European Cultural Route of Saints Cyril and Methodius, IALE Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje, z.s.p.o.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "European Cultural Route of Saints Cyril and Methodius, IALE Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje, z.s.p.o."

Transkript

1 Logotype Graphics Manual / Grafický manuál logotypu European Cultural Route of Saints Cyril and Methodius, IALE Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje, z.s.p.o.

2 Contents Obsah Introduction / Úvod A_logotype / logotyp 1 Logotype Idea / Logotyp idea 2 Basic Color Variation / Základní barevná varianta 3 Black and White Variation / Černobílá varianta 4 Logotype on Raster Background / Logotyp na rastrovém pozadí 5 Negative Variation / Negativní varianta 6 Logotype on a Color Background / Logotyp na barevném pozadí 7 Logotype Protection Area / Ochranná zóna logotypu 8 Symbol Protection Area / Ochranná zóna symbolu 9 Logotype Construction Grid / Konstrukční rozkres logotypu 10 Graphic Symbol / Grafický symbol 11 Regular Image Raster / Image rastr pravidelný 12 iscontinous Image Raster / Image rastr střídavý 13 Minimum and Recommended Size / Minimální a doporučená velikost 14 Unacceptable Modification / Nepovolená modifikace 15 Font in Brand / Písmo ve značce 16 Basic Fonts / Základní písmo 17 Supplementary Fonts / oplňkové písmo

3 Introduction Úvod The Logotype Graphic Manual was prepared for the purpose of creating a uniform visual style. The manual summarizes the rules for working with the logo in the preparation of promotional communication campaign materials as well as standard presentation materials and is an important part of all related activities. This manual identifies and establishes some rules for a uniform visual style, it has the character of a binding regulation. Forbidden variants may not draw from / be based on incorrect use and the manual provides only some eamples. Grafický manuál logotypu byl zpracován za účelem vytvoření jednotného vizuálního stylu. Manuál shrnuje pravidla pro práci s logotypem při tvorbě materiálů komunikační kampaně i standardních prezentačních materiálů a je důležitou součástí všech aktivit s ním souvisejících. Tento manuál určuje a stanovuje některá pravidla jednotného vizuálního stylu, má tedy charakter závazného předpisu. Zakázané varianty nemohou vyčerpat nesprávné uživání a manuál uvádí jen některé příklady.

4 Logotype Graphics Manual / Grafický manuál logotypu A Logotype Logotyp

5 1 Logotype / idea Logotyp /idea The graphic element depicts and shows: 1) The initials of Cyril and Methodius (CM) 2) A simplified stylization of two silhouettes 3) The inverted letter C is the symbol of halos 4) Architectural elements of Velehrad Basilica Arches, stained glass windows, arched windows The font-type: Bell Centennial Std corresponds with History to create a balanced unified visual style. The font selected is an integral part of the visual style and will also be used for any other language mutation. Logotype color scheme: Gold corresponds to a just, legal, center, the highest values, and represents idealism, generosity and magnanimity; gold makes anything valuable and precious. Blue represents peace, quiet, trust, tradition, and everlasting stability. Grafi cký prvek znázorňuje: 1) iniciály jmen Cyril a Metoděj (CM) 2) zjednodušenou stylizaci dvou postav 3) obrácené písmeno C je symbolem svatozáře 4) architektonické prvky velehradské baziliky klenby, vitráže, zaoblená okna Písmo: Bell Centennial Std koresponduje s historií a dotváří vyvážený celek vizuálního stylu. Vybráné písmo je součástí vizuálního stylu a bude použito také pro případné další jazykové mutace. Barevnost logotypu: Zlatá barva správného pravého středu, nejvyšších hodnot, zastupuje idealismus, velkorysost a šlechetnost, zlatá dělá cokoliv hodnotné, drahocené Modrá znamená klid, důvěru, tradice, stálost přetrvávající na věky Simplified stylisation of the silhouettes of Cyril and Methodius Zjednodušená stylizace dvou postav Cyrila a Metoděje The inverted letter C is the symbol of halos Obrácené písmeno C je symbolem svatozáře The architectonic elements of Velehrad Basilica arches, vitrages, arched windows Architektonické prvky velehradské baziliky klenby, vitráže, zaoblená okna CM The graphic elements are composed of the letters C and M Grafi cký prvek tvoří písmena C a M 1.

6 2 Basic Color Variation Základní barevná varianta The basic form and appearance of the brand is the gold and dark blue two-tone variant. Color version / Specification: CMYK for concurrent print colors / RGB for subtractive displays / Pantone for spot color printing / Macal for self-adhesive foils. Color value manipulations are forbidden. The same rules also apply to other logotype language mutations! Základní podobou značky je dvoubarevná varianta zlatá a tmavě modrá. Barevná varianta / specifikace: CMYK pro soutiskové barvy / RGB pro subtraktivní zobrazování / Pantone pro tisk přímých barev / MACal pro samolepicí fólie Je zakázána manipulace s barevnými hodnotami. Stejná pravidla platí také pro další jazykové mutace logotypu! CMYK 100 / 95 / 0 / 16 RGB 44 / 44 / 117 Pantone 2747 C Avery 700 Avery 793 CMYK 19 / 26 / 94 / 5 RGB 199 / 174 / 52 Pantone 7752 C Avery 700 Avery

7 3 Black and White Variation Černobílá varianta The logo, in its black and white form / appearance is made up of one color black. The black and white version of the logo can only be used if printing technology does not allow otherwise, or other serious circumstances regarding the use of the logo in the stipulated color form! The same rules also apply to other logotype language mutations! Značka ve své černobílé podobě je tvořena jednou barvou černou. Černobílou podobu značky lze použít pouze tehdy, neumožňuje-li tisková technologie či další závažné okolnosti použití značky v její barevné podobě! Stejná pravidla platí také pro další jazykové mutace logotypu! 3.

8 4 Logotype on Raster Background Logotyp na rastrovém pozadí This page depicts and presents logotype eamples on various raster backgrounds. The same regulations also apply to other logotype language mutations! Na této straně jsou představeny ukázky logotypu na různém rastrovém pozadí. Stejná pravidla platí také pro další jazykové mutace logotypu! 4.

9 5 Nagative Variation Negativní varianta The white version can be used for backgrounds in basic logotype colors and for all colors ( Viz. Page 6), which do not impede or interfere with the logo s visibility. The two-color negative variant is primarily used on black, dark blue ( basic logotype colors ) and on dark gray backgrounds ( % black). Other solutions are not allowed! The same regulations also apply to other logotype language mutations! Bílá varianta lze ji použít na pozadí v základní barevnosti logotypu a všech barvách (viz. str. 6), které nenaruší viditelnost loga voubarevná negativní varianta se primárně používá na černém, tmavě modrém (základní barevnost logotypu) a tmavě šedém pozadí (75 100% černé). Jiné řešení není povoleno! Stejná pravidla platí také pro další jazykové mutace logotypu! white variation / bílá varianta two-tone variation / dvoubarevná varianta black / černá CMYK 0 / 0 / 0 / 100 dark blue / tmavě modrá CMYK 100 / 95 / 0 / 16 gold / zlatá CMYK 19 / 26 / 94 / 5 grey / šedá CMYK 0 / 0 / 0 /

10 6 Logotype on a Color Background Logotyp na barevném pozadí Logotypes applied on various color backgrounds are depicted and presented on this page. For color printed materials, we distinguish for our purposes the following three types of underlying surfaces: A white base area B black base area C full-color base area It is always essential to ensure good visibility of the logotype. The same regulations also apply to other logotype language mutations! Na této straně jsou představeny logotypy aplikované na různá barevná pozadí. Pro barevně tištěné materiály rozlišujeme pro naše účely tři druhy podkladových ploch: A bílá podkladová plocha B černá podkladová plocha C plnobarevná podkladová plocha Vždy je nutné dodržet dobrou viditelnost logotypu. Stejná pravidla platí také pro další jazykové mutace logotypu! 6.

11 7 Logotype Protection Area Ochranná zóna logotypu The logotype protective zone defines the minimum space in proimity to the logotype, which no other graphic element or tet should impact or effect. The purpose of the protection zone is to maintain sufficient legibility of the logotype. The recommended safety zone is defined as distance X, and this always on both sides of the logotype in both the vertical and horizontal directions. The same regulations also apply to other logotype language mutations! Ochranná zóna logotypu defi nuje minimální prostor v blízkosti logotypu, do kterého nesmí zasahovat jakýkoli další grafi cký prvek či tet. Účelem ochranné zóny je zachování dostatečné čitelnosti logotypu. oporučená ochranná zóna je defi nována vzdáleností X, a to vždy po obou stranách logotypu ve vertikálním i horizontálním směru. Stejná pravidla platí také pro další jazykové mutace logotypu! X = Height of the stylized letter M X = výška stylizovaného písmene M This is blind tet used as an eample for the placement of the proimity protection zone This is blind tet used as an eample for the placement of the proimity protection zone This is blind tet used Toto je slepý tet určený jako příklad pro umístění kolem ochranné zóny. Toto je slepý tet určený jako příklad pro umístění kolem ochranné zóny. as an eample for the Toto je slepý tet určený jako příklad pro umístění kolem ochranné zóny. Toto je slepý tet určený jako příklad pro umístění kolem ochranné zóny. This is blind tet used as an eample for the placement of the proimity protection zone This is blind tet used as an eample for the placement of the proimity protection zone This is blind tet used as an eample for the 7.

12 8 Symbol Protection Area Ochranná zóna symbolu The graphic symbol/logotype protective zone defines the minimum space in proimity to the graphic symbol/logotype, which no other graphic element or tet should impact or effect. The purpose of the protection zone is to maintain sufficient legibility of the graphic symbol / logotype. The recommended safety zone is defined as distance X, and this always on both sides of the graphic symbol / logotype in both the vertical and horizontal directions. Ochranná zóna grafi ckého symbolu defi nuje minimální prostor v blízkosti symbolu, do kterého nesmí zasahovat jakýkoli další grafi cký prvek či tet. Účelem ochranné zóny je zachování dostatečné čitelnosti symbolu. oporučená ochranná zóna je defi nována vzdáleností X, a to vždy po obou stranách graf. symbolu ve vertikálním i horizontálním směru. X = Height of the stylized letter M X = výška stylizovaného písmene M 8.

13 9 Logotype Construction Grid Konstrukční rozkres logotypu The eploded view serves for the design of the logotype and determines the mutual proportions of the individual components. Manipulation of the proportions, i.e. the set-points is forbidden. The same regulations also apply for other logotype language mutations! Rozkres slouží ke konstrukci logotypu a určuje vzájemné poměry jednotlivých částí. Je zakázána manipulace s proporcemi, tedy nastavenými hodnotami. Stejná pravidla platí také pro další jazykové mutace logotypu! =

14 10 Graphic Symbol Grafický symbol The graphic symbol is based on the letters C and M ( for detailed analysis viz. p. 1 ). This graphic symbol can be used as a component part of the special logotype designed to promote the importance of the brand; like significant anniversaries for instance. It can also be used as a basic component of the underlying grids, which are further used in the corporate organization style. This graphic symbol can be used as a component part of the special logotype designedto promote the importance of the brand; like significant anniversaries for instance. It can also be used as a basic component of the underlying grids, which are further used in the corporate organization style. Grafický symbol Cyrilometodějské stezky vychází z písmen C a M ( podrobný rozbor viz. str. 1 ). Tento grafický symbol může být využíván jako součást speciálních logotypů určených k podpoře významu značky, jako je např. významné výročí. Může být také využíván jako základní součást podkladových rastrů, které jsou nadále použity ve firemním stylu organizace. Grafický symbol a jeho povolené modifikované podoby ( rastry) nesmí být v zásadě použity bez přítomnosti některé z variant logotypu Cyrilometodějské stezky. = 5 5 mm 10.

15 11 Regular Image Raster Image rastr pravidelný Regular raster image variants are depicted on this page. The Image Grid is created by the graphic symbol CM, which is applied to a regular network in the horizontal and vertical directions. A Grid Version composed in a regular grid of equally sized CM graphic symbols B Grid Version composed in a regular grid of two sizes of CM graphic symbols Na této straně jsou představeny varianty pravidelného image rastru. Image rastr je tvořen grafickým symbolem CM, který je aplikován do pravidelné sítě v horizontálním i vertikálním směru. A verze rastru složená v pravidelné síti ze stejně velkých grafických symbolů CM B verze složená v pravidelné síti ze dvou velikostí grafických symbolů CM A istance 4 is 4 the height of the graphic element vzdálenost 4 je 4 výška grafického prvku B istance 4 is 4 the height of the graphic element 4 4 1,6 1,6 vzdálenost 4 je 4 výška menšího grafického prvku 11.

16 12 iscontinuous Image Raster Image rastr střídavý This page presents alternative raster image variants where the raster is formed of the CM graphic symbol, applied in an irregular network (viz. illustration ). C An AC Grid Version composed of equally-sized CM graphic symbols Version AC grid composed of two different sizes of CM graphic symbols Na této straně jsou představeny varianty střídavého image rastru, kde je tento rastr tvořen grafickým symbolem CM, který je aplikován do nepravidelné sítě (viz. ukázka ). C verze složená ve střídavé síti ze stejně velkých grafických symbolů CM verze složená ve střídavé síti ze dvou různých velikostí grafických symbolů CM C ,6 1, istance 4 is 4 the height of the graphic element vzdálenost 4 je 4 výška grafického prvku 4 istance 4 is 4 the height of the graphic element vzdálenost 4 je 4 výška menšího grafického prvku ,6 1,6 12.

17 13 Minimum and Recommended Size Minimální a doporučené velikosti The minimum size of the logotype defines its maimum possible reduction. The purpose of the minimum size of the logo is to maintain its sufficient legibility. The recommended minimum size of the logotype itself in its basic form is an overall width of 20 mm. When reproducing the logo itself, it is always essential to also take into account the constraints and specificities of individual reproductive technologies! The same regulations also apply to other language mutations of the logotype! Minimální velikost logotypu definuje jeho maimální možné zmenšení. Účelem minimální velikosti logotypu je zachování jeho dostatečné čitelnosti. oporučená minimální velikost samostatného logotypu v jeho základní podobě je 20 mm jeho celkové šířky. Při samotné reprodukci logotypu je vždy nutné přihlédnout k omezením a specifikům jednotlivých reprodukčních technologií! Stejná pravidla platí také pro další jazykové mutace logotypu! width / šířka 40 mm width / šířka 60 mm width / šířka 30 mm width / šířka 50 mm Minimum logotype size minimální velikost logotypu width / šířka 20 mm 13.

18 14 Unacceptable Modifications Nepovolené modifikace The logotype may only be applied in accordance with the regulations defined in this Graphic Manual. Other modifications and uses are not permitted. This page graphically depicts and illustrates some of the possible unauthorized logotype modifications. It is not allowed that the logotype be deformed in any way, or other color renditions be used, or the magnification and/or increase of individual parts thereof. The same regulations also apply to other logotype language mutations! Logotyp lze aplikovat pouze v souladu s pravidly defi novanými v tomto grafi ckém manuálu. Jiné modifi kace a použití nejsou povoleny. Na této straně jsou názorně uvedeny některé z možných nepovolených modifi kací logotypu. Logotyp není povoleno nijak deformovat, používat jiné barevné ztvárnění či zvětšovat jednotlivé jeho části. Stejná pravidla platí také pro další jazykové mutace logotypu! ON T change proportions NEměňte proporce ON T use transparency NEpoužívejte průhlednost ON T change size of various logotype components NEměňte velikost různých částí loga ON T change color of various logotype components NEměňte barevnost různých částí loga Toto je slepý tet určený jako příklad pro umístění kolem ochranné zóny Toto je slepý tet určený určenýpříklad pro umístění ON T incline the basic shape NEnaklánějte základní tvar ON T violate the protective zone of the graphic elements and tet NEnarušujte ochrannou zónu grafi ckými prvky a tetem 14.

19 15 Font in Brand Písmo ve značce The Logotype or Brand: The Cultural Route of Saints Cyril and Methodius is elaborated using the Bell Centennial Std. font. The Bell Centennial Font is used only for the brand and may not be used as a font for other tets! The same regulations also apply to other logotype language mutations! Značka Cyrilometodějské stezky je zpracována písmem Bell Centennial Std. Písmo Bell Centennial je použito pouze pro značku a nesmí se používat pro sazbu dalších tetů! Stejná pravidla platí také pro další jazykové mutace logotypu! 15.

20 16 Basic Fonts Základní písma Typography is one of the fundamental elements of a unified visual style. The form of the corporate fonts significantly affects the character and nature of company communications. The basic corporate fonts are the sans serif fonts Proima Nova and Helvetica Neue Fonts. Both of them have a contemporary character and a sufficient number of individual cuts for variability of use. o not use any other than the specified fonts in documents! Typografie je jedním ze základních prvků jednotného vizuálního stylu. Podoba firemního písma tak výrazně ovlivňuje charakter komunikace společnosti. Základními firemními písmy jsou bezpatková písma Proima Nova a Helvetica Neue. Obě písma mají moderní charakter a dostatečný počet jednotlivých řezů pro variabilitu užití. Jiná než předepsaná písma v dokumentech nepoužíváme! Proima Nova abcdefghchijklmnopqrstuvwyz ABCEFGHCHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ Proima Nova / Light Proima Nova / Light Italic Proima Nova / Regular Proima Nova / Regular Italic Proima Nova / Semibold Proima Nova / Semibold Italic Proima Nova / Bold Proima Nova / Bold Italic Proima Nova / Etrabold Proima Nova / Etrabold Helvetica Neue abcdefghchijklmnopqrstuvwyz ABCEFGHCHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ Helvetica Neue LT Pro / Condensed Ultra Light Helvetica Neue LT Pro / Condensed Light Helvetica Neue LT Pro / Condensed Light Italic Helvetica Neue LT Pro / Condensed Medium Helvetica Neue LT Pro / Condensed Bold Helvetica Neue LT Pro / Condensed Heavy Helvetica Neue LT Pro / Condensed Black Helvetica Neue LT Pro / Condensed Etra Black Helvetica Neue LT Pro / Ultra Light Helvetica Neue LT Pro / Ultra Light Italic Helvetica Neue LT Pro / Thin Helvetica Neue LT Pro / Thin Italic Helvetica Neue LT Pro / Light Helvetica Neue LT Pro / Light Italic Helvetica Neue LT Pro / Roman Helvetica Neue LT Pro / Roman Italic Helvetica Neue LT Pro / Medium Helvetica Neue LT Pro / Medium Italic Helvetica Neue LT Pro / Bold Helvetica Neue LT Pro / Bold Italic Helvetica Neue LT Pro / Heavy Helvetica Neue LT Pro / Heavy Italic Helvetica Neue LT Pro / Black Helvetica Neue LT Pro / Black Italic 16.

21 17 Supplementary Fonts oplňkové písmo Additional fonts allowed are the Arial sans-serif font and the Times serif font. The Times font is widely distributed and its composition meets requirements for work with typography very well. The Arial font is legible, which can be wellused for imparting various types of important information. o not use any other than the specified font in documents! oplňkovými písmy jsou bezpatkový font Arial a písmo patkové Times. Times je hojně rozšířené písmo a svojí vyrovnaností velice dobře splňuje požadavky na práci s typografií. Arial je písmo velmi dobře čitelné, což lze dobře využít pro vyznačování různě důležitých informací. Jiná než předepsaná písma v dokumentech nepoužíváme! Arial abcdefghchijklmnopqrstuvwyz ABCEFGHCHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ Arial CE / Regular Arial CE / Bold Arial CE / Black Times abcdefghchijklmnopqrstuvwyz ABCEFGHCHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ Times / Roman Times / Italic Times / Semibold Times / Semibold Italic Times / Bold Times / Bold Italic Times / Etra Bold 17.

Centrum vzdělávání všem design manual. Corporate design manual je souborem závazných pravidel a doporučení pro užití logotypu Centra vzdělávání všem.

Centrum vzdělávání všem design manual. Corporate design manual je souborem závazných pravidel a doporučení pro užití logotypu Centra vzdělávání všem. design manual Corporate design manual je souborem závazných pravidel a doporučení pro užití logotypu Centra vzdělávání všem. Pro přímou reprodukci nepoužívejte jako předlohy prvky vytištěné z tohoto manuálu.

Více

OBSAH FIREMNÍ LOGO FIREMNÍ BARVY FIREMNÍ PÍSMO

OBSAH FIREMNÍ LOGO FIREMNÍ BARVY FIREMNÍ PÍSMO Grafický manuál OBSAH FIREMNÍ LOGO FIREMNÍ BARVY FIREMNÍ PÍSMO Dodržování jednotného vizuálního stylu přispívá ke snadnější identifikaci společnosti, posiluje její důvěryhodnost a zároveň zlepšuje povědomí

Více

MANUÁL VIZUÁLNÍHO STYLU. projekt Recyklohraní

MANUÁL VIZUÁLNÍHO STYLU. projekt Recyklohraní MANUÁL VIZUÁLNÍHO STYLU projekt Recyklohraní úvod Jednotný vizuální styl je způsob komunikace projektu s veřejností. Podoba stylu vytváří jeho identitu. Dobrý vizuální styl zvyšuje povědomí o existenci

Více

grafický manuál /logotyp/

grafický manuál /logotyp/ grafický manuál /logotyp/ Konstrukce standardního logoznaku Síťový rozkres Ukázka standardního logoznaku a jeho postavení ve čtvercové síti. Síť ukazuje kompozici logoznaku Thermal. Ve výjimečných případech

Více

design manuál CSS spedition Autor: Pilot, v. o. s. design studio, www.pilot.cz CSS spedition // design logomanuál

design manuál CSS spedition Autor: Pilot, v. o. s. design studio, www.pilot.cz CSS spedition // design logomanuál design manuál CSS spedition Autor: Pilot, v. o. s. design studio, www.pilot.cz CSS spedition // design logomanuál značka Tato značka je základem jednotné grafické prezentace společnosti CSS spedition.

Více

CORPORATE DESIGN MANUAL

CORPORATE DESIGN MANUAL CORPORATE DESIGN MANUAL OBSAH Úvodní slovo a specifi kace značky Specifi kace logotypu Kodifi kace barevnosti Firemní písmo Aplikace značky na fi remních tiskovinách Značení fi remních vozidel Reklamní

Více

manuál jednotného vizuálního stylu

manuál jednotného vizuálního stylu manuál jednotného vizuálního stylu 1 značka 1 značka Barevné pozitivní provedení 1.1 Grafickou podobu značky tvoří kresebně upravené litery bezpatkového polotučného písma. Upravený nápis ANECT tím neztrácí

Více

Grafický manuál SAZKA 1. Grafický manuál

Grafický manuál SAZKA 1. Grafický manuál Grafický manuál SAZKA 1 Grafický manuál obsah obsah 3 Úvod 5 1.00 logotyp sazka 7 1.01 primární horizontální barevný logotyp 8 1.02 konstrukce horizontálního barevného logotypu 9 1.03 primární vertikální

Více

Grafický manuál značky G-PROJECT, s.r.o.

Grafický manuál značky G-PROJECT, s.r.o. , s.r.o. OBSAH 1 Značka 1.1.1 Základní podoba značky s doplňkem 1.1.2 Základní barevná provedení značky 1.2 Užití značky bez doplňku 1.3 Povolené varianty značky 1.4 Používání samotného symbolu 1.5 Ochranná

Více

MANUÁL VIZUÁLNÍ IDENTITY

MANUÁL VIZUÁLNÍ IDENTITY MANUÁL VIZUÁLNÍ IDENTITY ZÁKLADNÍ VARIANTA Aplikace na bílé a ostatní světlé podklady. INVERZNÍ VARIANTA Inverzní varianta je určená pro použití na tmavém pozadí, při zachování dostatečného kontrastu mezi

Více

Manuál jednotného vizuálního stylu skupiny TUkas

Manuál jednotného vizuálního stylu skupiny TUkas Manuál jednotného vizuálního stylu skupiny TUkas Jednotný vizuální styl Jednotné a správné dodržování pravidel firemní identity spoluvytváří image společnosti a tím posiluje vnímání hodnot a funkcí, které

Více

Farma Ptýrov. Logo manuál

Farma Ptýrov. Logo manuál Farma Ptýrov Logo manuál Obsah 1. Obchodní značka 1.1 Jednotný vizuální styl 1.2 Základní značka FARMA PTÝROV 1.3 Monochromatická varianta 1.4 Ochranná zóna značky 1.5 Velikost a rozměrové řady značky

Více

Manuál jednotného vizuálního stylu

Manuál jednotného vizuálního stylu Manuál jednotného vizuálního stylu OBSAH 1. Úvod Jednotný vizuální styl 1 2. Značka Základní provedení 3 Černobílé provedení 4 Rozkres značky Ochranná zóna Nejmenší možné použití 5 Zakázané varianty 6

Více

/0/ Jednotný firemní styl. /1/ Logotyp Záložny CREDITAS. /2/ Varianty logotypu. /3/ Barevné varianty logotypu. /4/ Konstrukce logotypu

/0/ Jednotný firemní styl. /1/ Logotyp Záložny CREDITAS. /2/ Varianty logotypu. /3/ Barevné varianty logotypu. /4/ Konstrukce logotypu MANUÁL LOGOTYPU Logotyp Záložny CREDITAS Obsah /0/ Jednotný firemní styl // Logotyp Záložny CREDITAS // Varianty logotypu // Barevné varianty logotypu /4/ Konstrukce logotypu /5/ Ochranná zóna logotypu

Více

ZNAK A VLAJKA MĚSTA 3

ZNAK A VLAJKA MĚSTA 3 Grafický manuál ZNAK A VLAJKA MĚSTA 3 Používání znaku a vlajky města Zábřeh upravuje Obecně závazná vyhláška města Zábřehč. 3/2005 o znaku a vlajce města Zábřeh a jejich užívání. Znak města bude používán

Více

VÝHODNÝ SOFTWARE Manuál jednotného vizuálního stylu

VÝHODNÝ SOFTWARE Manuál jednotného vizuálního stylu VÝHODNÝ SOFTWARE Manuál jednotného vizuálního stylu VÝHODNÝ SOFTWARE Manuál jednotného vizuálního stylu ELEMENTY JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU 01. Elementy jednotného vizuálního stylu VÝHODNÝ SOFTWARE LOGOTYP

Více

1. LOGO MĚSTA 3. MERKANTILNÍ TISKOVINY

1. LOGO MĚSTA 3. MERKANTILNÍ TISKOVINY Design manuál OBSAH 1. LOGO MĚSTA 1.1 LOGO Velikost loga Konstrukce loga Ochranná zóna 1.2 BAREVNOST LOGA Logo na základním barevném podkladu Logo na různobarevném podkladu 1.3 ZAKÁZANÉ VARIANTY LOGA 1.4

Více

Žďár nad Sázavou. logo manuál. města žďár nad sázavou

Žďár nad Sázavou. logo manuál. města žďár nad sázavou Sázavou 1 nad Žďár Žďár nad Sázavou města žďár nad sázavou 1 Logomanuál Logo manuál je souborem předpisů, k práci s jednotným vizuálním stylem logotypu Žďár nad Sázavou. Obsahuje závazná pravidla a doporučené

Více

ENETEX-KIA s.r.o. Corporate design manuál

ENETEX-KIA s.r.o. Corporate design manuál ENETEX-KIA s.r.o. Corporate design manuál Logo a základní prvky Leden 2004 Rev. 1 ENETEX-KIA s.r.o. Corporate design manuál Objednatel: ENETEX-KIA s.r.o. Brněnská 959 664 42 Brno - Modřice http://www.enetex.cz

Více

Manuál jednotného vizuálního stylu NADACE AGEL

Manuál jednotného vizuálního stylu NADACE AGEL Manuál jednotného vizuálního stylu NADACE AGEL Obsah Logo NADACE AGEL 1 Logo NADACE AGEL / plnobarevná verze 2 Logo NADACE AGEL / jednobarevná verze pozi vní 3 Logo NADACE AGEL / jednobarevná verze nega

Více

Grafický manuál. společnosti Teplárna České Budějovice, a. s.

Grafický manuál. společnosti Teplárna České Budějovice, a. s. Grafický manuál společnosti Teplárna České Budějovice, a. s. Platnost od 2013 Úvod Grafický manuál je souborný materiál definující základní grafické konstanty firemního designu a jejich správné použití.

Více

MANUÁL ZNAČKY PROGRAMU ROP JIHOZÁPAD

MANUÁL ZNAČKY PROGRAMU ROP JIHOZÁPAD MANUÁL ZNAČKY PROGRAMU ROP JIHOZÁPAD Tabulka změn Manuálu značky ROP Jihozápad Vydání č. Platné od Zpracoval Zrevidoval Schválil Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis 1 1.9.2007 PeopleArt Ing. BÖhmová

Více

Název kategorie. Název kategorie

Název kategorie. Název kategorie LOGO MANUAL Logo 3 Logo kategorie 4 Minimální velikost loga 5 Ochranná zóna loga 6 Barevná verze loga 7 Černobílá verze loga 8 Negativní verze loga 9 Užití loga na barevném pozadí 10 Zakázané varianty

Více

Grafický manuál firemních symbolů a tiskovin ČEPS, a.s.

Grafický manuál firemních symbolů a tiskovin ČEPS, a.s. Grafický manuál firemních symbolů a tiskovin ČEPS, a.s. Grafický manuál firemních symbolů a tiskovin ČEPS, a.s. OBSAH 1.0 Informace o společnosti Představení společnosti 1.1 Jednotný vizuální styl 1.2

Více

Manuál vizuální komunikace značky HTEST

Manuál vizuální komunikace značky HTEST Manuál vizuální komunikace značky HTEST Pro společnost H TEST a.s. vypracovalo DobreLogo.cz KAPITOLA - ÚVOD A ZÁKLADNÍ POJMY Základní terminologie vizuální komunikace značky Pro realizaci profesionální

Více

Manuál korporátní identity. Corporate Identity Design

Manuál korporátní identity. Corporate Identity Design / Manuál korporátní identity Corporate Identity Design 2 / Obsah 3 / Předmluva 4 / Barevné varianty logotypu 5 / Firemní barvy 6 / Konstrukce logotypu 7 / Ochranná zóna logotypu 8 / Nepovolené použití

Více

GRAFICKÝ LOGO MANUÁL

GRAFICKÝ LOGO MANUÁL GRAFICKÝ LOGO MANUÁL OBSAH Základní varianta loga logo 01 4 Základní varianta loga doplněná o slogan logo 02 5 Inverzní barevná varianta loga logo 01 6 Monochromatická varianta loga doplněná o slogan logo

Více

Manuál. společnosti QCM, s.r.o. jednotného vizuálního stylu. Manuál jednotného vizuálního stylu společnosti QCM, s.r.o

Manuál. společnosti QCM, s.r.o. jednotného vizuálního stylu. Manuál jednotného vizuálního stylu společnosti QCM, s.r.o Webové aplikace a design Tvorba a správa webového obsahu Linux prodej, podpora, řešení Network management & IT security Manuál jednotného vizuálního stylu společnosti QCM, s.r.o. QCM, s.r.o. Rybkova 1,

Více

Corporate Design Manual

Corporate Design Manual Corporate Design Manual OBSAH A Použítí manuálu B Rozsah použití manuálu C Redesign loga Základní barevné provedení Konstrukce a ochranná plocha Provedení s konturou Provedení s konturou na pozadí Pozitiv

Více

Grafický manuál. firemních symbolů a tiskovin ČEPS, a.s.

Grafický manuál. firemních symbolů a tiskovin ČEPS, a.s. Grafický manuál firemních symbolů a tiskovin ČEPS, a.s. Obsah 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 Informace o společnosti Představení společnosti 1.1 Jednotný vizuální styl 1.2 Firemní identita 1.3 Užití obchodního

Více

GRAFICKÝ MANUÁL užití logotypů

GRAFICKÝ MANUÁL užití logotypů GRAFICKÝ MANUÁL užití logotypů Úvod Grafický manuál je souborem závazných pravidel, která vymezují způsob užívání logotypů FOKUSU Vysočina a jejich povolených variant. Je to zároveň pomůcka pro všechny

Více

Grafický manuál logotypu

Grafický manuál logotypu Grafický manuál logotypu Preambule Našim cílem je dosáhnout jednotné vizuální komunikace společnosti AQUA PROCON s.r.o. jako důležité součásti firemní identity. Dodržováním podmínek a pravidel předepsaných

Více

Corporate identity 1

Corporate identity 1 Corporate identity 1 obsah Logomanuál Designmanuál Logomanuál Definice logotypu 4 Základní barevnost logotypu 5 Barevné varianty logotypu 6 Brevné varianty logotypu doplňkové 7 Použití logotypu na pozadí

Více

ZÁKLADNÍ GRAFICKÝ MANUÁL

ZÁKLADNÍ GRAFICKÝ MANUÁL ZÁKLADNÍ GRAFICKÝ MANUÁL OBSAH 1 ÚVOD 2 KODIFIKACE LOGOTYPU 2.1. barevná varianta loga 2.2. černobílá varianta loga 2.3. ochranná zóna a minimální velikost loga 2.4. rozkres loga v grafické síti 2.5. logotyp

Více

Manuál jednotného vizuálního stylu obãanského sdruïení Kosmo Klub klub.kosmo.cz

Manuál jednotného vizuálního stylu obãanského sdruïení Kosmo Klub klub.kosmo.cz Manuál jednotného vizuálního stylu obãanského sdruïení Kosmo Klub klub.kosmo.cz obsah..................................... 02 úvod a definice loga........................... 03 zákres do čtvercové sítě........................

Více

MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU

MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU ZÁKLADNÍ ELEMENTY A OBSAH A B C D E ZÁKLADNÍ ELEMENTY KORPORÁTNÍ MATERIÁLY KOMUNIKAČNÍ MATERIÁLY POS MATERIÁLY BRANDING VÝLOH A ZÁKLADNÍ ELEMENTY A.1.1 logotyp_základní

Více

obsah úvod konstanty firemního designu základní firemní tiskoviny

obsah úvod konstanty firemního designu základní firemní tiskoviny GRAFICKÝ MANUÁL GRAFICKÝ MANUÁL obsah úvod Firemní design společnosti ALEX PNEU... 3 Publikace grafický manuál... 3 konstanty firemního designu Grafická značka ALEX PNEU - barevná verze... 4 Grafická značka

Více

Jednotný fi remní styl je vizuální způsob komunikace společnosti s veřejností.

Jednotný fi remní styl je vizuální způsob komunikace společnosti s veřejností. GRAFICKÝ MANUÁL Jednotný fi remní styl je vizuální způsob komunikace společnosti s veřejností. Podoba fi remního stylu vychází z vystupování a chování společnosti navenek a spoluvytváří její identitu.

Více

Logomanuál značky OldanyGroup

Logomanuál značky OldanyGroup Logomanuál značky OldanyGroup Obsah Úvod Základní varianta značky Základní varianta značky s dovětkem Doplňková varianta značky Doplňková varianta značky s dovětkem Inverzní verze značky Ochranný prostor

Více

Logo čsop kytkopták. základní verze loga: pravidla používání

Logo čsop kytkopták. základní verze loga: pravidla používání kytkopták základní verze loga: pravidla používání Základní verze loga se skládá z piktogramu ( kytkopták ) a názvu organizace, který je umístěn do půlkruhu ve spodní části loga. Oko ptáčka je tvořeno jedním

Více

GRAFICKÝ MANUÁL Bílí Tygři Liberec, s.r.o.

GRAFICKÝ MANUÁL Bílí Tygři Liberec, s.r.o. GRAFICKÝ MANUÁL Bílí Tygři Liberec, s.r.o. Jeronýmova 494/20, PSČ 460 07 Telefon: 488 048 333 FAX: 488 048 335 www.hcbilitygri.cz klub@hcbilitygri.cz úvod obsah název společnosti základní logo - vizuál

Více

1 2 značka provedení

1 2 značka provedení 1 2 značka provedení Základní provedení značky Ministerstva kultury je pětibarevné v zobrazeném tvaru. Základní provedení má dvě tetové varianty a jednu jazykovou anglickou mutaci. Více o slovním označením

Více

grafický minimanuál pro ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ Mgr. Vladimír Dvořáček od

grafický minimanuál pro ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ Mgr. Vladimír Dvořáček od grafický minimanuál pro ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ Mgr. Vladimír Dvořáček od Ing. Dita Koksová telefon: +420 606 265 683 email: gradiko@seznam.cz web: www.gradiko.hy.cz Obsah Úvod... strana 3 Logo Idea loga...

Více

Logomanuál REDA. autor: Pilot, v.o.s., Šeránkova 4, 616 00 Brno

Logomanuál REDA. autor: Pilot, v.o.s., Šeránkova 4, 616 00 Brno Logomanuál REDA autor: Pilot, v.o.s., Šeránkova 4, 616 00 Brno definice značky Písmový standart REDA vychází z písma Eurostile. Je doplněn grafickým symbolem stylizace podtržení / zvýraznění v červené

Více

grafický logomanuál značky Jolie s

grafický logomanuál značky Jolie s grafický logomanuál značky Jolie s obsah 13-14 15 1. značka 1.1 barevné provedení značky 1 idea značky: ~jedná se o logotyp k obchodu s dámskou módou, takže jsem volila lehký, ale živý styl, který upoutá

Více

Grafický manuál logotypu BONTONFILM a BONTONFILM Promotions

Grafický manuál logotypu BONTONFILM a BONTONFILM Promotions Grafický manuál logotypu BONTONFILM a BONTONFILM Promotions 2 Grafický manuál ke značce BONTONFILM a BONTONFILM Promotions CO JE GRAFICKÝ MANUÁL Grafický manuál (G. M.) je nedílnou součástí jednotného

Více

obsah 001 OBSAH MANUÁLU strana... 002 Logotyp v barevném a černobílém provedení Specifikace CMYK barev v logotypu strana... 003 strana...

obsah 001 OBSAH MANUÁLU strana... 002 Logotyp v barevném a černobílém provedení Specifikace CMYK barev v logotypu strana... 003 strana... corporate identity OBSAH MANUÁLU Logotyp v barevném a černobílém provedení Specifikace CMYK barev v logotypu Specifikace Pantone barev v logotypu Specifikace barev samolepících folií Varianty použití logotypu

Více

manuál vizuální identity esf v ČR 2007-13 manuál vizuální identity esf v ČR 2007-13

manuál vizuální identity esf v ČR 2007-13 manuál vizuální identity esf v ČR 2007-13 manuál vizuální identity esf v ČR 007-3 manuál vizuální identity esf v ČR 007-3 manuál vizuální identity esf v ČR 007-3 úvod Manuál ESF 007-3 úvod Tento Manuál VI ESF v ČR 007-3 vznikl přepracováním a

Více

Značka společnosti MORA

Značka společnosti MORA Design Manuál 2011 Značka společnosti MORA 2 Za jednu z hlavních součástí firemní identity je považován její design neboli jednotný vizuální styl. Základním stavebním kamenem tohoto vizuálního stylu je

Více

MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU ZÁKLADNÍ ELEMENTY

MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU ZÁKLADNÍ ELEMENTY MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU ZÁKLADNÍ ELEMENTY ZNAČKA UNIVERZÁLNÍ OCHRANNÝ PROSTOR Ochranný prostor je vymezená minimální ochranná zóna okolo logotypu, do níž nesmí zasahovat tet nebo jiné logotypy

Více

Knihovna FM. GRAFICKÝ MANUÁL vizuální identity. Městská knihovna Frýdek-Místek, p. o. Jiráskova 506 738 01 Frýdek-Místek

Knihovna FM. GRAFICKÝ MANUÁL vizuální identity. Městská knihovna Frýdek-Místek, p. o. Jiráskova 506 738 01 Frýdek-Místek GRAFICKÝ MANUÁL vizuální identity Městská knihovna Frýdek-Místek, p. o. Jiráskova 506 738 01 Frýdek-Místek verze 1.1 únor 2015 OBSAH 1 1 Logotyp 1.1 Logotyp a jeho nejmenší povolená velikost 1.2 Ochranná

Více

OBSAH. Logomanuál. Logo. Úvod

OBSAH. Logomanuál. Logo. Úvod MANUÁL v. 1.1 2014 OBSAH Logomanuál Úvod... 3 Logo Základní verze logotypu... 4 Logotyp bez claimu... 5 Varianta ve stupních šedi (monochrom)... 6 Černobílá varianta... 7 Negativní černá varianta... 8

Více

design manuál e21 energy21

design manuál e21 energy21 design manuál e21 energy21 obsah 1. Úvod 7. doplňkové firemní písmo 2. vizitka energy21 8. vizitka e21 3. dopisní papír energy21 9. dopisní papír e21 4. obálka energy21 10. obálka e21 5. kartička s pozdravem

Více

ver. 1.4 Stručný grafický manuál značky IMG

ver. 1.4 Stručný grafický manuál značky IMG ver. 1.4 Stručný grafický manuál značky IMG Obsah Obsah.................................................................. 2 Úvod................................................................... 3 Logotyp

Více

LOGO manuál. jednotného vizuálního stylu společnosti

LOGO manuál. jednotného vizuálního stylu společnosti LOGO manuál jednotného vizuálního stylu společnosti 01 FIREMNÍ ZNAČKA 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Symbolika značky Barevné pozitivní provedení značky Barevené negativní provedení značky Jednobarevné

Více

Firemní identitou (corporate identity) se rozumí jednotný projev společnosti (instituce) jak

Firemní identitou (corporate identity) se rozumí jednotný projev společnosti (instituce) jak G R A F I C K Ý M A N U Á L C O R P O R A T E I D E N T I T Y 2 0 0 8 1 úvod J E D N O T N Ý V I Z U Á L N Í S T Y L 1 / 0 1 Jednotný firemní styl patří mezi hlavní prostředky vyjádření firemní identity.

Více

GRAFICKÝ MANUÁL. Verze 1.0

GRAFICKÝ MANUÁL. Verze 1.0 GRAFICKÝ MANUÁL Verze 1.0 U:FON GRAFICKÝ MANUÁL Verze 1.0 Dobrý den, jsem U:fon a přináším do České republiky technologii, která učiní komunikaci mnohem dostupnější, než bylo dosud představitelné. Tento

Více

LOGOMANUÁL. Logomanuál RKČR

LOGOMANUÁL. Logomanuál RKČR LOGOMANUÁL Logomanuál RKČR Logomanuál určuje základní pravidla užití logotypu profesionálního sdružení odborníků, a dalších specialistů, kteří působí na českém realitním trhu Realitní komora České republiky.

Více

MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU NEON TV

MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU NEON TV MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU NEON TV Tento grafický manuál specifikuje a vymezuje použití základních prvků vizuální komunikace pro dodržení jednoty vizuální prezentace NEON TV. X Y LOGO NEON TV -

Více

D A L Š Í T I Š T Ě N É M A T E R I Á LY

D A L Š Í T I Š T Ě N É M A T E R I Á LY M A N U Á L J E D N O T N É H O V I Z U Á L N Í H O S T Y L U OBSAH 1. Ú V OD 1.01 Jednotný vizuální styl 1.02 Funkce a užití manuálu 2. 2.01 Jméno instituce 2.02 Základní barevné provedení 2.03 Jazykové

Více

Gymnázium Boženy Němcové

Gymnázium Boženy Němcové Gymnázium Boženy Němcové Manuál jednotného vizuálního stylu Štěpán Soukeník, 2009 Gymnázium Boženy Němcové Obsah Specifikace značky 1.0 Úvodní slovo 1.1 Logotyp a logo 1.2 Inverzní varianta 1.3 Barevnost

Více

jednotného vizuálního stylu TIMO s. r. o., Drahobejlova 27, Praha 9, 190 00, IČO: 45276773, DIČ: CZ45276773, www.timo.cz

jednotného vizuálního stylu TIMO s. r. o., Drahobejlova 27, Praha 9, 190 00, IČO: 45276773, DIČ: CZ45276773, www.timo.cz LOGO manuál jednotného vizuálního stylu TIMO s. r. o., Drahobejlova 27, Praha 9, 190 00, IČO: 45276773, DIČ: CZ45276773, www.timo.cz Obsah 03 Symbolika značky 04 Barevné pozitivní provedení značky 05 Barevené

Více

CORPORATE IDENTITY MANUAL

CORPORATE IDENTITY MANUAL CORPORATE IDENTITY MANUAL BEST SOLUTIONS FOR YOUR BUSINESS 1 Obsah Značka... 1 Užití značky v textu ve slovní podobě... 1.1 Umístění na síti... 1.2 Konstrukce... 1.3 Ochranný prostor... 1.4 Minimální rozměry...

Více

VIZUÁLNÍ IDENTITA ČESKÉHO RAGBY 2015. Rozšířené a revidované 2. vydání logomanuálu Nová loga platná od března 2015

VIZUÁLNÍ IDENTITA ČESKÉHO RAGBY 2015. Rozšířené a revidované 2. vydání logomanuálu Nová loga platná od března 2015 VIZUÁLNÍ IDENTITA ČESKÉHO RAGBY 2015 Rozšířené a revidované 2. vydání logomanuálu Nová loga platná od března 2015 Logo, koncept a design identity navrhl a zpracoval Lumír Kajnar 2010 2015 -A- PŘEHLED GRAFICKÝCH

Více

LOGO MANUÁL STŘEDNÍ MORAVA TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ

LOGO MANUÁL STŘEDNÍ MORAVA TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ LOGO MANUÁL STŘEDNÍ MORAVA TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Úvod Destination identity turistického regionu Střední Morava Logo turistického regionu Střední Morava vychází z dlouhodobých

Více

STRUČNÝ GRAFICKÝ MANUÁL ZNAČKY

STRUČNÝ GRAFICKÝ MANUÁL ZNAČKY STRUČNÝ GRAFICKÝ MANUÁL ZNAČKY OBSAH Úvod A 01 Myšlenkový pochod A Písmo a barevnost C 01 Písmo ve značce C 02 Barevnost B C Značka B 01 Základní barevná a černobílá podoba značky B 02 Alternativní barevná

Více

DEEG :: GRAFICKÝ LOGOMANUÁL

DEEG :: GRAFICKÝ LOGOMANUÁL DEEG GRAFICKÝ LOGOMANUÁL Obsah Logotyp Negativní užití loga Rozkres loga Firemní fonty Firemní barvy Vizitka, hrnečky Hlavičkový a dopisní papír Faktura Komplimentka Dopisní obálka, razítko Desky Reklamní

Více

SVAZU LÉČEBNÝCH L ÁZNÍ ČE SKÉ R EPUBLIKY

SVAZU LÉČEBNÝCH L ÁZNÍ ČE SKÉ R EPUBLIKY G r a fi c k ý m a n u á l l o g o t y p u SVAZU LÉČEBNÝCH L ÁZNÍ ČE SKÉ R EPUBLIKY OBSAH KAPITOLA 1. LOGOTYP 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 Plnobarevná varianta logotypu Logotyp na barevném pozadí Negativní

Více

ZÁKLADNÍ ZÁSADY PREZENTACE ZNAČKY

ZÁKLADNÍ ZÁSADY PREZENTACE ZNAČKY GRAFICKÝ MANUÁL ZÁKLADNÍ ZÁSADY PREZENTACE ZNAČKY METODIKA PRÁCE S GRAFICKÝM MANUÁLEM Tento grafický manuál je základní pomůckou a nástrojem vizuální komunikace k dodržení jednotné úrovně prezentace firemní

Více

Grafický manuál příjemci

Grafický manuál příjemci 2015 Grafický manuál příjemci 1 ÚVOD Grafický manuál je nedílnou součástí jednotného vizuálního stylu (corporate identity) každé instituce nebo produktu. Tento manuál slouží jako základní informační zdroj

Více

OBSAH 01 / LOGO... str. 02 02 / POUŽITÍ... str. 09 03 / PÍSMO... str. 13 04 / SIGN MARKETING... str. 16

OBSAH 01 / LOGO... str. 02 02 / POUŽITÍ... str. 09 03 / PÍSMO... str. 13 04 / SIGN MARKETING... str. 16 Manuál loga CZECHPOINT / Manuál loga str. 01 OBSAH 01 / LOGO... str. 02 02 / POUŽITÍ... str. 09 03 / PÍSMO... str. 13 04 / SIGN MARKETING... str. 16 CZECHPOINT / Manuál loga str. 02 01/ Logo A / EXPLIKACE

Více

Grafický manuál Graphic manual

Grafický manuál Graphic manual Grafický manuál Graphic manual Obecné zásady pouţívání vizuální identity General guide for visual identity usage Obsah Summary Úvod Introduction... 2 Logo Logo... 3 Specifikace barevnosti Colours specification...

Více

Pantone 188 / C 0 M 79 Y 65 K 47 / R 149 G 56 B 49. Pantone Black / C 0 M 0 Y 0 K 100 / R 26 G 23 B 27

Pantone 188 / C 0 M 79 Y 65 K 47 / R 149 G 56 B 49. Pantone Black / C 0 M 0 Y 0 K 100 / R 26 G 23 B 27 GRAFICKÝ LOGOMANUÁL OBSAH Grafický logomanuál Práce s logotypem barevnost 3 Základní písmo jednotného vizuálního stylu a doplňkové písmo 4 Logo Oblastní galerie Liberec 5 Logo Oblastní galerie Liberec

Více

LOGOTYP ČESKÉ JEZDECKÉ FEDERACE MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU

LOGOTYP ČESKÉ JEZDECKÉ FEDERACE MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU LOGOTYP ČESKÉ JEZDECKÉ FEDERACE MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU 1 9 7 2 ZÁKLADNÍ ELEMENTY 1 9 7 2 OBSAH 1.1 1.2 2.1 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1.1 6.1 6.2 Logotyp_základní varianta Logotyp_nápis OFFICIAL Logotyp_ochranná

Více

Centrum pro regionální rozvoj České republiky 2008 MANUÁL VIZUÁLNÍ PREZENTACE

Centrum pro regionální rozvoj České republiky 2008 MANUÁL VIZUÁLNÍ PREZENTACE Centrum pro regionální rozvoj České republiky 2008 MANUÁL VIZUÁLNÍ PREZENTACE ÚVOD V současné době jsou, díky vyspělým komunikačním technologiím, kladeny velmi vysoké nároky na úroveň prezentace činností

Více

Barevné specifikace logotypu MŽP. Ministerstvo životního prostředí České republiky

Barevné specifikace logotypu MŽP. Ministerstvo životního prostředí České republiky Barevné specifikace logotypu MŽP Použití logotypu MŽP STANDARD Základní varianta loga je tvořena třemi vodorovnými pruhy, které odkazují na trikolóru (státní symboliku ČR). Bílá, červená a modrá barva

Více

LABSKO-VLTAVSKÝ DOPRAVNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM. Manuál jednotného vizuálního stylu. Návod k použití grafických prvků firemního logotypu

LABSKO-VLTAVSKÝ DOPRAVNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM. Manuál jednotného vizuálního stylu. Návod k použití grafických prvků firemního logotypu LABSKO-VLTAVSKÝ DOPRAVNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM Manuál jednotného vizuálního stylu Návod k použití grafických prvků firemního logotypu 2012 Úvodem Základem firemního logotypu jsou logo, barvy a písmo. Pomocí

Více

GRAFICKÝ MANUÁL. www.bodybasics.cz

GRAFICKÝ MANUÁL. www.bodybasics.cz GRAFICKÝ MANUÁL OBSAH BODY BASICS s.r.o. Nad Zlíchovem 358/13 152 00 Praha-Hlubočepy Telefon: +420 281 863 463 Fax: +420 281 864 142 E-mail: info@body-basics.info 1/ LOGOTYP - základní varianta log otypu

Více

Jednotný firemní styl je vizuální způsob komunikace společnosti s veřejností.

Jednotný firemní styl je vizuální způsob komunikace společnosti s veřejností. GRAFICKÝ MANUÁL Jednotný firemní styl je vizuální způsob komunikace společnosti s veřejností. Podoba firemního stylu vychází z vystupování a chování společnosti navenek a spoluvytváří její identitu. Dobrý

Více

Stručný grafický manuál značky TOP 09

Stručný grafický manuál značky TOP 09 S podporou Starostů Stručný grafický manuál značky TOP 09 Verze 1.0 Obsah Úvod................................ 1 Logotyp základní barevná verze...................... 2 Logotyp černobílé verze.........................

Více

Database systems. Normal forms

Database systems. Normal forms Database systems Normal forms An example of a bad model SSN Surnam OfficeNo City Street No ZIP Region President_of_ Region 1001 Novák 238 Liteň Hlavní 10 26727 Středočeský Rath 1001 Novák 238 Bystřice

Více

Grafický manuál značky. DY-THA rail

Grafický manuál značky. DY-THA rail Grafický manuál značky DY-THA rail Obsah Úvod 1 Značka 2 Základní barevná varianta 2.1 Inverzní barevná varianta 2.2 Černobílá pozitivní varianta 2.3 Černobílá inverzní varianta 2.4 Grafická definice a

Více

VIZUÁLNÍ ST YL. VŠB-TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky

VIZUÁLNÍ ST YL. VŠB-TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky VIZUÁLNÍ ST YL VŠB-TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky vizuální styl grafický prvek Vizuální styl VŠB-TU Ostrava Fakulty Elektrotechniky a Informatiky (dále jen FEI) je vytvářen vzájemným

Více

V I R K L I S A G E N C Y L O G O M A N U A L

V I R K L I S A G E N C Y L O G O M A N U A L V I R K L I S A G E N C Y L O G O M A N U A L 1 Úvod Grafický manuál je souborný materiál definující základní grafické konstanty firemního designu a jejich správné použití. Grafický manuál společnosti

Více

OBECNÉ POKYNY. Nedodržováním těchto pravidel je porušována integrita značky a všechny tyto věci mají negativní vliv na firemní image.

OBECNÉ POKYNY. Nedodržováním těchto pravidel je porušována integrita značky a všechny tyto věci mají negativní vliv na firemní image. STYLE GUIDE OBECNÉ POKYNY STYLE GUIDE přesně definuje závazné normy pro všechny druhy a formy vizuální komunikace společnosti a je důležitou součástí publikace NAVITEL BRAND BOOK (hlavní publikace jednotného

Více

Logomanuál SPOLEČNOSTI ABRA

Logomanuál SPOLEČNOSTI ABRA Logomanuál SPOLEČNOSTI ABRA Logomanuál společnosti ABRA 1 Základní a negativní podoba značky 2 Černobílá a negativní podoba značky 3 Barevnost značky a zakázané varianty 4 Rozměrová řada a ochranná zóna

Více

GRAFICKÝ MANUÁL verze 1. 06

GRAFICKÝ MANUÁL verze 1. 06 GRAFICKÝ MANUÁL verze 1. 06 ÚVOD Jako všechny silné značky i značka CORECT96 je založena na poslání prezentovat společnost a budovat její hodnoty. Stejně jako je důležitá schopnost posilovat ji skrze činnosti

Více

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě Manuál firemní identity - část první LOGOMANUÁL

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě Manuál firemní identity - část první LOGOMANUÁL Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě Manuál firemní identity - část první LOGOMANUÁL LOGOMANUÁL - OBSAH Obsah 01 O logotypu 02 Logotyp L01A 03 Logotyp L01B 04 Logotyp L01C 05 Logotyp L02A 06 Logotyp L02B

Více

REALIZATION STUDIO PEOPLEART 2008 GRAFICKÝ MANUÁL ZNAČKY

REALIZATION STUDIO PEOPLEART 2008 GRAFICKÝ MANUÁL ZNAČKY REALIZATION STUDIO PEOPLEART 2008 GRAFICKÝ MANUÁL ZNAČKY 1. ÚVOD 1.1 Grafický manuál značky 2.1 Základní podoba 2.2 Doplňková podoba 2.3 Barevnost značky 2.4 Barevné verze značky 2.5.1 Značka na pozadí

Více

Manuál jednotného vizuálního stylu města Sokolov. Verze 1.0 /2010-06-18/ stručný

Manuál jednotného vizuálního stylu města Sokolov. Verze 1.0 /2010-06-18/ stručný Manuál jednotného vizuálního stylu města Verze 1.0 /2010-06-18/ stručný Jednotný vizuální styl jako součást corporate identity C I Pojem Corporate ( korporejt ) můžeme přeložit jako společný, jednolitý,

Více

Úvod. 2. Logotyp BAŤŮV KANÁL je určen pro externí i interní komunikaci.

Úvod. 2. Logotyp BAŤŮV KANÁL je určen pro externí i interní komunikaci. 2011 Úvod 1. Logotyp BAŤŮV KANÁL je tvořen grafickým symbolem a textem. Je základním prvkem jednotného vizuálního stylu organizace. Tento grafický manuál určuje a stanovuje základní pravidla používání

Více

1. logo instituce. Grafický manuál použití loga

1. logo instituce. Grafický manuál použití loga 1. logo instituce Grafický manuál použití loga 1. logo instituce obsah 1. logo instituce 1. 1. anglická verze loga 1. 2. základní provedení loga 1. 3. negativní provedení 1. 4. grafická definice loga 1.

Více

- 1 2 1 2 3 4 3 4 5 5 For further information please contact your local Epson office or visit www.epson-europe.com EPSON Europe B.V. Otto-Hahn-Str. 4 D-40670 Meerbusch Tel. +49 (0)1805/377661 All features

Více

2008 Pavel Janouškovec

2008 Pavel Janouškovec M ANUÁL VIZUÁLNÍHO STYLU - ZÁKLADNÍ VERZE - Pavel Janouškovec 2008 MANUÁL VIZUÁLNÍHO STYLU - ZÁKLADNÍ VERZE Předmluva Vážení, dostává se Vám do rukou materiál, který slouží k dalšímu posilování identity

Více

EURO přeshraniční platba

EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba je platební příkaz splňující následující kriteria: Je předložen elektronicky Je požadováno standardní provedení (tj. nikoliv urgentní nebo expresní) Částka

Více

G R A F I C K Ý M A N U Á L P O U Ž I T Í LO G A A C E M A. pro společnost ACEMA vypracoval Simon Anfilov - www.dobrelogo.cz

G R A F I C K Ý M A N U Á L P O U Ž I T Í LO G A A C E M A. pro společnost ACEMA vypracoval Simon Anfilov - www.dobrelogo.cz G R A F I C K Ý M A N U Á L P O U Ž I T Í LO G A A C E M A pro společnost ACEMA vypracoval Simon Anfilov - www.dobrelogo.cz Obsah manuálu 1 Vizuální identita Acema 2 Základní definice symbolu a loga 3

Více

Instalace Pokyny pro instalaci v operačním systému Windows XP / Vista / Win7 / Win8

Instalace Pokyny pro instalaci v operačním systému Windows XP / Vista / Win7 / Win8 Instalace Pokyny pro instalaci v operačním systému Windows XP / Vista / Win7 / Win8 1. Stáhněte si instalační program HOST makro engine z oficiálního webu IABYTE. 2. Spusťte instalační program a postupujte

Více

Obsah. Úvod. Vizuální styl. Značka

Obsah. Úvod. Vizuální styl. Značka Manuál značky Obsah 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 Úvod

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Koncepce jednotného vizuálního stylu Libereckého kraje LOGOTYP

Koncepce jednotného vizuálního stylu Libereckého kraje LOGOTYP Koncepce jednotného vizuálního stylu Libereckého kraje LOGOTYP Obsah Základní prvky Koncepce jednotného vizuálního stylu 3 Logotyp Libereckého kraje 3 Jazykové mutace názvu kraje 4 Logotyp Libereckého

Více