PŘÍLOHA ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY SPOLEČNOSTI k (nekonsolidovaná, v plném rozsahu, rok končící 31. prosincem 2005)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘÍLOHA ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY SPOLEČNOSTI k 31. 12. 2005 (nekonsolidovaná, v plném rozsahu, rok končící 31. prosincem 2005)"

Transkript

1 PŘÍLOHA ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY SPOLEČNOSTI k (nekonsolidovaná, v plném rozsahu, rok končící 31. prosincem 2005) Obecné vysvětlivky: Účetní závěrka společnosti je sestavena v souladu se zákonem o účetnictví č. 563/1991 Sb. ve znění novel a zákona č. 669/2004 Sb., vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli a účtují ve znění vyhlášky č. 397/2005 Sb. a Českých účetních standardů pro podnikatelé , vydaných MF ČR,oznámených ve Finančním zpravodaji č 11-12/2003. Tato příloha k účetní závěrce je sestavena v souladu s 39 prováděcí vyhlášky a následujícími, které stanoví uspořádání a obsahové vymezení vysvětlujících a doplňujících informací v příloze účetní závěrky pro podnikatele, přehledu o CF a přehledu o změnách vlastního kapitálu Příloha je sestavena jak ve formě tabulek, tak popisným způsobem, aby byla zajištěna přehlednost a srozumitelnost předkládaných informací. Údaje přílohy vycházejí z účetních aj. písemných podkladů účetní jednotky. Hodnotové údaje jsou uváděny v celých tisících Kč, pokud není uvedeno jinak. Jsou uvedeny pouze významné údaje pro posouzení finanční, majetkové a důchodové situace z hlediska externích uživatelů. V příloze jsou k uváděným údajům uvedeny srovnatelné údaje za minulá účetní období, pokud jsou odlišné. Obecné údaje dle 18 odst. 2: Obchodní firma - název: TEPLO BRUNTÁL, a.s Sídlo: Bruntál, Šmilovského ul. 659/6, PSČ IČO: Právní forma: AKCIOVÁ SPOLEČNOST Datum vzniku: Společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, odd. B, vložka 1345 Předmět činnosti: Výroba tepelné energie Rozvod tepelné energie Výroba elektřiny zámečnictví služby se stavebními stroji silniční motorová doprava nákladní vodoinstalatérství, topenářství pronájem movitého a nemovitého majetku Strana 1

2 koupě zboží za účelem jeho prodeje a prodej činnost účetních poradců, vedení účetnictví výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie, nepodléhající licencí, realizované ze zdrojů tepelné energie s instalovaným výkonem 1 zdroje na 50 kw Hlavní činnost společnosti je zaměřena na výrobu a dodávky tepla pro vytápění a TUV, když převážnou většinu odběratelů tvoří obyvatelstvo města Bruntálu, tzn. že ocenění výkonů společnosti je regulováno Energetickým regulačním úřadem v rámci zásad a pravidel věcně usměrňovaných cen, vydaných MF ČR a zákona o cenách č. 526/1990 Sb. ve znění provedených změn. Rozvahový den: Okamžik sestavení řádné účetní závěrky: Základní kapitál, zapisovaný do OR: Zákonný rezervní fond Výše vlastního kapitálu Výsledek hospodaření za r tis. Kč 34 tis. Kč tis. Kč tis. Kč Popis účetní jednotky - založení, charakteristika TEPLO BRUNTÁL, a.s ( společnost ) vznikla 23. května Byla založena jako 100 % dceřinná společnost Města Bruntál, IČO , v rámci procesu privatizace státního podniku Bytový podnik, s. p. Bruntál, rozhodnutím městského zastupitelstva , kdy toto MěZ schválilo výši základního kapitálu nové akciové společnosti Města ve výši tis. Kč a jeho úhradu bez upisování akcií, splacením v plné výši jediným zakladatelem. Zakladatel, jako jediný akcionář nové městské společnosti, rozhodl usnesením valné hromady společnosti o navýšení základního kapitálu společnosti o tis. Kč a to upsáním 916 kmenových akcií na jméno. Zapsaný základní kapitál společnosti tak činil celkem tis. Kč. Upsaný vklad však akcionář nesplatil v plné výši. Proto musela být vytvořena aktivní (daňově neúčinná) opravná položka k nabyté- mu majetku v hodnotě tis. Kč, jejímž výsledkem je negativní ovlivnění výsledku hospodaření společnosti, v délce trvání 15 let, tj. až do r Valná hromada jediného akcionáře společnosti dne rozhodla svým usnesením o snížení základního kapitálu společnosti o tis. Kč, tj. z tis. Kč na tis. Kč a srovnat tak reálnou hodnotu obchodního majetku společnosti a nominálního vyjádření základního kapitálu o objekt Zámecké nám. a částečně snížení ztrát z minulých let. Snížení základního kapitálu bylo provedeno snížením jmenovité hodnoty u 916 ks listinných kmenových akcií na jméno s jmenovitou hodnotou 100 tis. Kč na jmenovitou hodnotu 98 tis. Kč a snížením jmenovité hodnoty u 121 ks listinných kmenových akcií na jméno s jmenovitou hodnotou 10 tis. Kč na jmenovitou hodnotu 9 800,- Kč. Snížený základní kapitál ,- Kč byl zapsán do obchodního rejstříku na základě usnesení KS Ostrava ze dne Zastupitelstvo města na svém III. zasedání dne a IV. zasedání dne schválilo uznání závazků Města Bruntál vůči společnosti TEPLO BRUNTÁL ve výši ,80 Kč z titulu úroků z prodlení v souvislosti s nesplacením zapsaného nepeněžního vkladu a ,20 Kč z titulu nebonitních pohledávek, zmařených investic a neupotřebitelných zásob, vložených do základního kapitálu obchodní společnosti s tím, že 650 tis. Kč bylo uhrazeno do konce r. 2003, v r bylo zaplaceno tis. Kč, v r byly doplaceny částkou 276 tis. Kč úroky a rovněž splátka ve výši 600 tis. Kč byla splacena, a v následujících létech by měl být uhrazen po 600 tis. Kč ročně zůstatek dle splátkového kalendáře, k činí KZ 6,6 mil Kč. Současně stejně jako v r došlo ke snížení opravné položky k nabytému majetku a zúčtování oprávek k této položce tak negativně zatěžuje Strana 2

3 hospodaření společnosti sice již jen polovinou, avšak přesto je z tohoto důvodu každoročně zisk nižší o 727 tis. Kč a bude tomu tak až do r. 2011, kdy v květnu účtování oprávek po 60,5 tis. Kč měsíčně skončí. Osoby s podstatným nebo rozhodujícím vlivem Město Bruntál, IČO , Nádražní 20, Bruntál 100 % Ovládací smlouvy nebo smlouvy o převodech zisku společnost uzavřeny nemá. Změny, k nimž došlo v obchodním rejstříku Během hodnoceného období došlo k novým volbám člena dozorčí rady za zaměstnance, kterému k skončilo volební období. Když ani v 2. kole voleb nezískal žádný z kandidátů (p. Hrdlička, p. Turáková) požadovaný počet hlasů, schválilo představenstvo společnosti na svém mimořádném zasedání změnu volebního řádu a byly vypsány volby nové a dne tak byl za zaměstnance členem DR opětovně zvolen p. Dalibor Hrdlička. Změnu v OR tudíž nebylo nutno provádět, byly pouze odeslány doklady o volbě do sbírky listin. Dne projednalo představenstvo na svém 6. řádném zasedání rezignační prohlášení Ing. Kohuta na funkci předsedy a člena představenstva a.s. (střet zájmů ved. FO MěÚ), které bylo odesláno starostovi města (zakladateli) se žádostí o zabezpečení doplnění představenstva společnosti o nového člena tak, aby byla naplněna příslušná ustanovení obchodního zákoníku, současně na základě stanov společnosti navrhlo jednat o doplnění představenstva s místostarostkou, p. Šutovskou, kterou doporučilo i jako vhodnou kandidátku zakladateli. Na zasedání představenstva , jehož se nezúčastnil žádný zástupce DR, bylo uloženo vyžádal u místostarostů předání zápisu z valné hromady, která se konala a údajně zvolila nového člena představenstva, jelikož uplynuly 3 měsíce od projednání rezignace Ing. Kohuta a společnost nebyla zakladatelem informována. Zápis z VH bez příloh a razítka byl společnosti předán následně Členem představenstva byl z navržených kandidátů (RNDr. Páťal, Mgr. Dvořák, p. Fürst, p. Šutovská) zvolen RNDr. Jaroslav Páťal, který byl ihned společností kontaktován, avšak poslední materiály (platný výpis z RT), potřebné k zápisu do OR, dodal společnosti až Na zasedání představenstva , na kterém měly proběhnout nové volby předsedy a místopředsedy představenstva, byl seznámen se stanoviskem právního zástupce společnosti, JUDr. Zakopala a stanoviskem JUDr. Petřiče k odpovědnosti členů představenstva a VH. V rámci přípravy změny zápisu do OR společnosti bylo zjištěno, že RNDr. Páťal je majitelem a jednatelem I-THERM, spol. s r.o. a členem představenstva Thermocentrum Olomouc a.s., které mají zapsány jako předmět podnikání stejné nebo obdobné činnosti, přestože podepsal místopřísežné prohlášení, že v takových funkcích a společnostech nepůsobí, čímž nejsou dle vyjádření právníka naplněna ustanovení 136 o zákazu konkurence a 196 OZ o zákazu výkonu funkcí členu představenstva a omezeném ručení. RNDr. Páťal uvedl, že Radu Města ve funkci VH předem na své aktivity řádně upozornil a ta neshledala žádný důvod, proč by nemohl být zvolen, současně sdělil, že v žádném případě však nepřijme funkci předsedy představenstva, neboť k tomu nedostal souhlas svých společníků. Funkci předsedy představenstva následně z důvodů pracovního zaneprázdnění ve své soukromé firmě rovněž odmítl člen představenstva Ing. Gorba a místopředsedkyně upozornila na možnost kolize případné funkce předsedy představenstva a svého pracovního zařazení. Valné hromadě dne 13. prosince 2005 bylo představenstvem předloženo stanovisko Mgr. Dudové z katedry obchodního práva UP Olomouc k členství v představenstvu RNDr. Páťala, RM stanovisko právní kanceláře, požadované dozorčí radou společnosti, na jednání VH Strana 3

4 nepředložila a následně potvrdila ve funkci člena představenstva RNDr. Páťala a odvolala Ing. Hladíkovou a Ing. Gorbu, aby mohl být z nových členů zvolen předseda představenstva. Do představenstva pak zvolila člena RM p. Fürsta a Mgr. Dvořáka, který byl následně zvolen předsedou představenstva společnosti, místopředsedou byl zvolen RNDr. Páťal. (viz zápis z jednání mimořádné valné hromady společnosti konané zaslaný KS Ostrava OR do sbírky listin). Složení statutárního a dozorčího orgánu společnosti k rozvahovému dni jméno RČ Funkce od do adresa představenstvo a. s.: Ing. Břetislav Kohut /310 Bruntál, Husova 17 předseda představenstva Mgr. Miroslav Dvořák /4860 předseda představenstva dosud Bruntál, Palackého nám. 16 Ing. Dáša Hladíková /222 Bruntál, Dolní 21 místopředseda představenstva RNDr. Jaroslav Páťal /0380 místopředseda představ dosud Olomouc-Holice, Náves Svobody 22 Ing. Josef Gorba /424 Bruntál, V Táboře 6 člen představenstva Pavel Fürst /0965 člen představenstva dosud Bruntál, Nezvalova 2a dozorčí rada a.s.: Ing. Jana Jílková /1736 Bruntál, Dr. E. Beneše 5 předseda dozorčí rady dosud Mgr. Petr Novotný /0307 člen dozorčí rady dosud Bruntál, 9. května 2 Dalibor Hrdlička /270 člen dozorčí rady dosud Bruntál, Revoluční 4 (za zaměstnance) Organizační struktura: Valná hromada (tvořena Radou Města Bruntál) - představenstvo a. s. úseky útvary - hospodářská střediska Strana 4

5 Společnost je rozdělena do 3 základních úseků: úsek ředitele a.s. do jeho působnosti spadá: - sekretariát, podatelna, public relation, (do budoucna strategický marketing) - vedoucí úseků úsek ekonomický a obchodní do jeho působnosti jsou začleněny: - útvar účetnictví, pohledávek, daní a financování - útvar mezd, hmotné motivace a personální - útvar kalkulací, cen, rozpočetnictví a obchodní - útvar MTZ, sklady a fakturace - pokladna, spisovna, archív úsek výrobně technický do jeho působnosti jsou začleněny: - útvar investic, dodavatelské údržby a dopravy - energetika a odpadové hospodářství - útvar centrálních výtopen - útvar nízkotlakých kotelen - útvar strojní údržby, měření a regulace Hospodářská střediska tvoří: správa společnosti střediska výroby a rozvodů dle jednotlivých centrálních výtopen střediska nízkotlakých blokových kotelen a kotelen domovních pomocná a obslužná střediska (údržba, měření a regulace, doprava, dopravní technika, dispečink, zásobování apod.) Vzhledem k povinnosti účtovat odděleně za činnosti vykonávané na základě licence (tj. v a.s TEPLO BRUNTÁL za licencované činností skupiny 31 - výroba tepelné energie, skupiny 32 - rozvod tepelné energie a skupiny 11 - výroba elektřiny) výroba a rozvody a za činnosti ostatní, uložené 20 zákona 458/2000 Sb. energetický zákon, byl počet středisek u licencovaných činností zvýšen tak, aby bylo možné sledovat a účtovat vzniklé náklady a výnosy samostatně za výrobu, rozvody a společné ostatní činnosti každé z výtopen, popř. kotelny. Informace o obchodní společnosti, v níž má účetní jednotka podstatný nebo rozhodující vliv Obchodní firma - název: TEPLO ETES Bruntál, s.r.o. Sídlo : Bruntál, Šmilovského 659/6, PSČ IČO : Datum vzniku: Společnost zapsána v OR vedeném KS Ostrava, odd. C, vložka Právní forma: SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM Výše základního kapitálu : 100 tis. Kč Výše podílu účetní jednotky na ZK k : 100 % Strana 5

6 Výše vlastního kapitálu k : tis. Kč Účetní výsledek hospodaření r. 2000: - 3 tis. Kč Účetní VH za r. 2001: tis. Kč Účetní VH za r. 2002: tis. Kč Účetní VH za r. 2003: -151 tis. Kč Účetní VH za r, 2004: tis. Kč Výše účetního výsledku hospodaření za r. 2005: tis. Kč Ovládací smlouvy nebo smlouvy o převodech zisku společnost uzavřeny nemá. Statutární orgán: Ing. Jan Zahálka, MBA RČ /395 jednatel od dosud Jesenická 16, Bruntál TEPLO ETES Bruntál, s.r.o. vznikla 21. prosince 2000 zápisem do obchodního rejstříku. Byla založena jako 50 % dceřinná společnost TEPLO BRUNTÁL, a.s., a 50 % dceřinná společnost ETES, s.r.o. Přerov, IČO v rámci procesu přípravy investiční akce Modernizace a rekonstrukce centrálních zdrojů tepla sídliště Chelčického a sídliště Dolní v Bruntále vč. výstavby plynové kotelny schválením zakladatele TEPLO BRUNTÁL, a.s., tj. Městem Bruntál a představenstvem a.s. Dne byla sepsána oprávněnými zástupci společností TEPLO BRUNTÁL, a.s. a ETES, s.r.o. Přerov Společenská smlouva o založení společnosti s ručením omezeným za účelem realizace projektu přechodu parního vytápění na teplovodní a optimalizace spotřeby tepla ve městě Bruntál dle studie společnosti ETES, s.r.o. vč. pořízení nové topné technologie a způsobu jejího provozování. Rozhodnutím valné hromady jediného akcionáře společnosti TEPLO BRUNTÁL, a.s. dne došlo ke schválení odkupu obchodního podílu společníka ETES Přerov na společnosti TEPLO ETES s.r.o. a usnesením valné hromady společnosti TEPLO ETES s.r.o. konané za přítomnosti notáře dne byla schválena smlouva o převodu obchodního podílu společnosti ETES ve společnosti TEPLO ETES ve výši 50 % na společníka TEPLO a.s., tím se stala společnost TEPLO BRUNTÁL, a.s. 100 % vlastníkem dceřinné společnosti. Tato skutečnost byla řádně zapsána do OR. Ke dni nabyla účinnosti smlouva o cesi leasingové smlouvy na akci Modernizace CZT Bruntál z TEPLA ETES na mateřskou společnost TEPLO BRUNTÁL a.s.. Vzhledem k uzavření podnájemní smlouvy na část kotelny a změně provozovatele v r byla zajištěna obsluha kotelny na základě uzavřené smlouvy mezi TEPLO BRUNTÁL a.s., TEPLO ETES Bruntál s.r.o. a Limova a.s., od pak pro firmu Kofola a.s. Krnov a v současné době se jedná s firmou R. K. ELIXÍR s.r.o. Praha. Zaměstnanci Celkový fyzický počet zaměstnanců Strana 6

7 z toho: ženy muži dělníci z toho sezónní: THP Průměrný přepočtený počet zaměstnanců, členů řídících orgánů společnosti během účetního období a výše osobních nákladů průměr.přepočt. počet zaměstnanců z toho vedoucích počet členů řídících orgánů z toho představenstva dozorčí rady osobní náklady celkem vč. zůst. rezervy v tom odměny statut. orgánů Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisku a ztráty Významné položky rozvahy nebo výkazu zisku a ztráty pro analýzu výkazů a pro hodnocení finanční a majetkové situace a výsledku hospodaření účetní jednotky Na důchodovou situaci firmy měla opět i v roce 2005 pozitivní vliv ta skutečnost, že společnost mohla v případě potřeby využívat kontokorentního úvěrování. Využívala také možnosti sjednávat s dodavateli delší dobu splatnosti, popř. splátkové kalendáře, s velkými odběrateli pak upravovala platby záloh, aby tak vhodně dle aktuální potřeby řešila svou finanční situaci a vykryla rozdíl v potřebách a zdrojích, neboť 90 % odběratelů, které tvoří obyvatelstvo, hradí dodávky tepla v průběhu roku pouze zálohově měsíčně ve výši 1/12 předpokládaných ročních nákladů, nikoliv ve skutečné výši a kromě toho společnosti stále ještě nebyly některými odběrateli, přes soudní i exekuční vymáhání, zaplaceny pohledávky z minulých topných sezón, které dosahují výše přes 6 mil. Kč (viz dále přehled pohledávek) a jiné pohledávky v částce cca 7 mil. Kč (Město). Povolenky na emise skleníkových plynů Rozhodnutím Ministerstva životního prostředí byly v souladu s národním alokačním plánem společnosti v r povoleny emise skleníkových plynů na provozované energetické zařízení o Strana 7

8 projektovaném tepelném příkonu 32,86 MW, sestávající ze 6 spalovacích zdrojů na CV Dolní a správcem registru v souladu se zákonem 695/2004 Sb. o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů přiděleny povolenky v objemu EUA. Pro tento účel byl zřízen účet v rejstříku a uzavřena smlouva o jeho vedení s Operátorem trhu s elektřinou, a.s. Praha a přiděleno právo používat informační systém Národního Rejstříku obchodování s povolenkami. Povolenky byly na tento účet připsány dne Jejich ocenění při zaúčtování do účetnictví na účet 019 (jiný dlouhodobý majetek povolenky na emise) a účet 347 (ostatní dotace povolenky na emise) bylo zjištěno dotazem u APT Bussines Group s.r.o. a byla použita zavírací cena emisních povolenek na burze EFX Leipzig ze dne , která činila 23,1 EUR (kurs ČNB 29,685). Dále byla vybrána brokerská společnost a to Pravda Capital s.r.o. a uzavřena smlouva o obstarání prodeje a nákupu povolenek. V prosinci byl uzavřen spotový kontrakt a na burze prodáno 2 tis. ks přebývajících povolenek s tím, že skutečný rozdíl k bude dorovnán z přídělu povolenek v 2. roce 1. tříletého obchodovacího období v únoru 2006, tj. před datem vyřazení a odevzdání povolenek. Prodej povolenek byl zaúčtován na účet 541 a 019 v ceně pořízení a současně jako pohledávka vůči brokerské společnosti, na účet 315 a 641 a realizován za 21,45 EUR při kursu ČNB 28,95, tzn. zisk společnosti činil ,- Kč. Skutečně vypuštěné CO2 k činily ,19 t, tj. byly v důsledku vyšších mrazů koncem roku byla spotřeba povolenek vyšší o 167 ks. Spotřeba ve skutečné výši t byla zaúčtována na účet 548 (Ost. provoz. nákl. spotřeba povolenek na emise) v pořiz. ceně a účet 389 a proti tomu zápis na účet 347 a 648 (spotřeba povolenek) ve výši konečného zůstatku t. Povolenky jsou vedeny s ohledem na zařazení do dlouhodobého nehmotného majetku na příslušné kartě povolenek s využitím zařazovacích a vyřazovacích protokolů. Dne 13, byla na účet v registru připsána 2/3 z objemu povolenek pro 1. obchodovací období, tj EUA a oceněna burzovním kursem 25,59 EUR (ČNB 28,42 Kč). V souladu se zákonem byla vybrána z autorizovaných firem společnost Technické služby ochrany ovzduší Ostrava spol. s r.o., která zpracovala strategickou analýzu, rizikovou analýzu, plán ověřování a zprávu o ověření emisí skleníkových plynů, na základě kterých provedla verifikaci výkazu o množství emisí skleníkových plynů pro zařízení CV Dolní za rok 2005 a vydala Prohlášení o ověření emisí skleníkových plynů, které bylo odesláno MŽP. Současně bylo z účtu v registru vyřazeno celkem ks povolenek, tyto se zaúčtují na účet 389 a 019 a rozdíl 1 ks v hodnotě 686,- Kč na účet 548. Úvěry a půjčky Krátkodobé finanční výpomoci společnost nemá. Dlouhodobá půjčka na výstavbu plynové kotelny na CV Dolní v souvislosti s investiční akcí Modernizace CZT sídliště Dolní a Chelčického ve výši tis. Kč s úrokovou sazbou 10,5 % byla společnosti poskytnuta v r leasingovou společností EFIS, a.s. Praha se čtvrtletními splátkami 65 tis. Kč vč. úroků, splatná do 10. let. Zůstatek této půjčky k na účtu 479 činil tis. Kč a v průběhu roku byl splacen. K průběžnému financování provozních potřeb využívá společnost kontokorentního úvěru s rámcem 7 mil. Kč u Volksbank CZ a.s. s termínem splatnosti a úrokovou sazbou odvislou od 3M PRIBOR čtvrtletně aktualizovanou (5,25 %). Na základě žádosti společnosti byl tento úvěr prolongován o další rok a od opětovně. Dlouhodobý bankovní investiční úvěr na splacení závazků, vyplývajících z leasingové smlouvy na vybudování trafostanice a ekologizací kotlů na CV Dolní, přebudováním na fluidní spalování, Strana 8

9 vůči Quality leasing a.s. Praha, pozdějií Appian Leasing, nyní Servis Leasing a.s. (přeúvěrování) poskytla společnosti se zárukou Města VOLKSBANK CZ, a.s. Brno v březnu 2000 ve výši tis. Kč se čtvrtletními splátkami a čtvrtletně aktualizovanou debetní úrokovou sazbou odvislou od 3M PRIBOR (4,5 %), splatný k Zůstatek úvěru k činí tis. Kč, když během roku bylo splaceno cca 4.5 mil. Kč. V souvislosti s cesí leasingové smlouvy Modernizace CZT v Bruntále, sídliště Dolní a Chelčického, uzavřené s EFIS a.s. Praha, z dceřinné firmy TEPLO ETES přímo na akciovou společnost TEPLO BRUNTÁL, a.s., bylo ve 4. čtvrtletí 2005 docíleno souhlasu EFISu s jednáním o přeúvěrování zůstatku kupní ceny předmětu leasingu a následně s jednorázovým zaplacením mimořádné leasingové splátky převažujícího leasingového nájemného splatného do r a zahájena konkrétní jednání s VOLKSBANK CZ, a.s. Brno o poskytnutí příslušného dlouhodobého účelového investičního úvěru. Po projednání novými představenstvy EFISu i TEPLO BRUNTÁL byla v lednu 2006 podepsána úvěrová smlouva na Kč ,90. Úvěr je splatný do , s mimořádnou splátkou ,- Kč k a dále čtvrtletními splátkami ,- Kč, úroková sazba je vázána na 3M PRIBOR CZK (bez poskytnutí záruky zakladatelem) a činila při podpisu smlouvy 3,94 % p.a., v současné době byla změněna na 3,84 % p.a.. Dlouhodobý hmotný majetek pořizovaný formou finančního pronájmu s následnou koupi Společnost na leasing (90 měsíců) i nadále pořizuje hmotný dlouhodobý majetek na CV Dolní, týkající se ekologizace, v celkové hodnotě 65 mil. Kč (trafostanice a úprava kotlů K1 - K4 na systém fluidního spalování CV Dolní, zajišťovaný leasingovou společností Quality Leasing, později Appian Leasing, nyní Servis Leasing. a.s. Praha), Do nákladů se toto leasingové nájemné, které za r činilo již jen tis. Kč, dříve činící ročně tis. Kč, dostává prostřednictvím časového rozlišení. V 3/2005 skončila 1. ze 4 LS, na jeden z kotlů, v hodnotě ,- Kč (bez DPH 22 %), který byl odkoupen za 10 tis. Kč. Další ze smluv na 2. kotel v hodnotě ,- Kč (bez DPH 22 %) skončila v 1/2006 a kotel byl odkoupen za 5 tis. Kč. Předposlední smlouva na trafostanici v hodnotě ,- Kč (bez 22 % DPH) skončila v 3/2006 a byla odkoupena za 1 tis. Kč. Poslední ze smluv na 2 kotle v hodnotě ,- Kč (bez 22 % DPH) má termín ukončení 4/2006. Společnost dále pořizuje od května 2004 hmotný dlouhodobý majetek na CV Dolní - Modernizace a rekonstrukce CZT v hodnotě cca 105 mil. Kč vč. DPH 22 %, (tj. po odpočtu částky 33 mil. Kč uhrazené za leasing již TEPLEM ETES) splatný k , který měla od 4/2002, tj. předtím, než došlo k cesi leasingové smlouvy, v podnájmu od své dceřinné společnosti TEPLO ETES s.r.o.. Investice spočívá v přechodu z parovodního na teplovodní vytápění, tj. ze čtyřtrubkových na dvoutrubkové předizolované potrubí, zrušení 8 stávajících výměníkových stanic a jejich nahrazení výměníkovou stanicí v centrální výtopně a 87 tlakově nezávislými objektovými a domovními předávacími stanicemi, dodávajícími teplou užitkovou vodu daným objektům přímo. Dále v napojení odběratelů stávající plynové centrální výtopny Chelčického na výtopnu Dolní, využívající pevných paliv, která byla již dříve modernizována a ekologizována, zbudování centrálního dispečinku a využití moderní technologie měření a regulace včetně kompletace nově přistavěné plynové kotelny na CV Dolní, sloužící jako špičkový zdroj. Komplex smluv tvořících Leasingový obchod, jehož účastníky se stalo Město Bruntál, ETES s.r.o Přerov, TEPLO ETES Bruntál, s.r.o. a TEPLO BRUNTÁL, a.s., byl podepsán s leasingovou společností EFIS, a.s. Praha dne Tato leasingová smlouva, jak již bylo dříve uvedeno, byla přeúvěrována vč. úhrady poplatku za dřívější ukončení, čímž došlo k úhradě zůstatku pořiz. ceny a současně se snížila výrazně i částka placena EFIS a.s. Praha za finanční činnost. Součet úhrad za finanční činnost, splátek úvěru a úroků z něj je nižší, než kolik činila původní leasingová splátka, takže dochází k úsporám i ve finančním toku, nejen v nákladech. Strana 9

10 Celková úspora (bez poskytnutí ručení za úvěr Městem) by měla dosáhnout několika mil. Kč (v závislosti na vývoji úrokových sazeb, které jsou v současné době příznivé). Sjednanou sazbu float je však možné při neúměrném zvýšení jednorázově změnit na fix. Ukazatel Součet splátek nájemného za celou dobu předpokládaného pronájmu (hodnota leasingových smluv celkem) bez DPH 22 % 2. Skutečně uhrazené splátky nájemného z finanč. pronájmu ke dni účetní závěrky - v daném roce - v kumulaci bez T-E Rozpis částky budoucích plateb z titulu fin. pronájmu Dle splátkových kalendářů (bod 1 2) dle skutečné doby splatnosti - splatné do 1 roku splatné po jednom roce Rozpis částky budoucích plateb leasingu po přeúvěrování v 1/2006: Dle splátkového kal. do 1 roku splatné po jednom roce 613 Věcné břemeno, které společnost nese, spočívá v povolení vstupu a vjezdu na pozemkové parcely 1918/2 a 1924/2 na CV Chelčického pro majitele truhlářství, sousedícího bezprostředně s kotelnou. Významné události mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení účetní závěrky Vyjmauzavření úvěrové smlouvy ve výši 55 mil. Kč se splatností do r viz bod (řešení závazku z leasingu CZT) a navrhovaného řešení k umoření pohledávek za Městem v důsledku investic, spojených s akcí Modernizace CZT viz bod k žádným jiným významným událostem, které by měly podstatný vliv na důchodovou aj. situaci ve společnosti, nedošlo. Výnosy Výkaz zisků a ztráty Ceny za dodávky TE jejich stanovení a vliv na výši tržeb Výnosy za rok 2005 stejně jako v minulých létech ovlivnily z 99 % ceny dodávek tepelné energie. Veškeré dodávky tepla pro vytápění i teplé vody (tj. tepelné energie, TE) jak pro obyvatelstvo, Strana 10

11 tak i firmy, patří mezi služby s tzv. věcně usměrňovanými cenami, které však jsou ještě dále regulovány cenovými rozhodnutími Energetického regulačního úřadu. Tato věcně usměrňovaná regulovaná cena TE, stanovována cenovým rozhodnutím Energetického regulačního úřadu pro dané regulační období (pro r CR 9/2004), ovšem bohužel nepokrývá veškeré nezbytné náklady společnosti vzniklé provozem firmy, byť se jedná o náklady vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů společnosti, tj. daňově účinné, uznatelné náklady. Podle pravidel regulace, vydávaných Energetickým regulačním úřadem, do ceny za dodávky tepelné energie nesmějí být některé tyto oprávněné náklady zahrnovány, jedná se např. o zůstatkové ceny vyřaz. dlouhodobého majetku a zásob vč. nákladů na vyřazení mimo majetku, který ztratil způsobilost užívání, odpisy majetku vyšší než odpovídají rovnoměrného daňového odepisování,odpisy z neprovozovaného zařízení pro výrobu a rozvod TR kromě záložních a špičkových tepelných zdrojů, náklady na dočasně nevyužívaný majetek apod., které nemá společnost následně z čeho pokrýt a tím dochází ke ztrátám v hospodaření, resp. podstatně horšímu výsledku hospodaření, než ve společnosti, která takto regulované ceny a stanovovány ekonomicky oprávněné náklady ještě navíc mimo zákon o účetnictví a zákon o daních z příjmů nemá. Dalším diskriminačním opatřením ERÚ je ta skutečnost, že pokud společnost vykazovala v minulém období ztrátu, nemůže dle cenového rozhodnutí kalkulovat při stejně vysokých nákladech v daném roce zisk, byť příslušný zákon o cenách stanovuje, že firma na přiměřený zisk obvyklý v daném odvětví, má nárok. Regulovanou cenu tepla, tj. vypočtenou konečnou cenu z předešlého roku, lze vedle změn proměnných ekonomicky oprávněných nákladů (při bezpečné, hospodárné a spolehlivé výrobě a rozvodu tepelné energie) (tzn. nákladů na palivo, aditiva, dopravu paliva, energie, likvidaci popela aj. odpad. Látek, technologickou vodu a chemikálií na jejich úpravu, poplatek za znečišťování ovzduší v základní sazbě a emisní povolenky nakoupené nad přiděl pro zajištění dodávek/, navýšit pouze o meziroční nárůst účetních odpisů majetku souvisejícího s výrobou a rozvodem tepelné energie, nárůst nákladů, vyvolaných změnou právních předpisů, pokud souvisejí s výrobou a rozvodem tepelné energie, mzdových nákladů a zákonného pojištění jen o míru inflace sníženou o 1 % dle ČSÚ, nákladů na externí služby související s údržbou tepelného zařízení o míru inflace, sníženou o 1 %. Současně se za ekonomicky oprávněný nepokládá náklad na leasing, nýbrž pouze jen rozdíl, odpovídající rovnoměrnému odpisu. Tato opatření opět teplárenské firmy diskriminují proti jiným hospodářským subjektům. Každá firma musí dbát na svůj majetek a řádně jej udržovat a opravovat a nemůže nutit své dodavatelé, aby v důsledku cenové regulace teplárenských firem, kterým je povolen růst nákladů na dodavatelské opravy a údržbu o 1 % menší, než byla loňská inflace, nepromítaly do svých cen růst svých nákladů Teplárenská firma je tak nucena některé opravy a údržbu svého majetku buďto neprovádět, zejména nejde-li přímo o zařízení na výrobu a rozvod TE, anebo provést na úkor jiných nákladů či svého zisku. Stejně tak ve mzdové oblasti pokud by teplárenská firma dodržovala cenové rozhodnutí, každoročně navýšit mzdy pouze o 1 % méně než činí inflace, vědomě by neudržela ani 100 % reálných mezd mzdy jejich zaměstnanců by rok od roku klesaly (jak by asi na takové opatření reagovali samotní úředníci ERÚ, kdyby se takové opatření mělo týkat jejich mezd, když růst mezd ve státní sféře činí každoročně od 10 % výše?). Vzhledem k tomu je opět firma nucena ušetřit na jiných nákladech, pokud ještě má kde anebo pokud nevykazuje z předešlých let dostatečně vysoký zisk. Jak dlouho ovšem takto může postupovat? Na tyto dotazy představitelé ERÚ ani SEI nedokázali odpovědět. Navíc, když společnost sníží v důsledku optimalizace tepelného zařízení své náklady, nesmí si celou úsporu promítnout k pokrytí např. potřebných oprav nad inflaci 1 % a přiměřeného zisku, ale může využít pouze max. 90 % dosažené úspory, ale to jen za předpokladu, že je trvalého charakteru! Přestože zástupci společnosti na tuto diskriminaci upozorňují na všech seminářích a jednáních všechny, kteří cenovou problematiku mohou ovlivnit a tyto problémy řešit, včetně např. Teplárenského sdružení, pracovníky Státní energetické inspekce, ERÚ, poradenských firem aj., jde víceméně o ojedinělou aktivitu. Několika velkým společnostem, které využily zvýhodnění dříve umožněných předpisy MF ČR a měly tak zcela jiné výhodné vstupní podmínky pro současnou regulaci, jako ČEZ (instal.tepelný výkon na kotlích MW), Dalkia ČR (2 886,3 MW), Elektrárna Opatovice (1 331,6 MW), Energotrans (1 070 MW), Mittal Strana 11

PŘÍLOHA ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY SPOLEČNOSTI k 31. 12. 2009 (nekonsolidovaná, v plném rozsahu, rok končící 31. prosincem 2009)

PŘÍLOHA ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY SPOLEČNOSTI k 31. 12. 2009 (nekonsolidovaná, v plném rozsahu, rok končící 31. prosincem 2009) PŘÍLOHA ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY SPOLEČNOSTI k 31. 12. 2009 (nekonsolidovaná, v plném rozsahu, rok končící 31. prosincem 2009) 1. Obecné vysvětlivky: Účetní závěrka společnosti je sestavena v souladu se zákonem

Více

PŘÍLOHA ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY SPOLEČNOSTI k 31. 12. 2011 (nekonsolidovaná, v plném rozsahu, rok končící 31. prosincem 2011)

PŘÍLOHA ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY SPOLEČNOSTI k 31. 12. 2011 (nekonsolidovaná, v plném rozsahu, rok končící 31. prosincem 2011) PŘÍLOHA ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY SPOLEČNOSTI k 31. 12. 2011 (nekonsolidovaná, v plném rozsahu, rok končící 31. prosincem 2011) 1. Obecné vysvětlivky: Účetní závěrka společnosti je sestavena v souladu se zákonem

Více

PŘÍLOHA ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY SPOLEČNOSTI k 31. 12. 2013 (nekonsolidovaná, v plném rozsahu, rok končící 31. prosincem 2013)

PŘÍLOHA ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY SPOLEČNOSTI k 31. 12. 2013 (nekonsolidovaná, v plném rozsahu, rok končící 31. prosincem 2013) PŘÍLOHA ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY SPOLEČNOSTI k 31. 12. 2013 (nekonsolidovaná, v plném rozsahu, rok končící 31. prosincem 2013) 1. Obecné vysvětlivky: Účetní závěrka společnosti je sestavena v souladu se zákonem

Více

PŘÍLOHA. ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY SPOLEČNOSTI k 31. 12. 2010

PŘÍLOHA. ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY SPOLEČNOSTI k 31. 12. 2010 PŘÍLOHA ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY SPOLEČNOSTI k 31. 12. 2010 (nekonsolidovaná, v plném rozsahu, rok končící 31. prosincem 2010) 1. Obecné vysvětlivky Účetní závěrka společnosti je sestavena v souladu se zákonem

Více

PŘÍLOHA. ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY SPOLEČNOSTI k 31. 12. 2007

PŘÍLOHA. ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY SPOLEČNOSTI k 31. 12. 2007 PŘÍLOHA ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY SPOLEČNOSTI k 31. 12. 2007 (nekonsolidovaná, v plném rozsahu, rok končící 31. prosincem 2007) 1. Obecné vysvětlivky: Účetní závěrka společnosti je sestavena v souladu se zákonem

Více

Centrální zásobování teplem Teplo bez starostí

Centrální zásobování teplem Teplo bez starostí Výroční zpráva Centrální zásobování teplem Teplo bez starostí OBSAH I. ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA 2 II. CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI 3 1. Organizační struktura 3 2. Orgány společnosti 4 3. Údaje

Více

KLATOVSKÁ TEPLÁRNA, akciová společnost, Jateční 660, 339 01 Klatovy II.

KLATOVSKÁ TEPLÁRNA, akciová společnost, Jateční 660, 339 01 Klatovy II. KLATOVSKÁ TEPLÁRNA, akciová společnost, Jateční 66, 339 1 Klatovy II. VÝROČNÍ ZPRÁVA 21 Březen 211-1- Obsah výroční zprávy strana Úvodní slovo ředitele společnosti 3 Představení společnosti a organizační

Více

Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010

Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Výroční zpráva Obsah 2 Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Váš spolehlivý partner ve světě tepla Obsah 4 Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Obsah Profil společnosti 6 Přehled vybraných technických

Více

ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ

ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ OBSAH 4. Základní identifikační údaje 4. Předmět podnikání 5. Úvodní slova předsedy představenstva 6. Orgány společnosti 7. Organizační struktura 8. Struktura vlastníků společnosti 8. Údaje o cenných papírech

Více

Úvodní slovo předsedy představenstva 4. Charakteristika společnosti 6. Valné hromady 12

Úvodní slovo předsedy představenstva 4. Charakteristika společnosti 6. Valné hromady 12 O S T R O V S K Á T E P L Á R E N S K Á a k c i o v á s p o l e č n o s t VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 O S T R O V S K Á T E P L Á R E N S K Á V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 3 Úvodní slovo předsedy představenstva

Více

Druhým strategickým pilířem je rozvoj aktivit ve vybraných cílových zemích mimo území České republiky. Skupina ČEZ se zaměřuje zejména na trhy ve

Druhým strategickým pilířem je rozvoj aktivit ve vybraných cílových zemích mimo území České republiky. Skupina ČEZ se zaměřuje zejména na trhy ve VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ÚVOD Skupina ČEZ je dynamickým integrovaným energetickým koncernem působícím v řadě zemí střední a jihovýchodní Evropy a Turecku s ústředím v České republice. Hlavní předmět podnikání

Více

Úvodní slovo předsedy představenstva 4. Charakteristika společnosti 6. Valná hromada 12. 5. 2009 11

Úvodní slovo předsedy představenstva 4. Charakteristika společnosti 6. Valná hromada 12. 5. 2009 11 O S T R O V S K Á T E P L Á R E N S K Á, a. s. V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 9 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 9 Úvodní slovo předsedy představenstva 4 Charakteristika společnosti 6 Valná hromada 12.

Více

Teplárna Liberec, a.s. Výroční zpráva. za období fiskálního roku od 1. 10. 2013 do 30. 9. 2014. Výroční zpráva 2013 2014 2

Teplárna Liberec, a.s. Výroční zpráva. za období fiskálního roku od 1. 10. 2013 do 30. 9. 2014. Výroční zpráva 2013 2014 2 Teplárna Liberec, a.s. Výroční zpráva za období fiskálního roku od 1. 10. 2013 do 30. 9. 2014 Výroční zpráva 2013 2014 2 Obsah Obecná část... 4 1. Úvodní slovo... 5 2. Profil společnosti... 7 3. Organizační

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 Spis. zn.: 311/001/31/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 sestavená dle Zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění Součástí Výroční zprávy je i Účetní závěrka a Zpráva o auditu V Uherském Hradišti,

Více

Výroční zpráva 2014. Veolia Energie Mariánské Lázně, s.r.o.

Výroční zpráva 2014. Veolia Energie Mariánské Lázně, s.r.o. Výroční zpráva 2014 Veolia Energie Mariánské Lázně, s.r.o. Obsah 1 Identifikační a obecné údaje společnosti 2 1.1 Základní údaje o společnosti 2 1.2 Charakteristika společnosti 3 1.3 Orgány společnosti

Více

Vybrané ukazatele (dle CAS) 2008

Vybrané ukazatele (dle CAS) 2008 výroční zpráva 2008 výroční zpráva 2008 Vybrané ukazatele (dle CAS) 2008 SMP Net, s.r.o. 2 Vybrané ukazatele (dle CAS) 2008 Tržby (mil. Kč) 2 74 EBITDA (mil. Kč) 959 Provozní zisk (mil. Kč) 475 Zisk před

Více

OBSAH. Identifikační a kontaktní údaje 29

OBSAH. Identifikační a kontaktní údaje 29 OBSAH I. PREZENTAČNÍ ČÁST Úvodní slovo předsedy představenstva 6 Základní údaje o společnosti 7 Zpráva představenstva 8 Orgány společnosti 9 Základní schéma organizační struktury 10 Představení jednotlivých

Více

Obsah. Představení Skupiny Severní energetická

Obsah. Představení Skupiny Severní energetická Obsah Představení Skupiny Severní energetická Údaje o osobách zodpovědných za výroční zprávu Slovo člena představenstva Profil společnosti Základní údaje o společnosti Předmět podnikání Hlavní události

Více

obsah výroční zprávy Finanční část

obsah výroční zprávy Finanční část obsah výroční zprávy Profil společnosti 5 Přehled vybraných technických a ekonomických ukazatelů 9 Významné události roku 2013 11 Úvodní slovo předsedy představenstva 13 Statutární orgány a management

Více

Vybrané ukazatele (dle CAS) 2007

Vybrané ukazatele (dle CAS) 2007 výroční zpráva 2007 výroční zpráva 2007 Vybrané ukazatele (dle CAS) 2007 SMP Net, s.r.o. 2 Vybrané ukazatele (dle CAS) 2007 Tržby (mil. Kč) 2 058 EBITDA (mil. Kč) 87 Provozní zisk (mil. Kč) 84 Zisk před

Více

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA 2 0 0 3 N E J E N Č I S T É T E P L O

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA 2 0 0 3 N E J E N Č I S T É T E P L O VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 N E J E N Č I S T É T E P L O OBSAH Základní identifikační údaje 3 Předmět podnikání společnosti 5 Výsledky společnosti ve zkratce 6 Významné události v roce 2003 8 Úvodní slovo předsedy

Více

Škrobárny Pelhřimov, a.s., Křemešnická 818, Pelhřimov VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ HOSPODÁŘSKÉHO ROKU 2013/2014

Škrobárny Pelhřimov, a.s., Křemešnická 818, Pelhřimov VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ HOSPODÁŘSKÉHO ROKU 2013/2014 , Křemešnická 818, Pelhřimov VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ HOSPODÁŘSKÉHO ROKU 2013/2014 Pelhřimov 7. 1. 2015 ÚVODNÍ SLOVO K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ Vážení akcionáři, začátek hospodářského roku 2013/2014 byl jako

Více

OBSAH. OLTERM & TD OLOMOUC, a.s.

OBSAH. OLTERM & TD OLOMOUC, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 1 OLTERM & TD OLOMOUC, a.s. je výrobcem a dodavatelem tepelné energie pro byty, školská zařízení, terciální a komerční sféru. Společnost dále zajišťuje provoz Plaveckého stadionu Olomouc

Více

PROJEKT MLADOBOLESLAVSKO ČIŠTĚNÍ A ODKANALIZOVÁNÍ ODPADNÍCH VOD REKONSTRUKCE ČOV I MLADÁ BOLESLAV

PROJEKT MLADOBOLESLAVSKO ČIŠTĚNÍ A ODKANALIZOVÁNÍ ODPADNÍCH VOD REKONSTRUKCE ČOV I MLADÁ BOLESLAV PROJEKT MLADOBOLESLAVSKO ČIŠTĚNÍ A ODKANALIZOVÁNÍ ODPADNÍCH VOD REKONSTRUKCE ČOV I MLADÁ BOLESLAV Nádrže oběhové aktivace Odvětrání kolektory Vyhnívací nádrž s plynojemem, kotelna, provozní budova PROJEKT

Více

VÝROČNÍ. zpráva. ČEZ Energo, s.r.o. >> 11

VÝROČNÍ. zpráva. ČEZ Energo, s.r.o. >> 11 >> 11 VÝROČNÍ zpráva ČEZ Energo, s.r.o. Obsah Skupina ČEZ 3 Úvodní slovo generálního ředitele 5 Zpráva nezávislého auditora pro společníky společnosti ČEZ Energo, s.r.o. 6 Zpráva nezávislého auditora

Více

VÝROCNÍ ˇ ZPRÁVA 2014

VÝROCNÍ ˇ ZPRÁVA 2014 VÝROCNÍ ˇ ZPRÁVA 2014 OBSAH I. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Základní identifikační údaje.... 4 Filozofie a cíle společnosti.................................................................. 5 II. ZPRÁVA

Více

Obsah. Dalkia Industry CZ, a.s.

Obsah. Dalkia Industry CZ, a.s. výroční zpráva 2012 Dalkia Industry CZ, a.s. je provozovatelem jedné z největších lokálních distribučních soustav v České republice, vyrábí a dodává teplo pro organizaci podléhající Hornímu zákonu, tj.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008 Vybrané ukazatele (dle CAS) 2008 Tržby (mil. Kč) 1 301 EBITDA (mil. Kč) 641 Provozní zisk (mil. Kč) 392 Zisk před zdaněním (mil. Kč) 404 Zisk po zdanění (mil. Kč) 439 Investice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. RWE Energo, s.r.o.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. RWE Energo, s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 RWE Energo, s.r.o. Vybrané ukazatele (dle CAS) 2013 Tržby celkem (mil. Kč) 658 EBITDA (mil. Kč) 46 Provozní zisk (mil. Kč) -66 Zisk před zdaněním (mil. Kč) -43 Zisk po zdanění (mil.

Více

OBSAH. Dalkia Kolín, a.s.

OBSAH. Dalkia Kolín, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 1 Dalkia Kolín, a.s. která dříve působila pod názvem Elektrárna Kolín, se stala členem skupiny Dalkia v České republice v lednu 2007. Dalkia Kolín zásobuje tepelnou energií dodávanou v

Více