Czech Private Equity & Venture Capital Association (CVCA)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Czech Private Equity & Venture Capital Association (CVCA)"

Transkript

1 Czech Private Equity & Venture Capital Association (CVCA) I. Zásadní připomínky Připomínka Definice AIF ( 114 a 119 ZISIF) Nechceme komentovat novou systematiku fondů. Rozumíme však, že 114 implementuje definici AIF ve smyslu čl. 4/1/a AIFMD (tj. fondu, který shromažďuje prostředky od většího počtu investorů a nepodléhá povolení podle UCITS předpisů). Definici fondů považujeme za zásadní. Obecně se jedná o jakýkoliv "collective investment undertaking", který shromažduje kapitál (peníze nebo jiná aktiva) od investorů - třetích stran za účelem investování tohoto kapitálu v souladu s definovanou investiční strategií. Ve smyslu čl. 2 odst. 2(b) AIFMD máme zato, že AIF nemůže být vázán na právní formu. Definice musí být otevřená, aby regulace měla svůj efekt. Současně se domníváme, že nelze předepsat AIF resp. FKI právní formu ( 114 ve spojení s 125). Pokud by tomu tak bylo, zákon by musel obsahovat přechodná ustanovení pro AIF/FKI. V dalším navrhujeme upravit definici AIF, případně důvodovou zprávu, v souladu s diskusním materiálem ESMA č. 2012/SMSG/30 z 26. dubna 2012 "ESMA's Discussion Paper on Key concepts of the AIFMD and AIFM Opinion of SMSG". Vypořádání připomínky ZISIF a důvodová zpráva nyní obsahují vymezení AIF dle "ESMA's Discussion Paper. 95 Fondy kvalifikovaných investorů (1) Fondem kvalifikovaných investorů je a) právnická osoba se sídlem v České republice, která je oprávněna shromažďovat peněžní prostředky nebo penězi ocenitelné věci od více kvalifikovaných investorů vydáváním účastnických cenných papírů nebo tak, že se investoři stávají jejími společníky, a provádět společné investování shromážděných peněžních prostředků nebo penězi ocenitelných věcí na základě určené investiční strategie ve prospěch těchto kvalifikovaných investorů a dále spravovat tento majetek, b) podílový fond, jehož účelem je shromažďování peněžních prostředků nebo penězi ocenitelných věcí pouze od více kvalifikovaných investorů vydáváním podílových listů a společné investování shromážděných peněžních prostředků na základě určené investiční strategie ve prospěch vlastníků těchto podílových listů a další správa tohoto majetku, a c) svěřenský fond vytvořený vyčleněním majetku z vlastnictví více kvalifikovaných investorů jako jeho zakladatelů a zřízený za účelem investování na základě určené investiční strategie ve prospěch jeho zakladatelů. CELEX: 32011L0061 (4/1/a) (2) Podmínka mnohosti kvalifikovaných investorů podle odstavce 1 nemusí být splněna, je-li společníkem, podílníkem nebo zakladatelem

2 Pokoutné investiční fondy ( 117 a násl. ZISIF) V návaznosti na definici AIF a text AIFMD považujeme implementaci zákazu a "výjimek" za nesprávnou. Domníváme se, že by zde mělo jít o vymezení působnosti zákona ve smyslu čl. 2 odst. 3 AIFMD a ne o zákaz jiných než předepsaných struktur. Zákaz podle 117 je podle nás zcela nadbytečný a nemá přímou oporu v AIFMD. "Výjimky" v 119 a násl. nejsou výjimkami z definovaných AIF, ale jsou zcela vyjmuty z působnosti (scope) regulace. Je třeba je chápat jako výčet připravený pro odstranění pochybností. Forma výjimky by vedla k nežádoucímu restriktivnímu výkladu v rozporu s účelem AIFMD. Výčet forem podnikání nespadající do působnosti zákona by měl být úplný podle čl. 2 odst. 3 AIFMD. Správci podlimitních fondů ( 33 a 34 ZISIF) Ustanovení 14 ZISIF stanoví tzv. rozhodný limit v souladu s AIFMD. Podle 524 a 525 ZISIF se zdá, že tzv. podlimitní správci a obhospodařovatelé FKI by neměli podléhat licenci ČNB. Ve světle 33 a 34 ZISIF však tento závěr není podle našeho názoru zcela jasný. Pro správce podlimitních speciálních fondů se však mají obdobně užít ustanovení upravující činnost běžných správců ( 33 ZISIF). To není v souladu s čl. 3/3 AIFMD, která požaduje pouze zjednodušený režim s registrací a s omezeným reportingem. Pro správce fondů kvalifikovaných investorů (tj. AIFs) se pak odkazuje na režim podle připravovaného nařízení EK o venture capital fondech ( 34 ZISIF). To je podle našeho názoru nedůvodné a omezující, protože takové a) stát, mezinárodní finanční instituce nebo právnická osoba podřízená ústřednímu orgánu státní správy nebo b) investor investující peněžní prostředky nebo penězi ocenitelné věci výlučně ve prospěch jiných investorů, s nimiž je pro tuto investici ve smluvním vztahu. ESMA/2012/117: ESMA s Discussion Paper-Key Concepts of AIFMD and types of AIFM ze dne 23. února 2012 Nevyhověno. Jedná se o návaznost na dosavadní právní úpravu. Jsme toho názoru, že daná koncepce nezpůsobuje to, že by se family office vehicles a další subjekty z výjimek dostaly do režimu ZISIF. Pouze se stanoví, že prováděná činnost není zakázaným jednáním a naopak se nejedná o neoprávněné investování podle ZISIF. Vyhověno jinak. Podlimitní fondy kvalifikovaných investorů budou mít několik možností: a) fungovat v rámci čl. 3/3 první pododstavec AIFMD - v takovém případě se nebudou řídit ZISIF a budou mít pouhou povinnost zápisu do seznamu a plnění oznamovacích povinností b) fungovat v rámci čl. 3/3 druhý pododstavec AIFMD, tj. v rámci národního režimu - v takovém případě se budou moci řídit ZISIF a budou podléhat dohledu ČNB. Budou muset dodržovat alespoň minimální požadavky z nařízení o EuSEF/EuVECA, které nejsou navázány na venture capital investiční strategii c) fungovat v rámci čl. 3/4 AIFMD, tj. plný opt-in do režimu AIFMD (výhodou je evropský pas)

3 fondy nemusí být nutně vždy povahou venture capital fondy (ani sám ZISIF u fondů kvalifikovaných investorů nerozlišuje, čím se mohou / nemohou zabývat). Budou-li specificky venture capital fondy a jejich správci regulováni nařízením EK, beztak se nařízení použije přímo a přednostně před českými právními předpisy. Čili uvedené venture capital fondy a jejich správci budou nařízením specificky regulováni bez nutnosti odkazu v ZISIF. Navrhujeme tak stanovit v ZISIF pro všechny podlimitní fondy (bez ohledu na typ fondu a jeho podnikání) obecný režim v souladu s čl. 3/3 a čl. 3/4 AIFMD (tj. registrační režim, omezená informační povinnost a sledování překročení rozhodného limitu). K zajištění konzistence s evropským nařízením lze jednoduše stanovit, že se tato úprava nepoužije, pokud přímo použitelný předpis EU stanoví jinak. Vystoupení generálního partnera z KS ( 198 ZISIF) Upravený ZISIF nadále obsahuje pravidlo, že komplementář nemůže z KS vystoupit bez vážného důvodu nebo v nevhodnou dobu. V ostatním bylo ustanovení jen drobně upraveno (namísto požadavku odborné péče se vyžaduje řádnost a obezřetnost). Omezení vystoupení výše uvedenými (neurčitými) podmínkami nedává obchodní smysl. Setrvání generálního partnera ve fondu má svá jasná ekonomická pravidla a jeho motivace je čistě finanční. Navrhujeme vypustit 198 odst. 2 návrhu a ponechat vše na společenské smlouvě. Daňová transparence Od 2015 má podle platného (ale zatím nikoli účinného) znění zákona o daních z příjmů být sazba daně fondů kolektivního investování snížena na 0% s tím, že zdaňovány mají být distribuce z fondů. Tento režim již se ekonomicky blíží daňové transparentnosti. Nově by však měly nižší sazbě daně z příjmů právnických osob podléhat pouze a) veřejně obchodované fondy, b) otevřené podílové fondy, c) podfondy akciové společnosti s proměnlivým kapitálem. Tedy v zásadě fondy, které pro PE/VC účely nejsou vhodné. Lze tedy uzavřít, že ani po d) fungovat v rámci nařízení o EuSEF, EuVECA (výhodou je evropský pas) - v takovém případě však plní i investiční limity podle těchto nařízení, včetně dovolených aktiv. Komplementář může vystoupit ze společnosti pro důvody sjednané ve společenské smlouvě. Zatím nevyhověno. Novela daňových zákonů půjde formou samostatné novely a nebude tak součástí balíčku ZISIF. Připomínka předána věcně příslušnému odboru.

4 přijetí tohoto zákona nebude český režim pro PE/VC z pohledu daňové transparentnosti atraktivní. V této souvislosti dáváme ke zvážení, aby do novely doprovodných zákonů byla doplněna návaznost na platnou a zatím neúčinnou novelu zákona o daních z příjmů č. 458/2011. Konkrétně se jedná o novelizaci 19a odst. 4, kde bude nutné použít novou terminologii ZISIF. Rovněž je otázka, zda by účinnost novely zákona o daních z příjmů neměla být navázána na účinnost zákona č. 458/2011 Sb. II. Ostatní připomínky Připomínka Děkujeme za zohlednění našich připomínek ze dne 14 května Připomínáme naše výhrady ke koncepci komplexního a pro PE/VC obtížně srozumitelného zákona, který implementuje AIFMD metodou čistě finanční regulace. AIFMD nelze dle našeho názoru srovnávat s klasickou regulací investičních fondů. Tento způsob implementace povede k přísnější a rigidnější aplikaci zákona, než je nutné. Zákona v sobě také obsahuje normy soukromoprávního charakteru, které budou v důsledku tohoto přístupu vykládány jako kogentní. Rodinné podniky (family office vehicles) ( 121 ZISIF) Tato "výjimka" se nyní vztahuje na specificky vymezenou skupinu vztahů podle českého práva, vymezenou čistě pro účely českého rodinného práva (institut rodinného závodu reguluje pouze vztahy mezi členy takového závodu mezi sebou, ale nemá účinky navenek). Navíc, při účasti členů rodiny v závodu formou účasti na obchodní korporaci se ustanovení o rodinném závodu nepoužijí ( 700/2 NOZ). Dále potřeba zmínit také to, že v případě rodinného závodu se jedná o úplně nový právní koncept, který je sám o sobě přijímán s rozpaky. Ustanovení považujeme za užší a přísnější, než jak stanoví AIFMD. Je sice formálně konzistentní s budoucí soukromoprávní úpravou rodinných Vypořádání připomínky Připomínka vzata v potaz. Domníváme se, že není důvod interpretovat soukromoprávní úpravu jako kogentní. Toto je zdůrazněno i v konkrétních formulacích. S ohledem na bezrozpornost výkladu se navrhuje užití pojmu závod na rodinném základě. Jsme názoru, že tento pojem by měl vykládán s ohledem na zapracovanou směrnici, nikoli výlučně pojem zakotvený českým civilním právem. 102 Porušením zákazu uvedeného v 98 není rovněž činnost spočívající ve shromažďování peněžních prostředků nebo penězi ocenitelných věcí od členů zúčastněných na provozu závodu na rodinném základě za účelem

5 vztahů, ale pro účely regulace je příliš úzké. Navrhujeme odkaz na rodinný závod úplně vypustit a nahradit jej funkční definicí nebo přinejmenším upřesnit výjimku tak, že pro účely ZISIF je lhostejné, zda a jakou právní formu rodinná investice má. Pokud se v rámci ESMA vytvoří názor a výklad definice family office (a také ostatních pojmů jako je joint venture), pak bychom se měli pro účely regulace držet takového výkladu, byť by nebyl konzistentní s českým rodinným právem. Holdingové společnosti ( 120 ZISIF) Nedošlo zde k obsahové změně. Odkazujeme na naše předchozí připomínky. Výpočet rozhodného limitu ( 14 ZISIF) Nově se odkazuje, že způsob výpočtu rozhodného limitu stanoví přímo použitelné nařízení EK o obhospodařovatelích fondů. Zákon pak žádná specifická kritéria nestanoví. Uvedenou úpravu považujeme za správnou a právně konzistentní (aniž se vyjadřujeme k návrhům nařízení EK). Ochrana označení fondů ( 730 a 732 ZISIF) Nově navržená úprava se mnoho neliší od té původně navržené. Odkazujeme na naše předchozí připomínky. Právní forma komanditní společnosti na investiční listy Upravený ZISIF již neobsahuje specifická ustanovení regulující postavení stran, práva a povinnosti generálního partnera, poradní orgány apod. ZISIF nyní již pouze upravuje specifika pro komanditní společnost, kde jsou podíly představovány investičním listem (tedy převoditelným cenným jejich společného investování. CELEX: 32011L0061 (rec. 7) Bude vysvětleno a doplněno v důvodové zprávě. Akceptováno. Předchozí formulaci připomínky nerozumíme. Ochrana označení fondů ( 627 ZISIF) Vysvětlení také vyžaduje 672 ZISIF. Chápeme jej jako ochranu před nekalým chováním některých subjektů a snahou se marketingově prodat jako regulovaný subjekt. Nicméně subjekty, které se budou pohybovat na hraně definice, zcela jistě toto označení používat nebudou. Koneckonců to pro oblast PE/VC není ani zvykem, ani žádoucí. Jde-li o podlimitní fond kvalifikovaných investorů, nepoužívá ve svém názvu nebo obchodní firmě slova uvedená v dotčených, ovšem může používat jakákoliv jiná označení. Subjekty, které poléhají regulaci ZISIF naopak musí používat ve svém názvu, označení nebo obchodní firmě slovo fond.

6 papírem). To je nezbytná úprava navíc oproti obecné úpravě komanditní společnosti v obchodním zákoníku a/nebo v novém zákoně o obchodních korporacích. ZISIF po úpravě již je koncipován volněji a podle našeho soudu již neobsahuje nadbytečnou regulaci této formy fondu. Omezená / neomezená odpovědnost generálního partnera Ustanovení týkající se omezené/neomezené odpovědnosti upravený ZISIF již neobsahuje. Je tak ponecháno na právní úpravě práva korporací (tedy zákona a společenské smlouvy). Ovšem z obecné úpravy plyne, že komplementář je v KS neomezeně ručícím společníkem. Doba trvání KS není omezena Omezení doby trvání v nové úpravě již obsaženo není. Obecná úprava umožňuje založit KS na dobu určitou nebo na dobu neurčitou. Tuto změnu vítáme. Není specifická úprava pro vkládání investic do KS Nová úprava nereguluje proces vkládání investic do KS. Je tak ponecháno na právní úpravě práva korporací (tedy zákona a společenské smlouvy). Do fondu kvalifikovaných investorů lze vkládat i po částech, stanoví-li tak společenská smlouva ( 296 ZISIF). Ustanovení 121 zákona o obchodních korporacích stanoví, že komanditista (investiční společník) musí splnit svou vkladovou povinnost ve výši a způsobem určeným ve společenské smlouvě, jinak bez zbytečného odkladu po vzniku své účasti ve společnosti. Nevyhověno. Podstatou komanditní společnosti je, že některý ze společníků ručí neomezeně. Změnou této úpravy by došlo k popření samotné povahy komanditní společnosti jako takové. Vkládání investic komanditisty upravuje aktuální návrh v ustanoveních týkajících se fondů kvalifikovaných investorů. Máme za to, že tato úprava je speciální k úpravě obsažené v ZOK. V důvodové zprávě tento fakt explicitně zmíníme. Vklady 181 Před vznikem komanditní společnosti na investiční listy spravuje její splacené vklady ten, kdo se má stát komplementářem. 182 Vkladová povinnost společníka komanditní společnosti na investiční listy se hradí v penězích. 183 (1) Vklad komplementáře odpovídá 2 % z celkového objemu vkladů zakládajících komanditistů, ledaže společenská smlouva určí, že výše

7 Vklad generálního partnera je možné upravit smluvně ( 195 ZISIF) Nová úprava neobsahuje dřívější striktní omezení a dává prostor dohodě ve společenské smlouvě. Vklad komplementáře odpovídá 2 % z celkového objemu vkladů zakládajících komanditistů, ledaže společenská smlouva určí, že výše vkladu je u komplementáře jiná. Před podáním návrhu na zápis komanditní společnosti na investiční listy do obchodního rejstříku se splatí celý vklad komplementáře ( 195 ZISIF). Doba vyplácení zisků není regulována Nová úprava nereguluje proces vyplácení zisků. Je tak ponecháno na právní úpravě práva korporací (tedy zákona a společenské smlouvy). Tuto změnu vítáme. Distribuce zisku / ztráty není regulována Nová úprava nemá specifická pravidla distribuce zisků / ztráty. Je tak ponecháno na právní úpravě práva korporací (tedy zákona a společenské smlouvy). Tuto změnu vítáme. Poradní komitét není povinný Nová úprava nemá specifická pravidla. Je tak ponecháno na právní úpravě práva korporací (tedy zákona a společenské smlouvy). Tuto změnu vítáme. Vystoupení komanditisty (limited partnera) z KS ( 199 ZISIF) Ustanovení se oproti původní verzi ZISIF nezměnilo. Odkazujeme na naše předchozí připomínky. Vyloučení generálního partnera z KS ( 200 ZISIF) Nově se na vyloučení komplementáře (generální partner) stanoví potřeba vkladu je u komplementáře jiná. (2) Před podáním návrhu na zápis komanditní společnosti na investiční listy do obchodního rejstříku se splatí celý vklad komplementáře. 183 (1) Vklad komplementáře odpovídá 2 % z celkového objemu vkladů zakládajících komanditistů, ledaže společenská smlouva určí, že výše vkladu je u komplementáře jiná. (2) Před podáním návrhu na zápis komanditní společnosti na investiční listy do obchodního rejstříku se splatí celý vklad komplementáře. U KSIL není výslovné úpravy, nemá to ani smysl. IL je neomezeně převoditelný, tak prostě převede na jiného a tím vystoupí. U KS 191 může vystoupit pro důvody uvedené ve společenské smlouvě. Vyžaduje se alespoň 2/3 většina a jen pro důvody uvedené ve smlouvě.

8 3/4 hlasů komanditistů při porušení povinnosti komplementáře, a 4/5 hlasů komanditistů při důvodné obavě o spáchání trestného činu komplementáře Navrhujeme ponechat pouze většinu ¾ s tím, že společenská smlouva může stanovit většinu vyšší. Vyloučení limited partnera z KS ( 201 ZISIF) Nově může komanditistu (limited partnera) vyloučit komplementář (generální partner), nesplatí-li komanditista vklad nebo příplatek. Tuto změnu vítáme, měla by však být možná dodatečná lhůta pro splacení. Nabízení (marketing) Žádná změna oproti původní úpravě ZISIF neobsahuje definici nabízení. Odkazujeme na naše předchozí připomínky. 186 (1) Komanditisté mohou z komanditní společnosti na investiční listy komplementáře vyloučit, jen však pro důvody uvedené ve společenské smlouvě. (2) O vyloučení komplementáře musí být pořízen notářský zápis. (3) S vyloučením komplementáře musí souhlasit většina alespoň dvou třetin hlasů komanditistů, neurčí-li společenská smlouva většinu vyšší. Vyloučení komplementáře se považuje za změnu společenské smlouvy. (4) Vyloučený komplementář je povinen bez zbytečného odkladu řádně informovat vstupujícího komplementáře o své dosavadní činnosti a předat mu všechny doklady související s výkonem jeho funkce; povinnost nezbytné součinnosti má i poté, co doklady předal. Vyhověno jinak. Vyloučení komanditisty neupraveno vůbec bude platit obecná úprava. Nabízení bylo upraveno v 318 ve verzi zaslané do meziresortního připomínkového řízení. Úprava je aktuálně navržena v tomto znění: 294 Nabízení investic (1) Nabízením investic do investičního fondu nebo do zahraničního investičního fondu je a) nabízení podílových listů nebo účastnických cenných papírů vydávaných investičním fondem nebo zahraničním investičním fondem nebo b) nabízení jiné možnosti stát se podílníkem, obmyšleným, zakladatelem nebo společníkem investičního fondu nebo zahraničního investičního fondu. CELEX: 32011L0061 (4/1/x) (2) Nabízení investic podle odstavce 1 zahrnuje i nabízení investic

9 Lhůta pro předkládání výročních zpráv ( 141 ZISIF) Připomínka nebyla vyslyšena a lhůta pro předkládání výročních zpráv zůstala beze změn (tedy 4 měsíce). Odkazujeme na naše předchozí připomínky. Vlastní kapitál fondu ( 307 a násl. ZISIF) Vlastní kapitál PE/VC fondu (fondu investujícího více než 90% zdrojů do účastí na společnostech) by měl do 12 měsíců od udělení povolení dosáhnout alespoň EUR. ZISIF zde odkazuje na čl. 3 odst. 3 AIFMD, který však žádnou takovou podmínku nestanoví (pouze umožňuje členským státům uplatnit přísnější úpravu). Důvodová zpráva žádné zdůvodnění neobsahuje. Do nového regulovaného režimu spadne řada dosud neregulovaných entit, z nichž některé sice splní definici AIF, ale mohou být relativně malé (minimální investice je EUR ). Zavedení minimální výše kapitálu považujeme za zbytečně omezující, zejména pokud by šlo o tzv. podlimitní fond se zjednodušeným režimem. Navrhujeme držet se režimu AIFMD a uvedenou podmínku ze zákona vypustit. vztahujících se k podfondu investičního fondu nebo obdobnému souboru majetku či jmění zahraničního investičního fondu. Ustanovení upravující nabízení investic do investičního fondu nebo do zahraničního investičního fondu se pro nabízení investic vztahujících se k jeho podfondu použijí obdobně. Nevyhověno. Tato lhůta zůstává stejná, jako v platném ZKI. Je také stejná, jako pro subjekty regulované zákonem upravujícím podnikání na kapitálových trzích a odpovídá lhůtě u standardního fondu. V zájmu kontinuity a jednotnosti je třeba tuto lhůtu zachovat. Vyhověno jinak. Vlastní kapitál PE/VC fondu mají zakotven také v Lucembursku a nepovažujeme za vhodné jej zcela vypustit. Chápeme však, že zmíněných EUR není vhodné vázat na dobu 12 měsíců. Nově se výše vlastního kapitálu fondu bude vázat k závazku investorů vnést vklad v dané výši v průběhu fungování fondu. Bude tak možné několik let hranice vlastního kapitálu nedosáhnout a až později tzv. capital calls jej nashromáždit. 283 Vlastní kapitál fondu kvalifikovaných investorů, který podle svého statutu investuje více než 90 % hodnoty majetku tohoto fondu do cenných papírů nebo zaknihovaných cenných papírů představujících podíl na obchodní společnosti nebo na jiné právnické osobě, účastí v obchodních společnostech nebo jiných právnických osobách nebo práv duševního vlastnictví, ve lhůtě určené ve statutu a, přichází-li v úvahu, i ve společenské smlouvě, musí dosáhnout alespoň částky odpovídající EUR.

Nové varianty a možnosti FKI pro investory nejen v ČR:

Nové varianty a možnosti FKI pro investory nejen v ČR: Nové varianty a možnosti FKI pro investory nejen v ČR: ZÁKON O INVESTIČNÍCH SPOLEČNOSTECH A INVESTIČNÍCH FONDECH 25. dubna 2013 Největší právnická firma v České republice Klienty nejlépe hodnocená právnická

Více

K DALŠÍMU LEGISLATIVNÍMU ZATRAKTIVNĚNÍ FONDOVÉHO PODNIKÁNÍ

K DALŠÍMU LEGISLATIVNÍMU ZATRAKTIVNĚNÍ FONDOVÉHO PODNIKÁNÍ MINISTERSTVO FINANCÍ Konzultační materiál K DALŠÍMU LEGISLATIVNÍMU ZATRAKTIVNĚNÍ FONDOVÉHO PODNIKÁNÍ KONZULTAČ NÍ MATERIÁL K dalšímu legislativnímu zatraktivnění fondového podnikání Upozornění: Závěry

Více

Zákon o investičních společnostech a investičních fondech Základní přehled nového režimu pro fondový byznys srpen 2013

Zákon o investičních společnostech a investičních fondech Základní přehled nového režimu pro fondový byznys srpen 2013 Bulletin BBH Zákon o investičních společnostech a investičních fondech Základní přehled nového režimu pro fondový byznys srpen 2013 Nový zákon o investičních společnostech a fondech Bulletin srpen 2013

Více

SICAV a SICAR podle návrhu nové úpravy kolektivního investování

SICAV a SICAR podle návrhu nové úpravy kolektivního investování SICAV a SICAR podle návrhu nové úpravy kolektivního investování Dne 15. května 2013 byl schválen Poslaneckou sněmovnou návrh nového zákona o investičních společnostech a investičních fondech ( ZISIF ).

Více

NOVÝ ZÁKON O INVESTIČNÍCH SPOLEČNOSTECH A FONDECH V KONTEXTU FKI (ZISIF) 6. červen 2013

NOVÝ ZÁKON O INVESTIČNÍCH SPOLEČNOSTECH A FONDECH V KONTEXTU FKI (ZISIF) 6. červen 2013 NOVÝ ZÁKON O INVESTIČNÍCH SPOLEČNOSTECH A FONDECH V KONTEXTU FKI (ZISIF) 6. červen 2013 NÁHRADA ZÁKONA O KOLEKTIVNÍM INVESTOVÁNÍ - NEJDŮLEŽITĚJŠÍ ZMĚNY Dne 15. května 2013, zákon se staronovým názvem,

Více

Návrh zákona o investičních společnostech a investičních fondech květen 2012

Návrh zákona o investičních společnostech a investičních fondech květen 2012 Bulletin BBH Návrh zákona o investičních společnostech a investičních fondech květen 2012 Obsah 1. Návrh zákona obecný přehled... 2 2. Východiska navrhované úpravy... 2 3. Členění investičních fondů...

Více

Bulletin BBH. říjen 2011. Směrnice o správcích alternativních investičních fondů (AIFMD)

Bulletin BBH. říjen 2011. Směrnice o správcích alternativních investičních fondů (AIFMD) Bulletin BBH říjen 2011 Směrnice o správcích alternativních investičních fondů (AIFMD) - přehled nového režimu pro speciální fondy a jejich správce - Právní aktuality Finanční trh Bulletin říjen 2011 Strana

Více

Správa majetku srovnatelná s obhospodařováním ( 15 ZISIF)

Správa majetku srovnatelná s obhospodařováním ( 15 ZISIF) Správa majetku srovnatelná s obhospodařováním ( 15 ZISIF) Předpis zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech (ZISIF) nařízení (EU) č. 231/2013 kterým se doplňuje směrnice

Více

Univerzita Karlova v Praze. Právnická fakulta

Univerzita Karlova v Praze. Právnická fakulta Univerzita Karlova v Praze Právnická fakulta Změny v úpravě kolektivního investování v České republice v souvislosti s účinností zákona o investičních společnostech a investičních fondech (ZISIF) Studentská

Více

IV. ODŮVODNĚNÍ A. OBECNÁ ČÁST - 5 - 1. Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy a odůvodnění jejích hlavních principů

IV. ODŮVODNĚNÍ A. OBECNÁ ČÁST - 5 - 1. Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy a odůvodnění jejích hlavních principů - 5 - IV. ODŮVODNĚNÍ k návrhu nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování A. OBECNÁ ČÁST 1. Vysvětlení nezbytnosti

Více

INSIGHT Č. NO. 11 ÚNOR FEBRUARY 2014. REKODIFIKACE Společnost s ručením omezeným po 1. lednu 2014 (přechod na novou právní úpravu)

INSIGHT Č. NO. 11 ÚNOR FEBRUARY 2014. REKODIFIKACE Společnost s ručením omezeným po 1. lednu 2014 (přechod na novou právní úpravu) INSIGHT Č. NO. 11 ÚNOR FEBRUARY 2014 REKODIFIKACE Společnost s ručením omezeným po 1. lednu 2014 (přechod na novou právní úpravu) EDITORIAL OBSAH 03 Společnost s ručením omezeným po 1. lednu 2014 (přechod

Více

Univerzita Karlova v Praze Právnická fakulta Private equity fondy v návrhu zákona o investičních fondech a konflikt zájmů v private equity

Univerzita Karlova v Praze Právnická fakulta Private equity fondy v návrhu zákona o investičních fondech a konflikt zájmů v private equity Univerzita Karlova v Praze Právnická fakulta Private equity fondy v návrhu zákona o investičních fondech a konflikt zájmů v private equity Studentská vědecká odborná činnost Kategorie: magisterské studium

Více

O NABÍDKÁCH PŘEVZETÍ A O ZMĚNĚ NĚKTERÝCH DALŠÍCH ZÁKONŮ (zákon o nabídkách převzetí)

O NABÍDKÁCH PŘEVZETÍ A O ZMĚNĚ NĚKTERÝCH DALŠÍCH ZÁKONŮ (zákon o nabídkách převzetí) ZÁKON č. 104/2008 Sb. ze dne 19. března 2008 O NABÍDKÁCH PŘEVZETÍ A O ZMĚNĚ NĚKTERÝCH DALŠÍCH ZÁKONŮ (zákon o nabídkách převzetí) Změna: 420/2009 Sb., 281/2009 Sb., 188/2011 Sb. Parlament se usnesl na

Více

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. k návrhu zákona, návrh zákona, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu a některé další zákony.

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. k návrhu zákona, návrh zákona, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu a některé další zákony. DŮVODOVÁ ZPRÁVA IV. k návrhu zákona, návrh zákona, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu a některé další zákony. I. Obecná část Návrh zákona transponuje některé směrnice

Více

IV. - 267 - DŮVODOVÁ ZPRÁVA k návrhu zákona o investičních společnostech a investičních fondech

IV. - 267 - DŮVODOVÁ ZPRÁVA k návrhu zákona o investičních společnostech a investičních fondech - 267 - DŮVODOVÁ ZPRÁVA k návrhu zákona o investičních společnostech a investičních fondech IV. A. OBECNÁ ČÁST 1. Platný právní stav, hlavní principy a posouzení nezbytnosti navrhované úpravy Kolektivní

Více

- 47 - ODŮVODNĚNÍ k návrhu nařízení vlády o investování investičních fondů

- 47 - ODŮVODNĚNÍ k návrhu nařízení vlády o investování investičních fondů - 47 - ODŮVODNĚNÍ k návrhu nařízení vlády o investování investičních fondů A. OBECNÁ ČÁST 1. Platný právní stav, hlavní principy a posouzení nezbytnosti navrhované úpravy Nařízení provádí zákon o investičních

Více

NÁRODNÍ DISKRECE DLE NĚKTERÝCH EVROPSKÝCH PŘEDPISŮ REGULUJÍCÍCH KAPITÁLOVÝ TRH (MIFID II, MIFIR, MAR, TD II A UCITS V)

NÁRODNÍ DISKRECE DLE NĚKTERÝCH EVROPSKÝCH PŘEDPISŮ REGULUJÍCÍCH KAPITÁLOVÝ TRH (MIFID II, MIFIR, MAR, TD II A UCITS V) MINISTERSTVO FINANCÍ Konzultační materiál NÁRODNÍ DISKRECE DLE NĚKTERÝCH EVROPSKÝCH PŘEDPISŮ REGULUJÍCÍCH KAPITÁLOVÝ TRH (MIFID II, MIFIR, MAR, TD II A UCITS V) 1 KONZULTAČNÍ MATERIÁL Národní diskrece

Více

DŮVODOVÁ ZPRÁVA k návrhu zákona o investičních společnostech a investičních fondech

DŮVODOVÁ ZPRÁVA k návrhu zákona o investičních společnostech a investičních fondech DŮVODOVÁ ZPRÁVA k návrhu zákona o investičních společnostech a investičních fondech A. OBECNÁ ČÁST 1. Platný právní stav, hlavní principy a posouzení nezbytnosti navrhované úpravy Kolektivní investování

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2013 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 94 Rozeslána dne 19. srpna 2013 Cena Kč 345, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2013 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 94 Rozeslána dne 19. srpna 2013 Cena Kč 345, O B S A H : Ročník 2013 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 94 Rozeslána dne 19. srpna 2013 Cena Kč 345, 240. Zákon o investičních společnostech a investičních fondech O B S A H : 241. Zákon o změně některých zákonů

Více

Bytová'družstva'po'1.'1.'2014,'podle'nového'občanského' zákoníku''

Bytová'družstva'po'1.'1.'2014,'podle'nového'občanského' zákoníku'' Bytová'družstva'po'1.'1.'2014,'podle'nového'občanského' zákoníku'' Podle přechodných ustanovení ZOK ( 777) se ve stanovách všech družstev ruší k 1. lednu 2014 všechna ustanovení, která jsou v rozporu s

Více

STATUT. Sirius Investments, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

STATUT. Sirius Investments, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. STATUT Sirius Investments, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. OBSAH Vymezení pojmů... 5 Část I. Obecné náležitosti... 6 1 Základní údaje o investičním fondu... 6 2 Obhospodařovatel...

Více

ČÁST PRVNÍ Změna zákona o daních z příjmů K části první - změna zákona o daních z příjmů. Čl. I

ČÁST PRVNÍ Změna zákona o daních z příjmů K části první - změna zákona o daních z příjmů. Čl. I 267 ZÁKON ze dne 21. listopadu 2014, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

240/2013 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

240/2013 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ 240/2013 Sb. ZÁKON ze dne 3. července 2013 o investičních společnostech a investičních fondech Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1 Předmět úpravy Tento zákon

Více

STATUT J&T HIGH YIELD MONEY MARKET CZK. otevřený podílový fond

STATUT J&T HIGH YIELD MONEY MARKET CZK. otevřený podílový fond STATUT J&T HIGH YIELD MONEY MARKET CZK otevřený podílový fond 1 STATUT FONDU KVALIFIKOVANÝCH INVESTORŮ I) VYMEZENÍ POJMŮ Pokud z textu tohoto dokumentu nevyplývá jinak, mají následující výrazy, slovní

Více

Důvodová zpráva. I. Obecná část

Důvodová zpráva. I. Obecná část 50 Důvodová zpráva I. Obecná část 1. Stávající právní úprava vlastnictví bytů a její zhodnocení Současná právní úprava vlastnictví bytů navazuje na předpoklady vytvořené v 125 odst. 1 občanského zákoníku,

Více

OBSAH K O L E K T I V N Í I N V E S T O V Á N Í P R A C O V N Í P R Á V O V E Ř E J N É Z A K Á Z K Y D R A Ž B Y PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA

OBSAH K O L E K T I V N Í I N V E S T O V Á N Í P R A C O V N Í P R Á V O V E Ř E J N É Z A K Á Z K Y D R A Ž B Y PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA Česko-slovenská advokátní kancelář s mezinárodním dosahem P R ÁV N Í N O V I N K Y L I S T O PA D 2 0 1 3 K O L E K T I V N Í I N V E S T O V Á N Í V E Ř E J N É Z A K Á Z

Více

Vyloučení společníka a zrušení jeho účasti ve společnosti

Vyloučení společníka a zrušení jeho účasti ve společnosti Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva Vyloučení společníka a zrušení jeho účasti ve společnosti Bakalářská práce Autor: Lucie Pouzarová Právní administrativa v podnikatelské sféře Vedoucí

Více

Příloha IV - Materiál Ochrana spotřebitele při poskytování finančních služeb v ČR přehled právní úpravy. I. Úvod

Příloha IV - Materiál Ochrana spotřebitele při poskytování finančních služeb v ČR přehled právní úpravy. I. Úvod Příloha IV - Materiál Ochrana spotřebitele při poskytování finančních služeb v ČR přehled právní úpravy I. ÚVOD...VIII II. OBECNĚ K OCHRANĚ SPOTŘEBITELE A JEJÍ PRÁVNÍ ÚPRAVĚ...VIII III. ÚPRAVA OCHRANY

Více

Vypořádání meziresortního připomínkového řízení

Vypořádání meziresortního připomínkového řízení V. Vypořádání meziresortního připomínkového řízení k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek

Více

o obchodních korporacích s komentářem obsahuje úpravu obchodních společností a družstev úvodní komentář upozorňuje na nejvýznamnější

o obchodních korporacích s komentářem obsahuje úpravu obchodních společností a družstev úvodní komentář upozorňuje na nejvýznamnější Lucie Josková, Pavel Pravda Zákon o obchodních korporacích s komentářem s účinností od 1. 1. 2014 nahrazuje obchodní zákoník NOVĚ! obsahuje úpravu obchodních společností a družstev úvodní komentář upozorňuje

Více