ŠKOLNÍ KURIKULUM PODPORY ZDRAVÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ KURIKULUM PODPORY ZDRAVÍ"

Transkript

1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍVZDĚLÁVÁNÍ na období od do Mateřská škola Orlová-Lutyně K. Dvořáčka 1228 okres Karviná, příspěvková organizace ŠKOLNÍ KURIKULUM PODPORY ZDRAVÍ,, Každý den trochu zpívej, tancuj a cvič,kresli a maluj, hraj si a pracuj, trochu se uč a trochu přemýšlej. Vypracováno na základě RVPPV Čj : 210/2009 V Orlové Projednáno na pedagogické radě dne: Aktualizace: zpracovala: Bc.Karin Fodorová, ředitelka mateřské školy

2 1. Představení školy Mateřská škola je umístěna uprostřed panelové výstavby V. etapy v Orlové - Lutyni, v budově pavilónového typu. Zřizovatelem mateřské školy je Městský úřad Orlová. Provoz na naší mateřské škole začal ve třech třídách, od v dalších dvou třídách. Mateřská škola byla pětitřídní, kapacita byla 125 dětí. Od máme právní subjektivitu příspěvková organizace. V září roku 2007 se provoz naší mateřské školy rozšířil o odloučené pracoviště na ulici 1. máje Zde byla zřízena jedna běžná třída. V té době měla naše mateřská škola kapacitu 139 dětí. Další novinkou bylo zřízení logopedické třídy, rovněž zahájila provoz v září roku Ve školním roce 2008/2009 jsme zahájily provoz jako mateřská škola již sedmitřídní. Otevřeli jsme další novou běžnou třídu v odloučeném pracovišti na ulici 1. máje V této třídě je zapsáno 20 dětí. Novinkou ve školním roce 2009/2010 je zahájení provozu třídy s denním seznamováním s anglickým jazykem. V lednu roku 2011 jsme otevřely v odloučeném pracovišti již 8. třídu s kapacitou 20. dětí. Naše mateřská škola měla ve školním roce 2010/2011 do konce prosince 7 tříd a kapacitu 159 dětí. Od máme již tříd 8 a kapacitu 179 dětí. MŠ navštěvují děti převážně od 3 do 6 let,ale i děti mladší 3 let, které většinou bydlí v okolí mateřské školy. Třídy máme heterogenní. Pro lepší orientaci dětí i rodičů jsou třídy označené obrázkovými symboly květinkou, sluníčkem, žabkou, myškou, kočičkou, včelkou, beruškou, motýlkem. Prostory tříd jsou dostatečně velké a slunné, pestře vymalované a vyzdobené, včetně dětských prací. Také využíváme velké terasy k hravým činnostem a pohybu. Zahrada MŠ je lemována stromy a keři s travnatými a betonovými plochami pro přirozený pohyb dětí. Pro hru je vybavena průlezkami a dalším zařízením, které děti rády využívají. Pískoviště jsou tři a dle rozpisu se jednotlivé třídy na nich střídají. Naše mateřská škola má celodenní provoz na všech třídách. Pracuje zde 11 pedagogicky kvalifikovaných pracovnic a 4 pracovnice bez odpovědné kvalifikace, kterou si doplňují. Máme čtyři provozní pracovnice, které zajišťují úklidové práce i práce na zahradě. Stravování zabezpečují čtyři pracovnice ŠJ. O opravu hraček, nábytku, zahrady a jiných vzniklých závad zajišťuje údržbář. V mateřské škole máme také prádelnu, zde pracuje jedna pracovnice jako pradlena. Již dlouholetou tradici spolupráce rozvíjíme s rozličnými partnery, kterou neustále obohacujeme o nové. Těmito partnery jsou: Zdravá základní škola Školní 862, ZŠ Karla Dvořáčka, MŠ Okružní, MŠ Husova, MŠ Rychvald, DDM a ZUŠ Orlová, Dům seniorů Vesna, Dům s pečovatelskou službou na V. etapě, MěÚ Orlová, TJ Karviná-plavání, HC Orlová -bruslení, Rajka-zábavné akce pro děti, VITA-ekologické setkání, SOŠ Orlová, hasiči, KD Orlová, knihovna. Všechny pracovnice mateřské školy mají svou práci rády a dobře si vzájemně rozumí. Každým dnem nás provází myšlenka:,,vycházet z práva každého dítěte na výchovu a vzdělání, formovat člověka, který ví, jakou hodnotou je zdraví a snaží se je udržovat a posilovat.

3 2. Charakteristika programu Filosofií naší mateřské školy je rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti přirozenou cestou. Položit dětem základy celoživotního vzdělávání podle jejich možností, zájmů a potřeb. Za prioritní považujeme: - přispívat k dobré náladě a spokojenosti dětí za spoluúčastí rodičů - průběžně informovat rodiče o pokrocích dítěte - dodržovat a obnovovat tradice, které jsou nedílnou součástí života naší MŠ - snažit se, aby nabízené činnosti byly lákavé a kvalitní - denně se věnovat rozvoji komunikativních dovedností, zařazovat jazykové chvilky a chvilky hudební s doprovodem hry na klavír, flétnu, hrou na instrumentální nástroje - pomoci pravidel vést děti k sebekázni, vyvíjet odpovědnost za vlastní chování a způsob života - respektovat vlastní vnitřní život dítěte a jeho pohybovou potřebu - vnímat dítě jako celek a respektovat jeho potřebu projevu 3. Neformální kurikulum - podmínky vzdělávání Integrující principy programu podpory zdraví Nedílnou součástí plnění koncepce je vytváření a dodržování podmínek materiálních, organizačních, personálních, psychohygienických a pedagogických, které příznivě ovlivňují kvalitu poskytovaného předškolního vzdělávání a zároveň dodržování principů podpory zdraví: 1. Respekt k přirozeným lidským potřebám jednotlivce v celku společnosti a světa Mateřská škola podporující zdraví respektuje a uspokojuje obecné lidské potřeby dítěte a jejich individuální a vývojově podmíněné projevy. Dbá rovněž, aby byly uspokojovány přirozené potřeby dospělých osob, pedagogů a rodičů, které také mají své individuálně či jinak podmíněné projevy. - Respektujeme vlastní vnitřní život dítěte -Jsme otevřeni společnému rozhodování a námětům ze strany rodičů, směřujícím ke zpestření života a dění v mateřské škole. -Všichni máme možnost podílet se na vytváření ovzduší důvěry a tolerance, pracovat v týmu. Přizpůsobovat se novým změnám, ale jen pokud jsme přesvědčeni, že jsou správné. -2-

4 2. Rozvíjení komunikace a spolupráce Mateřská škola podporující zdraví vytváří podmínky pro komunikaci všech lidí, které sdružuje, dětí i dospělých. Komunikace je podmínkou učení a spolupráce. Probíhá-li odpovídajícím způsobem, ze strany pedagogů na profesionální úrovni, přispívá k atmosféře pohody, usnadňuje řešení problémů překonávání překážek, je prevencí konfliktů a sociálně patologických jevů. - Rozvoji komunikativní dovednosti se věnujeme denně. Učitelka sleduje děti a děti sledují učitelku. Vzájemné sledování je podmínkou komunikace. - Vytváříme prostředí klidu a pohody bez autoritativního vedení. - Průběžně dle vzniklých situací, které nám život v mateřské škole přináší, si vytváříme pravidla soužití v kolektivu. 1. Učitelka podporující zdraví Umíme pracovat jako týmový kolektiv, vzájemně si vytváříme prostředí klidu a pohody bez autoritativního vedení, které se pozitivně odráží v naší práci. Uvědomujeme si náš přístup a chování ke zdravému životnímu stylu, nepodceňujeme zásady zdravé výživy ve spolupráci s naší kuchyní. Hlavní úkoly: 1. Postupně budeme přijímat nový postoj k vlastní práci, mít zájem nadále o další formy vzdělávání, uplatňovat nové metody práce. 2. Přizpůsobovat se novým změnám, ale jen pokud jsme přesvědčeni, že jsou správné. 3. Být odpovědný sám k sobě, snižovat riziko psychosomatických onemocnění pokračováním v absolvování lékařských preventivních prohlídek. 2. Věkově smíšené třídy I přes velký počet dětí na třídách respektujeme individuální a věkové zvláštnosti dětí. Děti zařazujeme do jednotlivých tříd i dle přání rodičů, respektujeme sourozenecké a kamarádské vztahy. Průběžně obnovujeme a doplňujeme třídy, herny i koutky novými hračkami a pomůckami. Vzájemně, mezi jednotlivými třídami spolupracujeme, využíváme rozdílného vybavení tříd ( klavír, el. klavír, silonové domečky, dopravní koberce, interaktivní tabule ). Hlavní úkoly: 1. Postupně zapojovat rodiče do výchovně vzdělávacích činností svého dítěte, zajímat se více o cílenou pedagogickou práci učitelky, dle svých možností přispívat i materiálně a zapojit se také svými nápady a náměty.

5 2. Pokračovat ve vedení záznamů o dětech na základě pozorování. Volit takovou podobu, rozsah i formu, aby byla účelná. Zachovávat důvěrnost informací. 3. Rytmický řád života a dne V průběhu celého dne v MŠ sledujeme dodržování dohodnutých pravidel, obsazování herních koutků, úklid hraček a předmětů k hraní. Poměr spontánních a řízených činností je v denním programu vyvážený, a to včetně aktivit, které MŠ organizuje nad rámec běžného programu. Při odpoledním odpočinku děti průběžně sledujeme. Dbáme na jejich individuální potřeby, pokud děti neusnou, mohou po krátkém odpočinku využít náhradní činnost. Uspořádání dne: Neměnná je doba jídla, ostatní činnosti je možné pružně upravovat: 6:00 - otevření MŠ, scházení dětí v určených třídách, rozdělení dětí do svých tříd, spontánní hry a činnosti dětí (individuální, skupinové, řízené), pitný režim (nabídka během celého dne) 8:30 9:00 svačina na všech třídách 9:00 10:00 činnosti vycházející z třídních programů výchovné práce, možnost pokračovat v započatých ranních činnostech a pružně reagovat na zájmy a potřeby dětí od 10:00 pobyt venku (v případě hezkého počasí chodí děti již dříve) 11:45 12:45 oběd, hygiena 12:45 ukládání dětí ke spánku, polední odpočinek, poslech četby, vyprávění, hudby, relaxace nespících dětí 14:15 - postupné vstávání již probuzených dětí, hygiena 14:30 - svačina, následuje volná hra, nabízené činnosti, rozcházení dětí domů 16:00 - uzavření mateřské školy Podrobnější informace k organizačním podmínkám zachycuje Řád školy. 4. Tělesná pohoda a volný pohyb Na každé třídě probíhá otužování dětí formou pravidelného větrání, každodenní pobyt venku, 2x ročně ŠvP v bezprašném prostředí, výlety na hory s rodiči, bruslení, plavání, v letních měsících využívání bazénků a sprchování. Jedenkrát týdně zařazujeme delší cílenou tělesně-výchovnou činnost. V průběhu dne vycházíme dětem vstříc při jejich potřebě spontánního pohybu a nebráníme pohybovým aktivitám, z nepřiměřených obav o bezpečnost dětí.

PROVOZNÍ A VZDĚLÁVACÍ PLÁN ČINNOSTI NAŠEHO PŘEDŠKOLNÍHO ZAŘÍZENÍ MINIŠKOLKA/JESLIČKY MILÍSEK

PROVOZNÍ A VZDĚLÁVACÍ PLÁN ČINNOSTI NAŠEHO PŘEDŠKOLNÍHO ZAŘÍZENÍ MINIŠKOLKA/JESLIČKY MILÍSEK PROVOZNÍ A VZDĚLÁVACÍ PLÁN ČINNOSTI NAŠEHO PŘEDŠKOLNÍHO ZAŘÍZENÍ MINIŠKOLKA/JESLIČKY MILÍSEK Školní rok 2015/2016 Motto: Vytvářet školičku s laskavým prostředím a mnoha podněty takovou, která působí příjemně,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Čemukoliv se učíš, učíš se pro sebe. Petronius Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Č.j. 344/2010/2

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní škola a Mateřská škola Ostrava Krásné Pole, Družební 336, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání v mateřské škole Perlička vypracovaný na základě RVP PV pod

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání KROK ZA KROKEM CELÝM ROKEM

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání KROK ZA KROKEM CELÝM ROKEM ZŠ a MŠ Rudník Rudník 407 54372 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání KROK ZA KROKEM CELÝM ROKEM Motto : SAMOTNÉ DĚŤÁTKO JE DAR Z NEBE S NAŠÍ LÁSKOU A POMOCÍ NACHÁZÍ SAMO SEBE Platnost programu

Více

Základní škola a mateřská škola Aš, Okružní 57, okres Cheb Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Základní škola a mateřská škola Aš, Okružní 57, okres Cheb Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní škola a mateřská škola Aš, Okružní 57, okres Cheb Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Na cestičkách se školkou poznáváme svět Obsah ŠVP: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2. OBECNÁ CHARAKTERISTIKA

Více

Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00

Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00 Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00 Školní vzdělávací program mateřské školy Poznejme svět kolem nás Školní vzdělávací program

Více

Školní vzdělávací program Budeme spolu celý rok

Školní vzdělávací program Budeme spolu celý rok Školní vzdělávací program Budeme spolu celý rok Úvod Vzdělávání a výchova dětí předškolního věku probíhá v jednom z nejdůležitějších období dětského života. Je to období, které je prvopočátkem celoživotního

Více

Putování světem poznání

Putování světem poznání Č.j. 03/2012 Mateřská škola HALENKOV, okres Vsetín Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Putování světem poznání Mateřská škola Halenkov, okres Vsetín, Halenkov 603, 756 05 Halenkov Platnost

Více

POZNÁVÁME SVĚT A SEBE SE SKŘÍTKY DUHOVÉHO STROMU

POZNÁVÁME SVĚT A SEBE SE SKŘÍTKY DUHOVÉHO STROMU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA OBDOBÍ 1. 9. 2013 31. 8. 2016 POZNÁVÁME SVĚT A SEBE SE SKŘÍTKY DUHOVÉHO STROMU MATEŘSKÁ ŠKOLA SUDOMĚŘICE, OKRES HODONÍN OBSAH: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Církevní mateřské školy Srdíčko

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Církevní mateřské školy Srdíčko ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Církevní mateřské školy Srdíčko Správně vidíme jen srdcem. (Antoine de Saint-Exupéry) Aktualizaci zpracovaly: Mgr. et Bc. Eva Kuchyňková a Bc. Monika Podkalská, DiS. (Projednáno

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání na období 2012-2014 Mateřská škola Novoborská Praha 9, Novoborská 611 Školní kurikulum podpory zdraví v Mateřské škole Novoborská Obsah: 1) Představení

Více

pro předškolní vzdělávání Motto:

pro předškolní vzdělávání Motto: pro předškolní vzdělávání Motto: Žij vyrovnaně-trochu se uč a trochu přemýšlej a každý den trochu maluj a kresli a zpívej a tancuj a hraj si a pracuj. Robert Fulghum Obsah ŠVP pro PV 1. Identifikační údaje

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Jsme školka plná zábavy aneb Hrajeme si od podzimu do léta Základní škola a Mateřská škola Sedlice, okres Strakonice Obsah 1. Identifikační údaje...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MOTTO: Jaro, léto, podzim, zima - v naší školce je vždy prima ZŠ a MŠ Nerudova 9 České Budějovice Pracoviště MŠ K. Šatala 17 370 10 České Budějovice

Více

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY MATEŘSKÁ ŠKOLA BRNO, VŠETIČKOVA 19 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Mateřská škola Všetičkova 19, je umístěna ve zadaptované vilce uprostřed zahrady. V této budově

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Mozaika Jihlava, Březinova 114, příspěvková organizace, Odloučené pracoviště: Místo poskytovaného vzdělávání: MŠ Mahenova 3, Jihlava Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Zpracovala:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Naše školka

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Naše školka ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Naše školka Základní škola a mateřská škola, Hluboké Mašůvky, příspěvková organizace Adresa školy: Hluboké Mašůvky 157, 671 52 www.zsmasuvky.ic.cz Zřizovatel školy: Ředitel školy:

Více

Všichni společně po celý rok

Všichni společně po celý rok MŠ LAUDOVA se speciálními třídami Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Všichni společně po celý rok DUHA Laudova 1030 SLUNÍČKO Laudova 1031 2 třídy speciální 2 třídy běžného typu 4 třídy

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání na období 2015-2017 Mateřská škola Novoborská Praha 9, Novoborská 611 Školní kurikulum podpory zdraví v Mateřské škole Novoborská Schváleno na pedagogické

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ KURIKULUM PODPORY ZRAVÍ CESTIČKAMI DO SVĚTA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ KURIKULUM PODPORY ZRAVÍ CESTIČKAMI DO SVĚTA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ KURIKULUM PODPORY ZRAVÍ CESTIČKAMI DO SVĚTA Platnost od září 2013 do srpna 2016 Aktualizace k 1. 9. 2014 č. j. ZSMSJHMN1705/2014 Projednáno na

Více

Základní škola a mateřská škola Aš, Okružní 57, okres Cheb Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Základní škola a mateřská škola Aš, Okružní 57, okres Cheb Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní škola a mateřská škola Aš, Okružní 57, okres Cheb Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Na cestičkách se školkou poznáváme svět Obsah ŠVP: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2. OBECNÁ CHARAKTERISTIKA

Více

MY JSME RÁDI NA SVĚTĚ

MY JSME RÁDI NA SVĚTĚ Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání č.j.89/2011 MY JSME RÁDI NA SVĚTĚ Mateřská škola Čtyřlístek Jeronýmova 772 Kolín IV. Schválen pedagogickou radou 29.8.2011 Nabyl právní moci 1.9.2011

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO ROK 2012/2013 OBSAH: I. Identifikační údaje II. Charakteristika mateřské školy III. Charakteristika školního vzdělávacího programu Cíl práce mateřské školy

Více

S kamarády kolem světa 2012-2015

S kamarády kolem světa 2012-2015 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání S kamarády kolem světa 2012-2015 2 Obsah ŠVP : 1. Představení školy: -Základní údaje o škole -Historie a charakteristika školy -Organizace a uspořádání

Více

Základní škola a Mateřská škola, Vojkovice, okres Brno-venkov, Nádražní 169, 667 01 Vojkovice Školní vzdělávací program mateřské školy

Základní škola a Mateřská škola, Vojkovice, okres Brno-venkov, Nádražní 169, 667 01 Vojkovice Školní vzdělávací program mateřské školy Základní škola a Mateřská škola, Vojkovice, okres Brno-venkov, Nádražní 169, 667 01 Vojkovice Školní vzdělávací program mateřské školy Zpracovala : Věra Kopčáková učitelka pověřená vedením MŠ a kolektiv

Více

,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima.

,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima. Základní škola a Mateřská škola Kopidlno Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Motto:,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima. Program byl zpracován pro školní rok 2009/2010

Více

Mateřská škola Oáza v Praze 12

Mateřská škola Oáza v Praze 12 Mateřská škola Oáza v Praze 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zvídálkovo putování světem her a poznávání Číslo jednací: samostatná evidence 2013/14 Aktualizován: 1. 9. 2014

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Č.j. 776/ 2007 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Mateřská škola Ledeč nad Sázavou Výchozím materiálem při tvorbě ŠVP byl pro nás RVP PV, zkušenosti z praxe, odborné publikace a materiály ze seminářů. ŠVP je platný

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ mateřské školy platnost od 1.1.2010 schválil: Jan Faltýnek č.j. 510/2010 Zřizovatel

Více

Školní vzdělávací program. pro. předškolní vzdělávání. Mateřská škola Únanov

Školní vzdělávací program. pro. předškolní vzdělávání. Mateřská škola Únanov Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Únanov Název: Jen si, děti, všimněte, co je krásy na světě (Jan Čarek) Č. j.: 28/2010 Projednáno na pedagogické poradě: 26. 8.2010 Projednáno

Více