NÁVRH ZÁKONA O VNITŘNÍM ŘÍZENÍ A KONTROLE VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NÁVRH ZÁKONA O VNITŘNÍM ŘÍZENÍ A KONTROLE VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ"

Transkript

1 NÁVRH ZÁKONA O VNITŘNÍM ŘÍZENÍ A KONTROLE VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ Mgr. Stanislav Klika, VO 4701 Harmonizace, MFČR Ing. Dana Ratajská, Harmonizace Interního auditu

2 OMEZENÍ NADBYTEČNÝCH KONTROL EÚD EK OLAF MF SR MF NF MF AO MF PŘ MF VK S K SR VK ŘO PAS S K SR NKÚ FŘ FÚ MF ÚFDŘ OSS SPO KRAJ VK KRAJ KRAJ KRAJ KRAJ PŘ PO PO ŘK OBEC VK OBEC OBEC OBEC PO PO ŘK RR RS ŘO VK PAS RR RS ZS ŘO VK

3 OMEZENÍ NADBYTEČNÝCH KONTROL Kdo vykonává v současnosti kontrolu: entita vnitřní kontrola poskytovatel Ministerstvo financí kraje finanční úřady Nejvyšší kontrolní úřad Evropská komise Evropský účetní dvůr

4 OMEZENÍ NADBYTEČNÝCH KONTROL Druhy kontrol: vnitřní kontrola a audit veřejnosprávní kontrola kontrola dotací podle daňového řádu (!) přezkum hospodaření kontroly NKÚ kontroly a audit podle evropských předpisů některé kontroly se provádějí mimo mezinárodní standardy, bez jasného kontrolního rámce a metodologie nelze tedy přejímat výsledky kontrolních orgánů, zbytečná zátěž kontrolovaných osob

5 VÝCHODISKA NOVÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY zodpovědnost za řízení a kontrolu veřejných prostředků má především konkrétní entita (správce veřejného rozpočtu/veřejný subjekt): kontroly v zodpovědnosti managementu (standardy INTOSAI, COSO) inspekce (řešení nesrovnalostí) a nezávislý interní audit národních i zahraničních prostředků (AO) na integrovaném základě (standardy I) správce veřejného rozpočtu zodpovídá za řízení a kontrolu veřejných prostředků v jeho rozpočtové působnosti (u podřízených veřejných subjektů) nezávislé ujištění o hospodaření s veřejnými prostředky Nejvyšším kontrolním úřadem/evropským účetním dvorem (Limská deklarace, INTOSAI) dohled nad nastavením a uplatňováním systému řízení a kontroly Centrální harmonizační jednotkou standardy PIC princip jednotného auditu kontroly podle standardů, jednotná metodologie (předmět, postup, výstupy), nastavení kvality, využívání výsledků kontrol

6 KONCEPEČNÍ ZÁKLAD OSVĚDČENÁ MEZINÁRODNÍ PRAXE Mezinárodní standardy INTOSAI pro vnitřní řídící a kontrolní systémy ve veřejném sektoru (vydané 2006 vycházejí z COSO, obdobné standardům GAO - USA) Funkční model PIC (vypracovaný EK na pomoc vládám členských a kandidátských států EU v úsilí reformu veřejné správy) Rámec profesní praxe interního auditu (Definice, Etický kodex, Základní standardy, Standardy pro výkon, Doporučení pro praxi)

7 BUDOUCÍ SOUČASNÝ PRÁVNÍ RÁMEC VEŘEJNÉHO KONTROLNÍHO SYSTÉMU ČR zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád Přímo použitelné právní předpisy ES/EU pro řídící a kontrolní systémy programů spolufinancovaných EU zákon č. 320/2001 Sb., Návrh zákona o finanční kontrole o vnitřním řízení a kontrole ve veřejné správě zákon č. 420/2004 Sb., O přezkoumávání hospodaření ÚSC a DSO zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád Zákon Zákon č. č. 255/ /2012 Sb., Sb., kontrolní kontrolní řád řád - pouze FMC

8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ 1 Předmět úpravy 2 Vymezení pojmů 3 Finanční kontrola 4 Hlavní cíle finanční kontroly 5 Organizační zajištění finanční kontroly 6 Kontrolní metody a kontrolní postupy Systematika ZFK ČÁST DRUHÁ VEŘEJNOSPRÁVNÍ KONTROLA HLAVA I PŮSOBNOST KONTROLNÍCH ORGÁNŮ 7 Působnost Ministerstva financí 8 Působnost správců kapitol státního rozpočtu 9 Působnost územních samosprávných celků 9a Působnost kraje 10 nadpis vypuštěn (předmět kontroly krajů i obcí a jimi zřízených organizací) 11 Společná ustanovení k působnosti kontrolních orgánů HLAVA II PROCESNÍ PRAVIDLA 12 Vyloučení střetu zájmů 13 Pravidla pro výkon veřejnosprávní kontroly na místě 14 Zahájení veřejnosprávní kontroly vykonávané na místě 15 Ukončení veřejnosprávní kontroly vykonávané na místě 16 Přizvané osoby 17 Pokuty za maření veřejnosprávní kontroly vykonávané na místě 18 Opatření k nápravě 19 Informace o uložení opatření k nápravě 20 Pokuty za nepřijetí nebo neplnění přijatých opatření k nápravě nedostatků 21 Společná ustanovení k pokutám 22 Podávání zpráv o výsledcích finanční kontroly 23 Spolupráce v oblasti finanční kontroly ČÁST TŘETÍ FINANČNÍ KONTROLA PODLE MEZINÁRODNÍCH SMLUV 24 Pravidla pro výkon finanční kontroly podle mezinárodních smluv ČÁST ČTVRTÁ VNITŘNÍ KONTROLNÍ SYSTÉM HLAVA I ZAVEDENÍ, UDRŽOVÁNÍ A PROVĚŘOVÁNÍ ÚČINNOSTI VNITŘNÍHO KONTROLNÍHO SYSTÉMU 25 Povinnosti vedoucího orgánu veřejné správy a vedoucích zaměstnanců HLAVA II ŘÍDÍCÍ KONTROLA 26 Předběžná kontrola 27 Průběžná a následná kontrola HLAVA III INTERNÍ AUDIT 28 Funkční nezávislost interního auditu 29 Postavení útvaru interního auditu 30 Plánování interního auditu 31 Podávání zpráv ČÁST PÁTÁ USTANOVENÍ PŘECHODNÁ A ZMOCŇOVACÍ 32 Přechodná ustanovení 32a (výjimky z 26 ex ante) 33 Zmocňovací ustanovení ČÁST ŠESTÁ až TŘINÁCTÁ změny zákonů ( 34 až 41) ČÁST ČTRNÁCTÁ ÚČINNOST ( 42)

9 Část první: Úvodní ustanovení cíl integrovaného rámce, předmět zákona, vymezení některých pojmů, struktura integrovaného rámce, základní zásady, vystupování ve veřejném podniku Část čtvrtá: Harmonizace Hlava 1 Obecná ustanovení Hlava 2 Harmonizace a koordinace kvality interního auditu Hlava 3 Informační systém Centrální harmonizační jednotky Hlava 4 Výroční shrnutí Díl 2 Účetní služba Díl 3 Řídící ekonomická kontrola Část druhá: Systém vnitřního řízení a kontroly Díl 1 Obecná ustanovení Díl 2 Mezinárodně uznávané standardy Díl 3 Aspekty prostředí vnitřního řízení a kontroly Díl 4 Ověřování Hlava 2 Řídící a kontrolní mechanismy (FMC) Díl 1 Obecná ustanovení Díl 4 Inspekce Část pátá: Ustanovení společná a přechodná Část šestá čtrnáctá: změnová ustanovení Část patnáctá: Zrušovací ustanovení Část šestnáctá: Účinnost Část čtvrtá: Interního audit Hlava 1 Obecná ustanovení Hlava 2 Výbor pro audit Hlava 3 Kvalita Hlava 4 Plánování Hlava 5 Příprava Hlava 6 Výkon Hlava 7 Sledování přijatých opatření Hlava 8 Výroční auditní zpráva Hlava 9 Společná ustanovení

10 HLAVNÍ ROZDÍLY MEZI ZFK A ZVŘK Struktura prvků Z ŘKS VS Centrální harmonizace Centrální harmonizace a dozor Hybridní systém veřejnosprávních kontrol Vnitřní kontrolní systém Kontrolní mechanismy v manažerské odpovědnosti Interní audit na integrovaném základě Subsystém řídících kontrol Interní audit Řídící ekonomická kontrola Inspekce 10

11 EVROPSKÝ PARLAMENT RADA ES EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR EVROPSKÁ KOMISE schvalující orgán FM&C schvalující osoba/vedoucí účetní služby OLAF PARLAMENT ČR Poslanecká sněmovna VLÁDA ČR schvalující orgán NEJVYŠŠÍ KONTROLNÍ ÚŘAD FM&C schvalující osoba/vedoucí účetní služby AFCOS/ inspekce VÝBOR REGION. RADY PŘEDSEDA REGION. RADY NEJVYŠŠÍ KONTROLNÍ ÚŘAD schvalující orgán FM&C schvalující osoba/vedoucí účetní služby AFCOS/ inspekce ZASTUPITELSTVO KRAJE RADA KRAJE schvalující orgán NEJVYŠŠÍ KONTROLNÍ ÚŘAD FM&C schvalující osoba/vedoucí účetní služby inspekce Zastupitelstvo obce RADA OBCE schvalující orgán NEJVYŠŠÍ KONTROLNÍ ÚŘAD FM&C schvalující osoba/vedoucí účetní služby inspekce zaměstnanci veřejné subjekty příjemci fin. podp. dodavatelé

12 Správce veřejného rozpočtu SCHVALUJÍCÍ OSOBA ministr, hejtman, starosta odpovědná za systém finančního řízení a kontroly veřejných subjektů nebo právnických osob s majetkovou účastí v působnosti správce veřejného rozpočtu Výbor pro audit Interní audit POVĚŘENÁ SCHVALUJÍCÍ OSOBA delegace pravomocí k finančnímu řízení a kontrole konkrétních programů, akcí nebo operací (agend) v některé z působností správce veřejného rozpočtu VEDOUCÍ ÚČETNÍ SLUŽBY správce veřejného rozpočtu odpovědnost za pokladní a účetní systém správce veřejného rozpočtu VEDOUCÍ SLUŽBY INSPEKCE Resortní/územní působnost POVĚŘENÁ SCHVALUJÍCÍ OSOBA VEDOUCÍ ÚČETNÍ SLUŽBY veřejného subjektu Veřejný subjekt

13 VYŠŠÍ OSOBNÍ ZODPOVĚDNOST ÚŘEDNÍKŮ 1. Nejvyšší úředník správce veřejného rozpočtu schvalující osoba ministr, hejtman, starosta (u nás) monokratický orgán exekutivního vedení zodpovědnost za finanční řízení a společně se schvalujícím orgánem za nastavení a fungování kontrolního systému 2. Vyšší úředník pověřená schvalující osoba přímo podřízený schvalující osobě s delegovanou zodpovědností pro konkrétní činnosti (princip jedné delegace) nelze se zbavit zodpovědnosti hozením rozhodnutí na jiného 3. Vyšší úředník vedoucí účetní služby do jeho odpovědnosti spadá pokladní a účetní systém

14 VYŠŠÍ OSOBNÍ ZODPOVĚDNOST ÚŘEDNÍKŮ jasné vymezení povinností za řízení a kontrolu a určení jejich adresátů pravidlo pouze jedné delegace pokud činnost související s operací zajišťuje zaměstnanec, jedná na zodpovědnost pověřené schvalující/schvalující osoby nelze se zbavit zodpovědnosti hozením podpisu na podřízeného inspekce v rámci šetření nesrovnalostí proces, kterým se potvrdí zjištěná nesrovnalost = efektivnější aplikace sankcí (disciplinárních, majetkoprávních a trestních) zodpovědnost za nefungování kontrolního systému nepřiznání, snížení nebo pozastavení veřejné finanční podpory

15 Řídící ekonomická kontrola ředběžná řídící kontrola před vznikem závazku stávající stav Žadatel (iniciace operace) Správce rozpočtové položky Příkazce operace Správce rozpočtu Identifikace potřeby - Ověření dostupnosti prostředků v rozpočtu - Přidělení paragrafu a položky - Nezbytnost - Legalita - 3E - Rizika - Úplné a správné podklady - Podpisový vzor - Výdaje, projekty, smlouvy - Pravidla pro financování - Rizika - Rozpočet ídící ekonomická kontrola přidělení výdaje na závazek nový zákon SCHVALUJÍCÍ OSOBA Žadatel (iniciace operace) Identifikace potřeby - Ověření dostupnosti prostředků v rozpočtu - Přidělení paragrafu a položky - Nezbytnost, cíle - Legalita - 3E - Rizika - Úplné a správné podklady Kontrola 4 očí

16 Předběžná řídicí kontrola po vzniku závazku stávající stav Kontroly zákon o účetnictví - Věcná správnost - Formální správnost Příkazce operace Hlavní účetní Platební příkaz Platba - Věřitel, výše, splatnost - Soulad s příslibem - Podpisový vzor - Věřitel, výše, splatnost - Soulad s příslibem - Související s předpisy o účetnictví - Rizika Nový zákon Schvalující osoba PLATBA Kontroly zákon o účetnictví - Věcná správnost - Formální správnost - Věřitel, výše, splatnost - Soulad s příslibem Kontrolu nemusí provádět vedoucí zaměstnanec Platební příkaz Vedoucí účetní služby Platba POTVRZENÍ A SCHVÁLENÍ VÝDAJE - Podpisový vzor - Věřitel, výše, splatnost - Soulad s příslibem - Související s předpisy o účetnictví - Rizika

17 INTERNÍ AUDIT posílení nezávislosti a důraz na kvalitu zavedení výborů pro audit dohled nad nezávislostí služby interního auditu, kvalitou interního auditu, využitím výsledků interního auditu, postupem a využitím výsledků externích kontrol a auditů podle jiných právních předpisů a postupem sestavování účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky

18 DOTAZY Děkuji za pozornost.

ZÁKON O FINANČNÍ KONTROLE Zákon č. 320/2001, o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) Praha 2009

ZÁKON O FINANČNÍ KONTROLE Zákon č. 320/2001, o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) Praha 2009 ZÁKON O FINANČNÍ KONTROLE Zákon č. 320/2001, o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) Praha 2009 1 ZÁKON O FINANČNÍ KONTROLE Úvod 1. Zhodnocení legislativního

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení. Předmět úpravy

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení. Předmět úpravy 320/2001 Sb. ZÁKON ze dne 9. srpna 2001 o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) ve znění zákonů č. 320/2002 Sb., č. 123/2003 Sb., č. 421/2004 Sb., č.

Více

Metodika finančních toků a kontroly programů spolufinancovaných ze strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a Evropského rybářského fondu na

Metodika finančních toků a kontroly programů spolufinancovaných ze strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a Evropského rybářského fondu na Metodika finančních toků a kontroly programů spolufinancovaných ze strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a Evropského rybářského fondu na programové období 2007-2013 s účinností od 1. 4. 2014 Obsah:

Více

K O N C E P C E KONTROLNÍHO SYSTÉMU V ČESKÉ REPUBLICE SE ZAMĚŘENÍM NA FINANČNÍ KONTROLU

K O N C E P C E KONTROLNÍHO SYSTÉMU V ČESKÉ REPUBLICE SE ZAMĚŘENÍM NA FINANČNÍ KONTROLU K O N C E P C E KONTROLNÍHO SYSTÉMU V ČESKÉ REPUBLICE SE ZAMĚŘENÍM NA FINANČNÍ KONTROLU (SYSTÉMY FINANČNÍHO ŘÍZENÍ A KONTROLY, SYSTÉMY INTERNÍHO AUDITU A CENTRÁLNÍ HARMONIZACE VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ) II. část

Více

Metodika finančních toků a kontroly programů spolufinancovaných ze strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a Evropského rybářského fondu na

Metodika finančních toků a kontroly programů spolufinancovaných ze strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a Evropského rybářského fondu na Metodika finančních toků a kontroly programů spolufinancovaných ze strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a Evropského rybářského fondu na programové období 2007-2013 s účinností od 20. 4. 2015 Obsah:

Více

VÝBĚR Z PŘEHLEDU vnitřních kontrolních systémů ve veřejném sektoru členských států EU Evropská komise ČIIA SEKCE VEŘEJNÉ SPRÁVY European Union, 2011

VÝBĚR Z PŘEHLEDU vnitřních kontrolních systémů ve veřejném sektoru členských států EU Evropská komise ČIIA SEKCE VEŘEJNÉ SPRÁVY European Union, 2011 VÝBĚR Z PŘEHLEDU vnitřních kontrolních systémů ve veřejném sektoru členských států EU Evropská komise 2012 ČIIA SEKCE VEŘEJNÉ SPRÁVY European Union, 2011 1 Tento výběr obsahuje pouze vybrané části přehledu:

Více

ZÁKON. ze dne.. 2011,

ZÁKON. ze dne.. 2011, III. N á v r h ZÁKON ze dne.. 2011, kterým se mění zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů a zákon

Více

Výsledky připomínkového řízení

Výsledky připomínkového řízení Výsledky připomínkového řízení IV. Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra financí dne 9. 5. 2013, s termínem dodání stanovisek do 23. 05.

Více

ZMĚNY AUDITNÍ SLUŽBY PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020. Ing. František Beckert

ZMĚNY AUDITNÍ SLUŽBY PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020. Ing. František Beckert ZMĚNY AUDITNÍ SLUŽBY PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 Ing. František Beckert Význam fondů EU v ČR Čistý příjemce zásadní význam pro politiku rozvoje státu Vysoký podíl na veřejném investování podíl cca

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 302/2014 Sb. ze dne 8. prosince 2014

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 302/2014 Sb. ze dne 8. prosince 2014 NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 302/2014 Sb. ze dne 8. prosince 2014 o katalogu správních činností Vláda nařizuje podle 145 odst. 2 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě: 1 Předmět působnosti Toto nařízení stanoví

Více

Metodika finančních toků, kontroly a certifikace programů financovaných z Finančních mechanismů Evropského hospodářského prostoru a Norska v

Metodika finančních toků, kontroly a certifikace programů financovaných z Finančních mechanismů Evropského hospodářského prostoru a Norska v Metodika finančních toků, kontroly a certifikace programů financovaných z Finančních mechanismů Evropského hospodářského prostoru a Norska v programovém období 2009-2014 s platností od 4. 7. 2012 OBSAH:

Více

Ministerstvo financí Centrální harmonizační jednotka pro finanční kontrolu Josef Svoboda ředitel

Ministerstvo financí Centrální harmonizační jednotka pro finanční kontrolu Josef Svoboda ředitel Ministerstvo financí Centrální harmonizační jednotka pro finanční kontrolu Josef Svoboda ředitel Letenská 15, Praha 1 - Malá Strana, 118 10 Sekretariát tel.: 25704 2381 P o k y n pro výkon finanční kontroly

Více

Výsledky vnějšího připomínkového řízení

Výsledky vnějšího připomínkového řízení IV. Výsledky vnějšího připomínkového řízení k návrhu materiálu Návrh novely zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů vnější

Více

Pravidla pro žadatele a příjemce. obecná část

Pravidla pro žadatele a příjemce. obecná část Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Pravidla pro žadatele a příjemce obecná část VERZE: VYDAL: DATUM PLATNOSTI: DATUM ÚČINNOSTI: 1 Řídící orgán OP VVV dnem zveřejnění na webových stránkách MŠMT

Více

Článek 1. Článek 2. Obecná ustanovení (cíle, organizační zajištění, kontrolní metody a postupy finanční kontroly)

Článek 1. Článek 2. Obecná ustanovení (cíle, organizační zajištění, kontrolní metody a postupy finanční kontroly) 18. Směrnice o vnitřním kontrolním systému Na základě zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) ve znění pozdějších přepisů, zavádí

Více

Organizační řád Státního pozemkového úřadu

Organizační řád Státního pozemkového úřadu STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 IČ: 01312774, DIČ: CZ01312774 Organizační řád Státního pozemkového úřadu Schválil: Ing. Svatava Maradová, MBA ústřední ředitelka Dne: 30.

Více

Vnitřní předpis Města Dvůr Králové nad Labem č. 18/2007

Vnitřní předpis Města Dvůr Králové nad Labem č. 18/2007 Vnitřní předpis Města Dvůr Králové nad Labem č. 18/2007 Pokyn starosty města k systému řídící kontroly uplatňovanému v rámci orgánů Města Dvůr Králové nad Labem Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Tímto vnitřním

Více

Vnitřní kontrolní systém

Vnitřní kontrolní systém Vnitřní kontrolní systém Domov mládeže a školní jídelna Pardubice Rožkova 331 530 02 Pardubice IČ 48161071 Č. j. DM- 020/0742/2014 Originál: Sekretariát Elektronická verze: Box dokumentů Platnost od: 1.3.2014

Více

Systém certifikace a uznávání odbornosti interních auditorů ve veřejné správě

Systém certifikace a uznávání odbornosti interních auditorů ve veřejné správě Národní kvalifikační program vzdělávání a certifikace interního auditu ve veřejné správě Systém certifikace a uznávání odbornosti interních auditorů ve veřejné správě Platnost Od 1. 1. 2014 ČIIA I. ÚVOD

Více

Poznatky z kontrolní činnosti NKÚ k fungování vnitřních kontrolních systémů. Mgr. Štefan Kabátek, odbor I Praha, 11. dubna 2012

Poznatky z kontrolní činnosti NKÚ k fungování vnitřních kontrolních systémů. Mgr. Štefan Kabátek, odbor I Praha, 11. dubna 2012 Poznatky z kontrolní činnosti NKÚ k fungování vnitřních kontrolních systémů Mgr. Štefan Kabátek, odbor I Praha, 11. dubna 2012 Obsah I) Přístup k posuzování a kontrole vnitřního kontrolního systému (VKS)

Více

Výběrové řízení má za cíl obsadit 20 volných pracovních pozic s těmito typovými specifikacemi:

Výběrové řízení má za cíl obsadit 20 volných pracovních pozic s těmito typovými specifikacemi: Informace a pokyny pro zájemce o pracovní pozice v rámci projektu Personální zajištění implementační struktury MŠMT pro Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy České republiky ÚVODNÍ INFORMACE Nábor

Více

OBECNÁ ČÁST PRAVIDEL PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU ZAMĚSTNANOST

OBECNÁ ČÁST PRAVIDEL PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU ZAMĚSTNANOST OBECNÁ ČÁST PRAVIDEL PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU ZAMĚSTNANOST Číslo vydání: 1 Datum účinnosti: 16. 3. 2015 Počet stran 208 Obsah 1 ÚVOD... 7 2 EVIDENCE ZMĚN OPROTI PŘEDCHOZÍ VERZI...

Více

METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ

METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ MINISTERSTVO PRO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro pro koordinaci METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020 A V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007-2013 Verze: 1 Červen 2014 MINISTERSTVO

Více

Kontrolní závěry z kontrolních akcí

Kontrolní závěry z kontrolních akcí Věstník NKÚ, kontrolní závěry 385 Část B Kontrolní závěry z kontrolních akcí 10/23 Peněžní prostředky poskytované České republice v rámci finančních mechanismů Evropského hospodářského prostoru a Norska

Více

METODICKÝ POKYN PROCESŮ ŘÍZENÍ A MONITOROVÁNÍ ESI FONDŮ V MS2014+ 2. ČÁST

METODICKÝ POKYN PROCESŮ ŘÍZENÍ A MONITOROVÁNÍ ESI FONDŮ V MS2014+ 2. ČÁST MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci METODICKÝ POKYN PROCESŮ ŘÍZENÍ A MONITOROVÁNÍ ESI FONDŮ V MS2014+ 2. ČÁST Verze: 1 červenec 2014 Ministerstvo pro místní rozvoj Národní orgán

Více

Kontrolovanou osobou bylo Ministerstvo zemědělství (dále také MZe ).

Kontrolovanou osobou bylo Ministerstvo zemědělství (dále také MZe ). Informace z kontrolní akce NKÚ č. 13/38 Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo zemědělství za rok 2013, účetní závěrka a finanční výkazy Ministerstva zemědělství za rok 2013 Kontrolní akce

Více

Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí. Zefektivnění nakládání s veřejným majetkem a prostředky

Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí. Zefektivnění nakládání s veřejným majetkem a prostředky Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí Název projektu Gestor MMR, OF, NKÚ, MV, MPO, MZem Spolugestor MSp a další veřejné instituce Zahájení projektu 011 Ukončení projektu 00 Obsah,

Více

WB-14-04 Regionální a municipální management

WB-14-04 Regionální a municipální management WB-14-04 Regionální a municipální management Souhrnná výzkumná zpráva - přílohy Ostrava, červen 2006 Obsah PŘÍLOHA 1: INSTITUCE PRO REALIZACI STRUKTURÁLNÍ A REGIONÁLNÍ POLITIKY... 4 PŘÍLOHA 2: LEGISLATIVA

Více

Reforma účetnictví státu

Reforma účetnictví státu INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, a. s. Reforma účetnictví státu září 2013 únor 2014 INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, a. s., je společnost s dlouholetou tradicí v oblasti vzdělávání, zaměřená především na rozvoj

Více

Statutární město Prostějov Rada města Prostějova

Statutární město Prostějov Rada města Prostějova Statutární město Prostějov Rada města Prostějova ORGANIZAČNÍ ŘÁD Magistrátu města Prostějova od 1. 1. 2015 vydaný v souladu s 102 odst. 2 písm. f), k) a o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více