VIVAT LUX VIVAT DEUS. Josef Holeček, R7. Seminární práce z Dějin umění

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VIVAT LUX VIVAT DEUS. Josef Holeček, R7. Seminární práce z Dějin umění"

Transkript

1 VIVAT LUX VIVAT DEUS Seminární práce z Dějin umění Josef Holeček, R7

2 Vydejme se na stezku světla! Netřeba však chopit se pochodní a vydávat se temnotou, kde by světlo bylo naším ochráncem, natožpak průvodcem. Světlo je a jeho existence je v umění bezprecedentně požadována, nelze se tedy odvolávat na stíny ani temnotu, neboť ty pro nás zatím nejsou! Po cestě se nebudeme věnovat tolik veškerému projevu světla v umění v průběhu staletí, nýbrž zabývat se jeho filosofickou úlohou, tím, jak moc je v umění projevem a důkazem boží existence a jak nás v jeho povaze utvrzují jak literáti a filosofové, tak především malíři samotní. Budiž tato mírně fragmentární práce otevřenými dveřmi k Bohu a on sám nechť se stane naším průvodcem! O ZOBRAZENÍ Sókratés: Představ si lidi v podzemním příbytku podobném jeskyni, která má k světlu otevřený dlouhý vchod podél celé jeskyně. V této jeskyni žijí lidé od dětství spoutaní na nohou a na krku, takže zůstávají stále na tomtéž místě a vidí jen rovně před sebe, protože pouta jim brání otáčet hlavou. Vysoko a daleko vzadu za nimi hoří oheň. Uprostřed mezi ohněm a spoutanými vězni vede vzhůru cesta, podél níž je postavena nízká zeď na způsob zábradlí, jaké mají před sebou loutkáři a nad nímž dělají své kousky. Podél této zídky chodí lidé a nosí všelijaké nářadí, které přečnívá nad zídkou, podoby lidí a zvířat z kamene a dřeva. Glaukón: Předvádíš podivný obraz a podivné vězně. Sókratés: Podobají se nám. Myslíš, že by takoví vězni mohli vidět sami ze sebe a ze svých druhů něco jiného než stíny vrhané ohněm na protější stranu jeskyně? 1 Platón Notoricky známá Platónova jeskyně stojí na počátku všech spekulací o úloze světla v umění a při podrobnějším vhledu zjišťujeme, že hnedle ze dvou důvodů jednak v základu definuje umění jako nezdařilou mimesis, za druhé pak právě světlo užívá jako prostředek k odhalení podstaty nahlížených objektů, které již jsou zobrazovány, tedy stíny na stěně jeskyně, a nejsou tak druhým, nýbrž třetím plánem v systému nápodoby. 1. Platón, Podobenství o jeskyni, Ústava 2

3 Světlo se stává tím, co lze vnímat pozitivně, tím, co odhaluje stíny jako to, co je temné, tedy to, co především není pravda. Takto jej ovšem stále nelze vnímat jinak než jako prostředek, což není jeho jediná úloha. Později je mu totiž přisouzena až substanciální povaha, stává se pilířem obrazu. Než se však vydáme dále po stezce světla, je potřeba právě s Platónovou pomocí zbystřit, co onen obraz je a jak funguje. Neboť jakkoliv jeskyně funguje podle známého konceptu idejí a nápodoby, v pozdější křesťanské ikonografii nám na mysli přirozeně vytane ikona jako nejdůvěrněji známý typ obrazu, který je pokládán za posvátný či svatý, tedy za zjevení pravdy. 2 Ikona východní církve by tedy spočívala na popření platónského principu, neboť tyto dvě identity by náhle splývaly. V Ústavě jsou jasně za příklady obrazů (ε κώνες), čili nepravd, deklarovány stíny, veškeré typy zrcadlení. A vzhledem k tomu, že jsou naprostým napodobením toho, co je již samo o sobě nápodobou, napodobované i napodobeniny tvoří dohromady oblast toho, co je viditelné 3, nelze v nich za takovéhoto předpokladu ontologické degradace obrazu hledat oporu pro svatý obraz. Alespoň v kontextu Platónova pojetí Boha a božství jako jej popisuje v dialogu Temaios, nacházíme, užívajíce kauzálního pojetí vztahu obraz-vzor, moment obratu. Dle Platóna totiž: Je bytí, které stále jest a nikdy nevzniká a je bytí, které neustále vzniká a přetváří se, nikdy ovšem zcela není. 4 Dodáme-li již předem postulovaný fakt příčinnosti, kdy je druhé bytí stvořeno prvním, a představíme-li si na pozici prvého Demiurga a na místě druhého Kosmos náš, vnímatelný, pak tvrzení Kdykoliv ten, kdo něco zhotovuje, hledí k tomu, co je stále stejné a uživá toho za vzor, pak nutně vše co tvoří, je krásné. 5 Co je krásné, je pak zjevením pravdy analogicky k tomu samozřejmě platí, že je-li vzorem, co je již vytvořeno, výsledek krásný není a nemůže tedy být ani pravdivý. Z toho vychází důležitá skutečnost, o niž se lze opřít i v analýze křesťanského zobrazení Boha, tedy že εικών, chápaný hierarchicky stejně jako κόσµος, je ve své podstatě υεός. 2 Filip Karfík: Poznámka k Platóvu pojetí obrazu str Tamtéž 4 Platón, Timaios 5 Tamtéž 3

4 O ZOBRAZENÍ SVĚTLA Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi. Země byla pustá a prázdná a nad propastnou tůní byla tma. Ale nad vodami vznášel se duch Boží. I řekl Bůh: Buď světlo! A bylo světlo. Viděl, že světlo je dobré, a oddělil světlo od tmy. Světlo nazval Bůh dnem a tmu nazval nocí. Byl večer a bylo jitro, den první 6 V křesťanské teologii stojí světlo vždy kdesi na počátku. Byť Janovo evangelium zvrací světlo v λογος v rámci přirozeného postupu antropomorfizace Starého zákona, neboť až Nový zákon vytváří skutečně svobodného člověka, světlo zůstává podstatným stavebním pozdně římských i raně křesťanských děl, zejména pak architektonických, částečně ale i na poli rodící se ikony či mozaiky. Uchovává totiž jednoznačnost vztahu světlo spása, jak je reprezentován v Izajášově proroctví: Lid, který chodí v temnotách, uvidí veliké světlo; nad těmi, kdo sídlí v zemi širé smrti, zazáří světlo. 7 Kromě světla jako nezávislé substance, světla jako éteru, z něhož se Bůh dostavuje, tento éter se stává jeho rezonanční strukturou. Všude, kde má být on prostřednictvím spásy přítomen, zpřítomněno je i světlo. Narozdíl od nepevné antické kauzality kdy je spíše světlu slunci je přisouzen Apolón, který s ním putuje, a ono samo je ryze heliogenetické, křesťanství bere světlo jako od Boha neodlučitelnou substanci, již on sám vytvořil, aby se ve světě zhmotnil. Spíše než transcendovaný pojem světla se hodí skloňovat v případě raně křesťanského umění motiv záře jako pevně ukotveného osvícení církevní postavy. Jde o kombinaci několika světelných jevů, jednak svatozáře, dále pak samotného rozptýleného světla, pocházejícího obvykle z ústřední postavy (Kristus, světec). Toto schéma se objevuje v ikonografii nejprve právě na mozaikách, u nichž je podstatná monumentalita apsid, kleneb či kupolí, jež dekorují, a ta dodává sílu i potřebnému světlu. Kolem pátého století je evidentnost největší, promítá se kromě mozaiek i do architektury, kde z římského Pantheonu převzatý proud světla, pocházející zvenku, začíná být zpřítomněním božím uvnitř svatostánku. Nejvelkolepějším případem je dodnes Justiniánův projekt Konstantinopolské Hagiae Sofiae, který dle Prokopia, jednoho z hlavních budovatelů Justiniánova kultu: vytvořil z tohoto chrámu jedinečný vzor krásy, předstihující očekávání každého, kdo jej 6 Bible, Genesis 1,1 7 Bible, Izajáš 9,1 4

5 pozoruje a je jím okouzlen, a předstihující také představy každého, kdo o něm slyší vyprávět, aniž jej kdy předtím spatřil. 8 To potvrzuje, s pro stavbu typickým odleskem melancholie, i Mika Waltari ve svém útlém cestopise z výpravy, při níž si město mapoval pro jedno ze svých pozdějších děl: Sofiin chrám se měl stát nejnádhernější stavbou, jakou kdy kdo na světě spatřil nebo spatří. Mohl jsem si jen představovat, jaký byl v dobách největší slávy, zářící zlatými mozaikami a drahokamy. Už křižáci však uloupili největší poklady a sultán dobyvatel z něj udělal mešitu. Snad ale právě v této podobě, připravena o vnější ozdoby, strohá a obnažená, zobrazovala stavba minulost majestátněji než v dobách největší slávy Světlo vstupující do zvenku prosté stavby čtvercového půdorysu uvnitř vytváří něco, co se nepodařilo napodobit dosud ani Feidiovi a Periklovi a co nedokázali překonat ani stavitelé renesanční či zejména barokní, kteří si úlohy světla byli vědomi. Dokonalost tkví v rovnoměrném rozložení okenních tabulí, snaze nepřehánět dynamiku tvarosloví i specifickém umístění zlacení po stěnách. Při vstupu světla dovnitř tak dochází k zjemnění kužele proudu fotonů a záře je rozptýlena napříč prostorem. Původcem této hry je pochopitelně i geometrická výstavba, v níž se lze opřít o specifické vlastnosti vyzlacené kupole, rozhodující je však celek, v němž je Bůh všudypřítomný. Obr. 1 V tomto období a na tomto příkladu, společně z ikonografické znalosti mozaik, se začíná rodit v prostoru prosperující Byzance skutečná pravoslavná ikona, jež dovádí práci se světlem k naprosté dokonalosti. 8 Pijoan, Jose: Dějiny umění III, str Waltari, Mika: Cesta do Istanbulu, str

6 O ZOBRAZENÍ BOHA Existuje Rublevova trojice, čili existuje Bůh. 10 Pavel Florentský I přes mnohé leckdy hutné interpretace tohoto Florentského citátu lze tvrdit, že ač existuje transcendentní charakter ikony jakožto pomezí duševního a tělesného, oním fenoménem, formou jež zhmotňuje Boha v jeho vyobrazení, je opět právě světlo. Neboť: Pro ikonopisce neexistuje žádná skutečnost kromě skutečnosti samotného světla a toho, co vytváří. 11 Zůstaňme tedy na chvíli u umění východního, kde ortodoxní ikona zůstává mnohem věrnější platónskému přístupu nežli západní, helénský styl, který je vláčný a půvabný, s množstvím figur volně se pohybujících v trojrozměrném světě, jehož prostorové hloubky je dosaženo kontrasty světla a stínu (chiaroscuro). 12 O pravoslavném výtvarném umění se po jednoznačném převládnutí katolického západního přístupu ještě před samotným schismatem, po období vlády Justiniána Velikého, kdy význam Byzance klesá a rodí se západní Evropa karolinské renesance, příliš nemluví. Byzantské umění zůstává převážně řeckým a směrem ke středověku se přesouvá na Rus, což je dokončeno útěkem posledního pravoslavného patriarchy po pádu Konstantinopole do Moskvy. Čím je rozkol mezi dvěma církvemi významnější, tím více se z povědomí západního křesťana vytrácí ikona, zásadní emblém pravoslaví, který mizí ze západního umění definitivně v období pozdní gotiky. Jedním z mála zasvětitelů do podstaty východního náboženského malířství je Pavel Florentský, který ve své dialogické polopróze Ikonostas vymezuje právě ikonu jako vrchol veškeré lidské umělecké tvorby, neboť Ikonopis je čistě vyjádřený typ umění, kde si všechno odpovídá, jak látka, tak i povrch, předmět... 13, jemuž je do opozice stavěno právě malířství a obecně tvorba západní, za vrchol jejíž zvrhlosti a heretična lze považovat renesanci, která je ve své podstatě eklektická a protimluvná; je analytická, rozdrobená. Nejinak je tomu i s jejím uměním; drží se i ve svém odmítání teokratické celistvosti života šťávami svých středověkých kořenů, kdyby ze sebe skutečně začalo vytrhávat tradice, které ho živí, došlo by k jeho naprostému sebezničení. 14 Právě na kontrastu západního a východního přístupu ke zdroji světla, nasvětlení scény i její výstavbě samotné lze sledovat, která konfese implikuje ve svých náboženských vyobrazeních 10 Florentský, Pavel: Ikonostas, str Tamtéž, str Lassus, Jean: Raně křesťanské a byzantské umění, str Florentský, Pavel: Ikonostas, str Tamtéž 6

7 Boha zdárněji. Západní umění přistupuje, jak již bylo zmíněno, k celkové koncepci obrazu analyticky. Stejně se chápe i světla, jež je obohacením projekce, zjemněním celé malby, která je ovšem co do duchovní komplexnosti roztříštěná. Světlo v pravoslavných ikonách je oproti tomu syntetickým výsledkem již předem požadovaného, stává se oním primárním vyjadřovacím prostředkem, věrným opět biblickému principu, kde to, čemu je bytí primárně přisouzeno, je prosvíceno a do bytí vstupuje osvíceně. Světlo je tak zároveň indikátorem významnosti jednotlivých předmětů na obraze, neboť s klesající prosvíceností klesá i jejich důležitost. Na samotném vrcholu stojí premisa, že Bůh je světlo: V něm byl život a život byl světlo lidí. To světlo ve tmě svítí a tma je nepohltila. 15, pak že Kristus je pravým světlem a jeho následníci tím pádem dětmi světla, kráčejícími na cestě za osvícením. Má-li tedy ikona zobrazovat Boha jako zjevenou pravdu, pak jedině prostřednictvím světla. To je primárně všudypřítomné rovnoměrně po celé ploše scény. Tím, co jeho sílu zvýrazňuje, je pak několik elementů, jež se zdají prvotně pouze jako přikrášlující. V prvé řadě je to zlato, které se zdá pouze jednoduchým, monochromním uzavřením pozadí či lemů, čímž usnadňuje jejich vykreslení. Jak ale Florentský naznačuje, nelze jej považovat za barvu, tudíž ani účel není primárně estetický, nýbrž je posunut dál do metafyzické roviny vyjádření obsahu obrazu. Odhaluje to, co je: námi neviděné, ovšem objevované 16, tedy samotnou přítomnost boží. Jakkoliv je tedy chrysografie v západním umění jistou sublimací bohatství (zejména pak v barokní době), v ikonografii slouží dokonce doslova k: upravení ne čehokoliv, ale toho, co má přímý vztah k Boží síle ke skutečnosti nikoliv jen metafyzické, dokonce ani posvátně metafyzické, nýbrž vztahující se k přímému projevu Boží milosti. 17 Obdobně je tomu i s drapérií, jež je mnohdy kritizována za přimyšlené materiální znečištění svatého, ovšem též ji lze chápat jako součást osvícení, neboť je tkaninou utkanou z jejich činů, což není metafora ale vyjádření té myšlenky, že svatí rozvinuli svým duchovním činem u svého těla nové tkaniny duchovních energií, 18 které se právě pro názornost zobrazují jako oděvy. Tato souvislost zároveň i užitím západní pozitivistické interpretace světla jako toku fotonů, jež se různým způsobem odráží i jsou pohlcovány, jen potvrzuje opět předpoklad, že ikona je celá světlem, jež je pouze občas transformováno do jiné formy energie. 15 Bible, Evangelium Janovo 1, Florenský, Pavel: Ikonostas 17 Tamtéž 18 Tamtéž 7

8 Veškeré tyto podoby světla jsou nejpatrnější na již několikrát skloňované Rublevově Svaté Trojici, jež je Pijoanem popsána stručně, ovšem entusiasticky, jako: vrcholné dílo, pojaté po východním způsobu jako starozákonní výjev návštěvy tří andělů u Abraháma. Nepopsatelné kouzlo tohoto mistrovského díla spočívá v krouživém rytmu tří těl vepsaných do kružnice a ve svěžesti barev s převládající harmonií modře a bledé žlutě. 19 V možná zbytečně květnaté chvále zaniká hned několik pravd, především sama povaha pravoslavného umění, které nerozlišuje duchovní a tělesný princip obrazu, respektive právě ikonostas je místem, kde se setkává svět viděný a neviděný a tělo i duch jsou v jednotě. Proto postavy na obraze nemohou být ničím jiným, než svým skutečným zjevením a Florentský může podat ten nejlogičtější a nejsamozřejmější důkaz boží existence, 20 který byl citován v úvodu kapitoly. Obr. 2 Striktní je podobně i ikonický kánon. Ten je především udáván svatými otci, ikonopisec sám pouze odstraňuje překážky, které překrývají světlo svatých lící 21, což opět vypovídá o charakteru světla jako toho, co je prvotní a může být pouze nepatrně zastíněno. Ikony jsou vytvářeny dle originálu, který je jeden, rozdíl mezi ním a kopií však není. Zároveň ikonopisec je součástí církevního světa a přímým svědkem dané události, jíž zaznamenává. Ať již je zobrazovaná postava biblická nebo pochází z přímé zkušenosti s čísi zažitou extází či je vyobrazením určitého tradovaného příběhu, vždy si nese prvek toho, že je přímo zjevená, což je 19 Pijoan, Jose: Dějiny umění III 20 Činátlová, Blanka: Příběh těla, str Tamtéž 8

9 vlastnost přisuzovaná i umělcům západním. Florentský vypráví konkrétně o zjevení Raffaelově: Jednou v noci, když se ve snu modlil k přesvaté Panně, což se mu stávalo často, byl náhle silným vzrušením vytržen ze spánku. V temnotě noci přitáhlo jeho pohled zjevení na protější stěně. Zahleděl se na ně a spatřil na zdi visící, ještě nedokončený obraz Madony, jak září mírným světlem a vypadal jako dokončený a živý. 22 Rozdíl je ale ten, že jim je zjevení vetkáno určitou druhotnou cestou, právě snem, polosnem či extází, zatímco podmínkou pro ikonickou předlohu je osvícení (osvětlení) přímé, jistá forma svědectví. To udává ikonopiscům i tvůrcům předloh specifické požadavky na životní styl, který se značně liší od umělce západního, kterého popisuje Le Goff: Výrazem artifices byli souhrně označováni řemeslníci a mezi nimi i umělci. Pokud se pak narazí na termín artista, pak znamená osobu studující nebo praktikující svobodná umění. 23 Byť se zabývá člověkem výrazně středověkým, jehož se renesance ještě téměř nedotýká, je zcela patrné, ba o to patrnější, že již tehdy jej šlo jasně shledávat jako příslušníka světské části společnosti, především jako řemeslníka mezi rodícími se měšťany, tvořícího s potřebou výdělku, zatímco pravoslavný umělec byl výhradně neoddělitelnou součástí církve. Ve vymezování se vůči Západu pokračuje Florentský přiřčením typických uměleckých technik ke každé ze zásadních uměleckých konfesí, čímž pak dokládá jejich jednotlivou neotřesitelnost (stanovenou především materiálem) i vnitřní povahu (kterou udává obvykle technika samotná a proces samotného vytvoření obrazu). Renesanční i pozdější katolicismus se identifikuje s olejomalbou. V ní spatřuje společně s varhany to, co činí západní umění zbytečně nabubřelým, materiálním, takřka tělesným. Naopak rytina si možná uchovává určitou čistotu svou nebarevností a snahou obraz postihnout pouze liniemi, ovšem samotný charakter této techniky, kdy lze jednu matrici otisknout takřka nesčetněkrát, je určitým falsem, které nanáší věc již danou, ovšem pouze po vizuální stránce, vnitřní identita obrazu je přebíjena snahou vytvářet vše stejně, aby to stejně vypadalo. Do těchto rozdílů se promítá i tzv. metafyzika zobrazovací plochy ikona je uložena na dřevě, případně dokonce na stěně, není možné s ní manipulovat a samotná hmota je to zcela pevná, neměnná a věčná. Plátno je elastické, umožňuje umělci excitovat a nanášet si, co se mu zlíbí, neboť povrch se přizpůsobí. Posledně papír je podobně poddajný, což u tisku sice příliš nezaznamenáme, ale o to podstatnější je jeho minimální trvanlivost, jež jej předurčuje ke zkáze. 22 Florenstský, Pavel: Ikonostas, str Le Goff, Jacques: Středověký člověk a jeho svět, str

10 Mezitím na Západě od období rané gotiky úlohu ikony začíná suplovat vitráž, poskytující svou strukturální podobou mozaiky asociaci s ikonostatem, neboť zde je hranicí mezi Bohem a člověkem, viděným a neviděným světem, právě okno, nikoliv oltář, který se do své monumentální podoby rozvíjí až o pár století později za renesance. Narozdíl od lomeného oblouku a složitého interiéru plného záhybů a tesaného kamene, kde světlo hází stín a tím tvoří opět onu rozporuplnou dualitu po prostoru celé katedrály, okno je neutrálním vstupem. Zasklená okna jsou božskými díly, která vrhají jas pravého slunce, to jest Boha, do kostela, tedy do srdcí věřících a osvěcují je. 24 Právě období gotiky tak lze považovat za v dějinách západního křesťanského umění v podstatě jedinou skutečnou éru, v níž je Bůh ztotožňován se světlem a stávají se hlavní identitou tvořící svatostánek. Narozdíl od ikony prochází světlo vitráží přímo a jeho kontakt s osvíceným je ryze empirický. To ikona vyžaduje určitou intelektuální zdatnost, aby ten, kdo přichází, mohl být osvícen a přímo vnímat Boha. V obou případech však jde o onu již zmiňovanou hranici. Hranici v ikoně tělesného a duchovního, viditelného a neviditelného, v případě vitráže hranici vnitřního a vnějšího. Vitráži se prostor otevírá společně s lomeným obloukem a možností zvěšovat otvory do zdí bazilik. Samotná technika není nepodobná tvorbě ikony. Podle již zmíněné Florenstkého metafyziky povrchu lze říci, že je dřevu nejbližší pro svou pevnost. Proces propouštění a odhalování děr světlu je však opačný, než je tomu u ikony. U té dochází k postupnému nanášení vrcholícímu chrysografií, zatímco v případě vitráže je průhledné sklo kryto nepropustnou barvou. Světlo se tak svým způsobem cesta zatarasuje, nikoliv otevírá. I tak si vitráž zachovává úzkou spjatost se zlatem. Jednak zlaté tabule působí nejpropustněji, za druhé pak samo zlato bylo přidáváno jako zásadní příměs do skla červeného, jednoho ze základních, na něž se pak malba nanášela, a tak je vitráž skutečně jistou schematičtější západní verzí ikony. Obr de Mende, Durande: Speculum iudiciale 10

11 O SVĚTLOBORECTVÍ Odpoutáme-li se od mírně pedantské analýzy přítomnosti světla v obrazech a vitrážích po stránce jeho přítomnosti nepopiratelné, viditelné, tak jak se světlo jeví a září, pak jej lze abstrahovat jako určitý model definující intenzitu dané umělecké éry právě prostřednictvím toho, jak moc výraznou roli světlo obecně ve výtvarné náladě doby sehrává. Univerzální klíč k povaze doby představil ve Zrození tragédie z ducha hudby Fridrich Nietzsche, tvrdící: Mnoho získáme pro esthetiku, dojdeme-li nejen logického poznání, nýbrž názorné jistoty, že vývoj umění jest vázán na dvojici živlů apollinského a dionýského... K oběma se připíná náš poznatek, že v řeckém světě, i co do vzniku, i co do účelu, zeje ohromná propast mezi apollinským uměním výtvarníkovým a neobrazným uměním hudby boha Dionýsa. 25 Typicky podle Nietzscheho, tato typologie je příliš rázná a mluvila by pouze v prospěch jednoho z nich. Rozvinutí přináší opět Florentský, uvažující o charakteru umělcovy tvorby právě podle míry ovlivnění jeho duše tím či oním postupem. Excitovaný umělec připravený k tvorbě je prý nejprve vytržen ze světa kredibilního, viditelného a tím, že je mu tento svět znásilněn, stoupá po vertikále do světa neviditelného. Toto vytržení je dionýské. Symbolické obrazy této jiné dimense se však před ním vynořují až ve chvíli, kdy postupně klesá zpět, v apolinském duchu, oproštěn se snáší a vystupují před ním líce, které lze považovat za ideje. Stejně tak lze ovšem považovat za duchovní odrazy věcí ty vidiny, jež duši obklopují, zneklidňují a okouzlují ve chvíli, kdy se před ní otevírá cesta do nového světa. 26, tedy nejen při sestupu. Je tedy nutné zdůraznit nejistou, která před umělcem vyvstává, jakmile putuje. Co se jeví jako pravda totiž nutně pravdivým být nemusí. Odtud právě pramení ona klasifikace umělckých slohů podle Nieztzscheho od patnáctého století dál a opět jasně v souvislosti s ikonou a náboženským umění nahrává oním momentem zjevení při sestupu Apolónovi. Jakou úlohu zde však hraje světlo? O Apolónovi víme, že je bohem slunce jako primárního zdroje světla, jak jej Řekové chápou. Jeho momentem vytržení se stává sen, tím dionýským je pak opojení uměle navozené, jistá extáze davu. V těchto momentech nepřítomnosti je však lidská duše nejnáchylnější. Světlo a střízlivost je zde pryč a pro skutečnou inspiraci náboženskému dílu je nutné najít jen jeden příhodný moment, ono klesání dolů, srovnatelné s rozedníváním nad ránem. Jinak světlo nedojde svého účelu, nestane se zhmotněným průvodcem Boha, nýbrž zůstane čímsi podezřele nezávislým, jako se začíná chovat během renesance. 25 Nietzsche, Fridrich: Zrození tragédie z ducha hudby, str Florentský, Pavel: Ikonostas, str

12 O NEZOBRAZENÍ SVĚTLA Stín vzniká místním a relativním nedostatkem viditelného světla! 27 Věrni externalistickému spatřování světa, za neopomenutelnou kapitolu bychom měli považovat právě místo, kde světlo světlem býti přestává a rodí se stín. Jako by západní umění nebylo schopno překousnout jednoznačnost daného prvku, jako by skutečně potřebovalo dynamiky k vykreslení té reality, jež je již nápodobou kosmologickou, tedy opět kdesi hluboko na Platónově mimetické struně. Společně s Giottovou perspektivou a dovedením šerosvitu do dokonalosti v období rané renesance, západní umění se dostává do definitivní opozice vůči východnímu a přijímá v umění sobě ne zcela vždy vlastní charakter duální, kde světlo přichází o svou absolutní úlohu a vždy je po boku stínu, který však nedokáže být jeho spolutvůrcem. Jak již nastínil značně opovrhujícím a nepříliš kriticky nezaujatým vhledem Florentský svou diagnózou západního umění jako nejednotného a porušujícího svá vlastní kanonická ustanovení (jež jsou sama, pravda, dosti pochybná a nejednotná), pokračuje dále přiřčením všem renesančním umělcům, Rembrandtovi a Rubensem konče nálepku uživatelů dle něj takřka patologické autofluorescence. Proti tomu prý: Ikonopis zobrazuje věci jako světlem vytvořené, a nikoliv jako osvětlené zdrojem světla, nechápe jej jako cosi vnějšího, ve vztahu k věcem, ale ani v něm nevidí svébytnou vlastnost, která je vlastní hmotnému: podle ikonopisu světlo předpokládá a vytváří věci, je jejich objektivní příčinnou. 28 Ve své povaze si tedy charakter západní malby tvoří narozdíl od východní světla nedostatek, o čemž svědčí i úvodní citace kapitoly, jež je i první větou celé knihy pojednávající o stínu. Jakkoliv je pravoslavná ikonografie postavena na střídmosti, co do užití světla je úspornější nepochybně olejomalba vzniknuvší ve čtrnáctém století v Itálii. To otevřelo nové obzory v manipulaci se světlem, neboť jednotné světlo bylo absolutní stejně jako zobrazovaná pravda. Imaginace renesančních tvůrců však přinesla možnost stínování, vrhání stínu či přidružování stínu a náhle se oba jevy staly relativními. Všudypřítomnou záři, jež opanovávala především pozadí pravoslavných ikon, tak na Západě nahradil jeden definovatelný zdroj, z něhož vychází celková iluminace scény. A ta dovršila ztrojrozměrnění obrazu, jenž by měl být tím skutečným vylíčením objektů, které pozorujeme. Locke komentuje vnímání objektu následně: Idea koule je do naši mysli sice vtištěna jako idea různě odstíněného kruhu, vstupující do našich očí s velmi rozmanitě 27 Baxandall, Michael: Stíny a světlo, str Florenstký, Pavel: Ikonostas, str

13 odstupňovaným světlem a leskem. Protože jsme však cvikem přivyklí uvědomovat si, jaký druh úkazu v nás zpravidla vydutá tělesa vyvolávají a k jakým proměnám dochází při odrazech světla díky rozdílu v smyslově vnímatelných tvarech těles, náš úsudek hned podle svého zvyku dosadí místo jevů jejich příčiny. 29 Tato nová empiristická podoba analýzy vnímaných objektů jako další stupeň renesančního vývoje neuvažuje už tolik o zobrazování pravdy, nýbrž reality. Proto dochází k redukci samotné snahy postihnout pravdu jako fenomén a převládá snaha o co nejvěrnější skutečnost právě již prý poznaného světa. Jeho skutečná povaha však již přestává být poznatelnou a i do umění tak přichází v období renesance pozitivismus, který se vytrácí až ve dvacátém století se surrealismem, stejně jako je tehdy nabourán filosofický systém Husserlovou fenomenologií. Do té doby se analytický přístup prohlubuje. Zásadní podnět mu dává Leonardo da Vinci, po němž zůstává zachováno sice pouhých patnáct maleb, ale stovky náčrtů s bohatým rozborem chování šerosvitu na možné malbě. A tak zatímco tímto již Leonardo podává ruku o století mladšímu Descartovi, západní umění se vzdaluje praxi, jež mu byla prostřednictvím světla zajišťována po velmi dlouho. Obr. 4 Bylo by ovšem příliš jednoduché považovat novověkou malbu za méněcennou jenom proto, že pracuje se světlem odlišným způsobem než tomu bylo doposud u tvorby převážně církevní. Přijměme lesky, odrazy i stíny za drobný fetiš západního umělce koketujícího s tenebrismem, rozsviťme louč, jež nám bude ve stinných místech podobu věcí zjevovat, a vydejme se od Leonarda dál, skrze ta nejklasičtější díla, o nichž se hovoří jako o velkých počinech hry světel Locke, John: Esej o lidském rozumu 13

14 Z renesančích za vrcholné považuje Gombrich Giorgionovu Bouři, o níž praví následující: Není zcela jisté, co znázorňuje; může být výjevem z díla některého klasického spisovatele, nebo napodobovatele klasiků I když dále tvrdí, že obsah není tím hlavním, co z obrazu dělá dílo tak významné, neurčitost jeho výroku je svým způsobem výmluvná. Může sice být jasně sladěn v celek pouhým světlem a vzduchem, jímž je prostoupen, 31 o čem ale svědčí blesk prozářivší oblohu? Právě to, co již bylo naznačeno. Světlo zůstává na pozadí a sehrává svou vlastní roli, nezávislou na Bohu či zbytku scenérie. Ono samo se stává hlavním objektem. Obr. 5 Reformátorem se stává Corregio, který svou Svatou nocí definitivně v obraze ukotvuje světelný zdroj. Pozoruhodné je, že jej umisťuje do středu a má jím být sám čerstvě narozený Kristus. Směrem k němu světlo houstne, jinde je tma. Zároveň však Corregio dokázal nevtěsnávat do obrazu nutně žádné nepatřičné konstrukce, vytvořil nahodilou scénu, což jí přidává na autentičnosti. Sama se stává pro příští století jedním ze zásadních inspiračních proudů barokního kontrastu. Ten sice dokáže zefektnit světlo a boží přítomnost je tak leckdy velmi důvěryhodná, ovšem za předpokladu, že je užíván i stín. Samotné světlo není dostatečně vydatné a sahá se po nabubřelých formách dynamizace obrazu, což opět Boha samotného odsouvá pryč. 30 Gombrich, E.H.: Příběh umění, str Tamtéž 14

15 Obr 6 Zvláštním mágem, který se částečně zřekl formalit perspektivy a pokusil se syntetizovat novodobé postupy s mírně primitivní tradicí středověké malby, byl Grünewald. Jeho Vzkříšení jako již oltářní výjev s sebou nese čistě náboženské sdělení, jež je opět hypertrofováno hrou světla. To dělí obraz pozoruhodně na dvě části. Horní Kristovo žehnání se zlatistou září dosahující absurdních rozměrů a dolní popadané vojáky, kteří ve své křečovité poloze kontrastují s rovnováhou, již Kristus nastoluje. Barevně se blíží ke zlaté a pozadí je zde téměř jako na ikonách nahrazeno čistým světlem, což v kombinaci s tmavýma očima vzkříšeného opět vkládá boží existenci do obrazu. Obr. 7 15

16 Abychom však nebyli unáhleni ve svém opěvování raně barokního umění, podívejme se na El Greca, který byl na svou dobu velmi avandgardní a zvláště ve stále středověkém Španělsku mu bylo porozuměno jen zřídka. Hrubost a vášnivost jeho díla popisuje biblický námět Otevírání páté pečeti a autor je za něj dodnes bezmezně respektován, neboť: žádná kresba by jistě nikdy nemohla vyjádřit s takovou zázračnou a přesvědčivou silou onu hroznou vizi soudného dne. 32 Přesně podle Florentského kritiky bychom se zde ovšem dobrali nejasného ukotvení světla, které tím pádem ve své úloze konkurenta stínu a bojovníka božího upadá do nejasné úlohy a snaží se pouze hrát majestátního umocňovatele vážnosti celé situace. Obr. 8 V roce 1600 tvoří raně barokní Carvaggio Nevěřícího Tomáše. Přesně svou snahou popřít tradiční ikonickou skladbu scény zahaluje všechny účastníky do šera a odkudsi nechává přicházet světlo, které nám apoštoly s fotografickou přesností polozjevuje takřka jako starce. Prst Tomášův se s naturalistickou věrohodností zanořuje pod Kristovu kůži, není však tím světelně nejexponovanějším místem celého obrazu. Nejvíc světla dopadá na Ježíšův rubáš a čela apoštolů. Smyslem celého nasvícení tak jako by nebylo ani tak mírou světla objasňovat pozorovateli význam jednotlivostí, ale jen zaostřit vše tak, aby výjev působil co nejpřirozeněji. Obr 9 16

ARCHETYP V RUKOU UMĚLCE

ARCHETYP V RUKOU UMĚLCE GYMNÁZIUM JANA KEPLERA ARCHETYP V RUKOU UMĚLCE Maturitní práce z předmětu Humanitní studia Praha 2012 Táňa Válková Vedoucí maturitní práce Blanka Činátlová 1 Úvod Otázka významu výtvarného umění dnes proniká

Více

od platónské tradice tu k formě vyvstává jakýsi její komplement: něco, co formu bere na sebe nebo ji prostě má. Řekové až do oné doby neměli obecný

od platónské tradice tu k formě vyvstává jakýsi její komplement: něco, co formu bere na sebe nebo ji prostě má. Řekové až do oné doby neměli obecný Forma Slovo forma používáme celkem často, v různých významech. Tak máme formu doslovnou, do níž se třeba odlévají odlitky. Nebo třeba řekneme, že diamant a tuha jsou různými formami uhlíku. Nebo o něčem

Více

KRITIKA KONZUMNÍ SPOLEČNOSTI, JAKO DŮSLEDKU KRIZE ČLOVĚKA

KRITIKA KONZUMNÍ SPOLEČNOSTI, JAKO DŮSLEDKU KRIZE ČLOVĚKA UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI CYRILOMETODĚJSKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA KATEDRA PASTORÁLNÍ A SPIRITUÁLNÍ TEOLOGIE HUMANITNÍ STUDIA VOJTĚCH MARTIŠEK KRITIKA KONZUMNÍ SPOLEČNOSTI, JAKO DŮSLEDKU KRIZE ČLOVĚKA

Více

FILOSOFICKÝ SEMINÁŘ KATEDRA TEORIE

FILOSOFICKÝ SEMINÁŘ KATEDRA TEORIE ADAMEC JIŘÍ FILOSOFICKÝ SEMINÁŘ KATEDRA TEORIE PSYCHOLOGIE UMĚNÍ Italská tradice v architektuře a sakrální tvorbě ( Vybrané okruhy ) B r n o 2 0 1 1 1 PSYCHOLOGIE UMĚNÍ Italská tradice v architektuře a

Více

ŽIVOT OBRAZŮ. I. Musíme chodit do galerie?

ŽIVOT OBRAZŮ. I. Musíme chodit do galerie? ŽIVOT OBRAZŮ I. Musíme chodit do galerie? "Muž, který mi kdysi řekl, že Picasso je podvodník, si neuvědomil, že odvaha každé dobře uspořádané výkladní skříně, která ho upoutává je v podstatě odvaha Picassova

Více

Michel Foucault filosofie a dějinný pohyb

Michel Foucault filosofie a dějinný pohyb Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Bakalářská práce Michel Foucault filosofie a dějinný pohyb Lenka Vaníková Plzeň 2012 Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Katedra filozofie

Více

HISTORICKÉ, FILOSOFICKÉ A PSYCHOLOGICKÉ SOUVISLOSTI V CHÁPÁNÍ SMYSLU ŽIVOTA

HISTORICKÉ, FILOSOFICKÉ A PSYCHOLOGICKÉ SOUVISLOSTI V CHÁPÁNÍ SMYSLU ŽIVOTA ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ Katedra psychologie HISTORICKÉ, FILOSOFICKÉ A PSYCHOLOGICKÉ SOUVISLOSTI V CHÁPÁNÍ SMYSLU ŽIVOTA Bakalářská práce Michal Nykodým Psychologie se zaměřením

Více

Pozvání na cestu. Příspěvek k diskusi o člověku, společnosti a smyslu života. podle sociálního učení katolické církve

Pozvání na cestu. Příspěvek k diskusi o člověku, společnosti a smyslu života. podle sociálního učení katolické církve Pozvání na cestu Příspěvek k diskusi o člověku, společnosti a smyslu života podle sociálního učení katolické církve Autorský tým Centra pro sociální otázky při ČBK pod vedením Lubomíra Mlčocha celková

Více

(Definitivní verze s korekturami ze Scripta)

(Definitivní verze s korekturami ze Scripta) List papeže Jana Pavla II. umělcům 1 (Definitivní verze s korekturami ze Scripta) Těm, kteří se zanícenou odevzdaností hledají nová zjevení krásy, aby z nich uměleckou tvorbou učinili dar světu. Bůh viděl,

Více

Fakulta Filmová a televizní Akademie múzických umění v Praze. dizertační práce. Michal Klodner

Fakulta Filmová a televizní Akademie múzických umění v Praze. dizertační práce. Michal Klodner POSTMEDIALITA 2 Fakulta Filmová a televizní Akademie múzických umění v Praze dizertační práce Michal Klodner Praha, 2014 3 Klíčová slova: mediální teorie, filmová teorie, teorie nových médií, emoce, afekt,

Více

Posvátná hudba a hudba zbožná aneb guardiniovský apokryf

Posvátná hudba a hudba zbožná aneb guardiniovský apokryf revue p r o duchovní hudbu Posvátná hudba a hudba zbožná aneb guardiniovský apokryf Po celé dějiny církve probíhá diskuse na téma jakou hudbu při liturgii či ještě spíše na téma jakou hudbu při liturgii

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra výtvarné výchovy. Diplomová práce PAŠIJE PASSION

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra výtvarné výchovy. Diplomová práce PAŠIJE PASSION Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra výtvarné výchovy Diplomová práce PAŠIJE PASSION Vypracoval: Martin Volek VV-OV/ZŠ Vedoucí práce: MgA. Petr Brožka Místo a rok odevzdání:

Více

MYŠLENÍ OBRAZEM: PRŮVODCE FILOSOFICKÝM MYŠLENÍM PRO STŘEDNĚ NEPOKROČILÉ Miroslav Petříček

MYŠLENÍ OBRAZEM: PRŮVODCE FILOSOFICKÝM MYŠLENÍM PRO STŘEDNĚ NEPOKROČILÉ Miroslav Petříček MYŠLENÍ OBRAZEM: PRŮVODCE FILOSOFICKÝM MYŠLENÍM PRO STŘEDNĚ NEPOKROČILÉ Miroslav Petříček FILOSOFICKÉ MYŠLENÍ S filosofií se nelze seznamovat jako s nerostem a nelze do ní vstupovat tak, jako se vchází

Více

NEVĚDOMÉ PROCESY V AKTIVNÍ IMAGINACI

NEVĚDOMÉ PROCESY V AKTIVNÍ IMAGINACI NEVĚDOMÉ PROCESY V AKTIVNÍ IMAGINACI JIRSÁKOVÁ VERONIKA Úvod Téma, kterým se ve své závěrečné práci chci zabývat jsem nazvala Procesy v aktivní imaginaci. Ráda bych se zaměřila na to, co se v nás při aktivní

Více

DVACÁTÉ STOLETÍ V KOSTCE

DVACÁTÉ STOLETÍ V KOSTCE 20. STOLETÍ V KOSTCE DVACÁTÉ STOLETÍ V KOSTCE Když útlá knížka Patrika Ouředníka Europeana vyhrála anketu Lidových novin o knihu roku 2001, překvapilo to možná nejvíce ty, kteří pro ni hlasovali. Nejedná

Více

Antonín MAREŠ + Jos. A. ZENTRICH

Antonín MAREŠ + Jos. A. ZENTRICH CESTA člověka Antonín MAREŠ + Jos. A. ZENTRICH Kniha pro hledající Stránka 2 Cesta člověka Antonín Mareš + Jos.A.Zentrich Jazyková úprava Jos. A. Zentrich Celková jazyková úprava již nebyla provedena.

Více

Časnost jako malířské téma

Časnost jako malířské téma Fakulta Výtvarných Umění Vysokého Učení Technického v Brně Diplomová práce Časnost jako malířské téma Vedoucí: Mgr. Rostislav Niederle PhD. Vypracoval: BcA. Jan Karpíšek Brno 2005 Prohlašuji, že jsem celou

Více

SCAN sion Books. Scan by: liberator (liberator@post.sk)

SCAN sion Books. Scan by: liberator (liberator@post.sk) SCAN sion Books Scan by: liberator (liberator@post.sk) Miroslav Petříček ÚVOD DO SOUČASNÉ FILOSOFIE (11 improvizovaných přednášek) Napsal Miroslav Petříček. Čtvrté upravené vydání. Vydalo nakladatelství

Více

Křesťanství a ekologická etika. Pavel Vichlenda

Křesťanství a ekologická etika. Pavel Vichlenda Křesťanství a ekologická etika Pavel Vichlenda Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá vztahem křesťanství a ekologické etiky. Podrobně rozebírá biblickou zprávu o stvoření světa,

Více

POPULARIZACE PRVNÍCH VÝSLEDKŮ VĚDECKÉHO ZKOUMÁNÍ BIBLE. Karel Valenta T.B.FROM

POPULARIZACE PRVNÍCH VÝSLEDKŮ VĚDECKÉHO ZKOUMÁNÍ BIBLE. Karel Valenta T.B.FROM POPULARIZACE PRVNÍCH VÝSLEDKŮ VĚDECKÉHO ZKOUMÁNÍ BIBLE Karel Valenta T.B.FROM POPULARIZACE PRVNÍCH VÝSLEDKŮ VĚDECKÉHO ZKOUMÁNÍ BIBLE Za kolektiv autorů sepsal Karel Valenta T.B.FROM Obsah Předmluva 9 První

Více

KONEC ARCHITEKTURY- ÚKOL STAVĚNÍ? Pojednání o rozdílné moderní tradici uplatněné na dvou klášterech

KONEC ARCHITEKTURY- ÚKOL STAVĚNÍ? Pojednání o rozdílné moderní tradici uplatněné na dvou klášterech KONEC ARCHITEKTURY- ÚKOL STAVĚNÍ? Pojednání o rozdílné moderní tradici uplatněné na dvou klášterech Na začátku každé úvahy o interpretaci tradice v architektuře může stát otázka, co je hlavním argumentem

Více

* TVORBA VIZUÁLNÍHO ZOBRAZENÍ

* TVORBA VIZUÁLNÍHO ZOBRAZENÍ .Vančát Jaroslav. * TVORBA VIZUÁLNÍHO ZOBRAZENÍ gnozeologický a komunikační aspekt výtvarného umění ve výtvarné výchově Karolinum, Praha 2000. 167 stran 1. ASPEKTY REFLEXE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ VE VÝTVARNÉ

Více

Technická univerzita v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ

Technická univerzita v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Technická univerzita v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Katedra: filosofie Studijní program: učitelství pro 2. stupeň základní školy Studijní obor (kombinace) německý jazyk občanská

Více

Owen Barfield: Básnická řeč. Studie o významu

Owen Barfield: Básnická řeč. Studie o významu Střední škola Waldorfské lyceum Křejpského 1501/12 Praha 4 tel. 272770378, lyceum@wspj.cz Projekt Další krok k adaptabilitě Registrační číslo CZ.2.17/3.1.00/34355 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme

Více

OTÁZKY ODBORNÉ PŘÍPRAVY

OTÁZKY ODBORNÉ PŘÍPRAVY Český komitét INSEA OTÁZKY ODBORNÉ PŘÍPRAVY BUDOUCÍCH VÝTVARNÝCH PEDAGOGŮ A UMĚLCŮ Sborník z celostátního sympozia Pedagogická fakulta ZČU PLZEŇ 1994 1 OBSAH Úvodem 3 I. Příspěvky z prvního a třetího bloku

Více

MYSTIFIKACE JAKO MOŽNÁ FORMA EXISTENCE ČLOVĚKA V PROSTORU

MYSTIFIKACE JAKO MOŽNÁ FORMA EXISTENCE ČLOVĚKA V PROSTORU Divadelní fakulta Akademie múzických umění v Praze Diplomová práce BcA. Pavel Svoboda MYSTIFIKACE JAKO MOŽNÁ FORMA EXISTENCE ČLOVĚKA V PROSTORU Katedra scénografie Studijní obor: Scénografie Vedoucí diplomové

Více

VIEWEGH, URBAN A POLITIKA

VIEWEGH, URBAN A POLITIKA VIEWEGH, URBAN A POLITIKA VIEWEGH, URBAN A POLITIKA Mezi četnými jevy a sférami, které dnes nejsou zcela v pořádku, je na tom nejhůře politika: ne náhodou také dva nejznámější z bývalých mladých autorů,

Více

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická Katedra výtvarné kultury Studijní program Specializace v pedagogice Studijní obor Vizuální kultura Bakalářská práce SPRÁVNOST PŘI INTERPRETACI OBRAZU

Více

Novalis a jeho Hymny k poctě noci

Novalis a jeho Hymny k poctě noci Jan Dostal Novalis a jeho Hymny k poctě noci Anthroposofická studie I Novalis, to je pevnina, to je neobjevený nebo aspoň ze značné části neprobádaný kus země. Florian Roder, Novalis, Stuttgart 1992 Co

Více

Jiří Havlíček. Poutník Antonín. (esej k hermeneutice artefaktu se čtyřmi Klíči)

Jiří Havlíček. Poutník Antonín. (esej k hermeneutice artefaktu se čtyřmi Klíči) Jiří Havlíček Poutník Antonín (esej k hermeneutice artefaktu se čtyřmi Klíči) Miniatura, jejíž intepretační hravost je melancholicky věnována památce přítele Antonína Jirky, varhaníka a teoretika umění......

Více