pro čajovou ligu družstev Č l á n e k I. - O r g a n i z a c e soutěže

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "pro čajovou ligu družstev Č l á n e k I. - O r g a n i z a c e soutěže"

Transkript

1 H r í ř á d pro čjovou ligu družstev Č l á n e k I. - O r g n i z e soutěže I-1. Vymezení soutěže Soutěž je pořádán pro družstv složená z hráčů, kteří hrjí go pro zpestření svého volného čsu htějí změřit své síly s odoně smýšlejíími soupeři. Nezohledňuje proto striktně kritéri, pltná n turnjíh pořádnýh pro orgnizovné hráče, její výsledky neudou zpočítávány do výkonnostníh žeříčků. I-2. Vyhlášení soutěže Soutěž je vyhlášen vydáním propozi, které oshují přinejmenším tyto náležitosti: 1 jméno pořdtele jeho kontktní dres; 2 jméno ptron jeho kontktní dres; 3 jmén ředitele, grnt hlvního rozhodčího turnje; 4 právo účsti termín podání přihlášek; 5 podmínky účsti v soutěži; 6 čsový hrmonogrm soutěže; 7 termín předložení soupisek; 8 dtum, čs místo losování; I-3. Výkonnostní omezení S ohledem n hrkter soutěže může pořdtel stnovit nejvyšší výkonnostní třídu hráčů, kteří se smějí soutěže zúčstnit. Uvedené omezení pk pltí pro mximální ofiiálně v historii dosžený rting dného hráče, rozhodujíím kritériem jsou příslušné tulky goistikýh soií. Č l á n e k I I. - Účstníi soutěže II-1. Družstvo 1 Družstvem (týmem) je rozuměn skupin hráčů, která v soutěži vystupuje jko

2 jeden účstník. Počet členů družstv určuje pořdtel v propoziíh soutěže. 2 Přihlášením do soutěže se družstvo zvzuje k řádnému dohrání soutěže, dodržování hrího řádu rozpisu soutěže. 3 Kždé družstvo přihlášené do soutěže předloží ve stnoveném termínu soupisku hráčů. N soupise musí ýt uvedeno: název družstv, jméno kpitán, jmén příjmení hráčů. 4 V průěhu soutěže smí kždý hráč strtovt jen z jeden tým. 5 N soupise může ýt uveden liovolný počet náhrdníků, po rozlosování soutěže lze soupisku průěžně doplňovt o dlší hráče. Sestvu pro konkrétní utkání určuje kpitán družstv výhrdně z hráčů uvedenýh n soupise. 6 V doě, která je stnoven jko zčátek utkání, jsou kpitáni oou družstev povinni odevzdt písemně sestvu družstv rozhodčímu. Neude-li sestv odevzdán do 1 hodiny po stnoveném zčátku, prohrává družstvo kontumčně n všeh deskáh. Neodevzdjí-li v této doě sestvu kpitáni oou družstev, prohrávjí kontumčně oě družstv se skóre 0:0. Nenstoupení družstv k utkání se mu promine pouze tehdy, prokáže-li hodnověrně, že ylo způsoeno vyšší moí. 7 Po předání sestvy nesmí ýt tto již doplňován ni přepisován. K utkání smí družstvo nstoupit nejméně s polovinou z elkového počtu členů družstv určeného v rozpisu soutěže. 8 Týmy si hrdí veškeré výdje souvisejíí s jejih účstí v soutěži. II-2. Kpitán družstv 1 Kpitán družstv je povinen předložit rozhodčímu soupisku družstv spolu se sestvou pro utkání. Odpovídá z správné rozszení hráčů v pořdí uvedeném n sestvě. Před zhájením utkání má právo poždovt z své přítomnosti ověření totožnosti hráčů soupeřov družstv. 2 Vystupuje jménem družstv společensky vhodným způsoem. Je povinen určit rozhodčímu oznámit svého zástupe pro přípd své nepřítomnosti v hrí místnosti. 3 Má právo uvádět do zápisu o utkání nejpozději před jeho podpisem přípdné námitky k jevům známým před skončením utkání. Podepisuje zápis o utkání tím potvrzuje správnost údjů v něm uvedenýh. Má právo poždovt kopii zápisu o utkání. 4 Kpitán je povinen řídit se ustnoveními hrího řádu pokyny rozhodčího.

3 II-3. Rozhodčí 1 Rozhodčí je kvlifikovná oso, která je zodpovědná z to, y utkání proěhlo v souldu s hrím řádem. 2 Rozhodčí, pověřený grntem turnje, je povinen dostvit se do hrí místnosti v dosttečném předstihu před stnoveným zčátkem utkání. Jeho povinností je zkontrolovt veškeré náležitosti utkání podle hrího řádu rozpisu soutěže. 3 Rozhodčí ěhem utkání řeší vzniklé spory dohlíží n výkon svýh rozhodnutí. II-4. Pořdtel soutěže 1 Pořdtel zjišťuje soutěž po orgnizční, finnční propgční stráne. 2 Pořdtel určí osou ředitele turnje, který zodpovídá z splnění povinností pořdtele, vyplývjííh z hrího řádu propozi. 3 Pořdtel je zejmén povinen: učinit všehn optření k regulérnímu průěhu soutěže; dít nd dodržováním rozpisu soutěže; zjistit prostory pro losování závěrečný eremoniál; 3 Pořdtel má spolu s ptronem výhrdní právo n komerční využití soutěže. 4 Pořdtel má výhrdní právo: n návrh rozhodčího vyloučit z turnje hráče, který opkovně neo hruým způsoem nrušil průěh soutěže; n návrh rozhodčího vyloučit z turnje družstvo, které opkovně neo hruým způsoem nrušilo průěh soutěže; n návrh hlvního rozhodčího rozhodnout o zřzení družstv do turnje v jeho průěhu, pokud tímto nedojde k porušení hrího řádu II-5. Ptron soutěže 1 Ptron zjišťuje soutěž po tehniké, odorné metodiké stráne. 2 Ptron určí osou grnt turnje, který zodpovídá z splnění povinností ptron, vyplývjííh z hrího řádu propozi. 3 Ptron je zejmén povinen:

4 d jmenovt hlvního rozhodčího turnje; z podmínek vyhlášenýh v propoziíh zjistit hrí souprvy; po dohodě zjistit pro pořdtele i pro kždé družstvo lektorskou podporu; zjistit pro kždé utkání rozhodčího hodiny; 4 Ptron má spolu s pořdtelem výhrdní právo n komerční využití turnje. Č l á n e k I I I. - P r v i d l s o u t ě ž e III-1. Rozpis soutěže losování 1 Turnj se hrje systémem kždý s kždým (round roin), s ohledem n počet přihlášenýh ude při losování stnoven počet kol. 2 Z losování soupeřů n turnji odpovídá hlvní rozhodčí, rozlosování jednotlivýh kol je jednoznčně dáno Shurigovými tulkmi. 3 Po vylosování turnje ude ředitelem soutěže vyhlášen rozpis jednotlivýh kol. Pro kždé kolo ude vymezeno čsové rozmezí, v němž udou uskutečněn všehn utkání dného kol. III-2. Předpis k sehrání utkání 1 Družstvo uvedené v rozlosování n prvním místě je družstvem je hostitelem utkání. V přípdném odvetném utkání si družstv roli hostitele host vymění. 2 Hostitelský tým zjistí prostory pro utkání dohodne s hosty termín utkání. Termín místo utkání oznámí ptronovi turnje nejméně týden předem. 3 Hostitel má n první dese černé kmeny. Dále se rv kmenů střídá (n druhé dese ílé kmeny, n třetí dese černé kmeny td.). 4 Utkání se hrje n všeh deskáh podle stejnýh prvidel, se stejným herním čsem stejnou velikostí komi. 5 Po skončení utkání předloží kpitáni rozhodčímu zápis o utkání. V zápise musí ýt uvedeny sestvy oou družstev, výsledky n jednotlivýh deskáh, elkový výsledek podpisy oou kpitánů. 6 Výsledky prtií odehrnýh n jednotlivýh deskáh se sčítjí součet těhto odů tvoří skóre. 7 Pokud se soupeři nedohodnou n termínu utkání ve vymezeném čsovém rozmezí, prohrávjí oě družstv kontumčně n všeh deskáh.

5 III-3. Hodnoení výsledků 1 Z vyhrné utkání se družstvu počítjí 2 ody, z remízu 1 od z prohrné utkání 0 odů. O pořdí družstev rozhoduje postupně: d elkový součet zápsovýh odů; součet skóre ze všeh zápsů; výsledky vzájemnýh zápsů družstev; výsledek proti vítěznému družstvu, dále proti druhému, třetímu td. Č l á n e k I V - P r v i d l p r t i e IV-1. Prvidl vlstní hry 1 Pro hru se používjí jponská prvidl hry s odhylkmi při dohrávání spornýh přípdů (tzv. česká prvidl hry go). IV-2. Prvidl hování u prtie 1 V průěhu prtie není hráčům ni přihlížejíím dovoleno: nlyzovt n jiné dese neo n elektronikém zřízení soutěžní prtii; žádt o rdu jiné hráče; rdit jiným hráčům v průěhu jejih prtie. d odvádět pozornost hráčů od prtie neo je jkkoliv jink vyrušovt; e jkkoliv ovlivňovt izí prtii. 2 Kmenů (i v miskáh) desky se smí v průěhu prtie dotýkt pouze hráči dné prtie, přípdně rozhodčí. 3 V přípdě, že si kdokoliv povšimne porušení prvidel, informuje rozhodčího, nikoliv hráče dné prtie. 4 Th zhrný podle prvidel je nevrtný v okmžiku, kdy se hráč přestne kmene položeného n desku dotýkt. 5 Nepřiměřeně dlouhé držení ruky, jiné části těl neo předmětu nd deskou je pokládáno z rušení soupeře. 6 Hráčům je zkázáno vret zpět své thy (kromě přípdu, kdy se jedná o nemožný th).

6 IV-3. Zhájení, průěh kone prtie 1 Prtie zčíná v předem stnoveném čse. Čs pro zhájení prtie může ýt změněn pouze rozhodčím neo dohodou kpitánů. 2 Pokud v čse zhájení prtie není přítomen ni jeden z hráčů, jsou spuštěny hodiny černého. Hodiny ílého se nství stejně jko hodiny černého v okmžiku příhodu prvního z hráčů. 3 Hráč prohrává prtii, pokud se k prtii doství ž po víe než jedné hodině od určeného zčátku prtie, přípdně po uplynutí zákldního čsu n prtii, pokud je krtší než 1 hodin. Pokud tkto přijdou pozdě o hráči, rozhodčí prohlásí prtii z prohrnou pro o hráče. 4 Prtii je možné ukončit pouze: vzdáním se jednoho z hráčů; určením vítěze počítáním; překročením čsového limitu hráče; d rozhodnutím rozhodčího. 5 Komi je zpočteno do skóre prtie ž n závěr prtie při počítání. 6 Zznmenání výsledku prtie neo jeho oznámení rozhodčímu je povinností toho hráče, který prtii vyhrál, přípdně oou soupeřů, pokud prtie skončil jink než vítězstvím jednoho z nih. 7 Protesty proti výsledku prtie musí ýt předloženy rozhodčímu nejpozději před konem utkání. IV-4. Měření čsu 1 Všeoeně pltné prinipy: Kždý hráč má předem určený čsový limit n prtii. Čs spotřeovný hráčem n provedení thu je zznmenáván speiálními hodinmi se dvěm čsovými jednotkmi, které umožňují sledovt hráčovu spotřeu čsu vymezeného n prtii signlizovt překročení čsovýh limitů. Kždý hráč mčká hodiny po dokončení svého thu, tím zství svou zároveň spustí soupeřovu jednotku. d Hráčům je zkázáno jkkoliv uprvovt čs, který hodiny ukzují. e Hodiny mohou ýt zstveny pouze rozhodčím (přípdně n jeho pokyn) neo hráčem v některýh přípdeh v čsové tísni. f Hráč hrjíí ílými má právo zvolit, n které strně desky udou hodiny umístěny. g Hodiny hráč mčká stejnou rukou, kterou pokládá kámen n desku.

7 2 Zákldní čs: Hodiny černého jsou spuštěny v čse určeném rozhodčím. Při překročení zákldního čsu hráč prohrává prtii. 3 Čsová tíseň: Čsová tíseň zčíná v okmžiku, kdy má hráč n hodináh méně než 5 minut zákldního čsu. Je-li lespoň jeden z hráčů v čsové tísni, pk 1 smějí o hráči hrát svůj th ž poté, o soupeř zmáčkne hodiny; 2 psovt lze pouze zřetelným pronesením slov "pss". Nelze psovt pouhým zmčknutím hodin. Hráč v čsové tísni smí zstvit hodiny v následujííh přípdeh: 1 odhází-li vyhledt rozhodčího z účelem řešení sporu. Tento důvod oznámí soupeři. 2 he-li odejít n toletu (mx. dvkrát n 5 minut v průěhu elé prtie). 3 vyírá-li tři víe zjtů. IV-5. M i m o ř á d n é p ř í p d y 1 Když hráč hrje se šptnou rvou kmenů neo s nesprávným hndipem přijde se n to před čtvrtým them, pk se prtie zhájí znovu. Pokud je čtvrtý th již zhrný, v prtii se pokrčuje výsledek je rán, jko kdyy prtie proíhl podle správného rozlosování rvy kmenů. 2 Pokud je hráč n pohyáh o umístění právě zhrného kmene, může n soupeři poždovt jednoznčné umístění kmene. 3 Úmyslné hrní nepřípustného thu je posuzováno jko porušení prvidel hování hráče u prtie. 4 Úmyslné neo opkujíí se zničení odehrné pozie je posuzováno jko porušení prvidel zásd hování u prtie. Č l á n e k V S p o r y p ř e s t u p k y 1 Nstne-li v průěhu prtie mimořádný přípd neo spor, musí hráči zvolt rozhodčího. 2 Rozhodčí v přípdě řešení sporu může zstvit hodiny. 3 Rozhodčí může nhrdit čs uplynulý ěhem řešení sporu v okmžiku onovení hry.

8 4 Z přestupky hráče proti ustnovením hrího řádu z opkovné neo hrué porušení zásd hování u prtie může rozhodčí udělit tyto postihy: npomenutí hráče; kontume prtie; návrh n vyloučení hráče z turnje; 5 Z přestupky týmu proti ustnovením hrího řádu či rozpisu soutěže může rozhodčí udělit tyto postihy: npomenutí týmu; kontume utkání; návrh n vyloučení týmu z turnje; 6 Proti rozhodnutí rozhodčího může kpitán týmu po skončení utkání vznést námitku. Č l á n e k V I N á m i t k y 1 Při porušení neo nedání ustnovení uvedenýh v tomto hrím řádu lze podt námitky. Námitky mohou ýt podány rovněž proti hyám rozhodčího. 2 Podáním námitek se ž do doy vyřízení přípdu nemění výsledek dosžený v utkání. Pokud jsou námitky podány před zhájením utkání, nemjí odkldný účinek pokud jde o dou zhájení. 3 Námitky se podávjí písemně hlvnímu rozhodčímu turnje to do 3 provníh dnů od vzniku důvodu (rozhoduje dtum poštovního rzítk). 4 Námitky musí ýt podloženy peněžitým vkldem, ve výši 1000 Kč. Vkld se poukzuje n účet pořdtele do 7 dnů od dt podání námitky. 5 Do zhájení projednávání lze námitku vzít zpět, popltek se v tkovém přípdě vrí. 6 O námitkáh rozhodne rozhodčí komise složená z ředitele turnje, grnt turnje hlvního rozhodčího do 14 dnů po održení veškerýh mteriálů zplení vkldu dle odst. 4. Pokud komise dojde k názoru, že ke správnému vyřešení námitek je tře osoní účsti strn, může je k jednání povolt, to n jejih nákldy. Nedoství-li se strn k jednání, projednjí se námitky i ez její účsti. 7 Je-li námitkám vyhověno, yť jen částečně, vrí se vkld v plné výši nmítjíímu. Jsou-li námitky zmítnuty, propdá vkld ve prospěh pořdtele. 8 Rozhodnutí o námite předá rozhodčí komise písemně zúčstněným strnám.

9 9 Rozhodčí komise je oprávněn zhájit šetření o dodtečně zjištěnýh nedosttíh soutěže (niž yly podány námitky) přípdně rozhodnout o změně výsledku či o postihu, zjistí-li, že došlo k porušení tohoto hrího řádu. 10 Rozhodnutí rozhodčí komise je konečné. Č l á n e k V I I - Z á v ě r e č n á u s t n o v e n í 1 K výkldu tohoto hrího řádu je oprávněn grnt turnje. 2 V přípdeh, které tento hrí řád neřeší, rozhoduje příslušný rozhodčí. 3 V odůvodněném přípdě může ředitel turnje po dohodě s grntem rozhodnutí rozhodčího změnit.

Soubor otázek pro písemnou část zkoušky - test

Soubor otázek pro písemnou část zkoušky - test Souor otázek pro písemnou část zkoušky - test Dílčí kvlifike 1 Strážný J.2.1.99 Aplikování právníh zákldů ezpečnostní činnosti skupin otázek Ústvní právo zákon č. 1/1993 S., Ústv České repuliky, č. 2/1999

Více

Soutěžní řád Šachového svazu České republiky

Soutěžní řád Šachového svazu České republiky Soutěžní řád Šachového svazu České republiky Článek 1. - Základní ustanovení 1.1. Soutěžní řád Šachového svazu České republiky (dále jen SŘ) stanoví základní podmínky organizace a řízení šachových soutěží

Více

STRÁŢNÝ Mgr. Petr Flajšar Soukromá střední odborná škola Hranice, s.r.o., Jaselská 832, 753 01 Hranice

STRÁŢNÝ Mgr. Petr Flajšar Soukromá střední odborná škola Hranice, s.r.o., Jaselská 832, 753 01 Hranice STRÁŢNÝ Mgr. Petr Fljšr Soukromá střední odorná škol Hrnie, s.r.o., Jselská 832, 753 01 Hrnie JUDr. Břetislv Veselý externí expert Hrnie 2011 Stráţný studijní texty Mgr. Petr Fljšr Soukromá střední odorná

Více

Modelový test 1. č e s k ý j a z y k. www.telc.net

Modelový test 1. č e s k ý j a z y k. www.telc.net Modelový test 1 č e s k ý j z y k B1 www.tel.net OBSAH Pokyny pro účstníky kurzu 3 Přehled o zkouše 4 Písemná zkoušk 5 Čtení s porozuměním 6 Jzykové prvky 12 Posleh 15 Písemný projev (dopis) 19 Odpovědní

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA PEDAGOGICKÁ Ktedr sociálních studií speciální pedgogiky Studijní progrm: Studijní oor: Kód ooru: Sociální práce Sociální prcovník 7502R022 Název klářské práce: NÁHRADNÍ

Více

ČÁST 2 Hlavy A, B a C JAR-FCL 3 IEM FCL 3, A, B & C PŘÍRUČKA CIVILNÍHO LETECKÉHO LÉKAŘSTVÍ JAA

ČÁST 2 Hlavy A, B a C JAR-FCL 3 IEM FCL 3, A, B & C PŘÍRUČKA CIVILNÍHO LETECKÉHO LÉKAŘSTVÍ JAA ČÁST 2 Hlvy A, B C JAR-FCL 3 IEM FCL 3, A, B & C PŘÍRUČKA CIVILNÍHO LETECKÉHO LÉKAŘSTVÍ JAA KAPITOLA 1 VŠEOBECNĚ - KONCEPCE ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI K LÉTÁNÍ, LETECKO LÉKAŘSKÉ VYŠETŘENÍ, KONCEPCE HODNOCENÍ

Více

Výroční zpráva skupiny CE GROUP

Výroční zpráva skupiny CE GROUP 07 08 09 10 11 Výroční zpráv skupiny CE GROUP hlvní člen skupiny CE GROUP dlší členové skupiny CE GROUP skupin CE GROUP výroční zpráv 2009 Osh 1. Zpráv předstvenstv 9 2. PŘEDSTAVENÍ Předstvení skupiny

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD STOLNÍHO TENISU

SOUTĚŽNÍ ŘÁD STOLNÍHO TENISU Česká asociace stolního tenisu SOUTĚŽNÍ ŘÁD STOLNÍHO TENISU (včetně Registračního, Přestupního a Disciplinárního řádu) platný od 15. května 2012 1 Česká asociace stolního tenisu vydává novelizovaný Soutěžní

Více

Český svaz ledního hokeje SOUTĚŽNÍ A DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD

Český svaz ledního hokeje SOUTĚŽNÍ A DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD Český svaz ledního hokeje SOUTĚŽNÍ A DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD Schváleno konferencí ČSLH dne 26.6.2010 OBSAH Článek Hlava I. Základní ustanovení 101-104 Hlava II. Organizace soutěží části : Řízení soutěží 201-202

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD Vydal: Výkonný výbor ČNS Schválil: Valná hromada ČNS Platnost od: 2.3.2014

SOUTĚŽNÍ ŘÁD Vydal: Výkonný výbor ČNS Schválil: Valná hromada ČNS Platnost od: 2.3.2014 SOUTĚŽNÍ ŘÁD Vydal: Výkonný výbor ČNS Schválil: Valná hromada ČNS Platnost od: 2.3.204 Obsah: VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ...4. Forma činnosti...4.2 Organizace a řízení soutěží...4.3 Kategorie soutěží...4.4 Druhy

Více

ZÁKONÍK BLMF. Oficiální znak soutěže. Oficiální logo soutěže. (organizační směrnice a řády pro 8. ročník soutěže 2012/13)

ZÁKONÍK BLMF. Oficiální znak soutěže. Oficiální logo soutěže. (organizační směrnice a řády pro 8. ročník soutěže 2012/13) ZÁKONÍK BLMF Oficiální znak soutěže Oficiální logo soutěže (organizační směrnice a řády pro 8. ročník soutěže 2012/13) (začátek platnosti 23. 8. 2007) (poslední platná aktualizace 15. 9. 2012) Zákoník

Více

VŠEOBECNÁ SPORTOVNÍ PRAVIDLA UŠO

VŠEOBECNÁ SPORTOVNÍ PRAVIDLA UŠO VŠEOBECNÁ SPORTOVNÍ PRAVIDLA UŠO Definice - základní pojmy Organizátoři, pořadatelé jsou fyzické nebo právnické osoby pověřené UŠO organizací soutěží. Terč - všechny hrací segmenty včetně nulového pole

Více

NÁVOD K OBSLUZE PŘÍSTROJ NA ČIŠTĚNÍ ODPADŮ AUTOPÉRO1

NÁVOD K OBSLUZE PŘÍSTROJ NA ČIŠTĚNÍ ODPADŮ AUTOPÉRO1 ZÁRUČNÍ LIST 1. N výroky UNI-MAX je poskytován záruk v déle 24 měsíů od dt prodeje dle očnského zákoníku neo v déle 12 měsíů dle ohodního zákoníku vzthuje se n prokázné vdy mteriálu či vdy výroy. Jiné

Více

Word praktická cvičení

Word praktická cvičení Předmět: Ročník: Vytvořil: Dtum: Informční.. Ing. Andre komunikční (podle ooru Květen 03 Modrovská tehnologie změření) Název zprovného elku: Textový proesor Word prktiká vičení Word prktiká vičení Tento

Více

S T A N O V Y. LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s.

S T A N O V Y. LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s. S T A N O V Y LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s. úplné znění platné od 28. 6. 2014 1 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ČLÁNEK 1 - ZALOŽENÍ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Akciová společnost (dále jen "společnost") byla založena dne

Více

VODÁRNY KLADNO - MĚLNÍK

VODÁRNY KLADNO - MĚLNÍK VODÁRNY KLADNO - MĚLNÍK AKCIOVÁ SPOLEČNOST S T A N O V Y úplné znění 27. května 2014 O B S A H S T A N O V Hlava I. - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 - Založení, vznik a trvání akciové společnosti 4 Čl. 2 -

Více

FOTABALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY O F S T R U T N O V 541 01 Trutnov, Na Nivách 568. Trutnov, 1. července 2012 R O Z P I S

FOTABALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY O F S T R U T N O V 541 01 Trutnov, Na Nivách 568. Trutnov, 1. července 2012 R O Z P I S FOTABALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY O F S T R U T N O V 541 01 Trutnov, Na Nivách 568 Identifikační údaje: IČO: 22882863 Bankovní spojení: KB Trutnov, č.ú.: 1070316560207/0100 E-mail: marek.pilny@centrum.cz,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední škol strojní, stvební doprvní Liberec II, Truhlářská 360/3 příspěvková orgnizce 488 880 400 red@sslbc.cz www.sslbc.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY z školní rok 2009/2010 Zprcovl : J. Folkrtová

Více

2004R0853 CS 28.10.2008 004.001 1

2004R0853 CS 28.10.2008 004.001 1 2004R0853 CS 28.10.2008 004.001 1 Tento dokument je třeb brát jko dokumentční nástroj instituce nenesou jkoukoli odpovědnost z jeho obsh B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 853/2004 ze dne

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU představenstvo společnosti Bestsport Services, a.s. se sídlem Praha 9, Českomoravská 2345/17, PSČ 190 00, IČ 242 15 171, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

00GR_AV500P_EEuro.book Page 1 Thursday, December 13, 2007 6:06 PM. AV50* Series

00GR_AV500P_EEuro.book Page 1 Thursday, December 13, 2007 6:06 PM. AV50* Series GR_AV5P_EEuro.ook Pge 1 Thursdy, Decemer 13, 27 6:6 PM AV5* Series GR_AV5P_EEuro.ook Pge 3 Thursdy, Decemer 13, 27 6:6 PM sh NASTAVENÍ Bezpečnostní zásdy...4 Instlce důležité informce ohledně instlce...5

Více

Řády ČBF. platné od 1. května 2004

Řády ČBF. platné od 1. května 2004 Řády ČBF platné od 1. května 2004 Obsah Stanovy České basketbalové federace 5 Soutěžní řád basketbalu 15 Směrnice o startu zahraničních hráčů 43 A. Start zahraničních hráčů v družstvech oddílů a klubů

Více

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divdelní fkult Ateliér divdelního mnžerství jevištní technologie Divdelní mnžerství Vývoz živého kulturního bohtství Bklářská práce Autor práce: Alexndr Ann Pátková

Více

S M L O U V A O S M L O U VĚ BUDOUCÍ. Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi těmito smluvními stranami: obchodní společnost se sídlem:

S M L O U V A O S M L O U VĚ BUDOUCÍ. Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi těmito smluvními stranami: obchodní společnost se sídlem: Níže uvedeného dne, měsíce roku byl uzvřen mezi těmito smluvními strnmi: obchodní společnost se sídlem: IČ: DIČ: zpsná zstoupen (dále jen jko budoucí strn prodávjící ) v obchodním rejstříku vedeném, oddíl,

Více

HERNÍ PLÁN. pro provozování internetové kursové sázky

HERNÍ PLÁN. pro provozování internetové kursové sázky HERNÍ PLÁN pro provozování internetové kursové sázky OBSAH článek strana 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 3 2. VYMEZENÍ POJMŮ A JEJICH VÝKLAD... 3 3. ÚČAST NA SÁZKÁCH... 5 4. KONTO, VKLADY NA KONTO A VÝBĚRY Z KONTA...

Více

Oficiální STANOVY Regionální Amatérské Florbalové Ligy RAFL 2015/2016

Oficiální STANOVY Regionální Amatérské Florbalové Ligy RAFL 2015/2016 Oficiální STANOVY Regionální Amatérské Florbalové Ligy RAFL 2015/2016 I. Základní ustanovení 1. Regionální amatérská florbalová liga (RAFL) je soutěž daného systému a pravidel florbalu v sezóně 2015/2016,

Více

STANOVY I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

STANOVY I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ STANOVY I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Úvodní ustanovení: 1) Obchodní společnost Josef Bambásek a.s., (dále jen společnost) je právnickou osobou, která vznikla zápisem do obchodního rjstříku dne 15.06.2000. 2)

Více

ke dni 4.9.2014 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ke dni 4.9.2014 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Úplné znění stanov akciové společnosti SNĚŽNÍK, a.s. ke dni 4.9.2014, založené v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb. jednorázově, zakladatelskou smlouvou. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek

Více

ŘÁDY A PRAVIDLA. 2. Struktura přebornických soutěží jednotlivců

ŘÁDY A PRAVIDLA. 2. Struktura přebornických soutěží jednotlivců ŘÁDY A PRAVIDLA I SOUTĚŽNÍ ŘÁD Platný od 1. 10. 2007 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Soutěžní řád stanoví organizaci a řízení tenisových soutěží hraných na území České republiky (dále jen ČR), včetně mezinárodních,

Více

ROZPIS_12-13_str_001-036.qxd 9.7.2012 8:02 StrÆnka 1

ROZPIS_12-13_str_001-036.qxd 9.7.2012 8:02 StrÆnka 1 ROZPIS_12-13_str_001-036.qxd 9.7.2012 8:02 StrÆnka 1 ROZPIS_12-13_str_001-036.qxd 9.7.2012 8:02 StrÆnka 2 ROZPIS_12-13_str_001-036.qxd 10.7.2012 7:21 StrÆnka 3 Fotbalová asociace České republiky o.s. ROZPIS

Více