Czech Private Equity & Venture Capital Association (CVCA)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Czech Private Equity & Venture Capital Association (CVCA)"

Transkript

1 Czech Private Equity & Venture Capital Association (CVCA) I. Zásadní připomínky Připomínka Definice AIF ( 114 a 119 ZISIF) Nechceme komentovat novou systematiku fondů. Rozumíme však, že 114 implementuje definici AIF ve smyslu čl. 4/1/a AIFMD (tj. fondu, který shromažďuje prostředky od většího počtu investorů a nepodléhá povolení podle UCITS předpisů). Definici fondů považujeme za zásadní. Obecně se jedná o jakýkoliv "collective investment undertaking", který shromažduje kapitál (peníze nebo jiná aktiva) od investorů - třetích stran za účelem investování tohoto kapitálu v souladu s definovanou investiční strategií. Ve smyslu čl. 2 odst. 2(b) AIFMD máme zato, že AIF nemůže být vázán na právní formu. Definice musí být otevřená, aby regulace měla svůj efekt. Současně se domníváme, že nelze předepsat AIF resp. FKI právní formu ( 114 ve spojení s 125). Pokud by tomu tak bylo, zákon by musel obsahovat přechodná ustanovení pro AIF/FKI. V dalším navrhujeme upravit definici AIF, případně důvodovou zprávu, v souladu s diskusním materiálem ESMA č. 2012/SMSG/30 z 26. dubna 2012 "ESMA's Discussion Paper on Key concepts of the AIFMD and AIFM Opinion of SMSG". Vypořádání připomínky ZISIF a důvodová zpráva nyní obsahují vymezení AIF dle "ESMA's Discussion Paper. 95 Fondy kvalifikovaných investorů (1) Fondem kvalifikovaných investorů je a) právnická osoba se sídlem v České republice, která je oprávněna shromažďovat peněžní prostředky nebo penězi ocenitelné věci od více kvalifikovaných investorů vydáváním účastnických cenných papírů nebo tak, že se investoři stávají jejími společníky, a provádět společné investování shromážděných peněžních prostředků nebo penězi ocenitelných věcí na základě určené investiční strategie ve prospěch těchto kvalifikovaných investorů a dále spravovat tento majetek, b) podílový fond, jehož účelem je shromažďování peněžních prostředků nebo penězi ocenitelných věcí pouze od více kvalifikovaných investorů vydáváním podílových listů a společné investování shromážděných peněžních prostředků na základě určené investiční strategie ve prospěch vlastníků těchto podílových listů a další správa tohoto majetku, a c) svěřenský fond vytvořený vyčleněním majetku z vlastnictví více kvalifikovaných investorů jako jeho zakladatelů a zřízený za účelem investování na základě určené investiční strategie ve prospěch jeho zakladatelů. CELEX: 32011L0061 (4/1/a) (2) Podmínka mnohosti kvalifikovaných investorů podle odstavce 1 nemusí být splněna, je-li společníkem, podílníkem nebo zakladatelem

2 Pokoutné investiční fondy ( 117 a násl. ZISIF) V návaznosti na definici AIF a text AIFMD považujeme implementaci zákazu a "výjimek" za nesprávnou. Domníváme se, že by zde mělo jít o vymezení působnosti zákona ve smyslu čl. 2 odst. 3 AIFMD a ne o zákaz jiných než předepsaných struktur. Zákaz podle 117 je podle nás zcela nadbytečný a nemá přímou oporu v AIFMD. "Výjimky" v 119 a násl. nejsou výjimkami z definovaných AIF, ale jsou zcela vyjmuty z působnosti (scope) regulace. Je třeba je chápat jako výčet připravený pro odstranění pochybností. Forma výjimky by vedla k nežádoucímu restriktivnímu výkladu v rozporu s účelem AIFMD. Výčet forem podnikání nespadající do působnosti zákona by měl být úplný podle čl. 2 odst. 3 AIFMD. Správci podlimitních fondů ( 33 a 34 ZISIF) Ustanovení 14 ZISIF stanoví tzv. rozhodný limit v souladu s AIFMD. Podle 524 a 525 ZISIF se zdá, že tzv. podlimitní správci a obhospodařovatelé FKI by neměli podléhat licenci ČNB. Ve světle 33 a 34 ZISIF však tento závěr není podle našeho názoru zcela jasný. Pro správce podlimitních speciálních fondů se však mají obdobně užít ustanovení upravující činnost běžných správců ( 33 ZISIF). To není v souladu s čl. 3/3 AIFMD, která požaduje pouze zjednodušený režim s registrací a s omezeným reportingem. Pro správce fondů kvalifikovaných investorů (tj. AIFs) se pak odkazuje na režim podle připravovaného nařízení EK o venture capital fondech ( 34 ZISIF). To je podle našeho názoru nedůvodné a omezující, protože takové a) stát, mezinárodní finanční instituce nebo právnická osoba podřízená ústřednímu orgánu státní správy nebo b) investor investující peněžní prostředky nebo penězi ocenitelné věci výlučně ve prospěch jiných investorů, s nimiž je pro tuto investici ve smluvním vztahu. ESMA/2012/117: ESMA s Discussion Paper-Key Concepts of AIFMD and types of AIFM ze dne 23. února 2012 Nevyhověno. Jedná se o návaznost na dosavadní právní úpravu. Jsme toho názoru, že daná koncepce nezpůsobuje to, že by se family office vehicles a další subjekty z výjimek dostaly do režimu ZISIF. Pouze se stanoví, že prováděná činnost není zakázaným jednáním a naopak se nejedná o neoprávněné investování podle ZISIF. Vyhověno jinak. Podlimitní fondy kvalifikovaných investorů budou mít několik možností: a) fungovat v rámci čl. 3/3 první pododstavec AIFMD - v takovém případě se nebudou řídit ZISIF a budou mít pouhou povinnost zápisu do seznamu a plnění oznamovacích povinností b) fungovat v rámci čl. 3/3 druhý pododstavec AIFMD, tj. v rámci národního režimu - v takovém případě se budou moci řídit ZISIF a budou podléhat dohledu ČNB. Budou muset dodržovat alespoň minimální požadavky z nařízení o EuSEF/EuVECA, které nejsou navázány na venture capital investiční strategii c) fungovat v rámci čl. 3/4 AIFMD, tj. plný opt-in do režimu AIFMD (výhodou je evropský pas)

3 fondy nemusí být nutně vždy povahou venture capital fondy (ani sám ZISIF u fondů kvalifikovaných investorů nerozlišuje, čím se mohou / nemohou zabývat). Budou-li specificky venture capital fondy a jejich správci regulováni nařízením EK, beztak se nařízení použije přímo a přednostně před českými právními předpisy. Čili uvedené venture capital fondy a jejich správci budou nařízením specificky regulováni bez nutnosti odkazu v ZISIF. Navrhujeme tak stanovit v ZISIF pro všechny podlimitní fondy (bez ohledu na typ fondu a jeho podnikání) obecný režim v souladu s čl. 3/3 a čl. 3/4 AIFMD (tj. registrační režim, omezená informační povinnost a sledování překročení rozhodného limitu). K zajištění konzistence s evropským nařízením lze jednoduše stanovit, že se tato úprava nepoužije, pokud přímo použitelný předpis EU stanoví jinak. Vystoupení generálního partnera z KS ( 198 ZISIF) Upravený ZISIF nadále obsahuje pravidlo, že komplementář nemůže z KS vystoupit bez vážného důvodu nebo v nevhodnou dobu. V ostatním bylo ustanovení jen drobně upraveno (namísto požadavku odborné péče se vyžaduje řádnost a obezřetnost). Omezení vystoupení výše uvedenými (neurčitými) podmínkami nedává obchodní smysl. Setrvání generálního partnera ve fondu má svá jasná ekonomická pravidla a jeho motivace je čistě finanční. Navrhujeme vypustit 198 odst. 2 návrhu a ponechat vše na společenské smlouvě. Daňová transparence Od 2015 má podle platného (ale zatím nikoli účinného) znění zákona o daních z příjmů být sazba daně fondů kolektivního investování snížena na 0% s tím, že zdaňovány mají být distribuce z fondů. Tento režim již se ekonomicky blíží daňové transparentnosti. Nově by však měly nižší sazbě daně z příjmů právnických osob podléhat pouze a) veřejně obchodované fondy, b) otevřené podílové fondy, c) podfondy akciové společnosti s proměnlivým kapitálem. Tedy v zásadě fondy, které pro PE/VC účely nejsou vhodné. Lze tedy uzavřít, že ani po d) fungovat v rámci nařízení o EuSEF, EuVECA (výhodou je evropský pas) - v takovém případě však plní i investiční limity podle těchto nařízení, včetně dovolených aktiv. Komplementář může vystoupit ze společnosti pro důvody sjednané ve společenské smlouvě. Zatím nevyhověno. Novela daňových zákonů půjde formou samostatné novely a nebude tak součástí balíčku ZISIF. Připomínka předána věcně příslušnému odboru.

4 přijetí tohoto zákona nebude český režim pro PE/VC z pohledu daňové transparentnosti atraktivní. V této souvislosti dáváme ke zvážení, aby do novely doprovodných zákonů byla doplněna návaznost na platnou a zatím neúčinnou novelu zákona o daních z příjmů č. 458/2011. Konkrétně se jedná o novelizaci 19a odst. 4, kde bude nutné použít novou terminologii ZISIF. Rovněž je otázka, zda by účinnost novely zákona o daních z příjmů neměla být navázána na účinnost zákona č. 458/2011 Sb. II. Ostatní připomínky Připomínka Děkujeme za zohlednění našich připomínek ze dne 14 května Připomínáme naše výhrady ke koncepci komplexního a pro PE/VC obtížně srozumitelného zákona, který implementuje AIFMD metodou čistě finanční regulace. AIFMD nelze dle našeho názoru srovnávat s klasickou regulací investičních fondů. Tento způsob implementace povede k přísnější a rigidnější aplikaci zákona, než je nutné. Zákona v sobě také obsahuje normy soukromoprávního charakteru, které budou v důsledku tohoto přístupu vykládány jako kogentní. Rodinné podniky (family office vehicles) ( 121 ZISIF) Tato "výjimka" se nyní vztahuje na specificky vymezenou skupinu vztahů podle českého práva, vymezenou čistě pro účely českého rodinného práva (institut rodinného závodu reguluje pouze vztahy mezi členy takového závodu mezi sebou, ale nemá účinky navenek). Navíc, při účasti členů rodiny v závodu formou účasti na obchodní korporaci se ustanovení o rodinném závodu nepoužijí ( 700/2 NOZ). Dále potřeba zmínit také to, že v případě rodinného závodu se jedná o úplně nový právní koncept, který je sám o sobě přijímán s rozpaky. Ustanovení považujeme za užší a přísnější, než jak stanoví AIFMD. Je sice formálně konzistentní s budoucí soukromoprávní úpravou rodinných Vypořádání připomínky Připomínka vzata v potaz. Domníváme se, že není důvod interpretovat soukromoprávní úpravu jako kogentní. Toto je zdůrazněno i v konkrétních formulacích. S ohledem na bezrozpornost výkladu se navrhuje užití pojmu závod na rodinném základě. Jsme názoru, že tento pojem by měl vykládán s ohledem na zapracovanou směrnici, nikoli výlučně pojem zakotvený českým civilním právem. 102 Porušením zákazu uvedeného v 98 není rovněž činnost spočívající ve shromažďování peněžních prostředků nebo penězi ocenitelných věcí od členů zúčastněných na provozu závodu na rodinném základě za účelem

5 vztahů, ale pro účely regulace je příliš úzké. Navrhujeme odkaz na rodinný závod úplně vypustit a nahradit jej funkční definicí nebo přinejmenším upřesnit výjimku tak, že pro účely ZISIF je lhostejné, zda a jakou právní formu rodinná investice má. Pokud se v rámci ESMA vytvoří názor a výklad definice family office (a také ostatních pojmů jako je joint venture), pak bychom se měli pro účely regulace držet takového výkladu, byť by nebyl konzistentní s českým rodinným právem. Holdingové společnosti ( 120 ZISIF) Nedošlo zde k obsahové změně. Odkazujeme na naše předchozí připomínky. Výpočet rozhodného limitu ( 14 ZISIF) Nově se odkazuje, že způsob výpočtu rozhodného limitu stanoví přímo použitelné nařízení EK o obhospodařovatelích fondů. Zákon pak žádná specifická kritéria nestanoví. Uvedenou úpravu považujeme za správnou a právně konzistentní (aniž se vyjadřujeme k návrhům nařízení EK). Ochrana označení fondů ( 730 a 732 ZISIF) Nově navržená úprava se mnoho neliší od té původně navržené. Odkazujeme na naše předchozí připomínky. Právní forma komanditní společnosti na investiční listy Upravený ZISIF již neobsahuje specifická ustanovení regulující postavení stran, práva a povinnosti generálního partnera, poradní orgány apod. ZISIF nyní již pouze upravuje specifika pro komanditní společnost, kde jsou podíly představovány investičním listem (tedy převoditelným cenným jejich společného investování. CELEX: 32011L0061 (rec. 7) Bude vysvětleno a doplněno v důvodové zprávě. Akceptováno. Předchozí formulaci připomínky nerozumíme. Ochrana označení fondů ( 627 ZISIF) Vysvětlení také vyžaduje 672 ZISIF. Chápeme jej jako ochranu před nekalým chováním některých subjektů a snahou se marketingově prodat jako regulovaný subjekt. Nicméně subjekty, které se budou pohybovat na hraně definice, zcela jistě toto označení používat nebudou. Koneckonců to pro oblast PE/VC není ani zvykem, ani žádoucí. Jde-li o podlimitní fond kvalifikovaných investorů, nepoužívá ve svém názvu nebo obchodní firmě slova uvedená v dotčených, ovšem může používat jakákoliv jiná označení. Subjekty, které poléhají regulaci ZISIF naopak musí používat ve svém názvu, označení nebo obchodní firmě slovo fond.

6 papírem). To je nezbytná úprava navíc oproti obecné úpravě komanditní společnosti v obchodním zákoníku a/nebo v novém zákoně o obchodních korporacích. ZISIF po úpravě již je koncipován volněji a podle našeho soudu již neobsahuje nadbytečnou regulaci této formy fondu. Omezená / neomezená odpovědnost generálního partnera Ustanovení týkající se omezené/neomezené odpovědnosti upravený ZISIF již neobsahuje. Je tak ponecháno na právní úpravě práva korporací (tedy zákona a společenské smlouvy). Ovšem z obecné úpravy plyne, že komplementář je v KS neomezeně ručícím společníkem. Doba trvání KS není omezena Omezení doby trvání v nové úpravě již obsaženo není. Obecná úprava umožňuje založit KS na dobu určitou nebo na dobu neurčitou. Tuto změnu vítáme. Není specifická úprava pro vkládání investic do KS Nová úprava nereguluje proces vkládání investic do KS. Je tak ponecháno na právní úpravě práva korporací (tedy zákona a společenské smlouvy). Do fondu kvalifikovaných investorů lze vkládat i po částech, stanoví-li tak společenská smlouva ( 296 ZISIF). Ustanovení 121 zákona o obchodních korporacích stanoví, že komanditista (investiční společník) musí splnit svou vkladovou povinnost ve výši a způsobem určeným ve společenské smlouvě, jinak bez zbytečného odkladu po vzniku své účasti ve společnosti. Nevyhověno. Podstatou komanditní společnosti je, že některý ze společníků ručí neomezeně. Změnou této úpravy by došlo k popření samotné povahy komanditní společnosti jako takové. Vkládání investic komanditisty upravuje aktuální návrh v ustanoveních týkajících se fondů kvalifikovaných investorů. Máme za to, že tato úprava je speciální k úpravě obsažené v ZOK. V důvodové zprávě tento fakt explicitně zmíníme. Vklady 181 Před vznikem komanditní společnosti na investiční listy spravuje její splacené vklady ten, kdo se má stát komplementářem. 182 Vkladová povinnost společníka komanditní společnosti na investiční listy se hradí v penězích. 183 (1) Vklad komplementáře odpovídá 2 % z celkového objemu vkladů zakládajících komanditistů, ledaže společenská smlouva určí, že výše

7 Vklad generálního partnera je možné upravit smluvně ( 195 ZISIF) Nová úprava neobsahuje dřívější striktní omezení a dává prostor dohodě ve společenské smlouvě. Vklad komplementáře odpovídá 2 % z celkového objemu vkladů zakládajících komanditistů, ledaže společenská smlouva určí, že výše vkladu je u komplementáře jiná. Před podáním návrhu na zápis komanditní společnosti na investiční listy do obchodního rejstříku se splatí celý vklad komplementáře ( 195 ZISIF). Doba vyplácení zisků není regulována Nová úprava nereguluje proces vyplácení zisků. Je tak ponecháno na právní úpravě práva korporací (tedy zákona a společenské smlouvy). Tuto změnu vítáme. Distribuce zisku / ztráty není regulována Nová úprava nemá specifická pravidla distribuce zisků / ztráty. Je tak ponecháno na právní úpravě práva korporací (tedy zákona a společenské smlouvy). Tuto změnu vítáme. Poradní komitét není povinný Nová úprava nemá specifická pravidla. Je tak ponecháno na právní úpravě práva korporací (tedy zákona a společenské smlouvy). Tuto změnu vítáme. Vystoupení komanditisty (limited partnera) z KS ( 199 ZISIF) Ustanovení se oproti původní verzi ZISIF nezměnilo. Odkazujeme na naše předchozí připomínky. Vyloučení generálního partnera z KS ( 200 ZISIF) Nově se na vyloučení komplementáře (generální partner) stanoví potřeba vkladu je u komplementáře jiná. (2) Před podáním návrhu na zápis komanditní společnosti na investiční listy do obchodního rejstříku se splatí celý vklad komplementáře. 183 (1) Vklad komplementáře odpovídá 2 % z celkového objemu vkladů zakládajících komanditistů, ledaže společenská smlouva určí, že výše vkladu je u komplementáře jiná. (2) Před podáním návrhu na zápis komanditní společnosti na investiční listy do obchodního rejstříku se splatí celý vklad komplementáře. U KSIL není výslovné úpravy, nemá to ani smysl. IL je neomezeně převoditelný, tak prostě převede na jiného a tím vystoupí. U KS 191 může vystoupit pro důvody uvedené ve společenské smlouvě. Vyžaduje se alespoň 2/3 většina a jen pro důvody uvedené ve smlouvě.

8 3/4 hlasů komanditistů při porušení povinnosti komplementáře, a 4/5 hlasů komanditistů při důvodné obavě o spáchání trestného činu komplementáře Navrhujeme ponechat pouze většinu ¾ s tím, že společenská smlouva může stanovit většinu vyšší. Vyloučení limited partnera z KS ( 201 ZISIF) Nově může komanditistu (limited partnera) vyloučit komplementář (generální partner), nesplatí-li komanditista vklad nebo příplatek. Tuto změnu vítáme, měla by však být možná dodatečná lhůta pro splacení. Nabízení (marketing) Žádná změna oproti původní úpravě ZISIF neobsahuje definici nabízení. Odkazujeme na naše předchozí připomínky. 186 (1) Komanditisté mohou z komanditní společnosti na investiční listy komplementáře vyloučit, jen však pro důvody uvedené ve společenské smlouvě. (2) O vyloučení komplementáře musí být pořízen notářský zápis. (3) S vyloučením komplementáře musí souhlasit většina alespoň dvou třetin hlasů komanditistů, neurčí-li společenská smlouva většinu vyšší. Vyloučení komplementáře se považuje za změnu společenské smlouvy. (4) Vyloučený komplementář je povinen bez zbytečného odkladu řádně informovat vstupujícího komplementáře o své dosavadní činnosti a předat mu všechny doklady související s výkonem jeho funkce; povinnost nezbytné součinnosti má i poté, co doklady předal. Vyhověno jinak. Vyloučení komanditisty neupraveno vůbec bude platit obecná úprava. Nabízení bylo upraveno v 318 ve verzi zaslané do meziresortního připomínkového řízení. Úprava je aktuálně navržena v tomto znění: 294 Nabízení investic (1) Nabízením investic do investičního fondu nebo do zahraničního investičního fondu je a) nabízení podílových listů nebo účastnických cenných papírů vydávaných investičním fondem nebo zahraničním investičním fondem nebo b) nabízení jiné možnosti stát se podílníkem, obmyšleným, zakladatelem nebo společníkem investičního fondu nebo zahraničního investičního fondu. CELEX: 32011L0061 (4/1/x) (2) Nabízení investic podle odstavce 1 zahrnuje i nabízení investic

9 Lhůta pro předkládání výročních zpráv ( 141 ZISIF) Připomínka nebyla vyslyšena a lhůta pro předkládání výročních zpráv zůstala beze změn (tedy 4 měsíce). Odkazujeme na naše předchozí připomínky. Vlastní kapitál fondu ( 307 a násl. ZISIF) Vlastní kapitál PE/VC fondu (fondu investujícího více než 90% zdrojů do účastí na společnostech) by měl do 12 měsíců od udělení povolení dosáhnout alespoň EUR. ZISIF zde odkazuje na čl. 3 odst. 3 AIFMD, který však žádnou takovou podmínku nestanoví (pouze umožňuje členským státům uplatnit přísnější úpravu). Důvodová zpráva žádné zdůvodnění neobsahuje. Do nového regulovaného režimu spadne řada dosud neregulovaných entit, z nichž některé sice splní definici AIF, ale mohou být relativně malé (minimální investice je EUR ). Zavedení minimální výše kapitálu považujeme za zbytečně omezující, zejména pokud by šlo o tzv. podlimitní fond se zjednodušeným režimem. Navrhujeme držet se režimu AIFMD a uvedenou podmínku ze zákona vypustit. vztahujících se k podfondu investičního fondu nebo obdobnému souboru majetku či jmění zahraničního investičního fondu. Ustanovení upravující nabízení investic do investičního fondu nebo do zahraničního investičního fondu se pro nabízení investic vztahujících se k jeho podfondu použijí obdobně. Nevyhověno. Tato lhůta zůstává stejná, jako v platném ZKI. Je také stejná, jako pro subjekty regulované zákonem upravujícím podnikání na kapitálových trzích a odpovídá lhůtě u standardního fondu. V zájmu kontinuity a jednotnosti je třeba tuto lhůtu zachovat. Vyhověno jinak. Vlastní kapitál PE/VC fondu mají zakotven také v Lucembursku a nepovažujeme za vhodné jej zcela vypustit. Chápeme však, že zmíněných EUR není vhodné vázat na dobu 12 měsíců. Nově se výše vlastního kapitálu fondu bude vázat k závazku investorů vnést vklad v dané výši v průběhu fungování fondu. Bude tak možné několik let hranice vlastního kapitálu nedosáhnout a až později tzv. capital calls jej nashromáždit. 283 Vlastní kapitál fondu kvalifikovaných investorů, který podle svého statutu investuje více než 90 % hodnoty majetku tohoto fondu do cenných papírů nebo zaknihovaných cenných papírů představujících podíl na obchodní společnosti nebo na jiné právnické osobě, účastí v obchodních společnostech nebo jiných právnických osobách nebo práv duševního vlastnictví, ve lhůtě určené ve statutu a, přichází-li v úvahu, i ve společenské smlouvě, musí dosáhnout alespoň částky odpovídající EUR.

Oceňujeme snahu omezit regulaci podlimitních fondů. Nicméně návrh jde stále v některých ohledech nad rámec AIFMD (viz níže).

Oceňujeme snahu omezit regulaci podlimitních fondů. Nicméně návrh jde stále v některých ohledech nad rámec AIFMD (viz níže). NÁVRH ZÁKONA O INVESTIČNÍCH SPOLEČNOSTECH A INVESTIČNÍCH FONDECH Stanovisko The Czech Private Equity and Venture Capital Association (CVCA) k druhému návrhu zákona o investiční společnostech a fondech

Více

NÁVRH ZÁKONA O INVESTIČNÍCH SPOLEČNOSTECH A INVESTIČNÍCH FONDECH

NÁVRH ZÁKONA O INVESTIČNÍCH SPOLEČNOSTECH A INVESTIČNÍCH FONDECH NÁVRH ZÁKONA O INVESTIČNÍCH SPOLEČNOSTECH A INVESTIČNÍCH FONDECH Stanovisko The Czech Private Equity and Venture Capital Association (CVCA) 14. května 2011 The Czech Private Equity and Venture Capital

Více

Nové varianty a možnosti FKI pro investory nejen v ČR:

Nové varianty a možnosti FKI pro investory nejen v ČR: Nové varianty a možnosti FKI pro investory nejen v ČR: ZÁKON O INVESTIČNÍCH SPOLEČNOSTECH A INVESTIČNÍCH FONDECH 25. dubna 2013 Největší právnická firma v České republice Klienty nejlépe hodnocená právnická

Více

NOVÝ ZÁKON O INVESTIČNÍCH SPOLEČNOSTECH A FONDECH V KONTEXTU FKI (ZISIF) 6. červen 2013

NOVÝ ZÁKON O INVESTIČNÍCH SPOLEČNOSTECH A FONDECH V KONTEXTU FKI (ZISIF) 6. červen 2013 NOVÝ ZÁKON O INVESTIČNÍCH SPOLEČNOSTECH A FONDECH V KONTEXTU FKI (ZISIF) 6. červen 2013 NÁHRADA ZÁKONA O KOLEKTIVNÍM INVESTOVÁNÍ - NEJDŮLEŽITĚJŠÍ ZMĚNY Dne 15. května 2013, zákon se staronovým názvem,

Více

UPRAVENÁ SYSTEMIZACE FONDŮ KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ: PŘEHLED ZÁKLADNÍCH REGULATORNÍCH PRAVIDEL

UPRAVENÁ SYSTEMIZACE FONDŮ KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ: PŘEHLED ZÁKLADNÍCH REGULATORNÍCH PRAVIDEL UPRAVENÁ SYSTEMIZACE FONDŮ KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ: PŘEHLED ZÁKLADNÍCH REGULATORNÍCH PRAVIDEL Poznámka:OPF otevřený podílový fond, UPF uzavřený podílový fond, UIF uzavřený investiční fond; UIF může mít

Více

ZÁKON č.240 ze dne 3. července 2013 o investičních společnostech a investičních fondech. Martin Jonáš Jana Kubínová Martin Koudelka

ZÁKON č.240 ze dne 3. července 2013 o investičních společnostech a investičních fondech. Martin Jonáš Jana Kubínová Martin Koudelka ZÁKON č.240 ze dne 3. července 2013 o investičních společnostech a investičních fondech Martin Jonáš Jana Kubínová Martin Koudelka Základní informace Účinnost od 19. srpna 2013 Transpoziční charakter =>

Více

Bankovní právo - 8. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D.,

Bankovní právo - 8. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry financí VŠFS a externí odborný asistent katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Obsah: Základní informace o právní úpravě IS a IF, Investiční společnosti

Více

Návrh NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne 2016,

Návrh NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne 2016, III. Návrh NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 2016, kterým se mění nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, ve znění nařízení vlády č. 11/2014 Sb. Vláda

Více

Návrh zákona o investičních společnostech a investičních fondech květen 2012

Návrh zákona o investičních společnostech a investičních fondech květen 2012 Bulletin BBH Návrh zákona o investičních společnostech a investičních fondech květen 2012 Obsah 1. Návrh zákona obecný přehled... 2 2. Východiska navrhované úpravy... 2 3. Členění investičních fondů...

Více

Srovnání zákonných požadavků VYBRANÉ ZMĚNY

Srovnání zákonných požadavků VYBRANÉ ZMĚNY Srovnání zákonných požadavků VYBRANÉ ZMĚNY (Zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech vs. Zákon č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování) původní Obsah změněné pasáže

Více

Platné znění novelizovaných ustanovení nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, s

Platné znění novelizovaných ustanovení nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, s Platné znění novelizovaných ustanovení nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění - 2-17 Limity

Více

Nemovitostní fondy kvalifikovaných investorů. Jan Topinka 21. února 2008

Nemovitostní fondy kvalifikovaných investorů. Jan Topinka 21. února 2008 Nemovitostní fondy kvalifikovaných investorů Jan Topinka 21. února 2008 OBSAH 1. Aktuální vývoj na poli FKI 2. Základní varianty investic 3. Přehled kolektivní investování Aktuální vývoj na poli FKI Květen

Více

Předpisová základna pro Fondy kvalifikovaných investorů současnost x od července 2013

Předpisová základna pro Fondy kvalifikovaných investorů současnost x od července 2013 Bude depozitář přísnější??? Speciální fondy kvalifikovaných investorů činnosti depozitáře po zavedení nového zákona od července 2013 Eva Syková, manažerka oddělení Depozitářských služeb UniCredit Bank

Více

9. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 216 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 6.

9. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 216 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 6. 357 9. funkční období 357 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, a některé další zákony v oblasti kapitálového trhu (Navazuje na sněmovní

Více

Srovnání požadavků na informování investora (speciálního fondu)

Srovnání požadavků na informování investora (speciálního fondu) Srovnání požadavků na informování investora (speciálního fondu) ( 241 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech vs. Vyhláška č. 246/2013 Sb., Zákon č. 240/2013 Sb. a další)

Více

PŘIPOMÍNKY. k materiálu Ministerstva spravedlnosti ČR Návrh nového obchodního zákona

PŘIPOMÍNKY. k materiálu Ministerstva spravedlnosti ČR Návrh nového obchodního zákona PŘIPOMÍNKY k materiálu Ministerstva spravedlnosti ČR Návrh nového obchodního zákona V Praze dne 30. října 2008 Č.j.: 152/091000/2008 A. Obecná připomínka k předkládanému materiálu Hospodářská komora České

Více

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 448/2013 ze dne

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 448/2013 ze dne Strana 4267 336 ZÁKON ze dne 9. prosince 2014, kterým se mění zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, a některé další zákony v oblasti kapitálového trhu Parlament se

Více

> Výrazné zjednodušení pravidel pro obhospodařovatele neoprávněné přesáhnout rozhodný limit 100 mil. EUR, včetně samosprávných investičních fondů.

> Výrazné zjednodušení pravidel pro obhospodařovatele neoprávněné přesáhnout rozhodný limit 100 mil. EUR, včetně samosprávných investičních fondů. > Nové varianty a možnosti FKI pro investory nejen v ČR Pavel Doležal, AVANT investiční společnost, a.s. ZISIF přehled novinek > Výrazné zjednodušení pravidel pro obhospodařovatele neoprávněné přesáhnout

Více

RSJ Private Equity investic nı fond s prome nny m za kladnı m kapita lem, a.s. Politika vy konu hlasovacı ch pra v

RSJ Private Equity investic nı fond s prome nny m za kladnı m kapita lem, a.s. Politika vy konu hlasovacı ch pra v RSJ Private Equity investic nı fond s prome nny m za kladnı m kapita lem, a.s. Politika vy konu hlasovacı ch pra v Účinnost ke dni: 27.4.2016 Stránka 1 z 6 1. Úvodní ustanovení I. Zásady pro výkon hlasovacích

Více

Nemovitostní fondy v roce 2009. www.apogeo.cz 1

Nemovitostní fondy v roce 2009. www.apogeo.cz 1 Nemovitostní fondy v roce 2009 www.apogeo.cz 1 Úvod / ZÁKON 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů (zákon č. 337/2005 Sb., zákon č. 57/2006 Sb., zákon č. 70/2006 Sb., zákon

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 216/1

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 216/1 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 216/1 Usnesení rozpočtového výboru č. 113 ze dne 3. září 2014 k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 240/2013 Sb., o investičních

Více

Bankovní právo - 8. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D.,

Bankovní právo - 8. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry financí VŠFS a externí odborný asistent katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Obsah: Podílové listy pojem, vydání podílových listů, převody podílových

Více

Pozměňovací návrh. k vládnímu návrhu zákona o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů

Pozměňovací návrh. k vládnímu návrhu zákona o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů Pozměňovací návrh k vládnímu návrhu zákona o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů (sněmovní tisk 1004) Poslankyně Heleny Langšádlové 1. 1. V části

Více

o obchodních korporacích s komentářem obsahuje úpravu obchodních společností a družstev úvodní komentář upozorňuje na nejvýznamnější

o obchodních korporacích s komentářem obsahuje úpravu obchodních společností a družstev úvodní komentář upozorňuje na nejvýznamnější Lucie Josková, Pavel Pravda Zákon o obchodních korporacích s komentářem s účinností od 1. 1. 2014 nahrazuje obchodní zákoník NOVĚ! obsahuje úpravu obchodních společností a družstev úvodní komentář upozorňuje

Více

12. Kolektivní investování, systematizace investičních fondů.

12. Kolektivní investování, systematizace investičních fondů. 12. Kolektivní investování, systematizace investičních fondů. Kolektivní investování je založeno na sdružení volných finančních prostředků velkého počtu individuálních investorů do společných fondů spravovaných

Více

Případová studie daňově efektivní využití fondů kvalifikovaných investorů

Případová studie daňově efektivní využití fondů kvalifikovaných investorů Případová studie daňově efektivní využití fondů kvalifikovaných investorů Agenda / Studie projektu rezidenčního projektu s využitím fondu kvalifikovaných investorů, / Podstata procesu / Výhody a nevýhody

Více

Srovnání požadavků na statut

Srovnání požadavků na statut Srovnání požadavků na statut (Vyhláška č. 246/2013 Sb. o statutu fondu kolektivního investování vs. Vyhláška č. 193/2011 Sb., o minimálních náležitostech statutu fondu kolektivního investování) původní

Více

Politika výkonu hlasovacích práv

Politika výkonu hlasovacích práv Politika výkonu hlasovacích práv Účinnost ke dni: 22.07.2014 ZFP Investments, investiční společnost, a.s., se sídlem Antala Staška 2027/79, Krč, 140 00 Praha 4, IČO 242 52 654, zapsaná v obchodním rejstříku,

Více

Srovnání dopadů dle typu fondu

Srovnání dopadů dle typu fondu Srovnání dopadů dle typu fondu (Komparace hlavních institutů české regulace a regulace dle typu fondu) Fondy kolektivního investování Oprávněnost rozhodný limit n/a povinnost disponovat povolení bez ohledu

Více

Společnost s ručením omezeným

Společnost s ručením omezeným Společnost s ručením omezeným 1 (1) Obchodními korporacemi jsou obchodní společnosti (dále jen společnost ) a družstva. (2) Společnostmi jsou veřejná obchodní společnost a komanditní společnost (dále jen

Více

Investice do nemovitostí formou fondů kvalifikovaných investorů

Investice do nemovitostí formou fondů kvalifikovaných investorů Investice do nemovitostí formou fondů kvalifikovaných investorů Real Estate Market Autumn 2009 14.10.2009, Corinthia Hotel Praha development architektura investice design Program Představení fondů kvalifikovaných

Více

Právní aspekty podnikání na Ukrajině

Právní aspekty podnikání na Ukrajině Právní aspekty podnikání na Ukrajině Mgr. Monika Šimůnková Hošková Praha, 29. dubna 2010 www.peterkapartners.com Obsah 1. Právní rámec pro vstup zahraničních investorů na Ukrajinu a nejčastější způsoby

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Podnikání PO Aktualizace od 1. ledna 2014 Právní úprava nový

Více

ODŮVODNĚNÍ. 1.2 Identifikace problému, cílů, kterých má být dosaženo, a rizik spojených s nečinností

ODŮVODNĚNÍ. 1.2 Identifikace problému, cílů, kterých má být dosaženo, a rizik spojených s nečinností ODŮVODNĚNÍ vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 233/2009 Sb., o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti, důvěryhodnosti a zkušenosti osob a o minimální výši finančních zdrojů

Více

SICAV a SICAR podle návrhu nové úpravy kolektivního investování

SICAV a SICAR podle návrhu nové úpravy kolektivního investování SICAV a SICAR podle návrhu nové úpravy kolektivního investování Dne 15. května 2013 byl schválen Poslaneckou sněmovnou návrh nového zákona o investičních společnostech a investičních fondech ( ZISIF ).

Více

ZÁKLADY SOUKROMÉHO PRÁVA. Obchodní korporace. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz

ZÁKLADY SOUKROMÉHO PRÁVA. Obchodní korporace. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz ZÁKLADY SOUKROMÉHO PRÁVA JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz Právní úprava obchodních korporací zákon č. 90/20012, o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)

Více

Čl. I. 1. V 1 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova požadavky na kvalitativní kritéria nahrazují slovy kvalitativní požadavky na.

Čl. I. 1. V 1 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova požadavky na kvalitativní kritéria nahrazují slovy kvalitativní požadavky na. III. N á v r h NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 2016, kterým se mění nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, ve znění nařízení vlády č. 11/2014 Sb.

Více

Právo ve financích a FS 8

Právo ve financích a FS 8 Právo ve financích a FS 8 JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry financí VŠFS a externí odborný asistent katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Právo ve financích a FS 8 Obsah: Fond

Více

Zákon o investičních společnostech a investičních fondech Základní přehled nového režimu pro fondový byznys srpen 2013

Zákon o investičních společnostech a investičních fondech Základní přehled nového režimu pro fondový byznys srpen 2013 Bulletin BBH Zákon o investičních společnostech a investičních fondech Základní přehled nového režimu pro fondový byznys srpen 2013 Nový zákon o investičních společnostech a fondech Bulletin srpen 2013

Více

OBSAH ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ( 1 4)... 1

OBSAH ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ( 1 4)... 1 OBSAH O autorech.................................................... XV Přehled ustanovení zpracovaných jednotlivými autory............... XIX Seznam zkratek...............................................

Více

Bulletin BBH. Zákon o investičních společnostech a investičních fondech. červenec 2013. Základní přehled nového režimu pro fondový byznys

Bulletin BBH. Zákon o investičních společnostech a investičních fondech. červenec 2013. Základní přehled nového režimu pro fondový byznys Bulletin BBH Zákon o investičních společnostech a investičních fondech Základní přehled nového režimu pro fondový byznys červenec 2013 Obsah Shrnutí...2 1. ZISIF - východiska...3 2. Systematika právní

Více

Správa majetku srovnatelná s obhospodařováním ( 15 ZISIF)

Správa majetku srovnatelná s obhospodařováním ( 15 ZISIF) Správa majetku srovnatelná s obhospodařováním ( 15 ZISIF) Předpis zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech (ZISIF) nařízení (EU) č. 231/2013 kterým se doplňuje směrnice

Více

PRVNÍ REKODIFIKAČNÍ LIBOR ČIHÁK, 2014

PRVNÍ REKODIFIKAČNÍ LIBOR ČIHÁK, 2014 1 1 Zákon č. 240/2013 Sb., ze dne 3. července 2013 O investičních společnostech a investičních fondech (PLATNÉ ZNĚNÍ stav k 05.2015) ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1-4 Předmět úpravy 1 Působnost zákona 2-4

Více

Bulletin BBH. Zákon o investičních společnostech a investičních fondech. Základní přehled nového režimu pro fondový byznys

Bulletin BBH. Zákon o investičních společnostech a investičních fondech. Základní přehled nového režimu pro fondový byznys Bulletin BBH Zákon o investičních společnostech a investičních fondech Základní přehled nového režimu pro fondový byznys srpen 2013 Nový zákon o investičních společnostech a fondech Bulletin srpen 2013

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 2013, kterým se mění nařízení vlády č. 189/2011 Sb., o sdělení klíčových informací speciálního fondu kolektivního investování

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 2013, kterým se mění nařízení vlády č. 189/2011 Sb., o sdělení klíčových informací speciálního fondu kolektivního investování N á v r h NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 2013, kterým se mění nařízení vlády č. 189/2011 Sb., o sdělení klíčových informací speciálního fondu kolektivního investování Vláda nařizuje podle 225 odst. 3, 230 odst.

Více

ODŮVODNĚNÍ A. OBECNÁ ČÁST

ODŮVODNĚNÍ A. OBECNÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 244/2013 Sb., o bližší úpravě některých pravidel zákona o investičních společnostech a investičních fondech A. OBECNÁ ČÁST 1. Vysvětlení nezbytnosti navrhované

Více

Předkládání informací a dokladů o skutečném majiteli vybraného dodavatele po

Předkládání informací a dokladů o skutečném majiteli vybraného dodavatele po Předkládání informací a dokladů o skutečném majiteli vybraného dodavatele po 1. 1. 2017 Zákon č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ ), přináší oproti předchozí právní úpravě zcela

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Stránka 1 z 5 Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb

Více

Srovnání úpravy některých pravidel

Srovnání úpravy některých pravidel Srovnání úpravy některých pravidel (Vyhláška č. č. 244/2013 Sb., o bližší úpravě některých pravidel zákona o investičních společnostech a investičních fondech vs. Vyhláška č. 194/2011 Sb., o podrobnější

Více

Odůvodnění úprav stanov Společnosti předkládané ke schválení valné hromadě konané dne 30. 6. 2015 ODŮVODNĚNÍ

Odůvodnění úprav stanov Společnosti předkládané ke schválení valné hromadě konané dne 30. 6. 2015 ODŮVODNĚNÍ OBECNÁ ČÁST: ODŮVODNĚNÍ V roce 2012 byl vydán zákon č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech (dále jen zákon o obchodních korporacích nebo ZOK ), který nahrazuje dosavadní obchodní

Více

ODŮVODNĚNÍ A. OBECNÁ ČÁST

ODŮVODNĚNÍ A. OBECNÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ Vyhláška č. /2015 Sb., kterou se mění vyhláška č. 234/2009 Sb., o ochraně proti zneužívání trhu a transparenci, ve znění vyhlášky č. 191/2011 Sb. A. OBECNÁ ČÁST 1. Vysvětlení nezbytnosti přijaté

Více

Akciová společnost. Základní pojmy

Akciová společnost. Základní pojmy Akciová společnost Základní pojmy Akciová společnost 243 ZOK (1)... je společnost, jejíž základní kapitál je rozvržen na určitý počet akcií. (2) Firma obsahuje označení akciová společnost, které může být

Více

ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s.

ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s. ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s. 1 OBSAH Vymezení pojmů... 3 1. Obecné informace o Fondu... 4 2. Charakteristika investičních cílů a investiční

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb poskytovaných společností M & M pojišťovací s.r.o. (dále jen Zprostředkovatel

Více

ZÁKON č. 240/2013 Sb. O INVESTIČNÍCH SPOLEČNOSTECH A INVESTIČNÍCH FONDECH

ZÁKON č. 240/2013 Sb. O INVESTIČNÍCH SPOLEČNOSTECH A INVESTIČNÍCH FONDECH ZÁKON č. 240/2013 Sb. ze dne 3. července 2013 O INVESTIČNÍCH SPOLEČNOSTECH A INVESTIČNÍCH FONDECH Změna: 336/2014 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1

Více

K DALŠÍMU LEGISLATIVNÍMU ZATRAKTIVNĚNÍ FONDOVÉHO PODNIKÁNÍ

K DALŠÍMU LEGISLATIVNÍMU ZATRAKTIVNĚNÍ FONDOVÉHO PODNIKÁNÍ MINISTERSTVO FINANCÍ Konzultační materiál K DALŠÍMU LEGISLATIVNÍMU ZATRAKTIVNĚNÍ FONDOVÉHO PODNIKÁNÍ KONZULTAČ NÍ MATERIÁL K dalšímu legislativnímu zatraktivnění fondového podnikání Upozornění: Závěry

Více

REKODIFIKAČNÍ NEWSLETTER 2

REKODIFIKAČNÍ NEWSLETTER 2 Vážení klienti, v souvislosti s rekodifikací soukromého práva v České republice naše kancelář připravila cyklus Newsletterů, jejichž cílem bude Vám napomoci v lepší orientaci v nové právní úpravě. Obsahem

Více

ODŮVODNĚNÍ A. OBECNÁ ČÁST. 1. Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy a odůvodnění jejích hlavních principů

ODŮVODNĚNÍ A. OBECNÁ ČÁST. 1. Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy a odůvodnění jejích hlavních principů - 17 - ODŮVODNĚNÍ IV. k návrhu nařízení vlády o sdělení klíčových informací speciálního fondu a o způsobu poskytování sdělení a statutu speciálního fondu v jiné než listinné podobě A. OBECNÁ ČÁST 1. Vysvětlení

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb poskytovaných společností JPL SERVIS, s.r.o. (dále jen Zprostředkovatel ), investičních

Více

VI. Platné znění měněných předpisů s vyznačením navrhovaných změn a doplnění

VI. Platné znění měněných předpisů s vyznačením navrhovaných změn a doplnění VI. Platné znění měněných předpisů s vyznačením navrhovaných změn a doplnění - 2 - Nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, ve znění nařízení

Více

Základní kapitál (koncepce, funkce, tvorba a ochrana) MGR. JAN ZEZULČÍK VOŠ SOKRATES 2015

Základní kapitál (koncepce, funkce, tvorba a ochrana) MGR. JAN ZEZULČÍK VOŠ SOKRATES 2015 Základní kapitál (koncepce, funkce, tvorba a ochrana) MGR. JAN ZEZULČÍK VOŠ SOKRATES 2015 POJEM ZK 30 ZOK: Základní kapitál obchodní korporace je souhrn všech vkladů. V tuzemském pojetí je základní kapitál

Více

Návrh. ČÁST PRVNÍ Změna občanského soudního řádu. Čl. I

Návrh. ČÁST PRVNÍ Změna občanského soudního řádu. Čl. I Návrh ZÁKON ze dne 2013 o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o investičních společnostech a investičních fondech a s přijetím přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího

Více

ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE HLAVA I. Díl 1 Společná ustanovení

ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE HLAVA I. Díl 1 Společná ustanovení ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE HLAVA I Díl 1 Společná ustanovení 1 (1) Obchodními korporacemi jsou obchodní společnosti (dále jen společnost ) a družstva. (2) Společnostmi jsou veřejná obchodní společnost

Více

KAPITOLA 5 Vady a následky vad právních úkonů v obchodněprávních vztazích

KAPITOLA 5 Vady a následky vad právních úkonů v obchodněprávních vztazích KAPITOLA 5 Vady a následky vad právních úkonů v obchodněprávních vztazích Literatura: BÁRTA, J. K některým otázkám subjektivity a sukcese právnických osob v platném právu. Právník 2/1995. Praha : Academia,

Více

každé osoby uvedené v tomto seznamu,.

každé osoby uvedené v tomto seznamu,. Strana 4562 Sbírka zákonů č. 344 / 2014 Částka 137 344 VYHLÁŠKA ze dne 19. prosince 2014, kterou se mění vyhláška č. 247/2013 Sb., o žádostech podle zákona o investičních společnostech a investičních fondech

Více

Konzultační materiál. Limity poplatků ve 2. pilíři penzijního systému

Konzultační materiál. Limity poplatků ve 2. pilíři penzijního systému Konzultační materiál Úvod Tento dokument slouží jako podklad k veřejné konzultaci problematiky poplatků, které budou účtovány účastníkům v připravovaném 2. pilíři penzijního systému České republiky. Záměrem

Více

Vztah k účetnictví Sestavit zahajovací rozvahu a otevřít účty.

Vztah k účetnictví Sestavit zahajovací rozvahu a otevřít účty. Založení obchodní společnosti Společnost se zakládá společenskou smlouvou podepsanou všemi zakladateli. Pravost podpisů zakladatelů musí být úředně ověřena. Společenská smlouva společnosti s ručením omezeným

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ Obchodní společnosti jsou právnické osoby založené za účelem podnikání. Zakladateli mohou být právnické i fyzické osoby. Známe tyto formy: Obchodní

Více

N á v r h. ZÁKON ze dne o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o finančním zajištění

N á v r h. ZÁKON ze dne o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o finančním zajištění N á v r h ZÁKON ze dne... 2010 o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o finančním zajištění Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o mezinárodním právu soukromém

Více

Základní kapitál - východiska

Základní kapitál - východiska Základní kapitál - východiska základní kapitál: tvořen peněžitými i nepeněžitými vklady společníků a je peněžním vyjádřením těchto vkladů. Povinně se tvoří u kapitálových společností a u komanditní společnosti

Více

Věstník ČNB částka 9/2011 ze dne 4. srpna ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 28. července 2011

Věstník ČNB částka 9/2011 ze dne 4. srpna ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 28. července 2011 Třídící znak 2 1 2 1 1 5 6 0 ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 28. července 2011 o seznamu minimálních záznamů, které povinné osoby vedou podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu I. Působnost

Více

OBSAH. návrh zákona o investičních společnostech a investičních fondech ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY ČÁST DRUHÁ OBHOSPODAŘOVATEL

OBSAH. návrh zákona o investičních společnostech a investičních fondech ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY ČÁST DRUHÁ OBHOSPODAŘOVATEL I OBSAH III. návrh zákona o investičních společnostech a investičních fondech ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY ČÁST DRUHÁ OBHOSPODAŘOVATEL 1 2 Hlava I Obhospodařování a obhospodařovatel 3 16 Díl 1 Základní ustanovení

Více

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK...15

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK...15 Obsah SEZNAM AUTORŮ...5 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK...15 KAPITOLA I. Pojem a právní povaha obchodní korporace... 21 1 Pojem právnické osoby... 21 A. Právní subjektivita, její podstata a rozsah, svéprávnost..

Více

10. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 352 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 16.

10. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 352 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 16. 111 10. funkční období 111 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve

Více

Obecné pokyny. Obecné pokyny ke klíčovým pojmům směrnice o správcích alternativních investičních fondů ESMA/2013/611

Obecné pokyny. Obecné pokyny ke klíčovým pojmům směrnice o správcích alternativních investičních fondů ESMA/2013/611 Obecné pokyny Obecné pokyny ke klíčovým pojmům směrnice o správcích alternativních investičních fondů 13.08.2013 ESMA/2013/611 Datum: 13.08.2013 ESMA/2013/611 Obsah I. Působnost 3 II. Definice 3 III. Účel

Více

ČESKÁ BISKUPSKÁ KONFERENCE Thákurova 3, Praha 6, tel: , fax: ,

ČESKÁ BISKUPSKÁ KONFERENCE Thákurova 3, Praha 6, tel: , fax: , ČESKÁ BISKUPSKÁ KONFERENCE Thákurova 3, 160 00 Praha 6, tel: 220 181 421, fax: 224 310 144, www.cirkev.cz Ministerstvo spravedlnosti Vyšehradská 16 128 10 Praha 2 V Praze dne 30. 7. 2014 Č.j. 456/2014

Více

ODŮVODNĚNÍ I. OBECNÁ ČÁST. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA)

ODŮVODNĚNÍ I. OBECNÁ ČÁST. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA) ODŮVODNĚNÍ vyhlášky č. 31/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 141/2011 Sb., o výkonu činnosti platebních institucí, institucí elektronických peněz, poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu a vydavatelů

Více

Fondy kvalifikovaných investorů od A do Z. Lukáš Vácha

Fondy kvalifikovaných investorů od A do Z. Lukáš Vácha Fondy kvalifikovaných investorů od A do Z Lukáš Vácha Přes fondy lze investovat lze nejen do cenných papírů... Fondy kolektivního investování jsou pro většinu synonymem pro investice do cenných papírů

Více

Finanční zdroje obchodní korporace

Finanční zdroje obchodní korporace Finanční zdroje obchodní korporace Vycházíme z členění finančních zdrojů z hlediska vlastnictví využívá se pro členění finančních zdrojů v rozvaze, navazuje tedy na účetnictví. Zdroje: Vlastní (vlastní

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 127 Rozeslána dne 30. října 2008 Cena Kč 46, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 127 Rozeslána dne 30. října 2008 Cena Kč 46, O B S A H : Ročník 2008 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 127 Rozeslána dne 30. října 2008 Cena Kč 46, O B S A H : 392. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 250/2005 Sb., o závazných formulářích na podávání návrhů

Více

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 4. volební období rozpočtový výbor. USNESENÍ z 25. schůze dne 10. února 2004

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 4. volební období rozpočtový výbor. USNESENÍ z 25. schůze dne 10. února 2004 Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 4. volební období - 2004 rozpočtový výbor 330 USNESENÍ z 25. schůze dne 10. února 2004 k vládnímu návrhu zákona o kolektivním investování (tisk 523) Po úvodním

Více

Druhy postupu podle ekonomického významu změny. Efektivní. Nominální. Rozšíření vlastních zdrojů financování, vyrovnání dluhů korporace

Druhy postupu podle ekonomického významu změny. Efektivní. Nominální. Rozšíření vlastních zdrojů financování, vyrovnání dluhů korporace Změny výše základního kapitálu Východiska Soubor pravidel, která závazně upravují postup, jehož cílem je změna údaje o výši základního kapitálu ve společenské smlouvě nebo stanovách. Jde současně o změnu

Více

NOVÝ ZÁKON O KOLEKTIVNÍM INVESTOVÁNÍ

NOVÝ ZÁKON O KOLEKTIVNÍM INVESTOVÁNÍ MINISTERSTVO FINANCÍ ČESKÉ REPUBLIKY Konzultační materiál NOVÝ ZÁKON O KOLEKTIVNÍM INVESTOVÁNÍ 10/2011 KONZULTAČ NÍ MATERIÁL Nový zákon o kolektivním investování Doporučení a upozornění Jednotlivé části

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2013 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 94 Rozeslána dne 19. srpna 2013 Cena Kč 345, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2013 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 94 Rozeslána dne 19. srpna 2013 Cena Kč 345, O B S A H : Ročník 2013 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 94 Rozeslána dne 19. srpna 2013 Cena Kč 345, 240. Zákon o investičních společnostech a investičních fondech O B S A H : 241. Zákon o změně některých zákonů

Více

Institucionální investoři a private equity

Institucionální investoři a private equity Institucionální investoři a private equity Co je private equity / venture capital? Private equity / venture capital (PE/VC) jsou dlouhodobé investice do soukromých společností, které nejsou obchodovány

Více

Obchodní společnosti

Obchodní společnosti Obchodní společnosti - právní úprava - základní pojmy - založení a vznik - práva a povinnosti společníků - rozdělení na osobní a kapitálové - osobní společnosti: veřejná obchodní společnost, komanditní

Více

Obsah. O autorech... V Předmluva...VII Seznam použitých zkratek...xvii

Obsah. O autorech... V Předmluva...VII Seznam použitých zkratek...xvii O autorech... V Předmluva...VII Seznam použitých zkratek...xvii 1 Charakteristika obchodní korporace I. Pojmové znaky obchodní korporace... 1 1. Společenství osob... 2 2. Smluvní povaha... 2 3. Společný

Více

Srovnávací tabulka návrhu právního předpisu ČR s legislativou ES/EU L0056 Článek 11 Zákonnost přeshraniční fúze

Srovnávací tabulka návrhu právního předpisu ČR s legislativou ES/EU L0056 Článek 11 Zákonnost přeshraniční fúze Srovnávací tabulka návrhu právního předpisu ČR s legislativou ES/EU Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o přeměnách obchodních společností a družstev Ustanovení

Více

STANOVISKO č. STAN/19/2004 ze dne 8. 12. 2004

STANOVISKO č. STAN/19/2004 ze dne 8. 12. 2004 STANOVISKO č. STAN/19/2004 ze dne 8. 12. 2004 K některým otázkám zakládání a investování speciálních fondů nemovitostí podle Zákon č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, předvídá vznik speciálních

Více

Závazný pokyn pro informační povinnost členů Asociace pro kapitálový trh (AKAT)

Závazný pokyn pro informační povinnost členů Asociace pro kapitálový trh (AKAT) Závazný pokyn pro informační povinnost členů Asociace pro kapitálový trh (AKAT) Tyto informační povinnosti jsou závazné, není-li stanoveno jinak, pro všechny řádné členy AKAT, kteří v ČR obhospodařují

Více

ORGÁNY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

ORGÁNY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ORGÁNY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Obchodný zákonník do 31.12.2013 upravoval tzv. německý model hlavní akcionáři jsou zastoupení v dozorčí radě a ne v představenstvu dozorčí rada řídí představenstvo, které je

Více

Oznámení o změně statutu AKRO globálního akciového fondu, otevřeného podílového fondu AKRO investiční společnost, a.s.

Oznámení o změně statutu AKRO globálního akciového fondu, otevřeného podílového fondu AKRO investiční společnost, a.s. Oznámení o změně statutu AKRO globálního akciového fondu, otevřeného podílového fondu AKRO investiční společnost, a.s. AKRO investiční společnost, a.s. informuje podílníky o změnách provedených ve statutu

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 1442 Sbírka zákonů č. 134 / 2013 134 ZÁKON ze dne 7. května 2013 o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností a o změně dalších zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně

Více

9. funkční období. Návrh zákona o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností a o změně dalších zákonů

9. funkční období. Návrh zákona o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností a o změně dalších zákonů 52 9. funkční období 52 Návrh zákona o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností a o změně dalších zákonů (Navazuje na sněmovní tisk č. 715 z 6. volebního období PS PČR) Lhůta

Více

240/2013 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

240/2013 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ 240/2013 Sb. ZÁKON ze dne 3. července 2013 o investičních společnostech a investičních fondech Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1 Předmět úpravy Tento zákon

Více

ODŮVODNĚNÍ A. OBECNÁ ČÁST. a) Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (malá RIA)

ODŮVODNĚNÍ A. OBECNÁ ČÁST. a) Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (malá RIA) ODŮVODNĚNÍ Vyhlášky č. 58/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č. 233/2009 Sb., o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti, důvěryhodnosti a zkušenosti osob a o minimální výši

Více

Legislativa investičního bankovnictví

Legislativa investičního bankovnictví Legislativa investičního bankovnictví Vymezit investiční bankovnictví není úplně jednoduchou záležitostí. Existuje totiž několik pojetí definice investičního bankovnictví. Obecně lze ale říct, že investiční

Více

PRAVIDLA PROVÁDĚNÍ POKYNŮ

PRAVIDLA PROVÁDĚNÍ POKYNŮ PRAVIDLA PROVÁDĚNÍ POKYNŮ PRAVIDLA PROVÁDĚNÍ POKYNŮ ZA NEJLEPŠÍCH PODMÍNEK A PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ POKYNŮ PPF banka a.s. se sídlem Praha 6, Evropská 2690/17, PSČ: 160 41, IČ: 47116129 zapsaná v obchodním

Více

Předkládání informací a dokladů o skutečném majiteli vybraného dodavatele

Předkládání informací a dokladů o skutečném majiteli vybraného dodavatele Předkládání informací a dokladů o skutečném majiteli vybraného dodavatele Zákon č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ ), přináší oproti předchozí právní úpravě zcela novou povinnost

Více

VYHLÁŠKA ze dne 4. května 2009 o odbornosti osob, pomocí kterých provádí obchodník s cennými papíry své činnosti

VYHLÁŠKA ze dne 4. května 2009 o odbornosti osob, pomocí kterých provádí obchodník s cennými papíry své činnosti Strana 1864 Sbírka zákonů č. 143 / 2009 143 VYHLÁŠKA ze dne 4. května 2009 o odbornosti osob, pomocí kterých provádí obchodník s cennými papíry své činnosti Česká národní banka stanoví podle 199 odst.

Více