MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Vyjmenovaná slova v učivu na 1. stupni ZŠ PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Diplomová práce. Katedra českého jazyka

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Vyjmenovaná slova v učivu na 1. stupni ZŠ PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Diplomová práce. Katedra českého jazyka"

Transkript

1 MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra českého jazyka Vyjmenovaná slova v učivu na 1. stupni ZŠ Diplomová práce Brno 2007 Vedoucí práce: PaedDr. Květoslava Klímová, Ph.D. Vypracovala: Kamila Doležalová

2 Prohlašuji, že jsem diplomovou práci vypracovala samostatně s použitím uvedené literatury a souhlasím, aby byla uložena v knihovně Pedagogické fakulty MU v Brně a sloužila ke studijním účelům. V Brně dne 10. dubna 2007 Kamila Doležalová 2

3 Velmi děkuji paní PaedDr. Květoslavě Klímové, Ph.D. za vedení diplomové práce a její cenné podněty a rady, které mně při psaní pomáhaly. Také chci poděkovat základním školám, které mi umožnily provést výzkum. 3

4 Obsah: Úvod... 5 I. Teoretická část Pravopis a jeho druhy Pravopis morfologický Pravopis syntaktický Pravopis lexikální Vyjmenovaná slova a jejich místo v RVP ZV Vyjmenovaná slova v učebnicích Řady vyjmenovaných slov Řady vyjmenovaných slov po B Řady vyjmenovaných slov po L Řady vyjmenovaných slov po M Řady vyjmenovaných slov po P Řady vyjmenovaných slov po S Řady vyjmenovaných slov po V Řady vyjmenovaných slov po Z Typy úkolů v učebnicích pro 3. ročník II. Praktická část Metodologický postup výzkumu Stanovení hypotézy Metody užité při zkoumání Přehled slov vybraných pro test Písemný test a uplatňovaný metodologický postup Interpretace výsledků Shrnutí Závěr Seznam použité literatury Resumé Summary Přílohy Příloha č. 1: Příprava na vyučovací hodinu Příloha č. 2: Domácí úkol Příloha č. 3: Celkový přehled všech zkoumaných slov

5 Úvod Ve své diplomové práci jsem se zaměřila na jeden z nejobtížnějších pravopisných jevů na 1. stupni ZŠ psaní y, ý po obojetných souhláskách, na tzv. vyjmenovaná slova. I když ještě nemám velké zkušenosti, všimla jsem si během svého působení na základních školách v průběhu praxe, že toto pravopisné učivo působí žákům potíže. Zajímalo mě, kolik místa je učivu věnováno v RVP ZV a učebnicích, jak je učivo vyvozováno, procvičováno a upevňováno, jaké typy cvičení autoři učebnic zařadili. Diplomovou práci jsem rozdělila na dvě části. V první, teoretické jsem se zaměřila na pravopis a jeho druhy, na postavení učiva o vyjmenovaných slovech v RVP ZV a na to, jak jsou jednotlivé řady zpracovány v učebnicích. Pro srovnání jsem si zvolila tři typy učebnic: ALTER, SPN, a. s., a PRODOS. Jako základní jsem si vybrala učebnice z SPN, a. s., protože jejich užívání je nejrozšířenější. S tím jsem porovnala řady alternativních učebnic z nakladatelství ALTER a PRODOS. Ve druhé, praktické části jsem pomocí písemného testu zkoumala, do jaké míry si žáci učivo osvojili a co jim činí největší potíže. Pro výzkum jsem zvolila vzorek 308 respondentů ze čtyř základních škol (ZŠ Pastviny, ZŠ Vlčnov, ZŠ Pavlovská a C+M církevní ZŠ Lechova), a to 157 respondentů ze 3. ročníku a 151 z 5. ročníku. Součástí diplomové práce je také příprava na vyučovací hodinu, která je zaměřena na jednu z nejobtížnějších řad vyjmenovaných slov, a to na vyvození učiva vyjmenovaných slov po V. V řadě jsou např. málo obvyklá slova (vyžle, výheň apod.), slova s předponou vy-, vý- a homofona (vír výr). 5

6 I. Teoretická část 1. Pravopis a jeho druhy Pravopis (ortografie) je ustálený způsob, jak se grafickými znaky zaznamenávají projevy spisovného jazyka. 1 Pravopisné jevy jsou z didaktického hlediska tříděny podle toho, je li určitý způsob psaní založen na vlastnostech kořene, kmene nebo tvaru slova, nebo vyplývá li z větného vztahu. Na základě toho rozdělujeme pravopis na: a) lexikální b) morfologický (tvaroslovný) c) syntaktický (skladební) S výcvikem pravopisu morfologického a syntaktického se na 1. stupni základní školy teprve začíná, jeho hlubší poznání je zařazeno až na 2. stupeň základní školy Pravopis morfologický Pravopis zahrnuje nácvik těchto jevů: a) psaní i, í/ y, ý v koncovkách podstatných jmen přídavných jmen sloves (v přítomném čase) b) psaní mě mně v tvarech zájmena já Úspěšné zvládnutí tohoto typu pravopisu závisí na kvalitě osvojení mluvnického učiva Pravopis syntaktický Tento typ pravopisu souvisí se stavbou věty a souvětí. Jde o vyznačení shody přísudku s podmětem a o interpunkci ve větě jednoduché a souvětí. Součástí nácviku syntaktického pravopisu je také grafický záznam přímé řeči. 1 BRABCOVÁ, R. Didaktika českého jazyka. Praha: SPN, 1990, str BRABCOVÁ, R. Didaktika českého jazyka. Praha: SPN, 1990, str

7 1. 3 Pravopis lexikální Těžiště pravopisného výcviku na 1. stupni základní školy je v pravopise lexikálním, který je založen především na pamětném osvojování uvedených jevů. Jde o ustálenou podobu kořene slova i jeho částí, přípon a předpon. 3 Zahrnuje nácvik těchto jevů: psaní i y po měkkých a tvrdých souhláskách v pozici mimo koncovku S tímto učivem se začíná ve 2. ročníku, v dalších ročnících se už jen průběžně procvičuje a opakuje. Žáci si nejprve pamětně osvojují řady tvrdých a měkkých souhlásek a poté procvičují psaní i/ y po těchto souhláskách. Rozdíl v psaní di dy, ti ty, ni ny činí obvykle problémy žákům s dysortografií. Při nácviku mohou pomoci tvrdé kostky ze dřeva a měkké z molitanu, které žáci při vyslovování mačkají, aby zapojili co nejvíce smyslů, v tomto případě hmat. Kostky má každý žák. Dřevěné jsou popsány tvrdými slabikami, a to vždy červeně, molitanové jsou popsány slabikami měkkými modře. Při práci s kostkami postupujeme takto: řekneme slovo s některou z procvičovaných slabik, žák si slabiku potichu vysloví a ukáže příslušnou kostku; ukážeme kostku, případně vyslovíme slabiku, žák říká slova s touto slabikou. 4 označování kvantity samohlásek Učivo je zařazeno do 2. ročníku. Je důležité žáky upozornit, že v češtině může nesprávně označená kvantita samohlásky změnit význam celého slova, např. krůta krutá, parky párky, muže může, dal dál apod. Někdy žáci vynechávají čárky z nepozornosti, jindy může být příčinou chyb specifická porucha v učení. K nápravě může pomoci tzv. bzučák. S použitím bzučáku nacvičujeme správnou délku samohlásek. Zvonek bzučák je nezbytnou pomůckou učitele v dyslektické třídě. Zvoníme dlouze nebo krátce podle délky slabiky. 5 Žáci mohou také chybovat vlivem domácího nářečí, ve kterém může být kvantita samohlásky od spisovného jazyka odlišná ve středomoravské oblasti např. u slov bláto blato, v lašském nářečí jsou jen krátké samohlásky. 3 HAUSER, KLÍMOVÁ, KNESELOVÁ, MARTINEC. Didaktika českého jazyka pro 2. stupeň ZŠ. Brno: MU, 2007, str BALŠÍKOVÁ, DAN. Náprava čtení a psaní. Brno: PPP, 1995, str BALŠÍKOVÁ, DAN. Náprava čtení a psaní. Brno: PPP, 1995, str

8 psaní ě ve skupinách dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě S těmito skupinami slabik se žáci seznamují již ve 2. ročníku a osvojují si je při praktickém procvičování. Výcvik v tomto ročníku ukončen není. Ve 4. ročníku jsou žáci v souvislosti s učivem o stavbě slova poučeni o předponách a procvičují rozdíl v psaní mezi skupinami bě bje (oběd objet), vě vje (věta vjet). psaní znělých a neznělých souhlásek na konci a uvnitř slov Učivo je zařazeno od 2. ročníku. Žáci postupně zjišťují, že se některé souhlásky na konci či uvnitř slova liší ve výslovnosti a v psané podobě. Při zdůvodňování si pomáhají buď jiným tvarem slova (dub dubu) nebo slovem příbuzným (dub dubový). Některá slova si však musí osvojit pamětně. Jsou to většinou spojky ačkoliv, když, než, až apod. dělení slov na konci řádku Žáci na 1. stupni dělí slova na konci řádku podle slabik: že le zo, prá ce, kou pit. Další možnosti dělení slov poznávají v učivu o stavbě slova, dělí je na základě předpony a kořene: na jde, ne bez pe čí, pře tlak apod. zkratky a značky Podle vzniku rozlišujeme zkratky: a) iniciálové vzniklé z prvních písmen slov názvu; b) skupinové vzniklé z počátečních hlásek nebo jejich skupin. Žáci si osvojují, že iniciálové zkratky se píší velkými písmeny bez teček, skupinové mají velké počáteční písmeno. Ve škole žáky upozorníme pouze na zkratky všeobecně rozšířené, se kterými se setkávají ve svém okolí. Např. ZŠ, ČR, Čedok apod. psaní velkých písmen u vlastních jmen Na 1. stupni základní školy se žáci seznamují s jednoduššími případy tohoto obtížného pravopisného učiva. Ve 2. ročníku píší velkým písmenem jména osob (také jejich příjmení), zvířat a jednoslovná jména měst, vesnic, hor a řek. Postupně se učivo rozšiřuje o jména národů a jejich příslušníků, žákům blízké víceslovné názvy zemí, států, institucí, měst, vesnic, řek, pohoří a hor. Důležitá je u tohoto učiva především znalost psaní vlastních jmen v regionu, z kterého žák pochází. Např. na 8

9 Uherskohradišťsku: řeka Morava, Uherské Hradiště, lázně Luhačovice, hrad Buchlov, Slovácké divadlo, Moravské Slovácko apod. psaní slov přejatých Toto učivo se probírá průběžně od 2. do 5. ročníku. Pokud žáci narazí na cizí slovo, např. i v jiných předmětech, učitel objasní jeho pravopis, ale znalost psaní neprověřuje. Např. diktát (český jazyk), matematika, metrický cent, kilogram (matematika), historie, demokratický stát (vlastivěda), paprika, akvárium (přírodověda) aj. psaní některých předpon a předložek Toto učivo je přímo spjato s učivem o vyjmenovaných slovech, ale i s učivem o párových souhláskách, slovních druzích a tvoření slov. Cílem je: 1. Naučit žáky rozlišovat předložky a předpony, a to hlavně v písmu (psaní dohromady nebo zvlášť, např. pod schody X podchod); 2. Naučit správnému psaní předložek a předpon, jejichž koncové znělé souhlásky se vyslovují nezněle, např. odpracovat, pod dveřmi apod.; 3. Naučit psát slova s předponou vy, ob, v. 6 psaní i y po obojetných souhláskách Vyjmenovaná slova (zastarale vyňatá slova nebo vybraná slova) je skupina domácích slov, v jejichž kořenech (a v kořenech jejich tvarů) a ve slovech, která jsou od nich odvozená nebo jsou s nimi příbuzná, se po obojetné souhlásce píše (tvrdé) y (ý). 7 S pravopisem i y po obojetných souhláskách se začíná ve 3. ročníku. Osnovy požadují, aby si žáci pamětně osvojili ucelené řady vyjmenovaných slov, aby dovedli správně psát i y po obojetných souhláskách mimo koncovku ve vyjmenovaných slovech a v často používaných příbuzných slovech a aby uměli řešení zdůvodnit. 6 BRABCOVÁ, R. Didaktika českého jazyka. Praha: SPN, 1990, str Pravidla českého pravopisu. Academia : Praha 1993, vydání 1., str

10 Podstatu jevu by žáci nepochopili, protože je historicky podmíněna. Proto se musí řady vyjmenovaných slov naučit pamětně, což jim nečiní zvláštní potíže a zapamatování bývá v tomto věku trvalé. Je podpořeno ještě rytmickým uspořádáním. 8 Řady by neměly být měněny, aby se je žáci nemuseli přeučovat. Pravopis méně frekventovaných vyjmenovaných slov (například vlys, vyza, plytký) si žáci v budoucnu osvojí izolovaně, a to na základě rozšiřování slovní zásoby. V některých současných učebnicích se vyskytují řady vyjmenovaných slov s různými obměnami. Například v učebnicích nakladatelství ALTER jsou ve vyjmenovaných slovech po B uvedena tato slova: být, obyčej, bystrý, bylina, kobyla, býk, babyka (Bydžov, Přibyslav, Zbyněk ). 9 Vynechána jsou slova bydlit, obyvatel, byt, příbytek, nábytek, dobytek, která jsou v dalších typech učebnic součástí osvojované řady. Na nástěnných tabulích, které mají žáci a učitelé k dispozici, tato slova uvedena jsou. Blíže o tom pojednáváme v kapitole Vyjmenovaná slova v učebnicích. Nad úpravou řad vyjmenovaných slov se v časopise Komenský zamýšlí doc. PhDr. Josef Hubáček. 10 Navrhuje, aby se řady vyjmenovaných slov omezily, a to tak, aby všechna jména míst byla zařazena do učiva zeměpisného a názvy biologické zase do učiva prvouky. Při uspořádání v řadách preferuje rytmizované skupiny k usnadnění pamětního osvojení a lepšího vybavování. Méně frekventované výrazy by nahradil běžnějšími, např. výraz obyčej výrazem obyčejný, sloveso smýkat podstatným jménem smyk, slovo nazývat se frekventovanějším slovem ozývat se. Dále navrhuje rozšířit řadu vyjmenovaných slov o některá často používaná slova s předponou vy. Opírá se přitom o frekvenci výrazů v rozborech žákovských písemných projevů. Počítá s tím, že by se na 1. stupni žáci učili poměrně krátké řady a tím by zůstalo více času na procvičování. Na 2. stupni by se pak připojovala další slova dle potřeby. Tento návrh uvádí jako námět k diskusi. V dalších číslech uvedeného časopisu se na tento článek objevuje mnoho reakcí. Většina autorů článků by řady aktualizovala. Některým se vypuštění biologických a zeměpisných názvů líbí, jiným zase ne. Tato otázka zůstává stále otevřená a doposud k žádným výraznějším změnám nedošlo. 8 BRABCOVÁ, R. Didaktika českého jazyka. Praha: SPN, 1990, str DVORSKÝ, L., LOVIS, K. Český jazyk pro třetí ročník. Všeň: ALTER, 1995, str HUBÁČEK, J. Anketa k úpravě řad vyjmenovaných slov.in KOMENSKÝ, roč. 124, č. 7/8, březen duben 2000, str. 162,

11 Důležité však je, aby řady vyjmenovaných slov byly ve všech typech učebnic jednotné, aby v praxi nedocházelo k tomu, že jinak jsou řady vyjmenovaných slov uvedeny ve třetím, čtvrtém a jinak v pátém ročníku. Jako příklad uvádím učebnice nakladatelství PRODOS, kde jsou v 5. ročníku slova uvedena v odlišném pořadí, než tomu bylo ve 3. a 4. ročníku, a navíc se v přehledu vyjmenovaných slov objevila nová slova jako například slynout, plytký, vlys, mykat, sumýš, mys, mýto, pýří, pyj, cavyky, vyza, vyžle. 11 Kromě pamětného osvojení řad by měl žák rozlišovat pojmy vyjmenované slovo, jiný tvar vyjmenovaného slova a slovo příbuzné. Toho pak využívá při zdůvodňování pravopisu a při hledání řešení, zda napíše po obojetné souhlásce y, nebo i. Podle Radoslavy Brabcové (1990) je nutné při výuce vyjmenovaných slov respektovat tyto zásady: 1. Od počátku vycházet z celých řad (při pamětním osvojování i při procvičování); 2. Pravopis vyjmenovaných slov i slov příbuzných cvičit současně; 3. Procvičovat zároveň i slova s i, í po dané souhlásce, protože tak je před žáky postaven problém; 4. Nepravá homonyma cvičit zpočátku ve dvojicích tak vynikne rozdíl lexikálních významů; 5. Ve 3. ročníku se soustředit na osvojení algoritmu (hledání řešení) ; 6. Ve 4. ročníku procvičovat osvojený postup a uvádět více příbuzných slov; 7. Výcvik tohoto pravopisného jevu má být dovršen v 5. ročníku; 8. Těžiště výcviku vidět v souhrnných cvičeních; 9. Při hodnocení mít na paměti, že se žáci ještě tomuto pravopisu učí; 10. Vyhýbat se stereotypnosti při výuce a unavenosti žáků aktivizujícími metodami. 12 Při nacvičování tohoto pravopisného jevu je velmi důležitý metodický postup. Hana Mühlhauserová v časopise Komenský navrhuje při výuce vyjmenovaných slov: Srov. MIKULENKOVÁ, H. a kol. Český jazyk pro 4. ročník. Olomouc, Prodos, 1993 a Český jazyk pro 5. ročník ze stejného nakladatelství. 12 BRABCOVÁ, R. Didaktika českého jazyka. Praha: SPN, 1990, str MÜHLHAUSEROVÁ, H. Nebojte se vyjmenovaných slov na 1.stupni. In Komenský, roč. 127, květen 2003, str

12 1. Vysvětlit, co to vyjmenovaná slova jsou a proč se jimi mají žáci zabývat; 2. Zopakovat druhy souhlásek tvrdé, měkké a obojetné; 3. Procvičovat mluvnické tvary slov a slova příbuzná na příkladech z praxe nebo pomocí různých her; 4. Seznámit žáky s řadou vyjmenovaných slov, např. po B. Vysvětlit význam každého slova; 5. Pamětné osvojení vyjmenovaných slov memorováním, vyhledáváním nejkratšího/nejdelšího slova. Nejde o zvládnutí pořadí slov, ale o zvládnutí všech slov, ve kterých píšeme po obojetné souhlásce y, ý. Zautomatizovat zvukovou i grafickou podobu; 6. Opis řady vyjmenovaných slov, připojení obrázku vytvoření deníku; 7. Postupné probírání vyjmenovaných slov (zhruba po trojicích slov) a slov příbuzných, která si žáci mohou připisovat do deníku; 8. Řešení úkolů a pravopisných cvičení podle učebnice k jednotlivým trojicím; 9. Procvičování pravopisu celé řady vyjmenovaných slov různou formou; 10. Po důkladném zvládnutí první řady a procvičení probírat slova po p stejným způsobem jako u slov po b. Nácviku pravopisu vyjmenovaných slov a pravopisu slov příbuzných se na stránkách časopisu Komenský věnuje ve dvou článcích i doc. PhDr. Josef Hubáček. 14 V prvním J. Hubáček zmiňuje dva předpoklady správného psaní vyjmenovaných slov, a to jejich znalost nabytou pamětním ovládnutím jejich řad a jejich vybavování v žákově mysli. Učitelé totiž často potvrzují, že žák při psaní chybuje, i když řadu zná. Nedovede tedy vlastně použít pravidlo. J. Hubáček proto podává několik návrhů, které mají k vybavování jednotlivých výrazů pomoci. Například: a) psaní i ústní posuzování izolovaného vyjmenovaného slova, nejen však v jeho základním tvaru; b) otázky typu Které slovo předchází v řadě před slovem bylina? Cvičení má vést k tomu, aby si žák na bázi řady vybavoval slovo izolované; 14 HUBÁČEK, J. K nácviku pravopisu vyjmenovaných slov. In Komenský, r. 115, č. 9 10/ květen červen 1991, str HUBÁČEK, J. K nácviku pravopisu slov příbuzných. In Komenský, r. 116, č. 5/ leden 1992, str

13 c) formulace úkolu tak, aby žák rozdělil svou pozornost, např. Napiš tiskacím písmem slovo myš. Sestav z těchto písmen vyjmenované slovo; d) cvičení, která navodí významové souvislosti mezi slovy jednotlivých řad, vytvoření velmi krátkých vět, které se budou v nácviku opakovat, např. Zamykejte byt; e) skupinová práce s úkoly typu Vypište ze všech řad jména lidí (zvířata, jména měst, přídavná jména, slovesa, ) apod. V druhém článku J. Hubáček navrhuje, že by se mohly mezi nácvik vyjmenovaných slov a procvičování slov příbuzných vložit kapitoly ze slovotvorby. Podle zkušeností, které jsem zatím praxí získala, by se toto učivo mohlo zařadit už před vyjmenovaná slova, aby si žáci mohli vyjmenovaná slova a příbuzná slova osvojovat paralelně. Když jsem se během své praxe při osvojování tohoto učiva žáků např. ptala, které slovo je příbuzné k slovu obyčej, uváděli slova jako obličej, obinadlo apod. 2. Vyjmenovaná slova a jejich místo v RVP ZV Od školního roku 2007/2008 vejde v platnost Rámcový vzdělávací program základního vzdělání (RVP ZV), a to v 1. a 6. třídě základní školy. Některé pilotní školy podle něj učí už teď. Například ZŠ Horníkova 1 jako první (pilotní) škola v Brně na základě RVP ZV vytváří svůj vlastní školní vzdělávací program již od školního roku 2002/ Zásadní změnou má být to, aby se žáci neučili pro učivo samotné, ale aby se učivo stalo prostředkem k získání kompetencí. RVP ZV označuje tzv. klíčovými kompetencemi závazné požadavky na výsledky vzdělávání žáků, které nevycházejí pouze ze specifik jednotlivých předmětů, ale dotýkají se univerzálnějších znalostí, dovedností a postojů žáků, které běžně potřebujeme ve svém životě a které jsou využitelné v mnoha životních i pracovních situacích. 16 Jsou to takové znalosti, dovednosti, postoje a hodnoty, kterými má škola vybavit všechny žáky především proto, aby byli schopni řešit problémy a úkoly, se kterými se setkají v běžném životě a které je vybaví takovými schopnostmi a vlastnostmi, že budou ochotni se dále

14 vzdělávat. 17 Mezi klíčové kompetence v RVP ZV patří kompetence k učení, kompetence k řešení problémů, kompetence komunikativní, sociální a personální, občanské a pracovní. Osvojením uvedených kompetencí se má žák lépe začlenit do života a stát se plnohodnotným občanem. Psaní i, í a y, ý po obojetných souhláskách patří v RVP ZV do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, realizuje se ve vzdělávacím oboru Český jazyk a literatura, konkrétně v obsahové složce Jazyková výchova. V samotném obsahu učiva o psaní i/ y po obojetných souhláskách však k žádným výrazným změnám nedošlo. Jde v podstatě o to, najít co nejlepší způsob, jak toto učivo žákům podat, aby ho nejen pochopili, ale také dokázali získanou dovednost uplatňovat v praxi. RVP ZV stanovuje v rámci učiva o vyjmenovaných slovech tyto očekávané výstupy: JAZYKOVÁ VÝCHOVA Očekávané výstupy 1. období žák vyhledá v textu slova příbuzná odůvodňuje a píše správně: i/y po tvrdých a měkkých souhláskách i po obojetných souhláskách ve vyjmenovaných slovech Očekávané výstupy 2. období žák porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova vícevýznamová rozlišuje ve slově kořen a část předponovou píše správně i/y ve slovech po obojetných souhláskách 18 Pokusíme se nyní ukázat, jak lze jednotlivé kompetence prostřednictvím učiva o vyjmenovaných slovech rozvíjet. Kompetence k učení: Žák na základě pamětného osvojení vyjmenovaných slov, propojení vyjmenovaných slov a slov příbuzných efektivně využívá této dovednosti v praktickém životě. Jednotlivá slova lze sice nalézt v Pravidlech českého pravopisu nebo ve Slovníku spisovné češtiny, ale při psaní v běžném životě nemusí neustále str. 23 (VUP. Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Praha: INFRA, s.r.o., 2005). 14

15 listovat a slova hledat. Žák pamětně ovládá jednotlivé řady slov a slova příbuzná si dokáže odvodit. V různých typech cvičení může posoudit vlastní pokrok a naplánovat si, jakým způsobem by mohl své učení zdokonalit. Tím je veden k sebehodnocení, které je pro jeho budoucí život nezbytné. Kompetence k řešení problémů: Pro rozvoj logického myšlení a pro rozvoj myšlenkových operací je velice důležité předkládat žákům problémové úkoly. Při probírání učiva o vyjmenovaných slovech se nabízí mnoho možností. Žáci mohou mít za úkol např. slova třídit, seskupovat podle příbuznosti. Žák řeší problém při rozhodování, jaké i y napíše, a vždy si také řešení odůvodňuje (obhajuje). Např.: Protože je slovo bylinkový příbuzné k vyjmenovanému slovu bylina, napíšeme po b tvrdé y. Objevené poznatky může žák aplikovat například tak, že vymýšlí vyprávění, do kterého musí některá z vyjmenovaných slov nebo slov příbuzných zařadit. Tím se rozvíjí zároveň i tvořivost žáků. Kompetence komunikativní: Tuto kompetenci můžeme rozvíjet jak v mluvené, tak v písemné podobě. Žáci by měli mít příležitost naslouchat názorům svých spolužáků, diskutovat o nich, upřesňovat je a objevit správné řešení, protože u psaní i y konkrétního slova v určitém významu je správná jen jedna odpověď. Je také možné zařadit takové mluvní cvičení, ve kterém žáci v mluveném projevu použijí co nejvíce slov s tvrdým y po obojetné souhlásce. V písemném projevu žák užívá správně i y po obojetných souhláskách, což je důležité pro psaní např. dopisu, zprávy, oznámení, inzerátu apod. Kompetence sociální a personální: Při probírání učiva o vyjmenovaných slovech můžeme střídat individuální činnosti s činnostmi skupinovými, které vyžadují spolupráci žáků. Žáci se při nich naučí dodržovat určitá pravidla, naučí se vzájemně tolerovat, zodpovídat za plnění společného úkolu. Ve skupinách si vzájemně pomáhají, požádají o radu, když něčemu nerozumí, nebo naopak vysvětlí učivo žákům, kteří učivo ještě nechápou. 15

16 Kompetence občanské: Žák je seznámen s tím, že psaní i y po obojetných souhláskách vzniklo na základě historického vývoje. Tento vývoj žák respektuje a uvědomuje si jedinečnost českého jazyka. Při procvičování mohou být využity různé texty s občanskou tematikou, které obsahují vyjmenovaná slova. Žáci odůvodňují pravopis těchto slov a zároveň se dozvídají různé zajímavosti např. o svých právech a povinnostech, o dopravní výchově apod. Kompetence pracovní: Úsilí naučit se vyjmenovaným slovům a poznat slova příbuzná vede žáka k trpělivosti a pracovitosti. Pokud dá učitel žákům možnost vykonávat smysluplné činnosti, nechá je samostatně se rozhodovat a projevovat a pokud žáci rozumí, čemu a proč se učí, mohou se jednotlivé klíčové kompetence utvářet v souladu s přirozenými schopnostmi a zájmy žáků Vyjmenovaná slova v učebnicích Učebnice jsou základní odbornou pomůckou, a to pro žáka i učitele. Jsou vytvořeny v souladu s učebními osnovami, nově RVP ZV. Didakticky by měly být přizpůsobeny adresátům, respektovat jejich věk a znalosti. Učitel se jimi nemusí řídit zcela, protože závazným dokumentem jsou pro něj osnovy, nově RVP. Do roku 1990 byly učebnice jednotné, byly tvořeny stálým kolektivem autorů a členy autorských kolektivů byli také učitelé z praxe. V současné době jsou nabízeny různé řady učebnic od různých autorů a bohužel ne vždy té nejlepší kvality. Ve své práci jsem se zaměřila na tři typy učebnic pro ročník základní školy, a to z nakladatelství SPN, a. s., ALTER a PRODOS. Zajímalo mě, zda jsou řady vyjmenovaných slov v učebnicích a jednotlivých ročnících jednotné a jaké typy cvičení k procvičování a upevňování učiva nabízejí publikováno v publikaci Rosecká, Z. Malá didaktika činnostního učení.brno; Tvořivá škola,

17 3. 1 Řady vyjmenovaných slov Řady vyjmenovaných slov po B V učebnici z nakladatelství ALTER je v řadě uvedeno 10 vyjmenovaných slov: být, obyčej, bystrý, bylina, kobyla, býk, babyka (Bydžov, Přibyslav, Zbyněk ). 20 Řada je sice jednodušší na zapamatování, ale o to obtížnější se pro žáky stává zařazení příbuzných slov, například ke slovesu být slovo dobytek. Podle návodu v učebnici si žáci mají vést slovníček a do něj si příbuzná slova z cvičení vypisovat. V učebnici z nakladatelství SPN, a. s., tvoří řadu tato vyjmenovaná slova: být bydlit obyvatel byt; příbytek nábytek dobytek; obyčej bystrý bylina; kobyla býk Přibyslav. 21 Celkem tvoří řadu 13 vyjmenovaných slov. Oproti učebnici z nakladatelství ALTER chybí slovo babyka, ale přibyla slova bydlit, obyvatel, byt, příbytek, nábytek, dobytek. V učebnici z nakladatelství PRODOS je řada sestavena z těchto 14 slov: být bydlit obyvatel byt, příbytek nábytek dobytek zbytek, obyčej bystrý bylina, kobyla býk Přibyslav. 22 Vidíme, že oproti řadě z SPN, a. s., je zde navíc slovo zbytek, slovo babyka chybí stejně jako v SPN. Pro lepší názornost uvádíme grafické zpracování. Graf č. 1: Vyjmenovaná slova po B ALTER (10) babyka SPN, a. s. (13) být obyčej bystrý bydlit bylina kobyla obyvatel býk (Přibyslav) byt příbytek nábytek dobytek zbytek PRODOS (14) 20 DVORSKÝ, L., LOVIS, K. Český jazyk pro třetí ročník. Všeň: ALTER, 1995, str DVOŘÁKOVÁ, Z., STYBLÍK, V., ONDRÁŠKOVÁ, K. Český jazyk pro 3. ročník ZŠ. Praha: SPN, a. s., 1997, str MIKULENKOVÁ, H. A KOL. Český jazyk pro 3. ročník základního školství. Olomouc: PRODOS, 1997, str

18 Řady vyjmenovaných slov po L ALTER: slyšet, mlýn, blýskat se, polykat, plynout, plýtvat, lýko, lýtko, lyže, vzlykat, lysý, plyš, pelyněk 23 SPN, a. s.: slyšet mlýn blýskat se; polykat plynout plýtvat; vzlykat lysý - lýtko; lýko lyže - pelyněk; plyš 24 PRODOS: slyšet mlýn blýskat se, polykat plynout plýtvat, vzlykat lysý lýtko, lýko lyže pelyněk, plyš 25 Slova v řadách po souhlásce L se ve všech třech typech učebnic shodují v počtu, shodně uvádějí 13 slov v jejich podobě, ale liší se uváděným pořadím. Graf č. 2: Vyjmenovaná slova po L ALTER (13) SPN, a. s. (13) slyšet mlýn blýskat se polykat plynout plýtvat vzlykat lysý lýtko lýko lyže pelyněk plyš PRODOS (13) 23 DVORSKÝ, L., LOVIS, K. Český jazyk pro třetí ročník. Všeň: ALTER, 1995, str DVOŘÁKOVÁ, Z., STYBLÍK, V., ONDRÁŠKOVÁ, K. Český jazyk pro 3. ročník ZŠ. Praha: SPN, a. s., 1997, str MIKULENKOVÁ, H. A KOL. Český jazyk pro 3. ročník základního školství. Olomouc: PRODOS, 1997, str

19 Řady vyjmenovaných slov po M ALTER: my, mýt, myslit, mýlit se, myš, hmyz, hlemýžď, mýtit, zamykat, smýkat, chmýří, Litomyšl 26 SPN, a. s.: my mýt myslit mýlit se; hmyz myš - hlemýžď; mýtit zamykat smýkat; dmýchat chmýří nachomýtnout se; Litomyšl 27 PRODOS: my mýt myslit mýlit se, hmyz myš hlemýžď, mýtina zamykat smyk, dmýchat chmýří nachomýtnout se, Litomyšl 28 V řadě vyjmenovaných slov, které učebnice nakladatelství ALTER nabízí k osvojení, chybí ve srovnání s učebnicemi z nakladatelství SPN, a. s., a PRODOS slova dmýchat a nachomýtnout se. Také je vyměněno pořadí slov myš a hmyz. V učebnici nakladatelství PRODOS jsou slova mýtit a smýkat nahrazena oproti srovnávaným řadám používanějšími slovy mýtina a smyk. Graf č. 3: Vyjmenovaná slova po M ALTER (12) mýtit SPN, a. s. (14) smýkat my mýt myslit mýlit se hmyz myš hlemýžď zamykat chmýří Litomyšl dmýchat nachomýtnout se mýtina smyk PRODOS (14) 26 DVORSKÝ, L., LOVIS, K. Český jazyk pro třetí ročník. Všeň: ALTER, 1995, str DVOŘÁKOVÁ, Z., STYBLÍK, V., ONDRÁŠKOVÁ, K. Český jazyk pro 3. ročník ZŠ. Praha: SPN, a. s., 1997, str MIKULENKOVÁ, H. A KOL. Český jazyk pro 3. ročník základního školství. Olomouc: PRODOS, 1997, str

20 Řady vyjmenovaných slov po P ALTER: pýcha, pytel, pysk, netopýr, slepýš, pyl, kopyto, klopýtat, třpytit se, pykat, pýřit se, pýr 29 SPN, a. s.: pýcha pytel pysk; netopýr slepýš pyl; kopyto klopýtat třpytit se; zpytovat pykat pýr; pýřit se čepýřit se 30 PRODOS: pýcha pytel pysk, netopýr slepýš pyl, kopyto klopýtat třpytit se, zpytovat pykat pýr, pýřit se čepýřit se 31 Řady vyjmenovaných slov po obojetné souhlásce P se v učebnicích nakladatelství SPN, a. s., a PRODOS shodují. V učebnici nakladatelství ALTER chybí ve srovnání s učebnicemi nakladatelství SPN, a. s., a PRODOS slova zpytovat a čepýřit se. Učebnice nakladatelství ALTER tedy opět nabízí řadu s nejmenším počtem slov, tj. 12. Graf č. 4: Vyjmenovaná slova po P ALTER (12) SPN, a. s. (14) pýcha pytel pysk netopýr slepýš pyl kopyto klopýtat třpytit se pykat pýr pýřit se zpytovat čepýřit se PRODOS (14) 29 DVORSKÝ, L., LOVIS, K. Český jazyk pro třetí ročník. Všeň: ALTER, 1995, str DVOŘÁKOVÁ, Z., STYBLÍK, V., ONDRÁŠKOVÁ, K. Český jazyk pro 3. ročník ZŠ. Praha: SPN, a. s., 1997, str MIKULENKOVÁ, H. A KOL. Český jazyk pro 3. ročník základního školství. Olomouc: PRODOS, 1997, str

21 Řady vyjmenovaných slov po S ALTER: sytý, syn, sýr, syrový, sychravý, usychat, sýkora, sysel, sýček, syčet, sypat 32 SPN, a. s.: syn sytý sýr; syrový sychravý usychat; sýkora sýček sysel; syčet sypat 33 PRODOS: syn sytý sýr; syrový sychravý usychat; sýkora sysel sýček; syčet sypat 34 Počet slov i jejich typ se ve všech třech typech učebnic shodují. Různé je však jejich uváděné pořadí. V nakladatelství ALTER je ve srovnání s učebnicemi nakladatelství SPN, a. s., a PRODOS jiné pořadí slov sytý a syn, v učebnici SPN, a. s., je ve srovnání s učebnicemi nakladatelství ALTER a PRODOS odlišné pořadí slov sysel a sýček. Graf č. 5: Vyjmenovaná slova po S ALTER (11) SPN, a. s. (11) syn sytý sýr syrový sychravý usychat sýkora sýček sysel syčet sypat PRODOS (11) 32 DVORSKÝ, L., LOVIS, K. Český jazyk pro třetí ročník. Všeň: ALTER, 1995, str DVOŘÁKOVÁ, Z., STYBLÍK, V., ONDRÁŠKOVÁ, K. Český jazyk pro 3. ročník ZŠ. Praha: SPN, a. s., 1997, str MIKULENKOVÁ, H. A KOL. Český jazyk pro 3. ročník základního školství. Olomouc: PRODOS, 1997, str

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA září Žák porovnává významy slov, zvláště slova podobného nebo stejného významu a slova vícevýznamová. Žák dokáže rozlišit mluvnické kategorie podstatných jmen (pád, číslo, rod), rozliší větu jednoduchou

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák porovnává významy slov, zvláště slova podobného nebo stejného významu a slova vícevýznamová O jazyce Opakování učiva 3. ročníku Národní jazyk Naše vlast a národní jazyk Nauka o slově Slova a pojmy,

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA říjen září Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Zvuková stránka jazyka Slovní zásoba a tvoření slov Skladba Sluchové rozlišení hlásek

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Žák rozlišuje počet slabik a písmen ve slovech Postupné rozšiřování slovní zásoby Učí se užívat

Více

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby, průřezová témata rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu

Více

VY_32_INOVACE_12_1_08_VYJM_SL_synonyma_P, S, V (1).notebook. November 19, 2012. Vyjmenovaná slova P, S, V / synonyma. Kateřina Vlčková, Mgr.

VY_32_INOVACE_12_1_08_VYJM_SL_synonyma_P, S, V (1).notebook. November 19, 2012. Vyjmenovaná slova P, S, V / synonyma. Kateřina Vlčková, Mgr. Vyjmenovaná slova P, S, V / synonyma Kateřina Vlčková, Mgr. 1 Český jazyk VY_32_INOVACE_12108 9. 11. 2012 Kateřina Vlčková IV. A 8. 11. 2012 1 sl. SOUZNAČNÁ / SYNONYMA Vyjmenovaní slova P, S, V 1) Sl.

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa28. října 2707, příspěvková organizace

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa28. října 2707, příspěvková organizace Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Dostupné z: Autor Tematická oblast- Sada 37 CZ.1.07/1.5.00/34.0880 VY_32_INOVACE_721_Vyjmenovaná slova I._ pwp Střední odborná škola a Střední odborné učiliště

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura 1 Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Kompetence komunikativní Kompetence pracovní Kompetence k řešení problémů Kompetence sociální a personální Kompetence občanské RVP výstupy ŠVP výstupy

Více

7 UČEBNÍ OSNOVY 7.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Český jazyk (ČJ) Charakteristika předmětu 1. stupně

7 UČEBNÍ OSNOVY 7.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Český jazyk (ČJ) Charakteristika předmětu 1. stupně 7 UČEBNÍ OSNOVY 7.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 7.1.1 Český jazyk (ČJ) Charakteristika předmětu 1. stupně Vyučovací předmět se vyučuje ve všech ročnících 1. stupně. V 1. ročníku má časovou dotaci 8 hodin

Více

SEMINÁŘ Z ČESKÉHO JAZYKA. Pokaždé se něčemu přiučíme, kdykoliv otevřeme knihu

SEMINÁŘ Z ČESKÉHO JAZYKA. Pokaždé se něčemu přiučíme, kdykoliv otevřeme knihu SEMINÁŘ Z ČESKÉHO JAZYKA Pokaždé se něčemu přiučíme, kdykoliv otevřeme knihu Charakteristika vzdělávacího oboru Seminář z českého jazyka Dovednost užívat češtiny jako mateřského jazyka v jeho mluvené i

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 2 Cvičení z českého jazyka Cvičení z českého jazyka 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Charakteristika Žáci si tento předmět vybírají

Více

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tématická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0963 II/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační

Více

SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ PÉČE. Pokaždé se něčemu přiučíme, kdykoliv otevřeme knihu

SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ PÉČE. Pokaždé se něčemu přiučíme, kdykoliv otevřeme knihu SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ PÉČE Pokaždé se něčemu přiučíme, kdykoliv otevřeme knihu Charakteristika vzdělávacího oboru Program reedukačních skupin pro děti se specifickými poruchami učení se zaměřuje na rozvoj

Více

Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby

Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně Komunikační a slohová Zážitkové čtení a naslouchání klíčová slova vyhledávací čtení aktivní naslouchání se záznamem slyšeného Žák při hlasitém čtení vhodně využívá

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura 1 Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Kompetence komunikativní Kompetence pracovní Kompetence k řešení problémů Kompetence sociální a personální Kompetence občanské RVP výstupy ŠVP výstupy

Více

Školní vzdělávací program Základní školy a mateřské školy Sdružení

Školní vzdělávací program Základní školy a mateřské školy Sdružení Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura 3. ročník Měsíc Téma Učivo Očekávaný výstup září říjen OPAKOVÁNÍ Z 2. roč. VĚTA JEDNODUCHÝ PŘÍBĚH OPAKOVÁNÍ Z 2. ročníku PÁROVÉ SOUHLÁSKY ABECEDA JEDNODUCHÝ

Více

ČESKÝ JAZYK - 2. ROČNÍK

ČESKÝ JAZYK - 2. ROČNÍK VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ČESKÝ JAZYK - 2. ROČNÍK Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Opakování

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa28. října 2707, příspěvková organizace www.skolalipa.cz

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa28. října 2707, příspěvková organizace www.skolalipa.cz Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Dostupné z: Autor Tematická oblast- Sada 37 Téma Typ materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0880 VY_32_INOVACE_722_Vyjmenovaná slova II._ pwp Střední odborná škola a Střední

Více

Předmět:: Český jazyk a literatura

Předmět:: Český jazyk a literatura 3. respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru OSV9: Kooperace a kompetice základní pravidla rozhovoru 3. ZÁŘÍ / 32 OSV9 5. v krátkých mluvených projevech správně dýchá a volí vhodné tempo řeči

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 5. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas vymyslí

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti 2. porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 3. respektuje základní komunikační pravidla

Více

Český jazyk v 5. ročníku

Český jazyk v 5. ročníku Český jazyk v 5. ročníku září Jazyková Při hlasitém čtení vhodně využívá modulace souvislé řeči a různá zabarvení hlasu. Po tichém čtení samostatně reprodukuje text. Odliší podstatné a okrajové informace,

Více

Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby

Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně Komunikační a slohová Čtení a naslouchání čtení jako zdroj informací aktivní naslouchání s otázkami Žák čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas.

Více

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - naslouchání praktické naslouchání; věcné a pozorné naslouchání.

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - naslouchání praktické naslouchání; věcné a pozorné naslouchání. - plynule čte v porozuměním text přiměřeného rozsahu a náročnosti KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti - respektuje

Více

- naslouchání praktické naslouchání; věcné a pozorné naslouchání. - respektování základních forem společenského styku.

- naslouchání praktické naslouchání; věcné a pozorné naslouchání. - respektování základních forem společenského styku. - plynule čte s porozuměním text přiměřeného rozsahu a náročnosti KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. OSV (komunikace)- specifické komunikační dovednosti - porozumí písemným

Více

9. ročník. -Uvědomuje si rozdíly, výhody a nevýhody podnikání, zaměstnání.orientuje se v různých druzích podnikání.

9. ročník. -Uvědomuje si rozdíly, výhody a nevýhody podnikání, zaměstnání.orientuje se v různých druzích podnikání. Pracovní činnosti 9. ročník -Uvědomuje si rozdíly, výhody a nevýhody podnikání, zaměstnání.orientuje se v různých druzích podnikání. Průřezová témata, přesahy, souvislosti VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA

Více

Předmět:: Český jazyk

Předmět:: Český jazyk 3. respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru OSV9: Kooperace a kompetice 8. zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním 22. rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na

Více

Všestranný jazykový rozbor (VJR)

Všestranný jazykový rozbor (VJR) Všestranný jazykový rozbor (VJR) VJR by měl tvořit součást téměř každé vyučovací hodiny a můžeme jej zařadit do kterékoli její části. Nejčastěji se používá při opakovaní a vyvozování nového učiva. Pokud

Více

VY_32_INOVACE_D 10 04. V pádových koncovkách se při psaní i nebo y řídíme vzory /jestřábi páni, jestřáby pány/

VY_32_INOVACE_D 10 04. V pádových koncovkách se při psaní i nebo y řídíme vzory /jestřábi páni, jestřáby pány/ Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Zvuková stránka jazyka Pravopis Slovní zásoba a tvoření slov Skladba Rozlišení hlásek koordinace

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 3. ročník Konopková, L.: Český jazyk pro 3. ročník 1. a 2. část (Fortuna) Wildová, R.: Psaní a mluvnická cvičení pro 3.

Více

Český jazyk ve 4. ročníku

Český jazyk ve 4. ročníku Český jazyk ve 4. ročníku září Jazyková Čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas. učebnice strana 3 7 Procvičuje praktické naslouchání při komunikaci s další osobou. pracovní sešit strana

Více

ZÁŘÍ. Náprava - používání pomůcek: Přípravné období pro výuku čtení a psaní, odstraňování symptomů provázejících dyslexii

ZÁŘÍ. Náprava - používání pomůcek: Přípravné období pro výuku čtení a psaní, odstraňování symptomů provázejících dyslexii Příloha č. 16 OSNOVA PRÁCE V NÁPRAVNÉ PÉČI ZÁŘÍ Přípravné období pro výuku čtení a psaní, odstraňování symptomů provázejících dyslexii Náprava - používání pomůcek: Vzbuzení zájmů o čtení. Rozvíjení řeči

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti porozumí písemným nebo mluveným 4. pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost 9.

Více

Název materiálu. Význam slov. Slova souřadná, nadřazená, podřazená, procvičování.

Název materiálu. Význam slov. Slova souřadná, nadřazená, podřazená, procvičování. Název materiálu ročník SLUCHOVÁ DIFERENCIACE DÉLKY SAMOHLÁSEK 1 ZRAKOVÁ DIFERENCIACE KRÁTKÝCH A DLOUHÝCH SLABIK 1 VYVOZOVÁNÍ HLÁSKY S, SLUCHOVÁ PAMĚŤ 1 VYVOZOVÁNÍ HLÁSKY P, SLUCHOVÁ PAMĚŤ 1 ZRAKOVÁ ANALÝZA

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 3. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Český jazyk a literatura 2. ročník, 2016/2017 časově-tematický plán Učebnice a jiné materiály: Český jazyk 2 (Prodos modrá řada) Český jazyk 2 pracovní sešit (Prodos modrá řada) Čítanka 2 (Prodos modrá

Více

Předmět: Český jazyk. čtení plynulé, tiché, hlasité, s porozuměním. nadpis, osnova vypravování, popis s dodržením časové posloupnosti

Předmět: Český jazyk. čtení plynulé, tiché, hlasité, s porozuměním. nadpis, osnova vypravování, popis s dodržením časové posloupnosti 21. sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30. porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 4. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas čte s porozuměním

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21. sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30. porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Vyjmenovaná slova a jejich obměny PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Diplomová práce. Katedra českého jazyka

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Vyjmenovaná slova a jejich obměny PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Diplomová práce. Katedra českého jazyka MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra českého jazyka Vyjmenovaná slova a jejich obměny Diplomová práce Brno 2007 Vedoucí práce: PaedDr. Květoslava Klímová, Ph.D. Vypracovala: Helena

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 2. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura Komunikační a slohová výchova 1.plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti správné čtení slabik, slov a krátkých vět hlasité čtení, ZÁŘÍ / 3 4. pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Předmět: Vytvořil: Současný český jazyk upevňování a procvičování obtížných gramatických jevů Český jazyk

Více

ČESKÝ JAZYK 3. ROČNÍK

ČESKÝ JAZYK 3. ROČNÍK VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ČESKÝ JAZYK 3. ROČNÍK Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Aktualizace

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura 1 Český jazyk a literatura Český jazyk a literatura Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Kompetence komunikativní Kompetence pracovní Kompetence k řešení problémů Kompetence sociální a personální

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova - zná pojem mateřský jazyk 1. Čeština jako mateřský jazyk MKV 4.4 - zná základní složky

Více

Příklad rozpracování minimální doporučené úrovně pro úpravu. očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření. do učebních osnov vyučovacího předmětu

Příklad rozpracování minimální doporučené úrovně pro úpravu. očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření. do učebních osnov vyučovacího předmětu Příklad rozpracování minimální doporučené úrovně pro úpravu očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření do učebních osnov vyučovacího předmětu ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Ukázka byla zpracována s využitím

Více

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Jazyková výchova Zvuková stránka jazyka-sluch, rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin. Modelace souvislé řeči/tempo, intonace, přízvuk/ Hláska, slabika, slovo, věta,

Více

Tematický plán pro školní rok 2015/16 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Iveta Jedličková Týdenní dotace hodin: 8 hodin Ročník: pátý

Tematický plán pro školní rok 2015/16 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Iveta Jedličková Týdenní dotace hodin: 8 hodin Ročník: pátý ČASOVÉ OBDOBÍ Září Říjen KONKRÉTNÍ VÝSTUPY KONKRÉTNÍ UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Umí vyznačit ve slově kořen, předponu, příponu, koncovku Umí vytvořit tvar slova a slovo příbuzné Umí odvodit slova pomocí přípony

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. KOMUKIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák - vypravuje ústně i písemně, využívá jazykových prostředků vhodných k oživení vypravování, dodržuje časovou posloupnost, sestavuje osnovu vypravování; - popisuje ústně

Více

Dataprojektor, jazykové příručky, pracovní listy

Dataprojektor, jazykové příručky, pracovní listy Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Tvarosloví *) Český jazyk (CEJ) Jazyková výchova Sekunda 2 hodiny týdně Dataprojektor, jazykové příručky, pracovní listy Určuje slovní druhy, své tvrzení vždy

Více

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Komunikační a slohová výchova Praktické a věcné čtení Praktické a věcné naslouchání Základy mluveného projevu Pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vyprávění, dialog, mimika, gesta

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 8. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova umí spisovně vyslovit běžná cizí slova

Více

INDIVIDUÁLNÍ PÉČE - ČJ. Pokaždé se něčemu přiučíme, kdykoliv otevřeme knihu

INDIVIDUÁLNÍ PÉČE - ČJ. Pokaždé se něčemu přiučíme, kdykoliv otevřeme knihu INDIVIDUÁLNÍ PÉČE - ČJ Pokaždé se něčemu přiučíme, kdykoliv otevřeme knihu Charakteristika vzdělávacího oboru Individuální péče český jazyk Kvalitní osvojení a užívání mateřského jazyka v jeho mluvené

Více

1. Jazyk a jazyková komunikace

1. Jazyk a jazyková komunikace 1. Jazyk a jazyková komunikace 1.1 Český jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět Český jazyk a literatura je rozdělen

Více

Tematický plán pro školní rok 2015/2016 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Jarmila Kuchařová Týdenní dotace hodin: 9 hodin Ročník: druhý

Tematický plán pro školní rok 2015/2016 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Jarmila Kuchařová Týdenní dotace hodin: 9 hodin Ročník: druhý ČASOVÉ OBDOBÍ Září KONKRÉTNÍ VÝSTUPY KONKRÉTNÍ UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA ví, že se ve jméně píše velké písmeno na začátku pozná konec a začátek věty umí rozložit větu na slova ví, že věta začíná velkým písmenem

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 4.ROČNÍK

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 4.ROČNÍK VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 4.ROČNÍK Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace. Název vyučovacího předmětu: Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace. Název vyučovacího předmětu: Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Název vyučovacího předmětu: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah předmětu Anglický jazyk vychází ze vzdělávacího oboru RVP

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé, čtení hlasité i tiché, s porozuměním Zdokonalování techniky čtení Porozumění přiměřeným textům

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru 5. v krátkých mluvených projevech správně dýchá, frázuje a volí vhodné tempo řeči 6. volí

Více

slepýš pyl netopýr třpytit se klopýtat kopyto noční létající savec beznohý plaz podobný hadu jemný prášek ve květech zakopávat

slepýš pyl netopýr třpytit se klopýtat kopyto noční létající savec beznohý plaz podobný hadu jemný prášek ve květech zakopávat netopýr noční létající savec slepýš beznohý plaz podobný hadu pyl jemný prášek ve květech kopyto rohovitý obal chráníci konce nohou některých zvířat klopýtat zakopávat třpytit se blýskat se, lesknout se

Více

učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Umí komunikovat se spolužáky a s dospělými.

učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Umí komunikovat se spolužáky a s dospělými. Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Komunikační a slohová Čtení praktické čtení pozorné, plynulé čtení vět a souvětí přednes básní vypravování dramatizace četba uměleckých a naučných textů Žák získává

Více

Aktivizace poznatků z 1. ročníku. Psací písmo opis, přepis. Věta, slovo, slabika. Pravopis věty. Jazyková výchova Věta. Věta, pořádek slov ve větě

Aktivizace poznatků z 1. ročníku. Psací písmo opis, přepis. Věta, slovo, slabika. Pravopis věty. Jazyková výchova Věta. Věta, pořádek slov ve větě A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vyučovací předmět: Český jazyk 4 Ročník: 2. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 6 Kompetence

Více

Tematický plán pro školní rok 2015/2016 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Jitka Vlčková Týdenní dotace hodin: 8 hodin Ročník: čtvrtý

Tematický plán pro školní rok 2015/2016 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Jitka Vlčková Týdenní dotace hodin: 8 hodin Ročník: čtvrtý ČASOVÉ OBDOBÍ Září KONKRÉTNÍ VÝSTUPY KONKRÉTNÍ UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA rozliší větu jednoduchou a souvětí ví, co znamená věta, slovo rozlišuje slova nespisovná a nahradí je spisovnými zná pravidla pro psaní

Více

Tematický plán Český jazyk 3. třída

Tematický plán Český jazyk 3. třída Tematický plán Český jazyk 3. třída Září Počet hodin : 23 Učivo: Výstupy: Poznámky, průřezová Opakování z 2. ročníku Skladba souvětí, věta, slova, slabiky, hlásky, písmena souhlásky a samohlásky I, Y tvrdé,

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30 porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Učebnice a jiné materiály: Český jazyk 3 (Prodos modrá řada) Český jazyk 3 pracovní sešit (Prodos modrá řada) Čítanka 3 (Prodos modrá řada) Čítanka 3 pracovní sešit (Prodos modrá řada) Český jazyk a literatura

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 2. ročník Konopková, L.: Český jazyk pro 2. ročník 1. a 2.díl (Fortuna) Wildová, R.: Psaní a mluvnická cvičení 1. a 2.

Více

Vyučovací předmět Ruský jazyk druhý cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor Další cizí jazyk dle RVP.

Vyučovací předmět Ruský jazyk druhý cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor Další cizí jazyk dle RVP. DALŠÍ CIZÍ JAZYK - RUSKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Ruský jazyk druhý cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor Další cizí

Více

Český jazyk ve 2. ročníku

Český jazyk ve 2. ročníku Český jazyk ve 2. ročníku září Navázání kontaktu očima. Písemné a ústní pokyny přiměřené náročnosti a jejich zvládání. Osvojování základních komunikačních projevů. Rozlišení zvukové a grafické podoby slova.

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Český jazyk a literatura Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Kompetence komunikativní Kompetence pracovní Kompetence k řešení problémů Kompetence sociální a personální Kompetence občanské

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Učebnice a jiné materiály: Český jazyk 3 (Prodos modrá řada) Český jazyk 3 pracovní sešit (Prodos modrá řada) Čítanka 3 (Prodos modrá řada) Moje písanka Písanka 1, 2 pro 3. ročník (Prodos) Materiály z

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně

Více

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15)

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) PŘEDMĚT Český jazyk TŘÍDA/SKUPINA VYUČUJÍCÍ ČASOVÁ DOTACE UČEBNICE (UČEB. MATERIÁLY) - ZÁKLADNÍ POZN. (UČEBNÍ MATERIÁLY DOPLŇKOVÉ aj.) sekunda Mgr. Barbora Maxová 2hod/týden,

Více

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 3. 5. ročníku

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 3. 5. ročníku Cizí jazyk Charakteristika předmětu V rámci povinné výuky prvního cizího jazyka je žákům nabízena výuka anglického nebo německého jazyka. Cizí jazyk je vyučován ve třetím až devátém ročníku v tříhodinové

Více

Tematický plán Český jazyk pro 4. ročník

Tematický plán Český jazyk pro 4. ročník Tematický plán Český jazyk pro 4. ročník Vyučující: Klára Dolanová Hodinová dotace: 7 hodin týdně Školní rok: 2015/2016 ZÁŘÍ 1. a UČ str. 3 9 Opakování (Věta souvětí; Význam slov; Slova s citovým zabarvením,

Více

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 9. Školní výstupy

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 9. Školní výstupy Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 9. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití spisovně vyslovuje česká a

Více

Dodatek č. 2. k ŠVP ZV, Základní škola, platného od , aktualizovaného k

Dodatek č. 2. k ŠVP ZV, Základní škola, platného od , aktualizovaného k Dodatek č. 2 k ŠVP ZV, Základní škola, platného od 1. 9. 2007, aktualizovaného k 1. 9. 2012 Název školního vzdělávacího programu: ŠVP ZV, Základní škola Škola: Základní škola a mateřská škola Stěžery Ředitelka

Více

Jazyková výchova Nauka o slovní zásobě. Nauka o tvoření slov. Slova přejatá. Tvarosloví. Skloňování jmen přejatých a cizích vlastních jmen

Jazyková výchova Nauka o slovní zásobě. Nauka o tvoření slov. Slova přejatá. Tvarosloví. Skloňování jmen přejatých a cizích vlastních jmen A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vzdělávací předmět: Český jazyk a literatura 4 Ročník: 8. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence)

Více

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Karlových Varech. ZŠ práce s jazykem

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Karlových Varech. ZŠ práce s jazykem METODICKÉ LISTY výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Karlových Varech reg. č. projektu: CZ.1.07/1.3.11/02.0003 Sada metodických listů: KABINET 1. STUPNĚ

Více

Roční úvodní kurs českého jazyka pro nově příchozí žáky - cizince

Roční úvodní kurs českého jazyka pro nově příchozí žáky - cizince Roční úvodní kurs českého jazyka pro nově příchozí žáky - cizince Cíl kursu: 1/rychlé osvojení češtiny na komunikační úrovni - rozvoj slovní zásoby 2/ pochopení základních pravidel systému jazyka druhy

Více

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 JAZYKOVÁ VÝCHOVA žák rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu,

Více

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Karlových Varech. VE 2. TŘÍDĚ ZŠ práce s jazykem

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Karlových Varech. VE 2. TŘÍDĚ ZŠ práce s jazykem METODICKÉ LISTY výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Karlových Varech reg. č. projektu: CZ.1.07/1.3.11/02.0003 Sada metodických listů: KABINET 1. STUPNĚ

Více

1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Cizí jazyk 3 Vzdělávací předmět: Anglický jazyk 4 Ročník:

1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Cizí jazyk 3 Vzdělávací předmět: Anglický jazyk 4 Ročník: A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Cizí jazyk 3 Vzdělávací předmět: Anglický jazyk 4 Ročník: 9. 5 Klíčové kompetence Průřezová témata Výstupy Učivo (Dílčí kompetence)

Více

Stonožka jak se z výsledků dozvědět co nejvíce

Stonožka jak se z výsledků dozvědět co nejvíce Stonožka jak se z výsledků dozvědět co nejvíce Vytvoření Map učebního pokroku umožňuje vyhodnotit v testování Stonožka i dílčí oblasti učiva. Mapy učebního pokroku sledují individuální pokrok žáka a nabízejí

Více

Jazyková výchova Párové souhlásky. Opakování párových souhlásek na konci slov. Párové souhlásky uvnitř slov. Abeceda ČaJs. Slovo

Jazyková výchova Párové souhlásky. Opakování párových souhlásek na konci slov. Párové souhlásky uvnitř slov. Abeceda ČaJs. Slovo A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vyučovací předmět: Český jazyk 4 Ročník: 3. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 6 Kompetence

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 2. období 5. ročník Český jazyk pro 4. ročník I. část (Fortuna), Český jazyk pro 4. ročník II. část (Fortuna) Český jazyk pro 5.

Více

Obtížné pravopisné jevy II.

Obtížné pravopisné jevy II. Označení materiálu: VY_32_INOVACE_HLAVE_CESKYJAZYK1_17 Název materiálu: Obtížné pravopisné jevy II. Tematická oblast: Český jazyk 1. ročník Anotace: Prezentace slouží k opakování obtížných pravopisných

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: Pravopis Cílová skupina: 1. a 2. ročníky SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž si žáci ve skupinách zopakují různé pravopisné

Více

Poř. Číslo materiálu Předmět Ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program 1 VY_32_INOVACE_04_09 Český jazyk 1. ČJ - ověření učiva za 1.

Poř. Číslo materiálu Předmět Ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program 1 VY_32_INOVACE_04_09 Český jazyk 1. ČJ - ověření učiva za 1. Poř. Číslo materiálu Předmět Ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program Stran Stran celkem DUM 1 VY_32_INOVACE_04_09 Český jazyk 1. ČJ - ověření učiva za 1. pololetí ČJ - písemná práce Word 6 4 2 VY_32_INOVACE_04_10

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

Vzdělávací obor Německý jazyk

Vzdělávací obor Německý jazyk 7. ročník Hlavní okruhy Očekávané výstupy dle RVP ZV Metody práce (praktická cvičeni) obor navázání na již zvládnuté 1. POSLECH S Kompetence komunikativní Témata: POROZUMĚNÍM Žák rozumí jednoduchým otázkám

Více

Tematický plán učiva. Předmět : Český jazyk a literatura Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová

Tematický plán učiva. Předmět : Český jazyk a literatura Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová Tematický plán učiva Předmět : Český jazyk a literatura Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová 1.Vyjadřuje se v běžných komunikačních situacích, neskáče do řeči a naslouchá,

Více

Jazyková výchova Opakování. Věta, souvětí. Význam slov, hlásková podoba slova. Jednoznačná a mnohoznačná slova

Jazyková výchova Opakování. Věta, souvětí. Význam slov, hlásková podoba slova. Jednoznačná a mnohoznačná slova A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vyučovací předmět: Český jazyk 4 Ročník: 4. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 6 Kompetence

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 2. období 4. ročník Český jazyk pro 3. ročník II. část (Fortuna) Český jazyk pro 4. ročník I. část (Fortuna), Čítanka pro 4. ročník

Více