Město Hostinné, Náměstí čp. 69, Hostinné ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU V HOSTINNÉM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Město Hostinné, Náměstí čp. 69, 543 71 Hostinné ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU V HOSTINNÉM"

Transkript

1 ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU V HOSTINNÉM V Hostinném dne

2 Obsah: 1. Základní ustanovení. strana 4 2. Postavení a působnost.. strana 4 3. Územní obvody. strana 4 4. Organizační členění úřadu 4.1 Městský úřad Starosta.. strana Místostarosta. strana Tajemník strana Pracovníci MěÚ. strana Struktura městského úřadu Členění a činnost odborů a oddělení.. strana Povinnosti vedoucích úředníků.. strana Správní odbor 1) Sekretariát starosty strana 7 2) Informační centrum... strana 7 3) Správa počítačové sítě... strana 7 4) Oddělení přestupků... strana 8 5) Oddělení matriky a evidence obyvatel. strana 8 6) Oddělení sociální... strana 9 7) Oddělení vnitřní kontroly a auditu. strana Finanční odbor 1) Rozpočet města. strana 9 2) Finanční účtárna strana 10 3) Mzdová účtárna a pokladna... strana Stavební odbor 1) Oddělení stavebního úřadu. strana 11 2) Oddělení silničního správní úřadu.strana 11 3) Oddělení životního prostředí.. strana Odbor investic a majetku města 1) Oddělení správy majetku.... strana 12 2) Oddělení investiční.... strana 15 Organizační řád Strana 2

3 5. Systém řízení.... strana Zastupování... strana Řídící akty.... strana Organizační složky města. strana Příspěvkové organizace města. strana Právnická osoba.. strana Městská policie. strana Závěrečná ustanovení... strana 17 Příloha č. 1: - územní obvody Příloha č. 2: - organizační schéma MěÚ, - políčkové schéma MěÚ Příloha č. 3: - organizační složky města Hostinné Příloha č. 4: - příspěvkové organizace města Hostinné Příloha č. 5: - právnická osoba města Hostinné Příloha č. 6: - oprávněné úřední osoby Organizační řád Strana 3

4 1. Základní ustanovení Organizační řád je základní organizační normou, která upravuje zásady činností a řízení Městského úřadu v Hostinném (dále jen MěÚ), včetně dělby práce mezi jeho jednotlivými odbory a oddělení, jejich vzájemné vztahy, vztahy k příspěvkovým organizacím, organizačním složkám a právnickým osobám, které město zakládá, zřizuje či ovládá. 2. Postavení a působnost Postavení a působnost městského úřadu upravuje především zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o obcích). Městský úřad Hostinné je obcí s pověřeným obecním úřadem dle zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, dle přílohy č. 1 citovaného zákona. Městský úřad: a) v oblasti samostatné působnosti: plní úkoly, které mu uložilo ZM nebo RM pomáhá výborům a komisím v jejich činnosti, b) vykonává přenesenou působnost podle 61 odst. 1 písm. a) zákona o obcích, s výjimkou věcí, které patří do působnosti jiného orgánu obce, c) rozhoduje o poskytování informací žadateli dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, případně i dle jiných právních předpisů. 3. Územní obvody Územní obvody, pro které Městský úřad zajišťuje výkon veřejné správy, jsou vymezeny v 4 vyhlášky MV č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností a dalšími zvláštními právními předpisy. Přehled správních obvodů je zanesen do přílohy č. 1 tohoto organizačního řádu. 4. Organizační členění úřadu 4.1. Městský úřad tvoří: Starosta Práva a povinnosti jsou upraveny zákonem o obcích. Starosta zastupuje město navenek, včetně poskytování informací mediím, zajišťuje styk s nadřízenými orgány. Ze své činnosti je odpovědný ZM Místostarosta Práva a povinnosti zástupce starosty jsou upraveny zákonem o obcích. Zajišťuje a plní úkoly ve věcech školství, zdravotnictví, v sociálních a bytových záležitostech a přípravy rozpočtu města. Organizační řád Strana 4

5 4.1.3 Tajemník Práva, povinnosti a funkci upravuje zákon o obcích. Tajemník je zaměstnancem města a je vedoucím úřadu podle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících, ve znění pozdějších předpisů. Plní úkoly statutárního orgánu zaměstnavatele podle zvláštních předpisů, je nadřízen všem zaměstnancům MěÚ. Koordinuje a kontroluje činnost zaměstnanců MěÚ, řeší případné spory při plnění pracovních úkolů. Zabezpečuje plnění usnesení ZM a RM prostřednictvím zaměstnanců MěÚ. Aktivně zavádí moderní prvky řízení Pracovníci MěÚ Mezi práva, povinnosti a odpovědnost zaměstnanců MěÚ patří obecně: výkon práce podle pracovní náplně a podle pokynu nadřízeného pracovníka, dodržování zásady mlčenlivosti, spolupráce s ostatními zaměstnanci při plnění svých úkolů, které plní bezodkladně, úplně a iniciativně, uplatnění všech právních předpisů v oblasti své působnosti, korektní chování při jednáních s maximální snahou věc vyřešit, plné využívání pracovní doby, zodpovědnost za řádné vedení spisové a archivační služby na svém pracovním úseku v plném rozsahu, plné a řádné využívání softwarového vybavení na daném úseku, včetně práce s datovými schránkami, osobní odpovědnost za důsledné a bezodkladné vyřizování žádostí, oznámení, podnětů a stížností apod. Zaměstnanci MěÚ vykonávající správní činnosti jsou úředníky nebo vedoucími úředníky podle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících (seznam oprávněných úředních osob je uveden příl. č. 6.) Celkový počet zaměstnanců městského úřadu stanoví Rada města Hostinné. 4.2 Struktura městského úřadu Členění a činnost odborů a oddělení Schematický přehled (organizační a políčkové schéma) je zanesen do přílohy č. 2 Organizačního řádu. Městský úřad je členěn následovně: Odbory: Správní odbor Finanční odbor Stavební odbor Odbor investic a majetku města Odbory mohou být děleny do jednotlivých oddělení pro samostatné oblasti. Odbory a jejich oddělení MěÚ plní úkoly, které jsou v souladu s právními předpisy v rozsahu vymezeném tímto organizačním řádem. Organizační řád Strana 5

6 Hlavní činnosti odborů a oddělení: správní řízení, včetně vyměřování správních poplatků, dodržování platných právních předpisů, věnování zvýšené pozornosti především zákonu č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a právních předpisů navazujících, dodržování organizačních opatření MěÚ, vyřizování korespondence, vedení spisové služby a archivaci písemných podkladů, využívání elektronické komunikace včetně práce s datovými schránkami, statistická hlášení, výkazy, přehledy a rozbory, spolupráce s volenými orgány města (podklady pro ZM, RM, vedení MěÚ), spolupráce s ostatními odbory MěÚ, povinností každého odboru je výkon kontrolní činnosti v rozsahu vymezené činnosti příslušným právním předpisem Povinnosti vedoucích úředníků Hlavní činnosti vedoucích úředníků: plnění úkolů uložené ZM a RM, zajištění vytváření vhodných pracovních podmínek na pracovišti, spolupráce s vedoucími úředníky ostatních odborů, využívání výpočetní techniky a pravidelnou archivaci dat, stanovení náplně pracovních činností podřízeným zaměstnancům, zadávání úkolů a přijímají opatření k jejich plnění na svém úseku, zajištění řádné a včasné informovanosti podřízených zaměstnanců, zajištění dodržování zákonnosti, právních předpisů, sledování a uplatňování na svém úseku, zodpovědnost za důsledné a bezodkladné vyřizování žádostí, oznámení, podnětů a stížností, rozhodování ve správním řízení v rozsahu svěřené působnosti, pečování o zvyšování odborné úrovně podřízených zaměstnanců, zajištění dodržování protipožárních a bezpečnostních předpisů a ochranu zdraví při práci na svém úseku, zodpovědnost za řádné hospodaření se svěřenými finančními prostředky v rozsahu stanoveném příslušnými předpisy, kontrola práce podřízených zaměstnanců a zodpovědnost za ní, zajišťování úkolů souvisejících s obranou státu a ochranou utajovaných skutečností, navrhování odměn podřízeným pracovníkům a postihy za neplnění povinností, důsledné dodržování zásady mlčenlivosti při práci s důvěrnými nebo utajovanými skutečnostmi a materiály, výkon kontrolní činnost ve smyslu 74 zákona č. 65/1965, ve znění pozdějších předpisů, na svěřeném úseku působnosti. O závažných výsledcích této kontrolní činnosti podávají neprodleně informaci tajemníkovi MěÚ a starostovi, zodpovědnost za řádné vedení spisové a archivační služby, práci s datovými schránkami, aktivní zavádění poznatků výpočetní techniky. Organizační řád Strana 6

7 Správní odbor Je členěn na oddělení, která zajišťují především tyto hlavní činnosti: 1 ) Sekretariát starosty a) asistentka starosty, místostarosty a tajemnice, b) přijímání veškerých písemností od občanů, potvrzování jejich převzetí, odesílání a evidence veškeré korespondence za MěÚ (hlavní podatelna, hlavní spisovna a archiv), c) obsluha faxu a scanu, evidence klíčů, d) zajištění kancelářských potřeb včetně evidence kopírovacích služeb a jejich servis, e) plnění funkce úřední desky vyjma elektronické podoby a vedení její evidence, f) sekretářská činnost pro Svazek obcí Horní Labe, g) shromažďování podkladů pro vydání měsíčníku Zpravodaj, h) předávání podkladů k aktualizaci internetových stránek města, zprostředkování zveřejňování informací na infokanálu kabelové televize a příjem inzerátů pro kabelovou televizi, i) legalizace a vidimace, zástup za matriku a evidenci obyvatel, j) zodpovědnost za vedení podatelny včetně spisové a archivní služby, k) CZECH POINT ověřené výstupy z informačních systémů veřejné správy, l) vydávání povolenek k vjezdu (na cyklostezku) a karet vyhrazeného stání a jejich evidence, m) práce s datovými schránkami včetně autorizované konverze dokumentů. 2 ) Informační centrum a) poskytování informací o sídlech, činnostech organizačních složek MěÚ a právnických osobách, b) zajišťování kulturního programu Porciunkule včetně pořadatelství, c) legalizace a vidimace, d) poskytování informací o kulturním a společenském životě města, včetně aktualizace internetových stránek informačního centra, e) podílí se na propagaci města a jeho kulturních hodnot, f) informace o tržním řádu, g) příjem a výdej věcí ztracených a nalezených, h) orientační plán města, mapa města a nejbližšího okolí, i) spolupráce se státními orgány a organizacemi v cestovním ruchu, j) zajištění personálu při konání kulturních akcí v budově kina, k) zajišťuje prohlídky radniční věže, l) zajišťuje výlep plakátů a provádí kontrolu výlepových ploch, m) zajišťuje veškeré činnosti v rámci Česko-polské spolupráce města, n) zajišťování kopírování, faxování, prodeje vstupenek, skenování, laminování, o) komisní prodej, p) příjem pošty od České pošty, q) zprostředkování výroby razítek. 3 ) Správa počítačové sítě a) správa počítačové sítě a její rozvoj, EZS a telefonní ústředny včetně příslušenství, b) komplexní zajištění bezpečnosti a ochrany dat, c) evidence, základní oprava a údržba hardware, software a zaškolení obsluhy, Organizační řád Strana 7

8 d) kompletní evidence a zodpovědnost za položky počítačové sítě včetně licencí, e) spolupráce se všemi odbory, popř. s organizačními složkami města a Charitou, f) plnění funkce elektronické úřední desky a vedení její evidence, g) zodpovědnost za aktualizaci internetových stránek města. h) zajištění a obnova elektronických podpisů, správa (administrace) softwarových aplikaci. 4) Oddělení přestupků a) evidence a projednávání přestupků, vyjma přestupků na úseku stavebního řízení, b) evidence a projednávání správních deliktů dle zvláštních předpisů, c) spolupráce zejména s orgány Police ČR, soudy a dalšími orgány státní správy, d) zprávy o výsledku přestupkového řízení pro Policii ČR, soudy, zdravotní pojišťovny, e) vypracovává statistické výkazy, f) příprava podkladů finančnímu odboru k evidenci a včasnému vymáhání pohledávek, g) příprava podkladů finančnímu odboru k fakturaci podle uzavřených veřejnoprávních smluv na výkon přestupků, h) archivace spisového materiálu, i) legalizace, vidimace, zástup za matriku a evidenci obyvatel, zástup za podatelnu MěÚ, j) zajišťování prohlídek z radniční věže, k) CZECH POINT ověřené výstupy z informačních systémů veřejné správy. 5) Oddělení matriky a evidence obyvatel a) opisy, výpisy matrik, b) ověřování listin a podpisů (legalizace a vidimace), c) doklady do ciziny, d) vyřizování žádostí ztráta občanského průkazu, osvědčení o státním občanství, e) zápisy zvláštní matriky Brno, f) rodná, oddací a úmrtní matrika, g) změna jména a příjmení, zápisy o určení otcovství, h) evidence obyvatel a agend s tím související, i) archivace podkladů evidence obyvatel a domovních listů, j) zpracování a předávání podkladů a zpráv pro Policii ČR a soudy, k) informace pro centrální registr Praha, l) zpracování seznamů a jejich ověřování pro volby a sčítání lidu, m) informace pro ČSU Praha, n) evidence potvrzení o trvalých pobytech, o) přidělování čísel popisných, p) zrušení údaje o trvalém pobytu, q) organizace a zajišťování voleb, r) CZECH POINT ověřené výstupy z informačních systémů veřejné správy, s) Zastupování funkce úřední desky vyjma její elektronické podoby, t) Zastupování podatelny MěÚ, u) zapisování údajů do Informačního systému evidence obyvatel, v) zajištění žádosti o zprostředkování kontaktu s osobou blízkou a jejich postupování na MV. Organizační řád Strana 8

9 6) Sociální oddělení a) sociální poradenství, b) sociální pohřby, c) ustanovení zvláštního příjemce důchodu, d) opatrovnictví, e) veřejná služba, f) oddlužování (splátkový kalendář), g) řešení situace při ztrátě bydlení a jiných svízelných situací + doprovod na různé instituce (vyplnění žádostí, atd.), h) provádění komplexního šetření a sociální depistáže v rizikových rodinách, i) zprávy pro soudy, Policii ČR, exekutory, j) spolupráce s úřadem práce, se správou sociálního zabezpečení, referátem státní sociální podpory, okresním soudem, krajským úřadem, Policií, Českým červeným křížem, Charitou, k) poskytování komplexního poradenství v sociální oblasti, podpoře osob ohrožených sociálním vyloučením, podpora a řešení situací osob ohrožených zadlužením a exekucí, l) spolupráce s DPS ohledně příspěvku na péči, příspěvku na mobilitu, m) metodická pomoc a koordinace prevence sociálně patologických jevů se školskými zařízeními. 7) Oddělení vnitřní kontroly a auditu Oddělení provádí následné veřejnosprávní kontroly u žadatelů o příspěvky, interní audity u příspěvkových organizací a plní další úkoly vyplývající ze zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě v platném znění a navazujících právních předpisů. a) veřejnosprávní kontrola - zajištění skutečností, porovnání účelu a podmínek, vymezení odchylek, protokoly a další úkoly spojené s výkonem této činnosti, b) vnitřní audit - kontroly na úseku finančních výkazů, ročních výkazů, kontroly průběhu inventarizace, kontroly finančních prostředků, kontroly dodržování příkazů od zřizovatele, kontroly pokladny a další úkoly spojené s výkonem této činnosti, c) vykonává administrativní práce, d) zajišťování agendy správy veřejných podpor a jiných účelově vázaných prostředků, včetně zajištění smluvních vztahů, e) kontrola čerpání a užití veřejných podpor nebo jiných účelově vázaných prostředků včetně stanovování odvodů a penále za jejich neoprávněné použití nebo zadržení včetně zajištění smluvních vztahů Finanční odbor Je členěn na oddělení, která zajišťují především tyto hlavní činnosti: 1 ) Rozpočet města a) příprava, sestavování a kontrola plnění rozpočtu, evidence jeho čerpání, rozpočtové změny, b) kontrola dodržování rozpočtových pravidel a skladby, c) kontrola hospodárnosti vynakládaných prostředků, d) zajišťování podkladů pro účelové dotace a úvěry, e) metodické řízení a kontrola hospodaření organizačních složek a příspěvkových organizací, Organizační řád Strana 9

10 f) vymáhání nedoplatků ze všech odborů po výzvách k úhradě v náhradních lhůtách, g) zajištění přezkoumání hospodaření města, h) pojištění zařízení MěÚ, majetku města, včetně další spolupráce a korespondence s pojišťovacími ústavy, vyřizování pojistných událostí, i) zpracování daňových přiznání za město, spolupráce s finančními úřady, j) spolupráce s daňovým poradcem, k) spolupráce s obcemi příspěvek na neinvestiční náklady na žáky, l) evidence a aktualizace vnitřních směrnic. 2 ) Finanční účtárna a) vedení účetnictví města, fakturace a činnosti s tím související, b) účtování hospodářské činnosti města, c) vyúčtování služeb, d) evidence a vymáhání dluhů z bytů a ubytoven, e) spolupráce s daňovým poradcem, f) vedení účetnictví DSO Horní Labe včetně zajištění inventarizace, g) spolupráce s peněžními ústavy, h) komplexní inventarizace majetku a úkony s agendou spojené, i) správa daní a poplatků, j) vyhledávací, vyměřovací a vymáhací činnosti u místních poplatků, k) agenda spojená s povolováním provozu výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení, kontrolní činnost, l) evidence pokutových bloků, m) kontrola a výběr místních poplatků podle OZV, n) zajišťování výběru poplatků za užívání veřejného prostranství (tržnice), zajišťování výběru poplatků za reklamní, informační a propagační zařízení, o) výběr parkovacích automatů, p) obsluha telefonní ústředny, q) spolupráce s firmami zajišťujícími energie pro byty a nebytové prostory města. 3 ) Mzdová účtárna a pokladna a) pokladna města, pokladna hospodářské činnosti b) mzdová agenda c) personalistika zaměstnanců MěÚ, SDH a ředitelů příspěvkových organizací a vedoucích organizačních složek, d) spolupráce se zdravotními pojišťovnami, okresní správou sociálního zabezpečení, finančními úřady, e) evidenční listy, mzdové listy, f) příjem a výdej věcí ztracených a nalezených Stavební odbor Je členěn na oddělení, která zajišťují především tyto hlavní činnosti: 1 ) Oddělení stavebního úřadu Organizační řád Strana 10

11 Vykonává činnost obecného stavebního úřadu v celém rozsahu, zejména: a) umisťování staveb nebo zařízení, jejich změn, změny jejich vlivu na využití území, změny využití území a ochrana důležitých zájmů v území, dělení a scelování pozemků, ochranná pásma, b) povolení či ohlášení staveb, jejich změn, terénních úprav, zařízení a udržovací práce, c) změny staveb před jejím dokončením, d) užívání staveb, e) povolování či nařizování odstraňování staveb, terénních úprav a zařízení, f) kontrolní prohlídky staveb, g) neodkladné odstranění stavby a nutné zabezpečovací práce, h) nezbytné úpravy, i) údržba stavby, j) vyklizení stavby, k) opatření na sousedním pozemku nebo stavbě, l) řešení přestupků a správních deliktů, ukládání pořádkové pokuty, m) koordinované stanovisko, n) statistické výkazy ohlášených či povolených staveb, dokončených staveb a bytů, odstranění budovy a zrušení bytu. 2 ) Oddělení silničního správního úřadu Vykonává působnost silničního správního úřadu pro místní a účelové komunikace, zejména: a) rozhodují o zařazení pozemní komunikace do kategorie místních komunikací a o vyřazení místní komunikace z této kategorie b) vykonávají působnosti silničního správního úřadu ve věcech místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací. c) projednávají správní delikty podle 42a a 42b ve věcech místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací, s vyjímkou správních deliktů, k jejichž projednání je příslušný celní úřad. 3 ) Oddělení životního prostředí Ochrana zemědělského půdního fondu a) vydává rozhodnutí o odvodech za zábor ZPF a povoluje odklad lhůty k úhradě těchto odvodů, b) ukládá změnu kultury zemědělské půdy na pozemcích o výměře do 1 ha, c) ukládá odstranění závad zjištěných při dozorové kontrolní činnosti, d) ukládá pokuty. Vodní hospodářství a) úprava, omezení popřípadě zákaz podle 6, odst. 4) vodního zákona - obecné nakládání s povrchovými vodami, nejde-li o vodní toky tvořící státní hranice Ochrana přírody a krajiny a) s výjimkou území národních parků, národních přírodních rezervací, národních přírodních památek, přírodních rezervací, přírodních památek a ochranných pásem těchto zvláště chráněných území povolují kácení dřevin, ukládají náhradní výsadbu a vedou přehled pozemků vhodných k náhradní výsadbě, Organizační řád Strana 11

12 b) vydává závazná stanoviska k zásahům do registrovaných krajinných prvků, pokud se zároveň nejedná o území evropsky významné lokality a registruje významné krajinné prvky, c) sjednává a zrušuje smlouvy o smluvně chráněném památném stromu; projednává záměry na vyhlášení památných stromů, vydává rozhodnutí o vyhlášení památných stromů, vymezuje jejich ochranná pásma a zrušuje ochrany památných stromů; předává dokumentaci o památných stromech a smluvně chráněných památných stromech do ústředního seznamu, d) vydává souhlasy k ošetřování památných stromů, souhlasy ke stanoveným činnostem v ochranných pásmech památných stromů, povoluje výjimky ze zákazů u památných stromů a uzavírá dohody, jde-li o památné stromy, e) vydává souhlas ke zřizování nebo rušení veřejně přístupných účelových komunikací, stezek a pěšin mimo zastavěné území obcí. Ochrana ovzduší Vykonává správní činnosti na úseku ochrany ovzduší, zejména: a) V případě, že je v zóně nebo aglomeraci překročen imisní limit stanovený v bodech 1 až 3 v příloze č. 1 k zákonu o ochraně ovzduší, nebo v případě, že je v zóně nebo aglomeraci imisní limit stanovený v této příloze v bodu 1 překročen vícekrát, než je zde stanovený maximální počet překročení, zpracuje ministerstvo ve spolupráci s příslušným obecním úřadem do 18 měsíců od konce kalendářního roku, ve kterém došlo k překročení imisního limitu, pro danou zónu nebo aglomeraci program zlepšování kvality ovzduší. b) Ministerstvo ve spolupráci s příslušným obecním úřadem aktualizuje program zlepšování kvality ovzduší podle potřeby, nejméně však jednou za 3 roky. c) Přijímá vyhlášení ministerstva o vzniku smogové situace a jeho ukončení. d) Obecní úřad může vydat své vyjádření k řízení pro vydání závazného stanoviska k umístění stacionárního zdroje uvedeného v příloze č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší, k řízením podle jiného právního předpisu, a to do 15 dnů ode dne doručení podkladů ve věci, pokud se s krajským úřadem nedohodne jinak. Rybářské lístky a) vydává rybářské lístky žadatelům s trvalým bydlištěm ve správním obvodu městského úřadu Hostinné a cizincům Odbor investic a majetku města Je členěn na oddělení, která zajišťují především tyto hlavní činnosti: 1) Oddělení správy majetku Nemovitý majetek a) komplexní evidence veškerého nemovitého majetku ve vlastnictví města, b) zajištění zápisů, výpisů z evidence katastru nemovitostí, c) kontrola skutečného právního stavu nemovitostí v porovnání s evidenčními údaji, včetně zajištění nápravy nedostatků, d) evidence žádostí o prodej, převod, pronájem nemovitého majetku a zajišťování oceňování nemovitého majetku, e) zajišťování podkladů pro dražby městského majetku, Organizační řád Strana 12

13 f) kontrolní činnost u pronajatých pozemků. Bytové, nebytové prostory, pozemky a veřejná prostranství: a) evidence nájemních a podnájemních smluv, b) nabídkové řízení bytových, nebytových prostorů a pozemků, včetně zveřejnění, c) návrhy cen za pronájem majetku města, d) uzavírání nájemních smluv na bytové, nebytové prostory, pozemky, veřejné prostranství a ubytovny, e) předávání bytů a ubytoven, f) evidence plateb z bytů, nebytů, ubytoven, g) přebírání a předávání pronajatého majetku města, h) vyúčtování záloh na služby z nebytových prostor a bytů, i) směny bytů, správa tržiště, j) vyřizování písemností vyžádaných soudem, k) kontrolní činnost ve využívání majetku města, l) zajišťuje údržbu a provoz na majetku města. Dále vykonává: a) výkazy o majetku, b) evidence majetku ve spolupráci s finanční účtárnou, c) kontroly majetku ve vazbě na účetní stav, d) tvorba dlouhodobých záměrů hospodaření s majetkem města, e) přiznání k majetkovým daním, f) správa digitální mapy, g) správa pohřebiště města včetně smluvních vztahů Ochrana přírody a krajiny: S výjimkou území národních parků a jejich ochranných pásem vede přehled o přístupných účelových komunikacích, stezkách a pěšinách. veřejně Veterinární péče: a) schvaluje místa, na nichž lze konat trhy určené k prodeji zvířat a živočišných produktů (tržnice a tržiště) a po určení veterinárních podmínek místa, na nichž lze konat svody zvířat, a povoluje konání těchto trhů a svodů., b) vydává na návrh krajské veterinární správy nařízení obce o nařízení mimořádných veterinárních opatření, ukončuje mimořádná veterinární opatření a dozírá na jejich plnění. c) sama nebo ve spolupráci s jinou obcí nebo jinou osobou může zřídit a provozovat útulek pro zvířata odchycená, d) hradí náklady spojené s odchytem a karanténováním odchyceného zvířete, není-li jeho chovatel znám, e) podílí se na svém území, které zasahuje do ochranného pásma, pásma dozoru, popřípadě dalšího pásma s omezením, na zabezpečování mimořádných veterinárních opatření nařízených příslušným orgánem veterinární správy, a to způsobem a v rozsahu stanovenými těmito opatřeními, Organizační řád Strana 13

14 f) evidence písemných oznámení místně příslušnému obecnímu úřadu umístění trvalých stanovišť včelstev, evidence nového umístění stanovišť včelstev, včetně kočovných. Rostlinolékařská péče: a) přijímá oznámení o výskytu nebo podezření z výskytu škodlivých organismů a předkládá je rostlinolékařské správě k dalšímu řízení, b) plní specifické povinnosti na úseku ochrany včel při používání přípravků podle 51 odst. 4, 8 a 9, ( o aplikaci pesticidů, oznámení o včelstvech, letecká aplikace pesticidů). Odpadové hospodářství: a) kontroluje, zda právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání využívají systému zavedeného obcí pro nakládání s komunálním odpadem pouze na základě písemné smlouvy s obcí a zda fyzická osoba, která není podnikatelem, se zbavuje odpadu pouze v souladu s tímto zákonem, b) ukládá právnickým osobám a fyzickým osobám oprávněným k podnikání pokuty za porušení povinnosti, současně může stanovit opatření a lhůty pro zjednání nápravy samostatným rozhodnutím, c) ukládá fyzickým osobám pokuty za přestupek; současně může stanovit opatření a lhůty pro zjednání nápravy samostatným rozhodnutím, d) kontroluje, zda právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání mají zajištěno využití nebo odstranění odpadu v souladu s tímto zákonem, e) vede průběžnou evidenci o odpadech vzniklých na území města a způsobech nakládání s nimi, f) kontrola dodržování ustanovení OZV města, tvorba OZV města pro následující kalendářní rok, výpočet výše poplatku za nakládání s odpady pro občany pro následující kalendářní rok, g) stanovení návrhu rozpočtu kapitoly odpadů pro další kalendářní rok, h) zpracování podkladů pro výpočet odměn za zpětný odběr (EKO-KOM, ASEKOL, ELEKTROWIN, EKOLAMP), i) roční hlášení z evidence odpadů za minulý kalendářní rok pro ORP, j) zpracování podkladů pro soutěž na firmu provozující nakládání s odpady na území města Hostinné, k) kontrola, evidence a rozbor faktur za nakládání s odpady (netříděný, tříděný, nebezpečný a objemný odpad), l) objednávky na odvoz elektrozařízení, nebezpečných a objemných odpadů ze sběrného dvora, kontrola jejich plnění, m) kontrolní činnost dodržování smluvních podmínek mezi městem a firmou provozující sběr a svoz odpadů, n) kontrolní činnost zaměřená na funkčnost sběrových nádob na třídění jejich využívání a rozšiřování na území města, o) kontrolní činnost zaměřená na provoz sběrného dvora, dodržování smluvních podmínek mezi městem a firmou provozující sběrný dvůr, p) spolupráce na rozvoji koncepce odpadového hospodářství. Organizační řád Strana 14

15 2) Oddělení investic a) návrhy plánů rekonstrukcí, oprav a investic na kalendářní rok, b) zajištění podkladů pro investiční činnost, c) zajištění investiční činnosti při opravách a rekonstrukcích majetku města, d) čerpání státních dotací v oblasti investic, e) zajišťování a evidence výběrových řízení na dodavatele projekčního řešení a dodavatele stavebních prací, f) příprava, realizace, předávání staveb, včetně smluvních vztahů při investorsko-inženýrské činnosti, kontrola dodržování lhůt, g) položková inventarizace účtu pořízení investic, h) spolupráce s finančním odborem a tvorba výkazů, i) zpracovávání strategie rozvoje města, j) účast na jednáních o naplňování záměrů vycházející z katalogu a plánu, k) spolupůsobení při posuzování návrhů jiných investorů na jejich aktivity na území města, l) spoluúčast při vývoji dopravní koncepce, m) zpracování zásad vzhledu města, n) spoluúčast při památkové ochraně města, o) spoluúčast při plánované péči o přírodu a krajinu, údržba městské zeleně, p) podklady pro přiznání státních dotací, úvěrů a půjček a schválené rozvojové programy, q) investiční činnost na úseku silničního hospodaření ve věci místních komunikací a veřejně účelových komunikací, r) zajišťování požární ochrany města, s) zadávání práce Městské správě Hostinné s.r.o. a kontrola jejího výkonu. 5. Systém řízení 1) Koordinátorem činnosti jednotlivých odborů úřadu je tajemník, který také operativně řeší kompetenční spory. Spory v pracovně-právních otázkách se řeší zákoníku práce a vnitřních předpisů úřadu, a to vždy za přítomnosti vedoucích úředníků příslušných odborů. 2) Odbory a oddělení jsou povinny v rozsahu své působnosti vzájemně si poskytovat informace o úkolech, které plní. Vydávat vyžádaná stanoviska a posudky potřebné pro ostatní pracoviště úřadu a projednávat s nimi záležitosti týkající se úkolů spadajících do jejich kompetence. 3) Seznam oprávněných úředních osob pro výkon správních činností je vymezen přílohou č. 5, která je nedílnou součástí organizačního řádu. 5.1 Zastupování Starostu v době jeho nepřítomnosti zastupuje místostarosta a naopak. Tajemníka městského úřadu v době jeho nepřítomnosti zastupuje vedoucí finančního odboru, v případě jeho nepřítomnosti pak vedoucí stavebního odboru. V případě krátkodobé nepřítomnosti (do 30 dnů) je zástupce tajemníka oprávněn vykonávat všechny pravomoci tajemníka, vyjma pravomocí personálních a není-li dále uvedeno jinak: v případě dlouhodobé nepřítomnosti (přesahující dobu 30 dnů) je zástupce tajemníka oprávněn vykonávat všechny pravomoci tajemníka, není-li dále stanoveno jinak. V případě nepřítomnosti tajemníka jeho úkoly spojené s přípravou podkladů pro zasedání zastupitelstva města nebo schůze rady města, s účastí na těchto jednáních a s hlasem poradním a se zpracováním zápisů z těchto jednání plní vedoucí správního odboru. Organizační řád Strana 15

16 Vedoucí úředníci se souhlasem tajemníka vymezí rozsah svého zastupování jednomu ze svých podřízených pracovníků v jeho pracovní náplni. V případě nepřítomnosti někoho z ostatních zaměstnanců úřadu organizují vedoucí úředníci práci tak, aby byla zajištěna zastupitelnost v neodkladných záležitostech. V případě nepřítomnosti většího počtu podřízených (zejména v úředních hodinách) konzultují operativně řešení s tajemníkem úřadu. Zastupovaný i zástupce jsou povinni při předávání funkce vzájemně se informovat o všech skutečnostech, které mohou mít vliv na řádný výkon funkce. O stavu plnění zvlášť důležitých úkolů si informace předávají písemně. Zastupovaný si může vyhradit právo rozhodnutí o zvlášť důležitých otázkách, případně pozastavit opatření svého zástupce. Rovněž zástupce může odložit rozhodnutí o takových otázkách do návratu zastupovaného, pokud to povaha věci připouští. Neníli možné rozhodnutí odložit, požádá o rozhodnutí příslušného nadřízeného. Má-li předávací proces návaznost na hmotnou odpovědnost, provede se zároveň i mimořádná inventarizace. 5.2 Řídící akty K jednotnému internímu systému řízení jsou vydávány tyto řídící akty: Charakteru organizačního: 1) Organizační řád 2) Pracovní řád 3) Spisový řád a skartační řád Charakteru řídícího: 1) usnesení městského zastupitelstva a městské rady, 2) rozhodnutí starosty, místostarosty a tajemníka, 3) příkazy starosty, místostarosty a tajemníka, 4) směrnice tajemníka, 5) interní směrnice a pokyny. Charakteru informativního: 1) informace tajemníka, 2) informace vedoucích úředníků. 6. Organizační složky města Město Hostinné v souladu se zákonem o obcích zřídilo následující organizační složky, jejichž vztahy jsou zaneseny do přílohy č.3: a) Františkánský kláštěr Sídlo: Nádražní č. p. 119, Hostinné b) Kino Hostinné Sídlo: Horská č. p. 139, Hostinné. 7. Příspěvkové organizace města Vztahy příspěvkových organizací jsou zaneseny do přílohy č. 4: Organizační řád Strana 16

17 a) Základní škola Karla Klíče Hostinné Sídlo: Horská č. p. 130, Hostinné b) Základní umělecká škola, Hostinné Sídlo: Labská fortna č. p. 230, Hostinné c) Mateřská škola Hostinné Sídlo: Tyršovy sady č. p. 676, Hostinné 8. Právnická osoba zřízená městem Hostinné Město Hostinné je zakladatelem a jediným společníkem v následující právnické organizaci, jejíž vztah k městu Hostinné je zanesen do přílohy č. 5: a) Městská správa Hostinné, s.r.o., IČO: Sídlo: Deymova č. p. 208, Hostinné ( 9. Městská policie Městská policie je řízena starostou města. Městská policie Trutnov na základě veřejnoprávní smlouvy ze dne plní úkoly podle zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, zejména pak: a) monitoruje skládky mimo vyhrazená místa, b) monitoruje vraky vozidel na katastru města, c) kontroluje uhrazení poplatků za užívání veřejného prostranství, d) kontroluje dodržování nařízení o řízeném parkování ve městě, e) kontroluje uhrazení výběru poplatků za reklamní, informační a propagační zařízení, f) spolupracuje s komisí pro projednávání přestupků a sociálním odborem, g) prověřuje stížnosti a podněty občanů na volně pobíhající psy a dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení Rady města h) spolupracuje s Městskou správou Hostinné s. r. o. 10. Závěrečná ustanovení 1) Nabytím účinnosti tohoto organizačního řádu se ruší organizační řád účinný od pod č. j. 939/63/13, který byl schválen Radou města Hostinné. 2) Tento organizační řád byl schválen Radou města Hostinné v souladu s 102 odst. 2 písm. o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, dne pod č. j. 137/10/15 a nabývá účinnosti dnem Ing. Dagmar Sahánková, v. r. Mgr. Petr Kesner, v. r. starostka místostarosta V Hostinném, dne Organizační řád Strana 17

Organizační řád. Městského úřadu Miroslav

Organizační řád. Městského úřadu Miroslav Organizační řád Městského úřadu Miroslav Únor 2010 O b s a h 1. Úvod 2. Základní ustanovení 2.1. Postavení a působnost městského úřadu 2.2. Vztahy městského úřadu k zastupitelstvu a radě 3. Organizační

Více

NÁPLNĚ PRÁCE JEDNOTLIVÝCH ÚTVARŮ MĚSTSKÉHO ÚŘADU HOLÝŠOV

NÁPLNĚ PRÁCE JEDNOTLIVÝCH ÚTVARŮ MĚSTSKÉHO ÚŘADU HOLÝŠOV 1 NÁPLNĚ PRÁCE JEDNOTLIVÝCH ÚTVARŮ MĚSTSKÉHO ÚŘADU HOLÝŠOV Úvodem: Činnosti jsou vykonávány ve prospěch nebo jménem města Holýšova, není-li uvedeno jinak. STAROSTA Náplň práce vyplývající ze zákona č.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU TLUMAČOV

ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU TLUMAČOV ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU TLUMAČOV Rada obce Tlumačov schválila na svém zasedání v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích, 102 odst.2,písm.f) a o) ve znění pozdějších novel, tento organizační

Více

Příloha č. 1 Odbory a oddělení Městského úřadu Stráž pod Ralskem a jejich působnost

Příloha č. 1 Odbory a oddělení Městského úřadu Stráž pod Ralskem a jejich působnost Příloha č. 1 Odbory a oddělení Městského úřadu Stráž pod Ralskem a jejich působnost Odbor finanční Základní právní normy: Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů;

Více

MĚSTO KROMĚŘÍŽ ORGANIZAČNÍ ŘÁD

MĚSTO KROMĚŘÍŽ ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTO KROMĚŘÍŽ ORGANIZAČNÍ ŘÁD Zpracovatel: JUDr. František Dočekal, Ph.D. JUDr. Irena Gráfová Mgr. Ing. Marie Navrátilová Schváleno: RMK dne 8. 12. 2014, usnesení č.87 Účinnost od: 1.1.2015 Účinnost do:

Více

Úřad městyse Černý Důl Organizační řád

Úřad městyse Černý Důl Organizační řád Obsah: Čl. I Hlavní zásady organizačního řádu 2) Působnost 3) Územní obvod 4) Vnitřní styk 5) Jednání jménem úřadu Čl. II Organizační struktura 2) Starosta 3) Místostarosta 4) Tajemník 5) Zaměstnanci městyse

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ MAGISTRÁT MĚSTA KARVINÉ. Organizační řád Magistrátu města Karviné

STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ MAGISTRÁT MĚSTA KARVINÉ. Organizační řád Magistrátu města Karviné STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ MAGISTRÁT MĚSTA KARVINÉ Organizační řád Magistrátu města Karviné 006.01 Předpis SCHVÁLENO: 11. prosince 2007 ÚČINNOST: l. ledna 2008 ZMĚNA: ZPRACOVATEL: tajemník Magistrátu města

Více

Město Kojetín. O R G A N I Z AČNÍ ŘÁD MěÚ KOJETÍN VNITŘNÍ SMĚRNICE OBSAH: 1) Základní ustanovení. 2) Postavení a působnost úřadu

Město Kojetín. O R G A N I Z AČNÍ ŘÁD MěÚ KOJETÍN VNITŘNÍ SMĚRNICE OBSAH: 1) Základní ustanovení. 2) Postavení a působnost úřadu Město Kojetín VNITŘNÍ SMĚRNICE O R G A N I Z AČNÍ ŘÁD MěÚ KOJETÍN OBSAH: 1) Základní ustanovení 2) Postavení a působnost úřadu 3) Vnitřní členění městského úřadu 4) Řízení městského úřadu 5) Vnitřní vztahy

Více

Schváleno: RMK dne 1. 6. 2015, usnesení č. 370 Účinnost od: 2. 6. 2015

Schváleno: RMK dne 1. 6. 2015, usnesení č. 370 Účinnost od: 2. 6. 2015 MĚSTO KROMĚŘÍŽ ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU KROMĚŘÍŽ Zpracovatel: Mgr. Jana Kutá Mgr. Ing. Marie Navrátilová Mgr. Veronika Škrabalová Schváleno: RMK dne 1. 6. 2015, usnesení č. 370 Účinnost od: 2. 6.

Více

Organizační řád. Městský úřad Velké Meziříčí

Organizační řád. Městský úřad Velké Meziříčí Rada města vydává tuto vnitřní směrnici č. 1/2013: Organizační řád Městského úřadu Velké Meziříčí Zpracovatel: Rozsah působnosti: Ing. Marek Švaříček, tajemník Městského úřadu Velké Meziříčí Městský úřad

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městského úřadu Kamenice nad Lipou

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městského úřadu Kamenice nad Lipou ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městského úřadu Kamenice nad Lipou Rada města Kamenice nad Lipou se na svém zasedání konaném dne 7.04.203 usnesla vydat v souladu s ustanovením 02 odst. 2 písm. f) a o) zákona č. 28/2000

Více

Působnost jednotlivých odborů a oddělení MěÚ Zábřeh

Působnost jednotlivých odborů a oddělení MěÚ Zábřeh Účinnost od 01.01.2012 Působnost jednotlivých odborů a oddělení MěÚ Zábřeh 1. Odbor vnitřních věcí: zajišťuje právní sluţby pro potřeby města, spolupracuje při vydávání obecně závazných vyhlášek města,

Více

Organizační řád obce Vrbice

Organizační řád obce Vrbice Organizační řád obce Vrbice 1 ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBCE VRBICE Obec: VRBICE IČO : 00283738 Adresa: 691 09, Vrbice 89 Řád zpracoval: Tomáš Bílek Řád schválil starosta obce: Tomáš Bílek Datum schválení zastupitelstvem

Více

Ing. Marie Plchotová. Ing. Marie Plchotová. Rada města Němčice nad Hanou

Ing. Marie Plchotová. Ing. Marie Plchotová. Rada města Němčice nad Hanou Městský úřad Němčice nad Hanou Palackého nám. 3 798 27 Němčice nad Hanou Název dokumentu: ORGANIZAČNí ŘÁD Zpracoval: Ing. Marie Plchotová ve spolupráci s vedoucími odborů Odpovídá: Ing. Marie Plchotová

Více

Čl. 14 ODBOR KANCELÁŘE MAGISTRÁTU

Čl. 14 ODBOR KANCELÁŘE MAGISTRÁTU PŘÍLOHA č. 1 USNESENÍ: 1. Článek 14 organizačního řádu zní takto: Čl. 14 ODBOR KANCELÁŘE MAGISTRÁTU Zabezpečuje služby a zázemí pro potřeby činnosti jednotlivých orgánů města a jeho volených představitelů.

Více

Organizační řád Obecního úřadu Velké Březno

Organizační řád Obecního úřadu Velké Březno OBEC VELKÉ BŘEZNO Organizační řád Obecního úřadu Velké Březno vydaný na základě ustanovení 109 odst. 2) zákona obcích Účinnost: Schválil: Rada obce Velké Březno Počet stran: 13 Počet příloh: 3 Zpracoval:

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městského úřadu Třešť

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městského úřadu Třešť MĚSTO TŘEŠŤ ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městského úřadu Třešť -i- Obsah: str. I. Hlavní zásady čl.l Úvod... 3 čl.2 Postavení, působnost a pravomoc městského úřadu... 3 II. Organizace a řízení úřadu čl.3 Organizační

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. orgánů obce Klokočná

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. orgánů obce Klokočná ORGANIZAČNÍ ŘÁD orgánů obce Klokočná Zastupitelstvo obce Klokočná (dále jen zastupitelstvo) vydává tento Organizační řád orgánů obce Klokočná (dále jen Organizační řád ). Článek 1 Úvodní ustanovení (1)

Více

Organizační řád. Městského úřadu v Příboře. Platnost od 1. října 2012. M ě s t o P ř í b o r MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBOR. Tajemník městského úřadu 1 / 39

Organizační řád. Městského úřadu v Příboře. Platnost od 1. října 2012. M ě s t o P ř í b o r MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBOR. Tajemník městského úřadu 1 / 39 M ě s t o P ř í b o r MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBOR Tajemník městského úřadu Organizační řád Městského úřadu v Příboře Platnost od 1. října 2012 1 / 39 Obsah: strana Čl. 1 Úvodní ustanovení 3 Čl. 2 Působnost úřadu

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU HRADEC-NOVÁ VES

ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU HRADEC-NOVÁ VES ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU HRADEC-NOVÁ VES Organizační uspořádání jednotky: Obec Hradec-Nová Ves Označení: Organizační řád obecního úřadu Hradec-Nová Ves Zpracoval: Slámová Petra Kontroloval: Stejskal

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA ČAKOVICE. Účinnost od 1.6.2014

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA ČAKOVICE. Účinnost od 1.6.2014 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA ČAKOVICE Účinnost od 1.6.2014 Schváleno usnesením Rady MČ Praha - Čakovice č. USN RM 255/2014 ze dne 28.4.2014 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Úřadu městské části Praha Čakovice

Více

Město Nový Bor. Vnitřní směrnice č. 1.01. Organizační řád Města Nový Bor (úplné znění)

Město Nový Bor. Vnitřní směrnice č. 1.01. Organizační řád Města Nový Bor (úplné znění) Město Nový Bor Vnitřní směrnice č. 1.01. Organizační řád Města Nový Bor (úplné znění) Účinnost od: 11.1.2011 Rada města vydává na základě ustanovení 102 odst.2 přím.o) zák.č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní

Více

VNITŘNÍ SMĚRNICE č. S 01/2010. O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Městského úřadu Staré Město organizačních složek a ostatních zařízení města Staré Město

VNITŘNÍ SMĚRNICE č. S 01/2010. O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Městského úřadu Staré Město organizačních složek a ostatních zařízení města Staré Město 1 VNITŘNÍ SMĚRNICE č. S 01/2010 O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Městského úřadu Staré Město organizačních složek a ostatních zařízení města Staré Město 1 Zásady činnosti (1) Organizační řád upravuje zásady

Více

Městská část Praha 17 Úřad městské části Praha l7

Městská část Praha 17 Úřad městské části Praha l7 Městská část Praha 17 Úřad městské části Praha l7 Žalanského 291/12b, Praha 6 - Řepy ORGANIZAČNÍ ŘÁD schválený usnesením RMČ č. Us RMČ 000132/2013 ze dne 22.5.2013 v úplném aktualizovaném znění s účinností

Více

Organizační řád Úřadu městyse Stádlec

Organizační řád Úřadu městyse Stádlec Městys Stádlec IČ: 00252930, DIČ: CZ00252930, bank. spojení KB Tábor č.ú. 4420301/0100 Organizační řád Úřadu městyse Stádlec Článek l Úvodní ustanovení 1) Organizační řád Úřadu městyse Stádlec, je základní

Více

Organizační řád Úřadu městské části Praha 8

Organizační řád Úřadu městské části Praha 8 Příloha usnesení č. Usn RMC 0556/2015 Rady městské části Praha 8 ze dne 23. září 2015 Organizační řád Úřadu městské části Praha 8 schválený Radou Městské části Praha 8 dne 23. září 2015 na návrh tajemníka

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Městského úřadu Český Krumlov. Město Český Krumlov

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Městského úřadu Český Krumlov. Město Český Krumlov Město Český Krumlov ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městského úřadu Český Krumlov Obsah: ČÁST I. Úvodní ustanovení ČÁST II. Organizace a řízení úřadu ČÁST III. Činnost organizačních jednotek úřadu ČÁST IV. Závěrečná ustanovení

Více

ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA KUNRATICE K LIBUŠI 7/10, 148 00 PRAHA 4 - KUNRATICE

ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA KUNRATICE K LIBUŠI 7/10, 148 00 PRAHA 4 - KUNRATICE Organizační řád ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA KUNRATICE K LIBUŠI 7/10, 148 00 PRAHA 4 - KUNRATICE ze dne 12.3.2015 Strana 1 (celkem 12) Preambule Zastupitelstvo Městské části Praha-Kunratice ve smyslu zákona

Více

Organizační řád. Městské policie Nová Včelnice. 1. Základní ustanovení

Organizační řád. Městské policie Nová Včelnice. 1. Základní ustanovení Organizační řád Městské policie Nová Včelnice 1. Základní ustanovení 1.1.Organizační řád Městské policie Nová Včelnice (dále jen MP ) je základní organizační normou MP, která upravuje nejen organizační

Více

Příloha č. 1 Organizačního řádu KÚPK Ř 1/2016 PŮSOBNOSTI ODBORŮ KRAJSKÉHO ÚŘADU PLZEŇSKÉHO KRAJE (KÚPK)

Příloha č. 1 Organizačního řádu KÚPK Ř 1/2016 PŮSOBNOSTI ODBORŮ KRAJSKÉHO ÚŘADU PLZEŇSKÉHO KRAJE (KÚPK) Příloha č. 1 Organizačního řádu KÚPK Ř 1/2016 PŮSOBNOSTI ODBORŮ KRAJSKÉHO ÚŘADU PLZEŇSKÉHO KRAJE (KÚPK) Obsah 1. Odbor bezpečnosti a krizového řízení...1 2. Odbor dopravy a silničního hospodářství... 5

Více

Příloha č.1. Spisové znaky spisového a skartačního plánu ZNAKY VŠEOBECNĚ: Spisový znak (podznak) Heslo Skartační znak/lhůta

Příloha č.1. Spisové znaky spisového a skartačního plánu ZNAKY VŠEOBECNĚ: Spisový znak (podznak) Heslo Skartační znak/lhůta Příloha č.1 Rejstřík znaků spisového a skartačního plánu podle hlavních skupin Jednotlivé skupiny spisových znaků spisové znaky od - do Znaky všeobecné 51-99 Organizace činnosti 101-108 Agenda kontroly,

Více

OBEC ZAŠOVÁ Zašová 36, 756 51 Zašová, IČO: 00304476, DIČ: CZ0030476 ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU V ZAŠOVÉ

OBEC ZAŠOVÁ Zašová 36, 756 51 Zašová, IČO: 00304476, DIČ: CZ0030476 ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU V ZAŠOVÉ OBEC ZAŠOVÁ Zašová 36, 756 51 Zašová, IČO: 00304476, DIČ: CZ0030476 ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU V ZAŠOVÉ Vydal (schválil): Rada obce Zašová Datum platnosti od: 23. 3. 2015. Datum účinnosti od: 23. 3.

Více

ORGANIZAČNÍ A PODPISOVÝ ŘÁD

ORGANIZAČNÍ A PODPISOVÝ ŘÁD Obecní úřad Sendražice Obdrží: Starosta, místostarosta,předsedové výboru,zaměstnanci OÚ ORGANIZAČNÍ A PODPISOVÝ ŘÁD Zpracoval: Černá Iva Počet stran: 8 Účinnost od: 01.12.2010 Počet příloh: 1. Základní

Více

www.zzslk.cz ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZZS LK Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje příspěvková organizace

www.zzslk.cz ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZZS LK Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje příspěvková organizace Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZZS LK www.zzslk.cz Husova 976/37 I 460 01 Liberec 1 tel.: +420 485 218 511 I GSM: +420 606 651 125 e-mail: sekretariat@zzslk.cz

Více

Úkoly odborů Magistrátu hlavního města Prahy a zvláštních organizačních jednotek Magistrátu hlavního města Prahy v přenesené působnosti

Úkoly odborů Magistrátu hlavního města Prahy a zvláštních organizačních jednotek Magistrátu hlavního města Prahy v přenesené působnosti Příloha k nařízení ředitele Magistrátu č. 1/2016 Úkoly odborů Magistrátu hlavního města Prahy a zvláštních organizačních jednotek Magistrátu hlavního města Prahy v přenesené působnosti Odbor "Kancelář

Více

STÁTNÍHO OBLASTNÍHO ARCHIVU V ZÁMRSKU

STÁTNÍHO OBLASTNÍHO ARCHIVU V ZÁMRSKU Státní oblastní archiv v Zámrsku Čj.: SOA 231/Za - 2008 S c h v a l u j i :... MUDr. Mgr. Ivan Langer ministr vnitra Praha dne 9. 9. 2008 O R G A N I Z AČNÍ ŘÁD STÁTNÍHO OBLASTNÍHO ARCHIVU V ZÁMRSKU ČÁST

Více

ZÁSADY HOSPODAŘENÍ. I. Obecná ustanovení

ZÁSADY HOSPODAŘENÍ. I. Obecná ustanovení ZÁSADY HOSPODAŘENÍ s finančními prostředky a dalším majetkem základních organizacích Odborového sdružení základních organizací Dopravního podniku Autobusy Praha, o.z. Tyto zásady jsou závazné pro ty základní

Více

Obec Stachy. Orgány obce jsou zastupitelstvo obce, rada obce, starosta, případně místostarosta a obecní úřad.

Obec Stachy. Orgány obce jsou zastupitelstvo obce, rada obce, starosta, případně místostarosta a obecní úřad. Obec Stachy O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D ČLÁNEK 1 - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Organizační řád obce Stachy vychází ze zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále je zákon).

Více

Zákon o krajích (krajské zřízení)

Zákon o krajích (krajské zřízení) SBÍRKA ZÁKONŮ částka 2 rozeslána dne 13.1.2003 3 Předseda vlády vyhlašuje úplné znění zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 273/2001 Sb., zákonem

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Brno, Úvoz 55, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: /2010 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 30. srpna 2010 Směrnice nabývá platnosti

Více

Místostarosta je pro svoji funkci neuvolněným členem zastupitelstva obce.

Místostarosta je pro svoji funkci neuvolněným členem zastupitelstva obce. Obec Řehlovice ORGANIZAČNÍ Čj.: Mach/249/11 ŘÁD ČLÁNEK 1 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Organizační řád obce Řehlovice vychází ze zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

O R G A N I Z AČNÍ ŘÁD

O R G A N I Z AČNÍ ŘÁD O R G A N I Z AČNÍ ŘÁD ČLÁNEK 1 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Organizační řád obce Řehlovice vychází ze zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále je zákon). Upravuje zásady

Více

6200 Bytový odbor. 2 - vyžaduje stanoviska příslušných útvarů MMB a organizací v rámci prodeje bytového fondu

6200 Bytový odbor. 2 - vyžaduje stanoviska příslušných útvarů MMB a organizací v rámci prodeje bytového fondu 6200 Bytový odbor 1 - zpracovává koncepce bydlení ve městě a rozbory potřeb bydlení a stavu bytového fondu v majetku města, včetně svěřeného majetku MČ a zajišťuje jejich realizaci 2 - vyžaduje stanoviska

Více

Střední zdravotnická škola, Brno, Jaselská 7/9 ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Střední zdravotnická škola, Brno, Jaselská 7/9 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Střední zdravotnická škola, Brno, Jaselská 7/9 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Platnost: od 1. 9. 2013 Nahrazuje: organizační řád z 1. 9. 2012 Číslo jednací: SZŠ - 848/2013 OBSAH 1 Všeobecná ustanovení... 3 2 Statut školy...

Více

PŘÍLOHA 9: ZÁZNAMOVÝ LIST PRO ŠETŘENÍ V OBCÍCH OBEC:

PŘÍLOHA 9: ZÁZNAMOVÝ LIST PRO ŠETŘENÍ V OBCÍCH OBEC: PŘÍLOHA 9: ZÁZNAMOVÝ LIST PRO ŠETŘENÍ V OBCÍCH Identifikace kompetencí zatěžujících výkon územní veřejné správy se zvláštním přihlédnutím k malým obcím Záznamový list pro názory starostů s návrhem standardizovaných

Více

Změna č. 3 směrnice č. 5/2004 o zabezpečení zákona o finanční kontrole č. 320/2001 Sb.

Změna č. 3 směrnice č. 5/2004 o zabezpečení zákona o finanční kontrole č. 320/2001 Sb. Změna č. 3 směrnice č. 5/2004 o zabezpečení zákona o finanční kontrole č. 320/2001 Sb. Obec: Lovčice Adresa: Lovčice 185, 503 61 Lovčice Směrnici zpracoval: Ing. Petra Petrovická Směrnici schválil: Ing.

Více

č.j. 1730/2010/ZŠ a MŠ s účinností od 1.9.2010 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 Obsah:

č.j. 1730/2010/ZŠ a MŠ s účinností od 1.9.2010 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 Obsah: č.j. 1730/2010/ZŠ a MŠ s účinností od 1.9.2010 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 Obsah: I. Všeobecná část 1. Vymezení účelu 2. Předmět činnosti školy 3. Pracovníci

Více

S L U Ž E B N Í P Ř E D P I S Č. 2 / 2 0 1 5 KATASTRÁLNÍHO ÚŘADU PRO LIBERECKÝ KRAJ

S L U Ž E B N Í P Ř E D P I S Č. 2 / 2 0 1 5 KATASTRÁLNÍHO ÚŘADU PRO LIBERECKÝ KRAJ Katastrální úřad pro Liberecký kraj V Liberci dne: 23. 6. 2015 Č.j.: KÚ 01246/2015-500-01001 S L U Ž E B N Í P Ř E D P I S Č. 2 / 2 0 1 5 O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D KATASTRÁLNÍHO ÚŘADU PRO LIBERECKÝ KRAJ

Více

O R G A N I Z AČNÍ ŘÁD

O R G A N I Z AČNÍ ŘÁD Obec Řehlovice Čj.: Mach/883/09 O R G A N I Z AČNÍ ŘÁD ČLÁNEK 1 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Organizační řád obce Řehlovice vychází ze zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

Více

ODPOVĚDNOSTNÍ ŘÁD. Směrnice nabývá účinnosti: Tato směrnice platí s účinností od 1.1.2006

ODPOVĚDNOSTNÍ ŘÁD. Směrnice nabývá účinnosti: Tato směrnice platí s účinností od 1.1.2006 ODPOVĚDNOSTNÍ ŘÁD Obec Rájec Adresa: Rájec č. 98, 789 01 Zábřeh Směrnici zpracoval: Marie Linhartová, účetní obce Směrnici schválil: Ludmila Balcárková, starostka obce Projednáno v zastupitelstvu obce

Více

kategorie subjektů, kterých se tyto údaje týkají Jméno, příjmení, bydliště, datum narození

kategorie subjektů, kterých se tyto údaje týkají Jméno, příjmení, bydliště, datum narození Zpracování osobních údajů všechny odbory Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. Přijímání, vyřizování petic, stížností a dopisů adresovaných ům města a vedení jejich evidence Příprava smluv

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD KATASTRÁLNÍHO ÚŘADU PRO JIHOČESKÝ KRAJ. ve znění. Sdělení o opravě tiskové chyby: č. KÚ 02901/2015-300-01001 ze dne 18.8.

ORGANIZAČNÍ ŘÁD KATASTRÁLNÍHO ÚŘADU PRO JIHOČESKÝ KRAJ. ve znění. Sdělení o opravě tiskové chyby: č. KÚ 02901/2015-300-01001 ze dne 18.8. ČESKÁ REPUBLIKA - KATASTRÁLNÍ ÚŘAD PRO JIHOČESKÝ KRAJ Lidická 11, 370 86 České Budějovice České Budějovice 30.6 2015 Č. j.: KÚ 02383/2015-300-01001 Počet stránek: 33 Počet stránek příloh: 23 ORGANIZAČNÍ

Více

Rada města Česká Lípa ZÁSADY RADY MĚSTA. č. 1/2015. Řízení školských příspěvkových organizací zřizovaných městem Česká Lípa

Rada města Česká Lípa ZÁSADY RADY MĚSTA. č. 1/2015. Řízení školských příspěvkových organizací zřizovaných městem Česká Lípa EVIDENČNÍ ČÍSLO VÝTISKU: 1 ZÁSADY RADY MĚSTA zřizovaných městem POČET STRAN: 7 PLATNOST OD: 1. 11. 2015 VYDÁNÍ ČÍSLO: I. Jméno Datum Podpis Zpracoval Ing. Martina Bartáková Jana Veindlová Zdeňka Semerádová

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2002 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL AKTUALIZOVANÉHO ZNĚNÍ: Titul původního předpisu: Zákon o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů Citace pův.

Více

Město Telč. Rada města

Město Telč. Rada města Město Telč Rada města (vnitřní předpis č. 2/2007 ve znění vnitřních předpisů 2/2008, 1/2010, 9/2012 a 3/2013) Strana 1 (celkem 16) Čl. 1 Úvodní ustanovení 1.1 Rada města v souladu s příslušnými ustanoveními

Více

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD. Úvodní ustanovení

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD. Úvodní ustanovení SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD obecního úřadu v Horní Moštěnici, vydaný dne 27. 6. 2005, v souladu se zákonem 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a změně některých předpisů a vyhláškou 646/2004 Sb. o

Více

2. ORGANIZAČNÍ ŘÁD. A. Úvodní ustanovení

2. ORGANIZAČNÍ ŘÁD. A. Úvodní ustanovení 2. ORGANIZAČNÍ ŘÁD A. Úvodní ustanovení Organizační řád spolu s popisy funkcí a popisy práce tvoří nedílný, na sebe navazující, uspořádaný celek organizačních norem, který vyjadřuje strukturu organizace

Více

Výroční zpráva o činnosti Městského úřadu Moravská Třebová za rok 2005

Výroční zpráva o činnosti Městského úřadu Moravská Třebová za rok 2005 Výroční zpráva o činnosti Městského úřadu Moravská Třebová za rok 2005 Obsah: 1. Úvod 2. Organizační struktura městského úřadu 3. Rozbor stížnosti za rok 2006 4. Poskytování informací dle zákona č. 106/1999

Více

Žádám o poskytnutí spisového a skartačího plánu města Luhačovice.

Žádám o poskytnutí spisového a skartačího plánu města Luhačovice. Dobrý den, tímto podávám žádost o informace podle zák. č. 106/1999 Sb. Žádám o poskytnutí spisového a skartačího plánu města Luhačovice. Žádám o doručování na tuto e-mailovou adresu. V korespondenci používejte

Více

THERMAL F, a. s. Organizační řád. Představenstvo společnosti projednalo a schválilo tento Organizační řád dne 03.06. 2015 na zasedání č. 0515.

THERMAL F, a. s. Organizační řád. Představenstvo společnosti projednalo a schválilo tento Organizační řád dne 03.06. 2015 na zasedání č. 0515. THERMAL F, a. s. Organizační řád Počet stran: 13 Rozdělovník: úsek finanční úsek obchodní úsek ubytovací úsek stravovací úsek zdravotní úsek technický úsek generálního ředitele úsek personální Přílohy:

Více

Českobratrská církev evangelická. Organizační řád ÚCK

Českobratrská církev evangelická. Organizační řád ÚCK Českobratrská církev evangelická Organizační řád ÚCK 2016 1 OBSAH 1 Úvodní ustanovení... 3 2 Právní postavení ÚCK... 3 3 Poslání a činnost ÚCK... 3 4 Vztah ÚCK a synodní rady... 3 5 Vztah ÚCK a předsednictva

Více

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD. Úvodní ustanovení. Spisový řád

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD. Úvodní ustanovení. Spisový řád Obecní úřad Kostice SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD Obecního úřadu v Kosticích, vydaný dne 25.9.2006, v souladu se zákonem 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a změně některých předpisů a vyhláškou č.

Více

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Integrovaná střední škola Cheb, se sídlem Obrněné brigády 6, 350 11 Cheb, vydává tento O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D I. Úvodní ustanovení Organizační řád upravuje organizační uspořádání, způsob řízení a

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městského úřadu Němčice nad Hanou

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městského úřadu Němčice nad Hanou 1 Městský úřad Němčice nad Hanou Palackého nám. 3 798 27 Němčice nad Hanou Typ vnitřní normy: Směrnice č. 11/2017 Název dokumentu: ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městského úřadu Němčice nad Hanou Zpracoval: Ing. Ivana

Více

Organizační řád Gymnázia prof. Jana Patočky

Organizační řád Gymnázia prof. Jana Patočky Gymnázium prof. Jana Patočky Praha 1, Jindřišská 36, 110 00, tel./fax: 224 239 061 info@gpjp.cz Organizační řád Gymnázia prof. Jana Patočky A. Všeobecná ustanovení 1. Organizační řád upravuje organizační

Více

Schválený rozpočet města Mohelnice na rok 2015

Schválený rozpočet města Mohelnice na rok 2015 Schválený rozpočet města Mohelnice na rok 2015 REKAPITULACE SCHVÁLENÉHO ROZPOČTU NA ROK 2015 POL TEXT NÁVRH ROZPOČTU I. PŘÍJMY 1. Daňové příjmy 117 150 000,00 2. Nedaňové příjmy 17 100 500,00 3. Kapitálové

Více

1/2005. Úplné znění. Část 1 Obecná ustanovení

1/2005. Úplné znění. Část 1 Obecná ustanovení 1/2005 Úplné znění vyhlášky statutárního města Plzně č. 8/2001, Statut města, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškami statutárního města Plzně č. 12/2002, 3/2004 a 20/2004 o změnách a doplnění vyhlášky

Více

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD OBCE DRAHONÍN

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD OBCE DRAHONÍN OBSAH: 1. ÚVOD 2. VŠEOBECNÉ 3. ORGANIZACE ČINNOSTI 4. AGENDA KONTROLY 5. PERSONÁLNÍ PRÁCE 6. FINANCE 7. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 8. MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ, ŽIVNOSTI 9. OSTATNÍ AGENDA Poznámky 1. ÚVOD Obec Drahonín

Více

Metodika postupu při správě a vymáhání pohledávek

Metodika postupu při správě a vymáhání pohledávek Schváleno (vydáno) Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou Kdy 9. října 2014 Číslo usnesení ZM/ /2014 Účinnost 1. listopadu 2014 Metodiku postupu při vymáhání dluhů ze dne Ruší 8. dubna 2010 (účinnou od

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. č. 1/2010

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. č. 1/2010 DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ-OBOŘIŠTĚ, příspěvková organizace Proseč-Obořiště 1, 393 01 Pelhřimov ----------------------------------------------------------------------- IČ: 00511901 telefon: 565 394 112 e-mail:

Více

SMĚRNICE OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ. Obsah : OBEC BŘEZINA. Oběh účetních dokladů Strana 1 ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ...2

SMĚRNICE OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ. Obsah : OBEC BŘEZINA. Oběh účetních dokladů Strana 1 ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ...2 Oběh účetních dokladů Strana 1 OBEC BŘEZINA SMĚRNICE OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ Obsah : ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ...2 Účel a rozsah směrnice...2 Působnost směrnice...3 Čl. 3 Metodické řízení 3 ČÁST DRUHÁ

Více

129/2000 Sb. ZÁKON ze dne 12. dubna 2000

129/2000 Sb. ZÁKON ze dne 12. dubna 2000 129/2000 Sb. ZÁKON ze dne 12. dubna 2000 o krajích (krajské zřízení) Změna: 273/2001 Sb. Změna: 450/2001 Sb. Změna: 320/2001 Sb. Změna: 231/2002 Sb. (část) Změna: 404/2002 Sb. Změna: 231/2002 Sb. Změna:

Více

Část 1 Obecná ustanovení

Část 1 Obecná ustanovení 10/2012 ÚPLNÉ ZNĚNÍ obecně závazné vyhlášky statutárního města Plzně č. 8/2001, Statut města, ve znění obecně závazných vyhlášek č. 12/2002, 3/2004, 20/2004, 17/2005, 14/2006, 20/2006, 1/2009, 3/2010,

Více

Organizační řád Městského úřadu Milovice

Organizační řád Městského úřadu Milovice Organizační řád Městského úřadu Milovice Čl. 1 Zásady činnosti Postavení a činnost Městského úřadu Milovice upravuje zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (dále jen zákon) v platném znění a pokud jde o působnost,

Více

274/2001 Sb. Zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizací

274/2001 Sb. Zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizací 274/2001 Sb. ZÁKON ze dne 10. července 2001 o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích) ve znění zákonů č. 320/2002 Sb., č. 274/2003

Více

Domov Háj, příspěvková organizace Háj 1253, 584 01 Ledeč nad Sázavou IČO: 60128054, www.domovhaj.cz, 569 720 881, info@domovhaj.cz.

Domov Háj, příspěvková organizace Háj 1253, 584 01 Ledeč nad Sázavou IČO: 60128054, www.domovhaj.cz, 569 720 881, info@domovhaj.cz. Domov Háj, příspěvková organizace Háj 1253, 584 01 Ledeč nad Sázavou IČO: 60128054, www.domovhaj.cz, 569 720 881, info@domovhaj.cz Organizační řád č. 3/2015 ze dne 15. 12. 2015 Obsah Část I. Část II. Část

Více

POSKYTOVANÁ METODICKÁ A ODBORNÁ POMOC V OBLASTI PŘENESENÉ PŮSOBNOSTI ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ. Příloha č. 1

POSKYTOVANÁ METODICKÁ A ODBORNÁ POMOC V OBLASTI PŘENESENÉ PŮSOBNOSTI ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ. Příloha č. 1 Příloha č. 1 POSKYTOVANÁ METODICKÁ A ODBORNÁ POMOC V OBLASTI PŘENESENÉ PŮSOBNOSTI JEDNOTLIVÝMI ODBORY KRAJSKÉHO ÚŘADU ÚSTECKÉHO KRAJE V ROCE 2013 ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ Oblast: přestupky

Více

Statutární město Ostrava

Statutární město Ostrava Statutární město Ostrava Obecně závazná vyhláška č. 14/2013, Statut města Ostravy (úplné znění se změnami a doplňky provedenými obecně závaznými vyhláškami č. 1/2014 ze dne 19.2.2014, č. 2/2014 ze dne

Více

O R G A N I Z A Č N Í. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Legislativní rámec

O R G A N I Z A Č N Í. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Legislativní rámec O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Městského úřadu Luby Čl. 1 Základní ustanovení Organizační řád upravuje organizaci Městského úřadu Luby. Určuje jeho organizační strukturu, dělbu práce mezi jednotlivými odbory,

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace SNP 2304/6, Ústí nad Labem, IČ 44226233 SMĚRNICE č.6/2008 Organizační řád Obsah: ČL.1 ČL.2 ČL.3 ČL.4 ČL.5 ČL.6 ČL.7 ČL.8

Více

Město Nové Hrady ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Město Nové Hrady ORGANIZAČNÍ ŘÁD Město Nové Hrady ORGANIZAČNÍ ŘÁD Rada města Nové Hrady vydává v souladu s ustanovením 102 odst. 2 písm. o) zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o obcích), Organizační

Více

1. Obecná ustanovení. Obec Tachlovice

1. Obecná ustanovení. Obec Tachlovice SMĚRNICE k zajištění finančního hospodaření Obce Tachlovice a k zajištění plnění ustanovení zákona o účetnictví 563/91 Sb., ve znění pozdějších změn a doplňků, vyhlášky 410/2009 Sb. a Českých účetních

Více

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Městského úřadu Velké Opatovice Článek 1 Organizační řád vydává Rada města k zabezpečení organizace činnosti úřadu. Upravuje činnost a řízení Městského úřadu Velké Opatovice,

Více

Obecně závazná v y h l á š k a č. 1/2007,

Obecně závazná v y h l á š k a č. 1/2007, Statutární město Brno Obecně závazná v y h l á š k a č. 1/2007, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna, ve znění pozdějších

Více

1. základní škola Plzeň, Západní 18, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD

1. základní škola Plzeň, Západní 18, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD 1. základní škola Plzeň, Západní 18, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD 1 Ředitel 1. základní školy Plzeň, Západní 18, příspěvkové organizace na základě ustanovení 165 odst. 1 písmeno a) zákona č.

Více

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD obce Svépravice

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD obce Svépravice Obec Svépravice ORP Pelhřimov, kraj Vysočina SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD obce Svépravice platný pro spisovou službu obce Svépravice č.: 08/2007 Schváleno usnesením zastupitelstva obce Svépravice č.: 003/05/2007/SV

Více

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Finanční správy České republiky -------------------------------------------------------------------------------------

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Finanční správy České republiky ------------------------------------------------------------------------------------- GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 V Praze dne 23. června 2015 Č. j.: 41392/15/7400-00180 O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Finanční správy České republiky -------------------------------------------------------------------------------------

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Vypracoval: Schválil: Základní škola, Chrudim, Dr. Peška 768 se sídlem Dr. Peška 768, 537 01 Chrudim ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 12. PRACOVNÍ NÁPLNĚ Mgr. Jaroslav Víšek, ředitel školy Mgr. Jaroslav Víšek,

Více

Spisový a skartační řád Městského úřadu Brandýs nad Labem - Stará Boleslav ve znění dodatku č. 1 ze dne 30. března 2016

Spisový a skartační řád Městského úřadu Brandýs nad Labem - Stará Boleslav ve znění dodatku č. 1 ze dne 30. března 2016 Spisový a skartační řád Městského úřadu Brandýs nad Labem - Stará Boleslav ve znění dodatku č. 1 ze dne 30. března 2016 Část I Úvodní ustanovení Čl. 1 (1) Tento spisový a skartační řád stanovuje způsob

Více

Manuál pro hospodaření MAS Strážnicko,

Manuál pro hospodaření MAS Strážnicko, Manuál pro hospodaření MAS Strážnicko, Občanské sdružení : "Strážnicko" Místní Akční Skupina Sídlo : nám. Svobody 503, 696 62 Strážnice Zpracovala : Marie Chalupová Schválil : rada MAS Datum zpracování

Více

Organizační řád dodatek č. 1

Organizační řád dodatek č. 1 Čj.: SVKPlzen/950/10 Čj.: 344/2010 Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje Směrnice S 10/09 Organizační řád dodatek č. 1 Ředitelka Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje (dále jen SVK PK) tímto

Více

GYMNÁZIUM BROUMOV ŠKOLNÍ ŘÁD

GYMNÁZIUM BROUMOV ŠKOLNÍ ŘÁD GYMNÁZIUM BROUMOV ŠKOLNÍ ŘÁD 2 Obsah 1. Základní charakteristika školy str. 3 2. Práva a povinnosti žáků, jejich zákonných zástupců, pedagogických a ostatních pracovníků školy str. 4-5 3. Zásady provozu

Více

SLOVENSKEJ REPUBLIKY

SLOVENSKEJ REPUBLIKY ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1983 Vyhlásené: 07.04.1983 Časová verzia predpisu účinná od: 07.04.1983 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 31 PŘEDSEDNICTVO ČESKÉ NÁRODNÍ RADY

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MENS SANA o. s.

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MENS SANA o. s. MENS SANA o. s. Ukrajinská 1533/13, 708 00 Ostrava-Poruba, tel: 596 918 104 ORGANIZAČNÍ ŘÁD MENS SANA o. s. MENS SANA o.s. Zastoupená Mgr. Jaroslavou Saidlovou, předsedkyní Rady sdružení Ukrajinská 1533/13,

Více

Organizační řád Městského úřadu Milovice

Organizační řád Městského úřadu Milovice Organizační řád Městského úřadu Milovice Čl. 1 Zásady činnosti Postavení a činnost Městského úřadu Milovice upravuje zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (dále jen zákon) v platném znění a pokud jde o působnost,

Více

Organizační řád Městského úřadu Milovice

Organizační řád Městského úřadu Milovice Organizační řád Městského úřadu Milovice Čl. 1 Zásady činnosti Postavení a činnost Městského úřadu Milovice upravuje zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (dále jen zákon) v platném znění a pokud jde o působnost,

Více

282/1991 Sb. ZÁKON. České národní rady

282/1991 Sb. ZÁKON. České národní rady 282/1991 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 19. června 1991 o České inspekci životního prostředí a její působnosti v ochraně lesa Změna: 149/2003 Sb. Změna: 222/2006 Sb. Změna: 167/2008 Sb. Změna: 227/2009

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD HYGIENICKÉ STANICE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ve znění, platném k datu 15. 10. 2007

ORGANIZAČNÍ ŘÁD HYGIENICKÉ STANICE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ve znění, platném k datu 15. 10. 2007 ORGANIZAČNÍ ŘÁD HYGIENICKÉ STANICE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ve znění, platném k datu 15. 10. 2007 Na základě ustanovení 82 odst. 1 zák. č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících

Více

VEŘEJNÁ SPRÁVA V ŠIRŠÍM SMYSLU (Méně používané) Státní moc Moc Moc výkonná Moc soudní zákonodárná Prezident

VEŘEJNÁ SPRÁVA V ŠIRŠÍM SMYSLU (Méně používané) Státní moc Moc Moc výkonná Moc soudní zákonodárná Prezident Členění veřejné správy Veřejná správa Státní správa Samospráva Územní Neúzemní VEŘEJNÁ SPRÁVA V ŠIRŠÍM SMYSLU (Méně používané) Státní moc Moc Moc výkonná Moc soudní zákonodárná Parlament Prezident Vláda

Více

29.11.2014. Krajský úřad. Management kraje a obce. Doc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc. Působnost a organizační struktura krajského úřadu

29.11.2014. Krajský úřad. Management kraje a obce. Doc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc. Působnost a organizační struktura krajského úřadu Krajský úřad Lekce: 7 Management kraje a obce Doc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc. Pravomoc a působnost Krajského úřadu je upravena zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích (krajském zřízení) a dalšími právními

Více