ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY SPRÁVNÍ RADY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY SPRÁVNÍ RADY"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014

2 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY SPRÁVNÍ RADY 3 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA 4 ROZVAHA 6 AKTIVA 7 PASIVA 8 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 9 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 10 CHARAKTERISTIKA A HLAVNÍ AKTIVITY 11 VÝCHODISKA PRO PŘÍPRAVU ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 12 DŮLEŽITÉ ÚČETNÍ METODY 12 KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK 13 VLASTNÍ ZDROJE KRYTÍ STÁLÝCH A OBĚŽNÝCH AKTIV 13 PŘIJATÉ DARY 13 POSKYTNUTÉ PŘÍSPĚVKY 14 DOHADNÉ ÚČTY PASIVNÍ 14 VÝNOSY A NÁKLADY NADACE 14 ZISK PŘED ZDANĚNÍM 15 DAŇ Z PŘÍJMU 15 INFORMACE O ODMĚNĚ STATUTÁRNÍMU AUDITOROVI 15 NÁSLEDNÉ UDÁLOSTI 15 ZPRÁVA DOZORČÍ RADY 16

3 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY SPRÁVNÍ RADY ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY SPRÁVNÍ RADY Nadace pojišťovny Kooperativa v roce 2014 pokračovala v naplňování dlouhodobé vize, kterou jí zřizovatel, pojišťovna Kooperativa, vetkl do vínku. Tedy přispívat ke kvalitě života českých občanů, posilovat loajalitu a motivaci zaměstnanců pojišťovny důslednou interní komunikací svých aktivit a také zapojováním zaměstnanců do neziskové sféry. Veškeré činnosti podporují rovněž dlouhodobou vizi koncernu Vienna Insurance Group v oblasti společenské odpovědnosti trvale udržitelný rozvoj, sociální angažovanost, etika v podnikatelské činnosti a podpora rozvoje svých zaměstnanců. Hlavním zdrojem příjmů Nadace byly i nadále dary ze zisků Kooperativy. V rámci angažovanosti vybraných zaměstnanců Nadace přijala na svůj účet i účelově vázané finanční příspěvky od jednotlivců. Kromě dlouhodobých aktivit, převzatých v roce 2013 z pojišťovny Kooperativa, Nadace systematicky rozvíjela činnost na nových projektech s dlouhodobou vizí a přesahem, které schválila správní a dozorčí rada Nadace. Mezi nosné nové aktivity patří zahájení příprav dlouhodobého reprezentativního výzkumu zaměřeného na českou rodinu, podpora aktivit ve prospěch hendikepovaných občanů a v neposlední řadě rozvoj a zhodnocování sbírky uměleckých děl Kooperativy a s tím spojená výstavní činnost. Každodenní činnosti a realizaci samotných projektů prováděla i nadále k tomuto účelu zřízená Obecně prospěšná společnost Kooperativy. Rád bych poděkoval všem svým kolegyním a kolegům, kteří se podíleli na tvorbě dobrého jména Nadace pojišťovny Kooperativa, za spolupráci v roce Ing. Milan Medek předseda správní rady Nadace pojišťovny Kooperativa 3

4 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA k 31. prosinci

5 5 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

6 ROZVAHA ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU PRO ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCEM 2014 (V TISÍCÍCH KČ) AKTIVA ČÍSLO ŘÁDKU STAV K PRVNÍMU DNI ÚČETNÍHO OBDOBÍ STAV K POSL. DNI ÚČETNÍHO OBDOBÍ A. DLOUHODOBÝ MAJETEK CELKEM Součet ř I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 2 II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem 10 III. Dlouhodobý finanční majetek celkem 21 IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem 29 B. KRÁTKODOBÝ MAJETEK CELKEM Součet ř I. Zásoby celkem 42 II. Pohledávky celkem Součet ř. 53 až III. Krátkodobý finanční majetek celkem Součet ř. 73 až Pokladna Ceniny Účty v bankách Majetkové cenné papíry k obchodování Dluhové cenné papíry k obchodování Ostatní cenné papíry Pořizovaný krátkodobý finanční majetek Peníze na cestě 80 IV. Jiná aktiva celkem Součet ř. 82 až AKTIVA CELKEM ř

7 ROZVAHA PASIVA ČÍSLO ŘÁDKU STAV K PRVNÍMU DNI ÚČETNÍHO OBDOBÍ STAV K POSL. DNI ÚČETNÍHO OBDOBÍ A. VLASTNÍ ZDROJE CELKEM Součet ř I. Jmění celkem Součet ř. 88 až Vlastní jmění Fondy Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků 90 II. Výsledek hospodaření celkem Součet ř. 92 až Účet výsledku hospodaření Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let 94 2 B. CIZÍ ZDROJE CELKEM Součet ř I. Rezervy celkem 96 II. Dlouhodobé závazky celkem 98 III. Krátkodobé závazky celkem Součet ř. 107 až Dodavatelé Směnky k úhradě Přijaté zálohy Ostatní závazky Zaměstnanci Ostatní závazky vůči zaměstnancům Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění Daň z příjmů Ostatní přímé daně Daň z přidané hodnoty Ostatní daně a poplatky Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územních samosprávných celků Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů Závazky k účastníkům sdružení Závazky z pevných termínovaných operací Jiné závazky Krátkodobé bankovní úvěry Eskontní úvěry Emitované krátkodobé dluhopisy Vlastní dluhopisy Dohadné účty pasivní Ostatní krátkodobé finanční výpomoci 129 IV. Jiná pasiva celkem Součet ř. 131 až PASIVA CELKEM ř Sestaveno dne:

8 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY V PLNÉM ROZSAHU PRO ROK KONČÍCÍ (V TISÍCÍCH KČ) ČÍSLO ŘÁDKU ČINNOSTI HLAVNÍ HOSPODÁŘSKÁ CELKEM A. NÁKLADY 1 I. Spotřebované nákupy celkem 2 II. Služby celkem Opravy a udržování 8 6. Cestovné 9 7. Náklady na reprezentaci Ostatní služby III. Osobní náklady celkem 12 IV. Daně a poplatky celkem Daň silniční Daň z nemovitostí Ostatní daně a poplatky V. Ostatní náklady celkem Smluvní pokuty a úroky z prodlení Ostatní pokuty a penále Odpis nedobytné pohledávky Úroky Kursové ztráty Dary Manka a škody Jiné ostatní náklady VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem 31 VII. Poskytnuté příspěvky celkem 38 VIII. Daň z příjmů celkem 41 NÁKLADY CELKEM

9 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY V PLNÉM ROZSAHU PRO ROK KONČÍCÍ (V TISÍCÍCH KČ) ČÍSLO ŘÁDKU ČINNOSTI HLAVNÍ HOSPODÁŘSKÁ CELKEM B. VÝNOSY 1 I. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem 45 II. Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem 49 III. Aktivace celkem 54 IV. Ostatní výnosy celkem Smluvní pokuty a úroky z prodlení Ostatní pokuty a penále Platby za odepsané pohledávky Úroky Kursové zisky Zúčtování fondů Jiné ostatní výnosy 66 V. Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek celkem 67 VI. Přijaté příspěvky celkem 75 VII. Provozní dotace celkem 79 VÝNOSY CELKEM C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM Daň z příjmů 83 D. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍ Sestaveno dne:

10 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k 31. prosinci

11 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY K 31. PROSINCI 2014 CHARAKTERISTIKA A HLAVNÍ AKTIVITY NADACE POJIŠŤOVNY KOOPERATIVA ( Nadace ) byla založena Zakládací listinou o zřízení Nadace pojišťovny Kooperativa dne 18. prosince Zápis Nadace do nadačního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze (oddíl N, vložka 999) proběhl dne 14. ledna ZŘIZOVATELEM NADACE je Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group. SÍDLO NADACE: Nadace pojišťovny Kooperativa, Pobřežní 21, Praha 8 IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO: ČLENOVÉ SPRÁVNÍ RADY A DOZORČÍ RADY K 31. PROSINCI 2014: ČLENOVÉ SPRÁVNÍ RADY Předseda: Milan Medek, Praha 10 Člen: Jaroslav Suk, Louny Člen: Judita Říhová, Praha 5 Jménem Nadace navenek jednají vždy dva členové správní rady společně. ČLENOVÉ DOZORČÍ RADY Předseda: Martin Diviš, Praha 6 Člen: Petr Zapletal, Praha 4 Člen: Gary Wheatley Mazzotti, Statenice (od ) Člen: Gerhard Lahner, Mistelbach, Rakousko (do ) ÚČEL NADACE: Účelem Nadace je dosahování všeobecně prospěšných cílů v následujících oblastech: I vzdělávání, I rozvoj a rozšiřování umění, I kultura a její osvěta, I ochrana životního prostředí, I tělovýchova a sport, I ochrana a rekonstrukce památek a kulturního dědictví, I sociální a zdravotní péče, I charitativní pomoc osobám v tíživých životních I ochrana práv dětí a mládeže, situacích, I podpora seniorů a handicapovaných, I ochrana lidských práv a jiných humanitárních hodnot I prevence a zvyšování bezpečnosti silničního provozu, I podpora osobní angažovanosti zaměstnanců zřizovatele I věda a výzkum, v charitativní činnosti. NADAČNÍ JMĚNÍ K 31. PROSINCI 2014 Výše zapsaného nadačního jmění do nadačního rejstříku činí 500 tis. Kč. Finanční prostředky jsou na zvláštním účtu č /0800 vedeném u České spořitelny, a.s. ZALOŽENÍ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI KOOPERATIVA ( SPOLEČNOST ) Dne 12. února 2013 Nadace založila Zakládací listinou Společnost. Zápis Společnosti do rejstříku obecně prospěšných společností vedeného Městským soudem v Praze (oddíl O, vložka 1121) proběhl dne 25. března Společnost se zaměřuje na realizaci záměrů a plánů svého zřizovatele. 11

12 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY K 31. PROSINCI 2014 VÝCHODISKA PRO PŘÍPRAVU ÚČETNÍ ZÁVĚRKY Při vedení účetnictví a sestavování účetní závěrky Nadace postupovala v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, vyhláškou č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví. Účetnictví společnosti je vedeno tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace Nadace. Částky v účetní závěrce a v příloze jsou zaokrouhleny na tisíce českých korun (tis. Kč), není-li uvedeno jinak. DŮLEŽITÉ ÚČETNÍ METODY (a) Definice účetního období Účetním obdobím jednotky je kalendářní rok. Srovnávacím účetním obdobím je období od vzniku Nadace do 31. prosince (b) Krátkodobý finanční majetek Krátkodobý finanční majetek je veden na běžných účtech bank, popř. v pokladně, v českých korunách. (c) Nadační jmění Nadační jmění je peněžní vyjádření souhrnu peněžních vkladů zřizovatele zapsaného v nadačním rejstříku. Peněžní prostředky Nadace v souladu se zákonným požadavkem eviduje na zvláštním účtu u banky. (d) Fondy Fondy obsahují zdroje Nadace, které jsou účelově určeny a které nejsou zdrojem vlastního jmění. Účtují se zde přijaté peněžní a nepeněžní dary ve formě hmotného investičního majetku, zásob a poskytnutých služeb. Dále jsou fondy tvořeny ze zisků po zdanění. (e) Náklady Náklady související se správou Nadace zahrnují zejména náklady na udržení a zhodnocení majetku Nadace, náklady na propagaci účelu Nadace a náklady související s provozem Nadace. Celkové roční náklady související se správou Nadace nesmí převýšit 50 % ročně poskytnutých nadačních příspěvků. (f) Účtování nákladů a výnosů Náklady a výnosy se účtují časově rozlišené, tj. do období, s nímž časově i věcně souvisejí. V souladu s principem opatrnosti Nadace účtuje na vrub nákladů tvorbu rezerv a opravných položek na krytí všech rizik, ztrát a nezhodnocení, která jsou ke dni sestavení účetní závěrky známa. (g) Daň z příjmů Splatná daň zahrnuje daň vypočtenou z daňového základu s použitím daňové sazby platné v běžném roce a veškeré doměrky a vratky za minulá období. 12

13 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY K 31. PROSINCI 2014 KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK Krátkodobý finanční majetek je tvořen peněžními prostředky na běžném účtu v českých korunách. K 31. prosinci 2014 činil zůstatek na bankovním účtu tis. Kč (2013: tis. Kč). VLASTNÍ ZDROJE KRYTÍ STÁLÝCH A OBĚŽNÝCH AKTIV REGISTROVANÉ ZISK ZA NEROZDĚLENÝ ZISK FONDY NADAČNÍ JMĚNÍ ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÝCH LET CELKEM 14. ledna Přijaté dary Poskytnuté peněžní prostředky Použití fondů na krytí správních nákladů Výsledek hospodaření prosince REGISTROVANÉ ZISK ZA ÚČETNÍ NEROZDĚLENÝ ZISK FONDY NADAČNÍ JMĚNÍ OBDOBÍ MINULÝCH LET CELKEM 1. ledna Přijaté dary Poskytnuté peněžní a nepeněžní prostředky Použití fondů na krytí správních nákladů Převod výsledku hospodaření Výsledek hospodaření prosince PŘIJATÉ DARY DÁRCE 2014 Kooperativa, pojišťovna, a.s., VIG Ing. Miroslav Novák 50 drobní dárci 22 Celkem

14 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY K 31. PROSINCI 2014 POSKYTNUTÉ PŘÍSPĚVKY NÁZEV PROJEKTU ORGANIZACE UHRAZENO Podpora kultury Bohemian Heritage Fund, nadační fond 260 Podpora sportu Klub Cyklistů Kooperativy SG Jablonec n. Nisou 500 Sportovní klub Benešov Česká rada dětí a mládeže 710 Podpora vzdělávání Epistop nepeněžní příspěvek Nadační fond na podporu vzdělávání v pojišťovnictví Buněčná terapie, zapsaný spolek 770 Podpora zdraví Nadace pohyb bez pomoci Pomocné Tlapky Apropo Jičín, o.p.s. 120 Dobré skutky Fond ohrožených dětí Klokánek Drobné příspěvky Příspěvek na realizaci projektů OPS Kooperativy Obecně prospěšná společnost Kooperativy Celkem Nadace neposkytla v účetním období žádný příspěvek osobě, která je členem jejího orgánu nebo která je zaměstnancem nadace, ani osobě jim blízké. Rovněž tak neposkytla nadační příspěvek svému zakladateli. Nadace dodržela pravidla pro poskytování příspěvků podle 355 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. DOHADNÉ ÚČTY PASIVNÍ Dohadné účty pasivní jsou tvořeny dosud nevyfakturovanými náklady na služby za audit ve výši 12 tis. Kč (2013: 46 tis. Kč). VÝNOSY A NÁKLADY NADACE VÝNOSY Z hlavní činnosti Zúčtování fondů Z hospodářské činnosti Výnosové úroky z běžných účtů 5 2 Celkem

15 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY K 31. PROSINCI 2014 NÁKLADY Z hlavní činnosti Náklady na sdílené služby Náklady na audit Náklady na marketing Náklady na poskytnuté nepeněžní dary Náklady na správní a ostatní poplatky 3 0 Z hospodářské činnosti Finanční náklady 0 0 Celkem ZISK PŘED ZDANĚNÍM K 31. prosinci 2014 činil zisk před zdaněním z hospodářské činnosti 5 tis. Kč (2013: 2 tis. Kč), z hlavní činnosti 0 tis. Kč (2013: 0 tis. Kč). DAŇ Z PŘÍJMU Daň z příjmu za zdaňovací období roku 2014 činí 0 tis. Kč (2013: 0 tis. Kč). INFORMACE O ODMĚNĚ STATUTÁRNÍMU AUDITOROVI Odměna za povinný audit činí 12 tis. Kč. Správní rada jmenovala auditorem Nadace společnost KPMG Česká republika Audit, s.r.o. NÁSLEDNÉ UDÁLOSTI K datu sestavení účetní závěrky nejsou vedení Nadace známy žádné významné následné události, které by si vyžádaly úpravu účetní závěrky společnosti. Praha 15. června 2015 podpis statutárního orgánu 15

16 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY K 31. PROSINCI 2014 ZPRÁVA DOZORČÍ RADY NADACE POJIŠŤOVNY KOOPERATIVA (DÁLE JEN NADACE KOOPERATIVA ) Dozorčí rada obdržela od správní rady řádnou účetní uzávěrku za rok 2014, kterou pečlivě přezkoumala. Neshledala žádné nesrovnalosti, rozpory či jiné nedostatky. Výsledkem přezkumu dokumentů je jednomyslné usnesení dozorčí rady, že Nadace Kooperativa v roce 2014 vyvíjela svoji činnost v souladu s platnými právními předpisy, Zakládací listinou a statutem nadace. Ing. Martin Diviš, MBA předseda dozorčí rady 16

Výroční zpráva 2003. Nadace České spořitelny

Výroční zpráva 2003. Nadace České spořitelny Výroční zpráva 2003 Nadace České spořitelny Výroční zpráva 2003 Obsah Úvodní slovo 3 Finanční zpráva za rok 2003 4 Majetek nadace k 31.12.2003 4 Finanční příspěvky poskytnuté nadací 5 Přijaté dary 6 Auditorská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM PODPORY, O.P.S. POMÁHÁME DĚTEM, KTERÉ NEMĚLY V ŽIVOTĚ ŠTĚSTÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM PODPORY, O.P.S. POMÁHÁME DĚTEM, KTERÉ NEMĚLY V ŽIVOTĚ ŠTĚSTÍ 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM PODPORY, O.P.S. POMÁHÁME DĚTEM, KTERÉ NEMĚLY V ŽIVOTĚ ŠTĚSTÍ OBSAH I. Profil 4 II. Základní údaje 5 III. Aktivity 2013 6 IV. Finanční část 12 I. PROFIL Centrum podpory, o.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM PODPORY, O.P.S.

VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM PODPORY, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM PODPORY, O.P.S. 2014 1. Základní principy 3 2. Základní údaje 4 3. Důvody založení 5 4. Aktivity 2014 6 5. Finanční část 11 OBSAH 2 CENTRUM PODPORY Výroční zpráva 2014 Centrum podpory,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE SIRIUS POMÁHÁME DĚTEM, KTERÉ NEMĚLY V ŽIVOTĚ ŠTĚSTÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE SIRIUS POMÁHÁME DĚTEM, KTERÉ NEMĚLY V ŽIVOTĚ ŠTĚSTÍ 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE SIRIUS POMÁHÁME DĚTEM, KTERÉ NEMĚLY V ŽIVOTĚ ŠTĚSTÍ OBSAH I. Úvodní slovo předsedy správní rady 4 II. Profil 6 III. Základní údaje 7 IV. Aktivity 2013 10 V. Finanční část 16

Více

POMÁHÁME DĚTEM, KTERÉ NEMĚLY V ŽIVOTĚ ŠTĚSTÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE SIRIUS 2011

POMÁHÁME DĚTEM, KTERÉ NEMĚLY V ŽIVOTĚ ŠTĚSTÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE SIRIUS 2011 Výroční zpráva POMÁHÁME DĚTEM, KTERÉ NEMĚLY V ŽIVOTĚ ŠTĚSTÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE SIRIUS 2011 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE SIRIUS 2011 I. Úvodní slovo předsedy správní rady 6 II. Profi l 8 III. Základní

Více

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 0 0 5 4 0 7 0 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Česká rugbyová unie Zátopkova 100/2 Praha 1017 A

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

Nadace Educa Výroční zpráva 2010

Nadace Educa Výroční zpráva 2010 Nadace Educa Výroční zpráva 2010 2 název oddílu Výroční zpráva Nadace Educa za rok 2010 Obsah Orgány Nadace Educa 4 Základní údaje o Nadaci Educa a předpokládaný vývoj činnosti 6 Projekty Nadace Educa

Více

NADACE ČESKÉ SPOŘITELNY VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005

NADACE ČESKÉ SPOŘITELNY VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 NADACE ČESKÉ SPOŘITELNY VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 Obsah 4 Úvodní slovo 6 Finanční zpráva za rok 2005 6 Majetek nadace k 31.12.2005 7 Finanční příspěvky poskytnuté nadací 7 Přijaté dary 8 Vybrané projekty za

Více

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ...

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ... Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 2 0 2 4 1 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky VOLONTÉ CZECH ops Thámova 20/11 Praha 1000 A K T

Více

Nadace Educa Výroční zpráva 2007

Nadace Educa Výroční zpráva 2007 Nadace Educa Výroční zpráva 2007 40 38 Obsah Úvodní slovo předsedkyně správní rady 2 Zamyšlení nad fotografiemi Karla Cudlína 6 Činnost Nadace Educa 10 Některé výsledky OPEN GATE v roce 2007 16 Orgány

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK. Nadace THE KELLNER FAMILY FOUNDATION

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK. Nadace THE KELLNER FAMILY FOUNDATION VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Nadace THE KELLNER FAMILY FOUNDATION Obsah Úvodní slovo předsedkyně správní rady Profil Nadace Hlavní projekty Ostatní vybrané projekty Přehled přijatých darů a poskytnutých

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

NADACE. České spořitelny VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006

NADACE. České spořitelny VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 NADACE České spořitelny VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 Obsah Úvodní slovo 03 Finanční zpráva za rok 2006 04 Majetek nadace k 31. prosinci 2006 04 Finanční příspěvky poskytnuté nadací 05 Přijaté dary 05 Přehled

Více

Poradna pro integraci

Poradna pro integraci Poradna pro integraci Účetní závěrka 2007 Rozvaha Aktiva Číslo Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu dni k 31. 12. 2007 (v celých tis. Kč) řádku účetního období účetního období A. Dlouhodobý majetek ř.

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Ú SPĚCHY V ŽIVOTĚ SE MĚŘÍ NEJEN SCHOPNOSTMI, ALE TAKÉ HLOUBKOU MEZILIDSKÝCH VZTAHŮ.

Ú SPĚCHY V ŽIVOTĚ SE MĚŘÍ NEJEN SCHOPNOSTMI, ALE TAKÉ HLOUBKOU MEZILIDSKÝCH VZTAHŮ. Výroční zpráva 2002 Ú SPĚCHY V ŽIVOTĚ SE MĚŘÍ NEJEN SCHOPNOSTMI, ALE TAKÉ HLOUBKOU MEZILIDSKÝCH VZTAHŮ. O BSAH 02 Úvodní slovo předsedkyně správní rady 03 Orgány Nadace Educa 04 Základní údaje o Nadaci

Více

Allianz nadační fond. Výroční

Allianz nadační fond. Výroční Allianz nadační fond Výroční zpráva 2012 Allianz nadační fond Výroční zpráva 2012 Zrekonstruovaná část Slezské ulice, která je hlavní dopravní tepnou v Jablonném nad Orlicí. Obsah Základní údaje 4 Allianz

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

Metodika přechodu z jednoduchého na (podvojné) účetnictví. pro římskokatolické farnosti a kapituly brněnské diecéze od 1.

Metodika přechodu z jednoduchého na (podvojné) účetnictví. pro římskokatolické farnosti a kapituly brněnské diecéze od 1. Metodika přechodu z jednoduchého na (podvojné) účetnictví pro římskokatolické farnosti a kapituly brněnské diecéze od 1. ledna 2008 Biskupství brněnské 10. března 2008 Obsah 1 Metodická informace (podvojné)

Více

Úvod. Vážení přátelé,

Úvod. Vážení přátelé, Obsah Úvod...2 1. O TyfloCentru ČR, o.p.s...3 2. Kalendář událostí roku 2008...5 3. Dlouhodobé projekty...6 4. Jednorázové projekty...10 5. Lidé ve společnosti...14 6. Hospodaření...17 7. Významné události

Více

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00 Název nadřízeného orgánu: Obec Doudleby Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Doudleby Sídlo: Doudleby 2 370 07 České Budějovice Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti:

Více

ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2009 IČO 00190543 Název nadřízeného

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Poradna při finanční tísni, o.p.s. IČ: 281 86 869 1 Americká 22, Praha 2, 120 00 tel. (+420) 222 922 240 fax. (+420) 222 524 198 Životopis Poradny při finanční tísni, o.p.s.

Více

Rozvaha (Bilance) ke dni 31.12.2008 (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky

Rozvaha (Bilance) ke dni 31.12.2008 (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky Výčet položek podle vyhlášky č.504/2002 Sb., v platném znění Rozvaha (Bilance) ke dni 31.12.2008 (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky IČ PermaLot 70642168 Svojanov

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE EDUCA 2003

VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE EDUCA 2003 VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE EDUCA 2003 Vážení přátelé, předkládáme Vám zprávu o činnosti a hospodaření Nadace Educa v roce 2003. Chtěli bychom Vás informovat o vývoji projektů v uplynulém roce, ale také o našich

Více

OBSAH: Úvodní slovo předsedkyně správní rady... STRANA 2 Základní údaje o Nadačním fondu manželů Livie a Václava Klausových...

OBSAH: Úvodní slovo předsedkyně správní rady... STRANA 2 Základní údaje o Nadačním fondu manželů Livie a Václava Klausových... Výroční zpráva za rok 2004 OBSAH: Úvodní slovo předsedkyně správní rady................................................................ STRANA 2 Základní údaje o Nadačním fondu manželů Livie a Václava

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření společnosti Vzdělávací institut AGEL, o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření společnosti Vzdělávací institut AGEL, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření společnosti Vzdělávací institut AGEL, o.p.s. 2011 1.0 Úvodní slovo ředitele společnosti Vzdělávací institut AGEL, o.p.s. 2.0 Významné události uplynulého kalendářního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka:

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: VÝROČNÍ ZPRÁVA K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad 1 vpřed Obsah Úvodní slovo představenstva společnosti a zpráva představenstva 3 o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více