Projekt, prezentace, rétorika

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Projekt, prezentace, rétorika"

Transkript

1 Projekt, prezentace, rétorika Fakulta informačních technologií BI PPR, přednáška 8 Přednášející: Mgr. Monika Schmidtová FSv ČVUT, katedra společenských věd externě FIT Monika Schmidtová 2011 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Monika Schmidtová: Přednáška PPR 1

2 Přednáška 8 Nonverbální komunikace. Komunikační zóny v závislosti na kulturních zvyklostech. Společenské a psychologické pozadí nonverbální komunikační praxe. Monika Schmidtová: Přednáška PPR 2

3 Nonverbální prostředky (řeč těla) Uplatňují se všude kde alespoň jeden komunikační partner vidí druhého (ostatní). Mohou existovat jako samostatný způsob sdělování. Jsou vývojově starší než verbální komunikace. Monika Schmidtová: Přednáška PPR 3

4 Ústní projev verbální složka mimoverbální složky paralingvistická (zvuková) řeč těla působí především na rozum působí především na city Monika Schmidtová: Přednáška PPR 4

5 Mimoverbální složky projevu Jejich užití závisí na: předchozích výchovných a vzdělávacích vlivech které působily na řečníka (sociálně kulturní kontext) osobnostních charakteristikách řečníka a na jeho aktuálním stavu vztazích mezi komunikačními partnery konkrétních okolnostech komunikační situace (závažnost daného tématu pro jednotlivé účastníky, časová tíseň... ) Jejich interpretace záleží na: týchž činitelích Monika Schmidtová: Přednáška PPR 5

6 Řeč těla v jazykovém projevu verbální složku doprovází v některých případech ji nahrazuje Její jednotlivé prostředky působí v kombinaci. Monika Schmidtová: Přednáška PPR 6

7 Skupiny nonverbálních signálů: Symboly Obvykle se používají samostatně, bez slovního sdělení Lze je přeložit do verbálního jazyka. Jsou silně závislé na kultuře, subkultuře nebo prostředí, kde se užívají. Palec mířící vzhůru: dobře, skvěle (ve většině kultur) muž nebo číslo pět (v Japonsku) Monika Schmidtová: Přednáška PPR 7

8 Skupiny nonverbálních signálů: Ilustrátory Ilustrují (doprovázejí) verbální komunikaci. Udávají tempo a rytmus řeči, zdůrazňují určité pasáže textu. Jejich užívání závisí jednak na kultuře, jednak na osobnostních rysech jedince. Monika Schmidtová: Přednáška PPR 8

9 Skupiny nonverbálních signálů: Regulátory Řídí a usměrňují komunikaci. Používají se pro započetí nebo ukončení komunikace, při předávání slova, při změně tempa... Jsou důležitým činitelem při poskytování a interpretaci zpětné vazby. Monika Schmidtová: Přednáška PPR 9

10 Skupiny nonverbálních signálů: Adaptéry Pomáhají zvládat pocity a reagovat na vnější podněty. Jedná se nejčastěji o různá mimovolná gesta (potahování oděvu, úprava vlasů) nebo opakující se sled pohybů ( taneček ). Jejich výskyt se zvyšuje se vzrůstajícím stresem. Obvykle jsou nežádoucím jevem. Monika Schmidtová: Přednáška PPR 10

11 Složky nonverbální komunikace: Proxemika vzdálenost mezi komunikujícími osobami Mimika výraz obličeje Vizika kontakty očima a související zapojení mimiky Kinezika pohyb Gestika součást kineziky pohyby rukou Haptika tělesné doteky Posturika držení těla, postoj a polohové konfigurace mezi komunikujícími Olfaktorika čichové vjemy Monika Schmidtová: Přednáška PPR 11

12 Proxemika Komunikační zóny: O S S O I V Monika Schmidtová: Přednáška PPR 12

13 Proxemika Komunikační zóny: 1. Intimní: 0 0,45m 2. Osobní: cca 0,45 1,25m 3. Společenská (sociální): cca 1,25m cca 3,7m) Komunikační kontakt se udržuje očima. 4. Veřejná (oficiální): od cca 3,7m Komunikační kontakt se udržuje pomocí postoje a výrazné gestikulace. Monika Schmidtová: Přednáška PPR 13

14 Proxemika Vzdálenost intimní a osobní Existují profesní komunikační situace, během nichž je nutností k zákazníkovi (pacientovi, klientovi...) přistupovat až do intimní blízkosti, případně se ho dotýkat. Pravidlo: Během doby, po kterou trvá taková komunikační situace, nelze vystoupit ze sociální role. Monika Schmidtová: Přednáška PPR 14

15 Proxemika Vzdálenost intimní Na místech s velkou koncentrací lidí na malém prostoru se s nimi ocitáme nedobrovolně v intimní vzdálenosti. Pravidla: Nedíváme se upřeně do očí jednomu člověku. Držíme zpevněné svalstvo. Monika Schmidtová: Přednáška PPR 15

16 Posturika a vizika Vzdálenost společenská a veřejná Schéma mimovolných očních kontaktů řečníka s posluchači při tzv. kukátkovém uspořádání Monika Schmidtová: Přednáška PPR 16

17 Mimika Působí v osobní a společenské zóně. Mimické signály mohou být spontánní, ale některé se dají i předstírat. Monika Schmidtová: Přednáška PPR 17

18 Vizika Pohledy očí lze řídit vědomě. Některé oční signály, které vypovídají o emocionálním zaujetí (rozšíření zorniček, určitý typ vrásek při úsměvu a smíchu), však vůlí ovládnout nelze. Monika Schmidtová: Přednáška PPR 18

19 Vizika Komunikační partneři vyhodnocují signály: vědomě řízené: cíl dobu trvání četnost na jeden cíl posloupnost které nelze vědomě řídit: rozšíření zorniček Monika Schmidtová: Přednáška PPR 19

20 Vizika Při vyhodnocování je třeba posoudit: vliv konkrétní situace aktuální vztahy mezi účastníky pořizování poznámek sociálně psychologické faktory vliv kultury gender (ženy jsou aktivnější v poskytování očního kontaktu než muži jak v roli řečníka, tak posluchače) osobnostní charakteristiky Monika Schmidtová: Přednáška PPR 20

21 Kinezika Působí ve společenské a osobní zóně. Úzce souvisí s posturikou. Gestika je považována za její samostatnou část. Monika Schmidtová: Přednáška PPR 21

22 Kinezika Působí ve společenské a osobní zóně. Úzce souvisí s posturikou. Gestika je považována za její samostatnou část. Monika Schmidtová: Přednáška PPR 22

23 Kinezika a posturika Pravidlo: Po dobu komunikace se neotáčíme ke komunikačnímu partnerovi zády. Obrácení se zády k posluchači: znemožňuje sledovat mimiku a odezírat ze rtů zhoršuje kvalitu poslechu ve většině kultur je považováno za neslušné Monika Schmidtová: Přednáška PPR 23

24 Kinezika a posturika Při výjimečných okamžicích obrácení se zády (zápis krátkého úseku textu, dynamický pohyb podporující emoce..) omezíme verbální projev na minimum verbální projev zpomalíme, zesílíme, zvýrazníme artikulaci a plasticitu při návratu na původní místo necouváme Monika Schmidtová: Přednáška PPR 24

25 Prostorové konfigurace Pravděpodobnost konfliktu: menší větší Monika Schmidtová: Přednáška PPR 25

26 Převýšení v úrovni očí Obvykle (ne vždy): rovnost moc Záleží na okolnostech konkrétní komunikační situace. Monika Schmidtová: Přednáška PPR 26

27 Posturika a vizika Důležití činitelé v nonverbální komunikaci: převýšení v rovině očí vymezení osobního teritoria Monika Schmidtová: Přednáška PPR 27

28 Posturika Působí nejvíce ve veřejné zóně. Úzce souvisí s kinezikou. Z postoje těla může komunikační partner vyčíst, zda člověk je v daném okamžiku: aktivní / pasivní plný energie / bez energie otevřený vnějším vlivům / uzavřený vnějším vlivům spontánní / kontrolující se Monika Schmidtová: Přednáška PPR 28

29 Posturika a vizika Doporučení pro komunikaci v malé skupině: Chceme li zůstat někým nepozorováni, zaujmeme tzv. slepé místo vůči této osobě. Chceme li, aby si nás důležitá osoba všimla, zaujmeme místo v jejím zorném poli. Monika Schmidtová: Přednáška PPR 29

30 Gestika V obvyklém pojetí pohyby rukou. V širším pojetí veškeré pohyby sdělovacího účelu. Pohyby rukou v nich převažují. Působí v osobní, společenské i veřejné zóně. Gesta je třeba přizpůsobit zóně, tj. vzdálenosti, ze které je sleduje posluchač. Monika Schmidtová: Přednáška PPR 30

31 Gestika Gesta lze velmi dobře uplatňovat vědomě. Některá jsou užívána nevědomě (adaptéry, ilustrátory). Gesta jsou velmi závislá na kulturním prostředí. Nelze sestavit jednotnou typologii. Pozor na užívání a interpretaci symbolů! Monika Schmidtová: Přednáška PPR 31

32 Haptika Působí v osobní zóně. V tzv. nekontaktních kulturách (např. severní Evropa, Japonsko) je vyhrazena spíše soukromé než profesní sféře života. Nejčastější z doteků je podání ruky. V tzv. kontaktních kulturách (např. Jižní Amerika) se užívá více i v profesním životě. Monika Schmidtová: Přednáška PPR 32

33 Haptika Komunikační partneři vyhodnocují při podání ruky: sílu stisku délku trvání stisku stupeň suchosti / vlhkosti dlaně teplota ruky hmatový vjem z ruky mozolnatá / jemná styl uchopení vzhled ruky Monika Schmidtová: Přednáška PPR 33

34 Olfaktorika Působí v intimní a osobní zóně. Podílí se na vytváření image. Nelze ji opomíjet. Monika Schmidtová: Přednáška PPR 34

35 Použitá literatura DeVito, J. A.: Základy mezilidské komunikace. Grada Publishing 2001 (2002, 2004, 2006 dotisk) Křivohlavý, J..Jak si navzájem lépe porozumíme. Praha, Svoboda 1988 Lepilová, K.: Řečová komunikace verbální a neverbální. Ostrava, Ostravská univerzita 1988 Lewis, D.: Tajná řeč těla. Praha, East Publishing 1994 Lotko, E.: Kapitoly ze současné rétoriky. Olomouc, Univerzita Palackého 1999 Morris, D.: Bodytalk Řeč těla. Ivo Železný, Praha 2004 Spillane, M.: Image muže. Praha, Ikar 1994 Tegze, O.: Neverbální komunikace. Brno, Computer Press 2007 Toman, J.: Jak dobře mluvit. Praha, Svoboda 1981 Monika Schmidtová: Přednáška PPR 35

36 Upozornění autorky Tyto učební materiály Přednáška 8 z předmětu Projekt, prezentace, rétorika jsou duševním vlastnictvím autorky. Proto při jejich eventuálním využívání respektujte prosím autorská práva. Vzor citace: Schmidtová, M.: Projekt, prezentace, rétorika (nepublikovaná přednáška). Praha, ČVUT 2011 Monika Schmidtová: Přednáška PPR 36

Uplatňování základních složek nonverbální komunikace. Marcel Horák

Uplatňování základních složek nonverbální komunikace. Marcel Horák Uplatňování základních složek nonverbální komunikace Marcel Horák Obsah ÚVOD... 3 1. NONVERBÁLNÍ KOMUNIKACE... 5 2. DRUHY NONVERBÁLNÍ KOMUNIKACE... 7 2.1 MIMIKA... 8 2.2 PROXEMIKA... 10 2.3 HAPTIKA...

Více

KOMUNIKAČNÍ OBRATNOST

KOMUNIKAČNÍ OBRATNOST Hallan s.r.o. www.hallan.cz Vzdělávací program Stravovací úsek pro cestovní ruch je financován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR v rámci projektu Školení a vzdělávání pracovníků v cestovním

Více

Komunikace očima sociálního pracovníka

Komunikace očima sociálního pracovníka Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Komunikace očima sociálního pracovníka Sociální práce Vedoucí práce: Mgr. Milada Jandová Vypracoval: Marcela Hirmerová Čelákovice

Více

VÝZNAM PEDAGOGICKÉ KOMUNIKACE PRO ÚSPĚŠNOST VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍHO PROCESU

VÝZNAM PEDAGOGICKÉ KOMUNIKACE PRO ÚSPĚŠNOST VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍHO PROCESU UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra primární a preprimární pedagogiky Mgr. VENDULA VODÁKOVÁ VÝZNAM PEDAGOGICKÉ KOMUNIKACE PRO ÚSPĚŠNOST VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍHO PROCESU Bakalářská

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice SOCIÁLNÍ KOMUNIKACE KAPITOLA 7. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sportovních studií. Prvky úspěšné komunikace mezi učitelem a žáky: analýza videozáznamu tělesné výchovy na 2.

MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sportovních studií. Prvky úspěšné komunikace mezi učitelem a žáky: analýza videozáznamu tělesné výchovy na 2. MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sportovních studií Katedra pedagogiky sportu Prvky úspěšné komunikace mezi učitelem a žáky: analýza videozáznamu tělesné výchovy na 2. stupni ZŠ Diplomová práce Vedoucí diplomové

Více

KOMUNIKACE S KLIENTEM MONIKA CHRENKOVÁ

KOMUNIKACE S KLIENTEM MONIKA CHRENKOVÁ KOMUNIKACE S KLIENTEM MONIKA CHRENKOVÁ CZ.1.07/2.2.00/29.0006 OSTRAVA 2013 Studijní opora je jedním z výstupu projektu ESF OP VK. Číslo Prioritní osy: 7.2 Oblast podpory: 7.2.2 Vysokoškolské vzdělávání

Více

Komunikační dovednosti průvodce ve venkovském cestovním ruchu

Komunikační dovednosti průvodce ve venkovském cestovním ruchu Komunikační dovednosti průvodce ve venkovském cestovním ruchu (studijní materiály k akci) TENTO PROJEKT Kulturní dědictví venkova a venkovský cestovní ruch JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Z EVROPSKÉHO

Více

PREZENTAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI

PREZENTAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI PREZENTAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI Ivana Bečvářová Veronika Humlerová Prezentační a komunikační dovednosti Ivana Bečvářová Veronika Humlerová Občanské sdružení CHANCE IN NATURE LOCAL ACTION GROUP Jihočeská

Více

Sociální komunikace zaměstnanců a klientů Okresní správy sociálního zabezpečení. Štěpánka Holoubková

Sociální komunikace zaměstnanců a klientů Okresní správy sociálního zabezpečení. Štěpánka Holoubková Sociální komunikace zaměstnanců a klientů Okresní správy sociálního zabezpečení Štěpánka Holoubková Bakalářská práce 2014 ABSTRAKT Bakalářská práce se zabývá sociální komunikací mezi klienty a zaměstnanci

Více

Univerzita Palackého v Olomouci. Komunikativní dovednosti

Univerzita Palackého v Olomouci. Komunikativní dovednosti Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků v Olomouckém kraji Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Komunikativní dovednosti Alena Jůvová Olomouc 2013 3 Obsah Úvod 1 Biologické

Více

Základy komunikačních dovedností

Základy komunikačních dovedností Základy komunikačních dovedností nejen ústa mluví ing. mgr. hana janiková vzdělávací program v rámci projektu sám pro sebe, sám Za sebe! Získání Základních sociálních a profesních dovedností reg. č. cz.1.04/3.1.02/67.00044

Více

Projekt Profese pro tebe, registrační číslo CZ.1.04/3.3.05/96.00149, je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České

Projekt Profese pro tebe, registrační číslo CZ.1.04/3.3.05/96.00149, je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České Projekt Profese pro tebe, registrační číslo CZ.1.04/3.3.05/96.00149, je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje

Více

Sociální komunikace a její struktura

Sociální komunikace a její struktura INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Zdeňka Kutínová Sociální komunikace a její struktura Metodická příručka Obalky brozura Soc Kom Kutinkova.indd 1 23.6.15 23:20 PhDr. Zdeňka Kutínová Sociální komunikace a

Více

Bakalářská práce. Neverbální komunikace v práci pedagoga základní školy

Bakalářská práce. Neverbální komunikace v práci pedagoga základní školy UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Ústav pedagogiky a sociálních studií Bakalářská práce Pavlína Černochová Neverbální komunikace v práci pedagoga základní školy Olomouc 2013 vedoucí práce:

Více

Osobnost učitele NONVERBÁLNÍ PROJEV UČITELE

Osobnost učitele NONVERBÁLNÍ PROJEV UČITELE UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU Osobnost učitele NONVERBÁLNÍ PROJEV UČITELE seminární práce - Projekt KOVÁŘÍK Richard II. TVS M3 17.5.2003 1. Teorie problematiky nonverbální

Více

Západočeská univerzita v Plzni

Západočeská univerzita v Plzni Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY ROZVOJ KOMUNIKAČNÍCH DOVEDNOSTÍ U ŽÁKŮ NA 1. STUPNI ZŠ SE ZAMĚŘENÍM NA NASLOUCHÁNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE Veronika Lukešová Učitelství pro

Více

PSYCHOLOGIE V PRAXI - DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ ORGANIZACÍ POSKYTUJÍCÍCH SOCIÁLNÍ SLUŽBY, CZ.1.07/3.2.13/01.0037 KOMUNIKACE. Ing.

PSYCHOLOGIE V PRAXI - DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ ORGANIZACÍ POSKYTUJÍCÍCH SOCIÁLNÍ SLUŽBY, CZ.1.07/3.2.13/01.0037 KOMUNIKACE. Ing. PSYCHOLOGIE V PRAXI - DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ ORGANIZACÍ POSKYTUJÍCÍCH SOCIÁLNÍ SLUŽBY, CZ.1.07/3.2.13/01.0037 KOMUNIKACE Ing. Renata Kasalová K K KOMUNIKACE Ing. Renata Kasalová PSYCHOLOGIE V PRAXI

Více

Mentoring ve firemní praxi Studijní materiál

Mentoring ve firemní praxi Studijní materiál Mentoring ve firemní praxi Studijní materiál Tento materiál vznikl v rámci projektu financovaném z prostředků Evropského sociálního fondu a rozpočtu ČR s názvem: Kvalita lektorů = efektivnost a kvalita

Více

Psychologické základy lidské komunikace

Psychologické základy lidské komunikace Ostravská univerzita v Ostravě Psychologické základy lidské komunikace učební text Karel Paulík Ostrava 2007 Recenze: Doc. PhDr. Evžen Řehulka CSc., Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity Brno Název:

Více

PEDAGOGICKÁ KOMUNIKACE

PEDAGOGICKÁ KOMUNIKACE PEDAGOGICKÁ KOMUNIKACE Pedagogická komunikace je specifickou formou komunikace sociální. Jde při ní o dorozumívání, sdělování určitých významů v sociálním chování v rámci mezilidských vztahů. Sociální

Více

Studijní materiály k e-learningovému kurzu. Zákonitosti komunikačního procesu a způsoby pozitivní komunikace

Studijní materiály k e-learningovému kurzu. Zákonitosti komunikačního procesu a způsoby pozitivní komunikace Studijní materiály k e-learningovému kurzu Zákonitosti komunikačního procesu a způsoby pozitivní komunikace 2013 RENTEL a.s. Odborné praxe jsou realizovány v rámci klíčové aktivity Odborné praxe CS studenti

Více

Neverbální komunikace

Neverbální komunikace EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" Neverbální komunikace Vyučující: PhDr. Jindra Stříbrská, Ph.D Vymezení neverbální komunikace Neverbální komunikace - komunikace beze

Více

Vliv a význam nonverbální komunikace na českých pracovištích. Veronika Křivová

Vliv a význam nonverbální komunikace na českých pracovištích. Veronika Křivová Vliv a význam nonverbální komunikace na českých pracovištích Veronika Křivová Bakalářská práce 2012/2013 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá problematikou neverbální komunikace, jež je součást

Více

Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofická

Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofická Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Bakalářská práce 2012 Ivona Cinková Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Bakalářská práce Neverbální komunikace (Gesta a mimika se zaměřením

Více

Komunikační kanály Komunikační kanály jsou přenosové cesty, po kterých se informace pohybují oběma směry (od příjemce ke sdělovateli a naopak).

Komunikační kanály Komunikační kanály jsou přenosové cesty, po kterých se informace pohybují oběma směry (od příjemce ke sdělovateli a naopak). 9. SOCIÁLNÍ KOMUNIKACE 1. Komunikace je vzájemná výměna informací. 2. Komunikace je výměna zpráv pomocí psaní, mluvení (tj. verbální komunikace) nebo zobrazování (tj. neverbální komunikace). 3. Komunikace

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Jiří Mlýnek

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Jiří Mlýnek VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Jiří Mlýnek Neverbální komunikace v hotelnictví Bakalářská práce 2015 Neverbální komunikace v hotelnictví Bakalářská práce Jiří Mlýnek Vysoká škola hotelová

Více

NEVERBÁLNÍ KOMUNIKAČNÍ PROSTŘEDKY V PEDAGOGICKÉ PRAXI DIPLOMOVÁ PRÁCE

NEVERBÁLNÍ KOMUNIKAČNÍ PROSTŘEDKY V PEDAGOGICKÉ PRAXI DIPLOMOVÁ PRÁCE UNIVERZITA PALACKÉHO OLOMOUC PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA PRIMÁRNÍ PEDAGOGIKY NEVERBÁLNÍ KOMUNIKAČNÍ PROSTŘEDKY V PEDAGOGICKÉ PRAXI DIPLOMOVÁ PRÁCE Vypracovala: Barbora Jůdová Vedoucí práce: Prof.PhDr.

Více

Sociální komunikace 1

Sociální komunikace 1 Sociální komunikace 1 OBSAH Úvod... 3 Používané ikony:... 4 1 Komunikace obecně... 5 1.1 Obecné pojmy... 5 1.2 Druhy, funkce a vlastnosti komunikace... 7 1.3 Bariéry komunikace... 8 1.4 Písemná a telefonická

Více

PSYCHOLOGIE 2 Klíčová slova

PSYCHOLOGIE 2 Klíčová slova PSYCHOLOGIE 2 Klíčová slova PhDr. Věra Strnadová, Ph.D. 1. KOMUNIKAČNÍ PROCES Sofistika - je-li někdo označen jako sofistikovaná osoba, pak to znamená, že je to člověk, který je výrazně orientován na formální

Více