SMĚRNICE FAKULTY UPRAVUJÍCÍ USTANOVENÍ STUDIJNÍHO A ZKUŠEBNÍHO ŘÁDU VUT V BRNĚ ČÁST PRVNÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SMĚRNICE FAKULTY UPRAVUJÍCÍ USTANOVENÍ STUDIJNÍHO A ZKUŠEBNÍHO ŘÁDU VUT V BRNĚ ČÁST PRVNÍ"

Transkript

1 SMĚRNICE FAKULTY UPRAVUJÍCÍ USTANOVENÍ STUDIJNÍHO A ZKUŠEBNÍHO ŘÁDU VUT V BRNĚ ČÁST PRVNÍ (Článek 1) Úvodní ustanovení (1) Směrnice obsahuje doplňky a specifikaci pravidel jednotlivých článků Studijního a zkušebního řádu Vysokého učení technického v Brně (dále SaZŘ VUT). Je členěna shodně s členěním SaZŘ VUT. Obsahuje pouze ty články, v kterých jsou doplňky a specifikace Fakulty chemické VUT v Brně (dále FCH VUT). (Článek 2) Akademický rok a časové členění studia (1) Výuka je organizována zpravidla podle týdenních rozvrhů pro prezenční formu studia a ucelených bloků pro kombinovanou formu studia. (2) Přednášky se uskutečňují v jedné skupině pro všechny studenty. Přednášky, semináře a cvičení celofakultních předmětů v ročníku se realizují pouze v případě, že studijní skupina má více než 20 studentů. Přednášky a semináře oborových předmětů se realizují pouze v případě, že studijní skupina má více než 10 studentů. Praktika celofakultních předmětů probíhají ve skupinách s minimálně 12 studenty, praktika oborových předmětů a speciální s minimálně 6 studenty. Studenti se do skupin zapisují elektronicky. O výměnách studentů mezi skupinami rozhoduje garant předmětu. (Článek 3) Studijní plány (1) Studenti si vytváří studijní plán podle Pravidel a podmínek pro vytváření studijních plánů, která jsou součástí studijních programů. Předepsaná skladba předmětů představuje povinné předměty a výběr z předmětů povinně volitelných takový, aby student v průběhu studia získal nejméně 180 ECTS kreditů v bakalářských studijních programech a nejméně 120 kreditů v navazujících magisterských studijních programech. (2) Vybrané povinné a povinně volitelné předměty jsou nabízeny v českém i anglickém jazyce. Student si v každém roce studia musí zapsat alespoň jeden předmět vyučovaný v anglickém jazyce. (3) Student může doplnit svůj studijní plán na základě písemné žádosti o předměty obsažené ve studijních plánech jiných studijních oborů a programů a také o svobodné předměty mezifakultní výuky. Všechny takto zapsané předměty mají statut předmětů volitelných a ECTS kredity za jejich absolvování získané nemohou být zahrnuty do povinného počtu 180 resp. 120 ECTS kreditů. (4) Student může požádat o vytvoření studijního plánu mezioborového nebo mezifakultního studia. Studium probíhá podle individuálních studijních plánů sestavených na základě studijních plánů oborů studijního programu. (5) Součástí individuálního studijního plánu mezioborového nebo mezifakultního studia je specifikace hlavního studijního oboru. (6) Mezioborové i mezifakultní studium povoluje na žádost studenta děkan. (7) Změny standardního studijního plánu schváleného pro aktuální akademický rok je možno provádět jen ve zcela výjimečných případech na návrh Rady studijního programu po projednání v kolegiu děkana pouze se souhlasem děkana. ČÁST DRUHÁ

2 (Článek 7) Způsoby výuky a její zabezpečení (1) Za odbornou a pedagogickou úroveň výuky odpovídá příslušný ústav fakulty. Pro jednotlivé předměty jmenuje ředitel ústavu garanta předmětu. Garantem předmětu je zpravidla profesor nebo docent, akademický pracovník VUT v Brně. Garant předmětu odpovídá po odborné stránce za obsah všech součástí předmětu a za jejich soulad s doporučením Rady studijních programů. Garant předmětu podává řediteli příslušného ústavu návrh na personální obsazení všech součástí předmětu vyučujícími a doktorandy ve všech studijních skupinách, typech a formách studia. (2) Rozsah a způsob poskytování individuálních konzultací stanoví v konkrétním případě po dohodě se studenty vyučující. (3) V případě majoritního podílu studenta doktorského studijního programu na výuce může tento udělovat zápočty a klasifikované zápočty. (4) Kontrolovaná výuka je na FCH veškerá výuka kromě přednášek. Povinnosti v rámci kontrolované výuky stanoví garant předmětu před začátkem výuky na začátku semestru a uvede je v dokumentaci předmětu. (5) Neúčast studentů na kontrolované výuce lze omluvit pouze v případech lékařem potvrzených zdravotních důvodů, státního zájmu, úmrtí v rodině, státní reprezentace a školní reprezentace. Tyto skutečnosti je třeba doložit nejpozději do pěti pracovních dnů od pominutí uvedených důvodů. Učitel stanoví způsob náhrady zameškané výuky. (6) Při neomluvené neúčasti nemůže student v daném akademickém roce předmět úspěšně absolvovat. (7) Práva a povinnosti studentů upřesňuje směrnice děkana v souladu s zákona 111/1998 Sb. (8) K hodnocení úrovně výuky se používá především hospitací. (Článek 9) Studijní poradenství (1) Studenti se mohou v záležitostech studia obracet na personál studijního oddělení FCH VUT, studijního poradce příslušného ústavu, garanta předmětu, ředitele ústavu a proděkana pro vzdělávací činnost. (2) V otázkách sestavení individuálních studijních plánů se studenti obracejí na studijního poradce příslušného ústavu. (3) Studenti jsou s příslušnými studijními poradci povinni konzultovat seznamy předmětů studovaných v rámci zahraničních pobytů a možnost jejich uznání ve svém studijním plánu. (Článek 11) Zápočet a klasifikovaný zápočet (1) Zápočet, resp. klasifikovaný zápočet uděluje vyučující, který v akademickém roce daný předmět vyučuje, nebo zástupce určený ředitelem ústavu. Řádný termín zápočtu nebo klasifikovaného zápočtu může být uskutečněn nejpozději v prvním týdnu zkouškového období semestru, v němž výuka proběhla. (2) Studentovi, který nesplnil požadavky pro udělení zápočtu nebo klasifikovaného zápočtu v řádném termínu, umožní učitel splnit požadavky v opravném termínu, pouze však ve zkouškovém období semestru v němž byl předmět vyučován. Je-li požadavkem pro udělení zápočtu absolvování laboratorní práce, musí být tato ukončena nejpozději do konce zkouškového období v daném semestru v termínu stanoveném vyučujícím. (3) Požadavky pro udělování zápočtů musí obsahovat objektivní prvek (písemná kontrola, referát, samostatná práce, kolokvium, ) a není možné jej udělit pouze za účast ve výuce. Je-li podmínkou udělení zápočtu (klasifikovaného zápočtu) získání zápočtu v některém jiném předcházejícím předmětu, musí být tato skutečnost uvedena v Dokumentaci předmětu. V takovém případě je návštěva kontrolované výuky podmíněna získáním zápočtu v předcházejícím předmětu. (4) U předmětů zapsaných a vyučovaných v angličtině může být i kontrolovaná forma výuky (tj. teoretické cvičení) realizována v angličtině. (Článek 12)

3 Kolokvium, klauzurní zkouška a zkouška (1) Zkoušku vykonává student u učitele nebo učitelů, kteří v daném akademickém roce daný předmět vyučují podle dokumentace předmětu, nebo u náhradního zkoušejícího určeného ředitelem ústavu. (2) Student může požádat ředitele ústavu zabezpečujícího výuku předmětu o změnu zkoušejícího. (3) Zkouška kombinovaná (písemná a ústní, praktická a ústní, apod.) probíhá v jednom dni nebo ve dvou dnech po sobě následujících. (4) Řádné termíny zkoušek oznámí zkoušející studentům minimálně dva týdny před začátkem zkouškového období semestru, ve kterém proběhla výuka. Řádné termíny zkoušky stanoví zkoušející v takovém množství a rozptylu, aby všichni studenti měli možnost složit zkoušku v řádném zkouškovém období podle časového plánu akademického roku. Nedostaví-li se student ke zkoušce v řádném termínu je klasifikován stupněm nevyhovující a řádný termín mu propadá. (5) Možnost vykonání zkoušky v průběhu semestru nebo v období mezi začátkem akademického roku a začátkem zimního semestru povoluje na základě písemné žádosti studenta děkan. Žádost se podává prostřednictvím studijního oddělení. Zkoušející v uvedeném období umožní vykonat zkoušku pouze po předložení schválené žádosti studenta. (6) Pokud je výuka předmětu rozdělena do dvou nebo několika semestrů, musí být zkoušky a zápočty absolvovány postupně (návazně). Návaznost ostatních předmětů specifikují garanti ve studijní dokumentaci. (7) U předmětů zapsaných a vyučovaných v angličtině musí být i zkouška realizována v anglickém jazyce. (8) Student, který byl klasifikován stupněm nevyhovující, má právo konat opravnou zkoušku. Opravné termíny jsou dva. (9) První a druhý opravný termín zkoušky stanoví po dohodě se studentem zkoušející. Zkoušky v opravném termínu mohou probíhat též v době hlavních prázdnin, avšak nejpozději do konce odpovídajícího akademického roku (tj. do ). Nezakončí-li student k tomuto datu předmět stanoveným způsobem, musí si předmět zapsat znovu (nejvýše však jednou) v následujícím roce studia s povinností opakování případného zápočtu. Zápočet z předmětu, získaný v předchozím akademickém roce, může zkoušející učitel v odůvodněných případech uznat. Pokud není předmět v následujícím akademickém roce otevřen, absolvuje ho student podle individuálního studijního plánu stanoveném zkoušejícím, resp. ředitelem ústavu garantujícího jeho výuku. (10)Studenti se přihlašují na vybrané termíny zkoušek elektronicky. Zkoušející má právo omezit počet přihlášek na daný termín. (11) Studenti se mohou nejpozději do prvního dne zkouškového období odvolat u ředitele ústavu zajišťujícího výuku v příslušném předmětu na nedostatečný počet termínů zkoušky a jejich nerovnoměrné rozdělení ve zkouškovém období. Ředitel ústavu rozhodne o zařazení dalších termínů v případě oprávněnosti odvolání. (12)U předmětu kde je předepsán zápočet i zkouška je úspěšný zápočet podmínkou přihlášky ke zkoušce. Výjimku může na žádost studenta povolit zkoušející. (Článek 13) Klasifikační stupnice (1) Při hodnocení studia na FCH VUT se užívá pouze klasifikační stupnice podle článku 13 SaZŘ VUT (v závorce je uvedeno číselné vyjádření klasifikačního stupně): a) A (1,0) výborně (excellent), b) B (1,5) velmi dobře (very good), c) C (2,0) dobře (good), d) D (2,5) uspokojivě (satisfactory), e) E (3,0) dostatečně (sufficient),

4 f) F (4,0) nevyhovující (failed). (Článek 15) Kontrola studia a podmínky pro pokračování ve studiu (1) Studijní oddělení kontroluje na konci akademického roku, zda student prezenční formy studia vykonal v povinných a povinně volitelných předmětech zápočty a zkoušky v zimním a letním semestru minimálně za 40 ECTS kreditů a student kombinované formy studia minimálně za 35 ECTS kreditů z předmětů zapsaných na začátku téhož akademického roku. Pokud tuto podmínku nesplní, je mu studium ukončeno pro nesplnění studijních povinností. (2) K postupu do letního semestru aktuálního akademického roku musí studenti vykonat v povinných a povinně volitelných předmětech do konce řádného zkouškového období zimního semestru zápočty a zkoušky minimálně za 12 ECTS kreditů a student kombinované formy studia minimálně za 10 ECTS kreditů. V případě, že mají v zimním semestru zapsány předměty za méně kreditů, musí vykonat zápočty a zkoušky ze všech předmětů. Jinak jim bude studium ukončeno pro neplnění studijních povinností. (Článek 17) Zápis do dalšího roku studia (1) Při zápisu si student podle pokynů studijního oddělení zapisuje předměty daného studijního programu minimálně v rozsahu 60 kreditů předepsaných povinných a povinně volitelných předmětů (včetně praktika, pokud jsou jeho součástí) tak, aby byly dodrženy podmínky návaznosti zkoušek jednotlivých předmětů, viz článek 12, odstavec (5). (2) Předměty zapsané u zápisu včetně předepsané formy zakončení jsou pro studenta v daném roce závazné. Za správnost zápisu předmětů zodpovídá student. (3) Student, který nepostupuje přesně podle Standardního studijního plánu si zapisuje předměty pro další akademický rok v termínu stanoveném pro ročník, z kterého zapisuje předměty s nejvyšším součtem kreditů. Pro tyto studenty studující v posledním roce studia platí aktuální standardní studijní plán posledního ročníku studia. (4) Právo výběru učitele uplatní studenti volbou kroužku dle aktuálního rozvrhu, ve kterém jsou uvedeni učitelé jednotlivých kroužků. (5) Studenti mají u zápisu možnost výběrem povinně volitelného předmětu profilovat svoje studium. Zápisu povinně volitelných předmětů předchází výběr těchto předmětů z nabídky, kterou jednotlivé ústavy FCH uvedou ve studijním plánu. Ústavy poskytnou studentům pro tento výběr příslušné informace. (6) Z kapacitních důvodů může ústav odmítnout ty zájemce o kontrolovanou formu výuky, kteří nestudují v souladu se Standardním studijním plánem. (7) U studentů mezifakultního studia s hlavním oborem příslušným FCH VUT provádí zápis i hodnocení úspěšnosti studia FCH VUT. (Článek 19) Zanechání studia (1) Studentovi, který zanechal studia, vydá fakulta na jeho žádost doklad o absolvovaných předmětech studijního programu. (Článek 20) Uznání částí studia (1) Studentovi, který absolvoval studijní program stejného stupně (bakalářský, magisterský, navazující magisterský) nebo jeho část na chemických vysokých školách, může být na jeho písemnou žádost uznána část tohoto studia nebo jednotlivé zkoušky a klasifikované zápočty z absolvovaných předmětů. Zkoušky v ročníku, do kterého je student zapsán mohou být uznány teprve po splnění podmínek kontrolované výuky zapsaného předmětu, tj. po udělení zápočtu.

5 (2) Žádost o uznání zkoušky s vyjádřením ředitele ústavu garantujícího obor, resp. vyučujícího musí být podána nejpozději dva týdny po zápisu do příslušného ročníku. (3) Součástí žádosti studenta o uznání části studia a jednotlivých zkoušek je podrobný sylabus a požadavky předepsané k úspěšnému absolvování předmětů ověřené studijním oddělením školy, kde tyto části studia absolvoval a doklad o úspěšném absolvování části studia na jiné VŠ. (4) Ke všem žádostem o uznání předmětu dle odst.1 se vyjadřuje garant daného předmětu. (5) V případě, že uznání zkoušky z předmětu studijního programu FCH je provedeno na základě zkoušek z několika předmětů vykonaných při studiu jiného studijního programu, je této zkoušce udělena klasifikace vypočítaná z aritmetického průměru klasifikací absolvovaných zkoušek s uplatněním pravidel zaokrouhlování. (6) Při absolvování dvousemestrálního předmětu klasifikovaného jednou známkou lze uznat dva semestry odpovídajících předmětů, přičemž oba jsou hodnoceny touto klasifikací. (7) Studentům, kteří v rámci bakalářského studia na FCH VUT úspěšně absolvovali předměty navazujícího magisterského studia nad rámec požadovaných kreditů bakalářského studia, mohou být na jejich žádost (po přijetí do navazujícího magisterského studia) tyto předměty uznány. (8) Zkoušky a klasifikované zápočty mohou být uznány pouze jedenkrát. Pokud byly předměty absolvovány pět a více let před dnem podání žádosti tak se neuznávají. (9) Pokud absolvuje student část studia v zahraničí (např. v rámci výměnných programů), budou mu po návratu ze zahraničí uznány zkoušky předem naplánované a schválené. Pro uznání studia v zahraničí je směrodatný počet získaných ECTS kreditů. Zkoušky skutečně absolvované v zahraničí budou v dokumentaci o studiu vedené jako absolvované, včetně známky a počtu ECTS kreditů, předměty studijního plánu, které byly na základě těchto zahraničních zkoušek uznány, budou vedeny jako uznané. Tato skutečnost bude zohledněna zejména při kontrole počtu kreditů získaných ve studiu a při výpočtu váženého studijního průměru. Po návratu ze zahraničí student předloží podrobnou zprávu o průběhu a podmínkách studia v zahraničí nebo doklad o absolvovaných zkouškách a jejich hodnocení. (10)Jsou-li součástí souboru uznávaných předmětů předměty s laboratorní výukou, musí student v rámci zahraničního studia absolvovat alespoň jeden předmět s laboratorní výukou. Neabsolvujeli jej, budou mu uznány pouze předměty studijního plánu, ve kterých laboratorní výuka není. Rozsah uznání předmětů se přitom řídí schválenými formuláři Výjezd a Příjezd. (Článek 22) Státní závěrečná zkouška (1) Termíny SZZ stanoví děkan. Písemnou přihlášku k SZZ podává student elektronicky v termínu stanoveném v časovém plánu. Průběh státní závěrečné zkoušky a vyhlášení výsledku jsou veřejné. (2) Podmínkou přistoupení k SZZ je vykonání všech předepsaných zápočtů a zkoušek z předmětů studijního programu nejpozději k termínu stanoveném pro podání přihlášky k SZZ. (3) Neúčast u SZZ se posuzuje jako neúčast u zkoušky (Článek 12). (4) SZZ bakalářského studia se skládá z obhajoby bakalářské práce a zkoušky z předmětů oboru. SZZ magisterského studia se skládá z obhajoby diplomové práce a zkoušky z předmětů oboru. Předměty zkoušky specifikuje studijní program. Klasifikace dílčích zkoušek je podkladem pro celkovou klasifikaci. Stanoví ji komise v souladu s článkem 25 SaZŘ VUT a metodikou vydanou děkanem fakulty. Celkový výsledek SZZ oznámí studentovi předseda komise bezprostředně po vykonání SZZ. (Článek 24) Bakalářská nebo diplomová práce a její obhajoba (1) Témata bakalářských prací zveřejní ústav garantující příslušný obor studentům 2. ročníku nejpozději do (pro studenty, kteří budou bakalářskou práci obhajovat v akademickém roce 2010/2011 nejpozději ). Výběr tématu bakalářské práce ukončí studenti k (pro studenty, kteří budou bakalářskou práci obhajovat v akademickém roce 2010/2011 nejpozději ) Do se student může tématu vzdát, nebo může vedoucí studenta odmítnout.

6 Student má možnost nové volby tématu na základě dohody s ředitelem ústavu a s novým vedoucím, a to do deseti pracovních dní, nejpozději však do Není-li již k dispozici žádné volné téma, určí téma a vedoucího práce studentovi ředitel ústavu. Finální tisk zadání bakalářské práce a jeho řádné podepsání zabezpečí ústav tak, aby ho studenti obdrželi nejpozději do posledního roku studia. Je-li vedoucím bakalářské práce externí spolupracovník, určí ředitel ústavu interního konzultanta. (2) Témata diplomových prací zveřejní ústav garantující příslušný obor studentům 1. ročníku nejpozději do Výběr tématu diplomové práce ukončí studenti k Do se student může tématu vzdát, nebo může vedoucí studenta odmítnout. Student má možnost nové volby tématu na základě dohody s ředitelem ústavu a s novým vedoucím, a to do deseti pracovních dní, nejpozději však do Není-li již k dispozici žádné volné téma, určí téma a vedoucího práce studentovi ředitel ústavu.. Finální tisk zadání diplomové práce a jeho řádné podepsání zabezpečí ústav tak, aby ho studenti obdrželi nejpozději do posledního roku studia. Je-li vedoucím diplomové práce externí spolupracovník, určí ředitel ústavu interního konzultanta. (3) Odevzdání diplomové/bakalářské práce je nutnou podmínkou pro přihlášení k SZZ. Studenti odevzdají diplomovou/bakalářskou práci na sekretariátě ústavu ve dvou exemplářích. Jeden obdrží bezprostředně po ukončení SZZ studijní oddělení fakulty k zaevidování a uložení v archivu FCH v areálové knihovně a jeden obdrží oponent diplomové práce. Oponent práce odevzdá diplomovou/bakalářskou práci po ukončení SZZ vedoucímu práce. (4) Společně s tištěnou verzí diplomové/bakalářské práce odevzdá student i elektronickou verzi a další požadované dokumenty (elektronické, resp. tištěné). ČÁST TŘETÍ (Článek 27) Oborová rada (1) Maximální počet členů oborové rady určí děkan podle počtu a zaměření studentů příslušného programu. Funkční období je shodné s funkčním obdobím děkana, s tím, že administrativní činnosti vykonává tato rada až do zahájení činnosti nové oborové rady po projednání ve vědecké radě a jejím následném schválení novým děkanem. (2) Do volby předsedy oborové rady zajistí děkanem pověřená osoba sestavení jednacího řádu oborové rady, jeho projednání v oborové radě a předložení děkanovi. Dále po schválení jednacího řádu děkanem zajistí i volbu předsedy oborové rady v souladu s přijatým jednacím řádem a tím ukončí i svoji činnost vyplývající z pověření děkana. (Článek 29) Školitel (1) Povinností školitele je zejména: a) společně s doktorandem sestavit individuální studijní plán a určit případné konzultanty, b) individuální studijní plán studenta konzultovat s vedoucím pracoviště a předložit ke schválení oborové radě, c) průběžně sledovat studium studenta a konzultovat s ním aktuální stav jeho vědecké práce, d) společně s vedoucím školicího pracoviště zabezpečit přiměřené věcné a finanční zajištění výzkumné činnosti studenta, e) pravidelně hodnotit plnění individuálního studijního plánu studenta a vést o něm záznam. f) v rámci ročního hodnocení navrhovat pokračování a ukončení studia, g) navrhovat změny ve stipendiu, případně v odůvodněných případech navrhnout přiznání mimořádného stipendia. (Článek 30) Individuální studijní plán (1) Individuální studijní plán studenta je vypracován v informačním systému. Student prezenční formy doktorského studijního programu v prvém a druhém ročníku studia skládá v souladu s plánem zkoušky z předmětů určených plánem, student kombinované formy doktorského studia do konce

7 třetího ročníku. Na návrh oborové rady je možné termín v odůvodněných případech (např. zahraniční stáž) změnit. (2) Student vykonává pedagogickou činnost v rámci konzultací bakalářských a diplomových prací a asistence při přímé výuce zajišťované fakultou. Další upřesnění specifikace pedagogické činnosti studentů DSP na fakultě stanoví pro každý akademický rok Rozhodnutí děkana. (3) V souladu s článkem 30 odstavcem písm.e) SaZŘ VUT upravuje individuální studijní plán rovněž časové rozvržení studia. Doba prázdnin vyplývá z časového rozvržení studia, které respektuje časový plán akademického roku prezenčního denního studia. Výjimky z této zásady je možné dohodnout s doktorandem v individuálním studijním plánu. To se netýká pracovních aktivit doktoranda konaných na základě uzavřeného pracovněprávního vztahu. (Článek 31) Studijní předměty doktorského studijního programu (1) Výuka studijních předmětů se realizuje zpravidla formou konzultací. (Článek 33) Hodnocení a kontrola plnění individuálního studijního plánu (1) Do vypracuje doktorand všech forem studia spolu se svým školitelem zprávu o výsledcích své činnosti v informačním systému (v menu Individuální studijní plán). Po podpisu školitelem se Individuální studijní plán v písemné formě odevzdá na oddělení vědy a výzkumu. (2) V případě, že zpráva doktoranda s hodnocením školitele ve smyslu odst. a tohoto článku nebude odevzdána v předepsaném termínu, podá pověřený proděkan děkanovi návrh na ukončení studia ve smyslu článku 35, odstavce (2b) této směrnice. (3) Nejméně jednou za rok referuje doktorand o výsledcích svých aktivit před členy Oborové rady. Po prvním roce studia je součástí referátu doktoranda presentace rešeršního projektu k disertační práci, který je v písemné formě předložen hodnotící komisi. V projektu je provedeno zhodnocení stavu poznání v oblasti tématu disertační práce, vymezení předpokládaných cílů disertační práce a charakteristiky zvolených metod řešení. Nejzazším termínem hodnocení doktoranda oborovou radou je 31. říjen každého roku. (4) Předseda oborové rady předá hodnocení doktorandů řediteli ústavu, který je předloží ke konečnému schválení děkanovi FCH nejpozději do 30. listopadu každého roku. (5) Při vážném neplnění povinností studenta může děkan na základě návrhu školitele snížit stipendium vyplácené studentovi, popřípadě zastavit jeho výplatu a to i během akademického roku. (6) Změnu formy doktorského studia může povolit děkan na základě žádosti studenta doložené zprávou o dosavadní činnosti a hodnocením školitele. (Článek 35) Zanechání a předčasné ukončení studia v doktorském studijním programu (1) Pokud se student bez omluvy nezapíše ve stanoveném termínu, nebo není-li přijata jeho omluva, je jeho studium ukončeno podle 56 odst. 1 písm. b) zákona. Omluva se podává děkanovi. Na postup při rozhodování v této věci se vztahuje 68 zákona o VŠ. (2) Doktorské studium může být předčasně ukončeno rozhodnutím děkana FCH VUT a) dle článku 33, odstavec 4. SaZŘ VUT, b) zanecháním studia, nesplněním podmínek stanovených pro zápis do dalšího ročníku, c) nedodržením podmínek stanovených pro přerušení studia, d) na základě rozhodnutí děkana FCH, jestliže studentovi uplynula řádná tříletá, resp. děkanem prodloužená doba studia a student nepožádal o jeho další prodloužení, příp. o změnu formy studia z prezenční na distanční. (Článek 37) Státní doktorská zkouška (1) Termíny SDZ stanoví děkan v souladu s časovým plánem doktorského studia. V odůvodněných případech může děkan na základě písemné žádosti povolit konání SDZ i v jiném termínu.

8 Písemnou přihlášku k SDZ podává student elektronicky v termínu stanoveném v časovém plánu. Průběh státní doktorské zkoušky a vyhlášení výsledku jsou veřejné. (2) Podmínkou přistoupení k SDZ je vykonání všech předepsaných zápočtů a zkoušek z předmětů studijního programu, jakož i předložení pojednání k disertační práci nejpozději k termínu stanoveném pro podání přihlášky k SDZ. Při nesplnění podmínek pro přistoupení k SDZ může student nejpozději do termínu zahájení následujícího akademického roku požádat o zápis do dalšího roku studia. (3) Neúčast u SDZ se posuzuje jako neúčast u zkoušky (Článek 12). (4) Předměty zkoušky z teoretických základů oboru (zpravidla tři až čtyři v závislosti na charakteru oboru a rozsahu tématu disertace) jsou stanoveny nejméně tři měsíce před datem konání zkoušky. Ve stejné době seznámí školitel doktoranda se sylaby těchto předmětů. (5) SDZ jsou studenti prezenční formy doktorského studia povinni vykonat nejpozději do poloviny 3. roku studia, studenti kombinované formy do konce 4.roku studia (V mimořádných a odůvodněných případech může děkan na základě písemné žádosti studenta povolit změnu termínu vykonání SDZ). (Článek 38) Přihlašování ke státní doktorské zkoušce (1) Přihláška k SDZ se podává prostřednictvím informačního systému VUT (2) Přihlášku k SDZ je nutné podat v souladu s termínem, daným Studijním programem Fakulty chemické (Článek 39) Zkušební komise pro státní doktorské zkoušky (1) Komisi svolává její předseda. (2) Členem komise s právem hlasovat je i školitel doktoranda. (Článek 42) Řízení o obhajobě disertační práce (1) Termíny obhajoby disertační práce stanoví děkan v souladu s časovým plánem doktorského studia. V odůvodněných případech může děkan na základě písemné žádosti povolit konání obhajoby i v jiném termínu. Přihláška k obhajobě se podává prostřednictvím informačního systému VUT. (2) Neúčast u obhajoby disertační práce se posuzuje jako neúčast u zkoušky (Článek 12). (3) Před obhajobou disertační práce, nejpozději však 7 dnů před jejím stanoveným termínem, se student DSP účastní celofakultního semináře, na kterém přednese referát o podstatných výsledcích své disertační práce včetně přehledu publikovaných nebo k publikaci prokazatelně přijatých prací. Semináře se zúčastní školitel a nejméně jeden zástupce oborové rady určený předsedou OR, který vypracuje stručné zhodnocení semináře. Organizaci semináře zajišťují jednotlivé Ústavy, na kterých jsou studenti doktorského studia vedeni. (4) Žádost o povolení obhajoby disertační práce předkládá doktorand oddělení vědy a výzkumu děkanátu fakulty, které ji a postoupí neprodleně oborové radě k dalšímu řízení. Současně o předání materiálů informuje děkana fakulty. Formální úpravu disertační práce řeší Směrnice rektora č. 9/2007 (Článek 43) Teze disertační práce (1) Teze disertační práce se předkládají v prozatímní úpravě zpravidla v rozsahu do 20 stran strojopisu A4 zmenšených na formát A5. (Článek 44) Komise pro obhajobu disertační práce (1) Členem komise pro obhajobu disertační práce (s hlasovacím právem) je i školitel doktoranda.

9 ČÁST ČTVRTÁ (Článek 50) Dokumentace o studiu (1) Veškerá dokumentace vztahující se ke studiu (mimo informací obsažených v centrálním IS) je shromážděna v samostatné obálce zřetelně označené jménem studenta. Jednotlivé části dokumentace nesmí být volně vyjímatelné. Za vedení a udržování dokumentace je zodpovědná příslušná pracovnice studijního nebo vědeckého oddělení. (Článek 54) Pochvaly a ocenění (1) Za mimořádné výsledky během studia a při SZZ uděluje děkan Cenu děkana. (2) Za vynikající výsledky při řešení diplomové práce uděluje děkan Diplom za nejlepší diplomovou práci v oboru. (3) Podmínky pro udělení Ceny děkana a Diplomu za nejlepší diplomovou práci v oboru stanoví rozhodnutí děkana. (Článek 56) Závěrečné a přechodná ustanovení (1) Čl.33 odst..4, čl. 37 odst.2, čl.37 odst.5, čl.38 odst. 1, 2, jsou závazné pro studenty zahajující doktorské studium počínaje akademickým rokem 2007/2008. (2) Tato směrnice ke SaZŘ VUT byla schválena Akademickým senátem FCH VUT dne 31. srpna (3) Tato směrnice nabývá účinnosti dne 1. září prof. RNDr. Zdeněk Friedl, CSc.. předseda Akademického senátu prof. Ing. Jaromír Havlica, CSc. děkan

Vysoké učení technické v Brně Fakulta chemická

Vysoké učení technické v Brně Fakulta chemická Vysoké učení technické v Brně Fakulta chemická Datum vydání: 30. 7. 2014 Účinnost: od 1. 9. 2014 Závaznost: FCH VUT v Brně Vydává: děkan FCH VUT v Brně Nahrazuje: Směrnici fakulty upravující ustanovení

Více

SMĚ RNICE FAKULTY UPRAVUJÍCÍ USTANOVENÍ STUDIJNÍHO A ZKUŠEBNÍHO Ř ÁDU VUT V BRNĚ

SMĚ RNICE FAKULTY UPRAVUJÍCÍ USTANOVENÍ STUDIJNÍHO A ZKUŠEBNÍHO Ř ÁDU VUT V BRNĚ SMĚ RNICE FAKULTY UPRAVUJÍCÍ USTANOVENÍ STUDIJNÍHO A ZKUŠEBNÍHO Ř ÁDU VUT V BRNĚ ČÁST PRVNÍ (Článek 1) Úvodní ustanovení (1) Směrnice obsahuje doplňky a specifikaci pravidel jednotlivých článků Studijního

Více

SMĚRNICE FAKULTY UPRAVUJÍCÍ USTANOVENÍ STUDIJNÍHO A ZKUŠEBNÍHO ŘÁDU VUT V BRNĚ

SMĚRNICE FAKULTY UPRAVUJÍCÍ USTANOVENÍ STUDIJNÍHO A ZKUŠEBNÍHO ŘÁDU VUT V BRNĚ SMĚRNICE FAKULTY UPRAVUJÍCÍ USTANOVENÍ STUDIJNÍHO A ZKUŠEBNÍHO ŘÁDU VUT V BRNĚ ČÁST PRVNÍ (Článek 1) Úvodní ustanovení (1) Směrnice obsahuje doplňky a specifikaci pravidel jednotlivých článků Studijního

Více

PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA V BAKALÁŘSKÉM A MAGISTERSKÉM STUDIJNÍM PROGRAMU 2017/2018

PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA V BAKALÁŘSKÉM A MAGISTERSKÉM STUDIJNÍM PROGRAMU 2017/2018 směrnice č. 8 děkana Fakulty architektury VUT v Brně PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA V BAKALÁŘSKÉM A MAGISTERSKÉM STUDIJNÍM PROGRAMU 2017/2018 doplnění Studijního a zkušebního řádu VUT Úvodní ustanovení

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA PODNIKATELSKÁ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA PODNIKATELSKÁ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA PODNIKATELSKÁ Datum vydání: 5. 2. 2018 Účinnost: 5. 2. 2018 Odpovědnost: Ing. Jiří Kříž, Ph.D. proděkan pro studijní záležitosti Závaznost: Fakulta podnikatelská Vydává:

Více

Výnos č. 30.11/14 Upřesnění kreditního systému VŠCHT Praha pro akademický rok 2014/2015. Oddíl I Bakalářský studijní program

Výnos č. 30.11/14 Upřesnění kreditního systému VŠCHT Praha pro akademický rok 2014/2015. Oddíl I Bakalářský studijní program Všem pracovištím AS VŠCHT V Praze dne 2. 6. 2014 Č.j. 961/258/2014 Výnos č. 30.11/14 Upřesnění kreditního systému VŠCHT Praha pro akademický rok 2014/2015 Oddíl I Bakalářský studijní program V souladu

Více

Článek 1 Úvodní ustanovení

Článek 1 Úvodní ustanovení Kód: SD/01/18 Druh: Směrnice děkana Název: Pokyny pro organizaci, průběh a hodnocení státních závěrečných zkoušek na Fakultě aplikované informatiky UTB ve Zlíně Organizační Fakulta aplikované informatiky

Více

Pravidla pro organizaci studia

Pravidla pro organizaci studia Pravidla pro organizaci studia Pravidla pro organizaci studia UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA Akademický senát Fakulty sociálních věd se podle 27 odst.

Více

SMĚRNICE Č. 3 PRAVIDLA O ORGANIZACI STUDIA NA FIT

SMĚRNICE Č. 3 PRAVIDLA O ORGANIZACI STUDIA NA FIT SMĚRNICE Č. 3 PRAVIDLA O ORGANIZACI STUDIA NA FIT 1 Záhlaví Schválení AS FIT: 12. 9. 2017 Platnost: dnem schválení AS FIT Účinnost: dnem platnosti Odpovědnost: proděkani pro vzdělávací činnost, za Část

Více

PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA

PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE PEDAGOGICKÁ FAKULTA PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA Akademický senát Pedagogické fakulty se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. 1 písm. e) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých

Více

PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA na Matematicko-fyzikální fakultě

PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA na Matematicko-fyzikální fakultě UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE MATEMATICKO-FYZIKÁLNÍ FAKULTA PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA na Matematicko-fyzikální fakultě Akademický senát Matematicko-fyzikální fakulty se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33

Více

Směrnice děkana č. 7/2010 a 10/2013 Opatření děkana pro organizaci studia na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze

Směrnice děkana č. 7/2010 a 10/2013 Opatření děkana pro organizaci studia na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze Směrnice děkana č. 7/2010 a 10/2013 Opatření děkana pro organizaci studia na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze Čl. 1 Úvodní ustanovení Toto Opatření děkana pro organizaci studia

Více

VÝŇATEK ZE SMĚRNICE DĚKANA Č. 1/2010

VÝŇATEK ZE SMĚRNICE DĚKANA Č. 1/2010 VÝŇATEK ZE SMĚRNICE DĚKANA Č. 1/2010 pro realizaci bakalářských a magisterských studijních programů na Českém vysokém učení technickém v Praze Fakultě dopravní se zaměřením na ZKOUŠKOVÉ OBDOBÍ A ZÁPISY

Více

Článek 1 Obecná ustanovení

Článek 1 Obecná ustanovení ŘÁD DOKTORSKÉHO STUDIA NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY Článek 1 Obecná ustanovení 1. Tento řád vychází ze zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách (zákon o vysokých školách) v platném znění

Více

SMĚRNICE DĚKANA PřF U P (SD ) A-17/4-SD

SMĚRNICE DĚKANA PřF U P (SD ) A-17/4-SD SMĚRNICE DĚKANA PřF U P (SD ) A-17/4-SD Směrnice děkana A-14/5/SD ze dne 18.6.2014, kterou se provádí některá ustanovení Studijního a zkušebního řádu UP (dále jen SZŘ ) (I. úplné znění účinné dnem 1 9.

Více

SMĚRNICE DĚKANA Č. 2 /2017 PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA NA FAKULTĚ CHEMICKÉ

SMĚRNICE DĚKANA Č. 2 /2017 PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA NA FAKULTĚ CHEMICKÉ SMĚRNICE DĚKANA Č. 2 /2017 PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA NA FAKULTĚ CHEMICKÉ Doplnění studijního a zkušebního řádu VUT Platnost: od 1. 9. 2017 Za věcnou stránku odpovídá: děkan FCH VUT Účinnost: od 1.

Více

Fakulta stavební VUT v Brně

Fakulta stavební VUT v Brně Fakulta stavební VUT v Brně v Brně dne: 3. 5. 2011 rozdělovník: vedoucí ústavů, vedoucí oborů, tajemník FAST VUT, vedoucí KIC, SKAS, studenti FAST VUT zpracoval: doc. Ing. Miroslav Bajer, CSc., doc. Ing.

Více

Řád doktorského studia Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v Ostravě

Řád doktorského studia Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v Ostravě Řád doktorského studia Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v Ostravě Článek 1 Základní ustanovení (1) Doktorský studijní program se na fakultě uskutečňuje v souladu se statutem fakulty, statutem

Více

Směrnice č. 1DS/2016 děkana Fakulty ekonomické ZČU Organizace státních závěrečných zkoušek na FEK ZČU

Směrnice č. 1DS/2016 děkana Fakulty ekonomické ZČU Organizace státních závěrečných zkoušek na FEK ZČU Směrnice č. 1DS/2016 děkana Fakulty ekonomické ZČU Organizace státních závěrečných zkoušek na FEK ZČU čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Tato směrnice doplňuje a rozvádí čl. 46 až 56 Studijního a zkušebního řádu

Více

Směrnice děkana č. 2/2010. Doktorský studijní program Kinantropologie na Fakultě sportovních studií Masarykovy univerzity

Směrnice děkana č. 2/2010. Doktorský studijní program Kinantropologie na Fakultě sportovních studií Masarykovy univerzity Směrnice děkana č. 2/2010 Doktorský studijní program Kinantropologie na Fakultě sportovních studií Masarykovy univerzity Podle 28 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění

Více

Směrnice děkana č. 2/2010. Doktorský studijní program Kinantropologie na Fakultě sportovních studií Masarykovy univerzity

Směrnice děkana č. 2/2010. Doktorský studijní program Kinantropologie na Fakultě sportovních studií Masarykovy univerzity Směrnice děkana č. 2/2010 Doktorský studijní program Kinantropologie na Fakultě sportovních studií Masarykovy univerzity Podle 28 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění

Více

Směrnice děkana č. 3/2013. Hodnocení práce studentů doktorských studijních programů na FSI VUT v Brně. Část první

Směrnice děkana č. 3/2013. Hodnocení práce studentů doktorských studijních programů na FSI VUT v Brně. Část první Vysoké učení technické v Brně Fakulta strojního inženýrství V Brně dne 25. 4. 2013 Směrnice děkana č. 3/2013 Hodnocení práce studentů doktorských studijních programů na FSI VUT v Brně Část první Úvodní

Více

směrnice č. 4 SMĚRNICE DĚKANA FAKULTY ARCHITEKTURY VUT V BRNĚ PRO STUDIUM V BAKALÁŘSKÉM A MAGISTERSKÉM STUDIJNÍM PROGRAMU 2014/2015

směrnice č. 4 SMĚRNICE DĚKANA FAKULTY ARCHITEKTURY VUT V BRNĚ PRO STUDIUM V BAKALÁŘSKÉM A MAGISTERSKÉM STUDIJNÍM PROGRAMU 2014/2015 Oddíl č.1 Úvodní ustanovení 1. Směrnice č.4 děkana Fakulty architektury VUT v Brně pro studium v bakalářském a magisterském studijním programu (dále jen směrnice) v akademickém roce 2014/2015 doplňuje

Více

Směrnice, kterou se provádí některá ustanovení. Studijního a zkušebního řádu UP

Směrnice, kterou se provádí některá ustanovení. Studijního a zkušebního řádu UP A-14/5/SD A-14/5/SD PŘÍRODOVĚDECK[ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI SMĚRNICE DĚKANA PŘF Směrnice, kterou se provádí některá ustanovení Studijního a zkušebního řádu UP Obsah: Provedení některých

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. Obecné zásady klasifikace

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. Obecné zásady klasifikace Vyšší odborná škola Jana Ámose Komenského IČ: 71341200 IZO: 181019116 Nádražní 120, 702 00 Ostrava KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Článek I. Obecné zásady klasifikace 1. Studenti jsou hodnoceni vždy za příslušné období

Více

Univerzita Karlova v Praze. Opatření rektora č. 19/2006 a 19/2008

Univerzita Karlova v Praze. Opatření rektora č. 19/2006 a 19/2008 Univerzita Karlova v Praze Opatření rektora č. 19/2006 a 19/2008 Název: Opatření rektora, kterým se prozatímně stanoví pravidla pro organizaci studia na FSV, 1. LF, FTVS, HTF, LF Hradec Králové, FF, MFF

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY SOCIÁLNĚ SPRÁVNÍ, z.ú.

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY SOCIÁLNĚ SPRÁVNÍ, z.ú. VYSOKÉ ŠKOLY SOCIÁLNĚ SPRÁVNÍ, z.ú. VYSOKÉ ŠKOLY SOCIÁLNĚ SPRÁVNÍ, z.ú. Část první Úvodní ustanovení Čl. 1 1. Tento studijní a zkušební řád je vydáván za účelem zajištění organizace průběhu studia na Vysoké

Více

A. 1. Stipendijní program prospěchový. a) podle prospěchu v uplynulém akademickém roce (odstavce 3 a 4)

A. 1. Stipendijní program prospěchový. a) podle prospěchu v uplynulém akademickém roce (odstavce 3 a 4) Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity Opatření děkana č. 11/2018 Podmínky stipendijních programů Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity (ve znění účinném od 10. října2018) Stipendia jsou na

Více

VZOR PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA

VZOR PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA Jde o vzor fakultních Pravidel pro organizaci studia z dubna 2006, ve kterém byly v revizním režimu doplněny články vyplývající ze 7. Změny Studijního a zkušebního řádu UK z 11. června 2013. Všechny tyto

Více

Směrnice na podporu mobilit CZ studentů Fakulty stavební

Směrnice na podporu mobilit CZ studentů Fakulty stavební Účinnost dokumentu od 6. 5. 2011 Řízená kopie č: Razítko: Správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem 1/5 Čl. I Úvodní ustanovení 1. Směrnice stanovuje zásady a závazné podmínky, podle kterých

Více

VNITŘNÍ NORMA PdF UP. PdF-B-18/17. Stipendijní řád Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

VNITŘNÍ NORMA PdF UP. PdF-B-18/17. Stipendijní řád Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci VNITŘNÍ NORMA PdF UP PdF-B-18/17 Stipendijní řád Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci Obsah: Garant: Článek 1 Úvodní ustanovení Článek 2 Druhy stipendií Článek 3 Řízení o přiznání stipendia,

Více

směrnice č. 5 SMĚRNICE DĚKANA FAKULTY ARCHITEKTURY VUT V BRNĚ PRO STUDIUM V DOKTORSKÉM STUDIJNÍM PROGRAMU 2015/2016

směrnice č. 5 SMĚRNICE DĚKANA FAKULTY ARCHITEKTURY VUT V BRNĚ PRO STUDIUM V DOKTORSKÉM STUDIJNÍM PROGRAMU 2015/2016 Oddíl č. 1 Úvodní ustanovení 1. Tato směrnice upravuje v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách v platném znění (dále jen zákon) a dále dle vnitřního předpisu VUT v Brně: Studijní a zkušební

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Farmaceutická fakulta v Hradci Králové UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Farmaceutická fakulta v Hradci Králové PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA NA FARMACEUTICKÉ FAKULTĚ V HRADCI KRÁLOVÉ Akademický senát Farmaceutické fakulty v Hradci Králové se podle

Více

Vyhláška děkana č. 5D/2018 O ORGANIZACI AKADEMICKÉHO ROKU 2018/2019 NA FAKULTĚ ELEKTROTECHNICKÉ ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI

Vyhláška děkana č. 5D/2018 O ORGANIZACI AKADEMICKÉHO ROKU 2018/2019 NA FAKULTĚ ELEKTROTECHNICKÉ ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI Číslo jednací: ZCU 011088/2018 V Plzni 17. 04. 2018 Vyhláška děkana č. 5D/2018 O ORGANIZACI AKADEMICKÉHO ROKU 2018/2019 NA FAKULTĚ ELEKTROTECHNICKÉ ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI V souladu s pokynem prorektora

Více

ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 1. Studium v bakalářském studijním programu je uskutečňováno

Více

Vyhláška děkanky č. 15VD/2013 o konání státních závěrečných zkoušek v bakalářských a magisterských studijních programech

Vyhláška děkanky č. 15VD/2013 o konání státních závěrečných zkoušek v bakalářských a magisterských studijních programech Děkanka Fakulty pedagogické Sedláčkova 38, 306 14 Plzeň Tel.: +420 377 636 000 Fax: +420 377 636 002 e-mail: coufalov@fpe.zcu.cz V Plzni dne 16. září 2013 ZCU 029746/2013/DFPE/Pell Vyhláška děkanky č.

Více

Opatření děkana č. D 48 O organizaci studia na Přírodovědecké fakultě JU v bakalářských a magisterských studijních oborech

Opatření děkana č. D 48 O organizaci studia na Přírodovědecké fakultě JU v bakalářských a magisterských studijních oborech Opatření děkana č. D 48 O organizaci studia na Přírodovědecké fakultě JU v bakalářských a magisterských studijních oborech ze dne 25.10. 2011 ve znění ze dne 15.10.2018 Toto Opatření vychází z platného

Více

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 25. června 2010

Více

Pravidla pro organizaci studia na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze

Pravidla pro organizaci studia na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze Pravidla pro organizaci studia na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (schválená akademickým senátem Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze dne ) Akademický senát Filozofické fakulty

Více

UZNÁVÁNÍ KREDITNÍCH BODŮ ABSOLVOVANÝCH PŘEDMĚTŮ NAHRAZUJÍCÍCH PŘEDMĚTY PŘEDEPSANÉ STUDIJNÍM PROGRAMEM

UZNÁVÁNÍ KREDITNÍCH BODŮ ABSOLVOVANÝCH PŘEDMĚTŮ NAHRAZUJÍCÍCH PŘEDMĚTY PŘEDEPSANÉ STUDIJNÍM PROGRAMEM Pedagogická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Novela směrnice děkana PF UJEP Ústí n. L. č. 8/2018 UZNÁVÁNÍ KREDITNÍCH BODŮ ABSOLVOVANÝCH PŘEDMĚTŮ NAHRAZUJÍCÍCH PŘEDMĚTY PŘEDEPSANÉ

Více

Směrnice děkana 8/2014 Organizace studia v doktorských studijních oborech

Směrnice děkana 8/2014 Organizace studia v doktorských studijních oborech Směrnice děkana 8/2014 Organizace studia v doktorských studijních oborech Jméno Funkce Datum Podpis Garant: doc. Ing. Klára Antlová, Ph.D. proděkanka pro 18. 10. 2018 vědu a výzkum Právní kontrola: Mgr.

Více

PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA NA FAKULTĚ HUMANITNÍCH STUDIÍ

PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA NA FAKULTĚ HUMANITNÍCH STUDIÍ UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA NA FAKULTĚ HUMANITNÍCH STUDIÍ Akademický senát Fakulty humanitních studií se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. 1

Více

Č.j: OU-93783/ V Ostravě Směrnice děkana č. 16/2015

Č.j: OU-93783/ V Ostravě Směrnice děkana č. 16/2015 Přírodovědecká fakulta OU v Ostravě 30.dubna 22 701 03 Ostrava Č.j: OU-93783/31-2015 V Ostravě 16. 12. 2015 Směrnice děkana č. 16/2015 O státních závěrečných zkouškách na Přírodovědecké fakultě OU a obhajobách

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA NA FAKULTĚ HUMANITNÍCH STUDIÍ

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA NA FAKULTĚ HUMANITNÍCH STUDIÍ UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA NA FAKULTĚ HUMANITNÍCH STUDIÍ Akademický senát Fakulty humanitních studií se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. 1

Více

Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP

Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP Článek 1 Úvodní ustanovení Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně (dále jen PF UJEP) navazuje na Řád celoživotního

Více

VÝŇATEK ZE SMĚRNICE DĚKANA Č. 1/2010

VÝŇATEK ZE SMĚRNICE DĚKANA Č. 1/2010 VÝŇATEK ZE SMĚRNICE DĚKANA Č. 1/2010 pro realizaci bakalářských a magisterských studijních programů na Českém vysokém učení technickém v Praze Fakultě dopravní se zaměřením na ČINNOSTI A SITUACE BĚHEM

Více

Směrnice děkana č. 1/2005 FCH VUT v Brně upravující studium v rámci Celoživotní vzdělávání na Fakultě chemické Vysokého učení technického v Brně

Směrnice děkana č. 1/2005 FCH VUT v Brně upravující studium v rámci Celoživotní vzdělávání na Fakultě chemické Vysokého učení technického v Brně Směrnice děkana č. 1/2005 FCH VUT v Brně upravující studium v rámci Celoživotní vzdělávání na Fakultě chemické Vysokého učení technického v Brně ČLÁNEK 1 OBECNÁ USTANOVENÍ (1) Fakulta chemická Vysokého

Více

Výnos děkana č. 7/2010

Výnos děkana č. 7/2010 Filozofická fakulta UHK Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové Sídlo fakulty: Nám. Svobody 331, Hradec Králové www.uhk.cz/ff Mgr. Petr Grulich, Ph.D. tel. 493 331 201 děkan e-mail: petr.grulich@uhk.cz

Více

SMĚRNICE DĚKANA FAKULTY ARCHITEKTURY VUT V BRNĚ PRO STUDIUM V BAKALÁŘSKÉM A MAGISTERSKÉM STUDIJNÍM PROGRAMU

SMĚRNICE DĚKANA FAKULTY ARCHITEKTURY VUT V BRNĚ PRO STUDIUM V BAKALÁŘSKÉM A MAGISTERSKÉM STUDIJNÍM PROGRAMU SMĚRNICE DĚKANA FAKULTY ARCHITEKTURY VUT V BRNĚ PRO STUDIUM V BAKALÁŘSKÉM A MAGISTERSKÉM STUDIJNÍM PROGRAMU Oddíl č.1 Úvodní ustanovení 1. Směrnice č.1 děkana Fakulty architektury VUT v Brně pro studium

Více

PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA

PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA Akademický senát Fakulty tělesné výchovy a sportu se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. 1 písm. e) zákona č.

Více

Směrnice č. 1DS/2016 děkana Fakulty ekonomické ZČU Organizace státních závěrečných zkoušek na FEK ZČU

Směrnice č. 1DS/2016 děkana Fakulty ekonomické ZČU Organizace státních závěrečných zkoušek na FEK ZČU Směrnice č. 1DS/2016 děkana Fakulty ekonomické ZČU Organizace státních závěrečných zkoušek na FEK ZČU čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Tato směrnice doplňuje a rozvádí čl. 46 až 56 Studijního a zkušebního řádu

Více

Studijní a zkušební řád České zemědělské univerzity v Praze

Studijní a zkušební řád České zemědělské univerzity v Praze STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE V BAKALÁŘSKÝCH A NAVAZUJÍCÍCH MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH ZE DNE 11. DUBNA 2012 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo

Více

k provedení Studijního a zkušebního řádu Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 1. 7. 2011 na Právnické fakultě UP

k provedení Studijního a zkušebního řádu Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 1. 7. 2011 na Právnické fakultě UP PRÁVNICKÁ FAKULTA UP V OLOMOUCI S-2/2011 SMĚRNICE DĚKANKY k provedení Studijního a zkušebního řádu Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 1. 7. 2011 na Právnické fakultě UP Obsah: Zpracoval: Na základě

Více

Vyhláška děkana č. 4D/2015 o organizaci akademického roku 2015/16 na FEL ZČU v Plzni

Vyhláška děkana č. 4D/2015 o organizaci akademického roku 2015/16 na FEL ZČU v Plzni Vyhláška děkana č. 4D/2015 o organizaci akademického roku 2015/16 na FEL ZČU v Plzni Plzeň 7. 4. 2015 I. V souladu s harmonogramem akademického roku 2015/16 na ZČU upřesňuji organizaci základních studijních

Více

Rozhodnutí děkana č. 10/2015. Organizace výběrových řízení na studijní pobyty a stáže a povinnosti studentů využívajících možnosti studia v zahraničí

Rozhodnutí děkana č. 10/2015. Organizace výběrových řízení na studijní pobyty a stáže a povinnosti studentů využívajících možnosti studia v zahraničí č.j. 09/0072/15 Vodňany, 12.2.2015 Rozhodnutí děkana č. 10/2015 Organizace výběrových řízení na studijní pobyty a stáže a povinnosti studentů využívajících možnosti studia v zahraničí Cílem tohoto rozhodnutí

Více

ŘÁD DOKTORSKÉHO STUDIA

ŘÁD DOKTORSKÉHO STUDIA Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity ŘÁD DOKTORSKÉHO STUDIA 1 Organizace doktorského studia (1) Doktorský studijní program se na fakultě uskutečňuje v souladu se statutem fakulty a statutem OU,

Více

Příkaz ředitele č. 03/06-07

Příkaz ředitele č. 03/06-07 Příkaz ředitele č. 03/06-07 PROVÁDĚCÍ SMĚRNICE K ORGANIZACI STUDIA A KLASIFIKACI VOŠ podle 92 až 103 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), vyhlášky č. 10/2005 Sb. o vyšším odborném vzdělávání a v návaznosti

Více

PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA

PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA Akademický senát Evangelické teologické fakulty se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. 1 písm. e) zákona č. 111/1998

Více

Název materiálu: Směrnice rektora: Pravidla pro evidenci vyučovaných předmětů, studijních programů a oborů v informačním systému ČZU

Název materiálu: Směrnice rektora: Pravidla pro evidenci vyučovaných předmětů, studijních programů a oborů v informačním systému ČZU Materiál pro jednání kolegia rektora dne 4. února 2013 V Praze dne 30. 01. 2013 Název materiálu: Směrnice rektora: Pravidla pro evidenci vyučovaných předmětů, studijních programů a oborů v informačním

Více

PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA NA FAKULTĚ HUMANITNÍCH STUDIÍ

PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA NA FAKULTĚ HUMANITNÍCH STUDIÍ UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA NA FAKULTĚ HUMANITNÍCH STUDIÍ Akademický senát Fakulty humanitních studií se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. 1

Více

Vyhláška děkana č. 1D/2017 o organizaci akademického roku 2017/18 na FEL ZČU v Plzni

Vyhláška děkana č. 1D/2017 o organizaci akademického roku 2017/18 na FEL ZČU v Plzni Vyhláška děkana č. 1D/2017 o organizaci akademického roku 2017/18 na FEL ZČU v Plzni Plzeň 31. 3. 2017 I. V souladu s harmonogramem akademického roku na ZČU pro 2017/18 upřesňuji organizaci základních

Více

PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 15. ČERVENCE 2013

PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 15. ČERVENCE 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 15. července 2013

Více

Směrnice děkana Přírodovědecké fakulty UP ze dne , kterou se provádějí některá ustanovení Stipendijního řádu UP

Směrnice děkana Přírodovědecké fakulty UP ze dne , kterou se provádějí některá ustanovení Stipendijního řádu UP A-15/7/SD PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI SMĚRNICE DĚKANA PřF A-15/7/SD Směrnice děkana Přírodovědecké fakulty UP ze dne 17. 12. 2015, kterou se provádějí některá ustanovení Stipendijního

Více

Pravidla pro organizaci studia

Pravidla pro organizaci studia Pravidla pro organizaci studia Pravidla pro organizaci studia Studium bakalářských, navazujících magisterských i doktorských studijních programů, resp. studijních oborů je upraveno jednak Studijním a zkušebním

Více

Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP

Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Tento řád Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně (dále jen PF UJEP) upravuje podmínky v souladu se zákonem č.111/1998

Více

k provedení Studijního a zkušebního řádu Univerzity Palackého v Olomouci ze dne na Právnické fakultě UP

k provedení Studijního a zkušebního řádu Univerzity Palackého v Olomouci ze dne na Právnické fakultě UP PRÁVNICKÁ FAKULTA UP V OLOMOUCI SMĚRNICE DĚKANKY S-2/2011 v platném znění k provedení Studijního a zkušebního řádu Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 1. 7. 2011 na Právnické fakultě UP ve znění směrnice

Více

Univerzita Karlova v Praze. Pedagogická fakulta M. D. Rettigové č. 4

Univerzita Karlova v Praze. Pedagogická fakulta M. D. Rettigové č. 4 Univerzita Karlova v Praze 116 39 Praha 1-Nové Město Pedagogická fakulta M. D. Rettigové č. 4 Strana 1 (celkem 6) IČ: 00216208, DIČ: CZ00216208 O P A T Ř E N Í D Ě K A N A Č. 1 7 / 2 0 0 8 ČJ. 4599/2008

Více

UNIVERZITA KARLOVA LÉKAŘSKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA NA LÉKAŘSKÉ FAKULTĚ V HRADCI KRÁLOVÉ

UNIVERZITA KARLOVA LÉKAŘSKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA NA LÉKAŘSKÉ FAKULTĚ V HRADCI KRÁLOVÉ UNIVERZITA KARLOVA LÉKAŘSKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA NA LÉKAŘSKÉ FAKULTĚ V HRADCI KRÁLOVÉ Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové se podle 27 odst. 1 písm. b)

Více

AKTUÁLNÍ ZNĚNÍ. OR č. 18/2016 STUDIUM MIMOŘÁDNÉHO PROGRAMU V RÁMCI CŽV

AKTUÁLNÍ ZNĚNÍ. OR č. 18/2016 STUDIUM MIMOŘÁDNÉHO PROGRAMU V RÁMCI CŽV OR č. 18/2016 Vnitřní norma Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích AKTUÁLNÍ ZNĚNÍ OR č. 18/2016 STUDIUM MIMOŘÁDNÉHO PROGRAMU V RÁMCI CŽV Datum vydání: 22. 7. 2016 Účinnost od: 22. 7.

Více

k provedení Studijního a zkušebního řádu Univerzity Palackého v Olomouci ze dne na Právnické fakultě UP

k provedení Studijního a zkušebního řádu Univerzity Palackého v Olomouci ze dne na Právnické fakultě UP PRÁVNICKÁ FAKULTA UP V OLOMOUCI SMĚRNICE DĚKANKY S-2/2011 v platném znění k provedení Studijního a zkušebního řádu Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 1. 7. 2011 na Právnické fakultě UP ve znění směrnice

Více

PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI SMĚRNICE DĚKANA PřF

PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI SMĚRNICE DĚKANA PřF A-15/7/SD PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI SMĚRNICE DĚKANA PřF A-15/7/SD Směrnice děkana Přírodovědecké fakulty UP ze dne 17. 12. 2015, kterou se provádějí některá ustanovení Stipendijního

Více

UNIVERZITA KARLOVA PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA NA FARMACEUTICKÉ FAKULTĚ V HRADCI KRÁLOVÉ. Čl. 1 Úvodní ustanovení

UNIVERZITA KARLOVA PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA NA FARMACEUTICKÉ FAKULTĚ V HRADCI KRÁLOVÉ. Čl. 1 Úvodní ustanovení UNIVERZITA KARLOVA PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA NA FARMACEUTICKÉ FAKULTĚ V HRADCI KRÁLOVÉ Akademický senát Farmaceutické fakulty v Hradci Králové se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. 2 písm. f) zákona

Více

Opatření děkana č. D 48 O organizaci studia na Přírodovědecké fakultě JU v bakalářských a magisterských studijních oborech

Opatření děkana č. D 48 O organizaci studia na Přírodovědecké fakultě JU v bakalářských a magisterských studijních oborech Opatření děkana č. D 48 O organizaci studia na Přírodovědecké fakultě JU v bakalářských a magisterských studijních oborech ze dne 25.10. 2011 ve znění ze dne 15.10.2014 Toto Opatření vychází z platného

Více

Směrnice děkana č. 10/2011. K uskutečňování doktorských studijních programů. Část první

Směrnice děkana č. 10/2011. K uskutečňování doktorských studijních programů. Část první Vysoké učení technické v Brně Fakulta strojního inženýrství V Brně dne 24. 11. 2011 Směrnice děkana č. 10/2011 K uskutečňování doktorských studijních programů (směrnice fakulty k provedení Studijního a

Více

Studijní a zkušební řád Vysoké školy realitní - Institut Franka Dysona s.r.o. článek 1 Organizace studia. článek 2 Zápis ke studiu

Studijní a zkušební řád Vysoké školy realitní - Institut Franka Dysona s.r.o. článek 1 Organizace studia. článek 2 Zápis ke studiu Studijní a zkušební řád Vysoké školy realitní - Institut Franka Dysona s.r.o. článek 1 Organizace studia 1. Studium v akreditovaném bakalářském studijním programu je ve Vysoké škole realitní - Institut

Více

PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA

PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA Akademický senát Evangelické teologické fakulty se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. 1 písm. e) zákona č. 111/1998

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD UNIVERZITY HRADEC KRÁLOVÉ ze dne 18. srpna 2015

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD UNIVERZITY HRADEC KRÁLOVÉ ze dne 18. srpna 2015 STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD UNIVERZITY HRADEC KRÁLOVÉ ze dne 18. srpna 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a

Více

ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY Článek 1. ČÁST DRUHÁ ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ SZZ Článek 2. Obsah a forma SZZ

ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY Článek 1. ČÁST DRUHÁ ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ SZZ Článek 2. Obsah a forma SZZ Děkan Fakulty pedagogické Veleslavínova 42, 306 14 Plzeň Tel.: +420 377 636 000 e-mail: randam@kmt.zcu.cz V Plzni 29. ledna 2018 ZCU 002094/2018/DFPE/For Vyhláška děkana č. 2VD/2018 Organizační zabezpečení

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD PRO STUDENTY ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 8. ČERVENCE 2015

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD PRO STUDENTY ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 8. ČERVENCE 2015 30. 09. 2015 STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD PRO STUDENTY ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 8. ČERVENCE 2015 Od 1. října 2015 se mění nároky uchazečů a studentů se specifickými poruchami učení

Více

Studijní a zkušební řád

Studijní a zkušební řád Studijní a zkušební řád Otevřená evropská akademie ekonomiky a politiky (dále jen OEAEP ) Část první Článek 1 Obecná ustanovení 1) Na OEAEP se uskutečňují studijní programy mateřské univerzity MAŘP Kyjev

Více

SMĚRNICE DĚKANA č. 6/2011

SMĚRNICE DĚKANA č. 6/2011 Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně SMĚRNICE DĚKANA č. 6/2011 Bakalářské a magisterské studium na FSI (doplněk Studijního a zkušebního řádu VUT v Brně) Tato směrnice upravuje studium v bakalářských,

Více

Vnitřní norma Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích

Vnitřní norma Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích OR č. 20/2013 Vnitřní norma Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Datum vydání: 30. 9. 2013 Účinnost od: 30. 9. 2013 Účinnost do: odvolání Číslo jednací: VŠTE005947/2013 Počet stran:

Více

PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA NA PRÁVNICKÉ FAKULTĚ UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE

PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA NA PRÁVNICKÉ FAKULTĚ UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE PRÁVNICKÁ FAKULTA PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA NA PRÁVNICKÉ FAKULTĚ UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE Akademický senát Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze se podle 27 odst.

Více

Řád celoživotního vzdělávání

Řád celoživotního vzdělávání Řád celoživotního vzdělávání Září 2009 Praha Čl. 1 Úvodní ustanovení Tento řád upravuje bližší podmínky celoživotního vzdělávání na vysoké škole CEVRO Institut, o.p.s. (dále jen "Vysoká škola"). Studium

Více

ZMĚNA PRAVIDEL PRO ORGANIZACI STUDIA NA PRÁVNICKÉ FAKULTĚ UNIVERZITY KARLOVY

ZMĚNA PRAVIDEL PRO ORGANIZACI STUDIA NA PRÁVNICKÉ FAKULTĚ UNIVERZITY KARLOVY Druhá novela POS schválená AS UK dne 14. prosince 2018 ZMĚNA PRAVIDEL PRO ORGANIZACI STUDIA NA PRÁVNICKÉ FAKULTĚ UNIVERZITY KARLOVY Akademický senát Právnické fakulty Univerzity Karlovy se podle 27 odst.

Více

Průvodce studijním a zkušebním řádem Slezské univerzity v Opavě

Průvodce studijním a zkušebním řádem Slezské univerzity v Opavě KREDITNÍ SYSTÉM Studium je uskutečňováno na základě kreditního systému studia (Každý předmět má přidělen určitý počet kreditů, které student získá až po splnění všech stanovených podmínek.) Standardní

Více

Studijní a zkušební řád Březen 2012 Praha

Studijní a zkušební řád Březen 2012 Praha Studijní a zkušební řád Březen 2012 Praha CEVRO Institut Studijní a zkušební řád 1 Část první Studijní řád Čl. 1 1. Studium v bakalářském a navazujícím magisterském studijním programu je uskutečňováno

Více

Přijímání ke studiu a přijímací řízení na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 3. července 2015

Přijímání ke studiu a přijímací řízení na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 3. července 2015 Vnitřní předpisy Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ

ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ STUDIJNÍ A ORGANIZAČNÍ ŘÁD specializačního studia Institutu průmyslověprávní výchovy V souladu s ustanovením Všeobecné části, kap. 1.1 odst. 1.1.2 Organizačního řádu Úřadu

Více

Výnos děkanky FF UHK č. 07/2016

Výnos děkanky FF UHK č. 07/2016 Hradec Králové, 30. května 2016 č. j. DFF/256/16 Výnos děkanky FF UHK č. 07/2016 Výnos FF UHK o organizačním zajištění studijních pobytů a praktických stáží studentů a mobilitách akademických a administrativních

Více

PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA

PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA Akademický senát Fakulty tělesné výchovy a sportu se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. 1 písm. e) zákona č.

Více

PŘÍLOHA Č. 1 JEDNACÍ ŘÁD ZKUŠEBNÍCH KOMISÍ PRO STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY A PRAVIDLA PRO ORGANIZACI A PRŮBĚH STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY

PŘÍLOHA Č. 1 JEDNACÍ ŘÁD ZKUŠEBNÍCH KOMISÍ PRO STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY A PRAVIDLA PRO ORGANIZACI A PRŮBĚH STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY PŘÍLOHA Č. 1 JEDNACÍ ŘÁD ZKUŠEBNÍCH KOMISÍ PRO STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY A PRAVIDLA PRO ORGANIZACI A PRŮBĚH STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Státní závěrečné zkoušky (dále jen SZZ

Více

ŘÁD VZDĚLÁVÁNÍ V PROGRAMECH MEZINÁRODNĚ UZNÁVANÉHO KURSU. Článek 1 Úvodní ustanovení

ŘÁD VZDĚLÁVÁNÍ V PROGRAMECH MEZINÁRODNĚ UZNÁVANÉHO KURSU. Článek 1 Úvodní ustanovení ŘÁD VZDĚLÁVÁNÍ V PROGRAMECH MEZINÁRODNĚ UZNÁVANÉHO KURSU Článek 1 Úvodní ustanovení Tento Řád vzdělávání v programech mezinárodně uznávaného kursu (dále jen Řád ) provádí některá ustanovení Řádu celoživotního

Více

SMĚRNICE DĚKANA PRO REALIZACI BAKALÁŘSKÝCH A MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ NA FAKULTĚ STAVEBNÍ ČVUT V PRAZE

SMĚRNICE DĚKANA PRO REALIZACI BAKALÁŘSKÝCH A MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ NA FAKULTĚ STAVEBNÍ ČVUT V PRAZE Změna 16/12/2015 10:11 SMĚRNICE DĚKANA PRO REALIZACI BAKALÁŘSKÝCH A MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ NA FAKULTĚ STAVEBNÍ ČVUT V PRAZE Preambule Pravidla pro studium v bakalářských, magisterských a doktorských

Více

ZÁSADY BAKALÁŘSKÉHO A NAVAZUJÍCÍHO MAGISTERSKÉHO STUDIA NA FJFI ČVUT V PRAZE platné pro akademický rok

ZÁSADY BAKALÁŘSKÉHO A NAVAZUJÍCÍHO MAGISTERSKÉHO STUDIA NA FJFI ČVUT V PRAZE platné pro akademický rok ZÁSADY BAKALÁŘSKÉHO A NAVAZUJÍCÍHO MAGISTERSKÉHO STUDIA NA FJFI ČVUT V PRAZE platné pro akademický rok 2016-2017 Zásady studia na FJFI ČVUT v Praze představují dokumentaci ke studijním programům FJFI ČVUT

Více

UNIVERZITA KARLOVA LÉKAŘSKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ PRAVIDLA PRO PŘIZNÁVÁNÍ STIPENDIÍ NA LÉKAŘSKÉ FAKULTĚ V HRADCI KRÁLOVÉ

UNIVERZITA KARLOVA LÉKAŘSKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ PRAVIDLA PRO PŘIZNÁVÁNÍ STIPENDIÍ NA LÉKAŘSKÉ FAKULTĚ V HRADCI KRÁLOVÉ UNIVERZITA KARLOVA LÉKAŘSKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ PRAVIDLA PRO PŘIZNÁVÁNÍ STIPENDIÍ NA LÉKAŘSKÉ FAKULTĚ V HRADCI KRÁLOVÉ Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové se podle 27 odst. 1 písm.

Více

ŘÁD DOKTORSKÉHO STUDIA FAKULTY ELEKTROTECHNICKÉ ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE

ŘÁD DOKTORSKÉHO STUDIA FAKULTY ELEKTROTECHNICKÉ ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE byl schválen Akademickým senátem Českého vysokého učení technického v Praze dne 16. prosince 2015. MUDr. Ing. Vítězslav Kříha, Ph.D. předseda Akademického senátu Českého vysokého učení technického v Praze

Více

Rigorózní řád Farmaceutické fakulty v Hradci Králové

Rigorózní řád Farmaceutické fakulty v Hradci Králové UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Rigorózní řád Farmaceutické fakulty v Hradci Králové Akademický senát Farmaceutické fakulty v Hradci Králové se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. 2 písm. g) zákona č. 111/1998

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Rozhodnutí rektorky č. 166/2014

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Rozhodnutí rektorky č. 166/2014 Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Rozhodnutí rektorky č. 166/2014 Den platnosti: 1. 11. 2014 Den účinnosti: 1. 11. 2014 Předkládá: doc. RNDr. Petr Budinský, CSc., prorektor pro vzdělávací činnost

Více

ORGANIZACE STUDIA V BAKALÁŘSKÝCH A MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ UJEP

ORGANIZACE STUDIA V BAKALÁŘSKÝCH A MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ UJEP Pedagogická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Směrnice děkana PF UJEP Ústí n. L. č. 5/2015 ORGANIZACE STUDIA V BAKALÁŘSKÝCH A MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH NA PEDAGOGICKÉ

Více