PŘÍLOHA ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY SPOLEČNOSTI k (nekonsolidovaná, v plném rozsahu, rok končící 31. prosincem 2005)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘÍLOHA ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY SPOLEČNOSTI k 31. 12. 2005 (nekonsolidovaná, v plném rozsahu, rok končící 31. prosincem 2005)"

Transkript

1 PŘÍLOHA ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY SPOLEČNOSTI k (nekonsolidovaná, v plném rozsahu, rok končící 31. prosincem 2005) Obecné vysvětlivky: Účetní závěrka společnosti je sestavena v souladu se zákonem o účetnictví č. 563/1991 Sb. ve znění novel a zákona č. 669/2004 Sb., vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli a účtují ve znění vyhlášky č. 397/2005 Sb. a Českých účetních standardů pro podnikatelé , vydaných MF ČR,oznámených ve Finančním zpravodaji č 11-12/2003. Tato příloha k účetní závěrce je sestavena v souladu s 39 prováděcí vyhlášky a následujícími, které stanoví uspořádání a obsahové vymezení vysvětlujících a doplňujících informací v příloze účetní závěrky pro podnikatele, přehledu o CF a přehledu o změnách vlastního kapitálu Příloha je sestavena jak ve formě tabulek, tak popisným způsobem, aby byla zajištěna přehlednost a srozumitelnost předkládaných informací. Údaje přílohy vycházejí z účetních aj. písemných podkladů účetní jednotky. Hodnotové údaje jsou uváděny v celých tisících Kč, pokud není uvedeno jinak. Jsou uvedeny pouze významné údaje pro posouzení finanční, majetkové a důchodové situace z hlediska externích uživatelů. V příloze jsou k uváděným údajům uvedeny srovnatelné údaje za minulá účetní období, pokud jsou odlišné. Obecné údaje dle 18 odst. 2: Obchodní firma - název: TEPLO BRUNTÁL, a.s Sídlo: Bruntál, Šmilovského ul. 659/6, PSČ IČO: Právní forma: AKCIOVÁ SPOLEČNOST Datum vzniku: Společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, odd. B, vložka 1345 Předmět činnosti: Výroba tepelné energie Rozvod tepelné energie Výroba elektřiny zámečnictví služby se stavebními stroji silniční motorová doprava nákladní vodoinstalatérství, topenářství pronájem movitého a nemovitého majetku Strana 1

2 koupě zboží za účelem jeho prodeje a prodej činnost účetních poradců, vedení účetnictví výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie, nepodléhající licencí, realizované ze zdrojů tepelné energie s instalovaným výkonem 1 zdroje na 50 kw Hlavní činnost společnosti je zaměřena na výrobu a dodávky tepla pro vytápění a TUV, když převážnou většinu odběratelů tvoří obyvatelstvo města Bruntálu, tzn. že ocenění výkonů společnosti je regulováno Energetickým regulačním úřadem v rámci zásad a pravidel věcně usměrňovaných cen, vydaných MF ČR a zákona o cenách č. 526/1990 Sb. ve znění provedených změn. Rozvahový den: Okamžik sestavení řádné účetní závěrky: Základní kapitál, zapisovaný do OR: Zákonný rezervní fond Výše vlastního kapitálu Výsledek hospodaření za r tis. Kč 34 tis. Kč tis. Kč tis. Kč Popis účetní jednotky - založení, charakteristika TEPLO BRUNTÁL, a.s ( společnost ) vznikla 23. května Byla založena jako 100 % dceřinná společnost Města Bruntál, IČO , v rámci procesu privatizace státního podniku Bytový podnik, s. p. Bruntál, rozhodnutím městského zastupitelstva , kdy toto MěZ schválilo výši základního kapitálu nové akciové společnosti Města ve výši tis. Kč a jeho úhradu bez upisování akcií, splacením v plné výši jediným zakladatelem. Zakladatel, jako jediný akcionář nové městské společnosti, rozhodl usnesením valné hromady společnosti o navýšení základního kapitálu společnosti o tis. Kč a to upsáním 916 kmenových akcií na jméno. Zapsaný základní kapitál společnosti tak činil celkem tis. Kč. Upsaný vklad však akcionář nesplatil v plné výši. Proto musela být vytvořena aktivní (daňově neúčinná) opravná položka k nabyté- mu majetku v hodnotě tis. Kč, jejímž výsledkem je negativní ovlivnění výsledku hospodaření společnosti, v délce trvání 15 let, tj. až do r Valná hromada jediného akcionáře společnosti dne rozhodla svým usnesením o snížení základního kapitálu společnosti o tis. Kč, tj. z tis. Kč na tis. Kč a srovnat tak reálnou hodnotu obchodního majetku společnosti a nominálního vyjádření základního kapitálu o objekt Zámecké nám. a částečně snížení ztrát z minulých let. Snížení základního kapitálu bylo provedeno snížením jmenovité hodnoty u 916 ks listinných kmenových akcií na jméno s jmenovitou hodnotou 100 tis. Kč na jmenovitou hodnotu 98 tis. Kč a snížením jmenovité hodnoty u 121 ks listinných kmenových akcií na jméno s jmenovitou hodnotou 10 tis. Kč na jmenovitou hodnotu 9 800,- Kč. Snížený základní kapitál ,- Kč byl zapsán do obchodního rejstříku na základě usnesení KS Ostrava ze dne Zastupitelstvo města na svém III. zasedání dne a IV. zasedání dne schválilo uznání závazků Města Bruntál vůči společnosti TEPLO BRUNTÁL ve výši ,80 Kč z titulu úroků z prodlení v souvislosti s nesplacením zapsaného nepeněžního vkladu a ,20 Kč z titulu nebonitních pohledávek, zmařených investic a neupotřebitelných zásob, vložených do základního kapitálu obchodní společnosti s tím, že 650 tis. Kč bylo uhrazeno do konce r. 2003, v r bylo zaplaceno tis. Kč, v r byly doplaceny částkou 276 tis. Kč úroky a rovněž splátka ve výši 600 tis. Kč byla splacena, a v následujících létech by měl být uhrazen po 600 tis. Kč ročně zůstatek dle splátkového kalendáře, k činí KZ 6,6 mil Kč. Současně stejně jako v r došlo ke snížení opravné položky k nabytému majetku a zúčtování oprávek k této položce tak negativně zatěžuje Strana 2

3 hospodaření společnosti sice již jen polovinou, avšak přesto je z tohoto důvodu každoročně zisk nižší o 727 tis. Kč a bude tomu tak až do r. 2011, kdy v květnu účtování oprávek po 60,5 tis. Kč měsíčně skončí. Osoby s podstatným nebo rozhodujícím vlivem Město Bruntál, IČO , Nádražní 20, Bruntál 100 % Ovládací smlouvy nebo smlouvy o převodech zisku společnost uzavřeny nemá. Změny, k nimž došlo v obchodním rejstříku Během hodnoceného období došlo k novým volbám člena dozorčí rady za zaměstnance, kterému k skončilo volební období. Když ani v 2. kole voleb nezískal žádný z kandidátů (p. Hrdlička, p. Turáková) požadovaný počet hlasů, schválilo představenstvo společnosti na svém mimořádném zasedání změnu volebního řádu a byly vypsány volby nové a dne tak byl za zaměstnance členem DR opětovně zvolen p. Dalibor Hrdlička. Změnu v OR tudíž nebylo nutno provádět, byly pouze odeslány doklady o volbě do sbírky listin. Dne projednalo představenstvo na svém 6. řádném zasedání rezignační prohlášení Ing. Kohuta na funkci předsedy a člena představenstva a.s. (střet zájmů ved. FO MěÚ), které bylo odesláno starostovi města (zakladateli) se žádostí o zabezpečení doplnění představenstva společnosti o nového člena tak, aby byla naplněna příslušná ustanovení obchodního zákoníku, současně na základě stanov společnosti navrhlo jednat o doplnění představenstva s místostarostkou, p. Šutovskou, kterou doporučilo i jako vhodnou kandidátku zakladateli. Na zasedání představenstva , jehož se nezúčastnil žádný zástupce DR, bylo uloženo vyžádal u místostarostů předání zápisu z valné hromady, která se konala a údajně zvolila nového člena představenstva, jelikož uplynuly 3 měsíce od projednání rezignace Ing. Kohuta a společnost nebyla zakladatelem informována. Zápis z VH bez příloh a razítka byl společnosti předán následně Členem představenstva byl z navržených kandidátů (RNDr. Páťal, Mgr. Dvořák, p. Fürst, p. Šutovská) zvolen RNDr. Jaroslav Páťal, který byl ihned společností kontaktován, avšak poslední materiály (platný výpis z RT), potřebné k zápisu do OR, dodal společnosti až Na zasedání představenstva , na kterém měly proběhnout nové volby předsedy a místopředsedy představenstva, byl seznámen se stanoviskem právního zástupce společnosti, JUDr. Zakopala a stanoviskem JUDr. Petřiče k odpovědnosti členů představenstva a VH. V rámci přípravy změny zápisu do OR společnosti bylo zjištěno, že RNDr. Páťal je majitelem a jednatelem I-THERM, spol. s r.o. a členem představenstva Thermocentrum Olomouc a.s., které mají zapsány jako předmět podnikání stejné nebo obdobné činnosti, přestože podepsal místopřísežné prohlášení, že v takových funkcích a společnostech nepůsobí, čímž nejsou dle vyjádření právníka naplněna ustanovení 136 o zákazu konkurence a 196 OZ o zákazu výkonu funkcí členu představenstva a omezeném ručení. RNDr. Páťal uvedl, že Radu Města ve funkci VH předem na své aktivity řádně upozornil a ta neshledala žádný důvod, proč by nemohl být zvolen, současně sdělil, že v žádném případě však nepřijme funkci předsedy představenstva, neboť k tomu nedostal souhlas svých společníků. Funkci předsedy představenstva následně z důvodů pracovního zaneprázdnění ve své soukromé firmě rovněž odmítl člen představenstva Ing. Gorba a místopředsedkyně upozornila na možnost kolize případné funkce předsedy představenstva a svého pracovního zařazení. Valné hromadě dne 13. prosince 2005 bylo představenstvem předloženo stanovisko Mgr. Dudové z katedry obchodního práva UP Olomouc k členství v představenstvu RNDr. Páťala, RM stanovisko právní kanceláře, požadované dozorčí radou společnosti, na jednání VH Strana 3

4 nepředložila a následně potvrdila ve funkci člena představenstva RNDr. Páťala a odvolala Ing. Hladíkovou a Ing. Gorbu, aby mohl být z nových členů zvolen předseda představenstva. Do představenstva pak zvolila člena RM p. Fürsta a Mgr. Dvořáka, který byl následně zvolen předsedou představenstva společnosti, místopředsedou byl zvolen RNDr. Páťal. (viz zápis z jednání mimořádné valné hromady společnosti konané zaslaný KS Ostrava OR do sbírky listin). Složení statutárního a dozorčího orgánu společnosti k rozvahovému dni jméno RČ Funkce od do adresa představenstvo a. s.: Ing. Břetislav Kohut /310 Bruntál, Husova 17 předseda představenstva Mgr. Miroslav Dvořák /4860 předseda představenstva dosud Bruntál, Palackého nám. 16 Ing. Dáša Hladíková /222 Bruntál, Dolní 21 místopředseda představenstva RNDr. Jaroslav Páťal /0380 místopředseda představ dosud Olomouc-Holice, Náves Svobody 22 Ing. Josef Gorba /424 Bruntál, V Táboře 6 člen představenstva Pavel Fürst /0965 člen představenstva dosud Bruntál, Nezvalova 2a dozorčí rada a.s.: Ing. Jana Jílková /1736 Bruntál, Dr. E. Beneše 5 předseda dozorčí rady dosud Mgr. Petr Novotný /0307 člen dozorčí rady dosud Bruntál, 9. května 2 Dalibor Hrdlička /270 člen dozorčí rady dosud Bruntál, Revoluční 4 (za zaměstnance) Organizační struktura: Valná hromada (tvořena Radou Města Bruntál) - představenstvo a. s. úseky útvary - hospodářská střediska Strana 4

5 Společnost je rozdělena do 3 základních úseků: úsek ředitele a.s. do jeho působnosti spadá: - sekretariát, podatelna, public relation, (do budoucna strategický marketing) - vedoucí úseků úsek ekonomický a obchodní do jeho působnosti jsou začleněny: - útvar účetnictví, pohledávek, daní a financování - útvar mezd, hmotné motivace a personální - útvar kalkulací, cen, rozpočetnictví a obchodní - útvar MTZ, sklady a fakturace - pokladna, spisovna, archív úsek výrobně technický do jeho působnosti jsou začleněny: - útvar investic, dodavatelské údržby a dopravy - energetika a odpadové hospodářství - útvar centrálních výtopen - útvar nízkotlakých kotelen - útvar strojní údržby, měření a regulace Hospodářská střediska tvoří: správa společnosti střediska výroby a rozvodů dle jednotlivých centrálních výtopen střediska nízkotlakých blokových kotelen a kotelen domovních pomocná a obslužná střediska (údržba, měření a regulace, doprava, dopravní technika, dispečink, zásobování apod.) Vzhledem k povinnosti účtovat odděleně za činnosti vykonávané na základě licence (tj. v a.s TEPLO BRUNTÁL za licencované činností skupiny 31 - výroba tepelné energie, skupiny 32 - rozvod tepelné energie a skupiny 11 - výroba elektřiny) výroba a rozvody a za činnosti ostatní, uložené 20 zákona 458/2000 Sb. energetický zákon, byl počet středisek u licencovaných činností zvýšen tak, aby bylo možné sledovat a účtovat vzniklé náklady a výnosy samostatně za výrobu, rozvody a společné ostatní činnosti každé z výtopen, popř. kotelny. Informace o obchodní společnosti, v níž má účetní jednotka podstatný nebo rozhodující vliv Obchodní firma - název: TEPLO ETES Bruntál, s.r.o. Sídlo : Bruntál, Šmilovského 659/6, PSČ IČO : Datum vzniku: Společnost zapsána v OR vedeném KS Ostrava, odd. C, vložka Právní forma: SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM Výše základního kapitálu : 100 tis. Kč Výše podílu účetní jednotky na ZK k : 100 % Strana 5

6 Výše vlastního kapitálu k : tis. Kč Účetní výsledek hospodaření r. 2000: - 3 tis. Kč Účetní VH za r. 2001: tis. Kč Účetní VH za r. 2002: tis. Kč Účetní VH za r. 2003: -151 tis. Kč Účetní VH za r, 2004: tis. Kč Výše účetního výsledku hospodaření za r. 2005: tis. Kč Ovládací smlouvy nebo smlouvy o převodech zisku společnost uzavřeny nemá. Statutární orgán: Ing. Jan Zahálka, MBA RČ /395 jednatel od dosud Jesenická 16, Bruntál TEPLO ETES Bruntál, s.r.o. vznikla 21. prosince 2000 zápisem do obchodního rejstříku. Byla založena jako 50 % dceřinná společnost TEPLO BRUNTÁL, a.s., a 50 % dceřinná společnost ETES, s.r.o. Přerov, IČO v rámci procesu přípravy investiční akce Modernizace a rekonstrukce centrálních zdrojů tepla sídliště Chelčického a sídliště Dolní v Bruntále vč. výstavby plynové kotelny schválením zakladatele TEPLO BRUNTÁL, a.s., tj. Městem Bruntál a představenstvem a.s. Dne byla sepsána oprávněnými zástupci společností TEPLO BRUNTÁL, a.s. a ETES, s.r.o. Přerov Společenská smlouva o založení společnosti s ručením omezeným za účelem realizace projektu přechodu parního vytápění na teplovodní a optimalizace spotřeby tepla ve městě Bruntál dle studie společnosti ETES, s.r.o. vč. pořízení nové topné technologie a způsobu jejího provozování. Rozhodnutím valné hromady jediného akcionáře společnosti TEPLO BRUNTÁL, a.s. dne došlo ke schválení odkupu obchodního podílu společníka ETES Přerov na společnosti TEPLO ETES s.r.o. a usnesením valné hromady společnosti TEPLO ETES s.r.o. konané za přítomnosti notáře dne byla schválena smlouva o převodu obchodního podílu společnosti ETES ve společnosti TEPLO ETES ve výši 50 % na společníka TEPLO a.s., tím se stala společnost TEPLO BRUNTÁL, a.s. 100 % vlastníkem dceřinné společnosti. Tato skutečnost byla řádně zapsána do OR. Ke dni nabyla účinnosti smlouva o cesi leasingové smlouvy na akci Modernizace CZT Bruntál z TEPLA ETES na mateřskou společnost TEPLO BRUNTÁL a.s.. Vzhledem k uzavření podnájemní smlouvy na část kotelny a změně provozovatele v r byla zajištěna obsluha kotelny na základě uzavřené smlouvy mezi TEPLO BRUNTÁL a.s., TEPLO ETES Bruntál s.r.o. a Limova a.s., od pak pro firmu Kofola a.s. Krnov a v současné době se jedná s firmou R. K. ELIXÍR s.r.o. Praha. Zaměstnanci Celkový fyzický počet zaměstnanců Strana 6

7 z toho: ženy muži dělníci z toho sezónní: THP Průměrný přepočtený počet zaměstnanců, členů řídících orgánů společnosti během účetního období a výše osobních nákladů průměr.přepočt. počet zaměstnanců z toho vedoucích počet členů řídících orgánů z toho představenstva dozorčí rady osobní náklady celkem vč. zůst. rezervy v tom odměny statut. orgánů Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisku a ztráty Významné položky rozvahy nebo výkazu zisku a ztráty pro analýzu výkazů a pro hodnocení finanční a majetkové situace a výsledku hospodaření účetní jednotky Na důchodovou situaci firmy měla opět i v roce 2005 pozitivní vliv ta skutečnost, že společnost mohla v případě potřeby využívat kontokorentního úvěrování. Využívala také možnosti sjednávat s dodavateli delší dobu splatnosti, popř. splátkové kalendáře, s velkými odběrateli pak upravovala platby záloh, aby tak vhodně dle aktuální potřeby řešila svou finanční situaci a vykryla rozdíl v potřebách a zdrojích, neboť 90 % odběratelů, které tvoří obyvatelstvo, hradí dodávky tepla v průběhu roku pouze zálohově měsíčně ve výši 1/12 předpokládaných ročních nákladů, nikoliv ve skutečné výši a kromě toho společnosti stále ještě nebyly některými odběrateli, přes soudní i exekuční vymáhání, zaplaceny pohledávky z minulých topných sezón, které dosahují výše přes 6 mil. Kč (viz dále přehled pohledávek) a jiné pohledávky v částce cca 7 mil. Kč (Město). Povolenky na emise skleníkových plynů Rozhodnutím Ministerstva životního prostředí byly v souladu s národním alokačním plánem společnosti v r povoleny emise skleníkových plynů na provozované energetické zařízení o Strana 7

8 projektovaném tepelném příkonu 32,86 MW, sestávající ze 6 spalovacích zdrojů na CV Dolní a správcem registru v souladu se zákonem 695/2004 Sb. o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů přiděleny povolenky v objemu EUA. Pro tento účel byl zřízen účet v rejstříku a uzavřena smlouva o jeho vedení s Operátorem trhu s elektřinou, a.s. Praha a přiděleno právo používat informační systém Národního Rejstříku obchodování s povolenkami. Povolenky byly na tento účet připsány dne Jejich ocenění při zaúčtování do účetnictví na účet 019 (jiný dlouhodobý majetek povolenky na emise) a účet 347 (ostatní dotace povolenky na emise) bylo zjištěno dotazem u APT Bussines Group s.r.o. a byla použita zavírací cena emisních povolenek na burze EFX Leipzig ze dne , která činila 23,1 EUR (kurs ČNB 29,685). Dále byla vybrána brokerská společnost a to Pravda Capital s.r.o. a uzavřena smlouva o obstarání prodeje a nákupu povolenek. V prosinci byl uzavřen spotový kontrakt a na burze prodáno 2 tis. ks přebývajících povolenek s tím, že skutečný rozdíl k bude dorovnán z přídělu povolenek v 2. roce 1. tříletého obchodovacího období v únoru 2006, tj. před datem vyřazení a odevzdání povolenek. Prodej povolenek byl zaúčtován na účet 541 a 019 v ceně pořízení a současně jako pohledávka vůči brokerské společnosti, na účet 315 a 641 a realizován za 21,45 EUR při kursu ČNB 28,95, tzn. zisk společnosti činil ,- Kč. Skutečně vypuštěné CO2 k činily ,19 t, tj. byly v důsledku vyšších mrazů koncem roku byla spotřeba povolenek vyšší o 167 ks. Spotřeba ve skutečné výši t byla zaúčtována na účet 548 (Ost. provoz. nákl. spotřeba povolenek na emise) v pořiz. ceně a účet 389 a proti tomu zápis na účet 347 a 648 (spotřeba povolenek) ve výši konečného zůstatku t. Povolenky jsou vedeny s ohledem na zařazení do dlouhodobého nehmotného majetku na příslušné kartě povolenek s využitím zařazovacích a vyřazovacích protokolů. Dne 13, byla na účet v registru připsána 2/3 z objemu povolenek pro 1. obchodovací období, tj EUA a oceněna burzovním kursem 25,59 EUR (ČNB 28,42 Kč). V souladu se zákonem byla vybrána z autorizovaných firem společnost Technické služby ochrany ovzduší Ostrava spol. s r.o., která zpracovala strategickou analýzu, rizikovou analýzu, plán ověřování a zprávu o ověření emisí skleníkových plynů, na základě kterých provedla verifikaci výkazu o množství emisí skleníkových plynů pro zařízení CV Dolní za rok 2005 a vydala Prohlášení o ověření emisí skleníkových plynů, které bylo odesláno MŽP. Současně bylo z účtu v registru vyřazeno celkem ks povolenek, tyto se zaúčtují na účet 389 a 019 a rozdíl 1 ks v hodnotě 686,- Kč na účet 548. Úvěry a půjčky Krátkodobé finanční výpomoci společnost nemá. Dlouhodobá půjčka na výstavbu plynové kotelny na CV Dolní v souvislosti s investiční akcí Modernizace CZT sídliště Dolní a Chelčického ve výši tis. Kč s úrokovou sazbou 10,5 % byla společnosti poskytnuta v r leasingovou společností EFIS, a.s. Praha se čtvrtletními splátkami 65 tis. Kč vč. úroků, splatná do 10. let. Zůstatek této půjčky k na účtu 479 činil tis. Kč a v průběhu roku byl splacen. K průběžnému financování provozních potřeb využívá společnost kontokorentního úvěru s rámcem 7 mil. Kč u Volksbank CZ a.s. s termínem splatnosti a úrokovou sazbou odvislou od 3M PRIBOR čtvrtletně aktualizovanou (5,25 %). Na základě žádosti společnosti byl tento úvěr prolongován o další rok a od opětovně. Dlouhodobý bankovní investiční úvěr na splacení závazků, vyplývajících z leasingové smlouvy na vybudování trafostanice a ekologizací kotlů na CV Dolní, přebudováním na fluidní spalování, Strana 8

9 vůči Quality leasing a.s. Praha, pozdějií Appian Leasing, nyní Servis Leasing a.s. (přeúvěrování) poskytla společnosti se zárukou Města VOLKSBANK CZ, a.s. Brno v březnu 2000 ve výši tis. Kč se čtvrtletními splátkami a čtvrtletně aktualizovanou debetní úrokovou sazbou odvislou od 3M PRIBOR (4,5 %), splatný k Zůstatek úvěru k činí tis. Kč, když během roku bylo splaceno cca 4.5 mil. Kč. V souvislosti s cesí leasingové smlouvy Modernizace CZT v Bruntále, sídliště Dolní a Chelčického, uzavřené s EFIS a.s. Praha, z dceřinné firmy TEPLO ETES přímo na akciovou společnost TEPLO BRUNTÁL, a.s., bylo ve 4. čtvrtletí 2005 docíleno souhlasu EFISu s jednáním o přeúvěrování zůstatku kupní ceny předmětu leasingu a následně s jednorázovým zaplacením mimořádné leasingové splátky převažujícího leasingového nájemného splatného do r a zahájena konkrétní jednání s VOLKSBANK CZ, a.s. Brno o poskytnutí příslušného dlouhodobého účelového investičního úvěru. Po projednání novými představenstvy EFISu i TEPLO BRUNTÁL byla v lednu 2006 podepsána úvěrová smlouva na Kč ,90. Úvěr je splatný do , s mimořádnou splátkou ,- Kč k a dále čtvrtletními splátkami ,- Kč, úroková sazba je vázána na 3M PRIBOR CZK (bez poskytnutí záruky zakladatelem) a činila při podpisu smlouvy 3,94 % p.a., v současné době byla změněna na 3,84 % p.a.. Dlouhodobý hmotný majetek pořizovaný formou finančního pronájmu s následnou koupi Společnost na leasing (90 měsíců) i nadále pořizuje hmotný dlouhodobý majetek na CV Dolní, týkající se ekologizace, v celkové hodnotě 65 mil. Kč (trafostanice a úprava kotlů K1 - K4 na systém fluidního spalování CV Dolní, zajišťovaný leasingovou společností Quality Leasing, později Appian Leasing, nyní Servis Leasing. a.s. Praha), Do nákladů se toto leasingové nájemné, které za r činilo již jen tis. Kč, dříve činící ročně tis. Kč, dostává prostřednictvím časového rozlišení. V 3/2005 skončila 1. ze 4 LS, na jeden z kotlů, v hodnotě ,- Kč (bez DPH 22 %), který byl odkoupen za 10 tis. Kč. Další ze smluv na 2. kotel v hodnotě ,- Kč (bez DPH 22 %) skončila v 1/2006 a kotel byl odkoupen za 5 tis. Kč. Předposlední smlouva na trafostanici v hodnotě ,- Kč (bez 22 % DPH) skončila v 3/2006 a byla odkoupena za 1 tis. Kč. Poslední ze smluv na 2 kotle v hodnotě ,- Kč (bez 22 % DPH) má termín ukončení 4/2006. Společnost dále pořizuje od května 2004 hmotný dlouhodobý majetek na CV Dolní - Modernizace a rekonstrukce CZT v hodnotě cca 105 mil. Kč vč. DPH 22 %, (tj. po odpočtu částky 33 mil. Kč uhrazené za leasing již TEPLEM ETES) splatný k , který měla od 4/2002, tj. předtím, než došlo k cesi leasingové smlouvy, v podnájmu od své dceřinné společnosti TEPLO ETES s.r.o.. Investice spočívá v přechodu z parovodního na teplovodní vytápění, tj. ze čtyřtrubkových na dvoutrubkové předizolované potrubí, zrušení 8 stávajících výměníkových stanic a jejich nahrazení výměníkovou stanicí v centrální výtopně a 87 tlakově nezávislými objektovými a domovními předávacími stanicemi, dodávajícími teplou užitkovou vodu daným objektům přímo. Dále v napojení odběratelů stávající plynové centrální výtopny Chelčického na výtopnu Dolní, využívající pevných paliv, která byla již dříve modernizována a ekologizována, zbudování centrálního dispečinku a využití moderní technologie měření a regulace včetně kompletace nově přistavěné plynové kotelny na CV Dolní, sloužící jako špičkový zdroj. Komplex smluv tvořících Leasingový obchod, jehož účastníky se stalo Město Bruntál, ETES s.r.o Přerov, TEPLO ETES Bruntál, s.r.o. a TEPLO BRUNTÁL, a.s., byl podepsán s leasingovou společností EFIS, a.s. Praha dne Tato leasingová smlouva, jak již bylo dříve uvedeno, byla přeúvěrována vč. úhrady poplatku za dřívější ukončení, čímž došlo k úhradě zůstatku pořiz. ceny a současně se snížila výrazně i částka placena EFIS a.s. Praha za finanční činnost. Součet úhrad za finanční činnost, splátek úvěru a úroků z něj je nižší, než kolik činila původní leasingová splátka, takže dochází k úsporám i ve finančním toku, nejen v nákladech. Strana 9

10 Celková úspora (bez poskytnutí ručení za úvěr Městem) by měla dosáhnout několika mil. Kč (v závislosti na vývoji úrokových sazeb, které jsou v současné době příznivé). Sjednanou sazbu float je však možné při neúměrném zvýšení jednorázově změnit na fix. Ukazatel Součet splátek nájemného za celou dobu předpokládaného pronájmu (hodnota leasingových smluv celkem) bez DPH 22 % 2. Skutečně uhrazené splátky nájemného z finanč. pronájmu ke dni účetní závěrky - v daném roce - v kumulaci bez T-E Rozpis částky budoucích plateb z titulu fin. pronájmu Dle splátkových kalendářů (bod 1 2) dle skutečné doby splatnosti - splatné do 1 roku splatné po jednom roce Rozpis částky budoucích plateb leasingu po přeúvěrování v 1/2006: Dle splátkového kal. do 1 roku splatné po jednom roce 613 Věcné břemeno, které společnost nese, spočívá v povolení vstupu a vjezdu na pozemkové parcely 1918/2 a 1924/2 na CV Chelčického pro majitele truhlářství, sousedícího bezprostředně s kotelnou. Významné události mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení účetní závěrky Vyjmauzavření úvěrové smlouvy ve výši 55 mil. Kč se splatností do r viz bod (řešení závazku z leasingu CZT) a navrhovaného řešení k umoření pohledávek za Městem v důsledku investic, spojených s akcí Modernizace CZT viz bod k žádným jiným významným událostem, které by měly podstatný vliv na důchodovou aj. situaci ve společnosti, nedošlo. Výnosy Výkaz zisků a ztráty Ceny za dodávky TE jejich stanovení a vliv na výši tržeb Výnosy za rok 2005 stejně jako v minulých létech ovlivnily z 99 % ceny dodávek tepelné energie. Veškeré dodávky tepla pro vytápění i teplé vody (tj. tepelné energie, TE) jak pro obyvatelstvo, Strana 10

11 tak i firmy, patří mezi služby s tzv. věcně usměrňovanými cenami, které však jsou ještě dále regulovány cenovými rozhodnutími Energetického regulačního úřadu. Tato věcně usměrňovaná regulovaná cena TE, stanovována cenovým rozhodnutím Energetického regulačního úřadu pro dané regulační období (pro r CR 9/2004), ovšem bohužel nepokrývá veškeré nezbytné náklady společnosti vzniklé provozem firmy, byť se jedná o náklady vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů společnosti, tj. daňově účinné, uznatelné náklady. Podle pravidel regulace, vydávaných Energetickým regulačním úřadem, do ceny za dodávky tepelné energie nesmějí být některé tyto oprávněné náklady zahrnovány, jedná se např. o zůstatkové ceny vyřaz. dlouhodobého majetku a zásob vč. nákladů na vyřazení mimo majetku, který ztratil způsobilost užívání, odpisy majetku vyšší než odpovídají rovnoměrného daňového odepisování,odpisy z neprovozovaného zařízení pro výrobu a rozvod TR kromě záložních a špičkových tepelných zdrojů, náklady na dočasně nevyužívaný majetek apod., které nemá společnost následně z čeho pokrýt a tím dochází ke ztrátám v hospodaření, resp. podstatně horšímu výsledku hospodaření, než ve společnosti, která takto regulované ceny a stanovovány ekonomicky oprávněné náklady ještě navíc mimo zákon o účetnictví a zákon o daních z příjmů nemá. Dalším diskriminačním opatřením ERÚ je ta skutečnost, že pokud společnost vykazovala v minulém období ztrátu, nemůže dle cenového rozhodnutí kalkulovat při stejně vysokých nákladech v daném roce zisk, byť příslušný zákon o cenách stanovuje, že firma na přiměřený zisk obvyklý v daném odvětví, má nárok. Regulovanou cenu tepla, tj. vypočtenou konečnou cenu z předešlého roku, lze vedle změn proměnných ekonomicky oprávněných nákladů (při bezpečné, hospodárné a spolehlivé výrobě a rozvodu tepelné energie) (tzn. nákladů na palivo, aditiva, dopravu paliva, energie, likvidaci popela aj. odpad. Látek, technologickou vodu a chemikálií na jejich úpravu, poplatek za znečišťování ovzduší v základní sazbě a emisní povolenky nakoupené nad přiděl pro zajištění dodávek/, navýšit pouze o meziroční nárůst účetních odpisů majetku souvisejícího s výrobou a rozvodem tepelné energie, nárůst nákladů, vyvolaných změnou právních předpisů, pokud souvisejí s výrobou a rozvodem tepelné energie, mzdových nákladů a zákonného pojištění jen o míru inflace sníženou o 1 % dle ČSÚ, nákladů na externí služby související s údržbou tepelného zařízení o míru inflace, sníženou o 1 %. Současně se za ekonomicky oprávněný nepokládá náklad na leasing, nýbrž pouze jen rozdíl, odpovídající rovnoměrnému odpisu. Tato opatření opět teplárenské firmy diskriminují proti jiným hospodářským subjektům. Každá firma musí dbát na svůj majetek a řádně jej udržovat a opravovat a nemůže nutit své dodavatelé, aby v důsledku cenové regulace teplárenských firem, kterým je povolen růst nákladů na dodavatelské opravy a údržbu o 1 % menší, než byla loňská inflace, nepromítaly do svých cen růst svých nákladů Teplárenská firma je tak nucena některé opravy a údržbu svého majetku buďto neprovádět, zejména nejde-li přímo o zařízení na výrobu a rozvod TE, anebo provést na úkor jiných nákladů či svého zisku. Stejně tak ve mzdové oblasti pokud by teplárenská firma dodržovala cenové rozhodnutí, každoročně navýšit mzdy pouze o 1 % méně než činí inflace, vědomě by neudržela ani 100 % reálných mezd mzdy jejich zaměstnanců by rok od roku klesaly (jak by asi na takové opatření reagovali samotní úředníci ERÚ, kdyby se takové opatření mělo týkat jejich mezd, když růst mezd ve státní sféře činí každoročně od 10 % výše?). Vzhledem k tomu je opět firma nucena ušetřit na jiných nákladech, pokud ještě má kde anebo pokud nevykazuje z předešlých let dostatečně vysoký zisk. Jak dlouho ovšem takto může postupovat? Na tyto dotazy představitelé ERÚ ani SEI nedokázali odpovědět. Navíc, když společnost sníží v důsledku optimalizace tepelného zařízení své náklady, nesmí si celou úsporu promítnout k pokrytí např. potřebných oprav nad inflaci 1 % a přiměřeného zisku, ale může využít pouze max. 90 % dosažené úspory, ale to jen za předpokladu, že je trvalého charakteru! Přestože zástupci společnosti na tuto diskriminaci upozorňují na všech seminářích a jednáních všechny, kteří cenovou problematiku mohou ovlivnit a tyto problémy řešit, včetně např. Teplárenského sdružení, pracovníky Státní energetické inspekce, ERÚ, poradenských firem aj., jde víceméně o ojedinělou aktivitu. Několika velkým společnostem, které využily zvýhodnění dříve umožněných předpisy MF ČR a měly tak zcela jiné výhodné vstupní podmínky pro současnou regulaci, jako ČEZ (instal.tepelný výkon na kotlích MW), Dalkia ČR (2 886,3 MW), Elektrárna Opatovice (1 331,6 MW), Energotrans (1 070 MW), Mittal Strana 11

12 Steel Ostrava (1 111 MW), Pražská teplárenská (1 745 MW), Sokolovská uhelná (1 500 MW) aj., dosavadní způsob regulace proto vyhovuje, zejm. používají-li stále dvousložkových cen, i když 80-ti % zbývajících firem, které jsou ovšem ve srovnání s giganty odvětví velmi malé (např. TEPLO BRUNTÁL s instalovaným tepelným výkonem na kotlích 56,5 MW, Teplo Rýmařov 36,14 MW) a v rozhodujících pracovních týmech a odborných skupinách tedy nezastoupené, způsob regulace neumožňuje téměř ani prostou obnovu. Regulace cen TE vstoupila rokem 2005 do 2. období. Přes novelizaci Energetického zákona č. 458/2000 Sb. zejm. novelou k účinnou od zákonem č. 670/2004 Sb. a zejm. jeho 2, platný cenový výměr tvrdě brání nejen investicím ovlivňováním konkrétní výše zisku a zdrojů financování, ale dokonce i většímu rozsahu oprav majetku, neboť jejich objem bez ohledu na potřeby a chování ostatních subjektů na trhu nesmí být navýšen ani o celou výši meziroční inflace. Taktéž kupř. mzdy mimo zákonných navýšení mzdových tarifů a příplatků nesmějí eliminovat meziroční míru inflace o celou její výši, ale jen o 2/3 atpod., tzn. že by muselo od r u zaměstnanců docházet ke snižování výdělků! Negativně je určitým způsobem ovlivňováno i financování pořizování majetku na leasing aj. Jelikož takovýto způsob regulace neodpovídá pravidlům tržní ekonomiky, brání zdravému rozvoji firmy a její životaschopnosti a konkurenceschopnosti, poněvadž neumožňuje ani o nevyčerpané (uspořené) náklady povýšit zisk ani do přiměřené výše, lze předpokládat v těchto malých společnostech od 2. regulačního období podstatně horší ekonomické výsledky, než doposud a než by jich mohlo být dosahováno v nediskriminačním ekonomickém prostředí i za rozumné přijatelné výše cen TE pro odběratele. Potíž tkví zejména v tom, že na ERÚ o tvorbě cen, oprávněných ekonomických nákladech, vedení evidencí a účetnictví jiným způsobem, než to vyžaduje zákon o účetnictví atpod. rozhodují pouze technici a nikoli fundovaní ekonomičtí odborníci, jejichž služby jsou údajně využívány pouze částečně a jen externě!!! Z tohoto důvodu jsou pravděpodobně vyžadovány regulační výkazy, které firmy v důsledku neexistence vhodného SW nutí počátkem roku, když je maximální vytížení, přepočítávat ručně veškeré zaúčtované náklady, aktiva, pasiva, rozúčtovávat je a dělit podle předepsaných ne zcela jasných pravidel, aby vyšly jakési kalkulace a údaje, které o ničem nevypovídají, nenavazují na kalkulace pro cenové účely a jejich vypovídací schopnost je sporná (navíc každý rok je postup upraven zcela jinak změnou prováděcích předpisů). Ceny jsou navíc proti jiným odvětvím, ale i proti elektroenergetice a plynárenství vypočítávány pro účely kupních smluv, tedy i měsíční fakturace odběratelům výhradně pouze jako plánované, předběžné k 1.1. příslušného roku na základě kalkulace, (což neráží nejen na nepochopení u odběratelů, ale i soudů v případných sporech). Kalkulace zahrnuje náklady vč. zisku na roční dodávky tepla v Kč, určí se předpokládané množství dodávek tepla za rok v GJ a cena tepla se z toho vypočte na měrnou jednotku Kč/GJ. Množství vyrobených GJ má zásadní význam na výši ceny v Kč/GJ. Při kontrole výsledné kalkulace ceny TE se do ní dosazují skutečné ekonomicky oprávněné náklady a tzv. přiměřený zisk, skutečné množství v GJ dodané v příslušném regulovaném (kalkulovaném) roce. Z výsledné kalkulace ceny vychází výsledná cena na jednotku tepelné energie. Tzn. že teprve po uplynutí celého roku po zpracování roční účetní závěrky se pro účely konečného účtování s odběrateli podle přesně daných pravidel ERÚ stanovují ceny konečné fakturační, takže se jedná o zcela jiný typ zákonného způsobu stanovování cen, než v jiných odvětvích, kdy lze pevnou cenu a případně pravidla jejího zvýšení či snížení sjednat předem. U odběratelů TE je problémem potom i sjednání tzv. cenové doložky, aby bylo možné běžně ceny upravovat při změně cen vstupů, tj. zemního plynu, el.energie apod. V praxi bývá totiž málokdy množství v GJ na začátku roku a po skončení roku naprosto stejné. Je-li množství po skončení roku vyšší, musí se stálé náklady, tzn. i cena v Kč/GJ úměrně tomu snížit ve stanoveném rozsahu. Pokud došlo k navýšení dodávek TE oproti předchozímu roku vlivem nových odběrných míst, opět se postupuje stanoveným způsobem dle CR. Je-li naopak množství po skončení roku nižší, cena v Kč/GJ by se tomu úměrně mohla zvýšit. Skutečná cena za 1 GJ dodané tepelné energie za uplynulý rok se dle příslušného cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu tak stanovuje až po ukončení účetního období, tj. Strana 12

13 k a to podle platných pravidel pro věcné usměrňování cen a pravidel regulace dle závazného postupu. Způsob regulace cen dodávek tepelné energie pro všechny odběratele s meziroční cenovou úpravou je stanoven novelou vyhlášky č. 438/2002 Sb. a vymezení pravidel regulace cen pro příslušný regulovaný rok je stanovováno cenovým rozhodnutím ERÚ. V posledním roce 1. regulačního období, tj. v r. 2004, byl ještě stanovován limit meziročního nárůstu cen, resp. limit meziročního nárůstu stálých nákladů a skončilo také období postupného sjednocování cen pro domácnosti a pro ostatní odběratelé a ceny jsou již jednotné pro obě skupiny odběratelů. Od r je cenová regulace prováděná tedy jiným způsobem, než v předchozích létech, CR 9/2004 uvádí dělení nákladů v kalkulaci ceny TE a kalkulační vzorec vč. zisku, stanovuje výčet proměnných ekonomický oprávněných nákladů i rozsah stálých ekonomicky oprávněných nákladů, ceny TE tak nelze libovolně zvyšovat ani přes novelizované znění 2 EZ, neboť ERU současně vydal cenovou tabulku. Cena pro rok 2005 bez DPH byla vypočtena ve výši 352,20 proti r. 2004, kdy činila 334,75 Kč/1 GJ a r. 2003,kdy to bylo 334,33 Kč/GJ. Za byty činí ceny za r ,99 Kč/GJ, v r to bylo 333,05 a v r ,94 Kč/GJ. V cenové lokalitě Bruntál při prodaných ,72 GJ byla výsledná věcně usměrňovaná cena za r vypočtena na 352,37 Kč/GJ bez DPH (s DPH 369,99 Kč/GJ) a v cenové lokalitě Horní Benešov při prodeji 1 714,69 GJ cena 331,75 Kč/Gj (s DPH 348,34 Kč/GJ). Přehled o prodaných GJ dle jednotlivých zdrojů za roky a Přehled o prodaných GJ, účtovaných cenách a docílených tržbách dle jednotlivých zdrojů za r je uveden v tabulkové části Výroční zprávy. Tržby za prodej vlastních výrobků, služeb a zboží v tuzemsku Prodej obrat (v tis. Kč) Celkový prodej z toho ve skup Externí Celkový prodej z toho Externí Celkový prodej z toho prodej ve skup. prodej ve skup Externí prodej Celkový prodej Z toho ve skup. Externí prodej Prodej zboží Prodej služeb Prodej výrobků Prodej celkem Aktivace Celkem výkony Strana 13

14 Přehled o tržbách Společnost má pouze tržby z tuzemska tržby z pronájmů tržby z provozu TH a kotelen tržby z prodeje el energie tržby za dopravu tržby za údržbu tržby za služby Tržby za vl. výkony Aktivace ú 622, prodej zásob a majetku (bez povolenek) prodej povol. CO x x x x Ostatní výnosy, finanční výnosy, mimořádné výnosy Jiné provozní výnosy (účt. sk. 62) v částce tis. Kč (bez spotř. povolenek na emise, která činila tis. Kč, jen tis. Kč, v r tis. Kč, v r tis. Kč) tvoří mimo již výše uvedené tržby z prodeje majetku, materiálu a přebytku povolenek na emise skleníkových plynů zejména čerpání státní účelové dotace v hodnotě 667 tis. Kč proti tis. Kč v r a tis. Kč v r. 2003, dále ostatní provoz. výnosy 24 tis. Kč. Finanční výnosy, tvořené přijatými úroky, činí částku 73 tis. Kč, v r tis. Kč. (došlo ke snížení úrokových sazeb). Mimořádné výnosy dosáhly v důsledku náhrady od pojišťovny výše 235 tis. Kč, v r tis. Kč. Náklady Výrobní spotřeba Strana 14

15 Výkonová spotřeba Celkem výkonová spotřeba Spotřebované nákupy celkem z toho:- spotřeba materiálu spotřeba energií a vody Služby z toho:- opravy a udržování cestovné náklady na reprezentaci ostatní služby % výkonové spotřeby z výkonů 70,55 71,1 70,68 76,31 Meziroční vývoj výkonové spotřeby je v podílových ukazatelích příznivý. Přidaná hodnota činí tis. Kč proti tis. Kč za r Provozní výsledek hospodaření za hodnocené období činí tis. Kč (v r činil tis. Kč) a je lepší proti r o tis. Kč. Spotřebované nákupy na energie a vodu palivo vč. přepravy PHM el. energie plyn voda a stočné Strana 15

16 Služby účet opravy z toho: - havárie opravy tepel. zaříz opr. ostat.maj účet ost. služby z toho: - ekologizace CV-D leasing. CZT likv. odpadu čistění komínů pošt.,spoje, net,vt právní služby expert.,audity ost. přepravné ost.nemater.služby školení nájenmé,půjčovné ost. mater. služby cestovné reprefond Osobní náklady Osobní náklady vč. rezervy na mzdy za dovolenou a prémie v r proti r vzrostly celkem o 0,72 %, když byl plánován nárůst o 1,29 %. Proti skutečnosti r vzrostly o 9,73 %, (z toho cca 8 % činí zákonný růst nákladových mezd dle vládního nařízení). V r byly po téměř tříleté stagnaci mzdy ve společnosti srovnány o inflaci z min. let (3,9 + 4,7) a došlo na základě závěrů organizačního auditu z r k zavedení nového mzdového systému, respektujícímu nové požadavky kladené na zaměstnance, zavádějící zásady a pravidla zařazování zaměstnanců do tříd a tarifních stupňů a hodnotící kritéria v rámci rozpětí v jednotlivých tarifních třídách a stupních s ohledem na odbornost a pracovní výsledky zaměstnance, odstraňující pozůstatky mzdového rovnostářství a vycházející z nově upravené mzdové legislativy. Nákladové mzdy zaměstnanců, upravené o odpočet ostatních osobních nákladů (dohody o prov. práce), mezd vyplacených za předchozí rok a dopočtené o mzdy, které za toto hodnocené období budou vyplaceny až v následujícím roce 2006, klesly meziročně o 0,85 % a proti r jsou vyšší jen o 8,3 % (tzn. rostly vlastně pouze z titulu růstu minimálních mezd a tarifů dle každoročních vládních nařízení). /Pokud by se úprava mezd o rezervu (tj. mzdy z min. roku) nebrala v úvahu, nákladové mzdy za r by proti r klesly o 1,59 % a proti r vzrostly o 8,05 %, tzn. při inflaci za tuto dobu 6,6 % činí růst pouhých 1,45 %/. Strana 16

17 Průměrná měsíční nominální mzda zahrnuje všechny pracovní příjmy základní mzdy a platy, příplatky a doplatky ke mzdě nebo platu,prémie a odměny, náhrady mezd a platů, odměny za pracovní pohotovost a jiné složky mzdy nebo platu), které byly v daném období zaměstnancům zúčtovány k výplatě a představuje podíl připadající na jednoho zaměstnance za měsíc. Jedná se o hrubé mzdy, tj. před snížením o pojistné na všeobecné zdravotní pojištění a sociální zabezpečení, zálohové splátky daně z příjmů fyzických osob a další zákonné nebo se zaměstnancem dohodnuté srážky. Meziroční nárůst průměrné nominální mzdy za rok 2005 činil pouze 1,21 % (nebyla tak kopírována ani inflace, která dosáhla výše 1,9 %, ani dodržena kolektivní smlouva, v níž byl sjednán nárůst 3 %), přičemž k růstu výdělků došlo v podstatě jen v důsledku poklesu 2 zaměstnanců v průměrném přepočteném stavu, tzn. že za r došlo k poklesu reálných mezd o 0,69 %. Přičemž ve firmách sdružených v OS UNIOS jen za čtvrtl proti stejnému období 2004 vzrostly nominální mzdy o 6,2 %, tzn.že reální mzdy se zvýšily o 4,3 %, průměr za podnikatelské subjekty činil 9,2 %. Průměrný výdělek v Kč vč. přípl. Meziroční nárůst průměr.výdělku v % , , , , ,- 1,21 3,57 8,1 8,88-0,27 Inflace dle ČSÚ 1,9 2,8 0,1 1,8 4,7 % mezd a odměn vč. OON z tržeb % mezd a odměn (uprav.) z tržeb 12,51 13,1 11,93 11,83 13,81 12,54 13,22 12,53 11,96 x Mzdová nákladovost 10,23 12,52 11,33 9,86 10,63 Produktivita práce z tržeb Mzdový předpis společnosti, přesně stanovuje pravidla a zásady pro zařazování zaměstnanců do tříd a stanovování jejich základních mezd i ostatních složek mzdy a to v souladu s každoroční novelizací nařízení vlády k minimálním mzdovým tarifům a popisům tarifních tříd a prací, zařazeným do jednotlivých tarifních stupňů. Společnost vychází také z celostátních kvalifikačních katalogů, podnikových popisů jednotlivých pracovních míst apod. Posuzuje se celková současná kvalifikace každého zaměstnance s ohledem na odborné vzdělání, délku odborné praxe a plnění dalších kvalifikačních předpokladů předepsaných pro dané pracovní místo ve společnosti. Na základě celkového hodnocení vč. pracovních výkonů a aktivity došlo k zařazení zaměstnanců do jednotlivých tarifních tříd, stupňů a následně k přiznání mzdy v rámci stanoveného rozpětí. Nově se každoročně posuzují a do souladu s novými právními předpisy jsou dávány rovněž poskytované příplatky za práci ve ztíženém pracovním prostředí, (prašné bylo přiznáno jen vybraným kategoriím zaměstnanců na základě provedeného odborného měření a zařazení pracovišť a profesí pouze za skutečně odpracovaný čas), příplatky za dělené směny, pracovní pohotovost, práci přesčas, noční práci, práci o sobotách, nedělích a ve svátek atpod. Důsledněji jsou posuzovány a upraveny prémiové řády pro D i THP, výše prémiových sazeb u jednotlivých Strana 17

18 kategorií zaměstnanců i stanovené prémiové ukazatelé s ohledem na potřeby společnosti a daných útvarů či činností tak, aby je mohl jednotlivec svým pracovním výkonem a počínáním ovlivnit. V rámci mimořádného odměňování jsou pak upřednostňovány cílové odměny. Těmito opatřeními došlo jednak k diferenciaci ve mzdách, jednak určitým způsobem k hmotné motivaci zaměstnanců s ohledem na potřeby společnosti, požadavky neustálého doplňování a rozšiřování odbornosti všech zaměstnanců a kvalitu odváděné práce. V návaznosti na změnu zákoníku práce a meziročního nárůstu minimální mzdy a mzdových tarifů přikročila společnost koncem r proti dřívějším létům k tvorbě rezervy na tyto náklady - mzdy za nevyčerpanou dovolenou a roční prémie a odměny za daný rok, vyplácené a zúčtované až v roce následujícím. Tato skutečnost se následně projevila v následujícím roce v meziročním růstu celkových osobních nákladů, (účtová skupina 52), neboť jejich součástí není účtová skupina 54, do které se účtuje o tvorbě a následném čerpání rezervy. (Pro zjištění celkového objemu těchto nákladů je nutno sečíst nákladové položky skupiny 51 a sk. 54 tvorbu rezervy, která je tvořena včetně částek na odvody pojistného, příslušných roků a odečíst čerpání, tzn. v hodnoceném roce z účtů 521 a 524 odečtu čerpání rezervy na mzdy a odvody za minulý rok z ú 554 a přičtu tvorbu rezervy z ú 554 tzn. že výsledek je neutrální a celkové náklady v důsledku čerpání rezervy nerostou). Z tohoto důvodu pro srovnání a správné porovnání a posouzení mzdových nákladů a výdělků je naprosto nezbytná úprava těchto nákladů na srovnatelnou základu, jak je uvedeno v úvodní tabulce výše. V neposlední řadě vzhledem k tomu, že společnost jako podnikatelský subjekt nemůže provádět příděl do FKSP z objemu mzdových prostředků, jak je tomu běžně např. ve státních, příspěvkových, rozpočtových a jiných organizacích ale příděl do sociálního fondu je možný až ze zisku po zdanění a provedení povinného přídělu zákonnému rezervnímu fondu, projevuje se tato skutečnost na výši zákonných a ostatních sociálních nákladů, které proti předchozím obdobím, kdy měla společnost ještě k dispozici zůstatky z původního FKSP, vzrostly, neboť příděly do fondů v důsledku ztrát z minulých let nebyly možné a v nejbližším období ani pravděpodobně nebudou. Proto společnost využívá v rámci sociálního programu a programu péče o zaměstnance možnosti úspory nákladů na odvody pojistného a daňové účinnosti vybraných limitovaných nákladů a poskytuje zaměstnancům v souladu s kolektivní smlouvou příspěvek na životní kapitálové důchodové pojištění a od r i penzijní připojištění, neboť jiné zaměstnanecké výhody či benefity, jak je to již zcela běžné ve vyspělých moderních firmách i v našem regionu (Osram, Alfun, Alinvest, ale i menších), které přispívají svým zaměstnancům na rehabilitaci, sportovní i kulturní vyžití, rekreace aj., poskytovat nemůže. Přes provedené úpravy dosahoval průměrný hodinový výdělek ve společnosti, která patří mezi průmyslová odvětví s nejvyššími výdělky, včetně všech příplatků 92 % průměrné mzdy v MSK a 85 % průměru v ČR a jen 65 % průměrného výdělku v odvětví teplárenství. Ve srovnání s nepodnikatelskými subjekty, v nichž za r dosáhl průměrný výdělek ,- Kč a proti r vzrostl o 7,2 %, jsou tyto rozdíly ještě markantnější. (Veškeré údaje byly čerpány z oficiálních zdrojů MPSV a ČSÚ). Ostatní provozní náklady Daně a poplatky za r dosáhly výše 235 tis. kč, proti r. 2004, kdy činily 410 tis. Kč, (v r činily 129 tis. Kč a v r tis. Kč). Smluvní pokuty a úroky z prodlení nebyl v daném roce zaúčtovány, v loňském činily 1 tis. Kč. Odpis nedobytných aj. pohledávek dosáhl částky 578 tis. Kč (Dubový, Anex Group) proti r. 2004, kdy dosáhl výše 610 tis. Kč, za r tis. Kč proti 159 tis. Kč za r Poplatky za životní prostředí činily 275 tis. Kč proti 285 tis. Kč za r. 2004, v r tis. Kč, tj. o 6 tis. Kč více, než v r Spotřeba povolenek na emise CO2, účtovaná poprvé za r. 2005, dosáhla výše tis. Strana 18

19 Kč. Vyřazený materiál likvidací se na nákladech podílí částkou 1 tis. Kč proti 2 tis. Kč vloni, v r tis. Kč proti 455 tis. Kč za r atpod. Odpisy, opravné položky a rezervy Odpisy dosáhly celkové výše tis. Kč, ve stejném období r tis. Kč, za r tis. Kč, v r. 2002, kdy činily tis. Kč (z toho zůstatkové ceny vyřazeného dl. hmotného a nehmotného majetku byly ve výši tis. Kč), když v r činily odpisy celkem tis. Kč a z toho z. c. jen 64 tis. Kč. Zúčt. oprávek k OP k nabytému majetku činilo opětovně stejně jako v předchozích létech 727 tis. Kč proti tis. Kč za r Zákonné OP k pohledávkám činily na straně tvorby 372 tis. Kč a ve stejném období tis. Kč, v r tis. Kč, na straně zúčtování (čerpání) 625 tis. Kč proti 649 tis. Kč v r. 2004, v r tis. Kč, v r činila tvorba OP tis. Kč proti 253 tis. Kč za r Účetní ostatní OP na straně tvorby dosáhly výše tis. Kč, za r to bylo tis. Kč, v r tis. Kč, z toho stejně jako v r i v r tis. Kč (v r tis. Kč) činí OP k majetku (plynové přípojky) a na straně čerpání tis. Kč proti tis. Kč za r. 2004, v r to bylo tis. Kč, v r činila tvorba tis. Kč a celkové zúčtování OP tis. Kč. Tvorba ostatní rezervy na mzdy za dovolenou, prémie a odměny činila 670 tis. Kč, když za r to bylo 624 tis. Kča v r tis. Kč, přičemž tyto částky byly v r i 2005 následně vyčerpány. Finanční náklady Tyto náklady jsou zaúčtovány v částce tis. Kč, tj. nižší než v r. 2004, kdy činily tis. Kč, v r. 203 to bylo tis. Kč, v r činily tis. Kč a proti r byly vyšší o 113 tis. Kč. Z této částky tvoří úroky 968 tis. Kč, v r tis. Kč, v r to bylo tis. Kč proti tis. Kč za r a za r činily tis. Kč. Pojištění a ostatní finanční náklady dosáhly za hodnocený rok výše tis. Kč proti tis. Kč za r. 2004, za r tis. Kč, za r pak činily 619 tis. Kč a ve srovnatelném období r tis. Kč. Mimořádné náklady Za r činily 126 tis. Kč, jednalo se o opravu účtování vyřazení pozemku, v r to bylo 0,2 tis. Kč, v r byly zaúčtovány tyto náklady celkem v částce 33 tis. Kč. Výdaje a výzkum a vývoj Tyto náklady společnost nevykazuje, ani v min. létech nefinancovala Strana 19

20 Přehled o změnách vlastního kapitálu za rok 2005 stav 1.1. zvýšení snížení stav Základní kapitál Změny základ. kapitálu Vlastní akcie Kapitálové fondy ostatní Oceňovací rozdíly z přecenění FM Fondy ze zisku z toho: Zákonný rezervní fond Sociální fondy Výsledek hospodaření min. let Neuhrazená ztráta minulých let Nerozděl.zisk min.let (odlož.daň.pohl.) Výsledek hospodaření běžného období z toho: odlož. daňový závazek Vlastní kapitál Jmenovitá hodnota u 916 ks listinných kmenových akcií na jméno činí 98 tis. Kč a jmenovitá hodnota u 121 ks listinných kmenových akcií na jméno má hodnotu 9 800,- Kč. Rozhodnutí KS Ostrava o zápisu nového základního kapitálu do OR nabylo právní moci a k témuž dni došlo k vydání nových akcií společnosti. V roce 2004 došlo k dočerpání zůstatku sociálního fondu a k úhradě zákonných sociálních nákladů a dalších sociálních nákladů dle kolektivní smlouvy dochází následně na vrub nákladů (účet 527) a ze zisku společnosti (účet 528). Valná hromada společnosti v působnosti jediného akcionáře dne schválila řádnou účetní závěrku a Výroční zprávu společnosti za rok 2004, jejíž součástí byl i návrh na vypořádání výsledku hospodaření roku Vykázaný zisk ,76 Kč byl převeden na účet Neuhrazená ztráta z minulých let. Strana 20

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí.

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí. OBSAH 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o společnosti 3. Roční účetní závěrka 4. Zpráva auditora 5. Cíle společnosti pro rok 2015 6. Návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2014 7. Zpráva dozorčí

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

TRANSROLL EAST, a.s. 2013

TRANSROLL EAST, a.s. 2013 TRANSROLL EAST, a.s. 213 Příloha k účetní závěrce za rok 213 sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 213 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/21, ve znění pozdějších

Více

TEPLO BRUNTÁL a.s., Šmilovského 659/6, 792 01 Bruntál, IČ 25350676, zapsaná v OR u KS Ostrava, odd. B, vl. 1345, dne 23.5.1996

TEPLO BRUNTÁL a.s., Šmilovského 659/6, 792 01 Bruntál, IČ 25350676, zapsaná v OR u KS Ostrava, odd. B, vl. 1345, dne 23.5.1996 TEPLO BRUNTÁL a.s., Šmilovského 659/6, 792 01 Bruntál, IČ 25350676, zapsaná v OR u KS Ostrava, odd. B, vl. 1345, dne 23.5.1996 Představenstvo společnosti TEPLO BRUNTÁL a.s. svolává řádnou valnou hromadu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST OBSAH ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY SPRÁVNÍ RADY 3 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA 4 ROZVAHA 6 AKTIVA 7 PASIVA 8 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 9 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 11 CHARAKTERISTIKA

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006 k 31. 12. 2006 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č.500/2002 Sb., kterou se stanoví uspořádání a obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

I. ÚVOD. 1. Identifikační údaje 2. Údaje o činnosti společnosti ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

I. ÚVOD. 1. Identifikační údaje 2. Údaje o činnosti společnosti ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Sídlo: Teplice nad Bečvou 63 753 51 Teplice nad Bečvou Výroční zpráva 2013 OBSAH: I. ÚVOD 1. Identifikační údaje 2. Údaje o činnosti společnosti II. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 1. Rozvaha 2. Výkaz zisku a ztráty 3.

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Název účetní jednotky Poradna pro integraci IČO Senovážná 2 67362621 Praha

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU REDASH, a.s. Branická 1881/187, PRAHA 4 - Krč IČ: 44 01 20 80 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU Sestavené k 31. 12. 2010 1. Obecné údaje Obchodní firma: REDASH, a.s. IČ: 44 01 20 80 Sídlo

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

předseda představenstva

předseda představenstva PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2014 1 OBECNÉ INFORMACE O ÚČETNÍ JEDNOTCE 1.1 Založení a charakteristika společnosti Název účetní jednotky: Bytové družstvo Sulova Sídlo účetní jednotky: Praha, Zbraslav,

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Poradna pro integraci

Poradna pro integraci Poradna pro integraci Účetní závěrka 2007 Rozvaha Aktiva Číslo Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu dni k 31. 12. 2007 (v celých tis. Kč) řádku účetního období účetního období A. Dlouhodobý majetek ř.

Více

TEPLO BRUNTÁL a.s., Šmilovského 659/6, 792 01 Bruntál, IČ 25350676, zapsaná v OR u KS Ostrava, odd. B, vl. 1345, dne 23.5.1996

TEPLO BRUNTÁL a.s., Šmilovského 659/6, 792 01 Bruntál, IČ 25350676, zapsaná v OR u KS Ostrava, odd. B, vl. 1345, dne 23.5.1996 TEPLO BRUNTÁL a.s., Šmilovského 659/6, 792 01 Bruntál, IČ 25350676, zapsaná v OR u KS Ostrava, odd. B, vl. 1345, dne 23.5.1996 Představenstvo společnosti TEPLO BRUNTÁL a.s. svolává řádnou valnou hromadu

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Směrná účtová osnova 2013 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011 Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011 I. OBECNÉ ÚDAJE: 1. Popis účetní jednotky: Účetní jednotka: PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. IČO: 25527797 Sídlo: Českomoravská 35, 190 00 Praha 9 Právní

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce 2013 1. POPIS SPOLEČNOSTI EURODRAŽBY.CZ (dále jen společnost ) akciová společnost, která vznikla dne 22. července 1997 a sídlí v Praze 8, Čimická 780/61, Čimice,

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 Technické služby Litvínov s.r.o. S.K.Neumanna 1521 436 01 Litvínov IČO 254 238 35 DIČ CZ254 238 35 Příloha k účetní závěrce za rok 2014 Čl. I Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Firma Technické služby

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10 Úvod 15 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 1 Sídlo s. r. o. v bytě, který je v podílovém vlastnictví manželů 20 2 Povinné

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu ÚČETNÍ OSNOVA Směrná účtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty. Podle směrné účtové osnovy účtují zejména:

Více

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek Ú Č T O V Á O S N O V A 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek 1 Zásoby - materiál, zásoby vlastní výroby, zboží 2 Finanční

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu)

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu) Příloha k účetní závěrce za rok 2014 pro podnikatele (v plném rozsahu) I. Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Název účetní jednotky: Sídlo: Bobrava a.s. IČ: 607 47 668 Právní forma: Rozhodující předmět

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2003

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2003 k 31. 12. 2003 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č.500/2002 Sb., kterou se stanoví uspořádání a obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

Obsah: REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33

Obsah: REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 ------------------------------------------------------------------------------------------- společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Obsahové vymezení jednotlivých položek Pomocného konsolidačního přehledu je upraveno v 25 až 64 konsolidační vyhlášky státu Rozvaha

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E )

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. s účinností pro organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace R O Z V A H A ( B I L A N C E ) ( v tis. Kč na dvě desetinná

Více

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 0 0 5 4 0 7 0 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Česká rugbyová unie Zátopkova 100/2 Praha 1017 A

Více

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X ÚČETNÍ ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 12 / 2014 IČO: 68308655 Název: Místo pro děti-spolek řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2014 Sídlo účetní

Více

Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč)

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč) Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ======= 1 2 3 4 OBDOBÍ Synte ---------------------------------------------------------------------- Číslo Název položky tický BĚŽNÉ položky účet ----------------------------------------------------

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti za rok 2013 Výroční zpráva společnosti 2013 I. Úvod II. Textová část výroční zprávy společnosti 1. Údaje o společnosti 2. Údaje o činnosti společnosti 3. Údaje

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

Příloha k účetní závěrce k 31.12.2007 společnosti EURO Šarm spol. s r.o. Příloha je zpracována v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 04.02.2015 čas: 08.58. R o z v a h a. okamžik sestavení: 04.02.2015 08:58 B R U T T O

MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 04.02.2015 čas: 08.58. R o z v a h a. okamžik sestavení: 04.02.2015 08:58 B R U T T O MÚZO Praha, sro - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 002015 čas: 0858 R o z v a h a ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Název společnosti: Buckley Associates, a.s. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Právní forma: Akciová

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2002

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2002 k 31. 12. 2002 Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních

Více

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2008

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2008 Collegium Marianum Týnská vyšší odborná škola, s.r.o. Melantrichova 971/19, 110 00 Praha 1 Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2008 I. Obecné údaje Účetní jednotka: Collegium Marianum Týnská vyšší

Více

ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2009 IČO 00190543 Název nadřízeného

Více

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ...

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ... Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 2 0 2 4 1 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky VOLONTÉ CZECH ops Thámova 20/11 Praha 1000 A K T

Více

Pomocný analytický přehled

Pomocný analytický přehled Pomocný analytický přehled sestavený k 31.12.2014 Název účetní jednotky: Sídlo: Husovo náměstí 1 517 54 Vamberk Právní forma: územní samosprávný celek IČO : 00275492 Část I: Počáteční a koncové stavy a

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Hlinky 45/114, Brno - Pisárky, PSČ 603 00 (za první pololetí 2015) (neauditovaná, nekonsolidovaná)

Více

Opis číselníku syntetických a analytických účtů (SU/AU)

Opis číselníku syntetických a analytických účtů (SU/AU) 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 021 Stavby

Více

Rozvaha. MÚZO Praha. s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 31.01.2013 čas: 14. I I

Rozvaha. MÚZO Praha. s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 31.01.2013 čas: 14. I I MÚZO Praha. s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 31.01.2013 čas: 14. I I Rozvaha ORGANIZACNí SLOŽKY STÁTU ÚZEMNí SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCí, REGIONÁLNí RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI PŘíSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00 Název nadřízeného orgánu: Obec Doudleby Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Doudleby Sídlo: Doudleby 2 370 07 České Budějovice Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti:

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

Roční zpráva státní příspěvkové organizace za rok 2010

Roční zpráva státní příspěvkové organizace za rok 2010 Roční zpráva státní příspěvkové organizace za rok 2010 Název zpracovatele: Tiskárna Ministerstva vnitra, státní příspěvková organizace Adresa sídla: Bartůňkova 4/1159, 149 01 Praha 4 - Chodov IČ: 60498005

Více

Účtování provozu banky. dlouhodobý majetek, zásoby, zúčtovací vztahy

Účtování provozu banky. dlouhodobý majetek, zásoby, zúčtovací vztahy Účtování provozu banky dlouhodobý majetek, zásoby, zúčtovací vztahy - dlouhodobý majetek hmotný, nehmotný - účty dlouhodobého majetku, pořízení dlouhodobého majetku a oprávek = 43. skup. účtů - účtování

Více

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí MÚZO Praha Sro - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 05032012 čas: 1034 Příloha č 1 - Rozvaha ZÁKLADNí IČO: 00057266 Název organizace: Národní filmový archiv Právní forma: příspěvková organizace Sídlo: Malešická

Více

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Přehled o peněžních tocích (cash flow) k 31.12.2010 ( v tis. Kč) IČ : 47675772 Položka Řád. Běžné Minulé P. Stav pen.prostř.a pen.ekviv.na začátku úč..001.>> Z.

Více

Účtová osnova pro nevýdělečné organizace

Účtová osnova pro nevýdělečné organizace Účtová osnova pro nevýdělečné organizace Doplněné analytické účty jsou pouze doporučené Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti ZOD Němětice k 31.12.2014 ve zjednodušeném rozsahu

Příloha k účetní závěrce společnosti ZOD Němětice k 31.12.2014 ve zjednodušeném rozsahu ve zjednodušeném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou MF ČR 500/2002 Sb, 39 v aktuálním znění, kterou se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1014 IČ 558567 Označení A K T

Více

Geewa a.s. Příloha účetní závěrky

Geewa a.s. Příloha účetní závěrky 1. Charakteristika a hlavní aktivity Vznik a charakteristika společnosti Geewa a.s. ( společnost ) vznikla 17. října 1997. Předmětem podnikání je výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského

Více

8 Variabilní režie 16 Variabilní náklady 45 CENA 70 MARŽE 25

8 Variabilní režie 16 Variabilní náklady 45 CENA 70 MARŽE 25 KAPITOLA 3 SYSTÉM PLÁNŮ A ROZPOČTŮ Případová studie Abstinent Společnost Abstinent, a. s. vyrábí jediný, na trhu však úspěšný a zavedený výrobek nealkoholický nápoj A1. Výroba probíhá v relativně plynulém

Více

Čechova 32 38801 Blatná

Čechova 32 38801 Blatná PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2014 II. OBECNÉ ÚDAJE Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): Zemědělství Blatná, a.s. IČ : 25168568 DIČ : CZ25168568 Čechova 32 38801 Blatná Právní

Více

Pozemní a dopravní stavby Chomutov, a.s. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31.PROSINCI 2013

Pozemní a dopravní stavby Chomutov, a.s. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31.PROSINCI 2013 Pozemní a dopravní stavby Chomutov, a.s. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31.PROSINCI 2013 Pozemní a dopravní stavby Chomutov, a.s. ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2013 PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU Zákonný Základní rezervní

Více

výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005

výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005 výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY Úvod................................................................................ 3 Orgány společnosti a její management...............................................

Více

o hospodaření společnosti REAL FLAT spol. s r.o. se sídlem ve Zlíně, Bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 za rok 2008

o hospodaření společnosti REAL FLAT spol. s r.o. se sídlem ve Zlíně, Bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 za rok 2008 REAL FLAT spol. s r.o., Bří Jaroňků 4079, Zlín, PSČ 762 33 ------------------------------------------------------------------------------------------------ společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 OBSAH 3 OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 dlouhodobý hmotný majetek (dhm) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. EXAFIN investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Myslíkova 23/174, Praha - Nové Město, PSČ 11000

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. EXAFIN investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Myslíkova 23/174, Praha - Nové Město, PSČ 11000 POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI EXAFIN investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Myslíkova 23/174, Praha - Nové Město, PSČ 11000 (za první pololetí 2015) (neauditovaná, nekonsolidovaná)

Více

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Felina ČR s.r.o. I. Obecné informace 1) Popis účetní jednotky Obchodní firma: Felina ČR s.r.o. Sídlo: Korunovační 6, Praha 7, 170 00 IČ: 49615840

Více

Výroční zpráva 2003. Nadace České spořitelny

Výroční zpráva 2003. Nadace České spořitelny Výroční zpráva 2003 Nadace České spořitelny Výroční zpráva 2003 Obsah Úvodní slovo 3 Finanční zpráva za rok 2003 4 Majetek nadace k 31.12.2003 4 Finanční příspěvky poskytnuté nadací 5 Přijaté dary 6 Auditorská

Více

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014 Zpráva o výsledcích hospodaření společnosti, řádné individuální účetní závěrce a konsolidované účetní závěrce za rok 2014, informace o výrocích auditora 1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. KŘINICE KRÁSNÁ LÍPA, s.r.o. ZA ROK 2002

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. KŘINICE KRÁSNÁ LÍPA, s.r.o. ZA ROK 2002 VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI KŘINICE KRÁSNÁ LÍPA, s.r.o. ZA ROK 2002 1. přehled činností vykonávaných v kalendářním roce 2002 s uvedením vztahu k účelu založení společnosti; 2. roční účetní uzávěrka a zhodnocení

Více

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 MEZITÍMNÍ ZPRÁVA EMITENTA KÓTOVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU (NEAUDITOVANÁ) 1.1.2013 až 18.5.2013 ÚDAJE O EMITENTOVI Obchodní firma: KAROSERIA a. s. Sídlo společnosti: Heršpická

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE AKTIVA A. Stálá aktiva Název I. Dlouhodobý nehmotný majetek II. III. IV. CELKEM Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 Software 013 3. Ocenitelná práva 014 4. Povolenky na

Více

PŘÍLOHA. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00270831 Název: Obec Rosice. Sestavená k rozvahovému dni 31.

PŘÍLOHA. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00270831 Název: Obec Rosice. Sestavená k rozvahovému dni 31. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00270831 Název: Obec Rosice Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2013

Více

VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU) 6.1 Vlastní zdroje základní kapitál, kapitálové fondy, fondy ze zisku, výsledek hospodaření za běžné období, za

Více

Převodový můstek. Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída ÚS účtová skupina SÚ syntetický účet ÚJ účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova

Převodový můstek. Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída ÚS účtová skupina SÚ syntetický účet ÚJ účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova Převodový můstek Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída ÚS účtová skupina SÚ syntetický účet ÚJ účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova Směrná účtová osnova 2009 Směrná účtová osnova 2010 Komentář

Více

Příloha k účetní závěrce 2014 společnosti VIAVIS a.s.

Příloha k účetní závěrce 2014 společnosti VIAVIS a.s. Příloha k účetní závěrce 2014 společnosti VIAVIS a.s. IČ: 25848402 28. února 2015 VIAVIS a. s. Obránců Míru 237/35 703 00 Ostrava tel.: +420 595 174 250 e-mail: info@viavis.cz web: www.viavis.cz zapsána

Více

NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY: Město Kopřivnice

NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY: Město Kopřivnice +-----------------------------+ Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K A +-----------------------------+ +---------+---+ +----------+---+ +-----------+---+ řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky +---------+---+ +----------+---+

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2013 ROZVAHA

Více

V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004

V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004 V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004 0. Vymezení konsolidačního celku 0.0. Konsolidující účetní jednotka Interhotel Olympik, a.s. Sokolovská 138 Praha 8 IČ 45272271 ) Název a sídlo

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 (k 31. 12. 2014) Název účetní jednotky: Knoflíkářský průmysl Žirovnice a. s.

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 (k 31. 12. 2014) Název účetní jednotky: Knoflíkářský průmysl Žirovnice a. s. Příloha k účetní závěrce za rok 2014 (k 31. 12. 2014) Název účetní jednotky: Knoflíkářský průmysl Žirovnice a. s. Sídlo: Žirovnice, Tyršova 707, PSČ 394 68 Právní forma: Akciová společnost Identifikační

Více

Příloha k účetní závěrce 2013 společnosti VIAVIS a.s.

Příloha k účetní závěrce 2013 společnosti VIAVIS a.s. Příloha k účetní závěrce 2013 společnosti VIAVIS a.s. IČ: 25848402 28. února 2014 VIAVIS a. s. Obránců Míru 237/35 703 00 Ostrava tel.: +420 595 174 250 e-mail: info@viavis.cz web: www.viavis.cz zapsána

Více