Zdravotně postižení lidé a zaměstnání

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zdravotně postižení lidé a zaměstnání"

Transkript

1 Zdravotně postižení lidé a zaměstnání Tato publikace vznikla díky finanční podpoře Moravskoslezského kraje prosinec 2010

2 Obsah Úvod 5 Podporované zaměstnávání 7 Podporované zaměstnávání osob s mentálním postižením 10 Agentury podporovaného zaměstnávání 13 Pracovní rehabilitace 18 Aktivní politika zaměstnanosti 24 Zaměstnávání osob se zdravotním postižením 27 Chráněné dílny v regionu Bruntál 38 Sociálně terapeutické dílny 45 Poskytovatelé v regionu Bruntál sociálně terapeutické dílny 47 Na co si dát pozor 53 Příklady dobré praxe 54 Informační zdroje 63 2

3 Úvod Tato publikace vznikla zejména z důvodu potřebnosti shromáždit a utřídit všechna možná data a informace, které souvisí se zaměstnáváním osob se zdravotním postižením pro jejich celkovou přehlednost a dostupnost pro organizace, které se činnostmi souvisejícími se zaměstnáváním či přípravou k zaměstnávání zdravotně postižených zabývají. Důležitým prvkem při zaměstnávání zdravotně postižených je podporované zaměstnávání a využívání jeho metod v přímé praxi při práci s klientem, agentury podporovaného zaměstnávání, jejichž cílem je pomoc lidem obtížně umístitelným na trhu práce se získáním a udržováním vhodného pracovního uplatnění, vhodnou formou pro pracovní uplatnění jsou také sociálně terapeutické dílny a chráněné dílny. O všech těchto formách naleznete v této publikaci informace. Pro zaměstnavatele existuje řada opatření a určitých výhod při zaměstnávání zdravotně postižených, které jsou obsaženy v zákoně o zaměstnanosti, konkrétně se touto problematikou zabývají oddělení či odbory aktivní politiky zaměstnanosti úřadů práce. Bohužel, ne každý zaměstnavatel je skutečně společensky odpovědný a ochotný umístit zdravotně postiženého člověka na pracovní místo protože jej tam skutečně potřebuje, ale jde mu zejména o využití příspěvků, které se zaměstnáním takového člověka souvisí. I tato problematika je v této publikaci řešena a najdete zde základní pravidla a upozornění, podle nichž lze rozpoznat, zda se jedná o férové zaměstnání zdravotně postiženého člověka, či zda se ho zaměstnavatel může snažit pouze využít. V této publikaci také naleznete informace o sociálně terapeutických dílnách a chráněných dílnách v regionu Bruntál (regionem rozumíme celé území bývalého okresu Bruntál), příklady dobré praxe, které jsou čerpány z vlastních zkušeností tvůrců publikace, ale také z obecně dostupných zdrojů. Jsou zde příklady dobré praxe jak z hlediska zaměstnaných zdravotně postižených osob, tak z hlediska zaměstnavatelů. Doufáme, že vám tato publikace přinese alespoň trochu ucelený pohled na zaměstnávání zdravotně postižených a obecně jinak těžko umístitelných osob na pracovním trhu. Neklademe si za cíl vytvořit vědeckou tématickou práci, naší snahou je shromáždit a zveřejnit informace o zaměstnávání zdravotně postižených, o zaměstnavatelích, kteří zaměstnávají zdravotně postižené, o problematice jejich zaměstnávání obecně. Kolektiv autorů 3

4 Podporované zaměstnávání Podporované zaměstnávání je komplex služeb, jejichž cílem je poskytnout člověku takovou podporu, aby si našel a udržel místo na otevřeném trhu práce za rovných platových podmínek. Je určeno pro zájemce znevýhodněné na trhu práce tak, že pro získání a udržení pracovního místa potřebují dlouhodobou podporu přímo na pracovišti. Podpora je poskytována podle individuálních schopností a potřeb konkrétního člověka. Od tradičních služeb v oblasti zaměstnanosti se podporované zaměstnání liší změnou v pořadí trénink - umístění na pracoviště. Zatímco u většiny tradičních metod proběhne nejprve vzdělání či rekvalifikace a teprve po něm následuje nástup na pracoviště, u podporovaného zaměstnání se vychází ze stávajících možností zájemce o práci, na základě kterých se hledá pracovní místo. K tréninku dovedností dochází až po nástupu do práce. Podporované zaměstnávání je časově omezená služba určená lidem, kteří chtějí získat a udržet si placené zaměstnání v běžném pracovním prostředí. Jejich schopnosti získat a zachovat si zaměstnání jsou přitom z různých důvodů omezeny do té míry, že potřebují individuální osobní podporu poskytovanou před nástupem do práce i po něm. Hlavním cílem podporovaného zaměstnávání je umožnit lidem z cílové skupiny získat a udržet si takové zaměstnání na otevřeném trhu práce, které odpovídá jejich zájmům, schopnostem, nadání i osobním možnostem, a zároveň odpovídá potřebám zaměstnavatele. Současně je cílem zvýšit úroveň samostatnosti uživatelů služeb - podpořit rozvoj jejich dovedností potřebných k nalezení, získání a udržení si práce, posílit jejich pracovní návyky a rozšířit zájem o profesní rozvoj. Služba podporovaného zaměstnávání je poskytována po určitou, časově omezenou dobu. Ve většině případů je to období dvou let. Službu podporovaného zaměstnávání lze využít opakovaně, pokud je to v zájmu zachování pracovního místa či nalezení místa nového. Trénink pracovníka přímo na pracovišti Dovednosti, které jsou pro dané pracovní místo požadovány, se člověk využívající služby podporovaného zaměstnání učí přímo na pracovišti, kde jsou optimální podmínky. Tím odpadají potíže spojené s přenosem dovedností z jednoho místa na druhé. Nadto trénink přímo na pracovišti podporuje sociální integraci a usnadňuje ostatním zvyknout si pracovat po boku spolupracovníků s postižením. Konkurenceschopná práce Neoddělitelnou součástí podporovaného zaměstnání je skutečnost, že pracovník s postižením dostává za stejnou práci obdobnou odměnu jako člověk bez postižení. Navíc pracovní doba odpovídá běžnému rozsahu úvazku, včetně možnosti pracovat na zkrácenou pracovní dobu. 4

5 Zaměstnání v běžném pracovním prostředí Jde o pracovní místa, kde lidé s postižením pracují mezi lidmi bez postižení, sdílí s ostatními nejenom pracovní prostor, ale spolupracují a komunikují při společně vykonávané práci. Takové prostředí umožňuje rozvoj smysluplné sociální integrace. Zaměstnání je na otevřeném trhu práce. To znamená, že většina pracovníků zaměstnavatele není znevýhodněna a nepotřebuje tedy zvláštní pomoc. Práce by měla mít stabilní charakter, pracovní poměr by měl být uzavřen na dobu neurčitou nebo s minimální dobou platnosti 6 měsíců. Dohoda o provedení práce nebo dobrovolnická činnost je akceptována jako fáze vedoucí k uzavření stabilního pracovně právního vztahu. Pracovní místo by mělo odpovídat zájmům, schopnostem, nadání i osobním možnostem uživatele služeb a současně umožňuje jeho profesní rozvoj. Člověk má příležitost na tomto pracovním místě získat nové dovednosti, může u něj dojít k pracovnímu postupu. Klient podporovaného zaměstnávání má obdobné pracovní podmínky (prostředí, vybavení, mzdu) jako ostatní pracovníci. Jde o hodnotnou a smysluplnou práci, zaměstnavatel i zaměstnanec mají z odvedené práce užitek. Klient má na pracovišti příležitost k sociálnímu uplatnění, tedy k setkávání s ostatními pracovníky nebo zákazníky a k účasti na společenských akcích organizovaných zaměstnavatelem srovnatelně s ostatními pracovníky. Průběžná poskytovaná podpora Aby bylo pracovní umístění úspěšné, je podpora zajištěna na tak dlouho, jak je potřeba (většinou dva roky). Doba trvání podpory je určována potřebami daného člověka. Pro podstatu a míru poskytované podpory jsou určující specifické potřeby člověka podpora šitá na míru. Cílem podpory a tréninku není změnit člověka, ale v zájmu zajištění úspěšného pracovního uplatnění upravit pracovní náplň a pracovní prostředí. Při zajišťování podpory se vychází z možností člověka, ne z jeho omezení. Poskytovaná podpora by měla být individuální, zaměřená na potřeby konkrétního člověka a zaměstnavatele. Rozvoj samostatnosti uživatele i účinnost poskytované služby by měly být sledovány poskytováním tzv. nejmenší možné efektivní podpory - právě takové míry podpůrných aktivit, která je aktuálně nezbytná k dosažení stanoveného cíle. Podpora je průběžně snižována v závislosti na vývoji dovedností klienta. Základy podporovaného zaměstnávání položil americký psycholog Mark Gold a tento model co by alternativa k tradičním, ale neúčinným službám pro lidi s mentálním postižením se začal prudce rozvíjet ve Spojených státech v 80. a 90. letech minulého století. Z USA se podporované zaměstnávání dostalo nejprve do Kanady a Austrálie, v devadesátých letech pak také do Evropy včetně České republiky. Postoj společnosti vůči zranitelným skupinám, tedy i lidem s postižením, a jejich sociální vyloučenosti se začal přetvářet před více než 5

6 padesáti lety. Impulzem byla druhá světová válka zbrojní průmysl v USA trpěl nedostatkem pracovních sil, a proto byli do výroby zapojeni klienti ústavů pro mentálně postižené. Ti prokázali obrovskou schopnost učit se a pracovat. Druhá polovina dvacátého století pak přinesla sílící boj různých skupin a hnutí za lidská a občanská práva: pokud jde o lidi s mentálním postižením, začalo docházet k normalizaci, pod kterou se skrývala integrace do běžného sociálního a kulturního prostředí a tak se postupně začaly měnit i sociální služby včetně služeb zaměstnanosti. Podporované zaměstnávání je pružný systém podpory lidí s těžším mentálním postižením na jeho cestě k zaměstnání v integrovaném prostředí. Podpora se poskytuje jak jedinci s handicapem, tak jeho zaměstnavateli. Vychází se z principu, podle kterého je přínosem nejen zácvik a podpora samotného pracovníka, ale především optimální koordinace zájmů, potřeb, schopností, dovedností a vloh pracovníka s potencionálními požadavky zaměstnavatele. Model podporované zaměstnávání má velkou kapacitu integrovat pracovníka s mentálním postižením a zvyšovat jeho pracovní výkon. Pracovní program je efektivní i proto, se pracovník zacvičuje přímo na pracovišti (place and train) a profesní příprava tak neprobíhá před vlastním nastoupením do práce. Kromě samotného pracovního zácviku si pracovník osvojuje sociální dovednosti potřebné pro styk se spolupracovníky, vyjadřování potřeb a zájmů, rozvíjení interpersonálních vztahů na pracovišti, hygienické návyky. Význam podporovaného zaměstnávání spočívá zejména ve flexibilní podpoře reagující na měnící se potřeby jak zaměstnance s postižením, tak zaměstnavatele. Podporované zaměstnávání je účinným nástrojem boje se sociálním vyloučením. 6

7 Podporované zaměstnávání osob s mentálním postižením V systému podporovaného zaměstnávání se člověk s postižením dostává do běžného pracovního prostředí a setkává se s lidmi běžné populace. V případě zaměstnávání lidí s mentálním postižením existuje významný rozdíl oproti chráněnému prostředí v tom, že získávají pracovní a sociální dovednosti s individuální podporou asistenta přímo na pracovišti. Podporované zaměstnávání zahrnuje personální poradenství v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením a zároveň pracovní asistenci, která spočívá v přímé podpoře zaměstnance. Pracovní asistent je na pracovišti k dispozici po dobu nezbytnou k zaučení zaměstnance a pomáhá ostatním zaměstnancům a zaměstnavateli v navázání vztahu a komunikaci s novým spolupracovníkem. Cílem je propojit potřeby a požadavky zaměstnavatelů s možnostmi uchazečů, a docílit tak vytvoření stabilního pracovního vztahu mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Zaměstnávání osob s mentálním postižením je možné a také žádoucí. Důsledky a omezení plynoucí z mentální retardace se liší člověk od člověka, stejně jako se liší schopnosti lidí bez mentálního postižení. Okolo 87% lidí s mentální retardací je jen mírně postiženo, při přijímání nových informací a zvládání nových dovedností jsou pomalejší, než je obvyklý průměr. V dospělosti jsou schopní vykonávat řadu zaměstnání. Zbývajících 13% lidí s mentální retardací má vážná funkční omezení. Nicméně, s dostatečnou podporou při rozvoji pracovních dovedností a vyhledávání zaměstnání, které jejich schopnostem odpovídá, mohou být i tito lidé v zaměstnání úspěšní. V některých případech potřebují lidé s mentální retardací delší čas ke zvládnutí úkolů s jejich prací spojených. Vedoucí pracovníci budou možná muset v prvních dnech nebo týdnech jejich zaměstnání věnovat těmto pracovníkům více času. Nicméně, po zaškolení efektivita práce lidí s mentální retardací stoupá. Novou možností je podpora tzv. job coache. Job coach je odborník - asistent, který v rámci programu podporovaného zaměstnání doprovází jednotlivce s mentální retardací do práce a pomáhá mu v počáteční době zaškolování. Jednak pomáhá pracovníkovi ve zvládnutí pracovních úkolů, ale také navrhuje zaměstnavateli vhodné úpravy v pracovních postupech ke zlepšení adaptace pracovníka. Když je pracovník již dobře s prací seznámen, zaškolovatel je nadále k disposici pouze pro konzultace v případě potřeby. Lidé s mentální retardací jsou typicky stálí pracovníci, nemění svá zaměstnání. Odměňují své zaměstnavatele loajalitou a přičinlivostí, vlastnostmi, které jsou v dnešní době u pracujících vzácné. Lidé s mentální retardací mohou svým zaměstnavatelům nabídnout mnoho. V průzkumu prováděném ve státě Oklahoma v USA se zaměstnavatelé obecně vyjadřovali o přínosu a schopnostech svých zaměstnanců s mentální retardací pozitivně. Skoro všichni zaměstnavatelé uvedli, že jsou s docházkou svých zaměstnanců do práce velmi spokojeni. 7

8 Více než tři čtvrtiny zaměstnavatelů bylo spokojeno s jejich pracovním nasazením, a 95% uvedlo, že tito zaměstnanci nemají větší fluktuaci než pracovníci bez postižení, pracující na podobných pracích. Více než polovina zaměstnavatelů oznámila, že je velmi spokojena s produktivitou těchto pracovníků a jejich aktivitou při práci. Lidé s mentální retardací jsou schopni pracovat v různých pracovních pozicích, např. jako ošetřovatelé zvířat, pracovníci v prádelnách, údržbáři, pomocníci v knihovnách, úředníci pro zakládání dat, poštovní úředníci, údržbáři textilních strojů, stavební truhláři, zřízenci ve zdravotnictví, skladníci, dělníci v zahradnické školce, poslíčci, kuchaři, pomocníci automechaniků, pomocníci ve strojírenství, tiskaři, montéři na lince, tovární dělníci, opraváři nábytku, pomocníci rádio a TV opravářů, obsluha kopírek, prodavači v potravinách a jiných obchodech, pomocné síly v nemocnicích a jeslích, pokladníci, domovní správci, dělníci při výrobě automobilových součástek a asistenti duchovních. Jak zaměstnat pracovníka s mentální retardací? Lidé s mentální retardací se rádi stávají součástí komunity. S oblibou se účastní sportovních akcí, chodí do kina a navazují přátelství. Nadšeně přijímají odpovědnost za to, že se stávají součástí dění. Lidé s mentální retardací se mohou stát produktivními, nezávislými pracujícími občany. Důvodem neúspěchu při získávání práce je špatné chápání pojmu mentální retardace. Stačí jen trochu lepší informovanost a čas, který nadřízený pracovník věnuje osvojení nových znalostí a know-how, a zaměstnanec s mentální retardací se může rozvinout v pracovníka, kterého všechny firmy chtějí. Nejdůležitější je správný začátek. Je dobré se ujistit, že uchazeč člověk s mentální retardací správně porozuměl pravidlům firmy. Zaměstnavatel by s ním měl projít pokyny pro zaměstnance a dotazováním se přesvědčit, zda uchazeč pochopil, co se ve firmě může a nesmí dělat. Pro úspěch v práci je důležité, aby ostatní pracovníci přijali nového zaměstnance mezi sebe. V první řadě je dobré nového zaměstnance představit a pověřit některého ze zkušených zaměstnanců, aby ho provedl po pracovišti a zapojil ho do společenského dění, jako jsou společné obědy nebo pracovní přestávky. Některé osoby s mentálním postižením zahajují docházku do práce za přítomnosti asistenta, odborníka, který mu na pracovišti pomáhá v průběhu zkušební doby. I v takovém případě by zaměstnavatel jako nadřízený měl být s novým pracovníkem v kontaktu. Řada osob s mentální retardací může být řízena jako každý jiný pracovník. Jiní vyžadují trochu více pozornosti, aby se mohli lépe zorientovat a zapracovat. Zde je několik tipů pro řízení pracovníků s mentální retardací, s jejichž pomocí zaměstnavatel získá dobrého, produktivního zaměstnance: 1) Názorné ukázky - pracovní činnost nestačí pouze vysvětlit, je třeba ji předvést. Během podrobného vysvětlování je dobré názorně provádět jednotlivé úkony. Pak by si měl nový pracovník každý úkon vyzkoušet a vysvětlit ho. Mnoho lidí s mentální retardací lépe pochopí, co mají dělat, když to vidí a slyší. 8

9 2) Rozdělení úkolů řada pracovních činností a úkolů je složena z jednotlivých úkonů. Pokud jsou novému zaměstnanci vysvětlovány příliš rychle, může z toho být zmatený. Účinnější je rozdělit úkol na jednotlivé kroky. Pak každý krok předvést a vysvětlit. Nakonec by měl sám zaměstnanec kroky předvést a vysvětlit. 3) Stručné a zřetelné vyjadřování - při zapracovávání a řízení nového zaměstnance je třeba vyhýbat se technickým nebo komplikovaným výrazům. Vysvětlování pracovních úkolů by mělo být přesné, instrukce věcné. Není vhodné používat abstraktní vysvětlování. Nejúčinnější je jasné a stručné vyjadřování. 4) Zavedení rutinních postupů je třeba zaměstnance vést k tomu, aby prováděl pracovní úkony vždy ve stejném pořadí. Mnoho lidí s mentální retardací vykonává svoji práci lépe, zvykne-li si na rutinní postup. Jestliže nemá zaměstnanec problémy se čtením, pomůže mu seznam úkolů nebo úkonů, jež má provádět. Během zapracování bývají účinnou pomůckou také diagramy, nebo dokonce po sobě jdoucí obrázky znázorňující pracovní úkony (prvky alternativní komunikace). 5) Komunikace je dobré vysvětlit zaměstnanci, co se od něj očekává z hlediska množství a kvality jeho práce. Zaměstnavatel by se měl ujistit, že zaměstnanec ví, co má dělat a komu má hlásit ukončení práce. Nový zaměstnanec potřebuje také povzbuzení, aby se zeptal, když mu není něco jasné nebo si není něčím jistý. 6) Zpětná vazba zaměstnavatel by měl zaměstnanci poskytovat zpětnou vazbu, informovat ho o tom, jak si v práci vede. Měl by si zkontrolovat, že správně proběhlo jeho zaučení na pracovním úkolu. Měl by mu otevřeně sdělit své mínění o kvalitě jeho práce a jeho vztahu k práci, za dobrou práci ho pochválit a povzbudit stejně jako každého jiného zaměstnance. Je prokázáno, že lidé s mentální retardací znamenají pro firmu vysokou produktivitu a nízkou fluktuaci. Bývají velmi loajální. Zaměstnání člověka s mentální retardací a využitím těchto rad získá zaměstnavatel zaměstnance, jaké pro svůj obor potřebuje. Agentury podporovaného zaměstnávání 9

10 Podporované zaměstnávání se snaží účelně propojovat dvě cílové skupiny občany s postižením a zaměstnavatele. Pracovní konzultanti slaďují přání lidí s postižením pracovat na otevřeném trhu práce s požadavky zaměstnavatelů a se zákonnou povinností firem tyto osoby zaměstnávat. Podpora zaměstnávání vychází z individuálních přání a potřeb uchazeče o práci. Pracovní konzultant agentury pro podporované zaměstnávání pomáhá realizovat jeho představy a přizpůsobit jeho přání požadavkům zaměstnavatele. K získávání potřebných pracovních a sociálních dovedností uchazeče dochází přímo na pracovišti, nikoliv tréninkem v nějakém specializovaném zařízení. K začlenění pracovníků s postižením ve firmách napomáhají pracovní konzultanti a pracovní asistenti. Ti jsou nedílnou součástí fungování agentur PZ. Pomáhají se zapracováním uživatele služeb ve firmě, učí ho pracovním dovednostem a podporují navazování kontaktu s ostatními zaměstnanci. To vede k postupnému osamostatnění na pracovišti. Spokojenost zaměstnavatelů je totiž velmi důležitá. Agentury poskytují poradenství v pracovně právních otázkách zaměstnávání osob s postižením, informace o finančních výhodách a řeší případné nesnáze na pracovišti. Zaměstnávání lidí se znevýhodněním je přínosné pro obě strany zaměstnavatele i lidi znevýhodněné. Zaměstnavatelům přináší finanční a společenské výhody (slevy na daních, příspěvky od úřadu práce, zlepšení image firmy), zaměstnancům se znevýhodněním zlepšení jejich dovedností a schopností a přirozené zapojení do běžné společnosti. Funkční model spolupráce mezi Úřadem práce Praha-východ a agenturou podporovaného zaměstnávání občanského sdružení Formika V regionech Středočeský kraj a hlavní město Praha v současné době působí 13 agentur podporovaného zaměstnávání. Pracovníci těchto agentur řadu let úspěšně pomáhají lidem obtížně umístitelným na trh práce se získáním a udržením vhodného pracovního uplatnění. Touto činností se současně podílejí na naplňování účelu služeb zaměstnanosti a z tohoto důvodu spolupracují s úřady práce, kde jsou uživatelé služeb podporovaného zaměstnávání evidováni jako zájemci nebo uchazeči o práci. Snahou pracovníků agentur podporovaného zaměstnávání je spolupracovat s pracovníky úřadů práce tak, aby 10

11 klienti agentury v evidenci úřadu práce nebyli demotivováni duplicitními nebo vzájemně si odporujícími si nároky obou stran, a aby poskytování služeb zaměstnanosti vedlo k tomu, že tito lidé v co nejkratší době získají vhodné stabilní pracovní uplatnění, pro náročnou práci pracovníků úřadu práce byly služby podporovaného zaměstnávání přínosem a pomocí, a aby tito pracovníci nebyli zbytečně zatěžováni potřebami pracovníků agentury podporovaného zaměstnávání, pracovní konzultanti v podporovaném zaměstnávání mohli poskytovat svým klientům kvalitní a účinné služby a k tomu aby účelně využívali možností úřadu práce. Společným záměrem pracovníků Úřadu práce Praha - východ a občanského sdružení FORMIKA bylo dojednat a ověřit takové postupy, které by nadále umožnily funkční spolupráci s důrazem na zájmy klientů v evidenci úřadu práce. Projekt "Podporované zaměstnávání v regionu Středočeský kraj" byl finančně podpořen z programu Phare 2003 RLZ. Co je podporované zaměstnávání? Podporované zaměstnávání je program, který pomáhá lidem znevýhodněným na trhu práce získat a udržet si práci na běžném pracovišti, tedy mezi lidmi bez postižení, na základě pracovněprávního vztahu, za odpovídající mzdu. Specifickým záměrem tohoto programu je podpořit je v jejich snaze pracovat za stejných podmínek jako lidé bez postižení a začlenit se tak do většinové společnosti. Současně účastník tohoto programu získá a rozvine takové dovednosti, které jsou potřebné k získání a udržení si vhodného stabilního pracovního uplatnění. Program podporovaného zaměstnávání trvá dva roky (v odůvodněných případech i déle) a jeho součástí je individuální i skupinová forma podpory. Jeho cílem je získání vhodného pracovního místa, které je natolik stabilní, že na něm účastník programu ani zaměstnavatel již nepotřebují další pomoc ze strany agentury podporovaného zaměstnávání. Program podporovaného zaměstnávání odpovídá procesu pracovní rehabilitace uvedenému v zákonu o zaměstnanosti č. 435/2004 a je tedy možno financovat jej ze zdrojů služeb zaměstnanosti. Co je agentura podporovaného zaměstnávání? 11

12 Agentury podporovaného zaměstnávání jsou v současné době organizačními jednotkami nestátních neziskových organizací. V České republice poskytují své služby již od roku V současné době pracují ve všech krajích České republiky. Agentury podporovaného zaměstnávání jsou ve většině případů členy celostátní zastřešující organizace, jíž je Česká unie pro podporované zaměstnávání. Ta je členem Evropské unie podporovaného zaměstnávání (EUSE). Pracovníci agentur poskytují služby dle aktuální metodiky podporovaného zaměstnávání a kvalitu jejich práce zabezpečují standardy kvality podporovaného zaměstnávání. Pracovníci agentur jsou pro svou práci odborně připraveni a toto vzdělání si průběžně doplňují v kurzech a seminářích České unie pro podporované zaměstnávání. Metody práce jsou inovovány na základě odborných diskusí a přednášek na pravidelných kolokviích a konferencích. Komu podporované zaměstnávání pomáhá? Podporované zaměstnávání je určeno lidem, kteří jsou na trhu práce znevýhodnění nízkou úrovní dovedností nezbytných pro to, aby pracovní místo získali a také si jej udrželi. Zpravidla se jedná o osoby se zdravotním postižením, o lidi, kteří dlouhodobě žili v institucionálních zařízeních (například v dětských domovech), o osoby po výkonu trestu, bez domova. Těmto lidem nepostačují k zajištění pracovního uplatnění běžné služby úřadu práce. Model spolupráce Na agenturu podporovaného zaměstnávání se obracejí s žádostí o pomoc při vyhledání vhodného pracovního místa lidé, kteří jsou v evidenci úřadu práce, i ti, kteří se z nejrůznějších důvodů dosud s žádostí o evidenci na úřad práce neobrátili. Často je to právě úřad práce, kde žadatel o službu získá na agenturu podporovaného zaměstnávání kontakt. Zprostředkovatelka pak očekává informaci o tom, zda žadatel účast v programu zahájil. Pracovník agentury - pracovní konzultant v podporovaném zaměstnávání - na první konzultaci s žadatelem proto zjišťuje, zda je v evidenci úřadu práce či nikoli. V kladném případě jej požádá o kontakt na zprostředkovatelku a té telefonicky poskytne informaci, že klient o služby podporovaného zaměstnávání požádal, zda byl zařazen do programu, či zda se klient programu nezúčastní a z jakých důvodů. Pokud žadatel v evidenci úřadu práce zatím není, seznámí ho s výhodami evidence a popíše, jak evidence probíhá, jaké povinnosti má 12

13 evidovaný zájemce a uchazeč, doporučí mu evidovat se na úřadu práce a případně mu poskytne pomoc (například doprovod, asistenci při jednání). Při zahájení účasti v programu pracovní konzultant zjišťuje při předem dojednané osobní návštěvě, které služby, na základě jakých kritérií a za jakých podmínek úřad práce poskytuje. Dále osobně navštíví zprostředkovatelku účastníka programu a dojedná s ní konkrétní způsob spolupráce (například optimální způsob vyhledávání pracovního místa, frekvenci návštěv účastníka programu na úřadu práce, způsob spolupráce při sestavování individuálního plánu poskytování služeb podporovaného zaměstnávání účastníkovi programu, způsob předávání informací mezi pracovníkem úřadu práce a agenturou podporovaného zaměstnávání, termíny osobních návštěv pracovního konzultanta na úřadu práce apod.). Pracovní konzultant navštíví pracovníka z oddělení trhu práce (z oddělení spolupráce se zaměstnavateli). Tento pracovník mu poskytuje informace o specifických možnostech daného regionu (například o zaměstnavatelích, kteří neplní povinný podíl zaměstnanců se zdravotním postižením přímým plněním) a umožňuje mu zúčastnit se setkání se zaměstnavateli pořádaných úřadem práce. V průběhu služby pracovní konzultant spolupracuje s klientem a se zprostředkovatelkou na navrhování vhodných služeb (například nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti), pokud budou tyto služby dojednány, začlení je do individuálního plánu poskytování služeb podporovaného zaměstnávání. Čtyřikrát ročně bude při osobních návštěvách informovat zprostředkovatele o plánu poskytování služeb podporovaného zaměstnávání (jednou za 3 měsíce), jednání se zúčastní také účastník programu podporovaného zaměstnávání. Zprostředkovatel spolupracuje s účastníkem programu a pracovním konzultantem s ohledem na udržení motivace účastníka programu (například agentura podporovaného zaměstnávání hledá účastníkovi programu vhodné pracovní místo na běžném pracovišti mezi lidmi bez postižení a úřad práce by doporučil práci v chráněné dílně), tedy tak, aby klient nebyl zatěžován duplicitou nebo zbytečným absolvováním aktivit (například klient dochází na úřad práce jen v nezbytně nutných případech, protože každý týden dochází do agentury, nenavštěvuje zaměstnavatele na základě "doporučenek", protože si s podporou pracovního konzultanta hledá pracovní místo na základě individuálního plánu). 13

14 V případě, že účastník zahájí, přeruší či ukončí účast v programu podporovaného zaměstnávání, případně s ním nebude uzavřena dohoda o poskytování služeb podporovaného zaměstnávání, bude o tom telefonicky nebo osobně informovat zprostředkovatele z úřadu práce a vysvětlí jí důvody této skutečnosti. Před ukončením spolupráce klienta s úřadem práce osobně navštíví s klientem jeho zprostředkovatele a společně zhodnotí průběh spolupráce. Další spolupráci mezi agenturou podporovaného zaměstnávání a úřadem práce koordinuje pověřený pracovník oddělení poradenství úřadu práce. Ten je také kontaktním pracovníkem pro spolupráci pracovníků občanského sdružení Formika s Úřadem práce Praha-východ a v případě potřeby zprostředkuje kontakt mezi pracovníky úřadu a pracovníky občanského sdružení Formika. Pokud tento pracovník v rámci poradenských služeb usoudí, že program podporovaného zaměstnávání by byl pro zájemce či uchazeče o práci vhodným nástrojem k získání a udržení si vhodného pracovního uplatnění, telefonicky nebo prostřednictvím u mu zprostředkuje kontakt s pracovním konzultantem agentury podporovaného zaměstnávání občanského sdružení Formika. Jedenkrát ročně pořádá agentura podporovaného zaměstnávání speciální kurz pro uchazeče o práci, kteří jsou v evidenci úřadu práce "Vytipování potenciálních uživatelů služeb podporovaného zaměstnávání". Účelem tohoto kurzu je vytipovat ty uchazeče o práci, pro něž bude podporované zaměstnávání účinnou službou. V průběhu pěti setkání se skupinou dvanácti uchazečů, které doporučili zprostředkovatelé ve spolupráci s pracovníkem poradenství, tito lidé lépe porozumějí vlastní obtížné situaci, získají představu o službách, které jim v jejich situaci mohou pomoci, detailně se seznámí s programem podporovaného zaměstnávání, rozšíří své dovednosti potřebné k získání práce a obdrží zprávu o svých silných a slabých stránkách ve vztahu k vyhledávání vhodného pracovního místa. Současně pracovníci agentury podporovaného zaměstnávání získají dostatek podkladů k posouzení, zda je uchazeč pro hledání práce a pro účast v podporovaném zaměstnávání dostatečně motivován, zda mu okolnosti nebrání program úspěšně absolvovat a zda takové služby vůbec potřebuje. Z devíti úspěšných absolventů kurzu pořádaného pro uchazeče z evidence Úřadu práce Praha - východ bylo do programu Podporované zaměstnávání Formika přijato šest uchazečů. O průběhu a výsledcích kurzu byl každý zprostředkovatel úřadu práce informován prostřednictvím krátké písemné zprávy a při osobním setkání. O termínu kurzu informuje 14

15 ředitel agentury podporovaného zaměstnávání občanského sdružení Formika pracovníka oddělení úřadu práce. Pracovní rehabilitace Pracovní rehabilitace je souvislá činnost, zaměřená na získání a udržení vhodného zaměstnání osoby se zdravotním postižením, kterou na základě její žádosti zabezpečuje úřad práce. Pracovní rehabilitace je určena pro osoby se zdravotním postižením. Součástí žádosti o pracovní rehabilitaci musí být doklad osvědčující, že žadatel je osobou se zdravotním postižením. Žádost o pracovní rehabilitaci podává osoba se zdravotním postižením na pobočce úřadu práce, dle místa trvalého bydliště. Pracovní rehabilitace zahrnuje zejména poradenskou činnost zaměřenou na volbu povolání, volbu zaměstnání nebo jiné výdělečné činnosti, teoretickou a praktickou přípravu pro zaměstnání, zprostředkování, udržení a změnu zaměstnání a vytváření vhodných podmínek pro výkon zaměstnání nebo jiné výdělečné činnosti. Zabezpečení pracovní rehabilitace agenturami pro podporované zaměstnávání občanského sdružení Rytmus 15

16 Agentura pro podporované zaměstnávání může zabezpečit pracovní rehabilitaci osobě se zdravotním postižením (i jiným znevýhodněním), která chce pracovat na otevřeném trhu práce, ale potřebuje dlouhodobou odbornou individuální podporu postavenou na osobní pomoci, a to před i po nástupu do práce. Podporované zaměstnávání je pro tuto cílovou skupinu osvědčená metoda vedoucí ve většině případů úspěšnému získání a udržení vhodného zaměstnání. Agentura pro podporované zaměstnávání může zabezpečit následující formy pracovní rehabilitace: PORADENSKÁ ČINNOST Pracovní diagnostika Individuální diagnostika, ověřující předpoklady účastníka pracovní rehabilitace k pracovnímu uplatnění, jeho dovednosti a potřeby podpory v přímých pracovních činnostech a v činnostech nepřímo souvisejících s prací. Diagnostiku provádí odborný pracovník - pracovní konzultant na základě metodiky specializovaně vytvořené pro potřeby osob s výrazným znevýhodněním na trhu práce. Poradenství pro volbu povolání Individuální a skupinové poradenství, jehož cílem je poskytnout srozumitelné informace o povoláních, předpokladech a způsobilosti pro výkon určitého povolání, přípravy na povolání a možnostech pracovního uplatnění. Poradenství poskytuje odborný pracovník (pracovní konzultant). Forma poradenství je speciálně zaměřena na osoby s potížemi v komunikaci, učení, porozumění a sociálních dovednostech. Využívá specializovaných pomůcek jako např. software Stepping Stones, obrazové materiály pro osoby s potížemi ve čtení, specializované pomůcky pro osoby s různým typem zdravotního postižení apod. Poradenství zahrnuje kromě konzultací také praktické poradenství v terénu formou exkurzí a krátkodobých praxí. Poradenství pro volbu a změnu zaměstnání 16

17 Individuální a skupinové poradenství zaměřené na techniky vyhledávání zaměstnání, posuzování vhodnosti konkrétních nabídek a postup při změně zaměstnání apod. Poradenství poskytuje odborný pracovník (pracovní konzultant). Forma poradenství je speciálně zaměřena na osoby s potížemi v komunikaci, učení, porozumění a sociálních dovednostech. Využívá specializovaných pomůcek - komunikační kompenzační pomůcky a postupy, IT, obrazové materiály pro osoby s potížemi ve čtení, specializované pomůcky pro osoby s různým typem zdravotního postižení apod. Poradenství zahrnuje konzultace, nácviky činností jako vyhledávání nabídek pc, infobox, noviny, nácviky telefonování, psaní ů, pohovorů se zaměstnavatelem atd. Probíhá v prostorách agentury i v terénu. Poradenství pro volbu rekvalifikace Individuální poradenství zaměřené na určování obsahu a rozsahu rekvalifikace. Poradenství poskytuje odborný pracovník (pracovní konzultant). Forma poradenství je speciálně zaměřena na osoby s potížemi v komunikaci, učení, porozumění a sociálních dovednostech. Využívá specializovaných pomůcek a postupů k zajištění srozumitelnosti nabízených možností pro účastníka rekvalifikace. Poradenství zahrnuje kromě konzultací v agentuře také doprovody a praktické poradenství při jednáních o rekvalifikaci. Poradenství pro volbu přípravy k práci Individuální poradenství zaměřené na řešení specifických potřeb účastníka PR a na odstranění překážek jeho přístupu na trh práce, poradenství zaměřené na určování obsahu a rozsahu přípravy k práci. Poradenství poskytuje odborný pracovník (pracovní konzultant). Forma poradenství je speciálně zaměřena na osoby s potížemi v komunikaci, učení, porozumění a sociálních dovednostech. Využívá specializovaných pomůcek a postupů k zajištění srozumitelnosti nabízených možností pro účastníka rekvalifikace. Poradenství zahrnuje kromě konzultací v agentuře také doprovody, praktické poradenství při jednáních o přípravě k práci, exkurze na možná místa výkon přípravy k práci, vyhledávání a jednání s případným místem výkonu přípravy k práci. Poradenství při výběru vhodných nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti 17

18 Individuální poradenství zaměřené na výběr a dojednání vhodných nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti pro účastníka pracovní rehabilitace. Poradenství poskytuje odborný pracovník (pracovní konzultant). Poradenství je určeno jak účastníkovi pracovní rehabilitace, tak jeho zaměstnavateli. Poradenství je poskytováno v součinnosti s úřadem práce. PŘÍPRAVA K PRÁCI Příprava k práci na pracovištích zaměstnavatele osoby se zdravotním postižením Směřuje k zapracování účastníka pracovní rehabilitace na vhodné pracovní místo, získání znalostí, dovedností a návyků nutných pro výkon zvoleného zaměstnání. Agentura zajišťuje subdodávkou od zaměstnavatele. Sama agentura dodá na pracoviště asistenta vyškoleného pro podporu na pracovišti a odborného pracovníka (pracovní konzultant), který navrhuje přizpůsobení pracovní náplně, podmínek na pracovišti, speciální pomůcky a postupy pro osoby s různým typem postižení a dojednává je se zaměstnavatelem. Také zajišťuje postupné zakončování přípravy k práci, vytvoření osvědčení a pokračování zaměstnání u zaměstnavatele po skončení pracovní rehabilitace (bez přítomnosti asistenta a konzultanta). Příprava k práci ve vzdělávacím zařízení Směřuje k zapracování účastníka pracovní rehabilitace na vhodné pracovní místo, získání znalostí, dovedností a návyků nutných pro výkon zvoleného zaměstnání. Agentura jakožto vzdělávací zařízení zajišťuje místo, kde bude příprava k práci prováděna (nejlépe běžná firma, kde bude účastník vykonávat přípravu k práci - práci na zkoušku a to dobrovolně, či v rámci dohod konaných mimo pracovní poměr. Agentura zajistí osobu, která bude připravovat účastníka pracovní rehabilitace k práci. Odborný pracovník agentury (pracovní konzultant) bude navrhovat přizpůsobení pracovní náplně, podmínek na pracovišti, speciální pomůcky a postupy pro osoby s různým typem postižení. Také plánuje postupné zakončování přípravy k práci, vytvoření osvědčení a dojednání pracovně právního vztahu mezi místem výkonu přípravy k práci a osobou se zdravotním postižením po skončení pracovní rehabilitace. SPECIALIZOVANÉ REKVALIFIKAČNÍ KURZY 18

19 Směřují k získání nové či rozšíření stávající kvalifikace účastníka pracovní rehabilitace. Agentura zajišťuje rozšíření vzdělání v akreditovaných rekvalifikačních kurzech. ZPROSTŘEDKOVÁNÍ ZAMĚSTNÁNÍ Poradenství pro zprostředkování vhodného zaměstnání Sestává z části poradenství pro účastníka pracovní rehabilitace a poradenství pro zaměstnavatele. Individuální poradenství pro účastníka pracovní rehabilitace je zaměřeno na posouzení zdravotních, kvalifikačních a osobnostních předpokladů pro doporučení vhodného zaměstnání, přípravy pro povolání a rekvalifikace. Forma poradenství je speciálně zaměřena na osoby s potížemi v komunikaci, učení, porozumění a sociálních dovednostech. Využívá specializovaných pomůcek a postupů k zajištění srozumitelnosti nabízených možností pro účastníka rekvalifikace. Poradenství zahrnuje kromě konzultací v agentuře také doprovody a poradenství v terénu. Poradenství pro zaměstnavatele se zaměřuje na výběr zaměstnanců se zdravotním postižením pro zaměstnavatele, speciální poradenství týkající se zaměstnání osoby se zdravotním postižením. Poradenství zajišťuje odborný pracovník (pracovní konzultant) vyškolený v personalistice zaměřené na osoby se zdravotním postižením a legislativě související se zaměstnaností osob se zdravotním postižením. Zprostředkování zaměstnání Sestává z běžných technik zprostředkování práce doplněných o aspekt zaměstnávání osob se zdravotním postižením tedy přímé oslovování zaměstnavatelů a vyjednávání vytvoření či úpravu pracovních míst tak, aby vyhovovaly individuálním potřebám a preferencím účastníka pracovní rehabilitace i zaměstnavatele. Zprostředkování obsahuje také podporu při uzavírání zprostředkovaného pracovněprávního vztahu. Zprostředkování probíhá v úzké spolupráci s účastníkem pracovní rehabilitace a s maximální podporou jeho vlastní aktivity. Zprostředkování provádí odborný pracovník (pracovní konzultant) vyškolený ve zprostředkování práce pro osoby se zdravotním postižením. UDRŽENÍ A ZMĚNA ZAMĚSTNÁNÍ 19

20 Sestává individuálních i skupinových aktivizačních a motivačních programů. Probíhá formou teoretických i terénních konzultací v situacích, které by mohly vést k ukončení pracovněprávního vztahu účastníka PR, případně přímo při ukončování pracovněprávního vztahu. Aktivity provádí odborný pracovník (prac. konzultant), který vytváří a řeší krizové plány, poskytuje specializované poradenství účastníku PR, včetně využití specializovaných pomůcek a postupů zaměřených na osoby se ZP. VYTVÁŘENÍ VHODNÝCH PODMÍNEK PRO VÝKON ZAMĚSTNÁNÍ Asistované zaměstnání Pracovní asistence slouží k postupnému zaučení účastníka pracovní rehabilitace na pracovišti a vytvoření vhodných podmínek pro výkon zaměstnání, včetně dopravy do zaměstnání. Asistenci poskytuje pracovník proškolený v poskytování podpory osobě se zdravotním postižením na pracovišti (pracovní asistent). Asistenti jsou koordinováni a supervidováni odborným pracovníkem, který také ve spolupráci se všemi zúčastněnými stranami vytváří plán postupného snižování asistence. Poradenství pro výkon zaměstnání Teoretické i terénní poradenství účastníkovi pracovní rehabilitace i jeho zaměstnavateli pro výkon zaměstnání účastníka pracovní rehabilitace. Odborný pracovník (pracovní konzultant) poskytuje poradenství a doprovody při samotném výkonu práce i při aktivitám souvisejícím s výkonem práce (poradenství při začlenění do pracovního kolektivu, při zajišťování vstupních lékařských prohlídek, výpisu z rejstříku trestů, školení BOZP, dále při čerpání zaměstnaneckých výhod, dovolené, při pracovní neschopnosti). Konzultant vytváří specializované pomůcky a postupy pro osobu se zdravotním postižením i její spolupracovníky. Aktivní politika zaměstnanosti 20

Mozaika integračních snah ŘEMESLO BEZ HRANIC. Mgr. Rudolf Doležel

Mozaika integračních snah ŘEMESLO BEZ HRANIC. Mgr. Rudolf Doležel Mozaika integračních snah ŘEMESLO BEZ HRANIC Mgr. Rudolf Doležel 1 Úvod Od dětství se člověk připravuje na svoje budoucí povolání. Ne každý se stane tím, čím chtěl být. Výběr povolání je ovlivněn mnoha

Více

Technická univerzita v Liberci Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2012 Veronika Vránová, DiS.

Technická univerzita v Liberci Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2012 Veronika Vránová, DiS. Technická univerzita v Liberci Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 Veronika Vránová, DiS. Poděkování: Děkuji všem, kteří se jakkoli podíleli na vzniku této práce, zejména

Více

14.2. Pracovní rehabilitace...35 14.3. Výhody pro zaměstnavatele zaměstnávající zdravotně postižené jako součást motivace...36 14. 3. 1.

14.2. Pracovní rehabilitace...35 14.3. Výhody pro zaměstnavatele zaměstnávající zdravotně postižené jako součást motivace...36 14. 3. 1. OBSAH OBSAH...3 0. Úvod...5 1. Charakteristika mentálního postižení...6 2. Snaha o integraci...7 3. Právo lidí s mentálním postižením na práci...7 4. Klasifikace mentální retardace...9 4.1. Lehká mentální

Více

Manuál pro zaměstnavatele o zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Manuál pro zaměstnavatele o zaměstnávání osob se zdravotním postižením Manuál pro zaměstnavatele o zaměstnávání osob se zdravotním postižením Publikace vznikla v rámci projektu č. CZ.2.17/2.1.00/35148 Vzdělání a tréninkové zaměstnání pro osoby s mentálním nebo kombinovaným

Více

ZAMĚSTNANOST OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM EMPLOYMENT OF INDIVIDUALS WITH HEALTH DISABILITY

ZAMĚSTNANOST OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM EMPLOYMENT OF INDIVIDUALS WITH HEALTH DISABILITY Technická univerzita v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Katedra: Katedra sociálních studií a speciální pedagogiky Studijní program: Speciální pedagogika Studijní obor: Speciální pedagogika

Více

Metodická příručka pro zaměstnavatele v oblasti asistenčních činností. rehabilitace aktivace práce

Metodická příručka pro zaměstnavatele v oblasti asistenčních činností. rehabilitace aktivace práce rehabilitace aktivace práce Metodická příručka pro zaměstnavatele v oblasti asistenčních činností Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem EU a státním rozpočtem České republiky. AUTOŘI:

Více

Podporované zaměstnávání pro lidi s Aspergerovým syndromem a vysoce funkčním autismem

Podporované zaměstnávání pro lidi s Aspergerovým syndromem a vysoce funkčním autismem Podporované zaměstnávání pro lidi s Aspergerovým syndromem a vysoce funkčním autismem Úvod 1. Podporované zaměstnávání 2. Odborný tým 3. Aspergerův syndrom a poruchy autistického spektra 4. Obtíže lidí

Více

Analýza institucionálních faktorů ovlivňujících ekonomické chování a motivaci OZP

Analýza institucionálních faktorů ovlivňujících ekonomické chování a motivaci OZP Tato analýza byla zpracována v rámci systémového projektu MPSV ČR zaměřeného na zvýšení efektivnosti nástrojů podpory zaměstnávání OZP a je součástí souboru výstupů, které budou základem pro další budoucí

Více

Metodika pro systém vzdělávání v oblasti zorientování se v regionální nabídce služeb z oblasti podpory zaměstnanosti. Ing.

Metodika pro systém vzdělávání v oblasti zorientování se v regionální nabídce služeb z oblasti podpory zaměstnanosti. Ing. Metodika pro systém vzdělávání v oblasti zorientování se v regionální nabídce služeb z oblasti podpory zaměstnanosti Ing. Anna Bartošová Centrum pro komunitní práci CpKP střední Morava, kancelář Šumperk

Více

Masarykova univerzita v Brně Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita v Brně Fakulta sociálních studií Masarykova univerzita v Brně Fakulta sociálních studií Katedra sociální politiky a sociální práce Přínos projektu Agentura podporovaného zaměstnávání optikou klientů se zdravotním postižením Mgr. Šárka

Více

PORADENSTVÍ PRO VOLBU POVOLÁNÍ A ZAMĚSTNÁNÍ NA ÚŘADECH PRÁCE V ČESKÉ REPUBLICE

PORADENSTVÍ PRO VOLBU POVOLÁNÍ A ZAMĚSTNÁNÍ NA ÚŘADECH PRÁCE V ČESKÉ REPUBLICE Národní vzdě lávací fond Národní informační středisko pro poradenství PORADENSTVÍ PRO VOLBU POVOLÁNÍ A ZAMĚSTNÁNÍ NA ÚŘADECH PRÁCE V ČESKÉ REPUBLICE Zpracováno ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních

Více

Metodika pro zaměstnavatele pro oblast alternativních pracovních úvazků

Metodika pro zaměstnavatele pro oblast alternativních pracovních úvazků Metodika pro zaměstnavatele pro oblast alternativních pracovních úvazků Občanské sdružení POMOC Týn nad Vltavou Vytvořeného v rámci projektu Alternativní úvazky ve venkovských oblastech CZ.1.04/5.1.01/77.00046

Více

FLEXIBILNÍ PRACOVIŠTĚ VÝBĚR A PŘÍPRAVA UCHAZEČŮ V EVIDENCI ÚŘADU PRÁCE PRO METODU JOB ROTATION ROTACE PRACOVNÍKŮ. Ing.

FLEXIBILNÍ PRACOVIŠTĚ VÝBĚR A PŘÍPRAVA UCHAZEČŮ V EVIDENCI ÚŘADU PRÁCE PRO METODU JOB ROTATION ROTACE PRACOVNÍKŮ. Ing. Flexibilní pracoviště Tento projekt je financován Evropskou unií a státním rozpočtem ČR FLEXIBILNÍ PRACOVIŠTĚ VÝBĚR A PŘÍPRAVA UCHAZEČŮ V EVIDENCI ÚŘADU PRÁCE PRO METODU JOB ROTATION ROTACE PRACOVNÍKŮ

Více

METODIKA. pro řešení nezaměstnanosti pro obce a města na základě zkušeností ze zahraničí

METODIKA. pro řešení nezaměstnanosti pro obce a města na základě zkušeností ze zahraničí METODIKA pro řešení nezaměstnanosti pro obce a města na základě zkušeností ze zahraničí Tento projekt je spolufinancován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské

Více

Práce sociální politika

Práce sociální politika Práce sociální politika noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ročník 1 číslo 2 13. 2. 2004 Náklad ověřen auditorskou firmou PORADENSTVÍ ÚŘADŮ PRÁCE Jakým způsobem pomáhají úřady práce při volbě povolání

Více

Kráčíme Pospolu k efektivnější spolupráci škol a firem

Kráčíme Pospolu k efektivnější spolupráci škol a firem Kráčíme Pospolu k efektivnější spolupráci škol a firem KRÁČÍME POSPOLU K EFEKTIVNĚJŠÍ SPOLUPRÁCI ŠKOL A FIREM 1 Spolupráce škol a zaměstnavatelů Tato publikace byla vytvořena a vydána v projektu Pospolu

Více

MOŽNOSTI ZAČLEŇOVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM NA OTEVŘENÝ TRH PRÁCE

MOŽNOSTI ZAČLEŇOVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM NA OTEVŘENÝ TRH PRÁCE Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická Bakalářská práce MOŽNOSTI ZAČLEŇOVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM NA OTEVŘENÝ TRH PRÁCE Jana Stašková Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Šárka Káňová Plzeň

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Obsah 1. Definice a charakteristika pojmů... 3 2. Faktory charakterizující práci... 12 3. Kvalifikační standardy... 17 4. Trh práce... 20 5. Role státu na trhu práce... 24 6. Role EU na trhu práce... 31

Více

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA OSOB SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA OSOB SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA ÚSTAV SPECIÁLNĚPEDAGOGICKÝCH STUDIÍ SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA OSOB SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM V DOSPĚLÉM A SENIORSKÉM VĚKU Dita Finková, Veronika Růžičková, Kateřina

Více

Metodika. Zaměstnávání absolventů sociálně orientovaných škol na trhu práce v ČR

Metodika. Zaměstnávání absolventů sociálně orientovaných škol na trhu práce v ČR Metodika Zaměstnávání absolventů sociálně orientovaných škol na trhu práce v ČR 1 2 Obsah Obsah 1. Zmapování aktuální situace v dané oblasti (situační analýza) 5 1.1. Úvod do problematiky 1.2. Výzkum k

Více

Do práce bez bariér. Informační brožura pro zaměstnavatele

Do práce bez bariér. Informační brožura pro zaměstnavatele Do práce bez bariér Informační brožura pro zaměstnavatele Do práce bez bariér Informační brožura pro zaměstnavatele 1. Úvod 3 2. Podporované zaměstnávání 4 2.1. Definice podporovaného zaměstnávaní a historie

Více

METODIKA DOBROVOLNICTVÍ NEZAMĚSTNANÝCH

METODIKA DOBROVOLNICTVÍ NEZAMĚSTNANÝCH Flexibilní pracoviště Tento projekt je financován Evropskou unií a státním rozpočtem ČR METODIKA DOBROVOLNICTVÍ NEZAMĚSTNANÝCH Z HLEDISKA PROJEKTŮ JOB ROTATION Těm, kteří se dali získat dobrovolně, můžeme

Více

Řízení lidských zdrojů ve veřejném sektoru

Řízení lidských zdrojů ve veřejném sektoru Řízení lidských zdrojů ve veřejném sektoru Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012

Více

Podmínky pro slaďování profesního a rodinného života, partnerství v rodině. Metodika 4. Řešení služeb. Číslo projektu: E/01/1/043

Podmínky pro slaďování profesního a rodinného života, partnerství v rodině. Metodika 4. Řešení služeb. Číslo projektu: E/01/1/043 Podmínky pro slaďování profesního a rodinného života, partnerství v rodině Metodika 4 Řešení služeb Číslo projektu: E/01/1/043 Metodika 4: Řešení služeb je součástí komplexního materiálu, který se skládá

Více

Návrh věcného záměru zákona o rehabilitaci osob se zdravotním postižením a o změně a doplnění některých dalších zákonů

Návrh věcného záměru zákona o rehabilitaci osob se zdravotním postižením a o změně a doplnění některých dalších zákonů III. Návrh věcného záměru zákona o rehabilitaci osob se zdravotním postižením a o změně a doplnění některých dalších zákonů A. Přehled dosavadní právní úpravy Jednotný systém poskytování komplexní rehabilitace

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY Kompetence asistentů pedagoga při vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na základních školách v regionu Cheb DIPLOMOVÁ

Více

Ministerstvo spustilo kampaň na podporu pěstounské péče

Ministerstvo spustilo kampaň na podporu pěstounské péče Práce noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 11 číslo 2 12. 2. 2014 K VĚCI Náklad ověřen auditorskou firmou ZDARMA TÉMA MY A SVĚT I obce a města mohou vytvářet pracovní místa Zaměstnávat

Více

V současné době existuje v podstatě pět zdrojů, pomocí kterých lze hledat práci:

V současné době existuje v podstatě pět zdrojů, pomocí kterých lze hledat práci: 1. Zaměstnanci V této kapitole se dozvíme základní informace, týkající se způsobů hledání práce, trhu práce, úřadu práce, vzniku, změn a zániku pracovního poměru. Dále si povíme co je bezpečnost a ochrana

Více

METODIKA JOB ROTATION V SAMOSPRÁVNÝCH ÚŘADECH

METODIKA JOB ROTATION V SAMOSPRÁVNÝCH ÚŘADECH Flexibilní pracoviště Tento projekt je financován Evropskou unií a státním rozpočtem ČR METODIKA JOB ROTATION V SAMOSPRÁVNÝCH ÚŘADECH ANEB DALŠÍ KRŮČEK KE KVALITĚ V ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ Ing. Milan Půček,

Více

Teorie a praxe problematiky zaměstnávání osob se zdravotním postižením v České republice. Bohdana Richterová a kol.

Teorie a praxe problematiky zaměstnávání osob se zdravotním postižením v České republice. Bohdana Richterová a kol. Teorie a praxe problematiky zaměstnávání osob se zdravotním postižením v České republice Bohdana Richterová a kol. Krnov 2011 ISBN 978-80-254-9526-1 Bohdana Richterová a kol. Teorie a praxe problematiky

Více