Výroční zpráva Střední zdravotnické školy Praha 10, Ruská /2007

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva Střední zdravotnické školy Praha 10, Ruská 91 2006/2007"

Transkript

1 Výroční zpráva Střední zdravotnické školy Praha 0, Ruská /2007 I. Základní údaje o škole. Přesný název právnické osoby: Střední zdravotnická škola, Praha 0, Ruská 9 2. Ředitelka školy: PhDr. Ivanka Kohoutová, R.S. tel.: , statutární zástupce ředitele: Mgr. Věra Skoupilová (do ) tel.: , MUDr. Marie Nejedlá (od ) tel.: , 3. Webové stránky právnické osoby: 4. Školy a školská zařízení, jejichţ činnost právnická osoba vykonává a jejich cílová kapacita a. Střední zdravotnická škola cílová kapacita 700 ţáků b. Školní jídelna výdejna cílová kapacita 200 ţáků 5. Obory vzdělání škola kód název oboru / vzdělávacího programu cílová kapacita oboru / programu poznámka (uveďte, pokud obor nebyl vyučován, je dobíhající atd.) SZŠ Ruská 53-4-M/00 Všeobecná sestra 02 dobíhající SZŠ Ruská 53-4-M/00 Všeobecná sestra - večerní 50 dobíhající SZŠ Ruská 53-4-M/007 Zdravotnický asistent - denní 500 SZŠ Ruská 53-4-M/007 Zdravotnický asistent - večerní 70 SZŠ Ruská 53-4-H/002 Ošetřovatel - denní 90 SZŠ Ruská 53-4-H/002 Ošetřovatel - večerní 2 SZŠ Ruská 53-4-M/008 Ortoticko protetický technik 60 SZŠ Ruská M/002 Ortopedicko protetický technik 20 dobíhající Pojmy a jejich vysvětlení: Právnická osoba = příspěvková organizace, která může sdružovat více typů nebo druhů škol a školských zařízení. Dříve škola nebo školské zařízení Škola = druh, poddruh nebo typ školy, jejichž činnost vykonává právnická osoba, v souladu se zařazením ve školském rejstříku. Dříve součást školy. Školské zařízení = školské zařízení podle 7 zákona 56/2004 Sb., jehož činnost vykonává právnická osoba

2 6. Změny ve skladbě oborů vzdělání / vzdělávacích programů oproti školnímu roku 2005/2006 : a. nové obory / programy, zapsané do rejstříku: i. zdravotnické lyceum, M/005 ii. zubní instrumentářka 53 4-J/004 iii. sociální péče- pečovatelská činnost 75-4-M/003 iv. sociální péče- sociálněsprávní činnost 75-4-M/004 b. zrušené obory / programy: ortopedicko- protetický technik, M/ Místa poskytovaného vzdělávání Ruská 9, Praha 0 ( hl. město Praha) 8. Stručná charakteristika materiálně technického vybavení právnické osoby Školní objekt je bezprostředně napojen na areál FNKV, coţ je z hlediska praktického i teoretického vyučování ideální. V budově je umístěna školní jídelna s výdejnou stravy. Prostorové podmínky vyhovují částečně cílové kapacitě školy, skladba odborných učeben odpovídá nárokům vzdělávacího programu. Pro všeobecně vzdělávací předměty je k dispozici učebna pro český jazyk, dějepis a estetickou výchovu, která je vybavena moderní audiovizuální technikou, dále učebna výní techniky, dvě odborné učebny cizích jazyků, učebna pro výuku přírodovědných předmětů s interaktivní tabulí, tělocvična s posilovnou a laboratoř přírodovědných předmětů, která je ve výstavbě. Odborná výuka je zajištěna v učebnách psychologie, somatologie a v pěti učebnách ošetřovatelství. Všemi studijními obory je vyuţívána multimediální učebna se zabudovanou audiovizuální technikou, vizualizérem a dataprojektorem. Velmi dobře vybavená knihovna a studovna s pracovními místy u počítačů vytvářejí ţákům dobré podmínky pro samostudium. Všechny tituly mají anotace. V knihovně pracuje 3 dny v týdnu knihovnice, která vede elektronickou evidenci výpůjček. V mnoha učebnách jsou k dispozici zpětné projektory. Didaktické pomůcky se podle finančních moţností školy průběţně doplňují. 9. Školská rada Milena Nováková Martin Horaţďovský uvolnění z funkce Mgr. Hana Kaslová Mgr. Věra Skoupilová Ing. Marie Kousalíková Ing. Irena Ondráčková předsedkyně, zástupce rodičů zástupce zletilých studentů v červnu 2007 poţádal o zástupce pedagogických pracovníků zástupce pedagogických pracovníků zástupce zřizovatele zástupce zřizovatele 2

3 SZŠ Ruská školní rok ředitel a zástupce ředitele fyzické osoby ředitel a zástupce ředitele přepočtení na plně zaměstnané interní učitelé fyzické osoby interní učitelé přepočtení na plně zaměstnané externí učitelé fyzické osoby externí učitelé přepočtení na plně zaměstnané pedagogičtí pracovníci fyzické osoby pedagogičtí pracovníci přepočtení na plně zaměstnané II. Pracovníci právnické osoby. Pedagogičtí pracovníci za kaţdou školu vyplňte vţdy samostatné řádky, podle potřeby je v tabulkách přidejte a. počty osob (uvádějte údaje ze zahajovacích výkazů) SZŠ Ruská 05/ ,52 8 6, ,4 06/ ,70 9 6, ,20 b. kvalifikovanost pedagogických pracovníků (stav ke dni vyplnění zahajovacího výkazu) škola SZŠ Ruská pedagogických pracovníků % z celkového počtu ped. pracovníků kvalifikovaných 67 93,0 nekvalifikovaných 5 6,90 c. další vzdělávání pedagogických pracovníků semináře 2 zaměření Školení na obsluhu tlakových lahví Brána do dnešní Evropy Školení k nové maturitě obecný modul Školení k nové maturitě : ČJ, AJ, NJ, účastníků 24 vzdělávací instituce Ústav jaderného výzkumu Řeţ a.s. 3 Nakladatelství Fraus 6 7 Vzdělávací středisko Rakovník zařízení pro DVPP a SSŠ Stč. kraje Vzdělávací středisko Rakovník zařízení pro 3

4 MA, BI, OZ Pracovní stres zdravotnických pracovníků Zkušenosti a dojmy ze stáţe na střední škole v U.S.A. Dny Marty Staňkové 3 DVPP a SSŠ Stč. kraje 4 Státní zdravotní ústav 35 Mgr. Mináková Katedra ošetřovatelství.lf UK Autoevaluace SCIO 2 Muzikoterapie 2 Ošetřování nemocných s polytraumaty Význam výţivy v prevenci civilizačních chorob Resuscitace pro zdravotní sestry KÚ Sulická a DD při FTNsP. Národní centrum ošetřovatelství Brno Národní centrum ošetřovatelství Brno Národní centrum ošetřovatelství Brno Den ošetřovatelství VOŠ a SZŠ Alšovo nábřeţí Cesta k modernímu ošetřovatelství Fakultní nemocnice Motol kurzy 6 hod Klíčové kompetence 40 DDM hl. m. Prahy a ESF 20 hod Týmová spolupráce 40 DDM hl. m. Prahy a ESF Moderní trendy Česká rada pro resuscitaci neodkladné a 2 a SZŠ a VOŠ Ostrava ošetřovatelské péče Tabulkové kalkulátory 9 SPŠ strojní, Na Třebešíně, Praha 0 doplňkové pedagogické studium školský management Zákoník práce 2 MOSKA, Praha 8 rozšiřování aprobace jiné (uvést jaké) všeobecná a psychiatrická péče - seznámení se zdravotní a sociální péčí v Rakousku. 28 sociálně-zdravotnický komplex Sozialmedizinisches Zentrum Baumgartner Höhe Wien. 2. Nepedagogičtí pracovníci školy (vyplňte údaje za celou právnickou osobu) a. počty osob fyzické osoby přepočtení na plně zaměstnané 20 5,53 b. další vzdělávání nepedagogických pracovníků c. semináře zaměření Matrika a statistické výkazy a hlášení v účastníků vzdělávací instituce Sluţba škole MB, V.Klementa 60,

5 Bakalářích Mladá Boleslav, IČ Archivace a ukládání písemností Archiv hl. m. Prahy Význam finančního účetnictví MHMP kurzy jiné (uvést jaké) III. Údaje o žácích a výsledcích vzdělávání (SŠ a VOŠ) (za kaţdou školu vyplňte vţdy samostatné řádky, podle potřeby je v tabulkách přidejte). Počty tříd/studijních skupin a počty ţáků a. denní vzdělávání (uvádějte údaje ze zahajovacích výkazů) škola tříd / skupin žáků SZŠ Ruská Změny v počtech ţáků v průběhu školního roku (údaje uveďte za kaţdou školu samostatně, neuvádějte počty duplicitně): - přerušili vzdělávání: 0 - nastoupili po přerušení vzdělávání: - sami ukončili vzdělávání: 6 - vyloučeni ze školy: 0 - nepostoupili do vyššího ročníku: 7 z toho nebylo povoleno opakování: 0 - přestoupili z jiné školy: 2 - přestoupili na jinou školu: 5 - jiný důvod změny (uveďte jaký): 3 (ukončení pro neprospěch) b. vzdělávání při zaměstnání (uvádějte údaje ze zahajovacích výkazů) škola tříd / skupin žáků SZŠ Ruská 6 3 Změny v počtech ţáků v průběhu školního roku (údaje uveďte za kaţdou školu samostatně, neuvádějte počty duplicitně): - přerušili vzdělávání: 6 - nastoupili po přerušení vzdělávání: 5

6 kraj Jihočeský Jihomoravský Karlovarský Vysočina Královéhradecký Liberecký Moravskoslezský Olomoucký Pardubický Plzeňský Středočeský Ústecký Zlínský CELKEM - sami ukončili vzdělávání: 2 - vyloučeni ze školy: 0 - nepostoupili do vyššího ročníku: 2 z toho nebylo povoleno opakování: 0 - přestoupili z jiné školy: - přestoupili na jinou školu: - jiný důvod změny (uveďte jaký): 0 2. Průměrný ţáků na třídu/studijní skupinu a učitele (stav dle zahajovacího výkazu) a. denní vzdělávání škola průměrný ţáků na třídu / skupinu průměrný ţáků na učitele SZŠ Ruská 25,8 6,4 b. vzdělávání při zaměstnání škola průměrný ţáků na třídu / skupinu průměrný ţáků na učitele SZŠ Ruská 8,83 24,9 3. Ţáci s trvalým bydlištěm v jiném kraji (stav dle zahajovacího výkazu) škola SZŠ Ruská ţáků z toho nově přijatí Cizí státní příslušníci Počty z jednotlivých zemí (dle zahajovacího výkazu). Zkušenosti ze začleňování cizinců. Slovenská republika 4 Ruská federace 4 Ukrajina 2 Běloruská republika 6

7 SZŠ Ruská 2006/7 z celkového počtu ţáků: SZŠ Ruská 2006/7 Anglický jazyk Anglický jazyk z celku pokračující Francouzský jazyk Francouzský jazyk z celku pokračující Německý jazyk Německý jazyk z celku pokračující Ruský jazyk Ruský jazyk z celku pokračující Španělský jazyk Španělský jazyk z celku pokračující Italský jazyk Italský jazyk z celku pokračující Latinský jazyk Latinský jazyk z celku pokračujíc 5. Výuka cizích jazyků (uvádějte údaje ze zahajovacích výkazů) škola SZŠ Ruská Údaje o výsledcích vzdělávání ţáků (po opravných zkouškách a doklasifikaci) a. denní vzdělávání prospělo s vyznamenáním 33 neprospělo 27 opakovalo ročník 7 ţáků s uzavřenou klasifikací do t.j % z celkového počtu ţáků 92,57 průměrný zameškaných hodin na ţáka 95,47 z toho neomluvených,50 b. vzdělávání při zaměstnání 7

8 SZŠ Ruská denní vzdělávání vzdělávání při zaměstnání denní vzdělávání vzdělávání při zaměstnání SZŠ Ruská z celkového počtu ţáků: prospělo s vyznamenáním 23 neprospělo 8 opakovalo ročník 2 ţáků s uzavřenou klasifikací do t.j % z celkového počtu ţáků 88,5 průměrný zameškaných hodin na ţáka 52,3 z toho neomluvených,47 7. Výsledky závěrečných, maturitních zkoušek a absolutorií závěrečné zkoušky ţáků, kteří konali zkoušku - - z toho konali zkoušku opakovaně - - ţáků závěrečných ročníků, kteří nebyli připuštěni ke zkoušce v řádném termínu - - prospěl s vyznamenáním - - ţáků, kteří byli hodnoceni : prospěl - - neprospěl - - maturitní zkoušky ţáků, kteří konali zkoušku 02 3 z toho konali zkoušku opakovaně 3 0 ţáků závěrečných ročníků, kteří nebyli připuštěni ke zkoušce v řádném termínu 8 0 8

9 přijímací řízení pro školní rok 2007/2008 (denní vzdělávání) skupina oborů vzdělání kód, název denní vzdělávání škola vzdělávání při zaměstnání prospěl s vyznamenáním 0 8 ţáků, kteří byli hodnoceni : prospěl 90 5 neprospěl 2 0 absolutoria ţáků, kteří konali zkoušku - - z toho konali zkoušku opakovaně - - ţáků závěrečných ročníků, kteří nebyli připuštěni ke zkoušce v řádném termínu - - prospěl s vyznamenáním - - ţáků, kteří byli hodnoceni : prospěl - - neprospěl Přijímací řízení do.ročníků školního roku 2007/2008 a. SŠ (mimo gymnázií), konzervatoře, VOŠ přihlášek 48 kol přijímacího řízení 3 přijatých 46 z toho v.kole 96 z toho ve 2.kole 28 z toho v dalších kolech 22 z toho na odvolání 0 nepřijatých 2 volných míst po přijímacím řízení (obor, míst) obor: zdravotnický lyceum 3 9

10 přijímací řízení pro školní rok 2007/2008 (denní vzdělávání) délka vzdělávání 4 roky 6 let 8 let obor: zdravotnický asistent 55 obor: ošetřovatel/ka 0 obor: ortoticko- protetický technik 0 přijatých ke vzdělávání při zaměstnání do. ročníků pro šk.rok 2007/ Gymnázia přihlášek kol přijímacího řízení přijatých z toho v.kole z toho ve 2.kole z toho v dalších kolech z toho na odvolání nepřijatých volných míst po přijímacím řízení (obor, míst) obor: obor: přijatých ke studiu při zaměstnání do. ročníků pro šk.rok 2007/ Speciální výchova a vzdělávání, integrace ţáků Speciální třídy, integrace, personální a materiální zabezpečení, zkušenosti s integrací, pozitiva a negativa začleňování ţáků. Samostatně uvést zkušenosti se začleňováním ţáků ze znevýhodněného sociokulturního prostředí do výuky. Speciální třídy nemáme, SPU zohledňujeme. 0. Vzdělávání nadaných ţáků a studentů Jsou ve škole nadaní ţáci nebo studenti, kteří se vzdělávají zvláštním způsobem? Jakými formami je zabezpečeno vzdělávání nadaných ţáků a studentů. 0

11 Pro vzdělávání mimořádně nadaných ţáků nemáme zvláštní vzdělávací program, pokud takového ţáka učitel zaznamená, spolupracuje třídní učitel s výchovným poradcem, rodiči a ostatními vyučujícími.. Ověřování výsledků vzdělávání Maturita na nečisto (CERMAT) se uskutečnila pro ţáky 4. ročníků v předmětech český jazyk, anglický jazyk a občanský základ. Největší úspěšnost ţáků byla v předmětu občanský základ. Pilotní testy SCIO pro ţáky 2. a 3. ročníků se uskutečnily z předmětů chemie, biologie a fyzika 2. Školní vzdělávací programy Školní vzdělávací program škola zatím nevytvořila, neboť ve fázi přípravy byl rámcový vzdělávací program, který připravuje Národní ústav odborného vzdělávání (byl dokončen v září 2007). 3. Vzdělávací programy VOŠ Stav a výsledky akreditací vzdělávacích programů VOŠ. Vzdělávání v rámci VOŠ na naší škole neprobíhá. IV. Údaje o žácích a výsledcích vzdělávání (Jazyková škola a Domovy mládeže). Jazyková škola Škola neprovozuje jazykovou školu. a. Počty kurzů a posluchačů (uvádějte údaje ze zahajovacího výkazu) Vyučovaný jazyk Základní kurzy Střední kurzy Vyšší kurzy Dálkové vzdělávání Jiné kurzy kurzů posluchačů kurzů posluchačů kurzů posluchačů kurzů posluchačů kurzů posluchačů Celkem b. Výsledek státních jazykových zkoušek Počet z toho vlastní posluchači % úspěšnost z celkově přihlášených Posluchači, kteří složili státní jazykovou zkoušku v tom základní v tom všeobecnou v tom speciální - - -

12 c. Mezinárodně uznávané zkoušky Druhy zkoušek, výsledky přihlášených, zkušenosti školy. d. Další údaje o posluchačích a vzdělávání 2. Domovy mládeţe (samostatné) Škola nemá vlastní domov mládeţe. a. Vybavení domova mládeţe (údaje uvádějte ze zahajovacího výkazu) Počet ložnic - aţ 3 lůţkových - v tom 4 aţ 6 lůţkových - 7 aţ 0 lůţkových - a více lůţkových - Společenské místnosti a klubovny - b. Počty ubytovaných ţáků podle typu školy (údaje uvádějte ze zahajovacího výkazu) typ školy z toho ze škol ubytovaných zřizovaných HMP základní (vč. speciálních) - - gymnázium - - SOŠ - - konzervatoř - - SOU, OU a U - - speciální a praktické SŠ - - VOŠ - - jiné (specifikujte) c. Ţádosti o ubytování v domově mládeţe - ţádostí.. - z toho ţádostí, kterým nebylo vyhověno - nejčastější důvody nevyhovění ţádosti d. Změny v počtech ubytovaných v průběhu školního roku Důvody, počty. e. Další údaje o ubytovaných f. Vyuţití Domovů mládeţe v době školních prázdnin 2

13 V. Aktivity právnické osoby Prezentace škol a školských zařízení na veřejnosti. Výchovné a kariérní poradenství Uvést, zda-li na škole působí školní psycholog nebo pouze výchovný poradce, jaká je spolupráce s PPP a jaké výchovné problémy byly na škole nejčastěji řešeny. Jak na škole funguje kariérní poradenství. Na školu dochází pravidelně kaţdý týden školní psycholoţka z PPP Praha 0, Jabloňová, která spolupracuje s výchovnou poradkyní naší školy. Zpráva výchovné poradkyně je přílohou výroční zprávy. 2. Prevence sociálně patologických jevů Na škole působí preventistka sociálně patologických jevů. Škola má vypracován Minimální preventivní program. Výsledkem hodnocení za minulý školní rok bylo zmapování jednotlivých sociálně patologických jevů, které se ve škole vyskytly. Nejčastější výchovným problém byla neomluvená absence a nedostatečný prospěch studentů. Minimálně se vyskytoval verbální tlak na jednotlivce ve třídách od spoluţáků. Případ fyzického násilí nebyl zaznamenán. Jednotlivé případy byly řešeny ve spolupráci s výchovnou poradkyní a školním psychologem. Během školního roku pokračovala spolupráce s učiteli na identifikaci rizik a vyhledávání jedinců se změnou chování a jednání. Případy byly řešeny jak individuálně, tak i ve spolupráci s alternativními skupinami mimo školu. V průběhu roku mohli ţáci, rodiče i pedagogický sbor v době konzultačních hodin preventisty i mimo ně, projednávat své postřehy či problémy. 3. Ekologická výchova a environmentální výchova Je zařazena do předmětu biologie a chemie. Principy udrţitelného rozvoje v rámci ekologické a enviromentální výchovy podporujeme prakticky. Naši ţáci se pravidelně zúčastňují ekologické soutěţe Enersol, kterou organizačně zajišťuje Vzdělávací agentura Kroměříţ s.r.o a k Ekologické olympiádě, kterou organizuje Sdruţení Mladých ochránců přírody ( SMOP) při ČSOP. Třetím rokem jsme se zúčastnili soutěţe z oblasti alternativních zdrojů energie Enersol Soutěţ vyhlašuje MŠMT za podpory Magistrátu hl.m.prahy a MŢP. I kdyţ jsme nepostoupili do národního finále jako v roce 2006, byla činnost našich ţáků velkým přínosem pro rozšiřování informací o obnovitelných zdrojích energie. EVVO a třídění odpadů. Do sběrných košů na patrech ukládáme plasty a PET lahve, v přízemí do malého kontejneru monočlánky. Separace odpadů je otázka stále otevřená, chtěli bychom ji ještě zdokonalit například sběrnými koši pro kov-hliník. Výchova a vzdělávání na zdravotnických školách jsou také zaměřené na zdravotnický odpad. 4. Školy v přírodě, vzdělávací a poznávací zájezdy, sportovní kurzy Místo pobytu a ţáků na škole v přírodě. Zaměření kurzu, zájezdu, místo, účastníků. Itálie, Gargáno září ozdravný zájezd 45 účastníků Berchtesgaden, Rakousko září poznávací zájezd 35 účastníků Rakousko, Iselberg březen LVVZ,. ročníky 37 účastníků 3

14 5. Mimoškolní aktivity (aktivity nesouvisející s výukou) Krouţky, kurzy aj. pro ţáky (zájmové, sportovní, kulturní) organizované školou - uvést a zaměření a počty ţáků. Krouţek italského jazyka 6 ţáků Aerobik 4 ţáků Šití panenek pro UNICEF 2 ţáků Klub mladých diváků 4 ţáků 6. Soutěţe Úspěšnost v soutěţích, olympiádách, na festivalech apod. (umístění do 3. místa na celostátní a mezinárodní úrovni) Enersol 4 účastníci Školní recitační soutěţ 8 účastníků Školní výtvarná soutěţ 8 účastníků Pohár praţských škol v kopané, florbalu, stolním tenise a odbíjené 20 účastníků Turnaj praţských SZŠ ve florbalu a odbíjené 25 účastníků Školní soutěţ ve stolním tenise 30 účastníků Soutěţ z psychologie školní kolo únor účastníků krajské kolo březen účastníci ČČK oblastní a krajské kolo hlídek mladých zdravotníků 20 účastníků 7. Mezinárodní spolupráce a zapojení právnické osoby do mezinárodních programů Pokračovala spolupráce se zdravotnickou školou Krankenpflegeschule Waldkrankenhaus Berlin- Spandau, v září navštívily studentky z Německa SZŠ Ruská (5 dní) a zúčastnily se výuky, prohlédly si školu, navštívily kliniku plastické chirurgie FNKV, navštívily Muzeum člověka a ve volném, čase se jim studenti naší školy věnovali- dorozumívací jazyk německý Byl zahájen projekt ACES se Střední integrovanou školou V Bathony-Terenye v Maďarsku na téma Jak slavíme tradiční svátky, v březnu proběhla návštěva maďarských studentů na naší škole na téma velikonoční svátky a v červenci se uskutečnila návštěva našich studentů v maďarské škole zaměřená na vánoční svátky. 8. Spolupráce právnické osoby s partnery Zaměstnavatelé, asociace, profesní organizace, ÚP, aj. Praktické vyučování probíhalo pro obory: zdravotnický asistent a ošetřovatel ve zdravotnických zařízeních: Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Šrobárova 50, Praha 0 Fakultní nemocnice Motol, V úvalu, Praha 5 Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou, Krč, Vídeňská 800, Praha 4 Ţelezniční nemocnice, Italská 560/37, Praha 2 Agentura Květa, nám. Jiřího z Poděbrad 2, Praha 3 Domov důchodců magistrátu hl.m. Prahy, Rektorská 577, Praha 0, Malešice 4

15 Ortopedicko-protetický technik a ortoticko-protetický technik na těchto pracovištích: Ortopedické pomůcky s.r.o. J.Zajíce 2, Praha 7 Protetika s.r.o. Papírenská, Praha 6 Ortopedická protetika Praha s.r.o., Kloknerova, Praha 4 Ortotika s.r.o., U pekařky, Praha 8 Ortopedické pomůcky JAMI, Tusarova 24, Praha 7 Se všemi pracovišti byla uzavřena smlouva Na škole probíhá od července 2006 dvouletý vzdělávací projekt Moderní vzdělávání sociálních pracovníků orientované na dodrţování standardů kvality sociálních sluţeb v návaznosti na zákon o sociálních sluţbách, registrační číslo CZ /0..0.3/3050. Projekt se realizuje v době od do a je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpočtem ČR a rozpočtem Hl. m. Prahy. Partneři v projektu:. Lékařská fakulta UK, Národní rada osob se zdravotním postiţením a HESTIA o.s.. Vzdělávací moduly v prvním roce projektu nesly názvy Péče o klienta v sociálních sluţbách a Lidské zdroje v pomáhajících profesích. Oba kurzy obdrţely akreditaci MPSV. Modulů se zúčastnilo 277 posluchačů z řady sociálních zařízení v Praze. Současně byla udělena MPSV akreditace škole jako vzdělávací instituci č. 2007/75-I a pověřuje se k uskutečňování akreditovaných vzdělávacích programů s celostátní platností. Ţadatel splnil podmínky pro udělení akreditace stanovené v 2 aţ 4 zákona č. 08/2006 Sb., o sociálních sluţbách. Vzhledem k novému zákonu o sociálních sluţbách a potřebnosti vzdělávání pracovníků v sociálních sluţbách byl na jaře 2007 připraven Kvalifikační kurz splňující poţadavky zákona 505/2006 v časové dotaci 60 hodin s jehoţ výukou se počítá od září I tento Kvalifikační kurz obdrţel akreditaci MPSV. S ohledem na rozšíření studijních oborů v oblasti sociální péče předloţí příjemce projektu SZŠ Ruská 9, Praha 0 v nové výzvě JPD 3 navazující projekt zaměřený na další Celoţivotní vzdělávání pracovníků v sociálních sluţbách. 9. Další vzdělávání realizované právnickou osobou Vzdělávání určené pro veřejnost (celoţivotní učení): Nově akreditované programy a kurzy: Zdravotník zotavovacích akcí akreditováno MŠMT (DVPP) Všeobecný sanitář, teoretická část akreditováno MZ Sanitář pro operační sál, teoretická část akreditováno MZ Sanitář pro laboratoř a transfúzní oddělení, teoretická část akreditováno MZ Sanitář pro pitevnu a autoptické oddělení, teoretická část akreditováno MZ Sanitář pro zařízení lékárenské péče, teoretická část akreditováno MZ Kurzy budou otevřeny v následujícím školním roce (2007/8). typ vzdělávání zaměření účastníků určeno pro dospělé / žáky akreditace MŠMT ano / ne odborný kurz pomaturitní specializační kurz - rekvalifikace jiné (uvést jaké)

16 0. Další aktivity, prezentace Zajišťování zdravotnického dozoru na sportovních akcích Zajištění při organizaci sportovních her seniorů DD Rektorská, Praha 0 Účast na prezentaci středních škol Schola pragensis Den otevřených dveří Spolupráce s ČCK Praha 0 Charitativní akce: o Srdíčkový den o Červená stuţka o Květinový den o Světluška o ADRA o Fond Sidus Ochrana člověka za mimořádných situací a Jazykový kurz pro budoucí ţáky. ročníků (poslední týden - srpen 2006) Účast ţáků na bezplatné školní akci The Action Road Show preventivní pořad pro mladé řidiče Koncertu o kostel sv.šimona a Judy o Od Gershwina k muzikálu Ukázka sádrovacích technik leden 2007 Návštěva studentů ze soukromé školy Open Gate Divadelní představení o Ze ţivota hmyzu o Neříkej to Tonymu Gymnázium Botičská Filmové představení o Tristan a Izolda o Vratné lahve Čapkova Strţ Přednášky o S Tebou o Tobě o Přednáška Camp America (pracovní pobyty v USA) o Islám, světový terorismus a kriminalita o Prevence HIV, pohlavních chorob a těhotenství dospívajících CEVAP MUDr. Rozehnalová, 3.4., 6.4., 8.4. o Křiţovatky Radek John (drogová problematika), Divadlo U Hasičů, o Přednáškový den 2.2.: Poruchy příjmu potravy Kriminalita a drogy Historie a vývoj drog Zrakově postiţení Mamma help Vozíčkář Vodicí psi Muzikoterapie ADRA Akupunktura Obchod se ţenami Prezentace první pomoci na základních školách ve spolupráci s HZS hl.m. Prahy Studenti píší a čtou noviny projekt MF Dnes (vyuţití novin ve výuce a příspěvky studentů) 6

17 Maturitní ples školy únor 2007 Odborné exkurze pro ţáky o Ošetřovací jednotka, centrální sterilizace FNKV, Nemocnice Na Homolce, Vojenská nemocnice Střešovice o Ústav mateřství Krč o Ústav sociální péče Psáry o Oční klinika FNKV o Psychiatrická klinika Bohnice, Praha 8 o Paprsek stacionář pro handicapované děti o Kojenecký ústav FTN Krč o Diabetologie FNKV o Domov důchodců Rektorská o Rehabilitační ústav Kladruby o Otto Bock, protetika, Plzeň. Vyuţití školských zařízení, jejichţ činnost právnická osoba vykonává, v době školních prázdnin V posledním srpnovém týdnu probíhá ve škole přípravný jazykový kurz pro ţáky budoucích. ročníků. V. Údaje o výsledcích inspekční činnosti ČŠI a výsledcích kontrol. Výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Druh inspekce, termín, výsledné hodnocení. Česká školní inspekce Inspekce probíhala ve dnech dubna 2007 v souladu s platnými právními předpisy. Byly kontrolovány následující skutečnosti:. Podmínky pro zařazení do školského rejstříku. 2. Řízení a organizace školy. 3. Personální podmínky. 4. Průběh vzdělávání. 5. Materiální podmínky. Z uvedené inspekce kontrolovaných jednotlivých bodů vyplynuly tyto zvěry:. škola ve věci rejstříku škol a školských zařízení postupovala v souladu s právními předpisy a příslušné dokumenty jsou vedeny v listinné podobě. 2. Systém řízení a organizace školy byly shledány jako funkční a bylo konstatováno, ţe vychází z kvalitně zpracovaných vnitřních směrnic. 3. Vyučování a materiální podmínky jsou příkladem dobré praxe zejména ve vybavení odborných učeben a ICT technologií. 4. Škola učinila posun v postupném zavádění ICT do výuky. 7

18 2. Výsledky jiných inspekcí a kontrol Druh kontroly, kdo kontrolu vykonal, termín, výsledné hodnocení Finanční kontrola Ve dnech dubna 2007 byla provedena Finanční kontrola, která byla zaměřena na efektivní vyuţívání finančních prostředků ze státního rozpočtu poskytnutých školám zřizovaných obcemi nebo svazky obcí podle příslušných právních předpisů. V tomto období byla provedena rovněţ státní kontrola na dodrţování právních předpisů, které se vztahují k poskytování vzdělávání a školských sluţeb. Bylo překontrolováno 46 dokladů o které se kontrolní zjištění opíralo. Závěr: Nebylo shledáno porušení ţádných předpisů. Kontrola inspektorátu práce Ve dnech aţ proběhla na SZŠ Ruská 9 kontrola na úseku ochrany pracovních vztahů, pracovních podmínek a dodrţování povinností vyplývajících z ustanovení 3 zákona č Sb. Předmětem kontroly byly vznik a ukončení pracovního poměru, dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, pracovní doba, doba odpočinku a odměňování za práci. Závěr: Kontrolou nebylo zjištěno porušení pracovněprávních ani mzdových předpisů. Kontrola sociálního a zdravotního pojištění Kontrola sociálního a zdravotního pojištění byla provedena koncem roku 2006 a počátkem roku Předmětem kontroly bylo dodrţování oznamovacích povinností, stanovení vyměřovacích základů, výše pojistného a dodrţování termínů splatnosti pojistného. Závěr: Byly zjištěny drobné nedostatky staršího data, způsobené v několika málo případech chybným vedením seznamu. Závady byly obratem odstraněny. Kontrola protipoţárních opatření Preventivní poţární prohlídka včetně revize poţární dokumentace byla provedena dne Závěr: Nebyly zjištěny zjevné nedostatky, dílčí doporučení zaznamenáno v Záznamu z preventivní poţární prohlídky ze dne Kontrola hygieny práce HS hl. m. Prahy, Jasmínová 290, Praha 0 Kontrola, která proběhla dne , se týkala kategorizace zaměstnanců, pouţívání ochranných pomůcek v rámci praktické výuky a kontroly očkování proti hepatitis B. Závěr: Při kontrole nebyly zjištěny nedostatky. Kontrola hygieny dětí a dorostu HS hl. města Prahy, Rytířská 2, Praha Kontrola byla zaměřena na platnost zdravotních průkazů personálu školní jídelnyvýdejny, provoz výdejny a dokumentaci. Závěr: Nebyly zjištěny nedostatky, které by byly v rozporu s platnou legislativou. 8

19 VI. Další informace V případě potřeby uveďte další informace, které povaţujete za důleţité. V průběhu roku byla dokončena odborná učebna přírodovědných předmětů s interaktivní tabulí a pokračovaly práce na dokončení a vybavení přírodovědné laboratoře. Byl přemístěn sklad prádla a ţákovská šatna v přízemí a vytvořena pracovna pro vedoucí praxe. Odpočinkový prostor pro ţáky v přízemí byl vybaven sedací soupravou a plazmovou obrazovkou. Některé učebny byly dovybaveny výní technikou. V průběhu roku byla podepsána nová smlouva se školní jídelnou Rakovského v Modřanech na dodávání obědů. Byly vytvořeny nové webové stránky školy. V červnu 2007 se v rámci dalšího vzdělávání pedagogického sboru SZŠ Ruská uskutečnila cesta do vídeňského sociálně-zdravotnického komplexu nazvaného Sozialmedizinisches Zentrum Baumgartner Höhe Wien. Poznávacího zájezdu se zúčastnili odborní vyučující a několik pedagogů všeobecně vzdělávacích předmětů. Exkurze byla dohodnuta s panem Hubertem Streifem, ředitelem Odborné zdravotnické školy, zaměřené na všeobecnou a psychiatrickou péči (Schule für allgemeine und psychiatrische Gesundheits-und Krankenpflege.) Návštěva ve škole spočívala mimo jiné v seznámení se s fungováním zdravotnické a sociální péče v Rakousku. Také tam se nacházejí v jistém přechodném období a opět se hledá optimální forma zdravotnického školství a kompetence ošetřovatelského týmu ve státních zařízeních. Následná prohlídka několika pavilonů nemocnice, včetně Domova pro seniory, ukázala, ţe v mnoha směrech jsme s rakouskou úrovní srovnatelní a dokonce i v něčem lepší. V obdobných poznávacích cestách je třeba pokračovat, aby naše členství v Evropské unii mělo i svoji aktivní podobu, odráţející se v tomto případě ve spolupráci zdravotnického a sociálního školství. Ve dnech 3. aţ se v rámci školních aktivit uskutečnil první výměnný odborný pobyt ţáků s pedagogickým doprovodem ve Zdravotnické odborné škole (Krankenpflegeschule) v Berlíně-Spandau, která je umístěna do areálu Evangelické nemocnice. Tato poměrně malá (do 00 ţáků) škola, vzdělávající odborný zdravotnický personál, realizuje praktickou část výuky přímo v této fakultní nemocnici (Evangelisches Waldkrankenhaus Spandau, Stadtrandstrasse ), patřící pod Humboldtovu univerzitu v Berlíně. Prezentace našich ţáků se v této odborné škole setkala s velkou pozorností a měla pozitivní odezvu. Prohlídka několika oddělení nemocnice (ortopedie, gynekologie a novorozenecké oddělení, Domov seniorů) i návštěva v Domově sester evangelické diakonie v Zehlendorfu byly pro všechny účastníky demonstrací perfektní péče, preciznosti a odborné kompetence. Lze si jen přát, abychom se v brzké době s takovými standardy kvality setkali i v České republice. Role německého jazyka při výchově nového zdravotnického dorostu je důleţitá a odborné studijní cesty tohoto charakteru ozřejmují ţákům důleţitost jazykových znalostí pro jejich budoucí vstup do praxe. Zbývá dodat, ţe v září 2006 přijela ze Spandau ná skupina ţáků s pedagogickým vedením a byla jim zprostředkována návštěva našich odborných zdravotnických i sociálních zařízení (ortopedická pracoviště, IKEM, Klinika plastické chirurgie FN KV apod.). Na listopad 2007 se připravuje další odborný pobyt ve Spandau, kterého se účastní především budoucí maturanti z německého jazyka. 9

Výroční zpráva. Střední zdravotnická škola Ruská Praha 10 Školní rok 2008/9

Výroční zpráva. Střední zdravotnická škola Ruská Praha 10 Školní rok 2008/9 Výroční zpráva Střední zdravotnická škola Ruská Praha 10 Školní rok 2008/9 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby: Střední zdravotnická škola, Praha 10, Ruská 91 2.

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení. 1. Přesný název právnické osoby: Střední zdravotnická škola, Praha 10, Ruská 91

I. Základní údaje o škole, školském zařízení. 1. Přesný název právnické osoby: Střední zdravotnická škola, Praha 10, Ruská 91 Výroční zpráva Střední zdravotnické školy, Praha 10, Ruská 91, za školní rok 2009/2010 (veškeré údaje jsou uváděny podle stavu k 31.8.2010, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud nebylo

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení Výroční zpráva středních škol, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2007/2008 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2008, případně po opravných zkouškách a dokončení klasifikace,

Více

Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 Praha 4, 141 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/14

Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 Praha 4, 141 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/14 Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 Praha 4, 141 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/14 Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 je školou, jejímž zřizovatelem je Hlavní město Praha. Bylo

Více

Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014

Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014 Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2014, případně po opravných zkouškách

Více

o činnosti za školní rok 2013/2014 podle stavu k 31. 8. 2014

o činnosti za školní rok 2013/2014 podle stavu k 31. 8. 2014 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013/2014 podle stavu k 31. 8. 2014 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Praha Čakovice Ke Stadionu 623, 196 00 Praha 9 19. listopadu 2014 Pojmy a jejich

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření. Hotelové školy, Praha 10, Vršovická 43. za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření. Hotelové školy, Praha 10, Vršovická 43. za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Hotelové školy, Praha 10, Vršovická 43 za školní rok 2011/2012 Pojmy a jejich vysvětlení: Právnická osoba = příspěvková organizace, která může sdružovat více typů

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření. Hotelové školy, Praha 10, Vršovická 43. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření. Hotelové školy, Praha 10, Vršovická 43. za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Hotelové školy, Praha 10, Vršovická 43 za školní rok 2013/2014 Pojmy a jejich vysvětlení: Právnická osoba = příspěvková organizace, která může sdružovat více typů

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení Osnova pro výroční zprávu základních škol, středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 213/214 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 214, případně po

Více

Výroční zpráva Střední školy dostihového sportu a jezdectví za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva Střední školy dostihového sportu a jezdectví za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva Střední školy dostihového sportu a jezdectví za školní rok 2011/2012 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborné školy zdravotnické a Střední zdravotnické školy. za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborné školy zdravotnické a Střední zdravotnické školy. za školní rok 2013/2014 Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická Praha 4, 5. května 5 VÝROČNÍ PRÁVA Vyšší odborné školy zdravotnické a Střední zdravotnické školy za školní rok 03/04... PhDr. Mária Janáková,

Více

Výroční zpráva Střední školy dostihového sportu a jezdectví za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva Střední školy dostihového sportu a jezdectví za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva Střední školy dostihového sportu a jezdectví za školní rok 200/20 I. Základní údaje o škole, školském zařízení. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 3. 8.

Více

o činnosti za školní rok 2012/2013 podle stavu k 31. 8. 2013

o činnosti za školní rok 2012/2013 podle stavu k 31. 8. 2013 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2012/2013 podle stavu k 31. 8. 2013 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Praha Čakovice Ke Stadionu 623, 196 00 Praha 9 15. 10. 2013 Pojmy a jejich

Více

Výroční zpráva. Gymnázium Praha 4 Budějovická 680

Výroční zpráva. Gymnázium Praha 4 Budějovická 680 Výroční zpráva Gymnázium Praha 4 Budějovická 680 Školní rok 2013/2014 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2014 Gymnázium,

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31.8.2006. Škola Kavčí hory mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola

Více

Vyšší odborná škola stavební a Střední průmyslová škola stavební, Praha 1, Dušní 17 Výroční zpráva za šk. rok 2011/2012

Vyšší odborná škola stavební a Střední průmyslová škola stavební, Praha 1, Dušní 17 Výroční zpráva za šk. rok 2011/2012 Vyšší odborná škola stavební a Střední průmyslová škola stavební, Praha 1, Dušní 17 Výroční zpráva za šk. rok 2011/2012 V Praze dne Výroční zpráva za školní rok 20011/2012 I. Základní údaje o škole, školském

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 Škola Kavčí hory Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb Praha 4, K Sídlišti 840 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 Zpráva obsahuje část: Střední odborná škola služeb V Praze

Více

Výroční zpráva Střední školy dostihového sportu a jezdectví za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva Střední školy dostihového sportu a jezdectví za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva Střední školy dostihového sportu a jezdectví za školní rok 2012/2013 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k

Více

Vyšší odborná škola stavební a Střední průmyslová škola stavební, Praha 1, Dušní 17. Výroční zpráva za šk. rok 2012/2013

Vyšší odborná škola stavební a Střední průmyslová škola stavební, Praha 1, Dušní 17. Výroční zpráva za šk. rok 2012/2013 Vyšší odborná škola stavební a Střední průmyslová škola stavební, Praha 1, Dušní 17 Výroční zpráva za šk. rok 2012/2013 V Praze dne 14.10.2013 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení I. Základní údaje o škole, školském zařízení. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 3. 8. 204 Střední odborná škola pro administrativu Evropské unie, Praha 9, Lipí 9 2.

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení. 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31.8.2010.

I. Základní údaje o škole, školském zařízení. 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31.8.2010. 775351347 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ŠKOLA SLABOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY NOVOVYSOČANSKÁ 48/280, 190 00 PRAHA 9 Výroční zpráva školy za školní rok 2009/2010 (veškeré údaje jsou uváděny podle stavu k 31.8.2010,

Více

Výroční zpráva. Statutární zástupce Mgr. Miroslav Hajn, e mail: mhajn.tkp@email.cz, tel.: 222319145

Výroční zpráva. Statutární zástupce Mgr. Miroslav Hajn, e mail: mhajn.tkp@email.cz, tel.: 222319145 Výroční zpráva I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2014 Taneční konzervatoř hlavního města Prahy, Křížovnická 81/7,

Více

Výroční zpráva za šk. rok 2013/2014

Výroční zpráva za šk. rok 2013/2014 Vyšší odborná škola stavební a Střední průmyslová škola stavební, Praha 1, Dušní 17 Výroční zpráva za šk. rok 2013/2014 V Praze dne 14.10.2014 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název

Více

Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla

Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla I. Základní údaje o škole 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k

Více

Gymnázium Karla Sladkovského, Praha 3, Sladkovského náměstí 8

Gymnázium Karla Sladkovského, Praha 3, Sladkovského náměstí 8 Gymnázium Karla Sladkovského, Praha 3, Sladkovského náměstí 8 VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2011 2012 Zpracoval ke dni 30.9.2012 PhDr. Ivan Nefe, CSc ředitel gymnázia Obsah 1. Zpracování výroční zprávy podle

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení Výroční zpráva středních škol a školských zařízení za školní rok 2006/2007 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31.8.2007, případně po opravných zkouškách a ukončení klasifikace, pokud není uvedeno jinak)

Více

ŠKOLA UNESCO Výroční zpráva EKO GYMNÁZIA Praha o.p.s. za školní rok 2013/2014

ŠKOLA UNESCO Výroční zpráva EKO GYMNÁZIA Praha o.p.s. za školní rok 2013/2014 EKO GYMNÁZIUM PRAHA o.p.s. FAKULTNÍ ŠKOLA PřF a PedF UK Praha Nad Vodovodem 460/81, 108 00 Praha 10 - Malešice tel.-fax: 274 783 072 e-mail: info@ekogymnazium.cz www.ekogymnazium.cz ŠKOLA UNESCO Výroční

Více

Gymnázium, Praha 2, Botičská 1. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Gymnázium, Praha 2, Botičská 1. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Gymnázium, Praha 2, Botičská 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Praha 2011 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve

Více

Výroční zpráva Střední školy dostihového sportu a jezdectví za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Střední školy dostihového sportu a jezdectví za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Střední školy dostihového sportu a jezdectví za školní rok 2013/2014 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení Výroční zpráva za za školní rok 2009/2010 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31.8.2010, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak) I. Základní údaje o škole, školském

Více