Mobilní bankéř [DS-Portfolio] Zobrazení investičního portfolia

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mobilní bankéř [DS-Portfolio] Zobrazení investičního portfolia"

Transkript

1 Mobilní bankéř [DS-Portfolio] Zobrazení investičního portfolia D1 Project description Popis: - Zobrazení investičního portfolia ve formátu smart phonu. Zpracovat možnosti zobrazení z různých pohledů a potřeb uživatele. - Zaměřte se na grafiku, timeline, interaktivitu a zábavnost. Cílová skupina: - věk 20 40, aktivní uživatel IT (PC, mobil), začínající investor, pokročilý investor Design I: - 2 verze papírových prototypů - důraz na klíčové případy použití Design II: - Opět nejméně 2 verze prototypů - Forma zpracování v aplikaci Keynotopii nebo jiné formě mockupu pro smart phone (iphone/android, win phone,...) - Zaměření na primární funkce aplikace - Prototyp fungující na smart phonu s dotykovým displejem Zadavatel: - Daniel Soukup 1

2 D2 Problem description Cílová skupina: - Lidé investující na burze, začínající i pokročilí investoři. - Technicky zdatní uživatelé ve věku let. Aktivity - Cíloví uživatelé potřebují zobrazovat složení jejich investičního portfolia (akcie, komodity, podílové fondy,...) včetně informací o jiných dostupných titulech, burzovních indexech, apod. - Důraz celé aplikace by měl být na vizualizaci aktuálních a vysoce důležitých údajů jako jsou grafy, vývoje hodnot jednotlivých titulů. - Uživatel se musí rychle dostat k datům, která zrovna v danou chvíli potřebuje. - Vzhledem k potencionálně velkému množství investičních titulů je nutné uživatele upozorňovat na důležité změny ve vývoji hodnot investičních titulů. - Důležitost změn titulů by si měl uživatel sám definovat pomocí notifikací s nastavením daného titulu a vymezením povolených mezí vývoje hodnoty. - Uživatel by měl být schopen v případě nutnosti prodat či nakoupit daný investiční titul. Vzhledem k potencionálně velkému objemu peněz je však nutné dávat velký důraz na potvrzení celé transakce a autorizaci uživatele. - Další funkcí by měl být jakýsi toplist, kde by si uživatel mohl definovat TOP tituly, které ho zajímají a zobrazovat na jedné záložce. - Pokud se investor rozhoduje zda titul koupit, měl by mít také možnost spočítat, kolik mu to může přinést. To představuje jednoduchá investiční kalkulačka, kde by si měnil parametry a jednotlivé hodnoty by se dle nějakého investičního vzorce přepočítali. Systémové požadavky - Aplikace bude navrhována pro Apple iphone. - Z dostupných technologií bude aplikace využívat datové připojení a gyro senzor. 2

3 - - - Internetové datové připojení je nutné pro aktualizaci dat a zasílání požadavků na případný prodej či nákup investičního titulu. Gyro senzor bude využíván pro zjištění polohy telefonu (vertikální vs. horizontální). Aplikace bude na polohu telefonu reagovat jiným, například detailnějším zobrazením grafů apod. Ze systémových funkcí ios budou využívány notifikace pro upozornění na překročení povolené hodnoty investičního titulu uživatele. Kontext - Tito lidé potřebují mobilní alternativu k jejich desktopové či webové aplikaci tak, aby mohli s sebou vždy mít přehled o jejich investičním portfoliu a v případě nutnosti realizovat změny. - Cíloví uživatelé jsou většinou časově velmi vytíženi a vzhledem k období ekonomické krize potřebují mít stálou kontrolu nad svým portfoliem. - Uživatel musí být schopen dostat se k důležitým údajům o jeho majetku například v MHD, taxi při přejezdu mezi schůzkami nebo v krátké volné chvíli. 3

4 D3 Low-fidelity prototype Tento návrh aplikace by se měl zaměřit zejména na vizualizaci a na stručné zpracování inovativních prvků. Po dohodě se zadavatelem není nutné navrhovat UI pro některé v tuto chvíli marginální části. Důležité obrazovky jsou zpracovávány ve 2 variantách. Aplikace je navržena pro iphone v programu Balsamiq Mockups. Principy aplikace a ovládání vychází z filosofie operačního systému ios pro iphone. Popis prototypu: Základní struktura aplikace (menu): Přehled Tituly Zprávy Notifikace Nastavení Položky menu budou v dolní liště aplikace a opatřeny odpovídající ikonkou. Aktivní položka bude oddělena od ostatních jinou barvou. Přehled: Po přihlášení do aplikace, kde uživatel vyplní jeho přihlašovací jméno a heslo se uživateli zobrazí stránka s přehledem jeho portfolia. Tituly jsou rozčleněny do kategorií jako akcie, komodity, fondy apod. Na této obrazovce uživatel vidí, jak se vyvíjí jeho portfolio celkově a jak se vyvíjí jednotlivé kategorie. Může si kliknout na daný řádek a zobrazí se mu graf, kde vidí vývoj za vybrané období. Období, pro které jsou data zpracovávána má uživatel v horní části obrazovky a kliknutím si jej může změnit. Vzhledem k cíli, kterým je jednoduchost byly zvoleny základní 4 období a to 1 den, 3 dny, 1 týden a 1 měsíc. 4

5 Obrázek 1 Úvodní přihlašovací stránka a přehled portfolia Tituly: V této části aplikace má uživatel možnost procházet všechny tituly, které vlastní nebo sleduje. U každého titulu je zobrazen název investičního titulu, místo, kde je obchodován, a změna za vybrané období. Období si stejně jako v celé aplikaci volí uživatel ze 4 možností v horní části obrazovky. Změna vývoje je vyjádřena dvěma hodnotami a to procentuální změna a absolutní změna. V případě kladného vývoje (růstu) jsou hodnoty podpořeny zelenou barvou, v opačném případě je to barva červená. Každý titul je také podpořen ikonkou, která znázorňuje zařazení do kategorie. Vlastní tituly jsou pro lepší orientaci lehce podbarvené. Tituly jsou seřazené dle nejvyšší procentuální změna. Řazení by si mohl uživatel změnit v sekci nastavení. 5

6 Uživatel si také může filtrovat tituly kliknutím na ikonu vpravo nahoře, kde si vybere, které kategorie se mu mají zobrazovat. Může si také vybrat Pouze moje tituly, což mu zajistí zobrazení pouze jeho investičních titulů. Obrázek 2 - Investiční tituly Detail titulu: Po kliknutí na položku ve výpisu titulů se uživatel dostane na detail daného titulu. V horní části této obrazovky si uživatel může opět změnit období, ke kterému jsou pak vztahovány všechny zobrazované údaje. Pod touto lištou má pak uživatel k dispozici hlavičku titulu, která je stejná, jako ve výpisu všech titulů. Následuje graf, kde je vizualizován vývoj za dané období. Na ose Y je hodnota titulu a na ose X pak časový vývoj. Pod osou X je ještě jednoduchý sloupcový graf znázorňující počet uskutečněných transakcí v čase (viz obrázek 4). 6

7 Uživatel může dotykem na graf zjistit reálnou cenu v bodě a počet uskutečněných transakcí, tyto data mu jsou zobrazovány horní části grafu v malém boxu. Pohybem prstu po grafu se hodnoty mění. Pod grafem pak následuje tabulkový výpis doplňkových dat jako počet vlastněných jednotek, nákupní cena u vlastněného titulu, výše dividendy, apod. Uživatel má také možnost uskutečnit prodej či nákup, kde bude muset vyplnit počet jednotek, transakci potvrdit a nakonec ještě zadat heslo. Po dohodě se zadavatelem není nutné tento scénář dále rozpracovávat. Obrázek 3 - Detail investičního titulu 7

8 Obrázek 4 - Detail grafu Zprávy: Po dohodě se zadavatelem, panem Soukupem, není nutné tuto část aplikace v tuto chvíli navrhovat. Bude se jednat o jednoduchou RSS čtečku finančních zpráv. Notifikace: Jednou z klíčových a inovativních funkcí aplikace je systém notifikací. Uživatel má možnost si na každý sledovaný titul nastavit notifikaci, kde definuje minimální a maximální hodnotu notifikace. Při překročení definovaného rozpětí pak aplikace vyvolá push zprávu, kde uživateli oznámí, který titul a jak překročil daný limit a vyvolá notifikaci aplikace (číslo v červeném kruhu v pravé horní části ikony aplikace). Číslo u notifikace označuje počet titulů mimo rozpětí. Uvnitř aplikace je pak počet těchto titulů znázorněn v dolní liště u položky notifikace opět číslem a v detailu notifikací červeným podbarvením. Uživatel v sekci notifikace klikne na ikonu + v horní části a následně vybere nativním ios selectem ze sledovaných titulů jeden. Následně se daný titul načte a on 8

9 nastaví rozpětí. V případě potřeby úpravy klikne ve výpisu notifikací na danou položku a může jí upravit ve stejné obrazovce, jako jí definuje poprvé. Obrázek 5 - Notifikace Nastavení: Po dohodě se zadavatelem, panem Soukupem, není nutné tuto část aplikace v tuto chvíli navrhovat. Počítám s tím, že v této sekci by si uživatel mohl vybírat zobrazované tituly a zařazovat je do kategorií a také jaké zprávy se mu mají v RSS čtečce zobrazovat. Druhá verze prototypu V druhé verzi prototypu jsem dal přednost maximální jednoduchosti a koncetraci údajů do malého prostoru. Byla odebrána zvláštní sekce pro notifikace a notifikace jsou přidávány přímo v detailu profilu. Zároveň je počítáno s natočením telefonu, čímž uživatel dostane data dá se říci na fullscreen. Otočením zpět se opět dostane na výpis. 9

10 U přehledu (Obrázek 6) byly vypuštěny, jako v celé aplikaci, kategorie a to z důvodu odlehčení. Tento přehled slouží pro jednoduchý úvodní vhled, kde uživatel hned vidí, zda se má radovat, či bát. Obrázek 6 - Přehled a tituly Jak můžete vidět na Obrázku 6 a 7, detail je realizován pomocí slideshow a to vybráním jedné položky ta se podbarví červeně. Titul, u kterého nastalo překročení povoleného rozpětí svítí červený vykřičník. 10

11 Obrázek 7 - Detail titulu Pro nastavení notifikace tentokrát nebyly využity slidery, ale klasické vstupní pole a zadání přes klávesnici. Obrázek 8 - Nastavení notifikace 11

12 Po naklopení telefonu v režimu prohlížení titulů se dané aktivní plátno slideshow zobrazí na fullscreen. Uživatel může prohlížet další plátna. Otočením zpět se dostane na klasický režim s výpisem titulů nahoře a pod tím detail titulu (Obrázek 7). Graf použitý pro vizualizaci bude na stejném principu jako je zpracován v předchozí verzi (viz Obrázek 4). Obrázek 9 - Otočení telefonu - nástin vizualizace dat 12

13 Testování Pro testování aplikace byla využita heuristická metoda s důrazem zejména na vizualizaci potřebných dat a rychlou dostupnost informací. Vzhledem k odbornosti obou osob byla aplikace podrobena i srovnání s ostatními již nyní dostupnými aplikacemi. Daniel Soukup zadavatel Funkce: bez připomínek Přehlednost: bez připomínek Ovládání: bez připomínek Vizualizace dat: bez připomínek Celkové zhodnocení: Kladně byla zhodnocena funkce notifikace titulů a také systém grafu v detailu titulu. Není nutné zpracovávat prodej/nákup a nastavení aplikace. Zaměřit se detailněji na možnosti vizualizace dat a rychlost přístupu k nim. Pavel Nevický odborný uživatel (investor) Funkce: - Uvítal by možnost seskupovat tituly dle investiční strategie a segmentu. - Ocenil by možnost přidat k vyvolané notifikaci informace o tom, jaké má přednastavené transakce u daného titulu. - U zpráv by bylo vhodné filtrovat pouze zprávy o sledovaných titulech (aplikace Bloomberg) Přehlednost: bez připomínek Ovládání: bez připomínek Vizualizace dat: - Není nutné vizualizovat objemy transakcí v detailu titulu (hlavní význam u vstupu na trh). - Absence údaje price/earnings a splatnost titulu v detailu titulu 13

14 - Většinou potřebuje sledovat max. 5 titulů v jeho případě není potřeba rozdělovat tituly do kategorií. Navíc obchoduje jen v určitém segmentu (komodity). Celkové zhodnocení: Pozitivně hodnocena byla funkce notifikací, která u investičních aplikací chybí. Bylo by dobé jí ještě doplnit o vizualizaci přednastavených transakcí (viz Funkce). Doporučení pro D4 - - Zpracování podnětů a návrhů z testování. Detailnější rozpracování hlavních scénářů. 14

Uživatelská dokumentace aplikace eportál

Uživatelská dokumentace aplikace eportál Uživatelská dokumentace aplikace eportál Strana 1 z 68 OBSAH 1. 2. 3. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8. Výchozí stránka - Přehled 5 Sekce profil

Více

Obsah 1. Získání obchodní aplikace... 3 2. Pracovní prostředí v obchodní aplikaci Metatrader 5... 7 3. Obchodování..... 35

Obsah 1. Získání obchodní aplikace... 3 2. Pracovní prostředí v obchodní aplikaci Metatrader 5... 7 3. Obchodování..... 35 1 Obsah 1. Získání obchodní aplikace... 3 1.1 Instalace programu... 3 1.2 Registrace demo účtu... 5 1.3 Přihlášení k již existujícímu účtu (demo/real)... 6 2. Pracovní prostředí v obchodní aplikaci Metatrader

Více

Průvodce aplikací e-broker

Průvodce aplikací e-broker Finanční skupina Fio průvodce základními úkony a možnostmi aplikace pro nové uživatele www.fio.cz Obsah 1. Jak se poprvé přihlásit do aplikace e-broker...3 2. Jak odblokovat on-line kurzy pro USA a SRN...4

Více

e-broker manuál internetové aplikace pro obchodování s akciemi

e-broker manuál internetové aplikace pro obchodování s akciemi e-broker manuál internetové aplikace pro obchodování s akciemi Obsah KAPITOLA 1. O APLIKACI E-BROKER........ 3 1.1 Požadavky na systém 4 1.2 Bezpečnost........4 KAPITOLA 2. ZÁHLAVÍ... 5 2.1 Trhy ČR, USA,

Více

Uživatelská příručka BusinessNet UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Uživatelská příručka BusinessNet UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Uživatelská příručka BusinessNet UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. BusinessNet Srpen 2014 OBSAH: 1 ÚVOD... 1 2 BEZPEČNOST NA PRVNÍM MÍSTĚ... 2 2.1 Bezpečnostní klíč TOKEN... 2 2.2 Mobilní

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka BusinessNet Internetové bankovnictví UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Aktualizace k 18.10.2007 Verze 1.40 Obsah: 1 Úvod... - 2-2 Bezpečnost na prvním místě... - 3-2.1 Bezpečnostní

Více

Centrála: HVB Bank Czech Republic a.s. nám. Republiky 3a/2090, P. O. Box 48, 110 00 Praha 1 tel.: 800 122 224, www.hvb.cz, www.online.hvb.

Centrála: HVB Bank Czech Republic a.s. nám. Republiky 3a/2090, P. O. Box 48, 110 00 Praha 1 tel.: 800 122 224, www.hvb.cz, www.online.hvb. Centrála: HVB Bank Czech Republic a.s. nám. Republiky 3a/2090, P. O. Box 48, 110 00 Praha 1 tel.: 800 122 224, www.hvb.cz, www.online.hvb.cz B 19/1206 Uživatelská příručka Online Banking Internetové bankovnictví

Více

Uživatelská dokumentace. Watt. verze 1.0 2003 Cominfo a.s.

Uživatelská dokumentace. Watt. verze 1.0 2003 Cominfo a.s. Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace Watt verze 1.0 2003 Cominfo a.s. Obsah OBSAH: 1. CO JE TO WATT?...3 1.1. ZÁKLADNÍ POJMY...3 2. SPUŠTĚNÍ APLIKACE...5 2.1. VOLBA JAZYKA...5 2.2. PŘIHLÁŠENÍ

Více

školení jaro 2008 dokumentace

školení jaro 2008 dokumentace školení jaro 2008 dokumentace řešení složitých procesů malých a středních firem informační systém SOFT-4-SALE I. DEN č t v r t e k 1 0. 4. 2 0 0 8 P R O G R A M Š K O L E N Í 09:30 09:45 ZAHÁJENÍ ŠKOLENÍ

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Testování použitelnosti uživatelského rozhraní e-shopů. Michal Semerád

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Testování použitelnosti uživatelského rozhraní e-shopů. Michal Semerád Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Testování použitelnosti uživatelského rozhraní e-shopů Michal Semerád Bakalářská práce 2008 Poděkování: Touto cestou bych chtěl poděkovat panu Ing. Martinovi

Více

Uživatelská příručka. HelpDesk

Uživatelská příručka. HelpDesk Uživatelská příručka HelpDesk 2 HelpDesk 2014 Obsah 1. Úvod... 4 2. Základní popis aplikace... 5 2.1. Přihlašovací stránka... 5 2.2. Standardní funkce... 5 2.3. Vstupní stránka... 8 2.4. Aplikace pro mobilní

Více

Návod pro hráče k manažerské simulační hře Unisim

Návod pro hráče k manažerské simulační hře Unisim Obsah Úvod... 4 A. Seznámení se simulační hrou Unisim... 4 A.1 Základní princip simulační hry... 4 A.2 Provozní řešení simulační hry... 6 A.2.1 Vybavení hráčů... 6 A.2.2 Počty firem a počty hráčů... 6

Více

BE-ON-ROAD 3.9 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

BE-ON-ROAD 3.9 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA BE-ON-ROAD 3.9 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA i 1. SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY... 3 1.1. PODPOROVANÉ OPERAČNÍ SYSTÉMY... 3 1.2. POŽADAVKY NA HARDWARE... 3 2. INSTALACE... 4 2.1. INSTALACE PŘES BE-ON-ROAD WIZARD... 4 2.2.

Více

BE-ON-ROAD 3.7 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

BE-ON-ROAD 3.7 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA BE-ON-ROAD 3.7 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA i 1. SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY... 3 1.1. PODPOROVANÉ OPERAČNÍ SYSTÉMY... 3 1.2. POŽADAVKY NA HARDWARE... 3 2. INSTALACE... 4 2.1. INSTALACE PŘES BE-ON-ROAD WIZARD... 4 2.2.

Více

OBSAH: Kapitola č. 1 Úvod...5

OBSAH: Kapitola č. 1 Úvod...5 OBSAH: Kapitola č. 1 Úvod...5 1) Práce s příručkou...5 2) Popis aplikace...5 3) Doporučená konfigurace...5 a) Intranetový / internetový server...6 b) Stanice sítě...6 4) Licenční podmínky...6 Kapitola

Více

Uživatelská příručka Autor: Ing. Marek Bielko a Marek Klimša Verze dokumentu: 1.5 Kompatibilní s verzemi: 5.x Datum poslední aktualizace: 10.7.

Uživatelská příručka Autor: Ing. Marek Bielko a Marek Klimša Verze dokumentu: 1.5 Kompatibilní s verzemi: 5.x Datum poslední aktualizace: 10.7. Uživatelská příručka Autor: Ing. Marek Bielko a Marek Klimša Verze dokumentu: 1.5 Kompatibilní s verzemi: 5.x Datum poslední aktualizace: 10.7.2009 Obsah 1 Úvodem 3 2 O aplikaci 3 Finanční analýza 3 Finanční

Více

Uživatelská příručka. www.aponia.com

Uživatelská příručka. www.aponia.com Uživatelská příručka www.aponia.com 1. SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY... 5 1.1. PODPOROVANÉ OPERAČNÍ SYSTÉMY...5 1.2. POŽADAVKY NA HARDWARE...5 2. INSTALACE... 6 2.1. INSTALACE PŘES APONIA WIZARD...6 2.2. INSTALACE

Více

CarControl. Uživatelská a administrační příručka. verze 7.4-12. 06. 2009. Uživatelská a administrační příručka O 2 CarControl

CarControl. Uživatelská a administrační příručka. verze 7.4-12. 06. 2009. Uživatelská a administrační příručka O 2 CarControl CarControl Uživatelská a administrační příručka verze 7.4-12. 06. 2009 2007 Telefónica O 2 Czech Republic, a.s. Úvod 1 Obsah Úvod 5 Nastavení internetového prohlížeče... 5 Blokování automaticky otevíraných

Více

Modul Konfigurace. Obsah

Modul Konfigurace. Obsah Modul Konfigurace Obsah Popis modulu... 3 Přístup k modulu... 3 Konfigurace zařízení... 3 Popis sekce... 3 Přehled zařízení... 3 Přidání nového zařízení do systému... 4 Přidání kamery... 4 Přidání zařízení...

Více

ibyznys - internetový obchod a objednávkový systém definice systému

ibyznys - internetový obchod a objednávkový systém definice systému ibyznys - internetový obchod a objednávkový systém definice systému Úvod do elektronického obchodování Elektronické obchodování prostřednictvím celosvětové internetové sítě prošlo v předchozích letech

Více

Obsah. ifondy.cz Manuál k prostředí. Provozovatelem serveru ifondy.cz je stále KZ Finance, spol. s r.o, která uvítá vaše věcné připomínky.

Obsah. ifondy.cz Manuál k prostředí. Provozovatelem serveru ifondy.cz je stále KZ Finance, spol. s r.o, která uvítá vaše věcné připomínky. Servírujeme nové ifondy.cz Nové ifondy jsou svým záběrem nyní širší a jak se dočtete dále, aplikace Moje portfolio Vám nabídne práci nejen s podílovými fondy, ale také s akciemi ze SPAD, či stavebním spořením

Více

ZK SKLAD MINI. Úvod. Základní vlastnosti programu. verze 2.45. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit

ZK SKLAD MINI. Úvod. Základní vlastnosti programu. verze 2.45. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit sq ZK SKLAD MINI verze 2.45 Uživatelská dokumentace programu Úvod Základní vlastnosti programu Jednoduchost ovládání - umožňuje obsluhu i málo zkušeným uživatelům bez nutnosti většího zaškolování. Vzhledem

Více

Manuál programu SendMails

Manuál programu SendMails Strana I Manuál programu SendMails Part I O programu SendMails 1 1 Instalace... 2 2 Registrace... 2 3 Kontakt... 3 Part II Práce s programem 3 1 Způsob... zasílání zpráv 5 Přes SMTP server... 5 Kde získat

Více

HOTEL TIME, a.s. Manuál Start verze systému HotelTime

HOTEL TIME, a.s. Manuál Start verze systému HotelTime HOTEL TIME, a.s. Manuál Start verze systému HotelTime OBSAH 1. Úvod... 4 1.1. Jak začít... 4 1.2. Přihlášení do systému... 5 1.3. Odhlášení ze systému... 6 1.4. Demoverze... 7 1.5. Minimální a doporučené

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

Dokumentace. k modulu. podnikový informační systém (ERP) Business Intelligence

Dokumentace. k modulu. podnikový informační systém (ERP) Business Intelligence Dokumentace k modulu podnikový informační systém (ERP) Obsah Představení modulu...3 Architektura modulu... 3 Příklad analýzy... 3 Analýzy...4 Vytvoření analýzy... 4 Práce s analýzou... 5 Ovládací tlačítka...5

Více

CCS MONITOR SYSTÉM PRO SPRÁVU A SLEDOVÁNÍ VOZIDEL

CCS MONITOR SYSTÉM PRO SPRÁVU A SLEDOVÁNÍ VOZIDEL CCS MONITOR SYSTÉM PRO SPRÁVU A SLEDOVÁNÍ VOZIDEL strana 1 / 77 Obsah: Stručný popis produktu...3 Hlavní výhody systému CCS Monitor...3 Základní informace o programu...4 Hlavní vlastnosti programu...4

Více

KLIENTSKÝ PORTÁL PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE

KLIENTSKÝ PORTÁL PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE KLIENTSKÝ PORTÁL PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE BŘEZEN 2015 Obsah 1. Úvod... 3 1.1. Dostupnost a historie dat... 3 2. Než začneme... 4 2.1. Registrace... 4 2.2. Přihlášení... 6 3. Domovská stránka... 7 4. Orientace

Více

WinSKL. Skladové hospodářství. Verze programu 5.35 pro Windows. Příručka supervizora

WinSKL. Skladové hospodářství. Verze programu 5.35 pro Windows. Příručka supervizora WinSKL Skladové hospodářství Verze programu 5.35 pro Windows Příručka supervizora Copyright Gordic spol. s r.o. Jihlava prosinec 2000 1 2 Obsah 1. ÚVOD... 7 1.1 PŘEDMLUVA... 7 1.2 KOMPATIBILNÍ VERZE EKONOMICKÝCH

Více

Sunnysoft s.r.o. Manuál mreports. Uživatelská příručka

Sunnysoft s.r.o. Manuál mreports. Uživatelská příručka Sunnysoft s.r.o. Manuál mreports Uživatelská příručka Tato dokumentace se vztahuje k verzi mreports z ledna 2014, dostupnost některých funkcí závisí na konkrétní použité verzi magenta, zákaznických úpravách

Více