Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce"

Transkript

1 Psuzvání zdravtní způsbilsti k řízení mtrvých vzidel jak sučásti výknu práce Zdravtní způsbilst řidiče mtrvých vzidel je jednu ze základních pdmínek bezpečnsti prvzu na pzemních kmunikacích. Prt je zdravtní způsbilsti řidičů mtrvých vzidel věnvána pzrnst nejenm v ČR, ale i ve všech zemích Evrpské Unie (dále jen EU ) a dalších civilizvaných zemích. V rámci EU jsu pdmínky zdravtní způsbilsti sjednceny předpisy Evrpských splečenství (Směrnicí Kmise 2009/112/ES, kteru se mění Směrnice Rady 91/439/EHS řidičských průkazech, a Směrnicí Kmise 2009/113/ES, kteru se mění Směrnice Evrpskéh parlamentu a Rady 2006/126/ES řidičských průkazech). V ČR je pstup při psuzvání zdravtní způsbilsti k řízení mtrvých vzidel upraven záknem č. 361/2000 Sb., prvzu na pzemních kmunikacích a změnách některých záknů (zákn silničním prvzu), ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn silničním prvzu ), a vyhlášku č. 277/2004 Sb., stanvení zdravtní způsbilsti k řízení mtrvých vzidel, zdravtní způsbilsti k řízení mtrvých vzidel s pdmínku a náležitsti lékařskéh ptvrzení svědčujícíh zdravtní důvdy, pr něž se za jízdy nelze na sedadle mtrvéh vzidla připutat bezpečnstním pásem (vyhláška zdravtní způsbilsti k řízení mtrvých vzidel), ve znění pzdějších předpisů (dále jen vyhláška zdravtní způsbilsti řidičů ). Krmě uvedených právních předpisů je při psuzvání zdravtní způsbilsti k řízení mtrvých vzidel ptřebné dále ještě zhlednit jednak becné pdmínky vedení zdravtnické dkumentace stanvené záknem č. 372/2011 Sb., zdravtních službách a pdmínkách jejich pskytvání (zákn zdravtních službách), ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn zdravtních službách ), vyhlášku č. 98/2012 Sb., zdravtnické dkumentaci (dále jen vyhláška zdravtnické dkumentaci ), a jednak becné pdmínky psudkvé péče a pracvnělékařských služeb stanvené záknem č. 373/2011 Sb., specifických zdravtních službách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn specifických zdravtních službách ), a vyhlášku č. 79/2013 Sb., prvedení některých ustanvení zákna č. 373/2011 Sb., specifických zdravtních službách (vyhláška pracvnělékařských službách a některých druzích psudkvé péče) (dále jen vyhláška pracvnělékařských službách ). Základním předpisem, který stanví pdmínky prvzu na pzemních kmunikacích, je zákn silničním prvzu. Pdle ustanvení 5 dst. 2 písm. c) zákna silničním prvzu nesmí řidič řídit vzidl mim jiné tehdy, jestliže je jeh schpnst (tedy kvalita zdraví) k řízení vzidla snížena v důsledku jeh zdravtníh stavu. V kntextu zákna nelze zdravtní stav vnímat puze v suvislsti s nemcí, ale změnu, resp. snížení jeh kvality, je nutné vnímat též v suvislsti s aktuální indispzicí, jejíž příčinu je zejména únava. Z uvedenéh důvdu je při psuzvání zdravtní způsbilsti k řízení mtrvých vzidel nezbytné hdntit i nárky výknu dalších činnstí, které vedu k únavě a tím ke snížení kvality zdraví a díky tmu i ke změně a mnhdy až ke ztrátě zdravtní způsbilsti k řízení

2 mtrvých vzidel. Uvedené klnsti jsu velice čast pmíjeny. Sučasně se zapmíná i na t, že v případě řízení mtrvých vzidel pr sukrmu ptřebu a z vlastní vůle (tzv. ve vlním režimu) je řízení věnvána bvykle prakticky celá kapacita zdraví, zatímc při řízení mtrvých vzidel jak sučásti výknu práce je kapacita zdraví snížena únavu prváděním dalších činnstí v rámci výknu práce. Při psuzvání zdravtní způsbilsti k řízení mtrvých vzidel rzlišujeme něklik kategrií žadatelů a držitelů řidičských právnění (dále jen řidičů ) pdle důvdu řízení mtrvéh vzidla a pdmínek stanvených k psuzvání zdravtní způsbilsti: A - řízení mtrvéh vzidla pr sukrmu ptřebu (dále jen řidič amatér ): Jedná se řidiče, který mtrvé vzidl řídí z vlastní vůle, ve vlastním režimu a dpvědnsti, který prt není zatížen jinými nárky, než které sám připustí, k řízení mtrvéh vzidla využívá plně svu zdravtní kapacitu vlivněnu puze kvalitu jeh zdraví, B - řízení mtrvých vzidel jak sučást výknu práce: Jedná se řidiče, který mtrvé vzidl řídí v rámci výknu práce jak druh práce neb jak jednu z činnstí výknu práce, a tedy v pracvním režimu, který jiná sba, zpravidla zaměstnavatel, určuje neb zásadním způsbem vlivňuje a kterému se musí pdrbit, přičemž je vlivněn též dpvědnstí i vůči tét sbě. Uvedené se vztahuje bdbně na sby vyknávající práci řidiče jak sba samstatně výdělečně činná. Zmíněná mezení zvyšují zátěž rganismu a mají významný pdíl na únavě. Krmě th tat skupina řidičů vedle vlastníh řízení mtrvéh vzidla zpravidla v různém rzsahu vyknává i další činnsti veducí pět díky suvisející zátěži k únavě, která dále snižuje zdravtní kapacitu dstupnu k řízení mtrvéh vzidla. Při psuzvání zdravtní způsbilsti k řízení mtrvých vzidel u tét skupiny řidičů prt nelze při hdncení zhledňvat plnu kapacitu zdraví, ale lze k hdncení využít puze dstupnu zdravtní kapacitu, tzn. zdravtní kapacitu negativně vlivněnu, resp. sníženu únavu. Řidiče tét skupiny lze rzdělit d něklika kategrií: Řidič pdléhající režimu 87 dst. 1 a 2 zákna silničním prvzu (dále jen řidič z pvlání ): D tét kategrie patří řidič, který je pdle uvedenéh zákna pvinen se pdrbvat pravidelným lékařským prhlídkám: řidič vzidla, který při plnění úklů suvisejících s výknem zvláštních pvinnstí užívá zvláštníh výstražnéh světla mdré barvy, případně dplněnéh zvláštní zvukvé výstražné znamení, řidič, který řídí mtrvé vzidl v pracvněprávním vztahu a u něhž je řízení mtrvéh vzidla druhem práce sjednaným v pracvní smluvě (dále jen řidič zaměstnanec ),

3 řidič, u kteréh je řízení mtrvéh vzidla předmětem samstatné výdělečné činnsti prváděné pdle zvláštníh právníh předpisu, držitel řidičskéh právnění pr skupinu C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D neb D+E, pkud řídí mtrvé vzidl zařazené d některé z těcht skupin vzidel, držitel svědčení pr učitele řidičů pr výcvik k řízení mtrvých vzidel pdle zvláštníh právníh předpisu, Řidič pdléhající režimu 87a zákna silničním prvzu (dále jen řidič pdle 87a ) - d tét kategrie patří: držitel řidičskéh právnění pr skupinu C1+E, C neb C+E, pkud řídí nákladní autmbil největší pvlené hmtnsti převyšující kg neb speciální autmbil největší pvlené hmtnsti převyšující kg neb jízdní supravu, která je slžena z nákladníh autmbilu a přípjnéh vzidla neb ze speciálníh autmbilu a přípjnéh vzidla a jejíž největší pvlená hmtnst převyšuje kg, a držitel řidičskéh právnění pr skupinu D1+E, D neb D+E, pkud řídí mtrvé vzidl zařazené d některé z těcht skupin vzidel, Řidič pdléhající režimu vyhlášky pracvnělékařských službách (dále jen řidič referent ):Činnst řízení mtrvých vzidel tent řidič vyknává jak bvyklu sučást výknu práce neb d místa výknu práce přepravuje další sby, přičemž řízení mtrvéh vzidla je druhem práce sjednaným v pracvní smluvě, Řidič výše nedefinvaný, který řídí mtrvé vzidl v suvislsti s výknem práce bčas (dále jen bčasné řízení ). A - psuzvání zdravtní způsbilsti řidiče amatéra V suladu s 84 dst. 4 zákna silničním prvzu je pr řidiče amatéra lékařem psuzujícím zdravtní způsbilst k řízení mtrvých vzidel lékař se způsbilstí v bru všebecné praktické lékařství neb v bru praktický lékař pr děti a drst registrujícíh pskytvatele ambulantní zdravtní péče (dále jen "registrující pskytvatel"). Vzhledem k tmu, že psuzujícím lékařem je registrující pskytvatel, nevyžaduje se pr zjištění zdravtníh stavu v suladu s pžadavky 42 dst. 1 zákna specifických zdravtních službách výpis ze zdravtnické dkumentace registrujícíh pskytvatele (dále jen výpis ). Psuzující lékař u dané kategrie řidičů pstupuje pdle 84 až 89, s výjimku 87a, zákna silničním prvzu a vyhlášky zdravtní způsbilsti řidičů, přičemž pr psudkvu péči zákn silničním prvzu stanví, že

4 lékař psudek v písemné frmě vydá p prvedení lékařské prhlídky, ppřípadě dbrnéh vyšetření, psudkvý závěr zní a) zdravtně způsbilý k řízení mtrvých vzidel, b) zdravtně způsbilý k řízení mtrvých vzidel s pdmínku, c) zdravtně nezpůsbilý k řízení mtrvých vzidel, v hdncení zdravtní způsbilsti se závěrem zdravtně způsbilý s pdmínku se uvede důvd, kterým je zpravidla kritérium vyplývající ze zákna silničním prvzu neb vyhlášky zdravtní způsbilsti řidičů, přičemž s hledem na pvinnst mlčenlivsti ulženu záknem zdravtních službách pskytvateli zdravtních služeb (dále jen pskytvatel ) i lékaři lze důvd uvést puze v becné rvině becným dkazem na vyhlášku zdravtní způsbilsti řidičů. Pdmínka zdravtní způsbilsti se uvádí v rzsahu pžadvaném 6 dst. 2 vyhlášky zdravtní způsbilsti řidičů, a zdravtně nezpůsbilý se uvede důvd zdravtní nezpůsbilsti k řízení mtrvých vzidel; i v tmt případě lze důvd uvést puze v becné rvině becným dkazem na vyhlášku zdravtní způsbilsti řidičů, Pravidelné lékařské prhlídce je řidič amatér pvinen se pdrbit d nejdříve šest měsíců před dvršením 65 a 68 let věku a nejpzději v den dvršení stanvenéh věku a p dvršení 68 let věku každé dva rky, Psuzující lékař může na základě výsledku pravidelné lékařské prhlídky v důvdněných případech, zejména s přihlédnutím k aktuálnímu zdravtnímu stavu, určit termín další pravidelné lékařské prhlídky ve lhůtě kratší, než která je stanvena právním předpisem. Uvedená lékařská prhlídka má znaky prhlídky mimřádné. Termín tét lékařské prhlídky psuzující lékař určí vždy při naplnění pdmínek stanvených v 4 dst. 2 vyhlášky zdravtní způsbilsti řidičů, tedy v případě pstupující nemci, u které lze předpkládat při dalším vývji takvé změny zdravtníh stavu, které vlivňují bezpečnst prvzu na pzemních kmunikacích, Je-li v přílze č. 3 jak pdmínka zdravtní způsbilsti uvedena lékařská kntrla zdravtníh stavu psuzvané sby, lékařská kntrla se prvádí

5 v rámci lékařské prhlídky nejméně jednu za 5 let, není-li v přílze stanven jinak, neb je-li v závěru dbrnéh vyšetření uveden dřívější termín, d kteréh se má psuzvaná sba pdrbit dalšímu dbrnému vyšetření, než je termín pravidelné lékařské prhlídky, vyhláška zdravtní způsbilsti řidičů dále stanví pvinný rzsah vyšetření, včetně dbrných vyšetření, a pdmínek, kdy tat vyšetření musí být prvedena před vydáním lékařskéh psudku, nemci, vady, neb stavy (dále jen nemc ), které vylučují neb pdmiňují zdravtní způsbilst k řízení mtrvých vzidel (dále jen kritéria zdravtní způsbilsti ); v suladu s evrpskými předpisy jsu pr ptřeby vyhlášky zdravtní způsbilsti řidičů řidiči amatéři zařazeni pdle přílhy č. 3 vyhlášky d - skupiny 1, pkud jsu žadateli neb držiteli řidičských právnění skupiny A, B a B+E a AM a pdskupiny A1 a B1 (zákn silničním prvzu) - skupiny 2, pkud jsu žadateli neb držiteli řidičských právnění skupiny C, C+E, D, D+E a T a pdskupiny C1, C1+E, D1 a D1+E (zákn silničním prvzu), náležitsti lékařskéh psudku ve vzru v přílze č. 2 a další pdmínky stanvené v 5 dst. 1, a t tak, že psudek se závěrem zdravtní způsbilsti k řízení mtrvých vzidel s pdmínku, v psudku se uvede pdmínka vyplývající ze zjištěnéh zdravtníh stavu psuzvané sby. Pdmínka spčívá v pužívání nezbytnéh zdravtnickéh prstředku, v technické úpravě mtrvéh vzidla neb v jiných mezeních psuzvané sby, za které se rvněž pvažuje termín, d něhž se má psuzvaná sba pdrbit další lékařské prhlídce, zdravtní nezpůsbilsti k řízení mtrvých vzidel, se v psudku uvede závěr zdravtní nezpůsbilsti vyplývající ze zjištěnéh zdravtníh stavu psuzvané sby. Sučasně je nutné mít na zřeteli pvinnu náležitst lékařskéh psudku stanvenu 43 dst. 3 zákna specifických zdravtních službách, kteru je pučení mžnsti pdat návrh na jeh přezkumání. V pučení je ptřebné uvést, v jaké lhůtě je mžn návrh na přezkumání pdat, d kteréh dne se tat lhůta pčítá

6 a zda má, neb nemá návrh na přezkumání pdle tht zákna neb jiných právních předpisů dkladný účinek (dále jen pučení ), Náklady suvisející s psuzvání zdravtní způsbilsti k řízení mtrvéh vzidla a vydáním lékařskéh psudku hradí řidič amatér. B - řízení mtrvých vzidel jak sučást výknu práce 1) Psuzvání zdravtní způsbilsti řidiče z pvlání Při psuzvání zdravtní způsbilsti k výknu práce řidiče z pvlání se pstupuje bdbně jak u řidiče amatéra s těmit dchylkami: U řidiče zaměstnance je psuzujícím lékařem v suladu s 84 dst. 4 zákna silničním prvzu, 29 zákna zdravtních službách a 53 a násl. zákna specifických zdravtních službách lékař smluvníh pskytvatele pracvnělékařských služeb. V suladu s 84 dst. 5 zákna silničním prvzu a 42 dst. 1 písm. b) zákna specifických zdravtních službách je k psuzení zdravtní způsbilsti vyžadván výpis. Pkud psuzvaná sba nemá registrujícíh pskytvatele (tt je účelné dlžit písemným prhlášením psuzvané sby zalženým ve zdravtnické dkumentaci), je nutné, aby psuzující lékař, je-li t důvdné, pr zjištění zdravtníh stavu psuzvané sby pžadval další dbrná vyšetření nezbytná pr vylučení nemcí, při jejichž zjištění nelze vydat lékařský psudek s kladným závěrem. Řidič z pvlání je pdle 87 dst. 2 zákna silničním prvzu pvinen se pdrbit vstupní lékařské prhlídce před zahájením výknu činnsti a dalším pravidelným lékařským prhlídkám d dvršení 50 let věku každé dva rky a p dvršení 50 let věku každrčně. Při hdncení zjištěnéh zdravtníh stavu se pužijí kritéria zdravtní způsbilsti stanvená vyhlášku zdravtní způsbilsti řidičů v přílze č. 3 pr skupinu 2. Lékařský psudek u řidiče zaměstnance se nahrazuje psudkem zdravtní způsbilsti k výknu práce. Takvýt psudek však musí vedle náležitstí stanvených právním předpisem upravujícím bsah a náležitsti zdravtnické dkumentace bsahvat určení termínu mimřádné lékařské prhlídky, je-li t důvdné, a další pdmínky pdle 5 dst. 1 vyhlášky zdravtní způsbilsti řidičů a rk prvedení dpravně psychlgickéh vyšetření. Od účinnsti vyhlášky pracvnělékařských službách je nutné v lékařském psudku uvést i údaje stanvené 17, které byly v předcházejícím bdbí pžadvány vyhlášku upravující nakládání se zdravtnicku dkumentací v dbě tvrby vyhlášky

7 zdravtní způsbilsti řidičů, a t vyhlášku č. 385/2006 Sb., zdravtnické dkumentaci, a pučení. Náležitstmi pdle 17 vyhlášky pracvnělékařských službách jsu identifikační údaje zaměstnavatele, údaje pracvním zařazení psuzvané sby, dále údaje druhu práce, režimu práce, rizikvých faktrech ve vztahu ke knkrétní práci, míře rizikvých faktrů pracvních pdmínek vyjádřené kategrií práce pdle jedntlivých rzhdujících rizikvých faktrů pracvních pdmínek, psudkvý závěr a termín prvedení mimřádné prhlídky, je-li takvý pstup důvdný. Pkud zejména u řidiče zaměstnance jsu sučástí výknu práce další činnsti, pr které jsu pdmínky psuzvání zdravtní způsbilsti a peridicita lékařských prhlídek upraveny zvláštními právními předpisy, je při psuzvání zdravtní způsbilsti k práci řidiče z pvlání nezbytné i tyt pdmínky a peridicitu prhlídek zhlednit jak při zjišťvání zdravtníh stavu a psudkvé činnsti, tak i v lékařském psudku. Při psuzvání zdravtní způsbilsti je třeba mít vždy na zřeteli, že výkn dalších činnstí zvyšuje únavu a tím snižuje zdravtní kapacitu řidiče z pvlání. Náklady suvisející s psuzvání zdravtní způsbilsti k řízení mtrvéh vzidla a vydáním lékařskéh psudku hradí v případě zaměstnance zaměstnavatel, nebť se jedná náklady, které jsu sučástí pracvnělékařských služeb, v statních případech psuzvaný řidič. 2) Psuzvání zdravtní způsbilsti řidiče pdle 87a Při psuzvání zdravtní způsbilsti k výknu práce řidiče pdle 87a se pstupuje bdbně jak u řidiče z pvlání s tím, že: Řidič je pvinen se pdrbvat dpravně psychlgickému vyšetření, s výjimku řidiče, který prvádí silniční dpravu sukrmé pvahy a tat není prváděna za úplatu a dále řidičů vzidel pžární chrany, řidičů vzidel plicie, Vězeňské služby České republiky, zpravdajských služeb a řidičů vzidel zbrjených sil České republiky. Dpravně psychlgickému vyšetření je pvinen se pdrbit před zahájením výknu činnsti řízení stanvenéh mtrvéh vzidla a dalšímu dpravně psychlgickému vyšetření nejdříve šest měsíců před dvršením 50 let a nejpzději v den dvršení 50 let a dále pak každých pět let.

8 Dpravně psychlgické vyšetření prvádí psychlg, kterému Ministerstv dpravy udělil akreditaci. Seznam psychlgů zveřejňuje Ministerstv dpravy na svých webvých stránkách. Dpravně psychlgickým vyšetřením se zjišťují vlhy a schpnsti řidiče řídit mtrvé vzidl, které ve vztahu k bezpečnsti silničníh prvzu představuje zvýšené rizik buď z hlediska jízdních vlastnstí neb s hledem na dpravu většíh pčtu sb. Dpravně psychlgickým vyšetřením není zjišťván zdravtní stav řidiče, ale jsu zjišťvány jeh schpnsti a charaktervé vlastnsti, které přím vlivňují bezpečnst silničníh prvzu, např. reakční dby, dby udržení pzrnsti, unavitelnst neb agresivita. Dpravně psychlgické vyšetření není sučástí zdravtních služeb a jeh prvádění není pdmíněn dbrnu kvalifikací zdravtnickéh pracvníka. Výsledek dpravně psychlgickéh vyšetření nemůže přím vlivnit závěr lékařskéh psudku vydaný jak výsledek psudkvé činnsti, nebť pdle 5 dst. 2 písm. e) zákna zdravtních službách je účelem psudkvé péče zjistit, zda nebude stabilizvaný zdravtní stav pacienta negativně vlivněn nárky, které na něh klade výkn práce, služby, pvlání neb jiných činnstí v knkrétních pdmínkách, neb zda zdravtní stav pacienta je v suladu s předpklady neb pžadavky stanvenými pr výkn práce, služby, pvlání, jiných činnstí neb pr jiné účely. Dpravně psychlgickéh vyšetření v písemné frmě je pdkladem k vydání lékařskéh psudku zdravtní způsbilsti řidiče pdle 87a. V případě, že pdle závěru dpravně psychlgickéh vyšetření není řidič vhdný jak řidič pdle 87a, je před vydáním lékařskéh psudku nezbytné cíleným dbrným vyšetřením (psychiatrické vyšetření, ppř. vyšetření klinickým psychlgem) vylučit nemci, které vylučují neb mezují zdravtní způsbilst k řízení mtrvých vzidel pdle přílhy č. 3 vyhlášky zdravtní způsbilsti řidičů. Pkud se pdezření na nemc vylučující neb mezující zdravtní způsbilst k řízení mtrvých vzidel neptvrdí, nelze v daném případě vydat pr takvé pdezření lékařský psudek s negativním závěrem. Takt nastaveným pstupem je hdnta dpravně psychlgickéh vyšetření d značné míry znehdncena, nebť neprkáže-li se zdravtní důvd pr

9 vydání lékařskéh psudku s negativním závěrem, má lékař mžnst vydat tlik lékařský psudek s kladným závěrem. Samtná existence rizik prkázaných dpravně psychlgickým vyšetřením, pr něž není medicínské pdstatnění, ale které sučasně jsu s t zásadním způsbem vlivnit bezpečnst silničníh prvzu, vydání lékařskéh psudku s kladným závěrem nebrání, resp. je pr jeh vydání zcela bezpředmětná. Zárveň je nutné upzrnit na skutečnst, že lékař, který psudek vydává, nemá s hledem na pvinnu mlčenlivst zdravtnických pracvníků, jakukli mžnst s infrmacemi negativním dpravně psychlgickém vyšetření khkli seznámit bez suhlasu psuzvanéh řidiče. Jedná se vadu, která v zákně přetrvala i přest, že 87a zákna silničním prvzu byl pakvaně dtčen nvelu 3) Psuzvání zdravtní způsbilsti řidiče referenta Při psuzvání zdravtní způsbilsti k výknu práce řidiče referenta se pstupuje bdbně jak u řidiče z pvlání, ppř. řidiče pdle 87a s tím, že: U řidiče referenta je řízení mtrvéh vzidla jedním z faktrů hržení zdraví pdle bdu 5 části II přílhy č. 2 vyhlášky pracvnělékařských službách. Řidič referent je pvinen pdrbit se pracvnělékařským prhlídkám v režimu stanveném vyhlášku pracvnělékařských službách, a t vstupní, peridické s frekvencí jednu za 6 let a p dvršení 50 let jednu za 4 rky a mimřádné prhlídce, jsu-li k ní dány důvdy, přičemž nelze pminut ani důvdy pdle tét vyhlášky neb pdle vyhlášky zdravtní způsbilsti řidičů. Při hdncení zjištěnéh zdravtníh stavu se pužijí kritéria zdravtní způsbilsti stanvená v přílze č. 3 vyhlášky zdravtní způsbilsti řidičů pr skupinu 2. Lékařský psudek u řidiče referenta bsahuje bdbné náležitsti jak lékařský psudek u řidiče z pvlání s tím, že rk prvedení dpravně psychlgickéh vyšetření se uvádí puze tehdy, je-li řidič referent řidičem pdle 87a. U řidiče referenta není řízení mtrvých vzidel druhem práce, jak je tmu u řidiče z pvlání, ale je další dplňkvu - činnstí vyknávanu v suvislsti s výknem práce. Při psuzvání zdravtní způsbilsti je prt třeba mít na zřeteli, že únava vznikající výknem základní práce ve většině případů významně snižuje zdravtní kapacitu. Není prt výjimku, že zaměstnanec není uznán zdravtně způsbilým jak řidič referent, ale je zdravtně způsbilý jak řidič amatér.

10 4) Psuzvání zdravtní způsbilsti k bčasnému řízení Při psuzvání zdravtní způsbilsti řidiče k bčasnému řízení se pstupuje bdbně jak u řidiče referenta s tím, že: Pvinnst psuzvání zdravtní způsbilsti k bčasnému řízení mtrvéh vzidla není stanvena právním předpisem výslvně, i když se jedná činnst suvisející s výknem práce. K bčasnému řízení je způsbilý řidič, který je zdravtně způsbilý jak řidič amatér. Dkladem tm je držení řidičskéh právnění dplněné v případě, kdy tak stanví zákn silničním prvzu, tzn. v 65 a 68 letech a p dvršení 68 let věku každé dva rky, platným lékařským psudkem vydaným registrujícím pskytvatelem. V případě, kdy si je zaměstnavatel vědm své dpvědnsti za zaměstnance při výknu činnsti bčasnéh řízení, může při využití ustanvení 4b dst. 1 zákna č. 262/2006 Sb., zákník práce, ve znění pzdějších předpisů, stanvit vnitřním předpisem s hledem na chranu zdraví zaměstnance pdmínky, za kterých činnst bčasnéh řízení lze vyknávat, a v rámci těcht pdmínek stanvit i pdmínky pr psuzení zdravtní způsbilsti. Za důvdné t lze pvažvat zejména tehdy, když zaměstnavatel uznává ptřebu pakvanéh šklení řidičů. Náklady suvisející s psuzvání zdravtní způsbilsti k řízení mtrvéh vzidla a vydáním lékařskéh psudku hradí psuzvaný řidič, s výjimku případů, kdy psuzení zdravtní způsbilsti v suladu s vnitřním předpisem pžaduje zaměstnavatel. Při vydávání lékařskéh psudku je pak nezbytné vždy ddržet nejenm dbrné a frmální pdmínky výše naznačené, ale též ddržet prcesní pstup, který je stanven 42 a násl. zákna specifických zdravtních službách. Pskytvatel, resp. psuzující lékař vystupující jeh jménem, musí zejména zajistit aby lékařský psudek byl vydán k tmu právněným pskytvatelem, psudkvu činnst prváděl a lékařský psudek jménem pskytvatele vydával lékař k tmu dbrně způsbilý. Pdle 5 dst. 3 zákna č. 95/2004 Sb., pdmínkách získávání a uznávání dbrné způsbilsti a specializvané způsbilsti k výknu zdravtnickéh pvlání lékaře, zubníh lékaře a farmaceuta, ve znění pzdějších předpisů, může psudkvu činnst vyknávat puze lékař s příslušnu specializvanu způsbilstí. lékařský psudek byl právněným sbám (psuzvané sbě, ppř. zaměstnavateli) předán prkazatelně ( 44 dst. 2 zákna specifických zdravtních službách) a aby dklad prkazatelném převzetí byl sučástí zdravtnické dkumentace vedené psuzvané sbě,

11 byl ddržen pstup pdle 46 zákna specifických zdravtních službách, pkud právněná sba využije svéh práva a pdá návrh na přezkumání lékařskéh psudku. Vedle uvedených infrmací nelze při pskytvání zdravtní péče pacientvi, který je řidičem mtrvéh vzidla, zapmenut ani na t, že pdle 89a zákna silničním prvzu lékař, který zjistí, že žadatel řidičské právnění neb držitel řidičskéh právnění je zdravtně způsbilý k řízení mtrvých vzidel s pdmínku, neb není zdravtně způsbilý k řízení mtrvých vzidel, je pvinen tét skutečnsti neprdleně infrmvat becní úřad bce s rzšířenu půsbnstí příslušný pdle bvykléh bydliště, neb místa studia žadatele řidičské právnění, neb držitele řidičskéh právnění. Při uplatnění dané hlašvací pvinnsti je však ptřebné mít na vědmí, že zákn silničním prvzu tut pvinnst váže ke změně neb ztrátě zdravtní způsbilsti, neváže ji na změnu zdravtníh stavu. Z uvedenéh důvdu lze v suladu se záknem tut pvinnst naplnit až tehdy, když zdravtní stav změněný nemcí je již stabilizvaný, nebť při ddržení dbrně správnéh pstupu lze psudkvu činnst vyknávat až při stabilizvaném zdravtním stavu. Sučasně je nutné si uvědmit, že až v tét dbě zákn silničním prvzu danu pvinnstí prlamuje pvinnu mlčenlivst. D dby stabilizace zdravtníh stavu lze eventuálně patření k mezení řízení mtrvých vzidel stanvit v rámci léčebnéh režimu, se kterým by měl pacient být seznámen prkazatelně, tzn. písemně s pdpisem. Další dpvědnst pak dpadá pdle 5 zákna silničním prvzu přím na řidiče, tj. pacienta. Zpracvala: MUDr. Dana Kuklvá, CSc. Říjen 2013

Metodická příručka Omezování tranzitní nákladní dopravy

Metodická příručka Omezování tranzitní nákladní dopravy Metdická příručka Omezvání tranzitní nákladní dpravy K právnímu stavu ke dni 1. ledna 2016 Obsah 1 Na úvd... 2 2 Základní pjmy... 3 3 Obecně k mezvání tranzitní nákladní dpravy... 4 4 Prvedení příslušnéh

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX0037IM8* UOHSX0037IM8 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č.j.:ÚOHS-S308/2010/VZ-14964/2010/510/OK V Brně dne: 26.11.2010 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. února 2011

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. února 2011 *uhsx0039d6p* UOHSX0039D6P ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. únra 2011 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012 *UOHSX004HI9Y* UOHSX004HI9Y USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brn 20. prsince 2012 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami Smluva revitalizaci, svícení, bnvě, údržbě a prvzvání distribuční sustavy elektrické energie sítě veřejnéh světlení na základě metdy Energy Perfrmance and Quality Cntracting uzavřená pdle 1746 dst. 2 bčanskéh

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX008357X* UOHSX008357X ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0114/2016/VZ-07578/2016/521/MŽi Brn 26. únra 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) platná d 1.1.2016 Vnitřní předpis města Náchda pr zadávání veřejných zakázek maléh rzsahu (mim režim zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách) Zadavatel je pvinen ddržvat zásady transparentnsti, rvnéh

Více

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy Technická specifikace předmětu plnění VR Organizace dtazníkvéh šetření mbility byvatel města Bratislavy Zadavatel: Centrum dpravníh výzkumu, v. v. i. dále jen zadavatel 1 PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Předmětem

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výzkum a vývj zařízení pr detekci pvrchvých vad zakázka na služby zadávaná dle Pravidel pr výběr ddavatelů v rámci Operačníh prgramu Pdnikání a invace pr knkurenceschpnst Zadavatel

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX003WQC1* UOHSX003WQC1 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S523/2011/VZ-19003/2011/520/ABr V Brně dne: 30. března 2012 Rzhdnutí nabyl právní mci dne 28.4.2012 Úřad pr chranu

Více

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv INFORMAČNÍ MEMORANDUM č. 4/3/2009/11 k elektrnickému výběrvému řízení na úplatné pstupení phledávek z titulu předčasně uknčených leasingvých smluv Praha, 30.11.2010 Infrmační memrandum č. 4/3/2009/11 1/9

Více

Program prevence nehod a bezpečnosti letů

Program prevence nehod a bezpečnosti letů SEKCE LETOVÁ A PROVOZNÍ Odbr bchdní letecké dpravy Směrnice OLD Dplňující výkladvý/vysvětlující materiál k ACJ OPS 1.037 a IEM OPS 3.037 Prgram prevence nehd a bezpečnsti letů CAA-OLD-01/2010 Verze: 1.

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ. Č. j.: ÚOHS-S0096/2016/VZ-06824/2016/522/PKř Brno: 22. února 2016

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ. Č. j.: ÚOHS-S0096/2016/VZ-06824/2016/522/PKř Brno: 22. února 2016 *UOHSX0084T2L* UOHSX0084T2L ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0096/2016/VZ-06824/2016/522/PKř Brn: 22. únra 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

Univerzita Karlova v Praze, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1

Univerzita Karlova v Praze, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1 Univerzita Karlva v Praze, KOLEJE A MENZY, Vršilská 1, Praha 1 č.j. 18/2013 Praha, dne 10. 1. 2013 SMĚRNICE č. 1/2013 O POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍCH OCHRANNÝCH PRACOVNÍCH PROSTŔEDKŮ, MYCÍCH, ČISTÍCÍCH A DEZINFEKĆNÍCH

Více

Stanovisko Rekonstrukce státu ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu novely služebního zákona

Stanovisko Rekonstrukce státu ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu novely služebního zákona Stanvisk Reknstrukce státu ke kmplexnímu pzměňvacímu návrhu nvely služebníh zákna Pslední předlžená verze zákna (verze k 27. 8. 2014) splňuje puze 13 z 38 bdů Reknstrukce státu, z th 7 jen částečně. Z

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 12 Čísl vydání: 2.1 Stránka:

Více

Úplné znění zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách.

Úplné znění zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách. Úplné znění zákna č. 26/2000 Sb., veřejných dražbách. Dne 13.12.2006 byl ve Sbírce záknů, Částka 177, zveřejněn pd č. 546 úplné znění zákna č. 26/2000 Sb., veřejných dražbách, jak vyplývá z pzdějších změn.

Více

ŠKOLICÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA

ŠKOLICÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA 2. lékařská fakulta Univerzity Karlvy v Praze V Úvalu 84, Mtl, Praha 5, PSČ 150 06 ŠKOLICÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA Šklicí příručka Pžární chrany Obsah: 1 ÚVOD... 3 2 ODPOVĚDNOSTI NA ÚSEKU POŽÁRNÍ OCHRANY...

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 11 Čísl vydání: 2.0 Stránka:

Více

Přídavky na děti v mezinárodních případech (Evropská unie, Evropský hospodářský prostor a Švýcarsko) Použití nadstátního práva

Přídavky na děti v mezinárodních případech (Evropská unie, Evropský hospodářský prostor a Švýcarsko) Použití nadstátního práva Přídavky na děti v mezinárdních případech (Evrpská unie, Evrpský hspdářský prstr a Švýcarsk) Pužití nadstátníh práva Tent prspekt Vám má pskytnut přehled zvláštnstech v mezinárdních případech. Všebecné

Více

SMLOUVA. Mgr. Věrou Pálkovou náměstkyní hejtmana kraje

SMLOUVA. Mgr. Věrou Pálkovou náměstkyní hejtmana kraje Ilíilllll',]!! 11! lllll 11111 KUÍ1SP80RnZ6V SMLOUVA MORAVSKOSLEZS KÝ KRAJ - K ^AJBKÝ ÚŘAD ČÍSLO SMI 0$f X-yVYCDOD Mír ATKU) -4- Cfe... zk db. se sídlem: zastupen: 28. října 117, 702 18 Ostrava IC: 70890692

Více

INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB

INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB Generali Investments CEE, investiční splečnst, a.s. Generali Investments CEE, investiční splečnst, a.s. Obsah: 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ...

Více

Projektový manuál: SME Instrument Brno

Projektový manuál: SME Instrument Brno Prjektvý manuál: SME Instrument Brn 1 Obsah 1. C je SME Instrument?... 3 1.1 Pslání prgramu... 3 1.2 Stručný ppis prgramu... 3 2. C je SME Instrument Brn?... 3 2.1 Prč vznikl SME Instrument Brn... 3 2.2

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy ZŠ a MŠ Olmuc Hlice, Náves Svbdy 41 ŠKOLNÍ ŘÁD pracviště Mateřská škla, Náves Svbdy 38 Zpracvala: Jana Skřivánkvá Účinnst: 25.11.2013 Infrmace pdána: Vydal: záknným zástupcům dětí, pracvníkům škly MŠ Hlice

Více

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem Z a d á v a c í d k u m e n t a c e Odbrná publikace Management kulturníh cestvníh ruchu a návazné šklení pr prjekt OP RLZ - MMR Odbrná

Více

Smlouva o závazku veřejné služby zabezpečení lékařské pohotovostní služby OŠKSS: SML /LPS/2015

Smlouva o závazku veřejné služby zabezpečení lékařské pohotovostní služby OŠKSS: SML /LPS/2015 Smluva závazku veřejné služby zabezpečení lékařské phtvstní služby OŠKSS: SML /LPS/2015 uzavřená pdle ust. 1746 dst. 2 zákna č. 89/2012 Sb., bčanský zákník, ve znění pzdějších předpisů S m l u v n í s

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ *UOHSX007U4K1* UOHSX007U4K1 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0813/2015/VZ-40365/2015/523/MKv Brn 20. listpadu 2015 Úřad pr chranu hspdářské sutěže jak rgán příslušný pdle 112 zákna

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel Metodický zpravodaj autoškol č. 83/2014 školení řidičů Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel Zdroj: BOZP info.cz (Státní zdravotní ústav) Zdravotní způsobilost řidiče motorových

Více

KAPITOLA II ZÁKON NA OCHRANU OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POVINNOSTI...13 KAPITOLA III PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY K ZÁKONU O OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POPIS...

KAPITOLA II ZÁKON NA OCHRANU OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POVINNOSTI...13 KAPITOLA III PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY K ZÁKONU O OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POPIS... Zákn č. 201/2012 Sb., chraně vzduší základní pvinnsti prvzvatelů zdrjů znečišťvání vzduší ing. Zbyněk Krayzel, Pupětva 13/1383, 170 00 Praha 7 Hlešvice 266 711 179, 602 829 112 ZBYNEK.KRAYZEL@SEZNAM.CZ

Více

Úplná pravidla soutěže v rámci komunikační kampaně Ria MÁNIE

Úplná pravidla soutěže v rámci komunikační kampaně Ria MÁNIE Úplná pravidla sutěže v rámci kmunikační kampaně Ria MÁNIE Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel sutěže v rámci sutěže Ria MÁNIE (dále jen "sutěž"). Tat pravidla jsu jediným dkumentem, který

Více

Shop System - Smlouva o poskytování software

Shop System - Smlouva o poskytování software Shp System - Smluva pskytvání sftware Pskytvatel: NetSystems Slutin s.r.., zapsaná v bchdním rejstříku Městskéh sudu v Praze, ddíl C, vlžka 151732 Zenklva 37, Praha 8, Libeň 180 00 IČ: 28896416, DIČ: CZ28896416

Více

Téma č. 6 Mzdy, zákonné odvody a daně. Mzdy a zákonné odvody

Téma č. 6 Mzdy, zákonné odvody a daně. Mzdy a zákonné odvody Mzdy a záknné dvdy MZDA pracvně-právní vztah = vztah mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem pracvně-právní vztah se řídí zákníkem práce, kde je uveden, že zaměstnanci za vyknanu práci náleží MZDA je t částka,

Více

Příjem a hodnocení žádostí o podporu

Příjem a hodnocení žádostí o podporu Příjem a hdncení žádstí pdpru Seminář pr žadatele ve Specifickém cíli 2.5 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Průběžná výzva č. 16 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Ing. Barbra Pirtvá

Více

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV???

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV??? C dál p registraci Žádsti dtaci z PRV??? Evrpský zemědělský fnd pr rzvj venkva: Evrpa investuje d venkvských blastí. 1. Písemné vyrzumění registraci Žádsti na RO SZIF v Brně: Pté lze: realizvat způsbilé

Více

Veřejná zakázka SUSEN generální dodávka staveb v areálu Řež. Dodatečná informace č. 1 k zadávacím podmínkám

Veřejná zakázka SUSEN generální dodávka staveb v areálu Řež. Dodatečná informace č. 1 k zadávacím podmínkám SUSEN generální ddávka staveb v areálu Řež Ddatečná infrmace č. 1 k zadávacím pdmínkám Č.j.:SUSEN/216937/DI/001 Zadavatel bdržel dne 18. 7. 2012 následující pžadavek na ddatečné infrmace k zadávacím pdmínkám:

Více

ŠKOLÍCÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA

ŠKOLÍCÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA 2. lékařská fakulta Univerzity Karlvy v Praze V Úvalu 84, Mtl, Praha 5, PSČ 150 06 ŠKOLÍCÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA Obsah: Šklící příručka Pžární chrany 1 ÚVOD... 3 2 ODPOVĚDNOSTI NA ÚSEKU POŽÁRNÍ OCHRANY...

Více

Stanovy SKODAMOTOR Veterán Klubu

Stanovy SKODAMOTOR Veterán Klubu Článek 1 Stanvy SKODAMOTOR Veterán Klubu Název, půsbnst, sídl a symbly 1. SKODAMOTOR Veterán Klub (SVK) je samstatným suverénním a dbrvlným bčanským sdružením zájemců v blasti histrie mtrismu, zalžené

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX005YN8I* UOHSX005YN8I ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S166/2014/VZ-10181/2014/521/HKu Brn 15. května 2014 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

Úplná pravidla soutěže Windows W8.1 Zóna komfortního nákupu

Úplná pravidla soutěže Windows W8.1 Zóna komfortního nákupu Úplná pravidla sutěže Windws W8.1 Zóna kmfrtníh nákupu Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel sutěže Windws W8.1 Zóna kmfrtníh nákupu (dále jen sutěž ). Tat pravidla jsu jediným dkumentem,

Více

DŮLEŢITÉ INFORMACE A POJMY:

DŮLEŢITÉ INFORMACE A POJMY: Výzva k účasti v elektrnickém výběrvém řízení pr kmditu Prdej vyřazených sluţebních sbních vzidel SMO (dále též jen Výzva ) 1. Datum knání: DŮLEŢITÉ INFORMACE A POJMY: Sutěţní kl: 14. 6. 2011 d 10:00 hdin.

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX004YPRY* UOHSX004YPRY ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S338/2012/VZ-13234/2013/512/JHl Brn 15. července 2013 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 dst. 1 zákna

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 5.0 Znění účinné d: 14. 10. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 9. 10. 2015 Verze

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn neb ZVZ ) k tevřenému řízení na veřejnu zakázku s názvem Rzšíření Reginální kmunikační

Více

GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB

GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB Přílha č. 1b zadávací dkumentace GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB verze 1.0 Obsah 1 Vymezení cílů prjektu 3 2 Prcesní architektura 4 2.1 Základní výchdiska návrhu prcesní architektury 4 2.2 Pstup tvrby a pužité

Více

PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesco recepty - soutěž pro zaměstnance

PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesco recepty - soutěž pro zaměstnance PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesc recepty - sutěž pr zaměstnance A. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Prvzvatelem sutěže, který má na starsti technicku a rganizační stránku sutěže, je splečnst Brandz Friendz Prductin s.r.., se sídlem

Více

MMR SLUŽBY MOBILNÍHO OPERÁTORA. nadlimitní veřejná zakázky otevřeného řízení. Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj

MMR SLUŽBY MOBILNÍHO OPERÁTORA. nadlimitní veřejná zakázky otevřeného řízení. Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj Základní údaje zadávací dkumentace k veřejné zakázce zadané v zadávacím řízení dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) Název veřejné zakázky: MMR SLUŽBY

Více

Resortní systémy centralizovaného zadávání (RS CZ)

Resortní systémy centralizovaného zadávání (RS CZ) Resrtní systémy centralizvanéh zadávání (RS CZ) Transparentní nvela aneb C je v té krabici? Ing. Pavel Brž ředitel divize rzvjvých prjektů CS-PROJECT pbrz@cs-prject.cz 04. 10. 2012, Htel Olympik Tristar

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): x Chceme se učit, abychm zůstali knkurencí Nákup služeb Datum vyhlášení

Více

PROVOZNÍ ŘÁD. Preambule. Článek 1. Článek 2

PROVOZNÍ ŘÁD. Preambule. Článek 1. Článek 2 PROVOZNÍ ŘÁD Závazný prvzní řád pr prdejní akce, jarmarky a farmářské a všebecné trhy, knané na Sfijském nám. Praha 12. Prvzvatel: Tmáš Trnka, Šlikva 549/4, Praha 6 Břevnv, IČO: 150 85 678 Preambule Upravuje

Více

Předpis SŽDC Bp1 o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Účinnost od 1. října 2013

Předpis SŽDC Bp1 o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Účinnost od 1. října 2013 Předpis SŽDC Bp1 bezpečnsti a chraně zdraví při práci Účinnst d 1. října 2013 Úvd k prezentaci Tat prezentace služí především pr základní seznámení s předpisem Bp1, resp. s jeh bsahem, strukturu a nejdůležitějšími

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, STAVEBNÍHO ŘÁDU A PAMÁTKOVÉ PÉČE ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Masarykovo náměstí 1, 741 01 Nový Jičín

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, STAVEBNÍHO ŘÁDU A PAMÁTKOVÉ PÉČE ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Masarykovo náměstí 1, 741 01 Nový Jičín MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, STAVEBNÍHO ŘÁDU A PAMÁTKOVÉ PÉČE ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Masarykv náměstí 1, 741 01 Nvý Jičín VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE Č.J.: SP. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.:

Více

Témata modulu a úkoly jsou využitelné ve výuce tematické oblasti RVP Člověk a svět práce ve středních školách.

Témata modulu a úkoly jsou využitelné ve výuce tematické oblasti RVP Člověk a svět práce ve středních školách. Vstup na trh práce Antace Mdul ppisuje přístupy, způsby a dvednsti ptřebné pr úspěšné hledání práce. Jeh sučástí jsu úkly k jedntlivým tématům a výběr adres pracvních serverů s nabídkami práce. Tip pr

Více

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Ministerstv vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádstí finanční pdpru v rámci Integrvanéh peračníh prgramu 1. Identifikace výzvy Čísl kla výzvy: 03 kntinuální Celkvá částka pr tut výzvu

Více

MUBRP009QI6K MĚSTSKÝ ÚŘADBROUMOV odbor stavebního úřadu a územního plánování, třída Masarykova 239, 550 01 Broumov ROZHODNUTÍ

MUBRP009QI6K MĚSTSKÝ ÚŘADBROUMOV odbor stavebního úřadu a územního plánování, třída Masarykova 239, 550 01 Broumov ROZHODNUTÍ MUBRP009QI6K MĚSTSKÝ ÚŘADBROUMOV dbr stavebníh úřadu a územníh plánvání, třída Masarykva 239, 550 01 Brumv SPIS. ZN.: Č.J.: Oprávněná úřední sba TEL: E-MAIL: DATUM: MUBR 8720/2016 ST,ÚP/SD PDMUBR 16388/2016

Více

STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR

STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR Článek 1 Název a sídl 1. Dctr Wh FanClub ČR je bčanským sdružením fyzických sb vytvřeným v suladu se záknem č.83/1990 Sb. sdružvání bčanů. Je samstatným právním subjektem

Více

Informace k přijímacímu řízení na SŠ pro šk. rok 2016/2017

Informace k přijímacímu řízení na SŠ pro šk. rok 2016/2017 Infrmace k přijímacímu řízení na SŠ pr šk. rk 2016/2017 Přinášíme pdrbné infrmace k přijímacímu řízení žáků 9., 7. a 5. rčníků. Prfesní rientaci v 9. třídách zajišťuje výchvná pradkyně D. Knečná ve splupráci

Více

. j vamm. Strachoněm náměstkem hejtmana kraje

. j vamm. Strachoněm náměstkem hejtmana kraje KUMSP08SF9EV SMLUVA pdnájmu prstr a pskytvání služeb uzavřena mezi lmravak0s.i-e.zsky KRAJ - KRAJSKY ÚŘAD; ČÍSI/) SMLUVY a)datku) 0- ttu př. čísl //r rk l& zkr. db. nájemcem: a pdnájemníkem: stravské výstavy,

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY

VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY KDO JSME A KOMU SLOUŽÍME platná d 1. 4. 2015 Charakteristika dlehčvací služby Odlehčvací služba je terénní služba pskytvaná sbám, které mají sníženu sběstačnst z důvdu

Více

ZMĚNA Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU BAKOV

ZMĚNA Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU BAKOV ZMĚNA Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU BAKOV DOKUMENTACE PRO VEŘEJNÉ ŘÍZENÍ Ing. arch. Břetislav Malinvský ARCHINVEST 11/2014 Identifikační údaje přizvatele a zpracvatele Obec, vydávající ÚPD: Měst Bakv nad Jizeru

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.:úohs-s473/2012/vz-23304/2012/531/rni V Praze dne: 10. prosince 2012

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.:úohs-s473/2012/vz-23304/2012/531/rni V Praze dne: 10. prosince 2012 *UOHSX004NM2Z* UOHSX004NM2Z ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.:úohs-s473/2012/vz-23304/2012/531/rni V Praze dne: 10. prsince 2012 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna

Více

Elektrická deska udržující teplo

Elektrická deska udržující teplo Elektrická deska udržující tepl 114.360 114.361 114.362 V1/1209 CZ 1. Obecné infrmace 134 1.1 Infrmace týkající se návdu k bsluze 134 1.2 Vysvětlivky symblů 134 1.3 Zdpvědnst výrbce a záruka 135 1.4 Ochrana

Více

Obchodní podmínky ElektroInternet.cz Jak mi bude zboží doručeno? Jak zaplatit? Jak koupit zboží na splátky? Jak reklamovat zboží?

Obchodní podmínky ElektroInternet.cz Jak mi bude zboží doručeno? Jak zaplatit? Jak koupit zboží na splátky? Jak reklamovat zboží? Obchdní pdmínky ElektrInternet.cz Jak mi bude zbží dručen? Jak zaplatit? Jak kupit zbží na splátky? Jak reklamvat zbží? Obchdní pdmínky zde uvedené platí pr nákup v internetvém bchdě ElektrInternet.cz,

Více

projekty jsou vybírány na základě preferenčních kritérií

projekty jsou vybírány na základě preferenčních kritérií III.1.1 Diverzifikace činnstí nezemědělské pvahy Charakteristika patření patření je zaměřen na realizaci jedntlivých aktivit ve venkvských blastech v rámci diverzifikace činnstí zemědělských subjektů (malých

Více

Tvorba jednotného zadání závěrečné zkoušky ve školním roce 2010/2011

Tvorba jednotného zadání závěrečné zkoušky ve školním roce 2010/2011 Tvrba jedntnéh zadání závěrečné zkušky ve šklním rce 2010/2011 bry středníh vzdělání kategrie E pracvní verze 1 Obsah I. Organizace tvrby JZZZ 1. Harmngram tvrby JZZZ 4 2. Činnst autrskéh týmu 6 3. Kntakty

Více

Zpráva pro uživatele

Zpráva pro uživatele Zpráva pr uživatele verze 1.0 Zpráva pr uživatele Histrie dkumentu: Verze Datum Schválil 1.0 26.7.2005 Manažer QCA e-mail: manager.pstsignum@cpst.cz Tent dkument pskytuje základní přehled hierarchii certifikačních

Více

SEGMENT SPOTŘEBITEL. (úvěry pro FOO)

SEGMENT SPOTŘEBITEL. (úvěry pro FOO) SEGMENT SPOTŘEBITEL (úvěry pr FOO) I. Základní parametry AKCENTA sptřebitelských úvěrů (definvané záknem č. 145/2010 Sb., sptřebitelském úvěru a změně některých záknů) Výše úvěru : 300.000 Kč až 1.880.000

Více

Všeobecné smluvní podmínky provozu služby Outsourcing e- spis LITE

Všeobecné smluvní podmínky provozu služby Outsourcing e- spis LITE Všebecné smluvní pdmínky prvzu služby Outsurcing e- spis LITE Následující ujednání jsu všebecně platnými Všebecnými smluvními pdmínkami prvzu služby Outsurcing e-spis LITE (dále jen Pdmínky), které nabízí

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROŽNOV POD RADHOŠTĚM VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROŽNOV POD RADHOŠTĚM VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÝ ÚŘAD ROŽNOV POD RADHOŠTĚM PRÁVNÍ ODBOR VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PRÁVNÍHO ODBORU ZA ROK 2010 Dne 18.2.2011 Zpracvala Mgr. Olga Vrublvá, veducí právníh dbru 1 Obsah: 1. Úvd 2. Přehled nejdůležitějších

Více

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ SMLOUVA O DÍLO

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ SMLOUVA O DÍLO Il INTEGROVANÝ OPERAČNÍ PROGRAM EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ Kraj vysčina KUJIP00ZG0V8 SMLOUVA O DÍLO uzavřená pdle 536 a násl., zákna č. 513/1991 Sb., Obchdní zákník, v platném znění, na akci 1.

Více

Plán odpadového hospodářství

Plán odpadového hospodářství Plán dpadvéh hspdářství Rztk výrční vyhdncení za rk 2008 Květen 2009 Vypracval: ing. Zdeněk Smejkal Kancelář Ing. Pavla Nváka, Zámecká 384, 335 61 Spálené Příčí ing.pavel.nvak@seznam.cz ; tel. 603161021

Více

"ÚzP v Boskovicích- rekonstrukce budovy č.p. 2026 a č.p. 2096 11

ÚzP v Boskovicích- rekonstrukce budovy č.p. 2026 a č.p. 2096 11 .nanční ředitelství :a 1, Luzarská ls/7 a~ SMLOUVA O DÍLO uzavřená pdle ustanvení 2586 a násl. zákna č. 89/2012 Sb., Občanský zákník, v platné znění (dále jen "Občanský zákník"), (dále jen" Sluva") Název

Více

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ Místní akční plán Místní akční plán je suhrnný dkument zahrnující něklik částí. Obsahuje analyticku část (zejména metaanalýza stávajících dkumentů, analýza vyvlaná plánváním specifických témat, zjišťvání

Více

Stanovisko k dokumentu Řešení dalšího postupu územně ekologických limitů těžby hnědého uhlí v severních Čechách ze srpna 2015

Stanovisko k dokumentu Řešení dalšího postupu územně ekologických limitů těžby hnědého uhlí v severních Čechách ze srpna 2015 Svaz průmyslu a dpravy České republiky Cnfederatin f Industry f the Czech Republic Stanvisk k dkumentu Řešení dalšíh pstupu územně eklgických limitů těžby hnědéh uhlí v severních Čechách ze srpna 2015

Více

Návrh zákona o evidenci tržeb připomínkové řízení

Návrh zákona o evidenci tržeb připomínkové řízení Návrh zákna evidenci tržeb připmínkvé řízení Infrmace k 31.3.2015 (a k 9.4.2015) Zpracval: Bhuslav Čížek, SHP SP ČR Znění předlžené p úpravách vychází z připmínkvéh řízení a jednání s MF. Veškeré naše

Více

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace. Základní škola Úvaly, okres Praha - východ nám. Arnošta z Pardubic 8, 250 82 Úvaly ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace. Základní škola Úvaly, okres Praha - východ nám. Arnošta z Pardubic 8, 250 82 Úvaly ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škla Úvaly, kres Praha - výchd nám. Arnšta z Pardubic 8, 250 82 Úvaly ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 816/2015 Vypracval: Schválil: Pedaggická rada prjednala dne: 31. 8. 2015 Šklská

Více

poř. asi.i rol Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon I. Smluvní strany

poř. asi.i rol Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon I. Smluvní strany lllll KUMSP0eVSP8 MRAVSKSt.h r /,skv' KRAJ KRAJSKÝ 0ŘA1 _^'ÍSU.SMJ.i^UVV(iJIATKln př. asi.i rl Smluva závazku veřejné služby a vyrvnávací platbě za jeh výkn k;

Více

STŘEDOČESKÝ KRAJ ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE STŘEDOČESKÉHO KRAJE V UPLYNULÉM OBDOBÍ (2012 2016)

STŘEDOČESKÝ KRAJ ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE STŘEDOČESKÉHO KRAJE V UPLYNULÉM OBDOBÍ (2012 2016) STŘEDOČESKÝ KRAJ ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE STŘEDOČESKÉHO KRAJE V UPLYNULÉM OBDOBÍ (2012 2016) návrh pr schválení dle 42 zákna č. 183/2006 Sb., územním plánvání a stavebním řádu (stavební

Více

Bohužel nejste jediní. Jak se v této džungli orientovat a jaké jsou možnosti při prodeji nemovitosti se dozvíte na následujících stránkách.

Bohužel nejste jediní. Jak se v této džungli orientovat a jaké jsou možnosti při prodeji nemovitosti se dozvíte na následujících stránkách. SITUACE NA MÍSTNÍM TRHU Na českém trhu panuje nedůvěra v realitní kanceláře a makléře. Spusta makléřů na trhu se chvá nepctivě. Většina realitních makléřů jsu špatní makléři. Dále dchází k bezdůvdnému

Více

NÁSTUPNÍ PŘÍRUČKA SPOLEČNOSTI CYRRUS, a.s. Vaše spolupráce s personálním oddělením

NÁSTUPNÍ PŘÍRUČKA SPOLEČNOSTI CYRRUS, a.s. Vaše spolupráce s personálním oddělením NÁSTUPNÍ PŘÍRUČKA SPOLEČNOSTI CYRRUS, a.s. Vaše splupráce s persnálním ddělením Naše splečnst má pr své ptřeby ale i pr ptřeby Vás, zaměstnanců zřízen persnální ddělení. Jeh pracvníci budu jedni z prvních,

Více

HI-avÍ uěsr PRAHA MAGISTRÁr HI-nvÍH věsra PRAHY DBR ŽtvrÍH PRsrŘBÍ 'me I Dmeček - dpady s.r.. Dřevčická 44 08 00 Praha 0 IC Váš dpis zn' Vyřizuje l 64048772 I telefn Datum Ing.Kříčkvál236004383 23,06.20

Více

Referenční obsah kyslíku % O 2. Emisní limit v mgm 3 vztaženo na normální podmínky a suchý plyn CO org. látky jako TOC

Referenční obsah kyslíku % O 2. Emisní limit v mgm 3 vztaženo na normální podmínky a suchý plyn CO org. látky jako TOC 1) Ovzduší 1. Budu ddržvány navržené emisní limity u středníh zdrje znečišťvání vzduší dle tabulky č. 1. Tabulka č. 1 Emisní zdrje a navržené závazné emisní limity Jmenvitý tepelný výkn (MW) Emisní limit

Více

Příloha č. 9. Podmínky Výběru hotovosti a Bezhotovostního převodu. 1. Podmínky Výběru hotovosti prostřednictvím Bankomatu

Příloha č. 9. Podmínky Výběru hotovosti a Bezhotovostního převodu. 1. Podmínky Výběru hotovosti prostřednictvím Bankomatu Přílha č. 9 Pdmínky Výběru htvsti a Bezhtvstníh převdu 1. Pdmínky Výběru htvsti prstřednictvím Bankmatu 1.1. Obecné pdmínky pr Výběr htvsti Htvst lze vybrat u neúčelvé Dávky až d výše dispnibilníh zůstatku

Více

VÝZVA. k podání nabídky na provoz Kavárny na Nákladovém nádraží Žižkov

VÝZVA. k podání nabídky na provoz Kavárny na Nákladovém nádraží Žižkov VÝZVA k pdání nabídky na prvz Kavárny na Nákladvém nádraží Žižkv Vyhlašvatel/zadavatel: Nárdní filmvý archiv, státní příspěvkvá rganizace se sídlem Malešická 12, Praha 3, 130 00, Č: 00057266 zřízená rzhdnutím

Více

Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy, Korunní 98, Praha 10, 101 00

Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy, Korunní 98, Praha 10, 101 00 X. kngres Medicína katastrf Brn 5. únra 2015 MU s nebezpečnu chemicku látku - cvičení Metr Ing. Jarslav Slezák Zdravtnická záchranná služba hl. m. Prahy, Krunní 98, Praha 10, 101 00 ABSTRAKT Dne 22. 10.

Více

FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK. Vyplní odbor kultury a cestovního ruchu města Písku: Číselný kód žádosti: Počet získaných bodů:

FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK. Vyplní odbor kultury a cestovního ruchu města Písku: Číselný kód žádosti: Počet získaných bodů: FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK Vyplní dbr kultury a cestvníh ruchu města Písku: Číselný kód žádsti: Pčet získaných bdů: 511. /1/.. Pznámka: Jedntlivé ple frmuláře jsu uzamčeny pr grafické úpravy. Pkud vám

Více

Evropská unie KUPNÍ SMLOUVA

Evropská unie KUPNÍ SMLOUVA KUMSPe@SG7AG ÍWRyvvSKSÍ-ZSKY fljtaj fají/ufíhvciřad í TíPITi SMLUVY (DDATKU) -J- **** * * * * Investie d vaší budunstí vrpská unie *** PDPRVÁN Z VRPSKÉH FNDU Mravskslezsk PR RGINÁLNÍ RZVJ KUPNÍ SMLUVA

Více

ROZHODNUTÍ. rozhodnutí o změně stavby

ROZHODNUTÍ. rozhodnutí o změně stavby Městský úřad Řevnice Stavební úřad náměstí Krále Jiříh z Pděbrad čp. 74, PSČ 25230 tel. 25772 0223, fax 25772 0160 Spis.zn.: Čj.: Vyřizuje: Řevnice: 2551/2010 0974/2011lSU/Sa Ing. Michaela 2.3.201 I Šádkvá

Více

30. výzva Ministerstva životního prostředí

30. výzva Ministerstva životního prostředí Čísl výzvy v MS 2014+: 05_16_030 Název výzvy v MS 2014+: MŽP_30. výzva, PO 4, SC 4.4, klvá 30. výzva Ministerstva živtníh prstředí k pdávání žádstí pskytnutí pdpry v rámci Operačníh prgramu Živtní prstředí

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod Výzva k pdání nabídky na veřejnu zakázku: Právní služby a pradenství pr Reginální radu reginu sudržnsti Jihvýchd zadávanu pdle 6 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, jak zakázku

Více

Ú ř a d m ě s t y s e O k ř í š k y stavební úřad

Ú ř a d m ě s t y s e O k ř í š k y stavební úřad Ú ř a d m ě s t y s e O k ř í š k y stavební úřad Jihlavská 1, 675 21 Okříšky SPIS. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: UMOK/SU-543/10-M Milstná Jitka 568 839 255 milstna@u.krisky.cz DATUM: 29.9.2010 V Y H L

Více

Kotlík na polévku Party

Kotlík na polévku Party Ktlík na plévku Party 100.054 V3/0107-1 - CZ 1. Obecné infrmace 102 1.1 Infrmace týkající se návdu k bsluze 102 1.2 Vysvětlivky symblů 102 1.3 Zdpvědnst výrbce a záruka 102-103 1.4 Ochrana autrských práv

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

Kupní smlouva číslo: č. zhotovitele: 3396/2013/169. Město Bohumín Masarykova 158 735 81, Bohumín Ing. Petrem Víchou, starostou města

Kupní smlouva číslo: č. zhotovitele: 3396/2013/169. Město Bohumín Masarykova 158 735 81, Bohumín Ing. Petrem Víchou, starostou města Kupní smluv čísl: č. zhtvitele: 3396/2013/169 I. Smluvní strny 1.1. Kupující: Sídl: Zstupený: zástupce pvěřený k jednání ve věcech: IC: DIČ: Dňvý režim: Bnkvní spjení: C.účtu: Tel.č.: 1.2. Prdávjící: Sídl:

Více

Vyzýváme Vás k podání cenové nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu nazvané

Vyzýváme Vás k podání cenové nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu nazvané Husv náměstí 42 41156 Bhušvice nad Ohří tel.: +420 416781122 fax: +420 416781122 e-mail: mu@bhusvice.cz Bhušvice nad Ohří, dne 8.března 2011 Věc: Výzva k pdání cenvé nabídky na veřejnu zakázku maléh rzsahu

Více

Mikrovlnná trouba 610.836

Mikrovlnná trouba 610.836 Mikrvlnná truba 610.836 CZ Uchvejte tut příručku na dstupném místě v blízksti přístrje! V1/0806 OBSAH 1. Obecné infrmace...2 2. Bezpečnst... 4 3. Ddání, balení a skladvání...5 4. Technické vlastnsti...6

Více

Varování podle - použití a dopady. Adam Kučínský ředitel odbor regulace

Varování podle - použití a dopady. Adam Kučínský ředitel odbor regulace Varvání pdle - pužití a dpady 12 ZKB Adam Kučínský ředitel dbr regulace Disclaimer Prezentace bsahuje infrmace platné ke dni její realizace, tedy k 16. 4. 2019. Infrmace, fakta a údaje bsažené v prezentaci

Více

Akční plán města Žďár nad Sázavou

Akční plán města Žďár nad Sázavou AKČNÍ PLÁN MĚSTA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU říjen 2007 Obecně dkumentu Akční plán města Žďár nad Sázavu je dkument, kde dchází ke knkrétnímu rzpracvání vhdných rzvjvých záměrů města v kratším časvém hrizntu. Akční

Více

1 ÚVOD 3 2 OBECNÁ ČÁST 5 3 POJIŠTĚNCI 11

1 ÚVOD 3 2 OBECNÁ ČÁST 5 3 POJIŠTĚNCI 11 OBSAH 1 ÚVOD 3 2 OBECNÁ ČÁST 5 3 POJIŠTĚNCI 11 4 ZÁKLADNÍ FOND ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 13 4.1 ZÁMĚRY VÝVOJE HOSPODAŘENÍ ZFZP 13 4.2 TVORBA, PŘÍJMY ZFZP 19 4.3 ČERPÁNÍ, VÝDAJE ZFZP 21 4.3.1 SMLUVNÍ POLITIKA

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4130-80-2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4130-80-2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4130-80-2015 bvyklé ceně nemvitsti - pzemku parcel.č. 846 se stavbu garáže na pzem. parc.č. 846, bec Pardubice, k.ú. Svítkv, kres Pardubice, kraj Pardubický Objednavatel znaleckéh psudku:

Více