Čechtická 758, Praha 12 - Kamýk zak. č

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Čechtická 758, Praha 12 - Kamýk zak. č. 13021"

Transkript

1 OBSAH 1 STÁVAJÍCÍ STAV KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ Zkoušky a měření Bourací práce Zemní práce Svislé konstrukce Podlahy Střechy Demontáž horního pláště střech Střešní plášť Kotvení Atiky Odvodnění střech Instalační prvky, technická zařízení ETICS Příprava podkladu Provedení ETICS Nadpraží a ostění Parapety Založení ETICS Kotvení prvků na fasádě přes zateplovací systém Instalační prvky, technická zařízení Tepelné izolace Hydroizolace Výplně otvorů Okna Venkovní dveře Vrata Úpravy povrchů Venkovní Vnitřní Truhlářské výrobky Zámečnické výrobky Klempířské výrobky Ostatní Cizí zařízení Sokl a okapní chodník Hromosvod ZÁSADY UŽÍVÁNÍ ZÁVĚR /2013 1/11

2 1 STÁVAJÍCÍ STAV Objekt se skládá z pěti pavilonů (čtyři dvoupodlažní pavilony a jeden jednopodlažní pavilon), které jsou mezi sebou propojeny chodbami. Objekt je postaven v typizované panelové soustavě s příčným konstrukčním systémem. Štítové dílce jsou tvořeny sendvičovým panelem tl. 240 mm, průčelí panely jsou keramzitbetonové tl. 270 mm. Nosnou stropní konstrukcí jsou železobetonové dílce tl. 150 mm. Původní lodžiové stěny jsou provedeny jako lehké dřevěné kompletizované dílce s izolací z čedičové vaty, lodžiové stěny u jednoho z pavilonů mateřské školy jsou nově vyzděné pórobetonovými tvárnicemi a zatepleny kontaktním zateplovacím systémem pravděpodobně s izolantem z pěnového polystyrenu. Pavilony jsou zastřešeny plochou dvouplášťovou střechou s vnitřními vpustmi, s krytinou z asfaltových pásů, střecha nad chodbami je plochá dvouplášťová s odvodem vody do zaatikových žlabů s plechovou krytinou. Konstrukce horního pláště střech je z azbestových panelů. V pavilonech administrativy se nachází původní dřevěná zdvojená okna a ocelové dveře. V pavilonech mateřské školy jsou okna vyměněna za plastová s izolačním dvojsklem. Na lodžiích pavilonů se nachází původní ocelové zábradlí se skleněnými a dřevěnými výplněmi. Nášlapnou vrstvou na lodžiích je lité teraco. 2 KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ 2.1 Zkoušky a měření Na začátku a během realizace stavby budou provedeny následující průzkumy a zkoušky: Průzkum na přítomnost azbestu konstrukcí odbornou firmou Prohlídka stavby statikem před zahájením a po provedení bouracích prací, případná zkouška karbonatace betonu např. roztokem fenolftaleinu Stanovení odolnosti hmoždinky pro kotvení ETICS proti vytržení in situ dle postupu ETAG 014 Ověření a potvrzení únosnosti navržených kotevních prvků střešního pláště postupem podle ETAG 006 Před zahájením realizace stavby bude firmou, která provedla příslušný průzkum, stanoven postup odstranění konstrukcí s materiály obsahujícími azbest. Po vyhodnocení průzkumu statikem bude stanoven skutečný rozsah a míra reprofilace betonu, případně statická sanace obvodového pláště (dokotvení dílců apod.). 2.2 Bourací práce Na začátku a během realizace stavby budou provedeny následující bourací práce a demontáž (případné podrobnosti viz níže: - demontáž horního pláště všech střech až na nosnou stropní konstrukci - vybourání původních kompletizovaných dřevěných lodžiových stěn - demontáž hromosvodu - demontáž klempířských a zámečnických prvků (vč. zábradlí) - odstranění nefunkčních prvků - dočasná demontáž antén, zařízení poskytovatelů internetu a TV, svítidel, čidel, částí VZT zařízení apod. - dílčí vybourání podlah a chodníků 2.3 Zemní práce Po obvodu objektu bude rozebrán stávající okapový chodník a v ideálním případě vybourány nezbytné části asfaltových chodníků kvůli založení zateplovacího systému pod úrovní podlahy. Výkop kolem objektu bude proveden do hloubky horní hrany základu. Zemina z výkopu bude dočasně uložena 09/2013 2/11

3 na pozemku stavby. Po provedení založení ETICS bude následně výkop zasypán původní zeminou zhutněnou po vrstvách a bude zřízen okapový chodník z betonových dlaždic 500 x 500 mm. 2.4 Svislé konstrukce Stávající kompletizované dřevěné lodžiové stěny budou kompletně vybourány a nově vyzděny z pórobetonových tvárnic pro zdivo tl. 250 mm. Bude-li průzkumem v těchto stěnách zjištěna přítomnost azbestu, demontáž provede specializovaná firma s patřičným certifikátem o oprávněnosti provádění likvidace azbestu. S ohledem na rozšíření tloušťky této stěny oproti stávajícímu stavu je nutné v nezbytném rozsahu odstranit i pruh stávající podlahy příslušných lodžií. U provozu prádelny bude nová vyzdívka posunuta a zvětšen vnitřní prostor viz výkresová část. Obvodové stěny kromě již dříve přezděných lodžií v jednom z pavilonů boudou opatřeny kontaktním zateplovacím systémem (ETICS). Tento stávající ETICS nebude dotčen. 2.5 Podlahy Nové podlahy budou provedeny na lodžiích v 2. NP u tří pavilonů a u vstupu do prádelny. Stávající podlahy z litého teraca na lodžiích budou kromě nejnutnějších úprav ponechány a na nich realizována nová skladba podlahy. U prádelny bude podlaha vybourána až na nosný podklad. Stejné řešení podlah jako u lodžií v 2. NP (tj. tepelně izolovaných) je doporučeno s ohledem na redukci tepelného mostu v patě stěn provést i v 1. NP všech pavilonů pod lodžiemi rozhodne investor na základě rozpočtu a plánu financování stavby, toto není v této fázi zahrnuto do výkazu výměr! Skladby podlah budou následující: P1 (cca 50 mm) podlahy lodžií v 2. NP - keramická dlažba mrazuvzdorná, s protiskluzným povrchem, tl. 9 mm, spárovaná maltou třídy CG2 WA podle ČSN EN lepidlo třída C2S1 podle ČSN EN hydroizolační PE fólie oboustranně kašírovaná netkanou textilií - lepidlo třída C2S1 podle ČSN EN cementová stěrka s pevností v tahu za ohybu min. 5 MPa, přídržností 0,5 MPa, vyztužená armovací tkaninou - EPS 200 S tl. 30 mm - lepící cementová stěrka s pevností v tahu za ohybu min. 3 MPa, přídržností 0,5 MPa - penetrace dle povrchu (lité teraco) Hydroizolace bude vytažena na přilehlé konstrukce pomocí těsnící koutové pásky a hydroizolační cementové stěrky, kde bude proveden sokl z přířezů keramické dlažby, příp. soklových dlaždic, do výšky 100 mm nad podlahou. P2 (15 mm) podlaha u prádelny - keramická dlažba mrazuvzdorná, s protiskluzným povrchem, tl. 9 mm, spárovaná maltou třídy CG2 WA podle ČSN EN lepidlo třída C2S1 podle ČSN EN betonový potěr ve spádu 1,5 %, min. tl. 20 mm, pevnost v tlaku 25 MPa, přídržnost 0,3 MPa - penetrace, příp. adhezní můstek dle povrchu Hydroizolace bude vytažena na přilehlé konstrukce pomocí těsnící koutové pásky a hydroizolační cementové stěrky, kde bude proveden sokl z přířezů keramické dlažby, příp. soklových dlaždic, do výšky 150 mm nad podlahou. P3 (cca 100 mm) podlaha v provozu prádelny - vnitřní - PVC linoleum - lepidlo - betonová mazanina tl. 65 mm, oddilatovaná od stěn 10 mm páskou např. pěnového PE - EPS 100 S tl. 30 mm - separační folie (pouze pokud chybí nebo je porušená hydroizolace podlahy) 09/2013 3/11

4 - podkladní konstrukce vyrovnaná jemnou cementovou stěrkou 2.6 Střechy Demontáž horního pláště střech Stávající horní plášť všech střech bude kompletně odstraněn až na nosnou stropní konstrukci. Demontáž azbestových konstrukcí ve střechách provede specializovaná firma s patřičným certifikátem o oprávněnosti provádění likvidace azbestu Střešní plášť Nový střešní plášť bude proveden jako jednoplášťová střecha s klasickým pořadím vrstev. Pokládka a montáž komponentů budou provedeny v souladu ČSN , ČSN , s technickými a technologickými předpisy dodavatelů materiálů a výrobků. Spád střešní krytiny bude se sklonem 2 %, odtok vody musí být zajištěn i z hran kolmých na hlavní spád střechy! U instalačních nástavců a jiných menších hran bude proveden zvýšený spád min. 5 %. Vodotěsnou krytinou bude souvrství z asfaltových pásů s požární odolností BRoof(t3). Desky izolantu musí být kladeny na vazbu a těsný sraz. Větší spáry budou vyplněny nízkoexpanzní PUR pěnou. Skladba střech bude následující (je nutná důsledná kontrola dodržení pořadí vrstev tepelného izolantu - materiál s vyšší tuhostí nahoru!): - SBS modifikovaný asfaltový pás s PE vložkou tl. min. 4 mm, s břidličným posypem, natavený k podkladnímu pásu - SBS modifikovaný asfaltový pás se skelnou vložkou tl. min. 4 mm, mechanicky kotvený do stropního panelu - EPS 100 S spádové klíny min. tl. 80 mm, oproti první vrstvě klást na vazbu, k první vrstvě montážně lepit PUR lepidlem - EPS 70 S tl. 150 mm, montážně lepit PUR lepidlem, event. natavením parotěsného pásu (dle jeho typu) - za studena samolepící SBS, příp. APP modifikovaný asfaltový pás s Al vložkou, s d 1500 m - asfaltový penetrační nátěr - očištěná a vyrovnaná nosná konstrukce (např. cementovým potěrem) Kotvení Pro stabilizaci střešního souvrství bude použito mechanické kotvení. Pro kotvení jsou navrženy ocelové šrouby s plastovými teleskopy. Návrh počtu kotev je uveden v části D Stavebně konstrukční část, tento počet musí být případně zvýšen po provedení výtažných zkoušek a dle technologických předpisů dodavatele tepelné izolace či asfaltových pásů. Všechny kotevní prvky použité na střeše (kotvení hydroizolace, oplechování, konstrukčních desek atd.) musí dlouhodobě odolávat korozním vlivům, kotevní prvky musí mít certifikát s odolností min. 15 cyklů Kesternicha Atiky Spád atiky bude min. 5 % směrem ke střeše objektu, nebude-li toto dodrženo řešením stávajícího atikového panelu (nadezdívky), bude na zhlaví provedena spádová vrstva z cementového potěru. Následně budou atiky navýšeny izolantem z EPS 100 S tloušťky 100 mm uloženým mezi dřevěné hranoly 60x100 mm mechanicky kotvenými do atikového panelu, resp. nadezdívky atiky, po cca 600 mm. Dřevěné hranoly musí být ošetřeny proti biologické korozi hloubkovou impregnací. Zhlaví atiky bude překryto cementotřískovou deskou tl. 20 mm mechanicky kotvenou do dřevěných hranolů. Hydroizolace střechy bude přetažena přes atiku Odvodnění střech Střechy pavilonů Stávající vnitřní svodná potrubí budou doplněna vyhřívanými sanačními vpusťmi ø 100 mm (rozměr bude ověřen po demontáži horního pláště) s nástavcem s integrovanou napojovací manžetou. Vpusť bude opatřena integrovaným termostatem a napojena na zdroj elektrického proudu samostatným jističem s vypínačem. Do vzdálenosti cca 0,5 m od vtoku bude použita pouze tepelná izolace MW, 09/2013 4/11

5 která bude zapuštěna o cca 20 mm tak, aby byl vtok vzhledem k napojení hydroizolace na manžetu vpusti bezpečně v nejnižším místě střešního pláště Střechy komunikačních krčků Odvodnění střech chodeb bude zajištěno venkovním okapním systémem z pozinkovaného plechu s organickým povlakem Instalační prvky, technická zařízení Stávající plastové komínky na střechách budou nahrazeny ocelovými Ø 80 mm (rozměr nutno ověřit během realizace). Výměna ostatních komínků a větracích hlavic bude provedena dle jejich stavu zjištěného po odkrytí horního pláště na základě rozhodnutí technického dozoru investora. VZT zařízení na střeše hospodářského pavilonu bude dočasně demontováno a po provedení nového střešního pláště znovu osazeno na předem připravené podstavce viz výkresy detailů. Polohy budoucích podstavců je nutné před demontáží důkladně zaměřit. Stávající ocelové komíny budou dočasně demontovány. Kouřovody procházející obvodovými zdmi budou prodlouženy o tloušťku nového souvrství ETICS Cizí zařízení Viz odstavec ETICS Příprava podkladu Podklad pro aplikaci ETICS musí být suchý, vyzrálý, zbavený prachu a dalších nečistot, mastnot, nesoudržných částí a starších nátěrů. Očištění je možné provést tlakovou vodou, horkou párou či mechanicky. Před aplikací ETICS musí být provedena oprava porušeného betonu. Otvory v atikových dílcích budou vyplněny PUR pěnou. Podklad musí být rovinný dle technologického předpisu dodavatele ETICS. Průměrná soudržnost podkladu musí být 200 kpa, nejmenší jednotlivá přípustná hodnota musí být alespoň 80 kpa (bude ověřeno zkouškami podkladu) Provedení ETICS Bude použit ucelený certifikovaný systém ETICS v certifikovaných skladbách s Evropským technickým schválením dle ETAG 004, v kvalitativní třídě A podle Cechu zateplování budov. Provádění ETICS musí být v souladu s ČSN , ČSN , ČSN EN a ČSN EN a souvisejícími předpisy, s technologickým předpisem výrobce ETICS a kotvících prvků, technickými a bezpečnostními listy jednotlivých materiálů a komponent. Použitý izolant bude splňovat ČSN EN 13162, ČSN EN 13163, ČSN EN a Normu kvality č. EPS 001/09 vydanou Sdružením EPS ČR. Při provádění budou použity plastové systémové komponenty (zakládací lišty, rohové profily, lišty s okapničkou atd.). V návaznosti na stavební konstrukce a v detailech bude ETICS ukončen přednostně systémovými prvky jako např. nalepovacími okenními a parapetními lištami, v ostatních případech těsnicí expanzní páskou (nebo PE provazcem) a trvale pružným přetíratelným MS polymerním tmelem. Pro dodatečné mechanické kotvení lepených izolačních desek se použijí plastové talířové hmoždinky mající platný certifikát pro kotvení ETICS a současně certifikované pro použitý systém, určené pro zapuštěnou montáží s krycí zátkou z tepelného izolantu. Hmoždinka musí být vetknuta do únosného podkladu nejméně na hloubku předepsanou výrobcem a užitou při zkouškách únosnosti. Alternativně je možné kotvení provést lepícími hmoždinkami pod tepelným izolantem, pokud takové řešení splní zde uvedené požadavky. Návrh typu a počtu hmoždinek závisí na použitém systému ETICS, vzhledem k větrové oblasti místa stavby a výšce objektu lze předpokládat počet 6 ks/m 2 v celé ploše. Povrchová úprava bude provedena tenkovrstvou probarvenou minerální omítkou s mikrovlákny se zrnitostí 1,5 mm. Přehled materiálů a tlouštěk tepelné izolace je uveden v Tabulce 1. Podrobný rozsah viz výkresová část. Tabulka 1: Přehled ETICS Místo Materiál a tloušťka Typ hmoždinek Poznámky 09/2013 5/11

6 tepelné izolace Obvodové stěny administrativní budovy EPS 70 F s příměsí grafitu ( šedý ) tl. 120 mm s kovovým rozpěrným trnem se zátkou (zapuštěná montáž), alt. lepící hmoždinky pod izolant - Obvodové stěny MŠ MW s podélnými vlákny TR15, tl. 160 mm s kovovým rozpěrným trnem se zátkou (zapuštěná montáž) - Obvodové konstrukce do výšky 0,3 m nad u. t. XPS tl. 160 a 200 mm dle navazující fasády - lepeno plnoplošně, založeno na základový pás viz detaily Ostění a nadpraží oken a dveří EPS 70 F/ MW s podélnou orientací vláken TR 15, tl mm - izolant dle požadavků PBŘ, dále viz Parapety oken spádový klín XPS tl. 30 mm - pouze armovací vrstva, bez venkovní omítky, viz Podhledy předsazených konstrukcí, boční plochy předsazených stěn EPS 70 F/ MW s podélnou orientací vláken TR 15, tl. 40 mm s kovovým či plastovým rozpěrným trnem s povrchovou montáží, alt. lepící hmoždinky pod izolant izolant dle požadavků PBŘ Čela předsazených konstrukcí EPS 70 F/ MW s podélnou orientací vláken TR 15, tl. 20 mm - izolant dle požadavků PBŘ Podhledy podlah nad venkovním prostředím s podélnou orientací vláken TR 10, tl. 200 mm - v místech dveřních rámů, které nebudou měněny, tloušťku izolantu zmenšit dle možností Nadpraží a ostění Nadpraží a ostění oken budou provedena stejným systémem jako navazující plocha fasády s tloušťkou izolantu min. 30 mm u zalomeného, 40 mm u rovného ostění či nadpraží. U již vyměněných oken a dveří v pavilonech MŠ bude tloušťka izolantu upravena dle možností. Hrana ostění bude vyztužena plastovou lištou s integrovanou síťovinou, nadpraží lištou s okapničkou. Napojení ETICS na výplně otvorů bude provedeno okenními připojovacími systémovými profily Parapety Z ploch parapetů budou po demontáži stávajících plechů odstraněny veškeré malty apod. až na nosný panel. Parapety oken budou provedeny v systémové skladbě s klínem tepelné izolace XPS optimálně tl. 30 mm, se zesílenou armovací vrstvou, bez vnější omítky. U již vyměněných oken v pavilonech MŠ bude tloušťka izolantu přizpůsobena dle možností. Napojení ETICS na parapety bude provedeno systémovým řešením pomocí nalepovacího profilu s integrovanou síťovinou Založení ETICS Zateplovací systém bude po odkopech založen na stávající základový pás pomocí izolantu z XPS. U vstupů do pavilonů, pod lodžiemi a na dalších místech, kde je provedena betonová deska a nebude možné provést založení pod úrovní terénu, bude toto provedeno dle možností co nejníže nad podlahou pomocí zakládací sady ETICS splňující požadavky požární bezpečnosti podle ČSN Kotvení prvků na fasádě přes zateplovací systém Pokud tomu nebudou bránit konstrukční či statické požadavky, budou veškeré kovové kotvící prvky procházející zateplovacím systémem kotveny do obvodových stěn přes plastové podložky tl. min. 10 mm (netýká se takových prvků, které mají vlastní konstrukční řešení s přerušeným tepelným mostem). 09/2013 6/11

7 2.7.7 Instalační prvky, technická zařízení Veškerá stávající zařízení na fasádách (svítidla, venkovní čidla, ventilátory apod.) budou dočasně demontována a před realizací ETICS provedena příprava na jejich opětovné osazení prodloužené kotevní prvky, kabelové vývody apod. Mřížky a protidešťové žaluzie ve fasádách budou odstraněny, otvory budou prodlouženy PVC potrubím odpovídajícího průměru osazeným ve spádu 5 % směrem ven. Po provedení ETICS budou na potrubí osazeny plastové, příp. hliníkové větrací žaluzie. V návaznosti na ETICS bude prostup potrubím utěsněn pomocí PE provazce a PUR či MS polymerního tmelu Cizí zařízení Viz odstavec Tepelné izolace Na fasádách bude jako tepelná izolace použit EPS 70 F s příměsí grafitu ( šedý polystyren) a MW s podélnou orientací vláken typu TR 15 a 10. V soklových partiích bude použit XPS. Podlahy lodžií budou zatepleny izolantem EPS 200 S, vnitřní části podlah EPS 100 S. Střechy budou tepelně izolovány pomocí EPS 70 S a 100 S. Přehled převládajících (plošných) tepelných izolací a jejich tloušťky, podrobněji viz příslušné části stavby: fasády vč. předsazených konstrukcí - ETICS: - EPS 70 S s příměsí grafitu tl. 120 mm - EPS 70 F (běžný) tl. 20 a 40 mm - MW s podélnou orientací vláken TR 15 tl. 40 a 160 mm - MW s podélnou orientací vláken TR 10 tl. 200 mm podlahy: - EPS 200 S tl. 30 mm - EPS 100 S tl. 30 mm střechy (ploché jednoplášťové): - EPS 70 S tl. 150 mm - EPS 100 S spádové klíny min. tl. 80 mm 2.9 Hydroizolace Hydroizolace střech bude provedena z asfaltového souvrství SBS modifikovaných pásů. Podkladní asfaltový pás se skelnou vložkou tl. min. 4 mm, vrchní asfaltový pás s PE vložkou tl. min. 4 mm s břidličným posypem. Na hydroizolaci podlah lodžií bude použita PE folie oboustranně kašírovaná netkanou textilií. V soklových partiích venkovních stěn bude opravena a doplněna izolace proti zemní vlhkosti novými asfaltovými pásy a stěrkovou asfaltovou hydroizolací. Podrobněji viz příslušné části stavby Výplně otvorů Veškeré původní výplně otvorů vyjma již vyměněných oken a dveří budou vybourány a nahrazeny novými Okna Rámy nových oken a lodžiových dveří budou z plastových profilů, zasklení bude se součinitelem prostupu tepla U g 0,6 W/m 2.K. Celkový součinitel prostupu tepla oken bude U w 0,9 W/m 2.K. 09/2013 7/11

8 Okna budou splňovat požadavky na průvzdušnost podle ČSN , vzduchovou neprůzvučnost podle ČSN Okna kanceláří a prostorů pro děti v MŠ budou třídy zvukové izolace TZI 2. Zabudování oken bude provedeno v souladu s TNI Kotvení musí umožňovat dilataci oken. Připojovací spáry budou vyplněny PUR pěnou a na straně interiéru parotěsně a vzduchotěsně uzavřeny omítatelnou butylovou fólií. U již vyměněných oken bude na cca 2 náhodně vybraných prověřeno a případně doplněno parotěsné uzavření připojovací spáry. Napojeni ETICS na okenní a dveřní rámy bude provedeno systémovým řešením s okenním profilem s integrovanou síťovinou Venkovní dveře Stávající ocelové dveře do pavilonů budou nahrazeny novými s plastovým rámem a izolačním dvojsklem (U g = 1,1 W/m 2.K) s venkovním bezpečnostním lepeným sklem. Průchozí šířka venkovních dveří musí být zachována v rozměru 900 mm. Dveře do spojovací chodby budou provedeny v souladu s Vyhl. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb Vrata Vrata budou nahrazena novými sekčními, s tepelně izolovanou sendvičovou konstrukcí s ocelovým lakovaným pláštěm Světlík Na střeše hospodářské části bude osazen nový světlík s vrstvenou PCA nebo PMMA kopulí a tepelně izolovaným podstavcem výšky 150 mm. Celkový součinitel prostupu tepla světlíku bude U w 1,4 W/m 2.K Úpravy povrchů Venkovní Venkovní omítky viz část 2.7. Barevné řešení fasád viz výkresová část. Před prováděním prací vyhotoví dodavatel barevné vzorky 0,5 x 0,5 m na fasádu, konkrétní odstíny budou vybrány a schváleny investorem a architektem projektu Vnitřní Nové vyzdívky budou ze strany interiéru opatřeny sádrovou stěrkou a výmalbou. Po výměně výplní otvorů bude u stávajících stěn provedeno zednické začištění vnitřních ostění běžnou vápennou maltou a výmalba příslušných povrchů Tmely Tmely použité na utěsnění v exteriéru budou MS polymerové typu F třídy min. 20LM. V návaznosti na omítky musí být tmel přetíratelný Truhlářské výrobky Z vnitřní strany budou u nových oken provedeny PVC parapety s nosem Zámečnické výrobky Zábradlí na lodžiích budou nahrazeny novou konstrukcí z hliníku s povrchovou úpravou práškovým komaxitem, s výplní lepeným bezpečnostním sklem (Connex) tl. 8 mm. Výška zábradlí bude ve všech podlažích jednotná, a to 1000 mm nad úrovní upravené podlahy v místě hrany u okapnice. Bude-li nutné kotvit i jinak než do boků lodžií, bude tak provedeno z čela lodžiových panelů (kotvení zábradlí nesmí prostupovat podlahou). Dodavatel provede zaměření lodžií a výsledky zohlední při výrobě. Pro přístup na střechy budou namísto stávajících osazeny nové žebříky z žárově pozinkované oceli z uzavřených profilů, kotvené do stěnového panelu. U vstupu do propojovací chodby mezi pavilony bude provedena rampa z žárově pozinkované oceli pro přístup osob upoutaných na invalidní vozík. Podlahy budou provedeny z pororoštu nebo tahokovu. 09/2013 8/11

9 Rampa musí beze zbytku splňovat požadavky Vyhl. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Základní rozměrové parametry viz výkresová část. Stávající mříže na okenních otvorech budou dočasně demontovány. Po následném zateplení objektu budou opravené opět instalovány. Přesné řešení zámečnických konstrukcí a jejich kotvení bude součástí realizační dokumentace dodavatele. Zábradlí bude jako výrobek vč. způsobu zabudování splňovat platné předpisy týkající se rozměrů a mechanické a požární odolnosti (doloží dodavatel) Klempířské výrobky Stávající klempířské prvky na střeše a fasádách budou demontovány. Nové klempířské prvky budou z žárově pozinkovaného ocelového plechu z výroby opatřeným organickým povlakem (polyuretan modifikovaný polyamidem, příp. polyester, tl. povlaku 50 µm), okapní lišta na lodžiích bude hliníková s povrchovou úpravou práškovým komaxitem. Veškeré nové oplechování bude provedeno v souladu s ČSN , ČSN EN ISO a souvisejícími předpisy a technologickými postupy. Přehled klempířských prvků: K1 parapety oken FeZn tl. 0,5 mm RŠ 350 plnoplošně lepeno K2 parapety oken FeZn tl. 0,5 mm RŠ 240 plnoplošně lepeno K3 parapety oken FeZn tl. 0,5 mm RŠ 280 plnoplošně lepeno K4 parapety oken FeZn tl. 0,5 mm RŠ 390 plnoplošně lepeno K5 střešní svody FeZn tl. 0,6 mm ø 90 K6 žlabový kotlík FeZn tl. 0,6 mm K7 střešní žlaby FeZn tl. 0,6 mm ø 125 K8 oplechování atiky FeZn tl. 0,5 mm RŠ 790 plechové příponky K9 oplechování říms FeZn tl. 0,5 mm RŠ 475 plnoplošně lepeno K10 oplechování atiky FeZn tl. 0,5 mm RŠ 830 plechové příponky K11 oplechování říms FeZn tl. 0,5 mm RŠ 435 plnoplošně lepeno K12 oplechování atiky FeZn tl. 0,5 mm RŠ 880 plechové příponky K13 oplechování atiky FeZn tl. 0,5 mm RŠ 920 plechové příponky K14 závětrná lišta FeZn tl. 0,5 mm RŠ 350 vruty do cementotřísk. desky K15 okapnice FeZn tl. 0,5 mm RŠ 150 vruty do cementotřísk. desky K16 okapnice FeZn tl. 0,5 mm RŠ okapnice lodžií Al tl. min. 1,5 mm systémová krycí lišta sokl u terénu systémová lišta pro drenážní systémy krycí lišta stř. plášť FeZn tl. 0,5 mm RŠ 125 kotveno vruty kovová přítlačná lišta RŠ 70 Uvedené rozvinuté šířky je nutné před výrobou ověřit doměřením skutečného stavu na stavbě, veškeré klempířské prvky budou vyrobeny podle skutečně změřených rozměrů Ostatní Cizí zařízení Investor ve spolupráci s dodavatelskou firmou zajisti od jednotlivých správců a majitelů zařízení (anténní techniky, internetu apod.) podmínky pro demontáž, případné úpravy a následnou zpětnou montáž, za jakých budou prováděny stavební práce dotýkající se těchto zařízení Sokl a okapní chodník Stávající okapní chodník z betonových dlaždic bude rozebrán. Po opětovném zasypání výkopu bude provedeno štěrkopískové lože tl. 100 mm a vyskládán nový okapní chodník z betonových dlaždic 09/2013 9/11

10 v původní úrovni (dle stavu budou zejména na pohledově méně exponovaných místech použity původní očištěné dlaždice). Spád dlaždic bude min. 10 % od objektu Hromosvod Hromosvod na objektu bude demontován a nově proveden - viz příslušná část projektové dokumentace. Pro vedení jímací sítě na střeše budou použita těžítka s plastovým podstavcem podložená přířezy asfaltového pásu, na fasádě bude hromosvod veden po povrchu na nových prodloužených držácích. 09/ /11

11 3 ZÁSADY UŽÍVÁNÍ nesmí být prováděny svévolné zásahy do konstrukcí, neodborné osazování dodatečných instalací a konstrukcí prostupujících zateplovacím systémem či střešním pláštěm je nutná pravidelná kontrola celistvosti povrchové úpravy, defektů střešního pláště, kontrola stavu, případně obnova tmelů a nátěrů musí být prováděna běžná údržba jednotlivých konstrukcí tak, aby nedocházelo k výskytu poruch vlivem zanedbané údržby vzhledem k instalací nových, těsných výplní otvorů je nutné zajistit pravidelné větrání otevíráním oken (zásadou krátce a intenzivně ) 1x 2x za hodinu, aby bylo zajištěna dostatečná eliminace CO 2 v interiéru budovy 4 ZÁVĚR Uvedená opatření a stavební úpravy byly navrženy na základě provedeného průzkumu, zpracovaného energetického auditu a platných zákonů a norem. Zpracovatel dokumentace si vyhrazuje právo na korekce této zprávy, pokud budou zjištěny podstatné skutečnosti, které nebyly v době zpracování projektové dokumentace známy. Září 2013, Praha Vypracovala: Ing. Tereza Štindlová Ing. Ondřej Zástěra 09/ /11

Dodatečné zateplení objektů Mateřské školy Školní 518, Klášterec nad Ohří

Dodatečné zateplení objektů Mateřské školy Školní 518, Klášterec nad Ohří Dodatečné zateplení objektů Mateřské školy Školní 518, Klášterec nad Ohří D-1.1.a - TECHNICKÁ ZPRÁVA Pro provedení stavby a) Identifikace stavby Investor stavby: Město Klášterec nad Ohří Místo stavby:

Více

BUDOVY MŠ ZAHRADNÍ 739 MĚSTO CHODOV

BUDOVY MŠ ZAHRADNÍ 739 MĚSTO CHODOV Abras projektový ateliér s.r.o. Dvorská 28, 678 01 Blansko tel. 516 417531-2, fax 516 417 531 IČO 60751151 e-mail: abras@abras.cz http://www.abras.cz SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY MŠ ZAHRADNÍ 739

Více

D.1.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA

D.1.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA 1 ÚČEL OBJEKTU Zpracovaná projektová dokumentace k žádosti o stavební povolení řeší stavební úpravy stávajícího objektu MŠ v obci Hrabyně - zateplení střešního pláště a fasády,

Více

Technická zpráva. ZATEPLENÍ OBJEKTU MŠ a OÚ

Technická zpráva. ZATEPLENÍ OBJEKTU MŠ a OÚ Technická zpráva Všeobecně Název stavby : Místo stavby : ZATEPLENÍ OBJEKTU MŠ a OÚ MŠ Přílepy, Přílepy č.p.4, 769 01 Holešov parcela číslo 25 k.ú. Přílepy Okres : Kroměříž Kraj : Zlínský Investor : Obec

Více

A1.1-1 Technická zpráva

A1.1-1 Technická zpráva A1.1-1 Technická zpráva Identifikační údaje stavby Název stavby: Místo stavby: Břeclav, p.č. st. 4456 Katastrální území: Kraj/okres: Druh stavby: Stavebník: Zhotovitel stavby: Nemocnice Břeclav Rekonstrukce

Více

SVJ plánuje generální opravu ploché střechy se zateplením včetně souvisejících stavebních prací.

SVJ plánuje generální opravu ploché střechy se zateplením včetně souvisejících stavebních prací. Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům SVJ Antonína Sovy 1718-1721 Česká Lípa Žádáme Vás, v případě Vašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek uvedených v tomto poptávkovém

Více

Správce domu plánuje generální opravu ploché střechy se zateplením

Správce domu plánuje generální opravu ploché střechy se zateplením Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Zhořelecká 2557 Žádáme Vás, v případě Vašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek uvedených

Více

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Brněnská čp. 2560

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Brněnská čp. 2560 ýzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Brněnská čp. 2560 Žádáme ás, v případě ašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek uvedených

Více

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Hradecká čp. 2652-53

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Hradecká čp. 2652-53 Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Hradecká čp. 2652-53 Žádáme Vás, v případě Vašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek uvedených

Více

F.1.1 Technická zpráva

F.1.1 Technická zpráva Zakázka číslo: 2010-10888-ZU F.1.1 Technická zpráva PROJEKT SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU Bytový dům Breitcetlova 880/9, Praha 10 Zpracováno v období: září 2010 Zpracoval: Ing. Marie Navrátilová

Více

Náměstí Dr. Josefa Theurera 203, 261 01 Příbram II tel.fax 318 628 077, mob. 603 825 940, e-mail: atelier@aspira.cz

Náměstí Dr. Josefa Theurera 203, 261 01 Příbram II tel.fax 318 628 077, mob. 603 825 940, e-mail: atelier@aspira.cz Náměstí Dr. Josefa Theurera 203, 261 01 Příbram II tel.fax 318 628 077, mob. 603 825 940, e-mail: atelier@aspira.cz Zodp. projektant : Ing. Čestmír Kabátník datum : únor 2013 Vypracoval: atelier ASPIRA

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 2. Mechanická odolnost a stabilita 3. Požární bezpečnost 4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí

Více

DOKUMENTACE OBJEKTU D.1.2

DOKUMENTACE OBJEKTU D.1.2 ČÁST: D DOKUMENTACE OBJEKTU D.1.2 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ D.1.2.a TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU SK VIKTORIE OŘECH Zbuzanská 180, 252 25, Ořech 05/2013 A07513-1 - Dokumentace je zpracována

Více

Položkový rozpočet pro rekonstrukci objektu: Poděbradská 558, Praha

Položkový rozpočet pro rekonstrukci objektu: Poděbradská 558, Praha CELKOVÁ REKAPITULACE I.a ZATEPLENÍ OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ - VÝCHODNÍ PRŮČELÍ 462 710,16 I.b ZATEPLENÍ OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ - ZÁPADNÍ PRŮČELÍ 460 926,93 I.c ZATEPLENÍ OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ - SEVERNÍ ŠTÍT 289 265,60

Více

Výzva k podání nabídky na zateplení zadního průčelí domu OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Brněnská 2560

Výzva k podání nabídky na zateplení zadního průčelí domu OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Brněnská 2560 Výzva k podání nabídky na zateplení zadního průčelí domu OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Brněnská 2560 Žádáme Vás, v případě Vašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek uvedených

Více

D.1.1.a TECHNICKÁ ZPRÁVA

D.1.1.a TECHNICKÁ ZPRÁVA Zak. č. 253/05/2014 ZNALECTVÍ, PORADENSTVÍ, PROJEKČNÍ STUDIO D.1.1.a TECHNICKÁ ZPRÁVA Název stavby: Energetické úspory objektu KD ve Stříteži Místo stavby: Střítež č.p 118 a 213 739 59 Střítež u Českého

Více

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení D.1.1 a) Technická zpráva Akce : Revitalizace panelového domu Svážná 11; 13; 15; 17, BRNO 635 00

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení D.1.1 a) Technická zpráva Akce : Revitalizace panelového domu Svážná 11; 13; 15; 17, BRNO 635 00 D.1.1 Architektonicko-stavební řešení D.1.1 a) Technická zpráva Akce : Revitalizace panelového domu Svážná 11; 13; 15; 17, BRNO 635 00 Brno Nový Lískovec, parcela číslo (2450; 2451; 2452; 2453) Stupeň

Více

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa ve Cvikově, ulice Československé armády čp. 118-119

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa ve Cvikově, ulice Československé armády čp. 118-119 Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa ve Cvikově, ulice Československé armády čp. 118-119 Žádáme Vás, v případě Vašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek

Více

ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2

ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2 ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2 F1 Pozemní (stavební) objekty: Stavební část 1 - Technická zpráva 2 - Půdorys přízemí - stávající stav + bourací práce 3 - Přízemí - fotodokumentace

Více

- reprofilace a ochrana výztuže materiály komplexního sanačního systému pro ochranu betonu *

- reprofilace a ochrana výztuže materiály komplexního sanačního systému pro ochranu betonu * Praha 8, Batličkova 253/1-254/3 Výkaz výměr VÝMĚRY VŠECH TECHNOLOGIÍ, TECHNICKÉ SPECIFIKACE 2 Sanace obvodového pláště - strojoven výtahů, atiky č.p. Techn. Technologie Suma S 2.2.1 REP1P/10-GM m2 Reprofilace

Více

Dokumentace pro provedení stavby

Dokumentace pro provedení stavby Investor: Město Dobruška Náměstí F. L. Věka 11, 518 01 Dobruška Městská rozlučková síň v Dobrušce Dobruška, Česká republika Dokumentace pro provedení stavby Stavební objekt: SO 01 Objekt rozlučkové síně

Více

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa ve Cvikově, ulice Sídliště 561-564

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa ve Cvikově, ulice Sídliště 561-564 Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa ve Cvikově, ulice Sídliště 561-564 OSBD Česká Lípa plánuje v letošním roce zateplení včetně vyzdění MIV a výměny předložených schodišť

Více

PETR POPELKA autorizovaný technik v oboru technika prostředí staveb specializace pozemní stavby Člen ČKAIT 0001398 Samechov 68 257 24 Chocerady

PETR POPELKA autorizovaný technik v oboru technika prostředí staveb specializace pozemní stavby Člen ČKAIT 0001398 Samechov 68 257 24 Chocerady PETR POPELKA autorizovaný technik v oboru technika prostředí staveb specializace pozemní stavby Člen ČKAIT 0001398 Samechov 68 257 24 Chocerady V Pardubicích 07/2014 Obec Očihov Očihov 7 439 87 Očihov

Více

POKYNY PRO MONTÁŽ vnějších tepelně izolačních kontaktních systémů stomixtherm alfa a stomixtherm beta

POKYNY PRO MONTÁŽ vnějších tepelně izolačních kontaktních systémů stomixtherm alfa a stomixtherm beta Stránka 1 z 7 Tento dokument slouží jako předpis k provádění (montáži) (dále jen ETICS nebo systémy) stomixtherm alfa s tepelnou izolací z pěnového polystyrenu (EPS) a stomixtherm beta s tepelnou izolací

Více

architektonické a stavebně technické řešení:

architektonické a stavebně technické řešení: F.1.1.1. Technická zpráva architektonické a stavebně technické řešení: a) účel objektu: Stavební úpravy předmětného souboru všech tří objektů tvořící areál stávající ZŠ Lešná v obci Lešná, představují

Více

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům č.p. 511, Skalice u České Lípy

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům č.p. 511, Skalice u České Lípy Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům č.p. 511, Skalice u České Lípy Žádáme Vás, v případě Vašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek uvedených v tomto poptávkovém

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 2. Mechanická odolnost a stabilita 3. Požární bezpečnost 4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí

Více

F.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

F.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA F.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah Obsah... 1 A. ÚČEL OBJEKTU... 3 B. ZÁSADY ARCHITEKTONICKÉHO, FUNKČNÍHO, DISPOZIČNÍHO A VÝTVARNÉHO ŘEŠENÍ A ŘEŠENÍ VEGETAČNÍCH ÚPRAV OKOLÍ OBJEKTU, VČETNĚ ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A

Více

Položkový soupis prací a dodávek S: 15/082 ZŠ Jasenná O: SO 01 Základní škola R: 1 snížení energetické náročnosti

Položkový soupis prací a dodávek S: 15/082 ZŠ Jasenná O: SO 01 Základní škola R: 1 snížení energetické náročnosti Položkový soupis prací a dodávek S: 15/082 ZŠ Jasenná O: SO 01 Základní škola R: 1 snížení energetické náročnosti P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. soustava Ceník,

Více

Výzva k podání nabídky na zateplení štítů bytového domu OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Šluknovská 2875-2877

Výzva k podání nabídky na zateplení štítů bytového domu OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Šluknovská 2875-2877 Výzva k podání nabídky na zateplení štítů bytového domu OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Šluknovská 2875-2877 Žádáme Vás, v případě Vašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek uvedených

Více

D1.1. Technická zpráva

D1.1. Technická zpráva D1.1. Technická zpráva (Snížení energetické náročnosti objektu základní a mateřské školy v městysu Ostrov u Macochy) Investor: Obsah: Zpracovatel: Městys Ostrov u Macochy Městys Ostrov u Macochy č.p. 80

Více

D.1.1 Technická zpráva

D.1.1 Technická zpráva D.1.1 Technická zpráva Snížení energetické náročnosti objektu staré školy domu služeb v Ostrově u Macochy Investor: Obsah: Zpracovatel: Městys Ostrov u Macochy Ostrov u Macochy 80 679 14 Ostrov u Macochy

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST Snížení energetické náročnosti - Zdravotní středisko, Bystřice Výhrada k projektové dokumentaci pro provedení stavby: Vzhledem ke skutečnosti, že v průběhu zpracování projektové

Více

F. TECHNICKÁ ZPRÁVA. Akce : REKONSTRUKCE ZŠ DUBÍ II, Dlouhá č.p. 167, DUBÍ. Zakázkové číslo : S 03/14

F. TECHNICKÁ ZPRÁVA. Akce : REKONSTRUKCE ZŠ DUBÍ II, Dlouhá č.p. 167, DUBÍ. Zakázkové číslo : S 03/14 F. TECHNICKÁ ZPRÁVA Akce : REKONSTRUKCE ZŠ DUBÍ II, Dlouhá č.p. 167, DUBÍ Zakázkové číslo : S 03/14 Investor : Město Dubí, Ruská 264/128, Dubí 417 01 Stupeň : PROJEKT STAVBY 1.1. Architektonické a stavebně

Více

ZPRÁVA. Ing. Radek Novák

ZPRÁVA. Ing. Radek Novák D.1.1.A TECHNICKÁ ZPRÁVA Oprava hydroizolace spodní stavbyy bytového domu v ulici ŠKOLNÍ 669, Neratovice Odpovědný projektant: Ing. Radek Novák. Hlavní inženýr projektu: Ing. Arch Zdeněk Parduba. Profirevit

Více

Dokumentace pro provedení stavby

Dokumentace pro provedení stavby Zateplení střešního pláště s rekonstrukcí skladby střešního pláště vrstvou PS ve výukovém objektu JM, Vysoké školy ekonomické Nám. W. Churchilla 4, Praha 3 SOUHRNNĚ TECHNICKÁ A PRŮVODNÍ ZPRÁVA Dokumentace

Více

Střední škola dopravy, obchodu a služeb nám. Klášterní 127, 672 01 Moravský Krumlov ZATEPLENÍ BUDOV SŠDOS KRUMLOVSKÁ 25, IVANČICE

Střední škola dopravy, obchodu a služeb nám. Klášterní 127, 672 01 Moravský Krumlov ZATEPLENÍ BUDOV SŠDOS KRUMLOVSKÁ 25, IVANČICE - 1 - STAVOPROJEKT 2000, spol. s r.o., projektová a inženýrská organizace, nám.armády 1215/10, 669 02 Znojmo tel. 515224829, e-mail: stavoprojekt2000-st@cbox.cz Střední škola dopravy, obchodu a služeb

Více

1.1.1 Technická zpráva

1.1.1 Technická zpráva 1.1.1 Technická zpráva a) účel objektu Účelem stavby jsou dílčí stavební úpravy administrativně správní budovy, které jsou vyvolány poruchami při užívání objektu v zimním období. Také má dojít k částečným

Více

ing. Vladimíra Pokorná

ing. Vladimíra Pokorná Autor: Vedoucí projektant: ing. Vladimíra Pokorná Investor: Město Frýdlant nad Ostravicí Náměstí č.p. 3, Frýdlant n. O. HIP: ing. Vladimíra Pokorná Vypracoval: Silvie Uhrová Místo: k.ú. Frýdlant nad Ostravicí,

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon )

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) v rámci veřejné zakázky ZLEPŠENÍ TEPELNĚ TECHNICKÝCH VLASTNOSTÍ OBVODOVÝCH KONSTRUKCÍ BUDOVY STŘEDNÍ

Více

: Mateřská škola Obrataň : Obec Obrataň, Obrataň 209, 394 12 Obrataň. Přílohy

: Mateřská škola Obrataň : Obec Obrataň, Obrataň 209, 394 12 Obrataň. Přílohy Stavba Investor : Mateřská škola Obrataň : Obec Obrataň, Obrataň 209, 394 12 Obrataň Přílohy Vypracoval ing. Jan Šlechta Datum 01.2013 Seznam příloh Příloha č. 1 Příloha č. 2 Příloha č. 3 Příloha č. 4

Více

OBSAH CIVIL ENGINEERING DESIGN STUDIO

OBSAH CIVIL ENGINEERING DESIGN STUDIO OBSAH obsah... 1 1) identifikační údaje stavby... 2 2) základní údaje charakterizující stavbu a její budoucí provoz... 3 3) stavebně technické řešení... 3 3.1 Přípravné práce... 3 3.2 Bourací práce...

Více

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Zak. č. 206/14/2013 ZNALECTVÍ, PORADENSTVÍ, PROJEKČNÍ STUDIO B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Název stavby: Energetické úspory objektu Sokolovny v obci Moravský Krumlov Místo stavby: Palackého 60 672 11 Moravský

Více

TEXTOVÁ ČÁST DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY GENERÁLNÍ PROJEKTANT ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT

TEXTOVÁ ČÁST DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY GENERÁLNÍ PROJEKTANT ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Stavební úpravy, nástavba a přístavba Domova pro seniory Kaplice TEXTOVÁ ČÁST 1. Technická zpráva stavebních objektů DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY GENERÁLNÍ PROJEKTANT ALFAPLAN s.r.o. Žižkova 12, 370

Více

Technická zpráva. Zateplení základní školy. Autor projektu : Ing. Jaroslav Kaňka Datum: 6/2014 Stupeň: SP

Technická zpráva. Zateplení základní školy. Autor projektu : Ing. Jaroslav Kaňka Datum: 6/2014 Stupeň: SP Technická zpráva Akce: Zateplení základní školy Investor: OBEC CHVATĚRUBY Autor projektu : Ing. Jaroslav Kaňka Datum: 6/2014 Stupeň: SP 1) Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení a/ Účel

Více

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY Správa logistického zabezpečení Odbor veřejných zakázek Č.j PPR-26528-17/ČJ-2014-990656 Dodatečné informace k zadávacím podmínkám Praha 26. listopadu 2014 Počet listů:

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA POŽÁRNÍ OCHRANY Název stavby: STAVEBNÍ ÚPRAVY POLIKLINIKY LÍŠEŇ na ul. Horníkova 34 v Brně - Líšni PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ Investor: Statutární město

Více

Na Zahradách 514,37311 Ledenice, tel.:606437131, e-mail:bicera@atlas.cz ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁSTI

Na Zahradách 514,37311 Ledenice, tel.:606437131, e-mail:bicera@atlas.cz ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁSTI Ing. Milan Bicera, autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby Na Zahradách 514,37311 Ledenice, tel.:606437131, e-mail:bicera@atlas.cz ČKAIT:0101781 IČ:71785671 STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU na p. č. 92/8, k.

Více

F- 4 TEPELNÁ TECHNIKA

F- 4 TEPELNÁ TECHNIKA F- 4 TEPELNÁ TECHNIKA Obsah: 1. Úvod 2. Popis objektu 3. Normové požadavky na tepelně technické vlastnosti obvodových konstrukcí 3.1. Součinitel prostupu tepla 3.2. Nejnižší vnitřní povrchová teplota 3.3.

Více

ZPRÁVA Z PROHLÍDKY OBJEKTU

ZPRÁVA Z PROHLÍDKY OBJEKTU ZPRÁVA Z PROHLÍDKY OBJEKTU Na Kněžině č.p. 37, Týnec nad Sázavou Vypracoval: Ing. Radek Novák. OBSAH: 1 Zadání... 3 2 Podklady... 3 3 Technický popis stávajících konstrukcí... 3 3.a Stavebně-technický

Více

1.PP V suterénu budou provedeny pouze nové rozvody vody, vnitřní kanalizační potrubí, elektroinstalace a UT.

1.PP V suterénu budou provedeny pouze nové rozvody vody, vnitřní kanalizační potrubí, elektroinstalace a UT. UDRŽOVACÍ PRÁCE : Název stavby: Bytový dům č.p. 103 Dívčí Hrad Místo stavby: Obec Dívčí Hrad, k.ú. Dívčí Hrad, Dívčí Hrad č. p. 103, pozemek p.č. 72, okres Bruntál, Moravskoslezský kraj Stavebník: Obec

Více

Místo stavby: Tábor č.p. 2155 Město Tábor, Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor. Stránského 2255, 390 02 Tábor, IČO: 28125657 tel: 381 210 653

Místo stavby: Tábor č.p. 2155 Město Tábor, Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor. Stránského 2255, 390 02 Tábor, IČO: 28125657 tel: 381 210 653 Název stavby: Místo stavby: Tábor č.p. 2155 Investor: Město Tábor, Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor Projektant: Graphic PRO s.r.o. Stránského 2255, 390 02 Tábor, IČO: 28125657 tel: 381 210 653 Vypracoval:

Více

D.1.1 Architektonické a stavebně technické řešení. Technická zpráva. Obsah:

D.1.1 Architektonické a stavebně technické řešení. Technická zpráva. Obsah: D.1.1 Architektonické a stavebně technické řešení Technická zpráva Obsah: a) Všeobecně... 1 b) Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení vegetačních úprav okolí objektu,

Více

TEXTOVÁ ČÁST. 1. Technická zpráva stavebních objektů. D1.1a.01

TEXTOVÁ ČÁST. 1. Technická zpráva stavebních objektů. D1.1a.01 Stavební úpravy výrobních hal a snížení energetické náročnosti objektů společnosti K - Rent s. r. o. na pozemcích parc.č. 724/7, 724/51, 724/55 a 724/6 v k.ú. České Budějovice 6 SO 01 Zateplení střech

Více

ODBORNÝ POSUDEK. Odborné posouzení stavu ploché střechy a koncepční návrh nápravných opatření. Bytový dům Pod Holým vrchem 2493-2496 470 06 Česká Lípa

ODBORNÝ POSUDEK. Odborné posouzení stavu ploché střechy a koncepční návrh nápravných opatření. Bytový dům Pod Holým vrchem 2493-2496 470 06 Česká Lípa NORDARCH Ing. Jaromír Matějíček ODBORNÝ POSUDEK Odborné posouzení stavu ploché střechy a koncepční návrh nápravných opatření Bytový dům Pod Holým vrchem 2493-2496 470 06 Česká Lípa Zpracováno: listopad

Více

Rodinný dům. D. Dokumentace stavby. 1.1.1. Technická zpráva. 1.1. Architektonické a stavebně technické řešení

Rodinný dům. D. Dokumentace stavby. 1.1.1. Technická zpráva. 1.1. Architektonické a stavebně technické řešení Rodinný dům D. Dokumentace stavby 1.1. Architektonické a stavebně technické řešení 1.1.1. Technická zpráva Místo stavby: Investor: Vypracoval: Stupeň: parcelní číslo 1793/4 a 2797/2 k.ú. Kouřim Jan Urban

Více

ETICS HET M ETICS HET P ETICS HET P PUR

ETICS HET M ETICS HET P ETICS HET P PUR ETICS HET M ETICS HET P ETICS HET P PUR Smyslem zateplování je výrazné zvýšení tepelně izolačních vlastností obvodových konstrukcí staveb snížení součinitele prostupu tepla, snížení finančních výdajů za

Více

POKYNY PRO MONTÁŽ vnějších tepelně izolačních kontaktních systémů STX.THERM ALFA, STX.THERM BETA a STX.THERM BETA F

POKYNY PRO MONTÁŽ vnějších tepelně izolačních kontaktních systémů STX.THERM ALFA, STX.THERM BETA a STX.THERM BETA F Stránka 1 z 13 Tento dokument slouţí jako předpis k provádění (montáţi) (dále jen ETICS nebo systémy) STX.THERM ALFA s tepelnou izolací z pěnového polystyrenu (EPS), STX.THERM BETA s tepelnou izolací z

Více

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa Červeného kříže 2428-2433, Česká Lípa

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa Červeného kříže 2428-2433, Česká Lípa Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa Červeného kříže 2428-2433, Česká Lípa Žádáme Vás, v případě Vašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek uvedených

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST Stavba: Stavebník: Rodinný dům RD19z Plutos stavba na parc. 647/30 a 647/74, k.ú. Sluštice novostavba Rudolf Neumann a Jana Neumannová, Konstantinova 34, Praha 4 - Chodov,

Více

TEXTOVÁ ČÁST. 1. Technická zpráva stavebních objektů. D2.1a.01

TEXTOVÁ ČÁST. 1. Technická zpráva stavebních objektů. D2.1a.01 Stavební úpravy výrobních hal a snížení energetické náročnosti objektů společnosti K - Rent s. r. o. na pozemcích parc.č. 724/7, 724/51, 724/55 a 724/6 v k.ú. České Budějovice 6 SO 02 Zvýšení světlosti

Více

OBSAH. Ing. Pavel Šimon, Ph.D., Pod Holým vrchem 314, 470 01 Česká Lípa, IČ: 64042502, DIČ: 172-7006252319

OBSAH. Ing. Pavel Šimon, Ph.D., Pod Holým vrchem 314, 470 01 Česká Lípa, IČ: 64042502, DIČ: 172-7006252319 Stavba: Akce: Místo stavby: Zadavatel: Stupeň PD: Bytový dům Zateplení obvodových stěn a podhledu stropu nad průjezdem p.p.č. 2995, Kozákova 681/7, 470 01 Česká Lípa Česká Lípa (561380), část obce Česká

Více

NÁVRH TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ OPRAVY

NÁVRH TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ OPRAVY Název akce: OPRAVA DŘEVĚNÉHO OBKLADU bytového domu č.p. 748-751, Zliv Dolní náměstí 748-751, Zliv, 37344 Investor: Město Zliv Dolní náměstí 585, Zliv, 37344 IČ: 00245721 Zpracoval: Na Zlaté stoce 1648/64,

Více

I. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Správa účelových zařízení Vaníčkova 7, 160 17 Praha 6

I. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Správa účelových zařízení Vaníčkova 7, 160 17 Praha 6 I. PRŮVODNÍ ZPRÁVA I.1. STAVEBNÍK (investor) České vysoké učení technické v Praze Správa účelových zařízení Vaníčkova 7, 160 17 Praha 6 ZASTOUPENÝ: Jaromírem Příhodou, ředitelem SPOJENÍ: tel: +420 234

Více

PROJEKT ENERGETICKY ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ. V Hůrkách 2088-2095 158 00, Praha 12 Stodůlky. D1.2 Stavebněkonstrukční řešení Návrh kotvení ETICS, sanace

PROJEKT ENERGETICKY ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ. V Hůrkách 2088-2095 158 00, Praha 12 Stodůlky. D1.2 Stavebněkonstrukční řešení Návrh kotvení ETICS, sanace AKCE: PROJEKT ENERGETICKY ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ V Hůrkách 2088-2095 158 00, Praha 12 Stodůlky STUPEŇ DOKUMENTACE: ČÁST DOKUMENTACE: DSP+DPS D1.2 Stavebněkonstrukční řešení Návrh kotvení ETICS, sanace Č.ZAKÁZKY:

Více

D.1.1 Architektonické a stavebně technické řešení D.1.1.1 Technická zpráva

D.1.1 Architektonické a stavebně technické řešení D.1.1.1 Technická zpráva Stavebník: Mgr. Jana Holenková, Střelniční 2128, 738 01Frýdek-Místek; Ing. Pavel Babiš, Třanovského 390, 738 01Frýdek Místek Název akce: Rodinný dům na parcele č. 151/2 v k. ú. Janovice u Frýdku Místku,

Více

Tabulka skladeb konstrukcí

Tabulka skladeb konstrukcí 1 Tabulka skladeb konstrukcí OBSAH: 1. SKLADBY STŘEŠNÍCH PLÁŠŤŮ SP... 3 SP1.1 provětrávaná střecha (29-49 ) - bobrovka... 3 SP1.2 provětrávaná střecha - stávající krov - bobrovka... 3 SP2.1 plechová střecha

Více

Energetická studie. pro program Zelená úsporám. Bytový dům. Breitcetlova 876 880. 198 00 Praha 14 Černý Most. Zpracováno v období: 2010-11273-StaJ

Energetická studie. pro program Zelená úsporám. Bytový dům. Breitcetlova 876 880. 198 00 Praha 14 Černý Most. Zpracováno v období: 2010-11273-StaJ Zakázka číslo: 2010-11273-StaJ Energetická studie pro program Zelená úsporám Bytový dům Breitcetlova 876 880 198 00 Praha 14 Černý Most Zpracováno v období: září 2010 1/29 Základní údaje Předmět posouzení

Více

Rekonstrukce bývalého objektu č.2 SOU Ohrazenice TECHNICKÁ ZPRÁVA. na depozitář Krajské knihovny v Pardubicích XI.2012 3110-12-097

Rekonstrukce bývalého objektu č.2 SOU Ohrazenice TECHNICKÁ ZPRÁVA. na depozitář Krajské knihovny v Pardubicích XI.2012 3110-12-097 VYPRACOVAL: ZODP. PROJEKTANT: KONTROLOVAL: Radek Tušil Ing. Pavel Janda Ing. M. Procházka KRAJ: Pardubický INVESTOR: OBEC: Pardubice Krajská knihovna v Pardubicích PO Pk, Pernštýnské náměstí 77, Pce 53094

Více

Technologický předpis pro kompozitní tepelně izolační systémy Baumit

Technologický předpis pro kompozitní tepelně izolační systémy Baumit Technologický předpis pro kompozitní tepelně izolační systémy Baumit Vnější tepelně izolační kompozitní systém Baumit EPS-F Vnější tepelně izolační kompozitní systém Baumit Mineral Vnější tepelně izolační

Více

1.3.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

1.3.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 1.3.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA TPROJEKT Lanžhotská 3448/2 690 02 Břeclav Tel : 530 502 440 GSM:774 03 03 30 www.tprojekt.cz IČO : 14672316 Bank.spoj: KB Břeclav č.ú.: 120149-651/ 100 e-mail atelier@tprojekt.cz

Více

REKAPITULACE STAVBY REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

REKAPITULACE STAVBY REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ Kód: Stavba: REKAPITULACE STAVBY 1315 Zateplení domova mládeže - Kostelec nad Orlicí, Komenského 873 KSO: CC-CZ: Místo: Kostelec nad Orlicí Datum: 18.9.2014 Zadavatel: IČ: 64788229 SŠZE a SOU CHKT Kostelec

Více

F1/ TECHNICKÁ ZPRÁVA DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU ŘÍZENÍ

F1/ TECHNICKÁ ZPRÁVA DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU ŘÍZENÍ Název stavby: Stavební úpravy odvlhčení zdiva spisovny IPP, budova B, Masarykovo nám. 116/6 Místo stavby: k.ú. Třebíč 769738, parc. č. st. 112/1, 1463/3 Masarykovo nám. 116/6,Třebíč Investor: MĚSTO TŘEBÍČ,

Více

ING. KAREL DRAHOKOUPIL. PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ Botanická 256, 362 63 Dalovice

ING. KAREL DRAHOKOUPIL. PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ Botanická 256, 362 63 Dalovice ING. KAREL DRAHOKOUPIL PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ Botanická 256, 362 63 Dalovice A Průvodní zpráva Zateplení budovy č. C (č.50), Nemocnice Karlovy Vary A.1 Identifikační údaje A.1.1 Údaje o stavbě a) název stavby:

Více

C. TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST

C. TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST Correct BC, s.r.o., Elišky Krásnohorské 1339/15, 400 01 Ústí nad Labem IČO: 250 285 88, DIČ: CZ250 285 88 Bankovní spojení: : Raiffeisenbank, a.s., pobočka Ústí n.l., č.ú.: 104 700 2980 / 5500 Tel/Fax.:

Více

VYPRACOVAL ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT. Obec Olbramice, Prostorná 132, Olbramice, 742 83 Klimkovice

VYPRACOVAL ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT. Obec Olbramice, Prostorná 132, Olbramice, 742 83 Klimkovice technická zpráva INVESTOR NÁZEV AKCE OBSAH VÝKRESU VYPRACOVAL ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Ing. arch. Lukáš Krekáň Obec Olbramice, Prostorná 132, Olbramice, 742 83 Klimkovice NOVOSTAVBA ZÁZEMÍ SK SOKOL OLBRAMICE

Více

Realizační technologický předpis vnějšího tepelně izolačního kompozitního systémů Saint-GobainWeber Terranova, a.s. weber therm keramik

Realizační technologický předpis vnějšího tepelně izolačního kompozitního systémů Saint-GobainWeber Terranova, a.s. weber therm keramik Realizační technologický předpis vnějšího tepelně izolačního kompozitního systémů Saint-GobainWeber Terranova, a.s. weber therm keramik pro akci : datum : Technologický předpis pro provádění ETICS weber

Více

Seznam technických návodů k NV č. 163/2002 Sb., ve znění NV č. 312/2005 Sb. pro rok 2015

Seznam technických návodů k NV č. 163/2002 Sb., ve znění NV č. 312/2005 Sb. pro rok 2015 Seznam technických návodů k NV č. 163/2002 Sb., ve znění NV č. 312/2005 Sb. pro rok 2015 Seznam-skupina-podskup. zcela / částečně Název skupiny výrobků Název podskupiny výrobků přešlo pod CPR 01_01_01

Více

STAŽENO z www.cklop.cz

STAŽENO z www.cklop.cz 15 Technický standard dodávek členů ČKLOP 15.1 Legislativní a normové požadavky na dodávané konstrukce Konstrukce vyráběné členy ČKLOP musí splňovat především tyto legislativní předpisy: Zákon č. 22/1997

Více

Obecní úřad (dům č.p. 128), Roztoky u Křivoklátu návrh odborné údržby objektu

Obecní úřad (dům č.p. 128), Roztoky u Křivoklátu návrh odborné údržby objektu Obecní úřad (dům č.p. 128), Roztoky u Křivoklátu návrh odborné údržby objektu Realizace: červen 2012 Společnost MILOTA Kladno spol. s r.o. je projekční a inženýrská společnost, která vznikla v roce 1993.

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 0 Identifikační údaje

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 0 Identifikační údaje 0 Identifikační údaje Přestavba pavilonu ZŠ Horníkova na MŠ, Brno-Líšeň TECHNICKÁ ZPRÁVA 0.1 Zpracovatel projektové dokumentace : projektant : Ing. Jiří Šlanhof číslo autorizace : 1004152 obor autorizace

Více

h. Dopravní řešení, zdvihací zařízení, výtahy... 9 h.1. Výtahy...Chyba! Záložka není definována.

h. Dopravní řešení, zdvihací zařízení, výtahy... 9 h.1. Výtahy...Chyba! Záložka není definována. FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - UZS REKONSTRUKCE OKEN DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE A PROVÁDĚNÍ STAVBY D1.01.01-001 TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: a. Účel objektu... 2 b. Zásady architektonického, funkčního, dispoziční

Více

PŘÍSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLY A JÍDELNY S VÝDEJEM JÍDEL K OBJEKTU ZŠ, STAVEBNÍ ÚPRAVY STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU ZŠ LESNICE

PŘÍSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLY A JÍDELNY S VÝDEJEM JÍDEL K OBJEKTU ZŠ, STAVEBNÍ ÚPRAVY STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU ZŠ LESNICE Investor: Obec Lesnice Místo stavby: Lesnice, č.p.159 p.č.12/2 a 183, k.ú. Lesnice Kraj: Olomoucký Projektant: Ing. Karel Pelikán Ing. arch. Jiří Pelikán Elplova 22, Brno 628 00 Stupeň: Datum: 06/2014

Více

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Projekt DSP strana1 (celkem 14) Revitalizace bytového domu Amforová 1922 1928, 155 00 Praha 5 Stodůlky B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA v rozsahu podle přílohy č.4 vyhl. 499/2006 Sb. Dokumentace pro vydání

Více

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA stavební úpravy MŠ U Lípy Svobody 3, Brno ZATEPLENÍ FASÁDY U Lípy Svobody 3 Brno 620 00 A Průvodní zpráva A.1 Identifikační údaje A.1.1 Údaje o stavbě a) název stavby

Více

F. Dokumentace stavby (objektů) 1.1 Architektonické a stavebně technické řešení TECHNICKÁ ZPRÁVA RESP. SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB

F. Dokumentace stavby (objektů) 1.1 Architektonické a stavebně technické řešení TECHNICKÁ ZPRÁVA RESP. SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB F. Dokumentace stavby (objektů) 1. Pozemní (stavební) objekty 1.1 Architektonické a stavebně technické řešení TECHNICKÁ ZPRÁVA RESP. SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB OBSAH: Základní údaje o stavbě...3

Více

Rhenofol CV mechanicky kotvený

Rhenofol CV mechanicky kotvený Rhenofol CV mechanicky kotvený Rhenofol CV je mechanicky kotvený hydroizolační systém určený k pevnému zabudo vání do konstrukce jednoplášťových a dvouplášťových plochých střech jako vrchní povlaková hydroizolační

Více

ODSTRANĚNÍ VLHKOSTI ZDIVA ČECHOVA ČP 183 HRANICE OBJEKT KATASTRÁLNÍ ÚŘAD

ODSTRANĚNÍ VLHKOSTI ZDIVA ČECHOVA ČP 183 HRANICE OBJEKT KATASTRÁLNÍ ÚŘAD ODSTRANĚNÍ VLHKOSTI ZDIVA ČECHOVA ČP 183 HRANICE OBJEKT KATASTRÁLNÍ ÚŘAD A. TECHNICKÁ ZPRÁVA PROJEKT BŘEZEN 2016 Technická zpráva : A identifikace stavby, jméno a příjmení, místo trvalého pobytu stavebníka,

Více

PROJEKT PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

PROJEKT PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ PROJEKT PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI Hasičské zbrojnice ve Stěžírkách, čp. 85 OBSAH: A B C D E PRŮVODNÍ ZPRÁVA SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA SITUAČNÍ VÝKRESY C 01 C 02 SITACE ŠIRŠÍCH

Více

Skladby konstrukcí SO 02

Skladby konstrukcí SO 02 Skladby konstrukcí SO 02 Přístavba a rekonstrukce školy v Zubří investor: obec Zubří, Zubří 23 Vypracoval: Bc. Ondřej Svoboda K1 SO 02 PLOCHÁ STŘECHA JEDNOPLÁŠŤOVÁ PLOCHÁ STŘECHA S KLASICKÝM POŘADÍM VRTSTEV,

Více

Poptávkové řízení. RD v Telnici. Termín zpracování: 21.10.2009 do 12:00h. Otakar Hobza. Vídeňská 264/120b, Brno 619 00. tel.

Poptávkové řízení. RD v Telnici. Termín zpracování: 21.10.2009 do 12:00h. Otakar Hobza. Vídeňská 264/120b, Brno 619 00. tel. Poptávkové řízení Termín zpracování: 21.10. do 12:00h Otakar Hobza vedoucí stavební výroby Vídeňská 264/120b, Brno 619 00 tel.: +420 602 574 918 ISO 9001:1, ISO 14001 : 5 Souhrnná technická zpráva 1. Urbanistické,

Více

Kontrolní a zkušební plán pro montáž ETICS SAK-Therm

Kontrolní a zkušební plán pro montáž ETICS SAK-Therm Příloha číslo 1 Kontrolní a zkušební plán pro montáž ETICS SAK-Therm Zateplovaný objekt :. Identifikace ETICS :. Konkrétní skladba ETICS : izolant tloušťka :. mm omítka zrnitost :. mm :. ks / 1 m 2 :.

Více

(Informace) INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE

(Informace) INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE 25.6.2010 Úřední věstník Evropské unie C 167/1 IV (Informace) INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE Sdělení Komise v rámci provádění směrnice Rady 89/106/EHS ze dne

Více

HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. držitel certifikátu ISO 9001 a ISO 14001. PROTOKOL č. 6/2013

HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. držitel certifikátu ISO 9001 a ISO 14001. PROTOKOL č. 6/2013 HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. držitel certifikátu ISO 9001 a ISO 14001 PROTOKOL č. 6/2013 O URČENÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ DLE ČSN 33 2000-5-51 ed.3 Objednatel Stavba Stupeň : VÍTKOVICE ARÉNA a.s. : Stavební úpravy

Více

OBSAH: Ateliér P.H.A., spol. s r.o. 05/2013 Strana 2

OBSAH: Ateliér P.H.A., spol. s r.o. 05/2013 Strana 2 OBSAH: 1. Obecné údaje, účel objektu, funkční náplň, kapacitní údaje... 3 1.1 Vstupní údaje, zadání... 3 1.1.1 Podklady...3 1.1.2 Údaje o provedených průzkumech...3 1.2 Informace o objektu, jeho využití

Více

KRYCÍ LIST SOUHRNU. Název části Místo Třinec. Rozpočet číslo Zpracoval Dne N-2015-056 13.4.2015

KRYCÍ LIST SOUHRNU. Název části Místo Třinec. Rozpočet číslo Zpracoval Dne N-2015-056 13.4.2015 KRYCÍ LIST SOUHRNU Název stavby V. ZŠ TŘINEC, KOPERNÍKOVA 969 - REKONSTRUKCE TĚLOCVIČNY JKSO 801 32 Název objektu SOUHRNNÁ REKAPITULACE STAVBY EČO Název části Místo Třinec IČ DIČ Objednatel Projektant

Více

Technologický předpis pro provádění ETICS

Technologický předpis pro provádění ETICS Technologický předpis pro provádění ETICS V případě, že nejsou v tomto technologickém postupu stanoveny odlišné skutečnosti od ČSN 73 29 01 Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů (ETICS),

Více

Realizační technologický předpis pro vnější tepelně izolační kompozitní systém Weber therm elastik W

Realizační technologický předpis pro vnější tepelně izolační kompozitní systém Weber therm elastik W Realizační technologický předpis pro vnější tepelně izolační kompozitní systém Weber therm elastik W pro akci : datum : Technologický předpis pro provádění ETICS weber therm elastik W Připravenost objektu

Více

1 DPS-2012 020-F01.1/1

1 DPS-2012 020-F01.1/1 Technická zpráva stavební část SO 01- REKONSTRUKCE A ÚPRAVA STÁV. OBJEKTU Akce : Vybudování přístupové komunikace a parkovacích stání k turistickým cílům v DZP Velehrad Zakázkové číslo : 2012 018 - DPS

Více