DEUTSCH FÜR MITTELSTUFE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DEUTSCH FÜR MITTELSTUFE"

Transkript

1 Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné DEUTSCH FÜR MITTELSTUFE Distanční studijní opora Iveta Zlá Karviná 2012 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/ ) Rozvoj kompetencí managementu a pracovníků VŠ MSK (s podporou ICT)

2 Obor: Klíčová slova: Anotace: Jazykověda Kleinfamilie, Eigenschaften der Familienmitglieder, Pluralisierung der Lebensformen, Modalverben, Ausbildung im Allgemeinen, Ausbildungssystem in Deutschland und in der Tschechischen Republik, schulische Erfolge und Misserfolge, positive und negative Eigenschaften eines Lehrers, trennbare und untrennbare Präfixe, Arbeit und Freizeit, Freizeitaktivitäten, Arbeitsmarkt, Lebenslauf, Präteritum der regelmäßigen Verben, Arbeit und Freizeit, Freizeitaktivitäten, Arbeitsmarkt, Präteritum der regelmäßigen Verben, Gesundheit im Allgemeinen, gesunde Lebensweise, Präteritum der gemischten Verben und der unregelmäßigen Verben, Verben der Bewegung im Präteritum, kleine Geschäfte (die Tante-Emma-Läden) versus Supermärkte, Konsumgesellschaft, Perfekt der regelmäßigen Verben und der Hilfsverben, Reisen im Allgemeinen, Buchung einer Übernachtung bzw. eines längeren Aufenthaltes im Hotel, Träume und Ziele, Zukunftspläne, Perfekt ausgewählter unregelmäßiger Verben, Perfekt der Modalverben, Perfekt der Mischverben Stručná anotace studijní opory (1 až 2 odstavce)tato studijní opora je určena středně pokročilým zájemcům o výuku německého jazyka. Jejím cílem je seznámit frekventanty s tematicky zaměřeným lexikem, zprostředkovat vhled do vybraných gramatických jevů a procvičit jejich stávající znalosti a dovednosti. Jednotlivé lekce tohoto studijního materiálu jsou zaměřeny na rozvoj jazykových kompetencí na úrovni A2 - B1. Pozornost je věnována nejen zdokonalování konverzačních dovedností posluchačů kurzu, ale v každé lekci je procvičováno rovněž psaní, poslech s porozuměním, stejně jako dovednost čtení s porozuměním. V předložené studijní opoře budou probírány vybrané tematické celky vztahující se k běžnému životu jako např. rodina, zdraví, vzdělávání atd. V gramatické části každé lekce se zaměříme především na sloveso. Účastnici kurzu by měli po důkladném prostudování uvedené studijní opory aktivně ovládat tematicky zaměřenou slovní zásobu, osvojit si některé gramatické jevy, být schopni vyjádřit své názory, popsat zážitky, vyprávět příběhy a dorozumět se v běžných každodenních situacích. Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Autor: Mgr. Iveta Zlá, Ph.D. Lektoři: Mgr. Iveta Zlá, Ph.D. ISBN

3 OBSAH 1 FAMILIE UNTER DIE LUPE GENOMEN LERNEN UND AUSBILDUNG ALS LEBENSLANGE AUFGABE ARBEIT UND FREIZEIT BIOLOGISCH, VEGETARISCH, SLOW ODER FAST FOOD GEFÄLLIG? DAS ESSEN ALS LEBENSSTIL UND BESTANDTEIL DER NATIONALEN TRADITION 39 5 GESUNDHEIT UND KRANKEIT ZWEI UNVERSÖHNLICHE FEINDE EINKAUFEN REISEN MEINE TRÄUME UND ZIELE

4 ÚVODEM Studijní opora s názvem Deutsch für Mittelstufe je určena všem, kteří již disponují počátečními znalostmi německého jazyka a s nimi spojenými jazykovými dovednostmi. Tento studijní materiál shrnuje a opakuje základní znalosti slovní zásoby a gramatických jevů a rozšiřuje je. Opora je rozčleněna do osmi lekcí, v nichž je přiblíženo několik témat běžného života. Do jednotlivých studijních sekvencí jsou tak často začleněny texty ze soudobého tisku. Učivo zprostředkované v jednotlivých lekcích je vždy doplněno poslechovým textem, který naleznete v Moodle. Zatímco časopisecké texty pocházejí z nejrůznějších periodik, poslechové texty byly vybírány z programové nabídky radia Praha/Prag, jehož vysílání je prezentováno také v německém jazyce. Transkripce poslechových textů se nachází v rovněž v Moodlu, kde naleznete v neposlední řadě cvičení a otázky zaměřené na procvičení dovednosti poslechu s porozuměním. Do uvedeného programu jsem umístila také slovní zásobu k jednotlivým lekcím. V gramatické části jednotlivých lekcí byla pozornost věnována především slovesu. K hlavním tématům tak patřily minulé časy sloves, odlučitelné a neodlučitelné předpony, modální slovesa, smíšená slovesa, problematika rámcové konstrukce atd. Teoretický výklad byl doplněn pestrou paletou cvičení se záměrem přispět k aktivnímu užití daných gramatických jevů a jejich zakomponování do kontextu každodenních situací. Protože z důvodu malého rozsahu distanční studijní opory nemohla být věnována větší pozornost rovněž dalším gramatickým jevům, jsou do každé lekce vloženy informace o tom, který gramatický jev by si měli frekventanti zopakovat. Psaný projev je procvičován prostřednictvím celé řady cvičení a završen korespondenčními úkoly. Tato součást každé lekce by měla posluchačům kurzu napomoci vyjadřovat v cizím jazyce své názory a postoje k vybraným tématům. K orientaci v tématice každé lekce by měl přispět Průvodce studiem, který jsem vždy umístila na začátek lekce. Zde naleznete rovněž odkazy Rychlý náhled kapitoly a Klíčová slova, které by měly napomoci při prvotním seznámení s nárysem obsahových těžišť každé lekce. Vedle procvičování jazykových dovedností psaní, čtení s porozuměním, poslechu s porozuměním a mluvení je v opoře věnována rovněž pozornost práci se slovníkem a samostatnému odvozování významu jednotlivých slov prostřednictvím podobnosti, internacionalismů, anglicismů atd. Použitá typologie cvičení vychází převážně od uzavřených cvičení, která často navazují na teoretický nástin informací o vybraných gramatických jevech. Otevřená cvičení začleněná do této opory pak dávají posluchačům možnost vyjádřit své názory, úvahy a postoje. Záměrem studijní opory však není pouze zdokonalení jazykových kompetencí, nýbrž také seznámení frekventantů s reáliemi a kulturou německy mluvících zemí. Z tohoto důvodu jsou do několika lekcí zařazeny texty a cvičení, jež se zaměřují na nejrůznější aspekty spjaté především s životem v Německu a Rakousku. Přeji všem posluchačům kurzu Deutsch für Mittelstufe, aby předložená opora nejen obohatila jejich jazykové znalosti a dovednosti, ale aby rovněž podnítila jejich motivaci 4

5 zabývat se intenzivně německým jazykem a poznávat historii, kulturu a specifika německy mluvících zemí. Přeji Vám mnoho úspěchů při studiu! Autorka studijní opory 5

6 RYCHLÝ NÁHLED STUDIJNÍ OPORY Distanční studijní opora Deutsch für Mittelstufe je rozčleněna do osmi lekcí, v nichž je prezentováno několik konverzačních témat, vybraných gramatických jevů, informací k reáliím německy mluvících zemí, poslechových textů atd. Hned v úvodní lekci je věnována pozornost rodině, nejrůznějším formám soužití, problematice adopce, pěstounské péče atd. Ústředním tématem poslechové části je problematika registrovaného partnerství v České republice a dalších evropských zemích. Gramatická část lekce zprostředkovává vhled to tématiky modálních sloves a je doplněna cvičeními. Vzdělávání jakožto celoživotní úkol je hlavním tématem následující lekce, v níž se dozvíte nejen základní informace o školském systému v Německu, ale její náplní je rovněž poslechový text, který prezentuje jeden z přeshraničních projektů v oblasti předškolního vzdělávání mezi Českou republikou a Německem. V gramatické části lekce je důraz kladen na problematiku odlučitelných a neodlučitelných předpon. Třetí lekce se zabývá tématem práce a volného času a hledáním rovnováhy mezi nimi. Do tohoto konverzačního tématu je zakomponovaný gramatický jev préteritum pravidelných a pomocných sloves. Do lekce je včleněný poslechový text k tématu Ein schwerer Stand: Hebammen in Tschechien umístěný v Moodlu. Náplní následující lekce je problematika jídla jakožto životního stylu a součástí národní tradice. Tento tematický celek je v gramatické části lekce doprovázen nastíněním vhledu do préterita modálních sloves. Pátá lekce si klade za cíl seznámit posluchače kurzu s tématikou zdraví a nemoci. Uvedená studijní sekvence kompaktně navazuje na předchozí lekci a zabývá se vedle základního přehledu o lexiku k uvedenému tématu a článku ze soudobého tisku rovněž problematikou zdravého životního stylu. S tímto záměrem kapitoly koresponduje v neposlední řadě poslechový text. Gramatické znalosti frekventantů jsou doplněny o informace o préteritu vybraných nepravidelných sloves. Úkolem šesté lekce je prezentovat tématiku nakupování, konzumní společnosti, kvality potravin atd. Součástí lekce je zprostředkování dalších znalostí o préteritu vybraných nepravidelných sloves. Lekce je doplněna cvičeními umístěnými v Moodlu. Tematické těžiště sedmé lekce představuje problematika cestování, které je v uvedené studijní jednotce nahlíženo z několika zorných úhlů. V lekci najdeme vybrané informace o reáliích německy mluvících zemí, stejně jako poslechový text a pestrou paletu cvičení. V gramatické části kapitoly je akcentována problematika perfekta nepravidelných sloves. Závěrečná lekce studijní opory Deutsch für Mittelstufe je zaměřena na konverzační téma Meine Träume und Ziele a v gramatické části koncipována s ohledem na zprostředkování dalších znalostí o perfektu nepravidelných sloves. Lekce je opět doplněna poslechový textem, cvičeními a slovní zásobou umístěnou v Moodlu. Pro orientaci v této studijní opoře posluchačům kurzu poslouží Průvodce studiem, Rychlý náhled kapitoly a Klíčová slova, stejně jako údaje týkající se opakování již dříve probraných gramatických jevů, na něž studijní opora navazuje. Gramatické znalosti jsou prezentovány v českém jazyce, stejně jako údaje k opakování gramatických jevů. Všechny ostatní části 6

7 studijní opory jsou psány německy s cílem, co nejefektivněji prohloubit jazykovou kompetenci posluchačů kurzu. Přeji Vám mnoho úspěchů při studiu! Autorka studijní opory 7

ROZVOJ KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ PRACOVNÍKŮ VYSOKÝCH ŠKOL

ROZVOJ KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ PRACOVNÍKŮ VYSOKÝCH ŠKOL STUDIA OECONOMICA Vědecké monografie Slezské univerzity v Opavě Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné ROZVOJ KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ PRACOVNÍKŮ VYSOKÝCH ŠKOL SYLABY KURZŮ Jindřich Vaněk a kol. Karviná

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : NĚMECKÝ JAZYK Ročník: 1. ročník (1A) Jazyková úroveň: A1 Tématická oblast Oblast osobní- první kontakty, osobní údaje, bydliště, domov,

Více

1. Učební osnovy. 1.1. Jazyk a jazyková komunikace. ŠVP - učební osnovy - Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25

1. Učební osnovy. 1.1. Jazyk a jazyková komunikace. ŠVP - učební osnovy - Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25 1. Učební osnovy 1.1. Jazyk a jazyková komunikace Význam vzdělávací oblasti spočívá především v rozšiřování vědomého užívání jazyka jako základního nástroje pro rozvíjení abstraktního myšlení a v prohlubování

Více

UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU UJEP

UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU UJEP UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU UJEP 2013-2015 1 OBSAH: 1. UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTI NAD LABEM.... 4 2. UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU 5 3. U3V UJEP 2013 2015... 6 3.1 Harmonogram.. 6 3.2 Přijímací řízení.....

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU NĚMECKÝ JAZYK Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Ekonomika a podnikání Celkový počet hodin za studium (rozpis

Více

6.3 Německý jazyk. 6.3.1 Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové vymezení předmětu:

6.3 Německý jazyk. 6.3.1 Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové vymezení předmětu: 6.3 Německý jazyk 6.3.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu: Vyučovací předmět Německý jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk v Rámcovém vzdělávacím programu pro

Více

N-1 Německý jazyk. (Anotace k sadě 32 materiálů) Přivlastňovací zájmena. Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II Gymnázium Sušice Gate of learning

N-1 Německý jazyk. (Anotace k sadě 32 materiálů) Přivlastňovací zájmena. Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II Gymnázium Sušice Gate of learning ( k sadě 32 materiálů) 1. N-1_01 Podstatná jména Výukový materiál obsahuje látku 1 vyučovací hodiny. Jedná se o zopakování a utřídění gramatiky a slovní zásoby probrané v souvislosti s podstatnými jmény.

Více

Německý jazyk 1.cizí jazyk

Německý jazyk 1.cizí jazyk Studijní obor: Aplikovaná chemie Učební osnova předmětu Německý jazyk 1.cizí jazyk Zaměření: ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích

Více

Cizí jazyky interaktivně v podmínkách Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Metodická příručka

Cizí jazyky interaktivně v podmínkách Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Metodická příručka Cizí jazyky interaktivně v podmínkách Společného evropského referenčního rámce pro jazyky Metodická příručka pro práci s interaktivními výukovými materiály německého jazyka s využitím programu ActivInspire

Více

6.5 Pojetí vyučovacího předmětu Německý jazyk 2

6.5 Pojetí vyučovacího předmětu Německý jazyk 2 6.5 Pojetí vyučovacího předmětu Německý jazyk 2 Obecné cíle výuky Německého jazyka jako dalšího cizího jazyka Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace je na gymnáziu zastoupena vzdělávacími obory

Více

Německý jazyk 2.cizí jazyk

Německý jazyk 2.cizí jazyk Učební osnova předmětu Německý jazyk.cizí jazyk Studijní obor: Stavebnictví Zaměření: Pozemní stavitelství Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 66 1.ročník: týdnů po hodinách.ročník:

Více

7.5 Pojetí vyučovacího předmětu Německý jazyk ( 2. cizí jazyk )

7.5 Pojetí vyučovacího předmětu Německý jazyk ( 2. cizí jazyk ) 7.5 Pojetí vyučovacího předmětu Německý jazyk ( 2. cizí jazyk ) Obecné cíle výuky německého jazyka jako dalšího cizího jazyka Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace je na oboru cestovní ruch zastoupena

Více

7.5 Pojetí vyučovacího předmětu Německý jazyk 2

7.5 Pojetí vyučovacího předmětu Německý jazyk 2 7.5 Pojetí vyučovacího předmětu Německý jazyk 2 Obecné cíle výuky Německéhojazyka jako dalšího cizího jazyka Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace je na ekonomickém lyceu zastoupena vzdělávacími

Více

Sylaby kurzů cizího jazyka pro profesní potřeby učitelů základních a středních škol

Sylaby kurzů cizího jazyka pro profesní potřeby učitelů základních a středních škol UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM PEDAGOGICKÁ FAKULTA CENTRUM JAZYKOVÉ PŘÍPRAVY Sylaby kurzů cizího jazyka pro profesní potřeby učitelů základních a středních škol Grantový projekt podporovaný

Více

Metodika aktivity 04 E-learning Německý jazyk

Metodika aktivity 04 E-learning Německý jazyk Metodika aktivity 04 E-learning Německý jazyk v rámci projektu Škola pro praktický život Zpracovala: Mgr.Michaela Grimm TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FONDEM STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ

Více

čas, ale dokáží si s ní pohrát i učitelé a samozřejmě také studenti. 2.1 Česká nakladatelství

čas, ale dokáží si s ní pohrát i učitelé a samozřejmě také studenti. 2.1 Česká nakladatelství Dokonalá pomůcka při výuce NJ ve sféře dnešního terciárního vzdělávání u oborů nefilologického směru Mgr. Tomáš Pozler (Filozofická fakulta, Univerzita Hradec Králové) Abstrakt: Cílem tohoto příspěvku

Více

ANGLIČTINA PRO ÚŘEDNÍ KORESPONDENCI

ANGLIČTINA PRO ÚŘEDNÍ KORESPONDENCI Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné ANGLIČTINA PRO ÚŘEDNÍ KORESPONDENCI Distanční studijní opora Jana Hejtmánková Karviná 2012 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176)

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Střední odborná škola Emila Holuba, s.r.o. Dukelská 467/65, Brno 614 00 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Obchodní akademie 63 41 M/02 BRNO 2012 2 Střední odborná škola Emila Holuba, s.r.o., Brno Adresa: Dukelská

Více

Volitelné semináře. Cílové skupiny, anotace a použité vzdělávací metody. 8.12.2014 Gymnázium, Boskovice, Palackého náměstí 1

Volitelné semináře. Cílové skupiny, anotace a použité vzdělávací metody. 8.12.2014 Gymnázium, Boskovice, Palackého náměstí 1 Volitelné semináře Cílové skupiny, anotace a použité vzdělávací metody 8.12.2014 Gymnázium, Boskovice, Palackého náměstí 1 Úvod Následující seznam přináší žákům kompletní přehled volitelných seminářů VOL.

Více

UČEBNÍ DOKUMENTY pro střední odborná učiliště

UČEBNÍ DOKUMENTY pro střední odborná učiliště STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ Centrum odborné přípravy 373 41 Hluboká nad Vltavou, Zvolenovská 537 UČEBNÍ DOKUMENTY pro střední odborná učiliště Kmenový obor 2651H Elektrikář Učební obor 26 51-H/01

Více

ROZVOJ A REALIZACE PROJEKTU PODPORY VÝUKY CIZÍCH JAZYKŮ ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY ADAMOV

ROZVOJ A REALIZACE PROJEKTU PODPORY VÝUKY CIZÍCH JAZYKŮ ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY ADAMOV Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace ROZVOJ A REALIZACE PROJEKTU PODPORY VÝUKY CIZÍCH JAZYKŮ ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY ADAMOV Chyba! Chybný vložený objekt. Obsah: 1. Výchozí

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 ázev vyučovacího předmětu: NĚMECKÝ JAZYK (NEJ) Obor vzdělání: 63-41-M/02 Obchodní akademie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 384 (12 hodin týdně) Platnost: od 1. 9. 2009

Více

NOVINKY. Novinka vyjde v srpnu. Novinka vyjde v květnu. Novinka vyšla v březnu KATALOG

NOVINKY. Novinka vyjde v srpnu. Novinka vyjde v květnu. Novinka vyšla v březnu KATALOG NOVINKY Novinka vyjde v srpnu 2012 Novinka vyjde v květnu 2012 Novinka vyšla v březnu 2012 KATALOG 2012 OBSAH KATALOGU Vážení přátelé, právě držíte v rukou katalog učebnic a doplňkové naučné literatury

Více

Cizí jazyky interaktivně v podmínkách Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Metodická příručka

Cizí jazyky interaktivně v podmínkách Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Metodická příručka Cizí jazyky interaktivně v podmínkách Společného evropského referenčního rámce pro jazyky Metodická příručka pro práci s interaktivními výukovými materiály francouzského, španělského a latinského jazyka

Více

výběr z edičního programu

výběr z edičního programu Hueber 2015 výběr z edičního programu učebnice gramatiky doplňkové materiály CD-ROMy němčina jako cizí jazyk www.hueber.cz t ř í d a v ě Přehled učebnic a jejich užití Základní škola 1. třída 2. třída

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 1

Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Brána jazyků otevřená Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: 21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace

Více

Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ

Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ Identifikační údaje : Název a adresa školy: Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, příspěvková organizace Pražská 702, 430 01 Chomutov Zřizovatel

Více

NOVINKY. Novinka vyšla v srpnu 2010. Novinka vyšla v srpnu 2010. Novinka vyšla v květnu 2010 KATALOG

NOVINKY. Novinka vyšla v srpnu 2010. Novinka vyšla v srpnu 2010. Novinka vyšla v květnu 2010 KATALOG NOVINKY Novinka vyšla v srpnu 2010 Novinka vyšla v srpnu 2010 Novinka vyšla v květnu 2010 KATALOG 2010/2011 Vážení přátelé, právě držíte v rukou katalog učebnic a doplňkové naučné literatury nakladatelství

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-56-H/01 OBRÁBĚČ KOVŮ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-56-H/01 OBRÁBĚČ KOVŮ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-56-H/01 OBRÁBĚČ KOVŮ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy Adresa školy Zřizovatel Ředitel školy Koordinátor pro tvorbu ŠVP E-mail Střední škola průmyslová, technická a automobilní

Více

Ekonomika a zpracování informací v podnikání

Ekonomika a zpracování informací v podnikání Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace Polní 964, Orlová-Lutyně, 735 14 Školní vzdělávací program Ekonomika a zpracování informací v podnikání 64 41 L/51 Podnikání dálkové studium 3leté Obsah

Více