European Cultural Route of Saints Cyril and Methodius, IALE Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje, z.s.p.o.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "European Cultural Route of Saints Cyril and Methodius, IALE Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje, z.s.p.o."

Transkript

1 Logotype Graphics Manual / Grafický manuál logotypu European Cultural Route of Saints Cyril and Methodius, IALE Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje, z.s.p.o.

2 Contents Obsah Introduction / Úvod A_logotype / logotyp 1 Logotype Idea / Logotyp idea 2 Basic Color Variation / Základní barevná varianta 3 Black and White Variation / Černobílá varianta 4 Logotype on Raster Background / Logotyp na rastrovém pozadí 5 Negative Variation / Negativní varianta 6 Logotype on a Color Background / Logotyp na barevném pozadí 7 Logotype Protection Area / Ochranná zóna logotypu 8 Symbol Protection Area / Ochranná zóna symbolu 9 Logotype Construction Grid / Konstrukční rozkres logotypu 10 Graphic Symbol / Grafický symbol 11 Regular Image Raster / Image rastr pravidelný 12 iscontinous Image Raster / Image rastr střídavý 13 Minimum and Recommended Size / Minimální a doporučená velikost 14 Unacceptable Modification / Nepovolená modifikace 15 Font in Brand / Písmo ve značce 16 Basic Fonts / Základní písmo 17 Supplementary Fonts / oplňkové písmo

3 Introduction Úvod The Logotype Graphic Manual was prepared for the purpose of creating a uniform visual style. The manual summarizes the rules for working with the logo in the preparation of promotional communication campaign materials as well as standard presentation materials and is an important part of all related activities. This manual identifies and establishes some rules for a uniform visual style, it has the character of a binding regulation. Forbidden variants may not draw from / be based on incorrect use and the manual provides only some eamples. Grafický manuál logotypu byl zpracován za účelem vytvoření jednotného vizuálního stylu. Manuál shrnuje pravidla pro práci s logotypem při tvorbě materiálů komunikační kampaně i standardních prezentačních materiálů a je důležitou součástí všech aktivit s ním souvisejících. Tento manuál určuje a stanovuje některá pravidla jednotného vizuálního stylu, má tedy charakter závazného předpisu. Zakázané varianty nemohou vyčerpat nesprávné uživání a manuál uvádí jen některé příklady.

4 Logotype Graphics Manual / Grafický manuál logotypu A Logotype Logotyp

5 1 Logotype / idea Logotyp /idea The graphic element depicts and shows: 1) The initials of Cyril and Methodius (CM) 2) A simplified stylization of two silhouettes 3) The inverted letter C is the symbol of halos 4) Architectural elements of Velehrad Basilica Arches, stained glass windows, arched windows The font-type: Bell Centennial Std corresponds with History to create a balanced unified visual style. The font selected is an integral part of the visual style and will also be used for any other language mutation. Logotype color scheme: Gold corresponds to a just, legal, center, the highest values, and represents idealism, generosity and magnanimity; gold makes anything valuable and precious. Blue represents peace, quiet, trust, tradition, and everlasting stability. Grafi cký prvek znázorňuje: 1) iniciály jmen Cyril a Metoděj (CM) 2) zjednodušenou stylizaci dvou postav 3) obrácené písmeno C je symbolem svatozáře 4) architektonické prvky velehradské baziliky klenby, vitráže, zaoblená okna Písmo: Bell Centennial Std koresponduje s historií a dotváří vyvážený celek vizuálního stylu. Vybráné písmo je součástí vizuálního stylu a bude použito také pro případné další jazykové mutace. Barevnost logotypu: Zlatá barva správného pravého středu, nejvyšších hodnot, zastupuje idealismus, velkorysost a šlechetnost, zlatá dělá cokoliv hodnotné, drahocené Modrá znamená klid, důvěru, tradice, stálost přetrvávající na věky Simplified stylisation of the silhouettes of Cyril and Methodius Zjednodušená stylizace dvou postav Cyrila a Metoděje The inverted letter C is the symbol of halos Obrácené písmeno C je symbolem svatozáře The architectonic elements of Velehrad Basilica arches, vitrages, arched windows Architektonické prvky velehradské baziliky klenby, vitráže, zaoblená okna CM The graphic elements are composed of the letters C and M Grafi cký prvek tvoří písmena C a M 1.

6 2 Basic Color Variation Základní barevná varianta The basic form and appearance of the brand is the gold and dark blue two-tone variant. Color version / Specification: CMYK for concurrent print colors / RGB for subtractive displays / Pantone for spot color printing / Macal for self-adhesive foils. Color value manipulations are forbidden. The same rules also apply to other logotype language mutations! Základní podobou značky je dvoubarevná varianta zlatá a tmavě modrá. Barevná varianta / specifikace: CMYK pro soutiskové barvy / RGB pro subtraktivní zobrazování / Pantone pro tisk přímých barev / MACal pro samolepicí fólie Je zakázána manipulace s barevnými hodnotami. Stejná pravidla platí také pro další jazykové mutace logotypu! CMYK 100 / 95 / 0 / 16 RGB 44 / 44 / 117 Pantone 2747 C Avery 700 Avery 793 CMYK 19 / 26 / 94 / 5 RGB 199 / 174 / 52 Pantone 7752 C Avery 700 Avery

7 3 Black and White Variation Černobílá varianta The logo, in its black and white form / appearance is made up of one color black. The black and white version of the logo can only be used if printing technology does not allow otherwise, or other serious circumstances regarding the use of the logo in the stipulated color form! The same rules also apply to other logotype language mutations! Značka ve své černobílé podobě je tvořena jednou barvou černou. Černobílou podobu značky lze použít pouze tehdy, neumožňuje-li tisková technologie či další závažné okolnosti použití značky v její barevné podobě! Stejná pravidla platí také pro další jazykové mutace logotypu! 3.

8 4 Logotype on Raster Background Logotyp na rastrovém pozadí This page depicts and presents logotype eamples on various raster backgrounds. The same regulations also apply to other logotype language mutations! Na této straně jsou představeny ukázky logotypu na různém rastrovém pozadí. Stejná pravidla platí také pro další jazykové mutace logotypu! 4.

9 5 Nagative Variation Negativní varianta The white version can be used for backgrounds in basic logotype colors and for all colors ( Viz. Page 6), which do not impede or interfere with the logo s visibility. The two-color negative variant is primarily used on black, dark blue ( basic logotype colors ) and on dark gray backgrounds ( % black). Other solutions are not allowed! The same regulations also apply to other logotype language mutations! Bílá varianta lze ji použít na pozadí v základní barevnosti logotypu a všech barvách (viz. str. 6), které nenaruší viditelnost loga voubarevná negativní varianta se primárně používá na černém, tmavě modrém (základní barevnost logotypu) a tmavě šedém pozadí (75 100% černé). Jiné řešení není povoleno! Stejná pravidla platí také pro další jazykové mutace logotypu! white variation / bílá varianta two-tone variation / dvoubarevná varianta black / černá CMYK 0 / 0 / 0 / 100 dark blue / tmavě modrá CMYK 100 / 95 / 0 / 16 gold / zlatá CMYK 19 / 26 / 94 / 5 grey / šedá CMYK 0 / 0 / 0 /

10 6 Logotype on a Color Background Logotyp na barevném pozadí Logotypes applied on various color backgrounds are depicted and presented on this page. For color printed materials, we distinguish for our purposes the following three types of underlying surfaces: A white base area B black base area C full-color base area It is always essential to ensure good visibility of the logotype. The same regulations also apply to other logotype language mutations! Na této straně jsou představeny logotypy aplikované na různá barevná pozadí. Pro barevně tištěné materiály rozlišujeme pro naše účely tři druhy podkladových ploch: A bílá podkladová plocha B černá podkladová plocha C plnobarevná podkladová plocha Vždy je nutné dodržet dobrou viditelnost logotypu. Stejná pravidla platí také pro další jazykové mutace logotypu! 6.

11 7 Logotype Protection Area Ochranná zóna logotypu The logotype protective zone defines the minimum space in proimity to the logotype, which no other graphic element or tet should impact or effect. The purpose of the protection zone is to maintain sufficient legibility of the logotype. The recommended safety zone is defined as distance X, and this always on both sides of the logotype in both the vertical and horizontal directions. The same regulations also apply to other logotype language mutations! Ochranná zóna logotypu defi nuje minimální prostor v blízkosti logotypu, do kterého nesmí zasahovat jakýkoli další grafi cký prvek či tet. Účelem ochranné zóny je zachování dostatečné čitelnosti logotypu. oporučená ochranná zóna je defi nována vzdáleností X, a to vždy po obou stranách logotypu ve vertikálním i horizontálním směru. Stejná pravidla platí také pro další jazykové mutace logotypu! X = Height of the stylized letter M X = výška stylizovaného písmene M This is blind tet used as an eample for the placement of the proimity protection zone This is blind tet used as an eample for the placement of the proimity protection zone This is blind tet used Toto je slepý tet určený jako příklad pro umístění kolem ochranné zóny. Toto je slepý tet určený jako příklad pro umístění kolem ochranné zóny. as an eample for the Toto je slepý tet určený jako příklad pro umístění kolem ochranné zóny. Toto je slepý tet určený jako příklad pro umístění kolem ochranné zóny. This is blind tet used as an eample for the placement of the proimity protection zone This is blind tet used as an eample for the placement of the proimity protection zone This is blind tet used as an eample for the 7.

12 8 Symbol Protection Area Ochranná zóna symbolu The graphic symbol/logotype protective zone defines the minimum space in proimity to the graphic symbol/logotype, which no other graphic element or tet should impact or effect. The purpose of the protection zone is to maintain sufficient legibility of the graphic symbol / logotype. The recommended safety zone is defined as distance X, and this always on both sides of the graphic symbol / logotype in both the vertical and horizontal directions. Ochranná zóna grafi ckého symbolu defi nuje minimální prostor v blízkosti symbolu, do kterého nesmí zasahovat jakýkoli další grafi cký prvek či tet. Účelem ochranné zóny je zachování dostatečné čitelnosti symbolu. oporučená ochranná zóna je defi nována vzdáleností X, a to vždy po obou stranách graf. symbolu ve vertikálním i horizontálním směru. X = Height of the stylized letter M X = výška stylizovaného písmene M 8.

13 9 Logotype Construction Grid Konstrukční rozkres logotypu The eploded view serves for the design of the logotype and determines the mutual proportions of the individual components. Manipulation of the proportions, i.e. the set-points is forbidden. The same regulations also apply for other logotype language mutations! Rozkres slouží ke konstrukci logotypu a určuje vzájemné poměry jednotlivých částí. Je zakázána manipulace s proporcemi, tedy nastavenými hodnotami. Stejná pravidla platí také pro další jazykové mutace logotypu! =

14 10 Graphic Symbol Grafický symbol The graphic symbol is based on the letters C and M ( for detailed analysis viz. p. 1 ). This graphic symbol can be used as a component part of the special logotype designed to promote the importance of the brand; like significant anniversaries for instance. It can also be used as a basic component of the underlying grids, which are further used in the corporate organization style. This graphic symbol can be used as a component part of the special logotype designedto promote the importance of the brand; like significant anniversaries for instance. It can also be used as a basic component of the underlying grids, which are further used in the corporate organization style. Grafický symbol Cyrilometodějské stezky vychází z písmen C a M ( podrobný rozbor viz. str. 1 ). Tento grafický symbol může být využíván jako součást speciálních logotypů určených k podpoře významu značky, jako je např. významné výročí. Může být také využíván jako základní součást podkladových rastrů, které jsou nadále použity ve firemním stylu organizace. Grafický symbol a jeho povolené modifikované podoby ( rastry) nesmí být v zásadě použity bez přítomnosti některé z variant logotypu Cyrilometodějské stezky. = 5 5 mm 10.

15 11 Regular Image Raster Image rastr pravidelný Regular raster image variants are depicted on this page. The Image Grid is created by the graphic symbol CM, which is applied to a regular network in the horizontal and vertical directions. A Grid Version composed in a regular grid of equally sized CM graphic symbols B Grid Version composed in a regular grid of two sizes of CM graphic symbols Na této straně jsou představeny varianty pravidelného image rastru. Image rastr je tvořen grafickým symbolem CM, který je aplikován do pravidelné sítě v horizontálním i vertikálním směru. A verze rastru složená v pravidelné síti ze stejně velkých grafických symbolů CM B verze složená v pravidelné síti ze dvou velikostí grafických symbolů CM A istance 4 is 4 the height of the graphic element vzdálenost 4 je 4 výška grafického prvku B istance 4 is 4 the height of the graphic element 4 4 1,6 1,6 vzdálenost 4 je 4 výška menšího grafického prvku 11.

16 12 iscontinuous Image Raster Image rastr střídavý This page presents alternative raster image variants where the raster is formed of the CM graphic symbol, applied in an irregular network (viz. illustration ). C An AC Grid Version composed of equally-sized CM graphic symbols Version AC grid composed of two different sizes of CM graphic symbols Na této straně jsou představeny varianty střídavého image rastru, kde je tento rastr tvořen grafickým symbolem CM, který je aplikován do nepravidelné sítě (viz. ukázka ). C verze složená ve střídavé síti ze stejně velkých grafických symbolů CM verze složená ve střídavé síti ze dvou různých velikostí grafických symbolů CM C ,6 1, istance 4 is 4 the height of the graphic element vzdálenost 4 je 4 výška grafického prvku 4 istance 4 is 4 the height of the graphic element vzdálenost 4 je 4 výška menšího grafického prvku ,6 1,6 12.

17 13 Minimum and Recommended Size Minimální a doporučené velikosti The minimum size of the logotype defines its maimum possible reduction. The purpose of the minimum size of the logo is to maintain its sufficient legibility. The recommended minimum size of the logotype itself in its basic form is an overall width of 20 mm. When reproducing the logo itself, it is always essential to also take into account the constraints and specificities of individual reproductive technologies! The same regulations also apply to other language mutations of the logotype! Minimální velikost logotypu definuje jeho maimální možné zmenšení. Účelem minimální velikosti logotypu je zachování jeho dostatečné čitelnosti. oporučená minimální velikost samostatného logotypu v jeho základní podobě je 20 mm jeho celkové šířky. Při samotné reprodukci logotypu je vždy nutné přihlédnout k omezením a specifikům jednotlivých reprodukčních technologií! Stejná pravidla platí také pro další jazykové mutace logotypu! width / šířka 40 mm width / šířka 60 mm width / šířka 30 mm width / šířka 50 mm Minimum logotype size minimální velikost logotypu width / šířka 20 mm 13.

18 14 Unacceptable Modifications Nepovolené modifikace The logotype may only be applied in accordance with the regulations defined in this Graphic Manual. Other modifications and uses are not permitted. This page graphically depicts and illustrates some of the possible unauthorized logotype modifications. It is not allowed that the logotype be deformed in any way, or other color renditions be used, or the magnification and/or increase of individual parts thereof. The same regulations also apply to other logotype language mutations! Logotyp lze aplikovat pouze v souladu s pravidly defi novanými v tomto grafi ckém manuálu. Jiné modifi kace a použití nejsou povoleny. Na této straně jsou názorně uvedeny některé z možných nepovolených modifi kací logotypu. Logotyp není povoleno nijak deformovat, používat jiné barevné ztvárnění či zvětšovat jednotlivé jeho části. Stejná pravidla platí také pro další jazykové mutace logotypu! ON T change proportions NEměňte proporce ON T use transparency NEpoužívejte průhlednost ON T change size of various logotype components NEměňte velikost různých částí loga ON T change color of various logotype components NEměňte barevnost různých částí loga Toto je slepý tet určený jako příklad pro umístění kolem ochranné zóny Toto je slepý tet určený určenýpříklad pro umístění ON T incline the basic shape NEnaklánějte základní tvar ON T violate the protective zone of the graphic elements and tet NEnarušujte ochrannou zónu grafi ckými prvky a tetem 14.

19 15 Font in Brand Písmo ve značce The Logotype or Brand: The Cultural Route of Saints Cyril and Methodius is elaborated using the Bell Centennial Std. font. The Bell Centennial Font is used only for the brand and may not be used as a font for other tets! The same regulations also apply to other logotype language mutations! Značka Cyrilometodějské stezky je zpracována písmem Bell Centennial Std. Písmo Bell Centennial je použito pouze pro značku a nesmí se používat pro sazbu dalších tetů! Stejná pravidla platí také pro další jazykové mutace logotypu! 15.

20 16 Basic Fonts Základní písma Typography is one of the fundamental elements of a unified visual style. The form of the corporate fonts significantly affects the character and nature of company communications. The basic corporate fonts are the sans serif fonts Proima Nova and Helvetica Neue Fonts. Both of them have a contemporary character and a sufficient number of individual cuts for variability of use. o not use any other than the specified fonts in documents! Typografie je jedním ze základních prvků jednotného vizuálního stylu. Podoba firemního písma tak výrazně ovlivňuje charakter komunikace společnosti. Základními firemními písmy jsou bezpatková písma Proima Nova a Helvetica Neue. Obě písma mají moderní charakter a dostatečný počet jednotlivých řezů pro variabilitu užití. Jiná než předepsaná písma v dokumentech nepoužíváme! Proima Nova abcdefghchijklmnopqrstuvwyz ABCEFGHCHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ Proima Nova / Light Proima Nova / Light Italic Proima Nova / Regular Proima Nova / Regular Italic Proima Nova / Semibold Proima Nova / Semibold Italic Proima Nova / Bold Proima Nova / Bold Italic Proima Nova / Etrabold Proima Nova / Etrabold Helvetica Neue abcdefghchijklmnopqrstuvwyz ABCEFGHCHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ Helvetica Neue LT Pro / Condensed Ultra Light Helvetica Neue LT Pro / Condensed Light Helvetica Neue LT Pro / Condensed Light Italic Helvetica Neue LT Pro / Condensed Medium Helvetica Neue LT Pro / Condensed Bold Helvetica Neue LT Pro / Condensed Heavy Helvetica Neue LT Pro / Condensed Black Helvetica Neue LT Pro / Condensed Etra Black Helvetica Neue LT Pro / Ultra Light Helvetica Neue LT Pro / Ultra Light Italic Helvetica Neue LT Pro / Thin Helvetica Neue LT Pro / Thin Italic Helvetica Neue LT Pro / Light Helvetica Neue LT Pro / Light Italic Helvetica Neue LT Pro / Roman Helvetica Neue LT Pro / Roman Italic Helvetica Neue LT Pro / Medium Helvetica Neue LT Pro / Medium Italic Helvetica Neue LT Pro / Bold Helvetica Neue LT Pro / Bold Italic Helvetica Neue LT Pro / Heavy Helvetica Neue LT Pro / Heavy Italic Helvetica Neue LT Pro / Black Helvetica Neue LT Pro / Black Italic 16.

21 17 Supplementary Fonts oplňkové písmo Additional fonts allowed are the Arial sans-serif font and the Times serif font. The Times font is widely distributed and its composition meets requirements for work with typography very well. The Arial font is legible, which can be wellused for imparting various types of important information. o not use any other than the specified font in documents! oplňkovými písmy jsou bezpatkový font Arial a písmo patkové Times. Times je hojně rozšířené písmo a svojí vyrovnaností velice dobře splňuje požadavky na práci s typografií. Arial je písmo velmi dobře čitelné, což lze dobře využít pro vyznačování různě důležitých informací. Jiná než předepsaná písma v dokumentech nepoužíváme! Arial abcdefghchijklmnopqrstuvwyz ABCEFGHCHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ Arial CE / Regular Arial CE / Bold Arial CE / Black Times abcdefghchijklmnopqrstuvwyz ABCEFGHCHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ Times / Roman Times / Italic Times / Semibold Times / Semibold Italic Times / Bold Times / Bold Italic Times / Etra Bold 17.

Corporate Design Manual

Corporate Design Manual Corporate Design Manual OBSAH A Použítí manuálu B Rozsah použití manuálu C Redesign loga Základní barevné provedení Konstrukce a ochranná plocha Provedení s konturou Provedení s konturou na pozadí Pozitiv

Více

Grafický manuál SAZKA 1. Grafický manuál

Grafický manuál SAZKA 1. Grafický manuál Grafický manuál SAZKA 1 Grafický manuál obsah obsah 3 Úvod 5 1.00 logotyp sazka 7 1.01 primární horizontální barevný logotyp 8 1.02 konstrukce horizontálního barevného logotypu 9 1.03 primární vertikální

Více

manuál jednotného vizuálního stylu města Klatovy

manuál jednotného vizuálního stylu města Klatovy manuál jednotného vizuálního stylu města Klatovy Jednotný vizuální styl Jednotný styl města Klatovy je vizuální způsob komunikace městského úřadu s veřejností. Podoba vizuálního stylu vychází z jednotného

Více

grafický manuál /logotyp/

grafický manuál /logotyp/ grafický manuál /logotyp/ Konstrukce standardního logoznaku Síťový rozkres Ukázka standardního logoznaku a jeho postavení ve čtvercové síti. Síť ukazuje kompozici logoznaku Thermal. Ve výjimečných případech

Více

FONTLAB STUDIO 5: TYPE DESIGNER S DELIGHT

FONTLAB STUDIO 5: TYPE DESIGNER S DELIGHT TYPO.TEXT Nimbus Sans Novus (medium, semibold, heavy) URW++ 2 TYPO.TOOLS The year 2005 marks an unusual anniversary: 30 years of digital font technology. In 1975, at the ATypI conference in Warsaw, Peter

Více

Grafický manuál. NIKON CORPORATION Imaging Company. 2009 (verze 0.3)

Grafický manuál. NIKON CORPORATION Imaging Company. 2009 (verze 0.3) Grafický manuál NIKON CORPORATION Imaging Company 2009 (verze 0.3) Obsah A-2 Značka - verze s přechodem (doporučená)............................. 3 A-4 Nikon logotyp.............................................

Více

LED modules for illuminated advertisement LED moduly pro světelnou reklamu

LED modules for illuminated advertisement LED moduly pro světelnou reklamu LED modules for illuminated advertisement 1 NEW WHITE LED MODULES For the purposes of white illumination and for transparent yellow colour our company has introduced three new types of LED modules. These

Více

Corporate identity 1

Corporate identity 1 Corporate identity 1 obsah Logomanuál Designmanuál Logomanuál Definice logotypu 4 Základní barevnost logotypu 5 Barevné varianty logotypu 6 Brevné varianty logotypu doplňkové 7 Použití logotypu na pozadí

Více

non pvc GRAFICKÝ MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU PRODUKTOVÁ LOGA NON PVC SEGMENTY

non pvc GRAFICKÝ MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU PRODUKTOVÁ LOGA NON PVC SEGMENTY non pvc GRAFICKÝ MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU PRODUKTOVÁ LOGA OBSAH 1. ÚVOD 1.01 Jednotný vizuální styl a užití manuálu 2. ZNAČKA 2.01 Základní použití produktové značky + claim 2.02 Rozšířené použití

Více

Grafický manuál. společnosti Teplárna České Budějovice, a. s.

Grafický manuál. společnosti Teplárna České Budějovice, a. s. Grafický manuál společnosti Teplárna České Budějovice, a. s. Platnost od 2013 Úvod Grafický manuál je souborný materiál definující základní grafické konstanty firemního designu a jejich správné použití.

Více

MANUÁL VIZUÁLNÍ IDENTITY

MANUÁL VIZUÁLNÍ IDENTITY MANUÁL VIZUÁLNÍ IDENTITY ZÁKLADNÍ VARIANTA Aplikace na bílé a ostatní světlé podklady. INVERZNÍ VARIANTA Inverzní varianta je určená pro použití na tmavém pozadí, při zachování dostatečného kontrastu mezi

Více

GRAFICKÝ LOGO MANUÁL

GRAFICKÝ LOGO MANUÁL GRAFICKÝ LOGO MANUÁL OBSAH Základní varianta loga logo 01 4 Základní varianta loga doplněná o slogan logo 02 5 Inverzní barevná varianta loga logo 01 6 Monochromatická varianta loga doplněná o slogan logo

Více

Obsah, úvod. Obsah, úvod... 1. Nejmenší přípustné plochy pro použití logolinku... 24. Užití logolinku na speciálních materiálech...

Obsah, úvod. Obsah, úvod... 1. Nejmenší přípustné plochy pro použití logolinku... 24. Užití logolinku na speciálních materiálech... říjen 2009 Obsah, úvod 1 Obsah, úvod.................................... 1 MANUÁL VIZUÁLNÍ IDENTITY LOGA OP VK......... 2 Základní verze loga.............................. 3 Doplňková verze loga.............................

Více

Manuál jednotného vizuálního stylu

Manuál jednotného vizuálního stylu Manuál jednotného vizuálního stylu OBSAH 1 ÚVOD 1.01 Jednotný vizuální styl 1.02 Funkce a užití manuálu 2 ZNAČKA 2.01 Základní barevné provedení 2.02 Polotónové a černobílé provedení 2.03 Značka s dovětkem

Více

Grafický manuál. firemních symbolů a tiskovin ČEPS, a.s.

Grafický manuál. firemních symbolů a tiskovin ČEPS, a.s. Grafický manuál firemních symbolů a tiskovin ČEPS, a.s. Obsah 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 Informace o společnosti Představení společnosti 1.1 Jednotný vizuální styl 1.2 Firemní identita 1.3 Užití obchodního

Více

SQart. Česk y English

SQart. Česk y English SQart Česk y English Andreas Krob se narodil v roce 1969 v Severním Německu. Studoval průmyslový design na Muthesiuské škole umění a designu v Kielu, Německu. Po dokončení školy v roce 1996 pracoval pro

Více

REALIZATION STUDIO PEOPLEART 2008 GRAFICKÝ MANUÁL ZNAČKY

REALIZATION STUDIO PEOPLEART 2008 GRAFICKÝ MANUÁL ZNAČKY REALIZATION STUDIO PEOPLEART 2008 GRAFICKÝ MANUÁL ZNAČKY 1. ÚVOD 1.1 Grafický manuál značky 2.1 Základní podoba 2.2 Doplňková podoba 2.3 Barevnost značky 2.4 Barevné verze značky 2.5.1 Značka na pozadí

Více

VÚAnCh, a.s. Revoluční 84, 400 01, Ústí nad Labem. Manuál jednotného vizuálního stylu

VÚAnCh, a.s. Revoluční 84, 400 01, Ústí nad Labem. Manuál jednotného vizuálního stylu VÚAnCh, a.s. Revoluční 84, 400 01, Ústí nad Labem Manuál jednotného vizuálního stylu 1 Ůvod 1.01 Jednotný vizuální styl / Funkce a užití manuálu 2 Značka 2.01 Barevné provedení značky 2.02 Černobílé provedení

Více

manuál corporate identity

manuál corporate identity manuál corporate identity základní grafická koncepce brandu Manuál corporate identity zahrnuje tištěnou i elektronickou (pdf) verzi na CD. Veškeré obsažené materiály slouží pouze jako předlohy pro vytvoření

Více

VÝHODNÝ SOFTWARE Manuál jednotného vizuálního stylu

VÝHODNÝ SOFTWARE Manuál jednotného vizuálního stylu VÝHODNÝ SOFTWARE Manuál jednotného vizuálního stylu VÝHODNÝ SOFTWARE Manuál jednotného vizuálního stylu ELEMENTY JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU 01. Elementy jednotného vizuálního stylu VÝHODNÝ SOFTWARE LOGOTYP

Více

Komparace a analýza vizuálních stylů českých vysokých škol. Michal Novotný

Komparace a analýza vizuálních stylů českých vysokých škol. Michal Novotný Komparace a analýza vizuálních stylů českých vysokých škol Michal Novotný Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Práce Komparace a analýza vizuálních stylů vysokých škol srovnává tři subjekty: Slezskou univerzitu

Více

Technical information / Technické informace

Technical information / Technické informace 2009 EN / CZ Technical information / Technické informace www.polycon.cz Technical information / Technické informace 04 1 Introduction Polycon Glass Fibre Reinforced Concrete (GFRC) is a composite material

Více

Grafický design GUI prezentace textu Eduard Sojka

Grafický design GUI prezentace textu Eduard Sojka Grafický design GUI prezentace textu Eduard Sojka URO, Léto 2011/12 VŠB Technická univerzita Ostrava Motivace Proč věnovat pozornost designu? websites are often hastily put together; web designers are

Více

GRAFICKÝ MANUÁL Bílí Tygři Liberec, s.r.o.

GRAFICKÝ MANUÁL Bílí Tygři Liberec, s.r.o. GRAFICKÝ MANUÁL Bílí Tygři Liberec, s.r.o. Jeronýmova 494/20, PSČ 460 07 Telefon: 488 048 333 FAX: 488 048 335 www.hcbilitygri.cz klub@hcbilitygri.cz úvod obsah název společnosti základní logo - vizuál

Více

G R A F I C K Ý M A N U Á L P O U Ž I T Í LO G A A C E M A. pro společnost ACEMA vypracoval Simon Anfilov - www.dobrelogo.cz

G R A F I C K Ý M A N U Á L P O U Ž I T Í LO G A A C E M A. pro společnost ACEMA vypracoval Simon Anfilov - www.dobrelogo.cz G R A F I C K Ý M A N U Á L P O U Ž I T Í LO G A A C E M A pro společnost ACEMA vypracoval Simon Anfilov - www.dobrelogo.cz Obsah manuálu 1 Vizuální identita Acema 2 Základní definice symbolu a loga 3

Více

Grafický manuál značky. DY-THA rail

Grafický manuál značky. DY-THA rail Grafický manuál značky DY-THA rail Obsah Úvod 1 Značka 2 Základní barevná varianta 2.1 Inverzní barevná varianta 2.2 Černobílá pozitivní varianta 2.3 Černobílá inverzní varianta 2.4 Grafická definice a

Více

Centrum pro regionální rozvoj České republiky 2008 MANUÁL VIZUÁLNÍ PREZENTACE

Centrum pro regionální rozvoj České republiky 2008 MANUÁL VIZUÁLNÍ PREZENTACE Centrum pro regionální rozvoj České republiky 2008 MANUÁL VIZUÁLNÍ PREZENTACE ÚVOD V současné době jsou, díky vyspělým komunikačním technologiím, kladeny velmi vysoké nároky na úroveň prezentace činností

Více

KAPITOLA B. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/25/ES a 2003/44/ES. Překlad a anglické znění

KAPITOLA B. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/25/ES a 2003/44/ES. Překlad a anglické znění KAPITOLA B Směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/25/ES a 2003/44/ES Překlad a anglické znění Překlady směrnic Evropského parlamentu a Rady 94/25/ES a 2003/44/ES (rekreační plavidla) byly zpracovány

Více

Stručný grafický manuál značky TOP 09

Stručný grafický manuál značky TOP 09 S podporou Starostů Stručný grafický manuál značky TOP 09 Verze 1.0 Obsah Úvod................................ 1 Logotyp základní barevná verze...................... 2 Logotyp černobílé verze.........................

Více

design manuál CSS spedition Autor: Pilot, v. o. s. design studio, www.pilot.cz CSS spedition // design logomanuál

design manuál CSS spedition Autor: Pilot, v. o. s. design studio, www.pilot.cz CSS spedition // design logomanuál design manuál CSS spedition Autor: Pilot, v. o. s. design studio, www.pilot.cz CSS spedition // design logomanuál značka Tato značka je základem jednotné grafické prezentace společnosti CSS spedition.

Více