MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Vyjmenovaná slova a jejich obměny PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Diplomová práce. Katedra českého jazyka

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Vyjmenovaná slova a jejich obměny PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Diplomová práce. Katedra českého jazyka"

Transkript

1 MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra českého jazyka Vyjmenovaná slova a jejich obměny Diplomová práce Brno 2007 Vedoucí práce: PaedDr. Květoslava Klímová, Ph.D. Vypracovala: Helena Uhříková

2 Prohlášení Prohlašuji, že jsem diplomovou práci zpracovala samostatně a použila jen prameny uvedené v seznamu literatury. Souhlasím, aby práce byla uložena na Masarykově univerzitě v Brně v knihovně Pedagogické fakulty a zpřístupněna ke studijním účelům. V Brně dne 7. července 2007 Helena Uhříková 2

3 Poděkování Moje upřímné poděkování patří paní PaedDr. Květoslavě Klímové, Ph.D. za odborné vedení mé diplomové práce a za poskytování cenných rad a informací. Děkuji také mé rodině a blízkým přátelům za trpělivost a lidskou podporu. 3

4 OBSAH Úvod...6 I. Teoretická část Pravopis Pravopis morfologický Pravopis syntaktický Pravopis lexikální Psaní i, í nebo y, ý po obojetných souhláskách Současné učební osnovy a RVP Vzdělávací program Obecná škola Vzdělávací program Základní škola Rámcový vzdělávací program Učivo o vyjmenovaných slovech v učebnicích Učebnice češtiny od roku Současné učebnice Druhy pravopisných cvičení II. Praktická část Metodologický postup výzkumu Stanovení hypotézy Metody užité při zkoumání Diktát a uplatňovaný metodologický postup Přehled sledovaných slov Interpretace výsledků Shrnutí Zásobník didaktických her Závěr

5 Seznam literatury Resumé Summary Přílohy

6 Úvod Tématem mé diplomové práce je jeden z jevů lexikálního pravopisu psaní i/í a y/ý po obojetných souhláskách. Během své čtyřleté pedagogické praxe jsem zjistila, že žáci při psaní tohoto pravopisného jevu často chybují. Proto jsem se rozhodla blíže se ve své diplomové práci touto problematikou zabývat a ověřit výzkumem, které z řad vyjmenovaných slov jsou pro žáky nejobtížnější. Diplomovou práci jsem rozdělila na dvě části. V první, teoretické jsem se zaměřila na druhy pravopisu, na způsob zpracování učiva o vyjmenovaných slovech v současných osnovách a v RVP ZV. Dále jsem zkoumala, zda se řady vyjmenovaných slov, uváděné v učebnicích mateřského jazyka, měnily a do jaké míry. Zaměřila jsem se na učebnice od r až po současnost. Pro analýzu jsem si ze současné nabídky zvolila učebnice z SPN, a. s., dříve SPN, autorského kolektivu pod vedením V. Styblíka. Ve druhé, praktické části své diplomové práce jsem se zaměřila na ověřování úrovně znalostí a dovedností vyjmenovaných slov u žáků pátých tříd. Pro výzkum jsem zvolila vzorek 303 respondentů z jedenácti základních škol Zlínského kraje. Na základě zjištěných výsledků jsem se pokusila vyvodit závěry a přispět tak k hlubšímu poznání této problematiky. Součástí diplomové práce je také Zásobník didaktických her, které se mi v praxi při probírání a upevňování tohoto učiva osvědčily a které doporučuji pro zpestření vyučovací hodiny. 6

7 I. Teoretická část 1. Pravopis Pravopis je ustálený způsob zaznamenávání mluveného projevu. Zajišťuje nezbytnou jednotu psané podoby spisovného jazyka, která je základem účinného porozumění. Pravopis není součástí vnitřní stavby jazyka, jde o dohodu o způsobu psaní. Jeho struktura je flexibilní, proto je možné provádět změny a úpravy. Poslední kodifikaci soudobé pravopisné normy podávají Pravidla českého pravopisu z r Jejich znění je pro školní vyučování závazné. Znalost a ovládnutí pravopisu je pro budoucí uplatnění žáků ve společnosti velmi důležité, protože je to jeden z ukazatelů úrovně vzdělanosti. Osvojování základů českého pravopisu patří k základním úkolům vyučování mateřskému jazyku na 1. stupni. Při nácviku pravopisu se uplatňuje především mechanická paměť. Umění psát spočívá ve znalosti písmen, pravidel, jak písmena řadit, jak je použít ve slovech. Žáci zvládají tvary písmen, cvičí se v psacích dovednostech a současně si osvojují pravopisná pravidla. Vedle mechanické paměti jde i o optickou zkušenost. Žák vnímá při čtení grafickou podobu slov a ukládá si ji podvědomě do paměti. Čtení a psaní jsou tedy v jisté souvztažnosti. Není však přesně zjištěno, do jaké míry platí, že dobrý čtenář má i dobrou úroveň písemného projevu po stránce pravopisné. Ovládnutí pravopisu je nutné věnovat patřičnou pozornost a snažit se vyvarovat extrémních přístupů v projektu jazykového vyučování, tj. přeceňování nebo naopak jeho podceňování. Při přeceňování se znalost pravopisu stává hlavním, nebo dokonce jediným ukazatelem úrovně znalostí z celého předmětu. V opačném případě může dojít k nedostatečnému osvojení. 7

8 Zřetel k pravopisu je důležité uplatňovat ve všech písemných projevech žáka, tedy i v jiných vyučovacích předmětech (např. ve vlastivědě, matematice aj.). Psaní je výkon vyžadující fyzickou i psychickou sílu a zatěžuje celou osobnost žáka. Při nácviku musí brát učitel zřetel na jejich vývojové stádium a na jejich odlišné subjektivní vlastnosti. Rozdíly se projevují např. v tempu psaní. Učitel je musí do značné míry zejména v počátku respektovat a postupně se snažit tempo psaní vyrovnat. Tato okolnost je důležitá hlavně pro psaní diktátů. Ovládnutí pravopisu se opírá o znalosti ze slovotvorby, tvarosloví a skladby. Od pravopisných vědomostí žáci prostřednictvím postupného systematického výcviku dospějí k pravopisným dovednostem a později k návykům. Již v této etapě se řada pravopisných jevů automatizuje. Z didaktického hlediska se jednotlivé pravopisné jevy člení do tří skupin: 1. pravopis lexikální zabývající se podobou slova; 2. pravopis morfologický zahrnující jevy spjaté s ohýbáním, časováním a skloňováním slov; 3. pravopis syntaktický vyplývající ze vztahů ve větě jednoduché i všech typů souvětí Pravopis morfologický S jeho výcvikem se na prvním stupni základní školy teprve začíná. Upevňuje se hlavně na druhém stupni. Úspěšné zvládnutí jevů morfologického pravopisu závisí na kvalitě osvojení mluvnického učiva. Žáci musí ovládnout určování pádů a přiřazování jmen k příslušným vzorům. Nácvik se týká těchto jevů: psaní i/í, y/ý v koncovkách: 8

9 a) podstatných jmen: kocourovi, do Bratislavy, dříví b) přídavných jmen: ryzí zlato, zdravý člověk, Petrovy narozeniny c) sloves v přítomném čase: spím, pracuji, stavíte psaní mě mně v tvarech zájmena já 1. 2 Pravopis syntaktický Skladební pravopis se zabývá skladebními vztahy a souvisí se stavbou věty jednoduché a souvětí. Je zastoupen na obou stupních základní školy, avšak těžiště výcviku v interpunkci je až ve vyšších ročnících, v nichž se hlouběji proniká do stavby věty jednoduché i všech typů souvětí. Skladební pravopis zahrnuje tyto jevy: 1. shodu přísudku s podmětem, kdy je přísudek vyjádřen slovesným tvarem příčestí minulého; 2. větnou interpunkci jejíž pravidla se týkají - psaní interpunkčního znaménka na konci větného celku: Altánek postavil můj dědeček. Přijde k nám Martina na návštěvu? Nechoď večer ven! - interpunkce ve větě jednoduché a v souvětí: V lednici bylo mléko, vejce, sýry a ovoce. Na výlet nejeli, protože pršelo. - grafický zápis přímé řeči: Jana řekla:,,až se vzbudíš, pojedeme na výlet.,,až se vzbudíš, pojedeme na výlet, řekla Jana.,,Až se vzbudíš, řekla Jana,,,pojedeme na výlet. 9

10 1. 3 Pravopis lexikální S grafickou podobou slova, která je neměnná, a s jeho slovotvornou strukturou je spjatý pravopis lexikální. Jde o ustálené psaní kořene slova a jeho částí, a to předpon a přípon. Při nácviku lexikálního pravopisu se opíráme zejména o mechanickou paměť žáků, např. pamětné osvojování řad vyjmenovaných slov. Protože se výrazně rozvíjí především v mladším školním věku, je nácvik jevů lexikálního pravopisu zařazen na první stupeň základní školy. Na druhém stupni se psaní jevů dále procvičuje a upevňuje. K jevům lexikálního pravopisu náleží: a) kvantita samohlásek b) ú ů c) i y po obojetných souhláskách v kořenech slov a ve formantech d) dě, tě, ně; bě/bje, pě, vě/vje, mě/mně e) souhláskové skupiny a souhlásky na konci slov f) předložky s, z g) předpony s-, z-, vzh) velká písmena Vzhledem k tématu mé diplomové práce se v další části podrobněji zaměřím na psaní y, ý po obojetných souhláskách v kořenech slov, na tzv. vyjmenovaná slova. 10

11 2. Psaní i, í, / y, ý po obojetných souhláskách Typickým rysem českého pravopisu je existence dvou grafémů i y označujících jeden foném. Tato podvojnost v psaní má svůj historický původ. Písmena i y označovala v minulosti samohlásky rozdílné: měkké i označovalo dnes běžné vysoké /í/, kdežto tvrdé y samohlásku spíše středovou střední, blízkou dnešnímu ruskému nebo polskému /y/. Přestože samohláska /y/ splynula s /i/, uchoval pravopis původní grafém y. Psaní tak nemá oporu ve výslovnosti a stává se pro žáky obtížným. Volba psaní závisí na předchozí hlásce. V případě tvrdých písmen h, ch, k, r a grafémech d, t, n (pokud označují tvrdou souhlásku) se píše výhradně tvrdé y. Po pravopisně měkkých písmenech ž, š, č, c, ř, j a písmenech označujících měkké d, t, ń se píše měkké i. Po písmenech pravopisně obojetných (tj. b, f, l, m, p, s, v, z) se může vyskytovat jednak i/í, jednak y/ý. Výše uvedené skupiny souhlásek jsou označovány jako tvrdé, měkké a obojetné. S jejich přehledem se žáci seznamují ve 2. ročníku. Výuka začíná pamětným osvojením řad a pokračuje praktickým písemným výcvikem. Nácvik probíhá zpočátku odděleně jen po souhláskách tvrdých a jen po souhláskách měkkých, teprve potom se přistupuje k psaní i, í/y, ý po souhláskách obojetných. Zvládnutí nebývá pro žáky v tomto věku jednoduché. Učivu je třeba věnovat dostatek času, neustále se k němu vracet a opakovat. Psaní slov s i y po obojetných souhláskách tvoří těžiště pravopisného učiva ve třetím ročníku. Početně převažují slova s i. Tvrdé y/ý se píše jen ve vymezené skupině slov, nazývaných vyjmenovaná slova. Řady vyjmenovaných slov uváděné v učebnicích nezachycují všechna slova. Plné znění předkládají Pravidla českého pravopisu. 1 Tyto 1 KOLEKTIV AUTORŮ. Pravidla českého pravopisu. Praha: Academia, 2002, str

12 řady slov jsou normalizovány a jsou to řady uzavřené, které se v dalších ročnících již nerozšiřují. Nácvik začíná pamětným osvojením ucelených řad (postupujeme podle abecedního pořadí souhlásek: b, f, l, m, p, s, v, z) 1. Zapamatování řad nedělá žákům zpravidla potíže, protože v tomto stádiu vývoje mechanická paměť převažuje nad logickou. 2 Dále se pokračuje odstupňovaným procvičováním jen slov s y a jejich slovy příbuznými, později dohromady slov s y a i. Můžeme začít od izolovaných slov, brzy však přejdeme na slova v kontextu. Kontext určí význam slova a zabrání chybnému psaní fonetických homonym a paronym. Důležitou a pro žáky náročnou fází výcviku je pochopení rozdílu mezi pojmy slovo vyjmenované, tvar slova a slovo příbuzné. Při odůvodňování často postupují následujícím způsobem: Bydlela je slovo příbuzné s vyjmenovaným slovem bydlit, proto napíšeme po b y. Ve všech fázích nácviku vedeme žáky k uvědomělému rozhodování o užití y i. Stanovíme jim přesný, správný, úplný, ale co nejúspornější postup při odůvodňování jednoduchý algoritmus: 3 Je to slovo vyjmenované? Je Napíšeme y/ý. Není. Je to slovo příbuzné s vyjmenovaným? Je.Napíšeme y/ý. Není Napíšeme i/í. U zdůvodňování zpočátku vyžadujeme přesnost a úplnost. Později, až žáci dojdou k jisté automatizaci, mohou používat i zkrácený způsob 1 Vyjmenovaná slova po f se necvičí, protože čeština takové slovo nemá. Slovo fyzika je cizího původu, přesto je v učebnicích a didaktických materiálech často uváděno. 2 ČAČKA, O. Psychologie duševního vývoje dětí a dospívajících. Brno: Doplněk, 2000, str BRABCOVÁ, R. a kol. Didaktika českého jazyka. Praha: SPN, 1990, str

13 zdůvodňování. Např.: Kopýtko je příbuzné slovo s vyjmenovaným slovem kopyto, proto napíšeme po p y. Při řešení je vhodné a účinné konfrontovat řešený případ s několika dalšími příklady analogickými nebo protikladnými. R. Brabcová uvádí v Didaktice českého jazyka 1 zásady, které bychom měli při výuce vyjmenovaných slov dodržovat: 1) od začátku vycházíme z celých řad; 2) pravopis slov vyjmenovaných a příbuzných cvičíme současně; 3) současně cvičíme slova s i, í a y, ý; 4) nepravá homonyma cvičíme nejprve ve dvojicích, nejlépe tak vynikne rozdíl lexikálních významů; 5) ve 3. ročníku se soustředíme na zvládnutí algoritmu; 6) ve 4. ročníku procvičujeme osvojení postupu, ale používáme více příbuzných slov; 7) výcvik tohoto pravopisného jevu bude dovršen až v pátém ročníku; 8) těžiště výcviku vidíme v souhrnných cvičeních; 9) při hodnocení musí mít učitel na paměti, že žáci se tomuto jevu stále učí; 10) vzhledem k charakteru učiva hrozí nebezpečí stereotypnosti (zejména při úplném odůvodňování) a únavnosti, proto zařazujeme vhodné aktivizující formy práce např. střídání ústního a písemného procvičování, práce frontální, skupinové a individuální, soutěživé formy za pomoci kartiček, magnetické tabule, počítače, zařazujeme všestranné jazykové rozbory; nesmí však zaniknout vlastní téma hodiny psaní i/í a y/ý po obojetných souhláskách. 1 BRABCOVÁ, R. a kol. Didaktika českého jazyka. Praha: SPN, 1990, str

14 3. Současné učební osnovy a Rámcový vzdělávací program 3. 1 Vzdělávací program Obecná škola Vzdělávací program Obecná škola si klade za cíl výuky českého jazyka a literatury umět jazyk používat, tj.,,hezky a výstižně mluvit a číst s porozuměním. 1 V programu je sice učivo rozvrženo do jednotlivých ročníků, ale učitelům se doporučuje využívat ho jako podmětu k tvorbě vlastního učebního plánu s přihlédnutím k místním podmínkám, úrovni žáků, jejich aspiracím. Učivo o psaní i/y po obojetných souhláskách v základu slova je zařazeno už od 2. ročníku. Žáci si takových slov všímají při četbě nebo v mluveném projevu. Vypisují je a třídí do sešitu, tvz. Slovníčku, podle obojetných souhlásek např.: by bý, ly lý. Ve třetím ročníku se v průpravě pravopisu i/y po obojetných souhláskách pokračuje. Žáci řadí příbuzná slova do řad, poznávají odvozená slova, uvědomují si, které části slov se běžně obměňují a jak se tím jejich význam mění. Učí se rozlišovat mluvnické tvary slov a pokračuje práce s osobními slovníčky. Teprve ve 4. ročníku se seznamují s vyjmenovanými slovy jako ucelenými řadami. Nacházejí a doplňují k nim slova příbuzná a pozorují jejich významovou souvislost. V průběhu 5. ročníku vyhledávají a poznávají složitější případy odvozených slov. Přitom využívají různých textů, např.: hádanky, hry, kvízy nebo vlastní jazyková sdělení. Pro kontrolu vlastních textů se doporučuje využívání Pravidel českého pravopisu. 1 KOLEKTIV AUTORŮ. Vzdělávací program Obecná škola. Praha: Portál, 1996, str

15 3. 2 Vzdělávací program Základní škola Cílem vzdělávacího programu Základní škola při výuce českého jazyka je kvalitní osvojení a užívání mateřského jazyka v jeho mluvené i písemné podobě. Osnovy předmětu obsahují několik částí: Specifické a vzdělávací cíle předmětu, Přístupy k obsahu organizaci výuky, vlastní Učivo, Co by měl žák umět a Příklady rozšiřujícího učiva. Učivo o psaní i/y po obojetných souhláskách v základu slova je v jednotlivých ročnících řazeno spirálovitě, uspořádané do didaktického systému určujícího náplň vyučování. S pravidly psaní i/y se žáci poprvé setkávají ve 3. ročníku. Seznamují se s vyjmenovanými slovy v ucelených řadách. Při probírání je kladen důraz na pamětní osvojení řad a využití slov v textu. Ve čtvrtém ročníku si žáci nejprve aktivizují poznatky z předchozího ročníku a následně si prostřednictvím různých typů cvičení osvojují a procvičují uvědomělé používají i/y po obojetných souhláskách, seznamují se složitějšími případy slov příbuzných a rozšiřují jejich okruh. V pátém ročníku se výuka vyjmenovaných slov uzavírá. Žáci by měli umět uvědoměle užívat vyjmenovaná slova a frekventovaná slova příbuzná v psaných i mluvených projevech. 15

16 3. 3 Rámcový vzdělávací program V souladu s novými principy vzdělávací politiky našeho státu dochází v současnosti k zavedení nového systému vzdělávacích dokumentů. Státní úroveň představuje Národní program vzdělávání a Rámcový vzdělávací program, který vymezuje závazné rámce základního vzdělávání, a na jehož základě si každá škola vytváří svůj Školní vzdělávací program. Závazným dokumentem na školní úrovni budou tedy jednotlivé Školní vzdělávací programy vypracované podle stanovených zásad. Jedním z hlavních cílů nového systému vzdělávání je pomoci žákům utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence. Za klíčové kompetence jsou považovány: kompetence k učení, kompetence k řešení problémů, kompetence komunikativní, kompetence sociální a personální, kompetence občanské a kompetence pracovní. 1 Vzdělávací obsah základního vzdělání je rozdělen do devíti vzdělávacích oblastí, které jsou tvořeny vzdělávacími obory. Vzdělávací obsah každé oblasti je na 1. stupni rozčleněn do dvou období. První období představuje 1. až 3. ročník a druhé období 4. až 5. ročník. Tento systém základního vzdělávání chápe učivo jako prostředek k dosažení očekávaných výstupů (výstup vymezení předpokládané způsobilosti využívat učivo v praktických situacích a běžném životě). 2 Pro Školní vzdělávací programy je splnění výstupů na konci 1. období pouze orientační, ale na konci 2. období je už závazné. Ke vzdělávacím oblastem patří i Jazyk a jazyková komunikace s oborem Český jazyk a literatura. Tento obor má komplexní charakter a obsahuje tři složky, jejichž obsahy se během výuky vzájemně prolínají. Jsou to složky: komunikační a slohová výchova, jazyková výchova 1 KOLEKTIV AUTORŮ. Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Praha: VÚP, 2004, str Tamtéž str

17 a literární výchova. V jazykové výchově žáci získávají vědomosti a dovednosti potřebné k osvojování spisovného jazyka, učí se poznávat a rozlišovat jeho další formy. Prostřednictvím jazykové výchovy jsou vedeni k přesnému a logickému myšlení, které je základním předpokladem jasného, přehledného a srozumitelného vyjadřování. Při rozvoji potřebných znalostí a dovedností se uplatňují a prohlubují i obecné intelektové dovednosti žáků, např. dovednosti porovnávat různé jevy, jejich shody a odlišnosti, třídit je podle určitých hledisek a dospívat k zobecnění. Český jazyk se tak od počátku vzdělávání stává nejen nástrojem získávání většiny informací, ale i předmětem poznávání. Pravopisným učivem se žáci zabývají především v jazykové výchově, kde Rámcový vzdělávací program vymezuje pro první stupeň základní školy tyto očekávané výstupy: 1. období Žák odůvodňuje a píše správně: i/y po tvrdých a měkkých souhláskách i po obojetných souhláskách ve vyjmenovaných slovech; dě, tě, ně, ú/ů, bě, pě, vě, mě mimo morfologický šev; velká písmena na začátku věty a v typických případech vlastních jmen osob, zvířat a místních pojmenování období,,žák píše správně i/y ve slovech po obojetných souhláskách; zvládá základní příklady syntaktického pravopisu. 2 1 KOLEKTIV AUTORŮ. Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Praha: VÚP, 2004, str Tamtéž str

18 4. Učivo o vyjmenovaných slovech v učebnicích 4. 1 Učebnice češtiny od roku 1953 Dějiny českého pravopisu prošly pěti vývojovými fázemi od pravopisu primitivního, spřežkového, diakritického nebo Husova pravopisu, bratrského až po pravopis novodobý. V roce 1902 byla vydána první pravidla pravopisu pod názvem Pravidla hledící k českému pravopisu a tvarosloví. Na jejich vydání se velkou měrou podílel významný český jazykovědec Jan Gebauer. V letech po druhé světové válce vydalo Státní pedagogické nakladatelství a Česká akademie věd opakovaně Pravidla českého pravopisu s abecedním seznamem slov a tvarů, jednalo se prakticky o nezměněné otisky z roku Z těchto pravidel vychází učebnice Český jazyk učebnice mluvnice, pravopisu a slohu pro třetí postupný ročník Národní školy vydané SPN roku Učivo lexikálního pravopisu o vymezených případech domácích slov, ve kterých píšeme v kořenech po obojetných souhláskách b, f, l, m, p, s, v, z jednak i/í, jednak y/ý, je řazeno podle abecedního pořadí souhlásek. Slova jsou zde uvedena v plném znění v souladu s pravidly. Na rozdíl od současnosti se zde nemluví o tzv. slovech vyjmenovaných, ale o nejdůležitějších slovech, ve kterých píšeme y/ý po obojetných souhláskách. 2 V dobovém odborném tisku je užíváno i termínu tzv. vyňatá slova. 3 1 ŠTĚPÁNEK, Š., TKÁČ, K., ŘÍHA, B., BĚLIČ, J., HORÁK, O., SVĚRÁK, F. Český jazyk; Učebnice mluvnice, pravopisu a slohu pro 3. postupný ročník NŠ. Praha: SPN, Tamtéž str GRODL, J. Sloveso býti při vyučování o t. zv. vyňatých slovech. Český jazyk a literatura, 1955, str

19 Řady nejdůležitějších slov, tak jak jsou uvedeny v učebnici z roku 1953: 1 B býti, obyčej, bystrý; bylina, kobyla, býk; L slyšeti, mlýn, blýskati se; polykati, plynouti, plýtvati; lýko, lysý, lýtko, lyže; M my, mýti, hmyz; mysliti, mýliti se, myš, hlemýžď; mýto, mýtiti, zamykati, smýkati; P pýcha, pytel, pysk; netopýr, slepýš, pyl; kopyto, klopýtati, třpytiti se; zpytovati, pýřiti se, pykati; S sytý, syn, sýr; syrový, sychravý, usychati; sýkora, sysel, sýček; syčeti, sypati, syrob; V předpona vy- (vý-), vykati, vy; vysoký, vydra, výr; zvykati, žvýkati, výti, výskati; Z brzy, jazyk, nazývati; Soubory slov obsahují pouze slova základní, s příbuznými slovy se žáci seznamují při procvičování. Do řad nejsou zařazena žádná vlastní jména ani vlastní jména místní. Zařazen je tvar 1. pádu zájmen my, vy. Jako jediný formant s i/í y/ý po obojetné souhlásce je uvedena předpona vy- (ve slově vykat se vyskytuje y/ý po obojetné souhlásce v předponě). Slova jsou v řadách uspořádána do rytmických sekvencí usnadňujících zapamatování a žáci se pak slova po jednotlivých sekvencích učí. Prvním úkolem je jejich pamětné osvojení a schopnost užít slova ve větě. Následuje procvičování v pěti až šesti pravopisných cvičeních různého typu. Nejčastěji se jedná o doplňování spojené s přepisem či vysvětlením. V menší míře jsou zastoupena cvičení vyhledávací, obměňovací a konstrukční. 1 ŠTĚPÁNEK, Š., TKÁČ, K., ŘÍHA, B., BĚLIČ, J., HORÁK, O., SVĚRÁK, F. Český jazyk; Učebnice mluvnice, pravopisu a slohu pro 3. postupný ročník NŠ. Praha: SPN,

20 Příklad cvičení: Doplň do slov y/ý nebo i/í, odůvodni pravopis a cvičení přepiš. 1 Malý Jiřík b_l koťátko. U zámku b_l park. B_l jsi už v Praze? Hodiny odb_ly půlnoc. Po poslední probrané sekvenci dané řady následuje šest až devět cvičení souhrnných. Výuka řad nejdůležitějších slov neprobíhá uceleně. Kapitoly s učivem o užívání i/í a y/ý po obojetných souhláskách jsou střídány kapitolami s učivem o jevech tvaroslovného pravopisu. Závěrečná souhrnná cvičení zařazena nejsou. V souladu s úpravami pravidel v roce 1957 dochází v učebnici Český jazyk pro 3. ročník vydané SPN roku 1962 v řadách vyjmenovaných slov k určitým změnám. Do řad byla vložena slova vzlykat, chmýří a pýr. Tvary slov býti, slyšeti, blýskati se, polykati, plýtvati, mýti, mysliti, mýliti se, zamykati, klopýtati, třpytiti se, usychati, syčeti, sypati, zvykati, žvýkati, výti, výskati, nazývati byly nahrazeny tvary být, slyšet, blýskat se, polykat, plýtvat, mýt, myslit, mýlit se, zamykat, klopýtat, třpytit se, usychat, syčet, sypat, zvykat, žvýkat, výt, výskat. V několika případech došlo k záměně za slova příbuzná: plynouti plyn, mýtiti mýtina, smýkati smyk, pýcha pyšný, nazývati ozývat se. Slova lysý, mýto, zpytovati, pýřiti se, pykati, syrob, vykati byla vypuštěna úplně. Důvodem vypuštění slova syrob byla změna psaní nejdříve na sirob 2, později na sirup 3. Celkový počet slov se snížil z 64 na ŠTĚPÁNEK, Š., TKÁČ, K., ŘÍHA, B., BĚLIČ, J., HORÁK, O., SVĚRÁK, F. Český jazyk; Učebnice mluvnice, pravopisu a slohu pro 3. postupný ročník NŠ. Praha: SPN, 1953, str TRÁVNÍČEK, F. Slovník jazyka českého. Praha: Slovanské nakladatelství, 1952, str HOLUB, J., LYER, S. Stručný etymologický slovník jazyka českého. Praha: SPN, 1978, str

21 Řady nejdůležitějších slov, tak jak jsou uvedeny v učebnici z roku 1962: 1 B být, obyčejný, bystrý; bylina, kobyla, býk; L slyšet, mlýn, blýskat se; polykat, plyn, plýtvat; lýko, lýtko, lyže, vzlykat; M my, mýt, hmyz; myslit, mýlit se; myš, hlemýžď, mýtina; zamykat, smyk, chmýří; P pyšný, pytel, pysk; netopýr, slepýš, pyl; kopyto klopýtat, třpytit se, pýr; S sytý, syn, sýr; syrový, sychravý, usychat; sýkora, sysel, sýček; syčet, sypat; V vy, vysoký; vydra, výr; zvykat, žvýkat; výt, výskat, vy-/vý-; Z brzy, jazyk, ozývat se; Strukturální členění učiva psaní i/í a y/ý po obojetných souhláskách zůstalo zachováno. Výuka jednotlivých řad stále neprobíhá uceleně. Kapitoly o vyjmenovaných slovech jsou střídány kapitolami se slohovým a tvaroslovným učivem. Vyjmenovaná slova si žáci osvojují a procvičují tak jako v minulých letech, po sekvencích. Rozdíl je v použitých typech pravopisných cvičení. Ustupuje doplňování, ve větší míře je zastoupeno vyhledávání spojené s vysvětlováním a diktáty. Několik cvičení je zaměřeno na významový rozdíl homonym. Příklad cvičení: Vypiš slova s i/í i y/ý po b a odůvodni pravopis. 2 Pasáček práskal s bičem. Dědeček sbíral byliny. 1 KOHOUTEK, H., BARTOŇ, M., MASOJÍDEK, Č. Český jazyk pro 3. ročník. Praha: SPN, Tamtéž str

22 Po probrání všech řad schází ucelený přehled vyjmenovaných slov, který by vhodně doplnil uvedených 10 souhrnných cvičení. Ve srovnání s učebnicí českého jazyka z roku 1962 dochází v učebnici Český jazyk pro 3. ročník, 1 kterou vydává SPN v roce 1978, k několika změnám. Jedná se jednak o strukturální změny, jednak o změny v řadách vyjmenovaných slov. Sledované učivo lexikálního pravopisu je obsahem jedné kapitoly nazvané Psaní i/y po obojetných souhláskách mimo koncovku. Žáci si osvojují a procvičují celou řadu najednou, nikoliv po sekvencích. Kapitolu uzavírá přehledná tabulka vyjmenovaných slov a 12 souhrnných cvičení. Podstatnou změnou v řadách je jejich rozšíření o nová slova (lysý, pelyněk, plyš, dmýchat, nachomýtnout se, pýřit se, čepýřit se, vyžle, povyk, výheň), vlastní jména místní (Přibyslav, Litomyšl, Ruzyně) a v případu slovesa být, kdy je zastřena motivace tvoření, o slova příbuzná (bydlit, obyvatel, byt, příbytek, nábytek, dobytek). Slova obyčejný, plyn, mýtina, smyk byla opakovaně nahrazena svými slovy základovými: obyčej, plynout, mýtit, smýkat. Vypuštěno bylo pouze slovo pýr. Celkový počet se tak zvýšil na 78 slov. Řady vyjmenovaných slov, tak jak jsou uvedeny v učebnici z roku 1978: 2 B být, bydlit, obyvatel, byt; příbytek, nábytek, dobytek; obyčej, bystrý, bylina; kobyla, býk, Přibyslav; L slyšet, mlýn, blýskat se; polykat, plynout, plýtvat; vzlykat, lysý, lýtko; lýko, lyže, pelyněk; plyš; M my, mýt, myslit, mýlit se; hmyz, myš, hlemýžď; mýtit, zamykat, smýkat; dmýchat, chmýří, nachomýtnout se; Litomyšl; 1 JELÍNEK, J., DVOŘÁKOVÁ, Z., HUBÁČEK, J., KLEMENT, B., TUPÝ, K. Český jazyk 3. Praha: SPN, Tamtéž. 22

23 P pýcha, pytel, pysk; netopýr, slepýš, pyl; kopyto, klopýtat, třpytit se; pýřit se, čepýřit se; S syn, sytý, sýr; syrový, sychravý, usychat; sýkora, sýček, sysel; syčet, sypat; V vy, vysoký, výt; výskat, zvykat, žvýkat; vydra, výr, vyžle; povyk, výheň a slova s předponou vy-/vý-; Z brzy, jazyk, nazývat, Ruzyně; 4. 2 Současné učebnice Při porovnávání učebnic českého jazyka vydaných v letech 1978, 1986 a 1995 jsem zjistila, že v řadách vyjmenovaných slov došlo pouze k malé změně. V učebnici z roku 1986 byla k vyjmenovaným slovům po p přidána slova zpytovat, pykat a pýr. Řady vyjmenovaných slov, tak jak jsou uvedeny v učebnici z roku a v učebnici z roku 1995: 2 B být, bydlit, obyvatel, byt; příbytek, nábytek, dobytek; obyčej, bystrý, bylina; kobyla, býk; Přibyslav; L slyšet, mlýn, blýskat se; polykat, plynout, plýtvat; vzlykat, lysý, lýtko; lýko, lyže, pelyněk; plyš; M my, mýt, myslit, mýlit se; hmyz, myš, hlemýžď; mýtit, zamykat, smýkat; dmýchat, chmýří, nachomýtnout se; Litomyšl; P pýcha, pytel, pysk; netopýr, slepýš, pyl; kopyto, klopýtat, třpytit se; zpytovat, pykat, pýr; pýřit se, čepýřit se; S syn, sytý, sýr; syrový, sychravý, usychat; sýkora, sýček, sysel; syčet, sypat; 1 JELÍNEK, J., DVOŘÁKOVÁ, Z., HUBÁČEK, J., KLEMENT, B., TUPÝ, K. Český jazyk 3. Praha: SPN, JELÍNEK, J., DVOŘÁKOVÁ, Z., HUBÁČEK, J., KLEMENT, B., TUPÝ, K. Český jazyk pro 3. ročník základní školy. Praha: SPN, a. s.,

24 V vy, vysoký, výt; výskat, zvykat, žvýkat; vydra, výr, vyžle; povyk, výheň a slova s předponou vy-/vý-; Z brzy, jazyk, nazývat; Ruzyně; V současné době nabízí náš knižní trh širokou škálu učebnic mateřského jazyka, které vydávají různá nakladatelství, např. SPN, a. s., Alter, Scientia, Nová škola, Jinan aj. Vznikly po roce 1990 ze snahy vytvořit nové, alternativní učebnice pro výuku českého jazyka. Protože se ve své diplomové práci zabývám řadami vyjmenovaných slov a jejich obměnami od roku 1953, zvolila jsem si pro analýzu učebnice z SPN, a. s., dříve SPN, autorského kolektivu pod vedením V. Styblíka. Přihlížela jsem zároveň však i k učebnicím z jiných nakladatelství. Při jejich analýze jsem se zaměřila na typy a počet pravopisných cvičení, které učebnice nabízejí v souvislosti s učivem o vyjmenovaných slovech Druhy pravopisných cvičení Učitel může při výuce vyjmenovaných slov, jejich procvičování a upevňování použít různé druhy pravopisných cvičení. Důležité však je, aby nepřevládal pouze jeden typ a aby se myšlenkové operace, na nichž jsou cvičení založena, střídaly. Opisovací Opisování je nejjednodušším a nejsnazším známým typem cvičení. Jeho cílem je přesný opis textu napsaného psacím písmem. Této formy práce se hojně využívá v 1. a 2. ročníku při výuce a nácviku psaní. Prostřednictvím opisování si žáci fixují tvary písmen i grafickou podobu slov. Ve 3. ročníku, kdy se předpokládá vysoká automatizace grafických 24

25 činností, bývají upřednostňovány náročnější způsoby procvičování. 1 Opisování se používá také při reedukaci vývojových poruch učení, zvláště dysgrafie a dysortografie. 2 Při rozboru sledovaných učebnic jsem zjistila, že autoři nezařadili k procvičování psaní i/í a y/ý po obojetných souhláskách žádné opisovací cvičení. V učebnici pro 3. ročník se sice vyskytují dvě cvičení se zadáním,,opište, ale jde v podstatě o přepis tištěné formy do psané. Podle mého názoru je opisování vhodné nejen k výuce psaní, ale také k osvojování a upevňování pravopisných pravidel. Odpadá fáze vybavování si tvarů písmen a žáci se mohou lépe soustředit na sledované pravopisné jevy. Zvláště důležitý je tento typ cvičení pro žáky s poruchami učení. Při opisování vyjmenovaných slov nebo příbuzných slov si mohou lépe zafixovat jejich podobu, zároveň procvičují psaní písmen. Přepisovací Tento druh nácviku patří spolu s opisováním k nejstarším užívaným cvičebním postupům, při němž žáci přesně převádějí předlohu z tištěné formy do psané. Přepisování přispívá k uvědomění si vztahu mezi psanou a zvukovou podobou slova, k fixaci spisovné podoby slova. Je ovšem poněkud náročnější než opis, zvláště pro žáky se specifickými poruchami učení.,,vlivem poruch zrakové analýzy, zrakové paměti a nediferencovaností představ o tvaru písmen přepisují předlohu se zvýšenou námahou, často nepřesně a neúplně. 3 Přepisovaný text žák analyzuje na slova, slabiky, hlásky, navzájem je odlišuje a zároveň analyzované prvky skládá v celek, srovnává části i celek.,,hodnota 1 FABIÁNKOVÁ, B., HAVEL, J., NOVOTNÁ, M. Výuka čtení a psaní na 1. stupni ZŠ. Brno: Paido, 1999, str ZELINKOVÁ, O. Poruchy učení. Praha: Portál, Tamtéž str

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák porovnává významy slov, zvláště slova podobného nebo stejného významu a slova vícevýznamová O jazyce Opakování učiva 3. ročníku Národní jazyk Naše vlast a národní jazyk Nauka o slově Slova a pojmy,

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Žák rozlišuje počet slabik a písmen ve slovech Postupné rozšiřování slovní zásoby Učí se užívat

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 5. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas vymyslí

Více

Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby

Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně Komunikační a slohová Čtení a naslouchání čtení jako zdroj informací aktivní naslouchání s otázkami Žák čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas.

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti 2. porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 3. respektuje základní komunikační pravidla

Více

Obsah. Tvořivá škola, www.tvorivaskola.cz 3. ročník

Obsah. Tvořivá škola, www.tvorivaskola.cz 3. ročník 1 Obsah 1) Vyjmenovaná slova přehled 2a) Vyjmenovaná slova po B 2b) Vyjmenovaná slova po L 3a) Vyjmenovaná slova po M 3b) Vyjmenovaná slova po P 4a) Vyjmenovaná slova po S a Z 4b) Vyjmenovaná slova po

Více

VY_32_INOVACE_12_1_08_VYJM_SL_synonyma_P, S, V (1).notebook. November 19, 2012. Vyjmenovaná slova P, S, V / synonyma. Kateřina Vlčková, Mgr.

VY_32_INOVACE_12_1_08_VYJM_SL_synonyma_P, S, V (1).notebook. November 19, 2012. Vyjmenovaná slova P, S, V / synonyma. Kateřina Vlčková, Mgr. Vyjmenovaná slova P, S, V / synonyma Kateřina Vlčková, Mgr. 1 Český jazyk VY_32_INOVACE_12108 9. 11. 2012 Kateřina Vlčková IV. A 8. 11. 2012 1 sl. SOUZNAČNÁ / SYNONYMA Vyjmenovaní slova P, S, V 1) Sl.

Více

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tématická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0963 II/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Předmět: Vytvořil: Rozvoj řečových dovedností Ruský jazyk Helena Malášková 01 O spánku a váze - prezentace

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti porozumí písemným nebo mluveným 4. pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost 9.

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Vyjmenovaná slova v učivu na 1. stupni ZŠ PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Diplomová práce. Katedra českého jazyka

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Vyjmenovaná slova v učivu na 1. stupni ZŠ PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Diplomová práce. Katedra českého jazyka MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra českého jazyka Vyjmenovaná slova v učivu na 1. stupni ZŠ Diplomová práce Brno 2007 Vedoucí práce: PaedDr. Květoslava Klímová, Ph.D. Vypracovala:

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Zvuková stránka jazyka Pravopis Slovní zásoba a tvoření slov Skladba Rozlišení hlásek koordinace

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 2. ročník Konopková, L.: Český jazyk pro 2. ročník 1. a 2.díl (Fortuna) Wildová, R.: Psaní a mluvnická cvičení 1. a 2.

Více

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15)

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) PŘEDMĚT Český jazyk TŘÍDA/SKUPINA VYUČUJÍCÍ ČASOVÁ DOTACE UČEBNICE (UČEB. MATERIÁLY) - ZÁKLADNÍ POZN. (UČEBNÍ MATERIÁLY DOPLŇKOVÉ aj.) sekunda Mgr. Barbora Maxová 2hod/týden,

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 3. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 4. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas čte s porozuměním

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21. sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30. porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 3. ročník Konopková, L.: Český jazyk pro 3. ročník 1. a 2. část (Fortuna) Wildová, R.: Psaní a mluvnická cvičení pro 3.

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30 porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru 5. v krátkých mluvených projevech správně dýchá, frázuje a volí vhodné tempo řeči 6. volí

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 2. období 4. ročník Český jazyk pro 3. ročník II. část (Fortuna) Český jazyk pro 4. ročník I. část (Fortuna), Čítanka pro 4. ročník

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Předmět: Vytvořil: Současný český jazyk upevňování a procvičování obtížných gramatických jevů Český jazyk

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova - zná pojem mateřský jazyk 1. Čeština jako mateřský jazyk MKV 4.4 - zná základní složky

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 8. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova umí spisovně vyslovit běžná cizí slova

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

PODPORA SPU VE VÝUCE. projevy, potřeby, úpravy a metody

PODPORA SPU VE VÝUCE. projevy, potřeby, úpravy a metody PODPORA SPU VE VÝUCE projevy, potřeby, úpravy a metody Projevy Dyslexie Pomalé čtení -Namáhavé -Dvojí -Ztrácí se, vrací se -Málo chyb-opravuje -Záměny,opakuje přečtené Přepisuje velmi pomalu -Víc času

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.1.4 FRANCOUZSKÝ JAZYK 5.1.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Ruský jazyk je předmět nabízený

Více

Roční úvodní kurs českého jazyka pro nově příchozí žáky - cizince

Roční úvodní kurs českého jazyka pro nově příchozí žáky - cizince Roční úvodní kurs českého jazyka pro nově příchozí žáky - cizince Cíl kursu: 1/rychlé osvojení češtiny na komunikační úrovni - rozvoj slovní zásoby 2/ pochopení základních pravidel systému jazyka druhy

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

VY_32_INOVACE_D 10 04. V pádových koncovkách se při psaní i nebo y řídíme vzory /jestřábi páni, jestřáby pány/

VY_32_INOVACE_D 10 04. V pádových koncovkách se při psaní i nebo y řídíme vzory /jestřábi páni, jestřáby pány/ Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Jazyková výchova Zvuková stránka jazyka-sluch, rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin. Modelace souvislé řeči/tempo, intonace, přízvuk/ Hláska, slabika, slovo, věta,

Více

Název materiálu. Význam slov. Slova souřadná, nadřazená, podřazená, procvičování.

Název materiálu. Význam slov. Slova souřadná, nadřazená, podřazená, procvičování. Název materiálu ročník SLUCHOVÁ DIFERENCIACE DÉLKY SAMOHLÁSEK 1 ZRAKOVÁ DIFERENCIACE KRÁTKÝCH A DLOUHÝCH SLABIK 1 VYVOZOVÁNÍ HLÁSKY S, SLUCHOVÁ PAMĚŤ 1 VYVOZOVÁNÍ HLÁSKY P, SLUCHOVÁ PAMĚŤ 1 ZRAKOVÁ ANALÝZA

Více

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Komunikační a slohová výchova Praktické a věcné čtení Praktické a věcné naslouchání Základy mluveného projevu Pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vyprávění, dialog, mimika, gesta

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé, čtení hlasité i tiché, s porozuměním Zdokonalování techniky čtení Porozumění přiměřeným textům

Více

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období Tematický plán třídy 2. B Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vybavuje žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které

Více

Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8

Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8 Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8 ČESKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávání v předmětu Český jazyk směřuje k: vnímání,

Více

Modernizace vzdělávání CZ.1.07/1.4.00/21.3811. ICT (Český jazyk) III/2/CJ/1/1/19

Modernizace vzdělávání CZ.1.07/1.4.00/21.3811. ICT (Český jazyk) III/2/CJ/1/1/19 Název projektu: Pořadové číslo projektu: Název klíčové aktivity: Číslo klíčové aktivity: Sada: Název DUM: Anotace: Klíčová slova: Modernizace vzdělávání CZ.1.07/1.4.00/21.3811 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa28. října 2707, příspěvková organizace www.skolalipa.cz

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa28. října 2707, příspěvková organizace www.skolalipa.cz Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Dostupné z: Autor Tematická oblast- Sada 37 Téma Typ materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0880 VY_32_INOVACE_722_Vyjmenovaná slova II._ pwp Střední odborná škola a Střední

Více

Vzdělávací obor Německý jazyk

Vzdělávací obor Německý jazyk 7. ročník Hlavní okruhy Očekávané výstupy dle RVP ZV Metody práce (praktická cvičeni) obor navázání na již zvládnuté 1. POSLECH S Kompetence komunikativní Témata: POROZUMĚNÍM Žák rozumí jednoduchým otázkám

Více

Předmět: Logické hrátky

Předmět: Logické hrátky Předmět: Logické hrátky Charakteristika předmětu Logické hrátky Vyučovací předmět Logické hrátky je volitelným předmětem v 6. ročníku. Rozšiřuje a prohlubuje obsah předmětu Matematika vzdělávacího oboru

Více

Poř. Číslo materiálu Předmět Ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program 1 VY_32_INOVACE_04_09 Český jazyk 1. ČJ - ověření učiva za 1.

Poř. Číslo materiálu Předmět Ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program 1 VY_32_INOVACE_04_09 Český jazyk 1. ČJ - ověření učiva za 1. Poř. Číslo materiálu Předmět Ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program Stran Stran celkem DUM 1 VY_32_INOVACE_04_09 Český jazyk 1. ČJ - ověření učiva za 1. pololetí ČJ - písemná práce Word 6 4 2 VY_32_INOVACE_04_10

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas Žák: - ovládá plně

Více

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1.

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 6.1 I.stupeň Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk. Přispívá k chápání a objevování

Více

Aktuální změny v didaktickém testu z češtiny 2015

Aktuální změny v didaktickém testu z češtiny 2015 Aktuální změny v didaktickém testu z češtiny 2015 PhDr. Dana Brdková Lektorka Bankovní akademie a VŠFS Pro použití v rámci projektu ematurity Jak je sestaven didaktický test? Didaktický test obsahuje 10

Více

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět ruský jazyk rozšiřuje žákům možnost získání nových řečových dovedností v dalším cizím jazyce tak, aby se jednoduchým způsobem domluvili v běžných

Více

I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřujjící k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti VY_12_INOVACE_01_ČJ

I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřujjící k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti VY_12_INOVACE_01_ČJ Záznamový arch Název školy: Základní škola a Mateřská škola Brno, Bosonožské nám. 44, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2499 Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení šablony/označení

Více

Český jazyk Název Ročník Autor

Český jazyk Název Ročník Autor Pomůcka - Slabiky - foto 1. Pomůcka Psací tvary písmen 1. PL - Samohlásky 1. PL Slabiky - slova 1. PL - Souhlásky 1. PL Slova - věty 1. PL Souhlásky m, l, p 1. PL Tvoření slov 1. PL Souhlásky s, j, t 1.

Více

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 3. 5. ročníku

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 3. 5. ročníku Cizí jazyk Charakteristika předmětu V rámci povinné výuky prvního cizího jazyka je žákům nabízena výuka anglického nebo německého jazyka. Cizí jazyk je vyučován ve třetím až devátém ročníku v tříhodinové

Více

Tematický plán Český jazyk 3. třída

Tematický plán Český jazyk 3. třída Tematický plán Český jazyk 3. třída Září Počet hodin : 23 Učivo: Výstupy: Poznámky, průřezová Opakování z 2. ročníku Skladba souvětí, věta, slova, slabiky, hlásky, písmena souhlásky a samohlásky I, Y tvrdé,

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, členění slov na hlásky, dlouhé a krátké samohlásky

Více

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 2. ročník

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 2. ročník Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 2. ročník Počet hodin : 297 H. Burianová: Český jazyk pro 2. ročník (Didaktis) H. Burianová: Český

Více

Dataprojektor, jazykové příručky, pracovní listy

Dataprojektor, jazykové příručky, pracovní listy Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Český jazyk (CEJ) Jazyková výchova Tercie 2 hodiny týdně Dataprojektor, jazykové příručky, pracovní listy Skladba *) Ţák vysvětlí pojem aktuální (kontextové)

Více

3.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČJ) Charakteristika vzdělávací oblasti

3.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČJ) Charakteristika vzdělávací oblasti 29 3.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČJ) Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve vzdělávacím procesu, neboť dobré jazykové vzdělání

Více

NÁVRHY TEMATICKÝCH PLÁNŮ. 1. ročník Počet hodin

NÁVRHY TEMATICKÝCH PLÁNŮ. 1. ročník Počet hodin Návrhy tematických plánů Střední odborná škola 1. Návrh tematického plánu mluvnice 1. ročník Počet hodin Racionální studium textu 1 Základy informatiky získávání a zpracování informací 1 Jazykověda a její

Více

UČEBNÍ PLÁN PŘEDMĚTU VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIPTÁL

UČEBNÍ PLÁN PŘEDMĚTU VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIPTÁL UČEBNÍ PLÁN PŘEDMĚTU VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIPTÁL VZDĚLÁVACÍ PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ŠKOLNÍ ROK: 2014/ 2015 ROČNÍK: 3. TŘÍDNÍ UČITELKA: Hana Matochová

Více

Německý jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, organizační a časové vymezení. Výchovné a vzdělávací strategie. Kompetence k učení

Německý jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, organizační a časové vymezení. Výchovné a vzdělávací strategie. Kompetence k učení Německý jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Předmět Německý jazyk se nabízí jako volitelný v 7. 9. ročníku s časovou dotací 2 hodiny týdně. Je vyučován ve

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. KOMUKIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák - vypravuje ústně i písemně, využívá jazykových prostředků vhodných k oživení vypravování, dodržuje časovou posloupnost, sestavuje osnovu vypravování; - popisuje ústně

Více

TEMATICKÝ,časový PLÁN vyučovací předmět : český jazyk ročník : 5. x Školní rok_2014/ 2015 vyučující: Lenka Šťovíčková. Zařazená průřezová témata OSV

TEMATICKÝ,časový PLÁN vyučovací předmět : český jazyk ročník : 5. x Školní rok_2014/ 2015 vyučující: Lenka Šťovíčková. Zařazená průřezová témata OSV Školní rok_2014/ 2015 vyučující: Lenka Šťovíčková Září Opakovat učivo min. roč. Pozná kořen, předponu, příponu, koncovku. Vyhledá a tvoří slova příbuzná. SLOH: Vypravuje o prázdninách, sestaví osnovu,

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 4. ZÁŘÍ

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 4. ZÁŘÍ Komunikační a slohová výchova 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 18 volí náležitou intonaci, přízvuk, frázování pauzy

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE,

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE, ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE, okres Hodonín, ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Máš na to! Příloha č.1: Pravidla pro hodnocení žáků Verze z 30.08.2009 zpracována podle RVP ZV Platnost : 1.9.2009

Více

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník Počet hodin : 297 H. Burianová : Český jazyk pro 3. ročník (Didaktis) H. Burianová :

Více

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Výchova a vzdělávání Metody výchovy a vzdělávání

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Výchova a vzdělávání Metody výchovy a vzdělávání VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 17 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 9.2. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: Bc. Blažena Nováková 1. ročník Předškolní a mimoškolní pedagogika

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň 1/Charakteristika vyučovacího předmětu a/ obsahové vymezení Vyučovací předmět Český jazyk vychází

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

Vyučovací předmět: CVIČENÍ Z ČESKÉHO JAZYKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: CVIČENÍ Z ČESKÉHO JAZYKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: CVIČENÍ Z ČESKÉHO JAZYKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Základem vzdělávacího obsahu předmětu Cvičení z českého jazyka je

Více

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor předmět.. 3. 4. 5. 6. předměty DČD* Jazyk a jazyková Čtení Čtení 3 3 3 3 6 0 komunikace Psaní Psaní 3

Více

Český jazyk a literatura - jazyková výchova

Český jazyk a literatura - jazyková výchova Využívá znalostí získaných v předešlých ročnících. OPAKOVÁNÍ OPAKOVÁNÍ Vysvětlí pojmy: sl.nadřazené, podřazené a slova souřadná.uvede příklady. Rozpozná sl. jednoznač.a mnohoznačná. V textu vyhledá synonyma,

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 1. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno 1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 1.1 Další (druhý) cizí jazyk - Německý jazyk 1.2 Další (druhý) cizí jazyk - Ruský jazyk 1. 2. Hodinová dotace Další cizí jazyk - - 3 3 Předmět realizuje

Více

Čj - 2. stupeň 1 / 7

Čj - 2. stupeň 1 / 7 dodržovat při rozhovoru zásady společenského styku používat zásady společenského styku v osobní komunikaci pozdrav, žádost, poděkování sestavit větu se správným slovosledem formulovat výstižně ústně otázku

Více

Příprava na hodinu českého jazyka ve 4.roč.ZŠ Souhrnné opakování a procvičování učiva o vyjmenovaných slovech

Příprava na hodinu českého jazyka ve 4.roč.ZŠ Souhrnné opakování a procvičování učiva o vyjmenovaných slovech Příprava na hodinu českého jazyka ve 4.roč.ZŠ Souhrnné opakování a procvičování učiva o vyjmenovaných slovech Všechny úkoly a cvičení, která jsem připravila pro tuto hodinu, je možné během vyučování využít

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 4 Název školního vzdělávacího programu: Škola pro děti - děti pro školu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola Olomouc, Gagarinova 19, příspěvková organizace

Více

SADA VY_32_INOVACE_CJ1

SADA VY_32_INOVACE_CJ1 SADA VY_32_INOVACE_CJ1 Přehled anotačních tabulek k dvaceti výukovým materiálům vytvořených Mgr. Bronislavou Zezulovou a Mgr. Šárkou Adamcovou. Kontakt na tvůrce těchto DUM: zezulova@szesro.cz a adamcova@szesro.cz

Více

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 JAZYKOVÁ VÝCHOVA žák rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu,

Více

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAVORNÍK, OKRES JESENÍK Příloha změny pro školní rok 2014/2015 (příloha mění některé kapitoly a přidává některé kapitoly navíc) 4.6. UČEBNÍ

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu. Inovace studijních oborů na PdF UHK reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0036.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu. Inovace studijních oborů na PdF UHK reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0036. 1. Podstata aktivizačních metod výuky, kritického myšlení a konstruktivistického pojetí výuky Aktivizační metody výuky Aktivizační metody výuky jsou vyučovací postupy, kdy žáci aktivně získávají nové poznatky

Více

6.24 Literární seminář volitelný předmět

6.24 Literární seminář volitelný předmět VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 6.24 Literární seminář volitelný předmět CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Literární seminář je jako

Více

ORGANIZAČNÍ FORMY VÝUKY

ORGANIZAČNÍ FORMY VÝUKY ORGANIZAČNÍ FORMY VÝUKY Pod tímto pojmem se rozumí uspořádání výuky, tj. organizace činnosti učitele i žáků při vyučování. Každá z organizačních forem vytváří vztahy mezi žákem, vyučujícím, obsahem a prostředky

Více

Příloha č. 3 Anglický jazyk Ročník: 3. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata)

Příloha č. 3 Anglický jazyk Ročník: 3. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Příloha č. 3 Anglický jazyk Ročník: 3. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Řečové dovednosti - rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu

Více

Tematický plán Český jazyk pro 4. ročník

Tematický plán Český jazyk pro 4. ročník Tematický plán Český jazyk pro 4. ročník Vyučující: Klára Dolanová Hodinová dotace: 7 hodin týdně Školní rok: 2015/2016 ZÁŘÍ 1. a UČ str. 3 9 Opakování (Věta souvětí; Význam slov; Slova s citovým zabarvením,

Více

Dataprojektor, kodifikační příručky

Dataprojektor, kodifikační příručky Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Český jazyk (CEJ) Jazyková výchova Prima 2 hodiny týdně Dataprojektor, kodifikační příručky Slovní druhy Objasní motivaci pojmenování slovních druhů Vysvětlí

Více

II. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

II. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE II. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Tato oblast je v našem vzdělávání zastoupena jedním předmětem matematikou, od 1. do 9. ročníku. Podle vývoje dětské psychiky a zejména

Více

Tematický plán učiva. Předmět : Český jazyk a literatura Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová

Tematický plán učiva. Předmět : Český jazyk a literatura Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová Tematický plán učiva Předmět : Český jazyk a literatura Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová 1.Vyjadřuje se v běžných komunikačních situacích, neskáče do řeči a naslouchá,

Více

Obtížné pravopisné jevy II.

Obtížné pravopisné jevy II. Označení materiálu: VY_32_INOVACE_HLAVE_CESKYJAZYK1_17 Název materiálu: Obtížné pravopisné jevy II. Tematická oblast: Český jazyk 1. ročník Anotace: Prezentace slouží k opakování obtížných pravopisných

Více

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce 5.10 Volitelné předměty Předmět: Konverzace v anglickém jazyce Charakteristika předmětu Konverzace v anglickém jazyce 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor Cizí jazyk se realizuje

Více

4. úprava 26.8.2010 ÚPRAVY VE VYUČOVACÍCH

4. úprava 26.8.2010 ÚPRAVY VE VYUČOVACÍCH 4. úprava 26.8.2010 ÚPRAVY VE VYUČOVACÍCH PŘEDMĚTECH 1 ÚPRAVY VE VYUČOVACÍCH PŘEDMĚTECH Projednáno pedagogickou radou dne: 26. 8. 2010 Schválila ředitelka školy: 26. 8. 2010 Platnost od: 1. 9. 2010 Podpis

Více

Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící.

Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící. Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící. V charakteristice předmětů je uvedena informace o očekávaných výstupech, barevné

Více

DALŠÍ CIZÍ JAZYK - NĚMECKÝ JAZYK

DALŠÍ CIZÍ JAZYK - NĚMECKÝ JAZYK DALŠÍ CIZÍ JAZYK - NĚMECKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Další cizí jazyk si povinně vyberou žáci od 7. ročníku. Výuka je zaměřena na rozvíjení komunikativní kompetence žáků,

Více

Časové a organizační vymezení

Časové a organizační vymezení Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Týdenní hodinové dotace Časové a organizační vymezení Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace Matematika 1. stupeň 2. stupeň 1. ročník

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Projekt: Přispějme k ještě kvalitnější a modernější výuce na ZŠ Chotěboř Buttulova Registrační číslo projektu CZ.01.07/1.1.01/01.0004 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 9. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova samostatně pracuje s Pravidly českého

Více

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu 5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk Charakteristika předmětu Předmět Německý jazyk naplňuje očekávané výstupy vzdělávacího oboru Další cizí jazyk Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět informatika se

Více

4. Francouzský jazyk

4. Francouzský jazyk 4. Francouzský jazyk 62 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího

Více

Český jazyk, 3. ročník 2014/2015

Český jazyk, 3. ročník 2014/2015 Tematický plán ZŠ Tichá Český jazyk, 3. ročník 2014/2015 Měsíc Učivo Poznámka Výstupy ŠVP ZÁŘÍ ŘÍJEN Opakování učiva 2. ročníku Význam slova Slabika, hláska, slovo Vlastní jména osob, zvířat, měst, řek,

Více

Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice. Učebnice Project 2 třetí edice, pracovní sešit Project 2 třetí edice

Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice. Učebnice Project 2 třetí edice, pracovní sešit Project 2 třetí edice Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Očekávané výstupy předmětu POSLECH S POROZUMĚNÍM žák Anglický jazyk 3. období 6. ročník Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice

Více

Anglický jazyk. Anglický jazyk. žák: TÉMATA. Fonetika: abeceda, výslovnost odlišných hlásek, zvuková podoba slova a její zvláštnosti

Anglický jazyk. Anglický jazyk. žák: TÉMATA. Fonetika: abeceda, výslovnost odlišných hlásek, zvuková podoba slova a její zvláštnosti Prima jednoduše mluví o sobě Slovní zásoba: elementární slovní 1 B/ 26, 27, 29, 30 tvoří jednoduché otázky a aktivně je používá zásoba pro zvolené tematické okruhy odpovídá na jednoduché otázky obsahující

Více

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Cvičení z českého jazyka se vyučuje

Více