VRSTVY Pd NANOČÁSTIC NA InP TYPU N PŘIPRAVENÉ ELEKTROFORETICKOU DEPOZICÍ PRO DETEKCI VODÍKU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VRSTVY Pd NANOČÁSTIC NA InP TYPU N PŘIPRAVENÉ ELEKTROFORETICKOU DEPOZICÍ PRO DETEKCI VODÍKU"

Transkript

1 VRSTVY Pd NANOČÁSTIC NA InP TYPU N PŘIPRAVENÉ ELEKTROFORETICKOU DEPOZICÍ PRO DETEKCI VODÍKU Ondřej ČERNOHORSKÝ a,b, Karel ŽĎÁNSKÝ b, Jiří ZAVADIL b, Pavel KACEROVSKÝ b, Kateřina PIKSOVÁ a, Anton FOJTÍK a a ČVUT FJFI, Katedra fyzikální elektroniky, Břehová 7, Praha 1, Česká republika b Ústav fotoniky a elektroniky, AVČR, Chaberská 57, Praha 8, Česká republika, ová adresa: Abstrakt Vrstvy palladiových nanočástic na polovodiči InP typu n tvoří Schottkyho diodu, která je vhodná pro detekci vodíku díky katalytické účinnosti paladia a díky vysokému poměru povrchu a objemu, který je charakteristický pro nanočásticové systémy. Aby tyto senzory fungovaly optimálně, je nezbytné připravit tyto struktury s vysokou Schottkyho bariérou. Za tímto účelem byla použita elektroforetická depozice Pd nanočástic z koloidního roztoku, při které vzniká přechod s vyšší bariérou v porovnání s ostatními metodami. Při této metodě dopadají částice na InP pomalu a nenaruší tak povrch polovodiče, čímž je redukována fixace Fermiho hladiny, která negativně ovlivňuje výšku Schottkyho bariéry. Příprava vrstev Pd nanočástic probíhala při obou polaritách elektroforetické depozice. Elektrické vlastnosti vzniklých struktur byly analyzovány měřením závislostí proudu a kapacity na napětí. Tato měření poukázala na dobrý usměrňovací charakter těchto struktur a výška Schottkyho bariéry, vypočtená z výsledků těchto měření, se pohybovala okolo 1 ev. Z výsledků SEM byly určeny velikosti částic. Přítomnost Pd na InP byla dokázána pomocí SIMS. Nakonec byla studována elektrická odezva těchto struktur na přítomnost vodíku. 1. ÚVOD Rozhraní kovu a polovodiče, tzv. Schottkyho dioda, má v elektronice mnoho aplikací. Jednou z nich je i detekce plynů. Princip této detekce tkví v odlišné proudové odezvě struktury při různých koncentracích detekovaného plynu. Obecně platí, že se na rozhraní polovodiče a kovu tvoří energetická bariéra Φ Bn, tzv. Schottkyho bariéra. Teoreticky je tato bariéra dána vztahem (v případě polovodičů typu n) Φ Bn = Φ M χ S, kde Φ M je výstupní práce kovu a χ S je elektronová afinita polovodiče. V praxi je však tato bariéra odlišná z důvodu fixace Fermiho hladiny, která má původ v existenci energetických hladin vyskytujících se v zakázaném pásu polovodiče. Tyto hladiny pocházejí z neideálnosti rozhraní mezi kovem a polovodičem. Tyto neideálnosti mohou být např. nenasycené vazby na okraji krystalické mřížky polovodiče nebo nečistoty na rozhraní. Vhodnou metodou přípravy lze snížit počet těchto energetických hladin v zakázaném pásu a upravit tak výšku Schottkyho bariéry. V této práci byla použita metoda elektroforetické depozice, která svými výsledky převyšuje doposud studované metody [1, 2]. Tato práce je zaměřena na zkoumání rozhraní Pd nanočástic a polovodiče InP typu n a dále na jeho možné využití jako senzoru pro detekci molekul vodíku. Pd je zde vhodné pro svou katalytickou účinnost. Vysoký poměr povrchu a objemu nanočásticové podoby Pd zaručuje vyšší citlivost struktury. Princip detekce je pak následující: molekuly H 2 jsou disociovány vrstvou Pd nanočástic na jednotlivé atomy, které difundují skrz vrstvu na rozhraní, kde vytvoří dipólovou vrstvu, která sníží výšku Schottkyho bariéry, zařízením pak protéká větší proud. Tedy změna koncentrace plynu bude odpovídat změně proudu, který zařízením proteče.

2 2. PŘÍPRAVA ROZHRANÍ Jak již bylo řečeno, rozhraní Pd nanočástic a n-inp bylo připraveno elektroforetickou depozicí, která spočívá v urychlování Pd nanočástic, které se nacházejí v koloidním roztoku, homogenním elektrickým polem směrem na destičku InP. Povrch polovodičové destičky byl podroben mechanickému čištění. Koloidní roztok Pd nanočástic byl připraven smícháním dvou roztoků reverzních micel; první roztok obsahoval reverzní micely obsahující vodný roztok Pd soli (PdCl 2 ) a druhý obsahoval reverzní micely s hydrazinem, který plní úlohu redukčního činidla. Úlohu stabilizátoru zde plnily molekuly AOT. Velikosti micel byly určeny pomocí SEM a pohybovaly se okolo 11 nm (Obr. 1). Absorpční spektra potvrdily přítomnost Pd nanočástic v roztoku; byl pozorován pro Pd nanočástice charakteristický peak povrchových plasmonů okolo 280 nm. Obr. 1. SEM mikroskopie Pd nanočástic Fig. 1. SEM microscopy of Pd nanoparticles Samotná elektroforetická depozice probíhala v cele znázorněné na Obr. 2. Ta je tvořena nevodivým spodním dílem, kde se uprostřed jeho spodní části nachází dolní elektroda, na kterou se připevňuje destička InP. Dále je zařízení tvořeno vodivým vrchním dílem, který zároveň slouží jako vrchní elektroda. Do prázdného prostoru mezi vrchní a spodní elektrodou (na té je připevněna polovodičová destička) se nalije koloidní roztok Pd nanočástic. Vrchní elektroda se přišroubuje ke spodní části čtyřmi šrouby a poté se zařízení napojí na zdroj elektrického napětí. Po zapnutí zdroje vzniká mezi elektrodami elektrické pole, ve kterém dochází k urychlování částic z koloidního roztoku na destičku. Byla vyzkoušena depozice při obou polaritách napětí, které bylo přiložené na celu. Před vlastní depozicí byla destička InP ze spodní strany opatřena celoplošným kontaktem, který se připravil vtíráním galia a následně nanesením stříbrné vodivé pasty. Tato pasta se také použila k připevnění destičky na spodní elektrodu. Po depozici se na vrchní straně připravily malé kontakty (také pomocí této pasty), aby bylo možné provádět elektrická měření. Diody připravené touto cestou byly podrobeny měřením závislosti proudu a kapacity na napětí, dále byla provedena impedanční měření a měření elektrické odezvy diody na přítomnost molekul vodíku.

3 Obr. 1. Cela pro elektroforetickou depozici Fig. 2. Scheme of device for electrophoretic deposition 3. VÝSLEDKY MĚŘENÍ Závislosti proudu na napětí byly měřeny při pokojové teplotě. Jejich průběh můžeme vidět na Obr. 3. Horní graf odpovídá depozici, při níž je záporná elektroda umístěna dole, u druhého obrázku je tomu naopak. Z grafů je patrné, že depozice při obou polaritách vykazuje usměrňovací charakter, ovšem co se týče hodnot, průběhy obou křivek jsou odlišné. Domníváme se, že původ těchto odlišností tkví v přítomnosti Pd nanočástic pouze při jedné polaritě napětí během elektroforetického nanášení..v tomto směru je nutné podniknout další měření. Z průběhů křivek lze na základě rovnice ** qφ ( ) 2 Bn qv qv J V = A T exp exp = J S exp kbt ηkbt ηkbt zjistit výšku Schottkyho bariéry Φ Bn. V tomto vztahu je q elementární náboj, k B je Boltzmannova konstanta, η je faktor ideálnosti, T je absolutní teplota a A ** je efektivní Richardsonova konstanta. Spočtené hodnoty výšky Schottkyho bariéry pro depozici na kladné elektrodě byly okolo 1 ev, v opačném případě vyšla výška Schottkyho bariéry nižší - okolo 0,9 ev.

4 Obr. 3. Volt-ampérová měření vzorků, kde každá z nich měla čtyři kontakty. Vrchní graf odpovídá záporné elektrodě na vzorku, u druhého obrázku je situace opačná. Proud I je znázorněn v logaritmickém měřítku. Fig.3. Current-voltage curves of two samples (each sample has four contacts). Deposition proceeded under two different polarities. In the upper figure, the negative electrode was on the sample, in the lower figure, the electrode on the sample was positive. The axis which represents current density I, is in logarithmic scale. Z AFM měření povrchu InP po nanesení Pd nanočástic (Obr. 4) vyplývá, že částice jsou od sebe vzdáleny 100 nm a jsou velké okolo 40 nm. To by vysvětlovalo fakt, že struktura má velký odpor ve směru rovnoběžném s rozhraním, z Obr. 4 je totiž vidět, že nanesené micely jsou od sebe příliš daleko, aby mezi nimi mohl protékat tunelový proud.

5 Obr. 4. AFM snímek InP destičky po nanesení Pd nanočástic Fig. 4. AFM picture of InP wafer after deposition of Pd nanoparticles Pro měření odezvy struktury na přítomnost molekul vodíku byla na strukturu elektrolyticky deponována vrstva Pd, aby se zvětšila plocha kontaktu a zvýšila se tak účinnost detekce. Tlustý stříbrný kontakt totiž molekuly vodíku nepropouští a vrstva nevodí v podélném směru, proto by bez dodatečné vrstvy Pd byla odezva na vodík velmi slabá, jelikož se vodík může dostat pod stříbrný kontakt jedině na okraji tohoto kontaktu. Elektrolyticky nanesená Pd vrstva je pro vodík propustná a v podélném směru je vodivá - zvýší tak aktivní plochu detekce. Obr. 5. Odezva struktury na přítomnost molekul vodíku H 2 Fig. 5. Response of structure to presence of hydrogen molecules H 2

6 Samotné měření probíhalo v uzavřené cele. Do cely byl střídavě pouštěn vodík a vzduch a byla monitorována časová závislost proudu. Výsledná závislost je zobrazena na Obr. 5, ten odpovídá vzorku, který byl deponován s kladnou elektrodou umístěnou na dně cely. Z obrázku je vidět, že reakce na vodík je rychlá a změna proudu je okolo dvou řádů. V opačném případě byla změna menší okolo jednoho řádu. To odpovídá i nižší výšce Schottkyho bariéry vzorku deponovaného na záporné elektrodě. 4. ZÁVĚR Byly připraveny vrstvy Pd nanočástic na polovodičové destičce z InP. Použitá metoda přípravy byla elektroforetická depozice. Vrstvy byly připraveny při obou polaritách napětí, přičemž výška Schottkyho bariéry byla pro vrstvy nanesené na kladné elektrodě okolo 1 ev a na záporné elektrodě 0,9 ev. Výsledné vrstvy vedly elektrický proud ve směru kolmém na rozhraní, zatímco v rovnoběžném směru byly vrstvy nevodivé. Byla prokázána citlivost těchto vrstev na přítomnost molekul vodíku. Tato práce je pod záštitou grantu KAN AVČR. LITERATURA [1] CHEN H.I., CHOU Y.I. CHU Ch.Y. A novel high-sensitive Pd/InP hydrogen sensor fabricated by electroless plating. Sensors and Actuators B: Chemical. 2002, č. 85, s ISSN: [2] CHOU Y.I., CHEN Ch.M., LIU W.Ch. A New Pd-InP Shottky Hydrogen Sensor Fabricated by Electrophoretic Deposition with Pd Nanoparticles. IEEE Electron Device Letters. 2005, vol. 26., č. 2. ISSN

Využití teoretických výpočtů při interpretaci dat získaných na modelových systémech

Využití teoretických výpočtů při interpretaci dat získaných na modelových systémech Využití teoretických výpočtů při interpretaci dat získaných na modelových systémech Jan Polášek, KFPP MFF UK V současné době je nepřehlédnutelný zvýšený zájmem o životní prostředí a vývoj prostředků k

Více

TRANSMISNÍ ELEKTRONOVÁ MIKROSKOPIE

TRANSMISNÍ ELEKTRONOVÁ MIKROSKOPIE UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA EXPERIMENTÁLNÍ FYZIKY TRANSMISNÍ ELEKTRONOVÁ MIKROSKOPIE NANOPRÁŠKOVÝCH MATERIÁLŮ DISERTAČNÍ PRÁCE Mgr. KLÁRA ŠAFÁŘOVÁ Školitel: doc. RNDr.

Více

SKENOVACÍ ELEKTROCHEMICKÁ MIKROSKOPIE. KAREL LACINA a, PETR SKLÁDAL a,b a GÉZA NAGY c. Obsah. 1. Úvod

SKENOVACÍ ELEKTROCHEMICKÁ MIKROSKOPIE. KAREL LACINA a, PETR SKLÁDAL a,b a GÉZA NAGY c. Obsah. 1. Úvod SKENOVACÍ ELEKTROCHEMICKÁ MIKROSKOPIE KAREL LACINA a, PETR SKLÁDAL a,b a GÉZA NAGY c a Ústav biochemie, Masarykova univerzita, Kotlářská 2, 611 37 Brno, b CEITEC, Masarykova univerzita, Kamenice 5, 625

Více

TEORETICKÉ VÝPOČTY PRO INTERPRETACI OBRAZŮ

TEORETICKÉ VÝPOČTY PRO INTERPRETACI OBRAZŮ vnitrek-2-06.qxd 22.3.2006 13:17 Page 65 TEORETICKÉ VÝPOČTY PRO INTERPRETACI OBRAZŮ RASTROVACÍ TUNELOVÉ MIKROSKOPIE Martin Ondráček, František Máca, Fyzikální ústav AV ČR, Na Slovance 2, 182 21 Praha 8

Více

NANOMATERIÁLY A FOTOKATALÝZA sborník příspěvků

NANOMATERIÁLY A FOTOKATALÝZA sborník příspěvků 3. Seminář výzkumného centra NANOPIN NANOMATERIÁLY A FOTOKATALÝZA sborník příspěvků 8. 11. 6. 2009 Hnanice Editoři Josef Krýsa a Petr Klusoň Vydavatel: Tisk: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Více

VedenÌ elekt iny v pevn ch l tk ch

VedenÌ elekt iny v pevn ch l tk ch 42 VedenÌ elekt iny v pevn ch l tk ch Skupina pracovnìk tov rny v Rio Rancho v NovÈm Mexiku. Tov rna p edstavuje investici ve v öi 2,5 miliardy US dolar a m rozlohu jako dva tucty fotbalov ch h iöù. Podle

Více

Elektrický perkolační práh a dielektrické vlastnosti elastomerních nanokompozitů

Elektrický perkolační práh a dielektrické vlastnosti elastomerních nanokompozitů Elektrický perkolační práh a dielektrické vlastnosti elastomerních nanokompozitů Electric percolation treshold and dielectric properties Bc. Martin Winkler Diplomová práce 2008 ***nascannované zadání s.

Více

Studium růstu kovových nanostruktur na povrchu křemíku Si(100)-(2 1) pomocí techniky STM

Studium růstu kovových nanostruktur na povrchu křemíku Si(100)-(2 1) pomocí techniky STM Studium růstu kovových nanostruktur na povrchu křemíku Si(100)-(2 1) pomocí techniky STM Jan Pudl, KEVF MFF UK Technika STM Technika řádkovací tunelové mikroskopie (STM) umožňuje dosáhnout atomárního rozlišení

Více

NANOČÁSTICE STŘÍBRA PŘÍPRAVA, VLASTNOSTI A APLIKACE. Libor KVÍTEK a, Robert PRUCEK a, Aleš PANÁČEK a, Jana SOUKUPOVÁ a

NANOČÁSTICE STŘÍBRA PŘÍPRAVA, VLASTNOSTI A APLIKACE. Libor KVÍTEK a, Robert PRUCEK a, Aleš PANÁČEK a, Jana SOUKUPOVÁ a NANOČÁSTICE STŘÍBRA PŘÍPRAVA, VLASTNOSTI A APLIKACE Libor KVÍTEK a, Robert PRUCEK a, Aleš PANÁČEK a, Jana SOUKUPOVÁ a a UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Přírodovědecká fakulta, Katedra fyzikální chemie,

Více

STUDIJNÍ TEXT PRO DOKTORSKÉ STUDIUM PAVEL KUBEŠ FEL ČVUT

STUDIJNÍ TEXT PRO DOKTORSKÉ STUDIUM PAVEL KUBEŠ FEL ČVUT IMPULSNÍ SILNOPROUDÉ VÝBOJE A JEJICH DIAGNOSTIKA I STUDIJNÍ TEXT PRO DOKTORSKÉ STUDIUM PAVEL KUBEŠ PRAHA 004 FEL ČVUT I. ZÁKLADY ELEKTRICKÝCH VÝBOJŮ... 4 1. Elementární jevy v plynech... 4 1.1. Základní

Více

Mikroskopie atomárních sil biologických materiálů

Mikroskopie atomárních sil biologických materiálů Univerzita Pardubice Fakulta chemicko-technologická Mikroskopie atomárních sil biologických materiálů Radka Zeisková Bakalářská práce 2012 Univerzita Pardubice Fakulta chemicko-technologická Akademický

Více

Optická a elektronová mikroskopie stručné shrnutí Mikroskopie skenovací sondou

Optická a elektronová mikroskopie stručné shrnutí Mikroskopie skenovací sondou Optická a elektronová mikroskopie stručné shrnutí Mikroskopie skenovací sondou TEM, SEM viz výše STM AFM Optická skenovací mikroskopie (SNOM) Konfokální mikroskopie Srovnání mikroskopů http://www.paru.cas.cz/lem/book/podkap/pic/7.1/1.gif

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA TECHNOLOGIÍ A MĚŘENÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Výkonové LED diody pro fotodynamickou terapii

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA TECHNOLOGIÍ A MĚŘENÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Výkonové LED diody pro fotodynamickou terapii ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA TECHNOLOGIÍ A MĚŘENÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Výkonové LED diody pro fotodynamickou terapii Jakub Stuna 2013 Abstrakt Předkládaná bakalářská práce

Více

ELEKTROIMPEDANČNÍ SPEKTRO-

ELEKTROIMPEDANČNÍ SPEKTRO- Chem. Listy 106, 10671074(2012) ELEKTROIMPEDANČNÍ SPEKTRO- SKOPIE A JEJÍ VYUŽITÍ V CHEMICKÉ ANALÝZE MICHAL TATARKOVIČ a, GABRIELA BRONCOVÁ a a MARTIN KRONĎÁK b a Ústav analytické chemie, Fakulta chemicko-inženýrská,

Více

STAVEBNÍ OBZOR ROČNÍK 21 ČÍSLO 07/2013

STAVEBNÍ OBZOR ROČNÍK 21 ČÍSLO 07/2013 STAVEBNÍ OBZOR ROČNÍK 21 ČÍSLO 07/2013 Navigace v dokumentu PAVLÍK, Z. FOŘT, J. ŽUMÁR, J. PAVLÍKOVÁ, M. MEDVEĎ, I. ČERNÝ, R. Sekundární vlivy na materiálové parametry charakterizující transport vodní páry

Více

CZ.1.07/1.1.30/01,0038

CZ.1.07/1.1.30/01,0038 Jitka oubalová Elektrotechnika Vytvořeno v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Z..7/../,8 Automatizace výrobních procesů ve strojírenství a řemeslech Střední průmyslová škola

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA INFORMATIKY

MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA INFORMATIKY MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA INFORMATIKY Technologie displejů a principy jejich činnosti BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Daniel Hruška Brno, 2011 Prohlášení Prohlašuji, že tato práce je mým původním autorským dílem,

Více

NANOMATERIÁLY A NANOTECHNOLOGIE VE STAVEBNICTVÍ 2012 NaNS 2012

NANOMATERIÁLY A NANOTECHNOLOGIE VE STAVEBNICTVÍ 2012 NaNS 2012 ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební NANOMATERIÁLY A NANOTECHNOLOGIE VE STAVEBNICTVÍ 2012 NaNS 2012 Sborník konference Praha 2012 EDITOŘI Zuzana Rácová, Pavel Tesárek, Václav Nežerka,

Více

Jaderná energetika v pracích mladé generace 2008

Jaderná energetika v pracích mladé generace 2008 Odbor energetického inženýrství Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně Český svaz vědeckotechnických společností Česká nukleární společnost a Mladá generace ČNS, o.s. Energovýzkum, spol. s r.o. Jaderná

Více

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ENERGETICKÝ ÚSTAV FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING ENERGY INSTITUTE MALÝ FOTOVOLTAICKÝ SYSTÉM SMALL PHOTOVOLTAIC

Více

STRIPPING VOLTAMETRIE

STRIPPING VOLTAMETRIE LABORATOŘ Z ANALYTICKÉ CHEMIE III - Zimní semestr - Úloha III. STRIPPING VOLTAMETRIE Vyučující: Specializace, výuka dne: Ing. Dr. Ivan ŠVANCARA... Ing. Radovan METELKA... ÚKOLY A ZÁMĚRY: seznámení s technikou

Více

P1, P2 - SPOJENÍ POLOVODIČOVÉHO SENZORU S PC

P1, P2 - SPOJENÍ POLOVODIČOVÉHO SENZORU S PC P1, P2 - SPOJENÍ POLOVODIČOVÉHO SENZORU S PC Úvod Od samého počátku své existence sleduje měřicí technika dva základní směry vývoje. První směr hledá nové měřicí principy, druhý se snaží dosáhnout stále

Více

ANALÝZA STARTŮ ZÁŘIVKOVÉHO OSVĚTLENÍ S ELEKTROMAGNETICKÝM PŘEDŘADNÍKEM

ANALÝZA STARTŮ ZÁŘIVKOVÉHO OSVĚTLENÍ S ELEKTROMAGNETICKÝM PŘEDŘADNÍKEM TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA MECHATRONIKY, INFORMATIKY A MEZIOBOROVÝCH STUDIÍ ÚSTAV MECHATRONIKY A TECHNICKÉ INFORMATIKY ANALÝZA STARTŮ ZÁŘIVKOVÉHO OSVĚTLENÍ S ELEKTROMAGNETICKÝM PŘEDŘADNÍKEM

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA CHEMICKÁ ÚSTAV CHEMIE POTRAVIN A BIOTECHNOLOGIÍ FACULTY OF CHEMISTRY INSTITUTE OF FOOD SCIENCE AND BIOTECHNOLOGY ANALÝZA VYBRANÝCH PRVKŮ

Více

ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS

ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS IV. Gaussův zákon Obsah 4 GAUSSŮV ZÁKON 4.1 ELEKTRICKÝ TOK 4. GAUSSŮV ZÁKON 3 4.3 VODIČE 13 4.4 SÍLA PŮSOBÍCÍ VE VODIČI 18 4.5 SHRNUTÍ 4.6 DODATEK: TAH A TLAK V ELEKTRICKÉM POLI

Více

Univerzita Karlova v Praze. Pedagogická fakulta. elektrických obvodů. Filip Devera. Katedra matematiky a didaktiky matematiky

Univerzita Karlova v Praze. Pedagogická fakulta. elektrických obvodů. Filip Devera. Katedra matematiky a didaktiky matematiky Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta Řešení úhoh z oblasti elektrických obvodů Filip Devera Katedra matematiky a didaktiky matematiky Vedoucí bakalářské práce: Prof. RNDr. Jarmila Novotná, CSc.

Více

Fakulta elektrotechnická Katedra elektroenergetiky a ekologie. Diplomová práce. Síťový spínaný zdroj s regulovatelným výstupem 0-70V/15A

Fakulta elektrotechnická Katedra elektroenergetiky a ekologie. Diplomová práce. Síťový spínaný zdroj s regulovatelným výstupem 0-70V/15A Fakulta elektrotechnická Katedra elektroenergetiky a ekologie Diplomová práce Síťový spínaný zdroj s regulovatelným výstupem 0-70V/15A Autor práce: Bc. Martin Švejda Vedoucí práce: Ing. Matouš Bartl Plzeň

Více

Praktická elektronová litografie

Praktická elektronová litografie Praktická elektronová litografie František MATĚJKA Obsah Elektronový litograf BS600 (1988), převzato z publikace Elektronový litograf BS600 a jeho technologické aplikace, ÚPT Brno, ČSAV, 1988. (nahoře)

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ, OSTRAVA, NA JÍZDÁRNĚ

STŘEDNÍ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ, OSTRAVA, NA JÍZDÁRNĚ STŘEDNÍ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ, OSTRAVA, NA JÍZDÁRNĚ 30, p. o. ELEKTRONIKA Ing. Pavel VYLEGALA 006 - - Obsah Elektrické obvody...4 Základní pojmy...4 Polovodičové součástky...6 Polovodič typu P,typu N,přechod

Více

4. Plazmochemické reakce. 4.1. Plazmochemie historie

4. Plazmochemické reakce. 4.1. Plazmochemie historie 4.1. Plazmochemie historie K systematickému fyzikálnímu výzkumu vlastností plazmatu se přistoupilo teprve ve 20. století. Avšak využití plazmatu je staré jako lidstvo samo. Plazma totiž nacházíme v každém

Více