Základ daně a výpočet daně, oprava základu daně a oprava výše daně... 42

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základ daně a výpočet daně, oprava základu daně a oprava výše daně... 42"

Transkript

1 Základ daně a výpočet daně, oprava základu daně a oprava výše daně Komentář k ZDPH je implementací článků 184 a 185 Směrnice. Odst. 1 V 42 odst. 1 jsou uvedeny případy, kdy se jedná o opravy vyplývající z běžných dodavatelsko-odběratelských smluv a vztahů, kdy dochází například ke snížení úplaty formou poskytnutí slevy po datu uskutečnění zdanitelného plnění, ke zrušení celého nebo části zdanitelného plnění, k předčasnému ukončení smlouvy o dodání zboží podle 13 odst. 3 písm. d) a v některých dalších případech. Odst. 2 Pokud měl plátce povinnost u původního zdanitelného plnění vystavit daňový doklad, je při provedení opravy základu daně a výše daně povinen vystavit opravný daňový doklad s náležitostmi podle 45 ZDPH. Tento opravný daňový doklad je povinen vystavit do 15 dnů ode dne, kdy zjistil skutečnosti rozhodné pro provedení opravy základu daně a výše daně. Plátce však nemá vždy povinnost při uskutečnění zdanitelného plnění vystavit daňový doklad. Proto pokud tuto povinnost při uskutečnění zdanitelného plnění neměl, provede opravu v evidenci pro účely daně z přidané hodnoty. Lhůta je stejná, také 15 dnů ode dne, kdy zjistil skutečnosti rozhodné pro provedení opravy základu daně a výše daně. Odst. 3 Oprava základu daně a výše daně je samostatným zdanitelným plněním. Toto zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné nejpozději posledním dnem zdaňovacího období, ve kterém plátce opravou základu daně a výše daně zvyšuje daň na výstupu nebo svoji daňovou povinnost. V takovém případě se zdanitelné plnění považuje za uskutečněné nejpozději posledním dnem zdaňovacího období, ve kterém plátce tuto opravu provede. Podmínka prokázání obdržení opravného daňového dokladu odběratelem zde uvedena není. A to jistě z důvodu, že u odběratele dochází touto opravou k navýšení odpočtu daně. Ovšem odběratel zajisté bude opravný daňový doklad požadovat. Povinnosti a práva odběratele při opravě základu daně a sazby daně řeší ustanovení 74. Pokud je provedena oprava základu daně a výše daně, kterou se daň snižuje (např. reklamace), považuje se zdanitelné plnění za uskutečněné poslední den zdaňovacího období, ve kterém osoba, pro kterou se původní plnění uskutečnilo, obdržela opravný daňový doklad. Plátce, který provádí opravu základu daně a výše daně, musí mít potvrzeno, že příjemce opravný daňový doklad obdržel. Odběratel však musí postupovat podle 74 odst. 1 a opravu základu daně a výše daně provede za zdaňovací období, kdy se o okolnostech rozhodných pro vznik povinnosti opravu provést dozvěděl. Opravu základu daně a výše daně prokazuje opravným daňovým dokladem, ovšem dá se předpokládat, že v praxi bude dříve znát důvody pro opravu základu daně a výše daně než obdrží opravný daňový doklad. V takovém případě musí doložit opravu jiným dokladem, například dokladem o vyskladnění zboží ze skladu, pokud odebrané zboží vrací dodavateli. Případně doloží korespondenci s dodavatelem, v níž byla dohodnuta oprava základu daně a výše daně, reklamační protokol apod. Obchodní společnost, plátce, dodala plátci zboží za cenu Kč (z toho Kč základ daně a DPH ve výši 21 % činí Kč). Daňový doklad byl plátci doručen s dodávkou zboží. Dodavatel za měsíc duben odvedl DPH ve výši Kč a odběratel si za měsíc duben uplatnil nárok na odpočet daně ve výši Kč. Dne zjistil odběratel na zboží neopravitelné závady a po dohodě s dodavatelem zboží vrátil dne Zboží bylo vyskladněno na základě dodacího listu. Dodavatel vystavil dne opravný daňový doklad, který plátce obdržel Řešení: Odběratel: DUBEN KVĚTEN ČERVEN ČERVENEC dodání zboží DAP vrácení zboží ODD obdržení ODD DAP Zkratky: NNO nárok na odpočet ODD opravný daňový doklad ( 45) DAP daňové přiznání 153

2 42 Základ daně a výpočet daně, oprava Základu daně a oprava výše daně... Situace u odběratele Odběratel je povinen i v případě, kdy neobdrží opravný daňový doklad, při vrácení zboží dodavateli provést opravu základu daně a výše daně, a to v období, kdy se dozvěděl o okolnostech rozhodných pro vznik povinnosti tuto opravu provést. Vyplývá to z 74 odst. 1 ZDPH. Oprava se prokazuje opravným daňovým dokladem nebo jiným dokladem souvisejícím s opravou. V našem případě bude opravu základu daně a výše daně prokazovat plátce dokladem o vyskladnění zboží. Opravu základu daně a výše daně musí provést plátce již za měsíc květen. Odběratel je povinen tuto opravu uvést v kontrolním hlášení. Vzhledem k tomu, že ale opravu provádí v období, kdy opravný daňový doklad od dodavatele nemá, uvede v kontrolním hlášení místo evidenčního čísla opravného daňového interní číslo, které provedené opravě přidělil v evidenci pro účely daně z přidané hodnoty. Situace u dodavatele Dodavatel je v uvedeném případě povinen provést opravu snížení základu daně a výše daně nejpozději posledním dnem zdaňovacího období, ve kterém opravou základ daně a výši daně snižuje, a osoba, pro kterou se plnění uskutečnilo, obdržela opravný daňový doklad. V uvedeném případě může dodavatel opravit výši daně za měsíc červen, kdy odběratel obdržel opravný daňový doklad. Pokud plátce provedl opravu základu daně a výše daně v evidenci pro účely daně z přidané hodnoty, považuje se zdanitelné plnění za uskutečněné poslední den zdaňovacího období, ve kterém opravu základu daně a výše daně provedl v evidenci pro účely daně z přidané hodnoty. Graf: 42 odst. 3 písm. b) s vazbou na 74/1 Tuzemsko Plátce 1 Plátce 2 dodání zboží reklamace ukončena uznána sleva sníží NNO v DAP k Opraví daň na výstupu až za měsíc červen (DAP ) Plátce 1 vystaví opravný DD dne Plátci 2 doručí dne ODD Poznámka: ODD opravný daňový doklad (podle 45) Odst. 4 Při opravě základu daně a výše daně se uplatní sazba daně, která byla platná ke dni povinnosti přiznat daň u původního zdanitelného plnění, nebo ke dni přijetí úplaty. Pro přepočet cizí měny na českou měnu vedle kurzu devizového trhu vyhlášeného Českou národní bankou lze také použít poslední směnný kurz zveřejněný Evropskou centrální bankou, a to na základě implementace článku 91 směrnice o DPH, který byl změněn směrnicí 2010/45/EU. Vždy se použije kurz uplatněný u původního zdanitelného plnění. Odst. 5 Lhůta, po kterou plátce provede opravu základu daně a výše daně, je 3 roky od konce zdaňovacího období, ve kterém vznikla povinnost přiznat daň nejen u původního uskutečněného zdanitelného plnění, ale také při přijetí úplaty před uskutečněním zdanitelného plnění. Obecně platí, že po uplynutí této lhůty již plátce opravu základu daně a výše daně neprovede. Výjimky jsou uvedeny v následujícím odstavci

3 Základ daně a výpočet daně, oprava základu daně a oprava výše daně Odst. 6 V tomto odstavci jsou uvedeny případy, ve kterých se oprava základu daně a výše daně provede v delší jak tříleté lhůtě. Jedná se o možnost provést opravu základu daně a výše daně při poskytnutí zdanitelného plnění podle smlouvy o dílo, kdy jednotlivá dílčí plnění jsou poskytována po dobu delší než 3 roky, a k převzetí celkového díla tak dojde rovněž za dobu delší než 3 roky. Je tím umožněno, aby docházelo k opravám jednotlivých dílčích plnění ve lhůtě 3 let, a zároveň bude u těchto dílčích plnění možno provést opravu ve lhůtě 3 let od převzetí celkového díla. Tato úprava reaguje na požadavky praxe, kdy dříve nebylo možno zpětně provést po převzetí celkového díla opravu u dílčího plnění, pokud již od tohoto plnění uplynuly tři roky, což se jevilo jako problematické, neboť zároveň s převzetím celkového díla může vyvstat požadavek opravy i u jednotlivého dílčího plnění. Plátce, stavební firma, uzavřel smlouvu s plátcem o výstavbě rozsáhlých skladovacích prostor. Byla dohodnutá dílčí plnění podle jednotlivých etap postupu prací vždy ke stanovenému kontrolnímu dni. Výstavba započala , dokončena bude v září V červenci 2015 byl vystaven daňový doklad na dílčí plnění provedení základů a obvodového zdiva na částku Kč + 21% DPH. Pokud by po předání stavby v roce 2019 reklamoval investor závady v základové desce a požadoval dodatečně slevu z ceny, je umožněno, aby po dohodě obou stran stavební firma vystavila opravný daňový doklad k původnímu daňovému dokladu, který byl v částce Kč a 21 % DPH. Oprava základu daně a výše daně se provede také ve lhůtě 3 let od konce zdaňovacího období, ve kterém došlo k převodu vlastnického práva ke zboží na uživatele při dodání zboží s povinností odkupu podle 13 odst. 3 písm. d) zákona o DPH. Obdobně se provede oprava základu daně a výše daně v případě, že nedošlo k převedení vlastnického práva na uživatele při dodání zboží s povinností odkupu. Jedná se o případy závislé na vůli účastníků, například nesplácení a odejmutí předmětu převodu vlastnického práva, ale také o případy, které nejsou na vůli účastníků závislé, jako je odcizení nebo zničení předmětu vlastnického práva. Odst. 7 Tento odstavec řeší specifický postup pro opravu základu daně a výše daně v případě, kdy nedojde k převedení vlastnického práva na uživatele při dodání zboží s povinností odkupu podle 13 odst. 3 písm. d) ZDPH. (Tento postup již byl v zákonu o DPH účinném do ). Výpočet opravy základu daně a výše daně již není vázán pouze na okamžik předčasného ukončení smlouvy, ale obecně na okamžik zániku závazku převést vlastnické právo k užívanému zboží jiným způsobem než splněním. Plátce provede výpočet tak, že sníží výši daně o částku daně vypočítanou podle 37 odst. 1 zákona o DPH ze základu daně stanoveného jako rozdíl mezi úplatou bez daně, která plátci náleží za celkové plnění dodání zboží s povinností odkupu, a částkou bez daně, která plátci náleží do dne zániku závazku převést vlastnické právo k užívanému zboží jiným způsobem než splněním. Plátce poskytl jinému plátci nákladní automobil s povinností odkupu. Cena automobilu byla Kč, základ daně Kč, daň Kč. Dnem předání do užívání odvedl plátce dodavatel Kč, plátce odběratel si uplatnil nárok na odpočet daně. Splátky byly rozpočítány na 36 měsíců. Po dvou letech však plátce odběratel nákladní automobil vrátil. Výpočet daně: ( : 36) 12 = Kč. Dodavatel vystaví opravný daňový doklad a sníží původně odvedenou daň o Kč, odběratel vrátí Kč. Odst. 8 Oprava základu daně se provádí obdobně podle odstavců 1 až 6 při pořízení zboží z jiného členského státu, poskytnutí služby osobou neusazenou v tuzemsku, poskytnutí služby s místem plnění mimo tuzemsko, režimu přenesení daňové povinnosti, při dovozu a vývozu zboží. 155

4 43 Základ daně a výpočet daně, oprava základu daně a oprava výše daně... Odst. 9 Tento odstavec ukládá plátci povinnost oznámit celnímu úřadu případ, kdy nesprávně uplatnil základ daně nebo sazbu daně při dovozu zboží, kdy daň vyměří celní úřad. Odst. 10 V tomto ustanovení je řešen způsob provedení opravy základu daně a výše daně při poskytnutí vybrané služby s místem plnění v tuzemsku, na které se použije zvláštní režim jednoho správního místa. Postup je totožný s postupem podle 42 odst. 1, 2, 4 a 5. Na rozdíl od běžné opravy základu daně a výše daně podle 42 odst. 1 se oprava základu daně provede vždy v dodatečném daňovém přiznání za zdaňovací období, ve kterém vznikla povinnost přiznat daň u původního zdanitelného plnění. Nutno připomenout, že pravidla pro provádění opravy základu daně a výše daně u zdanitelných plnění, na která se použije zvláštní režim jednoho správního místa, je nutné definovat v souladu s prováděcím nařízením č. 282/2011 (článek 61), podle kterého se veškeré změny v částkách uvedených v daňovém přiznání provádějí formou změn příslušného daňového přiznání a nelze je provádět v daňovém přiznání za některé následující zdaňovací období. Z tohoto důvodu se oprava základu daně a výše daně u tohoto zdanitelného plnění provádí výhradně v dodatečném daňovém přiznání za zdaňovací období, ve kterém vznikla původní daňová povinnost. Pokud osoba povinná k dani neměla povinnost vystavit daňový doklad, provede opravu v evidenci pro účely zvláštního režimu jednoho správního místa, neboť evidence pro účely daně z přidané hodnoty se na zvláštní režim nevztahuje. Přepočet jiné měny na českou není v případě zvláštního režimu jednoho správního místa relevantní (údaje v daňovém přiznání nebudou uváděny v české měně), nicméně pro přepočet jiné měny na eura se obdobně jako v odst. 4 použije kurz uplatněný u původního zdanitelného plnění. Ten se pro účely zvláštního režimu jednoho správního místa určí podle 110r odst. 5. Související ustanovení: 36 Základ daně 45 Opravný daňový doklad 74 Oprava odpočtu daně 43 Oprava výše daně v jiných případech (1) V případě, kdy plátce nebo identifikovaná osoba přiznala daň jinak, než stanoví tento zákon, a tím zvýšila daň na výstupu, je oprávněna provést opravu v dodatečném daňovém přiznání za zdaňovací období, ve kterém byla nesprávně uplatněna daň. Opravu lze provést nejdříve ke dni, ve kterém plátce nebo identifikovaná osoba, pro kterou se plnění uskutečnilo, obdržela opravný daňový doklad, nebo ve kterém byla provedena oprava v evidenci pro účely daně z přidané hodnoty, podle odstavce 2. (2) V případě opravy výše daně v jiných případech plátce nebo identifikovaná osoba vystaví opravný daňový doklad, pokud měla povinnost vystavit daňový doklad nebo daňový doklad vystavila. Pokud plátce nebo identifikovaná osoba neměla povinnost vystavit daňový doklad a daňový doklad nevystavila, provede opravu v evidenci pro účely daně z přidané hodnoty. (3) U opravy výše daně se uplatní sazba daně platná ke dni povinnosti přiznat daň u původního plnění. Pro přepočet cizí měny na českou měnu se použije kurz uplatněný osobou provádějící přepočet ke dni povinnosti přiznat daň u původního plnění. (4) Opravu výše daně nelze provést po uplynutí 3 let od konce zdaňovacího období, ve kterém vznikla povinnost přiznat daň u původního plnění. (5) Osoba, která není plátcem a jíž vznikla povinnost přiznat daň, kterou uvedla na vystaveném dokladu, je oprávněna při opravě daně postupovat přiměřeně podle odstavců 1 až 4. (6) Osoba povinná k dani, která při poskytnutí vybrané služby s místem plnění v tuzemsku použije zvláštní režim jednoho správního místa, je oprávněna při opravě daně postupovat obdobně podle odstavců 1 až 4. Komentář k 43 V 43 jsou uvedeny situace, kdy se plátce dopustí chyb nebo omylů, které si vyžádají opravu. Pokud plátce nebo identifikovaná osoba udělali chybu, je možné tuto chybu opravit. Zákon o DPH řeší v 43 pouze takové chyby, kterými byla zvýšena daň na výstupu a opravou dojde ke snížení této daně. V zákonu o DPH nejsou řešeny případy, kdy plátce nebo identifikovaná osoba udělali chybu, kterou byla snížena daň na výstupu. V takovém případě postupují podle 141 daňového řádu, který jim ukládá podat dodatečné daňové přiznání. 156

5 Základ daně a výpočet daně, oprava základu daně a oprava výše daně Odst. 1 Při opravě chyb nebo omylů se jedná se především o případy, kdy plátce uplatní na poskytnuté plnění vyšší sazbu daně, než měl, a tím zvýšil svoji daňovou povinnost, nebo na plnění, které není předmětem daně, uvede sazbu daně a daň, stejně tak uvede omylem daň na plnění osvobozená od daně. Opravu výše daně provádí plátce výhradně v dodatečném daňovém přiznání, a to za zdaňovací období, kdy byl odběratelem obdržen opravný daňový doklad. Odst. 2 Při opravě výše daně je plátce nebo identifikovaná osoba povinen vystavit opravný daňový doklad podle 45 zákona o DPH v případech, kdy měl tuto povinnost na základě původní transakce nebo kdy tak učinil. V ostatních případech provede opravu v evidenci pro účely daně z přidané hodnoty. Odst. 3 a 4 Obdobně jako u opravy základu daně a výše daně se u opravy chyby uplatní sazba daně, která byla platná ke dni povinnosti přiznat daň u původního zdanitelného plnění a pro přepočet cizí měny na českou měnu se použije původní kurz. Opravu je možné provést do tří let od konce zdaňovacího období, ve kterém vznikla povinnost přiznat daň u původního plnění. Důležité je upozornit na to, že plátce může uplatnit nárok na odpočet daně na vstupu pouze v rozsahu správné sazby daně. To znamená, že pokud byla dodavatelem uplatněna daň v základní sazbě daně, přičemž podle zákona měla být uplatněna například první snížená sazba daně, má odběratel nárok na odpočet pouze ve výši první snížené sazby daně, a to bez ohledu na to, že na dokladu je uvedena základní sazba daně. Pokud by tedy odběratel udělal chybu a podle obdrženého daňového dokladu uplatnil odpočet daně v základní sazbě daně, ačkoli plnění odpovídalo sazbě snížené, pak i kdyby odběratel nikdy neobdržel opravný daňový doklad, je povinen podat dodatečné přiznání do konce kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž chybu zjistil, a ve stejné lhůtě samozřejmě daň doplatit. Postup je v souladu s 141 odst. 1 daňového řádu. Odběratel tedy podává dodatečné daňové přiznání na snížení nároku na odpočet daně na základě vlastního zjištění chyby na daňovém dokladu, a to i v případě, že neobdrží opravný daňový doklad od dodavatele. Fyzická osoba, plátce, se živnostenským listem na zednické práce, v dubnu 2017 poskytl vyzdívací práce stavební firmě, plátci. Zakázku fakturovala s DPH, základ daně Kč a daň Kč, celkem Kč. Účetní příjemce plnění uplatnila nárok na odpočet daně za měsíc duben, kdy daňový doklad přijala a plnění uvedla v kontrolním hlášení. Daňový poradce stavební firmy následně 26. května při kontrole dokladů zjistil, že plnění mělo být uvedeno v režimu přenesení daňové povinnosti a příjemce plnění neměl nárok na odpočet daně uvedené na vystaveném daňovém dokladu. Proto do konce června podal odběratel dodatečné daňové přiznání za duben a nárok na odpočet vrátil správci daně. Plátce postupoval podle 141 daňového řádu. V daňovém přiznání uvedl opravu do ř. 40 minusem základ daně Kč a minusem daň Kč. Do ř. 10 uvedl plátce částku Kč a daň Kč a nárok na odpočet, do ř. 43 základ daně Kč a daň Kč. Současně podal následné kontrolní hlášení. Pochopitelně, že toto dodatečné daňové přiznání odběratele podléhá ze strany správce daně příslušné sankci. Současně firma požádala o vystavení opravného daňového dokladu bez DPH a o vrácení částky zaplacené daně Kč. Poskytovatel plnění vystavil chybně původní daňový doklad, daň odvedl a následně vystavil opravný daňový doklad 4. 6., který doručil odběrateli, plátci, dne Dodavatel může podat dodatečné daňové přiznání až v červnu, kdy doručil opravný daňový doklad odběrateli. Pro dodavatele však žádné sankce z tohoto podání neplynou. 157

6 43 Základ daně a výpočet daně, oprava základu daně a oprava výše daně... VZOR DAŇOVÉHO DOKLADU Opravný daňový doklad podle 45 oprava sazby daně Opravný daňový doklad faktura číslo: 2017/21 Dodavatel: František Záruba Okoř Příjemce: Stavo, s.r.o. Mšeno DIČ: CZ VS: ODD KS: 008 Odběratel: DIČ: CC Stavo, s.r.o Mšeno Datum vystavení ODD: Datum uskutečnění plnění: Evidenční číslo původního DD: 2017/17 Důvod opravy: Chybné uvedení daně namísto režimu 92a Položka Základ daně Kč Sazba daně 21 % Cena celkem Kč Původní DD č. 2017/ Oprava: Rozdíl: SDĚLENÍ: Plnění podle 92a odst. 2. Daň odvede zákazník. Celková hodnota díla Přeplatek x Kč Kč Razítko a podpis Oprava chybně uvedené základní sazby namísto snížené sazby daně Dodavatel, plátce Jan Novák, dodal zboží v hodnotě Kč odběrateli, plátci, a uplatnil chybně základní sazbu daně 21 %. Celková fakturovaná částka činila Kč včetně daně. Následně vystavil opravný daňový doklad na sazbu daně 15 %. Rozdíl daně Kč vrátil odběrateli. V tomto případě je sankce na straně odběratele, protože nepostupoval podle 73 odst. 6 ZDPH a uplatnil si nesprávně vyšší sazbu daně, která neodpovídala přijatému zdanitelnému plnění. Odpovědnost za správnou výši odpočtu daně nese odběratel. 158

7 Základ daně a výpočet daně, oprava základu daně a oprava výše daně VZOR OPRAVNÉHO DAŇOVÉHO DOKLADU PODLE 45 ZDPH Opravný daňový doklad Dodavatel: Jan Novák Beroun 21 Příjemce: Alfa s.r.o. číslo: 2017/22ODD DIČ: CZ VS: ODD KS: 007 Odběratel: DIČ: CZ Alfa s.r.o Novodvorská 7, Praha 8 Důvod opravy: Chybně uplatněná sazba daně 21 % namísto 15 % Evidenční číslo původního daňového dokladu: 2016/12 Datum vystavení opravného daňového dokladu: Položka Cena bez daně DPH % Daň Cena celkem Kč Základ daně Zboží VK % Zboží VK % Přeplatek Celkem přeplatek Razítko a podpis Účetní dodavatele dle tohoto dokladu uvede v dodatečném DAP na ř. 1 minus Kč základ daně a daň Kč a správně do řádku 2 uvede základ daně a daň Kč. Odběratel provede příslušnou opravu na řádku 40 a 41 daňového přiznání. Dodavatel i odběratel provedou opravu v následném kontrolním hlášení. Oprava chybně uvedené snížené sazby daně namísto základní V případě, kdy plátce pochybením sníží daň na výstupu, postupuje podle obecných ustanovení v novém daňovém řádu, protože situaci, kdy plátce uplatnil na daňovém dokladu daň ve snížené sazbě, namísto v základní sazbě, jmenovitě zákon o DPH neřeší. Podle 141 odst. 1 daňového řádu má plátce povinnost podat dodatečné daňové přiznání do konce kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž chybu zjistil, a ve stejné lhůtě daň správci daně doplatit. Není zde samozřejmě zmínka o tom, na základě jakého daňového dokladu provede dodavatel opravu a podá dodatečné daňové přiznání. Zákon o DPH tuto situaci neřeší a neřeší ani techniku, jakou by měl odpočet opravit odběratel plnění. Podle zákona o DPH, především dle dikce ustanovení 28 ZDPH, má odběratel plátce právo na řádný daňový doklad se správnou sazbou daně za přijaté plnění. Ovšem je nutno pamatovat na ustanovení 73 odst. 1 písm. a), kdy je plátce oprávněn uplatnit nárok na odpočet až za období, v němž držel daňový doklad. Z toho vyplývá, že odběratel může uplatnit zbývající nárok na odpočet daně až v období, kdy drží daňový doklad, a to formou dodatečného daňového přiznání. 159

8 44 Základ daně a výpočet daně, oprava základu daně a oprava výše daně... Plátce v červnu při výstavbě nového zděného oplocení u bytového domu, který nesplňuje podmínky stavby pro sociální bydlení, uplatnil chybně na daňový doklad sníženou sazbu daně místo sazby základní pro soukromou osobu, neplátce (to znamená, nebude použit režim přenesení daňové povinnosti podle 92e zákona o DPH). Daňový poradce při kontrole účetnictví toto pochybení zjistí v září. Do konce října je plátce povinen podat dodatečné přiznání za měsíc červen a rozdíl správci daně doplatit. Je na dohodě mezi dodavatelem a soukromou osobou jako příjemcem plnění, jakým způsobem vyřeší změnu ceny za stavební práce. Odst. 5 V tomto odstavci je řešena specifická situace, kdy je umožněno obdobně provést opravu daně osobě, která není plátcem a která uvedla na vystaveném dokladu daň a vznikla jí z tohoto titulu povinnost daň přiznat. Odst. 6 Odstavec 6 řeší pravidla pro provádění opravy výše daně u zdanitelného plnění, na které se použije zvláštní režim jednoho správního místa. Tato pravidla se řídí prováděcím nařízením č. 282/2011 (článek 61), podle kterého se veškeré změny v částkách uvedených v daňovém přiznání provádějí formou změn příslušného daňového přiznání a nelze je provádět v daňovém přiznání za některé následující zdaňovací období. Oprava výše daně u tohoto zdanitelného plnění, na které byl použit zvláštní režim jednoho správního místa, se provádí v dodatečném daňovém přiznání za období, ve kterém vznikla původní daňová povinnost. Pokud osoba povinná k dani neměla povinnost vystavit daňový doklad, provede opravu v evidenci pro účely zvláštního režimu jednoho správního místa, neboť evidence pro účely daně z přidané hodnoty se na zvláštní režim nevztahuje. Přepočet jiné měny na českou není v případě zvláštního režimu jednoho správního místa relevantní (údaje v daňovém přiznání nebudou uváděny v české měně), nicméně pro přepočet jiné měny na eura se obdobně jako v odst. 3 použije kurz uplatněný u původního zdanitelného plnění. Ten se pro účely zvláštního režimu jednoho správního místa určí podle 110r odst. 5. Související ustanovení: 45 Opravný daňový doklad 44 Oprava výše daně u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení (1) Plátce, kterému při uskutečnění zdanitelného plnění vůči jinému plátci vznikla povinnost přiznat daň a jehož pohledávka, která vznikla v období končícím 6 měsíců před rozhodnutím soudu o úpadku z tohoto plnění, doposud nezanikla (dále jen věřitel ), je oprávněn provést opravu výše daně na výstupu z hodnoty zjištěné pohledávky v případě, že a) plátce, vůči kterému má věřitel tuto pohledávku (dále jen dlužník ), se nachází v insolvenčním řízení a insolvenční soud rozhodl o prohlášení konkursu na majetek dlužníka, b) věřitel přihlásil tuto svoji pohledávku nejpozději ve lhůtě stanovené rozhodnutím soudu o úpadku, tato pohledávka byla zjištěna a v insolvenčním řízení se k ní přihlíží, c) věřitel a dlužník nejsou a ani v době vzniku pohledávky nebyli osobami, které jsou 1. kapitálově spojenými osobami podle 5a odst. 3 s tím, že výše podílu představuje alespoň 25 % základního kapitálu nebo 25 % hlasovacích práv těchto osob, 2. osobami blízkými, nebo 3. společníky téže společnosti, jsou-li plátci, d) věřitel doručil dlužníkovi daňový doklad podle 46 odst. 1. (2) Pokud pohledávka nebyla v přezkumném jednání podle zákona upravujícího insolvenční řízení zjištěna v hodnotě, kterou měla v době vzniku, daň se vypočte podle ustanovení 37 odst. 2. Pokud dojde k opravě základu daně a výše daně podle 42, výše opravované daně podle tohoto ustanovení se sníží či zvýší o takto provedené opravy. (3) Opravu výše daně na výstupu je věřitel oprávněn provést nejdříve ve zdaňovacím období, v němž byly splněny podmínky podle odstavce 1. Opravu nelze provést po uplynutí 3 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se uskutečnilo původní zdanitelné plnění a v případě, že dlužník přestal být plátcem. (4) Věřitel, který provedl opravu výše daně podle odstavce 1, je povinen předložit jako přílohu k daňovému přiznání kopie všech vystavených daňových dokladů, u kterých provedl opravu výše daně v tomto daňovém přiznání. 160

DPH ve stavebnictví od 1. 1. 2012

DPH ve stavebnictví od 1. 1. 2012 DPH ve stavebnictví od 1. 1. 2012 Bod 6 - změna snížené sazby daně od 1. 1. 2012 Změna snížené sazby daně Toto přechodné ustanovení řeší uplatnění sazby daně v případech, kdy do dne předcházejícího den

Více

Oprava základu daně a výše daně, slevy a bonusy

Oprava základu daně a výše daně, slevy a bonusy VNITŘNÍ SMĚRNICE pro podnikatele 2011 1. aktualizace k 1. 4. 2011 Vzhledem k tomu, že novela č. 47/2011 Sb. s účinností od 1. 4. 2011 zrušila v zákoně č. 235/2004 Sb. pojmy daňový dobropis a daňový vrubopis,

Více

INFORMACE. Oprava základu daně a výše daně a oprava výše daně v jiných případech 42-43 - od 1. 4. 2011

INFORMACE. Oprava základu daně a výše daně a oprava výše daně v jiných případech 42-43 - od 1. 4. 2011 INFORMACE Oprava základu daně a výše daně a oprava výše daně v jiných případech 42-43 - od 1. 4. 2011 1. Hlavní změny při opravě základu daně a výše daně a při opravě výše daně v jiných případech Od 1.4.2011

Více

aktualizováno

aktualizováno 1 SOUHRNNÉ HLÁŠENÍ VZOR: Kód plnění 0 - dodání zboží do jiného členského státu osobě registrované k dani v jiném členském státě ( 13 odst. 1 a 2 zákona) 1 - přemístění obchodního majetku plátcem do jiného

Více

Přiznání k DPH - poskytnutí služby osobě povinné k dani do 3. země s místem plnění ve 3. zemi - (řádek 26) /1 ZDPH ZÁKLADNÍ PRAVIDLO

Přiznání k DPH - poskytnutí služby osobě povinné k dani do 3. země s místem plnění ve 3. zemi - (řádek 26) /1 ZDPH ZÁKLADNÍ PRAVIDLO 1 Doplňující informace: KONTROLNÍ HLÁŠENÍ ( 101c 101k ZDPH) X A.2 SOUHRNNÉ HLÁŠENÍ ( 102 ZDPH) X Jen v rámci EU - dodání, přemístění zboží - poskytnutí služby 9 odst. 1 ZDPH INTRASTAT (Příručka INTRASTAT

Více

Na přelomu roků 2010 a 2011 má být schválena novela zákona o DPH. Jak se píše ve zprávě umístěné na webu MFČR

Na přelomu roků 2010 a 2011 má být schválena novela zákona o DPH. Jak se píše ve zprávě umístěné na webu MFČR INFORMACE ke změnám v DPH od 1. 1. 2011 Na přelomu roků 2010 a 2011 má být schválena novela zákona o DPH. Jak se píše ve zprávě umístěné na webu MFČR http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/dane_poplatky_10660.html

Více

DPH u nemovitostí a ve výstavbě

DPH u nemovitostí a ve výstavbě DPH u nemovitostí a ve výstavbě 2. aktualizované vydání 1. aktualizace k 1. 4. 2011 Novela od 1. dubna 2011 přinesla tyto zásadní změny: Str. 72 Vymezení, bytového domu, rodinného domu a bytu bylo z 4

Více

Při poskytování stravovací služby je místem plnění místo, kde je tato služba skutečně poskytnuta.

Při poskytování stravovací služby je místem plnění místo, kde je tato služba skutečně poskytnuta. 1-110_DPH_2014_Sestava 1 25.3.14 13:49 Stránka 11 M í S to p l n ě n í 3051 3054 Slovenská společnost (plátce daně) nakoupí pro své zaměstnance deset vstupenek na představení do divadla v Čr. divadlo vystaví

Více

VAZBA Č. 6 PŘIZNÁNÍ K DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY x KONTROLNÍ HLÁŠENÍ PŘIJATÁ ZDANITELNÁ PLNĚNÍ KONTROLNÍ HLÁŠENÍ. Vazba č. 6 1

VAZBA Č. 6 PŘIZNÁNÍ K DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY x KONTROLNÍ HLÁŠENÍ PŘIJATÁ ZDANITELNÁ PLNĚNÍ KONTROLNÍ HLÁŠENÍ. Vazba č. 6 1 C. ODDÍL - Kontroní řádky na Daňové přiznání k DPH (DaP) řádek DaP 1 2 40 41 A.4. + A.5. celkem základy daně u základní sazby DPH A.4. + A.5. celkem základy daně u první snížené a druhé snížené sazby DPH

Více

Přiznání k DPH pořízení zboží plátcem od osoby registrované v JČS - (řádek 3, 4, 43, 44) včetně kontrolního hlášení

Přiznání k DPH pořízení zboží plátcem od osoby registrované v JČS - (řádek 3, 4, 43, 44) včetně kontrolního hlášení 1 Kontrolní hlášení říjen 2017 Chcete-li více k této kontrolní vazbě, doporučujeme Vazbu č. 2: KH ODDÍL A.2. ŘÁDEK 3, 4, 5, 6, 9, 12, 13 DP povinnost přiznat daň 108/1 písm. b) a c), kterou naleznete na

Více

V případě přijetí úplaty před dnem zdanitelného plnění (záloha) se postupuje podle 37a

V případě přijetí úplaty před dnem zdanitelného plnění (záloha) se postupuje podle 37a DPH k 1.1.2013 Sazby DPH od 1.1.2013 (Zákon 500/2012 Sb.) Základní sazba 21% Snížená sazba 15% Přechodná ustanovení: dodání, odvod a čištění vody, dodání tepla a chladu rozdělení na období dodání elktřiny,

Více

Podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně

Podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně ZÁKON O DPH S KOMENTÁŘEM str. 1 Podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně Úplné znění Podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně (1) Plátce prokazuje nárok na odpočet daně daňovým dokladem, který

Více

1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A 2 Základní

Více

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU strana 1 Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A

Více

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU strana 1 Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A

Více

Právní úpravu této problematiky nalezneme v ZDPH, Daň na výstupu při dodání zboží nebo poskytnutí služby je plátce obecně povinen přiznat ke

Právní úpravu této problematiky nalezneme v ZDPH, Daň na výstupu při dodání zboží nebo poskytnutí služby je plátce obecně povinen přiznat ke Uskutečnění zdanitelného plnění a povinnost přiznat DPH Právní úpravu této problematiky nalezneme v 21 25 ZDPH, Daň na výstupu při dodání zboží nebo poskytnutí služby je plátce obecně povinen přiznat ke

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 10. Úvod 11

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 10. Úvod 11 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 10 Úvod 11 1 Novela zákona o DPH od 1. 4. 2011 13 1 Oblasti, kterých se týká novela zákona o DPH 19 2 Změny zákona o DPH spočívající ve změně místa

Více

Vystavování daňových dokladů

Vystavování daňových dokladů Daňové doklady DPH se vyčísluje na daňových dokladech vystavovaných podle 26 35 ZDPH a následně též podle 42 46 ZDPH (opravy), Daňové doklady nejčastěji vystavuje plátce DPH uskutečňující zdanitelná plnění,

Více

Nejčastější dotazy - Režim přenesení daňové povinnosti ve stavebnictví a zálohy. A) Zálohy přijaté do 31.12.2011

Nejčastější dotazy - Režim přenesení daňové povinnosti ve stavebnictví a zálohy. A) Zálohy přijaté do 31.12.2011 Nejčastější dotazy - Režim přenesení daňové povinnosti ve stavebnictví a zálohy (pozn. pro všechny dotazy v příkladech je pro názornost použito z hlediska výpočtu daně určité zjednodušení A) Zálohy přijaté

Více

Nárok na odpočet daně má podle 72 odst. 1 ZDPH. uskutečnění své ekonomické činnosti. Nárok na uplatnění

Nárok na odpočet daně má podle 72 odst. 1 ZDPH. uskutečnění své ekonomické činnosti. Nárok na uplatnění Odpočet DPH Problematiku odpočtu DPH řeší ZDPH v 72 79, Nárok na odpočet daně má podle 72 odst. 1 ZDPH plátce, pokud přijatá zdanitelná plnění použije pro uskutečnění své ekonomické činnosti. Nárok na

Více

KONTROLNÍ HLÁŠENÍ. Vazba č. 4. C. ODDÍL - Kontroní řádky na Daňové přiznání k DPH (DaP) DD.MM.RRRR. 10-místná položka. Pozor změna!

KONTROLNÍ HLÁŠENÍ. Vazba č. 4. C. ODDÍL - Kontroní řádky na Daňové přiznání k DPH (DaP) DD.MM.RRRR. 10-místná položka. Pozor změna! C. ODDÍL - Kontroní řádky na Daňové přiznání k DPH (DaP) řádek DaP 1 A.4. + A.5. celkem základy daně u základní sazby DPH 2 A.4. + A.5. celkem základy daně u první snížené a druhé snížené sazby DPH 40

Více

Porovnání textu. Porovnané dokumenty 5401_17.pdf. 5401_18.pdf

Porovnání textu. Porovnané dokumenty 5401_17.pdf. 5401_18.pdf Porovnání textu Porovnané dokumenty 540_7.pdf 540_8.pdf Přehled 4 slov bylo přidáno 39 slov bylo odstraněno 85 slov je shodných bloků je shodných Abyste se podívali, kde jsou změny, rolujte prosím dolů.

Více

Dotčená ustanovení zákona č. 235/2004 Sb. s vyznačením navrhovaných změn. Vymezení základních pojmů

Dotčená ustanovení zákona č. 235/2004 Sb. s vyznačením navrhovaných změn. Vymezení základních pojmů Dotčená ustanovení zákona č. 235/2004 Sb. s vyznačením navrhovaných změn (1) Pro účely tohoto zákona se rozumí: 4 Vymezení základních pojmů a) úplatou částka v penězích nebo v platebních prostředcích nahrazujících

Více

Právní úpravu této problematiky nalezneme v ZDPH, Daň na výstupu při dodání zboží, poskytnutí služby nebo při převodu nemovitosti je plátce

Právní úpravu této problematiky nalezneme v ZDPH, Daň na výstupu při dodání zboží, poskytnutí služby nebo při převodu nemovitosti je plátce Uskutečnění zdanitelného plnění a povinnost přiznat DPH Právní úpravu této problematiky nalezneme v 21 25 ZDPH, Daň na výstupu při dodání zboží, poskytnutí služby nebo při převodu nemovitosti je plátce

Více

DPH se vyčísluje na daňových dokladech vystavovaných podle ZDPH a následně též podle 42 46a a ZDPH (opravy), Daňové doklady nejčastěji

DPH se vyčísluje na daňových dokladech vystavovaných podle ZDPH a následně též podle 42 46a a ZDPH (opravy), Daňové doklady nejčastěji Daňové doklady DPH se vyčísluje na daňových dokladech vystavovaných podle 26 35 ZDPH a následně též podle 42 46a a 49 50 ZDPH (opravy), Daňové doklady nejčastěji vystavuje plátce DPH uskutečňující zdanitelná

Více

aktualizováno

aktualizováno 1 Kontrolní hlášení říjen 2017 Přiznání k DPH - přijetí služby plátcem od osoby neusazené v tuzemsku z JČS Chcete-li více k této kontrolní vazbě, doporučujeme Vazbu č. 2: KH ODDÍL A.2. ŘÁDEK 3, 4, 5, 6,

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu Číslo materiálu Název školy Jméno autora Tématická oblast Předmět Ročník CZ. 1.07/1.5.00/34.0996 VY_32_INOVACE_EKO175

Více

PŘÍSPĚVEK UZAVŘEN BEZ ROZPORU ke dni

PŘÍSPĚVEK UZAVŘEN BEZ ROZPORU ke dni PŘÍSPĚVEK UZAVŘEN BEZ ROZPORU ke dni 2.5.2018 DPH 521/02.05.18 Aplikace ustanovení 104 odst. 1 a 2 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH Předkládají: Ing. Ivana Krylová, daňový poradce, č. osv. 3951 Ing. Růžena

Více

PŘÍZNÁNÍ K DPH KONTROLNÍ HLÁŠENÍ. Řádek 1,2 přiznání k DPH = oddíl A.4., A.5. KH. Vazba č. 4 DD.MM.RRRR. 10-místná položka. Pozor změna!

PŘÍZNÁNÍ K DPH KONTROLNÍ HLÁŠENÍ. Řádek 1,2 přiznání k DPH = oddíl A.4., A.5. KH. Vazba č. 4 DD.MM.RRRR. 10-místná položka. Pozor změna! PŘÍZNÁNÍ K DPH Řádek 1,2 přiznání k DPH = oddíl A.4., A.5. KH KONTROLNÍ HLÁŠENÍ Pozor změna! kmenová část BEZ MEZER základní sazba 21 % VLASTNÍ ČÍSLO DOKLADU 1. snížená sazba 15 % 2. snížená sazba 10 %

Více

4.3 B strana 1. 4.3 Vyúčtování zálohových plateb ve vazbě na zvýšení snížené sazby daně v roce 2012

4.3 B strana 1. 4.3 Vyúčtování zálohových plateb ve vazbě na zvýšení snížené sazby daně v roce 2012 strana 10 Vznik povinnosti přiznat DPH Charakteristika plátce Plátce, který vede účetnictví. Plátce, který nevede účetnictví a před DUZP přijímá úplatu na zdanitelné plnění. Den přijetí úplaty, pokud je

Více

Uskutečnění zdanitelného plnění a povinnost přiznat DPH

Uskutečnění zdanitelného plnění a povinnost přiznat DPH Uskutečnění zdanitelného plnění a povinnost přiznat DPH Právní úpravu této problematiky nalezneme v 21 25 ZDPH, Daň na výstupu při dodání zboží, poskytnutí služby nebo při převodu nemovitosti je plátce

Více

Kontrolní hlášení vybrané střípky

Kontrolní hlášení vybrané střípky Kontrolní hlášení vybrané střípky 13. října 2015 Blanka Mattauschová Odbor nepřímých daní GFŘ Povinnost podat KH 101c ZDPH - plátce, který: uskutečnil zdanitelné plnění (ZP) s místem plnění v tuzemsku,

Více

Informace klientům k aplikaci režimu přenesené daňové povinnosti platné k 1.4.2015

Informace klientům k aplikaci režimu přenesené daňové povinnosti platné k 1.4.2015 Informace klientům k aplikaci režimu přenesené daňové povinnosti platné k 1.4.2015 V návaznosti na směrnici Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 v platném znění, dochází počínaje dnem 1. 4. 2015

Více

Informace o uplatňování nároku na odpočet daně u osobních automobilů( )

Informace o uplatňování nároku na odpočet daně u osobních automobilů( ) Informace o uplatňování nároku na odpočet daně u osobních automobilů(14.4.2009) Zákon č. 87/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů ( zákon

Více

Kontrolní hlášení DPH reportovací novinka roku 2016

Kontrolní hlášení DPH reportovací novinka roku 2016 Kontrolní hlášení DPH reportovací novinka roku 2016 25. listopadu 2015 Ing. Blanka Mattauschová GFŘ Kontrolní hlášení Povinnost pro plátce daně z přidané hodnoty podávat kontrolní hlášení byla stanovena

Více

3.2. Nárok na odpočet daně v krácené výši ( 76) vyjádření hodnoty koeficientu jako procentního podílu

3.2. Nárok na odpočet daně v krácené výši ( 76) vyjádření hodnoty koeficientu jako procentního podílu a) Při pořízení automobilu plátce stanoví poměrný koeficient odhadem ve výši 80 %. V přiznání k DPH za květen 2011 uvede na ř. 40 údaje: ve sloupci Základ daně částku 320 000, ve sloupci V plné výši částku

Více

Novela zákona o DPH 2011

Novela zákona o DPH 2011 www.pwc.com Novela zákona o DPH 2011 Daňové změny v roce 2011 aneb plánovaná reforma daňového systému Martin Diviš 19. ledna 2011 Agenda Legislativní proces Vracení DPH u nedobytných pohledávek Institut

Více

Výjimku ze zásady, že pohledávky se účtují ve 3. účtové třídě, tvoří tyto případy:

Výjimku ze zásady, že pohledávky se účtují ve 3. účtové třídě, tvoří tyto případy: Otázka: Zúčtovací vztahy v tuzemsku a zahraničí Předmět: Účetnictví Přidal(a): Monie charakteristika pojmu V účtové osnově pro podnikatele je pro účtování o zúčtovacích vztazích vyhrazena 3. účtová třída.

Více

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY 1. Podstata DPH Daň z přidané hodnoty (dále jen DPH) je jednou z nepřímých daní, tzn. že se neplatí přímo jako samostatná částka, ale je obsažena v ceně majetku (např. zboží, materiálu)

Více

PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ÚVOD 9 1 110zf ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 11 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 11 1 Předmět úpravy 11 2 Předmět daně 11 2a Vynětí z předmětu daně 11 2b Volba předmětu daně 12 3 Územní působnost 15 4 Vymezení

Více

Zvýšení sazby daně a problémy s tím spojené

Zvýšení sazby daně a problémy s tím spojené ZVÝŠENÍ SAZBY DANĚ A PROBLÉMY S TÍM SPOJENÉ I str. 1 Zvýšení sazby daně a problémy s tím spojené Ing. Ivana Pilařová 21, 37, 37a, 42 a 47 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění,

Více

Daň z přidané hodnoty je nepřímá, všeobecná daň, je to daň z prodeje výrobků a služeb

Daň z přidané hodnoty je nepřímá, všeobecná daň, je to daň z prodeje výrobků a služeb Otázka: Financování podniku Předmět: Účetnictví Přidal(a): Terka Daň z přidané hodnoty je nepřímá, všeobecná daň, je to daň z prodeje výrobků a služeb Přidaná hodnota je rozdíl mezi vstupy a výstupy, znázorňuje

Více

DPH. Je hlavní nepřímou daní v ČR,

DPH. Je hlavní nepřímou daní v ČR, Je hlavní nepřímou daní v ČR, DPH Upravena zákonem č. 235/2004 Sb., o DPH (dále ZDPH), přijatým v souvislosti se vstupem ČR do EU a také směrnicemi EU, zejména 2006/112/ES, Je vybírána plátci DPH od poplatníků

Více

Operátor trhu s elektřinou (OTE) Změna systému vystavování dokladů od 1. února 2009

Operátor trhu s elektřinou (OTE) Změna systému vystavování dokladů od 1. února 2009 Operátor trhu s elektřinou (OTE) Změna systému vystavování dokladů od 1. února 2009 Obsah prezentace I 1. Úvod 2. Denní trh DPH Vymezení a rozsah plnění Místo plnění Datum uskutečnění zdanitelného plnění

Více

Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004

Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004 Ing. Hana Čermáková Daňový poradce číslo 3037 Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004 Zákon č. 235/2004 ze dne 1. dubna 2004 o dani z přidané hodnoty, kterým je nahrazen zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané

Více

24a. Uskutečnění plnění a vznik povinnosti daň přiznat nebo zaplatit. 24a

24a. Uskutečnění plnění a vznik povinnosti daň přiznat nebo zaplatit. 24a 24a 312 24a U. (1) Při poskytnutí služby nebo dodání zboží s místem plnění mimo tuzemsko vzniká povinnost přiznat plnění ke dni uskutečnění tohoto plnění, pokud se jedná o a) poskytnutí služby, b) dodání

Více

OBSAH. úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24. 1 110ze část První základní UstAnovení 25. 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25

OBSAH. úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24. 1 110ze část První základní UstAnovení 25. 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25 úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24 1 110ze část První základní UstAnovení 25 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25 1 Předmět úpravy 25 2 Předmět daně 25 2a Vynětí z předmětu daně 26 2b Volba předmětu daně

Více

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX OBSAH Předmluva............................................................. XIII O autorech............................................................ XVII Seznam použitých zkratek................................................

Více

Směrnice k DPH. Obec Lipina, Lipina 81, IČO: Směrnice č. 4/2017

Směrnice k DPH. Obec Lipina, Lipina 81, IČO: Směrnice č. 4/2017 Obec Lipina, Lipina 81, 785 01 IČO: 00635278 Směrnice č. 4/2017 Směrnice k DPH 1. Předmět úpravy 1.1. Ustanovení této směrnice se vztahuje k DPH. 1.2. Směrnice je stanovena v souladu s ustanoveními zákona

Více

Vnitřní směrnice é.l/2012 starosty obecního úřadu Nový Kramolin kterou se řídí. Směrnice k DPH

Vnitřní směrnice é.l/2012 starosty obecního úřadu Nový Kramolin kterou se řídí. Směrnice k DPH Vnitřní směrnice é.l/2012 starosty obecního úřadu Nový Kramolin kterou se řídí Směrnice k DPH 1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Základní legislativní východiska a další základní relevantní materiály MFČRaGFŘ zákon

Více

ÚVOD 9 POUŽITÉ ZKRATKY A NAVAZUJÍCÍ PRÁVNÍ PŘEPDPISY 10

ÚVOD 9 POUŽITÉ ZKRATKY A NAVAZUJÍCÍ PRÁVNÍ PŘEPDPISY 10 ÚVOD 9 POUŽITÉ ZKRATKY A NAVAZUJÍCÍ PRÁVNÍ PŘEPDPISY 10 1 110zf ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 11 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 11 1 Předmět úpravy 11 2 Předmět daně 11 2a Vynětí z předmětu daně 11 2b

Více

Změny DPH od roku část Kontrolní hlášení k DPH

Změny DPH od roku část Kontrolní hlášení k DPH Změny DPH od roku 2016 1. část Kontrolní hlášení k DPH Ing. Jana Kolářová 2. Právní úprava Novela zákonem č. 360/2014 Sb. (vyhlášen ve Sbírce zákonů 31. 12. 2014) tzv. technická novela od 1. 1. 2015 s

Více

Režim přenesení daňové povinnosti podle 92a 92e zákona o DPH od 1. 4. 2011 resp. od 1. 1. 2012

Režim přenesení daňové povinnosti podle 92a 92e zákona o DPH od 1. 4. 2011 resp. od 1. 1. 2012 Režim přenesení daňové povinnosti podle 92a 92e zákona o DPH od 1. 4. 2011 resp. od 1. 1. 2012 Obsah 1. Úvod... 1 2. Předmět plnění... 2 3. Daňové přiznání k DPH (pro potřeby účetních)... 2 4. Evidence

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období 377/2. Pozměňovací a jiné návrhy

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období 377/2. Pozměňovací a jiné návrhy Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2011 6. volební období 377/2 Pozměňovací a jiné návrhy k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších

Více

Použité zkratky 8. Úvod 9. Stručný komentář a přehled změn v zákoně o DPH s účinností od 1. 4. 2011 12

Použité zkratky 8. Úvod 9. Stručný komentář a přehled změn v zákoně o DPH s účinností od 1. 4. 2011 12 OBSAH Použité zkratky 8 Úvod 9 Stručný komentář a přehled změn v zákoně o DPH s účinností od 1. 4. 2011 12 1-110 ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1-4 HLAVA I OBECNÁ USTANOVENI 1 Předmět úpravy 19 2 Předmět

Více

DANĚ V KOSTCE Novinky DPH v roce Dr. Hana Zídková KVF FFÚ VŠE

DANĚ V KOSTCE Novinky DPH v roce Dr. Hana Zídková KVF FFÚ VŠE DANĚ V KOSTCE 2016 Novinky DPH v roce 2016 Dr. Hana Zídková KVF FFÚ VŠE 3. února 2016 Agenda Kontrolní hlášení Uplatnění DPH u nemovitých věcí Další změny v DPH KONTROLNÍ HLÁŠENÍ 3 Kontrolní hlášení Účinnost

Více

II. Pořízení zboží z jiného členského státu do tuzemska. Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

II. Pořízení zboží z jiného členského státu do tuzemska. Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. II. Pořízení zboží z jiného členského státu do tuzemska Při pořízení zboží z jiného členského státu do tuzemska se řídí stejnými zásadami jako jeho dodání. Pořízení zboží pro účely zákona o DPH jsou upraveny

Více

Informace o uplatňování zákona o DPH ve svobodných pásmech s účinností od

Informace o uplatňování zákona o DPH ve svobodných pásmech s účinností od Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní Č. j. 124403/16/7100-20116-050701 Informace o uplatňování zákona o DPH ve svobodných pásmech s účinností od 29.

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona VI/2: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice

Více

Informace k daňovému posouzení povinností poskytovatelů přepravních služeb (UBER)

Informace k daňovému posouzení povinností poskytovatelů přepravních služeb (UBER) Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní Č. j. 43631/17/7100-20116-050701 Informace k daňovému posouzení povinností poskytovatelů přepravních služeb (UBER)

Více

Novela zákona o DPH od roku 2013

Novela zákona o DPH od roku 2013 Novela zákona o DPH od roku 2013 Ing. Jana Rybáková daňový poradce 2. Novely pro rok 2013 stav projednávání Vládní návrh novely zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (sněmovní tisk 773) technická

Více

2. přednáška - 7.3. 2006. Téma: Účtování zásob. 1) Pořízení materiálu nákupem ze zahraničí

2. přednáška - 7.3. 2006. Téma: Účtování zásob. 1) Pořízení materiálu nákupem ze zahraničí 2. přednáška - 7.3. 2006 Téma: Účtování zásob Osnova: 1) Účtování DPH při pořízení materiálu ze zahraničí 2) Pořízení materiálu s poskytnutou zálohou 3) Reklamace materiálu 4) Prodej materiálu 5) Škody

Více

TAX FRESH UVNITŘ TOHOTO ČÍSLA: DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY VYDÁNÍ Č.: 3 / ZÁŘÍ 2015. Vážení obchodní přátelé,

TAX FRESH UVNITŘ TOHOTO ČÍSLA: DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY VYDÁNÍ Č.: 3 / ZÁŘÍ 2015. Vážení obchodní přátelé, TAX FRESH VYDÁNÍ Č.: 3 / ZÁŘÍ 2015 UVNITŘ TOHOTO ČÍSLA: DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY Vážení obchodní přátelé, V těchto Tax Fresh si Vás dovolujeme informovat o zcela nové povinnosti plátců DPH podávat takzvaná

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Daň z přidané hodnoty 2011 Charakteristika a právní úprava

Více

K 2 Princip reverse charge

K 2 Princip reverse charge K 2 Princip reverse charge POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB V RÁMCI EU K2 strana 1 S uplatněním principu přenesení daňové povinnosti z poskytovatele služby na příjemce, který je označován jako tzv. reverse charge princip,

Více

DPH. Je hlavní nepřímou daní v ČR,

DPH. Je hlavní nepřímou daní v ČR, Je hlavní nepřímou daní v ČR, DPH Upravena zákonem č. 235/2004 Sb., o DPH (dále ZDPH), přijatým v souvislosti se vstupem ČR do EU, Je vybírána plátci DPH od poplatníků (koncových spotřebitelů v ceně zboží

Více

ROZDÍLOVÁ TABULKA NÁVRHU PŘEDPISU ČR S LEGISLATIVOU EU

ROZDÍLOVÁ TABULKA NÁVRHU PŘEDPISU ČR S LEGISLATIVOU EU ROZDÍLOVÁ TABULKA NÁVRHU PŘEDPISU ČR S LEGISLATIVOU EU 1) Změna zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů: Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní Směrnice

Více

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 50 PŘENESENÍ DAŇOVÉ POVINNOSTI A ZMĚNA SAZBY DPH

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 50 PŘENESENÍ DAŇOVÉ POVINNOSTI A ZMĚNA SAZBY DPH Verze 1 20. ledna 2012 EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 50 je platný pro všechny subjekty zapojené do implementace a realizace Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad pro období 2007 2013 a mění

Více

Přenesení daňové povinnosti DPH metodika

Přenesení daňové povinnosti DPH metodika Přenesení daňové povinnosti DPH metodika JUDr. Bohumír Čech ZÁKON č. 47 ze dne 9. února 2011, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů 92a Režim přenesení

Více

Tento materiál obsahuje doplněk k odpovědím na dotazy, který Finanční správa zveřejnila Soubor otázek a odpovědí byl doplněn o část XVI.

Tento materiál obsahuje doplněk k odpovědím na dotazy, který Finanční správa zveřejnila Soubor otázek a odpovědí byl doplněn o část XVI. Tento materiál obsahuje doplněk k odpovědím na dotazy, který Finanční správa zveřejnila 4.2.2016. Soubor otázek a odpovědí byl doplněn o část XVI. věnovanou splátkovému a platebnímu kalendáři. Dotaz 1

Více

Vracení DPH osobám se zdravotním postižením

Vracení DPH osobám se zdravotním postižením Vracení DPH osobám se zdravotním postižením 2.8.2008 Na základě častých dotazů zpracovalo Ministerstva financí sdělení k vracení DPH osobám se zdravotním postižením podle 85 zákona č. 235/2004 Sb., o dani

Více

Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1. Vedlejší výdaje. Sekce metodiky a výkonu daní. Č. j.: 37111/15/7100-20118-012884

Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1. Vedlejší výdaje. Sekce metodiky a výkonu daní. Č. j.: 37111/15/7100-20118-012884 Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní Č. j.: 37111/15/7100-20118-012884 Nejčastější dotazy k aplikaci 92f zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva )

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva ) KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva ) Článek I. Smluvní strany Obec Chvalšiny Sídlo: Chvalšiny 38,

Více

Evidence a účtování o DPH od verze

Evidence a účtování o DPH od verze Evidence a účtování o DPH od 1. 1. 2011 verze 20. 1. 2011 S chystanou novelou zákona o DPH, která podle informací MF ČR vstoupí v platnost od 1. 4. 2011, rozhodlo MF ČR změnit s účinností od 1. 1. 2011

Více

Režim přenesení daňové povinnosti v programu Účtárna

Režim přenesení daňové povinnosti v programu Účtárna uživatelům programu Účtárna firmy Veřejná informační služba, Plzeň Režim přenesení daňové povinnosti v programu Účtárna 1. Obecná legislativní východiska pro přenos daňové povinnosti (PDP) 1.1 Co je to

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1. DODATEK č. 6

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1. DODATEK č. 6 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1 čj. 33/13 Praha, 17. 1. 2013 DODATEK č. 6 k Opatření ředitele č. 16/2012 - Oběh účetních a neúčetních dokladů a podpisových vzorů 1. Tímto

Více

Kontrolní hlášení pro DPH od

Kontrolní hlášení pro DPH od Kontrolní hlášení pro DPH od 1. 1. 2016 Ing. Roman Landgráf www.landgraf.cz Kontrolní hlášení 1 Novela zákona o DPH Novela ZDPH zákonem 360/2014 Sb. ze dne 22. 12. 2014 Účinnost od 1. 1. 2016. Nová ustanovení

Více

DODATEK č Břeclav. Bankovní spojení: Číslo účtu: /0710 IČO: není plátcem DPH (dále jen objednatel )

DODATEK č Břeclav. Bankovní spojení: Číslo účtu: /0710 IČO: není plátcem DPH (dále jen objednatel ) DODATEK č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY Polní cesty C166 a C169 Nad sklepy v k.ú. Mikulov na Moravě uzavřené podle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník

Více

KUPNÍ SMLOUVA. (společně dále také jen smluvní strany, nebo jednotlivě smluvní strana )

KUPNÍ SMLOUVA. (společně dále také jen smluvní strany, nebo jednotlivě smluvní strana ) KUPNÍ SMLOUVA Číslo smlouvy kupujícího: PPR-7074-29/ČJ-2016-990656 Smluvní strany: Česká republika Ministerstvo vnitra Sídlo: Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34, Praha IČO: 00007064 DIČ: CZ00007064 Zastoupená:

Více

Č. j. 6488/

Č. j. 6488/ Č. j. 6488/2019-900000-231 Věc: Informace pro daňové subjekty Zelená nafta v roce 2019 Ke znění zákona účinnému od: 1. 2. 2019 Doplňuje/mění předchozí zveřejněná stanoviska: žádné Zpracoval: kpt. Ing.

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY (03_2011) OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY (03_2011) OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY (03_2011) OBSAH

Více

Informace GFŘ a MF k režimu přenesení daňové povinnosti na DPH ve stavebnictví - 92e zákona o DPH

Informace GFŘ a MF k režimu přenesení daňové povinnosti na DPH ve stavebnictví - 92e zákona o DPH Informace GFŘ a MF k režimu přenesení daňové povinnosti na DPH ve stavebnictví - 92e zákona o DPH (9. 11. 2011) Od 1.1.2012 nabude účinnosti úprava režimu přenesení daňové povinnosti při poskytnutí stavebních

Více

Postupy. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. při realizaci projektů v návaznosti na zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty

Postupy. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. při realizaci projektů v návaznosti na zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Postupy při realizaci projektů v návaznosti na zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (vydáno pro vnitřní potřebu řešitelů a spoluřešitelů

Více

K U P N Í S M L O U V A

K U P N Í S M L O U V A K U P N Í S M L O U V A Příloha č. 1 ÚZSVM ÚP České Budějovice č. /2015 uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) na veřejnou zakázku s názvem

Více

OBSAH ZÁKON O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY

OBSAH ZÁKON O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY OBSAH Předmluva............................................................ XV O autorech............................................................ XIX Seznam použitých zkratek.....................................................

Více

VZOR VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE U DOTAČNÍHO TITULU Č. 1

VZOR VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE U DOTAČNÍHO TITULU Č. 1 VZOR VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE U DOTAČNÍHO TITULU Č. 1 Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů,

Více

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX OBSAH Předmluva............................................................. XIII O autorech............................................................ XVII Seznam použitých zkratek................................................

Více

VZOR VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE NA AKCI

VZOR VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE NA AKCI TEXT SMLOUVY BUDE DÁLE UPŘESŇEN PŘI SCHVALOVÁNÍ DOTACÍ VZOR VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE NA AKCI Pro dotační titul Dotace na činnost, akce a projekty hasičů (fyzických osob), spolků a pobočných

Více

OBSAH. Předmluva... XV O autorech... XIX Seznam použitých zkratek... XXI

OBSAH. Předmluva... XV O autorech... XIX Seznam použitých zkratek... XXI OBSAH Předmluva............................................................ XV O autorech............................................................ XIX Seznam použitých zkratek.....................................................

Více

Obec Chodský Újezd,Chodský Újezd 71, zastoupená starostou obce panem Ing. Jiřím Dufkou IČO (poskytovatel)

Obec Chodský Újezd,Chodský Újezd 71, zastoupená starostou obce panem Ing. Jiřím Dufkou IČO (poskytovatel) 1 Smlouva o poskytnutí dotace na celoroční činnost uzavřená v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových

Více

Smlouva o poskytnutí dotace

Smlouva o poskytnutí dotace Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

VZOR VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE U DOTAČNÍHO TITULU Č. 2

VZOR VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE U DOTAČNÍHO TITULU Č. 2 VZOR VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE U DOTAČNÍHO TITULU Č. 2 Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů,

Více

, DPH 2016/2017 aktuality z daní, novela. Ing. O. Hochmannová, březen 2017

, DPH 2016/2017 aktuality z daní, novela. Ing. O. Hochmannová, březen 2017 , DPH 2016/2017 aktuality z daní, novela Ing. O. Hochmannová, březen 2017 1. Aktuální informace z oblasti DPH Návrh novely (873) daňových zákonů vrácen zpět Senátem s pozměňovacími návrhy, navrženo i posunutí

Více

Praktické rady a informace pro podnikající právnické i fyzické osoby

Praktické rady a informace pro podnikající právnické i fyzické osoby Praktické rady a informace pro podnikající právnické i fyzické osoby Bc. Lenka Rigo / daňový poradce 19. srpna 2015 1. Kontrolní hlášení z pohledu účetnictví Jaké základní údaje musíme mít k dispozici

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva )

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva ) KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva ) Článek I. Smluvní strany Obec Planá Sídlo: Planá 59, 370 01 České

Více

VZOR VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE

VZOR VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE VZOR VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE TEXT SMLOUVY BUDE DÁLE UPŘESNĚN PŘI SCHVALOVÁNÍ DOTACÍ Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve

Více

VZOROVÁ VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PROGRAMOVÉ DOTACE NA AKCI OBCÍM, MĚSTŮM. Smlouva o poskytnutí dotace

VZOROVÁ VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PROGRAMOVÉ DOTACE NA AKCI OBCÍM, MĚSTŮM. Smlouva o poskytnutí dotace VZOROVÁ VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PROGRAMOVÉ DOTACE NA AKCI OBCÍM, MĚSTŮM Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších

Více

Zdaňování příjmů podle 7 ZDP

Zdaňování příjmů podle 7 ZDP Zdaňování příjmů podle 7 ZDP Jedná se o příjmy ze samostatné činnosti dle 7 odst. 1 ZDP: a) příjem ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství, b) příjem ze živnostenského podnikání, c) příjem

Více

NEWS Nr. 1/2011. News 1/2011

NEWS Nr. 1/2011. News 1/2011 News 1/2011 Od 1.4.2011 vstupuje v platnost novela zákona o DPH původně plánovaná s platností od 1.1.2011. Dovolujeme si Vám připomenout některé nejvýznamnější změny. Nárok na odpočet Plátce může uplatnit

Více

Praktické příklady k semináři: Obec a PO jako plátce DPH v praxi

Praktické příklady k semináři: Obec a PO jako plátce DPH v praxi Praktické příklady k semináři: Obec a PO jako plátce DPH v praxi Obec v rámci své hospodářské činnosti pronajímá nebytové prostory a příjmy z tohoto nájmu činí 1.000.000 Kč ročně. Dále inkasovala příjmy

Více