejsková, odbor kultury a cestovního ruchu MěÚ Tábor, Žižkovo nám. 11, Tábor (red) Rada a zastupitelstvo v březnu Zastupitelé se sešli až koncem měsíce, 27. března, a tak pouze upozorňuji na některé body, které jsou na pořadu jednání, bez bližšího komentáře. Tradičně je předložen obsáhlý blok majetkových záležitostí, a to celkem dvacet čtyři bodů, a věci finanční, těch bude minimálně patnáct. Na programu jsou i zásady přidělování grantů, poskytnutí dotací z účelového fondu protidrogové prevence a zpráva kontrolního výboru. Rada města měla naplánovánu rovněž jednu schůzi, 20. března, ale konala se ještě jedna schůze, a to 15. března, mimořádně, kvůli soudní žalobě navrhovatelů referenda. Rada nepřijala ani na tomto, ani na uvedeném řádném jednání žádné usnesení. Znamená to, že soud rozhodne o žalobě navrhovatelů referenda podle dostupných materiálů, ale bohužel bez dalšího vyjádření městského úřadu, neboť k tomu radou nebylo dáno zmocnění. Dále rada projednávala řadu finančních a majetkových záležitostí. Seznámila se se závěry energetických auditů a jejich doporučení v některých domech v majetku města. Ohledně dopravy na Starém městě vzala na vědomí, že pokud chceme zachovat obytnou zónu na Starém městě, je nejpřijatelnější řešení stávající způsob provozu na Žižkově náměstí. Jakákoli jiná úprava by znamenala obrovské znepřehlednění celého prostoru a doslova les nových značek. Nový tržní řád bude ještě dopracován a předložen na další schůzi. Rada rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky na rekonstrukci Žižkovy ulice. Zde se dají čekat ještě možné časové problémy v souvislosti s plánovaným rozsáhlým archeologickým průzkumem. Pro zastupitelstvo rada doporučila znění na výběrové řízení partnera pro využití kasáren Jana Žižky. Bývalá vojenská truhlárna na třídě ČSA bude ponechána pro další rozvojové záměry města. Rada schválila vyhlášení dvou aktivních grantů v oblasti kultury pro rok 2006: Oživení historického centra Tábora, což je vlastně soubor čtyř samostatných záměrů, a Tábor v akci. Schválen byl i pilotní projekt pro telekontaktní sociální péči. Jedná se o automatický systém tísňového volání, poskytující nepřetržitou a dlouhodobou péči. Město zakoupí deset přístrojů a bude se i nadále ucházet o granty pro další rozšíření této služby podle zájmu občanů. Ing. Lubomír Šrámek tajemník Spolu s nájemným, které je vázáno na velikost bytu a je převážně regulováno, platí každý nájemce zálohy na služby spojené s bydlením, které zpravidla jsou: dodávka studené vody, dodávka teplé vody a tepla pro vytápění, osvětlení společných prostor, provoz výtahu, zajištění televizního a rozhlasového signálu v základním rozsahu. Uvedené služby budou rozúčtovány na základě vyhlášky č. 372/2001 Sb. a dle postupů dosud uplatňovaných v minulých letech následovně: Studená voda Náklad z fakturačního vodoměru bude rozúčtován v poměru náměru jednotlivých bytových vodoměrů na jednotlivé byty. Znamená to, že výsledná částka za 1 dílek (m 3 ) nebude téměř nikdy odpovídat ceně vody od dodavatele. Kde vodoměry nejsou nebo je nelze využít, dojde k rozdělení na byty dle počtu osob, tzv. osoboměsíců. Teplá voda Náklad je tvořen nákladem na nákup studené vody a nákladem na teplo potřebné k ohřátí včetně pokrytí ztrát v cirkulaci. V zúčtovací jednotce je rozdělen v případě tepla k ohřevu na základní složku, která tvoří 30 % nákladu, a spotřební složku, která tvoří 70 % nákladu. Základní složka se rozdělí na jednotlivé byty v poměru podlahové plochy bytů a spotřební složka pak v poměru náměru bytových vodoměrů teplé vody (dle jejich dílků m 3 ). Součtem těchto podílů je celkový náklad na ohřev teplé vody. Je třeba upozornit, že byt, který neodebere ani 1 dílek (m 3 ) teplé vody a má její přípojku a možnost odebírat, musí zaplatit poměrnou část základní složky nákladů, která mu na základě velikosti podlahové plochy bytu přísluší a která může dosáhnout i několikatisícové hodnoty. Náklad na dodávku studené vody určené k ohřevu se rozpočítává v poměru náměru bytových měřidel (vodoměrů). Teplo pro vytápění Náklad z fakturačního měřiče tepla je rozpočtován na jednotlivé nájemníky v poměru započitatelných podlahových ploch bytů, pokud nejsou osazeny indikátory topných nákladů. Pokud jsou, pak 50 % nákladu na zúčtovací jednotku je rozpočítáváno dle započitatelné plochy bytu a 50 % nákladu se rozpočítává v poměru náměru jednotlivých indikátorů upravovaných příslušnými opravnými koeficienty. Pouze u nájemníků, kteří neumožnili odečet či montáž, dochází k 60 % penalizaci na průměrné spotřební náklady připadající na 1 m 2 započitatelné plochy, což se projeví 30% zvýšením nákladu na 1 m 2 proti průměru bytů osazených indikátory. Každý nájemník bytů s indikátory má ve vyúčtování samostatnou přílohu, kde je vypočten náklad na teplo určené k vytápění dle údajů indikátorů. Jelikož vyhláška nepřipouští více než 40% odchylku od průměrné hodnoty, může být výsledná hodnota upravena opravným koeficientem tak, aby požadavek vyhlášky byl dodržen. Televizní a rozhlasový signál Tam, kde je signál zajištěn kabelovým rozvodem, se objeví pouze mimořádný náklad ve výši rozdílu vybíraného poplatku a schválené jeho výše, což je 12 x 9 = 108 Kč. Tam, kde je dosud společná televizní anténa, je náklad na Zdravotnická křesla Více než 40 zdravotnických křesel, kompenzační pomůcky a noční stolky v celkové hodnotě více než 100 tis. Kč obdrželo G-centrum Tábor od rakouského domova důchodců Severinheim v obci Mautern u Kremsu. Nabídku předání daru zprostředkoval rakouský Kiwanis klub Krems. Křesla budou využita nejen v táborském domově důchodců, ale i v Domově pro matky s dětmi a v DPS Čekanice. (jh) Obyvatelka G-centra Tábor Anna Štroufová v darovaném zdravotnickém křesle. Vyúčtování služeb spojených s bydlením za rok 2005 el. energii, opravy a údržbu rozpočítáván na jednotlivé byty. Osvětlení společných prostor Náklad na elektrickou energii, výměnu žárovek, spínačů, el. vrátných, zvonků apod. je rozpočítáván v poměru počtu osob na jednotlivé byty. Výtah V domech s výtahem je náklad na provoz a údržbu výtahů rozpočítáván v poměru počtu osob na jednotlivé byty od 3. nadzemního podlaží (2. patro) dle vyhl. 30/1995 a případně nižší podlaží, pokud nájemníci výtah užívají. Vyúčtování služeb, kde se navíc, proti předchozím rokům, objeví celkový náklad na službu v zúčtovací jednotce a náklad na měrnou jednotku, musí být doručeno k nájemníkům do čtyř kalendářních měsíců po uplynutí zúčtovacího období, zpravidla kalendářního roku. Pak nastupuje nejméně 21 dní reklamační lhůta, která bude uvedena na samotném dokumentu. Po této lhůtě nastupuje 30denní lhůta pro opravu vyúčtování kvůli uznaným reklamacím a nastupuje neprodleně písemné seznámení konečných spotřebitelů v zúčtovací jednotce, jichž se předmět reklamací týkal. Do 31. července 2006 je splatný nedoplatek či přeplatek vyplývající z vyúčtování. Pokud budou uznány reklamace, lhůta na vyrovnání závazků se prodlužuje do 31. srpna V květnu, v období pro možné reklamace, budou v účtárně BYTES Tábor, tř. Kpt. Jaroše 2418, Klokoty, prodlouženy úřední hodiny v pondělí a ve středu vždy do hodin. Pavel Dvořák jednatel BYTES Tábor, s. r. o.

3 Rozpočet na rok část (bytové hospodářství) Příjmová stránka rozpočtu bytového hospodářství je tvořena především nájemným za byty a nebytové prostory v bytových domech. Celkové příjmy bytového hospodářství jsou pro rok 2006 rozpočtovány ve výši 100,6 mil. Kč, což tvoří 14 % veškerých příjmů města. Z toho představují příjmy z pronájmu bytů 85 mil. Kč, příjmy z pronájmu nebytových prostor v bytových domech 11,4 mil. Kč a ostatní příjmy, jako je nájem garáží a jiných nemovitostí nebo inkaso starých dluhů, 4,2 mil. Kč. Mezi příjmy můžeme zahrnout také přijetí nového úvěru na zařizovací předměty ve výši 1 mil. Kč, který je celý z bytového hospodářství splácen. Celkové výdaje bytového hospodářství jsou plánovány ve výši 74,9 mil. korun, což je 10 % výdajů města. Výdaje jsou rozděleny na jednotlivé položky takto: na opravy a udržování 45,1 mil. korun, na výdaje spojené se správou bytového fondu a vedením souvisejících agend, které BYTES, s. r. o., vykonává na základě mandátní smlouvy, 10,1 mil. korun, na ostatní služby hrazené z rozpočtu bytového hospodářství, jako je například deratizace, revize plynu, elektro, výtahů či hasicích přístrojů, statické posudky apod., 9,6 mil. korun a na kapitálové výdaje 10 milionů korun. Kapitálové výdaje zahrnují náklady na rekonstrukce bytových jader ve výši 2,8 mil. korun, generální opravy výtahů ve výši 6 mil. Kč a zateplení štítů 1,2 mil. korun. V rámci bytového hospodářství bude dále využito 7,5 mil. Kč na výstavbu 27 bytových jednotek pro příjmově vymezené občany v Leskovické ulici a 19,2 mil. Kč na splátky jistin a úroků z úvěrů bytového hospodářství. V příštím čísle přineseme podrobnější informace o rozpočtu odboru životního prostředí a odboru dopravy. Ing. Helena Rozumová odbor financí Přehled o výběrových řízeních společnosti Bytes v roce 2005 poř. č. název akce vítězná firma cena v Kč vč. DPH 1/2/72 nátěry oken Husinecká 2064 DVOŘÁK Chotoviny /2/71 nátěry oken tř. Kpt. Jaroše 2403 MACHÁČEK Chýnov /2/71 nátěry oken tř. Kpt. Jaroše 2401, 2402 JALOVECKÝ TAB /2/72 výměna oken tř. 9. května 1457 DŘEVOTVAR Chýnov /2/72 zateplení štítů Mírová 2553, 2554 KOS Jistebnice /2/72 zateplení štítu Nedbalova 2147 KOS Jistebnice /3/72 oprava komínů Farského 2198 DŘEVOTVAR Chýnov /3/72 GO střechy taškové tř. 9. května 736 MATĚJÍČEK TAB /3/72 oprava střešního pláště Žižkovo nám. 18 HORA TAB /3/72 GO střechy Brigádníků 2238, 2239 Miškovič TAB /3/72 GO střechy Brigádníků 2256, 2257 Miškovič TAB /3/72 výměna oken Budějovická 2200, 2201 Linhart Euromont /3/71 výměna oken Dukelských bojovníků 1890 B & S TAB /3/71 výměna oken Dukelských bojovníků 1891 Dřevotvar Chýnov /4/72 výměna oken Brigádníků 2238, 2239 D + D banka oken Březnice /4/72 výměna bytových jader Budějovická 2246, 2247 KAVAS V + V TAB /4/71 výměna balkonů Kpt. Jaroše 2401, 2402, 2403 Stavební technika plus /5/72 GO výtahu Fügnerova 2210 Výtahy V. Meziříčí /5/72 GO výtahu Fügnerova 2211 Výtahy V. Meziříčí /5/72 opláštění výtahových šachet Fügnerova 2210, 2211 KAVAS V + V TAB /5/73 nátěry oken Havanská 2813, 2814 Jalovecký /5/73 nátěry oken Havanská 2815 Macháček Chýnov /5/73 nátěry oken Hanojská 2836 Dvořák Chotoviny /5/72 dodatečné zateplení M. Húsky 54 KAVAS TAB /6/73 nátěry oken Hanojská 2834 Šimák + Šimek /6/73 nátěry oken Hanojská 2835 Dvořák Chotoviny /6/71 teplofikace bytového domu Prokopa Velikého 1889 RAMIS TAB /6/71 GO střech Pražského povstání 2315, 2316, 2317 Miškovič TAB /6/71 GO střech Kpt. Jaroše 2406, 2407 Slunečko TAB /6/71 GO střech Leskovická 2664, 2665 Slunečko TAB /6/71 GO střech Leskovická 2666, 2667 Slunečko TAB /6/71 GO střech Buzulucká 2345, 2346, 2347 Miškovič TAB /6/71 výměna kanalizačního potrubí, dešťové kanalizace, přístupových chodníků Dukelských bojovníků 1890, 1891, 2148, 2149 Dřevotvar Chýnov /7/71 výměna oken Prokopa Velikého 1889 Dřevotvar Chýnov /7/71 oprav opěrné zdi Kpt. Jaroše 2140 KTK TAB /8/71 výměna dešťové kanalizace, oprava přístupových chodníků Dukelských bojovníků 2082, 2083, 2084, 2085 PEZESTAV TAB /8/72 sanace opěrné zdi a valu Budějovická 2247 ABA STAKO TAB /3/71 výměna rozvodů vody a odpadů Farského 2199 Novák TAB /9/72 oprava terasy Kvapilova 1848 TAPROS TAB /9/72 oprava svod. kanalizačního potrubí Budějovická 2551 PEZESTAV /10/72 sanace balkonů Husinecká 2172, 2173, 2174, 2175 ABA STAKO TAB /10/72 sanace balkonů Husinecká 2176, Sezimova 2132, 2133 KTK TAB /10/73 sanace balkonů Sofijská 2830 ABA STAKO TAB /10/73 sanace balkonů Hanojská 2831, 2832 ABA STAKO TAB /10/73 sanace balkonů Hanojská 2833, 2834 ABA STAKO TAB /10/72 GO střechy taškové Nedbalova 2147 Dřevotvar Chýnov Skládky ve společných prostorách domů města BYTES Tábor jako smluvní správce městského bytového fondu registruje stále se zvyšující množství nepovolených skládek, pocházejících z bydlení ve společných částech obytných domů, jako jsou schodiště, vstupní a sklepní prostory. Přitom každý občan města může své nepotřebné věci bezplatně odevzdat do recyklačních dvorů, které jsou v Bukurešťské ulici v SNL a v Klokotech na tř. Kpt. Jaroše. Skládky ve společných prostorách domů jsou v rozporu s rozhodnutím rady města Tábora a svojí povahou ohrožují požární bezpečnost samotných nájemníků, poskytují útočiště různým živočichům a ohrožují hygienu bydlení. Po dohodě s vlastníkem, městem Táborem, bude nadále správce bytového fondu zajišťovat likvidaci skládek ve společných prostorách domů následujícím postupem: 1. všichni nájemníci v domě se skladováním věcí ve společných prostorách domů budou vyzváni dopisem, vhozeným do schránky a vyvěšeným na přístupném místě, k vyklizení, sjednání nápravy do určitého termínu, který nebude kratší než 3 týdny; 2. po uplynutí termínu budou nepotřebné věci vyklizeny a odvezeny správcem k odborné likvidaci, ale na náklady nájemníků; 3. náklady na naložení, úklid, odvezení a likvidaci (uložení) věcí ze společných částí domu mohou dosáhnout několikatisícové výše a budou jednou ročně rozúčtovány na jednotlivé nájemníky v poměru počtu osob v bytě přihlášených; 4. částka připadající na každý byt, dle počtu osob, se objeví v položce za úklid v každoročním vyúčtování služeb spojených s bydlením. Aby se předešlo případným nedorozuměním, dovoluji si vyzvat všechny nájemníky, kteří ve společných prostorách z jakýchkoli důvodů skladují věci ještě potřebné, aby je z těchto prostor odstranili nebo jinak zajistili, neboť mohou být nenávratně zlikvidovány. Pavel Dvořák jednatel BYTES Tábor, s. r. o. Přehled výběrových řízení správy majetku města v roce 2005 název akce (vybraná firma; cena v Kč) demolice haly na Větrovech (KAVAS, s. r. o., Tábor; Kč) sanace Vodárenské věže (ABA Stako, s. r. o., Tábor; Kč) oprava střechy č. p. 114 (Jiří Slunečko a spol. Stavební práce, s. r. o.; Kč) oprava fasády č. p. 52, Náchod (Dřevotvar, s. r. o., Chýnov; Kč) oprava fasády č. p. 1615, OA (Tapros, a. s., Tábor; Kč) výměna oken v budově OA a VOŠE (DIZ Tábor, a. s.; Kč) pojištění majetku města (KOOPE- RATIVA, a. s.; 1,7 mil. Kč/r.) cestní síť v Botance (JM stavební, s. r. o., JH; Kč) oprava soc. zařízení v č. p. 7 (KTK, s. r. o., Tábor; Kč) oprava střechy na Bytesu, s. r. o. (Milan Miškovič Tábor; podepsaná SoD) oprava fasády na č. p. 236 (Tapros, a. s., Tábor; podepsaná SoD) (smm)

4 3. JAM SESSION PARTY pátek 21. dubna, hodin hotel Palcát Eva HRONCOVÁ s kapelou a hosty Předprodej vstupenek a rezervace v restauraci hotelu Palcát nebo na tel.: , Úklid řeky Lužnice sobota 8. dubna, 9.00 hodin Harrachovka s sebou: pevnou obuv a rukavice Pořádá 5. ZO ČSOP Tábor. MOJESENIO Schůzka zájemců o internetový projekt se koná ve středu 19. dubna v Jihočeské univerzitě, 5. patro, 512 A, od do hodin. Informace na tel.: G-centrum Tábor sociální služby a domov důchodců, středisko sociálních služeb (tel.: nebo ) Akce pro seniory 3. dubna, hodin Městská knihovna LITERÁRNĚ-HUDEBNÍ PODVEČER: Velikonoce původ svátku, tradice u nás i ve světě, ukázky z literatury 4. dubna, hodin táborská matrika ZAHÁJENÍ kurzu anglického jazyka pro seniory kurzy budou probíhat každé úterý v prostorách táborské matriky od do hodin 11. dubna, hodin KD Helsinská (bývalá MŠ Sluníčko) DISKUSNÍ POŘAD: Prevence pohybových obtíží a význam rehabilitace pro seniory připravili rehabilitační pracovníci G-centra 18. dubna, hodin KD Helsinská (bývalá MŠ Sluníčko) PALIČKOVÁNÍ ukázka ručních prací 24. dubna, hodin Městská knihovna LITERÁRNĚ-HUDEBNÍ PODVEČER, závěrečný a slavnostní součástí Literární dílna seniorů 26. dubna, hodin před restaurací Harrachovka POSEZENÍ NA HARRACHOVCE jarní opékání buřtů odvoz po skončení akce k zastávce MHD Křižíkovo nám. bude zajištěn 27. dubna, hodin táborská matrika AKADEMIE III. VĚKU: Činnost a organizační struktura Farní charity Tábor ředitelka Mgr. Iva Hašplová Kino Svět Tábor duben sobota 1., neděle 2., pondělí 3., úterý 4. a středa a hod.: RAFŤÁCI (ČR 2006) čtvrtek a hod., pátek hod.: RŮŽOVÝ PANTER (USA 2006) pátek hod.: PROJEKT 100: KŘIŽNÍK POTĚMKIN (Rusko 1925) sobota 8. a neděle hod.: ZATHURA: VESMÍRNÉ DOBRODRUŽSTVÍ (USA 2005) sobota a hod., neděle hod.: HOOLIGANS (V. Británie/USA 2005) neděle hod.: PROJEKT 100: AŽ PŘIJDE KOCOUR (ČR 1963) pondělí 10. a úterý a hod.: CASANOVA (USA 2005) středa hod., čtvrtek 13., pátek a hod.: JAK SE KROTÍ KROKODÝLI (ČR 2005) středa 12., čtvrtek 13. a pátek hod.: MNICHOV (USA 2005) sobota 15. a neděle hod., pondělí a hod.: HARRY POTTER A OHNIVÝ POHÁR (USA 2005) sobota 15. a neděle hod.: ERASMUS 2 (Francie/V. Británie 2005) sobota 1. dubna, hodin N. Gavran: VŠE O ŽENÁCH (Slezské divadlo Opava) předplatné sk. B úterý 4. dubna, hodin E. Fullerová: PERLA HOLLYWOODU A JÁ (Divadlo Ungelt Praha) předplatné sk. D středa 5. dubna, hodin J. Nohavica R. Putzlacher R. Lipus: TĚŠÍNSKÉ NIEBO CIESZYŃSKIE NEBE (Těšínské divadlo Český Těšín) předplatné sk. A čtvrtek 6. dubna, hodin 244. barevný čtvrtek: PĚT MĚSÍCŮ V HIMÁLAJI aneb Tajemný Ladakh očima české rodiny pátek 7. dubna, hodin C. McCullersová E. Albee: BALADA O SMUTNÉ KAVÁRNĚ (Divadlo v Řeznické Praha) předplatné sk. C úterý 11. dubna, hodin Kruh přátel hudby: VELIKONOCE S KARMÍNOU předplatné sk. H sobota 15. a neděle hod.: SAW 2 (USA 2005) pondělí hod.: OUTSIDER (Dánsko/Island 2005) úterý 18. a středa hod.: KARCOOLKA (USA 2005) úterý 18. a středa hod.: GEJŠA (USA 2005) čtvrtek 20., pátek hod., sobota 22., neděle a hod., pondělí 24., úterý 25. a středa hod.: DOBA LEDOVÁ 2 OBLEVA (USA 2005) čtvrtek hod.: DOO WOP (Francie 2004) pátek hod.: FILMOVÝ KLUB: WALK THE LINE (USA 2005) sobota 22. a neděle hod.: PÝCHA A PŘEDSUDEK (VB 2005) pondělí 24., úterý 25. a středa hod.: TYGR A SNÍH (Itálie 2005) čtvrtek 27. a pátek a hod.: ZKROCENÁ HORA (USA 2005) sobota 29. a neděle hod.: BAMBI 2 (USA 2005) sobota 29. a neděle a hod.: HOSTEL (USA 2005) Divadlo O. Nedbala Tábor duben úterý 18. dubna, hodin RADŮZA koncert středa 19. dubna, hodin J. A. Pitínský (a kol.): RENATA KALENSKÁ, LIDOVÉ NOVINY (HaDivadlo Brno) předplatné sk. Fúze čtvrtek 20. dubna, hodin DNY FRANCOUZSKÉ KULTURY V TÁBOŘE: P. B. TRISTAN koncert francouzsko-české formace vedené skladatelem a textařem Philippem B. Tristanem vstupné: 60 Kč pátek 21. dubna, hodin ČESKÉ BUCHTY koncert dámské dechové kapely sobota 22. dubna, hodin Přijďte s dětmi do divadla F. Vlček B. Zeman: ŠÍLENĚ SMUTNÁ PRINCEZNA (Horácké divadlo Jihlava) MIMOŘÁDNĚ v sobotu předplatné sk. E FOKUS TÁBOR Sdružení pro pomoc a podporu lidem s duševním onemocněním Mostecká 2087, Tábor (tel.: , ) Akce pro veřejnost dubna Café Fokus Ing. Marek Binder: ŠPANĚLSKO cestovatelská výstava fotografií dubna Městská knihovna Planá nad Lužnicí BUĎME SI BLÍŽ prezentační výstava našeho sdružení 12. dubna, hodin Café Fokus POVÍDÁNÍ s Ing. Markem Binderem o Španělsku 26. dubna, hodin Café Fokus Mgr. Kateřina Stibalová: ASERTIVNÍ JEDNÁNÍ přednáška 29. dubna, hodin Café Fokus LOTR TCG turnaj karetní hry Pán prstenů Kromě uvedených akcí probíhají pravidelné programy pro uživatele. Bližší informace ve Fokusu. HUDEBNÍ SKLEPY 8. dubna, hodin Housův mlýn hudební večery u krbu V. Koubka hraje a zpívá Luboš Pospíšil 13. května hraje a zpívá Paleček, Janík Více info na u: -argo.cz, nebo na webu: neděle 23. dubna, hodin F. M. Dostojevskij: IDIOT (Divadelní společnost Petra Bezruče Ostrava) předplatné sk. B pondělí 24. dubna, hodin JOSEF FOUSEK NEMÁM ČAS LHÁT úterý 25. dubna, hodin FRANTIŠEK NEDVĚD s Druhým podáním středa 26. dubna, hodin ABSOLVENTSKÝ KONCERT dirigenta por. Pavla Menharta (Posádková hudba Tábor) čtvrtek 27. dubna, hodin DNY FRANCOUZSKÉ KULTURY V TÁBOŘE L. F. Hérold J. Lanchbery: MARNÁ OPATRNOST (Jihočeské divadlo České Budějovice) předplatné sk. A úterý 2. května hodin LENKA DUSILOVÁ: Mezi světy TOUR 2006 předprodej vstupenek již od 21. března

5 Odbor kultury a cestovního ruchu duben DNY FRANCOUZSKÉ KULTURY V TÁBOŘE středa 12. dubna, hodin kostel sv. Jakuba LANOIR koncert nového francouzského šansonu vstupné: 60 Kč sobota 15. dubna, hodin kino Svět ERASMUS 2 romantická komedie s kvalitním mezinárodním obsazením o tom, že studentské časy skončily a začíná život (titulky) vstupné: 65 Kč neděle 16. dubna, hodin kino Svět ERASMUS 2 romantická komedie s kvalitním čtvrtek 6. dubna, hodin Divadlo Oskara Nedbala 244. barevný čtvrtek PĚT MĚSÍCŮ V HIMÁLAJI aneb Tajemný Ladakh očima české rodiny vyprávění cestovatele Martina Mykisky o současném životě v severoindickém buddhistickém Ladakhu vstupné: 20 Kč Pořádáno ve spolupráci s RNDr. J. Bumerlem a Divadlem O. Nedbala. pátek 7. dubna, 8.30 a hodin sál Jihočeské univerzity VELIKONOČNÍ POHÁDKA divadelní představení pro MŠ a ZŠ účinkuje: Divadýlko Mrak z Havlíčkova Brodu; vstupné: 25 Kč pondělí 17. dubna, hodin děkanský kostel VELIKONOČNÍ VARHANNÍ KONCERT LADISLAVA ŠOTKA účinkuje: Chrámový sbor Tábor pod vedením Pavla Menharta Již devátý ročník Dnů francouzské kultury v Táboře bude zahájen 12. dubna představením francouzské hudební skupiny Lanoir v kostele svatého Jakuba. Na koncert pozve příznivce francouzské hudby odbor kultury a cestovního ruchu města Tábora ve spolupráci s Francouzskou aliancí Jižní Čechy. Dny francouzské kultury mají v Táboře dlouholetou tradici. U jejich zrodu stálo v roce 1995 táborské česko-francouzské gymnázium a město Tábor, přičemž akce se pořádala za podpory Francouzského institutu v Praze a Velvyslanectví Francouzské republiky v ČR DUBNA Pořádají: město Tábor, Divadlo Oskara Nedbala, kino Svět a Francouzská aliance Jižní Čechy v Českých Budějovicích mezinárodním obsazením o tom, že studentské časy skončily a začíná život (titulky) vstupné: 65 Kč čtvrtek 20. dubna, hodin Divadlo Oskara Nedbala P. B. TRISTAN koncert česko-francouzské formace vedené skladatelem a textařem P. B. Tristanem, jehož skladby jsou ovlivněny africkými a latinskoamerickými rytmy i středoevropským folklorem účinkují: Karel Juráň (klávesy, kytara), Radek Růžička (el. kytara), Pierre-Antoine Retrouvez (bicí), Thierry Lorée (baskytara), Philippe B. Tristan (zpěv, kytara) a Ludmila Peřinová (zpěv) vstupné: 60 Kč sobota 22. dubna, hodin Holečkovy sady ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE PRO DĚTI zábavné odpoledne s terčovým závodem a hledáním pokladů Ve spolupráci s Klubem LOGICI Tábor. sobota 22. dubna, zahájení hodin parkoviště u nádraží ČD OTEVÍRÁNÍ CYKLISTICKÉ SEZONY cyklistická akce pro nejširší veřejnost trasa Tábor Červená Lhota Veselí nad Lužnicí pátek 28. dubna, hodin kostel sv. Jakuba O LIDOVÉ PÍSNI účinkuje: pěvecký sbor DOMINO pod vedením Pavla Buška, JAROSLAV KRČEK a ZDENĚK BLÁHA (harmonika) vstupné: 60 Kč čtvrtek 20. dubna, hodin kino Svět DOO WOP jeden z nejlepších filmů z Paříže od doby Godardova U konce s dechem s Michaelem Fitoussim a s Paříží v druhé hlavní roli vstupné: 65 Kč čtvrtek 27. dubna, hodin Divadlo Oskara Nedbala Marná opatrnost původně francouzská hříčka dala vznik historicky prvnímu dějovému komediálnímu baletu; tančí baletní soubor a děti z baletní školy Jihočeského divadla Č. Budějovice dirigent: Tomáš Hála; choreografie a režie: Libuše Králová vstupné: 150, 110 Kč Galerie A. D března 30. dubna otevřeno: po pá hodin so, ne, sv hodin JARNÍ PROBUZENÍ velikonoční výstava spojená s výstavou obrazů J. Matouškové-Pánkové Vernisáž výstavy: 29. března v hodin Galerie Tábor Infocentrum 13. dubna 31. května otevřeno: po pá hodin Jan Kunovský: OBRAZY Vernisáž výstavy: 12. dubna v hodin Spolupráce s francouzskými partnery přináší ovoce V dalších ročnících se spolupořadatelství ujalo Divadlo Oskara Nedbala a kino Svět. Letos poprvé je partnerem Francouzská aliance Jižní Čechy. Program francouzských dnů je vhodnou platformou pro vzájemné poznávání českých a francouzských umělců a představení jejich tvorby veřejnosti. V průběhu let byla uspořádána řada výstav, koncertů a divadelních představení, při kterých se v Táboře prezentovala řada umělců zejména z partnerského města Dole. V rámci spolupráce Gymnázia Pierra de Coubertina a Lycée Mont-Roland Dole vznikla společná vystoupení studentů obou škol, v Táboře vystoupil například dětský pěvecký sbor Franche- -Comté hudební školy z Dole. Letošní program nabídne kromě vystoupení skupiny Lanoir ještě společný projekt česko-francouzské hudební formace Philippe B. Tristana. Příznivce francouzského filmu čeká romantická komedie Erasmus 2 a v rámci filmového klubu bude promítnut film Doo Wop, který byl úspěšně představen na festivalu francouzského filmu v České republice. Film je považován za jeden z nejlepších snímků z Paříže od doby Godardova U konce s dechem. Ing. Lenka Horejsková vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu Ekochod XVII. ročník tradičního EKOCHO- DU Memoriálu Josefa Velka pondělí 1. května návštěva Stanice pro zraněné živočichy ve Voticích, prohlídka Ekocentra a beseda s Pavlem Křížkem sraz: v 7.45 hodin před nádražím ČD v Táboře (vlakem v 8.05 hodin do Heřmaniček, odtud pěšky /asi 7 km/ do Votic) návrat: do hodin Pořádá 5. ZO ČSOP Tábor. ÚO Svazu diabetiků pravidelná poradenská činnost každou středu od do hodin v kanceláři DIA v ONT (budova č. 2, 1. patro, č. dveří 102) kondiční plavání vždy v neděli od do hod. schůzky s EMP 1. skupina: 6. dubna v hodin v G-centru 2. skupina: 4. dubna v hodin v 8. ZŠ (Světlogorská ulice, SNL) 3. skupina: 25. dubna v hodin na školním statku v Měšicích vycházka Táborem 6. dubna, hodin (sraz: hodin u lípy před gymnáziem) návštěva v muzeu Šechtl, s výkladem Mgr. Kohouta vstupné na výstavu: 10 Kč Husitské muzeum (budova ředitelství na nám. Mikuláše z Husi) čtvrtek 20. dubna, hodin Od Tábora až na konec světa : ZA ZVÍŘATY NA KYPR přednáší doc. RNDr. Vladimír Hanák, CSc. PŘÍRODOU KROK ZA KROKEM sobota 22. dubna ZA ŽÁBAMI A PLAZY na Borkovická blata či Kozohlůdky sraz: v 9.00 hodin na parkovišti na začátku naučné stezky Borkovická blata (u silnice Soběslav Mažice) výběr navštívené lokality bude proveden až na základě počasí a zájmu účastníků, holínky s sebou sobota 29. dubna VÍTÁNÍ ptačího zpěvu v Táboře vycházka do příměstského lesa spojená s pozorováním a poslechem ptáků sraz: v 8.00 hodin na zastávce MHD Klokoty (klokotská hospoda) Další informace na webu: Rej malých čarodějnic pod Hýlačkou V neděli 30. dubna pořádá Klub českých turistů Tábor od hodin pod rozhlednou Hýlačka na Větrovech tradiční pálení čarodějnic spojené se zábavným čarováním. Na děti bude na rozhledně čekat čarodějnice Kanimůra. Podrobné informace o všech akcích KČT Tábor naleznete na webové adrese:

www.tabor.cz informační zpravodaj pro občany města Tábora zdarma Volby do Zastupitelstva města Tábora se konají 20. a 21. října

www.tabor.cz informační zpravodaj pro občany města Tábora zdarma Volby do Zastupitelstva města Tábora se konají 20. a 21. října www.tabor.cz informační zpravodaj pro občany města Tábora zdarma Pro tento krátký úvodník jsem nevybral ani žádné hodnocení úspěšných zářijových Táborek, ani zamyšlení nad v říjnu očekávanými komunálními

Více

Před 60 lety skončila 2. světová válka

Před 60 lety skončila 2. světová válka www.tabor.cz informační zpravodaj pro občany města Tábora zdarma ážení spoluobča- Vné, letošní květen není jen tradičním máchovským měsícem lásky, ale i měsícem významných svátků a kulatých výročí. Začíná

Více

www.tabor.cz informační zpravodaj pro občany města Tábora zdarma

www.tabor.cz informační zpravodaj pro občany města Tábora zdarma www.tabor.cz informační zpravodaj pro občany města Tábora zdarma ážení spoluobčané, Vtento výtisk našeho měsíčníku dostáváte do rukou v adventním období, které spojujeme s bilancováním uplynulého roku

Více

www.tabor.cz informační zpravodaj pro občany města Tábora zdarma

www.tabor.cz informační zpravodaj pro občany města Tábora zdarma www.tabor.cz informační zpravodaj pro občany města Tábora zdarma Příchod nového roku předznamenává nejen hodnocení roku uplynulého, ale i plány do roku nastupujícího. Začátek roku je plný událostí, které

Více

Křest propagačního autobusu

Křest propagačního autobusu strana 02 bytová komise strana 04 pohádkový den strana 09 domácí násilí strana 10 aktivní granty strana 11 odpadové hospodářství 04 duben 2008 t i š t ě n o n a r e c y k l o va n é m p a p í r u www.tabor.cz

Více

Cena města Tábora Miloši Paťhovi

Cena města Tábora Miloši Paťhovi www.tabor.cz informační zpravodaj pro občany města Tábora zdarma Milí spoluobčané, dostáváte do ruky letní vydání Novin táborské radnice. Z jejich obsahu vyplývá, že naše město je velmi dobře připraveno

Více

Upozornění pro řidiče

Upozornění pro řidiče strana 02 vodné a stočné strana 03 dopravní uzavírky strana 07 08 festival léto nad jordánem strana 10 mistrovství čr v atletice 06 červen 2008 t i š t ě n o n a r e c y k l o va n é m p a p í r u www.tabor.cz

Více

www.tabor.cz informační zpravodaj pro občany města Tábora zdarma Náchodské sídliště prokouklo

www.tabor.cz informační zpravodaj pro občany města Tábora zdarma Náchodské sídliště prokouklo strana 02 regenerace parku strana 03 nové kontejnery strana 05 výtokové stojany strana 08 mobilní dopravní hřiště www.tabor.cz informační zpravodaj pro občany města Tábora zdarma Živnost lze ohlásit přes

Více

Výpověď z nájmu bytu kvůli dluhu na nájemném

Výpověď z nájmu bytu kvůli dluhu na nájemném strana 03 nový pavilon strana 03 daně z nemovitostí strana 04 vodárenství strana 08 olympiáda strana 09 nešvary parkování www.tabor.cz informační zpravodaj pro občany města Tábora zdarma Výpověď z nájmu

Více

Zastřešení zimního stadionu probíhá dle harmonogramu

Zastřešení zimního stadionu probíhá dle harmonogramu ČÍSLO 2 DUBEN 2011 www.mujicin.cz Zápisy do mateřských škol a nabídka univerzitního studia Na začátku května proběhnou zápisy dětí do mateřských škol v Jičíně. Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze stále

Více

Hejtman Libereckého kraje na návštěvě v Semilech

Hejtman Libereckého kraje na návštěvě v Semilech Ročník XVII. číslo 1 Sobota 31. ledna 2009 Informační měsíčník občanů Semilska Co najdete v tomto čísle SN: Čistá Jizera... 2 Informace o odpadech... 8 Bez totálních endoprotéz nemocnice nepadá... 10 Na

Více

Do nového roku. Granty Pardubického kraje. Příspěvky, dotace a granty na rok 2007. Tříkrálová sbírka 2007 Chrudim 6. ledna 2007 od 9 do 18 hodin

Do nového roku. Granty Pardubického kraje. Příspěvky, dotace a granty na rok 2007. Tříkrálová sbírka 2007 Chrudim 6. ledna 2007 od 9 do 18 hodin X. ROČNÍK www.chrudim-city.cz LEDEN 2007 Vážení spoluobčané, hned v úvodu bych chtěl vyjádřit přesvědčení, že jste vánoční svátky a konec roku 2006 prožili v klidu a v pohodě. Do nového roku 2007 bych

Více

SeFoKl se představil v archivu

SeFoKl se představil v archivu Ročník XVI. číslo 2 Pátek 29. února 2008 Informační měsíčník občanů Semilska Cena 10 Kč Co najdete v tomto čísle SN: Z jednání rady města... 3 Velikonoční koncert Kruhu přátel hudby... 15 Za tajemstvím

Více

OSTROVSKÝ. MĚSÍČNÍK VII. ročník Město Ostrov v roce 2004 Zastupitelstvo města ZDARMA

OSTROVSKÝ. MĚSÍČNÍK VII. ročník Město Ostrov v roce 2004 Zastupitelstvo města ZDARMA TOP SERVISZ OSTROVSKÝ MĚSÍČNÍK VII. ročník Město Ostrov v roce 2004 Zastupitelstvo města Členové zastupitelstva města zasedali šestkrát na řádném zasedání zastupitelstva a přijali 234 usnesení. Jedno mimořádné

Více

Hejtman: Za komplikace výstavby R52 může Ministerstvo životního prostředí

Hejtman: Za komplikace výstavby R52 může Ministerstvo životního prostředí Z P R A V O D A J M Ě S T A 24. února 2010 ČÍSLO 4 ROČNÍK XI ZDARMA Hejtman: Za komplikace výstavby R52 může Ministerstvo životního prostředí Ministr životního prostředí Jan Dusík se ve čtvrtek 11. února

Více

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ ROČNÍK XII ČÍSLO 4 DUBEN 2014 ZDARMA. 4. ples města Adamova

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ ROČNÍK XII ČÍSLO 4 DUBEN 2014 ZDARMA. 4. ples města Adamova ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ ROČNÍK XII ČÍSLO 4 DUBEN 2014 ZDARMA 4. ples města a Poslední únorový den patřil masopustu. A z fotografií je zřejmé, že se vydařil. 6.4. - 15.4. Pavel Dvorský - vědecká ilustrace,

Více

CHRUDIM HRAJE 2010. www.chrudim-city.cz, www.chrudim.eu turistický portál: www.navstevnik.cz

CHRUDIM HRAJE 2010. www.chrudim-city.cz, www.chrudim.eu turistický portál: www.navstevnik.cz CHRUDIM HRAJE 2010 XiII. ROČNÍK MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE www.chrudim-city.cz, www.chrudim.eu turistický portál: www.navstevnik.cz říjen 2010 Chrudim bude mít svůj Panteon Bude v říjnu Jan Nepomuk Štěpánek

Více

č. 3/03 Vyšlo dne 28. 3. 2003

č. 3/03 Vyšlo dne 28. 3. 2003 č. 3/03 Vyšlo dne 28. 3. 2003 Slovo starostky Vážení spoluobčané, uběhlo sto dnů od voleb a je tedy čas na krátké bilancování. Jak už jsme informovali, nejtěžším úkolem bylo umístit v Říčanech agendy převedené

Více

Pašijovou hru zhatilo špatné počasí

Pašijovou hru zhatilo špatné počasí ČÍSLO 4 / 2015 ROČNÍK 2 DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ ZDARMA Žďárští ochotníci slaví úspěšné divadelní jaro Žďárští ochotníci se v březnu zúčastnili 54. ročníku krajské soutěžní přehlídky amatérských divadel Třešťské

Více

ZPRAVODAJ ZPRÁVY Z RADNICE LETOHRADSKÝ. DUBEN 2008 - číslo 4/2008 - ročník XVIII.

ZPRAVODAJ ZPRÁVY Z RADNICE LETOHRADSKÝ. DUBEN 2008 - číslo 4/2008 - ročník XVIII. ZPRÁVY Z RADNICE Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE STAROSTY 20. 2. jednání s p. Šafaříkem (elektrizace tratě Letohrad Lichkov); RM 21. 2. jednání s p. Švábem (Konzum) a p. Taclem (UNITA); účast na SR Orlicka na zámku

Více

Informační měsíčník občanů Semilska. Týden pro Zemi 2012. Ze mě je země? aneb žížalení je letošním mottem programu Týdne pro Zemi v Jílovecké ulici.

Informační měsíčník občanů Semilska. Týden pro Zemi 2012. Ze mě je země? aneb žížalení je letošním mottem programu Týdne pro Zemi v Jílovecké ulici. Ročník xx. Číslo 4 Duben 2012 Informační měsíčník občanů Semilska Farmářské trhy se po roce opět vrací (red) S příchodem jara se do Semil opět vrací oblíbené farmářské a řemeslné trhy. První z nich se

Více

Zpravodaj. Oprava vodárenské věže pokračuje. města Kolína

Zpravodaj. Oprava vodárenské věže pokračuje. města Kolína Zpravodaj města Kolína měsíčník Městského úřadu v Kolíně I duben 2015 I ročník 21, číslo 4 I zpravodaj@mukolin.cz I www.mukolin.cz Den záchranářů 2015 Nové pamětní kameny Hokejisté bodovali v Itálii 8

Více

Novoroční přání. ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA

Novoroční přání. ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA informační měsíčník Města Klatovy ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA Novoroční přání foto Klatovský deník Novoroční ohňostroj. Starosta města Klatovy Mgr. Rudolf Salvetr při projevu. Vážení spoluobčané,

Více

bleskově z města stručně z radnice Vánoční přání nezůstalala bez odezvy

bleskově z města stručně z radnice Vánoční přání nezůstalala bez odezvy měsíčník Městského úřadu v Kolíně duben 2011 ročník 17, číslo 4 zpravodaj@mukolin.cz bleskově z města V sobotu 16. dubna se v Kolíně na Karlově náměstí konal I. farmářský trh. Ke koupi bylo velké množství

Více

Novoměstský zpravodaj

Novoměstský zpravodaj Novoměstský zpravodaj 5 květen 2013 Foto: František Prouza zpravodaj@novemestonm.cz www.novemestonm.cz Otázky pro starostu Ve středu 17. dubna 2013 byly ve foyeru sálu Zastupitelstva Královéhradeckého

Více

V období leden-březen 2009 nebyl Klatovský zpravodaj vydáván

V období leden-březen 2009 nebyl Klatovský zpravodaj vydáván V období leden-březen 2009 nebyl Klatovský zpravodaj vydáván KLATOVSKÝ ZPRAVODAJ informační měsíčník Města Klatovy ROČNÍK I. DUBEN 2009 www.klatovy.cz ZDARMA Granty podporují především kulturu Každoročně

Více

Měsíčník pro kulturní, společenský a politický život města Ročník 12 číslo 1 ZDARMA DO KAŽDÉHO DOMU LEDEN 2007

Měsíčník pro kulturní, společenský a politický život města Ročník 12 číslo 1 ZDARMA DO KAŽDÉHO DOMU LEDEN 2007 Měsíčník pro kulturní, společenský a politický život města Ročník 12 číslo 1 ZDARMA DO KAŽDÉHO DOMU LEDEN 2007 Vážení spoluobčané, s otočením listu v kalendáři přichází nový rok. Právě přelom letopočtu

Více

Přibyslavský. www.pribyslav.cz ČÍSLO 294. 1. Zprávy z radnice str. 3 10. 2. Den otevřených dveří v ZŠ str. 10. 3. Koncert ke Dni otců str.

Přibyslavský. www.pribyslav.cz ČÍSLO 294. 1. Zprávy z radnice str. 3 10. 2. Den otevřených dveří v ZŠ str. 10. 3. Koncert ke Dni otců str. Přibyslavský O B Č A S N Í K ČERVEN 2015 ROČNÍK XXV ČÍSLO 294 ZDARMA 1. Zprávy z radnice str. 3 10 2. Den otevřených dveří v ZŠ str. 10 3. Koncert ke Dni otců str. 12 4. Sportovní zprávy str. 23 5. Inzerce

Více

Investice města pro tento rok

Investice města pro tento rok Vimperské noviny Vydává město Vimperk 3/2015 Ročník XX Zdarma Investice města pro tento rok Zastupitelstvo města Vimperk na svém lednovém zasedání schválilo rozpočet města na tento rok. Celkový jeho objem

Více

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE ROK BAROKA XIV. ROČNÍK MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE www.chrudim-city.cz, www.chrudim.eu turistický portál: www.navstevnik.cz ČERVENEC SRPEN 2011 Loutkářská Chrudim stále mladá Celostátní přehlídka amatérského

Více