Rekonstrukce panelového objektu Praha 8, Batličkova 253/1-254/3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rekonstrukce panelového objektu Praha 8, Batličkova 253/1-254/3"

Transkript

1 e Název stavby: Rekonstrukce panelového objektu Praha 8, Batličkova 253/1-254/3 PRAHA III/2011 F. DOKUMENTACE STAVBY F.1. STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ F.1.1. Technická zpráva Stupeň: Investor: Zodpovědný projektant: Vedoucí projektu: Vypracoval: Projektová dokumentace pro stavební řízení a zadání stavby Středisko společných činností AV ČR, v.v.i. Národní 1009/ Praha 1 IČ: Ing. Klára Pokorná Ing. Klára Pokorná Ing. Klára Pokorná Ing. Andrea Stehlíková TERMO + holding, a.s. PROJEKTOVÝ ÚTVAR PRAHA I Prosecká 851/64 E Praha 9 - Prosek T zelená linka: F

2 OBSAH 1 ÚVOD VÝCHOZÍ STAV OBJEKTU Popis objektu STŘEŠNÍ PLÁŠŤ ATIKA A NADSTŘEŠNÍ KONSTRUKCE VÝPLNĚ OTVORŮ NADSTŘEŠNÍch KONSTRUKCí TECHNICKÉ ŘEŠENÍ OPRAVY OBJEKTU Sanace střechy objektu Statické zajištění Technologie plošné sanace střešního pláště objektu Řešení detailů - sanace střechy objektu Technologie plošné sanace střešního pláště strojoven výtahů Řešení detailů sanace střechy strojoven výtahů SANACE STĚN strojoven výtahů Reprofilace betonových dílců Sanace obvodového pláště strojoven obkladem ETICS Řešení systémových detailů OSTATNÍ STAVEBNÍ PRÁCE KONTROLA KVALITY A JAKOSTI PODMÍNKY PRO DOPRAVU A SKLADOVÁNÍ MATERIÁLŮ A PROVÁDĚNÍ PRACÍ ZÁVĚR Praha 8, Batličkova 253/1-254/3 Strana 1/19

3 1 ÚVOD Tato technická zpráva je součástí Dokumentace pro stavební řízení a zadání stavby projektu Rekonstrukce panelového objektu na Praze 8, ul. Batličkova 253/1-254/3. Předmětem této části projektu jsou stavební úpravy zahrnující pouze sanaci střešního pláště. Projektované stavební úpravy zahrnují jako podstatnou součást projektu úpravy, jejichž cílem je odstranění závažných poruch a vad, považovaných za tzv. vady panelové výstavby. Projekt navrhuje úpravy, kterými dojde k odstranění zejména funkčních poruch a ke zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí a střešního pláště. Dojde k výraznému prodloužení fyzické i morální životnosti objektu. Stavební úpravy budou provedeny dodavatelským způsobem, stavební práce budou řízeny oprávněnou osobou ve smyslu 158 Zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (Stavební zákon). 2 VÝCHOZÍ STAV OBJEKTU Údaje o objektu vychází z původní dostupné archivní projektové dokumentace, typových podkladů panelové soustavy, provedených průzkumů a informací od investora. 2.1 POPIS OBJEKTU Řešený panelový bytový objekt s 62 bytovými jednotkami, o 2 sekcích, má osm nadzemních a jedno podzemní částečně zapuštěné podlaží s domovním vybavením, průchozí. Dva hlavní vstupy do objektu jsou situovány na jižním průčelí, dva zadní vstupy pak na severním průčelí objektu. Skladebnými principy a detaily se jedná o konstrukční soustavu LARSEN-NIELSEN se sendvičovým obvodovým pláštěm, rok výstavby Stavební soustava je malorozponová, nosný konstrukční systém je montovaný stěnový. Objekt se nachází v rovinném terénu, 1.PP je částečně zapuštěno cca 1,5 m pod úroveň terénu. Členění fasády je dáno zapuštěnými lodžiemi a půdorysným odskokem zadní podélné fasády. Původním architektonickým prvkem je povrchová úprava vnější strany dílců z vymývaného kameniva s hladkým pruhem pohledového betonu výšky cca 0,3 m u spodní hrany. Modulová vzdálenost příčných nosných stěn je 2,7 m, 3,6 m a 4,5 m. Příčné stěny jsou železobetonové plné stěnové panely tl. 0,15 m. Podélná průčelí objektu jsou odlišně členěna. Celkem podélné průčelí bytového domu tvoří dvě stejné sekce. Průčelí jedné sekce objektu je na jižní fasádě členěno moduly 2x4,5 m (lodžie), 2x3,6 m a 1x2,7 m. Průčelí jedné sekce objektu na severní fasádě členěno moduly 7x2,7 m. m. Celková délka objektu je 38,2 m. Objekt je složen ze dvou sekcí v osové délce 18,9 m. Šířka objektu u štítu je 14,28 m, s předsazením západní fasády o 1,2 m je celková šířka objektu 15,48 Konstrukční výška nadzemních podlaží je 2,8 m, světlá výška je u 1.NP a 2.NP 2,585 m, ostatní NP mají výšku 2,605 m. Světlá výška 1.PP je 2,610 m. Celková výška objektu je 24,6 m vč. 1.PP a atiky. Praha 8, Batličkova 253/1-254/3 Strana 2/19

4 2.2 STŘEŠNÍ PLÁŠŤ Poznámka: Skladba střechy vychází z dostupné archivní PD a z typových podkladů panelových domů Larsen-Nielsen. Střecha objektu je plochá dvouplášťová s odvětrávanou vzduchovou mezerou. Nosnou konstrukci vnějšího pláště tvoří dřevěné kompletizované dílce. Střecha je vyspádována dvěma spádovými rovinami k vnitřnímu podélnému žlabu se spádem ke střešním vpustím. Střešní plášťobjektu tvoří žb. stropní panel, plný v tl. 160 mm, pravděpodobně PE fólie nebo Igelit, desky z minerální plsti cca v tl. 120 mm, provětrávaná vzduchová mezera v tl mm, dřevěné kompletizované dílce s pásem IPA 500 SH tl. 205 mm, bednění, pryžová fólie Optifol, původní živičná krytina z asfaltových pásů (dle arch. proj. dokumentace Bitagit Si, Sklobit E a 3x Sa 13). Ukončení střechy u atiky je řešeno závětrnou lištou. Původní živičná krytina z asfaltových pásů byla v roce 2001 doplněna novou hydroizolací z mpvc bez dodatečného zateplení. Střešní spádová rovina je vyskládána z velkorozměrových kompletizovaných dřevěných dílců o základ. skladeb. rozměru 2,4/0,6 m, konstrukční výšky 0,205 m bez jedné vrstvy pásu IPA 500 SH. Tyto panely jsou uloženy na dřevěné trámky 140/100 cm u atiky, výškově osazeny tak, aby střešní rovina měla předepsaný sklon k vnitřním žlabovým panelům osazených také na pozednice (dřev. trámky140/100 cm). Žlabové panely jsou s otvory 0,25/0,28 m pro střešní vpusti. Kompletizované panely jsou s přitaveným hydroizolačním pásem IPA 500 SH. Dle arch. PD jsou panely dobedněny přímo na stavbě a hydroizolační pás je nahrazen přilepením pryžové folie Optifol. Spáry mezi panely v šířce 30 mm jsou přelepeny páskem pryže Optifol. Spáry mezi panely u strojovny a u atiky jsou olištovány a poté přelepeny pryžovým páskem Optifol. Tepelná izolace střechy byla kladena na stropní žb. panely, mezi pozednice. Tloušťka tepelné izolace byla volena individuálně po dohodě s dodavatelem dle jeho možností. Atikové dílce jsou s provětrávacími otvory. Povrchová úprava je z hladkého pohledového betonu, bez kameniva. Na střeše je v současné době umístěn kontejner mobilního operátora se dvěma anténami. Pozn.: pro sanaci střešního souvrství bude potřeba provést dočasné odstranění kontejneru a antén, nebo alespoň provést dočasné přeložení, odpojení, nové zaměření. Toto je potřeba předem dohodnout s provozovatelem MO dle možností sjednané smlouvy (není předmětem PD ani výkazu výměr). Střecha strojoven výtahů je plochá jednoplášťová, ve skladbě: žb. stropní panel tl. 0,16 m, tepelná izolace z polystyrenu tl. 0,05 m, betonová mazanina tvořící spád 0,05-0,155 m, lepenka A 400 H, původní plechová krytina pozinkovaný plech tl. 0,06 mm s nátěrem. Odvod vodních srážek je řešen spádem střešní roviny ke žlabu, dále pak svodem ke střešní vpusti. Strojovny jsou opatřeny ocelovým žebříkem a konzolou pro společnou TV anténu. Hromosvody na střeše objektu jsou řešeny jako mřížová soustava, jsou s novým nátěrem jímacího zařízení včetně separačních podložek. VZT zařzení: samostatné odvětrání s Lomanco hlavicí, sběrné a ventilační komory s motorem spojeno. Opatřeny ochrannými nátěry. Výlez na střechu je řešen samostatně ze schodiště, jako kompletizovaný dílec. Při průzkumu byly zjištěny tyto závady: Plocha střešního pláště: původní z doby výstavby doplněná v r pásem z mpvc. Nedostatečné vyspádování, lokální tvoření louží, boulí, zejména v návaznosti na prostupující konstrukce nad střešní rovinu. Praha 8, Batličkova 253/1-254/3 Strana 3/19

5 Dřevěné kompletizované dílce předpoklad: na spodní straně dílců dochází ke kondenzaci vodních par, která může skapávat i do tepelné izolace. Dílce jsou vlhkostí zdegradovány, mohlo dojít ke vzniku hnilob a rozšíření plísní. Tepelná izolace spodního pláště střechy předpoklad: provlhlá, neplní tepelně izolační funkci, nedostačující. Vzhledem k netěsnostem parotěsné zábrany dochází k průniku vlhkosti z interiéru objektu, dále lze předpokládat zvýšenou vlhkost průnikem vlhkosti netěsnostmi prostupujícími konstrukcemi střešní rovinou, resp. vzduchovou mezerou dále lze předpokládat zvýšenou vlhkost v provětrávané dutině střešního pláště i možnost skapávání kondenzátu z podhledu dřevěných kompletizovaných dílců. Parotěsná zábrana spodního pláště střechy předpoklad: netěsnosti v napojení prostupujících konstrukcí, degradace a poruchy v ploše. Nebýval na ni kladen důraz, zábrany nebyly prováděny důsledně, pokud vůbec. Výlezy na střechu: vizuálně v dobrém technickém stavu. Nástavby VZT: vizuálně v dobrém technickém stavu. Odvětrání kanalizace: vizuálně v dobrém technickém stavu. Vpusti: vizuálně v dobrém technickém stavu. Klempířské konstrukce: původní z doby výstavby, počínající koroze nechráněných povrchů. 2.3 ATIKA A NADSTŘEŠNÍ KONSTRUKCE Atikové dílce jsou řešeny jako deskové železobetonové dílce v tl. 0,10 m, jsou s provětrávacími otvory pro odvětrání dvouplášťové střechy. V současné době jsou atiky bez dodatečných úprav. Těsnění svislých venkovních spár dílců je řešeno hadicí z mikroporézní pryže prům. 20/15 mm, spáry z exteriéru jsou cca mm, hl. 20 mm. Stěny strojoven výtahů jsou řešeny jako nadstřešní konstrukce s přístupem pouze z interiéru objektu po ocelovém žebříku prostupem ve stropním panelu. Obvodové dílce jsou s povrchovou úpravou z vymývaného kameniva, čela dílců jsou hladká. Mezi dílci jsou těsněné spáry tl. 30 mm. Při průzkumu byly zjištěny tyto závady: Plocha atikových dílců: vlasové trhliny, mezerovitost nedostatečnou hutností betonu, místa pronikání srážkové vody k výztuži. Možná separace jednotlivých vrstev sendvičových dílců. Malá krycí vrstva výztuže. Ze statického hlediska dílce bez zjevných poruch. Hrany atikových dílců: lokální výlomy, hrany a rohy vnější betonové vrstvy po obvodě dílců. Styky atikových dílců: trhliny a narušený beton v okolí horizontálních i vertikálních styků průčelních, štítových i atikových dílců. Těsnění spár mezi dílci: lokální absence tmelení, pouze lokální dodatečné tmelení, vypěňování koncepčně otevřených (dvoustupňových) spár mezi obvodovými dílci. Ztráta elasticity tmele. Dekompresní dutiny byly ponechány, byla podpořena možnost odtoku vody ven ze spáry okapními klemp. profily. Geometrická nepřesnost montáže! Klempířské konstrukce: původní, odpovídají stáří a údržbě - udržované obnovovacími nátěry. 2.4 VÝPLNĚ OTVORŮ NADSTŘEŠNÍCH KONSTRUKCÍ Výplně otvorů strojovny výtahů jsou nové, po plošné výměně jednotným systémem. Nově jsou osazeny bílé vícekomorové plastové profily VEKRA, typ TL-AD a s zasklením izolačním čirým dvojsklem. Praha 8, Batličkova 253/1-254/3 Strana 4/19

6 Při průzkumu byly zjištěny tyto závady: Nová plastová okna: začištění v ostění a nadpraží provedeno maltou kontaktně na plastový rám, bez použití standardních APU-lišt. Trhliny v místě napojení, netěsnosti v osazovací spáře oken - možnost koroze kotvení oken, zatékání do interiéru. 3 TECHNICKÉ ŘEŠENÍ OPRAVY OBJEKTU Návrh sanace a opravy panelového bytového objektu vychází z jeho současného technického stavu, který byl zjištěn na základě informací vlastníka objektu a při průzkumech objektu projektantem. Navrhované úpravy objektu rovněž vycházejí z požadavku investora respektovat podmínky pro získání státní finanční podpory v rámci programu Zelená úsporám, Nový panel. Pokud budou při realizaci stavebních úprav zjištěny odchylky od předpokládaného stavu, bude případná úprava projektové dokumentace řešena za účasti projektanta. V případě, že bude realizační firma navrhovat změnu oproti realizační dokumentaci, případně změnu navržených materiálů, je jí možné provést pouze se souhlasem projektanta. Navrhované úpravy objektu je možné rozdělit do těchto částí: Sanace střešního pláště Fasádní obklad nadstřešních konstrukcí 3.1 SANACE STŘECHY OBJEKTU Plošná sanace střešního souvrství dodatečnou tepelnou izolací a novou hydroizolační vrstvou zamezí pronikání srážkové vlhkosti do nosné konstrukce střešního souvrství. Vložená tepelná izolace sníží vliv tepelných změn na konstrukci střešního pláště a tím značně přispěje k vytvoření optimálního resp. normou předepsaného tepelně-vlhkostního režimu v konstrukci střešního pláště. Návrh zateplení střešního pláště vychází z požadavků ČSN :2007. Přehled technologií pro sanaci střechy je uveden ve Výkresové příloze PD Statické zajištění Po odstranění stávajícího střešního pláště, které bude prováděno po etapách, bude v průběhu realizace prováděna kontrola uložení, kotvení a stavu betonu atikových dílců. Kontrola bude prováděna za přítomnosti statika. Případné statické zajištění atikových dílců se nepředpokládá, ale nelze ho vyloučit. Viz PD část F.3 Stavebně konstrukční řešení Technologie plošné sanace střešního pláště objektu Stávající dvouplášťová provětrávaná střecha bude nahrazena střechou jednoplášťovou, nepochozí. Předpokladem technického řešení je provedení, nového izolování vč. parozábrany stávající spodní konstrukce střešního pláště s demontáží vrchního lehkého pláště s kompletizovanými dřevěnými nosníky. Ventilační otvory pro odvětrání dutiny střechy na fasádě budou zaslepeny. Jednoplášťová střecha bude s izolantem z expandovaného polystyrenu, které budou tvořit spádovou vrstvu. Hydroizolace střešního pláště bude řešena systémově, ze živičných SBS modifikovaných pásů. Sanace střešního pláště bude provedena pouze zaškolenými pracovníky. Praha 8, Batličkova 253/1-254/3 Strana 5/19

7 Provedení sanace střešního pláště se bude řídit technologickým předpisem a materiálovými listy daného systému. Stávající konstrukce střešního pláště objektu (od interiéru) Pozn.: Skladba dle arch. PD. Železobetonový stropní panel tl. 160 mm. Parotěsná zábrana lepenka, volně ložená s přesahy, PE fólie nebo igelit? Tepelná izolace z minerální plsti tl. 120 mm. Provětrávaná vzduchová mezera tl mm. Dřevěné kompletizované dílce o základ. skladeb. rozměru 2400/600 mm, konstrukční výšky 205 mm s pásem IPA 500 SH. Bednění. Pryžová fólie Optifol. Živičná krytina z asfaltových pásů - Bitagit Si, Sklobit E a 3x Sa 13. Nově: hydroizolační fólie z mpvc. Stavební úpravy stávající konstrukce střešního pláště objektu (od exteriéru) Demontáž veškerých klempířských a zámečnických prvků. Odstranění nově položené hydroizolační fólie z mpvc, tech.: SCH DEM-mPVC. Odstranění původního hydroizolačního souvrství vč. bednění, tech.: SCH DEM-HYDRO. Odstranění kompletizovaných dílců s pásem IPA 500 SH tl. 205 mm, tech.: SCH DEM-DÍLCE. Odstranění původní tepelné izolace, tech.: SCH DEM-IZOL. Odstranění původní parotěsné zábrany, tech.: SCH DEM-PAR. Předpokládaná nová skladba střešního souvrství objektu (od interiéru) Železobetonový stropní panel tl. 160 mm. Penetrační nátěr, tech.: SCH NÁ PENETRACE. Parotěsná zábrana, tech.: SCH PAR ZÁBRANA. Tepelná izolace 1. vrstva z expanovaného polystyrenu, tech.: SCH TI K-EPS120. Tepelná izolace 2. vrstva spádovaná z expanovaného kašírovaného polystyrenu, tech.: SCH TI K- EPS180-KAS-klín. Mikroventilační vrstva, tech.: SCH MIKROVENTIL. Hydroizolační souvrství v ploše střechy živičné modifikované SBS pásy, tech.: SCH HY-N-D. Praha 8, Batličkova 253/1-254/3 Strana 6/19

8 Hydroizolační souvrství Nové hydroizolační souvrství v ploše střechy živičné modifikované SBS pásy ve dvou vrstvách. Spodní pás samolepící, druhá vnější vrstva natavovací. Samolepící spodní asfaltový pás živičný modifikovaný SBS tl. 2,7 mm, s nosnou vložkou z netkané skelné rohože + PES 130 g/m 2. Pás s volnou pokládkou, kde přilnavost k podkladu a mikroventilaci zajišťují samolepící pruhy po odstranění separační fólie. Spojování pásů podélnými samolepícími pruhy. Natavovací horní asfaltový pás - živičný modifikovaný SBS tl. 4,0-4,2 mm dle posypu, se silnější nosnou vložkou z netkané skelné rohože 90 g/m 2. Plnoplošné natavení. Ochranný posyp z drcené břidlice + minerální granulát. Mikroventilační vrstva Spodní mikroventilační, separační vrstva z perforovaného oxidovaného živičného pásu 1 kg/m 2. Podíl otvorů 15%, ø otvoru cca 40 mm, s křemičitým pískem na povrchu a polyesterovou fólií na spodním povrchu. Volně ložená (0,5 m od atiky). Tepelná izolace 2 řady Tepelná izolace v ploše pláště objektu z desek EPS 100 S. Izolant bude kladen min. ve 2 vrstvách. První vrstva z desek EPS 100 S bude v tloušťce 120 mm. Druhá vrstva bude provedena z desek EPS 100 S s nakašírovanou živicí, ve tvaru spádových klínů, s min. tl. 80 mm. Návrhová hodnota součinitele tepelné vodivosti musí být max. U = 0,042 W/(m 2.K). Střecha bude se vyspádována dle stávající, ke stávajícím střešním vpustím. Spád střechy bude 3%. Druhá vrstva izolantu bude kladená s prostřídáním styků. Kotevní prvky Kotvení, příp. rozhodnutí o nezbytnosti kotvení střešního pláště - tepelné izolace, hydroizolace - je uvedeno v PD část F.3 Stavebně konstrukční řešení, příp. počet a typ kotevních prostředků bude stanoven na základě výtažné zkoušky, kterou provede dodavatel kotev ve spolupráci s dodavatelem stavby. Běžné kotvení hydroizolačních pásů - min. počet nekorodujících kotev je 3 ks/m 2 v ploše, 6 ks/m 2 v pásu 1,5-2,0 m po obvodě, 9-10 ks/m 2 v koutě cca 2,0 x 2,0 m. Běžné kotvení desek izolantu je 2 ks kotev 1 desku. Parotěsná zábrana Elastomerový bitumenový pás modifikovaný SBS, tl. 4,0 mm, s kombinovanou nosnou vložkou z hliníkové fólie a skelné rohože, vhodný i pro mechanické kotvení. Pás mikroventilačním Therm systémem, Therm pruhy na horním povrchu pásu k nalepení 1. řady izolace z polystyrenu (bez lepidel). Ekvivalentní difuzní tloušťka s d 1500 m. Penetrační nátěr SBS modifikovaný živičný penetrační nátěr s obsahem adhezních složek pro zvýšení přilnavosti izolace k podkladu. Praha 8, Batličkova 253/1-254/3 Strana 7/19

9 3.1.3 Řešení detailů - sanace střechy objektu PD. Přehled technologií pro řešení detailů a návazností při sanaci střechy je uveden ve Výkresové příloze Ukončení u atiky objektu Převýšení atiky nad rovinou střechy bude cca 400 mm. Oplechování atik bude provedeno se závětrnou lištou z TiZn. plechu tl. 0,7 mm RŠ 660 mm, oplechováním se závětrnou lištou, tech.: SCH A/RŠ 660 TiZn. Oplechování bude spádováno ve sklonu min. 3 ke střešní ploše. Jako podklad pro oplechování okraje střechy bude provedeno zpevnění atik kotvenými OSB 3 N deskami tl. 22 mm. Kotvení OSB desek viz. F.3 Stavebně konstrukční řešení. Tech.: SCH OSB 3N-22. Pozn.: OSB desky musí být dostatečně zajištěny před sáním větru do doby provedení sanace fasády!!! Atiky budou ze všech stran izolovány deskami z expandovaného polystyrenu. Ze střechy deskami EPS 100 S s nakašírovanou živicí, tl. 60 mm, tech.: SCH TI K60-EPS KAS. Pod oplechováním deskami EPS 100 S tl. 40 mm tech.: SCH TI K40-EPS. Kotvení desek viz. F.3 Stavebně konstrukční řešení. Z vnější strany budou desky opatřeny natavovaným živičným pásem s posypem s SBS modifikací pro jednovrstvý systém, tech. SCH HY-N-J. Přechod vodorovné plochy na svislou atiku bude proveden pomocí spádového klínu z EPS 100 S se systémovým výztužným živičným pásem tl. 3,5 mm s SBS modifikací s vložkou z PES. Tech. SCH TI SPADKLIN-EPS, SCH HY-ZESÍLENÍ. Střešní vpusti objektu Napojení nové krytiny na střešní vpusti bude řešeno výměnou stávajících vpustí za nové jednoúrovňové polyuretanové s košíkem proti splaveninám. Zapuštěny do střešního souvrství tak, aby nedocházelo k výskytu louží kolem vpustí a bylo dosaženo dokonalého odvodnění střechy. Na nových vpustech budou osazeny košíky proti nečistotám, tech.: SCH VPUST 1Ú. Detail napojení hydroizolace na vpusť bude řešena systémově zesílením pomocí systémového živičného pásu, tech.: SCH HY-ZESÍLENÍ. Pro řešení běžných detailů platí zásady uvedené v realizační příručce výrobce. Napojení na stěny strojovny výtahů Napojení bude provedeno deskami EPS 100 S s nakašírovanou živicí, tl. 60 mm kotvenými dle F.3 Stavebně konstrukční řešení k obvodové stěně strojovny výtahů do výšky cca 0,7 m, tech.: SV TI K60- EPS-KAS. Detail napojení na svislou konstrukci bude řešena systémově zesílením pomocí systémového živičného pásu, tech.: SV HY-ZESÍLENÍ. Vytažení vrchního hydroizolačního pásu s posypem na vnější již zateplenou stěnu strojovny výtahů systémem ETICS bude provedeno do výšky min. 350 mm nad přilehlou rovinu nového střešního pláště, tech.: SV HY-SVISLÁ. Ukončení bude provedeno klempířskou lištou z TiZn. plechu tl. 0,7 mm RŠ166 mm, s dotmelením stavebním silikonovým nebo akrylátovým tmelem, tech.: SV L/RŠ 166 TiZn. Praha 8, Batličkova 253/1-254/3 Strana 8/19

10 Dilatace Dilatační spára bude provedena mezi jednotlivými sekcemi domu. Dilatace bude provedena systémovými prvky. V hydroizolačním souvrství bude vložen do spáry systémový asfaltový provazec, určený k vyplnění dilatačních spár, spára bude překryta živičným pásem s modifikací SBS který je určen k překrytí dilatačních spár, tech.: SCH HY-DILATACE. VZT nástavby Vzduchotechnika v domě: v domě je zajištěno nucené odvětrání bytových příslušenství (WC, koupelny) ve stoupačce současně s odvětráním digestoří kuchyňských koutů. Na střeše je pak umístěna odvětrávací komora spojená s ventilační komorou nástřešní větrací jednotka NRB 8 (v o = 1200 m 3 /h, p = 300 Pa, motor n = 0,37 kw/380 V) v počtu 4 ks/sekci. Dále jsou v domě pasivně odvětrávané kuchyňské kouty v garsonkách, které jsou na střeše odvětrávány. V každé garsonce je klasický ventilátor ELKO 30 W, celkem v počtu ks/sekci opatřený přetlakovými klapkami. Stávající sběrné komory, kempířské a zámečnické prvky, hydroizolace VZT nástaveb budou odstraněny, tech.: VZT DEMONT. Stávající jednotky komory - motory VZT budou odstraněny, postupně demontovány, tech.: VZT DEMONT-MOTOR. Bude provedeno dozdění resp. dobetonování VZT nástaveb, opravy a povrchová oprava dozděné části tak, aby navýšení nad novou střešní krytinou bylo min. 350 mm. Úprava žb. nástavců pro osazení hybridních ventilátorů, tech.: VZT NÁSTAVBY. Nově budou osazeny hybridní rotující větrací hlavice na sběrné komory pro odvětrání domovních stoupaček, tech.: VZT HYBRID-VENTIL. Odvětrání bytových jader (příslušenství a digestoře kuchyní) bude řešeno následně majitelem objektu, (není předmětem projektu). Systém odvětrání bytových jednotek v domě zůstane na principu komínového efektu. Specifika a charakteristiky nových ventilačních hlavic LOMANCO: Ventilační hlavice 2 x BIB14 (s rozdvojkou = dvě turbíny na jeden vývod), prům. 356 mm, odlehčená zpevněná celohliníková konstrukce (alter. BIB 14 c - bílá/hnědá/černá); kuličková ložiska uložená v uzavřeném teflonovém pouzdře. Lze hlavice BEB14 s vnějším zpevněním proti nárazovému větru (není předpokladem rozpočtu). Přídavný elektromotor ovládaný časovým spínačem, otáčkovým snímačem nebo dálkovým ovladačem (dle výběru investora). Lze umístit i regulační klapky motorové nebo mechanicky ovládané pro nepřímou regulaci turbíny (není předpokladem v rozpočtu). Doporučení provedení odvětrání interiérů: axiální ventilátory umístěné v jednotlivých místnostech opatřené regulačními mřížkami pro regulaci odvodu vzduchu v interiéru (není předmětem plánovaných stavebních prací). Stávající nové hlavice budou jen dočasně demontovány, po sanaci přilehlých ploch budou namontovány zpět s potřebnými úpravami, tech. VZT LOMANCO-ZP. Praha 8, Batličkova 253/1-254/3 Strana 9/19

11 VZT nástavby s hlavicemi budou ze všech stran izolovány deskami EPS 100 S s nakašírovanou živicí, tl. 60 mm, tech.: VZT TI K60-EPS KAS. Kotvení desek viz. F.3 Stavebně konstrukční řešení. Z vnější strany budou desky opatřeny natavovaným živičným pásem s posypem s SBS modifikací pro jednovrstvý systém, tech. VZT HY-N-J. Upozornění: Připevnění nových rotujících větracích hlavic na sběrné komory musí být provedeno (izolováno) tak, aby nedocházelo ke stékání kondenzátu zpět do přívodního potrubí a nedocházelo k výtoku v napojení jednotlivých dílců a komponentů VZT a zejména k nežádoucímu protékání do interiérů bytových jednotek. Předpokládané úpravy ventilačních komor: 1. Demontáž stávající ventilační komory a vyčištění prostoru komory. 2. Prodloužení potrubí VZT nad úroveň skladby stropní konstrukce - tepelně izolačního mezipatra. 3. Předělení prostoru ventilační komory v úrovni horního střešního pláště tepelnou izolací. Ochranu tepelné izolace před zatečením případné zkondenzované vodní páry do střešního pláště provést stěrkovou těsnící hmotou vyztuženou armovací sítí. Odvodnění této úrovně (z důvodu odvodu případně zatečené vlhkosti) lze doporučit odtokovou trubičku do exteriéru na střechu napojenou na provedenou stěrkovou hydroizolaci. 4. Montáž nové ventilační komory. Konstrukce ventilační komory bude tvořena rámem z tenkostěnných ocelových profilů opláštěné OSB deskami třídy 4 (pro aplikaci ve vlhkém prostředí) tl. 12 mm alt. vodovzdornou překližkou tl. 12 mm. 5. Aplikace tepelné izolace z EPS 100 S na ventilační komoru z vnější strany v tl. 60 mm. 6. Provedení hydroizolace včetně řešení detailů a napojení na stávající hydroizolaci střešního pláště. 7. Osazení ventilační hlavice. 8. Nové provedení ukončení vyústění odvětrávacího potrubí kanalizace nad ventilační komoru. Přechod vodorovné plochy střešní roviny objektu na svislou stěnu VZT nástaveb bude proveden pomocí systémového výztužného živičného pásu tl. 3,5 mm s SBS modifikací s vložkou z PES. Tech. VZT HY-ZESÍLENÍ. Ukončení bude provedeno klempířskou lištou z TiZn. plechu tl. 0,7 mm RŠ166 mm, s dotmelením stavebním silikonovým nebo akrylátovým tmelem, tech.: VZT L/RŠ 166 TiZn. Vrchní kryt bude řešen klempířsky, oplechováním z TiZn. plechu tl. 0,7 mm, podkladem bude živičný pás, tech. VZT KRYT/RŠ 1200 TiZn.. Původní podstavce pro motory budou ponechány. Kompletně nově budou osazeny komínky s hlavicí pro odvětrání kanalizace, tech. VZT ODV KOM. Praha 8, Batličkova 253/1-254/3 Strana 10/19

12 3.2 TECHNOLOGIE PLOŠNÉ SANACE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ STROJOVEN VÝTAHŮ Předpokladem technického řešení je provedení, nového izolování a nové střešní krytiny vč. klempířských a zámečnických prvků. Jednoplášťová nepochozí střecha bude s izolantem z expandovaného polystyrenu. Hydroizolace střešního pláště bude řešena systémově, ze živičných SBS modifikovaných pásů pro jednovrstvé nepochozí ploché střechy. Sanace střešního pláště bude provedena pouze zaškolenými pracovníky. Provedení sanace střešního pláště se bude řídit technologickým předpisem a materiálovými listy daného systému. Stávající konstrukce střešního pláště strojovny výtahů (od interiéru) Pozn.: Skladba dle arch. PD. Železobetonový stropní panel tl. 160 mm. Betonová mazanina se spádem, tl mm. Tepelná izolace z polystyrenu tl. 50 mm. Lepenka A 400 H. Původní plechová krytina, PZn., s nátěrem. Stavební úpravy stávající konstrukce střešního pláště strojovny výtahů (od exteriéru) Demontáž veškerých klempířských a zámečnických prvků. Odstranění plechové střešní krytiny, tech.: SV DEM-PLECH. Odstranění původního hydroizolačního souvrství, tech.: SV DEM-HYDRO. Odstranění původní tepelné izolace, tech.: SV DEM-IZOL. Předpokládaná nová skladba střešního souvrství strojovny výtahů (od interiéru) Železobetonový stropní panel tl. 160 mm. Penetrační nátěr, tech.: SV NÁ PENETRACE. Tepelná izolace z expanovaného kašírovaného polystyrenu, tech.: SV TI K80-EPS-KAS. Mikroventilační vrstva, tech.: SV MIKROVENTIL. Hydroizolační vrstva živičný modifikovaný SBS pás, tech.: SV HY-N-J. Hydroizolační vrstva Nová hydroizolační vrstva v ploše střechy živičné modifikované SBS pásy v jedné vrstvě. Praha 8, Batličkova 253/1-254/3 Strana 11/19

13 Natavovací asfaltový pás - živičný modifikovaný SBS tl. 4,8 mm, s ochranným posypem z drcené břidlice a z minerálního granulátu. Nosná vložka z netkaného polyesteru 200 g/m 2, s antiadhezivním popíkováním a makroperforovaným filmem na spodní straně. Mikroventilační vrstva Spodní mikroventilační, separační vrstva z perforovaného oxidovaného živičného pásu 1 kg/m 2. Podíl otvorů 15%, ø otvoru cca 40 mm, s křemičitým pískem na povrchu a polyesterovou fólií na spodním povrchu. Volně ložená. Tepelná izolace Tepelná izolace bude z desek EPS 100 S s nakašírovanou živicí, v min. tloušťce 80 mm. Návrhová hodnota součinitele tepelné vodivosti musí být max. U = 0,042 W/(m 2.K). Střecha bude se vyspádována dle stávající, způsob odvodnění bude dle stávajícího. Předpokládané vyspádování střechy cca 3%. Kotevní prvky Kotvení, příp. rozhodnutí o nezbytnosti kotvení střešního pláště - tepelné izolace, hydroizolace - je uvedeno v PD část F.3 Stavebně konstrukční řešení, příp. počet a typ kotevních prostředků bude stanoven na základě výtažné zkoušky, kterou provede dodavatel kotev ve spolupráci s dodavatelem stavby. Penetrační nátěr SBS modifikovaný živičný penetrační nátěr s obsahem adhezních složek pro zvýšení přilnavosti izolace k podkladu Řešení detailů sanace střechy strojoven výtahů PD. Přehled technologií pro řešení detailů a návazností při sanaci střechy je uveden ve Výkresové příloze Ukončení u atiky strojoven výtahů Atika strojovny bude cca v rovině střešního pláště. Ukončení klempířskými prvky bude provedeno dle stávajícího vyspárování, předpoklad po 3 stranách se závětrnou lištou na jedné straně s okapnicí do okapového žlabu. Oplechování atik se závětrnou lištou z TiZn. plechu tl. 0,7 mm RŠ 500 mm, tech.: SV A/RŠ 500 TiZn. Oplechování bude spádováno ve sklonu min. 3 ke střešní ploše. Okapová lišta do žlabu bude z TiZn. plechu tl. 0,7 mm RŠ 300 mm, tech.: SV A/RŠ 330 TiZn. Žlab střechy strojovny bude z TiZn. plechu tl. 0,7 mm RŠ 250 mm, tech.: SV Ž/RŠ 250 TiZn. Svod žlabu střechy strojovny bude z TiZn. plechu tl. 0,7 mm prům. 100 mm, tech.: SV SŽ/pr100 TiZn. Jako podklad pro oplechování a navýšení okraje střechy bude provedeno navýšení atik kotvenými OSB deskami tl. 22 mm. Kotvení OSB desek viz. F.3 Stavebně konstrukční řešení. Tech.: SV OSB 3N-22. Pod oplechováním budou desky EPS 100 S tl. 40 mm tech.: SV TI K40-EPS. Kotvení desek viz. F.3 Stavebně konstrukční řešení. Praha 8, Batličkova 253/1-254/3 Strana 12/19

14 Přechod vodorovné plochy na atiku bude proveden pomocí systémového výztužného živičného pásu tl. 3,5 mm s SBS modifikací s vložkou z PES. Tech. SV HY-ZESÍLENÍ. 3.3 SANACE STĚN STROJOVEN VÝTAHŮ Reprofilace betonových dílců Reprofilace železobetonových a betonových konstrukcí znamená výměnu nebo nahrazení veškerého porušeného konstrukčního betonu. V místech, kde k porušení povrchových vrstev betonu došlo tlakem korozních zplodin na betonářské výztuži, se během sanace výztuž obnaží, korozní zplodiny odstraní a zajistí se nová antikorozní ochrana (pasivace) výztuže. V případě oslabení či porušení nosné betonářské výztuže se tato zesílí či nahradí. Pro sanace železobetonových a betonových konstrukcí je navržen komplexní sanační systém pro ochranu betonu, který obsahuje všechny kompatibilní materiály pro opravu betonových konstrukcí od příprav podkladu, antikorozní ochranu výztuže, reprofilace až po konečnou povrchovou ochranu. Při provádění sanačních prací je nutno se řídit ustanoveními technologických předpisů jednotlivých materiálů a materiálových listů. Tabulka č. 1 - Technologie a materiály sanačního systému Označení Popis Materiálová skladba REP1H/xx-GM REP1P/xx-GM REP2H/xx-GM REP2P/xx-GM Reprofilace hrany betonové konstrukce bez ošetření výztuže Reprofilace v ploše betonové konstrukce bez ošetření výztuže Reprofilace hrany betonové konstrukce vč. ošetření výztuže Reprofilace v ploše betonové konstrukce vč. ošetření výztuže Hrubá reprofilační PCC malta Antikorozní nátěr výztuže ve 2 vrstvách Hrubá reprofilační PCC malta Pozn.: xx v názvu technologie u reprofilací značí předpokládanou tloušťku reprofilace. Předpokládanými povrchy kde bude prováděna reprofilace betonových dílců jsou: a) panelové dílce stěn strojoven výtahů, b) atikové dílce z vnitřní strany po odkrytí střešního souvrství. Skutečný rozsah prací bude možné stanovit až při vlastní realizaci provedením podrobného průzkumu železobetonových a betonových konstrukcí. Budou specifikována a vyznačena veškerá místa s porušeným a degradovaným betonem povrchové vrstvy a veškerá místa s trhlinami od korozních zplodin výztuže a jiných vlivů, místa s již odpadlým betonem a místa s viditelnou obnaženou korodující výztuží Sanace obvodového pláště strojoven obkladem ETICS Plošná sanace obvodového pláště dodatečným obkladem zamezí pronikání srážkové vlhkosti a oxidu uhličitého do obvodových stěn. Vložená tepelná izolace obkladu zmenší vliv tepelných změn na konstrukce pláště a tím značně zmenší namáhání kotvení i spojů obvodového pláště. Návrh obkladu obvodového pláště vychází z požadavků ČSN :2007 na hodnoty součinitele prostupu tepla. Praha 8, Batličkova 253/1-254/3 Strana 13/19

15 K obkladu bude použit ucelený certifikovaný kompozitní systém technologie kontaktního opláštění ETICS. Systém bude s tepelnou izolací z pěnového polystyrenu EPS 70 F. Systém bude lepený s dodatečným dokotvením talířovými hmoždinkami, s bezcementovou armovací stěrkou s výztužnou tkaninou a s bezespárou tenkovrstvou organicky pojenou omítkou probarvenou ve hmotě, bez potřeby dalšího nátěru. Sanace systémem ETICS bude provedena dle požadavků ČSN Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů (ETICS). Tabulka č. 2: Skladba kontaktního fasádního systému ETICS Vrstva Lepící podkladní tmel Tepelná izolace Kotvení tepelné izolace Tmelící a vyrovnávací stěrka Výztužná tkanina Mezinátěr - Omítka Technologie TIT-EPSxx + PO-E Lepící minerální podkladní tmel určený pro lepení ETICS na daný podklad Desky ze stabilizovaného fasádního pěnového polystyrenu EPS 70 F Talířové hmoždinky certifikované pro daný systém Organická, mechanicky odolná, elastická bezcementová armovací stěrka Armovací síťovina ze skelných vláken s apretací proti alkáliím Tenkovrstvá organicky pojená omítka se zrnitostí 1,5 mm probarvená ve hmotě Technologie jsou v PD složeny z části systému povrchové ochrany (PO-E) a zčásti tepelného izolantu (TIT-EPSxx, TIT-XPSxx). Obklad ETICS bude proveden na očištěný, vyspravený povrch dle Technologického předpisu dodavatele systému. Specifikace kotvení obkladu viz. PD část F.3 Stavebně konstrukční řešení. Při provádění tryskacích a bouracích prací se okenní konstrukce strojovny výtahů zakryjí tak, aby nedošlo k poškození okenního rámu a zatékání vody do konstrukcí a do interiéru. Obklad stěn strojoven výtahů bude proveden fasádním tepelně izolačním systémem ETICS. Systém bude s tepelnou izolací z pěnového polystyrenu EPS 70 F v tl. 60 mm, lepený s dodatečným dokotvením talířovými hmoždinkami, dle PD část F.3 Stavebně konstrukční řešení. Podkladem pro bezespárou tenkovrstvou organicky pojenou omítku bude bezcementová armovací stěrka s výztužnou tkaninou. Tech.: SV TIT-EPS 60, SV PO-E Řešení systémových detailů Ostění, nadpraží oken Zateplení ostění nadpraží otvorů bude provedeno fasádním tepelně izolačním systémem ETIC, dtto přilehlá fasáda. Izolant v tl. 40 mm bude plnoplošně lepen, tech.: SV TIT-EPS 40x, SV PO-E. Nadpraží musí být ve sklonu cca 1,5-2,0 % směrem od okenního rámu. Ostění musí být kolmo k rovině fasády. Návaznost kontaktního zateplovacího systému na rám okna bude provedena dotěsněním pomocí systémového profilu s výztužnou tkaninou APU lištou, technologie: SV APU-LIŠTA. Vytmelení spáry mezi APU lištou a okenním rámem do výšky cca 200 mm od parapetu bude provedeno neutrálním silikonovým exteriérovým tmelem. Praha 8, Batličkova 253/1-254/3 Strana 14/19

16 Parapety oken Parapety před sanací budou zatepleny (vyrovnán a vyspárován podklad pro oplechování), technologie: SV TIT-EPS 40x, SV PO+E-ARM, s bezcementovou armovací stěrkou s vloženou výztužnou tkaninou. Oplechování parapetů bude provedeno až po vytažení výztužné síťoviny a jejím přestěrkováním bezcementovou armovací stěrkou na parapetech a ostění oken. Parapet bude před oplechováním, nebo keramickým obkladem připraven ve spádu 3. Kotvení izolantu fasády musí být ve vzdálenosti min. 150 mm od nadpraží, ostění nebo parapetů oken!! Kotvení nesmí být provedeno do spár mezi dílci. Systémové oplechování parapetů Stávající oplechování parapetů oken na fasádě bude demontováno. Nové oplechování bude provedeno po přípravě podkladu dle Technologického předpisu dodavatele systému ETICS. Oplechování parapetů bude provedeno parapetním systémem z hliníkového plechu Al. opatřeného polyesterovou venkovní práškovou barvou (stupnice RAL). Tloušťka plechu 1,5 mm. Nutno individuálně zaměřit, popř. provést úpravu plechu u výrobce. Přesah plechu před rovinu fasády min. 30 mm. Tech.: SV P/Š200-Al. Oplechování parapetů v místě aplikovaného fasádního systému bude provedeno až po vytažení výztužné síťoviny a jejím přestěrkováním armovací vrstvou na parapetech a ostění oken, tech. SV PO-E- ARM. Připevnění parapetů bude provedeno plnoplošným lepením. Řešení bude systémové. Každý okenní otvor bude před osazením nového parapetního plechu zaměřen a parapetní plech bude vyroben podle skutečných naměřených rozměrů. Návaznost oplechování bude utěsněna systémovou expanzní páskou po délce parapetu a u bočnic v tl. ostění. Dotmeleno neutrálním silikonovým tmelem alter. akrylátovým transparentním tmelem. Tech. SV PÁSKA3-TMEL. Návaznost na rovinu střechy Tepelná izolace z plochy pláště objektu z desek EPS 100 S, bude vytažena na stěny strojovny výtahů v tl. 60 mm, do výšky min. 0,3 m nad úroveň nově provedeného pláště se zateplením. Do této výšky bude vytažena i hydroizolace střešního souvrství. Ukončení bude provedeno systémově, viz. Napojení na stěny strojovny výtahů. Kotvení žebříku Před tepelně izolačním obkladem budou řešeny kotevní prvky nového ocelového žebříku výlezu na střechu strojovny výtahů, tech.: SV ŽEBŘÍK a kotevní prvky společného stožáru pro antény, tech. SV ANTÉNA. Stožár antény zůstane stávající, opatřen novým obnovovacím nátěrem. Kotevní prvky jsou specifikované v PD část F.3 Stavebně konstrukční řešení. Spáry mezi dílci Stávající spáry mezi dílci budou důsledně očištěny od přebytečného, vyčnívajícího, zdegradovaného tmelu, popř. od nesoudržných kusů zálivkového betonu, od PUR pěny, tech.: PŘP-TMEL. Praha 8, Batličkova 253/1-254/3 Strana 15/19

17 V případě poškození hran obvodových dílců bude provedena sanace příp. reprofilace (vč. ochrany výztuže) sanačními materiály systému sanace betonu. Větší výlomy budou po ochraně betonu doplněny izolantem nebo PUR pěnou (pod fasádní systém ETICS). Upozornění - při kladení desek tepelného izolantu je nutné dbát: bochníky lepícího tmelu v ploše izolantu nesmí při kladení desek přijít spáru minimální přesah desky tepelného izolantu přes styk dílců musí být min. 100 mm okraje desek izolantu nesmí lícovat se spárou mezi dílci Hrany a ostatní Hrany ostění a nadpraží oken budou vyztuženy systémovým profilem výztužnou tkaninou s plastovým úhelníkem, technologie: SV HRANA-PROFIL. Vnější hrany budou opatřeny výztužnou tkaninou, tech.: SV HRANA. Založení systému bude provedeno na systémovou zakládací lištu z ohýbaného profilu Al. tl. 0,8 mm s okapovým nosem, tech. SV LC-SOKL-60. Vzhledem ke struktuře povrchu z vymývaného betonu, lze předpokládat větší spotřebu lepícího tmelu pro ETICS systém, tech.: SV PŘÍP-TKLEBER. 3.4 OSTATNÍ STAVEBNÍ PRÁCE Výlezy na střechu Stávající klempířské a zámečnické prvky výlezů na střechu budou demontovány, vč. krytů, tech. VÝLEZ-DEM. Bude provedeno navýšení stávající žb. konstrukce průlezu tak, aby úroveň nového výlezu (nový kryt) byl ve výšce cca 350 mm nad novou rovinou hydroizolace střechy. Zároveň bude provedena úprava betonové konstrukce s ohledem na kotvení nového ochranného zábradlí, tech.: VÝLEZ-ŽB. Nová ocelová žárově zinkovaná konstrukce ochranného zábradlí, viz. specifikace v PD část F.3 Stavebně konstrukční řešení, tech.: VÝLEZ-ZÁBR. Stěny výlezů budou ze všech stran izolovány deskami EPS 100 S s nakašírovanou živicí, tl. 60 mm, tech.: VÝLEZ TI K60-EPS KAS. Kotvení desek viz. F.3 Stavebně konstrukční řešení. Z vnější strany budou desky opatřeny natavovaným živičným pásem s posypem s SBS modifikací pro jednovrstvý systém, tech. VÝLEZ HY-N-J. Přechod vodorovné plochy na svislou stěnu bude proveden pomocí systémového výztužného živičného pásu tl. 3,5 mm s SBS modifikací s vložkou z PES. Tech. VÝLEZ HY-ZESÍLENÍ. Ukončení bude provedeno klempířskou lištou z TiZn. plechu tl. 0,7 mm RŠ166 mm, s dotmelením stavebním silikonovým nebo akrylátovým tmelem, tech.: VÝLEZ L/RŠ 166 TiZn. Nově bude osazen tepelně izolační prefabrikovaný kryt výlezu, tech.: VÝLEZ-KRYT. Hromosvody na střešním plášti Hromosvodná střešní síť bude demontována po částech a nahrazena novou sítí, umístěnou ve stejných trasách a se stejnými průřezy lan a drátů, tak, aby po celou dobu montáže fungovalo alespoň provizorní zajištění objektu před blesky. Tech. HROM-SCH, HROM-REV-SCH. Praha 8, Batličkova 253/1-254/3 Strana 16/19

18 Nová hromosvodná síť bude provedena dle ČSN EN až Ochrana před bleskem - Část 1 až 4 a TNI Ochrana před bleskem Komentář k souboru norem ČSN EN až Tvarovky nesoucí hromosvodná lana budou podloženy kluznými podložkami. Při výměně lze využít stávajících svodů. Klempířské a zámečnické prvky Veškeré nové oplechování bude provedeno podle ČSN Navrhování klempířských konstrukcí včetně kotvení a bude ve sklonu od objektu ve spádu min. 3. Ochranné konstrukce hydroizolačních povrchů v místech detailů a napojení musí být demontovatelné, umožňující opravu, údržbu nebo výměnu hydroizolační vrstvy. Přehled klempířských prvků střechy objektu je uveden ve Výkresové příloze PD. Větrací otvory atikových dílců Stávající větrací otvory atikových dílců budou demontovány. Otvory budou pročištěny, budou odstraněny veškeré volné části. Dále budou vyplněny PUR pěnou. Dočasně budou zakryty krytkami k ochraně PUR pěny před vlhkostí. Úprava bude provedena u všech otvorů. Tech.: ATIKA-OTV. Upozornění: Před provedením sanace fasády zakrývání otvorů v atikových dílcích musí být zřejmé (provedena kontrola), že veškeré prostupy (TZB napojení svodů, výlezy, atp.) střešním pláštěm jsou kompaktní a těsně napojené, že nedochází k prostupu par z interiéru objektu! 4 KONTROLA KVALITY A JAKOSTI Kontrola kvality a jakosti provádění sanačních prací probíhá průběžně po celou dobu realizace stavby, po ukončení jednotlivých fázi realizace a na závěr realizace. Kontrolu provádí zodpovědní pracovníci realizační firmy, autorský dozor, technický dozor investora a technolog dodavatele materiálů. Při prováděných kontrolách se hodnotí zejména dodržování technologických předpisů a projektové dokumentace. Průběžná kontrola kvality prováděná zodpovědnými pracovníky realizační firmy, TDI, technologem dodavatele materiálu a namátkově projektantem vychází z těchto požadavků: Materiály a výrobky dodané na stavbu musí odpovídat specifikaci uvedené v projektové dokumentaci, popř. v certifikátu zvoleného systému a dalších použitých technologií. Montáž kontaktního fasádního systému a materiálů pro sanaci betonu smí provádět pouze pracovníci, kteří byli řádně proškoleni a kterým bylo vystaveno osvědčení dodavatele systému. Průběžnou kontrolu kvality prací a dodržování technologických lhůt provádí odpovědný stavbyvedoucí, popř. mistr, vedoucí pracovní čety apod. Kontrolu kvality po ukončení rozhodujících fází realizace provádí stavbyvedoucí s projektantem, případně technologem dodavatele materiálů a s TDI. O provedených kontrolách bude proveden zápis do stavebního deníku. Kontrola kvality po ukončení rozhodujících fází realizace na střeše se provede PO: Praha 8, Batličkova 253/1-254/3 Strana 17/19

19 Ukončení přípravy podkladu demontáže stávajícího střešního souvrství. Položení parotěsné zábrany řešení návazností na prostupující konstrukce. Provedení tepelné izolace ve dvou vrstvách, s vyspádováním. Provedení, kotvení a spojů hydroizolačního souvrství na střeše objektu. Provedení a kotvení zámečnických a klempířských konstrukcí. Provedení nových VZT nástaveb s napojením odvětrání stoupaček. Kotevní prvky pro stožár antény na střeše - po připevnění. Kontrola kvality po ukončení rozhodujících fází realizace na strojovnách výtahů se provede PO: Ukončení přípravy podkladu. Provedení reprofilace železobetonových konstrukcí. Provedení tepelné izolace s hmoždinkami s krycími zátkami (rovinnost dle technologického předpisu, spáry mezi deskami, zapuštění hmoždinek, umístění a počet hmoždinek, převázání spár podkladu izolačními deskami atd.) Provedení výztužné vrstvy kontaktního fasádního obkladu. Provedení konečné povrchové úpravy systému. Závěrečná přejímka hotového ETICS systému (po dokončení povrchové úpravy). Za podstatné kvalitativní znaky se považuje rovinnost, přímost hran, struktura a barevnost omítky a nátěrů, pečlivost provedení detailů, spojů a styků apod. 5 PODMÍNKY PRO DOPRAVU A SKLADOVÁNÍ MATERIÁLŮ A PROVÁDĚNÍ PRACÍ Pro dopravu, skladování a provádění navržených sanačních prací a oprav materiály platí příslušné technologické předpisy a materiálové listy. 6 ZÁVĚR Technický návrh na sanaci střechy a nadstřešních konstrukcí panelového bytového objektu vychází z jejího současného technického stavu. Sanací bude docíleno požadovaného prodloužení doby životnosti a zvýšení celkového komfortu bydlení dosažením nemalých úspor energií. Technické řešení sanace je optimalizováno vzhledem k finančním zdrojům a možnostem investora s ohledem na výši možných státních příspěvků. Všechny odchylky od předpokládaných skutečností, vyvolané změny v technickém řešení a postupu prací, které vzniknou během provádění je nutné konzultovat s projektantem. Praha 8, Batličkova 253/1-254/3 Strana 18/19

20 V Praze, III/2011 Vypracoval: Ing. Klára Pokorná Praha 8, Batličkova 253/1-254/3 Strana 19/19

- reprofilace a ochrana výztuže materiály komplexního sanačního systému pro ochranu betonu *

- reprofilace a ochrana výztuže materiály komplexního sanačního systému pro ochranu betonu * Praha 8, Batličkova 253/1-254/3 Výkaz výměr VÝMĚRY VŠECH TECHNOLOGIÍ, TECHNICKÉ SPECIFIKACE 2 Sanace obvodového pláště - strojoven výtahů, atiky č.p. Techn. Technologie Suma S 2.2.1 REP1P/10-GM m2 Reprofilace

Více

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady http: www.inprojekt-podebrady.cz, e-mail: info@inprojekt-podebrady.cz, tel.: +420/325610079, fax: +420/325610215 DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ

Více

PDF. Modernizace panelového domu Pod Bání 2019, 2020, 180 00 Praha 8. D. DOKUMENTACE STAVBY D.1 ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ D.1.

PDF. Modernizace panelového domu Pod Bání 2019, 2020, 180 00 Praha 8. D. DOKUMENTACE STAVBY D.1 ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ D.1. PDF Název stavby: Modernizace panelového domu Pod Bání 2019, 2020, 180 00 Praha 8 PRAHA VII/2014 D. DOKUMENTACE STAVBY D.1 ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ D.1.1 Technická zpráva Stupeň: Dokumentace pro stavební

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY: ke stavu střech budovy Mateřská škola Praha 4 - Libuš, Mezi Domy 373

TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY: ke stavu střech budovy Mateřská škola Praha 4 - Libuš, Mezi Domy 373 TECHNICKÁ ZPRÁVA ke stavu střech budovy Mateřská škola Praha 4 - Libuš, Mezi Domy 373 Obrázek 1: Pohled na ploché střechy F a G 2 u budovy Mateřské školy OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY: 1. Fotodokumentace 2. Schéma

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY: ke stavu střech budovy Mateřská škola Praha 4 - Libuš, K Lukám 664

TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY: ke stavu střech budovy Mateřská škola Praha 4 - Libuš, K Lukám 664 TECHNICKÁ ZPRÁVA ke stavu střech budovy Mateřská škola Praha 4 - Libuš, K Lukám 664 Obrázek 1: Pohled na ploché střechy budovy Mateřské školy OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY: 1. Fotodokumentace 2. Schéma střech

Více

ODHAD NÁKLADŮ SANACE - OCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR

ODHAD NÁKLADŮ SANACE - OCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR ODHAD NÁKLADŮ SANACE - OCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR A. ÚDAJE O STAVBĚ Název akce : Místo stavby : SANACE PANELOVÉHO DOMU Štúrova 1701, Praha 4 - Krč. B. STATICKÉ SANACE Objekt A Sanace vnějších vrstev obvodových

Více

Rekonstrukce panelového objektu Praha 8, Davídkova 2101/91-2103/95

Rekonstrukce panelového objektu Praha 8, Davídkova 2101/91-2103/95 e Název stavby: Rekonstrukce panelového objektu Praha 8, Davídkova 2101/91-2103/95 PRAHA III/2011 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Stupeň: Investor: Zodpovědný projektant: Vedoucí projektu: Vypracoval: Projektová dokumentace

Více

Vápenná jímka opláštění budovy a střecha

Vápenná jímka opláštění budovy a střecha Vápenná jímka opláštění budovy a střecha Jirkov, Jindřiššká - Šerchov POPIS Projekt Rekonstrukce úpravny vody Jirkov řeší novostavbu budovy vápenného hospodářství a objekt vápenné jímky. Společnost HIPOS

Více

Spodní stavba. Hranice mezi v tabulce uvedenými typy hydrofyzikálního namáhání se doporučuje provést přetažením hydroizolace v rozsahu 0,3 m.

Spodní stavba. Hranice mezi v tabulce uvedenými typy hydrofyzikálního namáhání se doporučuje provést přetažením hydroizolace v rozsahu 0,3 m. Spodní stavba Ochrana před pronikání podpovrchové vody (zemní vlhkosti, prosakující vodě a podzemní vodě) do konstrukcí je prováděna převážně povlakovou tj. vodotěsnou hydroizolací a to převážně asfaltovými

Více

ZATEPLENÍ OBVODOVÉ STĚNY PROVĚTRÁVANÝM ZPŮSOBEM VNĚJŠÍ PLÁŠŤ - FASADNÍ DESKY PREFA. PS = posuvný bod NÁZEV VÝKRESU NÁZEV STAVBY INVESTOR

ZATEPLENÍ OBVODOVÉ STĚNY PROVĚTRÁVANÝM ZPŮSOBEM VNĚJŠÍ PLÁŠŤ - FASADNÍ DESKY PREFA. PS = posuvný bod NÁZEV VÝKRESU NÁZEV STAVBY INVESTOR PS = posuvný bod VNĚJŠÍ PLÁŠŤ - FASADNÍ DESKY PREFA ZDIVO TERMSTOP L - KONZOLA SPOJOVACÍ ŠROUB L- PROFIL 60/40/1,8mm VERTIKÁLNÍ FASÁDNÍ OBKLAD PREFA VZDUCHOVÁ MEZERA PREFA 4.1.1.01 ZODP. NOSNÝ ROŠT - VERTIKÁLNÍ

Více

Oprava a modernizace panelového bytového domu Bratří Čapků č.p. 2870, Česká Lípa

Oprava a modernizace panelového bytového domu Bratří Čapků č.p. 2870, Česká Lípa Název stavby: Oprava a modernizace panelového bytového domu Bratří Čapků č.p. 2870, Česká Lípa ÚSTÍ NAD LABEM III/2013 F. DOKUMENTACE STAVBY F.4. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Stupeň: Investor: Zodpovědný

Více

ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Technická zpráva 1.Identifikační údaje Název stavby: Energetická optimalizace školní jídelny Ždírec nad Doubravou Místo stavby: Kraj:

Více

Rekonstrukce panelového objektu Praha 8, Davídkova 2101/91-2103/95

Rekonstrukce panelového objektu Praha 8, Davídkova 2101/91-2103/95 e Název stavby: Rekonstrukce panelového objektu Praha 8, Davídkova 2101/91-2103/95 PRAHA III/2011 F. DOKUMENTACE STAVBY F.1. STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ F.1.1. Technická zpráva Stupeň: Investor: Zodpovědný

Více

Dodatečné zateplení objektů Mateřské školy Školní 518, Klášterec nad Ohří

Dodatečné zateplení objektů Mateřské školy Školní 518, Klášterec nad Ohří Dodatečné zateplení objektů Mateřské školy Školní 518, Klášterec nad Ohří D-1.1.a - TECHNICKÁ ZPRÁVA Pro provedení stavby a) Identifikace stavby Investor stavby: Město Klášterec nad Ohří Místo stavby:

Více

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ZATEPLENÍ

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ZATEPLENÍ TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ZATEPLENÍ Obsah 1a) Zateplení soklové oblasti se stávající tepelnou izolací... 3 1b) Zateplení soklové oblasti bez stávající tepelné izolace... 4 2) Zateplení soklové oblasti

Více

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ZATEPLENÍ

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ZATEPLENÍ TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ZATEPLENÍ Obsah 1a) Zateplení soklové oblasti se stávající tepelnou izolací... 3 1b) Zateplení soklové oblasti bez stávající tepelné izolace... 4 2) Zateplení soklové oblasti

Více

Návrh skladby a tepelnětechnické posouzení střešní konstrukce

Návrh skladby a tepelnětechnické posouzení střešní konstrukce Návrh skladby a tepelnětechnické posouzení střešní konstrukce Objednatel: FYKONY spol. s r.o. Beskydská 552 741 01 Nový Jičín - Žilina Kontaktní osoba: Petr Konečný, mob.: +420 736 774 855 Objekt: Bytový

Více

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ STX.THERM SANA Zdvojení ETICS

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ STX.THERM SANA Zdvojení ETICS TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ STX.THERM SANA Zdvojení ETICS Obsah 1) Výpočet celkové délky kotvy Spiral Anksys... 3 2) Zdvojení ETICS - založení s odskokem soklové izolace... 4 3a) Zdvojení ETICS - napojení

Více

ČÁSTEČNÉ ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU čp. 72, ul. Revoluční, Dvůr Králové n. L.

ČÁSTEČNÉ ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU čp. 72, ul. Revoluční, Dvůr Králové n. L. spol. s r.o. Dvůr Králové nad Labem DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY ČÁSTEČNÉ ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU čp. 72, ul. Revoluční, Dvůr Králové n. L. STAVEBNÍ ŘEŠENÍ TECHNOLOGICKÝ POSTUP PROVÁDĚNÍ ZATEPLENÍ

Více

Technická univerzita v Liberci

Technická univerzita v Liberci Technická univerzita v Liberci Studentská 1402/2, 461 17 Liberec 1 Stavba: Snížení energetické náročnosti objektu Výukový objekt E3, Studentská 1292/4, 461 17 Liberec 1 Stupeň: Dokumentace pro provedení

Více

Čechtická 758, Praha 12 - Kamýk zak. č. 13021

Čechtická 758, Praha 12 - Kamýk zak. č. 13021 OBSAH 1 STÁVAJÍCÍ STAV... 2 2 KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ... 2 2.1 Zkoušky a měření... 2 2.2 Bourací práce... 2 2.3 Zemní práce... 2 2.4 Svislé konstrukce... 3 2.5 Podlahy... 3 2.6 Střechy... 4 2.6.1 Demontáž horního

Více

REALIZACE TERASY S LEPENOU DLAŽBOU

REALIZACE TERASY S LEPENOU DLAŽBOU REALIZACE TERASY S LEPENOU DLAŽBOU SKLADBY STŘEŠNÍCH TERAS SE PROVÁDÍ V RŮZNÝCH MATERIÁLOVÝCH A KONSTRUKČNÍCH ŘEŠENÍCH. V TOMTO ČLÁNKU SE ZAMĚŘÍME NA TERASY, KDE PROVOZNÍ SOUVRSTVÍ JE POLOŽENO NA JEDNOPLÁŠŤOVÉ

Více

pod krbem použít extrudovaný polystyren (v ploše 1,5 x 1m)

pod krbem použít extrudovaný polystyren (v ploše 1,5 x 1m) SKLADBY PODLAH ------------------------------------------------------------------------------------------------- S01 PODLAHA 1.NP 3 VINYL DO LEPIDLA 7 PODLAHOVÉ DESKY HEAT-PAK -dvouvrstvá skladba lepená

Více

Řešení vzorových detailů

Řešení vzorových detailů Řešení vzorových detailů Detaily soklu. Detail soklu s přechodem na suterénní stěnu -průběžná soklová izolace 2.2 Detail soklu s přechodem ř na suterénní stěnu - ustupující soklová izolace. Detail soklu

Více

Sanace teras na objektu bytového domu

Sanace teras na objektu bytového domu POPIS Sanace teras na objektu bytového domu Praha Ke Stírce 1844 Bytový dům o čtyřech podlažích postavený na začátku 21. století je situován v ulici Ke Stírce v městské části Praha - Kobylisy. Dům je konstruován

Více

A1.1-1 Technická zpráva

A1.1-1 Technická zpráva A1.1-1 Technická zpráva Identifikační údaje stavby Název stavby: Místo stavby: Břeclav, p.č. st. 4456 Katastrální území: Kraj/okres: Druh stavby: Stavebník: Zhotovitel stavby: Nemocnice Břeclav Rekonstrukce

Více

Termografická diagnostika pláště objektu

Termografická diagnostika pláště objektu Termografická diagnostika pláště objektu Firma AFCITYPLAN s.r.o. Jindřišská 17 Praha 1 Zkušební technik: Ing. Daniel Bubenko Telefon: EMail: +420 739 057 826 daniel.bubenko@afconsult. com Přístroj TESTO

Více

Termografická diagnostika pláště objektu

Termografická diagnostika pláště objektu Termografická diagnostika pláště objektu Firma AFCITYPLAN s.r.o. Jindřišská 17 Praha 1 Zkušební technik: Ing. Daniel Bubenko Telefon: EMail: +420 739 057 826 daniel.bubenko@afconsult. com Přístroj TESTO

Více

Sv. Čech 12.02.2010. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. 0 0,00 0 0,00 0 0,00 Rozpočtové náklady v

Sv. Čech 12.02.2010. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. 0 0,00 0 0,00 0 0,00 Rozpočtové náklady v Strana 1 z 11 Název objektu EČO D Sv. Čech 12.02.2010 Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Rozpočtové náklady v A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na

Více

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU Zakázka číslo: 2010-10888-ZU Výkaz výměr PROJEKT SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU Bytový dům Breitcetlova 880/9, Praha 10 Zpracováno v období: srpen 2011 Zpracoval: Pavel Soukup ATELIER DEK TISKAŘSKÁ

Více

Baumit Tepelně izolační systémy. Technické detaily pro provádění. Baumit EPS-F Baumit Mineral Baumit open a Baumit open S Baumit s obkladem

Baumit Tepelně izolační systémy. Technické detaily pro provádění. Baumit EPS-F Baumit Mineral Baumit open a Baumit open S Baumit s obkladem Baumit Tepelně izolační systémy Technické detaily pro provádění Baumit EPS-F Baumit Mineral Baumit open a Baumit open S Baumit s obkladem Březen 009 www.baumit.cz Obsah:. Všeobecné zásady.. Montáž hmoždinek

Více

S.01. Oprava střechy a balkónu ul. Arbesova č.p. 407 a 408, Česká Lípa. Půdorys střechy - stávající stav. hliníkové šablony.

S.01. Oprava střechy a balkónu ul. Arbesova č.p. 407 a 408, Česká Lípa. Půdorys střechy - stávající stav. hliníkové šablony. +,00 3 9 0 4 0 4 00 0 sousední objekt falcovaný plech s asfaltovou suspenzí hliníkové šablony +,00 +,0 +,00 +,00 +,0 +,0 +3,00 +, +,0 +,00 +3,00 zaslepený komín +3,0 +3,0 výlez na střechu výlez na střechu

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. HASIČSKÁ ZBROJNICE OBJEKT OBČANSKÉ VYBAVENOSTI Úhřetice č.p. 14 538 32 Úhřetice

TECHNICKÁ ZPRÁVA. HASIČSKÁ ZBROJNICE OBJEKT OBČANSKÉ VYBAVENOSTI Úhřetice č.p. 14 538 32 Úhřetice TECHNICKÁ ZPRÁVA HASIČSKÁ ZBROJNICE OBJEKT OBČANSKÉ VYBAVENOSTI Úhřetice č.p. 14 538 32 Úhřetice SEZNAM PŘÍLOH: D.1.1.1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.1.2 - PŮDORYS 1NP D.1.1.3 - PŮDORYS 2NP D.1.1.4 - KROV, STŘECHA

Více

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení D.1.1 a) Technická zpráva Akce : Revitalizace panelového domu Svážná 11; 13; 15; 17, BRNO 635 00

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení D.1.1 a) Technická zpráva Akce : Revitalizace panelového domu Svážná 11; 13; 15; 17, BRNO 635 00 D.1.1 Architektonicko-stavební řešení D.1.1 a) Technická zpráva Akce : Revitalizace panelového domu Svážná 11; 13; 15; 17, BRNO 635 00 Brno Nový Lískovec, parcela číslo (2450; 2451; 2452; 2453) Stupeň

Více

Zlepšení tepelněizolační funkce ETICS. Ing. Vladimír Vymětalík

Zlepšení tepelněizolační funkce ETICS. Ing. Vladimír Vymětalík Zlepšení tepelněizolační funkce ETICS Ing. Vladimír Vymětalík Způsoby řešení Provedení nového ETICS na původní podkladní konstrukci po předchozí demontáži kompletního stávajícího ETICS Provedení nového

Více

Zastřešení panelového domu plechovou střechou

Zastřešení panelového domu plechovou střechou Zastřešení panelového domu plechovou střechou Litoměřice Topolčianská 419 POPIS Revitalizace střešního pláště panelového domu v ul. Topolčianská v Litoměřicích řeší přeměnu jednoplášťové ploché střechy

Více

Rekonstrukce panelového objektu Praha 8, Davídkova 2101/91-2103/95

Rekonstrukce panelového objektu Praha 8, Davídkova 2101/91-2103/95 e Název stavby: Rekonstrukce panelového objektu Praha 8, Davídkova 2101/91-2103/95 PRAHA III/2011 F. DOKUMENTACE STAVBY F.4. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Stupeň: Investor: Zodpovědný projektant: Vedoucí

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice 13. ZATEPLENÍ OBVODOVÝCH STĚN Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

Ing. Radovan Novotný Autorizovaný projektant v oboru PS Vesecká ul. 97, 460 06 Liberec 6 IČO 49080300 tel : 485 133 655

Ing. Radovan Novotný Autorizovaný projektant v oboru PS Vesecká ul. 97, 460 06 Liberec 6 IČO 49080300 tel : 485 133 655 Ing. Radovan Novotný Autorizovaný projektant v oboru PS Vesecká ul. 97, 460 06 Liberec 6 IČO 49080300 tel : 485 133 655 Stavba: Sanace zateplovacího systému objektu Stupeň: Dokumentace pro provedení stavby

Více

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ETICS

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ETICS TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ETICS OBSAH: 1a Zateplení soklové oblasti se stávající tepelnou izolací 1b Zateplení soklové oblasti bez stávající tepelné izolace 2 Zateplení soklové oblasti v rovině ETICS

Více

Barvířská 738, 470 01 Česká Lípa IČ: 00005622, zaps. v OR u KS Ústí n.l., oddíl Dr. XXVI, vložka 320

Barvířská 738, 470 01 Česká Lípa IČ: 00005622, zaps. v OR u KS Ústí n.l., oddíl Dr. XXVI, vložka 320 Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738, 470 01 Česká Lípa IČ: 00005622, zaps. v OR u KS Ústí n.l., oddíl Dr. XXVI, vložka 320 Vyřizuje : Jaroslav Hach V České Lípě dne : 19.4. 2012 Věc

Více

VÝZVA K JEDNÁNÍ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ

VÝZVA K JEDNÁNÍ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ VÝZVA K JEDNÁNÍ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ v rámci veřejné zakázky ZLEPŠENÍ TEPELNĚ TECHNICKÝCH VLASTNOSTÍ OBVODOVÝCH KONSTRUKCÍ BUDOVY STŘEDNÍ ŠKOLY GASTRONOMIE A SLUŽEB, DVORSKÁ, LIBEREC - ODSTRANĚNÍ

Více

D. Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení

D. Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení Název akce: Oprava a zateplení panelového domu čp. 683,684 - ul. Severní, Nový Bor Investor: Okresní stavební a bytové družstvo Česká Lípa, Barvířská 738, Česká Lípa Místo stavby: poz. parc. č. 922/5,

Více

VÝZVA VÍCE ZÁJEMCŮM K PODÁNÍ NABÍDKY na provedení zateplení obvodového pláště včetně celkové opravy lodžií

VÝZVA VÍCE ZÁJEMCŮM K PODÁNÍ NABÍDKY na provedení zateplení obvodového pláště včetně celkové opravy lodžií VÝZVA VÍCE ZÁJEMCŮM K PODÁNÍ NABÍDKY na provedení zateplení obvodového pláště včetně celkové opravy lodžií ZADAVATEL: Společenství Píškova 1959-1962 Píškova 1961/42 155 00 Praha 5 - Stodůlky IČ: 24289086

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K stávajícího stavu střešních plášťů na bytovém domě č. p. 837 až č. p. 842 v ulici Lamačově, v Praze 5 Hlubočepy, včetně rámcového návrhu rekonstrukce Objednatel posudku :

Více

Náměstí Dr. Josefa Theurera 203, 261 01 Příbram II tel.fax 318 628 077, mob. 603 825 940, e-mail: atelier@aspira.cz

Náměstí Dr. Josefa Theurera 203, 261 01 Příbram II tel.fax 318 628 077, mob. 603 825 940, e-mail: atelier@aspira.cz Náměstí Dr. Josefa Theurera 203, 261 01 Příbram II tel.fax 318 628 077, mob. 603 825 940, e-mail: atelier@aspira.cz Zodp. projektant : Ing. Čestmír Kabátník datum : únor 2013 Vypracoval: atelier ASPIRA

Více

REKAPITULACE CENOVÁ KALKULACE CELÝ OBJEKT - BOCHOVSKÁ

REKAPITULACE CENOVÁ KALKULACE CELÝ OBJEKT - BOCHOVSKÁ REKAPITULACE CELÝ OBJEKT - BOCHOVSKÁ ZATEPLENÍ OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ 1. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA - BEZ DPH 5% 3 376 386,80 Kč 2. DPH 5% 168 819,34 Kč 3. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA - VČETNĚ DPH 5% 3 545 206,14 Kč

Více

CENOVÁ KALKULACE Rekapitulace - zateplení. U... XXX/4, Praha 9

CENOVÁ KALKULACE Rekapitulace - zateplení. U... XXX/4, Praha 9 Rekapitulace CENOVÁ KALKULACE Rekapitulace - zateplení Objekt: Objednatel: Zhotovitel: U... XXX/4, Praha 9 Společenství vlastníků jednotek Zateplovací systémy s.r.o. 1. str. z 6. ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY s.r.o.

Více

Skladby konstrukcí. PVC: - barevnost viz.projekt interiéru kladené do disperzního lepidla provedení včetně soklu se zaoblením rádius 50 mm

Skladby konstrukcí. PVC: - barevnost viz.projekt interiéru kladené do disperzního lepidla provedení včetně soklu se zaoblením rádius 50 mm Skladby konstrukcí PVC: - barevnost viz.projekt interiéru kladené do disperzního lepidla provedení včetně soklu se zaoblením rádius 50 mm Dlažby: - keramická dlažba formátu velikost dle výběru architekta

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon )

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) v rámci veřejné zakázky ZLEPŠENÍ TEPELNĚ TECHNICKÝCH VLASTNOSTÍ OBVODOVÝCH KONSTRUKCÍ BUDOVY STŘEDNÍ

Více

SKLADBY PRO PLOCHÉ STŘECHY

SKLADBY PRO PLOCHÉ STŘECHY SKLADBY PRO PLOCHÉ STŘECHY PŘEHLED OVĚŘENÝCH A CERTIFIKOVANÝCH SKLADEB PLOCHÝCH STŘECH Z HLEDISKA: TEPELNÉ OCHRANY BUDOV ZDRAVOTNÍ NEZÁVADNOSTI Z HLEDISKA VÝSKYTU VLHKOSTI UVNITŘ I NA POVRCHU KONSTRUKCÍ

Více

BH02 Pozemní stavitelství

BH02 Pozemní stavitelství BH02 Pozemní stavitelství Zastřešení budov B) Ploché střechy Střecha = nosná střešní konstrukce + střešní plášť (nenosná konstrukce - 1 a více) Dle sklonu střechu dělíme na -plochá (sklon 1 až 5 )- ČSN

Více

DOKUMENTACE OBJEKTU D.1.2

DOKUMENTACE OBJEKTU D.1.2 ČÁST: D DOKUMENTACE OBJEKTU D.1.2 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ D.1.2.a TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU SK VIKTORIE OŘECH Zbuzanská 180, 252 25, Ořech 05/2013 A07513-1 - Dokumentace je zpracována

Více

ENERGOPROJEKTA Přerov, spol. s r.o. projektová a inženýrská organizace. D.1.1 Architektonicko stavební řešení TECHNICKÁ ZPRÁVA

ENERGOPROJEKTA Přerov, spol. s r.o. projektová a inženýrská organizace. D.1.1 Architektonicko stavební řešení TECHNICKÁ ZPRÁVA ENERGOPROJEKTA Přerov, spol. s r.o. projektová a inženýrská organizace Název zakázky: Zateplení sportovní haly, Petřivalského 3 v Přerově Název dokumentace Zodpovědný projektant Ing. Volek Petr D.1.1 Architektonicko

Více

Revitalizace střešního pláště výrobního objektu

Revitalizace střešního pláště výrobního objektu Revitalizace střešního pláště výrobního objektu Ústí nad Labem Black&Decker POPIS Výrobní a skladovací hala pro elektrické nářadí se nachází v průmyslové zóně Trmice Ústí nad Labem v nedaleké blízkosti

Více

Stavební úpravy objektu (šikmá střecha, plochá střecha, fasáda, terasa)

Stavební úpravy objektu (šikmá střecha, plochá střecha, fasáda, terasa) Stavební úpravy objektu (šikmá střecha, plochá střecha, fasáda, terasa) Praha Václavské náměstí 9 POPIS V blízkosti stanice metra Můstek na Václavském náměstí se nachází objekt, který byl předmětem stavebních

Více

Přednáška 10 Ploché střechy

Přednáška 10 Ploché střechy BH 02 Nauka o pozemních stavbách Přednáška 10 Přednášející: Ing. Radim Kolář, Ph.D. 1. 12. 2014 ÚVOD Ústav pozemního stavitelství 1 ÚVOD ÚVOD Střecha střešní konstrukce odděluje vnitřní (chráněné) prostředí

Více

STING NA s.r.o. Projekční a inženýrský atelier Kamenice 110, 547 01 Náchod tel. / fax 491 428 546 IČO 25949560 DIČ CZ25949560

STING NA s.r.o. Projekční a inženýrský atelier Kamenice 110, 547 01 Náchod tel. / fax 491 428 546 IČO 25949560 DIČ CZ25949560 ZODP. PROJEKTANT PROJEKTANT VYPRACOVAL DATUM: ŘÍJEN 2014 ING. JOSEF ŠKODA ING. MICHAL ŠKODA MIROSLAV ŠRŮTEK FORMÁT: 7x A4 STUPEŇ P.D. : DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY KRAJ: KRÁLOVÉHRADECKÝ INVESTOR:

Více

Konstrukční řešení charakteristických detailů

Konstrukční řešení charakteristických detailů Konstrukční řešení charakteristických detailů Spojování fólií FATRAFOL navzájem a s liniovými úchytnými prvky Detail 201: Spoj fólie FATRAFOL v přesazích pásů bez kotvení a v příčném napojení pásů Detail

Více

D.1.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA

D.1.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA 1 ÚČEL OBJEKTU Zpracovaná projektová dokumentace k žádosti o stavební povolení řeší stavební úpravy stávajícího objektu MŠ v obci Hrabyně - zateplení střešního pláště a fasády,

Více

STAVEBNÍ SERVIS.NET, s.r.o. JANÁČKOVA 1783, 696 62 STRÁŽNICE ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. FRANTIŠEK MINAŘÍK, ČKAIT 1002179

STAVEBNÍ SERVIS.NET, s.r.o. JANÁČKOVA 1783, 696 62 STRÁŽNICE ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. FRANTIŠEK MINAŘÍK, ČKAIT 1002179 SITUAČNÍ VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ C.1 1:1000 2561 4930 4931 27 3 5888 9154 2 4201 4202 4203 4204 4205 4206 4207 /62 56 2774 1 /73 /74 /22 /57 2079 2 2467 12 CELKOVÝ SITUAČNÍ VÝKRES STAVBY C.2 1:500 2561 4930

Více

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav Obsah: Úvod... 1 Identifikační údaje... 1 Seznam podkladů... 2 Tepelné technické posouzení... 3 Energetické vlastnosti objektu... 10 Závěr... 11 Příloha č.1: Tepelně technické posouzení konstrukcí obálky

Více

F. 1.3 Požárně bezpečnostní řešení stavby

F. 1.3 Požárně bezpečnostní řešení stavby Zakázka číslo: 2010-10888-ZU F. 1.3 Požárně bezpečnostní řešení stavby PROJEKT SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU Bytový dům Breitcetlova 880/9, Praha 10 Zpracováno v období: září 2010 Zpracoval: Ing.

Více

ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE VÍCEÚČELOVÉ BUDOVY, st. 233 - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE VÍCEÚČELOVÉ BUDOVY, st. 233 - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE VÍCEÚČELOVÉ BUDOVY, st. 233 - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Technická zpráva 1.Identifikační údaje Název stavby: Energetická optimalizace víceúčelové budovy, st. 233 Ždírec nad Doubravou

Více

Tepelně technické posouzení bylo provedeno na základě skladeb zjištěných z původní dokumentace pro provádění stavby z roku 1972 a 1974.

Tepelně technické posouzení bylo provedeno na základě skladeb zjištěných z původní dokumentace pro provádění stavby z roku 1972 a 1974. Obsah dokumentace: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUAČNÍ VÝKRESY D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ E. DOKLADOVÁ ČÁST 1) Stavební objekty SO 2) Inženýrské

Více

SKLADBY KONSTRUKCÍ PODLAHY

SKLADBY KONSTRUKCÍ PODLAHY SKLADBY KONSTRUKCÍ PODLAHY P1 PODLAHA V 1.NP STĚRKA POLYURETANOVÁ PODLAHOVÁ STĚRKA DLE VÝBĚRU ARCHITEKTA 5mm VYROVNÁVACÍ SAMONIVELAČNÍ STĚRKA BETONOVÁ MAZANINA CEMFLOW CT-30-F6, VYZTUŽENÁ KARI SÍTÍ 4/150/150

Více

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Štursova 2620-2623

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Štursova 2620-2623 Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Štursova 2620-2623 Žádáme Vás, v případě Vašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek uvedených

Více

CELKOVÁ REKONSTRUKCE AREÁLU ŠKOLICÍHO

CELKOVÁ REKONSTRUKCE AREÁLU ŠKOLICÍHO AID spol. s r.o. Lučany nad Nisou 331 IČ: 25015699 Pošta Josefův Důl 468 44 Zodpovědný projektant: Ing. arch. Igor Dřevíkovský CELKOVÁ REKONSTRUKCE AREÁLU ŠKOLICÍHO CENTRA CELNÍ SPRÁVY JÍLOVIŠTĚ I. ETAPA

Více

Pasivní bytový dům Brno

Pasivní bytový dům Brno Pasivní bytový dům Brno Autor práce: Jiří Cihlář student 5. ročníku telefon: 777 010 77 FAST VUT Brno e-mail: cihlarik @centrum.cz Situační plán k.ú. Brno-Útěchov číslo parcely: 65/3 POHLED NA SPOLEČNOU

Více

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE ČR LIBEREC, U OPATROVNY 361 ZATEPLENÍ OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ DOKUMENTACE PŘEDPROJEKTOVÉ PŘÍPRAVY

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE ČR LIBEREC, U OPATROVNY 361 ZATEPLENÍ OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ DOKUMENTACE PŘEDPROJEKTOVÉ PŘÍPRAVY KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE ČR LIBEREC, U OPATROVNY 361 ZATEPLENÍ OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ DOKUMENTACE PŘEDPROJEKTOVÉ PŘÍPRAVY V LI BERCI 4/2015 VYPRACOVAL: ING. KAREL VITOUŠ Obsah: 1. Úvod 2. Podklady 3. Stavebnětechnický

Více

F.1.1 Technická zpráva

F.1.1 Technická zpráva Zakázka číslo: 2010-10888-ZU F.1.1 Technická zpráva PROJEKT SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU Bytový dům Breitcetlova 880/9, Praha 10 Zpracováno v období: září 2010 Zpracoval: Ing. Marie Navrátilová

Více

Zkušenost s revitalizací bytových domů Ing. Jan Jedlička Ing. Jan Ficenec, Ph.D. a tým TERMO + holding, a.s.

Zkušenost s revitalizací bytových domů Ing. Jan Jedlička Ing. Jan Ficenec, Ph.D. a tým TERMO + holding, a.s. Zkušenost s revitalizací bytových domů Ing. Jan Jedlička Ing. Jan Ficenec, Ph.D. a tým TERMO + holding, a.s. www.termoholding.cz Úvod Renovace dříve provedených opatření: 1) střešní plášť- přivětrávací

Více

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 Kontrolní den č.2 8.10.2014 Úprava trasy slaboproudých kabelů Telefonica mimo půdorys přístavby Nájezd vrtací soupravy

Více

Budova Českého statistického úřadu Krajské správy v Ústí nad Labem

Budova Českého statistického úřadu Krajské správy v Ústí nad Labem Ing. Pavel Štětka - projektování staveb, inženýrská činnost.. ičo: 62755366 TECHNICKÁ ZPRÁVA Budova Českého statistického úřadu Krajské správy v Ústí nad Labem OPRAVA ČÁSTI STŘEŠNÍ KRYTINY Objednatel:

Více

Architektonicko-stavební řešení. Zateplení ZŠ, sportovní haly a školní jídelny. Záhoří č.p. 86, 387 34 Záboří

Architektonicko-stavební řešení. Zateplení ZŠ, sportovní haly a školní jídelny. Záhoří č.p. 86, 387 34 Záboří D.1.1.a Architektonicko-stavební řešení Objekt SO-03_Sportovní hala Technická zpráva Projekt stavby: Místo stavby: Zateplení ZŠ, sportovní haly a školní jídelny Základní škola Záboří Záhoří č.p. 86, 387

Více

Město Kolín Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1 ČKAIT0001840. V projektu bylo použito: Projektová dokumentace stávajícího stavu z ledna 1965

Město Kolín Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1 ČKAIT0001840. V projektu bylo použito: Projektová dokumentace stávajícího stavu z ledna 1965 TECHNICKÁ ZPRÁVA 1 Základní údaje Název stavby: VODÁRENSKÉ Stupeň dokumentace: Charakter stavby: Investor: Místo stavby: Odpovědný projektant: STAVEBNÍ ÚPRAVY A OPRAVA VĚŽE NA POZEMKU PARC.Č. 2658, K.Ú.

Více

Rampa ke garážím, Šrámkova ul. Severní terasa, Ústí nad Labem STAVEBNĚ TECHNICKÝ A STATICKÝ POSUDEK

Rampa ke garážím, Šrámkova ul. Severní terasa, Ústí nad Labem STAVEBNĚ TECHNICKÝ A STATICKÝ POSUDEK Stavba : Rampa ke garážím, Šrámkova ul. Severní terasa, Ústí nad Labem Část projektu : Stavební a statická STAVEBNĚ TECHNICKÝ A STATICKÝ POSUDEK Teplice 05/2013 Vypracoval : Ing. Jan Slavata 2 1.Výchozí

Více

Kontrolní a zkušební plán

Kontrolní a zkušební plán Kontrolní a zkušební plán Montáže kontaktního zateplovacího systému weber therm v souladu s ČSN 73 29 01 Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů (ETICS) Stavba : Prováděcí firma : Datum

Více

CELKOVÁ REKONSTRUKCE AREÁLU ŠKOLICÍHO

CELKOVÁ REKONSTRUKCE AREÁLU ŠKOLICÍHO AID spol. s r.o. Lučany nad Nisou 331 IČ: 25015699 Pošta Josefův Důl 468 44 Zodpovědný projektant: Ing. arch. Igor Dřevíkovský CELKOVÁ REKONSTRUKCE AREÁLU ŠKOLICÍHO CENTRA CELNÍ SPRÁVY JÍLOVIŠTĚ I. ETAPA

Více

Úprava okna W01 (přidání nadsvětlíku), zrušení okna W09, úprava oken W10 a W11 na shodné s W12 HL. ARCHITEKT PROJEKTU HL. INŽENÝR PROJEKTU SPOLUPRÁCE

Úprava okna W01 (přidání nadsvětlíku), zrušení okna W09, úprava oken W10 a W11 na shodné s W12 HL. ARCHITEKT PROJEKTU HL. INŽENÝR PROJEKTU SPOLUPRÁCE 01 19.05.2011 ZNAČKA DATUM POPIS Úprava okna W01 (přidání nadsvětlíku), zrušení okna W09, úprava oken W10 a W11 na shodné s W12 Výškopisný systém: Bpv ±0,000 = 225,000 Polohopisný systém: JTSK INVESTOR

Více

PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY

PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY NÁZEV STAVBY: KANCELÁŘSKÉ PROSTORY V PODKROVÍ MÍSTO STAVBY: SEDLÁČKOVA 13, PLZEŇ Podklad pro výkaz výměr: PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY VÝKAZ VÝMĚR datum: 20.7.2014 Stavba: 0,00 Část: Poznámky Poznámky

Více

REALIZACE ENERGETICKO-ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ NA OBJEKTU MŠ OBCE HERÁLEC TECHNICKÁ ZPRÁVA

REALIZACE ENERGETICKO-ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ NA OBJEKTU MŠ OBCE HERÁLEC TECHNICKÁ ZPRÁVA REALIZACE ENERGETICKO-ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ NA OBJEKTU MŠ OBCE HERÁLEC STRANA 1 Ved. projektant: Ing. LEOŠ POHANKA IP IZOLACE POLNÁ, Zodp. projektant: Ing. TOMÁŠ POHANKA Vypracoval: Ing. RADKA MATOUŠKOVÁ

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet 1 nabídkový JKSO Objekt Název objektu SKP SO 04 IUSy-Správa počítačové sítě Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek 0 2012-069a Realizace opatření úspor ener.kntb

Více

Město Krnov odbor správy majetku města Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov. Zateplení bytového domu Petrovická 21,23 Krnov

Město Krnov odbor správy majetku města Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov. Zateplení bytového domu Petrovická 21,23 Krnov Výzva více zájemcům k podání nabídky na stavební práce Zateplení bytového domu Petrovická 21,23 Krnov Adresa pro styk s uchazeči: Město Krnov Odbor správy majetku města Hlavní náměstí 1 794 01 Krnov Pracoviště:

Více

NÁZEV AKCE. Krycí list rozpočtu. Snížení energetické náročnosti - zateplení Kaple Českobratrské církve evangelické, U Pošty 1098/6, Praha 8

NÁZEV AKCE. Krycí list rozpočtu. Snížení energetické náročnosti - zateplení Kaple Českobratrské církve evangelické, U Pošty 1098/6, Praha 8 Krycí list rozpočtu STAVBA Snížení energetické náročnosti - zateplení Kaple Českobratrské církve evangelické, U Pošty 1098/6, Praha 8 Část dok. Ćást stavby Kč Stavební část Celkem ZRN Vedlejší náklady

Více

Standard energetickyúsporné domy

Standard energetickyúsporné domy 1) PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE Vlastní projektovou dokumentaci pro stavební povolení včetně umístění domu na pozemku a inženýrské sítě řeší za příplatek externí projekční kanceláře spolupracující s firmou Flexibuild,

Více

- zásady návrhu - základní skladby

- zásady návrhu - základní skladby DVOUPLÁŠŤOVÉPLOCHÉSTŘECHY - zásady návrhu - základní skladby Ing. Tomáš PETŘÍČEK e-mail: petricek.t@fce.vutbr.cz 03/2012, Brno snímek: 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE Plochá střecha - sklon střešní roviny < 5 Z hlediska

Více

Správce domu plánuje generální opravu ploché střechy se zateplením

Správce domu plánuje generální opravu ploché střechy se zateplením Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Zhořelecká 2557 Žádáme Vás, v případě Vašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek uvedených

Více

1. Všeobecné informace: 2. Předpisy: 3. Výroba: 4. Zemní práce. 5. Základy a základová deska. Provedení: Standard Hrubá stavba plus

1. Všeobecné informace: 2. Předpisy: 3. Výroba: 4. Zemní práce. 5. Základy a základová deska. Provedení: Standard Hrubá stavba plus Provedení: Standard Hrubá stavba plus Platnost: 1.1.2010-31.12.2010 - technické změny vyhrazeny 1. Všeobecné informace: Standardní vybavení rodinných domů je jeho základní provedení v dodávce Stavba na

Více

TECHNICKO EKONOMICKÁ ROZVAHA

TECHNICKO EKONOMICKÁ ROZVAHA X TECHNICKO EKONOMICKÁ ROZVAHA Název stavby: Oprava panelového bytového domu - II. fáze Babákova 2151/4-2155/12, Praha 11 - Chodov I Vlastník objektu: TERMO + holding, a.s. www.termoholding.cz Bytové družstvo

Více

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře.

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře. - 1 - OBSAH 1. ÚVOD... 2 1.1 Účel objektu... 2 1.2 Funkční náplň... 2 1.3 Kapacitní údaje... 2 1.4 Architektonické, materiálové a dispoziční řešení... 2 1.5 Bezbariérové užívání stavby... 2 1.6 Celkové

Více

T E CH N I C K Á Z P R Á V A

T E CH N I C K Á Z P R Á V A ENERGO-STEEL spol. s r.o. Sídlo: Vřesinská 66/54, 708 00 Ostrava-Poruba, Česká republika Tel./Fax: 599 527 327 Mobil: 777 723 344, 608 553 344 IČ: 15502546 Http://www.energo.cz E-mail: energo@energo.cz

Více

RUMBURK A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA U NEMOCNICE - IV. ETAPA VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ NA ST.P.Č.K. 2903/2 A 2903/3

RUMBURK A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA U NEMOCNICE - IV. ETAPA VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ NA ST.P.Č.K. 2903/2 A 2903/3 A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA U NEMOCNICE - IV. ETAPA VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ NA ST.P.Č.K. 2903/2 A 2903/3 RUMBURK Investor : Základní škola U Nemocnice Rumburk U Nemocnice 1132/5 408 01 Rumburk

Více

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Kunratická čp. 2865-2867

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Kunratická čp. 2865-2867 Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Kunratická čp. 2865-2867 Žádáme Vás, v případě Vašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek

Více

VÝSTUP Z ENERGETICKÉHO AUDITU

VÝSTUP Z ENERGETICKÉHO AUDITU CENTRUM STAVEBNÍHO INŽENÝRSTVÍ a.s. Autorizovaná osoba 212; Notifikovaná osoba 1390; 102 21 Praha 10 Hostivař, Pražská 16 / 810 Certifikační orgán 3048 VÝSTUP Z ENERGETICKÉHO AUDITU Auditovaný objekt:

Více

Skladby konstrukcí SO 01

Skladby konstrukcí SO 01 Skladby konstrukcí SO 01 Přístavba a rekonstrukce školy v Zubří investor: obec Zubří, Zubří 23 Vypracoval: Bc. Ondřej Svoboda K1 SO 01 VEGETAČNÍ STŘECHA DVOUPLÁŠŤOVÁ PLOCHÁ STŘECHA S EXTENZIVNÍM VEGETAČNÍM

Více

SANACE TERASY A VSTUPŮ Západočeské divadlo Cheb. Technologické řešení

SANACE TERASY A VSTUPŮ Západočeské divadlo Cheb. Technologické řešení SANACE TERASY A VSTUPŮ Západočeské divadlo Cheb Technologické řešení červenec 2013 Základní údaje: Název a místo stavby: Sanace terasy a oprava vstupů Západočeského divadla v Chebu Městský úřad Cheb -

Více

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Jana Zrzavého 2880.

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Jana Zrzavého 2880. Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Jana Zrzavého 2880. Žádáme Vás, v případě Vašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek uvedených

Více

Součástí dodávky sendvičových panelů bude dílenská projektová dokumentace vč. upřesnění kotevních prvků.

Součástí dodávky sendvičových panelů bude dílenská projektová dokumentace vč. upřesnění kotevních prvků. Obsah dokumentace: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUAČNÍ VÝKRESY D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ E. DOKLADOVÁ ČÁST 1) Stavební objekty SO DŮM KULTURY

Více

Stropy z ocelových nos

Stropy z ocelových nos Promat Stropy z ocelových nos Masivní stropy a lehké zavěšené podhledy níků Ocelobetonové a železobetonové konstrukce Vodorovné ochranné membrány a přímé obklady z požárně ochranných desek PROMATECT. Vodorovné

Více