Metodické poznámky k souboru úloh Optika

Save this PDF as:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Metodické poznámky k souboru úloh Optika"

Transkript

1 Metodické poznámky k souboru úloh Optika Baterka Teoreticky se světlo šíří "nekonečně daleko", intenzita světla však klesá s druhou mocninou vzdálenosti. Děti si často myslí, že světlo se nešíří příliš daleko od zdroje a že se světlo šíří do větší vzdálenosti v noci než ve dne. Některé děti se domnívají, že ve dne se světlo vůbec nešíří, ale může se objevit i opačná představa, tj. že se světlo vůbec nemůže šířit v noci. Děti mohou s baterkou provádět jednoduché pokusy, aby jednotlivá tvrzení potvrdily, či vyvrátily. Pro zjišťování, kam baterka dosvítí, mohou použít např. černý papír (nebo jiné vhodné stínítko) a délkové měřidlo. Provedení pokusu mohou děti samy navrhnout. Pro zjišťování intenzity osvětlení lze použít luxmetr. Lidský zrak dokáže vnímat určité světelné podněty ještě při hladině 10 9 lx. Rychlost světla Žáci si často myslí, že světlo se šíří nekonečně velkou rychlostí. Často se také mylně domnívají, že světlo se šíří větší rychlostí ve vzduchu než ve vakuu. Sluneční brýle Nejsprávnější odpověď je B, ale je vhodné se žáky diskutovat i o dalších odpovědích. Co se týče odpovědi Jany (A), děti často dobře nerozlišují, co je zdrojem vlastního světla a myslí si, že hladké nebo světlé objekty (např. sníh nebo zrcadlo) jsou zdrojem světla. Co se týče odpovědi Katky (C), v zimě je sluneční světlo dopadající na severní polokouli méně intenzivní, neboť zemská osa je odkloněná od Slunce (Země je ale v zimě Slunci nejblíže). Nicméně za slunečného dne dopadá do našeho oka světlo ze Slunce i světlo odražené od sněhu (nebezpečné pro oči je zejména UV záření), proto je třeba zrak chránit slunečními brýlemi i uprostřed zimy. Pomocí luxmetru můžeme provádět měření intenzity osvětlení a zkoumat intenzitu dopadajícího a odraženého světla od zasněženého povrchu (je možné použít i umělý sníh nebo např. lesklou bílou desku). Venuše Děti si často myslí, že planety nebo Měsíc jsou zdrojem vlastního světla, případně, že jsou zdrojem vlastního světla pouze v noci. Hvězdy ze Země Hvězdy ve dne nevidíme proto, že jejich světlo je příliš slabé a během dne je přesvíceno slunečním zářením rozptýleným v atmosféře. Rozptyl slunečního záření je důvodem, proč je obloha během dne světlá a dalo by se říci, že "svítí". Během zatmění Slunce ale přestane být v místě zatmění atmosféra ozařována, obloha více, či méně potemní a jasnější hvězdy (např. Venuše) mohou být vidět.

2 Děti si často myslí, že hvězdy jsou zdrojem vlastního světla jenom v noci. Někdy si také myslí, že hvězdy ve dne zapadnou (podobně jako Měsíc) nebo že "přejdou na druhou stranu" zeměkoule. K zobrazení oblohy je možné použít program Stellarium, který je volně ke stažení na Hvězdy z Měsíce (Nejen) děti se často mylně domnívají, že z povrchu Měsíce jsou hvězdy vidět. Tato mylná domněnka vychází zejména ze skutečnosti, že Měsíc nemá atmosféru. Tato mylná představa se stala i jedním z argumentů, na kterých byly založeny tzv. konspirační teorie o přistání Apolla na Měsíci, které vznikly v 70. letech 20. století a které tvrdily, že přistání na Měsíci v rámci programu Apollo byl podvod (na fotografiích nebyly vidět hvězdy). Skutečnost je však taková, že od povrchu Měsíce se odráží tak velké množství světla, že to "přesvítí" hvězdy, podobně jako na Zemi. Zdroj: 1n%C3%AD_Apolla Velikost stínu 1 Čím blíže zdroji světla se chlapec nachází, tím více ho zakrývá, tj. tím více světelných paprsků je jím odráženo, a jeho stín je větší. Častou mylnou představou dětí je, že stín bude stejně velký jako postava chlapce. Děti v tomto případě vysvětlují často vznik stínu jako odraz nebo jako "temný odraz" předmětu na stínítku. O stínech si také myslí, že jsou nezávislé na předmětech, které je vrhají, tj. velikost stínu je stále stejná. Změnu velikosti stínu v závislosti na vzdálenosti předmětu od zdroje světla (nebo od zdi) lze jednoduše prozkoumat pomocí silnější lampičky (která by co nejlépe nahrazovala bodový zdroj světla), jako stínítko lze použít např. bílou zeď nebo bílou tabuli, na které je možné stín obkreslit. Místo postavy lze použít figurku (nebo jiný vhodný geometrický tvar) vystřiženou z tvrdého papíru. Velikost stínu 2 V tomto případě je zdroj světla (Slunce) velmi daleko, paprsky dopadající na chlapce jsou tedy rovnoběžné. Stín bude mít proto stále stejnou velikost, nezávisle na tom, v jaké vzdálenosti od tabule (zdi) se chlapec bude nacházet. Délka stínu Správná je odpověď A. Stín se bude zkracovat. Je vhodné provést náčrtek a znázornit, kam bude sahat stín, když se Petr bude k domu přibližovat (zdroj světla a vršek Petrovy hlavy musí ležet v jedné přímce. Průsečík této přímky s vodorovnou cestou vyznačuje místo, kam dopadne stín vršku Petrovy hlavy (tedy délku stínu - měřeno od jeho nohou).

3 Děti mají často problém s vysvětlením mechanismu vzniku stínu na základě přímočarého šíření světla (paprsky kreslí často jako "zalomené"). Sytost stínu Správná je odpověď C. Co se týče volby odpovědi Vojty (A), děti si někdy myslí, že tmavší kartička vrhá tmavší stín, protože je tmavá. V souvislosti se vznikem stínu se u dětí objevuje mylná představa, že stín vzniká tak, že předmět vylučuje nějakou substanci, která světlo odsune, nebo že stín je tvořen jakýmisi "stínovými paprsky". Co se týče odpovědi Katky (B), mohla by mít pravdu, pokud by kartička byla více, či méně průsvitná. V zadání úlohy ale je uvedeno, že se jedná o neprůhledné kartičky. Pokus znázorněný na obrázku mohou děti snadno provést a ověřit správnost své odpovědi. Zároveň mohou experimentovat s různou tloušťkou kartiček. Kartičky lze vystřihnout např. ze čtvrtky, černou kartičku nejjednodušeji získáme tak, že bílou čtvrtku polepíme černým papírem, případně obarvíme černou barvou. Počet stínů Správná je odpověď B. Děti mívají problém určit počet stínů a jejich tvar při osvětlení předmětu více zdroji. Problém mohou mít děti i s tím, v jakém místě se stíny budou vytvářet. K prozkoumání počtu a tvaru stínů použijeme dva (nebo i více zdrojů - pokud možno blízké bodovým zdrojům), těleso vrhající stín volíme nejdříve co nejjednodušší (např. kouli). Na stínítku pak zkoumáme tvar a barvu stínů v případě, že se stíny překrývají. Kočka ve tmě Správná je odpověď B. Se žáky je vhodné diskutovat o tom, proč vidíme okolní předměty. Děti si často mylně myslí, že můžeme vidět i ve tmě (když se "rozkoukáme"). Jak již bylo uvedeno u úlohy Sluneční brýle, děti dobře nerozlišují, co je a co není zdrojem vlastního světla (zde např. svítící oči kočky mohou některé děti mylně považovat za zdroj světla). Úvaha o velkém kontrastu mezi bílou kočkou a tmavým okolím je pro mladší žáky složitá, nicméně je důležitá a objevuje např. v úloze Hvězdy z Měsíce. Se žáky je nejprve vhodné rozebrat, za jakých podmínek předmět lze vidět (musí být osvětlen a paprsky od předmětu odražené musí dopadat do oka). Poté lze diskutovat, zda by za stejných podmínek byla vidět lépe bílá nebo černá kočka. K této úloze lze provést ověřující pokus v temné místnosti (temný prostor lze vytvořit i s pomocí tmavé látky, kterou přehodíme přes stůl, nebo lze využít velkou krabici). V temném prostoru je vhodné místo kočky "pozorovat" lesklé objekty (např. mince, vyleštěný kov apod.) a bílé předměty (např. kus bílé látky, bílý papír apod.). Pokud je v místnosti úplná tma, předměty neuvidíme. Děti mohou pokus snadno provést též doma, pokud mají např. koupelnu bez oken nebo tmavou chodbu, kde mohou zavřít dveře. Svítilna ve vesmíru Správná je odpověď C.

4 V prostoru, ve kterém se kosmonaut nachází, nejsou žádné částice (prach a nečistoty), na kterých by se světlo ze svítilny rozptylovalo. Co se týče odpovědi Jany (B), pokud bychom se nacházeli v prostředí, ve kterém by byl vzduch velmi čistý (např. v jeskyni), kužel světla (resp. paprsky světla) bychom neviděli (mohli bychom vidět pouze osvětlené předměty). Se žáky lze provést jednoduchý pokus např. s laserovým zdrojem, ze kterého necháme úzký světelný svazek procházet různě znečistěnými prostředími (např. vzduchem znečištěným kouřem nebo prachem, případně vodou, do které přidáme trochu mléka nebo rozdrcené křídy). Žákům lze zadat za domácí úkol, aby vyhledali informace o laserových radarech, které se používají k měření znečištění zemského ovzduší. Laserový paprsek se částečně odráží a částečně rozptyluje na částicích obsažených v ovzduší. Odražené signály se vyhodnocují, tímto způsobem je možno určit rozložení a směr pohybu kouřových částic a dalších znečišťujících látek v ovzduší. Bližší informace viz např. Obraz na stěně Předměty vidíme tehdy, když světlo dopadá ze zdroje přímo do oka (tak bychom viděli např. žárovku, která je přímo zdrojem světla), nebo když se světlo odráží od nějakého předmětu (v tomto případě od obrazu). S problematikou "Proč vidíme předměty?" je spojeno několik typických miskoncepcí: 1. Malé děti nespojují oko a objekt, starší děti uvažují o vidění jako o "přechodu z oka k objektu" (odpověď A). 2. Světlo jde nejprve do oka a pak na objekt (odpověď B). 3. Světlo jde ze zdroje do oka i na objekt. Mezi okem a objektem už není spojení (odpověď D). Dále se mohou objevit tyto miskoncepce: 4. Světlo osvětluje předměty, abychom je viděli, dále již ale děti neuvažují o světle jdoucím od předmětu do oka. 5. "Vidíme očima." Z oka vycházejí "paprsky vidění". Příčinou těchto chybných představ může být skutečnost, že můžeme vidět předměty v místnosti, i když nesvítí Slunce a v místnosti, kde není žádný běžný zdroj světla. Jestliže rozsvítíme v místnosti světlo, jsou najednou (tj. v tentýž okamžik) vidět všechny předměty, světelné paprsky nejsou viditelné, takže si neuvědomujeme, že jsou od jednotlivých předmětů odráženy. Podle D. Mandíková, J. Trna: Žákovské prekoncepce ve výuce fyziky. Brno: Paido, ISBN Fotografování v zrcadle Děti si velmi často chybně myslí, že obraz předmětu leží v rovině zrcadla, a proto volí odpověď B. Návrh pokusu: Jestliže chceme pokusem ukázat, kde leží obraz předmětu, který vidíme v zrcadle, je vhodné se dětí zeptat: "Kam byste museli dát další stejný předmět, aby vám po odstranění zrcátka splynul s obrazem?"

5 V učebnicích se tato situace se často řeší tak, že se předmět položí na pravítko, které se zobrazí společně s pravítkem. Lze ale vyslovit pochybnost, že zrcadlo může délky zkreslovat a že tedy toto není dostatečný důkaz. Pak můžeme vzít nějaká dva stejné nebo velmi podobné předměty (např. tužky apod.) a najít místo, kde splyne druhý předmět s obrazem prvního předmětu. Tak jednoduše ukážeme, že obraz je ve stejné vzdálenosti od zrcadla jako předmět. (Inspirováno Heurékou - Geometrická optika, červenec 2015) Můžeme se vidět? Správná je odpověď C. Chlapec i dívka se mohou v zrcadle vidět navzájem, jestliže světlo dopadající z chlapce (resp. z dívky) se může od zrcadla odrazit do očí dívky (resp. chlapce), což je v uspořádání znázorněném na obrázku možné. Se žáky je vhodné diskutovat, za jakých podmínek by se dívka a chlapec vzájemně v zrcadle vidět nemohli a kdy se může v zrcadle vidět dívka. Děti mají častou mylnou představu, že nemůžeme vidět předmět, který je mimo zrcadlo. V tomto případě je vhodné provést jednoduchý pokus, kterým si mohou žáci ověřit pravdivost, či nepravdivost jednotlivých tvrzení (důležité je též nakreslit chod paprsků, které umožňují chlapci či dívce vidět se navzájem). Pohyb před zrcadlem 1 Děti mají častou chybnou představu, že poloha obrazu předmětu v rovinném zrcadle závisí na poloze pozorovatele, tj. změní-li se poloha pozorovatele, změní se také poloha obrazu v zrcadle. V tomto případě typicky volí odpověď C (obraz kuličky se bude pohybovat na opačnou stranu než pozorovatel, tedy doprava). Obraz předmětu pak vyznačí za zrcadlem na spojnici oka posunutého pozorovatele a kuličky. Se žáky je vhodné situaci rozebrat a nakreslit správnou polohu obrazu. Pohyb před zrcadlem 2 Děti mají velmi často chybnou představu, že velikost obrazu předmětu v rovinném zrcadle závisí na poloze pozorovatele, tj. v tomto případě si myslí, že jestliže se pozorovatel vzdaluje, obraz se zmenšuje. Typicky pak volí odpověď A. Pokud je zrcadlo malé, takže se v něm nevidí celí, pak si děti velmi často myslí že, čím jsou od zrcadla dále, tím je vidět větší část jejich postavy. Se žáky je vhodné situaci rozebrat a nakreslit velikosti obrazů při různých vzdálenostech Matouše od zrcadla. To, co se při vzdalování Matouše od zrcadla zmenšuje, je zorný úhel, pod kterým svůj obraz v zrcadle pozoruje. Výška zrcadla Děti si často myslí, že k tomu, abychom se v zrcadle viděli celí, potřebujeme zrcadlo stejně vysoké jako je výška postavy.

6 Stačí však poloviční výška zrcadla, které je však nutno pověsit tak, aby jeho dolní okraj byl v poloviční vzdálenosti výšky očí od podlahy. Jeho horní konec musí být proto trochu níže, než je vršek Matoušovy hlavy. Osvětlení zrcadla Paprsky ze zdroje světla dopadají na Matouše, od kterého se odrážejí a dopadají do zrcadla. Tyto paprsky odražené od zrcadla pak umožňují, aby se Matouš co nejlépe viděl, proto je vhodné světlo umístit tak, aby co nejvíce světla dopadalo na Matouše. Děti si často myslí, že musíme osvětlovat spíše zrcadlo, než sebe. Jednotlivá tvrzení je vhodné s dětmi prodiskutovat a nakreslit chod paprsků, které umožňují, aby se Matouš v zrcadle viděl. Ryba pod vodou Světelné paprsky vycházející od ryby se na rozhraní voda - vzduch lámou, proto Robert vidí rybu v menší hloubce, než ve skutečnosti je. Místo, ve kterém se ryba ve skutečnosti nachází, je ve větší hloubce. Děti si často mylně myslí, že voda předměty nějak zkresluje, např. je zvětšuje nebo zmenšuje, zaměňují tak lom světla s vlastnostmi vody. Čočka 1 Před čočkou i za čočkou je stejné množství světla, tj. stejný počet paprsků (zanedbáme-li jisté množství světla, které se při průchodu čočkou pohltí). Děti si často myslí, že za čočkou je světla více, tj. více paprsků (čočka světlo zesílí), případně, že je sice paprsků stejně, ale jsou silnější. Čočka 2 Jakákoliv část čočky, vytvoří vždy celý obraz předmětu, tj. všechny paprsky procházející čočkou tvoří obraz. Protože ale na čočku dopadá méně světla, bude obraz méně jasný, stále ale bude ostrý. Děti si často chybně myslí, že celý obraz předmětu může vytvořit jen celá čočka. Se žáky lze také diskutovat o tom, zda podle nich zmizí pravá, nebo levá část obrazu. Hranol Děti mívají chybnou představu, že při průchodu barevným filtrem se do bílého světla pouze přidá nějaká barva (v tomto případě červená). O bílém světle si často myslí, že je "čisté", "bezbarvé".

7 Míchání barev Aby vznikla bílá barva, měla by mít světla přibližně stejnou intenzitu. Děti si často myslí, že složením světel základních barev vznikne černá nebo hnědá barva. Zdrojem těchto představ je zřejmě skutečnost, že jestliže smícháme několik barev, dostaneme obvykle nějakou "špinavou" barvu - hnědou nebo černou. Náměty na možné pokusy: - skládání základních barev RGB pomocí LED diod Diody vytvářejí na stěně dobře viditelné barevné kolo. Když překryjeme světla všech tří barev, objeví se na zdi obvyklá ilustrace z učebnice, jedná se o aditivní skládání barev. Doplňkové barvy Když posvítíme na zeď všemi barvami LED a do cesty světlu vložíme objekt, vznikne na zdi několik stínů a ploch různých barev. Kromě černého stínu (kam nedopadá žádné světlo) vzniknou plochy základních barev červená zelená - modrá (tam, kde dopadá světlo jen jedné z diod) a také plochy tvořené doplňkovými barvami azurová purpurová - žlutá (tam kam dopadá světlo ze dvou diod) a bílé okolí (kam dopadá světlo ze všech tří diod). Testování barvosleposti: Barvy 1 Kalhoty a triko budou odrážet pouze žlutou barvu. Černá kabelka pohltí žluté světlo a bude vidět jako černá (v případě kabelky se nejedná o absolutně černé těleso, které by pohltilo všechno světlo, o tom, zda bude kabelka dobře vidět, také rozhoduje barva pozadí, kontrast mezi pozadím a kabelkou musí být dostatečný, aby lidské oko bylo schopno předmět rozlišit). Pro děti bývá velmi obtížné rozhodnout, jakou barvu má předmět v barevném světle. Děti si často myslí, že barva předmětu je stejná jako barva světelných paprsků, které předmět pohlcuje. Také se můžeme setkat s mylnou představou, že oči vidí vždy stejnou barvu předmětu (barva je podle nich vlastností předmětu a ne barvou odraženého světla). Dále si děti někdy myslí, že černé předměty neodrážejí žádné světlo a jsou vidět proto, že vyzařují "černé paprsky". Barvy 2 Modré tričko červenou barvu pohltí, téměř žádnou barvu nebude odrážet, proto se bude jevit jako černé. Děti mají často mylnou představu, že oči vidí barvu předmětu, ne barvu odraženého světla. V rámci této úlohy lze se žáky dále diskutovat o tom, jakou barvu bude mít červené tričko druhého fotbalisty, jakou barvu budou mít jejich trenýrky a podkolenky (odpověď: červené tričko bude mít po osvětlení červenou barvu stále červenou barvu, protože ji bude odrážet, bílé trenýrky a podkolenky budou mít červenou barvu, protože budou odrážet pouze červené světlo a černé trenýrky a podkolenky zůstanou černé).

8 Barvy 3 Zelený filtr propouští jen zelenou barvu, slovo ZELENÁ a bílý papír odrazí pouze zelenou barvu. Pokud má slovo ZELENÁ stejnou barvu jako filtr, přes zelený filtr ho neuvidíme. Obecně platí pravidlo, že filtr zesvětluje objekty, které mají shodnou nebo podobnou barvu, jako je barva filtru, a zároveň ztmavuje objekty mající barvu doplňkovou (k zelené barvě je doplňková barva purpurová). Typicky chybná odpověď v tomto případě bývá, že uvidíme pouze zelenou barvu nebo, že uvidíme obě slova v původních barvách. Děti si často myslí, že barevné filtry nějakým zůsobem změní bílé světlo (např. tak, že do něho "přidají barvu"). Se žáky můžeme provést jednoduchý pokus. Pokud máme interaktivní tabuli, můžeme promítnout slovo ČERNÁ a ZELENÁ. Žáci se na slova dívají přes zelené pravítko (lépe přes dvě zelená pravítka). Postupně zmenšujeme sytost zelené barvy pomocí "posuvníku průsvitnosti". Pokud bude mít slovo ZELENÁ stejný odstín jako pravítko, přes které se díváme, slovo ZE- LENÁ zmizí. Slovo ČERNÁ přes pravítko uvidíme.

Metodické poznámky k souboru úloh Optika

Metodické poznámky k souboru úloh Optika Metodické poznámky k souboru úloh Optika Baterka Teoreticky se světlo šíří "nekonečně daleko", intenzita světla však klesá s druhou mocninou vzdálenosti. Děti si často myslí, že světlo se nešíří příliš

Více

Věra Keselicová. duben 2013

Věra Keselicová. duben 2013 VY_52_INOVACE_VK50 Jméno autora výukového materiálu Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen Ročník, pro který je VM určen Vzdělávací oblast, obor, okruh, téma Anotace Věra Keselicová duben 2013 7. ročník

Více

Přírodní zdroje. K přírodním zdrojům patří například:

Přírodní zdroje. K přírodním zdrojům patří například: 1. SVĚTELNÉ ZDROJE. ŠÍŘENÍ SVĚTLA Přes den vidíme předměty ve svém okolí, v noci je nevidíme, je tma. V za temněné učebně předměty nevidíme. Když rozsvítíme svíčku nebo žárovku, vidíme nejen svítící těleso,

Více

VY_32_INOVACE_05_II./17._Přímočaré šíření světla

VY_32_INOVACE_05_II./17._Přímočaré šíření světla VY_32_INOVACE_05_II./17._Přímočaré šíření světla Přímočaré šíření světla, rychlost světla V jakých tělesech kolem nás vzniká Slunce Hvězdy Vlákno žárovky Plamen svíčky Zářivka Světluška Oheň Blesk Láva

Více

OPTICKÝ KUFŘÍK OA1 410.9973 Návody k pokusům

OPTICKÝ KUFŘÍK OA1 410.9973 Návody k pokusům OPTICKÝ KUFŘÍK OA 40.9973 Návody k pokusům Učitelská verze NÁVODY K POKUSŮM OPTIKA 2 NÁVODY K POKUSŮM OPTIKA SEZNAM POKUSŮ ŠÍŘENÍ SVĚTLA Přímočaré šíření světla (..) Stín a polostín (.2.) ODRAZ SVĚTLA

Více

Nejdůležitější pojmy a vzorce učiva fyziky II. ročníku

Nejdůležitější pojmy a vzorce učiva fyziky II. ročníku Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Nejdůležitější pojmy a vzorce učiva fyziky II. ročníku V tomto článku uvádíme shrnutí poznatků učiva II. ročníku

Více

OPTICKÉ VLASTNOSTI OKA. ROZKLAD SVĚTLA HRANOLEM 1. OPTICKÉ VLASTNOSTI OKA

OPTICKÉ VLASTNOSTI OKA. ROZKLAD SVĚTLA HRANOLEM 1. OPTICKÉ VLASTNOSTI OKA OPTICKÉ VLASTNOSTI OKA. ROZKLAD SVĚTLA HRANOLEM 1. OPTICKÉ VLASTNOSTI OKA Stavbu lidského oka znáte z vyučování přírodopisu. Zopakujte si ji po dle obrázku. Komorová tekutina, oční čočka a sklivec tvoří

Více

2.1.9 Zrcadlo III. Předpoklady: 020108. Pomůcky: zrcátka (každý žák si přinese z domova),

2.1.9 Zrcadlo III. Předpoklady: 020108. Pomůcky: zrcátka (každý žák si přinese z domova), 2.1.9 Zrcadlo III Předpoklady: 020108 Pomůcky: zrcátka (každý žák si přinese z domova), Př. 1: Nakresli vnitřní konstrukci periskopu (zařízení, které umožňuje částečně potopené ponorce sledovat situaci

Více

Bublinové úlohy z optiky s náměty na jednoduché pokusy

Bublinové úlohy z optiky s náměty na jednoduché pokusy Bublinové úlohy z optiky s náměty na jednoduché pokusy EVA HEJNOVÁ Katedra fyziky, Přírodovědecká fakulta UJEP, Ústí nad Labem V příspěvku je prezentován soubor 27 úloh zadaných formou diskuze na téma

Více

Hračky ve výuce fyziky

Hračky ve výuce fyziky Veletrh ndpadů učitelii: fyziky Hračky ve výuce fyziky Zdeněk Drozd, Jitka Brockmeyerová, Jitka Houfková, MFF UK Praha Fyzika patří na našich školách stále k jednomu z nejméně obh'bených předmětů. Jedním

Více

8.1. ELEKTROMAGNETICKÉ ZÁŘENÍ A JEHO SPEKTRUM. Viditelné světlo Rozklad bílého světla:

8.1. ELEKTROMAGNETICKÉ ZÁŘENÍ A JEHO SPEKTRUM. Viditelné světlo Rozklad bílého světla: 8. Optika 8.1. ELEKTROMAGNETICKÉ ZÁŘENÍ A JEHO SPEKTRUM Jak vzniká elektromagnetické záření? 1.. 2.. Spektrum elektromagnetického záření: Infračervené záření: Viditelné světlo Rozklad bílého světla:..

Více

Mezipředmětové výukové téma Barvy kolem nás I.

Mezipředmětové výukové téma Barvy kolem nás I. Školská fyzika 2013/3 Na pomoc školské praxi Mezipředmětové výukové téma Barvy kolem nás I. Václav Kohout 1, Nakladatelství Fraus, s. r. o., Plzeň V minulých číslech časopisu školská fyzika jste měli možnost

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Fyzika 3. období 8. ročník M.Macháček : Fyzika pro ZŠ a VG 7/1 (Prometheus), M.Macháček : Fyzika pro ZŠ a VG 7/2 (Prometheus) M.Macháček : Fyzika 8/1

Více

ZOBRAZOVÁNÍ ZRCADLY. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Septima - Optika

ZOBRAZOVÁNÍ ZRCADLY. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Septima - Optika ZOBRAZOVÁNÍ ZRCADLY Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Septima - Optika Úvod Vytváření obrazů na základě zákonů optiky je častým jevem kolem nás Základní principy Základní principy Zobrazování optickými přístroji

Více

Část A strana A 1. (14 b) (26 b) (60 b) (100 b)

Část A strana A 1. (14 b) (26 b) (60 b) (100 b) Část A strana A 1 Bodové hodnocení vyplňuje komise! část A B C Celkem body (14 b) (26 b) (60 b) (100 b) Pokyny k testovým otázkám: U následujících otázek zakroužkuj vždy právě jednu správnou odpověď. Zmýlíš-li

Více

ZRAKOVÝ ORGÁN A PROCES VIDĚNÍ. Prof. Ing. Jiří Habel, DrSc. FEL ČVUT Praha

ZRAKOVÝ ORGÁN A PROCES VIDĚNÍ. Prof. Ing. Jiří Habel, DrSc. FEL ČVUT Praha ZRAKOVÝ ORGÁN A PROCES VIDĚNÍ Prof. Ing. Jiří Habel, DrSc. FEL ČVUT Praha prosinec 2014 1 ZRAKOVÝ ORGÁN A PROCES VIDĚNÍ PROCES VIDĚNÍ - 1. oko jako čidlo zraku zajistí nejen příjem informace přinášené

Více

OPTIKA - NAUKA O SVĚTLE

OPTIKA - NAUKA O SVĚTLE OPTIKA OPTIKA - NAUKA O SVĚTLE - jeden z nejstarších oborů yziky - studium světla, zákonitostí jeho šíření a analýza dějů při vzájemném působení světla a látky SVĚTLO elektromagnetické vlnění λ = 380 790

Více

Vlnění, optika mechanické kmitání a vlnění zvukové vlnění elmag. vlny, světlo a jeho šíření zrcadla a čočky, oko druhy elmag. záření, rentgenové z.

Vlnění, optika mechanické kmitání a vlnění zvukové vlnění elmag. vlny, světlo a jeho šíření zrcadla a čočky, oko druhy elmag. záření, rentgenové z. Vlnění, optika mechanické kmitání a vlnění zvukové vlnění elmag. vlny, světlo a jeho šíření zrcadla a čočky, oko druhy elmag. záření, rentgenové z. Mechanické vlnění představte si závaží na pružině, které

Více

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: Lasery - druhy

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: Lasery - druhy Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Lasery - druhy Laser je tvořen aktivním prostředím, rezonátorem a zdrojem energie. Zdrojem energie, který může

Více

telná technika Literatura: tlení,, vlastnosti oka, prostorový úhel Ing. Jana Lepší http://webs.zcu.cz/fel/kee/st/st.pdf

telná technika Literatura: tlení,, vlastnosti oka, prostorový úhel Ing. Jana Lepší http://webs.zcu.cz/fel/kee/st/st.pdf Světeln telná technika Literatura: Habel +kol.: Světelná technika a osvětlování - FCC Public Praha 1995 Ing. Jana Lepší Sokanský + kol.: ČSO Ostrava: http://www.csorsostrava.cz/index_publikace.htm http://www.csorsostrava.cz/index_sborniky.htm

Více

Zákon odrazu. Úhel odrazu je roven úhlu dopadu, přičemž odražené paprsky zůstávají v rovině dopadu.

Zákon odrazu. Úhel odrazu je roven úhlu dopadu, přičemž odražené paprsky zůstávají v rovině dopadu. 1. ZÁKON ODRAZU SVĚTLA, ODRAZ SVĚTLA, ZOBRAZENÍ ZRCADLY, Dívejme se skleněnou deskou, za kterou je tmavší pozadí. Vidíme v ní vlastní obličej a současně vidíme předměty za deskou. Obojí však slaběji než

Více

3. SVĚTELNÉ JEVY. Světelné zdroje. Rychlost světla.

3. SVĚTELNÉ JEVY. Světelné zdroje. Rychlost světla. 3. SVĚTELNÉ JEVY. Světelné zdroje. Rychlost světla. Pokud máme zdravý zrak, vidíme kolem sebe různé předměty, ze kterých do našeho oka přichází světlo. Předměty můžou být samy zdrojem světla (hvězdy, oheň,

Více

λ, (20.1) 3.10-6 infračervené záření ultrafialové γ a kosmické mikrovlny

λ, (20.1) 3.10-6 infračervené záření ultrafialové γ a kosmické mikrovlny Elektromagnetické vlny Optika, část fyziky zabývající se světlem, patří spolu s mechanikou k nejstarším fyzikálním oborům. Podle jedné ze starověkých teorií je světlo vyzařováno z oka a oko si jím ohmatává

Více

OPTIKA Fotometrie TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

OPTIKA Fotometrie TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. OPTIKA Fotometrie TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Fotometrie definuje a studuje veličiny charakterizující působení světelného záření na

Více

HVĚZDÁŘSKÝ DALEKOHLED. Návod k použití

HVĚZDÁŘSKÝ DALEKOHLED. Návod k použití HVĚZDÁŘSKÝ DALEKOHLED Návod k použití CZ DŮLEŽITÉ VAROVÁNÍ Nikdy se nedívejte dalekohledem na Slunce ani do jeho blízkosti a pokud svěříte dalekohled dětem, mějte je vždy pod dohledem. Poškození zraku

Více

SVĚTLO A TMA ROZKLAD A MÍCHÁNÍ BAREV

SVĚTLO A TMA ROZKLAD A MÍCHÁNÍ BAREV SVĚTLO A TMA ROZKLAD A MÍCHÁNÍ BAREV Světlo vypadá jako bezbarvé, ale ve skutečnosti je směsí červené, žluté, zelené, modré, indigové modři a fialové barvy. Jednoduchými pokusy můžeme světlo rozkládat

Více

SVĚTLO A TMA HRANÍ SE SVĚTLEM

SVĚTLO A TMA HRANÍ SE SVĚTLEM SVĚTLO A TMA HRANÍ SE SVĚTLEM Při hraní si s paprskem kapesní svítilny můžeme provádět mnohé neobvyklé věci, které se světlem mohou přihodit. Například při prosvěcování skla nebo vody můžeme dostat světlo,

Více

Síla, skládání sil, těžiště Převzato z materiálů ZŠ Ondřejov - http://www.zsondrejov.cz/vyuka/

Síla, skládání sil, těžiště Převzato z materiálů ZŠ Ondřejov - http://www.zsondrejov.cz/vyuka/ Síla, skládání sil, těžiště Převzato z materiálů ZŠ Ondřejov - http://www.zsondrejov.cz/vyuka/ Vzájemné působení těles Pozoruj a popiš vzájemné působení sil Statické a dynamické působení sil čtvrtku).

Více

Hloubka ostrosti trochu jinak

Hloubka ostrosti trochu jinak Hloubka ostrosti trochu jinak Jan Dostál rev. 1.1 U ideálního objektivu platí: 1. paprsek procházející středem objektivu se neláme, 2. paprsek rovnoběžný s optickou osou se láme do ohniska, 3. všechny

Více

5.2.7 Zobrazení spojkou I

5.2.7 Zobrazení spojkou I 5.2.7 Zobrazení spojkou I Předpoklady: 5203, 5206 Pedagogická poznámka: Obsah hodiny neodpovídá vyučovací hodině. Kvůli dalším hodinám je třeba dojít alespoň k příkladu 8. případě, že žákům dáte stavebnice

Více

ZÁVISLOST OSVĚTLENÍ NA VZDÁLENOSTI OD SVĚTELNÉHO ZDROJE

ZÁVISLOST OSVĚTLENÍ NA VZDÁLENOSTI OD SVĚTELNÉHO ZDROJE ZÁVISLOST OSVĚTLENÍ NA VZDÁLENOSTI OD SVĚTELNÉHO ZDROJE Vzdělávací předmět: Fyzika Tematický celek dle RVP: Elektromagnetické a světelně děje Tematická oblast: Světelné jevy Cílová skupina: Žák 7. ročníku

Více

Téma: Světlo a stín. Zpracoval Doc. RNDr. Zdeněk Hlaváč, CSc

Téma: Světlo a stín. Zpracoval Doc. RNDr. Zdeněk Hlaváč, CSc Téma: Světlo a stín Zpracoval Doc. RNDr. Zdeněk Hlaváč, CSc Objekty na nebeské sféře září ve viditelném spektru buď vlastním světlem(hvězdy, galaxie) nebo světlem odraženým(planety, planetky, satelity).

Více

Jednou z nejstarších partií fyziky je nauka o světle tj. optika. Existovaly dva názory na fyzikální podstatu světla:

Jednou z nejstarších partií fyziky je nauka o světle tj. optika. Existovaly dva názory na fyzikální podstatu světla: Optika Jednou z nejstarších partií fyziky je nauka o světle tj. optika. Existovaly dva názory na fyzikální podstatu světla: Světlo je proud částic (I. Newton, 1704). Ale tento částicový model nebyl schopen

Více

Abstrakt: Úloha seznamuje studenty se základními pojmy geometrické optiky

Abstrakt: Úloha seznamuje studenty se základními pojmy geometrické optiky Úloha 6 02PRA2 Fyzikální praktikum II Ohniskové vzdálenosti čoček a zvětšení optických přístrojů Abstrakt: Úloha seznamuje studenty se základními pojmy geometrické optiky a principy optických přístrojů.

Více

ODRAZ A LOM SVĚTLA. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Septima - Fyzika - Optika

ODRAZ A LOM SVĚTLA. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Septima - Fyzika - Optika ODRAZ A LOM SVĚTLA Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Septima - Fyzika - Optika Odraz světla Vychází z Huygensova principu Zákon odrazu: Úhel odrazu vlnění je roven úhlu dopadu. Obvykle provádíme konstrukci pomocí

Více

Světlo 1) Světlo patří mezi elektromagnetické vlnění (jako rádiový signál, Tv signál) elmg. vlnění = elmg. záření

Světlo 1) Světlo patří mezi elektromagnetické vlnění (jako rádiový signál, Tv signál) elmg. vlnění = elmg. záření OPTIKA = část fyziky, která se zabývá světlem Studuje zejména: vznik světla vlastnosti světla šíření světla opt. přístroje (opt. soustavami) Otto Wichterle (gelové kontaktní čočky) Světlo 1) Světlo patří

Více

1. Teorie mikroskopových metod

1. Teorie mikroskopových metod 1. Teorie mikroskopových metod A) Mezi první mikroskopové metody patřilo barvení biologických preparátů vhodnými barvivy, což způsobilo ovlivnění amplitudy světla prošlého preparátem, který pak byl snadno

Více

GEODEZIE. Pomůcky k vytyčení pravého úhlu

GEODEZIE. Pomůcky k vytyčení pravého úhlu GEODEZIE Pomůcky k vytyčení pravého úhlu Vytyčení kolmice Spouštění kolmice Pomůcky: 1. Záměrné kříže 2. Úhloměrná hlavice 3. Úhlové zrcátko 4. Křížové zrcátko 5. Trojboký hranol 6. Pětiboký hranol (pentagon)

Více

OPTIKA VLASTNOSTI SVĚTLA ODRAZ SVĚTLA OPAKOVÁNÍ - 1

OPTIKA VLASTNOSTI SVĚTLA ODRAZ SVĚTLA OPAKOVÁNÍ - 1 OPTIKA VLASTNOSTI SVĚTLA ODRAZ SVĚTLA OPAKOVÁNÍ - 1 a) Vysvětli, co je zdroj světla? b) Co je přirozený zdroj světla a co umělý? c) Proč vidíme tělesa, která nevydávají světlo? d) Proč je lepší místnost

Více

5.1.2 Odraz světla. Př. 1: Nakresli průchod paprsku soustavou zrcadel na obrázku. Předpoklady: 3105, 5101

5.1.2 Odraz světla. Př. 1: Nakresli průchod paprsku soustavou zrcadel na obrázku. Předpoklady: 3105, 5101 5.1.2 Odraz světla Předpoklady: 3105, 5101 Pomůcky: zrcadla (alespoň dvě velká), odrazky, baterka, bílá čtvrtka Světlo je vlnění na rozhraní dvou prostředí se odráží a láme. Zákon odrazu: Velikost úhlu

Více

5.2.2 Rovinné zrcadlo

5.2.2 Rovinné zrcadlo 5.2.2 Rovinné zrcadlo ředpoklady: 5101, 5102, 5201 Terminologie pro přijímačky z fyziky Optická soustava = soustava optických prostředí a jejich rozhraní, která mění směr chodu světelných paprsků. Optické

Více

Optika - AZ kvíz. Pravidla

Optika - AZ kvíz. Pravidla Optika - AZ kvíz Pravidla Ke hře připravíme karty s texty otázka tvoří jednu stranu, odpověď pak druhou stranu karty (pro opakované používání doporučuji zalaminovat), hrací kostku a figurky pro každého

Více

Animace a geoprostor. První etapa: Animace 3. přednáško-cvičení. Jaromír Landa. jaromir.landa@mendelu.cz Ústav informatiky PEF MENDELU v Brně

Animace a geoprostor. První etapa: Animace 3. přednáško-cvičení. Jaromír Landa. jaromir.landa@mendelu.cz Ústav informatiky PEF MENDELU v Brně Animace a geoprostor První etapa: Animace 3. přednáško-cvičení Jaromír Landa jaromir.landa@mendelu.cz Ústav informatiky PEF MENDELU v Brně Náplň přednáško-cvičení Nasvícení scény Světelné zdroje umělé

Více

ELEKTRICKÉ SVĚTLO 1 Řešené příklady

ELEKTRICKÉ SVĚTLO 1 Řešené příklady ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNCKÉ V PRAE FAKULTA ELEKTROTECHNCKÁ magisterský studijní program nteligentní budovy ELEKTRCKÉ SVĚTLO Řešené příklady Prof. ng. Jiří Habel DrSc. a kolektiv Praha Předmluva Předkládaná

Více

ELEKTRICKÉ SVĚTLO 1 Řešené příklady

ELEKTRICKÉ SVĚTLO 1 Řešené příklady ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNCKÉ V PRAE FAKULTA ELEKTROTECHNCKÁ magisterský studijní program nteligentní budovy ELEKTRCKÉ SVĚTLO Řešené příklady Prof. ng. Jiří Habel DrSc. a kolektiv Praha Předmluva Předkládaná

Více

Základní pojmy Zobrazení zrcadlem, Zobrazení čočkou Lidské oko, Optické přístroje

Základní pojmy Zobrazení zrcadlem, Zobrazení čočkou Lidské oko, Optické přístroje Optické zobrazování Základní pojmy Zobrazení zrcadlem, Zobrazení čočkou Lidské oko, Optické přístroje Základní pojmy Optické zobrazování - pomocí paprskové (geometrické) optiky - využívá model světelného

Více

Využití zrcadel a čoček

Využití zrcadel a čoček Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Využití zrcadel a čoček V tomto článku uvádíme několik základních přístrojů, které vužívají spojných či rozptylných

Více

Konstrukce zdroje záření a jeho využití ve výuce optiky

Konstrukce zdroje záření a jeho využití ve výuce optiky Konstrukce zdroje záření a jeho využití ve výuce optiky LENKA TICHÁČKOVÁ, LENKA HÖNIGOVÁ Ostravská univerzita v Ostravě Abstrakt Tento článek se věnuje zdroji záření viditelné oblasti a UV. Jak tento levný

Více

OPTIKA. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Sekunda

OPTIKA. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Sekunda OPTIKA Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Sekunda Základní poznatky Zdroje světla světlo vzniká různými procesy (Slunce, žárovka, svíčka, Měsíc) Bodový zdroj Plošný zdroj Základní poznatky Optická prostředí

Více

7. Světelné jevy a jejich využití

7. Světelné jevy a jejich využití 7. Světelné jevy a jejich využití - zápis výkladu - 41. až 43. hodina - B) Optické vlastnosti oka Oko = spojná optická soustava s měnitelnou ohniskovou vzdáleností zjednodušené schéma oka z biologického

Více

Inovace výuky Fyzika F8/ 01

Inovace výuky Fyzika F8/ 01 Inovace výuky Fyzika F8/ 01 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Tematický okruh: Energie Cílová skupina: 8. ročník Klíčová slova: Energie, teplo, teplota, přijaté a odevzdané teplo,

Více

jeho hustotě a na hustotě tekutiny.

jeho hustotě a na hustotě tekutiny. 9-11 years Mat Vzdělávací obsah: Člověk a příroda / fyzika Klíčové pojmy: Aby těleso plovalo, měl by být poměr mezi jeho hmotností a objemem menší než poměr mezi hmotností a objemem kapaliny. jeho hustotě

Více

Měření zvětšení dalekohledu a ohniskové vzdálenosti objektivů 1. Cíl úlohy

Měření zvětšení dalekohledu a ohniskové vzdálenosti objektivů 1. Cíl úlohy Měření zvětšení dalekohledu a ohniskové vzdálenosti objektivů 1. Cíl úlohy 2. Úkoly Seznámení se základními prvky a stavbou teleskopických dalekohledů. A) Změřte ohniskovou vzdálenost předložených objektivů

Více

Vlastivěda není věda II. Planeta Země. Milena Hanáková, Oldřich Kouřimský

Vlastivěda není věda II. Planeta Země. Milena Hanáková, Oldřich Kouřimský Vlastivěda není věda II. Planeta Země Milena Hanáková, Oldřich Kouřimský 3 Publikace vznikla díky podpoře Magistrátu Hlavního města Prahy. Vytvoření odborného textu: Milena Hanáková, Oldřich Kouřimský

Více

Astronomická pozorování

Astronomická pozorování KLASICKÁ ASTRONOMIE Astronomická pozorování Základní úloha při pozorování nějakého děje, zejména pohybu těles je stanovení jeho polohy (rychlosti) v daném okamžiku Astronomie a poziční astronomie Souřadnicové

Více

Světlo. Kalibrace světelného senzoru. Tematický celek: Světlo. Úkol:

Světlo. Kalibrace světelného senzoru. Tematický celek: Světlo. Úkol: Název: Světlo. Kalibrace světelného senzoru. Tematický celek: Světlo. Úkol: 1. Zopakuj si, co je to světlo a jak se šíří. 2. Zjisti, jak pracuje světelný senzor. 3. Navrhni robota pro kalibraci světelného

Více

Autorka: Pavla Dořičáková

Autorka: Pavla Dořičáková OPTIKA Obsahový cíl: - Žák identifikuje zdroje světla a popíše jeho šíření. - Žák předpoví šíření světelného paprsku na rozhraní optických prostředí. Jazykový cíl: - Žák používá slova (podstatná a přídavná

Více

Optika nauka o světle

Optika nauka o světle Optika nauka o světle 50_Světelný zdroj, šíření světla... 2 51_Stín, fáze Měsíce... 3 52_Zatmění Měsíce, zatmění Slunce... 3 53_Odraz světla... 4 54_Zobrazení předmětu rovinným zrcadlem... 4 55_Zobrazení

Více

Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany. Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/21.3210. Téma sady: Fyzika 6. 9.

Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany. Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/21.3210. Téma sady: Fyzika 6. 9. Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/21.3210 Téma sady: Fyzika 6. 9. Název DUM: VY_32_INOVACE_4A_17_DALEKOHLEDY Vyučovací předmět: Fyzika Název vzdělávacího

Více

1. Co je to noční vidění?

1. Co je to noční vidění? 1. Co je to noční vidění? Noční vidění je elektro-optický přístroj, který s trochou fantazie vypadá jako běžný monokulární nebo binokulární dalekohled. Přístroje na noční pozorování fungují na principu

Více

Uložena v očnici (orbita) v tukové tkáni (ochrana oka před poškozením)

Uložena v očnici (orbita) v tukové tkáni (ochrana oka před poškozením) Otázka: Zrakové ustrojí Předmět: Biologie Přidal(a): Cllaire Je citlivé na elektromagnetické vlnění Umožňuje vnímání světla, barev, velikosti, tvaru a vzdálenosti předmětu Nejdůležitější čidlo pro orientaci

Více

I:!l<I""''''''"im II tereslrkkó

I:!l<I''''''im II tereslrkkó Jan Gymnázium Mikulášské nám. 23, Plzeň V současné době je velmi malý zájem o studium fyziky a dalších přírodních věd. S rozvojem poznáni se do učebnic dostává stále více a více nové látky, zatímco hodinová

Více

1.6.4 Vaříme. Předpoklady: 010603. Pomůcky: vařič (nejlépe plynový nebo plynový kahan), teploměr Vernier, PC, kastrůlek,

1.6.4 Vaříme. Předpoklady: 010603. Pomůcky: vařič (nejlépe plynový nebo plynový kahan), teploměr Vernier, PC, kastrůlek, 1.6.4 Vaříme Předpoklady: 010603 Pomůcky: vařič (nejlépe plynový nebo plynový kahan), teploměr Vernier, PC, kastrůlek, Pedagogická poznámka: Naměření pokusu by nemělo trvat déle než 20 minut. 20 minut

Více

Paprsky světla létají úžasnou rychlostí. Když dorazí do našich očí, donesou

Paprsky světla létají úžasnou rychlostí. Když dorazí do našich očí, donesou SVĚTLO Paprsky světla létají úžasnou rychlostí. Když dorazí do našich očí, donesou nám mnoho informací o věcech kolem nás. Vlastnosti světla mohou být ukázány na celé řadě zajímavých pokusů. Uvidíš svíčku?

Více

Bezpečně osvětlený přechod pro chodce z pohledu řidiče.

Bezpečně osvětlený přechod pro chodce z pohledu řidiče. Bezpečně osvětlený přechod pro chodce z pohledu řidiče. Přechody pro chodce Bezpečné přechody vznikaly v průběhu let 2004-2006. Ne vždy se to podařilo. I když během této doby byl zjištěn kladný účinek

Více

17. března 2000. Optická lavice s jezdci a držáky čoček, světelný zdroj pro optickou lavici, mikroskopický

17. března 2000. Optická lavice s jezdci a držáky čoček, světelný zdroj pro optickou lavici, mikroskopický Úloha č. 6 Ohniskové vzdálenosti a vady čoček, zvětšení optických přístrojů Václav Štěpán, sk. 5 17. března 2000 Pomůcky: Optická lavice s jezdci a držáky čoček, světelný zdroj pro optickou lavici, mikroskopický

Více

Základní škola Náchod Plhov: ŠVP Klíče k životu

Základní škola Náchod Plhov: ŠVP Klíče k životu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: ČLOVĚK A PŘÍRODA FYZIKA FYZIKA 7. ROČNÍK Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Poznámky Hustota látek odvození vzorce, výpočet

Více

v02.00 Zatmění Slunce Jiří Šála AK Kladno 2009

v02.00 Zatmění Slunce Jiří Šála AK Kladno 2009 v02.00 Zatmění Slunce Jiří Šála AK Kladno 2009 Trocha historie Nejstarší záznamy o pozorování tohoto jevu pochází z čínských kronik 22.10. 2137 př.n.l. Analogické odkazy lze najít ve starověké Mezopotámii

Více

SVĚTLO / ZÁKON ODRAZU

SVĚTLO / ZÁKON ODRAZU SVĚTLO / ÁKON ODRAU foto: zdroj www.google.cz foto: zdroj www.google.cz 1 ÁKON ODRAU dopadá-li světlo na těleso: - část světla se od povrchu tělesa odráží - část se v tělese pohlcuje - část tělesem prochází

Více

MĚŘENÍ PARAMETRŮ DUTÉHO ZRCADLA; URČENÍ INDEXU LOMU KAPALIN POMOCÍ DUTÉHO ZRCADLA

MĚŘENÍ PARAMETRŮ DUTÉHO ZRCADLA; URČENÍ INDEXU LOMU KAPALIN POMOCÍ DUTÉHO ZRCADLA MĚŘENÍ PARAMETRŮ DUTÉHO ZRCADLA; URČENÍ INDEXU LOMU KAPALIN POMOCÍ DUTÉHO ZRCADLA V geometrické optice, a také ve většině experimentálních metod, se k určení ohniskové vzdálenosti dutého zrcadla využívá

Více

Obsah DUBEN 48 ÚVOD 4 LEDEN 8 ÚNOR 20 KVĚTEN 64 BŘEZEN 32 ČERVEN 76

Obsah DUBEN 48 ÚVOD 4 LEDEN 8 ÚNOR 20 KVĚTEN 64 BŘEZEN 32 ČERVEN 76 Obsah ÚVOD 4 Několik praktických rad 4 Doporučení k okénkům pro pokročilé 5 Obtočnová souhvězdí 6 Co všechno můžete vidět na obloze pouhým okem 7 LEDEN 8 Obloha v lednu 23.00 SEČ 8 Objekt měsíce Plejády

Více

5.6. Člověk a jeho svět

5.6. Člověk a jeho svět 5.6. Člověk a jeho svět 5.6.1. Fyzika ŠVP ZŠ Luštěnice, okres Mladá Boleslav verze 2012/2013 Charakteristika vyučujícího předmětu FYZIKA I. Obsahové vymezení Vyučovací předmět Fyzika vychází z obsahu vzdělávacího

Více

2.1.18 Optické přístroje

2.1.18 Optické přístroje 2.1.18 Optické přístroje Předpoklad: 020117 Pomůck: kompletní optické souprav I kdž máme zdravé oči (správné brýle) a skvěle zaostřeno, neuvidíme všechno. Př. 1: Co děláš, kdž si chceš prohlédnout malé,

Více

Vesmír. Anotace: Registrační číslo projektu: CZ.1.07./1.4.00/21.3075. Šablona: I/2. Sada: VY_12 _INOVACE_02VM

Vesmír. Anotace: Registrační číslo projektu: CZ.1.07./1.4.00/21.3075. Šablona: I/2. Sada: VY_12 _INOVACE_02VM Registrační číslo projektu: CZ.1.07./1.4.00/21.3075 Šablona: I/2 Sada: VY_12 _INOVACE_02VM Pořadové číslo vzdělávacího materiálu: 31 Ověření ve výuce: Předmět: ČaJS Třída: V.A Datum: 1. 11. 2013 Předmět:

Více

2.1.2 Měsíční fáze, zatmění Měsíce, zatmění Slunce

2.1.2 Měsíční fáze, zatmění Měsíce, zatmění Slunce 2.1.2 Měsíční fáze, zatmění Měsíce, zatmění Slunce Předpoklady: 020101 Pomůcky: lampičky s klasickými žárovkami, stínítko, modely slunce, země, měsíce na zatmění Měsíc je velmi zajímavé těleso: jeho tvar

Více

Vlnově částicová dualita

Vlnově částicová dualita Vlnově částicová dualita Karel Smolek Ústav technické a experimentální fyziky, ČVUT Vlnění Vlněním rozumíme šíření změny nějaké veličiny prostorem. Příklady: Vlny na moři šíření změny výšky hladiny Zvukové

Více

Abstrakt. Obr. 1: Experimentální sestava pro měření rychlosti světla Foucaultovou metodou.

Abstrakt. Obr. 1: Experimentální sestava pro měření rychlosti světla Foucaultovou metodou. Měření rychlosti světla Abstrakt Rychlost světla je jednou z nejdůležitějších a zároveň nejzajímavějších přírodních konstant. Nezáleží na tom, jestli světlo přichází ze vzdálené hvězdy nebo z laseru v

Více

5.3.1 Disperze světla, barvy

5.3.1 Disperze světla, barvy 5.3.1 Disperze světla, barvy Předpoklady: 5103 Svítíme paprskem bílého světla ze žárovky na skleněný hranol. Světlo se láme podle zákona lomu na zdi vznikne osvětlená stopa Stopa vznikla, ale není bílá,

Více

Akustika. Rychlost zvukové vlny v v prostředí s hustotou ρ a modulem objemové pružnosti K

Akustika. Rychlost zvukové vlny v v prostředí s hustotou ρ a modulem objemové pružnosti K zvuk každé mechanické vlnění v látkovém prostředí, které je schopno vyvolat v lidském uchu sluchový vjem akustika zabývá se fyzikálními ději spojenými se vznikem zvukového vlnění, jeho šířením a vnímáním

Více

Mikrovlny. 1 Úvod. 2 Použité vybavení

Mikrovlny. 1 Úvod. 2 Použité vybavení Mikrovlny * P. Spáčil, ** J. Pavelka, *** F. Jareš, **** V. Šopík Gymnázium Vídeňská Brno; ** Gymnázium tř. Kpt. Jaroše; *** Arcibiskupské gymnázium; **** Gymnázium Jeseník; pavelspacil@tiscali.cz; **

Více

1.1.7 Rovnoměrný pohyb I

1.1.7 Rovnoměrný pohyb I 1.1.7 Rovnoměrný pohyb I Předpoklady: 116 Kolem nás se nepohybují jenom šneci. Existuje mnoho různých druhů pohybu. Začneme od nejjednoduššího druhu pohybu rovnoměrného pohybu. Př. 1: Uveď příklady rovnoměrných

Více

Matematika a geometrie

Matematika a geometrie Počítání 5001.ID053 - Barevná pravítka Z nerozbitného plastového materiálu, s různými barvami. Rozměry pravítek jsou všechny násobky jednotek a umožňují ověřování a porovnávání matematických konceptů.

Více

O z n a č e n í m a t e r i á l u : V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ S T E I V _ F Y Z I K A 2 _ 1 4

O z n a č e n í m a t e r i á l u : V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ S T E I V _ F Y Z I K A 2 _ 1 4 O z n a č e n í m a t e r i á l u : V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ S T E I V _ F Y Z I K A 2 _ 1 4 N á z e v m a t e r i á l u : S v ě t l o j a k o v l n ě n í. T e m a t i c k á o b l a s t : F y z i k

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE Identifikační údaje zadávacího řízení Název zakázky Druh zakázky Název projektu Číslo projektu Dodávka pomůcek pro výuku fyziky a biologie Dodávky Inovace ve výuce fyziky a biologie

Více

KULOVÁ ZRCADLA. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Optika - Septima

KULOVÁ ZRCADLA. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Optika - Septima KULOVÁ ZRCADLA Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Optika - Septima Zakřivená zrcadla Zrcadla, která nejsou rovinná Platí pro ně zákon odrazu, deformují obraz My se budeme zabývat speciálním typem zakřivených

Více

Zavádění inovativních metod a výukových materiálů do přírodovědných předmětů na Gymnáziu v Krnově 07_10_Zobrazování optickými soustavami 1

Zavádění inovativních metod a výukových materiálů do přírodovědných předmětů na Gymnáziu v Krnově 07_10_Zobrazování optickými soustavami 1 Zavádění inovativních metod a výukových materiálů do přírodovědných předmětů na Gymnáziu v Krnově 07_10_Zobrazování optickými soustavami 1 Ing. Jakub Ulmann Zobrazování optickými soustavami 1. Optické

Více

Odhad ve fyzice a v životě

Odhad ve fyzice a v životě Odhad ve fyzice a v životě VOJTĚCH ŽÁK Katedra didaktiky fyziky, Matematicko-fyzikální fakulta UK, Praha Gymnázium Praha 6, Nad Alejí 195 Úvod Součástí fyzikálního vzdělávání by mělo být i rozvíjení dovednosti

Více

Jaký obraz vytvoří rovinné zrcadlo? Zdánlivý, vzpřímený, stejně velký. Jaký obraz vytvoří vypuklé zrcadlo? Zdánlivý, vzpřímený, zmenšený

Jaký obraz vytvoří rovinné zrcadlo? Zdánlivý, vzpřímený, stejně velký. Jaký obraz vytvoří vypuklé zrcadlo? Zdánlivý, vzpřímený, zmenšený Jan Olbrecht Jaký obraz vytvoří rovinné zrcadlo? Zdánlivý, vzpřímený, stejně velký Jaký obraz vytvoří vypuklé zrcadlo? Zdánlivý, vzpřímený, zmenšený Jaký typ lomu nastane při průchodu světla z opticky

Více

Metodické pokyny k pracovnímu listu č. 35 Photoshop Fotografování - Krajina. Učivo: Naučit se základním zásadám při pořizování fotografie krajiny.

Metodické pokyny k pracovnímu listu č. 35 Photoshop Fotografování - Krajina. Učivo: Naučit se základním zásadám při pořizování fotografie krajiny. Metodické pokyny k pracovnímu listu č. 35 Photoshop Fotografování - Krajina Třída: 9. Učivo: Naučit se základním zásadám při pořizování fotografie krajiny. Obsah inovativní výuky: Žáci se seznámí se základními

Více

Témata semestrálních prací:

Témata semestrálních prací: Témata semestrálních prací: 1. Balistická raketa v gravitačním poli Země zadal Jiří Novák Popište pohyb balistické rakety vystřelené ze zemského povrchu v gravitačním poli Země. Sestavte model této situace

Více

4. STANOVENÍ PLANCKOVY KONSTANTY

4. STANOVENÍ PLANCKOVY KONSTANTY 4. STANOVENÍ PLANCKOVY KONSTANTY Měřicí potřeby: 1) kompaktní zařízení firmy Leybold ) kondenzátor 3) spínač 4) elektrometrický zesilovač se zdrojem 5) voltmetr do V Obecná část: Při ozáření kovového tělesa

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ĆLOVĚK A PŘÍRODA FYZIKA Mgr. Zdeněk Kettner

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ĆLOVĚK A PŘÍRODA FYZIKA Mgr. Zdeněk Kettner CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ĆLOVĚK A PŘÍRODA FYZIKA Mgr. Zdeněk Kettner Vyučovací předmět fyzika je zařazen samostatně v 6. 9. ročníku v těchto hodinových dotacích: 6.

Více

5.2.1 Vznik obrazu, dírková komora

5.2.1 Vznik obrazu, dírková komora 5.2.1 Vznik obrazu, dírková komora Předpoklady: 5101, 5102, 5103 Pedagogická poznámka: Převážná část této hodiny není obsažena v učebnicích. Podle mého názoru je to obrovská chyba, teprve ve chvíli, kdy

Více

(pl'uměr asi třikrát větší než průměr kapátka). Kruh po celém obvodě nastříháme (šířka asi

(pl'uměr asi třikrát větší než průměr kapátka). Kruh po celém obvodě nastříháme (šířka asi Veletrh nápadů učitel!! /ljziky I!'IH!'!lIMre!II'!!lI!l!l ~i ~ fy:dhu Věra Bdlnková, J. Šimečková, Z. Bobek 1. Toncicí potápěč (karteziónek) Potřeby: plastová láhev (1,5 I), kapátko, kádinka S obarvenou

Více

S v ě telné jevy. Optika - nauka - o světle, jeho vlastnostech a účincích - o přístrojích, které jsou založeny na zákonech šíření světla

S v ě telné jevy. Optika - nauka - o světle, jeho vlastnostech a účincích - o přístrojích, které jsou založeny na zákonech šíření světla S v ě telné jevy Optika - nauka - o světle, jeho vlastnostech a účincích - o přístrojích, které jsou založeny na zákonech šíření světla Světelný zdroj - těleso v kterém světlo vzniká a vysílá je do okolí

Více

Geometrie zakřiveného prostoru aplikace s fyzikální tématikou

Geometrie zakřiveného prostoru aplikace s fyzikální tématikou Gymnázium Přírodní škola, o p s Geometrie zakřiveného prostoru aplikace s fyzikální tématikou Jan Pokorný Petr Martiška, Vojtěch Žák 1 11 2012 Obsah 1 Úvod 3 2 Teoretické základy a použité metody 4 21

Více

Optika. Zápisy do sešitu

Optika. Zápisy do sešitu Optika Zápisy do sešitu Světelné zdroje. Šíření světla. 1/3 Světelné zdroje - bodové - plošné Optická prostředí - průhledné (sklo, vzduch) - průsvitné (matné sklo) - neprůsvitné (nešíří se světlo) - čirá

Více

Učební texty z fyziky 2. A OPTIKA. Obor zabývající se poznatky o a zákonitostmi světelných jevů. V posledních letech rozvoj optiky vynález a využití

Učební texty z fyziky 2. A OPTIKA. Obor zabývající se poznatky o a zákonitostmi světelných jevů. V posledních letech rozvoj optiky vynález a využití OPTIKA Obor zabývající se poznatky o a zákonitostmi světelných jevů Světlo je vlnění V posledních letech rozvoj optiky vynález a využití Podstata světla Světlo je elektromagnetické vlnění Zdrojem světla

Více

Fotoaparáty a vybavení

Fotoaparáty a vybavení 10 Technická kritéria / Fotoaparáty a vybavení Fotoaparáty a vybavení Jaký druh fotoaparátu potřebujete? Ačkoliv mnoho technik, o kterých pojednává tato kniha, zvládnete s jakýmkoliv fotoaparátem, fotíte-li

Více

Název: Škatulata, hejbejte se (ve sklenici vody)

Název: Škatulata, hejbejte se (ve sklenici vody) Název: Škatulata, hejbejte se (ve sklenici vody) Výukové materiály Téma: Povrchové napětí vody Úroveň: 2. stupeň ZŠ, popř. SŠ Tematický celek: Materiály a jejich přeměny Předmět (obor): Doporučený věk

Více