Matrice může být mimo matrici minerální (cement), tvořena i matricí polymerní a smíšenou. Existují asfaltové betony, kde úlohu matrice plní asfalt.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Matrice může být mimo matrici minerální (cement), tvořena i matricí polymerní a smíšenou. Existují asfaltové betony, kde úlohu matrice plní asfalt."

Transkript

1 1/85

2 1.0 ÚVOD Učebnice nauka o materiálech má sloužit nově zavedenému předmětu Nauka o materiálech, který je obsažen v rámcovém vzdělávacím programu Geotechnika a navazujících školních vzdělávacích programech Těžba a zpracování ropy a zemního plynu a Těžba a zpracování kamene. Důvodem zavedení předmětu je skutečnost, že obor materiálového inženýrství se postupně vyděluje z obecných poznatků. Vývoj nových materiálů je neobyčejně dynamický a ukazuje se, že zevrubná znalost technických materiálů představuje velmi důležitou kompetenci u stupně vzdělání střední s maturitou. Technické materiály dnes nejsou vyvíjeny pouze s ohledem na užitné vlastnosti, ale nově se zde objevuje aspekt udržitelného rozvoje, kdy se předpokládá, že každý výrobek či stavba v budoucnu doslouží a bude nutné materiál posuzovat nikoli jako odpad, ale surovinový zdroj. Tzv. R materiály jsou zajímavou skupinou materiálů a vývoj technologií jejich dalšího využití je předmětem výzkumu na všech úrovních. Technický a technologický vývoj je naprosto nemyslitelný bez vývoje nových materiálů. Věk informačních technologií je podmíněn vývojem materiálů, které jsou schopny plnit požadavky na integrované obvody, počítačové paměti apod. s exponenciálním růstem jejich parametrů. U klasických materiálů se hledají další možnosti zlepšení jejich užitných vlastností a vývoj se ubírá k materiálům, které se obnovují v přírodě a po skončení jejich životnosti nekontaminují životní prostředí. V době globalizace dochází i k horečné normotvorné činnosti, která umožňuje zlepšit komunikaci v technické praxi. Proto se kniha, až na výjimky u slitin železa, vyhýbá označování některých materiálů, protože v krátké budoucnosti dojde ke změnám. Změny jsou výrazné i v oblasti zkoušení materiálů, zejména kamene. Škola pro tento účel vydává speciální učebnici Úvod do zkoušení kameniva. Je to proto, že řada zkoušek je do nových podmínek netransformovatelná, protože mají úplně jiný princip. Zkoušení materiálů a hledání jejich vlastností nebo prohlašování shody je rovněž novým aspektem technického rozvoje. Učebnice zařazuje do materiálů i zeminy a kámen, což není úplně obvyklé. S ohledem na orientaci rámcového vzdělávacího programu jsou i tyto materiály používány ke stavbám hrází, svahování, uložišť odpadu apod. Velkou perspektivu zaměstnanosti má i environmentální geotechnika, kdy sledujeme cíl sanovat vytěžené přírodní prostředí a dát mu jinou funkci v designu krajiny. Přeji všem, kteří budou tuto učebnici užívat, aby získali ucelené široké vědomosti o materiálech užívaných v oboru i mimo něj. Získané vědomosti by následně měly motivovat absolventy k vyhledávání bližších a speciálních informací v následné praxi, kterou život přinese. Josef Moravec 2/85

3 2. 0 BETON Beton je i přes výrazný nástup jiných stavebních materiálů, nejpoužívanějším stavebním materiálem. Z hlediska jeho zařazení se jedná o kompozitní materiál. Pro účely této učebnice byl však z této skupiny vyňat a bude mít, s ohledem na své použití, vlastní kapitolu. Poznámka:Kompozit je každý materiálový systém, který je složen z více (nejméně dvou) fází, z nichž alespoň jedna z fází je pevná s makroskopicky rozeznatelným rozhraním mezi fázemi. Má vlastnosti, jež nemohou být dosaženy kteroukoli složkou (fází) samostatně, ani prostou sumací. (Bareš) Pro vysvětlení obecné definice kompozitů aplikované na beton je dobré si vysvětlit pojem fáze, který znamená: - pevné fáze. V betonu se vyskytují většinou dvě. Jedna z nich nese rozptýlené částice fáze druhé. Nesoucí fáze se odborně nazývá fází disperzní a tvoří matrici (matrix). Nejrozšířenější matricí je tzv. cementový kámen. Druhou pevnou fází je nejčastěji kamenivo, které je fází rozptýlenou, tedy dispergovanou, - kapalná fáze je voda v pórech betonu. Její podíl je vyšší v čerstvém betonu, který má vždy určitou tekutost pro jeho zpracování. Po vytvrdnutí čerstvého betonu vzniká konstrukční a stavební materiál beton, - plynná fáze je vzduch v pórech betonu. 2.1 HISTORIE BETONU Matrice může být mimo matrici minerální (cement), tvořena i matricí polymerní a smíšenou. Existují asfaltové betony, kde úlohu matrice plní asfalt. Praktická aplikace betonu sahá až do roku asi 3600 před našim letopočtem. Tuto informaci má lidstvo od Plinia staršího, který zaznamenal existenci sloupů z umělého kamene. Další zmínku o betonu lze nalézt v díle Deset knih o architektuře, kde autor Marcus Vitruvius Pollio popisuje jakéhosi předchůdce cementu, vzniklého smícháním sopečného tufu s vápnem. Takto vzniklý matriál tuhnul i pod vodou. V antice byl beton použit na stavbě římského Pantheonu. Jeho kopule má průměr 49 m. Dokonce beton je zde objemově vylehčen podle polohy jeho použití na vlastní kopuli. S určitou nadsázkou lze konstatovat, že beton byl po dlouhou dobu zapomenut od zániku Říma až do roku Velký rozmach použití betonu se však datuje až od počátku dvacátého století. 2.2 ROZDĚLENÍ BETONU Beton jako kompozitní stavební materiál lze rozdělit do více skupin podle různých kritérií. Podle vyztužení betonu jej dělíme na: - beton prostý - beton železový (železobeton) - beton předpjatý - vlákonobeton - síťobeton 3/85

4 Podle objemové hmotnosti rozdělujeme beton na: - lehký beton (LC) měrná hmotnost kg.m -3 - těžký beton (HC) měrná hmotnost kg.m -3 - obyčejný beton Podle použití betonů dělíme tyto na: - silniční beton - vodostavební beton - lehký beton - těžký beton - hutný lehký beton - beton pro masivní konstrukce - čerpaný beton - pohledový beton - architektonický beton - recyklovaný beton - pěnobeton Mimo toto dělení ještě rozeznáváme betony: - vysokohodnotný (vysokopevnostní) beton - samozhutňující beton 2.3 BETON PODLE VÝZTUŽE Z dalších možných dělení stojí za zmínku ještě beton asfaltový, kde matrici tvoří asfalt. Výsledkem je pro silničáře tzv. obalovaná směs PROSTÝ BETON Prostý beton je beton, který nepoužívá žádnou výztuž. Konstrukce z prostého betonu musí respektovat základní vlastnosti betonu. Tou je vysoká pevnost v tlaku a nízká pevnost v tahu. Pevnost v tahu je běžně 10x menší než pevnost v tlaku. Proto použití prostého betonu je možné pouze tam, kde se tahová napětí nevyskytují nebo jenom v nepatrné míře. Jeho základní použití je na nenáročné konstrukce namáhané v tlaku a to malým zatížením. Technologie zpracování je jednoduchá. Pevnostní charakteristika betonu je patrna z obrázku č. 1. Z betonových výrobků z prostého betonu jsou nejčastěji dlaždice a kostky. V případě zpracování prostého betonu litím jsou to malé opěrné zdi, nenáročné patky apod. 4/85

5 σ [MPa] TAH ε [-] TLAK σ [MPa] Obr. 1 Diagram namáhání prostého betonu v tahu a tlaku ŽELEZOVÝ BETON Je prostý beton, který je vyztužený ocelovými pruty nebo sítěmi. Ocel v tomto kompozitu představuje další pevnou fázi, která má stejnou pevnost v tahu i tlaku, jak je patrné z obrázku č. 2. σ [MPa] TAH ε [-] TLAK σ [MPa] Obr. 2 Diagram namáhání oceli v tahu a tlaku 5/85

6 Umístění výztuží v objemu výrobku nebo lité konstrukce je věcí projektantů. Její poloha je v místech, kde se mohou vyskytnout malá tahová napětí. Nikdy se nevyskytuje v blízkosti neutrální osy. Ocel je materiál, který má téměř stejnou hodnotu teplotní roztažitelnosti jako beton, což je základní předpoklad pro použití v železovém betonu. Dále ocel v prostředí betonu nekoroduje, protože hodnota ph je asi 12, tedy zásadité prostředí. Výrobky z železobetonu jsou panely, trubky větších průměrů, obrubníky. V železobetonových konstrukcích, které jsou lity na stavbě se používají k betonáži patek, pilířů, pilot, podlah apod. Výztuž v podobě drátů nebo sítí může mít profil kruhový, kdy se jedná o hladké dráty. Druhou možností je ocel s hřebínky, které jsou vyválcované na povrchu drátů. Průměry výztuže jsou od 4 do 32 mm. Na ocel do železobetonu jsou kladeny požadavky na zaručenou mez kluzu. v hodnotách MPa. Dalším požadavkem je vysoká tažnost a pevnost. Tažnost proto, že ohyby výztuže do bednění se provádějí za studena. Více informací o oceli do železobetonu poskytuje tabulka PŘEDPJATÝ BETON U betonových konstrukcí, které jsou navrhovány jako velmi lehké nebo se u nich předpokládá tahové napětí, by použití ocelové výztuže nepostačovalo. Ocelová výztuž v betonové konstrukci má za cíl vyvolat u nezatížené konstrukce při tuhnutí a ztuhnutí betonu tlakové předpětí v místech, kde se po sejmutí bednění a uvedení do provozu bude vyskytovat tahové napětí. Poznámka: Pro vysvětlení pojmu předpjatý beton použijme příkladu. Máme vyrobit polotovar nosníku průřezu I pro mostní konstrukci. Takový nosník je namáhán ohybem a v dolní části ohyb vyvolává tahová napětí. V bokorysu jsou na jeho průřezu viditelné otvory, kterými se povedou předepínací kabely po celé délce nosníku. schéma zatížení druh namáhání tlak (předpětí) ohyb + tlak (předpětí) Obr. 3 Předpjatý beton 6/85

7 Celý nosník se odlije do bednění i s otvory.po zatvrdnutí betonové směsi protáhnou po délce nosníku kabely. Na čela nosníku se umístí podložky pro roznesení namáhání.dráty kabelu se napínají a vyvolají tlakové namáhání nosníku, které je po průřezu konstantní a je označeno červenou barvou. Do otvorů s předepjatými kabely se tlakem vstřikne cementová kaše, která se nechá zatvrdnout a dokonale spojí předepnuté ocelové dráty kabelu s materiálem betonu. Nosník se vyjme z bednění. Po jeho instalaci na mostní podpěry je namáhán ohybem od vlastní zátěže a od zátěže např. dopravní. Ohybové napětí je nakresleno žlutou barvou.obě napětí, tedy předpětí tlakem z výroby a napětí ohybem se sečtou (superponují).pokud je předpětí alespoň stejně veliké jako tah na dolní části nosníku při ohybu. Vůbec nedojde k namáhání tahem. 7/85

8 Obr. 4 Betonářské oceli Mezi výrobky z předpjatého betonu lze zařadit např. betonové pražce pro kolejovou dopravu, polotovary pro konstrukci nosníků mostů, celé nosníky apod. V případě výroby konstrukce z předpjatého betonu na stavbě jsou to především mostní konstrukce lité do bednění, nosné konstrukce staveb apod. 8/85

9 2.3.4 VLÁKNOBETON A SÍŤOBETON V objemu betonu mohou být rozptýlena vlákna. Někdy se tyto betony nazývají betony s mikrovýztuží. Vlákna tu však nemají úlohu jakési náhrady ocelové výztuže u železového betonu. Jejich posláním je změna křehkosti betonu a vlákna rovněž omezují jeho smršťování. Dávkování vláken se odvozuje od objemu matrice a tvoří 0,1 2% jejího objemu. Použití vláknobetonu je u podlah a desek. Vedle zvýšení houževnatosti betonu, se zvyšuje odolnost proti otěru, pevnost v rázu apod. Materiál vláken je ocel, skelná vlákna polypropylenová vlákna. Ocelová vlákna se s výhodou používají také do stříkaných betonů technologií, která se nazývá torkret. Ocelová vlákna nebo spíše drátky jsou používány v délkách mm. Průměr drátků je 0,25 1 mm. Pro dostatečné ukotvení drátků jsou tvarovány tak, aby v betonu držely. Tvarovány jsou buď zalomením, kdy se osa z přímky změní na zalomenou čáru. Další možností je zploštění konců drátků nebo jejich ohnutí. Skelná vlákna musí mít upravené složení skloviny pro chemickou odolnost v zásaditém (alkalickém) prostředí matrice betonu. Polypropylenová vlákna se používají s cílem zamezení vzniku trhlin, které vznikají v ranném stadiu tuhnutí betonu vlivem smršťování. 2.4 BETON PODLE POUŽITÍ SILNIČNÍ BETON Z názvu je zřejmé, že se jedná o materiál, který je používán u dopravních staveb, které vynikají specifickým namáháním. Specifikum spočívá v tom, že požadavek není pouze na pevnost, ale také na obrusnost jeho povrchu, odolnost proti solím jmenovitě chloridům, útlum hluku při styku s dezénem pneumatiky apod. Vedle betonů s matricí cementovou se zde vyskytuje asfaltový beton. Konstrukce betonové vozovky nebo letištní plochy se pak technologicky provádí ve dvou vrstvách, kdy na spodní vrstvu nanášíme obrusnou vrstvu pokládanou na čerstvý beton. Výsledkem je spojení dvou kompozitů. Kamenivo betonu má spojitou i přetržitou křivku zrnitosti. Maximální velikost zrna je do 32 mm. Složení betonu je logicky odvislé od zatížení komunikace. To je odvozeno od typu silnice I, II, III a IV třídy. Zvláštní požadavky jsou pak na letištní přistávací dráhy L VODOSTAVEBNÍ BETON Beton pro vodní stavby je poněkud obecnější pojem. Jeho složení a požadavky vyplývají z jeho polohy na vodním díle. Zda se jedná o část trvale pod vodou, omývanou, ze statiky konstrukce apod. Požadují se zde vlastnosti podobné jako u betonu silničního mrazuvzdornost, odolnost proti korozi, proti abrazi splavných částic a navíc také vodotěsnost. Vodostavební beton má náročnou křivku zrnitosti a maximální velikost zrna se připouští do 32 mm. Speciální požadavky jsou na konstrukci a technologii při velkých tloušťkách stěn při betonování. Tyto bez bližšího popisu souvisí s procesy hydratace betonu, vznikem tepla a délkou tuhnutí čerstvého betonu. 9/85

10 2.4.3 LEHKÝ BETON Lehký beton se vyznačuje nízkou měrnou hmotností. Vylehčení je způsobeno záměrným vytvořením dutin a pórů v textuře betonu. Jejich praktické použití je především u konstrukcí, kde se požadují dobré izolační vlastnosti. Některé konstrukce, kde hlavním zatížením je vlastní hmotnost lze také odlévat z lehkého betonu. Dutiny obecně mohou být uzavřené (polystyren) nebo otevřené (houba). V případě otevřených pórů mohou tyto betony mít funkci drenáže, kdy jsou schopné odvádět určité množství vody. Pórovitosti lze také dosáhnou použitím úzké frakce pórovitého kameniva a nízkou objemovou hmotností. Póry se tak vyskytují i v dispergované fázi kamenivu. Jinou možností je vytvoření pórů napěňovaní přísadou TĚŽKÝ BETON Těžké betony se používají na stínění rentgenového a radioaktivního záření. Velká měrná hmotnost je zajištěna použitím kameniva ze speciálních materiálů. Těmi jsou magnetit, ocel, ferrofosfor, limonit, baryt apod HUTNÝ LEHKÝ BETON Měrná hmotnost hutných lehkých betonů je snížena pouze použitím pórovitého kameniva, čímž se odlišuje od lehkého betonu, kde jsou použity jiné cesty pro snížení měrné hmotnosti. Tyto betony obvykle nedosahují vysoké pevnosti, ale při použití vhodného kameniva lze dosáhnout i relativně vysoké pevnosti kolem 100 MPa BETON PRO MASÍVNÍ KONSTRUKCE Beton pro masivní konstrukce je nutné chápat jako beton, který se odlévá do bednění, kde jsou tloušťky stěn v řádech metrů. Takové betony mají složení, které při hydrataci (tuhnutí) vyvíjí menší množství tepla. Zde se logicky volí maximální velikost zrna co dovolí konstrukce a mezery v armatuře. Takové konstrukce vyžadují někdy i chlazení při tuhnutí. Typickou masivní konstrukcí jsou hráze přehrad. Řešením je také rozdělení na lamely ČERPANÝ BETON Technologie čerpání betonu patří mezi moderní metody technologie transportu čerstvého betonu. Pokud technologie vyžaduje čerpání betonu musí mít tento zvláštní reologické vlastnosti. Těch se dosahuje složením kameniva, především vyšším podílem jemných frakcí a druhem cementu. Dále se do směsi přidávají další komponenty, které zvyšují tekutost neboli snižují viskozitu (plastifikátory) POHLEDOVÝ BETON (ARCHITEKTONICKÝ BETON) Užitnou vlastností pohledového betonu je jeho povrch, který musí vyhovovat nejenom určitým technickým parametrům, ale i hledisku estetiky. Mezi technické požadavky patří obvykle vodotěsnost a obrusnost. Mezi estetické požadavky pak barva a textura. Pro technologii výroby betonu to vyžaduje přesnost dávkování všech složek a časté zkoušky. Barvy se dosahuje přidáním přesných množství anorganických barviv. Organická barviva nepadají prakticky v úvahu. Jako barviva lze použít tyto látky: - červená Fe 2 O3 10/85

11 - hnědá a černá Fe 2 O 3.FeO - žlutá (Ti, Ni, Sb)O 2 nebo (Ti, Cr, Sb)O 2 - modrá Cr 2 O3.2H 2 O a Cr 2 O RECYKLOVANÝ BETON Tendence recyklovat člověkem vytvořený materiál, podobně jako tak činí příroda, je přirozená. Recyklace tak přispívá k udržitelnému rozvoji. V případě betonu je snahou postupovat obdobně. Likvidovaná betonová konstrukce nebo výrobek musí být ze zákona podrobena jakémusi posloupnému procesu: - odpady využívat sám ve výrobním procesu, - odpady nabídnou k využití jiné právnické nebo fyzické osobě, - odpady zneškodnit. Recyklovaný beton je drcený beton z asanovaných konstrukcí, který se přidává do čerstvého betonu. Recyklovaný beton má poněkud jiné vlastnosti: - zrna recyklovaného betonu mají poměrně dobrý tvarový index, nižší měrnou hmotnost a vyšší nasákavost, - hrubá frakce drceného betonu neovlivňuje zpracovatelnost čerstvého betonu ve srovnání s přírodním kamenivem, ale drobná a jemná frakce zpracovatelnost zhorší, - je doporučeno nepoužívat drcený beton s větší frakcí než mm, jinak se vyskytuje více trhlinek, - pevnost v tlaku je u recyklovaných betonů nižší v rozmezí 4 20%, - modul pružnosti recyklovaného betonu je o 10 30% nižší než betonu z přírodního kameniva PĚNOBETON Pěnobeton je beton, kde cíleně snižujeme hmotnost. Toho lze docílit kombinací několika faktorů ve výběru komponent a technologií zpracování: - použitím pórovitého kameniva podobně jako u hutného lehkého betonu, - provzdušněním provzdušňovací přísadou, - vytvořením pěny pěnotvornou přísadou. 2.5 VÝROBKY Z BETONU Výrobek z betonu je prefabrikovaný stavební prvek. Vyrábí se ve speciálních provozech a na místo užití se transportuje. Opakem jsou betonové konstrukce, které se odlévají přímo namístě stavby. Tyto výrobky jsou vyráběny prakticky ze všech druhů betonu. Patří sem panely, silniční panely, betonové obrubníky, příkopové tvárnice, dlažba, trouby, schodiště, rámy, desky, kolektory, sloupy, mostní konstrukce, betonové pražce, stropní desky, překlady, roštové stropy, styčníky, rámy, střešní krytina, panely poprsních zdí, panely ke zpevnění svahů, protihlukové clony apod. 11/85

12 železobetonové mostní prefabrikáty mostní nosníky z předpjatého betonu rámový propust kolektorový rám uzavřený prefabrikát pro opěrné zdi dělící stěna GREFA železobetonová pilota IZP 12/85

13 Obr. 5 Příklady výrobků z betonů 2.6 SLOŽENÍ BETONU příčný řez nosníkem prefabrikovaného mostu Složení betonu je patrné ze schématu níže. Je zřejmé, že existuje téměř nekonečné množství různých kompozic pojivých složek, množství vody, druhu a zrnitosti plniva (kameniva). Směs čerstvého betonu však ovlivňují ještě poměrná zastoupení jednotlivých složek a jejich druhy. Vlastnosti materiálu jsou tedy stochastického charakteru, což volně interpretováno znamená, že k požadovaným vlastnostem se dostaneme s určitou statistickou pravděpodobností. Makroskopické vlastnosti betonu jsou vedle jeho složení a vlastností složek dány ještě technologií jeho zpracování. BETON DOPLŇUJÍCÍ SLOŽKY PŘÍSADY PŘÍMĚSI CEMENT KAMENIVO DROBNÉ HRUBÉ VODA CEMENT Cement je polydisperzní látka, která ve vodní suspenzi mění v čase svoje vlastnosti. Změna se projevuje od tekutosti suspenze až po zatuhnutí, které probíhá chemickou cestou zvanou hydratace. Zatuhnutá látka vzniklá z cementu a vody se nazývá cementový kámen, který tvoří matrici betonu. 13/85

14 Cementový kámen je pórovitá látka, která má měrný povrch 210 m 2.g -1. To znamená, že jeden gram cementového kamene má při součtu povrchu všech pórů plochu 210 m 2. Pro představu je to plocha čtverce o straně 15,5 m. Těžko si lze představit např. supertenkou fólii, která by takovou plochu pokryla a měla hmotnost jednoho gramu. Samotný cement má však měrný povrch přibližně 0,3 m 2.g -1. Z objemu 1 cm 3 cementu se vytvoří 2,2 cm 3 cementového gelu. Velikost pórů je kolem 2 nm (nanometů 10-9 m, milióntina mm). Právě tyto póry jsou příčinou obrovských měrných povrchů. Matrice cementového kamene je velmi závislá svými vlastnostmi na množství vody přidané k cementu. Pro tyto účely se zavádí pojem vodní součinitel, který je poměrem hmotnosti vody ku hmotnosti cementu. mv (hmotnost vody) w = mc (hmotnost cementu) Obecně lze konstatovat, že čím větší je hodnota vodního součinitele (více vody), tím horší jsou především mechanické vlastnosti betonu po zatvrdnutí betonu DRUHY CEMENTŮ Cementy lze dělit podle jejich složení (směsnosti) a podle jakosti. Hodnocení podle jakosti má určitá kriteria, která jsou dána normou. Dalším dělením je dělení podle použití. Podle použití dělíme cementy na: - cementy pro obecné použití - bílý cement - síranovzdorný vysokopecní cement - silniční cement - hlinitanové cementy Dělení cementů podle směsnosti dobře ilustruje následující tabulka. Cement je složen ze slinku, složky a plniva. jejich druh a množství rozhoduje o jeho zařazení a vlastnostech. druhy cementu podle směsnosti název cementu označení obsah složek v hmotnostních % slinek složka plnivo Portlanský I Portlanský II/A II/B Vysokopecní III/A III/B III/C Pucolánový IV/A Směsný IV/B V/A V/B /85

15 Složky uvedené jako hmotnostní podíl v [%] se uvádí do označení cementu. Namísto písmene je jako složka použito: S struska D křemičitý úlet P přírodní pucolán Q průmyslový pucolán T kalcitová břidlice L vápenec Cementy lze podle pevnosti dělit na tři normalizované pevnosti, kterými je pevnost v tlaku v MPa. Jsou to pevnosti 32,5 MPa, 42,5 MPa a 52,5 MPa. Způsob měření pevnosti v tlaku je mimo rámec této učebnice. Bílý cement se používá pro dekorativní účely pro architektonický a pohledový beton. Vyznačuje se mimořádně nízkým obsahem oxidů železa a manganu, které cement barví. Síranovzdorný vysokopecní cement (Prachovice) vyniká vyšší mírou odolnosti proti vlivům prostředí, kde se mohou vyskytnout sírany. Silniční cement vykazuje vyšší pevnost v tahu ohybem, malé objemové změny a vyšší odolnosti proti agresivnímu prostředí. Je to nutné s ohledem na výskyt tahových napětí u silničních betonů a chemickou agresivitou prostředí silnic např. solení. rovnoměrný. Jejich užití je v žárobetonů a děl, kde se nevyžaduje pevnost. Hlinitanový cement se vyznačuje rychlým tuhnutím. Do betonových konstrukcí se nesmí používat, protože beton ztrácí pevnostní vlastnosti. Na rozdíl od ostatních betonů, které časem měřeným lety zvyšují svoji pevnost, zde je tomu naopak. Navíc průběh ztrát pevnosti není MINERALOGIE CEMENTŮ Chemické složení cementu je různé. Z oxidů minerálů lze jmenovat CaO, SiO 2, Al 2 O 3, Fe 2 O 3, P 2 O 5, MgO, SO 3, Na 2 O+K 2 O, TiO 2. Slinkové materiály mají chemizmus velmi složitý VÝROBA CEMENTU Obecně výroba cementu technologicky závisí na jakosti vstupních surovin. Základem je vápenec, kde je nutné mít k dispozici i určité jeho znečistění (nikoli každé znečistění). Nepřípustným složením vápence je vyšší obsah dolomitu. S ohledem na čistotu vstupních surovin může být schéma obr č. 6 doplněno i jinými vstupními surovinami než je břidlice. 15/85

16 vápenec břidlice palivo sádrovec primární drcení sekundární drcení drcení sušení mletí suroviny homogenizace rotační pec úprava paliva mletí cementu drcení sádrovce expedice Obr. 6 Obecné schéma výroby cementů KAMENIVO Kamenivo zaujímá v kompozitu betonu 75 80% jeho objemu. Hlavní funkcí kameniva je vytvoření pevné kostry obvykle požadavkem na minimální mezerovitost. Minimální mezerovitosti se dosahuje použitím zrn různé velikosti v různém hmotnostním poměru. Vazbu hmotnostního množství a velkost zrn vyjadřuje tzv. křivka zrnitosti. Právě křivka zrnitosti činí betony rozdílnými od malt, které mají úzkou křivku zrnitosti. Kamenivo je nejčastěji přírodní zrnitá látka určená pro stavební účely. Vyloučeno však není ani umělé kamenivo, recyklovaný beton nebo dokonce ocelová zrna. Kamenivo rozdělujeme podle petrografie. Petrografické složení vypovídá o vlastnostech kameniva, které je nositelem pevnosti v kompozitu betonu. Kamenivo může být těžené, kdy jde o těžený štěrk, 16/85

17 štěrkopísek a písek. Dále může výt kamenivo drcené, které bylo vyrobeno technologií drcení. Vlastnosti takovýchto zrn jsou odlišné. Těžené kamenivo má hladší povrch, protože při rozpadu hornin bylo obvykle transportováno a došlo k ohlazení povrchu. Evropská norma dělí kamenivo na tyto skupiny: - hrubé - směs kameniva - drobné (písek) - filer zrna do 0,125 mm Pro navrhování betonů je velmi důležitá znalost granulometrie kameniva. S ohledem na obor vzdělání pro který je učebnice určena nebude této kapitole věnována větší pozornost. Pro metriku granulometrie byla zvolena jakási normová základní řada sít, kde každé následující síto má čtvercové otvory dvojnásobného rozměru. Základní řada má tedy otvory 0,063 0,125 0,25 0, Granulometrie má vést k tvorbě křivky zrnitosti. Existují ideální křivky zrnitosti, které však vycházejí z ideálního tvaru zrn, kterým by byla koule. Realita bývá upravována různými koeficienty. Zrno k propadnutí otvorem čtvercového síta musí vyhovovat tvarem a dvěma rozměry podmínce, že musí být menší než otvor v sítu. Síto však neřeší rozměr třetí. Proto se u zrn sleduje další parametr a tím je tvarový index. Kde je poměřován třetí rozměr k stávajícím dvěma. Tvarový index tedy vyjadřuje poměr největšího rozměru zrna k nejmenšímu. Ideálním tvarovým indexem pro použití v betonu je hodnota 1. Taková zrna lze opsat krychlí. Kamenivo do betonu podléhá řadě zkoušek, které spadají do zkoušení kamene a kameniva. Jejich podrobnější popis je v učebnici Úvod do zkoušení kameniva. Pro základní přehled slouží tabulka: vlastnost kategorie parametr vlastnost kategorie parametr tvar zrn F1 SI index plochosti tvar zrn schránky SC obsah živočišných schránek jemné částice f síto do 0,063 mm drcení LA hrubé drobné ráz SZ odolnost proti otěr M DE zkouška rázu mikro ohladitelnost PSV odolnost proti obrus A N nordická ohlazení pneumatikami zkouška mrazuvzdornost F hrubé kamenivo zdravost MS Podle MgSO 4 Pórovité kamenivo, které se označuje v ČR jako LIAPOR, je umělé kamenivo, které se vyrábí z jílů, které v žáru expandují nebo se spíše nadýmají. Plyny uvnitř zrna nemohou uniknout přes povrch a snižují měrnou hmotnost. Liapor se vyrábí v různých frakcích. 17/85

18 2.6.6 VODA Z technologické pohledu na výrobu, zpracování a užití betonů rozdělujeme vodu na: - záměsovou - ošetřovací Záměsová voda se dodává do čerstvého betonu při procesu míchání. Její množství ovlivňuje vodní součinitel. Požadavky na tuto vodu jsou dány normou. Obvyklé použití studniční nebo povrchové vody vyžaduje v určitých cyklech zkoušky. Vody splašková a znečistěná se používat nesmí. Ošetřovací voda slouží k ošetřování betonu po zatuhnutí, kdy je nutné udržovat beton ve vlhkém stavu. Jistou zajímavostí je možnost u prostého betonu použití i mořské vody. U ostatních betonů ji použít nelze kvůli obsahu iontů chlóru PŘÍSADY Přísady do betonu zlepšují nebo vytvářejí určité vlastnosti, kterých potřebujeme docílit pro výrobu čerstvého betonu, jeho zpracování, tuhnutí a užitné vlastnosti. Mechanizmy jejich působení jsou složité chemicko-fyzikální děje. Přísady působí především na cementovou suspenzi vzniklou smícháním cementu s vodou. Na ostatní složky betonu je působení přísad velmi omezené. Působení přísad je ovlivněno také druhem použitého cementu. Jejich dávkování se podobně jako u vody řídí poměrem hmotnosti ke hmotnosti cementu. Přísady lze rozdělit na: - plastifikační (redukují množství vody při zachování zpracovatelnosti betonů), - superplastifikační (redukují silně množství vody při zachování zpracovatelnosti betonů), - stabilizační (zadržují vodu), - provzdušňující (zvětšující v čerstvém betonu póry), - urychlující tuhnutí cementu, - urychlující tvrdnutí cementu, - zpomalující tuhnutí, - hydrofobizační (odpuzují vodu), - plynotvorné (vytvářejí póry naplněné plynem z chemické reakce), - pěnotvorné (vytvářejí v čerstvém betonu pěnu), - protikorozní (mění prostředí betonu s ohledem na parametry koroze), - biocidní (snižují riziko zasažení betonu biologickými účinky) PŘÍMĚSI Příměsi jsou, na rozdíl od přísad, práškovité látky, které se přidávají do čerstvého betonu za účelem zlepšení některých vlastností nebo k docílení vlastností zvláštních. Do příměsí řadíme také barevné pigmenty a organické polymery, které se přidávají do polymercementových betonů. Příměsi se dělí na dva typy: - inertní příměsi - pucolány 18/85

19 Poznámka: Pucolány jsou latentně hydraulické aktivní látky. Chemicky je sjedná o křemičitany. Název je odvozen od názvu lokality Puzzoli v Itálii, kde se těžil a zde byl cement také objeven a užíván. Původ pucolánu je sopečného původu. Do skupiny pucolánů patří také tras, trachyt, sopečný tuf a pemza. Pucolány mohou mít i původ organický např. křemelina rozsivková zemina, rozsivková břidlice apod. Poznámka: Latentní hydraulicita je schopnost látky tvrdnout ve vodním prostředí za normální teploty. Terminus technicus latentní hydraulicita je tzv. pucolánová vlastnost.chemicky se jedná o reakci Ca(OH) 2 ve vodném prostředí. Podobné vlastnosti jako pucolány mají látky, které se vyznačují vysokým obsahem aktivního amorfního SiO 2. Podmínkou reakce je alkalické prostředí, které v roztoku vytvoříme jinými sloučeninami. Tyto látky získáváme i z odpadů průmyslových výrob. Patří sem odpady z výroby jako jsou popílky, struska, pálené hlíny, pálené jílovité zeminy, křemičité úlety, sopečné sklo apod. Je nutné zdůraznit, že pucolány nejsou např. v každém popílku např. tepelných elektráren, kterého se produkují desetitisíce tun. Při použití těchto látek je nutné hlídat chemické složení, které se mění podle těžby v různých lokalitách a hloubkách. U pucolánů musíme také sledovat zrnitost, která souvisí s reaktivitou, protože menší frakce má větší povrch TECHNOLOGIE ZPRACOVÁNÍ ČERSTVÉHO BETONU Zpracování čerstvého betonu se z pohledu jeho technologie rozděluje na tyto složky: - míšení čerstvého betonu - transport - ukládání - zhutňování Cílem je dosažení homogenity betonu a splnění technických požadavků za přijatelných nákladů. Míšení betonů v sobě zahrnuje dávkování jeho složek, které se provádí hmotnostně (složky se váží). Technologický proces je ovlivněn typem míchačky, dobou míchání a požadovanou konzistencí čerstvého betonu. Transport betonu je dnes většinou zajištěn kontinuální dopravou nebo dopravou cyklickou. Kontinuální doprava je řešena pásovými dopravníky, šnekovými dopravníky, pneumatickou dopravou apod. Cyklická doprava je řešena domíchávači, vozíky a kontejnery. Použití dopravy závisí na možnostech dodavatele a druhu výrobku. Ukládání betonu je část technologického zpracování čerstvého betonu, kdy beton ukládáme do bednění nebo jiným způsobem k zatuhnutí a zatvrdnutí. Zhutňování se technologicky provádí mnoha způsoby, kdy nejčastěji je využíváno vibrací. jinou možností je vakuování, propichování, lisování, injektování, odstřeďování, lití, válcování, pěchování, torkretování apod. Zpracování čerstvého betonu souvisí také s hydratačním teplem. Hydratace je exotermická reakce. Hodnoty hydratačního tepla souvisí s použitým cementem: - portlandský kj. kg -1 - struskoportlandský kj. kg -1 - vysokopecní kj. kg -1 19/85

Paliva. nejběžnějším zdrojem tepla musí splňovat tyto podmínky: co nejmenší náklady na těžbu a výrobu snadno uskutečnitelné spalování

Paliva. nejběžnějším zdrojem tepla musí splňovat tyto podmínky: co nejmenší náklady na těžbu a výrobu snadno uskutečnitelné spalování Paliva Paliva nejběžnějším zdrojem tepla musí splňovat tyto podmínky: co nejmenší náklady na těžbu a výrobu snadno uskutečnitelné spalování Dělení paliv podle skupenství pevná uhlí, dřevo kapalná benzín,

Více

ANORGANICKÁ POJIVA - VÁPNO

ANORGANICKÁ POJIVA - VÁPNO ANORGANICKÁ POJIVA - VÁPNO Vzdušné vápno Vzdušné vápno je typickým představitelem vzdušných pojiv a zároveň patří k nejdéle používaným pojivům vůbec. Technicky vzato je vápno názvem pro oxid vápenatý (CaO)

Více

Zdroj: 1. název: Stavební hmoty autor: Luboš svoboda a kolektiv nakladatelství: Jaga group, s.r.o., Bratislava 2007 ISBN 978-80-8076-057-1 2.

Zdroj: 1. název: Stavební hmoty autor: Luboš svoboda a kolektiv nakladatelství: Jaga group, s.r.o., Bratislava 2007 ISBN 978-80-8076-057-1 2. Speciální betony Zdroj: 1. název: Stavební hmoty autor: Luboš svoboda a kolektiv nakladatelství: Jaga group, s.r.o., Bratislava 2007 ISBN 978-80-8076-057-1 2. www.unium.cz/materialy/cvut/fsv/predna sky-

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0556

CZ.1.07/1.5.00/34.0556 CZ.1.07/1.5.00/34.0556 Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Tematický celek Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0556 VY_32_INOVACE_ZF_POS_18 Beton a jeho vlastnosti Střední průmyslová škola a Vyšší odborná

Více

Co to jsou stavební materiály (staviva)? materiály anorganického nebo organického původu používané k výstavbě budov

Co to jsou stavební materiály (staviva)? materiály anorganického nebo organického původu používané k výstavbě budov Co to jsou stavební materiály (staviva)? materiály anorganického nebo organického původu používané k výstavbě budov Co patří mezi stavební materiály? pojiva, malty betonové a železobetonové výrobky cihlářské

Více

1996D0603 CS 12.06.2003 002.001 1

1996D0603 CS 12.06.2003 002.001 1 1996D0603 CS 12.06.2003 002.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 4. října 1996, kterým se stanoví

Více

Přírodní zdroje uhlovodíků

Přírodní zdroje uhlovodíků Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Říjen 2010 Mgr. Alena Jirčáková Zemní plyn - vznik: Výskyt často spolu s ropou (naftový zemní plyn) nebo

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.7 Základy klempířského minima Kapitola 31

Více

JČU-ZF, KATEDRA KRAJINNÉHO MANAGEMENTU STAVEBNÍ MATERIÁLY A KONSTRUKCE (STMK)

JČU-ZF, KATEDRA KRAJINNÉHO MANAGEMENTU STAVEBNÍ MATERIÁLY A KONSTRUKCE (STMK) JČU-ZF, KATEDRA KRAJINNÉHO MANAGEMENTU STAVEBNÍ MATERIÁLY A KONSTRUKCE (STMK) JČU-ZF, KATEDRA KRAJINNÉHO MANAGEMENTU STAVEBNÍ MATERIÁLY A KONSTRUKCE (STMK) Ing. Jan Závitkovský e-mail: jan.zavitkovsky@centrum.cz

Více

STAVEBNÍ HMOTY. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 26. 4. 2013. Ročník: devátý

STAVEBNÍ HMOTY. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 26. 4. 2013. Ročník: devátý STAVEBNÍ HMOTY Autor: Mgr. Stanislava Bubíková Datum (období) tvorby: 26. 4. 2013 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Chemie a společnost 1 Anotace: Žáci se seznámí s historickými

Více

Anorganická pojiva, cementy, malty

Anorganická pojiva, cementy, malty Anorganická pojiva, cementy, malty Ing. Alexander Trinner Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. pobočka Plzeň Zahradní 15, 326 00 Plzeň trinner@tzus.cz; www.tzus.cz 1 Anorganická pojiva Definice:

Více

Zdroj: 1. název: Stavební hmoty autor: Luboš svoboda a kolektiv nakladatelství: Jaga group, s.r.o., Bratislava 2007 ISBN 978-80-8076-057-1 2.

Zdroj: 1. název: Stavební hmoty autor: Luboš svoboda a kolektiv nakladatelství: Jaga group, s.r.o., Bratislava 2007 ISBN 978-80-8076-057-1 2. Malty a beton Zdroj: 1. název: Stavební hmoty autor: Luboš svoboda a kolektiv nakladatelství: Jaga group, s.r.o., Bratislava 2007 ISBN 978-80-8076-057-1 2. www.unium.cz/materialy/cvut/fsv/predna sky- svoboda-m6153-p1.html

Více

Recyklace stavebního odpadu

Recyklace stavebního odpadu Recyklace stavebního odpadu Stavební odpad Stavební odpad, který vzniká při budování staveb nebo při jejich demolicích, představuje významný podíl lidské společnosti. Recyklace se stává novým environmentálním

Více

Návrh složení cementového betonu. Laboratoř stavebních hmot

Návrh složení cementového betonu. Laboratoř stavebních hmot Návrh složení cementového betonu. Laboratoř stavebních hmot Schéma návrhu složení betonu 2 www.fast.vsb.cz 3 www.fast.vsb.cz 4 www.fast.vsb.cz 5 www.fast.vsb.cz 6 www.fast.vsb.cz Informativní příklady

Více

STAVEBNÍ MATERIÁLY A KONSTRUKCE (STMK) BETON

STAVEBNÍ MATERIÁLY A KONSTRUKCE (STMK) BETON JČU-ZF, KATEDRA KRAJINNÉHO MANAGEMENTU STAVEBNÍ MATERIÁLY A KONSTRUKCE (STMK) BETON umělé stavivo vytvořené ze směsi drobného a hrubého kameniva a vhodného pojiva s možným obsahem různých přísad a příměsí

Více

STAVEBNÍ MATERIÁLY A KONSTRUKCE (STMK) POJIVA

STAVEBNÍ MATERIÁLY A KONSTRUKCE (STMK) POJIVA JČU-ZF, KATEDRA KRAJINNÉHO MANAGEMENTU STAVEBNÍ MATERIÁLY A KONSTRUKCE (STMK) POJIVA pojiva jsou takové organické nebo anorganické látky, které mají schopnost spojovat jiné sypké nebo kusové materiály

Více

ZDROJE UHLOVODÍKŮ. a) Ropa je hnědočerná s hustotou než voda. b) Je to směs, především. Ropa však obsahuje také sloučeniny dusíku, kyslíku a síry.

ZDROJE UHLOVODÍKŮ. a) Ropa je hnědočerná s hustotou než voda. b) Je to směs, především. Ropa však obsahuje také sloučeniny dusíku, kyslíku a síry. VY_52_INOVACE_03_08_CH_KA 1. ROPA ZDROJE UHLOVODÍKŮ Doplň do textu chybějící pojmy: a) Ropa je hnědočerná s hustotou než voda. b) Je to směs, především. Ropa však obsahuje také sloučeniny dusíku, kyslíku

Více

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748 Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Mgr.

Více

Seskupení zdících prvků uložených podle stanoveného uspořádání a spojených pojivem (maltou, zálivkou)

Seskupení zdících prvků uložených podle stanoveného uspořádání a spojených pojivem (maltou, zálivkou) Seskupení zdících prvků uložených podle stanoveného uspořádání a spojených pojivem (maltou, zálivkou) cihelné, tvárnicové, kamenné, smíšené Cihla plná (CP) rozměr: 290 140 65 mm tzv. velký formát (4:2:1)

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

PARAMO Pardubice. Studijní materiál k předmětu Chemická exkurze C6950 Brno 2011

PARAMO Pardubice. Studijní materiál k předmětu Chemická exkurze C6950 Brno 2011 Studijní materiál k předmětu Chemická exkurze C6950 Brno 2011 PARAMO Pardubice Vypracoval: Mgr. Radek Matuška Úpravy: Mgr. Zuzana Garguláková, doc. Ing. Vladimír Šindelář, Ph.D. Obecné informace PARAMO,

Více

Ropa Ch_031_Paliva_Ropa Autor: Ing. Mariana Mrázková

Ropa Ch_031_Paliva_Ropa Autor: Ing. Mariana Mrázková Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0025 Název projektu: Modernizace výuky na ZŠ Slušovice, Fryšták, Kašava a Velehrad Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Název materiálu: Fosilní zdroje

Více

DUM VY_52_INOVACE_12CH27

DUM VY_52_INOVACE_12CH27 Základní škola Kaplice, Školní 226 DUM VY_52_INOVACE_12CH27 autor: Kristýna Anna Rolníková období vytvoření: říjen 2011 duben 2012 ročník, pro který je vytvořen: 9. vzdělávací oblast: vzdělávací obor:

Více

STAVEBNÍ LÁTKY. Definice ČSN EN 206 1. Beton I. Ing. Lubomír Vítek. Ústav stavebního zkušebnictví Středisko radiační defektoskopie

STAVEBNÍ LÁTKY. Definice ČSN EN 206 1. Beton I. Ing. Lubomír Vítek. Ústav stavebního zkušebnictví Středisko radiační defektoskopie Ústav stavebního zkušebnictví Středisko radiační defektoskopie STVEBNÍ LÁTKY Beton I. Ing. Lubomír Vítek Definice ČSN EN 206 1 Beton je materiál ze směsi cementu, hrubého a drobného kameniva a vody, s

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: III/2 Inovace a zkvalitněni výuky prostřednictvím ICT. Název materiálu: Zpracování ropy

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/28.0326 PROJEKT

Více

STAVEBNÍ MATERIÁLY A KONSTRUKCE (STMK) LEHKÝ BETON

STAVEBNÍ MATERIÁLY A KONSTRUKCE (STMK) LEHKÝ BETON JČU-ZF, KATEDRA KRAJINNÉHO MANAGEMENTU STAVEBNÍ MATERIÁLY A KONSTRUKCE (STMK) LEHKÝ BETON lehký beton částečně kompenzuje nevhodné vlastnosti klasického betonu (velká objemová hmotnost, vysoká tepelná

Více

JEMNOZRNNÉ BETONY S ČÁSTEČNOU NÁHRADOU CEMENTU PŘÍRODNÍM ZEOLITEM

JEMNOZRNNÉ BETONY S ČÁSTEČNOU NÁHRADOU CEMENTU PŘÍRODNÍM ZEOLITEM JEMNOZRNNÉ BETONY S ČÁSTEČNOU NÁHRADOU CEMENTU PŘÍRODNÍM ZEOLITEM Pavla Rovnaníková, Martin Sedlmajer, Martin Vyšvařil Fakulta stavební VUT v Brně Seminář Vápno, cement, ekologie, Skalský Dvůr 12. 14.

Více

KAPITOLA 5: BETONY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

KAPITOLA 5: BETONY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích KAPITOLA 5: BETONY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

Beton je umělé stavivo (umělý kámen) složené z cementu, hrubého a jemného kameniva a vody.

Beton je umělé stavivo (umělý kámen) složené z cementu, hrubého a jemného kameniva a vody. 1 Beton je umělé stavivo (umělý kámen) složené z cementu, hrubého a jemného kameniva a vody. Může obsahovat povolené množství přísad a příměsí, které upravují jeho vlastnosti. 2 SPECIFIKACE BETONU 3 Rozdělení

Více

Základní škola a mateřská škola Hutisko Solanec. žák uvede základní druhy uhlovodíků, jejich použití a zdroje. Chemie - 9. ročník

Základní škola a mateřská škola Hutisko Solanec. žák uvede základní druhy uhlovodíků, jejich použití a zdroje. Chemie - 9. ročník Základní škola a mateřská škola Hutisko Solanec Digitální učební materiál Anotace: Autor: Jazyk: Očekávaný výstup: Speciální vzdělávací potřeby: Klíčová slova: Druh učebního materiálu: Druh interaktivity:

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Úvodní obrazovka Menu (vlevo nahoře) Návrat na hlavní stránku Obsah Výsledky Poznámky Záložky edunet Konec Chemie 2 (pro 12-16 let) LangMaster Obsah (střední část) výběr tématu - dvojklikem v seznamu témat

Více

Ropa Kondenzované uhlovodíky

Ropa Kondenzované uhlovodíky Nejdůležitější surovina pro výrobu organických sloučenin Nejvýznamnější surovina světové ekonomiky Výroba energie Chemické zpracování - 15 % Cena a zásoby ropy (70-100 let) Ropné krize Nutnost hledání

Více

Technologie staveb. Technologie staveb podle materialu. Tomáš Jelínek 3.S

Technologie staveb. Technologie staveb podle materialu. Tomáš Jelínek 3.S Technologie staveb Technologie staveb podle materialu Tomáš Jelínek 3.S Materiálové dělení konstrukcí Dřevěné Kamenné Z keramických materiálů Betonové Kovové Dřevěné konstrukce Dřevo je přírodní, obnovitelný

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace Metodický pokyn Zhotoveno CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_ INOVACE_E.3.13 Integrovaná střední

Více

CO JE AKVATRON? VÝHODY IZOLACÍ AKVATRONEM

CO JE AKVATRON? VÝHODY IZOLACÍ AKVATRONEM CO JE AKVATRON? Tento hydroizolační systém se řadí do skupiny silikátových hydroizolačních hmot, které pracují na krystalizační bázi. Hydroizolační systém AKVATRON si již získal mezi těmito výrobky své

Více

(Informace) INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE

(Informace) INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE 24.8.2011 Úřední věstník Evropské unie C 246/1 IV (Informace) INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE Sdělení Komise v rámci provádění směrnice Rady 89/106/EHS ze dne

Více

VÁPNO A STANOVENÍ PH. Stavební hmoty I

VÁPNO A STANOVENÍ PH. Stavební hmoty I VÁPNO A STANOVENÍ PH Stavební hmoty I Není vápno jako vápno!!! Vzdušné x Hydraulické Vzdušné vápno Užíváno již od starověku, na našem území od období Velké Moravy (technologický import) Pálené vápno -

Více

ANORGANICKÁ ORGANICKÁ

ANORGANICKÁ ORGANICKÁ EMIE ANORGANIKÁ ORGANIKÁ 1 EMIE ANORGANIKÁ Anorganické látky Oxidy: O, O 2.. V neživé přírodě.. alogenidy: Nal.. ydroxidy: NaO Uhličitany: ao 3... Kyseliny: l. ydrogenuhličitany: NaO 3. 2 EMIE ORGANIKÁ

Více

BEZCEMENTOVÝ BETON S POJIVEM Z ÚLETOVÉHO POPÍLKU

BEZCEMENTOVÝ BETON S POJIVEM Z ÚLETOVÉHO POPÍLKU Sekce X: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx BEZCEMENTOVÝ BETON S POJIVEM Z ÚLETOVÉHO POPÍLKU Rostislav Šulc, Pavel Svoboda 1 Úvod V rámci společného programu Katedry technologie staveb FSv ČVUT a Ústavu skla

Více

Speciální ZŠ a MŠ Adresa. U Červeného kostela 110, 415 01 TEPLICE Číslo op. programu CZ. 1. 07 Název op. programu

Speciální ZŠ a MŠ Adresa. U Červeného kostela 110, 415 01 TEPLICE Číslo op. programu CZ. 1. 07 Název op. programu Subjekt Speciální ZŠ a MŠ Adresa U Červeného kostela 110, 415 01 TEPLICE Číslo op. programu CZ. 1. 07 Název op. programu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy 21 Název výzvy Žádost o fin. podporu

Více

ÚPRAVA VODY V ENERGETICE. Ing. Jiří Tomčala

ÚPRAVA VODY V ENERGETICE. Ing. Jiří Tomčala ÚPRAVA VODY V ENERGETICE Ing. Jiří Tomčala Úvod Voda je v elektrárnách po palivu nejdůležitější surovinou Její množství v provozních systémech elektráren je mnohonásobně větší než množství spotřebovaného

Více

(Informace) INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE

(Informace) INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE 25.6.2010 Úřední věstník Evropské unie C 167/1 IV (Informace) INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE Sdělení Komise v rámci provádění směrnice Rady 89/106/EHS ze dne

Více

STAVEBNÍ KÁMEN A KAMENIVO STAVEBNÍ KÁMEN A KAMENIVO 22.2.2012. TAJEMSTVÍ ČESKÉHO KAMENE od Svazu kameníků a kamenosochařů ČR STAVEBNÍ KÁMEN

STAVEBNÍ KÁMEN A KAMENIVO STAVEBNÍ KÁMEN A KAMENIVO 22.2.2012. TAJEMSTVÍ ČESKÉHO KAMENE od Svazu kameníků a kamenosochařů ČR STAVEBNÍ KÁMEN AI01 STAVEBNÍ LÁTKY A GEOLOGIE Kámen a kamenivo pro stavební účely Ing. Věra Heřmánková, Ph.D. Video: A TAJEMSTVÍ ČESKÉHO KAMENE od Svazu kameníků a kamenosochařů ČR A Přírodní kámen se již v dávných dobách

Více

Zpracování ropy doc. Ing. Josef Blažek, CSc. 8. přednáška

Zpracování ropy doc. Ing. Josef Blažek, CSc. 8. přednáška ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Zpracování ropy doc. Ing. Josef Blažek, CSc. 8. přednáška Vlastnosti a použití petrolejů, motorových naft, topných

Více

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OVZDUŠÍ

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OVZDUŠÍ PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OVZDUŠÍ 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Problémy životního prostředí - ovzduší V této kapitole se dozvíte: Co je to ovzduší. Jaké plyny jsou v atmosféře. Jaké složky znečišťují

Více

Katedra materiálového inženýrství a chemie IZOLAČNÍ MATERIÁLY, 123IZMA

Katedra materiálového inženýrství a chemie IZOLAČNÍ MATERIÁLY, 123IZMA Katedra materiálového inženýrství a chemie IZOLAČNÍ MATERIÁLY, 123IZMA o Anotace a cíl předmětu: návrh stavebních konstrukcí - kromě statické funkce důležité zohlednit nároky na vnitřní pohodu uživatelů

Více

OVĚŘOVÁNÍ VLASTNOSTÍ SÁDRY. Stavební hmoty I Cvičení 9

OVĚŘOVÁNÍ VLASTNOSTÍ SÁDRY. Stavební hmoty I Cvičení 9 OVĚŘOVÁNÍ VLASTNOSTÍ SÁDRY Stavební hmoty I Cvičení 9 SÁDRA JAKO POJIVO Sádra = síran vápenatý dihydrát CaSO 4.2H 2 O Je částečně rozpustný ve vodě (ztuhlou sádru lze rozpustit ve vodě a získat znovu sádrovou

Více

některých případech byly materiály po doformování nesoudržné).

některých případech byly materiály po doformování nesoudržné). VYUŽITÍ ORGANICKÝCH ODPADŮ PRO VÝROBU TEPELNĚ IZOLAČNÍCH MALT A OMÍTEK UTILIZATION OF ORGANIC WASTES FOR PRODUCTION OF INSULATING MORTARS AND PLASTERS Jméno autora: Doc. RNDr. Ing. Stanislav Šťastník,

Více

Vývoj mezinárodní normalizace v oboru maltovin v roce 2008

Vývoj mezinárodní normalizace v oboru maltovin v roce 2008 Vývoj mezinárodní normalizace v oboru maltovin v roce 2008 Ing. Lukáš Peřka, Výzkumný ústav maltovin Praha s.r.o. V uplynulém období se podle stavu zpracovaných a připravovaných evropských norem měnil

Více

Zdroj: 1.název: Stavební hmoty autor: Luboš svoboda a kolektiv nakladatelství: Jaga group, s.r.o., Bratislava 2007 ISBN 978-80-8076-057-1

Zdroj: 1.název: Stavební hmoty autor: Luboš svoboda a kolektiv nakladatelství: Jaga group, s.r.o., Bratislava 2007 ISBN 978-80-8076-057-1 Horniny Zdroj: 1.název: Stavební hmoty autor: Luboš svoboda a kolektiv nakladatelství: Jaga group, s.r.o., Bratislava 2007 ISBN 978-80-8076-057-1 2.www.unium.cz/materialy/cvut/fsv/pr ednasky- svoboda-m6153-p1.html

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3665 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_150 Jméno autora: Ing. Kateřina Lisníková Třída/ročník:

Více

Přednáška č. 6 NAVRHOVÁNÍ A STAVBA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ. 1. Geotechnický průzkum

Přednáška č. 6 NAVRHOVÁNÍ A STAVBA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ. 1. Geotechnický průzkum Přednáška č. 6 NAVRHOVÁNÍ A STAVBA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ 1. Geotechnický průzkum Předchází vlastní stavbě a je součástí všech úrovní projektové dokumentace staveb. Zjišťují se inženýrskogeologické a hydrogeologické

Více

Kamenivo. Ing. Alexander Trinner. Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. pobočka Plzeň Zahradní 15, 326 00 Plzeň trinner@tzus.cz; www.tzus.

Kamenivo. Ing. Alexander Trinner. Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. pobočka Plzeň Zahradní 15, 326 00 Plzeň trinner@tzus.cz; www.tzus. Kamenivo Ing. Alexander Trinner Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. pobočka Plzeň Zahradní 15, 326 00 Plzeň trinner@tzus.cz; www.tzus.cz 1 2 3 Přehled nových předmětových norem (ČSN EN) 4 Nová

Více

Průmyslově vyráběná paliva

Průmyslově vyráběná paliva Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0025 Název projektu: Modernizace výuky na ZŠ Slušovice, Fryšták, Kašava a Velehrad Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního

Více

VYZTUŽOVÁNÍ STRUKTURY BETONU OCELOVÝMI VLÁKNY. ČVUT Fakulta stavební, katedra betonových konstrukcí a mostů, Thákurova 7, 166 29 Praha 6, ČR

VYZTUŽOVÁNÍ STRUKTURY BETONU OCELOVÝMI VLÁKNY. ČVUT Fakulta stavební, katedra betonových konstrukcí a mostů, Thákurova 7, 166 29 Praha 6, ČR VYZTUŽOVÁNÍ STRUKTURY BETONU OCELOVÝMI VLÁKNY Karel Trtík ČVUT Fakulta stavební, katedra betonových konstrukcí a mostů, Thákurova 7, 166 29 Praha 6, ČR Abstrakt Článek je zaměřen na problematiku vyztužování

Více

STAVEBNÍ KONSTRUKCE. Témata k profilové ústní maturitní zkoušce. Školní rok 2014 2015. Třída 4SVA, 4SVB. obor 36-47-M/01 Stavebnictví

STAVEBNÍ KONSTRUKCE. Témata k profilové ústní maturitní zkoušce. Školní rok 2014 2015. Třída 4SVA, 4SVB. obor 36-47-M/01 Stavebnictví Střední průmyslová škola stavební Střední odborná škola stavební a technická Ústí nad Labem, příspěvková organizace tel.: 477 753 822 e-mail: sts@stsul.cz www.stsul.cz STAVEBNÍ KONSTRUKCE Témata k profilové

Více

Technologie staveb podle konstrukce. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S

Technologie staveb podle konstrukce. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Technologie staveb podle konstrukce Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Konstrukční třídění Konstrukční systém-konstrukční systém je celek tvořený navzájem propojenými konstrukčními prvky a subsystémy,

Více

OBSAH. www.dimer-group.com

OBSAH. www.dimer-group.com 1 OBSAH DIMERPACK 0011 3 DIMERPACK 0021 3 DIMERPACK 1110 3 DIMERPACK 1120 4 DIMERPACK 1130 4 DIMERPACK 1140 4 DIMERPACK 1170 5 DIMERPACK 1180 5 DIMERPACK 2210 5 DIMERPACK 2220 6 DIMERPACK 2230 6 DIMERPACK

Více

POKYNY MOTOROVÁ PALIVA

POKYNY MOTOROVÁ PALIVA POKYNY Prostuduj si teoretické úvody k jednotlivým částím listu a následně vypracuj postupně všechny zadané úkoly tyto a další informace pak použij na závěr při vypracování testu zkontroluj si správné

Více

Palivová soustava Steyr 6195 CVT

Palivová soustava Steyr 6195 CVT Tisková zpráva Pro více informací kontaktujte: AGRI CS a.s. Výhradní dovozce CASE IH pro ČR email: info@agrics.cz Palivová soustava Steyr 6195 CVT Provoz spalovacího motoru lze řešit mimo používání standardního

Více

Stavební hmoty. Ing. Jana Boháčová. F203/1 Tel. 59 732 1968 janabohacova.wz.cz http://fast10.vsb.cz/206

Stavební hmoty. Ing. Jana Boháčová. F203/1 Tel. 59 732 1968 janabohacova.wz.cz http://fast10.vsb.cz/206 Stavební hmoty Ing. Jana Boháčová jana.bohacova@vsb.cz F203/1 Tel. 59 732 1968 janabohacova.wz.cz http://fast10.vsb.cz/206 Stavební hmoty jsou suroviny a průmyslově vyráběné výrobky organického a anorganického

Více

VÝROBA BETONU. Copyright 2015 - Ing. Jan Vetchý www.mct.cz

VÝROBA BETONU. Copyright 2015 - Ing. Jan Vetchý www.mct.cz Tato stránka je určena především pro drobné stavebníky, kteří vyrábějí beton doma v ambulantních podmínkách. Na této stránce najdete stručné návody jak namíchat betonovou směs a jaké zásady dodržel při

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice KOMPOZITNÍ MATERIÁLY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

Malta je podobný materiál jako beton, liší se však velikostí horní frakce plniva (zpravidla max. 4 mm).

Malta je podobný materiál jako beton, liší se však velikostí horní frakce plniva (zpravidla max. 4 mm). Malta je podobný materiál jako beton, liší se však velikostí horní frakce plniva (zpravidla max. 4 mm). Malta je tvořena plnivem, pojivem a vodou a přísadami. Malta tvrdne hydraulicky, teplem, vysycháním

Více

PALIVA. Bc. Petra Váňová 2014

PALIVA. Bc. Petra Váňová 2014 PALIVA Bc. Petra Váňová 2014 Znáte odpověď? Která průmyslová paliva znáte? koks benzín líh svítiplyn nafta Znáte odpověď? Jaké jsou výhody plynných paliv oproti pevným? snadný transport nízká teplota vzplanutí

Více

Definice a vlastnosti

Definice a vlastnosti www.malmix.cz Definice a vlastnosti Malmix jsou čerstvé maltové směsi (nikoliv polotovary), které jsou určené přímo ke zpracování na stavbě. Rozdělují se podle typu použití na malty pro zdění nebo malty

Více

RYCHLOST BEZ PŘÍPOJKY VODY BEZ EL. PROUDU JEDNODUCHOST REALIZACE HOSPODÁRNOST. www.steelcrete.cz

RYCHLOST BEZ PŘÍPOJKY VODY BEZ EL. PROUDU JEDNODUCHOST REALIZACE HOSPODÁRNOST. www.steelcrete.cz BEZ PŘÍPOJKY VODY BEZ EL. PROUDU JEDNODUCHOST REALIZACE HOSPODÁRNOST RYCHLOST www.steelcrete.cz Definice a vlastnosti Beton a výztuž přímo z mixu / autodomíchávače STEELCRETE je beton podle ČSN EN 206-1/Z3

Více

České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební - zkušební laboratoř Thákurova 7, 166 29 Praha 6 Pracoviště zkušební laboratoře:

České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební - zkušební laboratoř Thákurova 7, 166 29 Praha 6 Pracoviště zkušební laboratoře: Pracoviště zkušební laboratoře: 1. OL 123 Odborná laboratoř stavebních materiálů Thákurova 7, 166 29 Praha 6 2. OL 124 Odborná laboratoř konstrukcí pozemních staveb Thákurova 7, 166 29 Praha 6 3. OL 132

Více

ZDROJ HLUKU SYLOMER ZELEZOBETONOVY ZAKLAD

ZDROJ HLUKU SYLOMER ZELEZOBETONOVY ZAKLAD SYLOMER Trvale pružné pásy vyrobené na bázi polyatherurethanu (PUR) vhodné pro snížení vibrací a otřesů. Používají se jako trvale pružné podložky pod hlučné stroje, základy strojů ale i do základů budov.

Více

Trvanlivost a odolnost. Degradace. Vliv fyzikálních činitelů STAVEBNÍ LÁTKA I STAVEBNÍ KONSTRUKCE OD JEJICH POUŽITÍ IHNED ZAČÍNAJÍ DEGRADOVAT

Trvanlivost a odolnost. Degradace. Vliv fyzikálních činitelů STAVEBNÍ LÁTKA I STAVEBNÍ KONSTRUKCE OD JEJICH POUŽITÍ IHNED ZAČÍNAJÍ DEGRADOVAT VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ Ústav stavebního zkušebnictví Trvanlivost a odolnost stavebních materiálů Degradace STAVEBNÍ LÁTKA I STAVEBNÍ KONSTRUKCE OD JEJICH POUŽITÍ IHNED ZAČÍNAJÍ

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0394 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_35_SAZ_1.01 Název školy Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Ing. Zdenka Voňková Tématický

Více

ZESILOVÁNÍ A STATICKÉ ZAJIŠTĚNÍ KONSTRUKCÍ KOMPOZITNÍ MATERIÁLY

ZESILOVÁNÍ A STATICKÉ ZAJIŠTĚNÍ KONSTRUKCÍ KOMPOZITNÍ MATERIÁLY ZESILOVÁNÍ A STATICKÉ ZAJIŠTĚNÍ KONSTRUKCÍ KOMPOZITNÍ MATERIÁLY Důvody a cíle pro statické zesilování a zajištění konstrukcí - zvýšení užitného zatížení - oslabení konstrukce - konstrukční chyba - prodloužení

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Betonování za horkého počasí. Dr. Julius Gúzik, manažer technického marketingu, Holcim

Betonování za horkého počasí. Dr. Julius Gúzik, manažer technického marketingu, Holcim Betonování za horkého počasí Dr. Julius Gúzik, manažer technického marketingu, Holcim Betonování za horkého počasí Dr. Julius Gúzik, manažer technického marketingu, Holcim Nejpoužívanějším materiálem používaným

Více

Zpracování ropy doc. Ing. Josef Blažek, CSc. 7. přednáška

Zpracování ropy doc. Ing. Josef Blažek, CSc. 7. přednáška ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Zpracování ropy doc. Ing. Josef Blažek, CSc. 7. přednáška Spalování pohonných hmot, vlastnosti a použití plynných uhlovodíků

Více

Plasty v automobilovém průmyslu

Plasty v automobilovém průmyslu Plasty v automobilovém průmyslu Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Iveta Konvičná Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz; ISSN 1802-4785, financovaného z ESF a státního

Více

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky GlobalFloor. Cofrastra 4 Statické tabulky Cofrastra 4. Statické tabulky Cofrastra 4 žebrovaný profil pro kompozitní stropy Tloušťka stropní desky až cm Použití Profilovaný plech Cofrastra 4 je určen pro

Více

Spotřeba paliva a její měření je jedna z nejdůležitějších užitných vlastností vozidla. Měřit a uvádět spotřebu paliva je možno několika způsoby.

Spotřeba paliva a její měření je jedna z nejdůležitějších užitných vlastností vozidla. Měřit a uvádět spotřebu paliva je možno několika způsoby. S Spotřeba paliva Spotřeba paliva a její měření je jedna z nejdůležitějších užitných vlastností vozidla. ěřit a uvádět spotřebu paliva je možno několika způsoby. S.1 Spotřeba a měrná spotřeba Spotřeba

Více

Chemie. Mgr. Petra Drápelová Mgr. Jaroslava Vrbková. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

Chemie. Mgr. Petra Drápelová Mgr. Jaroslava Vrbková. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou Chemie Mgr. Petra Drápelová Mgr. Jaroslava Vrbková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou Složení látek VY_32_INOVACE_03_3_02_CH Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou SLOŽENÍ LÁTEK Fyzikálním kritériem

Více

Chemické složení (%): SiO 2 6 Al 2 O 3 38 42 Fe 2 O 3 13 17 CaO 36 40 MgO < 1,5 SO 3 < 0,4

Chemické složení (%): SiO 2 6 Al 2 O 3 38 42 Fe 2 O 3 13 17 CaO 36 40 MgO < 1,5 SO 3 < 0,4 Všeobecně je normálně tuhnoucí, ale rychle tvrdnoucí hlinitanový cement s vysokou počáteční pevností. Na základě jeho výrobního postupu, jeho chemického složení a jeho schopnosti tuhnutí se výrazně liší

Více

DRÁTKOBETON PRO PODZEMNÍ STAVBY

DRÁTKOBETON PRO PODZEMNÍ STAVBY DRÁTKOBETON PRO PODZEMNÍ STAVBY ABSTRAKT Václav Ráček 1 Jan Vodička 2 Jiří Krátký 3 Matouš Hilar 4 V příspěvku bude uveden příklad návrhu drátkobetonu pro prefabrikované segmentové ostění tunelu. Bude

Více

POŽÁRNĚ ODOLNÉ KOMPOZITNÍ PRVKY VYROBENÉ SPECIÁLNÍ TECHNOLOGIÍ S VYUŽITÍM DRUHOTNÝCH SUROVIN

POŽÁRNĚ ODOLNÉ KOMPOZITNÍ PRVKY VYROBENÉ SPECIÁLNÍ TECHNOLOGIÍ S VYUŽITÍM DRUHOTNÝCH SUROVIN POŽÁRNĚ ODOLNÉ KOMPOZITNÍ PRVKY VYROBENÉ SPECIÁLNÍ TECHNOLOGIÍ S VYUŽITÍM DRUHOTNÝCH SUROVIN Řešitelská organizace: Výzkumný ústav stavebních hmot a. s. Ing. Michal Frank (řešitel) FR-TI1/216 Spoluřešitelská

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice KAPITOLA 3: POJIVA Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy a vazby

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy a vazby Předmět: CHEMIE Ročník: 8. Časová dotace: 2 hodiny týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy a vazby Konkretizované tematické okruhy realizovaného průřezového tématu září orientuje se

Více

Vláknobetony. Ing. Milena Pavlíková, Ph.D. K123, D1045 224 354 688, milena.pavlikova@fsv.cvut.cz www.tpm.fsv.cvut.cz

Vláknobetony. Ing. Milena Pavlíková, Ph.D. K123, D1045 224 354 688, milena.pavlikova@fsv.cvut.cz www.tpm.fsv.cvut.cz Vláknobetony Ing. Milena Pavlíková, Ph.D. K123, D1045 224 354 688, milena.pavlikova@fsv.cvut.cz www.tpm.fsv.cvut.cz Úvod Beton křehký materiál s nízkou pevností v tahu a deformační kapacitou Od konce 60.

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Úvodní obrazovka Menu (vlevo nahoře) Návrat na hlavní stránku Obsah Výsledky Poznámky Záložky edunet Konec Chemie 1 (pro 12-16 let) LangMaster Obsah (střední část) výběr tématu - dvojklikem v seznamu témat

Více

Seznam technických návodů k NV č. 163/2002 Sb., ve znění NV č. 312/2005 Sb. pro rok 2015

Seznam technických návodů k NV č. 163/2002 Sb., ve znění NV č. 312/2005 Sb. pro rok 2015 Seznam technických návodů k NV č. 163/2002 Sb., ve znění NV č. 312/2005 Sb. pro rok 2015 Seznam-skupina-podskup. zcela / částečně Název skupiny výrobků Název podskupiny výrobků přešlo pod CPR 01_01_01

Více

rostlin a přesliček metrové sloje potřeba až třicetimetrová vrstva rašelin a přesliček vázaný uhlík, vodík, dusík a síru.

rostlin a přesliček metrové sloje potřeba až třicetimetrová vrstva rašelin a přesliček vázaný uhlík, vodík, dusík a síru. VZNIK UHLÍ Uhlí vzniklo z pravěkých rostlin a přesliček v údolích, deltách řek a jiných nízko položených územích. Po odumření těchto rostlin klesaly až na dno bažin a za nepřístupu vzduchu jim nebylo umožněno

Více

Pozemní stavitelství I. Zpracoval: Filip Čmiel, Ing.

Pozemní stavitelství I. Zpracoval: Filip Čmiel, Ing. Pozemní stavitelství I. Svislé nosné konstrukce Zpracoval: Filip Čmiel, Ing. NOSNÉ STĚNY Kamenné stěny Mechanicko - fyzikálnívlastnosti: -pevnost v tlaku až 110MPa, -odolnost proti vlhku, -inertní vůči

Více

Základní škola Bruntál, Rýmařovská 15

Základní škola Bruntál, Rýmařovská 15 Základní škola Bruntál, Rýmařovsk ovská 15 Praktické práce 8.. ročník Stavební směsi si (Betonová směs, s, příprava, p prava, využit ití) 28. 03.. / 2013 Ing. Martin Greško Betonová směs historie Počátky

Více

Kámen. Dřevo. Keramika

Kámen. Dřevo. Keramika Kámen Dřevo Keramika Beton Kovy Živice Sklo Slama Polymery Dle funkce: Konstrukční Výplňové Izolační Dekorační Dle zpracovatelnosti: Sypké a tekuté směsi (kamenivo, zásypy, zálivky) Kusové (tvarovky, dílce)

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ. FAKULTA STAVEBNÍ Ústav stavebního zkušebnictví

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ. FAKULTA STAVEBNÍ Ústav stavebního zkušebnictví VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ Ústav stavebního zkušebnictví Kámen a kamenivo Kámen Třída Pevnost v tlaku min. [MPa] Nasákavost max. [% hm.] I. 110 1,5 II. 80 3,0 III. 40 5,0 Vybrané druhy

Více

Konstrukce místních komunikací, Silniční stavby 3

Konstrukce místních komunikací, Silniční stavby 3 Konstrukce místních komunikací, zastávek a odstavných ploch Silniční stavby 3 Specifika Statické zatížení Působení tangenciálních sil Množství znaků inženýrských sítí Problematika odvodnění Rozsah ploch

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice 5. PŘÍČKY I. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora studentů

Více

WYNN S SUPER CHARGE. Technická zpráva SUPER CHARGE. Dovoz do ČR: Top Oil Services, k. s., Nádraždí 5, 346 01 Horšovský Týn. www.wynns.

WYNN S SUPER CHARGE. Technická zpráva SUPER CHARGE. Dovoz do ČR: Top Oil Services, k. s., Nádraždí 5, 346 01 Horšovský Týn. www.wynns. Technická zpráva SUPER CHARGE Dovoz do ČR: Top Oil Services, k. s., Nádraždí 5, 346 01 Horšovský Týn www.wynns.cz strana 1. z 8 Wynn s Super Charge 1. Úvod a) viskozita oleje: Viskozita je mírou pro vnitřní

Více

Ch - Uhlovodíky VARIACE

Ch - Uhlovodíky VARIACE Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukových materiálů je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. VARIACE Tento dokument byl kompletně vytvořen, sestaven a vytištěn

Více

Seznam technických návodů k NV č. 163/2002 Sb., ve znění NV č. 312/2005 Sb. pro rok 2016

Seznam technických návodů k NV č. 163/2002 Sb., ve znění NV č. 312/2005 Sb. pro rok 2016 Seznam technických návodů k NV č. 163/2002 Sb., ve znění NV č. 312/2005 Sb. pro rok 2016 Seznam-skupinapodskup. Název skupiny výrobků Název podskupiny výrobků přešlo pod CPR zcela / částečně 01_01_01 Cement

Více

Uhlovodíky -pracovní list

Uhlovodíky -pracovní list Uhlovodíky -pracovní list VY_52_INOVACE_195 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ročník: 9 Uhlovodíky -pracovní list 1)Podle textu odpovězte na otázky Uhlík v uhlovodících má schopnost

Více