ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE"

Transkript

1 *UOHSX003WQC1* UOHSX003WQC1 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S523/2011/VZ-19003/2011/520/ABr V Brně dne: 30. března 2012 Rzhdnutí nabyl právní mci dne Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne na návrh ze dne , jehž účastníky jsu zadavatel Krajská nemcnice Liberec, a.s., IČ , Husva 10, Liberec I, Staré Měst, za niž jedná Ing. Jiří Veselka, MBA, předseda představenstva, navrhvatel ALINEX - Kácvská, s. r.., IČ , Rháčva 1480/76, Praha 3, za niž jedná Zdeňka Kácvská, jednatelka, vybraný uchazeč Siemens, s. r.., IČ , Siemensva 1, Praha 13, za niž jednají Ing. Eduard Palíšek, Ph.D., MBA a Dipl.-Kfm. Rudlf Fischer, jednatelé, ve správním řízení zastupena na základě plné mci ze dne JUDr. Martinem Nedelku, Ph. D., advkátem, AK Schönherr s. r.., nám. Republiky 1079/1a, Praha, ve věci přezkumání úknů zadavatele vymezených bsahem návrhu ve veřejné zakázce Ddávka extrakrprálníh littryptru pr urlgické ddělení KNL, a. s. zadávané v tevřeném řízení, jehž známení byl dne uveřejněn v infrmačním systému veřejných zakázkách pd evidenčním číslem a v Úředním věstníku Evrpské unie dne pd značku 2011/S , a ve věci mžnéh neddržení pstupu stanvenéh záknem č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů, při stanvení technickéh kvalifikačníh předpkladu pdle 56 dst. 1 písm. a) citvanéh zákna, rzhdl takt:

2 I. Zadavatel Krajská nemcnice Liberec, a.s., IČ , Husva 10, Liberec I, Staré Měst neddržel pstup stanvený v ustanvení a. 50 dst. 3 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů, v návaznsti na 6 citvanéh zákna tím, že v zadávací dkumentaci nemezil rzsah pžadvané kvalifikace puze na infrmace a dklady bezprstředně suvisející s předmětem veřejné zakázky, když pžadval dlžení realizace alespň 1 zakázky na ddávku extrakrprálníh littryptru v ČR, čímž prušil zásadu zákazu diskriminace zadávacíh řízení, b. 60 dst. 1 citvanéh zákna, když nevylučil z účasti v zadávacím řízení uchazeče Siemens, s. r.., IČ , Siemensva 1, Praha 13, který neprkázal splnění technickéh kvalifikačníh předpkladu pdle 56 dst. 1 písm. a) citvanéh zákna stanvenéh v bdu D str. 7 zadávací dkumentace, když předlžil seznam významných ddávek realizvaných ddavatelem v psledních 3 letech s uvedením jejich rzsahu a dby plnění, kde jak jediná plžka byla uvedena ddávka extrakrprálníh littryptru pr Fakultní nemcnici Plzeň, která však nebyla řádně ddána, a tyt pstupy mhly pdstatně vlivnit výběr nejvhdnější nabídky. II. Jak patření k nápravě Úřad pr chranu hspdářské sutěže pdle 118 dst. 1 citvanéh zákna ruší zadávací řízení na veřejnu zakázku Ddávka extrakrprálníh littryptru pr urlgické ddělení KNL, a. s. zadávanu v tevřeném řízení, jehž známení byl dne uveřejněn v infrmačním systému veřejných zakázkách pd evidenčním číslem a v Úředním věstníku Evrpské unie dne pd značku 2011/S III. Pdle 119 dst. 2 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů, a pdle 1 dst. 1 vyhlášky č. 328/2006 Sb., kteru se stanví paušální částka nákladů řízení přezkumání úknů zadavatele pr účely zákna veřejných zakázkách, se zadavateli Krajská nemcnice Liberec, a.s., IČ , Husva 10, Liberec I, Staré Měst ukládá uhradit náklady řízení ve výši ,-- Kč (třicet tisíc krun českých). Náklady řízení jsu splatné d dvu měsíců d nabytí právní mci tht rzhdnutí. 2

3 Průběh zadávacíh řízení ODŮVODNĚNÍ 1. Úřad pr chranu hspdářské sutěže (dále jen Úřad ) bdržel dne návrh navrhvatele splečnst ALINEX - Kácvská, s. r.., IČ , Rháčva 1480/76, Praha 3, za niž jedná Zdeňka Kácvská, jednatelka (dále jen navrhvatel neb ALINEX ) na přezkumání úknů zadavatele Krajská nemcnice Liberec, a.s., IČ , Husva 10, Liberec I, Staré Měst, za niž jedná Ing. Jiří Veselka, MBA, předseda představenstva (dále jen zadavatel ) učiněných při zadávání veřejné zakázky Ddávka extrakrprálníh littryptru pr urlgické ddělení KNL, a. s. zadávané v tevřeném řízení, jehž známení byl dne uveřejněn v infrmačním systému veřejných zakázkách pd evidenčním číslem a v Úředním věstníku Evrpské unie dne pd značku 2011/S Zadavatel v známení zadávacíh řízení v části III. PODMÍNKY ÚČASTI bd 2.3. týkající se technických kvalifikačních předpkladů uvedl, že ke splnění technickéh kvalifikačníh předpkladu pdle 56 dst. 1 písm. a) zákna pžaduje seznam významných ddávek realizvaných ddavatelem v psledních 3 letech s uvedením jejich rzsahu a dby plnění. 3. Dále zadavatel v části D zadávací dkumentace na str. 7 upřesnil, že tent technický kvalifikační předpklad splní ddavatel, který výše uvedeným způsbem dlží realizaci alespň 1 zakázky na ddávku extrakrprálníh littryptru v ČR. 4. Z prtklu tevírání bálek s nabídkami ze dne vyplývá, že zadavatel ve lhůtě pr pdání nabídek bdržel nabídky pěti uchazečů. Pdle zprávy psuzení a hdncení nabídek ze dne hdntící kmise dpručila zadavateli uzavřít smluvu s uchazečem Siemens, s. r.., IČ , Siemensva 1, Praha 13, za niž jednají Ing. Eduard Palíšek, Ph.D., MBA a Dipl.-Kfm. Rudlf Fischer, jednatelé, ve správním řízení zastupena na základě plné mci ze dne JUDr. Martinem Nedelku, Ph. D., advkátem, AK Schönherr s. r.., nám. Republiky 1079/1a, Praha (dále jen Siemens neb vybraný uchazeč ), nebť jeh nabídka byla vyhdncena jak eknmicky nejvýhdnější. Zadavatel rzhdl výběru nejvhdnější nabídky dne Dpisem z téhž dne zadavatel známil výběr nejvhdnější nabídky všem uchazečům. 5. Prti rzhdnutí zadavatele přidělení veřejné zakázky ze dne , které uchazeč splečnst ALINEX - Kácvská, s. r.., IČ , Rháčva 1480/76, Praha 3, za niž jedná Zdeňka Kácvská, jednatelka (dále jen ALINEX ), bdržel dne pdal dne uchazeč ALINEX námitky, které zadavatel bdržel dne Zadavatel námitkám p přezkumání jejich právněnsti nevyhvěl; rzhdnutí zadavatele námitkách ze dne bdržel uchazeč ALINEX dne Vzhledem k tmu, že uchazeč nepvažval rzhdnutí zadavatele námitkách za učiněné v suladu se záknem, pdal dpisem ze dne návrh na zahájení řízení přezkumání úknů zadavatele (dále jen návrh ) u Úřadu. 6. Úřad bdržel návrh dne a tímt dnem byl pdle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále je zákn ) zahájen správní řízení přezkumání úknů zadavatele. Zadavatel bdržel návrh dne

4 Správní řízení 7. Navrhvatel ve svém návrhu na zahájení správníh řízení mim jiné uvádí, že vybraný uchazeč nesplnil technické kvalifikační předpklady pdle 56 dst. 1 písm. a) zákna, když k prkázání splnění technických kvalifikačních předpkladů ddavatele pr plnění veřejné zakázky předlžil seznam významných ddávek realizvaných ddavatelem v psledních 3 letech s uvedením jejich rzsahu a dby plnění, přičemž v případě ddávky littryptru pr Fakultní nemcnici v Plzni (dále jen referenční ddávka, referenční zadavatel ) uvedl, že přístrj byl tmut referenčnímu zadavateli již ddán, ačkliv z známení zadání zakázky Stavební úpravy peračníh sálu Urlgické kliniky ze dne vyplývá, že předmětná stavební zakázka nezbytná pr splnění referenční veřejné zakázky na ddávku littryptru pr Fakultní nemcnici v Plzni byla zadána pzději, než vybraný uchazeč Siemens deklarval ve svém prhlášení ddání referenčníh přístrje referenčnímu zadavateli. Na základě těcht skutečnstí navrhvatel zastává názr, že zadavatel pstupval v rzpru se záknem, když vybranéh uchazeče nevylučil ze zadávacíh řízení pr nesplnění technických kvalifikačních předpkladů pdle 56 dst. 1 písm. a) zákna, a navrhuje zrušit rzhdnutí zadavatele výběru nejvhdnější nabídky, nebť referenční ddávka nebyla v dbě prhlášení vybranéh uchazeče Siemens řádně ddána. 8. K návrhu na zahájení správníh řízení zadavatel ve svém vyjádření ze dne mim jiné uvedl, že při psuzvání kvalifikace uchazečů nebyly shledány žádné nedstatky. 9. Účastníky správníh řízení pdle 116 zákna jsu zadavatel, navrhvatel, vybraný uchazeč. 10. Zahájení správníh řízení známil Úřad účastníkům řízení dpisem ze dne č. j. ÚOHS-S523/2011/VZ-18158/2011/520/ABr. Sučasně vydal Úřad usnesení č. j. ÚOHS- S523/2011/VZ-18236/2011/520/ABr ze dne , v němž stanvil účastníkům řízení lhůtu, v níž byli právněni navrhvat důkazy, či činit jiné návrhy, a lhůtu, ve které se mhli vyjádřit k pdkladům rzhdnutí. 11. K zajištění účelu správníh řízení vydal dne Úřad rzhdnutí č.j. ÚOHS- S523/2011/VZ-18257/2011/520/ABr předběžném patření, kterým zadavateli zakázal uzavřít smluvu v šetřeném zadávacím řízení, a t až d dby nabytí právní mci rzhdnutí, kterým bude správní řízení uknčen. 12. Úřad usnesením č. j. ÚOHS-S523/2011/VZ-19491/2011/520/ABr ze dne účastníky řízení seznámil se zjištěnými skutečnstmi, zejména s pchybnstí, zda zadavatel vymezil v zadávací dkumentaci pžadavky na prkázání splnění technickéh kvalifikačníh předpkladu pdle 56 dst. 1 písm. a) zákna nediskriminačním způsbem. Sučasně tímt usnesením stanvil účastníkům řízení nvu lhůtu, v níž mhli navrhvat důkazy, činit jiné návrhy, a lhůtu, ve které se mhli vyjádřit k pdkladům rzhdnutí. 13. Žádný z účastníků řízení se k výše uvedenému usnesení nevyjádřil. 4

5 14. Stanvení nezáknnéh kvalifikačníh pžadavku zužujícíh ptencinální uchazeče puze na uchazeče se zkušenstmi s ddávkami předmětnéh přístrje na území ČR v zadávací dkumentaci mhl dradit další zájemce předmětnu veřejnu zakázku půsbící na území ČR mající zkušensti s realizací ddávek v jiných státech Evrpské unie, a mhl tak pdstatně vlivnit přadí úspěšnsti nabídek. Prt Úřad vyzval tři uchazeče, MEDKONSULT, s. r.., IČ , Balcárkva 1258/8, Olmuc, MEDIFINE a. s., IČ , Flrianva 440/17, Brn, MEDIPO - ZT, s. r.., IČ , Khutva 24, Brn, kteří pžádali zadávací dkumentaci, ale nepdali nabídky v předmětném zadávacím řízení, dpisem č. j. ÚOHS-S523/2011/VZ-20651/2011/520/ABr ze dne , aby sdělili knkrétní důvd nepdání nabídky. 15. Pžadvané vyjádření jmenvaných ddavatelů bdržel Úřad ve dnech , a Závěry Úřadu 16. Úřad přezkumal na základě 112 zákna případ ve všech vzájemných suvislstech, p zhdncení všech pdkladů, zejména zadávací dkumentace, nabídek všech uchazečů a na základě vlastníh zjištění knstatuje, že zadavatel při zadávání šetřené veřejné zakázky neddržel pstup stanvený v ustanvení 50 dst. 3 zákna v návaznsti na 6 zákna tím, že v zadávací dkumentaci nemezil rzsah pžadvané kvalifikace puze na infrmace a dklady bezprstředně suvisející s předmětem veřejné zakázky, když pžadval dlžení realizace alespň 1 zakázky na ddávku extrakrprálníh littryptru v ČR, čímž prušil zásadu zákazu diskriminace zadávacíh řízení; ustanvení 60 dst. 1 zákna, když nevylučil z účasti v zadávacím řízení uchazeče Siemens, který neprkázal splnění technickéh kvalifikačníh předpkladu pdle 56 dst. 1 písm. a) zákna stanvenéh v bdu D str. 7 zadávací dkumentace, když předlžil seznam významných ddávek realizvaných ddavatelem v psledních 3 letech s uvedením jejich rzsahu a dby plnění, kde jak jediná plžka byla uvedena ddávka extrakrprálníh littryptru pr Fakultní nemcnici Plzeň, která nebyla ještě řádně ddána; a tyt pstupy mhly pdstatně vlivnit výběr nejvhdnější nabídky. Stanvení technických kvalifikačních předpkladů 17. Pdle 50 dst. 2 zákna pžadavky na prkázání splnění kvalifikace stanví veřejný zadavatel v známení či výzvě zahájení zadávacíh řízení. Pdrbná specifikace těcht pžadavků může být uvedena v kvalifikační či zadávací dkumentaci. 18. Pdle 50 dst. 3 zákna je veřejný zadavatel pvinen mezit rzsah pžadvané kvalifikace puze na infrmace a dklady bezprstředně suvisející s předmětem veřejné zakázky. 19. Zadavatel je dále pvinen při pstupu pdle tht zákna ddržvat zásady transparentnsti, rvnéh zacházení a zákazu diskriminace stanvené v 6 zákna. 20. K prkázání splnění technických kvalifikačních předpkladů ddavatele pdle 56 dst. 1 písm. a) zákna pr plnění předmětné veřejné zakázky na ddávku zadavatel v známení zahájení zadávacíh řízení pžadval předlžení seznamu významných ddávek realizvaných ddavatelem v psledních 3 letech s uvedením jejich rzsahu a dby plnění; přílhu tht seznamu musí být 5

6 svědčení vydané či pdepsané veřejným zadavatelem, pkud byl zbží ddán veřejnému zadavateli, svědčení vydané jinu sbu, pkud byl zbží ddán jiné sbě než veřejnému zadavateli, neb čestné prhlášení ddavatele, pkud byl zbží ddán jiné sbě než veřejnému zadavateli a není-li sučasně mžné svědčení pdle bdu 2 d tét sby získat z důvdů spčívajících na její straně 21. Zadavatel v bdě D TECHNICKÉ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY na straně 7 zadávací dkumentace upřesnil, že k prkázání tht technickéh kvalifikačníh předpkladu pžaduje dlžení realizace alespň 1 zakázky na ddávku extrakrprálníh littryptru v ČR. Dále pžadval, aby ddavatel předlžil seznam v pdbě čestnéh prhlášení, kde strukturvaně (v pdbě tabulky) uvede níže uvedené údaje: název bjednatele, ppis ddávky, značení zdravtnickéh zařízení, celkvý rzsah plnění, a t za jedntlivé rky plnění veřejné zakázky, dba plnění, údaj tm, zda je přilžen svědčení či prhlášení bjednatele řádném pskytnutí ddávky. 22. Zadavatel bdržel sm žádstí zadávací dkumentaci, nabídky pdal pět uchazečů 23. K výše uvedenému stanvení pžadavků na prkázání splnění kvalifikace Úřad uvádí, že pdle 50 dst. 2 zákna zadavatel může pdrbně specifikvat pžadavky na prkázaní technických kvalifikačních předpkladů v kvalifikační či zadávací dkumentaci, nemůže se však d specifikace uvedené v známení zahájení zadávacíh řízení zásadním způsbem dlišvat a vymezit technické kvalifikační předpklady mezujícím způsbem a snížit tak pčet v úvahu přicházejících ddavatelů, zvlášť, když tt mezení nemá bezprstřední suvislst s předmětem veřejné zakázky. 24. Dále zadavatel pžadval k prkázání splnění technických kvalifikačních předpkladů ddavatele pdle 56 dst. 1 písm. f) zákna, aby ddavatel předlžil dklady prkazující shdu nabízených výrbků vydaných příslušným rgánem. 25. Úřad k tmut pžadavku zadavatele uvádí, že pdle 4 nařízení vlády č. 176/2008 Sb., technických pžadavcích na strjní zařízení, před uvedením strjníh zařízení na trh neb d prvzu zajišťuje výrbce neb jeh zplnmcněný zástupce psuzení shdy pdle 5 citvanéh vládníh nařízení. Přílha č. 2 tht vládníh nařízení uvádí, že prhlášení shdě bsahuje prhlášení, že strjní zařízení knkrétníh výrbce splňuje všechna příslušná ustanvení předmětnéh předpisu Evrpské unie. 26. Úřad na základě th dspěl k závěru, že pžadavek zadavatele, aby uchazeči prkázali, že jsu schpni ddat přístrj vyrbený pdle evrpských či mezinárdních nrem tím, že předlží dklady prkazující shdu nabízených výrbků vydaných příslušným rgánem, byl v zadávací dkumentací stanven právněně. 27. Pstup zadavatele, mezující kruh ptencinálních ddavatelů puze na uchazeče se zkušenstmi s ddávkami předmětnéh přístrje na území ČR, však již pdle názru 6

7 Úřadu důvdněný není, nebť schpnst ddavatele ddat přístrj vyrbený pdle evrpských či mezinárdních nrem, je prkazván právě dklady prkazujícími shdu nabízených výrbků vydaných příslušným rgánem. Ddavatelé ddávající svje zařízení na trh Evrpské unie (dispnující prhlášením shdě) jsu stejně způsbilí ddávat předmětné výrbky i na trh v České republice, nebť ten z hlediska harmnizvaných nrem nevykazuje žádná specifika. 28. Vzhledem k tmu, že předmětný pžadavek zadavatele byl uveden až v zadávací dkumentaci, musel Úřad zkumat, zda tent pžadavek mezil sutěž, a t zejména ve vztahu k těm ddavatelům, kteří si vyžádali zadávací dkumentaci (celkem sm). V případě ptencinálních ddavatelů, kteří se známení předmětné veřejné zakázky dzvěděli z infrmačníh systému veřejných zakázkách, kde zadavatel ještě nespecifikval pžadavek na referenční zakázku hraničenu územím ČR, k mezení sutěže (rzhdvání, zda si ddavatelé vyžádají zadávací dkumentaci či nikliv) nedšl, nebť mezujícím pžadavku na prkázání kvalifikace se dzvěděli až ti ddavatelé, kteří si následně vyžádali zadávací dkumentaci. 29. Prtže tři ptencinální uchazeči MEDIKONSULT, MEDIFINE, MEDIPO ZT, kteří si vyžádali zadávací dkumentaci, a nepdali nabídky, k dtazu Úřadu uvedli jiné důvdy nepdání nabídky než, že nemhli prkázat předmětný technický kvalifikační předpklad, dspěl Úřad k závěru, že pžadavek zadavatele na prkázání zkušenstí s ddávkami předmětnéh přístrje na území ČR neměl na nepdání nabídky těmit třemi uchazeči vliv. 30. Z nabídek uchazečů, kteří pdali nabídky (celkem pět), a z prtklu psuzení kvalifikace ze dne Úřad zjistil, že všichni tit uchazeči prkázali splnění pžadvanéh technickéh kvalifikačníh předpkladu pdle 56 dst. 1 písm. a) zákna, s výjimku vybranéh uchazeče Siemens, jak uveden dále, a pžadavek na prkázání referenční zakázky realizvané v ČR je tedy nijak nemezil. 31. Z dkumentace předmětné zakázce Úřad zjistil, že vybraný uchazeč Siemens dpisem ze dne pžadval sdělení ddatečné infrmace, zda k prkázání technickéh kvalifikačníh předpkladu pdle 56 dst. 1 písm. a) zákna je mžné dlžit zakázku v jiné zemi, např. ve Slvenské republice. K tmut dtazu zadavatel všem uchazečům sdělil, že trvá na pdmínkách uvedených v zadávací dkumentaci, tj. že se musí jednat ddávku realizvanu v ČR. 32. Z uvedenéh vyplývá, že ve vztahu k vybranému uchazeči Siemens, mezení referencí puze na Česku republiku ztížil prkázaní kvalifikace uchazeči Siemens a způsbil, že tent uchazeč, jak uveden níže, kvalifikační předpklad řádně neprkázal. Prt tent pstup mhl pdstatně vlivnit výběr nejvhdnější nabídky. 33. Na základě výše uvedených skutečnstí Úřad uvádí, že zadavatel neddržel pstup stanvený v ustanvení 50 dst. 3 zákna v návaznsti na 6 zákna tím, že v zadávací dkumentaci nemezil rzsah pžadvané kvalifikace puze na infrmace a dklady bezprstředně suvisející s předmětem veřejné zakázky, když pžadval dlžení realizace alespň 1 zakázky na ddávku extrakrprálníh littryptru v ČR, čímž prušil zásadu zákazu diskriminace zadávacíh řízení, a tent pstup mhl pdstatně vlivnit výběr nejvhdnější nabídky. 7

8 Psuzení technických kvalifikačních předpkladů vybranéh uchazeče 34. Pdle 59 dst. 1 zákna veřejný zadavatel psudí prkázání splnění kvalifikace ddavatele z hlediska pžadavků stanvených v suladu s tímt záknem (dále jen psuzení kvalifikace ). 35. Pdle 59 dst. 2 zákna pr účely psuzení kvalifikace může veřejný zadavatel ustanvit zvláštní kmisi. Ustanvení 75 dst. 6 zákna se na členy zvláštní kmise pužije bdbně. 36. Ustanvení 59 dst. 4 zákna dále stanví, že veřejný zadavatel může pžadvat p ddavateli, aby písemně bjasnil předlžené infrmace či dklady neb předlžil další ddatečné infrmace či dklady prkazující splnění kvalifikace. Ddavatel je pvinen splnit tut pvinnst v přiměřené lhůtě stanvené veřejným zadavatelem. 37. O psuzení kvalifikace je veřejný zadavatel pdle 59 dst. 5 a 6 zákna pvinen přídit prtkl, ve kterém uvede identifikační údaje ddavatelů, jejichž kvalifikace byla psuzvána, seznam ddavatelů, kteří prkázali splnění kvalifikace, a seznam ddavatelů, kteří splnění kvalifikace neprkázali, splu s uvedením důvdu. Ustanvení 73 dst. 4 zákna se pužije bdbně. V případě, že psuzení kvalifikace prvedla zvláštní kmise ustanvená veřejným zadavatelem pdle 59 dst. 2 zákna neb hdntící kmise, sepíše prtkl psuzení kvalifikace kmise. Prtkl pdepisují všichni přítmní členvé kmise. Zastává-li člen kmise dlišný názr d názru většiny, uvede se v prtklu tent dlišný názr s důvdněním. 38. Ddavatel, který nesplní kvalifikaci v pžadvaném rzsahu neb nesplní pvinnst stanvenu v 58 zákna, musí být pdle 60 dst. 1 zákna veřejným zadavatelem vylučen z účasti v zadávacím řízení. 39. Vybraný uchazeč předlžil k prkázání splnění technických kvalifikačních předpkladů pdle 56 dst. 1 písm. a) zákna čestné prhlášení ze dne , že splečnst Siemens v suladu s technickými pžadavky bjednatelů a uzavřenu smluvu prvedla a řádně dknčila tj. ve sjednaných termínech, pžadvané kvalitě a rzsahu ddávky uvedené v přilženém seznamu významných ddávek realizvaných v psledních třech letech. Dále vybraný uchazeč dlžil svědčení zakázce ze dne , ve kterém je uveden název veřejné zakázky Ddávka extrakrprálníh littryptru, jak referenční zadavatel a míst plnění je uvedena Fakultní nemcnice v Plzni, dba plnění je uvedena Dklad je tímt zástupcem referenčníh zadavatele pdepsán. Údaje řádném splnění ddávky však nebsahuje. 40. Zadavatel zaslal uchazeči Siemens dpisem ze dne žádst bjasnění nabídky, ve kterém stanvil lhůtu, ve které má tent uchazeč sdělit fázi realizace ddávky extrakrprálníh littryptru u referenčníh zadavatele. Uchazeč k pžadavku zadavatele sdělil dpisem ze dne , že přístrj byl ddán d meziskladu a uchazeč čeká na dknčení stavebních příprav místnsti, aby mhl být přístrj plnhdntně nainstalván. Na svém II. jednání dne hdntící uvedla, že na prtálu VSVZUS je v případě Oznámení zadání veřejné zakázky ze dne pd ev. č uveden zadání ddávky extrakrprálníh littryptru, Fakultní nemcnicí v Plzni uchazeči Siemens dne Hdntící kmise dspěla prt k závěru, že údaje dpvídají pžadvaným technickým předpkladům, které byly uvedeny v zadávací dkumentaci. 8

9 41. K tmut psuzení kvalifikace vybranéh uchazeče zadavatelem Úřad uvádí, že pdle 83 dst. 1 zákna je veřejný zadavatel pvinen d 48 dnů p uzavření smluvy deslat známení výsledku zadávacíh řízení k uveřejnění. Z uvedenéh vyplývá, že Oznámení zadání předmětné veřejné zakázky ze dne pd ev. č svědčuje, že na referenční ddávku extrakrprálníh littryptru byla mezi uchazečem Siemens a Fakultní nemcnicí v Plzni uzavřena smluva. Nesvědčuje již, zda ddávka byla řádně ddána (tedy realizvána, jak uvádí zadavatel v zadávací dkumentaci) či nikliv. Napak z vyjádření vybranéh uchazeče Siemens ze dne vyplývá, že přístrj byl ddán d meziskladu a uchazeč čeká na dknčení stavebních příprav místnsti, aby mhl být přístrj plnhdntně nainstalván. 42. Jestliže sám zadavatel v šetřené veřejné zakázce v bdě 7. Obchdní pdmínky a bsah návrhu smluvy na str. 9 zadávací dkumentace uvedl, že za ddání přístrje se pvažuje jeh předání na výše uvedené adrese, jeh instalace a uvedení d prvzu, předání všech dkladů ptřebných pr jeh řádné užívání, zašklení buducí bsluhy přístrje a následný pdpis předávacíh prtklu zástupci bu smluvních stran, lze dspět k závěru, že i zadavatel si byl vědm, že předmětný přístrj je přístrjem, jehž uvedení d prvzu vyžaduje splnění určitých technických a jiných předpkladů, kdy prces řádnéh ddání je dvršen (p instalaci a zašklení bsluhy) pdpisem předávacíh prtklu. Jestliže uchazeč Siemens ve svém vyjádření ze dne uvedl, že referenční přístrj byl ddán d meziskladu a uchazeč čeká na dknčení stavebních příprav místnsti, nevyplývá z th pdle názru Úřadu závěr, že referenční ddávka byla již realizvána. Závěr, že referenční ddávka byla již realizvána, nelze jednznačně vyvdit ani z svědčení zakázce ze dne , ve kterém referenční zadavatel uvádí dbu plnění Zadavatel sice využil ustanvení 59 dst. 4 zákna, které stanví, že veřejný zadavatel může pžadvat p ddavateli, aby písemně bjasnil předlžené infrmace prkazující splnění kvalifikace. Z těcht ddatečných infrmací však pdle názru Úřadu zadavatel vyvdil nesprávný závěr, že uchazeč Siemens splnil technický kvalifikační předpklad pdle 56 dst. 1 písm. a ) zákna. O nesprávnsti tht závěru zadavatele svědčí i skutečnst, že známení veřejné zakázky Stavební úpravy peračníh sálu Urlgické kliniky (tedy zahájení zadávacíh řízení na stavební práce), která je nezbytná pr splnění referenční veřejné zakázky na ddávku littryptru pr Fakultní nemcnici v Plzni (jak vyplývá i z vyjádření uchazeče Siemens ze dne ), byl dne uveřejněn v infrmačním systému veřejných zakázkách pd evidenčním číslem (tedy pzději, než deklarval uchazeč Siemens ddání referenční ddávky) a teprve dne byl uveřejněn zadání tét zakázky stavební zakázky. Z výše uvedených skutečnstí má Úřad za prkázané, že k datu vystavení svědčení zakázce tj. dne nemhla být ddávka referenčníh výrbku řádně realizvána, jestliže nebyl ani zahájen zadávací řízení na stavební úpravy předcházející vlastní ddávce. 44. Úřad dále zjistil ze zadávací dkumentace na referenční ddávku zaslané referenčním zadavatelem dpisem ze dne , že v tét zadávací dkumentaci jsu mim jiné uvedeny pžadavky na kmpletnst ddávky takt: mntáž a instalace plžek ddávky, připjení zařízení na media a zdrje energií, vyšklení bsluhy. Z uvedenéh vyplývá, že jestliže referenční zadavatel, teprve zadával stavební zakázku pr umístění referenčníh přístrje nemhla být k datu čestnéh prhlášení uchazeče Siemens tj. k datu 9

10 referenční ddávka kmpletní, tudíž řádně splněna. O tm svědčí i vyjádření referenčníh zadavatele, ze dne , ve kterém se uvádí, že k datu byla puze pdepsána smluva a čekal se na realizaci stavební připravensti. 45. Ddavatel, který nesplní kvalifikaci v pžadvaném rzsahu neb nesplní pvinnst stanvenu v 58 zákna, musí být pdle 60 dst. 1 zákna veřejným zadavatelem vylučen z účasti v zadávacím řízení. 46. Úřad knstatuje, že zadavatel neddržel pstup stanvený v ustanvení 60 dst. 1 zákna, když nevylučil uchazeče Siemens, který neprkázal splnění technickéh kvalifikačníh předpkladu pdle 56 dst. 1 zákna, když seznam významných ddávek realizvaných v psledních třech letech dlžil svědčením zakázce ze dne , ve kterém deklarval řádné ddání referenčníh přístrje zadavateli Fakultní nemcnici v Plzni, ačkliv k tmut datu nebyla referenční ddávka řádně realizvána. 47. Pstup zadavatele, který nevylučil uchazeče Siemens, který neprkázal splnění technickéh kvalifikačníh předpkladu pdle 56 dst. 1 písm. a) citvanéh zákna stanvenéh v bdu D str. 7 zadávací dkumentace a nabídku tht uchazeče vyhdntil jak eknmicky nejvýhdnější, pdstatně vlivnil výběr nejvhdnější nabídky, nebť při správném pstupu zadavatele při vylučení uchazeče Siemens by byla vyhdncena jak nejvhdnější jiná nabídka. Ulžení nápravnéh patření 48. Při rzhdvání pdle 118 zákna je Úřad pvinen na základě zjištěných skutečnstí uvážit, jaké nápravné patření má zvlit k dsažení nápravy stavu, a t při ddržení základních zásad prcesu zadávání, tj. transparentnsti zadávání veřejných zakázek a ddržvání zásad stejnéh zacházení a nediskriminace uchazečů veřejné zakázky. 49. Diskriminační stanvení technickéh kvalifikačníh předpkladu pdle 56 dst. 1 písm. a) zákna, které bezprstředně nesuvisel s předmětem veřejné zakázky, ztížil uchazeči Siemens prkázání technickéh kvalifikačníh předpkladu pdle 56 dst. 1 písm. a) zákna. Nelze vylučit, že by vybraný uchazeč Siemens tent kvalifikační předpklad řádně prkázal, nebýt nesprávně stanvenéh pžadavku na prkázání referencí prstřednictvím ddávek v ČR. 50. Vzhledem k tmu, že zadavatel závažně pchybil již při stanvení technickéh kvalifikačníh předpkladu pdle 56 dst. 1 písm. a) zákna, a nabídky již byly pdány, musel Úřad zrušit zadávací řízení předmětné veřejné zakázky, zahrnující nesprávné stanvení kvalifikačníh předpkladu v zadávací dkumentaci, na základě které uchazeči nabídky pdali. 51. Vzhledem k výše uvedeným skutečnstem rzhdl Úřad tak, jak je uveden ve výrku II. tht rzhdnutí. Náklady řízení 52. Pdle 119 dst. 2 zákna je sučástí rzhdnutí Úřadu pdle 118 též rzhdnutí pvinnsti zadavatele uhradit náklady správníh řízení (dále jen náklady řízení ). Náklady řízení se platí paušální částku, kteru stanví prváděcí předpis. Prváděcí právní předpis vyhláška č. 328/2006 Sb., kteru se stanví paušální částka nákladů řízení přezkumání úknů zadavatele pr účely zákna veřejných zakázkách (dále jen vyhláška ), stanví 10

11 v 1 dst. 1, že paušální částku nákladů řízení přezkumání úknů zadavatele, je zadavatel pvinen uhradit v případě, že Úřad rzhdl pdle 118 zákna zrušení zadání veřejné zakázky neb jen jedntlivéh úknu zadavatele, a t ve výši ,- Kč. 53. Vzhledem k tmu, že zadávací řízení byl tímt rzhdnutím zrušen, rzhdl Úřad ulžení pvinnsti uhradit náklady řízení, jak je uveden ve výrku III. tht rzhdnutí. 54. Náklady řízení jsu splatné d dvu měsíců d nabytí právní mci tht rzhdnutí na účet Úřadu pr chranu hspdářské sutěže zřízený u pbčky České nárdní banky v Brně čísl /0710, variabilní symbl POUČENÍ Prti tmut rzhdnutí lze d 15 dní de dne jeh dručení pdat rzklad k předsedvi Úřadu pr chranu hspdářské sutěže, a t prstřednictvím Úřadu pr chranu hspdářské sutěže sekce veřejných zakázek, tř. Kpt. Jarše 7, Brn. Včas pdaný rzklad má dkladný účinek. Rzklad se pdává s ptřebným pčtem stejnpisů tak, aby jeden stejnpis zůstal správnímu rgánu a aby každému účastníku řízení mhl Úřad zaslat jeden stejnpis. tisk úředníh razítka JUDr. Eva Kubišvá místpředsedkyně Obdrží: Krajská nemcnice Liberec, a.s., IČ , Husva 10, Liberec I, Staré Měst ALINEX - Kácvská, s. r.., IČ , Rháčva 1480/76, Praha 3 JUDr. Martin Nedelka, advkát, AK Schönherr s. r.., nám. Republiky 1079/1a, Praha Vypraven dne: viz tisk úředníh razítka na pštvní bálce neb časvý údaj na bálce datvé zprávy 11

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

2 1) ZajiŠtěnívýknu technickéh dzru stavebníka (TDs dle příslušnélegislativy) za stavebníka (investra), kteru je Městská Část BrnČernvice (případně i příslušné svj _ Splečenstvívlastníků jedntek, jehž

Více

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvkvá rganizace K r a v í h r a 2, 6 1 6 0 0 B r n, +(4 2 0 ) 5 4 1 3 2 1 2 8 7, w w w. h v e z d a r n a. c z, e - m a i l @ h v e z d a r n a. c z Výzva k pdání nabídky

Více

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe Pracvní seminář Kncesní řízení na prvzvání Vak dbrá praxe 12. března 2015 2014 Grant Thrntn Advisry s.r.. All rights reserved. Prgram prezentace 1. Právní rámec pr realizaci vdhspdářských prjektů 2. In

Více

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice Zadávací dkumentace k zakázce maléh rzsahu na služby č. 6/2012 dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) pr zpracvání nabídky Název veřejné zakázky: Obchdní

Více

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R234/2014/VZ-17406/2015/323/RBu Brno 13. července 2015

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R234/2014/VZ-17406/2015/323/RBu Brno 13. července 2015 *UOHSX007884F* UOHSX007884F PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-R234/2014/VZ-17406/2015/323/RBu Brn 13. července 2015 V řízení rzkladu ze dne 25. 6. 2014, dručeném Úřadu

Více

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Smluva uzavření buducí kupní smluvy Níže uvedenéh dne, měsíce a rku uzavřely smluvní strany: 1. Jmén buducíh prdávajícíh, r.č..., bytem., jak buducí prdávající na straně jedné (dále jen buducí prdávající

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Přílha č.1 Výzvy k pdání nabídek Zadávací dkumentace k veřejné zakázce maléh rzsahu na ddávky zadávanu v suladu s Příručku pr příjemce finanční pdpry z Operačníh prgramu Vzdělávání pr knkurenceschpnst

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY Junák svaz skautů a skautek ČR, Středisk Datel Kstelec nad Černými lesy Zelená 1038, 281 63 Kstelec n. Č. lesy, IČO: 72057955; ev. č. 214.15 inf@skaut-kstelec.cz www.skaut-kstelec.cz VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Více

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže "Pojištění je dobrá rada"

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže Pojištění je dobrá rada ÚPLNÁ PRAVIDLA sutěže "Pjištění je dbrá rada" Tat pravidla sutěže (dále jen "Pravidla") upravují sptřebitelsku sutěž "Pjištění je dbrá rada" (dále jen "Sutěž") jak jediný závazný a úplný dkument. 1. Přadatel

Více

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení Smluva bchdním zastupení Zastupený CZ.NIC, z. s. p.. sídl Americká 23, 12000 Praha 2 IČ 67985726 DIČ CZ67985726 zastupený Mgr. Ondřejem Filipem, výknným ředitelem sdružení a Obchdní zástupce Se sídlem

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA zapsané ve veřejném rejstříku, vedeném Krajským bchdním sudem v Ostravě, ddíl Dr. XXII, vlžka 392. IČ: 00 40 84 41 schválený shrmážděním delegátů SBD Pruba 28. 5. 2015 Ing.

Více

Veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti Pohled Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (?)

Veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti Pohled Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (?) Veřejné zakázky v blasti brany neb bezpečnsti Phled Úřadu pr chranu hspdářské sutěže (?) Mjmír Flrian 1. Právní úprava zadávání veřejných zakázek v blasti brany neb bezpečnsti (evrpská / nárdní) 2. Pstavení

Více

Smlouva o poskytnutí péče o dítě předškolního věku

Smlouva o poskytnutí péče o dítě předškolního věku Smluva pskytnutí péče dítě předšklníh věku (uzavřené pdle zákna č. 40/1964 Sb., ve znění pzdějších předpisů) Šklka Ježeček, s.r.., se sídlem Na Králvě 668/5, Praha Slivenec 154 00 IČ 24659215, DIČ CZ24659215

Více

* ] dsi.ť, S\i*,'JUVV (DODATKU} -;-i Smluvní strany ;' '/"; v ~~ -y,- - -j

* ] dsi.ť, S\i*,'JUVV (DODATKU} -;-i Smluvní strany ;' '/; v ~~ -y,- - -j III fcumsp00getéa SMLOUVA na prvedení Analýzy utsurcingu tiskvých služeb IMOKÁVSÍVOSŠ r/3ky K-.RAJ K.RAJSK.Y ÚŘAD * ] dsi.ť, S\i*,'JUVV (DODATKU} -;-i Smluvní strany ;' '/"; v ~~ -y,- - -j i Blíh : /Wf

Více

Zpráva o činnosti HV Svazu účetních

Zpráva o činnosti HV Svazu účetních Zpráva činnsti HV Svazu účetních 1. HV SÚ Snaha řešit situaci vůči KCÚ direktivně se ukázala jak špatná a kntraprduktivní. Byl nutné situaci uklidnit a zárveň narvnat některé krky ze strany bývalé paní

Více

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK vysvětlení vybraných kapitl Metdickéh pkynu pr zadávání zakázek (D9) Operačníh prgramu Lidské zdrje a zaměstnanst (OP LZZ) PODPORUJEME

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn DHM pskytvatelem dtace) 1 Název prgramu: DHM 8004/2015/021 Registrační čísl prjektu Název prjektu: Název zakázky: Nákup termkamery pr kntinuální mnitring

Více

KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV

KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV Nvela zákna veřejných zakázkách Adéla Havlvá, Rmana Derkvá Praha 12. 4. 2012 Největší právnická firma v České republice Klienty nejlépe hdncená právnická

Více

Sídlo: Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78. Sídlo: Praha 1, Jindřišská 873/27, PSČ 110 00 IČO: 256 09 688

Sídlo: Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78. Sídlo: Praha 1, Jindřišská 873/27, PSČ 110 00 IČO: 256 09 688 Pravidla marketingvé akce s názvem SOUTĚŽ S VODAFONE KREDITNÍ KARTOU Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel marketingvé akce Sutěž s Vdafne Kreditní kartu (dále jen "marketingvá akce"). Tat

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Kmplexní zkuška Zkušky ze všech zkušebních předmětů mají frmu didaktickéh testu. Výjimku jsu puze zkušky z jazyků z českéh jazyka a literatury a cizíh

Více

Zajištění podpory provozu Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP)

Zajištění podpory provozu Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Zadávané v OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ pdle 27 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen ZVZ ) s názvem Zajištění pdpry prvzu Integrvanéh

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pr pdlimitní veřejnu zakázku na služby zadanu dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákn) jak zjedndušené pdlimitní řízení Technický dzr investra

Více

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis Tabulka 1 - Evidence prcesu přípravy, schválení a revizí (kapitly) Metdickéh pkynu pr přípravu pdkladů pr psuzení finančníh zdraví žadatele Vydání č. Platné d 1 3. 1. 2008 Zpracval: Zrevidval: Schválil:

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.:úohs-s244/2012/vz-20281/2012/512/jon Brno 29. října 2012

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.:úohs-s244/2012/vz-20281/2012/512/jon Brno 29. října 2012 *UOHSX004L71R* UOHSX004L71R ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.:úohs-s244/2012/vz-20281/2012/512/jon Brn 29. října 2012 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 dst. 1 zákna

Více

Informace pro zákazníky podle zákona č. 256/2004 Sb.

Informace pro zákazníky podle zákona č. 256/2004 Sb. Infrmace pr zákazníky pdle zákna č. 256/2004 Sb. Tent dkument je určen pr zákazníky splečnsti ZFP Investments, investiční splečnst, a.s. (dále Splečnst ), včetně ptencinálních zákazníků, a bsahuje infrmace,

Více

SMLOUVA O DÍLO. 1. Smluvní strany. 2. Předmět díla

SMLOUVA O DÍLO. 1. Smluvní strany. 2. Předmět díla SMLOUVA O DÍLO 1. Smluvní strany 1.1. Zhtvitel:.. se sídlem: IČ: čísl účtu:. zastupení:. Objednatel: Dmv pr seniry Ďáblice se sídlem: Kubíkva 1698/11, 182 00 Praha 8 IČ: 70 87 58 39 čísl účtu: 2001370002/6000

Více

ŽENSKÝ POHÁR 2015 PROPOZICE SOUTĚŽE

ŽENSKÝ POHÁR 2015 PROPOZICE SOUTĚŽE ŽENSKÝ POHÁR 2015 PROPOZICE SOUTĚŽE 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.A. HLASY NA ZASEDÁNÍ PARLAMENTU Řádným dehráním sutěže vznikne příslušnému klubu nárk na hlas na zasedání Parlamentu za pdmínek daných Stanvami.

Více

Žádost o obchodní nabídku

Žádost o obchodní nabídku Žádst bchdní nabídku Splečenství vlastníků jedntek Bytvé dmy Pd Krcínku Klíčvská 913/43, 190 00 Praha 9, IČ: 27418812, Splečnst byla zapsána dne 13.8.1999 v bchdním rejstříku vedeném u Městskéh sudu v

Více

INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS

INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS PROJECT INSTINCT INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS Atestační středisk Equica 20. 10. 2011 Obsah 1. Úvdní infrmace... 3 1.1. Identifikace dkumentu... 3 1.1.1. Verze 1.3... 3 1.1.2. Verze

Více

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015 Upřesnění k Zásadám pdprgramu a k elektrnické žádsti Pdpra bnvy a rzvje venkva 2015 Vysvětlení vybraných pdmínek pdprgramu Oprávnění příjemci pdpry (viz. bd 2 Zásad pdprgramu) Obec d 3000 byvatel (včetně),

Více

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře UŽIVATELSKÝ MANUÁL - ONLINE SEMINÁŘE Autr: Aquasft, spl. s r.., Vavrečka Lukáš Prjekt: VIS ČAK Pslední aktualizace: 11.12.2009 Jmén subru: UživatelskýManuál_OnLine_Semináře_0v2.dcx Pčet stran: 12 OBSAH

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka maléh rzsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 18 dst. 5 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších

Více

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO DARY & POHOŠTĚNÍ

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO DARY & POHOŠTĚNÍ ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO DARY & POHOŠTĚNÍ POLITIKA PRO DARŮ & POHOŠTĚNÍ Nabízení či přijímání bchdních darů a phštění je čast náležitým způsbem, jak si bchdní partneři prkazují vzájemnu úctu

Více

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikvaných věd Autři: M.Hrák, Ľ.Kváč, M.Václavíkvá (FAV-KIV-INI) Gesce: Ing. P.Brada, Ph.D. (KIV) květen 2005 P pdrbné analýze bsahu, funkčnsti a stavu sučasnéh

Více

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE První certifikační autrita, a.s. ZPRÁVA PRO UŽIVATELE KVALIFIKOVANÉ CERTIFIKÁTY KVALIFIKOVANÉ SYSTÉMOVÉ CERTIFIKÁTY Stupeň důvěrnsti : veřejný dkument Verze 2.2 Zpráva pr uživatele je veřejným dkumentem,

Více

- Plánek Pronajímaných prostor NNF - Stanovisko VZP ke struktuře poskytované péče v rámci spádové oblasti Prahy 1

- Plánek Pronajímaných prostor NNF - Stanovisko VZP ke struktuře poskytované péče v rámci spádové oblasti Prahy 1 PŘÍLOHA Č. 1 PODMÍNEK VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Přílha č. 1 vybrané infrmace Prnajímaných prstrech NNF a Nemcnici Na Františku - Plánek Prnajímaných prstr NNF - Stanvisk VZP ke struktuře pskytvané péče v rámci

Více

4.-13.5. Český jazyk a literatura. Povinná zkouška. Písemná práce (10 témat zadaných Centrem, výběr)

4.-13.5. Český jazyk a literatura. Povinná zkouška. Písemná práce (10 témat zadaných Centrem, výběr) 4.37. Maturitní zkuška na Cyrilmetdějském gymnáziu ve šklním rce 2014/ Průběh a rzsah maturitní zkušky na gymnáziu stanví 77 a další zákna č.561/2004 a vyhláška MŠMT č.177/2009 Sb. v aktuálním znění. Pr

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/157/2013

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/157/2013 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/157/2013 Obchdní splečnst CZ Dražby a.s., IČ 28701259, se sídlem v Ústí nad Labem, Mírvé nám. 3097/37, PSČ 400 01, zapsaná v bchdním rejstříku vedeném Krajským sudem v Ústí n.l., v

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL Obchdní pdmínky zadavatele Čísl smluvy kupujícíh: Čísl smluvy prdávajícíh: RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL uzavřená níže uvedenéh dne, měsíce a rku v suladu s ust. 92

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brn tel: 532 231 111 ŘEDITELSTVÍ ředitel FN Brn: MUDr. Rman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrn.cz IČO: 652 697 05, DIČ: CZ65269705

Více

Městský úřad Holýšov stavební odbor náměstí 5. května 32, 345 62 Holýšov

Městský úřad Holýšov stavební odbor náměstí 5. května 32, 345 62 Holýšov Městský úřad Hlýšv stavební dbr náměstí 5. května 32, 345 62 Hlýšv Spis. zn.: StO/180/2012/Va Č.j.: StO/964/2012 Vyřizuje: Naděžda Valešvá Tel.: 379 412 613 Fax: 379 412 650 E-mail: valesva@mesthlysv.cz

Více

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ÚČEL A CÍLE DOTAZNÍKU Cílem tht dtazníkvéh šetření realizvanéh dbrnu skupinu MŠMT (více k cílům a aktivitám

Více

Provozní řád upravuje pravidla pro využívání informačních technologií Sdružení Tišnet členem.

Provozní řád upravuje pravidla pro využívání informačních technologií Sdružení Tišnet členem. Prvzní řád Prvzní řád upravuje pravidla pr využívání infrmačních technlgií Sdružení Tišnet členem. Prvzní řád Prvzní řád určuje základní práva a pvinnsti každéh uživatele infrmačních technlgií pčítačvé

Více

Obecné smluvní podmínky spolku Univerzitní liga, z.s. (dále jen "Všeobecné smluvní podmínky" nebo "VZP")

Obecné smluvní podmínky spolku Univerzitní liga, z.s. (dále jen Všeobecné smluvní podmínky nebo VZP) Smluvní pdmínky Obecné smluvní pdmínky splku Univerzitní liga, z.s. (dále jen "Všebecné smluvní pdmínky" neb "VZP") I. Smluvní vztah 1. Účastníky smluvníh vztahu jsu: A. Univerzitní liga, z.s. se sídlem

Více

Reklamační řád. 1. Všeobecná ustanovení

Reklamační řád. 1. Všeobecná ustanovení Reklamační řád Tent reklamační řád je platný d 1. 1. 2013 a ruší platnst předchzích reklamačních řádů. Tent reklamační řád je k dispzici na prdejně prdávajícíh neb jak dkument na www.prvyt.cz. 1. Všebecná

Více

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 29/2005 Věc: Půsbnst pr: Vnitřní kntrlní systém na Univerzitě Pardubice všechny útvary Univerzity Pardubice Účinnst d: 1. 1. 2006 Vypracval a předkládá: Schválil: Ing.

Více

Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy:

Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy: Čísl: 1/2015 Datum vydání: 9.2.2015 Daňvý gg zpravdaj Obsah I. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 586/1992 SB., O DANÍCH Z PŘÍJMŮ...2 II. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 235/2004 SB., O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY...3 III. NOVINKY V

Více

Část první. Obecná ustanovení ( 1-10e)

Část první. Obecná ustanovení ( 1-10e) změněn s účinnstí d pznámka vyhlášku č. 491/2012 Sb. 1.1.2013 vyhlášku č. 463/2009 Sb. 1.1.2010 418/2001 Sb. znění účinné d 1. 1. 2013 418 VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnsti ze dne 19. listpadu 2001 pstupech

Více

OZNÁMENÍ O ZJIŠTĚNÍ SKUTEČNOSTÍ, KTERÉ NASVĚDČUJÍ O PŘÍPRAVĚ TRESTNÉHO ČINU

OZNÁMENÍ O ZJIŠTĚNÍ SKUTEČNOSTÍ, KTERÉ NASVĚDČUJÍ O PŘÍPRAVĚ TRESTNÉHO ČINU Adresát: Nejvyšší státní zastupitelství České Republiky Značka: SL11 OZNÁMENÍ O ZJIŠTĚNÍ SKUTEČNOSTÍ, KTERÉ NASVĚDČUJÍ O PŘÍPRAVĚ TRESTNÉHO ČINU dle 180 (neprávněné nakládání s sbními údaji) trestníh zákníku

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro pronájem železničních vagónů (dále jen "VOP") 1 Definice pojmů

Všeobecné obchodní podmínky pro pronájem železničních vagónů (dále jen VOP) 1 Definice pojmů Obchdní pdmínky Všebecné bchdní pdmínky pr prnájem železničních vagónů (dále jen "VOP") 1 Definice pjmů předmět nájmu - železniční nákladní vagn neutralizace nákladníh prstru - dstranění výlučnéh půsbení

Více

Fond mikroprojektů v Euroregionu Glacensis v letech 2007-2013 Příručka pro Konečné uživatele

Fond mikroprojektů v Euroregionu Glacensis v letech 2007-2013 Příručka pro Konečné uživatele Fnd mikrprjektů v Eurreginu Glacensis v letech 2007-2013 Příručka pr Knečné uživatele verze k 1. 4. 2013 Operační prgram přeshraniční splupráce Česká republika Plská republika 2007-2013 Fnd mikrprjektů

Více

Novela zákona o veřejných zakázkách v praxi

Novela zákona o veřejných zakázkách v praxi VIII. Setkání starstů a míststarstů Ústeckéh kraje Nvela zákna veřejných zakázkách v praxi 28. 2. 2013 Největší právnická firma v České republice Klienty nejlépe hdncená právnická firma v České republice

Více

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy Obchdní pdmínky 1. Prvzvatel Karel Pavelek E-mail: airwheel@freewheel.cz Telefn: 776628664 IČ: 65484185 DIČ: CZ7504024737 Adresa: Dlní Věstnice 172, 692 29 Č.Ú.: 35-6974480257/0100 2. Objednávka a uzavření

Více

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz Etržiště České pšty Centrum veřejných zakázek www.centrumvz.cz Česká pšta a egvernment? Infrmační systém datvých schránek Czechpint Certifikační autrita (elektrnický pdpis a časvá razítka) Centrum veřejných

Více

Případy užití RSSystems

Případy užití RSSystems Případy užití RSSystems Účelem tht dkumentu je definvat rzsah funkcí infrmačníh systému,, Infrmační systém evidence bjednávek (značvaný dále jen RSSystem), určený k pužívání restauračními zařízeními (značvanými

Více

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU o právech spotřebitelů

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU o právech spotřebitelů Směrnice Evrpskéh parlamentu a Rady 2011/83/EU právech sptřebitelů Úvd Všebecně je úprava sptřebitelskéh práva rztříštěná d mnha kmunitárních předpisů, které tak způsbují prblémy zejm. v rámci přeshraničníh

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všebecné bchdní pdmínky 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1. Tyt Všebecné bchdní pdmínky (dále také jen Pdmínky ) upravují právní vztahy mezi splečnstí Ulženka s.r.., IČ 24299162, se sídlem Přišimasy 133, 282 01

Více

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob LFS ad hc mdule 2011 n empyment f disabled peple 9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravtně pstižených sb Ad hc mdul 2011 bude šetřen na 1. vlně (resp. pdle čtvrtletí zařazení sčítacíh

Více

McDonald's Pravidla uveřejňování Na rovinu Webové stránky (dále označovaná jen jako McDonald's ) (dál jen Pravidla pro uveřejňování )

McDonald's Pravidla uveřejňování Na rovinu Webové stránky (dále označovaná jen jako McDonald's ) (dál jen Pravidla pro uveřejňování ) McDnald's Pravidla uveřejňvání 1. Tat Pravidla pr uveřejňvání se vztahují na sby resp. uživatele internetu, které se rzhdnu pužít webvé stránky Na rvinu umístěné na www.narvinu.mcdnalds.cz (dále značvané

Více

Á Á Áž Ě č ů ě č Č é ř č Ů é ě ý ž é ě ěš ž ě ý ř ě é ý ě č č ě ř ž é ž ě úč ů ý ů ů ž ě é ř ě š č ů š š é ů é č ě ý Í ý ř ě ř ý ř ý ě č ý ž ě ř ý ý ň ěř Ů ř ý ů úč ů č ž ž ě š é ř ý ů ě Š ý ů ž ě ů č

Více

Pravidla programu SmartUp

Pravidla programu SmartUp Pravidla prgramu SmartUp Pr kh je prgram SmartUp? Pr všechny ve věku 15 26 let včetně. Rzhdující je datum uknčení přijímání přihlášek dané výzvy. K tmut datu musí být všem členům týmu minimálně 15 a maximálně

Více

Fond mikroprojektů Euroregionu Nisa program přeshraniční spolupráce 2007-2013 CÍL 3

Fond mikroprojektů Euroregionu Nisa program přeshraniční spolupráce 2007-2013 CÍL 3 Fnd mikrprjektů Eurreginu Nisa prgram přeshraniční splupráce 2007-2013 CÍL 3 EVROPSKÁ UNIE Příručka pr příjemce dtace Verze 14 1.červen 2012 Fnd mikrprjektů reginu Nisa OBSAH: I. Knečný uživatel.....3

Více

Pojišťovna České spořitelny, a. s. Směrnice č. 4/2006 Obecná certifikační politika Pojišťovny České spořitelny a.s. SMĚRNICE

Pojišťovna České spořitelny, a. s. Směrnice č. 4/2006 Obecná certifikační politika Pojišťovny České spořitelny a.s. SMĚRNICE Pjišťvna České spřitelny, a. s. Směrnice č. 4/2006 Pjišťvny České spřitelny a.s. SMĚRNICE Věc: Číselná řada: 4/2006 Ruší se interní předpis č.: Odbrný garant: Ing. Antnín Pacák Datum vydání: 1. 2. 2006

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejný zadavatel: [ ] Se sídlem: [ ] IČO: [ ] Zastupen: [ ] vyhlašuje nadlimitní veřejnu zakázku / pdlimitní veřejnu zakázku na služby zadávanu v tevřeném řízení / zjedndušeném řízení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejný zadavatel: [ ] Se sídlem: [ ] IČO: [ ] Zastupen: [ ] vyhlašuje nadlimitní veřejnu zakázku / pdlimitní veřejnu zakázku na služby zadávanu v tevřeném řízení / zjedndušeném řízení

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY poskytování telekomunikačních služeb

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY poskytování telekomunikačních služeb VŠEOBECNÉ PODMÍNKY pskytvání telekmunikačních služeb Tyt Všebecné pdmínky stanvují pstup uzavírání smluvy pskytvání a užívání telekmunikačních služeb a pdmínky, na základě kterých bude Martin Křapka, Bečv

Více

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI Jihčeský kraj vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva kraje čísl 158/2003/ZK ze dne 24. června 2003 ve smyslu ustanvení 16, dst. (1), zákna čísl 20/1987 Sb., státní památkvé péči, v platném znění,

Více

Smluvní strany L^_ji<±čish' 1 -y ok

Smluvní strany L^_ji<±čish' 1 -y ok -rl'j J'*J JŤ KUMSP00QID62 \ y^x! K M>L } -' vv (OODATKLJ)_ " r Smluvní strany L^_ji

Více

GRASPO CZ, a.s., Pod Šternberkem 324, CZ-76302 Zlín

GRASPO CZ, a.s., Pod Šternberkem 324, CZ-76302 Zlín GRASPO CZ, a.s., Pd Šternberkem 324, CZ-76302 Zlín OBCHODNÍ PODMÍNKY OBJEDNÁVKY Pr bjednávky realizvané v rámci webvé aplikace Návrhář diářů a ntesů platí v plném znění Obchdní pdmínky výrby a ddání díla

Více

Obchodní podmínky e-shopu Vinylfloor.cz

Obchodní podmínky e-shopu Vinylfloor.cz Obchdní pdmínky e-shpu Vinylflr.cz Tyt bchdní pdmínky upravují v suladu s ustanvením 1751 dst. 1 zákna č. 89/2012 Sb., bčanskéh zákníku (dále jen bčanský zákník ) vzájemná práva a pvinnsti smluvních stran

Více

Příručka pro žadatele o dotaci v rámci opatření Zakládání skupin výrobců (HRDP)

Příručka pro žadatele o dotaci v rámci opatření Zakládání skupin výrobců (HRDP) V Praze dne 19/12/2007 Příručka pr žadatele dtaci v rámci patření Zakládání skupin výrbců (HRDP) Státní zemědělský intervenční fnd pskytuje pdpru, která umžňuje zemědělcům zvýšit míru knkurenceschpnsti

Více

Sběr níže uvedených dat, je určen k empirickému šetřemí, výzkumu doktorandské práce s názvem Ekonomizace personálního managementu ve stavebnictví.

Sběr níže uvedených dat, je určen k empirickému šetřemí, výzkumu doktorandské práce s názvem Ekonomizace personálního managementu ve stavebnictví. Vážený pane řediteli, Odvláváme se k našemu předešlému rzhvru, kdy jsme splu rzebírali mžnsti vaší splečnsti CEEC Research a partnerské splečnsti KPMG specializujících se na stavební sektr pr slvení jedntlivých

Více

ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE)

ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE) ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE) ZEFEKTIVNĚNÍ ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ, VZDĚLÁVÁNÍ PERSONALISTŮ A VEDOUCÍCH ZAMĚSTNANCŮ ÚSTAVU ZDRAVOTNICKÝCH INFORMACÍ A STATISTIKY ČESKÉ REPUBLIKY,

Více

Obchodní podmínky. Stránka 1 z 8 platné od 1. 1. 2014

Obchodní podmínky. Stránka 1 z 8 platné od 1. 1. 2014 Obchdní pdmínky Stránka 1 z 8 platné d 1. 1. 2014 Obchdní pdmínky internetvéh bchdu VOPIČÁK.CZ prvzvanéh na základě smluvy sdružení živnstníků Pavel Janušek Michal Halunek Mezi Šklami 2471/10 Uzbecká 1463/1

Více

PRAVIDLA POSKYTOVANÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

PRAVIDLA POSKYTOVANÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OSTRAVA,.p.s. Jahnva 12, 709 00 Ostrava-Mariánské Hry Telefn: 599 455 121, www.css-strava.cz PRAVIDLA POSKYTOVANÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Dkument je přílhu č. 3, každé smluvy pskytvání

Více

Základní škola Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, okres Vsetín, příspěvková organizace

Základní škola Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, okres Vsetín, příspěvková organizace Základní škla Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, kres Vsetín, příspěvkvá rganizace Zpráva z testvání 7.rčníků ZŠ v rámci prjektu Rzvj a pdpra kvality ve vzdělávání Termín testvání : 18.2.-20.2.2015 Pčet

Více

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE První certifikační autrita, a.s. ZPRÁVA PRO UŽIVATELE KVALIFIKOVANÉ CERTIFIKÁTY KVALIFIKOVANÉ SYSTÉMOVÉ CERTIFIKÁTY Stupeň důvěrnsti : veřejný dkument Verze 3.3 Zpráva pr uživatele je veřejným dkumentem,

Více

Obchodní a dodací podmínky

Obchodní a dodací podmínky Obchdní a ddací pdmínky ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Tyt bchdní a ddací pdmínky (dále jen bchdní pdmínky") bchdní splečnsti Akční Ceny s.r.., se sídlem Ve Slatinách 3242/3, Praha 10- Záběhlice, 106 00 IČO: 030

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti STORMWARE s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti STORMWARE s.r.o. Všebecné bchdní pdmínky splečnsti STORMWARE s.r.. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyt Všebecné bchdní pdmínky (dále jen VOP ) vymezují základní bchdní pdmínky a vztahy mezi splečnstí STORMWARE s.r.., IČ: 25313142,

Více

Všeobecné smluvní podmínky provozu služeb CZHOSTING.net

Všeobecné smluvní podmínky provozu služeb CZHOSTING.net Všebecné smluvní pdmínky prvzu služeb CZHOSTING.net Následující ujednání jsu všebecně platnými Všebecnými smluvními pdmínkami prvzu služeb CZHOSTING.net pr využívání všech služeb (dále jen Pdmínky), které

Více

Příručka pro žadatele o dotaci v rámci opatření Zakládání skupin výrobců (HRDP)

Příručka pro žadatele o dotaci v rámci opatření Zakládání skupin výrobců (HRDP) V Praze dne 20/12/2006 Příručka pr žadatele dtaci v rámci patření Zakládání skupin výrbců (HRDP) Státní zemědělský intervenční fnd pskytuje pdpru, která umžňuje zemědělcům zvýšit míru knkurenceschpnsti

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) Název veřejné zakázky Pskytnutí prstr pr uzel sítě CESNET2 v Praze a s tím suvisejících

Více

I. Společné zásady a pravidla ke všem žádostem o udělení licence

I. Společné zásady a pravidla ke všem žádostem o udělení licence M e t d i c k ý n á v d Energetickéh regulačníh úřadu k pdávání žádstí udělení, změny neb zrušení licencí pdle zákna č. 458/2000 Sb., pdmínkách pdnikání a výknu státní správy v energetických dvětvích a

Více

PARTNERSKÝ PROGRAM ISTQB

PARTNERSKÝ PROGRAM ISTQB PARTNERSKÝ PROGRAM ISTQB ISTQB PARTNER PROGRAM VERZE CZ-1.0 (30.05.2013) Czech and Slvak Testing Bard Internatinal Sftware Testing Qualificatin Bard www.castb.rg PARTNERSKÝ PROGRAM ISTQB OSNOVA 1. SHRNUTÍ

Více

LICENČNÍ PODMÍNKY PRO SOFTWARE SPOLEČNOSTI MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2

LICENČNÍ PODMÍNKY PRO SOFTWARE SPOLEČNOSTI MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 LICENČNÍ PODMÍNKY PRO SOFTWARE SPOLEČNOSTI MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 Tyt licenční pdmínky představují smluvu ( smluva ) mezi splečnstí Micrsft Crpratin (neb některu z jejích afilací v závislsti

Více

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ Irena Tlapákvá duben 2015 NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA vzdělávání sb se speciálními vzdělávacími ptřebami zavedení registru pedaggických pracvníků přijímání d přípravných tříd základní

Více

SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPOL. S R.O.

SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPOL. S R.O. SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPOL. S R.O. SPRÁVA NEMOVITOSTÍ Sídl:Lidická 7, 15000, Praha 5, tel 257 324 581 mbil: 607 120 287, e-mail: atest.reality@vlny.cz Prvzvna: Rseveltva 34/615, Praha 6, 160 00, tel. 233

Více

Pozn.: Pokud nejsou dále uváděny výsledky hlasování, VR rozhodla jednomyslně. Jednání bylo zahájeno v 16:00.

Pozn.: Pokud nejsou dále uváděny výsledky hlasování, VR rozhodla jednomyslně. Jednání bylo zahájeno v 16:00. z 1. schůze Výknné rady ČSTS dne 4. 1. 2008 v Praze Přítmni: Barnat (PB), Bartůňkvá (EB), Nvtný (LN), Odstrčil (PO), Siegel (LS) Prgram jednání: 0. Kntrla úklů 0.1. Úkly prezidia 0.2. Úkly VR 0.3. Centrální

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) 01.07.2014 Rzdělvník: Základní právní

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE OBSAH OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI B. PROFESNÍ STRUKTURA ORGANIZACE PRACOVNÍCI

Více

Uživatelská příručka aplikace Partner24 modul Zaměstnavatelský portál Česká spořitelna penzijní společnost, a.s.

Uživatelská příručka aplikace Partner24 modul Zaměstnavatelský portál Česká spořitelna penzijní společnost, a.s. Uživatelská příručka aplikace Partner24 mdul Zaměstnavatelský prtál Česká spřitelna penzijní splečnst, a.s. Verze: 1.20 (30.3.2011) Autr: Jan Zámstný, Lukáš Hns Schválil: Šárka Rlčíkvá Vlastník: ČS penzijní

Více

Změny ve mzdách systému EKONOM od 1.1.2014

Změny ve mzdách systému EKONOM od 1.1.2014 Změny ve mzdách systému EKONOM d 1.1.2014 1. Změna parametrů pr mzdy: V parametrech se mění hdnty s hledem na pčet parametrů jsu rzděleny d dvu brazvek mezi kterými se přepíná pmcí kláves PgUp/PgDn: Parametry,

Více

2) Účastník je fyzická nebo právnická osoba, která na základě Smlouvy o poskytování připojení do Internetu užívá služeb Poskytovatele.

2) Účastník je fyzická nebo právnická osoba, která na základě Smlouvy o poskytování připojení do Internetu užívá služeb Poskytovatele. Všebecné pdmínky pskytvání telekmunikačních služeb Tyt Všebecné pdmínky stanvují pdmínky pskytvání a užívání telekmunikačních služeb a pdmínky, na základě kterých bude Patrik Rsenkranc, Nad Opatvem 2030/9,

Více

DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ OPĚRACÍ, ŘÍZENÍ ' " OPERAČNÍCH SÁLŮ A CENTRÁLNÍCH STERILIZACÍ

DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ OPĚRACÍ, ŘÍZENÍ '  OPERAČNÍCH SÁLŮ A CENTRÁLNÍCH STERILIZACÍ KUMSP00QID9N Veřejná zakázka Rzvj ehealth - Kmplexní infrmační systém pr pracviště peračních sálů a centrálních sterilizací" - Přílha č. 1 Technická specifikace, DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ

Více

F O R M Á L N Í P O Ž AD AV K Y N A B AK AL ÁŘSKÉ PRÁCE

F O R M Á L N Í P O Ž AD AV K Y N A B AK AL ÁŘSKÉ PRÁCE Katedra gegrafie PřF UJEP e-mail: gegraphy@sci.ujep.cz www: http://gegraphy.ujep.cz F O R M Á L N Í P O Ž AD AV K Y N A B AK AL ÁŘSKÉ PRÁCE Katedra gegrafie PřF UJEP e-mail: gegraphy@sci.ujep.cz www: http://gegraphy.ujep.cz

Více

Sokolovská 5, 289 22 Lysá nad Labem, 777 220 625; www.zngrants.cz

Sokolovská 5, 289 22 Lysá nad Labem, 777 220 625; www.zngrants.cz Sklvská 5, 289 22 Lysá nad Labem, 777 220 625; www.zngrants.cz OBSAH krektrské služby. 2 pskytvané slevy. 3 expresní příplatky. 3 ddací lhůty pr krektrské služby. 4 prjektvý management. 5 granty jedntlivé

Více

Podmínky Tipkonta I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Podmínky Tipkonta I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Pdmínky Tipknta I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Prgram TIPKONTO 1.1. TIPKONTO je název věrnstníh prgramu, který splečnst TIPSPORT, a.s., se sídlem v Beruně 1, Plitických vězňů 156 (dále jen TIPSPORT) nabízí svým

Více