Městský úřad Sázava ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Městský úřad Sázava ORGANIZAČNÍ ŘÁD"

Transkript

1 Obsah: 1 Statut a zásady činnosti městského úřadu Působnost pověřeného městského úřadu Organizační struktura pověřeného městského úřadu Pravomoci a zodpovědnosti Starosta Tajemník pověřeného městského úřadu Vedoucích odboru obecné pravomoci a zodpovědnosti Vedoucí odborů konkrétní pravomoci a zodpovědnosti Odbor vnitřních věcí Odbor matriky a evidence obyvatel Odbor sociálních věcí Odbor ekonomický Odbor rozvoje města a správy majetku Odbor výstavby a životního prostředí Technické služby Městská knihovna Zastupování pracovníků Předávání funkcí Příloha Právnické osoby Organizační složky Výbory a komise Bezpečnostní rada města Krizový štáb povodňová komise Porada starosty poradní a pracovní orgán starosty Statut a zásady činnosti městského úřadu 1) Organizační řád Městského úřadu Sázava upravuje základní zásady činnosti úřadu, dělbu pravomocí a zodpovědností mezi jeho organizačními útvary, jejich vzájemné vztahy a vztahy k organizacím a zařízením, které zakládá nebo zřizuje město Sázava. 2) Postavení a působnost městského úřadu upravuje zákon č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, (dále jen ZÁKON), a pokud jde o působnost a kompetenci, též zvláštní zákony. 3) Vztahy městského úřadu k orgánům města upravuje ZÁKON. Městský úřad plní úkoly v oblasti samostatné působnosti (samosprávy města) a je zároveň pověřeným úřadem a na základě ZÁKONA a zvláštních předpisů plní úkoly v oblasti přenesené působnosti. 4) Ve věcech samostatné působnosti odpovídá městský úřad zastupitelstvu a radě města. Ve věcech přenesené působnosti je podřízen Krajskému úřadu Středočeského kraje. 5) Územní obvod, ve kterém pověřený městský úřad vykonává svoji působnost podle 64 zákona, tvoří územní obvody těchto obcí: Chocerady, Choratice, Ostředek, Sázava, Vodslivy a Xaverov. Organizační řád strana 1 z 10

2 6) Organizační strukturu městského úřadu, počet pracovníků a jejich pravomoci a zodpovědnosti stanovuje rada města. 7) V případě nutné koordinace činnosti nebo stanovisek jednotlivých odborů je koordinátorem tajemník nebo jím pověřený zástupce. 8) Spory nebo nejasnosti v dělbě kompetencí mezi odbory městského úřadu řeší tajemník. 2 Působnost pověřeného městského úřadu V oblasti samostatné působnosti pověřený městský úřad plní úkoly uložené radou města a zastupitelstvem města a to zejména při přípravě podkladů pro jednání zastupitelstva města a rady města a při zabezpečování plnění jejich usnesení. Po odborné stránce řídí a kontroluje právnické osoby a organizační složky, zřízené městem, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak. Spolupracuje s výbory a komisemi. V oblasti přenesené působnosti vykonává pověřený městský úřad státní správu. V územním obvodu města vykonává státní správu v rozsahu stanoveném v 61 zákona, s výjimkou věcí, které patří do působnosti rady města, výboru, komise nebo zvláštního orgánu. V územním obvodu uvedeném v čl. 5 vykonává státní správu v rozsahu stanoveném v 64 zákona. Spolupracuje s odbory obecního úřadu obcí s rozšířenou působností a odbory krajského úřadu. 3 Organizační struktura pověřeného městského úřadu Pověřený městský úřad tvoří starosta, tajemník městského úřadu a pracovníci odborů. Pověřený městský úřad se člení do odborů, které plní úkoly v oblasti samostatné a přenesené působnosti, kterými je pověří rada města nebo vyplývají z příslušných právních předpisů. Městský úřad zajišťuje činnost organizačních složek města. Pro plnění některých úkolů, vyžadujících odborné posouzení nebo kolektivní rozhodování, zřizuje rada města odborné komise. V rámci své působnosti vymezené v čl. 20 vydávají odbory, výbory a komise odborná vyjádření a stanoviska pro účely správních řízení, jejichž účastníkem je město Sázava. Písemné dokumenty vydané jednotlivými odbory podepisují vedoucí odborů. V jejich nepřítomnosti jimi pověření zástupci. Písemné dokumenty vydané organizačními složkami podepisují vedoucí organizačních složek. V jejich nepřítomnosti jimi pověření zástupci. Písemné dokumenty vydané výbory a komisemi podepisují předsedové výborů a komisí. V jejich nepřítomnosti jimi pověření zástupci. Odbory se dále mohou členit na oddělení. Organizační řád strana 2 z 10

3 Zastupitelstvo města Kontrolní výbor Finanční výbor Osadní výbory Rada města Komise Základní škola Starosta Tajemník Technické služby města 6+vedlejší prac. poměry Odbor vnitřních věcí 5 Městská knihovna 2 Ekonomický odbor 4 Odbor matriky a evidence obyvatel 2 Odbor sociálních věcí 2 Odbor rozvoje města a správy majetku 3 Odbor výstavby a životního prostředí 4 Organizační řád strana 3 z 10

4 4 Pravomoci a zodpovědnosti 4.1 Starosta 1) V čele pověřeného městského úřadu stojí starosta, který odpovídá za jeho činnost. Starosta zastupuje město navenek. 2) Obecné pravomoci a zodpovědnosti starosty jsou stanoveny ZÁKONEM a předpisy navazujícími 3) Připravuje, svolává a řídí schůze zastupitelstva města (dále jen ZM) a rady města (dále jen RM) a společně s pověřenými členy ZM podepisuje jejich usnesení. 4) Spolu s místostarostou podepisuje obecně závazné vyhlášky, usnesení zastupitelstva města a rady města. 5) Starosta má právo pozastavit výkon usnesení RM a předložit jej k rozhodnutí nejbližšímu zasedání ZM. 6) Zodpovídá za finanční hospodaření města a včasné objednání přezkoumání hospodaření. 7) Zodpovídá za plnění úkolů v oblasti investic, rozpočtu a rozvoje města. 8) Zodpovídá za majetkovou činnost města. 9) Je oprávněn ukládat úkoly v oblasti samostatné působnosti tajemníkovi, vedoucím odborů a jednotlivým zaměstnancům MěÚ. 10) Metodicky usměrňuje činnost MěÚ a podílí se na přípravě podkladů pro radu města a zastupitelstvo města. 11) Je ze své činnosti odpovědný zastupitelstvu města. 12) Starostu v době jeho nepřítomnosti zastupuje místostarosta a v oblasti vymezené působnosti tajemník. 4.2 Tajemník pověřeného městského úřadu 1) Dle 110 zákona je na Městském úřadě Sázava zřízena funkce tajemníka. 2) Obecné pravomoci a zodpovědnosti tajemníka jsou stanoveny ZÁKONEM a předpisy navazujícími. 3) Tajemník je pracovníkem městského úřadu. Je nadřízen všem pracovníkům úřadu a organizačních složek, plní úkoly zaměstnavatele podle zvláštních předpisů. 4) Prostřednictvím pracovníků městského úřadu tajemník zabezpečuje plnění usnesení zastupitelstva města a rady města, koordinuje a kontroluje činnost pracovníků městského úřadu a organizačních složek. 5) Řeší personální otázky. 6) Zodpovídá za personální a materiálové zajištění chodu úřadu. 7) Tajemník je ze své činnosti v oblasti samostatné i přenesené působnosti odpovědný starostovi. 4.3 Vedoucí odboru obecné pravomoci a zodpovědnosti 1. Plní úkoly stanovené zastupitelstvem města, radou města, starostou a tajemníkem. Vede evidenci těchto úkolů a včas předkládá výše jmenovaným orgánům zpětné informace. Organizační řád strana 4 z 10

5 2. Zodpovídá za plnění úkolů celého odboru a všech jemu podřízených pracovníků. 3. Zodpovídá za stanovení pracovních náplní všech jemu podřízených pracovníků. 4. Na základě úkolů stanovených orgány města, starostou a tajemníkem stanovuje konkrétní úkoly, které rozpracovává pro podřízené pracovníky. V rámci této zodpovědnosti řídí, kontroluje a vyhodnocuje plnění úkolů. 5. Zodpovídá za řádné hospodaření se svěřeným majetkem a finančními prostředky v rámci svého odboru, včetně provedení inventarizace. 6. Zabezpečuje řádnou evidenci a uložení smluv spadajících do kompetence odboru. 7. Zodpovídá za úkoly související s obranou státu a ochranou utajovaných skutečností. 8. Zodpovídá za dodržování právních předpisů v rámci svého odboru. 9. Zúčastňuje se na vyzvání jednání městské rady a městského zastupitelstva, plní jejich úkoly a předkládá zprávy o činnosti odboru. 10. Zodpovídá za zabezpečování a zvyšování odborné úrovně podřízených pracovníků. Navrhuje a provádí opatření ke snižování administrativní náročnosti pracovních postupů a ke zlepšení metod stylu práce. 11. Navrhuje odměny podřízeným pracovníkům. 12. Zabezpečuje v rámci odboru dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a požárních předpisů Poskytuje informace v souladu s platnými právními předpisy. 14. Vyřizuje stížnosti, podněty v rozsahu svých působností. Je zodpovědný za informace a rozhodnutí svého odboru vůči občanům a orgánům státní zprávy 15. Vydává stanoviska a posudky potřebné pro ostatní odbory a projednává s nimi záležitosti týkající se úkolů spadajících do jejich kompetence. 16. Zodpovídá za řádnou evidenci a archivaci došlé a odeslané pošty, ukládá spisy v souladu se spisovým řádem a platnými předpisy. 17. Zpracovává návrhy obecně závazných vyhlášek, nařízení i jiných podkladů pro jednání ZM a RM. Zajišťuje plnění obecně závazných vyhlášek a zákonů, včetně sankcí za nedodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení. 18. Poskytuje podklady pro sestavení rozpočtu města, kontroluje a odpovídá za jeho čerpání, dodržování rozpočtové kázně a dává podněty k úsporným opatřením. 19. Vede správní řízení v rozsahu své působnosti a řeší přestupky na svěřeném úseku. 20. Spolupracuje s komisemi rady města, výbory zastupitelstva. 21. Spolupracuje s orgány vyšších územně samosprávných celků, městskými a obecními úřady, policií a ostatními organizacemi. 22. Poskytuje informace v souladu se zákonem 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a dbá na ochranu osobních údajů dle zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. 4.4 Vedoucí odboru konkrétní pravomoci a zodpovědnosti Odbor vnitřních věcí V čele je tajemník, který vykonává pravomoci vedoucího odboru v kumulované funkci. Obecné pravomoci a zodpovědnosti vedoucího odboru jsou stanoveny v bodě 4.3. V oblasti odborného řízení zodpovídá zejména za tyto agendy: Organizační řád strana 5 z 10

6 Organizační činnosti: Zajišťování agendy sekretariátu starosty a tajemníka, zajištění jednání volených orgánů města, stížnosti, petice, podatelna, odbavování poštovních zásilek, kopírování dokumentů, poskytování informací klientům městského úřadu, hlášení a správa městského rozhlasu, zpracování a distribuce zápisů ZM, RM, porad starosty. Zajišťování vypracování posudků na občany pro potřeby soudů, policie a ostatních institucí. Informace a propagace: Zajišťování zpětné vazby občan - úřad, úřední deska, plakátovací plochy, vývěsní skříňky, fotodokumentace, kroniky, archivace historicky důležitých materiálů, pořádání výstav a propagačních akcí pro občany a návštěvníky města, propagace města v médiích, vydávání propagačních materiálů o městě, spolupráce s infocentrem. Správa informačních a komunikačních technologií: Zabezpečuje správu počítačové sítě, komunikačních technologií, databází a softwarového, hardwarového a komunikačního vybavení všech pracovišť úřadu Odbor matriky a evidence obyvatel V čele je vedoucí odboru, jehož obecné pravomoci a zodpovědnosti jsou stanoveny v bodě 4.3. V oblasti odborného řízení zodpovídá vedoucí odboru za tyto agendy: Státní správa Vede agendu matričních knih pro obce spadající pod pověřený úřad. Aktualizuje sbírky listin a zajišťuje jejich archivaci. Zajišťuje oznamovací povinnosti matričních událostí a hlášení pro ČSÚ. Vydává osvědčení o právní způsobilosti uzavření manželství v cizině. Vydává osvědčení k uzavření manželství církvemi. Zajišťuje změnu jména a příjmení. Vyhotovuje a ověřuje souhlasná prohlášení rodičů do zápisů určování otcovství před a po narození dítěte. Vede evidenci trvale bydlících obyvatel Sázavy. Vede správní řízení k žádostem o zrušení údaje adresy trvalého pobytu. Vede přidělování indexů čísel popisných a evidenčních pro centrální registr evidence obyvatel. Provádí výpisy z informačního systému evidence obyvatel. Vede aktuální stálé voličské seznamy, zvláštní seznamy občanů EU žijících na území města. Vydává voličské průkazy a vede jejich seznam. Spolupracuje při zajišťování organizace voleb a referend. Zabezpečuje agendu osobních a cestovních dokladů. Vyřizuje podklady pro vystavení osvědčení o státním občanství ČR. Zabezpečuje agendu vidimace listin a legalizace podpisů. Zajišťuje agendu spojenou s vydáváním rejstříků trestů. Zajišťuje záležitosti branné pohotovosti státu a jiných mimořádných situací. Samospráva Zajišťuje administrativně a organizačně svatební obřady, vítání občánků, setkání jubilantů. Zajišťuje chod obřadní síně a přilehlých prostor. Vyřizuje podklady pro přestupkové řízení. Organizační řád strana 6 z 10

7 4.4.3 Odbor sociálních věcí V čele je vedoucí odboru, jehož obecné pravomoci a zodpovědnosti jsou stanoveny v bodě 4.3. V oblasti odborného řízení zodpovídá vedoucí odboru za tyto agendy: Státní správa na úseku sociální péče Zajišťuje výkonu státní správy na úseku sociální péče (zejména dávky hmotné nouze) Zajišťuje poskytování jednorázových dávek, náhrad ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem. Koordinuje činnosti se státními i nestátními institucemi na úseku sociální péče. Samospráva na úseku sociální péče Péče o staré občany, těžce zdravotně postižené občany a osamělé osoby. Vypracovává podklady pro rozhodování rady města a bytové komise Odbor ekonomický V čele je vedoucí odboru, jehož obecné pravomoci a zodpovědnosti jsou stanoveny v bodě 4.3. V oblasti odborného řízení zodpovídá vedoucí odboru za tyto agendy: Správa rozpočtu města Zpracovává podklady pro přípravu a čerpání rozpočtu města, zpracování návrhu rozpočtu, finančního výhledu a závěrečného účtu. Dohlíží nad čerpáním rozpočtu, nad ekonomikou příspěvkových organizací a organizačních složek, které město zřídilo. Zpracovává finanční analýzy a komentáře. Účetnictví Vede účetní agendy města, fakturování a likvidaci faktur. Spravuje úložiště smluv uzavřených městem, vede účetní evidenci majetku a zajišťuje jeho inventarizace. Provádí odvody a platí daně za město. Eviduje pohledávky a provádí jejich vymáhání. Eviduje fondy města. Vede agendy darovacích smluv. Účetně eviduje a účtuje o bytech a nebytových prostorách na základě podkladů odboru rozvoje a správy města. Eviduje a vymáhá pohledávky z nájmů a pronájmů. Mzdy a personalistika Vede kompletní personální a mzdovou agendu města. Likviduje cestovní náhrady, dávky nemocenského pojištění a spravuje agendu důchodového zabezpečení. Místní poplatky Spravuje místní poplatky, zpracovává návrhy právních předpisů města v oblasti daní a poplatků. Vede pokladní agendu, eviduje objednávky, vydává ceniny. Administrativně spravuje městský hřbitov. Eviduje a vydává ochranné pracovní pomůcky. Povoluje a provádí státní dozor v oblasti loterií a jiných podobných her. Vede agendu veřejných sbírek Odbor rozvoje města a správy majetku V čele je vedoucí odboru, jehož obecné pravomoci a zodpovědnosti jsou stanoveny v bodě V oblasti odborného řízení zodpovídá vedoucí odboru za tyto agendy: Dotace Vede komplexní agendu dotací ze státních fondů, krajských fondů a fondů EU. Vyhledává dotační tituly, administruje žádosti o poskytnutí dotací, průběžně kontroluje a vyhodnocuje realizované akce. Investice Organizační řád strana 7 z 10

8 Připravuje investiční akce, schválené v rámci programu rozvoje města zastupitelstvem města. Připravuje investiční plán, inženýrské a projektové činnosti, zajišťuje znalecké posudky, přípravuje podklady pro výběrová řízení, výběr dodavatelů dle obecně závazných právních norem, přípravuje smlouvy k realizaci investičních akcí, provádí kontrolu vlastní realizace a závěrečné vyhodnocení, v případě stavebních akcí zajišťuje kolaudační řízení a zápis do katastru nemovitostí. Správa majetku města V oblasti podnikání s majetkem města, zajišťuje vyjádření a stanoviska města jako vlastníka. Spravuje technický stav bytů, bytových domů a nebytových prostor. Kontroluje a eviduje prostředky CO. Zajišťuje údržbu technického zařízení budov, veřejného osvětlení, stavebních konstrukcí a střech, vodovodů a kanalizací ve vlastnictví města. Zajišťuje správu městských lesů a hospodaření v nich. Vydávání povolení k užívání veřejného prostranství, umístění reklam a vyměřuje poplatky za ně. Územní plánování Shromažďuje podněty a podílí se na přípravě podkladů k územnímu plánování. Odpadové hospodářství Zajišťuje evidenci nakládání s odpady na území města. Prostřednictvím technických služeb města a dodavatelů zajišťuje čištění města, svoz komunálního odpadu, odpadkových košů, separaci odpadů, správu sběrného dvora. Dopravní obslužnost Zajišťuje agendu silničního správního úřadu nad místními a účelovými komunikacemi na území města. Povoluje zvláštní užívání místních a účelových komunikací a zastupuje město ve správních řízeních. Provádí státní odborný dozor nad místními komunikacemi. Zajišťuje agendu vraků v souladu se zákonem č. 13/97 Sb. o pozemních komunikacích v platném znění a zajišťování odtahu vozidel z místních komunikací Odbor výstavby a životního prostředí V čele je vedoucí odboru, jehož obecné pravomoci a zodpovědnosti jsou stanoveny v bodě 4.3. V oblasti odborného řízení zodpovídá vedoucí odboru za tyto agendy: Státní správa Zajišťuje výkon státní správy na úseku územního plánování a stavebního řádu dle zákona č. 183/2006 Sb. Zajišťuje výkon státní správy u vodních děl dle zákona č. 254/2001 Sb. Zajišťuje výkon státní správy na úseku ZPF dle zákona č. 334/1992 Sb. Zajišťuje výkon státní správy na úseku ochrany ovzduší dle zákona č. 86/2002 Sb. Povoluje kácení stromů rostoucích mimo les dle zákona č. 114/1992 Sb. Samospráva Spolupracuje a pomáhá zejména odboru rozvoje města a správy majetku při realizaci akcí, které jsou v zájmu města Technické služby Technické služby jsou organizační složkou města. Organizační řád strana 8 z 10

9 Úsek technických služeb je přímo podřízen tajemníkovi. Jednotlivé pracovníky na základě stanovených úkolů tajemníkem řídí vedoucí pracovník technických služeb. Pracovníci technických služeb nemají statut zaměstnanců zařazených do městského úřadu. Úsek technických služeb zajišťuje údržbu místních komunikací a jejich technických zařízení (vodorovné a svislé dopravní značení, údržba dešťových vpustí, autobusové zastávky a pod.), provoz sběrného dvora, údržbu městské zeleně a hřbitova včetně jejich technických zařízení (lavičky, hřiště, informační systém a pod.) a běžnou údržbu budov, zařízení a dalšího majetku města Městská knihovna Městská knihovna je organizační složkou města. Městská knihovna je přímo podřízena tajemníkovi. V čele městské knihovny stojí vedoucí. Jeho povinnosti vyplývají ze zákona 257/2001 Sb. v platném znění. Městská knihovna zajišťuje správu knihovního fondu města. Jeho doplňování a meziknihovní výměnu. Zajišťuje půjčování knihovního fondu veřejnosti. Spolupracuje se základní školou při propagaci knihovního fondu u dětí. 5 Zastupování pracovníků Vedoucí odborů se souhlasem tajemníka určí svého zástupce a vymezí rozsah zastupování. Zastupovaný a zástupce jsou povinni se při předávání funkce vzájemně informovat o všech skutečnostech, které mohou mít vliv na řádný výkon funkce. Zastupovaný si může vyhradit právo rozhodnutí o zvlášť důležitých otázkách, případně se souhlasem tajemníka pozastavit opatření svého zástupce. 6 Předávání funkcí O předávání funkcí se provede písemný zápis (předávací protokol). Předávací protokol je uložen u tajemníka. Má-li předávací proces návaznost na hmotnou odpovědnost, provede se zároveň mimořádná inventarizace. Tento organizační řád nabývá účinnosti dne Organizační řád strana 9 z 10

10 7 Příloha Přehled právnických osob, organizačních složek, výborů, odborných komisí a poradních orgánů které zastupitelstvo a rada města Sázavy zřídily : 7.1 Právnické osoby Základní škola Sázava Základní škola Mateřská škola Školní jídelna Sázava , s.r.o. 7.2 Organizační složky Městská knihovna Technické služby města 7.3 Výbory a komise Finanční výbor Kontrolní výbor Osadní výbory Komise pro projednávání přestupků Ekologická komise Sbor pro občanské záležitosti Bytová komise Kulturní komise Stavební komise 7.4 Bezpečnostní rada města Statut a činnost vychází ze Zák. 128/2000 Sb., Zák 240/2000 Sb., Nař. Vlády 462/2000 Sb. a dalších navazujících právních předpisů 7.5 Krizový štáb povodňová komise Statut a činnost vychází ze Zák. č. 240/2000 Sb. a dalších navazujících právních předpisů 7.6 Porada starosty poradní a pracovní orgán starosty Složení: starosta města, tajemník MÚ, prac. sekretariátu (zapisovatelka), vedoucí odborů a další pracovníci MÚ dle projednávané problematiky Jednací řád: Porada se schází obvykle 1 x týdně, nebo dle potřeby. Rozpracovává pro konkrétní pracovníky MÚ úkoly uložené ZM a RM. Dále řeší operativní a neodkladné úkoly, spojené se správou města. Organizační řád strana 10 z 10

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Městského úřadu Velké Opatovice Článek 1 Organizační řád vydává Rada města k zabezpečení organizace činnosti úřadu. Upravuje činnost a řízení Městského úřadu Velké Opatovice,

Více

Obec Stachy. Orgány obce jsou zastupitelstvo obce, rada obce, starosta, případně místostarosta a obecní úřad.

Obec Stachy. Orgány obce jsou zastupitelstvo obce, rada obce, starosta, případně místostarosta a obecní úřad. Obec Stachy O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D ČLÁNEK 1 - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Organizační řád obce Stachy vychází ze zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále je zákon).

Více

Organizační řád Městského úřadu v Lanžhotě

Organizační řád Městského úřadu v Lanžhotě MĚSTO LANŽHOT Organizační řád Městského úřadu v Lanžhotě V souladu s ustanovením 102, odst. 2, písm. o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje rada města tento organizační

Více

POPIS ČINNOSTI JEDNOTLIVÝCH SLOŽEK ÚŘADU

POPIS ČINNOSTI JEDNOTLIVÝCH SLOŽEK ÚŘADU Příloha č. 2 MĚSTO LANŽHOT POPIS ČINNOSTI JEDNOTLIVÝCH SLOŽEK ÚŘADU Starosta 1. stojí v čele úřadu a za svou činnost odpovídá zastupitelstvu 2. zastupuje město navenek 3. připravuje, svolává a řídí schůze

Více

O R G A N I Z A Č N Í. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Legislativní rámec

O R G A N I Z A Č N Í. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Legislativní rámec O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Městského úřadu Luby Čl. 1 Základní ustanovení Organizační řád upravuje organizaci Městského úřadu Luby. Určuje jeho organizační strukturu, dělbu práce mezi jednotlivými odbory,

Více

O r g a n i z a č n í ř á d

O r g a n i z a č n í ř á d O r g a n i z a č n í ř á d Městského úřadu ve Vracově Úvod: První část: Úvodní ustanovení Organizační řád Čl. 1 Organizační řád Druhá část: Právní postavení orgánů obce Čl. 2 Čl. 3 Čl. 4 Postavení městského

Více

Organizační řád. Městského úřadu ve Stráži pod Ralskem

Organizační řád. Městského úřadu ve Stráži pod Ralskem Městského úřadu ve Stráži pod Ralskem Platný od 1. února 2013 Obsah: strana Část I. Základní ustanovení 3 Část II. Orgány obce, organizace a zařízení zřízené městem 3-4 Část III. Postavení a působnost

Více

MĚSTO HORNÍ SLAVKOV TAJEMNÍK MĚSTSKÉHO ÚŘADU ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU HORNÍ SLAVKOV. zaměstnanci města zařazení do městského úřadu

MĚSTO HORNÍ SLAVKOV TAJEMNÍK MĚSTSKÉHO ÚŘADU ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU HORNÍ SLAVKOV. zaměstnanci města zařazení do městského úřadu ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU HORNÍ SLAVKOV Zpracovatel: Mgr. Martin Stark Rozsah působnosti: zaměstnanci města zařazení do městského úřadu Nabývá účinnosti: Počet stran: Počet příloh: 20.5.2015 9 1

Více

Rada města Holýšova v souladu s 102 odst. 2 písm. o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, schvaluje:

Rada města Holýšova v souladu s 102 odst. 2 písm. o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, schvaluje: Městský úřad Holýšov O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Rada města Holýšova v souladu s 102 odst. 2 písm. o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, schvaluje: ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO

Více

O R G A N I Z AČNÍ ŘÁD

O R G A N I Z AČNÍ ŘÁD O R G A N I Z AČNÍ ŘÁD ČLÁNEK 1 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Organizační řád obce Řehlovice vychází ze zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále je zákon). Upravuje zásady

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉHO OBVODU STAROSTA, MÍSTOSTAROSTOVÉ

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉHO OBVODU STAROSTA, MÍSTOSTAROSTOVÉ Příloha č. 1 usnesení RMO Plzeň 2 Slovany č. 46/2014 ze dne 12. 03. 2014 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA ÚŘADU MĚSTSKÉHO OBVODU PLZEŇ 2-SLOVANY ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉHO OBVODU STAROSTA, MÍSTOSTAROSTOVÉ VÝBORY RADA

Více

Organizační řád obecního úřadu ve Vraclavi

Organizační řád obecního úřadu ve Vraclavi Organizační řád obecního úřadu ve Vraclavi Podle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (dále jen zákon) Čl. 1 Organizační řád upravuje zásady činnosti a řízení obecního úřadu Vraclav, dělbu práce mezi jeho pracovníky,

Více

Město Hostivice ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Městského úřadu Hostivice

Město Hostivice ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Městského úřadu Hostivice Město Hostivice ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městského úřadu Hostivice Organizační řád Městského úřadu Hostivice vychází ze zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění. Tento vnitřní předpis vydává Rada města

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. orgánů obce Hrušky. Vypracovala: Ing. Božena Kratochvílová

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. orgánů obce Hrušky. Vypracovala: Ing. Božena Kratochvílová ORGANIZAČNÍ ŘÁD orgánů obce Hrušky Vypracovala: Ing. Božena Kratochvílová Čl. 1 Základní ustanovení 1. Organizační řád upravuje organizační strukturu orgánů obce Hrušky, dělbu práce mezi nimi, jejich vzájemné

Více

Město Nové Hrady ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Město Nové Hrady ORGANIZAČNÍ ŘÁD Město Nové Hrady ORGANIZAČNÍ ŘÁD Rada města Nové Hrady vydává v souladu s ustanovením 102 odst. 2 písm. o) zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o obcích), Organizační

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ SMĚRNICE Č. 3/2011 PLATNOST 31.10.2011 ÚČINNOST 1.11.2011 AUTOR Jiřina Hanáková Podpis autora SCHVALUJÍCÍ Rada městyse Datum schválení 31.10.2011 Datum a podpis schvalujícího

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Obecního úřadu Strašice. Článek I - Název a sídlo. Obecní úřad Strašice Strašice 276/II 338 45

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Obecního úřadu Strašice. Článek I - Název a sídlo. Obecní úřad Strašice Strašice 276/II 338 45 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Obecního úřadu Strašice Obecní úřad Strašice Strašice 276/II 338 45 Článek I - Název a sídlo Článek II - Úvod, poslání organizačního řádu Organizační řád obecního úřadu vymezuje organizační

Více

Místostarosta je pro svoji funkci neuvolněným členem zastupitelstva obce.

Místostarosta je pro svoji funkci neuvolněným členem zastupitelstva obce. Obec Řehlovice ORGANIZAČNÍ Čj.: Mach/249/11 ŘÁD ČLÁNEK 1 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Organizační řád obce Řehlovice vychází ze zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

Organizační řád Obce Novosedly

Organizační řád Obce Novosedly Organizační řád Obce Novosedly Část 1. Úvodní ustanovení Organizační řád obce Novosedly upravuje zásady činnosti a řízení obce Novosedly a Obecního úřadu Novosedly. Je vnitřním organizačně právním předpisem,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU V TĚŠKOVICÍCH

ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU V TĚŠKOVICÍCH ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU V TĚŠKOVICÍCH Zastupitelstvo obce Těškovice na svém zasedání konaném dne 21.12. 2006 schválilo tento organizační řád obecního úřadu. čl.l Základní ustanovení Organizační

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Městského úřadu Hostivice. Město Hostivice Husovo nám. 13, Hostivice

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Městského úřadu Hostivice. Město Hostivice Husovo nám. 13, Hostivice Město Hostivice Husovo nám. 13, 253 80 Hostivice ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městského úřadu Hostivice Číslo směrnice MUH/SZ01/120501 Název směrnice Organizační řád Městského úřadu Hostivice Nabytím účinnosti této

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS)

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS) ORGANIZAČNÍ ŘÁD Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS) Rada města Uherský Brod dne 7. září 2011 schválila

Více

Organizační řád. Městského úřadu Miroslav

Organizační řád. Městského úřadu Miroslav Organizační řád Městského úřadu Miroslav Únor 2010 O b s a h 1. Úvod 2. Základní ustanovení 2.1. Postavení a působnost městského úřadu 2.2. Vztahy městského úřadu k zastupitelstvu a radě 3. Organizační

Více

Odbor kancelář tajemníka

Odbor kancelář tajemníka Odbor kancelář tajemníka vedoucí odboru zastupuje tajemníka v oblasti řízení úřadu, ve spolupráci s tajemníkem zabezpečuje komplexní agendu v oblastech pracovních vztahů zaměstnanců města, personalistiky,

Více

NÁPLNĚ PRÁCE JEDNOTLIVÝCH ÚTVARŮ MĚSTSKÉHO ÚŘADU HOLÝŠOV

NÁPLNĚ PRÁCE JEDNOTLIVÝCH ÚTVARŮ MĚSTSKÉHO ÚŘADU HOLÝŠOV 1 NÁPLNĚ PRÁCE JEDNOTLIVÝCH ÚTVARŮ MĚSTSKÉHO ÚŘADU HOLÝŠOV Úvodem: Činnosti jsou vykonávány ve prospěch nebo jménem města Holýšova, není-li uvedeno jinak. STAROSTA Náplň práce vyplývající ze zákona č.

Více

Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců

Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců PŘÍLOHA č. 3 Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců STAROSTA MĚSTA - plní úkoly uložené mu zastupitelstvem nebo radou města, A. Práva a povinnosti vyplývající

Více

Organizační řád Městského úřadu Benešov nad Ploučnicí Základní ustanovení

Organizační řád Městského úřadu Benešov nad Ploučnicí Základní ustanovení Organizační řád Městského úřadu Benešov nad Ploučnicí Základní ustanovení Čl.1 Organizační řád upravuje zásady činnosti a řízení Městského úřadu v Benešově nad Ploučnicí (dále jen MěÚ),dělbu práce mezi

Více

Organizační řád obce

Organizační řád obce Organizační řád obce Obec Rájec Adresa: Rájec č. 98, 789 01 Zábřeh Směrnici zpracovala: Marie Linhartová, účetní obce Směrnici schválila: LudmilaBalcárková, starostka obce Projednáno a schváleno na vřejném

Více

Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD č. O/8/2014 ze dne 1. 7. 2014 Obsah: Část I. Úvodní ustanovení Část II. Rozsah svěřených agend Část III. Závěrečná ustanovení 1 Část I.

Více

Vnitřní předpis č. 10 Organizační řád Úřadu MO Pardubice VI

Vnitřní předpis č. 10 Organizační řád Úřadu MO Pardubice VI Městský obvod Statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice VI Rada městského obvodu Pardubice VI Kostnická 865, 530 06 Pardubice Vnitřní předpis č. 10 Organizační řád Úřadu MO Pardubice VI Čl. 1

Více

VNITŘNÍ PŘEDPIS Organizační řád ÚMČ. Úřad městské části města Brna, Brno - Starý Lískovec Klobásova 9, Brno,

VNITŘNÍ PŘEDPIS Organizační řád ÚMČ. Úřad městské části města Brna, Brno - Starý Lískovec Klobásova 9, Brno, VNITŘNÍ PŘEDPIS Organizační řád ÚMČ Úřad městské části města Brna, Brno - Starý Lískovec Klobásova 9, Brno, 625 00 Schválila RMČ s účinností od 1.3. 2012 1 OBSAH : 1. Základní ustanovení 2. Organizační

Více

Schváleno: RMK dne 1. 6. 2015, usnesení č. 370 Účinnost od: 2. 6. 2015

Schváleno: RMK dne 1. 6. 2015, usnesení č. 370 Účinnost od: 2. 6. 2015 MĚSTO KROMĚŘÍŽ ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU KROMĚŘÍŽ Zpracovatel: Mgr. Jana Kutá Mgr. Ing. Marie Navrátilová Mgr. Veronika Škrabalová Schváleno: RMK dne 1. 6. 2015, usnesení č. 370 Účinnost od: 2. 6.

Více

1. Základní ustanovení. 3. Postavení a činnost pracovníků obce - pracovní doba - pracovní řád zaměstnanců obce. 4. Samospráva obce

1. Základní ustanovení. 3. Postavení a činnost pracovníků obce - pracovní doba - pracovní řád zaměstnanců obce. 4. Samospráva obce OBSAH : 1. Základní ustanovení 2. Organizační struktura obecního úřadu 3. Postavení a činnost pracovníků obce - pracovní doba - pracovní řád zaměstnanců obce 4. Samospráva obce 5. Organizační řád obslužných

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Obce Batňovice. Část I. 1. Úvodní ustanovení

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Obce Batňovice. Část I. 1. Úvodní ustanovení ORGANIZAČNÍ ŘÁD Obce Batňovice Část I 1. Úvodní ustanovení Organizační řád upravuje zásady činnosti a řízení Obce Batňovice i obecního úřadu. Je statutární organizační normou, která určuje jeho vnitřní

Více

Organizační řád Obecního úřadu Velké Březno

Organizační řád Obecního úřadu Velké Březno OBEC VELKÉ BŘEZNO Organizační řád Obecního úřadu Velké Březno vydaný na základě ustanovení 109 odst. 2) zákona obcích Účinnost: Schválil: Rada obce Velké Březno Počet stran: 13 Počet příloh: 3 Zpracoval:

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Obce Batňovice. Část I. 1. Úvodní ustanovení

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Obce Batňovice. Část I. 1. Úvodní ustanovení ORGANIZAČNÍ ŘÁD Obce Batňovice Část I 1. Úvodní ustanovení Organizační řád upravuje zásady činnosti a řízení Obce Batňovice i obecního úřadu. Je statutární organizační normou, která určuje jeho vnitřní

Více

Město Hostinné, Náměstí čp. 69, 543 71 Hostinné ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU V HOSTINNÉM

Město Hostinné, Náměstí čp. 69, 543 71 Hostinné ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU V HOSTINNÉM ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU V HOSTINNÉM V Hostinném dne 04.03.2015 Obsah: 1. Základní ustanovení. strana 4 2. Postavení a působnost.. strana 4 3. Územní obvody. strana 4 4. Organizační členění úřadu

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU TLUMAČOV

ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU TLUMAČOV ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU TLUMAČOV Rada obce Tlumačov schválila na svém zasedání v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích, 102 odst.2,písm.f) a o) ve znění pozdějších novel, tento organizační

Více

Příloha č. 1 Odbory a oddělení Městského úřadu Stráž pod Ralskem a jejich působnost

Příloha č. 1 Odbory a oddělení Městského úřadu Stráž pod Ralskem a jejich působnost Příloha č. 1 Odbory a oddělení Městského úřadu Stráž pod Ralskem a jejich působnost Odbor finanční Základní právní normy: Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů;

Více

OBEC VELKÉ BŘEZNO RADA OBCE VELKÉ BŘEZNO ORGANIZAČNÍ ŘÁD VYDÁVÁ OBECNÍHO ÚŘADU VELKÉ BŘEZNO

OBEC VELKÉ BŘEZNO RADA OBCE VELKÉ BŘEZNO ORGANIZAČNÍ ŘÁD VYDÁVÁ OBECNÍHO ÚŘADU VELKÉ BŘEZNO OBEC VELKÉ BŘEZNO RADA OBCE VELKÉ BŘEZNO VYDÁVÁ ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU VELKÉ BŘEZNO Únor 2011 2 ČÁST PRVNÍ ČÁST DRUHÁ ČÁST TŘETÍ ČÁST ČTVRTÁ ČÁST PÁTÁ ČÁST ŠESTÁ ČÁST SEDMÁ ČÁST OSMÁ ČÁST DEVÁTÁ

Více

Organizační řád. Městský úřad Velké Meziříčí

Organizační řád. Městský úřad Velké Meziříčí Rada města vydává tuto vnitřní směrnici č. 1/2013: Organizační řád Městského úřadu Velké Meziříčí Zpracovatel: Rozsah působnosti: Ing. Marek Švaříček, tajemník Městského úřadu Velké Meziříčí Městský úřad

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ODBORU KANCELÁŘE STAROSTY ZA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ODBORU KANCELÁŘE STAROSTY ZA ROK 2010 MĚSTSKÝ ÚŘAD ROŽNOV POD RADHOŠTĚM ODBOR KANCELÁŘE STAROSTY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ODBORU KANCELÁŘE STAROSTY ZA ROK 200 BŘEZEN 20 PŘEDKLÁDÁ: ING. BOŽENA KOŘENKOVÁ VEDOUCÍ OKS I. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA

Více

MĚSTO KROMĚŘÍŽ ORGANIZAČNÍ ŘÁD

MĚSTO KROMĚŘÍŽ ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTO KROMĚŘÍŽ ORGANIZAČNÍ ŘÁD Zpracovatel: JUDr. František Dočekal, Ph.D. JUDr. Irena Gráfová Mgr. Ing. Marie Navrátilová Schváleno: RMK dne 8. 12. 2014, usnesení č.87 Účinnost od: 1.1.2015 Účinnost do:

Více

Organizační řád obce Nový Jáchymov

Organizační řád obce Nový Jáchymov Organizační řád obce Nový Jáchymov I. Úvodní ustanovení Organizační řád je součástí vnitřního a kontrolního systému obce, který řeší organizační vztahy mezi obcí, obecním úřadem a jeho jednotlivými pracovníky.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Centra ICT Karviná, příspěvkové organizace

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Centra ICT Karviná, příspěvkové organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Centra ICT Karviná, příspěvkové organizace Centrum ICT Karviná Strana 1 (celkem 6) Obsah: Článek I... 2 ÚČEL... Chyba! Záložka není definována. Článek II... 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE CHARAKTERIZUJÍCÍ

Více

Příloha č. 2 - Náplně činností odborů MěÚ Hustopeče. Majetkoprávní odbor (8 zaměstnanců) Činnosti:

Příloha č. 2 - Náplně činností odborů MěÚ Hustopeče. Majetkoprávní odbor (8 zaměstnanců) Činnosti: Příloha č. 2 - Náplně činností odborů MěÚ Hustopeče Majetkoprávní odbor (8 zaměstnanců) Činnosti: zajišťuje prodeje, pronájmy a výkupy nemovitostí, jiné dispozice s majetkem města (směny, věcná břemena

Více

Přehled nejdůležitějších předpisů

Přehled nejdůležitějších předpisů Sbírka zákonů Přehled nejdůležitějších předpisů Město Třebechovice pod Orebem jedná a rozhoduje zejména podle těchto nejdůležitějších předpisů (v platném znění): Ústavní zákon č. 1/1993 Sb. Usnesení předsednictva

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Úřadu městského obvodu Plzeň 3

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Úřadu městského obvodu Plzeň 3 Instrukce č. JS13.02 ÚMO Plzeň 3 Vydání č.: 02 Počet stran: 13 Počet příloh: 2 Účinnost od: 9.11.2011 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Úřadu městského obvodu Plzeň 3 Zpracovatel Garant Jméno, funkce Datum Podpis Ing.Jiří

Více

Zápis z jednání Kontrolního výboru dne 15. prosince, 2014.

Zápis z jednání Kontrolního výboru dne 15. prosince, 2014. Zápis z jednání Kontrolního výboru dne 15. prosince, 2014. Přítomni: A. Pumprová, E. Holečková, H. Fuchsová, T. Pýcha, J. Pavliš Omluven: Z. Vostřel Agenda: 1. Seznámení a představení jednotlivých členů

Více

O B E C D O B R Á. Organizační řád Obecního úřadu Dobrá

O B E C D O B R Á. Organizační řád Obecního úřadu Dobrá O B E C D O B R Á Organizační řád Obecního úřadu Dobrá Článek I. Základní ustanovení 1. Organizační řád Obecního úřadu Dobrá upravuje zásady činnosti a řízení obecního úřadu (dále jen úřad), dělbu práce

Více

Obecná ustanovení. 1. Působnost a zásady směrnice

Obecná ustanovení. 1. Působnost a zásady směrnice Základní škola a Mateřská škola Chlebičov, příspěvková organizace, Školní 105, 747 32 Chlebičov 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 115 /2015 A.1. A5 Vypracoval: Schválil: Mgr. Milena Široká, ředitelka školy Ilja

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. vnitřní předpis č.:o1/06. ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠLAPANOV, příspěvková organizace. Spisový znak: A 10.

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. vnitřní předpis č.:o1/06. ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠLAPANOV, příspěvková organizace. Spisový znak: A 10. vnitřní předpis č.:o1/06 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Spisový znak: A 10 Obsah: I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Všeobecná ustanovení Základní údaje o škole Předmět činnosti školy II. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA ŠKOLY Útvary školy a

Více

S t a t u t. Rady pro kybernetickou bezpečnost. Článek 1. Úvodní ustanovení. Článek 2 Působnost Rady

S t a t u t. Rady pro kybernetickou bezpečnost. Článek 1. Úvodní ustanovení. Článek 2 Působnost Rady VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 19. října 2011 č. 781 S t a t u t Rady pro kybernetickou bezpečnost Článek 1 Úvodní ustanovení Rada pro kybernetickou bezpečnost (dále jen Rada ) je

Více

Vymezení práv a povinností starosty, místostarostů, tajemnice a vedoucích zaměstnanců

Vymezení práv a povinností starosty, místostarostů, tajemnice a vedoucích zaměstnanců Příloha č. 3 ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU č. 1/2013 Vymezení práv a povinností starosty, místostarostů, tajemnice a vedoucích zaměstnanců STAROSTA - plní úkoly uložené mu zastupitelstvem nebo radou města. A. Práva

Více

ODBOR SPRÁVY MAJETKU VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2010

ODBOR SPRÁVY MAJETKU VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2010 Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm Předkládá : Ing. Jaroslav Polášek ODBOR SPRÁVY MAJETKU VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2010 Obsah: 1. ODBOR SPRÁVY MAJETKU - ČINNOST A PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ 2. ODDĚLENÍ

Více

Přehled nejdůležitějších předpisů - 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

Přehled nejdůležitějších předpisů - 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění Přehled nejdůležitějších předpisů - 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění Městský úřad Tábor jedná a rozhoduje především podle následujících právních

Více

Nařízení starosty města Chrudim č. 3/2007. Statut. Krizového štábu určené obce města Chrudim

Nařízení starosty města Chrudim č. 3/2007. Statut. Krizového štábu určené obce města Chrudim Nařízení starosty města Chrudim č. 3/2007 V souladu s ustanovením 28 odst. 1 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a ustanovením 12, 13 a 14 nařízení

Více

Město Kojetín. O R G A N I Z AČNÍ ŘÁD MěÚ KOJETÍN VNITŘNÍ SMĚRNICE OBSAH: 1) Základní ustanovení. 2) Postavení a působnost úřadu

Město Kojetín. O R G A N I Z AČNÍ ŘÁD MěÚ KOJETÍN VNITŘNÍ SMĚRNICE OBSAH: 1) Základní ustanovení. 2) Postavení a působnost úřadu Město Kojetín VNITŘNÍ SMĚRNICE O R G A N I Z AČNÍ ŘÁD MěÚ KOJETÍN OBSAH: 1) Základní ustanovení 2) Postavení a působnost úřadu 3) Vnitřní členění městského úřadu 4) Řízení městského úřadu 5) Vnitřní vztahy

Více

Orgány územní samosprávy. Orgány obce Orgány kraje

Orgány územní samosprávy. Orgány obce Orgány kraje Orgány územní samosprávy Orgány obce Orgány kraje Zastupitelstvo obce (města, městského obvodu či části) do 500 obyvatel 5 až 9 členů nad 500 do 3 000 obyvatel 7 až 15 členů nad 3 000 do 10 000 obyvatel

Více

VLÁDA ESKÉ REPUBLIKY STATUT Meziresortní koordina ní rady pro oblast kybernetické bezpe nosti l. 1 Úvodní ustanovení l. 2 sobnost koordina ní rady

VLÁDA ESKÉ REPUBLIKY STATUT Meziresortní koordina ní rady pro oblast kybernetické bezpe nosti l. 1 Úvodní ustanovení l. 2 sobnost koordina ní rady VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 24. května 2010 č. 380 STATUT Meziresortní koordinační rady pro oblast kybernetické bezpečnosti Čl. 1 Úvodní ustanovení Mezirezortní koordinační rada

Více

MĚSTO TŘEBECHOVICE P.O. Organizační řád. Městského úřadu v Třebechovicích p.oreb.

MĚSTO TŘEBECHOVICE P.O. Organizační řád. Městského úřadu v Třebechovicích p.oreb. MĚSTO TŘEBECHOVICE P.O. Organizační řád Městského úřadu v Třebechovicích p.oreb. Zásady činnosti čl.1 Organizační řád upravuje zásady činnosti a řízení Městského úřadu Třebechovice p.oreb. ( dále jen MěÚ

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MěÚ KOJETÍN

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MěÚ KOJETÍN ORGANIZAČNÍ ŘÁD MěÚ KOJETÍN Číslo revize: 3 Číslo vydání: 1.0 Strana: 1 (celkem 13) SCHVALOVACÍ LIST Číslo Dokumentu: ŘÁD 01/11/Taj Číslo revize: 0.0 Název dokumentu: ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU KOJETÍN

Více

Čl. 14 ODBOR KANCELÁŘE MAGISTRÁTU

Čl. 14 ODBOR KANCELÁŘE MAGISTRÁTU PŘÍLOHA č. 1 USNESENÍ: 1. Článek 14 organizačního řádu zní takto: Čl. 14 ODBOR KANCELÁŘE MAGISTRÁTU Zabezpečuje služby a zázemí pro potřeby činnosti jednotlivých orgánů města a jeho volených představitelů.

Více

Organizační řád Drážní inspekce

Organizační řád Drážní inspekce Ústřední át Těšnov 5 110 00 Praha 1 Č. j.: 5 227/2009/DI Organizační řád Drážní inspekce Vydán na základě Rozhodnutí ministra dopravy ze dne 24. května 2007, kterým se vydává úplné znění statutu Drážní

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Příloha k usnesení vlády ze dne 11. června 2007 č Statut. Rady vlády České republiky pro bezpečnost silničního provozu

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Příloha k usnesení vlády ze dne 11. června 2007 č Statut. Rady vlády České republiky pro bezpečnost silničního provozu VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 11. června 2007 č. 642 Statut Rady vlády České republiky pro bezpečnost silničního provozu Článek 1 Úvodní ustanovení Rada vlády České republiky pro

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU Horažďovice

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU Horažďovice ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU Horažďovice MĚSTO HORAŽĎOVICE Schváleno Radou města Horažďovice dne 23. června 2008 Účinnost od 1. července 2008 1 Obsah: I. Základní ustanovení Úvod 3 Postavení a působnost

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU SEZIMOVO ÚSTÍ. Schválen Radou města Sezimovo Ústí dne 24. 11. 2014

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU SEZIMOVO ÚSTÍ. Schválen Radou města Sezimovo Ústí dne 24. 11. 2014 ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU SEZIMOVO ÚSTÍ Schválen Radou města Sezimovo Ústí dne 24. 11. 2014 Účinnost od 1. 1. 2015 2 Obsah: I. Hlavní zásady strana 1. Úvod 3 2. Působnost 3 3. Území Města 4 4. Vnitřní

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU Horažďovice

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU Horažďovice ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU Horažďovice MĚSTO HORAŽĎOVICE Schváleno Radou města Horažďovice dne 16. června 2014 Účinnost od 1. července 2014 1 Obsah: I. Základní ustanovení Čl. 1 Úvod 3 Čl. 2 Postavení

Více

Město Sezemice Statut komisí Rady města Sezemice Článek 1 Úvodní ustanovení Článek 2 Postavení komisí

Město Sezemice Statut komisí Rady města Sezemice Článek 1 Úvodní ustanovení Článek 2 Postavení komisí Město Sezemice Statut komisí Rady města Sezemice Rada města Sezemice podle 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vydává tento Statut komisí Rady města

Více

Programový systém pro řízení a zpracování mzdové a personální agendy

Programový systém pro řízení a zpracování mzdové a personální agendy Rozsah zpracování osobních údajů kancelář tajemníka Programový systém pro řízení a zpracování mzdové a personální agendy Účel zpracování: zajištění pracovně-právních vztahů a všech povinností s nimi spojených

Více

Obec Dětenice starosta obce ORGANIZAČNÍ ŘÁD Obecního úřadu v Dětenicích na roky 2011-2014 (Úplné znění) Část první Obecná ustanovení

Obec Dětenice starosta obce ORGANIZAČNÍ ŘÁD Obecního úřadu v Dětenicích na roky 2011-2014 (Úplné znění) Část první Obecná ustanovení Obec Dětenice starosta obce ORGANIZAČNÍ ŘÁD Obecního úřadu v Dětenicích na roky 2011-2014 (Úplné znění) Část první Obecná ustanovení Čl. 1 Předmět úpravy Organizační řád Obecního úřadu v Dětenicích (dále

Více

Organizační řád. I. Všeobecná část

Organizační řád. I. Všeobecná část 1 Organizační řád Tento organizační řád je zpracováván na základě zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v souladu s 57-86 školského

Více

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 53

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 53 MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 53 DNE: 14.11.2016 JEDNACÍ ČÍSLO: 840/2016/taj NÁZEV: Změna Organizačního řádu MěÚ ANOTACE: Navrhovaná změna má zabránit vytváření paralelních organizačních struktur a zajistit

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Část I. - Všeobecná ustanovení

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Část I. - Všeobecná ustanovení ORGANIZAČNÍ ŘÁD Obecná ustanovení Na základě ustanovení 9 odst. 1 zákona č. 65/1965 Sb. zákoníku práce v platném znění vydávám jako statutární orgán školy tento organizační předpis. Část I. - Všeobecná

Více

Obce. Obce. Obce. tková Obce II. Ing. Jaroslava Syrovátkov

Obce. Obce. Obce. tková Obce II. Ing. Jaroslava Syrovátkov Veřejn ejná správa Ing. Jaroslava Syrovátkov tková II Práva člena zastupitelstva obce Člen zastupitelstva obce má při výkonu své funkce právo předkládat zastupitelstvu obce, radě obce, výborům a komisím

Více

Přehled nejdůležitějších předpisů pro jednání a rozhodování města

Přehled nejdůležitějších předpisů pro jednání a rozhodování města Přehled nejdůležitějších předpisů pro jednání a rozhodování města Všechny předpisy jsou k nahlédnutí v pracovní době v budově městského úřadu na odboru vnitřních věcí. PŘEDPIS ČÍSLO NÁZEV 200/1990 106/1999

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ II.

ORGANIZAČNÍ ŘÁD VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ II. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ČESKÉ BOXERSKÉ ASOCIACE I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Výkonný výbor České boxerské asociace (dále jen ČBA) vydává tento Organizační řád, který upravuje: a) působnost, hlavní úkoly, organizační

Více

Organizační řád Obecního úřadu Psáry

Organizační řád Obecního úřadu Psáry Organizační řád Obecního úřadu Psáry Organizační řád Obecního úřadu (dále Jen OÚ) je vydáván v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích ve zněni pozdějších změn a doplňků. či. 1 Základní ustanoveni

Více

Ogranizační řád Městské části Praha - Újezd

Ogranizační řád Městské části Praha - Újezd Ogranizační řád Městské části Praha - Újezd Článek I - Název a sídlo Městská část Praha Újezd Úřad městské části, Kateřinské nám. 465/1 Praha 4 - Újezd Článek II - Úvod, poslání organizačního řádu Organizační

Více

Organizační řád Úřadu městské části Praha 8

Organizační řád Úřadu městské části Praha 8 Příloha usnesení č. Usn RMC 0556/2015 Rady městské části Praha 8 ze dne 23. září 2015 Organizační řád Úřadu městské části Praha 8 schválený Radou Městské části Praha 8 dne 23. září 2015 na návrh tajemníka

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O B R N O

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O B R N O Aktualizované úplné znění S T A T U T Á R N Í M Ě S T O B R N O Zastupitelstvo města Brna S T A T U T V Ý B O R Ů Z A S T U P I T E L S T V A M Ě S T A B R N A Brno prosinec 2014 Obsah: článek strana 1

Více

Působnost jednotlivých odborů a oddělení MěÚ Zábřeh

Působnost jednotlivých odborů a oddělení MěÚ Zábřeh Účinnost od 01.01.2012 Působnost jednotlivých odborů a oddělení MěÚ Zábřeh 1. Odbor vnitřních věcí: zajišťuje právní sluţby pro potřeby města, spolupracuje při vydávání obecně závazných vyhlášek města,

Více

Organizační řád MěÚ ( )

Organizační řád MěÚ ( ) Organizační řád MěÚ (21.01.2014) Jednací číslo: Datum schválení: Účinnost od do: Typ předpisu: Zpracovatel: 21.01.2014 01.02.2014-30.06.2014 Další předpisy Organizační řád Městského úřadu Uherské Hradiště

Více

Odbor správní. Kategorie osobních Kategorie subjektu údajů. A B C D E F Agenda matriky v souladu se: - zákonem č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu

Odbor správní. Kategorie osobních Kategorie subjektu údajů. A B C D E F Agenda matriky v souladu se: - zákonem č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu Informace o zpracování osobních dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních a o změně některých zákonů, ve znění Odbor správní P. č. Účel zpracování Kategorie osobních Kategorie subjektu

Více

Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Dvůr Králové nad Labem 5.8.2014 1 Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále jen škola) upravuje organizační strukturu

Více

OBSAH. ZÁKON č. 128/2000 Sb., O OBCÍCH (OBECNÍ ZŘÍZENÍ)... 1

OBSAH. ZÁKON č. 128/2000 Sb., O OBCÍCH (OBECNÍ ZŘÍZENÍ)... 1 OBSAH Seznam zkratek.......................................................... XIII Jednotlivá ustanovení zpracovali.............................................xv Seznam předpisů citovaných v komentáři...................................

Více

Článek 1 Úvodní ustanovení. Článek 2 Postavení a působnost úřadu. Článek 3 Organizační struktura úřadu. Článek 4 Řízení úřadu

Článek 1 Úvodní ustanovení. Článek 2 Postavení a působnost úřadu. Článek 3 Organizační struktura úřadu. Článek 4 Řízení úřadu INTERNÍ SMĚRNICE Č. 9/2014 MĚSTSKÝ ÚŘAD MODŘICE ORGANIZAČNÍ ŘÁD schváleno Radou města Modřice dne 2014-04-07 Účinnost 2014-04-07 Zpracovala Bc. Andrea Kovářová Strana 1 (celkem 6) ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO

Více

Změny v Organizačním řádu Úřadu městské části Praha 12 s účinností od Text článku 16 - Odbor Kancelář starosty se nahrazuje textem:

Změny v Organizačním řádu Úřadu městské části Praha 12 s účinností od Text článku 16 - Odbor Kancelář starosty se nahrazuje textem: Příloha usnesení Rady městské části Praha 12 č. 30.09.11 Změny v Organizačním řádu Úřadu městské části Praha 12 s účinností od 1.10.2011 1) ČÁST DRUHÁ ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY ČINNOSTI JEDNOTLIVÝCH ODBORŮ

Více

Organizační řád Muzea a galerie v Prostějově, p.o. IČ: 00091405 nám. T. G. Masaryka 7/2 796 01 Prostějov

Organizační řád Muzea a galerie v Prostějově, p.o. IČ: 00091405 nám. T. G. Masaryka 7/2 796 01 Prostějov Organizační řád Muzea a galerie v Prostějově, p.o. IČ: 00091405 nám. T. G. Masaryka 7/2 796 01 Prostějov s účinností od 1.1.2015 Čl. I Základní ustanovení (1) Na základě bodu III čl. 6 Zřizovací listiny

Více

MĚSTO POLNÁ. Článek 1. Úvodní ustanovení

MĚSTO POLNÁ. Článek 1. Úvodní ustanovení MĚSTO POLNÁ Statut a jednací řád výborů Zastupitelstva města Polná Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1. Statut výborů Zastupitelstva města Polná (dále jen "výborů") stanovuje působnost výborů a zásady členství

Více

Registr osobních údajů zpracovávaných Městským úřadem Hostinné

Registr osobních údajů zpracovávaných Městským úřadem Hostinné Registr osobních zpracovávaných Městským úřadem Hostinné Informace o zpracování osobních zpracovávaných na základě zmocnění ve zvláštních zákonech, vztahujících se k působnosti Městského úřadu Hostinné

Více

ORGANIZAČNÍ A PRACOVNÍ ŘÁD HVĚZDÁRNY A PLANETÁRIA BRNO

ORGANIZAČNÍ A PRACOVNÍ ŘÁD HVĚZDÁRNY A PLANETÁRIA BRNO ORGANIZAČNÍ A PRACOVNÍ ŘÁD HVĚZDÁRNY A PLANETÁRIA BRNO Organizační a pracovní řád Hvězdárny a planetária Brno, příspěvkové organizace (dále jen organizační řád a Hvězdárna a planetárium Brno ) upravuje

Více

Dodatek č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí

Dodatek č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí Dodatek č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí Organizační řád Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí schválený radou města dne 5.8.2014, který nabyl účinnosti dnem 1.9.2014, se

Více

Obec Teplice nad Bečvou. Organizační řád

Obec Teplice nad Bečvou. Organizační řád Strana 1 Závazné pro: pracovníky obecního úřadu, zastupitelstvo obce v rámci jeho působnosti ve smyslu zákona o obcích a ostatní orgány, tj. výbory a komise Funkce Jméno Podpis Schválil: starosta Ing.

Více

Kategorie osobních Kategorie subjektu údajů. Kategorie příjemců Doba uchování A. B. C. D. E. F.

Kategorie osobních Kategorie subjektu údajů. Kategorie příjemců Doba uchování A. B. C. D. E. F. Úsek tajemníka Městského úřadu Oslavany Informace o zpracování osobních údajů dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších P. č. Účel

Více

Organizační řád SPOLKU Border Collie Club Czech Republic. I. Úvodní ustanovení

Organizační řád SPOLKU Border Collie Club Czech Republic. I. Úvodní ustanovení Organizační řád SPOLKU Border Collie Club Czech Republic I. Úvodní ustanovení 1. V souladu s platnými právními předpisy schválila členská schůze na jednání dne 11. 9. 2015 ve Svojanově, tuto změnu organizačního

Více

ORGANIZAČNÍ A PRACOVNÍ ŘÁD HVĚZDÁRNY A PLANETÁRIA BRNO

ORGANIZAČNÍ A PRACOVNÍ ŘÁD HVĚZDÁRNY A PLANETÁRIA BRNO ORGANIZAČNÍ A PRACOVNÍ ŘÁD HVĚZDÁRNY A PLANETÁRIA BRNO Organizační a pracovní řád Hvězdárny a planetária Brno, příspěvkové organizace (dále jen organizační řád a Hvězdárna a planetárium Brno ) upravuje

Více

Kontrolní řád obce Hradec - Nová Ves

Kontrolní řád obce Hradec - Nová Ves Kontrolní řád obce Hradec - Nová Ves Tento kontrolní řád obce Hradec - Nová Ves byl vypracován a schválen v souladu se zákony č. 128/2000 Sb., 320/2001 Sb., a 416/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Více

Schválený Radou města Šluknov dne , usnesením č. 31/62R/2016.

Schválený Radou města Šluknov dne , usnesením č. 31/62R/2016. Schválený Radou města Šluknov dne 28.11.2016, usnesením č. 31/62R/2016. OBSAH HLAVA I OBECNÁ ČÁST Čl. 1 Základní ustanovení str. 3 HLAVA II MĚSTO ŠLUKNOV Čl. 2 Postavení a působnost města str. 3 Čl. 3

Více

Obec Losiná Losiná 11, , Nezvěstice, okr. Plzeň-město

Obec Losiná Losiná 11, , Nezvěstice, okr. Plzeň-město Petr Březina APB Plzeň Ing. Pavel Hrouda Losiná 303 332 04 NEZVĚSTICE Č. j. : OU/1112/2014 Vaše zn./dne : Dne : 19.6.2014 Vyřizuje / telefon: Věra Lišková / 377916216 Poskytnutí informace podle zákona

Více