Kvalita dat a informací základní omezení IT ve veřejné správě

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kvalita dat a informací základní omezení IT ve veřejné správě"

Transkript

1 Kvalita dat a informací základní omezení IT ve veřejné správě Jaroslav Král, Michal Žemlička Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, Katedra softwarového inženýrství Malostranské nám. 25, Praha 1 Abstrakt Efektivnost využití informačních technologií silně závisí na kvalitě dat. V aplikacích se mnohdy mlčky chybně předpokládá, že potřebná data jsou vždy k dispozici za rozumnou cenu, v dostatečné kvalitě a za rozumnou cenu. V poslední dekádě význam kvality dat značně zesílil. Důvodem je potřeba podpory managementu a rozvoj manažerských informačních systémů. Ty musí využívat data a informace různé kvality dostupné např. na Internetu. Problémy kvality dat jsou tématem řady konferencí, pokusů o standardizaci (ISO) a dokonce i zákonů (viz US zákon Data Quality Act). Kvalita dat a informací není u nás dostatečně legislativně ošetřena. To je zásadní nedostatek, který do značné míry vylučuje možnost vyžadování, sledování, a kontrolu kvality dat a informací. To neumožňuje obranu proti takovým opatřením, které kvalitu dat a informací, především dostupnost, zbytečně zhoršují. Budou uvedeny příklady nepříznivých důsledků současného stavu pro celou informatiku. Klíčová slova Aspekty kvality dat a informací, legislativa kvality dat, nedostupnost informací a řízení státu. 1 Úvod Kvalita dat a informací je problém, jehož složitost je často, především ve veřejné správě, podceňována. Kvalita dat a informací je vícedimensionální pojem, protože má i takové aspekty, jako je včasnost, dostupnost a důvěryhodnost. Význam aspektů kvality roste i v podnikové sféře. I tam se stále více pracuje s daty a informacemi, která nemusí být přesná či věrohodná. Rozvoj internetu tento problém velmi zesílil. Nízká kvalita dat státní správy a především nedořešení problému dostupnosti informací, která jsou ze zákona veřejná byť byla odvozena z neveřejných dat, významně omezuje uplatnění práva občanů na informace a také zásadně snižuje efektivnost řízení podniků a především státu. Příkladem jsou problémy s registrem občanů. To, že u nás není kvalita dat a informací dostatečně legislativně ošetřena, je zásadní nedostatek, který do značné míry vylučuje možnost vyžadování, sledování, a kontrolu kvality dat a informací. To neumožňuje obranu proti takovým opatřením, která kvalitu dat a informací (především jejich dostupnost) zbytečně zhoršují. Budou uvedeny atributy kvality dat, kterých se to především týká, a budou uvedeny příklady hrozivých důsledků současného stavu pro celou informatiku. Ukážeme, jak zásadním a někdy nečekaným způsobem ovlivňuje kvalita dat (přesnost, včasnost, dostupnost, konsistence, atd.) cíle a způsoby implementace informačních systémů a architekturu informačních systémů. Ukážeme také, jak to zbytečně omezuje funkce těchto systémů. Jinými slovy, současná situace výrazně snižuje kvalitu využití informačních technologií, což je nevýhodné pro stát a pro IT odborníky zvláště. Dlouhodobě to vede k rozsáhlým ztrátám a ohrožuje to i prosperitu ekonomiky a státu. IT veřejnost by se měla ve svém zájmu výrazně zasadit o změnu této situace. SYSTEMS INTEGRATION

2 JAROSLAV KRÁL, MICHAL ŽEMLIČKA 2 Od technologie k funkcím Teorie a praxe databází přinesla výsledky, o kterých mnozí pochybovali, zda budou vůbec možné. Je si ovšem třeba uvědomit, že jádrem těchto mnohdy zázračných výsledků je převážně řešení problému jak data ukládat, vyhledávat a prezentovat. Otázka, jaké kvality jsou data uložená v databázi (přízemně řečeno, zda se jedná o numera nebo hausnumera), zůstávala stranou zájmu. Existovalo pro to několik důvodů: Prvé aplikace databází se převážně týkaly operativy, jako je účetnictví nebo skladové hospodářství. Tam bylo z podstaty věci a zavedenými postupy zajištěno, že data musela být správná kvalitní, jinak byla nepoužitelná. Bez vyřešení problému, jak data ukládat, vyhledávat a prezentovat, nemělo řešení otázky kvality dat smysl. Nebyl dostatečně rozvinut pojmový aparát umožňující specifikovat různé aspekty a dimenze kvality dat. Nebyl v podstatě potřeba. Jak uvidíme, není pro to v tomto směru ještě dnes, přes značný pokrok, dosud dostatečně jasno a je nutný další výzkum zaměřený na kvalitu informací závisejících na daných datech. Chyběly metody a způsoby zápisu atributů kvality dat do metadat a vědomí důsledků statistických vlastností a jiných metrik kvality datových souborů pro aplikace využívající data určité kvality. Situace se v poslední dekádě dramaticky změnila, neboť v devadesátých letech byla v podstatě vyřešena problematika vývoje operativní části informačních systémů včetně jejich datové vrstvy. Pokrok v praxi využívání databází vyřešil problém systémové podpory práce s daty. Pokrok v efektivnosti indexování se snížil technologie narazily na své hranice. Hlavním problémem informačních systémů se stala podpora managementu. Příkladem je e-government a e-komerce. Management musí často používat hromadná data, která mohou pocházet z různých zdrojů a která jsou různě spolehlivá, různě přesná, různě dostupná a která mají různou dobu platnosti. Pro řadu aplikací mají rozhodující význam statistické charakteristiky kvality dat. Pokrok jazyků pro zápis metadat umožnil, aby mohly být údaje o kvalitě dat rozumným způsobem dosažitelné a dostatečně flexibilní. Data v komerci a managementu mohou díky pokroku v komunikacích pocházet z velmi různých zdrojů. Taková data mohou být různé kvality, a přesto mohou být cenná a musí být používána. Někdy obsahuje krátký drb více informace než dlouhá oficiální zpráva a spousta dat. Kvalitou (dat) je podle ISO 8402 [ISO86]: Characteristics of an entity as a whole that give the capability to satisfy explicit and implicit needs: Quality of an entity is a subjective concept dependent on requirements that the user of the entity requests in an implicit or explicit manner. Quality is a multidimensional concept tied to various characteristics. Kvalita dat je poměrně nový problém, jehož formulace a cesty řešení se rychle vyvíjí. Není ustálen názor, do jaké míry mají být metriky kvality závislé na potřebách jednotlivých aplikací. Jedním z problémů volby atributů kvality dat je volba optimálního kompromisu mezi obecností a použitelností. Kvalita informací se odvozuje od kvality dat, jedná se ale o specifický problém, který je předmětem intensivního výzkumu (viz níže). Typickou úlohou je řešení problému, jaká je kvalita informací využívajících data různé kvality. 216 SYSTEMS INTEGRATION 2006

3 KVALITA DAT A INFORMACÍ ZÁKLADNÍ OMEZENÍ IT VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ 2.1 Subjektivní a objektivní metriky kvality dat Podobně jako u metrik kvality softwarových systémů je i u metrik kvality dat vhodné rozlišovat metriky dvojího typu: Objektivní metriky, tj. metriky, které lze vždy znovu vypočítat z dat, kterých se týkají. Objektivní metriky jsou obvykle číselné. Mezi objektivní metriky patří takové vlastnosti, jako existence okrajových či nevalidních dat, chybějící data, atp. Subjektivní metriky jsou metriky hodnotící způsob, jakým data vznikla, případně kvalitu zdroje dat. Subjektivní jsou např. metriky hodnotící důvěryhodnost dat, stupeň jejich utajení, dostupnost, atd. Subjektivní metriky odpovídají metrikám interním (in process metrics, např. doba řešení, pracnost) podle ISO 9126 [ISO91]. Proces zjišťování subjektivních metrik je nutno standardizovat. To je většinou zajišťováno předpisy, které specifikují atributy (a dimenze skupiny metrik) kvality dat, a postupy, které je nutno při sběru dat a při jejich čištění dodržovat. Přívlastek subjektivní má v případě metrik kvality dat jisté oprávnění, poněvadž tyto metriky většinou nevznikají měřením nějakého procesu, ale de facto subjektivním hodnocením vlastností dat experty založeném na zkušenostech a nikoliv na měření v běžném slova smyslu. Z definice tohoto typu metrik plyne, že při vymezování typů subjektivních metrik závisí na potřebách konkrétního uživatele a někdy dokonce jediné konkrétní aplikace. Hranice mezi subjektivními a objektivními metrikami není striktní. Pokud máme dostatečně rozsáhlý soubor, můžeme jeho střední hodnotu a směrodatnou odchylku vypočítat. V opačném případě (např. při problémech s dostupností dat) můžeme použít i kvalifikovaný odhad, tj. postupovat jako v případě subjektivních metrik. Fakt, že se takto postupovalo, by měl být zaznamenán. 3 Čištění a optimalizace dat Pod čištěním dat (data cleansing) rozumíme procesy zlepšování kvality a použitelnosti dat. Příkladem pravidel čištění dat je dotazník popsaný v [DoE05]. Jádro zlepšování kvality dat je založeno na poměrně sofistikovaných metodách vyvinutých v rámci matematické statistiky. Nejčastěji používané postupy jsou: Vylučování okrajových dat ( chyby měření ). Jde o postup, kdy se ze souboru vylučují data, která jsou zjevně nesprávná: úmyslně změněná, chybně zanesená (překlepy), chybně změněna. Jestliže například v dostatečně velkém souboru existuje číslo x, které splňuje podmínku, že x >> M n-1 +3σ n-1, kde M n-1 je průměr a σ n-1 směrodatná odchylka souboru, ze kterého bylo vyloučeno x, pak je lépe x ze souboru vyloučit. Existuje na to velmi rozvinutá teorie a postupy, které se používají především při dolování dat a také při zpracování výsledků měření v přírodních a technických vědách. Doplňování chybějících dat. V tomto případě se do souboru doplní chybějící data, aby bylo možno soubor rozumně zobrazovat (například časové řady) a přitom nedošlo k chybným výsledkům (k významným změnám charakteristik daného souboru). K dispozici jsou dávno existující algoritmy. Vyloučení duplicitních dat. Sjednocení formátů, vylučování dat s nevhodným formátem. Parciální replikace. Pokud se data používají pouze pro statistické analýzy (a to je při podpoře managementu obvyklé), lze soubory dat replikovat pouze částečně (aniž dojde k závažnější chybě). To, jak velké procento dat je třeba replikovat, závisí především na rozptylu dat a kvalitě algoritmu, který provádí výběr dat k replikaci. Úspory mohou být dramatické. SYSTEMS INTEGRATION

4 JAROSLAV KRÁL, MICHAL ŽEMLIČKA 4 Příklady metrik kvality dat Z toho, na čem jsou založena hodnocení kvality dat, vyplývá, že nejen proces vyhodnocování metrik, ale i jejich definice závisí do značné míry na potřebách konkrétního uživatele a dokonce na potřebách konkrétní aplikace. Různí uživatelé proto využívají různé soubory metrik. Detailnější rozbor metrik kvality dat lze nalézt v [PLW02], kde se doporučují i takové metriky, jako je srozumitelnost a snadnost zobrazení (srv. tab. 1). Kasnakoglu a Mayo v [KM04] navrhují pro hodnocení kvality statistických dat použití následujících často používaných metrik: Relevantnost (Relevance) míra, do jaké míry data splňují účel, pro který jsou používána. Přesnost (Accuracy) jak přesná jsou používaná data (měřeno obvykle statistickými charakteristikami pro chybu, např. směrodatná odchylka). Včasnost (Timeliness) za jakou dobu lze data aktualizovat. Dostupnost (Accessibility) jak jsou již existující data dostupná. Bariéry dostupnosti mohou být technologické, např. kapacita sítě, legislativní, např. nedořešená ochrana osobních dat, či procesní, např. nevhodné či nedostatečné informace. Porovnatelnost (Comparablity) metrika hodnotící možnost porovnávat, ale také spojovat data z různých zdrojů. Problémy mohou být s jednotností formátů či metod pořizování dat. Příkladem problému daného typu jsou obtíže při vytváření registru občanů (formát adresy). Koherence (Coherence) metrika vyjadřuje, do jaké míry byla data vytvořena podle z hlediska výsledku stejných pravidel. Britský statistický úřad k těmto metrikám doplňuje metriku Úplnost (Completeness) udávající jaká část potenciálních dat je zachycena v databázi (viz [HM01]), případně zda statistické charakteristiky dat nejsou ovlivněny výběrovými efekty. Kategorie Vnitřní, intrinsická (Intrinsic) Dostupnost (Accessibility) Kontextuální (Contextual) Reprezentační (Representational) Dimenze Přesnost (Accuracy) Objektivnost (Objectivity) Důvěryhodnost (Believability) Reputace (Reputation) Dostupnost (Accessibility, též Availability) Bezpečnost přístupu (Access security) Relevantnost (Relevancy) Přínos (Value added) Včasnost (Timeliness) Úplnost (Completeness) Rozsah (Amount of data) Interoperabilita (Interoperability) Srozumitelnost (Easy of Understanding) Výstižná a stručná reprezentace (Concise representation) Konsistentní reprezentace (Consistent representation) Tabulka 1: Dimense a atributy metriky dat podle [WZL01]. Podrobný popis významu jednotlivých metrik lze nalézt v [PLW02] 218 SYSTEMS INTEGRATION 2006

5 KVALITA DAT A INFORMACÍ ZÁKLADNÍ OMEZENÍ IT VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ Americký úřad Federal Highway Administration v doporučení [FfDQ] používá tyto metriky kvality dat: Přesnost, Úplnost (kolik procent všech potenciálních údajů je v databázi), Platnost (Validity kolik procent dat vyhovuje sémantickým omezením), Včasnost, Dostupnost (Accessibility), Pokrytí (Coverage do jaké míry soubor dat má vlastnosti blízké vlastnostem potenciálně nekonečného souboru, z něhož byl vybrán, tj. zda nedochází k výběrovým efektům). Toto doporučení obsahuje numerické postupy výpočtu variant jednotlivých metrik jako směrodatná odchylka, průměrná relativní chyba, atd. Viz též [UNESCO]. Rozsáhlá doporučení zaměřená na statistické atributy kvality lze nalézt v dokumentech organizace OSN Foods and Argiculture Organization (FAO). 4.1 Včasnost, přesnost a úplnost dat a servisně orientovaná architektura softwaru Tento příklad vychází ze zkušeností se systémy řízení malosériových výrob, má ale širší platnost. Výrobní systémy obvykle obsahují řízení autonomních výrobních subsystémů, které nazveme dílny. Výrobní úkoly jsou dílně zadávány z podnikové úrovně ve formě datové struktury plánu, který obsahuje jednotlivé výrobní úkoly. Výrobní úkoly jsou tvořeny posloupnostmi nebo obecněji sítěmi výrobních operací, které jsou rozepsány na jednotlivá pracoviště vícestupňovým procesem, jehož podstatná část je na podnikové úrovni. Cílem plánu je dodržet s co nejmenšími náklady termíny výrobních úkolů při maximálním využití kapacit dílny (např. málo prostojů a jiné požadavky na optimalizaci výroby). Poněvadž se jedná o malosériovou výrobu diskrétního typu nedaří se obvykle plán plnit. Důvody pro to jsou dva: 1. Data, z nichž plán vychází, jsou nedostatečně přesná a ne vždy úplná. Ne všechny stroje mohou být v daném okamžiku ve stavu, s jakým počítal plán (poškozené nářadí a jiné poruchy, které stroj nevyřadí, ale diskvalifikují ho pro určité operace, indispozice obsluhy, opotřebení stroje). To znamená, že jsou nepříznivě ovlivněny metriky úplnost, relevantnost a přesnost. 2. Plánovací algoritmy jsou algoritmicky náročné a nemohou proto aktualizovat data dostatečně rychle. To navíc znamená, že nemohou být spouštěny často (on-line), např. kdykoliv vznikne nečekaná situace, jako výpadky, nemoci obsluhy, problémy s materiálem a nářadím atd. Je tedy nepříznivě ovlivněna metrika včasnost. Praxe ukázala, že řešení může být založeno na následujícím jednoduchém principu. Plán vytvořený plánovacími moduly je uložen do datového úložiště, které je on-line využíváno řídícím systémem dílny. Plán může být upravován mistrem dílny. Podniková úroveň a řídící systém dílny se při tom chovají jako služby servisně orientovaného systému, tj. jako uzly peer-to-peer sítě. V našem příkladě jsou třeba zásahy dispečera především v těchto případech: Nečekané/vzácné události nevyplatí se je zahrnovat do rozvrhování (Vonásek je nešika, Pepa včera oslavoval, dodavatel to nestihl). Omezení kvality dat: o Nedostupná, neznámá, nepřesná (mají velký rozptyl). o Zřídka potřebná (nevyplatí se je sbírat). Potřeba on line využívat inteligenci lidí jako permanentní součást procesů. Nedostatečná kvalita dat si v diskutovaném případě vynutila, aby se v systému orientovaném na služby upustilo od požadavku, aby se komunikace uskutečňovala výhradně prostřednictvím prosté výměny zpráv (s využitím skrytých front zpráv). Komunikace se musela uskutečňovat pomocí obdoby datového úložiště, podobně jako při funkcionální dekompozici v klasických strukturovaných architekturách softwarových systémů. Řešení založené na podstatném zlepšení kvality dat nebylo ekonomicky schůdné. Kvalita dat tedy může i dost nečekaným způsobem ovlivnit způsob řešení a architekturu systému. Poznamenejme, že obdobu datového úložiště je nutné použít místo implicitních front požadavků na služby ve všech těch případech, kdy se požaduje, aby do komunikace SYSTEMS INTEGRATION

6 JAROSLAV KRÁL, MICHAL ŽEMLIČKA mohl zasahovat člověk, nebo kdy je nutné použít inteligentnější variantu komunikace mezi službami (např. komunikace s využitím přístupu publish-subscribe), než je ta, která je realizovatelná výměnou zpráv řízenou některou variantou obsluhy front, např. existence více možných adresátů zprávy (ve výše uvedeném příkladě existence záměnných pracovišť). Právě diskutovaný příklad ukazuje na zásadní význam skutečnosti, že SOSS není obvykle jen informační, ale také řídící systém. Filtrace Formátování Zdroje dat Datová úložiště Aplikace Aplikace1 Údržba Čištění Data Informace Obrázek 1: Vztah mezi daty a informacemi 5 Kvalita dat a kvalita informací V poslední době se prosazuje názor, že kvalita informace je specifický problém, který musí zohledňovat fakt, že informace je, podobně jako aplikace, které informace vyhodnocují, entita s životním cyklem. V různých etapách životního cyklu mohou být požadavky na kvalitu informací různé (včasnost proti přesnosti v různých etapách životního cyklu). V této oblasti probíhá intensivní výzkum. Na téma kvality informací se koná řada konferencí, viz např. Information Quality Conference na Kritické poznámky k jeho zavádění lze nalézt v [Red01, WRRI]. Kvalita informací závisí nejen na kvalitě dat, ale také na kvalitě zpracování (vyhodnocování) dat prováděném při vytváření informací (obr. 1). To jistě není překvapující zjištění. Má však řadu kriticky důležitých praktických důsledků. Poněvadž procedury vyhodnocování informací mají různé vlastnosti a informace samotné složitým způsobem závisí na datech, z nichž se vyhodnocují, je třeba problém závislosti kvality informací vyhodnotit pro každý typ informací znovu. Hodnocení musí zohledňovat kvalitu dat i kvalitu aplikace, která informace vyhodnocuje. Je možné zohledňovat i důvěryhodnost autora/majitele příslušné aplikace. Tento přístup by měl být stanoven legislativně. Není vždy pravda, že informace nemůže být kvalitnější než data, ze kterých je generována. Příkladem může být vylučování okrajových dat (ne vždy je žádoucí to provádět v datovém úložišti). Data mají kromě atributů kvality také další vlastnosti, týkající se práv přístupu. Mohou být v různé míře neveřejná až tajná. Stupeň utajení informací generovaný z těchto informací je obecně jiný. Jaký je v konkrétním případě, je nutné vyhodnotit (subjektivně, s případnou pomocí nějaké teorie) jak je to s právem přístupu. Údaj o bydlišti občana je chráněn zákonem o ochraně osobních údajů, počet obyvatel majících trvalý pobyt v určitém místě ochraně nepodléhá. Tato evidentní skutečnost má však velmi důležitý důsledek, který současná legislativa nedostatečně zohledňuje. Informace o počtu obyvatel dané lokality je veřejná. Při jejím výpočtu je však nutné neveřejná data o bydlišti jednotlivých osob. Nejjednodušší způsob, jak tento problém řešit, je autorizace aplikace, která generuje informaci o počtu obyvatel, zda vyhovuje podmínce, že nezveřejňuje neveřejné informace, 220 SYSTEMS INTEGRATION 2006

7 KVALITA DAT A INFORMACÍ ZÁKLADNÍ OMEZENÍ IT VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ a samotnou aplikaci provozovat na serveru akreditovaném pro daný účel. Pro zvýšení kontroly je možno výstup programu archivovat a případně i poloautomaticky kontrolovat. Hrozbu zneužití dat je samozřejmě žádoucí snížit i opatřeními na datové úrovni, jako je použití anonymních klíčů a kódování. Zákonem by ale mělo být stanoveno, že by to nemělo vést ke snížení dostupnosti informací, které jsou veřejné. Tento aspekt není v legislativě a hlavně v praxi dostatečně řešen. ÚOOÚ se zabývá pouze znepřístupňováním dat a není od něho vyžadováno, aby bezdůvodně nesnižoval nebo lépe zajišťoval dostupnost informací, které mohou být veřejné. Výsledek je, že IT státní správy jen velmi málo slouží k řízení státu a poskytování komplexních informací orgánům státu i občanům. Hrozivé důsledky současného stavu ukážeme na příkladě hodnocení kvality škol. Význam vzdělanosti lze jen stěží přecenit. Školství je dotováno téměř sto miliardami Kč ročně. Přesto narůstají symptomy problémů. Investoři si začínají i při vysoké nezaměstnanosti stěžovat na nedostatek kvalifikovaných pracovníků. Bližší pohled ukáže, že školy se až na výjimky nestarají o úspěšnost svých absolventů a ani rodiče se o tom mnoho nedozví. Jinými slovy chybí zpětná vazba. Situaci by pomohl zlepšit informační systém umožňující interaktivní dotazy na úspěšnost absolventů škol podle následujících jednoduchých kritériích. Jaký plat mají absolventi dané školy či oboru (nebo obojího) x roků po absolutoriu? Kolik absolventů dané střední školy úspěšně dokončilo nějakou vysokou školu (určitého typu)? Totéž pro základní školy a střední školy. Kolik absolventů zůstalo v oboru? Jaká je nezaměstnanost absolventů (škola, nebo obor, nebo obojí)? Podařilo se zjistit, že úřady a školy mají prakticky všechna data potřebná pro vyhodnocení těchto informací k dispozici. Data jsou ale skryta v systémech jednotlivých úřadů. Jsou považována za neveřejná a situace je taková, že fakticky neveřejné (možná i v elektronické podobě neexistující) jsou i výše uvedené informace o úspěšnosti absolventů. Je totiž třeba data různých úřadů integrovat. Zatím je to v podstatě možné jen pomocí rodného čísla a to ze zákona nelze, neboť je nutno chránit osobní data. Informace o příjmech jsou na pensijním úřadě a na finančních úřadech. Poměrně podrobné daje o nezaměstnanosti dokonce ve vazbě na to, co a kde kdo studoval existují na pracovních úřadech. Data jsou nekvalitní, neboť jsou nedostupná. Na úřadech existuje mnoho skrytě duplicitních dat. Ani anonymní klíče nemusí stačit, protože nelze vyloučit, že vhodným dotazem zjistím příjem konkrétního člověka. Pro výše uvedené dotazy jsou potřeba data kdy, kdo, kde, co vystudoval. Tato data na školách a snad i jinde existují, nejsou ale pro výše uvedené účely dostupná. Je samozřejmé, že by byly v principu možné nejen dotazy uvedené výše, ale i takové dotazy, jako souvislost mezi počtem hodin matematiky na střední škole nebo typem školy a úspěchem v kariéře. Zatím to není možné. Data jsou nedostupná. Státní správa by měla být povinna nejen hodnotit kvalitu dat, ale také přijímat opatření ke zlepšování kvality dat a bránit neodůvodněnému snižování kvality dat jak to dnes praktikuje ÚOOÚ. Vysoké školy by měly ze zákona spolupracovat na zpřístupňování informací o svých absolventech. Dnešní situace vede k rychlé degradaci kvality pracovní síly. Možná že není daleko situace, která je dnes už běžná na Slovensku, kde podle předsedy Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory Mihóka mají podnikatelé problém sehnat pracovní sílu i v oblastech s 20% nezaměstnaností. Náznaky takové situace jsou i u nás. I pro nás platí slova pana Mihóka, že není možné akceptovat situaci, kdy veřejné finance dotují produkt, o který není zájem na trhu. Informatici by měli na tuto skutečnost upozorňovat a prosazovat změnu zákonů. Zatím nelze nejen v případě školství využívat potenciál IT. To ohrožuje efektivitu práce státu v případě katastrof nebo boje proti terorismu nebo, nedej bože, válečných situací. Ohrožuje to do značné míry budoucnost především informatiky. Doplatí na nevyužívání svého potenciálu, zhoršování podmínek podnikání a klesající kvalitu pracovní síly. Informatici by měli přinutit ekonomické analytiky, aby si všímali i věcí, které nastanou v delší perspektivě. Nechceme přece dopadnout tak, jako nedávno ve Francii. SYSTEMS INTEGRATION

8 JAROSLAV KRÁL, MICHAL ŽEMLIČKA 6 Závěr To, že problém hodnocení a kontroly kvality dat a informací není u nás legislativně ošetřen, je klíčový nedostatek, který zásadně snižuje efektivnost IT ve státní správě. Práce na legislativě se podle dostupných informací zaměřují spíše na ochranu dat (viz práci na anonymních klíčích, které samy o sobě nestačí zcela ochránit osobní data), než na udržování kvality informací. Tato situace má zásadní záporné důsledky pro kvalitu státní správy, stejně jako pro zodpovědné rozhodování občanů a firem. Literatura [DoE05] U.S. Department of Education: NRS State Data Quality Standards Checklist. (2005) [FfDQ] Framework for Data Quality Measurement, [FTC02] Federal Trade Commission: Data Quality Act (2002) [HM01] Haworth, M.,F. Martin, J.: Delivering and Measuring Data Quality in UK National Statistics. Office for National Statistics, UK, [ISO86] International Standard ISO/IEC 8402: Quality Management and Quality Assurance Vocabulary, International Organization for Standardization, International Electrotechnical Commission, Geneva (1986, 1994). [ISO91] International Standard ISO/IEC Information technology - Software product evaluation - Quality characteristics and guidelines for their use, International Organization for Standardization, International Electrotechnical Commission, Geneva (1991). [KM04] Kasnakoglu H., Mayo, R.: FAO Statistical Data Quality Framework: A multi-layered approach to monitoring and assessment. (2004) org/unsd/accsub/2004docs- CDQIO/1-FAO.pdf [Ker04] Kerr, K., The Development of a Data Quality Framework and Strategy for the New Zealand Ministry of Health. University of Auckland, Auckland, New Zealand. (2004). articledisplay&featureid= [PLW02] Pipino, L., Lee, Y,W., Wang, R.Y.: Data quality assessment. Communications of the ACM 45(4) (2002), [Red01] Redman, T.: Data Quality: The Field Guide, Butterworth-Heinemann, Boston, MA, [SLW97] Strong D.,M., Lee, Y,W, Wang, R.,Y.: Data quality in context. Communications of the ACM 40(5) (1997) [UNESCO] UNESCO Inst. of Statistics: Data Quality Assessment Framework (DQAF) for Education. [WRRI] The Water Resources Research Institute: The Data Quality Act: A revoluation in the role of science in policy making or a can of worms?, [WZL01] Wang, R,Y., Ziad, M., Lee, Y.,W.: Data Quality, The Kluwer International Series on Advances in Database Systems Volume 23, Springer, Berlin, SYSTEMS INTEGRATION 2006

Big Data a oficiální statistika. Unicorn College Open 24. dubna 2015 Doc. Ing. Marie Bohatá, CSc.

Big Data a oficiální statistika. Unicorn College Open 24. dubna 2015 Doc. Ing. Marie Bohatá, CSc. Big Data a oficiální statistika Unicorn College Open 24. dubna 2015 Doc. Ing. Marie Bohatá, CSc. Obsah příspěvku Charakteristiky Big Data Výzvy a úskalí z perspektivy statistiky Výzvy z perspektivy computing

Více

3. Data management, architektury systémů.

3. Data management, architektury systémů. 3. Data management, architektury systémů. Osnova 1. Data management principy, koncepce zpracování dat 2. Architektura klient server 3. Třivrstvá architektura 4. Konfederativní systémy Výklad 1. Data management

Více

Informační systémy ve výuce na PEF Information Systems in teaching at the FEM

Informační systémy ve výuce na PEF Information Systems in teaching at the FEM Informační systémy ve výuce na PEF Information Systems in teaching at the FEM Edita Šilerová, Čestmír Halbich, Jana Hřebejková Cíle Předmět Informační systémy je postupně od roku 1994 zařazován na všechny

Více

Kvalita procesu vývoje (SW) Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz

Kvalita procesu vývoje (SW) Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz Kvalita procesu vývoje (SW) Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz Vývoj software a jeho kvalita Samotný vývoj je rozsáhlá a složitá disciplína. Většina SW projektů (v průměru 60 %) je podhodnocena či zpožděna.

Více

HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY

HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY 29 HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY POKORNÝ Karel Abstrakt: Metoda Balanced Scorecard (BSC) její podstata, obsah a principy. Vztah BSC ke strategickému a operativnímu řízení

Více

A7B36SI2 Tematický okruh SI11 Revidoval: Martin Kvetko

A7B36SI2 Tematický okruh SI11 Revidoval: Martin Kvetko Obsah Kvalita SW, jak zajistit kvalitu SW a jak ji ověřit Zabezpečení kvality, techniky řízení kvality SW. Potřeba kultivovat kvalitu, Cena za jakost Procesy pro řízení kvality, harmonogram řízení kvality

Více

Zdravotnická informatika z pohledu technických norem ISO a EN. RNDr. Vratislav Datel, CSc. Praha 26. dubna 2011

Zdravotnická informatika z pohledu technických norem ISO a EN. RNDr. Vratislav Datel, CSc. Praha 26. dubna 2011 Zdravotnická informatika z pohledu technických norem ISO a EN RNDr. Vratislav Datel, CSc. Praha 26. dubna 2011 Co je technická norma? Technická norma je dokumentovaná úmluva obsahující technické specifikace

Více

Bližší informace o programu

Bližší informace o programu Příloha Tiskové zprávy Bližší informace o programu Interactive Online MBA pro podnikatele a podnikatelky Program Interactive Online MBA (Master of Business Administration) pro podnikatele a podnikatelky

Více

Uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů

Uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů Uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů Podnikání a administrativa 7 Mezinárodní obchod Ekonometrie Obecná ekonomie III 8 Velkoobchod a maloobchod Management 9 Marketingové řízení Strategický

Více

Řízení kybernetické a informační bezpečnosti

Řízení kybernetické a informační bezpečnosti Řízení kybernetické a informační bezpečnosti Martin Hanzal předseda sekce Kybernetická a informační bezpečnost AOBP CEVRO Institut, 22. dubna 2014 Sekce Kybernetická a informační bezpečnost Je nevládní,

Více

WAMS - zdroj kvalitní ch dat pro analý zý stavu sí tí a pro nové éxpértní sýsté mý

WAMS - zdroj kvalitní ch dat pro analý zý stavu sí tí a pro nové éxpértní sýsté mý WAMS - zdroj kvalitní ch dat pro analý zý stavu sí tí a pro nové éxpértní sýsté mý Daniel Juřík, Antonín Popelka, Petr Marvan AIS spol. s r.o. Brno Wide Area Monitoring Systémy (WAMS) umožňují realizovat

Více

POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ

POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ ŽIVOTNÍ CYKLUS IS Stejně jako stroje a technologické linky, které jsou pořízeny, provozovány a následně, po opotřebování vyřazeny, má i informační systém svůj

Více

Procesní řízení. Hlavní zásady a praxe dodavatele Komix

Procesní řízení. Hlavní zásady a praxe dodavatele Komix Procesní řízení Hlavní zásady a praxe dodavatele Komix 1 Obsah prezentace Teoretická část (menšího objemu) orientace na zákazníka hodnocení procesu podmínky procesního řízení cyklus zlepšování procesu

Více

Audit ICT. KATALOG služeb. Ing. Jiří Štěrba

Audit ICT. KATALOG služeb. Ing. Jiří Štěrba KATALOG služeb Ing. Jiří Štěrba Obsah Úvod 3 Služby 4 Zaměření 5 Nabídka 7 Poptávka 8 Ke stažení 9 Reference 10 Informace 11 Kontakty 12 2 Úvod Dovolte, abychom Vám poskytli informace, které jsou věnovány

Více

VYUŽITÍ MATLAB WEB SERVERU PRO INTERNETOVOU VÝUKU ANALÝZY DAT A ŘÍZENÍ JAKOSTI

VYUŽITÍ MATLAB WEB SERVERU PRO INTERNETOVOU VÝUKU ANALÝZY DAT A ŘÍZENÍ JAKOSTI VYUŽITÍ MATLAB WEB SERVERU PRO INTERNETOVOU VÝUKU ANALÝZY DAT A ŘÍZENÍ JAKOSTI Aleš Linka 1, Petr Volf 2 1 Katedra textilních materiálů, FT TUL, 2 Katedra aplikované matematiky, FP TUL ABSTRAKT. Internetové

Více

Co je kvalita, ISO 8402

Co je kvalita, ISO 8402 Kvalita dat Výzkum kvality dat Kvalita dat je rozsáhlým oborem, který je i tématem legislativní činnosti My se zaměříme pouze na klíčové problémy kvality dats přímou vazbou na problematiku informačních

Více

Základy business intelligence. Jaroslav Šmarda

Základy business intelligence. Jaroslav Šmarda Základy business intelligence Jaroslav Šmarda Základy business intelligence Business intelligence Datový sklad On-line Analytical Processing (OLAP) Kontingenční tabulky v MS Excelu jako příklad OLAP Dolování

Více

Dlouhodobé ukládání elektronických záznamů pacienta. Markéta Bušková ECM konzultant, SEFIRA

Dlouhodobé ukládání elektronických záznamů pacienta. Markéta Bušková ECM konzultant, SEFIRA Dlouhodobé ukládání elektronických záznamů pacienta Markéta Bušková ECM konzultant, SEFIRA Agenda Přínosy a problémy elektronizace zdravotních záznamů Standardy a normy Jak na elektronické záznamy Shrnutí

Více

Transmisní mechanismy nestandardních nástrojů monetární politiky

Transmisní mechanismy nestandardních nástrojů monetární politiky Transmisní mechanismy nestandardních nástrojů monetární politiky Petr Šimíček Abstrakt: Cílem práce je popsat vliv nestandardního nástroje monetární politiky - kvantitativního uvolňování (QE) na ekonomiky

Více

CA Business Service Insight

CA Business Service Insight SPECIFIKACE PRODUKTU: CA Business Service Insight CA Business Service Insight agility made possible Díky produktu CA Business Service Insight budete vědět, které služby jsou v rámci vaší společnosti využívány,

Více

PRVNÍ ELASTICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM : QI

PRVNÍ ELASTICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM : QI PRVNÍ ELASTICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM : QI Cyril Klimeš a) Jan Melzer b) a) Ostravská univerzita, katedra informatiky a počítačů, 30. dubna 22, 701 03 Ostrava, ČR E-mail: cyril.klimes@osu.cz b) DC Concept

Více

SPECIFIKA CERTIFIKACE PODLE ČSN EN ISO 9001:2001 V ORGANIZACÍCH, KTERÉ SE ZABÝVAJÍ VÝVOJEM SOFTWARE

SPECIFIKA CERTIFIKACE PODLE ČSN EN ISO 9001:2001 V ORGANIZACÍCH, KTERÉ SE ZABÝVAJÍ VÝVOJEM SOFTWARE SPECIFIKA CERTIFIKACE PODLE ČSN EN ISO 9001:2001 V ORGANIZACÍCH, KTERÉ SE ZABÝVAJÍ VÝVOJEM SOFTWARE Václav Šebesta Ústav informatiky Akademie věd ČR, e-mail: vasek@cs.cas.cz Abstrakt Jestliže ještě před

Více

STRATEGIE A PROJEKTY ODBORU INFORMATIKY MHMP

STRATEGIE A PROJEKTY ODBORU INFORMATIKY MHMP STRATEGIE A PROJEKTY ODBORU INFORMATIKY MHMP Ing. Ivan Seyček Vedoucí oddělení realizace řešení a provozu Odbor informatiky MHMP 1 / 30. dubna 2009 AGENDA PREZENTACE 1. Strategie Odboru informatiky MHMP

Více

Je možné efektivně používat procesně orientované pracovní postupy při zdravotní péči?

Je možné efektivně používat procesně orientované pracovní postupy při zdravotní péči? Je možné efektivně používat procesně orientované pracovní postupy při zdravotní péči? Miloš Suchý 1, Martina Pátá 1, Richard Matyáš 2 1 Institut pro aplikovaný výzkum, edukaci a řízení ve zdravotnictví,

Více

CZ.1.07/1.3.49/01.0002

CZ.1.07/1.3.49/01.0002 Název projektu: Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízeních Reg. č. projektu: Modul : Uplatnění řízení týmů a projektů v praxi Pro vyžití ve školních projektech Jde

Více

Business Intelligence

Business Intelligence Business Intelligence Josef Mlnařík ISSS Hradec Králové 7.4.2008 Obsah Co je Oracle Business Intelligence? Definice, Od dat k informacím, Nástroj pro operativní řízení, Integrace informací, Jednotná platforma

Více

Současný stav a rozvoj elektronického zdravotnictví - pohled Ministerstva zdravotnictví

Současný stav a rozvoj elektronického zdravotnictví - pohled Ministerstva zdravotnictví Současný stav a rozvoj elektronického zdravotnictví - pohled první ročník semináře ehealth 2012 kongresový sál IKEM 1.11.2012 Elektronizace zdravotnictví: 1. jedná se o dlouhodobé téma 2. povede ke zvýšení

Více

DATOVÝ SKLAD TECHNOLOGICKÝCH DAT

DATOVÝ SKLAD TECHNOLOGICKÝCH DAT R. T. S. cs, spol. s r. o. Novinářská 1113/3 709 00 Ostrava IČO: 18051367 DIČ: CZ18051367 Tel.: +420 59 7450 219 Fax: +420 59 7450 247 E-mail: info@rtscs.cz URL: www.rtscs.cz Společnost je zapsána v OR

Více

Seznámení s novým vydáním normy ISO 15197:2013. Drahomíra Springer. ÚLBLD VFN a 1.LF UK Praha

Seznámení s novým vydáním normy ISO 15197:2013. Drahomíra Springer. ÚLBLD VFN a 1.LF UK Praha Seznámení s novým vydáním normy ISO 15197:2013 Drahomíra Springer ÚLBLD VFN a 1.LF UK Praha Glukometr POCT Selfmonitoring Malý, spolehlivý, správný Zdravotnictví a jeho zásadní otázka cena kvalita dostupnost

Více

Dominik Vymětal. Informační technologie pro praxi 2009, Ostrava 1.-2.10.2009 1

Dominik Vymětal. Informační technologie pro praxi 2009, Ostrava 1.-2.10.2009 1 Dominik Vymětal 2009, Ostrava 1.-2.10.2009 1 Procesní model Výhody Orientace na konkrétní činnosti a možnost reengineeringu Nevýhody Malá orientace na průřezové nebo opakované činnosti Modely na základě

Více

WEBFILTR. Kernun Clear Web. Český nebo zahraniční filtr? Radek Nebeský, TNS / Seminář WEBFILTR Kernun / Praha 6. února 2013. www.kernun.

WEBFILTR. Kernun Clear Web. Český nebo zahraniční filtr? Radek Nebeský, TNS / Seminář WEBFILTR Kernun / Praha 6. února 2013. www.kernun. WEBFILTR Kernun Clear Web Český nebo zahraniční filtr? Radek Nebeský, TNS / Seminář WEBFILTR Kernun / Praha 6. února 2013 Profil společnosti TNS Lokální bezpečnost je budoucnost! Rizika ve světě IT se

Více

Výzkumná potřeba (budoucí výzkumný projekt) 1) Název: Výzkum ochrany objektů a prostor malých letišť s mezinárodním provozem

Výzkumná potřeba (budoucí výzkumný projekt) 1) Název: Výzkum ochrany objektů a prostor malých letišť s mezinárodním provozem Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky na projekt z programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA Předkladatel - garant

Více

Helios Easy. integrované řešení pro řízení

Helios Easy. integrované řešení pro řízení integrované řešení pro řízení Skupina ASSECO je jedním z nejvýznamnějších softwarových domů ve střední Evropě. Chcete držet své náklady více pod kontrolou? Potřebujete, aby vaše investice měly rychlou

Více

Přístupy k efektivnímu využití modelu MBI

Přístupy k efektivnímu využití modelu MBI MBI, Management byznys informatiky Přístupy k efektivnímu využití modelu MBI Jan Dohnal Katedra softwarového inženýrství, F, ČVUT Jan Pour Katedra, FIS, VŠE MBI, Management byznys Snímek informatiky 1

Více

DATABÁZOVÉ SYSTÉMY. Metodický list č. 1

DATABÁZOVÉ SYSTÉMY. Metodický list č. 1 Metodický list č. 1 Cíl: Cílem předmětu je získat přehled o možnostech a principech databázového zpracování, získat v tomto směru znalosti potřebné pro informačního manažera. Databázové systémy, databázové

Více

Databáze Bc. Veronika Tomsová

Databáze Bc. Veronika Tomsová Databáze Bc. Veronika Tomsová Databázové schéma Mapování konceptuálního modelu do (relačního) databázového schématu. 2/21 Fyzické ik schéma databáze Určuje č jakým způsobem ů jsou data v databázi ukládána

Více

Přehled technických norem z oblasti spolehlivosti

Přehled technických norem z oblasti spolehlivosti Příloha č. 1: Přehled technických norem z oblasti spolehlivosti NÁZVOSLOVNÉ NORMY SPOLEHLIVOSTI IDENTIFIKACE NÁZEV Stručná charakteristika ČSN IEC 50(191): 1993 ČSN IEC 60050-191/ Změna A1:2003 ČSN IEC

Více

12. konference Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě

12. konference Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 12. konference Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 30. 11. 1. 12. 2011 Your contact information AKM 2011 INTEROPERABILITA V PAMĚŤOVÝCH INSTITUCÍCH: VIZE A REALITA Marie Balíková, Miroslav Kunt,

Více

Nejednotnost datových zdrojů systémů zdravotních a sociálních služeb překážka k optimalizaci těchto služeb

Nejednotnost datových zdrojů systémů zdravotních a sociálních služeb překážka k optimalizaci těchto služeb Nejednotnost datových zdrojů systémů zdravotních a sociálních služeb překážka k optimalizaci těchto služeb Zdeněk Kadlec, náměstek ministryně práce a sociálních věcí Optimalizace sítě zdravotních a sociálních

Více

IQ - SixSigma. IQ SixSigma Software pro analýzu a sledování procesů

IQ - SixSigma. IQ SixSigma Software pro analýzu a sledování procesů IQ - SixSigma IQ SixSigma Popis: IQ-SixSigma je software vyvinutý pro analýzu a sledování procesů. Slouží ke statistickému řízení procesů (SPC Statistical Process Control). Může se jednat o technologické,

Více

ISO 9001- ISO TS16949

ISO 9001- ISO TS16949 Zkušenosti firem se zaváděním systému managementu jakosti ISO 9001- ISO TS16949 Zpracoval: Jaroslav KYSELA Každý z nás preferuje kvalitu. Kupujeme kvalitnější zboží. Kvalita za rozumnou cenu. Kvalitu

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. II ZE DNE 16. 6. 2015

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. II ZE DNE 16. 6. 2015 DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. II ZE DNE 16. 6. 2015 ZADAVATEL: Česká republika Ministerstvo práce a sociálních věcí Sídlem: Na Poříčním právu 376/1, 128 01 Praha 2 Zastoupena: Mgr. Petrem

Více

Delivering Public Service for the Future. Jak nejlépe naplnit očekávání občanů ve 21.století?

Delivering Public Service for the Future. Jak nejlépe naplnit očekávání občanů ve 21.století? Delivering Public Service for the Future Jak nejlépe naplnit očekávání občanů ve 21.století? Obsah Úvodem Jaká má občan 21. století očekávání? Vnímání služeb českým občanem Nejlepší praxe ze zahraničí

Více

PowerOPTI Řízení účinnosti tepelného cyklu

PowerOPTI Řízení účinnosti tepelného cyklu PowerOPTI Řízení účinnosti tepelného cyklu VIZE Zvýšit konkurenceschopnost provozovatelů elektráren a tepláren. Základní funkce: Spolehlivé hodnocení a řízení účinnosti tepelného cyklu, včasná diagnostika

Více

Ředitel odboru archivní správy a spisové služby PhDr. Jiří ÚLOVEC v. r.

Ředitel odboru archivní správy a spisové služby PhDr. Jiří ÚLOVEC v. r. VMV čá. 65/2012 (část II) Oznámení Ministerstva vnitra, kterým se zveřejňuje vzorový provozní řád archivu oprávněného k ukládání archiválií v digitální podobě Ministerstvo vnitra zveřejňuje na základě

Více

Workflow, definice, charakteristika, trendy

Workflow, definice, charakteristika, trendy Workflow, definice, charakteristika, trendy Workflow management je efektivní správa toku informací a řízení v podnikových procesech. Workflow automatizuje procesy. Workflow podporuje tok dokumentů, informací

Více

GIS Libereckého kraje

GIS Libereckého kraje Funkční rámec Zpracoval: Odbor informatiky květen 2004 Obsah 1. ÚVOD...3 1.1. Vztah GIS a IS... 3 2. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU...3 2.1. Technické zázemí... 3 2.2. Personální zázemí... 3 2.3. Datová základna...

Více

Management. Rozhodování. Ing. Vlastimil Vala, CSc. Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky

Management. Rozhodování. Ing. Vlastimil Vala, CSc. Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky Management Rozhodování Ing. Vlastimil Vala, CSc. Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky Vytvořeno s podporou projektu Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU

Více

WEBFILTR živě. přímo na svém počítači. Vyzkoušejte KERNUN CLEAR WEB. Připojte se přes veřejně dostupnou WiFi síť KERNUN.

WEBFILTR živě. přímo na svém počítači. Vyzkoušejte KERNUN CLEAR WEB. Připojte se přes veřejně dostupnou WiFi síť KERNUN. WEBFILTR živě Vyzkoušejte KERNUN CLEAR WEB přímo na svém počítači KERNUN Připojeno Připojte se přes veřejně dostupnou WiFi síť KERNUN WEBFILTR živě KERNUN CLEAR WEB Karol Kubanda, TNS / IT Infrastructure

Více

Informační strategie. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz

Informační strategie. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz Informační strategie Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 23 1 Firemní strategie Firma Poslání Vize Strategie Co chceme? Kam směřujeme? Jak toho dosáhneme? Kritické faktory úspěchu CSF 23 2 Strategie

Více

Program vyhodnocení rizik a stavu pro službu Active Directory a Microsoft Online Services

Program vyhodnocení rizik a stavu pro službu Active Directory a Microsoft Online Services DATASHEET Program vyhodnocení rizik a stavu pro službu Active Directory a Microsoft Online Services Získejte klíčový náhled do zdraví vaší adresářové služby a maximalizujte výkonnost vašich IT zařízení

Více

Příklady novějších přístupů k hodnocení kvality poskytovaných služeb v zahraničních veřejných knihovnách

Příklady novějších přístupů k hodnocení kvality poskytovaných služeb v zahraničních veřejných knihovnách Efektivní informační služby NTK pro veřejnost a státní správu Příklady novějších přístupů k hodnocení kvality poskytovaných služeb v zahraničních veřejných knihovnách Martin Šály, Komix s.r.o. 9. září

Více

Dobrovolné nástroje Environmentální značení. Ing. K. Remtová, CSc Remtová et vse.cz M- 603 330 702

Dobrovolné nástroje Environmentální značení. Ing. K. Remtová, CSc Remtová et vse.cz M- 603 330 702 Dobrovolné nástroje Environmentální značení Ing. K. Remtová, CSc Remtová et vse.cz M- 603 330 702 Dobrovolné nástroje environmentální politiky DN environmentální politiky patří pod tzv. dobrovolné environmentální

Více

Cobit 5: Struktura dokumentů

Cobit 5: Struktura dokumentů Cobit 5: Struktura dokumentů Cobit 5 Framework; popisuje základní rámec (principy, předpoklady, vazby na jiné rámce), Cobit 5 Enabler Guides; jde o dokumenty, které jsou obecným návodem na vytváření předpokladů

Více

Management informačních systémů. Název Information systems management Způsob ukončení * přednášek týdně

Management informačních systémů. Název Information systems management Způsob ukončení * přednášek týdně Identifikační karta modulu v. 4 Kód modulu Typ modulu profilující Jazyk výuky čeština v jazyce výuky Management informačních systémů česky Management informačních systémů anglicky Information systems management

Více

Příloha č. 12. Systém společného přihlašování, tzv. Single Sign On, ochrana dat

Příloha č. 12. Systém společného přihlašování, tzv. Single Sign On, ochrana dat Název projektu: Redesign Statistického informačního systému v návaznosti na zavádění egovernmentu v ČR Příjemce: Česká republika Český statistický úřad Registrační číslo projektu: CZ.1.06/1.1.00/07.06396

Více

Management sítí OSI management framework SNMP Komerční diagnostické nástroje Opensource diagnostické nástroje

Management sítí OSI management framework SNMP Komerční diagnostické nástroje Opensource diagnostické nástroje Přednáška č.12 Management sítí OSI management framework SNMP Komerční diagnostické nástroje Opensource diagnostické nástroje Původní LAN o 50 až 100 uživatelů, několik tiskáren, fileserver o relativně

Více

Jan Horák. Pilíře řešení

Jan Horák. Pilíře řešení Jan Horák Pilíře řešení Nová generace systémů Důsledek rozvoje a změn informatiky ve zdravotnictví: Nové technologie Výkonnost, mobilita, velikost monitorů, dotykové ovládání, vzdálené přístupy Nové možnosti

Více

ANALÝZA A OPTIMALIZACE VÝROBNÍCH PROCESŮ MALOSÉRIOVÉ SLOŽITÉ VÝROBY V NOVÝCH VÝROBNÍCH PROSTORECH NA ZÁKLADĚ DISKRÉTNÍ SIMULACE

ANALÝZA A OPTIMALIZACE VÝROBNÍCH PROCESŮ MALOSÉRIOVÉ SLOŽITÉ VÝROBY V NOVÝCH VÝROBNÍCH PROSTORECH NA ZÁKLADĚ DISKRÉTNÍ SIMULACE ANALÝZA A OPTIMALIZACE VÝROBNÍCH PROCESŮ MALOSÉRIOVÉ SLOŽITÉ VÝROBY V NOVÝCH VÝROBNÍCH PROSTORECH NA ZÁKLADĚ DISKRÉTNÍ SIMULACE Doc. Václav Votava, CSc. (a), Ing. Zdeněk Ulrych, Ph.D. (b), Ing. Milan Edl,

Více

A05 Stanovení způsobů ověření Praktické předvedení praktická neznamená jen manuální nebo ruční

A05 Stanovení způsobů ověření Praktické předvedení praktická neznamená jen manuální nebo ruční A05 Stanovení způsobů ověření Způsob ověření se stanovuje pro každé jednotlivé kritérium. Určuje, jakým postupem je kritérium ověřováno. Základní způsoby ověření jsou: - praktické předvedení - písemné

Více

Trendy v (mobilní) Business Inteligence v ČR dotazníkové šetření

Trendy v (mobilní) Business Inteligence v ČR dotazníkové šetření Trendy v (mobilní) Business Inteligence v ČR dotazníkové šetření Vytvořil: Distribuce dokumentu: Česká asociace pro finanční řízení Controller Institut elektronicky na finanční a controllingové specialisty

Více

Jaké představy má o rozvoji. Ministerstvo zdravotnictví? září 2012 Ing. Petr Nosek

Jaké představy má o rozvoji. Ministerstvo zdravotnictví? září 2012 Ing. Petr Nosek Jaké představy má o rozvoji elektronického zdravotnictví Ministerstvo zdravotnictví? září 2012 Ing. Petr Nosek Formální rámec elektronického zdravotnictví byl v rámci egovernment dán Usnesením vlády ČR

Více

3. Očekávání a efektivnost aplikací

3. Očekávání a efektivnost aplikací VYUŽÍVANÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ V ŘÍZENÍ FIREM Ota Formánek 1 1. Úvod Informační systémy (IS) jsou v současnosti naprosto nezbytné pro úspěšné řízení firem. Informačním ním systémem rozumíme ucelené softwarové

Více

Podnik jako živý organismus - konkurenční výhoda. Ing. Olga Girstlová Víceprezidentka a generální ředitelka skupiny GiTy

Podnik jako živý organismus - konkurenční výhoda. Ing. Olga Girstlová Víceprezidentka a generální ředitelka skupiny GiTy Podnik jako živý organismus - konkurenční výhoda Ing. Olga Girstlová Víceprezidentka a generální ředitelka skupiny GiTy PODNIKATEL Vytváří podnikatelský model v daném oboru podnikání Definuje svého zákazníka

Více

ČD Telematika a.s. Efektivní správa infrastruktury. 11. května 2010. Konference FÓRUM e-time, Kongresové centrum Praha. Ing.

ČD Telematika a.s. Efektivní správa infrastruktury. 11. května 2010. Konference FÓRUM e-time, Kongresové centrum Praha. Ing. ČD Telematika a.s. Efektivní správa infrastruktury 11. května 2010 Konference FÓRUM e-time, Kongresové centrum Praha Ing. František Nedvěd Agenda O společnosti ČD Telematika a.s. Efektivní správa konfigurací

Více

The following is intended to outline our general product direction. It is intended for information purposes only, and may not be incorporated into

The following is intended to outline our general product direction. It is intended for information purposes only, and may not be incorporated into The following is intended to outline our general product direction. It is intended for information purposes only, and may not be incorporated into any contract. It is not a commitment to deliver any material,

Více

Efektivní řízení veřejné správy koncepce a SW nástroje společností:

Efektivní řízení veřejné správy koncepce a SW nástroje společností: Efektivní řízení veřejné správy koncepce a SW nástroje společností: Ing. Ján Debnár obchodní manažer DYNATECH s.r.o. Ing. Alexander Toloch ředitel ATTN s.r.o. Michal Chmelo obchodní manažer QCM s.r.o.

Více

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist)

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) Oblast 1. STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ Jsou identifikovány procesy v takovém rozsahu, aby byly dostačující pro zajištění systému managementu jakosti v oblasti vzdělávání?

Více

Technologická centra krajů a ORP

Technologická centra krajů a ORP Technologická centra krajů a ORP Přínosy TS krajů a TC ORP jako součásti egon center podstatně přispějí k zavedení automatizace a elektronizace výkonu státní správy i činností samosprávy vznikne zázemí

Více

Financování a ekonomické řízení

Financování a ekonomické řízení Financování a ekonomické řízení Ekonomický systém a systém ekonomického řízení AČR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty

Více

Energetická témata pro IA. Jiří Mlynář 7 November 2014

Energetická témata pro IA. Jiří Mlynář 7 November 2014 Energetická témata pro IA Jiří Mlynář 7 November 2014 Co nás dnes čeká Představení dopadu energetické politiky Energetické efektivita a možnosti IA REMIT a možnosti IA Page 2 Energetická témata 2 Evropská

Více

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr.

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Michal Musil Obsah prezentace Základní informace o SEA Metodický přístup

Více

Manuscriptorium jako základ pro virtuální badatelské prostředí

Manuscriptorium jako základ pro virtuální badatelské prostředí Manuscriptorium jako základ pro virtuální badatelské prostředí Obsahová dimenze versus technické moduly Jindřich Marek Zdeněk Uhlíř Národní knihovna ČR Definice pojmů virtuální badatelské prostředí množina

Více

Znalostní báze pro obor organizace informací a znalostí

Znalostní báze pro obor organizace informací a znalostí Znalostní báze pro obor organizace informací a znalostí Představení projektu Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI) DF13P01OVV013 2013 2015 Helena Kučerová ÚISK FF UK

Více

14 Úvod do plánování projektu Řízení projektu

14 Úvod do plánování projektu Řízení projektu 14 Úvod do plánování projektu Řízení projektu Plánování projektu Vývoj - rozbor zadání odhad pracnosti, doby řešení, nákladů,... analýza rizik strategie řešení organizace týmu PLÁN PROJEKTU 14.1 Softwarové

Více

ARCHITEKTURA INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PODLE ÚROVNĚ ŘÍZENÍ

ARCHITEKTURA INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PODLE ÚROVNĚ ŘÍZENÍ ARCHITEKTURA INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PODLE ÚROVNĚ ŘÍZENÍ Podle toho, zda informační systém funguje na operativní, taktické nebo strategické řídicí úrovni, můžeme systémy rozdělit do skupin. Tuto pyramidu

Více

DŮVĚRYHODNÁ ELEKTRONICKÁ ARCHIVACE. Petr Dolejší Senior Solution Consultant

DŮVĚRYHODNÁ ELEKTRONICKÁ ARCHIVACE. Petr Dolejší Senior Solution Consultant DŮVĚRYHODNÁ ELEKTRONICKÁ ARCHIVACE Petr Dolejší Senior Solution Consultant Klasická papírově orientovaná organizace Vytváření Aplikace Tiskárna Prostá digitalizace Příchozí dokumenty Zpracování Papír Provozní

Více

Faktory ovlivňující řízení podnikové informatiky

Faktory ovlivňující řízení podnikové informatiky Faktory ovlivňující řízení podnikové informatiky Jiří Voříšek katedra informačních technologií Vysoká škola ekonomická v Praze vorisek@vse.cz Proč toto téma? s růstem významu IT pro podnik růst významu

Více

Ročníkový projekt. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz

Ročníkový projekt. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz Ročníkový projekt Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz Cíle předmětů Vytvoření fungující aplikace, která splňuje definované požadavky Vyzkoušet si celý životní cyklus projektu - specifikace zadání, formování

Více

Test pro přijímací zkoušky do magisterského navazujícího studia (prezenční i kombinované) studijní modul Ochrana obyvatelstva.

Test pro přijímací zkoušky do magisterského navazujícího studia (prezenční i kombinované) studijní modul Ochrana obyvatelstva. Test pro přijímací zkoušky do magisterského navazujícího studia (prezenční i kombinované) studijní modul Ochrana obyvatelstva Varianta B 1. Mezi rozsáhlé živelní pohromy nepatří: (2) a) sesuvy půdy vyvolané

Více

JEDNODUCHÁ A PRAKTICKÁ METODA ODHADU PRACNOSTI PROJEKTU (S UTILITOU KE STAŽENÍ ZDARMA)

JEDNODUCHÁ A PRAKTICKÁ METODA ODHADU PRACNOSTI PROJEKTU (S UTILITOU KE STAŽENÍ ZDARMA) JEDNODUCHÁ A PRAKTICKÁ METODA ODHADU PRACNOSTI PROJEKTU (S UTILITOU KE STAŽENÍ ZDARMA) 2. část autor: RNDr. Ilja Kraval, červenec 2010 http://www.objects.cz ÚVOD V minulém článku bylo pojednáno o složitosti

Více

Standardy/praktiky pro řízení služeb informační bezpečnosti. Doc. Ing. Vlasta Svatá, CSc. Vysoká škola ekonomická Praha

Standardy/praktiky pro řízení služeb informační bezpečnosti. Doc. Ing. Vlasta Svatá, CSc. Vysoká škola ekonomická Praha Standardy/praktiky pro řízení služeb informační bezpečnosti Doc. Ing. Vlasta Svatá, CSc. Vysoká škola ekonomická Praha Služby informační bezpečnosti Nemožnost oddělit informační bezpečnost od IT služeb

Více

Úvod - Podniková informační bezpečnost PS1-2

Úvod - Podniková informační bezpečnost PS1-2 VŠFS; Aplikovaná informatika - 2006/2007 1 Bezpečnost informací BI Ing. Jindřich Kodl, CSc. Úvod - Podniková informační bezpečnost PS1-2 VŠFS; Aplikovaná informatika - 2006/2007 2 Literatura Kovacich G.L.:

Více

www.galenis.cz Elektronická zdravotní dokumentace pacienta a proč Galenis?

www.galenis.cz Elektronická zdravotní dokumentace pacienta a proč Galenis? www.galenis.cz Elektronická zdravotní dokumentace pacienta a proč Galenis? Některé aspekty a otazníky kolem budování ehealth v ČR a některé odpovědi, které s budováním ehealth a elektronickou zdravotní

Více

Univerzitní informační systém

Univerzitní informační systém Univerzitní informační systém komplexní informační systém pro řízení studijního a vědecko-výzkumného procesu VŠ IS4U, s. r. o. info@is4u.cz Představení komplexní informační systém pro hlavní činnost univerzity

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. školící středisko Kladno katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky INFORMAČNÍ SYSTÉMY V MANAŽERSKÉ PRÁCI

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. školící středisko Kladno katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky INFORMAČNÍ SYSTÉMY V MANAŽERSKÉ PRÁCI VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. školící středisko Kladno katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky 5 INFORMAČNÍ SYSTÉMY V MANAŽERSKÉ PRÁCI Ú V O D E M Moderní manažerské myšlení a jednání je

Více

Inteligentní firemní mobilita - komfort i úspory současně

Inteligentní firemní mobilita - komfort i úspory současně Inteligentní firemní mobilita - komfort i úspory současně Několik faktů o firmě Fleet Partners Aktivní v České republice a dalších zemích Evropy Orientace na: podporu efektivní správy firemních vozových

Více

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12. 8. 2009 40 Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví European

Více

Úvod do informačních a řídicích systémů. lení

Úvod do informačních a řídicích systémů. lení Úvod do informačních a řídicích systémů Základní pojmy a rozdělen lení Informace Pojem vysoce abstraktní Skutečné informace musí být pravdivé, včasné, jednoznačné a relevantní (atributy informace) Základní

Více

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra aplikované matematiky STATISTIKA I.

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra aplikované matematiky STATISTIKA I. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra aplikované matematiky STATISTIKA I. pro kombinované a distanční studium Radim Briš Martina Litschmannová

Více

Národní soustava povolání

Národní soustava povolání OP RLZ, Opatření 3.3 Rozvoj dalšího profesního vzdělávání Systémový projekt Národní soustava povolání Ing. Michaela NAVRÁTILOVÁ Ministerstvo práce a sociálních věcíčr, Odbor 35, Odbor implementace programů

Více

ANALÝZA HISTORICKÝCH DAT UŽITÁ K PROHLOUBENÍ ZNALOSTÍ O VÝROBNÍM SYSTÉMU SAMOTNÉM. Ing. Vladimír Karpeta, Ing. Jiří Štoček, Ph.D. Škoda Auto a. s.

ANALÝZA HISTORICKÝCH DAT UŽITÁ K PROHLOUBENÍ ZNALOSTÍ O VÝROBNÍM SYSTÉMU SAMOTNÉM. Ing. Vladimír Karpeta, Ing. Jiří Štoček, Ph.D. Škoda Auto a. s. ANALÝZA HISTORICKÝCH DAT UŽITÁ K PROHLOUBENÍ ZNALOSTÍ O VÝROBNÍM SYSTÉMU SAMOTNÉM Ing. Vladimír Karpeta, Ing. Jiří Štoček, Ph.D. Škoda Auto s. Anotace Při dnešní velice dynamicky se měnící situaci na trzích

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 35.040 2008 Informační technologie - Registry metadat (MDR) - Část 5: Principy identifikace a tvorby názvů dat ČSN ISO/IEC 11179-5 97 9736 Srpen Information technology - Metadata

Více

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Ředitel: Ing. Josef Šorm Zástupci ředitele: Mgr. Jan Šimůnek

Více

Manažerské shrnutí. Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ) Úvod

Manažerské shrnutí. Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ) Úvod Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ) Úvod Oblast zadávání veřejných zakázek upravuje zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (ZVZ). Zadávání veřejných zakázek

Více

Elektronická komunikace. 18. sympozium EDI (FACT a eb)

Elektronická komunikace. 18. sympozium EDI (FACT a eb) Elektronická komunikace 18. sympozium EDI (FACT a eb) Kdo jsme dnes? GS1 Czech Republic neziskové, zájmové sdružení právnických osob; jediný oprávněný subjekt zastupující zájmy globální organizace GS1

Více

Centrum veřejných zakázek e-tržiště České pošty

Centrum veřejných zakázek e-tržiště České pošty Centrum veřejných zakázek e-tržiště České pošty www.centrumvz.cz Konference ISSS 8. dubna 2013 RNDr. Vít Příkaský Česká pošta a egovernment? Informační systém datových schránek (ISDS) Datový trezor (dlouhodobé

Více

aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR

aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR 1 aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické

Více