ADVENTNÍ SVĚTLO SVĚDECTVÍ Jan Křtitel je poslán, aby vydal svědectví o tom světle O čem vydává adventní světlo svědectví a k čemu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ADVENTNÍ SVĚTLO SVĚDECTVÍ Jan Křtitel je poslán, aby vydal svědectví o tom světle O čem vydává adventní světlo svědectví a k čemu"

Transkript

1 BRNO KOUNICOVA ADVENTNÍ SVĚTLO SVĚDECTVÍ Jan Křtitel je pslán, aby vydal svědectví tm světle O čem vydává adventní světl svědectví a k čemu První čtení: Izajáš 60,1-3 a Text kázání: Jan 1,1-9 Dplňkvé texty: Matuš 5,13-16 (Vy jste světl světa) 4. Neděle adventníí INTROITUS Jan 1,6-8 Od Bha byl pslán člvěk, jménem Jan. 7 Ten přišel prt, aby vydal svědectví tm světle, aby všichni uvěřili skrze něh. 8 Jan sám nebyl tím světlem, ale přišel, aby tm světle vydal svědectví. KÁZÁNÍ Dnešní čtvrtu adventní neděli navazujeme na předešlé tři, v nichž jsme sledvali t, na c svítí adventní evangelium. P světle, které svítí na cestu, které svítí na ptřebu pkání a p světle světlující naději dnes budeme mít před sebu adventní světl svědectví. 1. ČTENÍ EVANGELIA Jan 1,1-9 Na pčátku byl Slv, t Slv byl u Bha, t Slv byl Bůh. 2 T byl na pčátku u Bha. 3 Všechn pvstal skrze ně a bez něh nepvstal nic, c jest. 4 V něm byl živt a živt byl světl lidí. 5 T světl ve tmě svítí a tma je nephltila. 6 Od Bha byl pslán člvěk, jménem Jan. 7 Ten přišel prt, aby vydal svědectví tm světle, aby všichni uvěřili skrze něh. 8 Jan sám nebyl tím světlem, ale přišel, aby tm světle vydal svědectví. 9 Byl tu pravé světl, které svěcuje každéh člvěka; t přicházel d světa. 2. SVĚTLO MEZI SVĚTLY Evangelista Jan, když mluvil světle (a n něm mluví hdně ve svém evangeliu), pvěděl, že ním světlem je živt živt Pána Ježíše Krista. Jeh živt je Bžím světlem pr nás. T je t světl, němž vzápětí Jan pví, že svítí a žádná tma ani žádné úsilí je nephltí. Když se nardil Pán Ježíš, přišl světl, které svěcuje každéh člvěka. Přestže tt světl svítí sam sbě bez našeh lidskéh přičinění a bez našeh lidskéh udržvání tht světla, přest si nebeský Otce vyvlil Jana Křtitele, aby vydal svědectví Bžím světle, které přináší Pán Ježíš Kristus. 2010_074 Světl svědectví - web.dc strana 1

2 Světl zárveň svítí sam a sam vydává svědectví a zárveň vlá k tmu, abychm i my vydávali svědectví nm světle a jeh svědectví. Světl živta Pána Ježíše Krista svítí sam a zárveň slyšíme: Mat 5,14-16 Vy jste světl světa. Nemůže zůstat skryt měst ležící na hře. A když rzsvítí lampu, nestaví ji pd nádbu, ale na svícen; a svítí všem v dmě. Tak ať svítí světl vaše před lidmi, aby viděli vaše dbré skutky a vzdali slávu vašemu Otci v nebesích. Bží světl dkáže člvěka hrmit a paralyzvat. Prt nebeský Otec transfrmval své mcné světl d pdby svéh Syna. A ten je najednu zvnějšku viděn jak jedn byčejné světl mezi mnha jinými světly, které zažínáme my lidé. Jsu různá světla mrálky, práva či zvyklstí. Jsu jiná světla nadějí. Jsu jiná světla, které svítí dalek d buducnsti. Jsu různá světla, která svítí na t, c je v živtě pravdu důležité. Dá se pvědět, že žijeme ve světelném smgu, který zapříčiňuje, že není jasné, která hvězda se svým svitem je na blze duchvní slžky živta pravdu ta důležitá a nsná. Prt slyšíme výzvu: Ať vaše světl svítí Prt se mi zdá, že symblika spjená s rzvážením betlémskéh světla je dbrá. Chce být symblickým vyjádřením pslušnsti a chty přinášet Bží světl všem. 3. SVĚDECTVÍ O ČEM A K ČEMU? Mluvíme-li adventní evangelijní zvěsti v symblice světla a svědectví, pak je namístě se ptát, c n světl svěcuje a čem svědčí; čem vydává svědectví. Nejde přece jenm t, pdivit se nad nějaku září a ptěšit se z příjemné atmsféry světla samtnéh. Tak tmu je, když zapalujeme svíce. Vytváříme atmsféru. Světl vtělenéh Bžíh Syna nechce vytvářet především atmsféru. On chce vyjevit t, c jinak zůstává skryté, neviditelné a zárveň navýsst důležité. Vskutku chce něčem vydat svědectví. A ještě k tmu přidejme k čemu tt svědectví má vést(c má vypůsbit). Nejde v něm jenm infrmaci. Jde t k něčemu člvěka phnut. Ptvrdí-li se například u sudníh prcesu díky svědectví nějaká skutečnst, pak t má své důsledky. Smyslem svědectví je dsvědčit pravst, pravdivst či skutečnst. T má pak své důsledky, k něčemu t vede v sudní místnsti k dsuzení aneb svbzení. Chtěl bych nyní ukázat na tři věci, na které svítí adventní evangelijní světl a vydává nich svědectví včetně th, c t může a má vypůsbit v nás, kteří tt světl zahlédneme. Je t trjí svědectví tm, že: 2010_074 Světl svědectví - web.dc strana 2

3 1. Kristus přišel Bží syn se vtělil, nardil a žil na zemi jak člvěk 2. Kristus stále přichází 3. Kristus ještě jednu přijde 3.1. PÁN JEŽÍŠ KRISTUS PŘIŠEL Světl přišl na svět (J 3,19). Nardil se Bží syn. V tmt světle vidíme, že Svatý Bůh, náš stvřitel, nás ví. Nejsme mu lhstejní. Rzumí nám vždyť se stal člvěkem. T je vrchl Bží slidarity s naší lidskstí. A nejen slidarity. Bží syn se stal člvěkem, aby nám byl pmžen abychm dslva mhli být zachráněni ze zufalsti a beznaděje lidství, abychm se mhli stát Bžími dětmi, Bžím lidem s nadějí na dědictví Bžíh lidu. Adventní světl nám tedy nejprve svítí d minulsti na t, c se stal Nardil se Bží syn. Tut skutečnst budeme slavit Váncích. C má tt světl (tt svědectví) vypůsbit? Víru a radst. Jan Křtitel a splu s ním i my jsme vláni k tmu, abychm vydávali svědectví tm světle, aby všichni uvěřili skrze Pána Ježíše Krista. Ti, kd uvěří, se pak radují. Radují se z th, že se k nim sklnil sám Bůh. Objevili velikst daru Bžíh Syna světla jeh živta. Adventní a vánční světl svědectví vtělení Bžíh syna v nás má vypůsbit víru, radst, údiv a vděčnst. Radst z th, že nám, nám nardil se, za nás zemřel a pr nás vstal z mrtvých PÁN JEŽÍŠ KRISTUS STÁLE PŘICHÁZÍ T druhé, na c nám svítí adventní světl je Pán Ježíš Kristus, který stále přichází. Stále svěcuje naši mysl. Apštl Pavel t pvěděl v listu Krintským: 2 Krintským 4:6 Nebť Bůh, který řekl `ze tmy ať zazáří světl, svítil naše srdce, aby nám dal pznat světl své slávy ve tváři Kristvě. Světl Bží slávy nesvítil jenm v minulsti. Svítí stále. Tak si t můžeme pvšimnut i v prlgu Janva evangelia. An, slv se stal tělem, ale dále není řečen, že zasvítil či chvíli svítil (v minulém čase). T světl ve tmě svítí! (J 1,5). Byl tu pravé světl, které svěcuje (v přítmnsti) každéh člvěka (J 1,9). Pán Ježíš Kristus se svým světlem stále přichází. Můžeme si vzpmenut v tét suvislsti na apštla Pavla a na jeh setkání s živým Pánem Ježíšem. Byla t světelná zkušenst : Skutky apštlské 22:6 Když jsem ještě byl na cestě a blížil se k Damašku, klem pledne mě najednu bklpil jasné světl z nebe. 7 Padl jsem na zem a uslyšel jsem hlas, který mi pravil: `Saule, 2010_074 Světl svědectví - web.dc strana 3

4 Saule, prč mě prnásleduješ? 8 Já jsem dpvěděl: `Kd jsi, Pane? A n mi řekl: `Já jsem Ježíš Nazaretský, kteréh ty prnásleduješ. 9 Mji průvdci viděli sice světl, ale neslyšeli hlas th, kd ke mně mluvil. 10 Řekl jsem: `C mám dělat, Pane? A Pán mi řekl: `Vstaň a pkračuj v cestě d Damašku; tam ti bude řečen všechn, c ti Bůh ukládá. 11 Prtže jsem byl slepen jasem th světla, museli mě mji druhvé vzít za ruku a tak mě dvedli d Damašku. K někmu přichází ddnes Pán Ježíš takt bklpí svým zvláštním světlem, v němž si najednu uvědmí, že je před ním ten, prti kmu bjval aneb h puze dmítal. K jiným přichází jinak. Třeba jak ke slepým, které uzdravil. Přišel, uzdravil jejich či, aby najednu viděli. I tak přichází Pán Ježíš. Uzdravuje slepé či lidské nevěry a tevírá ve svém světle úplně nvý zářivý svět. Pán Ježíš stále přichází se svým světlem a t, c se stal kdysi v dbě jeh pzemskéh živta, činí aktuálním tady a teď. Jestli se v adventním světle svítícím d Betléma především radujeme, světl nyní přicházejícíh Pána Ježíše vede k tevřensti. Otevřeme-li mu své srdce a svu mysl, pak se v nás nardí. Vtělení pr nás již nebude jenm událst minulých dějin, nýbrž událst navýsst aktuální a přítmná. Kristus se nerdil pr mě v mém srdci. Adventní světl vydávající svědectví stále přicházejícím Pánu Ježíši zve k tevřensti. Nejde jenm t stát v blízksti tht světla. Kdybychm byli svíce, pak by t mhl vypadat tak, že bychm se měli dvážit nastavit knty svéh živta a nechat si je zapálit Kristvým světlem. Svíce, která se jenm hřeje a je stále zhasnutá a drží si dstup, je svící, která prpásne své živtní pslání. Kristus stále přichází, tevřme se pr jeh světl a nechme se jím prstupvat. Nechme spálit v sbě svůj hřích. Nechme se prstupit Bžím pkjem, radstí a lásku PÁN JEŽÍŠ JEŠTĚ PŘIJDE Třetí věc, na kteru svítí adventní světl a vydává ní svědectví, je buducnst t, c čekáme. Je t druhý příchd Pána Ježíše. Evangelista Matuš tmt příchdu říká: Matuš 24,36 O nm dni a hdině však neví nikd, ani andělé v nebi, ani Syn; jenm Otec sám. 37 Až přijde Syn člvěka, bude t jak za dnů Né: 38 Jak tehdy před ptpu hdvali a pili, ženili se a vdávaly až d dne, kdy Né vešel d krábu, 39 a nic nepznali, až přišla ptpa a zachvátila všecky - takvý bude i příchd Syna člvěka. 40 Tehdy budu dva na pli, jeden bude přijat a druhý zanechán. 41 Dvě budu mlít bilí, jedna bude přijata a druhá zanechána. 42 Bděte tedy, prtže nevíte, v který den váš Pán přijde. 43 Uvažte přece: Kdyby hspdář věděl, v kteru nční hdinu přijde zlděj, bděl by a zabránil by mu vlupat se d dmu. 44 Prt i vy buďte připraveni, nebť Syn člvěka přijde v hdinu, kdy se nenadějete. 2010_074 Světl svědectví - web.dc strana 4

5 Adventní světl svítí d minulsti, přítmnsti i buducnsti. A v buducnsti nám dkrývá Bží sud nenadálý a časvě stěží předvídatelný. S tím je ptřeba pčítat. Nebudeme se mci vymluvat, že jsme t nevěděli. Apštl Petr t frmulval takt: 2 Petrův 3:10 Den Páně přijde jak přichází zlděj. Tehdy nebesa s rachtem zaniknu, vesmír se žárem rztaví a země se všemi lidskými činy bude pstavena před sud. C v nás má vypůsbit tt světl? Připravenst a bdělst. A v čem spčívá na připravenst a bdělst? Živt ve zbžnsti, věrnsti a Bží spravedlnsti svatsti. Zahlédneme-li v Bžím světle t, c nás čeká v buducnsti, pak t má vliv na naši přítmnst, na t, jakým způsbem zacházíme s darem živta a času. Živt s výhledem na Bží sud je živtem, který není lhstejný, plvičatý či lehkmyslný. Každý rk t v dbě adventu zaznívá a je t dbře, prtže je ptřeba zkumat vlastní zbžnst ve světle knce. 4. ZÁVĚR Když prrk Izajáš vyhlížel Bžíh mesiáše, vyřizval tt: Iz 49,6b dal jsem tě za světl prnárdům, abys byl spása má d knčin země. Adventní světl svítí na Pána Ježíše Krista je svědectvím něm. Díváme-li se v jeh světle d minulsti, d dby vtělení Bžíh syna, radujme se. Dstali jsme dar. Osvítí-li nás světl přicházejícíh Pána Ježíše Krista v přítmnsti, buďme k němu tevření. Díváme-li v jeh světle d buducnsti a vidíme v ní Bží sud, žijme v čekávání, bdělsti a připravensti na tut chvíli. Žijme v tmt světle, nechávejme se jím prstupit. Jen tak něm můžeme vydávat svědectví i my jak Jan Křtitel. Žalmy 36:10 U tebe je pramen žití, když ty jsi nám světlem, spatřujeme světl. 11 Uchvej své milsrdenství těm, kd tě znají, a svu spravedlnst těm, kd mají přímé srdce. Žalmy 43:3 Sešli své světl a svji věrnst; ty ať mě vedu, ty ať mě přivedu k tvé svaté hře, k příbytku tvému, 4 a já tam přistupím k bžímu ltáři, k Bhu, zdrji své jásavé radsti, a hru na citaru ti budu vzdávat chválu, Bže, můj Bže! Jan Assznyi, Brn PÍSEŇ KK 114 PŘIJĎ, Ó PANE JEŽÍŠI 2010_074 Světl svědectví - web.dc strana 5

Bohoslužby Tesaloniky neděle 23.2.2014-9:30

Bohoslužby Tesaloniky neděle 23.2.2014-9:30 Bhslužby Tesalniky neděle 23.2.2014-9:30 Téma: Text: Smilstv Římanům 6:12 Ať tedy hřích nevládne ve vašem smrtelném těle, tak abyste psluchali jeh žádsti; 13 ani hříchu neprpůjčujte své údy za nástrje

Více

MICHAEL - občasník farnosti Staré Město - č.30/vánoce

MICHAEL - občasník farnosti Staré Město - č.30/vánoce MICHAEL - bčasník farnsti Staré Měst - č.30/vánce 2004 Bží Narzení: Bůh vybral právě tu nc před dvěma tisíci lety, aby se uskutečnil Jeh Betlémské mystérium. Pr nás a pr naši spásu. Lucian Pavartti, známý

Více

JIHOČESKÁ LESNÍ ŠKOLA Igora Slatkovského SMYSL SKAUTINGU. absolventská práce. Igora Slatkovského JČLŠ ROČNÍK XVIII. 2014

JIHOČESKÁ LESNÍ ŠKOLA Igora Slatkovského SMYSL SKAUTINGU. absolventská práce. Igora Slatkovského JČLŠ ROČNÍK XVIII. 2014 JIHOČESKÁ LESNÍ ŠKOLA Igra Slatkvskéh abslventská práce SMYSL SKAUTINGU JIHOČESKÁ LESNÍ ŠKOLA Igra Slatkvskéh Junák svaz skautů a skautek ČR Jihčeský kraj - KRAJ PĚTILISTÉ RŮŽE Krajinská 384/40a, České

Více

Dospěli k skepticismu v otázce pravdivého a jistého poznání a relativismu v morálce:

Dospěli k skepticismu v otázce pravdivého a jistého poznání a relativismu v morálce: ATTICKÉ OBDOBÍ SOFISTÉ A SÓKRATÉS Úvd Histrické klnsti: uhájena svbda prti Peršanům (500 449 př. Kr.); upevněn a rzšířen vliv demkratických Athén; pzději pelpnéská válka (431 405 př. Kr.) a plitické třesy

Více

Kapitola dvanáctá: DO CELÉHO SVĚTA

Kapitola dvanáctá: DO CELÉHO SVĚTA Kapitola dvanáctá: DO CELÉHO SVĚTA 300 Křesťané se ze strachu o své životy scházeli v tajnosti, aby četli Bibli a uctívali Boha. Milí přátelé, náš Pán trpěl, aby zaplatil za naše hříchy. Je zřejmé, že

Více

25. prosince: Slavnost Narození Páně v noci

25. prosince: Slavnost Narození Páně v noci 25. prosince: Slavnost Narození Páně v noci VSTUPNÍ ANTIFONA Žl 2,7 Pán mi řekl: Ty jsi můj Syn, já jsem tě dnes zplodil. Radujte se všichni v Pánu, protože se nám narodil Spasitel. Dnes z nebe sestoupil

Více

BOHOSLUŽEBNÁ KNIHA Církve československé husitské

BOHOSLUŽEBNÁ KNIHA Církve československé husitské BOHOSLUŽEBNÁ KNIHA Církve československé husitské s biblickými čteními podle Ekumenického lekcionáře a Liturgií podle patriarchy Karla Farského II. díl řada B Praha 2014 BOHOSLUŽEBNÁ KNIHA Církve československé

Více

Co bychom určitě měli vědět

Co bychom určitě měli vědět Co bychom určitě měli vědět 1 Existuje Bůh? Haló, je tam někdo? Proč až ve chvíli, kdy je ohrožen život náš nebo život někoho blízkého, voláme k Bohu i přesto, že nevěříme? Už jste někdy slyšeli větu:

Více

S B Í R K A K Á Z Á N Í

S B Í R K A K Á Z Á N Í S B Í R K A K Á Z Á N Í PRO ČTENÉ SLUŽBY BOŽÍ II. 2006/2007 1 MODLITBA JAKO VÝZBROJ KŘESŤANSKÉHO BOJE VSTUPNÍ SLOVA Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. Na počátku našeho shromáždění volejme s žalmistou:

Více

ipolitickou strahou katolickou a církví samou veletreny.

ipolitickou strahou katolickou a církví samou veletreny. L I T I K katlickém umení kázati. A W baže jsu snahy rzlišvati mezi katlicku stranu a katlicku církví - at se již t pkuší neb u nás na pr. Durych - jsu u nás meze ipliticku strahu katlicku a církví samu

Více

Adventní doprovázení

Adventní doprovázení Adventní doprovázení CDM Petrinum Brno 2011 Adventní cesta má dvě části. V první budeme nejen pozorovat, ale také se učit, jak připravovat cestu pro Ježíše. Pomohou nám svým příkladem ti, kteří prožívali

Více

Tajemství stvoření. Skutečně pocházíme z opic? Radim Passer

Tajemství stvoření. Skutečně pocházíme z opic? Radim Passer Tajemství stvoření Skutečně pocházíme z opic? Radim Passer 4 4. Radim Passer Tajemství stvoření Skutečně pocházíme z opic? Milost a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista. I dnes na úvod začneme

Více

OBĚŽNÝ DOPIS Prosinec 2010

OBĚŽNÝ DOPIS Prosinec 2010 Ježíš Kristus včera i dnes tentýž jest i na věky. (Žid.13:8) OBĚŽNÝ DOPIS Prosinec 2010 Velice srdečně zdravím vás všechny, moji milovaní bratři a sestry v celém světě, slovem z 1.Tes.2:13: Proto i my

Více

Pop-panteon školních dětí 4. a 8. třída základní školy

Pop-panteon školních dětí 4. a 8. třída základní školy Univerzita Karlva v Praze Pedaggická fakulta Katedra psychlgie Pp-panten šklních dětí 4. a 8. třída základní škly Markéta Čermákvá, Marie Miffkvá Psychlgie speciální pedaggika 2. rčník 2013/2014 Obsah

Více

Čtení z Písma svatého pro mše za zemřelé a pro pohřební obřady Následující texty jsou převzaty z Pohřebních obřadů ( Česká biskupská konference, KNA). Výběr konkrétních textů je vždy třeba domluvit s knězem.

Více

PROČ JSME VŮBEC TADY hledání smyslu a poslání našeho života

PROČ JSME VŮBEC TADY hledání smyslu a poslání našeho života PROČ JSME VŮBEC TADY hledání smyslu a poslání našeho života 5. část SDÍLENÍ EVANGELIA O KRISU Máme před sebou závěrečnou část našeho setkávání nad objevováním Božích záměrů pro náš život. Dosud jsme hovořili

Více

UČENÍK 2010 - Zjevení Jana I..Znamení poslední doby Jak poznáme, že Pán Ježíš brzy přijde? Zj.1,1. Zjevení, které Bůh dal Ježíši Kristu, aby ukázal

UČENÍK 2010 - Zjevení Jana I..Znamení poslední doby Jak poznáme, že Pán Ježíš brzy přijde? Zj.1,1. Zjevení, které Bůh dal Ježíši Kristu, aby ukázal UČENÍK 2010 - Zjevení Jana I..Znamení poslední doby Jak poznáme, že Pán Ježíš brzy přijde? Zj.1,1. Zjevení, které Bůh dal Ježíši Kristu, aby ukázal svým služebníkům, co se má brzy stát. Zj.3,11 Přijdu

Více

OBĚŽNÝ DOPIS Duben 2015

OBĚŽNÝ DOPIS Duben 2015 Ježíš Kristus včera i dnes tentýž jest, i na věky. (Žid.13:8) OBĚŽNÝ DOPIS Duben 2015 Velice srdečně zdravím všechny bratry a sestry na celém světě ve jménu Pána Ježíše Krista slovem s Žid.9:28: Tak i

Více

Kladno 2.11.2014 strana 1

Kladno 2.11.2014 strana 1 Kladno 2.11.2014 strana 1 Povolání Šimona - Ježíš vidí Petra - Skálu Jan 1:35 Druhého dne tam byl opět Jan s dvěma ze svých učedníků. 36 Spatřil Ježíše, jak jde okolo, a řekl: "Hle, beránek Boží." 37-39

Více

FUNDRAISINGOVÝ ARGUMENTÁŘ

FUNDRAISINGOVÝ ARGUMENTÁŘ FUNDRAISINGOVÝ ARGUMENTÁŘ pr Kampaň 2014 aneb Pslání a finanční ptřeby Hspice a jak je přelžit d srzumitelné řeči Zpracvali Alena Vtavvá Petr Hruška Hspic Sv. Jiří.p.s. Cheb Fundraisingvý argumentář 2014

Více

TÝMOVÉ ROLE Ska nagi. Týmové role

TÝMOVÉ ROLE Ska nagi. Týmové role Týmvé rle Každý člen má v týmu určitu rli. Zde uvádíme jednu z mžných klasifikací (tut klasifikaci uvádíme prt, že je pměrně ppulární mezi něklika různými rganizacemi pr pbyt v přírdě; půvdně vychází z

Více

Boží slovo jako moc ve tvém životě

Boží slovo jako moc ve tvém životě Z naděje se radujte, v soužení buďte trpěliví, v modlitbách vytrvalí. Římanům 12:12 03/2012 úvodník svědectví napsali vyučování narozeniny oznámení Boží slovo jako moc ve tvém životě úvodník Před více

Více

LIST ŘÍMANŮM UTRPENÍ NYNĚJŠÍHO VĚKU A BUDOUCÍ SLÁVA (Ř 8:17-39)

LIST ŘÍMANŮM UTRPENÍ NYNĚJŠÍHO VĚKU A BUDOUCÍ SLÁVA (Ř 8:17-39) LIST ŘÍMANŮM UTRPENÍ NYNĚJŠÍHO VĚKU A BUDOUCÍ SLÁVA (Ř 8:17-39) OPAKOVÁNÍ A NAVÁZÁNÍ V 8. kapitole hlouběji poznáváme nový princip života zákon působení Ducha života v Kristu. Naše stará přirozenost byla

Více

Slovo víry 06/2015. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8

Slovo víry 06/2015. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Slovo víry 06/2015 A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Právě máte v rukou další číslo netradičního, slovem, duchem a mocí nabitého, internetového časopisu, na jehož tvorbě se můžete podílet

Více

On nás také učinil způsobilými k tomu, abychom byli služebníky Nové smlouvy, ne litery, nýbrž Ducha; neboť litera zabíjí, ale Duch obživuje

On nás také učinil způsobilými k tomu, abychom byli služebníky Nové smlouvy, ne litery, nýbrž Ducha; neboť litera zabíjí, ale Duch obživuje Litera a Duch Slova Podobně jako je tělo pouze schránkou pro neviditelného ducha, tak Ježíšova slova nesou hlubší, neviditelný, duchovní význam. Apoštol Pavel učil, že litera (tělo) Staré Smluvy, která

Více

Boží uzdravení (článek III)

Boží uzdravení (článek III) Boží uzdravení (článek III) Skrze vykoupení, za které bylo zaplaceno Ježíšem Kristem na kříži, Bůh zajistil pro každého věřícího svoje uzdravení. Nikdy nebylo Boží vůlí pro Jeho lidi, aby byli svázáni

Více

Časopis Apoštolské církve

Časopis Apoštolské církve Časopis Apoštolské církve Ročník 23 Navštivte nás na www.apostolskacirkev.cz Číslo 9 / 2011 Sloupek 2 Mějte v paměti ty, kteří vás vedli a kázali vám slovo Boží. Myslete na to, jak dovršili svůj život,

Více

SLOVA ŽIVOTA. Bratrská jednota baptistů

SLOVA ŽIVOTA. Bratrská jednota baptistů SLOVA ŽIVOTA 2015 Bratrská jednota baptistů Slova života jsou určena pro vnitřní potřebu Bratrské jednoty Baptistů. ISBN 978-80-260-7171-6 Úvod Ve válečné době, kdy baptisté byli nedobrovolně rozděleni

Více

III. HLEDÁNÍ PRAVDY - 1. Je Ježíš Bůh? Výklad Bible, že Ježíš není Bůh, je nesprávný, protože odporuje Písmu.

III. HLEDÁNÍ PRAVDY - 1. Je Ježíš Bůh? Výklad Bible, že Ježíš není Bůh, je nesprávný, protože odporuje Písmu. III. HLEDÁNÍ PRAVDY - 1. Je Ježíš Bůh? Výklad Bible, že Ježíš není Bůh, je nesprávný, protože odporuje Písmu. Takový nesprávný výklad je například v případě Svědků Jehovových založen na zdůrazňování veršů

Více

6. ledna: Slavnost Zjevení Páně

6. ledna: Slavnost Zjevení Páně 6. ledna: Slavnost Zjevení Páně VSTUPNÍ ANTIFONA Srov. Mal 3,1; 1 Kron 29,12 Hle, přichází Vládce a Pán, má v rukou královskou moc a vládu. Uvedení do bohoslužby A Dnešní svátek - slavnost Zjevení Páně

Více