Rekonstrukce panelového objektu Praha 8, Batličkova 253/1-254/3

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rekonstrukce panelového objektu Praha 8, Batličkova 253/1-254/3"

Transkript

1 e Název stavby: Rekonstrukce panelového objektu Praha 8, Batličkova 253/1-254/3 PRAHA III/2011 F. DOKUMENTACE STAVBY F.1. STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ F.1.1. Technická zpráva Stupeň: Investor: Zodpovědný projektant: Vedoucí projektu: Vypracoval: Projektová dokumentace pro stavební řízení a zadání stavby Středisko společných činností AV ČR, v.v.i. Národní 1009/ Praha 1 IČ: Ing. Klára Pokorná Ing. Klára Pokorná Ing. Klára Pokorná Ing. Andrea Stehlíková TERMO + holding, a.s. PROJEKTOVÝ ÚTVAR PRAHA I Prosecká 851/64 E Praha 9 - Prosek T zelená linka: F

2 OBSAH 1 ÚVOD VÝCHOZÍ STAV OBJEKTU Popis objektu STŘEŠNÍ PLÁŠŤ ATIKA A NADSTŘEŠNÍ KONSTRUKCE VÝPLNĚ OTVORŮ NADSTŘEŠNÍch KONSTRUKCí TECHNICKÉ ŘEŠENÍ OPRAVY OBJEKTU Sanace střechy objektu Statické zajištění Technologie plošné sanace střešního pláště objektu Řešení detailů - sanace střechy objektu Technologie plošné sanace střešního pláště strojoven výtahů Řešení detailů sanace střechy strojoven výtahů SANACE STĚN strojoven výtahů Reprofilace betonových dílců Sanace obvodového pláště strojoven obkladem ETICS Řešení systémových detailů OSTATNÍ STAVEBNÍ PRÁCE KONTROLA KVALITY A JAKOSTI PODMÍNKY PRO DOPRAVU A SKLADOVÁNÍ MATERIÁLŮ A PROVÁDĚNÍ PRACÍ ZÁVĚR Praha 8, Batličkova 253/1-254/3 Strana 1/19

3 1 ÚVOD Tato technická zpráva je součástí Dokumentace pro stavební řízení a zadání stavby projektu Rekonstrukce panelového objektu na Praze 8, ul. Batličkova 253/1-254/3. Předmětem této části projektu jsou stavební úpravy zahrnující pouze sanaci střešního pláště. Projektované stavební úpravy zahrnují jako podstatnou součást projektu úpravy, jejichž cílem je odstranění závažných poruch a vad, považovaných za tzv. vady panelové výstavby. Projekt navrhuje úpravy, kterými dojde k odstranění zejména funkčních poruch a ke zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí a střešního pláště. Dojde k výraznému prodloužení fyzické i morální životnosti objektu. Stavební úpravy budou provedeny dodavatelským způsobem, stavební práce budou řízeny oprávněnou osobou ve smyslu 158 Zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (Stavební zákon). 2 VÝCHOZÍ STAV OBJEKTU Údaje o objektu vychází z původní dostupné archivní projektové dokumentace, typových podkladů panelové soustavy, provedených průzkumů a informací od investora. 2.1 POPIS OBJEKTU Řešený panelový bytový objekt s 62 bytovými jednotkami, o 2 sekcích, má osm nadzemních a jedno podzemní částečně zapuštěné podlaží s domovním vybavením, průchozí. Dva hlavní vstupy do objektu jsou situovány na jižním průčelí, dva zadní vstupy pak na severním průčelí objektu. Skladebnými principy a detaily se jedná o konstrukční soustavu LARSEN-NIELSEN se sendvičovým obvodovým pláštěm, rok výstavby Stavební soustava je malorozponová, nosný konstrukční systém je montovaný stěnový. Objekt se nachází v rovinném terénu, 1.PP je částečně zapuštěno cca 1,5 m pod úroveň terénu. Členění fasády je dáno zapuštěnými lodžiemi a půdorysným odskokem zadní podélné fasády. Původním architektonickým prvkem je povrchová úprava vnější strany dílců z vymývaného kameniva s hladkým pruhem pohledového betonu výšky cca 0,3 m u spodní hrany. Modulová vzdálenost příčných nosných stěn je 2,7 m, 3,6 m a 4,5 m. Příčné stěny jsou železobetonové plné stěnové panely tl. 0,15 m. Podélná průčelí objektu jsou odlišně členěna. Celkem podélné průčelí bytového domu tvoří dvě stejné sekce. Průčelí jedné sekce objektu je na jižní fasádě členěno moduly 2x4,5 m (lodžie), 2x3,6 m a 1x2,7 m. Průčelí jedné sekce objektu na severní fasádě členěno moduly 7x2,7 m. m. Celková délka objektu je 38,2 m. Objekt je složen ze dvou sekcí v osové délce 18,9 m. Šířka objektu u štítu je 14,28 m, s předsazením západní fasády o 1,2 m je celková šířka objektu 15,48 Konstrukční výška nadzemních podlaží je 2,8 m, světlá výška je u 1.NP a 2.NP 2,585 m, ostatní NP mají výšku 2,605 m. Světlá výška 1.PP je 2,610 m. Celková výška objektu je 24,6 m vč. 1.PP a atiky. Praha 8, Batličkova 253/1-254/3 Strana 2/19

4 2.2 STŘEŠNÍ PLÁŠŤ Poznámka: Skladba střechy vychází z dostupné archivní PD a z typových podkladů panelových domů Larsen-Nielsen. Střecha objektu je plochá dvouplášťová s odvětrávanou vzduchovou mezerou. Nosnou konstrukci vnějšího pláště tvoří dřevěné kompletizované dílce. Střecha je vyspádována dvěma spádovými rovinami k vnitřnímu podélnému žlabu se spádem ke střešním vpustím. Střešní plášťobjektu tvoří žb. stropní panel, plný v tl. 160 mm, pravděpodobně PE fólie nebo Igelit, desky z minerální plsti cca v tl. 120 mm, provětrávaná vzduchová mezera v tl mm, dřevěné kompletizované dílce s pásem IPA 500 SH tl. 205 mm, bednění, pryžová fólie Optifol, původní živičná krytina z asfaltových pásů (dle arch. proj. dokumentace Bitagit Si, Sklobit E a 3x Sa 13). Ukončení střechy u atiky je řešeno závětrnou lištou. Původní živičná krytina z asfaltových pásů byla v roce 2001 doplněna novou hydroizolací z mpvc bez dodatečného zateplení. Střešní spádová rovina je vyskládána z velkorozměrových kompletizovaných dřevěných dílců o základ. skladeb. rozměru 2,4/0,6 m, konstrukční výšky 0,205 m bez jedné vrstvy pásu IPA 500 SH. Tyto panely jsou uloženy na dřevěné trámky 140/100 cm u atiky, výškově osazeny tak, aby střešní rovina měla předepsaný sklon k vnitřním žlabovým panelům osazených také na pozednice (dřev. trámky140/100 cm). Žlabové panely jsou s otvory 0,25/0,28 m pro střešní vpusti. Kompletizované panely jsou s přitaveným hydroizolačním pásem IPA 500 SH. Dle arch. PD jsou panely dobedněny přímo na stavbě a hydroizolační pás je nahrazen přilepením pryžové folie Optifol. Spáry mezi panely v šířce 30 mm jsou přelepeny páskem pryže Optifol. Spáry mezi panely u strojovny a u atiky jsou olištovány a poté přelepeny pryžovým páskem Optifol. Tepelná izolace střechy byla kladena na stropní žb. panely, mezi pozednice. Tloušťka tepelné izolace byla volena individuálně po dohodě s dodavatelem dle jeho možností. Atikové dílce jsou s provětrávacími otvory. Povrchová úprava je z hladkého pohledového betonu, bez kameniva. Na střeše je v současné době umístěn kontejner mobilního operátora se dvěma anténami. Pozn.: pro sanaci střešního souvrství bude potřeba provést dočasné odstranění kontejneru a antén, nebo alespoň provést dočasné přeložení, odpojení, nové zaměření. Toto je potřeba předem dohodnout s provozovatelem MO dle možností sjednané smlouvy (není předmětem PD ani výkazu výměr). Střecha strojoven výtahů je plochá jednoplášťová, ve skladbě: žb. stropní panel tl. 0,16 m, tepelná izolace z polystyrenu tl. 0,05 m, betonová mazanina tvořící spád 0,05-0,155 m, lepenka A 400 H, původní plechová krytina pozinkovaný plech tl. 0,06 mm s nátěrem. Odvod vodních srážek je řešen spádem střešní roviny ke žlabu, dále pak svodem ke střešní vpusti. Strojovny jsou opatřeny ocelovým žebříkem a konzolou pro společnou TV anténu. Hromosvody na střeše objektu jsou řešeny jako mřížová soustava, jsou s novým nátěrem jímacího zařízení včetně separačních podložek. VZT zařzení: samostatné odvětrání s Lomanco hlavicí, sběrné a ventilační komory s motorem spojeno. Opatřeny ochrannými nátěry. Výlez na střechu je řešen samostatně ze schodiště, jako kompletizovaný dílec. Při průzkumu byly zjištěny tyto závady: Plocha střešního pláště: původní z doby výstavby doplněná v r pásem z mpvc. Nedostatečné vyspádování, lokální tvoření louží, boulí, zejména v návaznosti na prostupující konstrukce nad střešní rovinu. Praha 8, Batličkova 253/1-254/3 Strana 3/19

5 Dřevěné kompletizované dílce předpoklad: na spodní straně dílců dochází ke kondenzaci vodních par, která může skapávat i do tepelné izolace. Dílce jsou vlhkostí zdegradovány, mohlo dojít ke vzniku hnilob a rozšíření plísní. Tepelná izolace spodního pláště střechy předpoklad: provlhlá, neplní tepelně izolační funkci, nedostačující. Vzhledem k netěsnostem parotěsné zábrany dochází k průniku vlhkosti z interiéru objektu, dále lze předpokládat zvýšenou vlhkost průnikem vlhkosti netěsnostmi prostupujícími konstrukcemi střešní rovinou, resp. vzduchovou mezerou dále lze předpokládat zvýšenou vlhkost v provětrávané dutině střešního pláště i možnost skapávání kondenzátu z podhledu dřevěných kompletizovaných dílců. Parotěsná zábrana spodního pláště střechy předpoklad: netěsnosti v napojení prostupujících konstrukcí, degradace a poruchy v ploše. Nebýval na ni kladen důraz, zábrany nebyly prováděny důsledně, pokud vůbec. Výlezy na střechu: vizuálně v dobrém technickém stavu. Nástavby VZT: vizuálně v dobrém technickém stavu. Odvětrání kanalizace: vizuálně v dobrém technickém stavu. Vpusti: vizuálně v dobrém technickém stavu. Klempířské konstrukce: původní z doby výstavby, počínající koroze nechráněných povrchů. 2.3 ATIKA A NADSTŘEŠNÍ KONSTRUKCE Atikové dílce jsou řešeny jako deskové železobetonové dílce v tl. 0,10 m, jsou s provětrávacími otvory pro odvětrání dvouplášťové střechy. V současné době jsou atiky bez dodatečných úprav. Těsnění svislých venkovních spár dílců je řešeno hadicí z mikroporézní pryže prům. 20/15 mm, spáry z exteriéru jsou cca mm, hl. 20 mm. Stěny strojoven výtahů jsou řešeny jako nadstřešní konstrukce s přístupem pouze z interiéru objektu po ocelovém žebříku prostupem ve stropním panelu. Obvodové dílce jsou s povrchovou úpravou z vymývaného kameniva, čela dílců jsou hladká. Mezi dílci jsou těsněné spáry tl. 30 mm. Při průzkumu byly zjištěny tyto závady: Plocha atikových dílců: vlasové trhliny, mezerovitost nedostatečnou hutností betonu, místa pronikání srážkové vody k výztuži. Možná separace jednotlivých vrstev sendvičových dílců. Malá krycí vrstva výztuže. Ze statického hlediska dílce bez zjevných poruch. Hrany atikových dílců: lokální výlomy, hrany a rohy vnější betonové vrstvy po obvodě dílců. Styky atikových dílců: trhliny a narušený beton v okolí horizontálních i vertikálních styků průčelních, štítových i atikových dílců. Těsnění spár mezi dílci: lokální absence tmelení, pouze lokální dodatečné tmelení, vypěňování koncepčně otevřených (dvoustupňových) spár mezi obvodovými dílci. Ztráta elasticity tmele. Dekompresní dutiny byly ponechány, byla podpořena možnost odtoku vody ven ze spáry okapními klemp. profily. Geometrická nepřesnost montáže! Klempířské konstrukce: původní, odpovídají stáří a údržbě - udržované obnovovacími nátěry. 2.4 VÝPLNĚ OTVORŮ NADSTŘEŠNÍCH KONSTRUKCÍ Výplně otvorů strojovny výtahů jsou nové, po plošné výměně jednotným systémem. Nově jsou osazeny bílé vícekomorové plastové profily VEKRA, typ TL-AD a s zasklením izolačním čirým dvojsklem. Praha 8, Batličkova 253/1-254/3 Strana 4/19

6 Při průzkumu byly zjištěny tyto závady: Nová plastová okna: začištění v ostění a nadpraží provedeno maltou kontaktně na plastový rám, bez použití standardních APU-lišt. Trhliny v místě napojení, netěsnosti v osazovací spáře oken - možnost koroze kotvení oken, zatékání do interiéru. 3 TECHNICKÉ ŘEŠENÍ OPRAVY OBJEKTU Návrh sanace a opravy panelového bytového objektu vychází z jeho současného technického stavu, který byl zjištěn na základě informací vlastníka objektu a při průzkumech objektu projektantem. Navrhované úpravy objektu rovněž vycházejí z požadavku investora respektovat podmínky pro získání státní finanční podpory v rámci programu Zelená úsporám, Nový panel. Pokud budou při realizaci stavebních úprav zjištěny odchylky od předpokládaného stavu, bude případná úprava projektové dokumentace řešena za účasti projektanta. V případě, že bude realizační firma navrhovat změnu oproti realizační dokumentaci, případně změnu navržených materiálů, je jí možné provést pouze se souhlasem projektanta. Navrhované úpravy objektu je možné rozdělit do těchto částí: Sanace střešního pláště Fasádní obklad nadstřešních konstrukcí 3.1 SANACE STŘECHY OBJEKTU Plošná sanace střešního souvrství dodatečnou tepelnou izolací a novou hydroizolační vrstvou zamezí pronikání srážkové vlhkosti do nosné konstrukce střešního souvrství. Vložená tepelná izolace sníží vliv tepelných změn na konstrukci střešního pláště a tím značně přispěje k vytvoření optimálního resp. normou předepsaného tepelně-vlhkostního režimu v konstrukci střešního pláště. Návrh zateplení střešního pláště vychází z požadavků ČSN :2007. Přehled technologií pro sanaci střechy je uveden ve Výkresové příloze PD Statické zajištění Po odstranění stávajícího střešního pláště, které bude prováděno po etapách, bude v průběhu realizace prováděna kontrola uložení, kotvení a stavu betonu atikových dílců. Kontrola bude prováděna za přítomnosti statika. Případné statické zajištění atikových dílců se nepředpokládá, ale nelze ho vyloučit. Viz PD část F.3 Stavebně konstrukční řešení Technologie plošné sanace střešního pláště objektu Stávající dvouplášťová provětrávaná střecha bude nahrazena střechou jednoplášťovou, nepochozí. Předpokladem technického řešení je provedení, nového izolování vč. parozábrany stávající spodní konstrukce střešního pláště s demontáží vrchního lehkého pláště s kompletizovanými dřevěnými nosníky. Ventilační otvory pro odvětrání dutiny střechy na fasádě budou zaslepeny. Jednoplášťová střecha bude s izolantem z expandovaného polystyrenu, které budou tvořit spádovou vrstvu. Hydroizolace střešního pláště bude řešena systémově, ze živičných SBS modifikovaných pásů. Sanace střešního pláště bude provedena pouze zaškolenými pracovníky. Praha 8, Batličkova 253/1-254/3 Strana 5/19

7 Provedení sanace střešního pláště se bude řídit technologickým předpisem a materiálovými listy daného systému. Stávající konstrukce střešního pláště objektu (od interiéru) Pozn.: Skladba dle arch. PD. Železobetonový stropní panel tl. 160 mm. Parotěsná zábrana lepenka, volně ložená s přesahy, PE fólie nebo igelit? Tepelná izolace z minerální plsti tl. 120 mm. Provětrávaná vzduchová mezera tl mm. Dřevěné kompletizované dílce o základ. skladeb. rozměru 2400/600 mm, konstrukční výšky 205 mm s pásem IPA 500 SH. Bednění. Pryžová fólie Optifol. Živičná krytina z asfaltových pásů - Bitagit Si, Sklobit E a 3x Sa 13. Nově: hydroizolační fólie z mpvc. Stavební úpravy stávající konstrukce střešního pláště objektu (od exteriéru) Demontáž veškerých klempířských a zámečnických prvků. Odstranění nově položené hydroizolační fólie z mpvc, tech.: SCH DEM-mPVC. Odstranění původního hydroizolačního souvrství vč. bednění, tech.: SCH DEM-HYDRO. Odstranění kompletizovaných dílců s pásem IPA 500 SH tl. 205 mm, tech.: SCH DEM-DÍLCE. Odstranění původní tepelné izolace, tech.: SCH DEM-IZOL. Odstranění původní parotěsné zábrany, tech.: SCH DEM-PAR. Předpokládaná nová skladba střešního souvrství objektu (od interiéru) Železobetonový stropní panel tl. 160 mm. Penetrační nátěr, tech.: SCH NÁ PENETRACE. Parotěsná zábrana, tech.: SCH PAR ZÁBRANA. Tepelná izolace 1. vrstva z expanovaného polystyrenu, tech.: SCH TI K-EPS120. Tepelná izolace 2. vrstva spádovaná z expanovaného kašírovaného polystyrenu, tech.: SCH TI K- EPS180-KAS-klín. Mikroventilační vrstva, tech.: SCH MIKROVENTIL. Hydroizolační souvrství v ploše střechy živičné modifikované SBS pásy, tech.: SCH HY-N-D. Praha 8, Batličkova 253/1-254/3 Strana 6/19

8 Hydroizolační souvrství Nové hydroizolační souvrství v ploše střechy živičné modifikované SBS pásy ve dvou vrstvách. Spodní pás samolepící, druhá vnější vrstva natavovací. Samolepící spodní asfaltový pás živičný modifikovaný SBS tl. 2,7 mm, s nosnou vložkou z netkané skelné rohože + PES 130 g/m 2. Pás s volnou pokládkou, kde přilnavost k podkladu a mikroventilaci zajišťují samolepící pruhy po odstranění separační fólie. Spojování pásů podélnými samolepícími pruhy. Natavovací horní asfaltový pás - živičný modifikovaný SBS tl. 4,0-4,2 mm dle posypu, se silnější nosnou vložkou z netkané skelné rohože 90 g/m 2. Plnoplošné natavení. Ochranný posyp z drcené břidlice + minerální granulát. Mikroventilační vrstva Spodní mikroventilační, separační vrstva z perforovaného oxidovaného živičného pásu 1 kg/m 2. Podíl otvorů 15%, ø otvoru cca 40 mm, s křemičitým pískem na povrchu a polyesterovou fólií na spodním povrchu. Volně ložená (0,5 m od atiky). Tepelná izolace 2 řady Tepelná izolace v ploše pláště objektu z desek EPS 100 S. Izolant bude kladen min. ve 2 vrstvách. První vrstva z desek EPS 100 S bude v tloušťce 120 mm. Druhá vrstva bude provedena z desek EPS 100 S s nakašírovanou živicí, ve tvaru spádových klínů, s min. tl. 80 mm. Návrhová hodnota součinitele tepelné vodivosti musí být max. U = 0,042 W/(m 2.K). Střecha bude se vyspádována dle stávající, ke stávajícím střešním vpustím. Spád střechy bude 3%. Druhá vrstva izolantu bude kladená s prostřídáním styků. Kotevní prvky Kotvení, příp. rozhodnutí o nezbytnosti kotvení střešního pláště - tepelné izolace, hydroizolace - je uvedeno v PD část F.3 Stavebně konstrukční řešení, příp. počet a typ kotevních prostředků bude stanoven na základě výtažné zkoušky, kterou provede dodavatel kotev ve spolupráci s dodavatelem stavby. Běžné kotvení hydroizolačních pásů - min. počet nekorodujících kotev je 3 ks/m 2 v ploše, 6 ks/m 2 v pásu 1,5-2,0 m po obvodě, 9-10 ks/m 2 v koutě cca 2,0 x 2,0 m. Běžné kotvení desek izolantu je 2 ks kotev 1 desku. Parotěsná zábrana Elastomerový bitumenový pás modifikovaný SBS, tl. 4,0 mm, s kombinovanou nosnou vložkou z hliníkové fólie a skelné rohože, vhodný i pro mechanické kotvení. Pás mikroventilačním Therm systémem, Therm pruhy na horním povrchu pásu k nalepení 1. řady izolace z polystyrenu (bez lepidel). Ekvivalentní difuzní tloušťka s d 1500 m. Penetrační nátěr SBS modifikovaný živičný penetrační nátěr s obsahem adhezních složek pro zvýšení přilnavosti izolace k podkladu. Praha 8, Batličkova 253/1-254/3 Strana 7/19

9 3.1.3 Řešení detailů - sanace střechy objektu PD. Přehled technologií pro řešení detailů a návazností při sanaci střechy je uveden ve Výkresové příloze Ukončení u atiky objektu Převýšení atiky nad rovinou střechy bude cca 400 mm. Oplechování atik bude provedeno se závětrnou lištou z TiZn. plechu tl. 0,7 mm RŠ 660 mm, oplechováním se závětrnou lištou, tech.: SCH A/RŠ 660 TiZn. Oplechování bude spádováno ve sklonu min. 3 ke střešní ploše. Jako podklad pro oplechování okraje střechy bude provedeno zpevnění atik kotvenými OSB 3 N deskami tl. 22 mm. Kotvení OSB desek viz. F.3 Stavebně konstrukční řešení. Tech.: SCH OSB 3N-22. Pozn.: OSB desky musí být dostatečně zajištěny před sáním větru do doby provedení sanace fasády!!! Atiky budou ze všech stran izolovány deskami z expandovaného polystyrenu. Ze střechy deskami EPS 100 S s nakašírovanou živicí, tl. 60 mm, tech.: SCH TI K60-EPS KAS. Pod oplechováním deskami EPS 100 S tl. 40 mm tech.: SCH TI K40-EPS. Kotvení desek viz. F.3 Stavebně konstrukční řešení. Z vnější strany budou desky opatřeny natavovaným živičným pásem s posypem s SBS modifikací pro jednovrstvý systém, tech. SCH HY-N-J. Přechod vodorovné plochy na svislou atiku bude proveden pomocí spádového klínu z EPS 100 S se systémovým výztužným živičným pásem tl. 3,5 mm s SBS modifikací s vložkou z PES. Tech. SCH TI SPADKLIN-EPS, SCH HY-ZESÍLENÍ. Střešní vpusti objektu Napojení nové krytiny na střešní vpusti bude řešeno výměnou stávajících vpustí za nové jednoúrovňové polyuretanové s košíkem proti splaveninám. Zapuštěny do střešního souvrství tak, aby nedocházelo k výskytu louží kolem vpustí a bylo dosaženo dokonalého odvodnění střechy. Na nových vpustech budou osazeny košíky proti nečistotám, tech.: SCH VPUST 1Ú. Detail napojení hydroizolace na vpusť bude řešena systémově zesílením pomocí systémového živičného pásu, tech.: SCH HY-ZESÍLENÍ. Pro řešení běžných detailů platí zásady uvedené v realizační příručce výrobce. Napojení na stěny strojovny výtahů Napojení bude provedeno deskami EPS 100 S s nakašírovanou živicí, tl. 60 mm kotvenými dle F.3 Stavebně konstrukční řešení k obvodové stěně strojovny výtahů do výšky cca 0,7 m, tech.: SV TI K60- EPS-KAS. Detail napojení na svislou konstrukci bude řešena systémově zesílením pomocí systémového živičného pásu, tech.: SV HY-ZESÍLENÍ. Vytažení vrchního hydroizolačního pásu s posypem na vnější již zateplenou stěnu strojovny výtahů systémem ETICS bude provedeno do výšky min. 350 mm nad přilehlou rovinu nového střešního pláště, tech.: SV HY-SVISLÁ. Ukončení bude provedeno klempířskou lištou z TiZn. plechu tl. 0,7 mm RŠ166 mm, s dotmelením stavebním silikonovým nebo akrylátovým tmelem, tech.: SV L/RŠ 166 TiZn. Praha 8, Batličkova 253/1-254/3 Strana 8/19

10 Dilatace Dilatační spára bude provedena mezi jednotlivými sekcemi domu. Dilatace bude provedena systémovými prvky. V hydroizolačním souvrství bude vložen do spáry systémový asfaltový provazec, určený k vyplnění dilatačních spár, spára bude překryta živičným pásem s modifikací SBS který je určen k překrytí dilatačních spár, tech.: SCH HY-DILATACE. VZT nástavby Vzduchotechnika v domě: v domě je zajištěno nucené odvětrání bytových příslušenství (WC, koupelny) ve stoupačce současně s odvětráním digestoří kuchyňských koutů. Na střeše je pak umístěna odvětrávací komora spojená s ventilační komorou nástřešní větrací jednotka NRB 8 (v o = 1200 m 3 /h, p = 300 Pa, motor n = 0,37 kw/380 V) v počtu 4 ks/sekci. Dále jsou v domě pasivně odvětrávané kuchyňské kouty v garsonkách, které jsou na střeše odvětrávány. V každé garsonce je klasický ventilátor ELKO 30 W, celkem v počtu ks/sekci opatřený přetlakovými klapkami. Stávající sběrné komory, kempířské a zámečnické prvky, hydroizolace VZT nástaveb budou odstraněny, tech.: VZT DEMONT. Stávající jednotky komory - motory VZT budou odstraněny, postupně demontovány, tech.: VZT DEMONT-MOTOR. Bude provedeno dozdění resp. dobetonování VZT nástaveb, opravy a povrchová oprava dozděné části tak, aby navýšení nad novou střešní krytinou bylo min. 350 mm. Úprava žb. nástavců pro osazení hybridních ventilátorů, tech.: VZT NÁSTAVBY. Nově budou osazeny hybridní rotující větrací hlavice na sběrné komory pro odvětrání domovních stoupaček, tech.: VZT HYBRID-VENTIL. Odvětrání bytových jader (příslušenství a digestoře kuchyní) bude řešeno následně majitelem objektu, (není předmětem projektu). Systém odvětrání bytových jednotek v domě zůstane na principu komínového efektu. Specifika a charakteristiky nových ventilačních hlavic LOMANCO: Ventilační hlavice 2 x BIB14 (s rozdvojkou = dvě turbíny na jeden vývod), prům. 356 mm, odlehčená zpevněná celohliníková konstrukce (alter. BIB 14 c - bílá/hnědá/černá); kuličková ložiska uložená v uzavřeném teflonovém pouzdře. Lze hlavice BEB14 s vnějším zpevněním proti nárazovému větru (není předpokladem rozpočtu). Přídavný elektromotor ovládaný časovým spínačem, otáčkovým snímačem nebo dálkovým ovladačem (dle výběru investora). Lze umístit i regulační klapky motorové nebo mechanicky ovládané pro nepřímou regulaci turbíny (není předpokladem v rozpočtu). Doporučení provedení odvětrání interiérů: axiální ventilátory umístěné v jednotlivých místnostech opatřené regulačními mřížkami pro regulaci odvodu vzduchu v interiéru (není předmětem plánovaných stavebních prací). Stávající nové hlavice budou jen dočasně demontovány, po sanaci přilehlých ploch budou namontovány zpět s potřebnými úpravami, tech. VZT LOMANCO-ZP. Praha 8, Batličkova 253/1-254/3 Strana 9/19

11 VZT nástavby s hlavicemi budou ze všech stran izolovány deskami EPS 100 S s nakašírovanou živicí, tl. 60 mm, tech.: VZT TI K60-EPS KAS. Kotvení desek viz. F.3 Stavebně konstrukční řešení. Z vnější strany budou desky opatřeny natavovaným živičným pásem s posypem s SBS modifikací pro jednovrstvý systém, tech. VZT HY-N-J. Upozornění: Připevnění nových rotujících větracích hlavic na sběrné komory musí být provedeno (izolováno) tak, aby nedocházelo ke stékání kondenzátu zpět do přívodního potrubí a nedocházelo k výtoku v napojení jednotlivých dílců a komponentů VZT a zejména k nežádoucímu protékání do interiérů bytových jednotek. Předpokládané úpravy ventilačních komor: 1. Demontáž stávající ventilační komory a vyčištění prostoru komory. 2. Prodloužení potrubí VZT nad úroveň skladby stropní konstrukce - tepelně izolačního mezipatra. 3. Předělení prostoru ventilační komory v úrovni horního střešního pláště tepelnou izolací. Ochranu tepelné izolace před zatečením případné zkondenzované vodní páry do střešního pláště provést stěrkovou těsnící hmotou vyztuženou armovací sítí. Odvodnění této úrovně (z důvodu odvodu případně zatečené vlhkosti) lze doporučit odtokovou trubičku do exteriéru na střechu napojenou na provedenou stěrkovou hydroizolaci. 4. Montáž nové ventilační komory. Konstrukce ventilační komory bude tvořena rámem z tenkostěnných ocelových profilů opláštěné OSB deskami třídy 4 (pro aplikaci ve vlhkém prostředí) tl. 12 mm alt. vodovzdornou překližkou tl. 12 mm. 5. Aplikace tepelné izolace z EPS 100 S na ventilační komoru z vnější strany v tl. 60 mm. 6. Provedení hydroizolace včetně řešení detailů a napojení na stávající hydroizolaci střešního pláště. 7. Osazení ventilační hlavice. 8. Nové provedení ukončení vyústění odvětrávacího potrubí kanalizace nad ventilační komoru. Přechod vodorovné plochy střešní roviny objektu na svislou stěnu VZT nástaveb bude proveden pomocí systémového výztužného živičného pásu tl. 3,5 mm s SBS modifikací s vložkou z PES. Tech. VZT HY-ZESÍLENÍ. Ukončení bude provedeno klempířskou lištou z TiZn. plechu tl. 0,7 mm RŠ166 mm, s dotmelením stavebním silikonovým nebo akrylátovým tmelem, tech.: VZT L/RŠ 166 TiZn. Vrchní kryt bude řešen klempířsky, oplechováním z TiZn. plechu tl. 0,7 mm, podkladem bude živičný pás, tech. VZT KRYT/RŠ 1200 TiZn.. Původní podstavce pro motory budou ponechány. Kompletně nově budou osazeny komínky s hlavicí pro odvětrání kanalizace, tech. VZT ODV KOM. Praha 8, Batličkova 253/1-254/3 Strana 10/19

12 3.2 TECHNOLOGIE PLOŠNÉ SANACE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ STROJOVEN VÝTAHŮ Předpokladem technického řešení je provedení, nového izolování a nové střešní krytiny vč. klempířských a zámečnických prvků. Jednoplášťová nepochozí střecha bude s izolantem z expandovaného polystyrenu. Hydroizolace střešního pláště bude řešena systémově, ze živičných SBS modifikovaných pásů pro jednovrstvé nepochozí ploché střechy. Sanace střešního pláště bude provedena pouze zaškolenými pracovníky. Provedení sanace střešního pláště se bude řídit technologickým předpisem a materiálovými listy daného systému. Stávající konstrukce střešního pláště strojovny výtahů (od interiéru) Pozn.: Skladba dle arch. PD. Železobetonový stropní panel tl. 160 mm. Betonová mazanina se spádem, tl mm. Tepelná izolace z polystyrenu tl. 50 mm. Lepenka A 400 H. Původní plechová krytina, PZn., s nátěrem. Stavební úpravy stávající konstrukce střešního pláště strojovny výtahů (od exteriéru) Demontáž veškerých klempířských a zámečnických prvků. Odstranění plechové střešní krytiny, tech.: SV DEM-PLECH. Odstranění původního hydroizolačního souvrství, tech.: SV DEM-HYDRO. Odstranění původní tepelné izolace, tech.: SV DEM-IZOL. Předpokládaná nová skladba střešního souvrství strojovny výtahů (od interiéru) Železobetonový stropní panel tl. 160 mm. Penetrační nátěr, tech.: SV NÁ PENETRACE. Tepelná izolace z expanovaného kašírovaného polystyrenu, tech.: SV TI K80-EPS-KAS. Mikroventilační vrstva, tech.: SV MIKROVENTIL. Hydroizolační vrstva živičný modifikovaný SBS pás, tech.: SV HY-N-J. Hydroizolační vrstva Nová hydroizolační vrstva v ploše střechy živičné modifikované SBS pásy v jedné vrstvě. Praha 8, Batličkova 253/1-254/3 Strana 11/19

13 Natavovací asfaltový pás - živičný modifikovaný SBS tl. 4,8 mm, s ochranným posypem z drcené břidlice a z minerálního granulátu. Nosná vložka z netkaného polyesteru 200 g/m 2, s antiadhezivním popíkováním a makroperforovaným filmem na spodní straně. Mikroventilační vrstva Spodní mikroventilační, separační vrstva z perforovaného oxidovaného živičného pásu 1 kg/m 2. Podíl otvorů 15%, ø otvoru cca 40 mm, s křemičitým pískem na povrchu a polyesterovou fólií na spodním povrchu. Volně ložená. Tepelná izolace Tepelná izolace bude z desek EPS 100 S s nakašírovanou živicí, v min. tloušťce 80 mm. Návrhová hodnota součinitele tepelné vodivosti musí být max. U = 0,042 W/(m 2.K). Střecha bude se vyspádována dle stávající, způsob odvodnění bude dle stávajícího. Předpokládané vyspádování střechy cca 3%. Kotevní prvky Kotvení, příp. rozhodnutí o nezbytnosti kotvení střešního pláště - tepelné izolace, hydroizolace - je uvedeno v PD část F.3 Stavebně konstrukční řešení, příp. počet a typ kotevních prostředků bude stanoven na základě výtažné zkoušky, kterou provede dodavatel kotev ve spolupráci s dodavatelem stavby. Penetrační nátěr SBS modifikovaný živičný penetrační nátěr s obsahem adhezních složek pro zvýšení přilnavosti izolace k podkladu Řešení detailů sanace střechy strojoven výtahů PD. Přehled technologií pro řešení detailů a návazností při sanaci střechy je uveden ve Výkresové příloze Ukončení u atiky strojoven výtahů Atika strojovny bude cca v rovině střešního pláště. Ukončení klempířskými prvky bude provedeno dle stávajícího vyspárování, předpoklad po 3 stranách se závětrnou lištou na jedné straně s okapnicí do okapového žlabu. Oplechování atik se závětrnou lištou z TiZn. plechu tl. 0,7 mm RŠ 500 mm, tech.: SV A/RŠ 500 TiZn. Oplechování bude spádováno ve sklonu min. 3 ke střešní ploše. Okapová lišta do žlabu bude z TiZn. plechu tl. 0,7 mm RŠ 300 mm, tech.: SV A/RŠ 330 TiZn. Žlab střechy strojovny bude z TiZn. plechu tl. 0,7 mm RŠ 250 mm, tech.: SV Ž/RŠ 250 TiZn. Svod žlabu střechy strojovny bude z TiZn. plechu tl. 0,7 mm prům. 100 mm, tech.: SV SŽ/pr100 TiZn. Jako podklad pro oplechování a navýšení okraje střechy bude provedeno navýšení atik kotvenými OSB deskami tl. 22 mm. Kotvení OSB desek viz. F.3 Stavebně konstrukční řešení. Tech.: SV OSB 3N-22. Pod oplechováním budou desky EPS 100 S tl. 40 mm tech.: SV TI K40-EPS. Kotvení desek viz. F.3 Stavebně konstrukční řešení. Praha 8, Batličkova 253/1-254/3 Strana 12/19

14 Přechod vodorovné plochy na atiku bude proveden pomocí systémového výztužného živičného pásu tl. 3,5 mm s SBS modifikací s vložkou z PES. Tech. SV HY-ZESÍLENÍ. 3.3 SANACE STĚN STROJOVEN VÝTAHŮ Reprofilace betonových dílců Reprofilace železobetonových a betonových konstrukcí znamená výměnu nebo nahrazení veškerého porušeného konstrukčního betonu. V místech, kde k porušení povrchových vrstev betonu došlo tlakem korozních zplodin na betonářské výztuži, se během sanace výztuž obnaží, korozní zplodiny odstraní a zajistí se nová antikorozní ochrana (pasivace) výztuže. V případě oslabení či porušení nosné betonářské výztuže se tato zesílí či nahradí. Pro sanace železobetonových a betonových konstrukcí je navržen komplexní sanační systém pro ochranu betonu, který obsahuje všechny kompatibilní materiály pro opravu betonových konstrukcí od příprav podkladu, antikorozní ochranu výztuže, reprofilace až po konečnou povrchovou ochranu. Při provádění sanačních prací je nutno se řídit ustanoveními technologických předpisů jednotlivých materiálů a materiálových listů. Tabulka č. 1 - Technologie a materiály sanačního systému Označení Popis Materiálová skladba REP1H/xx-GM REP1P/xx-GM REP2H/xx-GM REP2P/xx-GM Reprofilace hrany betonové konstrukce bez ošetření výztuže Reprofilace v ploše betonové konstrukce bez ošetření výztuže Reprofilace hrany betonové konstrukce vč. ošetření výztuže Reprofilace v ploše betonové konstrukce vč. ošetření výztuže Hrubá reprofilační PCC malta Antikorozní nátěr výztuže ve 2 vrstvách Hrubá reprofilační PCC malta Pozn.: xx v názvu technologie u reprofilací značí předpokládanou tloušťku reprofilace. Předpokládanými povrchy kde bude prováděna reprofilace betonových dílců jsou: a) panelové dílce stěn strojoven výtahů, b) atikové dílce z vnitřní strany po odkrytí střešního souvrství. Skutečný rozsah prací bude možné stanovit až při vlastní realizaci provedením podrobného průzkumu železobetonových a betonových konstrukcí. Budou specifikována a vyznačena veškerá místa s porušeným a degradovaným betonem povrchové vrstvy a veškerá místa s trhlinami od korozních zplodin výztuže a jiných vlivů, místa s již odpadlým betonem a místa s viditelnou obnaženou korodující výztuží Sanace obvodového pláště strojoven obkladem ETICS Plošná sanace obvodového pláště dodatečným obkladem zamezí pronikání srážkové vlhkosti a oxidu uhličitého do obvodových stěn. Vložená tepelná izolace obkladu zmenší vliv tepelných změn na konstrukce pláště a tím značně zmenší namáhání kotvení i spojů obvodového pláště. Návrh obkladu obvodového pláště vychází z požadavků ČSN :2007 na hodnoty součinitele prostupu tepla. Praha 8, Batličkova 253/1-254/3 Strana 13/19

15 K obkladu bude použit ucelený certifikovaný kompozitní systém technologie kontaktního opláštění ETICS. Systém bude s tepelnou izolací z pěnového polystyrenu EPS 70 F. Systém bude lepený s dodatečným dokotvením talířovými hmoždinkami, s bezcementovou armovací stěrkou s výztužnou tkaninou a s bezespárou tenkovrstvou organicky pojenou omítkou probarvenou ve hmotě, bez potřeby dalšího nátěru. Sanace systémem ETICS bude provedena dle požadavků ČSN Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů (ETICS). Tabulka č. 2: Skladba kontaktního fasádního systému ETICS Vrstva Lepící podkladní tmel Tepelná izolace Kotvení tepelné izolace Tmelící a vyrovnávací stěrka Výztužná tkanina Mezinátěr - Omítka Technologie TIT-EPSxx + PO-E Lepící minerální podkladní tmel určený pro lepení ETICS na daný podklad Desky ze stabilizovaného fasádního pěnového polystyrenu EPS 70 F Talířové hmoždinky certifikované pro daný systém Organická, mechanicky odolná, elastická bezcementová armovací stěrka Armovací síťovina ze skelných vláken s apretací proti alkáliím Tenkovrstvá organicky pojená omítka se zrnitostí 1,5 mm probarvená ve hmotě Technologie jsou v PD složeny z části systému povrchové ochrany (PO-E) a zčásti tepelného izolantu (TIT-EPSxx, TIT-XPSxx). Obklad ETICS bude proveden na očištěný, vyspravený povrch dle Technologického předpisu dodavatele systému. Specifikace kotvení obkladu viz. PD část F.3 Stavebně konstrukční řešení. Při provádění tryskacích a bouracích prací se okenní konstrukce strojovny výtahů zakryjí tak, aby nedošlo k poškození okenního rámu a zatékání vody do konstrukcí a do interiéru. Obklad stěn strojoven výtahů bude proveden fasádním tepelně izolačním systémem ETICS. Systém bude s tepelnou izolací z pěnového polystyrenu EPS 70 F v tl. 60 mm, lepený s dodatečným dokotvením talířovými hmoždinkami, dle PD část F.3 Stavebně konstrukční řešení. Podkladem pro bezespárou tenkovrstvou organicky pojenou omítku bude bezcementová armovací stěrka s výztužnou tkaninou. Tech.: SV TIT-EPS 60, SV PO-E Řešení systémových detailů Ostění, nadpraží oken Zateplení ostění nadpraží otvorů bude provedeno fasádním tepelně izolačním systémem ETIC, dtto přilehlá fasáda. Izolant v tl. 40 mm bude plnoplošně lepen, tech.: SV TIT-EPS 40x, SV PO-E. Nadpraží musí být ve sklonu cca 1,5-2,0 % směrem od okenního rámu. Ostění musí být kolmo k rovině fasády. Návaznost kontaktního zateplovacího systému na rám okna bude provedena dotěsněním pomocí systémového profilu s výztužnou tkaninou APU lištou, technologie: SV APU-LIŠTA. Vytmelení spáry mezi APU lištou a okenním rámem do výšky cca 200 mm od parapetu bude provedeno neutrálním silikonovým exteriérovým tmelem. Praha 8, Batličkova 253/1-254/3 Strana 14/19

16 Parapety oken Parapety před sanací budou zatepleny (vyrovnán a vyspárován podklad pro oplechování), technologie: SV TIT-EPS 40x, SV PO+E-ARM, s bezcementovou armovací stěrkou s vloženou výztužnou tkaninou. Oplechování parapetů bude provedeno až po vytažení výztužné síťoviny a jejím přestěrkováním bezcementovou armovací stěrkou na parapetech a ostění oken. Parapet bude před oplechováním, nebo keramickým obkladem připraven ve spádu 3. Kotvení izolantu fasády musí být ve vzdálenosti min. 150 mm od nadpraží, ostění nebo parapetů oken!! Kotvení nesmí být provedeno do spár mezi dílci. Systémové oplechování parapetů Stávající oplechování parapetů oken na fasádě bude demontováno. Nové oplechování bude provedeno po přípravě podkladu dle Technologického předpisu dodavatele systému ETICS. Oplechování parapetů bude provedeno parapetním systémem z hliníkového plechu Al. opatřeného polyesterovou venkovní práškovou barvou (stupnice RAL). Tloušťka plechu 1,5 mm. Nutno individuálně zaměřit, popř. provést úpravu plechu u výrobce. Přesah plechu před rovinu fasády min. 30 mm. Tech.: SV P/Š200-Al. Oplechování parapetů v místě aplikovaného fasádního systému bude provedeno až po vytažení výztužné síťoviny a jejím přestěrkováním armovací vrstvou na parapetech a ostění oken, tech. SV PO-E- ARM. Připevnění parapetů bude provedeno plnoplošným lepením. Řešení bude systémové. Každý okenní otvor bude před osazením nového parapetního plechu zaměřen a parapetní plech bude vyroben podle skutečných naměřených rozměrů. Návaznost oplechování bude utěsněna systémovou expanzní páskou po délce parapetu a u bočnic v tl. ostění. Dotmeleno neutrálním silikonovým tmelem alter. akrylátovým transparentním tmelem. Tech. SV PÁSKA3-TMEL. Návaznost na rovinu střechy Tepelná izolace z plochy pláště objektu z desek EPS 100 S, bude vytažena na stěny strojovny výtahů v tl. 60 mm, do výšky min. 0,3 m nad úroveň nově provedeného pláště se zateplením. Do této výšky bude vytažena i hydroizolace střešního souvrství. Ukončení bude provedeno systémově, viz. Napojení na stěny strojovny výtahů. Kotvení žebříku Před tepelně izolačním obkladem budou řešeny kotevní prvky nového ocelového žebříku výlezu na střechu strojovny výtahů, tech.: SV ŽEBŘÍK a kotevní prvky společného stožáru pro antény, tech. SV ANTÉNA. Stožár antény zůstane stávající, opatřen novým obnovovacím nátěrem. Kotevní prvky jsou specifikované v PD část F.3 Stavebně konstrukční řešení. Spáry mezi dílci Stávající spáry mezi dílci budou důsledně očištěny od přebytečného, vyčnívajícího, zdegradovaného tmelu, popř. od nesoudržných kusů zálivkového betonu, od PUR pěny, tech.: PŘP-TMEL. Praha 8, Batličkova 253/1-254/3 Strana 15/19

17 V případě poškození hran obvodových dílců bude provedena sanace příp. reprofilace (vč. ochrany výztuže) sanačními materiály systému sanace betonu. Větší výlomy budou po ochraně betonu doplněny izolantem nebo PUR pěnou (pod fasádní systém ETICS). Upozornění - při kladení desek tepelného izolantu je nutné dbát: bochníky lepícího tmelu v ploše izolantu nesmí při kladení desek přijít spáru minimální přesah desky tepelného izolantu přes styk dílců musí být min. 100 mm okraje desek izolantu nesmí lícovat se spárou mezi dílci Hrany a ostatní Hrany ostění a nadpraží oken budou vyztuženy systémovým profilem výztužnou tkaninou s plastovým úhelníkem, technologie: SV HRANA-PROFIL. Vnější hrany budou opatřeny výztužnou tkaninou, tech.: SV HRANA. Založení systému bude provedeno na systémovou zakládací lištu z ohýbaného profilu Al. tl. 0,8 mm s okapovým nosem, tech. SV LC-SOKL-60. Vzhledem ke struktuře povrchu z vymývaného betonu, lze předpokládat větší spotřebu lepícího tmelu pro ETICS systém, tech.: SV PŘÍP-TKLEBER. 3.4 OSTATNÍ STAVEBNÍ PRÁCE Výlezy na střechu Stávající klempířské a zámečnické prvky výlezů na střechu budou demontovány, vč. krytů, tech. VÝLEZ-DEM. Bude provedeno navýšení stávající žb. konstrukce průlezu tak, aby úroveň nového výlezu (nový kryt) byl ve výšce cca 350 mm nad novou rovinou hydroizolace střechy. Zároveň bude provedena úprava betonové konstrukce s ohledem na kotvení nového ochranného zábradlí, tech.: VÝLEZ-ŽB. Nová ocelová žárově zinkovaná konstrukce ochranného zábradlí, viz. specifikace v PD část F.3 Stavebně konstrukční řešení, tech.: VÝLEZ-ZÁBR. Stěny výlezů budou ze všech stran izolovány deskami EPS 100 S s nakašírovanou živicí, tl. 60 mm, tech.: VÝLEZ TI K60-EPS KAS. Kotvení desek viz. F.3 Stavebně konstrukční řešení. Z vnější strany budou desky opatřeny natavovaným živičným pásem s posypem s SBS modifikací pro jednovrstvý systém, tech. VÝLEZ HY-N-J. Přechod vodorovné plochy na svislou stěnu bude proveden pomocí systémového výztužného živičného pásu tl. 3,5 mm s SBS modifikací s vložkou z PES. Tech. VÝLEZ HY-ZESÍLENÍ. Ukončení bude provedeno klempířskou lištou z TiZn. plechu tl. 0,7 mm RŠ166 mm, s dotmelením stavebním silikonovým nebo akrylátovým tmelem, tech.: VÝLEZ L/RŠ 166 TiZn. Nově bude osazen tepelně izolační prefabrikovaný kryt výlezu, tech.: VÝLEZ-KRYT. Hromosvody na střešním plášti Hromosvodná střešní síť bude demontována po částech a nahrazena novou sítí, umístěnou ve stejných trasách a se stejnými průřezy lan a drátů, tak, aby po celou dobu montáže fungovalo alespoň provizorní zajištění objektu před blesky. Tech. HROM-SCH, HROM-REV-SCH. Praha 8, Batličkova 253/1-254/3 Strana 16/19

18 Nová hromosvodná síť bude provedena dle ČSN EN až Ochrana před bleskem - Část 1 až 4 a TNI Ochrana před bleskem Komentář k souboru norem ČSN EN až Tvarovky nesoucí hromosvodná lana budou podloženy kluznými podložkami. Při výměně lze využít stávajících svodů. Klempířské a zámečnické prvky Veškeré nové oplechování bude provedeno podle ČSN Navrhování klempířských konstrukcí včetně kotvení a bude ve sklonu od objektu ve spádu min. 3. Ochranné konstrukce hydroizolačních povrchů v místech detailů a napojení musí být demontovatelné, umožňující opravu, údržbu nebo výměnu hydroizolační vrstvy. Přehled klempířských prvků střechy objektu je uveden ve Výkresové příloze PD. Větrací otvory atikových dílců Stávající větrací otvory atikových dílců budou demontovány. Otvory budou pročištěny, budou odstraněny veškeré volné části. Dále budou vyplněny PUR pěnou. Dočasně budou zakryty krytkami k ochraně PUR pěny před vlhkostí. Úprava bude provedena u všech otvorů. Tech.: ATIKA-OTV. Upozornění: Před provedením sanace fasády zakrývání otvorů v atikových dílcích musí být zřejmé (provedena kontrola), že veškeré prostupy (TZB napojení svodů, výlezy, atp.) střešním pláštěm jsou kompaktní a těsně napojené, že nedochází k prostupu par z interiéru objektu! 4 KONTROLA KVALITY A JAKOSTI Kontrola kvality a jakosti provádění sanačních prací probíhá průběžně po celou dobu realizace stavby, po ukončení jednotlivých fázi realizace a na závěr realizace. Kontrolu provádí zodpovědní pracovníci realizační firmy, autorský dozor, technický dozor investora a technolog dodavatele materiálů. Při prováděných kontrolách se hodnotí zejména dodržování technologických předpisů a projektové dokumentace. Průběžná kontrola kvality prováděná zodpovědnými pracovníky realizační firmy, TDI, technologem dodavatele materiálu a namátkově projektantem vychází z těchto požadavků: Materiály a výrobky dodané na stavbu musí odpovídat specifikaci uvedené v projektové dokumentaci, popř. v certifikátu zvoleného systému a dalších použitých technologií. Montáž kontaktního fasádního systému a materiálů pro sanaci betonu smí provádět pouze pracovníci, kteří byli řádně proškoleni a kterým bylo vystaveno osvědčení dodavatele systému. Průběžnou kontrolu kvality prací a dodržování technologických lhůt provádí odpovědný stavbyvedoucí, popř. mistr, vedoucí pracovní čety apod. Kontrolu kvality po ukončení rozhodujících fází realizace provádí stavbyvedoucí s projektantem, případně technologem dodavatele materiálů a s TDI. O provedených kontrolách bude proveden zápis do stavebního deníku. Kontrola kvality po ukončení rozhodujících fází realizace na střeše se provede PO: Praha 8, Batličkova 253/1-254/3 Strana 17/19

19 Ukončení přípravy podkladu demontáže stávajícího střešního souvrství. Položení parotěsné zábrany řešení návazností na prostupující konstrukce. Provedení tepelné izolace ve dvou vrstvách, s vyspádováním. Provedení, kotvení a spojů hydroizolačního souvrství na střeše objektu. Provedení a kotvení zámečnických a klempířských konstrukcí. Provedení nových VZT nástaveb s napojením odvětrání stoupaček. Kotevní prvky pro stožár antény na střeše - po připevnění. Kontrola kvality po ukončení rozhodujících fází realizace na strojovnách výtahů se provede PO: Ukončení přípravy podkladu. Provedení reprofilace železobetonových konstrukcí. Provedení tepelné izolace s hmoždinkami s krycími zátkami (rovinnost dle technologického předpisu, spáry mezi deskami, zapuštění hmoždinek, umístění a počet hmoždinek, převázání spár podkladu izolačními deskami atd.) Provedení výztužné vrstvy kontaktního fasádního obkladu. Provedení konečné povrchové úpravy systému. Závěrečná přejímka hotového ETICS systému (po dokončení povrchové úpravy). Za podstatné kvalitativní znaky se považuje rovinnost, přímost hran, struktura a barevnost omítky a nátěrů, pečlivost provedení detailů, spojů a styků apod. 5 PODMÍNKY PRO DOPRAVU A SKLADOVÁNÍ MATERIÁLŮ A PROVÁDĚNÍ PRACÍ Pro dopravu, skladování a provádění navržených sanačních prací a oprav materiály platí příslušné technologické předpisy a materiálové listy. 6 ZÁVĚR Technický návrh na sanaci střechy a nadstřešních konstrukcí panelového bytového objektu vychází z jejího současného technického stavu. Sanací bude docíleno požadovaného prodloužení doby životnosti a zvýšení celkového komfortu bydlení dosažením nemalých úspor energií. Technické řešení sanace je optimalizováno vzhledem k finančním zdrojům a možnostem investora s ohledem na výši možných státních příspěvků. Všechny odchylky od předpokládaných skutečností, vyvolané změny v technickém řešení a postupu prací, které vzniknou během provádění je nutné konzultovat s projektantem. Praha 8, Batličkova 253/1-254/3 Strana 18/19

20 V Praze, III/2011 Vypracoval: Ing. Klára Pokorná Praha 8, Batličkova 253/1-254/3 Strana 19/19

Rekonstrukce panelového objektu Praha 8, Davídkova 2101/91-2103/95

Rekonstrukce panelového objektu Praha 8, Davídkova 2101/91-2103/95 e Název stavby: Rekonstrukce panelového objektu Praha 8, Davídkova 2101/91-2103/95 PRAHA III/2011 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Stupeň: Investor: Zodpovědný projektant: Vedoucí projektu: Vypracoval: Projektová dokumentace

Více

Oprava a modernizace panelového bytového domu Bratří Čapků č.p. 2870, Česká Lípa

Oprava a modernizace panelového bytového domu Bratří Čapků č.p. 2870, Česká Lípa Název stavby: Oprava a modernizace panelového bytového domu Bratří Čapků č.p. 2870, Česká Lípa ÚSTÍ NAD LABEM III/2013 F. DOKUMENTACE STAVBY F.1. STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ F.1.1. Technická zpráva Stupeň:

Více

PDF. Modernizace panelového domu Pod Bání 2019, 2020, 180 00 Praha 8. D. DOKUMENTACE STAVBY D.2 STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ D.2.

PDF. Modernizace panelového domu Pod Bání 2019, 2020, 180 00 Praha 8. D. DOKUMENTACE STAVBY D.2 STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ D.2. PDF Název stavby: Modernizace panelového domu Pod Bání 2019, 2020, 180 00 Praha 8 PRAHA VII/2014 D. DOKUMENTACE STAVBY D.2 STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ D.2.1 Technická zpráva Stupeň: Dokumentace pro stavební

Více

Společenství vlastníků Valentova 1729-1731, Praha 4, 140 00

Společenství vlastníků Valentova 1729-1731, Praha 4, 140 00 Společenství vlastníků Valentova 1729-1731, Praha 4, 140 00 se sídlem: Praha 4, Valentova 1730, Praha 4, 149 00 vyhlašují výběrové řízení na akci Revitalizace panelového domu Valentova 1729 1731, Praha

Více

F-1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

F-1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA F-1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Název akce : Místo stavby : REKONSTRUKCE OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ PANELOVÉHO DOMU Rýmařovská č.p. 432, Praha 18 Letňany OBSAH: F.1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE F.1.1 PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ a ZÁKLADNÍ

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE. 1 Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení. Použité podklady a průzkumy

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE. 1 Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení. Použité podklady a průzkumy TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE 1 Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení Použité podklady a průzkumy - snímek z katastrální mapy - konzultace a technické porady s investorem a uživatelem

Více

D.1.1a Technická zpráva

D.1.1a Technická zpráva Číslo zakázky: 2013_027 D.1.1a Technická zpráva Rekonstrukce pavilonů Krajské zdravotní, a.s. Nemocnice Most, o.z. Včetně optimalizace vnitřních prostor Datum: 12/2013 Zpracoval: Oswald Michal JT consulting

Více

STUDIE PRO OPRAVU PANELOVÉHO BYTOVÉHO OBJEKTU VONDROUŠOVA 1154-1160, PRAHA 17

STUDIE PRO OPRAVU PANELOVÉHO BYTOVÉHO OBJEKTU VONDROUŠOVA 1154-1160, PRAHA 17 EXPERTNÍ KANCELÁŘ V OBORU STAVEBNÍCH TECHNOLOGIÍ PORUCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ, DIAGNOSTIKY A SANACÍ MCT spol. s r.o., Pražská 16, 102 21 Praha 10 - Hostivař, ČR, tel./fax 272 651 899 STUDIE PRO OPRAVU

Více

1c) Technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb a řešení vnějších ploch... 4

1c) Technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb a řešení vnějších ploch... 4 BSAH: 1. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTNICKÉ A STAVEBNĚ-TECHNICKÉ ŘEŠENÍ... 3 1a) Zhodnocení staveniště, popis stávajícího stavu... 3 1b) Urbanistické a architektonické řešení stavby, popřípadě pozemků s ní souvisejících...

Více

Revitalizace panel. BD HORN 67, Horácké nám. 6,7 v Brně - Řečkovicích TECHNICKÁ ZPRÁVA 2. ETAPA DSP + DZS zak. č.: 02/2011-51 TECHNICKÁ ZPRÁVA

Revitalizace panel. BD HORN 67, Horácké nám. 6,7 v Brně - Řečkovicích TECHNICKÁ ZPRÁVA 2. ETAPA DSP + DZS zak. č.: 02/2011-51 TECHNICKÁ ZPRÁVA TECHNICKÁ ZPRÁVA 2. ETAPA DOKUMENTACE K ŽÁDOSTI O STAVEBNÍ POVOLENÍ A PRO ZADÁNÍ STAVBY DODAVATELI A PRO PROVEDENÍ STAVBY Podle 110 odst. 2 písm. b) stavebního zákona 499 / 2006 - přílohy č. 1 Název stavby:

Více

ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU Č.P. 332 AŽ 337 DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY F.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU Č.P. 332 AŽ 337 DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY F.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU Č.P. 332 AŽ 337 DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY F.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Místo stavby : Ralsko Ploužnice č.p. 332 až 337 st.p.č. 56/1-4, 57/1-4, 58/1-4 Investor : Město Ralsko Projektant

Více

ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ CHVÁTAL Ing. arch. Jaroslav Chvátal, Bílovecká 2411/1, Opava 746 01 IČ: 121 24 036, autorizace ČKA č.1513

ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ CHVÁTAL Ing. arch. Jaroslav Chvátal, Bílovecká 2411/1, Opava 746 01 IČ: 121 24 036, autorizace ČKA č.1513 ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ CHVÁTAL Ing. arch. Jaroslav Chvátal, Bílovecká 2411/1, Opava 746 01 IČ: 121 24 036, autorizace ČKA č.1513 AKCE: ZÁKLADNÍ ŠKOLA EDVARDA BENEŠE ZATEPLENÍ OBJEKTU A VÝMĚNA OKEN MÍSTO

Více

Zahradní 928, 357 31 Horní Slavkov tel. + fax.: 352 688 691, mobil 603 452 704 IČO : 25247107, DIČ : CZ25247107 TECHNICKÁ ZPRÁVA

Zahradní 928, 357 31 Horní Slavkov tel. + fax.: 352 688 691, mobil 603 452 704 IČO : 25247107, DIČ : CZ25247107 TECHNICKÁ ZPRÁVA Zahradní 928, 357 31 Horní Slavkov tel. + fax.: 352 688 691, mobil 603 452 704 IČO : 25247107, DIČ : CZ25247107 TECHNICKÁ ZPRÁVA Projektová dokumentace k akci : Zateplení obálky objektu Domova mládeže

Více

PREZIDENČNÍ ČTVRŤ SLADOVNY - PODBABA, PRAHA 6 TECHNICKÁ ZRÁVA III. ETAPA OBJEKT 1-4

PREZIDENČNÍ ČTVRŤ SLADOVNY - PODBABA, PRAHA 6 TECHNICKÁ ZRÁVA III. ETAPA OBJEKT 1-4 CASUA spol. s r.o. Strana 1/45 31.08.2005 OBSAH: 1.ÚVOD...3 2.GEOLOGICKÉ POMĚRY...3 3.BOURACÍ PRÁCE...3 4.ZÁKLADY A VÝKOPY...5 5.SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE...6 6.STÁVAJÍCÍ KOMÍNY...8 7.VODOROVNÉ NOSNÉ KONSTRUKCE...9

Více

1. Identifikační údaje stavby. 2. Základní charakteristika stavby a území. 3. Přehled výchozích podkladů

1. Identifikační údaje stavby. 2. Základní charakteristika stavby a území. 3. Přehled výchozích podkladů 1. Identifikační údaje stavby Název stavby: Revitalizace bytového domu Dolákova 794-797, Praha 8 - Bohnice Místo stavby: Dolákova 794-797, 181 00 Praha 8 - Bohnice Stavebník: Společenství vlastníků jednotek

Více

Rekapitulace. Zateplení obvodového pláště a střechy ČZU - fakulta dřevařská a lesnická Kamýcká č.p. 1176, Praha 6. Stavba :

Rekapitulace. Zateplení obvodového pláště a střechy ČZU - fakulta dřevařská a lesnická Kamýcká č.p. 1176, Praha 6. Stavba : Strana: 1/18 Rekapitulace Stavba : Zateplení obvodového pláště a střechy ČZU - fakulta dřevařská a lesnická Kamýcká č.p. 1176, Praha 6 Poř. Název položky cena č.pol. 0 Všeobecné konstrukce a práce 71 500

Více

PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ PS

PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ PS PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ PS PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ PS, Bří Čapků 550, 362 21 Nejdek Ing. Irena Pichlová - Oto Szakos Zakázka : PS 04.2015 Akce : Realizace úspor energií ZŠ Karlovarská, Nejdek D.1.1. Architektonicko

Více

Technologický předpis pro odborné provedení ETICS

Technologický předpis pro odborné provedení ETICS Technologický předpis pro odborné provedení ETICS P Podmínky použití kontaktního zateplovacího systému musí být v souladu s projektovou dokumentací pro provedení systému, jejíž součástí je i výběr systému

Více

FAMFULÍKOVA 1131-1139, PRAHA 8 - ĎÁBLICE obsah části F.1

FAMFULÍKOVA 1131-1139, PRAHA 8 - ĎÁBLICE obsah části F.1 MCT-RR spol. s r.o., Pražská 6, 02 2 Praha 0 - Hostivař, e-mail : info@mct-rr.cz FAMFULÍKOVA 3-39, PRAHA 8 - ĎÁBLICE obsah části F. F.-TZ TECHNICKÁ ZPRÁVA F.-S SPECIFIKACE HLAVNÍCH OPATŘENÍ F.- F.-2 F.-3

Více

Snížení energetické náročnosti budovy KD Jesenice

Snížení energetické náročnosti budovy KD Jesenice A1 spol. s r.o., architektonická, projektová a inženýrská činnost Lannova 16/13 370 21 České Budějovice tel.: 386 102 911, fax: 386 102 920, e-mail: ateliery@a1sro.cz, www.arch.cz/a1 Snížení energetické

Více

List1. Stránka 1. F.1.1. Architektonické a stavebnětechnické řešení Seznam příloh F.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení

List1. Stránka 1. F.1.1. Architektonické a stavebnětechnické řešení Seznam příloh F.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení List1 Akce: Revitalizace nemocnice v Sokolově Slovenská ul. 545, Sokolov Stavební úpravy pavilonu D oddělení ODN Investor: Karlovarský kraj, Závodní 353/88, 36006 Karlovy Vary Zak.č.: 01/11 F.1.1. Architektonické

Více

ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY KVK THERM TECHNOLOGICKÝ POSTUP ZATEPLOVACÍ TEPELNĚ-IZOLAČNÍ SYSTÉMY

ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY KVK THERM TECHNOLOGICKÝ POSTUP ZATEPLOVACÍ TEPELNĚ-IZOLAČNÍ SYSTÉMY ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY KVK THERM TECHNOLOGICKÝ POSTUP ZATEPLOVACÍ TEPELNĚ-IZOLAČNÍ SYSTÉMY KvK therm obsah 1. pokyny pro montáž zateplovacího systému KvK therm eps a KvK therm mw... 4 1.1 Obecné podmínky

Více

Modernizace panelových domů a její vliv na tržní hodnotu

Modernizace panelových domů a její vliv na tržní hodnotu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra oceňování majetku Modernizace panelových domů a její vliv na tržní hodnotu Bakalářská práce Autor: Zdeňka Fricová, DiS obor oceňování majetku Vedoucí práce:

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Architektonicko-stavební řešení. Rozsah a obsah projektové dokumentace pro výběrové řízení 1. ETAPA

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Architektonicko-stavební řešení. Rozsah a obsah projektové dokumentace pro výběrové řízení 1. ETAPA TECHNICKÁ ZPRÁVA Dle přílohy č. 5 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. (změna 2013) Architektonicko-stavební řešení Rozsah a obsah projektové dokumentace pro výběrové řízení 1. ETAPA Nástavba mateřské školy Elišky

Více

Montážní návod pro vnější kontaktní zateplovací systém

Montážní návod pro vnější kontaktní zateplovací systém Montážní návod pro vnější kontaktní zateplovací systém MISTRAL TECTOTHERM EPS 2012 a MISTRAL TECTOTHERM MW 2012 Pokyny výrobce ETICS pro montáž systémů MISTRAL TECTOTHERM EPS 2012 s izolantem z expandovaného

Více

Architektonicko - stavební část:

Architektonicko - stavební část: Architektonicko - stavební část: Architektonické a dispoziční řešení : Hlavním záměrem projektu je doplnit a posílit síť gastronomických a hygienických zařízení v areálu zoologické zahrady. Cílem je vytvořit

Více

HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. TECHNICKÁ ZPRÁVA A TECHNICKÉ PODMÍNKY

HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. TECHNICKÁ ZPRÁVA A TECHNICKÉ PODMÍNKY HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. držitel certifikátu ISO 9001 a ISO 14001 TECHNICKÁ ZPRÁVA A TECHNICKÉ PODMÍNKY Objednatel : Vítkovice Aréna a.s. Stavba : Stavební úpravy v hale ČEZ ARÉNA Objekt : SO 003 Stavební

Více

DPS dokumentace pro provádění stavby. dokumentace pro výběr zhotovitele stavby. P.O.Box 2, Pražská 14, č.p. 87, 303 02 Plzeň

DPS dokumentace pro provádění stavby. dokumentace pro výběr zhotovitele stavby. P.O.Box 2, Pražská 14, č.p. 87, 303 02 Plzeň P.O.Box 2, Pražská 14, č.p. 87, 303 02 Plzeň Tel.: +420 377 201 611, fax: +420 377 235 143 DPS dokumentace pro provádění stavby dokumentace pro výběr zhotovitele stavby 1852: ČOV Dýšina Vodohospodářský

Více

Závazný technologický postup montáže zateplovacích systémů EKO-STZ

Závazný technologický postup montáže zateplovacích systémů EKO-STZ Závazný technologický postup montáže zateplovacích systémů EKO-STZ 1 Tento technologický postup je obecně závazný pro navrhování a aplikaci kontaktních zateplovacích systémů EKO-STZ a stanovuje rozsah

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Střední škola - Podorlické vzdělávací centrum Pulická 695, Č.j.: VZ-02/06-2013 518 01 Dobruška Dobruška, 27. června 2013 Počet listů: 5 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce č. VZ 201300013 zadávané ve

Více