Když ICT nefungují řízení kontinuity činností organizace 1

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Když ICT nefungují řízení kontinuity činností organizace 1"

Transkript

1 Když ICT nefungují řízení kontinuity činností organizace 1 Petr Doucek Vysoká škola ekonomická katedra systémové analýz W. Churchilla 4, Praha 3 Luděk Novák ISACA CRC Španělská 2, Praha 2 Abstrakt: Mimořádné situace, které omezují činnosti organizací, představují významné operační riziko. Pokud se jedná o kritické činnosti organizace, tak na jejich úspěšném vyřešení často závisí přežití organizace. Příspěvek obsahuje některé základní návody, jak řešit přerušení činností organizace (koncept normy BS a NIST SP ). Tento základní pohled je doplněn o řízení kontinuity činností v oblasti ICT (norma BS 25777). Kromě teoretické části, obsahuje příspěvek i zkušenosti z praktického zavádění norem britského standardu do praxe. Klíčová slova: Řízení kontinuity činností organizace (), plán obnovy po havárii (DRP), audit, mezinárodní normy. Abstract: Business continuity and related recovery activities are strong tools for support of solving of critical activities and processes for all organizations. This contribution presents three main international standards (BS 25777, BS and NIST SP ) for business continuity and for ICT continuity and disaster management. Common ideas of these standards are primary presented on theoretical dimension and in the second plan are shown practical experience by their improvement. Keywords: Business continuity management (), disaster recovery planning (DRP), audit, international standards. 1. Úvod Permanentní vývoj a inovace v oblasti podnikových informačních systémů (IS) a informačních a komunikačních technologií (ICT) vedou k integraci ICT do činností organizace a tím i na druhou stranu k rostoucí závislosti podniků i organizací na jejich funkčnosti. V současné době je téměř nepředstavitelné, aby procesy a činnosti organizací nebyly podporovány funkcemi ICT. Důležitost ICT na jedné straně představuje významný potenciál konkurenční výhody v globalizujícím se prostředí, na straně druhé představují významné operační riziko. Největším rizikem ICT je, že samy nebudou buď vůbec schopny podporovat požadované procesy, nebo je budou podporovat pouze omezeně. To znamená, že organizace, resp. všichni jejich pracovníci, kteří jsou odpovědni za průběh některého z procesů a 1 Příspěvek byl zpracován v rámci řešení grantu GAČR 201/07/0455 Model vztahů mezi výkonností podnikání, účinností podnikových procesů a efektivností podnikových procesů. SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 2/

2 Petr Doucek, Luděk Novák činností organizace, si budou muset nalézt způsoby náhradního zpracování dat a tím i stanovit jejich náhradní průběh po dobu výpadku ICT musí plánovat řízení kontinuity činností organizace. Pro odborníky a pracovníky ICT pak bude ještě následovat druhá povinnost a tou je uvedení ICT do chodu tak, aby podporovaly činnosti organizací, alespoň v původním rozsahu to znamená zajistit obnovu podpory podnikových procesů prostředky ICT. Různé pohledy na kontinuitu činností organizací odráží současná literatura [7], [12]. Jedním z nich je i širší pojetí kontinuity činností organizací: telefonické a datové komunikace, zpracování dat prostřednictvím počítačů a počítačových sítí, zajištění chodu životně důležitých zařízení (klimatizace, řízení přístupů do prostor apod.) zpracování kritických procesů organizací. [12] V dalším textu se bude zabývat zejména posledními třemi odrážkami s rozšířením pohledu na zajištění kontinuity činností v oblasti ICT. Vlastní pohled na plánování kontinuity činností organizací je v různých částech světa různý a tyto pohledy také odrážejí mezinárodní standardy, které upravují problematiku kontinuity činností v jednotlivých zemích nebo na určitých kontinentech. Základem pro tento příspěvek je pojetí, které vyšlo z nejlepších zkušeností ve Velké Británii [1], [2]. Druhým pojetím je to, které využívají organizace státní správy v USA [13]. 2. Mezinárodní přístupy k řízení kontinuity činností Při hodnocení mezinárodních pohledů na řízení kontinuity je možné rozeznat dva důležité zdroje doporučení. V současnosti nejvýznamnějším tvůrcem doporučení je mezinárodní Institut po řízení kontinuity činností (Business Continuity Institute BCI), který vyvinul a dlouhodobě rozvíjí Směrnice nejlepší praxe BCI [15]. Postavení tohoto konceptu řízení kontinuity se promítlo do britského standardu BS 25999, který se stává uznávaným schématem pro certifikaci organizací s vyzrálým systémem řízení kontinuity. Druhý pohled lze spojovat se zákonem FISMA (Federal Information Security Management Act, přijatý do právního systému USA v roce 2002), který reguluje bezpečnost amerických vládních informačních systémů. V rámci definovaných pravidel Národní institut pro standardy a technologie publikuje mnoho doporučení, která jsou určena pro zvýšení bezpečnosti vládních informačních systémů USA. Nicméně tato pravidla a doporučení jsou intenzivně využívána i pro řadu komerčních či nevládních informačních systémů. Mezi organizací NIST publikované dokumenty patří i směrnice pro řešení mimořádných a krizových situací včetně dokumentů pro řízení podpory kontinuity managementu. 1.1 Směrnice nejlepší praxe BCI Institut pro řízení kontinuity činností je odborné sdružení pracovníků, kteří se věnují problematice řízení kontinuity činností. Existující zkušenosti členů BCI, který byl založen ve Velké Británii v roce 1994, jsou soustředěny do dokumentu, který je nazýván Směrnice nejlepší praxe BCI (BCI Good Practice Guidelines GPG). Poslední verze GPG byla vydána v roce 2008 [15]. 44 SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 2/2010

3 Když ICT nefungují řízení kontinuity činností organizace Směrnice nejlepší praxe BCI má své nezastupitelné místo, které sehrává důležitou roli v rozvoji teorie řízení kontinuity. V tomto článku se jim ale věnovat nebudeme a případné zájemce odkazujeme na stránky kde je možné si po registraci dokument volně stáhnout. S ohledem na skutečnost, že z jeho základních principů je odvozen i britský standard BS 25999, se v dalším textu budeme již věnovat pouze tomuto standardu s tím, že všechna pravidla uváděná ve standardu jsou pouze zobecněním Směrnice nejlepší praxe BCI. 1.2 Normy pro řízení kontinuity Řízení kontinuity činností organizace je organizací vlastněný a řízený proces, který zakládá pro svůj účel vhodné strategie a operační rámec. Řízení kontinuity především: proaktivně zvyšuje odolnost organizace proti narušení její schopnosti dosahovat soustavy svých klíčových cílů, poskytuje vyzkoušenou metodu obnovy její schopnosti realizovat klíčové produkty a služby na stanovené úrovni a ve stanovený čas po přerušení, přináší prokazatelnou způsobilost zvládat přerušení činností organizace a chránit její reputaci a dobré jméno. Britský standard Norma BS ustavuje proces, principy a terminologii řízení kontinuity činností organizace (Business Continuity Management ). Účelem této normy je poskytnout základní podklady pro porozumění, vytváření a implementaci kontinuity činností v organizaci a tím zajistit důvěru ve vztazích organizace se zákazníky a ostatními subjekty. Zároveň umožňuje organizaci konzistentním a uznávaným způsobem hodnotit způsobilost k zajištění kontinuity činností. Celý proces kontinuity činností organizace probíhá, dle BS 25999, životním cyklem, který je znázorněn na následujícím obrázku Obr. 1. Prověřování, udržování a přezkoumání Porozumění podniku Řízení programu Vytváření a implementace odezvy Určení strategie Obr.1: Životní cyklus řízení kontinuity činností organizace Zdroj: [2] Dle normy BS 25999, se životní cyklus řízení kontinuity činností organizace skládá ze šesti následujících částí. Řízení programu umožňuje rozvíjet zajištění kontinuity činností podniku jako soustavu dílčích projektů. SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 2/

4 Petr Doucek, Luděk Novák Porozumění podniku je etapa shromažďování informací o důležitosti dílčích činností a pro jejich význam z pohledu podniku jako celku. Určení strategie stanoví přístupy ke zvýšení odolnosti podniku a způsoby reakce na krizové události. Vytváření a implementace odezvy je etapa realizace potřebných opatření a jednotlivých dílčích projektů vypracování plánů a scénářů pro krizové události. Prověřování, udržování a přezkoumání by mělo prověřit reálnost připravených plánů a postupů a vést k jejich postupnému zdokonalování. (Postup zdokonalování je podobně jako u jiné norem z oblasti řízení bezpečnosti probíhá v souladu s konceptem PDCA). Ukotvení v kultuře podniku umožňuje, aby se rozvoj kontinuity stál jednou ze základních hodnot podniku. Jádrem řízení kontinuity činností organizace je vyhledání tzv. kritických činností organizace, které jsou nezbytné pro dodávku kritických produktů a služeb klíčovým odběratelům. Jinými slovy pro účelné řízení kontinuity procesů organizace je nezbytné věnovat zvláštní pozornost pouze činnostem, které jsou důležité pro její přežití během jakékoli krize. Právě nalezení kritických produktů a služeb a jejich klíčových odběratelů určuje, které činnosti je nutné považovat za kritické v rámci řízení celé organizace. Řízení kontinuity se pak věnuje výhradně těmto kritickým činnostem. Jeho cílem je koncentrace na vše podstatné a ignorování všeho nepodstatného, což je velmi silná a revoluční myšlenka, která dodává řízení kontinuity opravdové strategické rozměry krizového řízení. NIST Ekonomika Spojených států amerických, která řeší problém kontinuity činností organizací i ICT nejdelší dobu, vychází zejména ve státním sektoru z normy NIST SP , Contingency Planning Guide for Federal Information Systems [13]. Základní koncept této normy řeší otázky systému řízení kontinuity činností podniků a státních organizací, počínaje formulací strategického záměru zajištění chodu podnikových procesů při výpadku ICT, přes tvorbu plánů (včetně plánů dílčích) až po doporučené postupy testování těchto plánů. Součástí normy jsou i části, věnující se obnově podpory podnikových procesů prostředky ICT. Všechny části normy jsou propojeny do jednoho celku, který umožňuje řešit krizové situace v organizaci včetně návaznosti na ICT. Podle zaměření rozdělují doporučení NIST SP krizové plánování na následující oblasti: Plán kontinuity organizace (Business Continuity Plan BCP) Cílem plánu je poskytnout návod organizaci, jak vykonávat svoje procesy po mimořádné události, která naruší jejich standardní výkon. Plán je navrhován ve shodě s ustanoveními Plánu kontinuity činností. Kromě toho musí brát plán v úvahu i fakt, že většina podnikových procesů je v současné době podporována informačními systémy (resp. informačními a komunikačními technologiemi) a proto jeho ustanoven bývají koordinována i s plány nouzového chodu podnikových informačních systémů. Plán kontinuity činností (Continuity of Operations Plan COOP) připravuje koncept zajištění náhradního zpracování činností organizace na jiném místě, než byla činnost původně vykonávána. Jedná se kromě jiného 46 SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 2/2010

5 Když ICT nefungují řízení kontinuity činností organizace o služby ICT. Činnosti, pro něž není potřeba měnit místo jejich výkonu, nebývají obvykle tímto plánem řešeny. Plán krizové komunikace (Crisis Communication Plan) obsahuje základní pravidla a postupy pro zajištění interní i externí komunikace v případě krizových situací. Plán ochrany kritické infrastruktury (Critical Infrastructure Protection Plan CIP) představuje souhrn politik a procedur, které slouží k ochraně a obnově technických prostředků, které byly zničeny incidentem (včetně prostředků ICT). Cílem plánu je minimalizovat rizika a zranitelnosti (efektivní působení hrozeb) těchto prostředků. Plán reakce na kybernetické incidenty (Cyber Incident Response Plan) definuje postupy, které souvisejí s řešením kybernetických útoků na prostředí informačních systémů, a obsahuje postupy pro odhalení útoků, určuje způsoby správné a vhodné reakce a postupy pro sběr důkazů. Plán obnovy po havárii (Disaster Recovery Plan DRP) se obyčejně soustředí na obnovení činností organizace po významných katastrofách či rozsáhlých haváriích. Velký význam má DRP pro informační technologie, na jejichž podpoře je obvykle závislý výkon většiny činností organizace. Plán zvládání mimořádných událostí informačního systému (Information System Contingency Plan ISCP) obsahuje postupy pro ohodnocení rozsahu škod, které byly v rámci informačního systému způsobeny neočekávanou událostí, a určení správného postupu obnovy chodu systému. Plán evakuace osob (Occupant Emergency Plan OEP) je základním nástrojem pro evakuaci osob v případech, kdy jsou ohroženy životy nebo zdraví těchto osob. Samo o sobě je krizové plánování pro mnohé organizace problémem, ale kromě toho by se měli manažeři organizací zamýšlet i nad plánováním krizových situací pro případ omezené funkčnosti nebo úplného výpadku ICT. Jejich plánování se vyznačuje dvěma hlavními rysy: není možné jej provádět bez úzké součinnosti s krizovým plánováním ostatních činností organizací (je zde jedno, jedná-li se o procesy hlavní nebo vedlejší), protože ICT jsou fenoménem, který prostupuje celou organizací, má určité specifické vlastnosti, které jsou právě dány možnostmi technologií např. přesun zpracování dat a tím i podpory činností organizace do jiné lokality, možnost zpracovávat data na zapůjčené technice nebo zpracování dat formou outsourcingu. 3. Specifické požadavky na řízení kontinuity činností ICT Z pohledu norem pak na požadavky BS úzce navazuje norma BS 25777, která se soustředí na specifika spojená s řízení kontinuity službami ICT, na kterých je dnes řízení kontinuity činností organizace většinou silně závislé. Snahou je sladění přístupů a řízení kontinuity služeb IT tak, aby byly efektivně a spolehlivě naplněny potřeby podniku. Řízení kontinuity činností ICT se opírá o šest následujících principů. SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 2/

6 Petr Doucek, Luděk Novák Chránit ochrana prostředí ICT vůči incidentům, selháním a přerušením chodu zvyšováním odolnosti služeb ICT je základem pro udržování potřebné úrovně dostupnosti. Odhalovat zjištění incidentu v počátečním stádiu omezuje škody a dopady incidentu, snižuje míru úsilí, kterou je potřeba vynaložit pro obnovení chodu ICT. Reagovat volba nejvhodnějšího způsobu odezvy znamená nejúčinnější postup obnovy chodu IT a snižuje rozsah výpadku služeb ICT. Naopak špatný postup obnovy podřadného incidentu může přerůst ve vážné problémy. Obnovit použitím přiměření strategie oživení chodu ICT zajistí očekávaný rámec obnovení chodu služeb a udržení požadované kvality dat. Pochopení priorit při oživování služeb ICT dovolí přednostní obnovení kritických služeb a odložení méně zbytných činností na pozdější dobu. Provozovat je možný chod ICT v nouzovém režimu, který zajistí poskytování kritických služeb s omezením výkonových parametrů apod. Navrátit Navržení postupů pro dotažení návratu chodu ICT do stavu, který byl před bezpečnostním incidentem a kdy jsou služby ICT schopny podporovat běžný chod organizace. Řízení kontinuity činnosti ICT je úzce spojeno s řízením kontinuity činností celé organizace, což je zachyceno na Obrázek 2. Ukotvení řízení kontinuity Prověřování, udržování a přezkoumání Porozumění podniku Řízení programu Vytváření a implementace odezvy Určení strategie Prověřování, testování, udržování a přezkoumání Porozumění požadavkům na kontinuitu ICT Řízení programu kontinuity ICT Vytváření a implementace strategie kontinuity ICT Určení strategie kontinuity ICT v kultuře podniku Obr.2: Vztah mezi řízením kontinuity činností podniku a řízením kontinuity ICT Zdroj: [1] V současné době je na základě britského standardu BS připravována nová mezinárodní norma ISO/IEC Směrnice pro připravenost ICT na (Guidelines for ICT Readeness For Business Continuity [11]). Norma je postavena na společném manažerském konceptu PDCA [4]. Jejím cílem je připravit organizaci na zavedení systému. 48 SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 2/2010

7 Když ICT nefungují řízení kontinuity činností organizace Obr.3: Znázornění procesu IRBC v konceptu PDCA Zdroj: [11] Samotná norma, jak již její identifikace ukazuje, patří do rodiny norem ISO/IEC a jej její integrální součástí. Vychází z tvorby systému řízení bezpečnosti informací (ISMS) v organizaci a sama se věnuje jedné jeho části. Připravenost ICT organizací na (ICT Readeness For Business Continuity IRBC) představuje pro mnohé organizace základ při zavádění, ISMS a systému řízení a řešení bezpečnostních incidentů [5]. Příprava plánu pro připravenost na je prvním krokem při přípravě prakticky ve všech organizacích. Účinnost i účelnost systému je velmi často závislá na předem zhotoveném plánu připravenosti, který zajistí, aby svých cílů organizace dosahovala i v případě výpadků svých činností. Vlastní přípravenost a příprava na ni představuje proces, jehož cílem predikovat a řídit nežádoucí jevy (incidenty) v oblasti ICT, které mohou ohrozit chod organizace např. formou omezení nebo přerušení dodávky ICT služby. A na základě analýzy zajistit preventivní ochranu před nimi. Tím systém IRBC podporuje, neboť zajistí, že dodávky ICT služeb mohou být obnoveny v požadované úrovni a v čase, který schválila celá organizace, včetně odběratelů těchto služeb. 4. Zkušenosti s budováním systému řízení kontinuity činností Tolik z šedivého stromu teorie a dikce mezinárodních norem, nyní se podívejme, jak se uvedené normy používají v praxi a s jakými způsobem je můžeme aplikovat. Pro ukázku problémů jsme vzhledem k omezenému prostoru příspěvku zvolili dva následující příklady. SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 2/

8 Petr Doucek, Luděk Novák 4.1 Cíle a priority Klíčovým principem je snaha určit kritické prvky a procesy organizace a to z hlediska klíčových produktů a služeb, které organizace vytváří, a z hlediska kritických zainteresovaných stran např. nejvýznamějších zákazníků. Stanovení kritičnosti je dano stutečností, zda je daná organizace schopna výpadek určitého produktu či odběratele rozumně překonat či nikoli. Realizace tohoto jednoduše daného principu v praxi není vůbec jednoduchá, protože vyžaduje značný předhled o interních činostech organizace, o jejích prioritách a o významu nejen hlavních i vedlejších a podpůrných procesů pro dosahování soustavy cílů orgnaizace. Často se stává, že organizace dobře nezná svoje klíčové produkty nebo prioritní zákazníky. Bez těcho znalostí není možné vytvořit dobré plány, protože se musí soustřeďovat pouze na podstatné skutečnosti a nepodstatné pochopitelně zcela ignoruje. Ve svém důsledku to znamená, že může fungovat pouze u organizací, které jsou si vědomy svého postavení, znají svoje klíčové produkty a vědí, kdo jsou jejich prioritní zákazníci. Nezanadbatelným přínosem implemantace je hledání business podstaty organizace, které nemá vliv pouze na řízení kontinuity, ale významně ovlivňuje i priority v běžném manažerském rozhodování. V tomto směru je zajímavé, že většina implementací, u kterých probíhala formální certifikace souhlasu s BS 25999, měla problémy právě v určení rozsahu. Jinými slovy dané organizace měly problém správně určit, co je jejich business podstatou. V tomto směru může mít zavádění nedozírné následky na skutečné řízení organizace i mimo sféru krizových situací. Uvědomění si business podstaty je největším přínosem, který se promítá i do dalších priorit každodenního řízení. Testování a prověřování. 1.2 Prověřování a testování Další praktickou zkušeností je skutečnost, že existuje nizké povědomí o možnostech testování a prověřování. Často se setkávám s názorem, že prověřit nelze, protože nikdo neodsouhlasí riziko možných následků spojených se zastavením chodu organizace. Tyto názory jsou hodně dány tím, že lidé neznají možnosti ověřování. Podle vzrůstající složitosti jsou způsoby prověřování rozděleny do následujících katagorií: Nácvik u stolu jedná se o prověření smyslupnosti plánů, které provádí autor případně další jeho spolupracovníci např. u plánů datového centra by byla prověřována úplnost činností spojených se spuštěním záložního prostředí a jejich rámcová časová náročnost. Cvičné procházení plánů je vyšší formou, při které jsou do testování plánů zapojeny prověrky schopností vzájemné komunikace různých útvarů organizace. Pro případ datového centra to znamená modelování komunikace s odpovědnými pracovníky koncových uživatelů a prověření jejich reakcí spojených se schopnostmi nouzového zpracování dat. Simulace je modelování možných forem havárií s tím, že v rámci cvičení jsou simulovány všechny potřebné činnosti např. při nácviku jsou činnosti spojené s aktivovánním datového centra pouze simulovány (činnosti nejsou 50 SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 2/2010

9 Když ICT nefungují řízení kontinuity činností organizace reálně prováděny) a snahou je spíše prověřit dostupnost potřebných nástrojů a přípravenost zúčastněných osob. Nácvik kritických činností aktivace vybraných důležitých činností spojených s, při jejichž procvičování nesmí dojit k ohrožení chodu organizace např. reálné prověření plánů pro spuštění záložního datového centra bez toho, aniž by došlo k jeho provoznímu použití. Úplný nácvik celého plánu rozsáhlé cvičení, které prověřuje všechny aspekty tj v případě datového centra by bylo primární datové centrum vypnuto a v rámci testů bylo nutné převést všechny operace do záložního prostředí a poté zpět na primární technologie. Uvedené rozdělení prověrek podle náročnosti je důležitým vodítkem pro přípravu odpovídajícího rozsahu testů. Je zřejmé, že úplný nácvik je vysoce náročnou a často i rizkovou záležitostí. To ale neznamená, že organizace nemohou využít méně náročné možnosti tak, aby měly rozumnou záruku, že jsou jejich plány racionální a opírají se o reálné možnosti. Dalším důležitým momentem je skutečnost, jak koncipovat plány tak, aby je bylo možné prověřovat a testovat. Pouhý výčet činností nebývá v tomto směru dostatečným podkladem. V řadě případů je potřeba doplnit potřebné aktivity o upřesnění závislostí mezi jednotlivými činnostmi plánu a o jejich náročnost na zdroje lidské a zejména časové. Pouze tímto způsobem mohou vzniknout plány, u kterých je možné ověřit zda v plánu uvedené aktivity odpovídají stanoveným cílům pro obnovení činností a tím i k zajištění výkonu kritických činností organizace. 5. Závěry Moderní organizace v současném ekonomickém prostředí musí být připraveny na plnění svých závazků vůči odběratelům a tím i k plnění hlavních procesů bez ohledu na to, jaké nastaly podmínky. Mimořádné události, bezpečnostní incidenty a další události, které mohou narušit jak chod hlavních procesů organizací, tak i jejich podporu prostřednitcvím ICT a tím mohou významně ohrozit i samotnou existenci organizace. K mimořádným situacím musí vedení organizací přistupovat s rozmyslem a po dobré přípravě. Hlavní náměty, jak řešit tyto situace, jsou uvedeny v doporučených mezinárodních normách BS 25999, BS a NIST: SP Kdybychom uvedená doporučení značně zjednodušili, tak se dopracujeme k podstatě řízení kontinuity organizace, kterou je možné spojit s frází Šteští přeje připraveným. V tomto duchu je vhodné a žádoucí, aby si každý občas udělal nějakou představu o tom, jak bude schopen fungovat v případě mimořádných událostí, kdy se nebude možné spolehnout na výkon některých prograsů organizace. Složitost pro organizace bývá v tom, že je potřeba sladit činnosti více pracovních týmů, oddělení nebo i divizí a to vyžaduje rozumnou míru přípravy. A navíc, když využijeme existující zkušenosti schromážděné v mezinárodních normách, nemusíme řadu věcí sami objevovat, čož bývá velmi nákladné a neefektivní.při řízení kontinuity je důležité ještě nezapomínat na další věc a to je skutečnost, že bychom měli řešit zcela mimořádné situace, ve kterých se jedná o přežití dané organizace. Tomu je potřeba podřídit i zvolené přístupy a priority. Ne vždy opravdu potřebujeme všechny organizační prvky a pohodlí, na které jsme zvyklí z běžného života organizace. Správné určení kritických prvků organizace a jejich minimální úrovně SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 2/

10 Petr Doucek, Luděk Novák činností je pro řízení kontinuity klíčové. Nalezení této podstaty organizace nicméně nebývá zcela bez obtíží a vyžaduje poměrně značné úsilí, které se ale vyplatí. 6. Literatura [1] BS 25777: 2008 Information and communications technology continuity management Code of practice. [2] BS 25999: 2007 Business continuity management. Specification. [3] DOUCEK, P., NOVÁK, L.: Systém řízení bezpečnosti informací mezinárodní normy a zkušenosti z praxe. Praha In: Role IT v době dynamických změn [CD-ROM]. Praha : Oeconomica, 2009, s ISBN [4] DOUCEK, P., NOVÁK, L., SVATÁ, V.: Řízení bezpečnosti informací, Professional Publishing 2008, ss. 239, ISBN [5] ČSN ISO/IEC 27001:2006, Informační technologie Bezpečnostní techniky Systém managementu bezpečnosti informací Požadavky. [6] ČSN ISO/IEC 27002:2006, Informační technologie Soubor postupů pro management bezpečnosti informací. [7] HILES, A.(ed.): The Definite Handbook of Business Continuity Management, John Wiley and Sons, Inc., 2008, ISBN [8] ISO/IEC 27006: 2007 Information technology Security techniques Requirements for bodies providing audit and certification of information security management systéme [9] ISO/IEC 27007: 2008 Information technology Security techniques Guidelines for security management systems auditing [10] ISO/IEC 24762: 2008 Information technology Security techniques Guidelines for information and communication technology disaster recovery services. [11] ISO/IEC Information Technology Security Techniques Giudelines for ICT Readness For Business Continuity. 1st CD [12] MYERS, K., N.: Business Continuity Strategies, Protection Against Unplanned Disaster, John Wiley and Sons, Inc., 2006, ISBN [13] NIST: SP , rev. 1, Continegency Planning Guide for Federal Information Systems, draft, NIST, 2009, [14] SNEDAKER,S.: Business Continuity and Disaster Recovery Planning for IT Professionals, Syngress Publishing, Inc., 2007, ISBN [15] Business Continuity Institute Good Practice Guidelines, BCI 2008, , Internet: SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 2/2010

Audit outsourcingu ICT služeb v bankovním prostředí

Audit outsourcingu ICT služeb v bankovním prostředí Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií Audit outsourcingu ICT služeb v bankovním prostředí Diplomová práce Autor: Rostislav Cendelín Informační technologie

Více

Bezpečnostní audit IT ve společnosti Popron systems s.r.o

Bezpečnostní audit IT ve společnosti Popron systems s.r.o Bezpečnostní audit IT ve společnosti Popron systems s.r.o Security audit of IT in Popron systems ltd. Bc. Aleš Klabal Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Tato práce podává komplexní přehled o teorii a praxi

Více

Bankovní institut vysoká škola Praha. Diplomová práce

Bankovní institut vysoká škola Praha. Diplomová práce Bankovní institut vysoká škola Praha Využití ITIL pro zavedení procesu řízení změn Diplomová práce Ondřej Kopecký Duben 2011 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informačních technologií Využití

Více

PŘÍLOHA Č. 2 OVĚŘENÍ STAVU INFORMAČNÍ BEZPEČNOSTI Řízení bezpečnosti ICT Centra pro regionální rozvoj ČR Ověření stavu informační bezpečnosti Obsah 1 Úvod...5 1.1 Hlavní očekávání zadavatele...5 1.2 Klíčová

Více

STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ ICT V PODNIKU

STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ ICT V PODNIKU STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ ICT V PODNIKU Radim Dolák 1, Martin Miškus 2 1 Slezská univerzita, Obchodně podnikatelská fakulta, Univerzitní nám. 1934/3, 733 40 Karviná Email:dolak@opf.slu.cz 2 Slezská univerzita,

Více

CRITICAL INFRASTRUCTURE AND PRINCIPLES FOR THEIR SAFETY

CRITICAL INFRASTRUCTURE AND PRINCIPLES FOR THEIR SAFETY KRITICKÁ INFRASTRUKTURA A ZÁSADY PRO JEJÍ BEZPEČNOST DANA PROCHÁZKOVÁ CRITICAL INFRASTRUCTURE AND PRINCIPLES FOR THEIR SAFETY ABSTRAKT: Článek shrnuje poznatky důležité pro bezpečnost kritické infrastruktury.

Více

NÁSTROJE PRO ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNÉ ORGANIZACE TOOLS FOR SAFE ORGANISATION ENSURING

NÁSTROJE PRO ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNÉ ORGANIZACE TOOLS FOR SAFE ORGANISATION ENSURING NÁSTROJE PRO ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNÉ ORGANIZACE TOOLS FOR SAFE ORGANISATION ENSURING Dana PROCHÁZKOVÁ prochazkova.dana@ujak.cz Abstract To ensure the safe organisation with a potential do develop sustainable

Více

Zavedení proaktivního přístupu v poskytování služeb zákazníkům do organizace

Zavedení proaktivního přístupu v poskytování služeb zákazníkům do organizace MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA INFORMATIKY Zavedení proaktivního přístupu v poskytování služeb zákazníkům do organizace DIPLOMOVÁ PRÁCE Bc. Jiří Sláma Brno, 2014 Prohlášení Prohlašuji, že tato práce je

Více

DNV Akademie Naše zkušenosti pro Váš růst

DNV Akademie Naše zkušenosti pro Váš růst DNV Akademie Naše zkušenosti pro Váš růst KATALOG KURZŮ 2014 Vítejte v DNV GL Akademii DNV GL Akademie Vám prostřednictvím široké nabídky kurzů pomáhá získat nové zkušenosti, poučit se z chyb jiných a

Více

Informace a využití výpočetní techniky. v managementu jakosti

Informace a využití výpočetní techniky. v managementu jakosti Informace a využití výpočetní techniky v managementu jakosti Výstup z projektu podpory jakosti č. 5/16/2004 Autor: Otakar Král a kol. Národní informační středisko pro podporu jakosti Praha 2004 Publikace

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Studijní program: Aplikovaná informatika Obor: Informační systémy a technologie Diplomant: Vedoucí diplomové

Více

ZAVÁDĚNÍ SYSTÉMU ŘÍZENÍ KVALITY VE VYBRANÉM PODNIKU A JEHO POSOUZENÍ

ZAVÁDĚNÍ SYSTÉMU ŘÍZENÍ KVALITY VE VYBRANÉM PODNIKU A JEHO POSOUZENÍ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management ZAVÁDĚNÍ SYSTÉMU ŘÍZENÍ KVALITY VE VYBRANÉM PODNIKU A JEHO POSOUZENÍ

Více

STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTI STRATEGIC SAFETY MANAGEMENT

STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTI STRATEGIC SAFETY MANAGEMENT PŘÍSPĚVKY THE SCIENCE FOR POPULATION PROTECTION 2/2013 STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTI STRATEGIC SAFETY MANAGEMENT Dana PROCHÁZKOVÁ prochazkova@fd.cvut.cz Došlo 27. 3. 2013, upraveno 7. 6. 2013, přijato

Více

Plán obnovy majetku v územích postižených živelnou nebo jinou pohromou, který zohledňuje zajištění kontinuity kritické infrastruktury

Plán obnovy majetku v územích postižených živelnou nebo jinou pohromou, který zohledňuje zajištění kontinuity kritické infrastruktury Plán obnovy majetku v územích postižených živelnou nebo jinou pohromou, který zohledňuje zajištění kontinuity kritické infrastruktury METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO VEŘEJNOU SPRÁVU Projekt Ministerstva pro místní

Více

Projekt implementace projektového řízení do společnosti CB s. r. o. Bc. Miroslava Sochorcová

Projekt implementace projektového řízení do společnosti CB s. r. o. Bc. Miroslava Sochorcová Projekt implementace projektového řízení do společnosti CB s. r. o. Bc. Miroslava Sochorcová Diplomová práce 2012 ABSTRAKT Tématem diplomové práce je vytvoření projektu implementace projektového řízení

Více

Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO ENVIRONMENTÁLNÍ MANAGEMENT (EMS) PODLE NORMY ČSN EN ISO 14 001

Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO ENVIRONMENTÁLNÍ MANAGEMENT (EMS) PODLE NORMY ČSN EN ISO 14 001 Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO ENVIRONMENTÁLNÍ MANAGEMENT (EMS) PODLE NORMY ČSN EN ISO 14 001 Obsah 1.0 Úvod 1.1 Oblast environmentálního managementu (EMS, EMAS) 1.2 Oblast managementu bezpečnosti a

Více

NAŠE ZKUŠENOSTI PRO VÁŠ RŮST

NAŠE ZKUŠENOSTI PRO VÁŠ RŮST SAFER, SMARTER, GREENER TITULEK NAPŘÍKLAD TŘÍŘÁDKOVÝ Xxxxxxxxxxxxx Perex Pro bližší informace nás kontaktujte: DNV GL Business Assurance Czech Republic s.r.o. Thákurova 531/4 160 00 Praha 6 tel.: +420

Více

UNICORN COLLEGE. Katedra informačních technologií

UNICORN COLLEGE. Katedra informačních technologií UNICORN COLLEGE Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Zabezpečení účetních dat ve firmě WaveNet.cz, s.r.o. Autor BP: Tomáš Kasper Vedoucí BP: Ing. David Procházka, Ph.D. 0 Praha ZADÁNÍ ZADÁNÍ

Více

Systémová integrace a řízení IT 2014

Systémová integrace a řízení IT 2014 ZVLÁŠTNÍ NEPRODEJNÁ PŘÍLOHA ŘÍJEN 2014 Systémová integrace a řízení IT 2014 Nové výzvy systémové integrace Jak řízení IT ovlivňuje konkurenceschopnost Srovnání ITIL, ISO 20000 a COBIT Nové výzvy systémové

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA Studijní program: N4101 Zemědělské inženýrství Studijní obor: Agropodnikání Katedra: Katedra veterinárních disciplín a kvality produktů Vedoucí

Více

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA PROJEKTOVÝ MANAGEMENT HANA BARTOŠOVÁ JAN BARTOŠ PRAHA 2011 Název: Projektový management Autor:

Více

METODIKY ŘÍZENÍ ICT: ITIL, COBIT, IT GOVERNANCE

METODIKY ŘÍZENÍ ICT: ITIL, COBIT, IT GOVERNANCE METODIKY ŘÍZENÍ ICT: ITIL, COBIT, IT GOVERNANCE Jednou z klíčových úloh systémové integrace je efektivní řízení fungování IT v podniku. V konečném důsledku se jedná o poměrně složitý proces, do kterého

Více

NÁVRH A BUDOVÁNÍ ENVIRONMENTÁLNÍHO MANAGEMENTU TEH SUGGESTION AND THE CONSTRUCTION ENVIRONMENTAL MANAGEMENT

NÁVRH A BUDOVÁNÍ ENVIRONMENTÁLNÍHO MANAGEMENTU TEH SUGGESTION AND THE CONSTRUCTION ENVIRONMENTAL MANAGEMENT VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV MANAGEMENTU FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUT OF MANAGEMENT NÁVRH A BUDOVÁNÍ ENVIRONMENTÁLNÍHO MANAGEMENTU

Více

Zavedení a aplikace EMS dle norem řady ČSN EN ISO 14001:2005. Bc. Tomáš Zajíček

Zavedení a aplikace EMS dle norem řady ČSN EN ISO 14001:2005. Bc. Tomáš Zajíček Zavedení a aplikace EMS dle norem řady ČSN EN ISO 14001:2005 Bc. Tomáš Zajíček Diplomová práce 2010 Příjmení a jméno: Zajíček Tomáš Obor: Řízení jakosti P R O H L Á Š E N Í Prohlašuji, že beru na vědomí,

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. Antonín Karásek Interní audit ve společnosti služeb Diplomová práce 2014 Interní audit ve společnosti služeb Diplomová práce Bc. Antonín Karásek Vysoká

Více

SME FIT: Business Support Programme II. SYSTÉM ŘÍZENÍ JAKOSTI PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY

SME FIT: Business Support Programme II. SYSTÉM ŘÍZENÍ JAKOSTI PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY SME FIT: Business Support Programme II. SYSTÉM ŘÍZENÍ JAKOSTI PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY 1 QMS pro malé a střední podniky Koncepce managementu kvality Historie a současné koncepce řízení kvality Historie

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE LIBEREC 2012 MATĚJ PIVRNEC TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ Katedra hodnocení textilií Studijní program: Produktový management

Více

Obecné principy řízení projektů

Obecné principy řízení projektů CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ JEZERKA O.P.S. Obecné principy řízení projektů Studijní text část 1 Komplexní vzdělávací program pro lektory zaměřený na Evropskou unii a zpracování evropských projektů

Více

Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií. Systémová integrace

Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií. Systémová integrace Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií Systémová integrace nezbytný předpoklad úspěšnosti zavádění IS/IT v podniku Bakalářská práce Autor: Jiří Nováček

Více

Časopis vychází s podporou Státního fondu životního prostředí

Časopis vychází s podporou Státního fondu životního prostředí 1 2007 Údržba a ŽP Procesní model pro ochranu kritické infrastruktury Samostatně nebo integrovaně? Čeština a předpisy ES Překlady předpisů ES Nové trendy v ŽP Změna klimatu IPPC IZR CACS Snižování emisí

Více