Studijní materiály k e-learningovému kurzu. Zákonitosti komunikačního procesu a způsoby pozitivní komunikace

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Studijní materiály k e-learningovému kurzu. Zákonitosti komunikačního procesu a způsoby pozitivní komunikace"

Transkript

1 Studijní materiály k e-learningovému kurzu Zákonitosti komunikačního procesu a způsoby pozitivní komunikace 2013 RENTEL a.s. Odborné praxe jsou realizovány v rámci klíčové aktivity Odborné praxe CS studenti VŠ projektu Budoucnost technických oborů reg.č.: CZ.1.07/2.4.00/ , jehož příjemcem je VUT v Brně.

2 Obsah 1. Komunikace Komunikace a sociální interakce Komunikace jako proces Formy komunikace Formy komunikace Verbální komunikace Základní principy verbální komunikace Neverbální komunikace Pojem neverbální komunikace Typy neverbálních projevů Složky neverbální komunikace Mimika Gestika Postoj a pohyb těla Oční kontakt Doteky Pachy a vůně Proxemika Image Paralingvistika Paralingvistika Naslouchání Aktivní naslouchání Zlozvyky v naslouchání Komunikační bariéry Doporučená literatura

3 1. Komunikace Komunikace obecně Cílem této kapitoly je seznámit se základní obecnou charakteristikou pojmu komunikace, historií tohoto pojmu a základními principy a funkcemi komunikace jako dynamického procesu. 1.1 Komunikace a sociální interakce Naše potřeba komunikovat patří k základním životním potřebám, neboť člověk je tvor společenský a jako takový se nutně musí dorozumívat. Každé naše chování je komunikací. Pokud žijeme komunikujeme. Vždy dáváme najevo nějaké sdělení, jen jeho podoba může být velice rozmanitá. Komunikujeme, i když vůbec nic neříkáme! Počátek naší komunikace souvisí s okamžikem našeho narození. Nelze nekomunikovat. Komunikace končí stejným okamžikem, kdy končí náš život na tomto světě. Komunikace není nic statického, jedná se o DYNAMICKÝ proces, mění se v čase a je závislá na řadě podmínek a vlivů, jak vnějších, tak vnitřních proměnných. Nadřazenějším pojmem slovu KOMUNIKACE je pojem SOCIÁLNÍ INTERAKCE. Aktivity každého člověka jsou výsledkem i příčinou aktivity jiných lidí. Interakce se může projevovat v pozitivní podobě formou kooperace, participace, koordinace, konsensu, akomodace či asimilace. V negativní podobě jako kompetice, rivalita, diskriminace, segregace, konflikt, boj či ostrakismus. 1.2 Komunikace jako proces V psychologickém významu komunikace jde ještě o něco navíc. Jde o: sebeprezentaci a sebepotvrzování, o vyjádření postojů, o ovlivňování druhých, o znesnadňování či usnadňování porozumění. Komunikovat znamená vysílat i přijímat signály, kódovat je i dekódovat je. Komunikace je proces tvoření sdíleného porozumění. Vzájemné pochopení významu slov účastníky komunikace vede ke srozumitelnému zaujetí postoje ke sdělení.lidé chápou stejnou informaci odlišně.

4 Pochopením, co informace pro druhého znamenají vede k pochopení zaujatého postoje. Komunikace mezi partnery je tím efektivnější, čím více myšlenek spolu vysílají a sdílejí. Společné sdílení někdy narazí na bariéru v podobě nezvládnutých odlišností mezi partnery. Komunikace probíhá na styčných plochách a je na nás jakou tuto styčnou plochu vytvoříme. Úspěch v procesu komunikace závisí na schopnosti podat srozumitelně patřičné informace. Cílem je sdělování srozumitelných významů. INFORMACE MYŠLENKY KOMUNIKAČNÍ PROCESY Komunikace mezi partnery je tím efektivnější, čím více společných myšlenek aktéři komunikace mezi sebou sdílejí, tzn. čím více si rozumějí po obsahové stránce. Hovoříme o vytvoření styčných ploch, které jsou v jakémkoliv jednání velice důležité. Není nepodstatné, že by všichni účastníci komunikace měli zůstávat pokud možno ve věcné rovině (fakta) a nenechat se strhnout do jednání ve vztahové rovině (emoce). Stejně tak je pro nás důležité umět odhadnout styl jednání lidí a také jejich životní postoje. Dobrá komunikace je základním předpokladem úspěšného jednání každého jedince. Je to základ sociálních dovedností.

5 2 Formy komunikace V této kapitole se dozvíte, kolik možných způsobů rozdělení komunikace existuje a podle jakých faktorů ji rozdělujeme. Povíme si také něco o rozdělení komunikace na verbální, neverbální a další formy, kterými, ať chceme či nechceme, stejně komunikujeme. Zdůrazníme zásadní pravidla pomáhající nám se mezi sebou dohodnout. 2.1 Formy komunikace Nejzákladnější dělení: sdělení vyjadřujeme a ostatní vnímají, že 7 % verbálně, 38% vokálně (paralingvistika neboli charakteristiky hlasu), 55% nonverbálně. KOMUNIKACE = spojení, sdělování si navzájem, dorozumívání se. Zahrnuje: verbální komunikace, neverbální komunikace, paralingvistika (práce s hlasem), naslouchání, ticho.

6 3 Verbální komunikace V rámci bližšího seznámeni se s verbální komunikací si ujasníme co v sobě vlastně zahrnuje, jaké prvky hrají důležitou pozitivní roli při dorozumívání se.jak hovořit a jaká slova či věty používat, abychom byli pro své okolí co nesjrozumitelnější. 3.1 Základní principy verbální komunikace Rozlišujeme ji na : 1. psanou, 2. mluvenou, 3. živou, 4. reprodukovanou. Verbální komunikace je nezbytnou součástí života lidí ve společnosti a nutnou podmínkou myšlení. Význam slov je však vždy dotvářen neverbálními složkami komunikace a charakteristikami hlasu. Naše představy o objektu nebo předmětu, o kterém hovoříme nejsou nikdy úplně stejné nebo přesné jako u partnera, neboť každý z nás má jiné zkušenosti i představy, přes které přijímané informace filtrujeme. Slovní sdělování Principy efektivního slovního sdělování: Včas si rozmyslete obsah sdělení. Je dobré mít jasně stanovený cíl sdělení v podobě stručných dvou maximálně tří jednoduchých vět.tomuto říkáme klíčové sdělení nebo také hlavní myšlenky sdělení. Vymezte si klíčové body sdělení. Jejich podoba by měla mít jasná, stručná, srozumitelná, přijatelným slovníkem. Promyslete si pořadí, v jakém o klíčových sděleních budete hovořit. Zvolte přiměřený styl k obsahu sdělení. Příklad : Budu li někoho kárat za špatně odvedený úkol nebudu se u toho usmívat a vtipkovat. Hovořte vždy srozumitelně. Zvažte k jakému publiku či partnerovi hovoříte, jakým výrazům bude rozumět. Pokud si nejste jistě zda porozumí, raději se těmto slovům vyhněte.pozor na odbornou terminologii. V jedné větě sdělte maximálně 1-2 podstatné myšlenky. Větší množství partner není schopný pojmout.

7 Tvořte krátké jednoduché věty. Vyvarujte se složitých souvětí. Používejte parafrázování. Tj. svými slovy zopakujte to, co Vám partner v komunikaci sdělil tak, aby vám odsouhlasil, že tak to právě myslel. Slova vyvolávající důvěru Důležité, mimořádné, klíčové, neobvyklé, podstatné, pozoruhodné, překvapivé, příjemné, významné, zajímavé, zvláštní. Slova vyvolávající nedůvěru Dramatický, hrozný, nejistý, podezřelý, problematický, varovný, rizikový, kritický, dokonalý, neuvěřitelný, perfektní, senzační, skvělý, úžasný, vynikající.

8 4 Neverbální komunikace Tato kapitola nám odhalí všechny typy neverbálních projevů a jejich vliv na důvěryhodnost našeho sdělení. Dostanete základní doporučení pro používání gest, výrazů, pohybů a postojů těla, které by vám měli pomoci efektivněji sdělovat informace i prožitky a zároveň by jste se mohli naučit rozklíčovat sdělení druhých nejen podle toho, co a jakými slovy říkají, ale také podle toho, jakými neverbálními projevy svá slova doprovázejí. 4.1 Pojem neverbální komunikace Jinak také: řeč těla, mimoslovní vyjadřování, metakomunikace, nonverbální komunikace Umění posoudit člověka v dané situaci je nejen věcí intuice, ale také schopnosti všímat si a číst nonverbální projevy a stavět je do souvislostí se sdělovaným obsahem. Verbálně sdělujeme: informaci Nonverbálně sdělujeme: postoje a emoce Nonverbální projevy souvisí se vzdělaností, prestiží a společenským statusem jednotlivce. Většinou platí, že čím je člověk vzdělanější tím má širší slovní zásobu a tedy bohatší slovník a méně používá gestikulaci. Ale nemusí to být pravidlem. Řeč našeho těla: působí podvědomě, na emoce a komentuje význam slov v souladu i v protikladu, s tím co sdělujeme. Poprvé zkoumaná v 60. letech. Vysíláme asi milion nonverbálních signálů. Má dvojí význam: 1. umožňuje poznání pocitů druhých, 2. umožňuje vytvoření pozitivního dojmu.

9 Vlastnosti neverbální komunikace: a) je fylogeneticky starší, b) je méně kontrolovaná, c) je méně kontrolovatelná, d) je nepřesná, může mít více významů, e) je více emoční, f) je propracovanější než slovní sdělování. 4.2 Typy neverbálních projevů Symboly - všeobecně srozumitelná gesta jsou to gesta, která lze přímo a často i jednoznačně přeložit do řeči slov. Například prsty do V jako symbol vítězství, prst na ústech jako symbol pro ztišení, vztyčený palec jako symbol je to v pořádku nebo to se povedlo Ilustrátory - gesta zdůrazňující sdělení jsou spojeny s řečí, zdůrazňují slova nebo fráze, naznačují vztahy, ilustrují řeč. Tato gesta jsou nejvíce ovlivněna naší povahou, temperamentnější lidé většinou používají i více gest- ilustrátorů. Příkladem ilustrátoru může být naznačení velikosti roztažením rukou, sevření ruky v pěst pro zvýraznění důrazu, seknutí hranou ruky do dlaně druhé ruky pro ilustraci oddělení dvou částí od sebe apod. Regulátory - projevy ovlivňující partnera jsou gesta usměrňující komunikaci, signalizují změnu nebo alespoň touhu po změně. Často mají důležitý význam při zahájení a ukončení komunikace. Nejčastějším regulátorem při zahájení komunikace je podání ruky. Rychlé kývání hlavou může řečníkovi signalizovat, že by měl ukončit svou řeč nebo se posunout k dalšímu projednávanému bodu. Vztyčený prst naznačuje přání převzít slovo (ve škole se hlásíme). Lehký dotyk rukou při hovoru může znamenat touhu vstoupit do hovoru nebo zastavení řečníka. Vyjednavač či mediátor vědomě může používat regulátorů při přidělování slov stranám, při touze přerušit výklad partnera ve vyjednávání nebo jedné strany konfliktu. Také si všímá regulátorů u stran jako je touha vstoupit do hovoru, k se něčemu vyjádřit, pochopení či nepochopení druhé strany, přijatelnost či nepřijatelnost návrhu. Adaptéry - projevy niterných emocí podvědomě používáme pro zvládnutí našich pocitů a reakcí, které se zpravidla objevují ve stresových situacích. Příkladem může být tření zátylku, mnutí ušního

10 lalůčku, tahání za řetízek, upravování účesu, upravování uzlu na kravatě, hraní si s brýlemi, různé dotyky vlastního obličeje atd. Příkladem může být tření zátylku, mnutí ušního lalůčku, tahání za řetízek, upravování účesu, upravování uzlu na kravatě, hraní si s brýlemi, různé dotyky vlastního obličeje atd. 4.3 Složky neverbální komunikace Neverbální komunikace zahrnuje: mimika, gestika, postoje a pohyby, oční kontakt, doteky, proxemika, pachy a vůně, image. Pro dobré porozumění se snažte: mít přirozený uvolněný výraz, omezit rušivá gesta, udržovat oční kontakt, potvrzovat řeč partnera úsměv, přikyvování, zaujmout přiměřenou vzdálenost a postoj, o komunikační syntonii napodobování partnera. 4.4 Mimika Mimika pohyb obličejových svalů, výraz tváře Nejdůležitější je ÚSMĚV. Tím dáváme najevo, že druhého rádi vidíme, že jej vítáme, že jsme pozitivně naladěni ke kontaktu. Měl by být upřímný, nenucený, přirozený.

11 Chyby: škleb číslo 6. Nacvičený umělý úsměv, vynucený úsměv, přehnaný, podlézavý úsměv. Můžeme také poznat opak - nenáladu, smutek, bolest, naštvání, vztek, apod,. Vyjadřovat svou mimikou tyto postoje není dobrý začátek kontaktu..je-li nám však na duši špatně buďme ve svém soukromí otevření, do profesionálních rolí se však zabývání soukromými problémy nehodí. 4.5 Gestika Použití vhodných gest úsměv, podání ruky, oční kontakt může vzbudit sympatie k dané osobě. Správná interpretace signálů je cennou informací o druhé osobě o emocích, postojích, osobnosti. Gestika pohyby rukou, má mnoho kulturních významů Rozlišujeme gesta: 1. Univerzální Mnoho gest a pohybů jsou dány kulturou a prostředím. Některá gesta v jiné společnosti a v jiném prostředí mají zcela odlišný význam.všichni jim v dané kultuře rozumí, např. odmítnutí kroucením hlavy, přikyvování na důkaz souhlasu, pohrožení pomocí vztyčeného prstu, atd. Příklady: úsměv, povytažení obočí, pokrčení ramen něco nevíme, přikyvování při souhlasu, kroucení hlavou při nesouhlasu, pohyb ukazováčku jako kárání dítěte, atd. 2. Vrozená Zjištěno u slepců, kteří používají stejná gesta jako vidící. Obtížnost spočívá v interpretaci signálů nonverbální komunikace v celém komplexu nelze zjednodušovat a paušalizovat. Příklad: Zkřížené ruce na prsou mohou znamenat je mi zima nebo nesouhlasím s tím co říkáš. 3. Uzavřená celé své tělo uzavřeme nejčastěji zkřížením rukou i nohou přes sebe, dáváme najevo nesoulad, nesouhlas, nepohodu. 4. Otevřená celým tělem jsme přístupni naslouchat a sdílet názory druhého, ruce máme volně podél těla nebo na stole, žádné křížení, náklon směrem k partnerovi.

12 5. Polozavřená nebo polootevřená jsou směsicí obou, kdy se více přikláníme k jednomu či druhému rozlišení.nebojte se používat gest, dávají projevu dynamiku. Zesilují, podtrhují to, co říkáme, přímo ukazují to, co říkáme (množství, rozdíl, odmítání, otevřenost...). Chyby: a) gesta příliš nadšená, b) gesta slabá, nebo chybějící, c) ruce v obličeji, podpírání hlavy, píchání prstem do partnera, d) tiky (okusování, žmoulání). Gesta dlaní Proto: Otevřená dlaň pravdomluvnost, upřímnost a vstřícnost. Dlaň dolů moc, kterou máte, autoritativní přístup. Dlaň nahoru měkkost, nestojíte si za svým příkazem plně. Sevřená dlaň, vysunutý ukazováček extrém jedná se přímo o hrozbu. 1. mějte gesta pod kontrolou, 2. stůjte s rukama po stranách, 3. užijte ruce ke zdůraznění bodů - můžete ilustrovat, podtrhávat význam slov, 4. vyhněte se vypichování ukazováčkem do lidí, ale otevřete ruce jako otevřenost k posluchači, 5. gesta jednou rukou podtrhují smysl, 6. ruce často pohybem strhávají pozornost. Složitost gest a celé neverbální komunikace spočívá v tom, že neexistuje jen jeden správný výklad významu dané řeči těla. (Například se mohu uzavírat celým tělem a vůbec to nemusí znamenat, že nesouhlasím, ale mohou mně bolet záda nebo třeba být zima.)

13 4.6 Postoj a pohyb těla Ukazuje celkovou aktivitu a naší sebedůvěru, vašeho sebevědomí a sebejistoty. je vyjádřením důvěryhodnosti k vám, Pro správné držení těla platí: 1. Zatáhněte břicho a zadní část těla. 2. Mějte těžiště spíše vpředu. 3. Stůjte rovně, se vztyčenou hlavou, pozor na bradu 4. Nohy na zemi mírně od sebe. 5. Záda rovná a ramena uvolněná (neochablá) mírně dozadu. 6. Není třeba se klátit - pohupovat dopředu a dozadu. 7. Pohybujte se přirozeně nebuďte toporní a nepůsobte nepohodlně. 8. Pracujte na odstranění manýr (drbání se ve vlasech, posunování brýlí, tření nosu...). Chyby: 1. neklid, přehnaná rychlost, útočnost, 2. nejistota, zmatek, 3. kolébání, tanec, 4. plachost. 4.7 Oční kontakt Oční kontakt pohled do očí a na tvář zvyšuje naší opravdovost Přímý - dostatečný kontakt (asi 2/3 společného času). Upřímný pohled - sympatie. Chyby: 1. Roztěkaný pohled (podlaha, strop, nos, čelo). 2. Chybějící - nedostatečný kontakt očima. 3. Zastrašující - tvrdý až agresivní pohled.

14 4.8 Doteky Říká se: "chcete-li být lidem blíže dotýkejte se jich." Ovšem toto nelze brát doslova. Nejčastějším dotykem, formálně schvalovaným je PODÁNÍ RUKY. Je vhodné na počátku kontaktu, ale i na jeho konci. 4.9 Pachy a vůně I tímto lze mezi komunikovat. Vše co je nám příjemné v nás vyvolává libý dojem a potřebu všimnout si daného, v tomto případě voňavého jedince. (Stačí, milé dámy, když po ránu cestou do práce nastoupí čerstvě oholený a něčím decentně navoněný muž a už vzbudí naši pozornost. Otočíme se a ještě začucháme.stejné je to u mužů s dámami.) Jen složité je rozmanitost vůní a reakcí, která v každém jednotlivci vyvolávají. To co je pro někoho velice příjemná a svěží vůně může u druhého vzbuzovat přesně opačné pocity. Proto vždy přiměřeně. A nic nepřehánějte. Přesně opačné pocity a reakce vyvolává člověk zapáchající, kdy jsme schopni i vystoupit z dopravního prostředku a jet tím dalším, než snášet tato příkoří Proxemika Proxemika = vzdálenosti Každý jedinec má kolem sebe několik rovin vzdáleností: Intimní V první, která je nejbližší a nazýváme jí rovinou intimní sneseme ty lidi, kteří jsou nám velice blízcí, např. manžel, manželka, milenec, milenka, děti, rodiče. Mluvíme o rovině ve vzdálenosti do +-50 cm. V případě, že se nám do této bubliny naboří cizí lidé, např. v metru či jiném dopravním prostředku vzrůstá v nás pocit nepříjemnosti situace a často i agresivity. Osobní Druhá zóna je nazývána osobní a jedná se o vzdálenost cm od nás. Je to vzdálenost vhodná na podání ruky. V této rovině potkáváme kolegy a spolupracovníky, kamarády a přátele. Sociální

15 Třetí rovinou je rovina sociální, zde se udává vzdálenost od cm dál. Zde potkáváme sousedy, míjíme se v obchodech či na úřadech. Veřejná Čtvrtou rovinou je veřejná a sem patří vše co potkáme ve vzdálenosti od 3 m od nás. Udržujeme dostatečnou, nás nikterak neohrožující vzdálenost. Obecně platí, že čím je nám druhý člověk nesympatický, či ohrožující, tím větší vzdálenost od něj potřebujeme pro svůj pocit pohody. Každý má svou vzdálenost v jednotlivých rovinách specifickou a daná čísla jsou jen statisticky daným průměrem. Je dobré o sobě vědět, zda má intimní a osobní bublina je v průměru nebo zda je od něj nějak významně odchýlená.to se totiž může projevit v každodenním kontaktu s lidmi, kdy se od vás mohou vzdalovat ( mačkáte-li se na ně příliš) nebo přibližovat ( jste-li od nich příliš daleko), v tomto případě hovoříme o tzv. proxemickém tanci Image Každá profesionální role vyžaduje určitá někdy někde psaná, jinde nepsaná, ale přesto očekávaná pravidla, či normy toho jak vypadám, co na sobě nosím, jak se češu či jinak zdobím. Vždy bych měl mít na mysli to, abych vyvolával správný dojem jako ten, kým mám být v očích partnera. NEZAPOMÍNEJTE NA DETAILY! 1. respekt k úrovni oblečení klienta (stejně, nebo o málo lépe), 2. vyčištěné, nesešlapané boty, 3. upravený účes, nemastné vlasy, 4. čisté, vyžehlené a vhodné oblečení, 5. čisté nehty, 6. barevná sladěnost, 7. pohodlnost oblečení, 8. hygiena (nehty, make-up), 9. vhodná aktovka, kufřík, diář, pero a jiné doplňky. Chyby: 1. nápadné ozdoby a mnoho ozdob (prsteny), 2. u žen úzké sukně, minisukně, hluboké výstřihy, holá ramena, prosvítající spodní prádlo, apod., 3. Sandály, otevřená ležérní obuv, zavazadlo nesladěné s profesí, více než jedno zavazadlo.

16 Image tvoří: pověst, fyzický vzhled, oblečení, doplňky, slovník a způsob řeči, neverbální komunikace, grafický projev, chování před klienty i spolupracovníky, chování mimo místnost, projevované postoje.

17 5 Paralingvistika Paralingvistika, neboli práce s hlasem, nám pomáhá být srozumitelnější ostatním. Učí nás hovořit tak, abychom jasně určili, co je důležité a co nikoliv. Učí nás dělat naše projevy zajímavé a pro ty, kteří nám naslouchají dynamické. 5.1 Paralingvistika Paralingvistika = práce s hlasem Vokální charakteristiky zahrnují: hlasitost, výška tónu, rychlost řeči, plynulost řeči (pauzy), frázování (členění řeči), intonace (melodie,) objem řeči, chyby slovní vata, přeřeky, eehhm apod., správnost výslovnosti. Hlas by měl být: 1. energický, 2. znělý, 3. bez řečových vad, dýchejte tak, aby vám stačil dech až do konce věty. Chyby: 1. monotónnost, 2. šepot nebo hřmění, 3. zvyšování melodie na konci věty (jako při otázce), 4. nejistota v klíčových momentech (např. při vyslovení ceny), 5. výplňková slova, hybridy (tedy, hm, vlastně, že?).

18 Závěr 1. Obecně platí, že bych se vždy měl přizpůsobovat svému partnerovi v komunikaci. 2. To znamená, pokud partner hovoří pomalu a zvažuje každé slovo a já o sobě vím, že jsem rychlý, dynamický, někdy až zbrklý typ, měl bych se v tomto jednání s tímto partnerem zklidnit sebe, svou řeč, svá gesta a vše s tím související zpomalit.

19 6 Naslouchání Kapitola o naslouchání nás upozorní na zásadní přínos umění naslouchat a tím je zjištění skutečných postojů a názorů hovořícího. Nejde o to, že bychom měli vždy souhlasit s tím, co nám hovořící říká, ale měli bychom se naučit být empatičtí a porozumět potřebám druhého. Co a jak vám může pomoci se dočtete v této kapitole. 6.1 Aktivní naslouchání Aktivním nasloucháním dávám najevo, že skutečně poslouchám. Při naslouchání se dozvíte mnohdy mnohem více, než kdybyste se ptali. Aktivní naslouchání je jediný způsob, jak zjistit skutečné názory, postoje a pocity druhého a porozumět jeho potřebám. Nejde o diskusi, ani o polemiku. Cílem naslouchajícího není přesvědčit druhého nebo uplatnit vlastní názory a postoje. Cílem je porozumět pokud možno přesně tomu, co druhý říká a vcítit se do toho, co prožívá. Aktivní naslouchání má trojí význam: 1. buduje atmosféru, 2. vytváří důvěrný vztah, 3. poskytuje informace. Verbálně toto naslouchání dávám najevo použitím vět a slov jako: Skutečně? To je zajímavé! Chápu vás. Tomu rozumím. To bych taky udělal. apod. Neverbálně: kývám hlavou, sleduji očima, používám mimiku a gestiku. Význam naslouchání: 1. Získáte informace 2. Budujete důvěru a vztah s partnerem 3. Vytváříte atmosféru 4. Kvalitní rozhodování a zřetelná komunikace záleží na kvalitě naslouchání.

20 Kvalitativně odlišné fáze naslouchání: slyším nedbám přítomnost pouze fyzická, slyším rozumím druhá strana je ujišťována o porozumění hl. mimoslovně, aktivně naslouchám dáváme aktivně najevo, že rozumíme a jakým způsobem. Pro správné naslouchání je potřeba: 1. umět se koncentrovat během delšího časového úseku, 2. schopnost a ochotu pochopit názor nebo stanovisko partnera, 3. schopnost číst mezi řádky, dávat do souvislostí. Jak vytvořit příznivou atmosféru? Radí pan D. Carnegie: Buďte bedlivými posluchači! Buďte bedlivými posluchači! Ptejte se na to, co vykonal! Ptejte se na věci, na které druhý rád odpovídá! Nechte ho vyprávět o sobě! Aktivní přístup k naslouchání: 1. necháváme řečníka domluvit, 2. průběžně dáváme najevo zájem, 3. udržujeme kontakt očima, 4. přikyvujeme, 5. nerozptylujeme se jinými podněty, 6. vžíváme se do druhého a jeho pocitů. 6.2 Zlozvyky v naslouchání Naslouchání není zdvořile předstíraná pozornost, ale citlivé vnímání projevů partnera. Komunikační zlozvyky při naslouchání: přerušování a netrpělivé skákání do řeči, čtení myšlenek vkládání vlastních významů do řečeného, nereagování na sdělení - chybí oční kontakt (strnulost, otáčení se zády...),

21 místo porozumění rychlé hodnocení druhé osoby ( to je tím,že jsi líny...), nenasloucháme jen to hrajeme, nesoustředíme svou pozornost, zapomeneme myšlenku či důležitý údaj, dáváme najevo svou nadřazenost, jsme v zajetí svých vlastních problémů a emocí, předem se soustředíme na něco a ostatní nám unikne, dokončujeme za partnera to, co on sám chtěl doříci, děláme jiné aktivity, mluvíme sami, jsme neteční, místo naslouchání udílíme rady ( udělal bys nejlépe... ) Překážky: neschopnost koncentrace nedostatek zájmu soustředění se na další bod zaujatost vlastními či cizími názory Doporučení: naslouchejte faktům, ale i pocitům (jednáte s prožívajícími lidmi) reagujte nejdříve na pocity a pak na fakta naslouchejte i tomu, co nebylo řečeno (často je to stejně významné) nepřerušujte slovy já také nerozumíte-li přesně klidně požádejte o opakování zúčastněte se celým tělem používejte různé naslouchací techniky (parafráze, zrcadlení emocí, doplňující otázky...) Techniky naslouchání. L Look Interested. I Inguire With Questions. S Stay on Target. T Test Your Unerdstanding.

22 E Evaluate The Message. N Neutralise Yuor Feelings. P Projev svůj zájem. O Otevřené otázky. S Sleduj svůj cíl. L Logicky uvažuj. O Ověřuj oboustranné porozumění. U Udržuj oční kontakt. CH Chovej se klidně. E Emoce drž na uzdě. J Jednej věcně. 6.3 Komunikační bariéry Externí: hluk, vizuální ruchy, teplo, světlo, nedostatek čerstvého vzduchu, vyrušování. Interní: strach z neúspěchu, rodinné osobní problémy, kulturní a zvykové rozdíly, emoce, nálady, fyzické nepohodlí, předsudky, intuice a předjímání, dání na první dojem, jazyk a způsob mluvy, odborná hantýrka,

23 starost o sebe a vlastní potřeby. 7 Doporučená literatura

24 DE VITO, J.A., Základy mezilidské komunikace. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, s., ISBN MEDZIHORSKÝ, Š., Asertivita. 1. vyd., Praha: Elfa, s., ISBN MIKULÁŠŤÍK, M., Komunikační dovednosti v praxi. 2. vyd., Praha: Grada Publishing, ISBN CARNEGIE, D., Jak získávat přátele a působit na lidi. 11. vyd. Praha: Beta, s., ISBN KHELEROVÁ, V., Komunikační dovednosti manažera. 1. vyd., Praha: Grada, s. KHELEROVÁ, V., Komunikační a obchodní dovednosti manažera. 2. vyd., Praha: Grada Publishing, s., ISBN KŘIVOHLAVÝ, J., Jak zvládat stres. 1. vyd., Praha: Grada, s. PLAMÍNEK, J., Vedení lidí, týmů a firem. 4. vyd., Praha: Grada Publishing, s., ISBN PLAMÍNEK, J., Sebeřízení. 1. vyd., Praha: Grada, s., ISBN ÚLEHLA, I., Umění pomáhat. 3. vyd., Praha: SLON, s., ISBN

Komunikace v konfliktních situacích II. Ing. Petra Palasová

Komunikace v konfliktních situacích II. Ing. Petra Palasová Komunikace v konfliktních situacích II Ing. Petra Palasová I. Prevence Konfliktní situace II. Zvládání, řešení, zklidnění konfliktu Komunikujeme Na straně vysílače Na straně příjemce Komunikujeme Verbálně

Více

1 Mezilidská komunikace a její typy

1 Mezilidská komunikace a její typy 1 Mezilidská komunikace a její typy Cíle studia Po prostudování této kapitoly byste měli být schopni: popsat mezilidskou komunikaci, rozlišit a charakterizovat jednotlivé typy komunikace, vysvětlit zásady

Více

Komunikace v organizaci Asertivita. Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10

Komunikace v organizaci Asertivita. Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium Komunikace v organizaci Asertivita Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 Literatura Povinná: Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení, s. 156-161

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice SOCIÁLNÍ KOMUNIKACE KAPITOLA 7. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

ÚSPĚŠNÉ VEDENÍ OBCHODNÍHO ROZHOVORU

ÚSPĚŠNÉ VEDENÍ OBCHODNÍHO ROZHOVORU ÚSPĚŠNÉ VEDENÍ OBCHODNÍHO ROZHOVORU VZDĚLÁVACÍ M ATERIÁL KE KURZU M ANAG EMENT P RODEJE S L EZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA KARVINÁ 2 0 1 0-2013 Program ÚVOD - OPAKOVÁNÍ DEFINICE: AKTIVNÍ

Více

soustředění se na odpověď již po úvodní informaci, aniž by bylo vyslechnuto celé sdělení

soustředění se na odpověď již po úvodní informaci, aniž by bylo vyslechnuto celé sdělení KOMUNIKACE = výměna informací - propojuje jednotlivé články celého podniku - umožňuje koordinovat činnosti týmů a tím dosáhnout stanovených cílů - výsledkem komunikace by mělo být porozumění - měla by

Více

NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE A. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE A. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE A Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Září 2010 Mgr.Olga Čadilová NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE A Komunikace vzájemná výměna

Více

Neverbální komunikace II. Střední průmyslová škola Ostrov

Neverbální komunikace II. Střední průmyslová škola Ostrov Neverbální komunikace II Střední průmyslová škola Ostrov DRUHY NONVERBÁLNÍ KOMUNIKACE 1. haptika - dotyk 2. gestika - pohyby těla a rukou 3. mimika - pohyby obličeje 4. oční kontakt 5. posturika - postoj

Více

Kurz Psychologie a sociologie na FSV

Kurz Psychologie a sociologie na FSV Kurz Psychologie a sociologie na FSV Komunikace (verbální a neverbální) v organizaci Asertivita Vyjednávání Mgr. Petra Halířová Literatura Povinná: Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení, s. 156-161

Více

VOD STR. 1 CO SE DOZVÍTE V KAPITOLE STR. 3 SOCIÁLNÍ KOMUNIKACE STR. 3 SOUHRN KAPITOLY STR. 15 OTÁZKY A CVIČENÍ STR. 15

VOD STR. 1 CO SE DOZVÍTE V KAPITOLE STR. 3 SOCIÁLNÍ KOMUNIKACE STR. 3 SOUHRN KAPITOLY STR. 15 OTÁZKY A CVIČENÍ STR. 15 OBSAH iii VOD STR. 1 Kapitola 1 str. 3 KOMUNIKACE STR. 3 CO SE DOZVÍTE V KAPITOLE STR. 3 SOCIÁLNÍ KOMUNIKACE STR. 3 CO JE TO SOCIÁLNÍ KOMUNIKACE STR. 4 DESATERO FALEŠNÝCH PŘEDSTAV O SOCIÁLNÍ KOMUNIKACI

Více

Neverbální komunikace I. Střední průmyslová škola Ostrov

Neverbální komunikace I. Střední průmyslová škola Ostrov Neverbální komunikace I Střední průmyslová škola Ostrov NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE Zkuste vysvětlit! = souhrn mimoslovních sdělení, která jsou vědomě nebo nevědomě předávána člověkem k jiné osobě nebo lidem.

Více

OBSAH ÚVOD 11. Řeč těla

OBSAH ÚVOD 11. Řeč těla OBSAH ÚVOD 11 Kapitola 1 KOMUNIKACE 13 CO SE DOZVÍTE V KAPITOLE 13 SOCIÁLNÍ KOMUNIKACE 13 CO JE TO SOCIÁLNÍ KOMUNIKACE 14 DESATERO FALEŠNÝCH PŘEDSTAV O SOCIÁLNÍ KOMUNIKACI 15 TEST: KOMUNIKUJETE JASNĚ?

Více

Projekt, prezentace, rétorika

Projekt, prezentace, rétorika Projekt, prezentace, rétorika Fakulta informačních technologií BI PPR, přednáška 8 Přednášející: Mgr. Monika Schmidtová FSv ČVUT, katedra společenských věd externě FIT Monika Schmidtová 2011 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ

Více

CZ.1.07/2.2.00/28.0021

CZ.1.07/2.2.00/28.0021 14. 10. 2013, Brno Připravil: Ing. Jiří Leitner Garant předmětu: Ing. Vlastimil Vala CSc. Komunikace Vytvořeno s podporou projektu Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU

Více

Cvičení ze společenských věd

Cvičení ze společenských věd / Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských

Více

Projekt Školní asistent nástroj upevňující rovné příležitosti dětí a žáků ve Středočeském kraji, reg. č. CZ.1.07/1.2.33/02.0022 je financován ze

Projekt Školní asistent nástroj upevňující rovné příležitosti dětí a žáků ve Středočeském kraji, reg. č. CZ.1.07/1.2.33/02.0022 je financován ze Komunikace pracovníků školy s rodiči sociálně znevýhodněných žáků základní informace a studijní materiály ke kurzu Kurz byl vytvořen v v rámci projektu Školní asistent, nástroj upevňující příležitosti

Více

Neverbální komunikace

Neverbální komunikace EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" Neverbální komunikace Vyučující: PhDr. Jindra Stříbrská, Ph.D Vymezení neverbální komunikace Neverbální komunikace - komunikace beze

Více

OSNOVA VÝUKY KURZU KURZ VERBÁLNÍ A NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE

OSNOVA VÝUKY KURZU KURZ VERBÁLNÍ A NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE Obchodní akademie Břeclav Smetanovo nábřeží 17, 690 28 Břeclav Příležitost pro každého vzdělávací projekt OP VK OSNOVA VÝUKY KURZU KURZ VERBÁLNÍ A NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE Výuka bude probíhat v učebně OK

Více

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Distanční studijní opora Monika Chobotová Jarmila Šebestová Karviná 2011 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176)

Více

Modul 4 - Komunikace s veřejností

Modul 4 - Komunikace s veřejností Název projektu: Reg. č. projektu: Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízeních CZ.1.07/1.3.49/01.0002 Modul 4 - Komunikace s veřejností Mgr. Liana Cihelková Komunikace

Více

Minimum pro pracovníky ICM Káraný, 4. - 7. 4. 2008 KOMUNIKACE

Minimum pro pracovníky ICM Káraný, 4. - 7. 4. 2008 KOMUNIKACE KOMUNIKACE V nejširším slova smyslu můžeme komunikací nazvat vše, čím lidé působí jeden na druhého. Je to proces, při němž dochází k vyměňování významů mezi lidmi. Během komunikace si předáváme informace.

Více

Komunikace a efektivní sdělování informací

Komunikace a efektivní sdělování informací Komunikace a efektivní sdělování informací Poslouchání reagovat rozumově a emocionálně X slyšení Poslouchání 4 fáze třídící selekce, udržení pozornosti, setřídění myšlenek, pamatování si Posloucháme

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0763 Název školy SOUpotravinářské, Jílové u Prahy, Šenflukova 220 Název materiálu INOVACE_32_MaM 2./01/03/13 Autor Ing. Eva Hrušková Obor; předmět,

Více

I bez mluvení se dá mluvit aneb verbální a neverbální komunikace

I bez mluvení se dá mluvit aneb verbální a neverbální komunikace I bez mluvení se dá mluvit aneb verbální a neverbální komunikace Garant: Věra Pospíšilová Členové expertní skupiny: Barbora Fárová Tereza Jursíková Monika Dvořáková Karolína Čabajová Anna Trmalová Markéta

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Rozvoj klíčových komptencí zástupců ředitele na školách a školských zařízeních

Rozvoj klíčových komptencí zástupců ředitele na školách a školských zařízeních IMAGE LEKTORA Zpracovala: Preisslerová Miroslava Co je to image? způsob komunikace s vaším okolím image podává zprávu o vašem postavení, životním stylu a našich hodnotách způsob oblékání, volba doplňků,

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

Základy sociální komunikace pro knihovníky a informační pracovníky část 1. PhDr. Libuše Machačová Vědecká knihovna v Olomouci

Základy sociální komunikace pro knihovníky a informační pracovníky část 1. PhDr. Libuše Machačová Vědecká knihovna v Olomouci Základy sociální komunikace pro knihovníky a informační pracovníky část 1 PhDr. Libuše Machačová Vědecká knihovna v Olomouci Terminologie Komunikace: communicare (latinské slovo) znamená spojovat se, spoluúčastnit

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé, čtení hlasité i tiché, s porozuměním Zdokonalování techniky čtení Porozumění přiměřeným textům

Více

je vyjadřování myšlenek pomocí slov je primárním a nejdůležitějším druhem sdělovací komunikace užívá artikulovanou řeč, tvořenou hláskami, slovy a

je vyjadřování myšlenek pomocí slov je primárním a nejdůležitějším druhem sdělovací komunikace užívá artikulovanou řeč, tvořenou hláskami, slovy a je vyjadřování myšlenek pomocí slov je primárním a nejdůležitějším druhem sdělovací komunikace užívá artikulovanou řeč, tvořenou hláskami, slovy a větami charakterizuje člověka vůči jiným společensky žijícím

Více

Asertivita. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková

Asertivita. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Asertivita MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 1 Název materiálu: Asertivita Ročník:

Více

PÍSEMNÁ KOMUNIKACE Sociální komunikace v knihovnách II

PÍSEMNÁ KOMUNIKACE Sociální komunikace v knihovnách II PÍSEMNÁ KOMUNIKACE Sociální komunikace v knihovnách II Mgr. Roman Giebisch, Ph.D. Vědecká knihovna v Olomouci Roman@vkol.cz Neprobíhá ve stejném čase - nejdříve dokument někdo napíše, později si ho někdo

Více

Postižení sluchu. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr.Ladislava Ulrychová

Postižení sluchu. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr.Ladislava Ulrychová Postižení sluchu Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Leden 2010 Mgr.Ladislava Ulrychová Lidé důvěřují více očím než uším. Z toho vyplývá,

Více

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk ANGLICKÝ JAZYK Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí 1. Kompetence k učení žák dlouhodobě

Více

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Speciální pedagogika - psychopedie

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Speciální pedagogika - psychopedie VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 7, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 25.2. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0763 Název školy SOUpotravinářské, Jílové u Prahy, Šenflukova 220 Název materiálu INOVACE_32_MaM 2./01/ 03/11 Autor Ing. Eva Hrušková Obor; předmět,

Více

ASERTIVITA III. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

ASERTIVITA III. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje ASERTIVITA III. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Únor 2011 Mgr. Olga Čadilová ASERTIVITA III. Základní asertivní techniky 1. Pokažená

Více

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Školní vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Etická výchova Český jazyk - sloh Charakteristika vzdělávacího oboru Obsah doplňujícího vzdělávacího oboru

Více

Jak komunikujeme? Chceme-li s lidmi dobře vycházet, musíme se s nimi naučit dobře komunikovat. Co pozitivního nám přináší, když s lidmi mluvíme?

Jak komunikujeme? Chceme-li s lidmi dobře vycházet, musíme se s nimi naučit dobře komunikovat. Co pozitivního nám přináší, když s lidmi mluvíme? Jak komunikujeme? Chceme-li s lidmi dobře vycházet, musíme se s nimi naučit dobře komunikovat. Co pozitivního nám přináší, když s lidmi mluvíme? A co negativního?.. Co je při komunikaci důležité?.. Jak

Více

PEDAGOGICKÁ KOMUNIKACE

PEDAGOGICKÁ KOMUNIKACE PEDAGOGICKÁ KOMUNIKACE Pedagogická komunikace je specifickou formou komunikace sociální. Jde při ní o dorozumívání, sdělování určitých významů v sociálním chování v rámci mezilidských vztahů. Sociální

Více

Komunikace v průmyslové organizaci

Komunikace v průmyslové organizaci Komunikace v průmyslové organizaci doc. Ing. František Steiner, Ph.D. Obsah 1. Funkce komunikace v organizaci. Model základního komunikačního procesu. Komunikační toky v organizaci. Komunikační bariéry

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru. Porozumí mluveným pokynům přiměřené složitosti. Na základě ch zážitků tvoří krátký mluvený. Zná některá rozpočitadla, říkanky, pohádky Žák se učí číst

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Kurz Sociální a komunikační dovednosti

Kurz Sociální a komunikační dovednosti Kurz Sociální a komunikační dovednosti Lektorka, autorka materiálů: Mgr. Kateřina Obsah kurzu: 1. Pravidla a cíle kurzu 2. Seznamovací rozhovory teorie a nácvik, témata vhodná k vedení rozhovoru seznamovacího,

Více

Prezentační dovednosti

Prezentační dovednosti Prezentační dovednosti Vzdělávací program v rámci projektu Rekonstrukce učitelů - posílení profesní a kompetenční připravenosti učitelů (CZ.1.07/1.3.10/02.0052) 1 Program dne Prezentační dovednosti úvod

Více

Český jazyk a literatura Mluvené projevy

Český jazyk a literatura Mluvené projevy Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Český jazyk a

Více

Emoce a škola. Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum

Emoce a škola. Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum Emoce a škola Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum Člověk není rozumná bytost, která má emoce, ale emocionální bytost, která občas myslí. (F.Koukolík) Základní charakteristika Emočně inteligentní

Více

Management. Ing. Jan Pivoňka

Management. Ing. Jan Pivoňka Management Ing. Jan Pivoňka Úvaha o etice: Je etické aby zaměstnanci hráli v pracovní době hry nebo prohlíželi zábavné stránky? Je efektivní zamezit tomuto jevu omezením přístupu na určité stránky? Je

Více

4.10.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Komunikativní dovednosti

4.10.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Komunikativní dovednosti 4.10.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Komunikativní dovednosti 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Obsahem vyučovacího předmětu Komunikativní dovednosti je naplňování očekávaných výstupů vzdělávací

Více

Český jazyk a literatura Neverbální komunikace

Český jazyk a literatura Neverbální komunikace Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Český jazyk a

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

MICROSOFT POWERPOINT 2010. Mgr. Krejčí Jan (ZSJP) MS PowerPoint - chyby 21. září 2012 1 / 5

MICROSOFT POWERPOINT 2010. Mgr. Krejčí Jan (ZSJP) MS PowerPoint - chyby 21. září 2012 1 / 5 MICROSOFT POWERPOINT 2010 NEJČASTĚJŠÍ CHYBY Mgr. Krejčí Jan Základní škola Jaroslava Pešaty, Duchcov 21. září 2012 Mgr. Krejčí Jan (ZSJP) MS PowerPoint - chyby 21. září 2012 1 / 5 MS PowerPoint - chyby

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 3. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" Komunikace verbální. Vyučující: PhDr. Jindra Stříbrská, Ph.D

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Komunikace verbální. Vyučující: PhDr. Jindra Stříbrská, Ph.D EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" Komunikace verbální Vyučující: PhDr. Jindra Stříbrská, Ph.D Verbální komunikace Počátky slovního dorozumívání dle výzkumných zjištění

Více

ČLOVĚK A KOMUNIKACE S OKOLÍM

ČLOVĚK A KOMUNIKACE S OKOLÍM VY_32_INOVACE_PSY_11 ČLOVĚK A KOMUNIKACE S OKOLÍM Mgr. Martina Šenkýřová Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření:

Více

PSYCHOLOGIE OBCHODNÍHO JEDNÁNÍ

PSYCHOLOGIE OBCHODNÍHO JEDNÁNÍ PSYCHOLOGIE OBCHODNÍHO JEDNÁNÍ Ing. Jaroslav Demel 16.října 2014 Komunikace a vyjednávání -přednáška č. 3 Shrnutí Komunikace beze slov, sledování neverbálních projevů Komunikace, definice a podstata, jak

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

V. 10 Osobnostní a sociální výchova

V. 10 Osobnostní a sociální výchova 1/7 V. 10 Osobnostní a sociální výchova V.10. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Osobnostní a sociální výchova rozvíjí praktické dovednosti, které žáci mohou využít v běžném

Více

Rétorika a umění prezentace

Rétorika a umění prezentace školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Název školy Adresa Palackého 211, Mladá Boleslav

Více

Kompetenční model efektivního lektora

Kompetenční model efektivního lektora Kompetenční model efektivního lektora Autor : Mgr. Pavel Veselý, Mgr. Kristýna Lukšová ABS WYDA s.r.o. projekt Kruh Číslo projektu: CZ.1.07/3.2.09/01.0035 Kompetenční model lektora Osobnost lektora je

Více

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686,okres Děčín, příspěvková organizace MŠ Slunečnice PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A DOMOVA SRDCE V DLANÍCH VE FILIPOVĚ S NÁZVEM KDO SI HRAJE NEZLOBÍ

Více

Rozvíjení komunikačních dovedností krok za krokem 1. 5. ročník základní školy program Místo pro život. 1. krok ÚROVEŇ 1

Rozvíjení komunikačních dovedností krok za krokem 1. 5. ročník základní školy program Místo pro život. 1. krok ÚROVEŇ 1 Rozvíjení komunikačních dovedností krok za krokem 1. 5. ročník základní školy program Místo pro život 1. krok ÚROVEŇ 1 vytvářet představy (vizualizace), vyjadřovat je slovy nebo jednoduchými výrazy sdílet

Více

Předmět anglický jazyk je vyučován ve 3. 4. a 5. ročníku 3 hodiny týdně. V 1. a ve 2. třídě je anglický jazyk nabízen jako nepovinný předmět.

Předmět anglický jazyk je vyučován ve 3. 4. a 5. ročníku 3 hodiny týdně. V 1. a ve 2. třídě je anglický jazyk nabízen jako nepovinný předmět. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace / Cizí jazyk Vyučovací předmět: Anglický jazyk, I. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 10 DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBORY UČEBNÍ OSNOVY 10. 1 Dramatická výchova Časová dotace 1. ročník 1 hodina 2. ročník 1 hodina Celková dotace na 1. stupni jsou 2 hodiny. Charakteristika: Třída se dělí na skupiny

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

NABÍDKA KURZY: RÉTORIKA NONVERBÁLNÍ KOMUNIKACE

NABÍDKA KURZY: RÉTORIKA NONVERBÁLNÍ KOMUNIKACE NABÍDKA KURZY: RÉTORIKA NONVERBÁLNÍ KOMUNIKACE KURZY KOMUNIKACE: Mluvit a vystupovat před lidmi je umění. Rétorika byla uznávána již od starověku jako jedna z nejdůležitějších disciplín, která se vyučovala

Více

Komunikační dovednosti a rétorika

Komunikační dovednosti a rétorika Komunikační dovednosti a rétorika CENTRUM MEDIÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Akreditované středisko dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Úvod do komunikace Skupiny dovedností pro komunikační situace technické

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ÚPICE-LÁNY PALACKÉHO 793, 542 32 ÚPICE ABSOLVENTSKÁ PRÁCE ŘEČ TĚLA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 ERIKA STEIDLEROVÁ 9. A

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ÚPICE-LÁNY PALACKÉHO 793, 542 32 ÚPICE ABSOLVENTSKÁ PRÁCE ŘEČ TĚLA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 ERIKA STEIDLEROVÁ 9. A ZÁKLADNÍ ŠKOLA ÚPICE-LÁNY PALACKÉHO 793, 542 32 ÚPICE ABSOLVENTSKÁ PRÁCE ŘEČ TĚLA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 ERIKA STEIDLEROVÁ 9. A 1 Obsah 1. Úvod Teoretická část 2. Co je to komunikace? 3. Rozdíly Praktická

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Jazyková výchova Zvuková stránka jazyka-sluch, rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin. Modelace souvislé řeči/tempo, intonace, přízvuk/ Hláska, slabika, slovo, věta,

Více

Posudky a obhajoba bakalářsk

Posudky a obhajoba bakalářsk Posudky a obhajoba bakalářsk ské práce 1) Posudek školitele, posudek oponenta 2) Průběh obhajoby BP 3) Příprava obhajovací přednášky Posudek školitele (.pdf na ISu) 1 Posudek oponenta (.pdf na ISu) Posudek

Více

náročnost vyjadřuje subjektivní stránku vztahu člověka k situaci Objektivní stránka (problém) a subjektivní stránka (problémová situace)

náročnost vyjadřuje subjektivní stránku vztahu člověka k situaci Objektivní stránka (problém) a subjektivní stránka (problémová situace) 9. přednáška Náročné, stresové a konfliktní životní události Náročné (zátěžové) situace náročnost vyjadřuje subjektivní stránku vztahu člověka k situaci Co se vám jeví jako náročná situace? Situace je

Více

1. PASIVNÍ KOMUNIKAČNÍ STYL PŘÍKLAD: Libor slíbil, že pojede do Brna svou služební dodávkou a sveze svého kamaráda, který potřeboval z Brna odvézt

1. PASIVNÍ KOMUNIKAČNÍ STYL PŘÍKLAD: Libor slíbil, že pojede do Brna svou služební dodávkou a sveze svého kamaráda, který potřeboval z Brna odvézt 1. PASIVNÍ KOMUNIKAČNÍ STYL zakoupené zboží. Mezitím se situace změnila. Libor do Brna Libor trpí, má výčitky svědomí, přece to slíbil. Cítí povinnost kamaráda svézt, přestože se mu to nehodí. Naznačí

Více

1. Manažerská akademie

1. Manažerská akademie Manažerská akademie 1. Manažerská akademie Téma: Efektivní komunikace v podmínkách veřejné správy Školení manažerských dovedností se bude primárně soustředit na problematiku komunikace v podmínkách veřejné

Více

Projekt, prezentace, rétorika

Projekt, prezentace, rétorika Projekt, prezentace, rétorika Fakulta informačních technologií BI PPR, přednáška 6 Přednášející: Mgr. Monika Schmidtová FSv ČVUT, katedra společenských věd externě FIT Monika Schmidtová 2011 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ

Více

Vzdělávací předmět: Rozšířený anglický jazyk ročník: 7

Vzdělávací předmět: Rozšířený anglický jazyk ročník: 7 Vzdělávací předmět: Rozšířený anglický jazyk ročník: 7 Výstup rozumí obsahu jednoduchých textů v učebnici, v autentických materiálech s využitím vizuální opory vyhledá v textu známé výrazy, fráze a informace

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období Tematický plán třídy 2. B Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vybavuje žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které

Více

Výběrový rozhovor 1. Volný rozhovor 2. Výběrový rozhovor 2. Řízený rozhovor. Obecné pokyny pro vedení. Obecné pokyny pro vedení.

Výběrový rozhovor 1. Volný rozhovor 2. Výběrový rozhovor 2. Řízený rozhovor. Obecné pokyny pro vedení. Obecné pokyny pro vedení. Zhodnocení nemocného Rozhovor = záměrný slovní postup, který vede k poznání N = větší pravděpodobnost proniknutí do nitra pacienta, poznání a porozumění Typy rozhovoru Dle počtu zúčastněných : Individuální

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je koncipován

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Etická výchova 4. ročník Zpracovala: Mgr. Alena Tupá Základní komunikační dovednosti reflektuje důležitost prvků neverbální komunikace, eliminuje hrubé výrazy z verbální

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Selhání lékaře v komunikaci s pacientem - R. Hoffmann. Things we knew, things we did Things we have learnt, things we should do

Selhání lékaře v komunikaci s pacientem - R. Hoffmann. Things we knew, things we did Things we have learnt, things we should do Selhání lékaře v komunikaci s pacientem - R. Hoffmann Things we knew, things we did Things we have learnt, things we should do Konflikt lékař/pacient selhání lékaře se může odehrát v těchto směrech : a)

Více

KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI VE ZDRAVOTNICTVÍ

KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI VE ZDRAVOTNICTVÍ KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI VE ZDRAVOTNICTVÍ Marie Dlabačová Velehrad 3. 10. 2012 KOMUNIKACE Sdělování informace prostřednictvím signálů a prostředků Probíhá mezi dvěma a více lidmi, pomocí tisku, rozhlasu

Více

Jazyk poskytování služeb

Jazyk poskytování služeb Jazyk poskytování služeb Principy poskytování služeb Nezapomenutelné příjemné zážitky vznikají, pokud pacienti/zákazníci cítí: že jsou vítaní je jim projevováno uznání, cítí se důležití mohou důvěřovat

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Člověk v konfliktních situacích

Člověk v konfliktních situacích VY_32_INOVACE_PSY_8 Člověk v konfliktních situacích Pracovní list Mgr. Martina Šenkýřová Období vytvoření: duben 2013 Ročník: třetí SŠ Tematická oblast: Psychologie člověka Předmět: Psychologie Výstižný

Více

Příloha č. 3 Anglický jazyk Ročník: 3. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata)

Příloha č. 3 Anglický jazyk Ročník: 3. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Příloha č. 3 Anglický jazyk Ročník: 3. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Řečové dovednosti - rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu

Více

Úvod do audiovizuální komunikace. Jana Dannhoferová Ústav informa3ky PEF MZLU v Brně Audiovizuální komunikace (AVK)

Úvod do audiovizuální komunikace. Jana Dannhoferová Ústav informa3ky PEF MZLU v Brně Audiovizuální komunikace (AVK) Úvod do audiovizuální komunikace Jana Dannhoferová Ústav informa3ky PEF MZLU v Brně Audiovizuální komunikace (AVK) Co nás dnes čeká? Představení předmětu Organizace přednášek a cvičení Ukončení předmětu

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň 1/Charakteristika vyučovacího předmětu a/ obsahové vymezení Vyučovací předmět Český jazyk vychází

Více

Asertivní komunikace

Asertivní komunikace Asertivní komunikace assere = tvrdit, stát na svém, prosazovat Personální kompetence 4. přednáška 1/14 Asertivita znamená stát za svými zákonnými právy, aniž by se poškodila práva druhých. Asertivita je

Více

ročník 1. 2. 3. 4. 5. celkem počet hodin 1 2 2 1 1 7

ročník 1. 2. 3. 4. 5. celkem počet hodin 1 2 2 1 1 7 VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět Výtvarná výchova realizuje obsah vzdělávací oblasti Umění a kultura. Těžiště a hlavní cíl Výtvarné výchovy je přímo v jejích hodinách, v přímém

Více

Duševní hygiena a supervize ve zdravotnictví

Duševní hygiena a supervize ve zdravotnictví Duševní hygiena a supervize ve zdravotnictví Zdravotní sestra a její pracovní náplň Ideální sestra je vysoce vzdělanou profesionálkou, která zvládá s přehledem a spolehlivě náročné situace a problémy,

Více

Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! F7 Vyjednávání

Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! F7 Vyjednávání Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! F Řízení lidských zdrojů F7 Vyjednávání V tomto tématu bude pozornost věnována zvláště těmto bodům: Situace a podstata vyjednávání. Fáze

Více

Předmět: Občanská výchova. Ročník: první Téma: Člověk a kultura. Vypracoval: Mgr. Monika Měrotská Materiál: VY_32_INOVACE_60. Datum: 10.2.

Předmět: Občanská výchova. Ročník: první Téma: Člověk a kultura. Vypracoval: Mgr. Monika Měrotská Materiál: VY_32_INOVACE_60. Datum: 10.2. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 41 51 H/01 Zemědělec - farmář Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Občanská výchova Ročník: první Téma:

Více

Verbální komunikace II. Střední průmyslová škola Ostrov

Verbální komunikace II. Střední průmyslová škola Ostrov Verbální komunikace II Střední průmyslová škola Ostrov PŘIPOMENUTÍ VERBÁLNÍ KOMUNIKACE Zkuste vysvětlit! = dorozumívání pomocí slov (př. jiných znakových symbolů) ZÁKLADNÍ METODY INTERAKCE 1. WIN-LOSE

Více

ZVÝŠENÍ KVALITY ŘÍZENÍ NA MĚSTSKÉM ÚŘADU LANŠKROUN V RÁMCI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST. Reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00080 KOMPETENČNÍ MODEL

ZVÝŠENÍ KVALITY ŘÍZENÍ NA MĚSTSKÉM ÚŘADU LANŠKROUN V RÁMCI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST. Reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00080 KOMPETENČNÍ MODEL ZVÝŠENÍ KVALITY ŘÍZENÍ NA MĚSTSKÉM ÚŘADU LANŠKROUN V RÁMCI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00080 PRAHA, 2013 Kompetenční model je nástroj práce se zaměstnanci MěÚ Lanškroun. Slouží

Více

MgA. Alena Špačková. NABÍDKA TRÉNINKOVÝCH PROGRAMŮ únor 2006. Skalnická 805/16 603 700 813 182 00 Praha 8 retorika@sytebarvy.cz

MgA. Alena Špačková. NABÍDKA TRÉNINKOVÝCH PROGRAMŮ únor 2006. Skalnická 805/16 603 700 813 182 00 Praha 8 retorika@sytebarvy.cz MgA. Alena Špačková NABÍDKA TRÉNINKOVÝCH PROGRAMŮ únor 2006 Skalnická 805/16 603 700 813 182 00 Praha 8 retorika@sytebarvy.cz O LEKTORCE PROFESIONÁLNÍ PŘEDPOKLADY 1981 absolutorium oboru herectví, DAMU

Více

NEURORESTART EMOCE VÝUKOVÝ A PRACOVNÍ MANUÁL AUTOR: MONIKA URBANOVÁ A JIŘÍ VOKÁČ ČMOLÍK

NEURORESTART EMOCE VÝUKOVÝ A PRACOVNÍ MANUÁL AUTOR: MONIKA URBANOVÁ A JIŘÍ VOKÁČ ČMOLÍK 2015 NEURORESTART EMOCE VÝUKOVÝ A PRACOVNÍ MANUÁL AUTOR: MONIKA URBANOVÁ A JIŘÍ VOKÁČ ČMOLÍK Kapitola - DEN 0 ZAČÍNÁME Připravte se na trénink NEURORESTART EMOCE. Věnujte pozornost informacím ve videu

Více