MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Vyjmenovaná slova a jejich obměny PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Diplomová práce. Katedra českého jazyka

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Vyjmenovaná slova a jejich obměny PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Diplomová práce. Katedra českého jazyka"

Transkript

1 MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra českého jazyka Vyjmenovaná slova a jejich obměny Diplomová práce Brno 2007 Vedoucí práce: PaedDr. Květoslava Klímová, Ph.D. Vypracovala: Helena Uhříková

2 Prohlášení Prohlašuji, že jsem diplomovou práci zpracovala samostatně a použila jen prameny uvedené v seznamu literatury. Souhlasím, aby práce byla uložena na Masarykově univerzitě v Brně v knihovně Pedagogické fakulty a zpřístupněna ke studijním účelům. V Brně dne 7. července 2007 Helena Uhříková 2

3 Poděkování Moje upřímné poděkování patří paní PaedDr. Květoslavě Klímové, Ph.D. za odborné vedení mé diplomové práce a za poskytování cenných rad a informací. Děkuji také mé rodině a blízkým přátelům za trpělivost a lidskou podporu. 3

4 OBSAH Úvod...6 I. Teoretická část Pravopis Pravopis morfologický Pravopis syntaktický Pravopis lexikální Psaní i, í nebo y, ý po obojetných souhláskách Současné učební osnovy a RVP Vzdělávací program Obecná škola Vzdělávací program Základní škola Rámcový vzdělávací program Učivo o vyjmenovaných slovech v učebnicích Učebnice češtiny od roku Současné učebnice Druhy pravopisných cvičení II. Praktická část Metodologický postup výzkumu Stanovení hypotézy Metody užité při zkoumání Diktát a uplatňovaný metodologický postup Přehled sledovaných slov Interpretace výsledků Shrnutí Zásobník didaktických her Závěr

5 Seznam literatury Resumé Summary Přílohy

6 Úvod Tématem mé diplomové práce je jeden z jevů lexikálního pravopisu psaní i/í a y/ý po obojetných souhláskách. Během své čtyřleté pedagogické praxe jsem zjistila, že žáci při psaní tohoto pravopisného jevu často chybují. Proto jsem se rozhodla blíže se ve své diplomové práci touto problematikou zabývat a ověřit výzkumem, které z řad vyjmenovaných slov jsou pro žáky nejobtížnější. Diplomovou práci jsem rozdělila na dvě části. V první, teoretické jsem se zaměřila na druhy pravopisu, na způsob zpracování učiva o vyjmenovaných slovech v současných osnovách a v RVP ZV. Dále jsem zkoumala, zda se řady vyjmenovaných slov, uváděné v učebnicích mateřského jazyka, měnily a do jaké míry. Zaměřila jsem se na učebnice od r až po současnost. Pro analýzu jsem si ze současné nabídky zvolila učebnice z SPN, a. s., dříve SPN, autorského kolektivu pod vedením V. Styblíka. Ve druhé, praktické části své diplomové práce jsem se zaměřila na ověřování úrovně znalostí a dovedností vyjmenovaných slov u žáků pátých tříd. Pro výzkum jsem zvolila vzorek 303 respondentů z jedenácti základních škol Zlínského kraje. Na základě zjištěných výsledků jsem se pokusila vyvodit závěry a přispět tak k hlubšímu poznání této problematiky. Součástí diplomové práce je také Zásobník didaktických her, které se mi v praxi při probírání a upevňování tohoto učiva osvědčily a které doporučuji pro zpestření vyučovací hodiny. 6

7 I. Teoretická část 1. Pravopis Pravopis je ustálený způsob zaznamenávání mluveného projevu. Zajišťuje nezbytnou jednotu psané podoby spisovného jazyka, která je základem účinného porozumění. Pravopis není součástí vnitřní stavby jazyka, jde o dohodu o způsobu psaní. Jeho struktura je flexibilní, proto je možné provádět změny a úpravy. Poslední kodifikaci soudobé pravopisné normy podávají Pravidla českého pravopisu z r Jejich znění je pro školní vyučování závazné. Znalost a ovládnutí pravopisu je pro budoucí uplatnění žáků ve společnosti velmi důležité, protože je to jeden z ukazatelů úrovně vzdělanosti. Osvojování základů českého pravopisu patří k základním úkolům vyučování mateřskému jazyku na 1. stupni. Při nácviku pravopisu se uplatňuje především mechanická paměť. Umění psát spočívá ve znalosti písmen, pravidel, jak písmena řadit, jak je použít ve slovech. Žáci zvládají tvary písmen, cvičí se v psacích dovednostech a současně si osvojují pravopisná pravidla. Vedle mechanické paměti jde i o optickou zkušenost. Žák vnímá při čtení grafickou podobu slov a ukládá si ji podvědomě do paměti. Čtení a psaní jsou tedy v jisté souvztažnosti. Není však přesně zjištěno, do jaké míry platí, že dobrý čtenář má i dobrou úroveň písemného projevu po stránce pravopisné. Ovládnutí pravopisu je nutné věnovat patřičnou pozornost a snažit se vyvarovat extrémních přístupů v projektu jazykového vyučování, tj. přeceňování nebo naopak jeho podceňování. Při přeceňování se znalost pravopisu stává hlavním, nebo dokonce jediným ukazatelem úrovně znalostí z celého předmětu. V opačném případě může dojít k nedostatečnému osvojení. 7

8 Zřetel k pravopisu je důležité uplatňovat ve všech písemných projevech žáka, tedy i v jiných vyučovacích předmětech (např. ve vlastivědě, matematice aj.). Psaní je výkon vyžadující fyzickou i psychickou sílu a zatěžuje celou osobnost žáka. Při nácviku musí brát učitel zřetel na jejich vývojové stádium a na jejich odlišné subjektivní vlastnosti. Rozdíly se projevují např. v tempu psaní. Učitel je musí do značné míry zejména v počátku respektovat a postupně se snažit tempo psaní vyrovnat. Tato okolnost je důležitá hlavně pro psaní diktátů. Ovládnutí pravopisu se opírá o znalosti ze slovotvorby, tvarosloví a skladby. Od pravopisných vědomostí žáci prostřednictvím postupného systematického výcviku dospějí k pravopisným dovednostem a později k návykům. Již v této etapě se řada pravopisných jevů automatizuje. Z didaktického hlediska se jednotlivé pravopisné jevy člení do tří skupin: 1. pravopis lexikální zabývající se podobou slova; 2. pravopis morfologický zahrnující jevy spjaté s ohýbáním, časováním a skloňováním slov; 3. pravopis syntaktický vyplývající ze vztahů ve větě jednoduché i všech typů souvětí Pravopis morfologický S jeho výcvikem se na prvním stupni základní školy teprve začíná. Upevňuje se hlavně na druhém stupni. Úspěšné zvládnutí jevů morfologického pravopisu závisí na kvalitě osvojení mluvnického učiva. Žáci musí ovládnout určování pádů a přiřazování jmen k příslušným vzorům. Nácvik se týká těchto jevů: psaní i/í, y/ý v koncovkách: 8

9 a) podstatných jmen: kocourovi, do Bratislavy, dříví b) přídavných jmen: ryzí zlato, zdravý člověk, Petrovy narozeniny c) sloves v přítomném čase: spím, pracuji, stavíte psaní mě mně v tvarech zájmena já 1. 2 Pravopis syntaktický Skladební pravopis se zabývá skladebními vztahy a souvisí se stavbou věty jednoduché a souvětí. Je zastoupen na obou stupních základní školy, avšak těžiště výcviku v interpunkci je až ve vyšších ročnících, v nichž se hlouběji proniká do stavby věty jednoduché i všech typů souvětí. Skladební pravopis zahrnuje tyto jevy: 1. shodu přísudku s podmětem, kdy je přísudek vyjádřen slovesným tvarem příčestí minulého; 2. větnou interpunkci jejíž pravidla se týkají - psaní interpunkčního znaménka na konci větného celku: Altánek postavil můj dědeček. Přijde k nám Martina na návštěvu? Nechoď večer ven! - interpunkce ve větě jednoduché a v souvětí: V lednici bylo mléko, vejce, sýry a ovoce. Na výlet nejeli, protože pršelo. - grafický zápis přímé řeči: Jana řekla:,,až se vzbudíš, pojedeme na výlet.,,až se vzbudíš, pojedeme na výlet, řekla Jana.,,Až se vzbudíš, řekla Jana,,,pojedeme na výlet. 9

10 1. 3 Pravopis lexikální S grafickou podobou slova, která je neměnná, a s jeho slovotvornou strukturou je spjatý pravopis lexikální. Jde o ustálené psaní kořene slova a jeho částí, a to předpon a přípon. Při nácviku lexikálního pravopisu se opíráme zejména o mechanickou paměť žáků, např. pamětné osvojování řad vyjmenovaných slov. Protože se výrazně rozvíjí především v mladším školním věku, je nácvik jevů lexikálního pravopisu zařazen na první stupeň základní školy. Na druhém stupni se psaní jevů dále procvičuje a upevňuje. K jevům lexikálního pravopisu náleží: a) kvantita samohlásek b) ú ů c) i y po obojetných souhláskách v kořenech slov a ve formantech d) dě, tě, ně; bě/bje, pě, vě/vje, mě/mně e) souhláskové skupiny a souhlásky na konci slov f) předložky s, z g) předpony s-, z-, vzh) velká písmena Vzhledem k tématu mé diplomové práce se v další části podrobněji zaměřím na psaní y, ý po obojetných souhláskách v kořenech slov, na tzv. vyjmenovaná slova. 10

11 2. Psaní i, í, / y, ý po obojetných souhláskách Typickým rysem českého pravopisu je existence dvou grafémů i y označujících jeden foném. Tato podvojnost v psaní má svůj historický původ. Písmena i y označovala v minulosti samohlásky rozdílné: měkké i označovalo dnes běžné vysoké /í/, kdežto tvrdé y samohlásku spíše středovou střední, blízkou dnešnímu ruskému nebo polskému /y/. Přestože samohláska /y/ splynula s /i/, uchoval pravopis původní grafém y. Psaní tak nemá oporu ve výslovnosti a stává se pro žáky obtížným. Volba psaní závisí na předchozí hlásce. V případě tvrdých písmen h, ch, k, r a grafémech d, t, n (pokud označují tvrdou souhlásku) se píše výhradně tvrdé y. Po pravopisně měkkých písmenech ž, š, č, c, ř, j a písmenech označujících měkké d, t, ń se píše měkké i. Po písmenech pravopisně obojetných (tj. b, f, l, m, p, s, v, z) se může vyskytovat jednak i/í, jednak y/ý. Výše uvedené skupiny souhlásek jsou označovány jako tvrdé, měkké a obojetné. S jejich přehledem se žáci seznamují ve 2. ročníku. Výuka začíná pamětným osvojením řad a pokračuje praktickým písemným výcvikem. Nácvik probíhá zpočátku odděleně jen po souhláskách tvrdých a jen po souhláskách měkkých, teprve potom se přistupuje k psaní i, í/y, ý po souhláskách obojetných. Zvládnutí nebývá pro žáky v tomto věku jednoduché. Učivu je třeba věnovat dostatek času, neustále se k němu vracet a opakovat. Psaní slov s i y po obojetných souhláskách tvoří těžiště pravopisného učiva ve třetím ročníku. Početně převažují slova s i. Tvrdé y/ý se píše jen ve vymezené skupině slov, nazývaných vyjmenovaná slova. Řady vyjmenovaných slov uváděné v učebnicích nezachycují všechna slova. Plné znění předkládají Pravidla českého pravopisu. 1 Tyto 1 KOLEKTIV AUTORŮ. Pravidla českého pravopisu. Praha: Academia, 2002, str

12 řady slov jsou normalizovány a jsou to řady uzavřené, které se v dalších ročnících již nerozšiřují. Nácvik začíná pamětným osvojením ucelených řad (postupujeme podle abecedního pořadí souhlásek: b, f, l, m, p, s, v, z) 1. Zapamatování řad nedělá žákům zpravidla potíže, protože v tomto stádiu vývoje mechanická paměť převažuje nad logickou. 2 Dále se pokračuje odstupňovaným procvičováním jen slov s y a jejich slovy příbuznými, později dohromady slov s y a i. Můžeme začít od izolovaných slov, brzy však přejdeme na slova v kontextu. Kontext určí význam slova a zabrání chybnému psaní fonetických homonym a paronym. Důležitou a pro žáky náročnou fází výcviku je pochopení rozdílu mezi pojmy slovo vyjmenované, tvar slova a slovo příbuzné. Při odůvodňování často postupují následujícím způsobem: Bydlela je slovo příbuzné s vyjmenovaným slovem bydlit, proto napíšeme po b y. Ve všech fázích nácviku vedeme žáky k uvědomělému rozhodování o užití y i. Stanovíme jim přesný, správný, úplný, ale co nejúspornější postup při odůvodňování jednoduchý algoritmus: 3 Je to slovo vyjmenované? Je Napíšeme y/ý. Není. Je to slovo příbuzné s vyjmenovaným? Je.Napíšeme y/ý. Není Napíšeme i/í. U zdůvodňování zpočátku vyžadujeme přesnost a úplnost. Později, až žáci dojdou k jisté automatizaci, mohou používat i zkrácený způsob 1 Vyjmenovaná slova po f se necvičí, protože čeština takové slovo nemá. Slovo fyzika je cizího původu, přesto je v učebnicích a didaktických materiálech často uváděno. 2 ČAČKA, O. Psychologie duševního vývoje dětí a dospívajících. Brno: Doplněk, 2000, str BRABCOVÁ, R. a kol. Didaktika českého jazyka. Praha: SPN, 1990, str

13 zdůvodňování. Např.: Kopýtko je příbuzné slovo s vyjmenovaným slovem kopyto, proto napíšeme po p y. Při řešení je vhodné a účinné konfrontovat řešený případ s několika dalšími příklady analogickými nebo protikladnými. R. Brabcová uvádí v Didaktice českého jazyka 1 zásady, které bychom měli při výuce vyjmenovaných slov dodržovat: 1) od začátku vycházíme z celých řad; 2) pravopis slov vyjmenovaných a příbuzných cvičíme současně; 3) současně cvičíme slova s i, í a y, ý; 4) nepravá homonyma cvičíme nejprve ve dvojicích, nejlépe tak vynikne rozdíl lexikálních významů; 5) ve 3. ročníku se soustředíme na zvládnutí algoritmu; 6) ve 4. ročníku procvičujeme osvojení postupu, ale používáme více příbuzných slov; 7) výcvik tohoto pravopisného jevu bude dovršen až v pátém ročníku; 8) těžiště výcviku vidíme v souhrnných cvičeních; 9) při hodnocení musí mít učitel na paměti, že žáci se tomuto jevu stále učí; 10) vzhledem k charakteru učiva hrozí nebezpečí stereotypnosti (zejména při úplném odůvodňování) a únavnosti, proto zařazujeme vhodné aktivizující formy práce např. střídání ústního a písemného procvičování, práce frontální, skupinové a individuální, soutěživé formy za pomoci kartiček, magnetické tabule, počítače, zařazujeme všestranné jazykové rozbory; nesmí však zaniknout vlastní téma hodiny psaní i/í a y/ý po obojetných souhláskách. 1 BRABCOVÁ, R. a kol. Didaktika českého jazyka. Praha: SPN, 1990, str

14 3. Současné učební osnovy a Rámcový vzdělávací program 3. 1 Vzdělávací program Obecná škola Vzdělávací program Obecná škola si klade za cíl výuky českého jazyka a literatury umět jazyk používat, tj.,,hezky a výstižně mluvit a číst s porozuměním. 1 V programu je sice učivo rozvrženo do jednotlivých ročníků, ale učitelům se doporučuje využívat ho jako podmětu k tvorbě vlastního učebního plánu s přihlédnutím k místním podmínkám, úrovni žáků, jejich aspiracím. Učivo o psaní i/y po obojetných souhláskách v základu slova je zařazeno už od 2. ročníku. Žáci si takových slov všímají při četbě nebo v mluveném projevu. Vypisují je a třídí do sešitu, tvz. Slovníčku, podle obojetných souhlásek např.: by bý, ly lý. Ve třetím ročníku se v průpravě pravopisu i/y po obojetných souhláskách pokračuje. Žáci řadí příbuzná slova do řad, poznávají odvozená slova, uvědomují si, které části slov se běžně obměňují a jak se tím jejich význam mění. Učí se rozlišovat mluvnické tvary slov a pokračuje práce s osobními slovníčky. Teprve ve 4. ročníku se seznamují s vyjmenovanými slovy jako ucelenými řadami. Nacházejí a doplňují k nim slova příbuzná a pozorují jejich významovou souvislost. V průběhu 5. ročníku vyhledávají a poznávají složitější případy odvozených slov. Přitom využívají různých textů, např.: hádanky, hry, kvízy nebo vlastní jazyková sdělení. Pro kontrolu vlastních textů se doporučuje využívání Pravidel českého pravopisu. 1 KOLEKTIV AUTORŮ. Vzdělávací program Obecná škola. Praha: Portál, 1996, str

15 3. 2 Vzdělávací program Základní škola Cílem vzdělávacího programu Základní škola při výuce českého jazyka je kvalitní osvojení a užívání mateřského jazyka v jeho mluvené i písemné podobě. Osnovy předmětu obsahují několik částí: Specifické a vzdělávací cíle předmětu, Přístupy k obsahu organizaci výuky, vlastní Učivo, Co by měl žák umět a Příklady rozšiřujícího učiva. Učivo o psaní i/y po obojetných souhláskách v základu slova je v jednotlivých ročnících řazeno spirálovitě, uspořádané do didaktického systému určujícího náplň vyučování. S pravidly psaní i/y se žáci poprvé setkávají ve 3. ročníku. Seznamují se s vyjmenovanými slovy v ucelených řadách. Při probírání je kladen důraz na pamětní osvojení řad a využití slov v textu. Ve čtvrtém ročníku si žáci nejprve aktivizují poznatky z předchozího ročníku a následně si prostřednictvím různých typů cvičení osvojují a procvičují uvědomělé používají i/y po obojetných souhláskách, seznamují se složitějšími případy slov příbuzných a rozšiřují jejich okruh. V pátém ročníku se výuka vyjmenovaných slov uzavírá. Žáci by měli umět uvědoměle užívat vyjmenovaná slova a frekventovaná slova příbuzná v psaných i mluvených projevech. 15

16 3. 3 Rámcový vzdělávací program V souladu s novými principy vzdělávací politiky našeho státu dochází v současnosti k zavedení nového systému vzdělávacích dokumentů. Státní úroveň představuje Národní program vzdělávání a Rámcový vzdělávací program, který vymezuje závazné rámce základního vzdělávání, a na jehož základě si každá škola vytváří svůj Školní vzdělávací program. Závazným dokumentem na školní úrovni budou tedy jednotlivé Školní vzdělávací programy vypracované podle stanovených zásad. Jedním z hlavních cílů nového systému vzdělávání je pomoci žákům utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence. Za klíčové kompetence jsou považovány: kompetence k učení, kompetence k řešení problémů, kompetence komunikativní, kompetence sociální a personální, kompetence občanské a kompetence pracovní. 1 Vzdělávací obsah základního vzdělání je rozdělen do devíti vzdělávacích oblastí, které jsou tvořeny vzdělávacími obory. Vzdělávací obsah každé oblasti je na 1. stupni rozčleněn do dvou období. První období představuje 1. až 3. ročník a druhé období 4. až 5. ročník. Tento systém základního vzdělávání chápe učivo jako prostředek k dosažení očekávaných výstupů (výstup vymezení předpokládané způsobilosti využívat učivo v praktických situacích a běžném životě). 2 Pro Školní vzdělávací programy je splnění výstupů na konci 1. období pouze orientační, ale na konci 2. období je už závazné. Ke vzdělávacím oblastem patří i Jazyk a jazyková komunikace s oborem Český jazyk a literatura. Tento obor má komplexní charakter a obsahuje tři složky, jejichž obsahy se během výuky vzájemně prolínají. Jsou to složky: komunikační a slohová výchova, jazyková výchova 1 KOLEKTIV AUTORŮ. Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Praha: VÚP, 2004, str Tamtéž str

17 a literární výchova. V jazykové výchově žáci získávají vědomosti a dovednosti potřebné k osvojování spisovného jazyka, učí se poznávat a rozlišovat jeho další formy. Prostřednictvím jazykové výchovy jsou vedeni k přesnému a logickému myšlení, které je základním předpokladem jasného, přehledného a srozumitelného vyjadřování. Při rozvoji potřebných znalostí a dovedností se uplatňují a prohlubují i obecné intelektové dovednosti žáků, např. dovednosti porovnávat různé jevy, jejich shody a odlišnosti, třídit je podle určitých hledisek a dospívat k zobecnění. Český jazyk se tak od počátku vzdělávání stává nejen nástrojem získávání většiny informací, ale i předmětem poznávání. Pravopisným učivem se žáci zabývají především v jazykové výchově, kde Rámcový vzdělávací program vymezuje pro první stupeň základní školy tyto očekávané výstupy: 1. období Žák odůvodňuje a píše správně: i/y po tvrdých a měkkých souhláskách i po obojetných souhláskách ve vyjmenovaných slovech; dě, tě, ně, ú/ů, bě, pě, vě, mě mimo morfologický šev; velká písmena na začátku věty a v typických případech vlastních jmen osob, zvířat a místních pojmenování období,,žák píše správně i/y ve slovech po obojetných souhláskách; zvládá základní příklady syntaktického pravopisu. 2 1 KOLEKTIV AUTORŮ. Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Praha: VÚP, 2004, str Tamtéž str

18 4. Učivo o vyjmenovaných slovech v učebnicích 4. 1 Učebnice češtiny od roku 1953 Dějiny českého pravopisu prošly pěti vývojovými fázemi od pravopisu primitivního, spřežkového, diakritického nebo Husova pravopisu, bratrského až po pravopis novodobý. V roce 1902 byla vydána první pravidla pravopisu pod názvem Pravidla hledící k českému pravopisu a tvarosloví. Na jejich vydání se velkou měrou podílel významný český jazykovědec Jan Gebauer. V letech po druhé světové válce vydalo Státní pedagogické nakladatelství a Česká akademie věd opakovaně Pravidla českého pravopisu s abecedním seznamem slov a tvarů, jednalo se prakticky o nezměněné otisky z roku Z těchto pravidel vychází učebnice Český jazyk učebnice mluvnice, pravopisu a slohu pro třetí postupný ročník Národní školy vydané SPN roku Učivo lexikálního pravopisu o vymezených případech domácích slov, ve kterých píšeme v kořenech po obojetných souhláskách b, f, l, m, p, s, v, z jednak i/í, jednak y/ý, je řazeno podle abecedního pořadí souhlásek. Slova jsou zde uvedena v plném znění v souladu s pravidly. Na rozdíl od současnosti se zde nemluví o tzv. slovech vyjmenovaných, ale o nejdůležitějších slovech, ve kterých píšeme y/ý po obojetných souhláskách. 2 V dobovém odborném tisku je užíváno i termínu tzv. vyňatá slova. 3 1 ŠTĚPÁNEK, Š., TKÁČ, K., ŘÍHA, B., BĚLIČ, J., HORÁK, O., SVĚRÁK, F. Český jazyk; Učebnice mluvnice, pravopisu a slohu pro 3. postupný ročník NŠ. Praha: SPN, Tamtéž str GRODL, J. Sloveso býti při vyučování o t. zv. vyňatých slovech. Český jazyk a literatura, 1955, str

19 Řady nejdůležitějších slov, tak jak jsou uvedeny v učebnici z roku 1953: 1 B býti, obyčej, bystrý; bylina, kobyla, býk; L slyšeti, mlýn, blýskati se; polykati, plynouti, plýtvati; lýko, lysý, lýtko, lyže; M my, mýti, hmyz; mysliti, mýliti se, myš, hlemýžď; mýto, mýtiti, zamykati, smýkati; P pýcha, pytel, pysk; netopýr, slepýš, pyl; kopyto, klopýtati, třpytiti se; zpytovati, pýřiti se, pykati; S sytý, syn, sýr; syrový, sychravý, usychati; sýkora, sysel, sýček; syčeti, sypati, syrob; V předpona vy- (vý-), vykati, vy; vysoký, vydra, výr; zvykati, žvýkati, výti, výskati; Z brzy, jazyk, nazývati; Soubory slov obsahují pouze slova základní, s příbuznými slovy se žáci seznamují při procvičování. Do řad nejsou zařazena žádná vlastní jména ani vlastní jména místní. Zařazen je tvar 1. pádu zájmen my, vy. Jako jediný formant s i/í y/ý po obojetné souhlásce je uvedena předpona vy- (ve slově vykat se vyskytuje y/ý po obojetné souhlásce v předponě). Slova jsou v řadách uspořádána do rytmických sekvencí usnadňujících zapamatování a žáci se pak slova po jednotlivých sekvencích učí. Prvním úkolem je jejich pamětné osvojení a schopnost užít slova ve větě. Následuje procvičování v pěti až šesti pravopisných cvičeních různého typu. Nejčastěji se jedná o doplňování spojené s přepisem či vysvětlením. V menší míře jsou zastoupena cvičení vyhledávací, obměňovací a konstrukční. 1 ŠTĚPÁNEK, Š., TKÁČ, K., ŘÍHA, B., BĚLIČ, J., HORÁK, O., SVĚRÁK, F. Český jazyk; Učebnice mluvnice, pravopisu a slohu pro 3. postupný ročník NŠ. Praha: SPN,

20 Příklad cvičení: Doplň do slov y/ý nebo i/í, odůvodni pravopis a cvičení přepiš. 1 Malý Jiřík b_l koťátko. U zámku b_l park. B_l jsi už v Praze? Hodiny odb_ly půlnoc. Po poslední probrané sekvenci dané řady následuje šest až devět cvičení souhrnných. Výuka řad nejdůležitějších slov neprobíhá uceleně. Kapitoly s učivem o užívání i/í a y/ý po obojetných souhláskách jsou střídány kapitolami s učivem o jevech tvaroslovného pravopisu. Závěrečná souhrnná cvičení zařazena nejsou. V souladu s úpravami pravidel v roce 1957 dochází v učebnici Český jazyk pro 3. ročník vydané SPN roku 1962 v řadách vyjmenovaných slov k určitým změnám. Do řad byla vložena slova vzlykat, chmýří a pýr. Tvary slov býti, slyšeti, blýskati se, polykati, plýtvati, mýti, mysliti, mýliti se, zamykati, klopýtati, třpytiti se, usychati, syčeti, sypati, zvykati, žvýkati, výti, výskati, nazývati byly nahrazeny tvary být, slyšet, blýskat se, polykat, plýtvat, mýt, myslit, mýlit se, zamykat, klopýtat, třpytit se, usychat, syčet, sypat, zvykat, žvýkat, výt, výskat. V několika případech došlo k záměně za slova příbuzná: plynouti plyn, mýtiti mýtina, smýkati smyk, pýcha pyšný, nazývati ozývat se. Slova lysý, mýto, zpytovati, pýřiti se, pykati, syrob, vykati byla vypuštěna úplně. Důvodem vypuštění slova syrob byla změna psaní nejdříve na sirob 2, později na sirup 3. Celkový počet slov se snížil z 64 na ŠTĚPÁNEK, Š., TKÁČ, K., ŘÍHA, B., BĚLIČ, J., HORÁK, O., SVĚRÁK, F. Český jazyk; Učebnice mluvnice, pravopisu a slohu pro 3. postupný ročník NŠ. Praha: SPN, 1953, str TRÁVNÍČEK, F. Slovník jazyka českého. Praha: Slovanské nakladatelství, 1952, str HOLUB, J., LYER, S. Stručný etymologický slovník jazyka českého. Praha: SPN, 1978, str

21 Řady nejdůležitějších slov, tak jak jsou uvedeny v učebnici z roku 1962: 1 B být, obyčejný, bystrý; bylina, kobyla, býk; L slyšet, mlýn, blýskat se; polykat, plyn, plýtvat; lýko, lýtko, lyže, vzlykat; M my, mýt, hmyz; myslit, mýlit se; myš, hlemýžď, mýtina; zamykat, smyk, chmýří; P pyšný, pytel, pysk; netopýr, slepýš, pyl; kopyto klopýtat, třpytit se, pýr; S sytý, syn, sýr; syrový, sychravý, usychat; sýkora, sysel, sýček; syčet, sypat; V vy, vysoký; vydra, výr; zvykat, žvýkat; výt, výskat, vy-/vý-; Z brzy, jazyk, ozývat se; Strukturální členění učiva psaní i/í a y/ý po obojetných souhláskách zůstalo zachováno. Výuka jednotlivých řad stále neprobíhá uceleně. Kapitoly o vyjmenovaných slovech jsou střídány kapitolami se slohovým a tvaroslovným učivem. Vyjmenovaná slova si žáci osvojují a procvičují tak jako v minulých letech, po sekvencích. Rozdíl je v použitých typech pravopisných cvičení. Ustupuje doplňování, ve větší míře je zastoupeno vyhledávání spojené s vysvětlováním a diktáty. Několik cvičení je zaměřeno na významový rozdíl homonym. Příklad cvičení: Vypiš slova s i/í i y/ý po b a odůvodni pravopis. 2 Pasáček práskal s bičem. Dědeček sbíral byliny. 1 KOHOUTEK, H., BARTOŇ, M., MASOJÍDEK, Č. Český jazyk pro 3. ročník. Praha: SPN, Tamtéž str

22 Po probrání všech řad schází ucelený přehled vyjmenovaných slov, který by vhodně doplnil uvedených 10 souhrnných cvičení. Ve srovnání s učebnicí českého jazyka z roku 1962 dochází v učebnici Český jazyk pro 3. ročník, 1 kterou vydává SPN v roce 1978, k několika změnám. Jedná se jednak o strukturální změny, jednak o změny v řadách vyjmenovaných slov. Sledované učivo lexikálního pravopisu je obsahem jedné kapitoly nazvané Psaní i/y po obojetných souhláskách mimo koncovku. Žáci si osvojují a procvičují celou řadu najednou, nikoliv po sekvencích. Kapitolu uzavírá přehledná tabulka vyjmenovaných slov a 12 souhrnných cvičení. Podstatnou změnou v řadách je jejich rozšíření o nová slova (lysý, pelyněk, plyš, dmýchat, nachomýtnout se, pýřit se, čepýřit se, vyžle, povyk, výheň), vlastní jména místní (Přibyslav, Litomyšl, Ruzyně) a v případu slovesa být, kdy je zastřena motivace tvoření, o slova příbuzná (bydlit, obyvatel, byt, příbytek, nábytek, dobytek). Slova obyčejný, plyn, mýtina, smyk byla opakovaně nahrazena svými slovy základovými: obyčej, plynout, mýtit, smýkat. Vypuštěno bylo pouze slovo pýr. Celkový počet se tak zvýšil na 78 slov. Řady vyjmenovaných slov, tak jak jsou uvedeny v učebnici z roku 1978: 2 B být, bydlit, obyvatel, byt; příbytek, nábytek, dobytek; obyčej, bystrý, bylina; kobyla, býk, Přibyslav; L slyšet, mlýn, blýskat se; polykat, plynout, plýtvat; vzlykat, lysý, lýtko; lýko, lyže, pelyněk; plyš; M my, mýt, myslit, mýlit se; hmyz, myš, hlemýžď; mýtit, zamykat, smýkat; dmýchat, chmýří, nachomýtnout se; Litomyšl; 1 JELÍNEK, J., DVOŘÁKOVÁ, Z., HUBÁČEK, J., KLEMENT, B., TUPÝ, K. Český jazyk 3. Praha: SPN, Tamtéž. 22

23 P pýcha, pytel, pysk; netopýr, slepýš, pyl; kopyto, klopýtat, třpytit se; pýřit se, čepýřit se; S syn, sytý, sýr; syrový, sychravý, usychat; sýkora, sýček, sysel; syčet, sypat; V vy, vysoký, výt; výskat, zvykat, žvýkat; vydra, výr, vyžle; povyk, výheň a slova s předponou vy-/vý-; Z brzy, jazyk, nazývat, Ruzyně; 4. 2 Současné učebnice Při porovnávání učebnic českého jazyka vydaných v letech 1978, 1986 a 1995 jsem zjistila, že v řadách vyjmenovaných slov došlo pouze k malé změně. V učebnici z roku 1986 byla k vyjmenovaným slovům po p přidána slova zpytovat, pykat a pýr. Řady vyjmenovaných slov, tak jak jsou uvedeny v učebnici z roku a v učebnici z roku 1995: 2 B být, bydlit, obyvatel, byt; příbytek, nábytek, dobytek; obyčej, bystrý, bylina; kobyla, býk; Přibyslav; L slyšet, mlýn, blýskat se; polykat, plynout, plýtvat; vzlykat, lysý, lýtko; lýko, lyže, pelyněk; plyš; M my, mýt, myslit, mýlit se; hmyz, myš, hlemýžď; mýtit, zamykat, smýkat; dmýchat, chmýří, nachomýtnout se; Litomyšl; P pýcha, pytel, pysk; netopýr, slepýš, pyl; kopyto, klopýtat, třpytit se; zpytovat, pykat, pýr; pýřit se, čepýřit se; S syn, sytý, sýr; syrový, sychravý, usychat; sýkora, sýček, sysel; syčet, sypat; 1 JELÍNEK, J., DVOŘÁKOVÁ, Z., HUBÁČEK, J., KLEMENT, B., TUPÝ, K. Český jazyk 3. Praha: SPN, JELÍNEK, J., DVOŘÁKOVÁ, Z., HUBÁČEK, J., KLEMENT, B., TUPÝ, K. Český jazyk pro 3. ročník základní školy. Praha: SPN, a. s.,

24 V vy, vysoký, výt; výskat, zvykat, žvýkat; vydra, výr, vyžle; povyk, výheň a slova s předponou vy-/vý-; Z brzy, jazyk, nazývat; Ruzyně; V současné době nabízí náš knižní trh širokou škálu učebnic mateřského jazyka, které vydávají různá nakladatelství, např. SPN, a. s., Alter, Scientia, Nová škola, Jinan aj. Vznikly po roce 1990 ze snahy vytvořit nové, alternativní učebnice pro výuku českého jazyka. Protože se ve své diplomové práci zabývám řadami vyjmenovaných slov a jejich obměnami od roku 1953, zvolila jsem si pro analýzu učebnice z SPN, a. s., dříve SPN, autorského kolektivu pod vedením V. Styblíka. Přihlížela jsem zároveň však i k učebnicím z jiných nakladatelství. Při jejich analýze jsem se zaměřila na typy a počet pravopisných cvičení, které učebnice nabízejí v souvislosti s učivem o vyjmenovaných slovech Druhy pravopisných cvičení Učitel může při výuce vyjmenovaných slov, jejich procvičování a upevňování použít různé druhy pravopisných cvičení. Důležité však je, aby nepřevládal pouze jeden typ a aby se myšlenkové operace, na nichž jsou cvičení založena, střídaly. Opisovací Opisování je nejjednodušším a nejsnazším známým typem cvičení. Jeho cílem je přesný opis textu napsaného psacím písmem. Této formy práce se hojně využívá v 1. a 2. ročníku při výuce a nácviku psaní. Prostřednictvím opisování si žáci fixují tvary písmen i grafickou podobu slov. Ve 3. ročníku, kdy se předpokládá vysoká automatizace grafických 24

25 činností, bývají upřednostňovány náročnější způsoby procvičování. 1 Opisování se používá také při reedukaci vývojových poruch učení, zvláště dysgrafie a dysortografie. 2 Při rozboru sledovaných učebnic jsem zjistila, že autoři nezařadili k procvičování psaní i/í a y/ý po obojetných souhláskách žádné opisovací cvičení. V učebnici pro 3. ročník se sice vyskytují dvě cvičení se zadáním,,opište, ale jde v podstatě o přepis tištěné formy do psané. Podle mého názoru je opisování vhodné nejen k výuce psaní, ale také k osvojování a upevňování pravopisných pravidel. Odpadá fáze vybavování si tvarů písmen a žáci se mohou lépe soustředit na sledované pravopisné jevy. Zvláště důležitý je tento typ cvičení pro žáky s poruchami učení. Při opisování vyjmenovaných slov nebo příbuzných slov si mohou lépe zafixovat jejich podobu, zároveň procvičují psaní písmen. Přepisovací Tento druh nácviku patří spolu s opisováním k nejstarším užívaným cvičebním postupům, při němž žáci přesně převádějí předlohu z tištěné formy do psané. Přepisování přispívá k uvědomění si vztahu mezi psanou a zvukovou podobou slova, k fixaci spisovné podoby slova. Je ovšem poněkud náročnější než opis, zvláště pro žáky se specifickými poruchami učení.,,vlivem poruch zrakové analýzy, zrakové paměti a nediferencovaností představ o tvaru písmen přepisují předlohu se zvýšenou námahou, často nepřesně a neúplně. 3 Přepisovaný text žák analyzuje na slova, slabiky, hlásky, navzájem je odlišuje a zároveň analyzované prvky skládá v celek, srovnává části i celek.,,hodnota 1 FABIÁNKOVÁ, B., HAVEL, J., NOVOTNÁ, M. Výuka čtení a psaní na 1. stupni ZŠ. Brno: Paido, 1999, str ZELINKOVÁ, O. Poruchy učení. Praha: Portál, Tamtéž str

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Žák rozlišuje počet slabik a písmen ve slovech Postupné rozšiřování slovní zásoby Učí se užívat

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák porovnává významy slov, zvláště slova podobného nebo stejného významu a slova vícevýznamová O jazyce Opakování učiva 3. ročníku Národní jazyk Naše vlast a národní jazyk Nauka o slově Slova a pojmy,

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 5. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas vymyslí

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Vyjmenovaná slova v učivu na 1. stupni ZŠ PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Diplomová práce. Katedra českého jazyka

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Vyjmenovaná slova v učivu na 1. stupni ZŠ PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Diplomová práce. Katedra českého jazyka MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra českého jazyka Vyjmenovaná slova v učivu na 1. stupni ZŠ Diplomová práce Brno 2007 Vedoucí práce: PaedDr. Květoslava Klímová, Ph.D. Vypracovala:

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 3. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti 2. porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 3. respektuje základní komunikační pravidla

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 2. ročník Konopková, L.: Český jazyk pro 2. ročník 1. a 2.díl (Fortuna) Wildová, R.: Psaní a mluvnická cvičení 1. a 2.

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 2. období 4. ročník Český jazyk pro 3. ročník II. část (Fortuna) Český jazyk pro 4. ročník I. část (Fortuna), Čítanka pro 4. ročník

Více

VY_32_INOVACE_D 10 04. V pádových koncovkách se při psaní i nebo y řídíme vzory /jestřábi páni, jestřáby pány/

VY_32_INOVACE_D 10 04. V pádových koncovkách se při psaní i nebo y řídíme vzory /jestřábi páni, jestřáby pány/ Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tématická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0963 II/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační

Více

PODPORA SPU VE VÝUCE. projevy, potřeby, úpravy a metody

PODPORA SPU VE VÝUCE. projevy, potřeby, úpravy a metody PODPORA SPU VE VÝUCE projevy, potřeby, úpravy a metody Projevy Dyslexie Pomalé čtení -Namáhavé -Dvojí -Ztrácí se, vrací se -Málo chyb-opravuje -Záměny,opakuje přečtené Přepisuje velmi pomalu -Víc času

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Předmět: Vytvořil: Rozvoj řečových dovedností Ruský jazyk Helena Malášková 01 O spánku a váze - prezentace

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30 porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období Tematický plán třídy 2. B Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vybavuje žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 4. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas čte s porozuměním

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru 5. v krátkých mluvených projevech správně dýchá, frázuje a volí vhodné tempo řeči 6. volí

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21. sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30. porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, členění slov na hlásky, dlouhé a krátké samohlásky

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas Žák: - ovládá plně

Více

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Komunikační a slohová výchova Praktické a věcné čtení Praktické a věcné naslouchání Základy mluveného projevu Pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vyprávění, dialog, mimika, gesta

Více

Název materiálu. Význam slov. Slova souřadná, nadřazená, podřazená, procvičování.

Název materiálu. Význam slov. Slova souřadná, nadřazená, podřazená, procvičování. Název materiálu ročník SLUCHOVÁ DIFERENCIACE DÉLKY SAMOHLÁSEK 1 ZRAKOVÁ DIFERENCIACE KRÁTKÝCH A DLOUHÝCH SLABIK 1 VYVOZOVÁNÍ HLÁSKY S, SLUCHOVÁ PAMĚŤ 1 VYVOZOVÁNÍ HLÁSKY P, SLUCHOVÁ PAMĚŤ 1 ZRAKOVÁ ANALÝZA

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova - zná pojem mateřský jazyk 1. Čeština jako mateřský jazyk MKV 4.4 - zná základní složky

Více

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15)

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) PŘEDMĚT Český jazyk TŘÍDA/SKUPINA VYUČUJÍCÍ ČASOVÁ DOTACE UČEBNICE (UČEB. MATERIÁLY) - ZÁKLADNÍ POZN. (UČEBNÍ MATERIÁLY DOPLŇKOVÉ aj.) sekunda Mgr. Barbora Maxová 2hod/týden,

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Předmět: Vytvořil: Současný český jazyk upevňování a procvičování obtížných gramatických jevů Český jazyk

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 4. ZÁŘÍ

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 4. ZÁŘÍ Komunikační a slohová výchova 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 18 volí náležitou intonaci, přízvuk, frázování pauzy

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé, čtení hlasité i tiché, s porozuměním Zdokonalování techniky čtení Porozumění přiměřeným textům

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň 1/Charakteristika vyučovacího předmětu a/ obsahové vymezení Vyučovací předmět Český jazyk vychází

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. KOMUKIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák - vypravuje ústně i písemně, využívá jazykových prostředků vhodných k oživení vypravování, dodržuje časovou posloupnost, sestavuje osnovu vypravování; - popisuje ústně

Více

Český jazyk, 3. ročník 2014/2015

Český jazyk, 3. ročník 2014/2015 Tematický plán ZŠ Tichá Český jazyk, 3. ročník 2014/2015 Měsíc Učivo Poznámka Výstupy ŠVP ZÁŘÍ ŘÍJEN Opakování učiva 2. ročníku Význam slova Slabika, hláska, slovo Vlastní jména osob, zvířat, měst, řek,

Více

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník Počet hodin : 297 H. Burianová : Český jazyk pro 3. ročník (Didaktis) H. Burianová :

Více

3.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČJ) Charakteristika vzdělávací oblasti

3.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČJ) Charakteristika vzdělávací oblasti 29 3.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČJ) Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve vzdělávacím procesu, neboť dobré jazykové vzdělání

Více

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Jazyková výchova Zvuková stránka jazyka-sluch, rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin. Modelace souvislé řeči/tempo, intonace, přízvuk/ Hláska, slabika, slovo, věta,

Více

TEMATICKÝ,časový PLÁN vyučovací předmět : český jazyk ročník : 5. x Školní rok_2014/ 2015 vyučující: Lenka Šťovíčková. Zařazená průřezová témata OSV

TEMATICKÝ,časový PLÁN vyučovací předmět : český jazyk ročník : 5. x Školní rok_2014/ 2015 vyučující: Lenka Šťovíčková. Zařazená průřezová témata OSV Školní rok_2014/ 2015 vyučující: Lenka Šťovíčková Září Opakovat učivo min. roč. Pozná kořen, předponu, příponu, koncovku. Vyhledá a tvoří slova příbuzná. SLOH: Vypravuje o prázdninách, sestaví osnovu,

Více

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 JAZYKOVÁ VÝCHOVA žák rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu,

Více

Poř. Číslo materiálu Předmět Ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program 1 VY_32_INOVACE_04_09 Český jazyk 1. ČJ - ověření učiva za 1.

Poř. Číslo materiálu Předmět Ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program 1 VY_32_INOVACE_04_09 Český jazyk 1. ČJ - ověření učiva za 1. Poř. Číslo materiálu Předmět Ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program Stran Stran celkem DUM 1 VY_32_INOVACE_04_09 Český jazyk 1. ČJ - ověření učiva za 1. pololetí ČJ - písemná práce Word 6 4 2 VY_32_INOVACE_04_10

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 8. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova umí spisovně vyslovit běžná cizí slova

Více

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAVORNÍK, OKRES JESENÍK Příloha změny pro školní rok 2014/2015 (příloha mění některé kapitoly a přidává některé kapitoly navíc) 4.6. UČEBNÍ

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 2. období 5. ročník Počet hodin : 231 Učební texty : J. Štroblová, D. Benešová: Český jazyk pro 5. ročník

Více

I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřujjící k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti VY_12_INOVACE_01_ČJ

I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřujjící k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti VY_12_INOVACE_01_ČJ Záznamový arch Název školy: Základní škola a Mateřská škola Brno, Bosonožské nám. 44, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2499 Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení šablony/označení

Více

Český jazyk Název Ročník Autor

Český jazyk Název Ročník Autor Pomůcka - Slabiky - foto 1. Pomůcka Psací tvary písmen 1. PL - Samohlásky 1. PL Slabiky - slova 1. PL - Souhlásky 1. PL Slova - věty 1. PL Souhlásky m, l, p 1. PL Tvoření slov 1. PL Souhlásky s, j, t 1.

Více

Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící.

Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící. Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící. V charakteristice předmětů je uvedena informace o očekávaných výstupech, barevné

Více

Roční úvodní kurs českého jazyka pro nově příchozí žáky - cizince

Roční úvodní kurs českého jazyka pro nově příchozí žáky - cizince Roční úvodní kurs českého jazyka pro nově příchozí žáky - cizince Cíl kursu: 1/rychlé osvojení češtiny na komunikační úrovni - rozvoj slovní zásoby 2/ pochopení základních pravidel systému jazyka druhy

Více

ČESKÝ JAZYK - II. období (4. 5. ročník)

ČESKÝ JAZYK - II. období (4. 5. ročník) ČESKÝ JAZYK - II. období (4. 5. ročník) Charakteristika předmětu Ve výuce Českého jazyka v 2. období žáci opakují a prohlubují své znalosti z 1. období. V komunikační a slohové výchově se žáci učí vnímat

Více

Dataprojektor, jazykové příručky, pracovní listy

Dataprojektor, jazykové příručky, pracovní listy Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Český jazyk (CEJ) Jazyková výchova Tercie 2 hodiny týdně Dataprojektor, jazykové příručky, pracovní listy Skladba *) Ţák vysvětlí pojem aktuální (kontextové)

Více

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu 5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk Charakteristika předmětu Předmět Německý jazyk naplňuje očekávané výstupy vzdělávacího oboru Další cizí jazyk Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas Komunikační a slohová výchova Čtení plynulé tiché i hlasité, s porozuměním, zážitkové Naslouchání praktické, věcné ZÁŘÍ 13 rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu vhodném pro daný věk, podstatné

Více

Aktuální změny v didaktickém testu z češtiny 2015

Aktuální změny v didaktickém testu z češtiny 2015 Aktuální změny v didaktickém testu z češtiny 2015 PhDr. Dana Brdková Lektorka Bankovní akademie a VŠFS Pro použití v rámci projektu ematurity Jak je sestaven didaktický test? Didaktický test obsahuje 10

Více

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno 1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 1.1 Další (druhý) cizí jazyk - Německý jazyk 1.2 Další (druhý) cizí jazyk - Ruský jazyk 1. 2. Hodinová dotace Další cizí jazyk - - 3 3 Předmět realizuje

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 4 Název školního vzdělávacího programu: Škola pro děti - děti pro školu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola Olomouc, Gagarinova 19, příspěvková organizace

Více

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1.

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 6.1 I.stupeň Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk. Přispívá k chápání a objevování

Více

5. Učební osnovy. Předmět: Český jazyk a literatura. 5.1 Oblast: Jazyk a jazyková komunikace. 5.1.1 Obor: Český jazyk a literatura

5. Učební osnovy. Předmět: Český jazyk a literatura. 5.1 Oblast: Jazyk a jazyková komunikace. 5.1.1 Obor: Český jazyk a literatura 5. Učební osnovy 5.1 Oblast: Jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Obor: Předmět: Charakteristika předmětu český jazyk 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor se realizuje v předmětu

Více

Příloha č. 13 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 13 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Pozná slova vyjmenovaná a slova příbuzná. Aplikuje pravopis, používá přehled. Umí zařadit slova ke vzoru Zná základní pravidlo shody. Určí pád, číslo, rod, vzor u podstatných jmen. Určí osobu, číslo, způsob,

Více

Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura

Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura ČESKÝ JAZYK Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí Název kompetence

Více

Tematický plán učiva. Předmět : Český jazyk a literatura Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová

Tematický plán učiva. Předmět : Český jazyk a literatura Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová Tematický plán učiva Předmět : Český jazyk a literatura Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová 1.Vyjadřuje se v běžných komunikačních situacích, neskáče do řeči a naslouchá,

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Fujavová, Krausová, Javorská

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Fujavová, Krausová, Javorská CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Fujavová, Krausová, Javorská Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení

Více

Český jazyk a literatura - jazyková výchova

Český jazyk a literatura - jazyková výchova Využívá znalostí získaných v předešlých ročnících. OPAKOVÁNÍ OPAKOVÁNÍ Vysvětlí pojmy: sl.nadřazené, podřazené a slova souřadná.uvede příklady. Rozpozná sl. jednoznač.a mnohoznačná. V textu vyhledá synonyma,

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.1.4 FRANCOUZSKÝ JAZYK 5.1.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Ruský jazyk je předmět nabízený

Více

ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník)

ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník) ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník) Charakteristika předmětu Ve výuce českého jazyka a literatury v prvním období (1. 3. ročník) klademe důraz na výuku čtení a psaní. Tyto složky jsou pro žáky prvotní

Více

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Cvičení z českého jazyka se vyučuje

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTŮ INTEGROVANÉHO ŽÁKA

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTŮ INTEGROVANÉHO ŽÁKA CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTŮ INTEGROVANÉHO ŽÁKA Časové, organizační a obsahové vymezení Ve všech předmětech platí stejná časová dotace jako pro žáky bez integrace. Žáka zapojujeme do všech činností a práce

Více

Vzdělávací obor Německý jazyk

Vzdělávací obor Německý jazyk 7. ročník Hlavní okruhy Očekávané výstupy dle RVP ZV Metody práce (praktická cvičeni) obor navázání na již zvládnuté 1. POSLECH S Kompetence komunikativní Témata: POROZUMĚNÍM Žák rozumí jednoduchým otázkám

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 1. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Příprava na hodinu českého jazyka ve 4.roč.ZŠ Souhrnné opakování a procvičování učiva o vyjmenovaných slovech

Příprava na hodinu českého jazyka ve 4.roč.ZŠ Souhrnné opakování a procvičování učiva o vyjmenovaných slovech Příprava na hodinu českého jazyka ve 4.roč.ZŠ Souhrnné opakování a procvičování učiva o vyjmenovaných slovech Všechny úkoly a cvičení, která jsem připravila pro tuto hodinu, je možné během vyučování využít

Více

Český jazyk 1.ročník str. učivo - témata jazyková výchova slohová výchova literární výchova

Český jazyk 1.ročník str. učivo - témata jazyková výchova slohová výchova literární výchova Český jazyk 1.ročník str. předslabičná slabičná část uvolňovací cviky žák se orientuje ve všech směrech rozpozná velikost předmětů, jejich barvu a pozici pečlivě vyslovuje délku všech samohlásek odliší

Více

ŠVP ZV Královácká škola Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy

ŠVP ZV Královácká škola Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy . Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 4. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas - rozlišuje podstatné

Více

Tematický plán Český jazyk pro 4. ročník

Tematický plán Český jazyk pro 4. ročník Tematický plán Český jazyk pro 4. ročník Vyučující: Klára Dolanová Hodinová dotace: 7 hodin týdně Školní rok: 2015/2016 ZÁŘÍ 1. a UČ str. 3 9 Opakování (Věta souvětí; Význam slov; Slova s citovým zabarvením,

Více

SADA VY_32_INOVACE_CJ1

SADA VY_32_INOVACE_CJ1 SADA VY_32_INOVACE_CJ1 Přehled anotačních tabulek k dvaceti výukovým materiálům vytvořených Mgr. Bronislavou Zezulovou a Mgr. Šárkou Adamcovou. Kontakt na tvůrce těchto DUM: zezulova@szesro.cz a adamcova@szesro.cz

Více

Časová dotace předmětu Německý jazyk jako Další cizí jazyk jsou 2 hodiny týdně v šestém až devátém ročníku.

Časová dotace předmětu Německý jazyk jako Další cizí jazyk jsou 2 hodiny týdně v šestém až devátém ročníku. Příloha č.5 Německý jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu : Předmět Německý jazyk je vyučován v šestém až devátém ročníku druhého stupně jako volitelný

Více

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika Vyučovací předmět Informatika je realizován v rámci ŠVP na 1. stupni ZŠ (5. ročník) s časovou týdenní dotací 1 hodina. Na 2. stupni ZŠ je realizována

Více

Český jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu

Český jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor : Český jazyk a literatura Český jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 1.-3. ročník 9 hodin týdně 4.-5. ročník 8 hodin týdně Vzdělávací

Více

ČESKÝ JAZYK 5. TŘÍDA

ČESKÝ JAZYK 5. TŘÍDA A) Mluvnice 1 - Obecné poučení o jazyce a abeceda a písmo b jak se lidé dorozumívají, funkce řeči c rozlišení prostředků mluveného a psaného projevu 2 - Zvuková stránka jazyka a slabiky a slabikování b

Více

Německý jazyk. Charakteristika předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí

Německý jazyk. Charakteristika předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí VZDĚLÁVACÍ OBOR: DALŠÍ CIZÍ JAZYK Německý jazyk Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Další cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Žáci

Více

plynule čte slova ve větách, rozlišuje je sluchem i zrakem správně řadí slova ve větě, slabice používá znaménka ve slovech i větách samohlásky

plynule čte slova ve větách, rozlišuje je sluchem i zrakem správně řadí slova ve větě, slabice používá znaménka ve slovech i větách samohlásky ČESKÝ JAZYK 1.ROČNÍK žák skládá a rozkládá slova podle sluchu poznává jednotlivá písmena ve vztahu k jim odpovídajícím hláskám, rozlišuje písmo tiskací a psací skládá, rozkládá a čte všechny druhy slabik

Více

4. úprava 26.8.2010 ÚPRAVY VE VYUČOVACÍCH

4. úprava 26.8.2010 ÚPRAVY VE VYUČOVACÍCH 4. úprava 26.8.2010 ÚPRAVY VE VYUČOVACÍCH PŘEDMĚTECH 1 ÚPRAVY VE VYUČOVACÍCH PŘEDMĚTECH Projednáno pedagogickou radou dne: 26. 8. 2010 Schválila ředitelka školy: 26. 8. 2010 Platnost od: 1. 9. 2010 Podpis

Více

II. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

II. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE II. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Tato oblast je v našem vzdělávání zastoupena jedním předmětem matematikou, od 1. do 9. ročníku. Podle vývoje dětské psychiky a zejména

Více

ŠVP Základní škola Bohutín, okres Příbram Škola porozumění a bezpečí, ŠVP pro ZV 5. verze 2013/2014. Nácvik správné techniky mluveného projevu.

ŠVP Základní škola Bohutín, okres Příbram Škola porozumění a bezpečí, ŠVP pro ZV 5. verze 2013/2014. Nácvik správné techniky mluveného projevu. vzdělávací oblast vyučovací předmět zpracovala Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Lenka Malá Výstupy RVP ZV Výstupy žáka (ŠVP) Ročník Učivo Kompetence Průřezová témata Komunikační a slohová výchova

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. - zvládá techniku čtení s porozuměním - reaguje na otázky - vyjadřuje se vlastními slovy, tvoří jednoduché věty - vyvozuje a upevňuje si hygienické a pracovní návyky - rozvijí se grafomotoricky

Více

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami DODATEK č. 27 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 9. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov, rozpoznává

Více

Předmět:: Český jazyk a literatura

Předmět:: Český jazyk a literatura Přípravné cviky pro uvolňování ruky ZÁŘÍ 19 hod. OSV3 2.porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 3. respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru OSV3: Seberegulace a sebeorganizace

Více

9.1.1 Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

9.1.1 Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Hlavní kompetence Navázání na dosažené kompetence Hlavní okruhy Výstupy z RVP ZV realizace Metody práce, Projekty Průřezová tém. obor zvlád. téma ročník JAZYKOVÁ VÝCHOVA KOMPETENCE K UČENÍ Využívá znalostí

Více

Jazyk a jazyková komunikace. Český jazyk a literatura

Jazyk a jazyková komunikace. Český jazyk a literatura Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 1. 9. ročník 1. ročník 9 hodin týdně 2. a 3. ročník 10

Více

Kriteria hodnocení práce ve 2. třídě

Kriteria hodnocení práce ve 2. třídě Kriteria hodnocení práce ve 2. třídě Český jazyk Jazyková výchova (co hodnotíme) - žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hláskya slabiky, porovnává významy slov, třídí podle zobecněného

Více

5.1.1.1 CHARAKTERISTIKA 1. STUPEŇ

5.1.1.1 CHARAKTERISTIKA 1. STUPEŇ 5.1.1.1 CHARAKTERISTIKA 1. STUPEŇ Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Český jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura. Hlavním cílem vyučovacího předmětu je vést žáka

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Období: 2. období, 3. období Počet hodin ročník: 0 66 66 66 Učební texty: 2. období A)

Více

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň 5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vzdělávání v předmětu Německý jazyk směřuje k: rozvíjení písemného i ústního projevu, vyjádření

Více

Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník

Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník Odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji.

Více

Název materiálu SLOVNÍ DRUHY PODSTATNÁ JMÉNA. Metodika. Pořadové číslo III-2-ČJ-III- 1-9.r.

Název materiálu SLOVNÍ DRUHY PODSTATNÁ JMÉNA. Metodika. Pořadové číslo III-2-ČJ-III- 1-9.r. Pořadové číslo 1-9.r. Název materiálu SLOVNÍ DRUHY PODSTATNÁ JMÉNA Autor Použitá literatura a zdroje Fraus 2006, 27-30 s. ISBN 80-7238-536-4 sešit 2006, 20-21 s. ISBN 80-7238-537-2 Metodika Materiál je

Více

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník)

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) Charakteristika předmětu V návaznosti na obsah učiva 1. a 2. ročníku žáci začínají vytvářet jednoduché věty, kde se potřebné výrazy a spojení procvičují. Žáci

Více

Příloha k ŠVP Fakultní základní škola Olomouc, Hálkova 4, příspěvková organizace

Příloha k ŠVP Fakultní základní škola Olomouc, Hálkova 4, příspěvková organizace Učební plán Poznámky k učebnímu plánu 1. stupně: Disponibilní hodiny byly na 1. stupni využity na posílení výuky předmětu Matematika a její aplikace (2) a také předmětu Člověk a jeho svět (2). Anglický

Více

PRŮVODNÍ LIST k nově vytvořenému / inovovanému učebnímu materiálu

PRŮVODNÍ LIST k nově vytvořenému / inovovanému učebnímu materiálu PRŮVODNÍ LIST k nově vytvořenému / inovovanému učebnímu materiálu Název projektu Kvalitní výuka za podpory ICT Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3646 Název školy Základní škola Ohrazenice, okres Semily

Více

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ)

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) Příloha č. 8 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) a) Obsahové vymezení Předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a je vyučován v 6. 9. ročníku. Výuka plynule navazuje na

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obor: 7941K/81, Gymnázium všeobecné ( osmileté ) Obor: 7941/41, Gymnázium všeobecné ( čtyřleté ) Učební osnovy pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium Vzdělávací

Více

6.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk

6.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk 6.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk Obecné cíle výuky ruského jazyka Předmět ruský jazyk a jeho výuka je koncipována tak, aby žáky vedla k osvojení cizího jazyka. Jeho hlavním cílem je postupné

Více

Ročník VI. Ruský jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Kompetence Očekávané výstupy. Mezipřed.

Ročník VI. Ruský jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Kompetence Očekávané výstupy. Mezipřed. Předazbukové období IX. Výslovnost hlásek odlišných od češtiny. Pozdravy. Jednoduché pokyny. Seznámení s učebnicí. Nácvik výslovnosti, rozhovor. Pohybové hry.fonetická rozcvička. Nacvičí výslovnost hlásek

Více

I. Sekaniny1804 Ruský jazyk

I. Sekaniny1804 Ruský jazyk Ruský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět Ruský jazyk je v rámci RVP zařazen do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Další cizí

Více

Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná

Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná 5. třída - český jazyk Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/6_356 3. 1. 2012 Anotace: Jazyk: Opakování učiva z českého jazyka, zorientování se v netypickém zadání. český jazyk Očekávaný výstup:

Více

Čj a literatura (komunikační a slohová výchova) 6. ročník. ČJ a literatura (jazyková výchova) 6. ročník

Čj a literatura (komunikační a slohová výchova) 6. ročník. ČJ a literatura (jazyková výchova) 6. ročník Čj a (komunikační a slohová výchova) 6. ročník rozpozná jednoduché případy manipulativní komunikace, osvojuje si základní normy písemného vyjadřování, zvládá jednoduchou grafickou úpravu textu, dokáže

Více