Zdravotně postižení lidé a zaměstnání

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zdravotně postižení lidé a zaměstnání"

Transkript

1 Zdravotně postižení lidé a zaměstnání Tato publikace vznikla díky finanční podpoře Moravskoslezského kraje prosinec 2010

2 Obsah Úvod 5 Podporované zaměstnávání 7 Podporované zaměstnávání osob s mentálním postižením 10 Agentury podporovaného zaměstnávání 13 Pracovní rehabilitace 18 Aktivní politika zaměstnanosti 24 Zaměstnávání osob se zdravotním postižením 27 Chráněné dílny v regionu Bruntál 38 Sociálně terapeutické dílny 45 Poskytovatelé v regionu Bruntál sociálně terapeutické dílny 47 Na co si dát pozor 53 Příklady dobré praxe 54 Informační zdroje 63 2

3 Úvod Tato publikace vznikla zejména z důvodu potřebnosti shromáždit a utřídit všechna možná data a informace, které souvisí se zaměstnáváním osob se zdravotním postižením pro jejich celkovou přehlednost a dostupnost pro organizace, které se činnostmi souvisejícími se zaměstnáváním či přípravou k zaměstnávání zdravotně postižených zabývají. Důležitým prvkem při zaměstnávání zdravotně postižených je podporované zaměstnávání a využívání jeho metod v přímé praxi při práci s klientem, agentury podporovaného zaměstnávání, jejichž cílem je pomoc lidem obtížně umístitelným na trhu práce se získáním a udržováním vhodného pracovního uplatnění, vhodnou formou pro pracovní uplatnění jsou také sociálně terapeutické dílny a chráněné dílny. O všech těchto formách naleznete v této publikaci informace. Pro zaměstnavatele existuje řada opatření a určitých výhod při zaměstnávání zdravotně postižených, které jsou obsaženy v zákoně o zaměstnanosti, konkrétně se touto problematikou zabývají oddělení či odbory aktivní politiky zaměstnanosti úřadů práce. Bohužel, ne každý zaměstnavatel je skutečně společensky odpovědný a ochotný umístit zdravotně postiženého člověka na pracovní místo protože jej tam skutečně potřebuje, ale jde mu zejména o využití příspěvků, které se zaměstnáním takového člověka souvisí. I tato problematika je v této publikaci řešena a najdete zde základní pravidla a upozornění, podle nichž lze rozpoznat, zda se jedná o férové zaměstnání zdravotně postiženého člověka, či zda se ho zaměstnavatel může snažit pouze využít. V této publikaci také naleznete informace o sociálně terapeutických dílnách a chráněných dílnách v regionu Bruntál (regionem rozumíme celé území bývalého okresu Bruntál), příklady dobré praxe, které jsou čerpány z vlastních zkušeností tvůrců publikace, ale také z obecně dostupných zdrojů. Jsou zde příklady dobré praxe jak z hlediska zaměstnaných zdravotně postižených osob, tak z hlediska zaměstnavatelů. Doufáme, že vám tato publikace přinese alespoň trochu ucelený pohled na zaměstnávání zdravotně postižených a obecně jinak těžko umístitelných osob na pracovním trhu. Neklademe si za cíl vytvořit vědeckou tématickou práci, naší snahou je shromáždit a zveřejnit informace o zaměstnávání zdravotně postižených, o zaměstnavatelích, kteří zaměstnávají zdravotně postižené, o problematice jejich zaměstnávání obecně. Kolektiv autorů 3

4 Podporované zaměstnávání Podporované zaměstnávání je komplex služeb, jejichž cílem je poskytnout člověku takovou podporu, aby si našel a udržel místo na otevřeném trhu práce za rovných platových podmínek. Je určeno pro zájemce znevýhodněné na trhu práce tak, že pro získání a udržení pracovního místa potřebují dlouhodobou podporu přímo na pracovišti. Podpora je poskytována podle individuálních schopností a potřeb konkrétního člověka. Od tradičních služeb v oblasti zaměstnanosti se podporované zaměstnání liší změnou v pořadí trénink - umístění na pracoviště. Zatímco u většiny tradičních metod proběhne nejprve vzdělání či rekvalifikace a teprve po něm následuje nástup na pracoviště, u podporovaného zaměstnání se vychází ze stávajících možností zájemce o práci, na základě kterých se hledá pracovní místo. K tréninku dovedností dochází až po nástupu do práce. Podporované zaměstnávání je časově omezená služba určená lidem, kteří chtějí získat a udržet si placené zaměstnání v běžném pracovním prostředí. Jejich schopnosti získat a zachovat si zaměstnání jsou přitom z různých důvodů omezeny do té míry, že potřebují individuální osobní podporu poskytovanou před nástupem do práce i po něm. Hlavním cílem podporovaného zaměstnávání je umožnit lidem z cílové skupiny získat a udržet si takové zaměstnání na otevřeném trhu práce, které odpovídá jejich zájmům, schopnostem, nadání i osobním možnostem, a zároveň odpovídá potřebám zaměstnavatele. Současně je cílem zvýšit úroveň samostatnosti uživatelů služeb - podpořit rozvoj jejich dovedností potřebných k nalezení, získání a udržení si práce, posílit jejich pracovní návyky a rozšířit zájem o profesní rozvoj. Služba podporovaného zaměstnávání je poskytována po určitou, časově omezenou dobu. Ve většině případů je to období dvou let. Službu podporovaného zaměstnávání lze využít opakovaně, pokud je to v zájmu zachování pracovního místa či nalezení místa nového. Trénink pracovníka přímo na pracovišti Dovednosti, které jsou pro dané pracovní místo požadovány, se člověk využívající služby podporovaného zaměstnání učí přímo na pracovišti, kde jsou optimální podmínky. Tím odpadají potíže spojené s přenosem dovedností z jednoho místa na druhé. Nadto trénink přímo na pracovišti podporuje sociální integraci a usnadňuje ostatním zvyknout si pracovat po boku spolupracovníků s postižením. Konkurenceschopná práce Neoddělitelnou součástí podporovaného zaměstnání je skutečnost, že pracovník s postižením dostává za stejnou práci obdobnou odměnu jako člověk bez postižení. Navíc pracovní doba odpovídá běžnému rozsahu úvazku, včetně možnosti pracovat na zkrácenou pracovní dobu. 4

5 Zaměstnání v běžném pracovním prostředí Jde o pracovní místa, kde lidé s postižením pracují mezi lidmi bez postižení, sdílí s ostatními nejenom pracovní prostor, ale spolupracují a komunikují při společně vykonávané práci. Takové prostředí umožňuje rozvoj smysluplné sociální integrace. Zaměstnání je na otevřeném trhu práce. To znamená, že většina pracovníků zaměstnavatele není znevýhodněna a nepotřebuje tedy zvláštní pomoc. Práce by měla mít stabilní charakter, pracovní poměr by měl být uzavřen na dobu neurčitou nebo s minimální dobou platnosti 6 měsíců. Dohoda o provedení práce nebo dobrovolnická činnost je akceptována jako fáze vedoucí k uzavření stabilního pracovně právního vztahu. Pracovní místo by mělo odpovídat zájmům, schopnostem, nadání i osobním možnostem uživatele služeb a současně umožňuje jeho profesní rozvoj. Člověk má příležitost na tomto pracovním místě získat nové dovednosti, může u něj dojít k pracovnímu postupu. Klient podporovaného zaměstnávání má obdobné pracovní podmínky (prostředí, vybavení, mzdu) jako ostatní pracovníci. Jde o hodnotnou a smysluplnou práci, zaměstnavatel i zaměstnanec mají z odvedené práce užitek. Klient má na pracovišti příležitost k sociálnímu uplatnění, tedy k setkávání s ostatními pracovníky nebo zákazníky a k účasti na společenských akcích organizovaných zaměstnavatelem srovnatelně s ostatními pracovníky. Průběžná poskytovaná podpora Aby bylo pracovní umístění úspěšné, je podpora zajištěna na tak dlouho, jak je potřeba (většinou dva roky). Doba trvání podpory je určována potřebami daného člověka. Pro podstatu a míru poskytované podpory jsou určující specifické potřeby člověka podpora šitá na míru. Cílem podpory a tréninku není změnit člověka, ale v zájmu zajištění úspěšného pracovního uplatnění upravit pracovní náplň a pracovní prostředí. Při zajišťování podpory se vychází z možností člověka, ne z jeho omezení. Poskytovaná podpora by měla být individuální, zaměřená na potřeby konkrétního člověka a zaměstnavatele. Rozvoj samostatnosti uživatele i účinnost poskytované služby by měly být sledovány poskytováním tzv. nejmenší možné efektivní podpory - právě takové míry podpůrných aktivit, která je aktuálně nezbytná k dosažení stanoveného cíle. Podpora je průběžně snižována v závislosti na vývoji dovedností klienta. Základy podporovaného zaměstnávání položil americký psycholog Mark Gold a tento model co by alternativa k tradičním, ale neúčinným službám pro lidi s mentálním postižením se začal prudce rozvíjet ve Spojených státech v 80. a 90. letech minulého století. Z USA se podporované zaměstnávání dostalo nejprve do Kanady a Austrálie, v devadesátých letech pak také do Evropy včetně České republiky. Postoj společnosti vůči zranitelným skupinám, tedy i lidem s postižením, a jejich sociální vyloučenosti se začal přetvářet před více než 5

6 padesáti lety. Impulzem byla druhá světová válka zbrojní průmysl v USA trpěl nedostatkem pracovních sil, a proto byli do výroby zapojeni klienti ústavů pro mentálně postižené. Ti prokázali obrovskou schopnost učit se a pracovat. Druhá polovina dvacátého století pak přinesla sílící boj různých skupin a hnutí za lidská a občanská práva: pokud jde o lidi s mentálním postižením, začalo docházet k normalizaci, pod kterou se skrývala integrace do běžného sociálního a kulturního prostředí a tak se postupně začaly měnit i sociální služby včetně služeb zaměstnanosti. Podporované zaměstnávání je pružný systém podpory lidí s těžším mentálním postižením na jeho cestě k zaměstnání v integrovaném prostředí. Podpora se poskytuje jak jedinci s handicapem, tak jeho zaměstnavateli. Vychází se z principu, podle kterého je přínosem nejen zácvik a podpora samotného pracovníka, ale především optimální koordinace zájmů, potřeb, schopností, dovedností a vloh pracovníka s potencionálními požadavky zaměstnavatele. Model podporované zaměstnávání má velkou kapacitu integrovat pracovníka s mentálním postižením a zvyšovat jeho pracovní výkon. Pracovní program je efektivní i proto, se pracovník zacvičuje přímo na pracovišti (place and train) a profesní příprava tak neprobíhá před vlastním nastoupením do práce. Kromě samotného pracovního zácviku si pracovník osvojuje sociální dovednosti potřebné pro styk se spolupracovníky, vyjadřování potřeb a zájmů, rozvíjení interpersonálních vztahů na pracovišti, hygienické návyky. Význam podporovaného zaměstnávání spočívá zejména ve flexibilní podpoře reagující na měnící se potřeby jak zaměstnance s postižením, tak zaměstnavatele. Podporované zaměstnávání je účinným nástrojem boje se sociálním vyloučením. 6

7 Podporované zaměstnávání osob s mentálním postižením V systému podporovaného zaměstnávání se člověk s postižením dostává do běžného pracovního prostředí a setkává se s lidmi běžné populace. V případě zaměstnávání lidí s mentálním postižením existuje významný rozdíl oproti chráněnému prostředí v tom, že získávají pracovní a sociální dovednosti s individuální podporou asistenta přímo na pracovišti. Podporované zaměstnávání zahrnuje personální poradenství v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením a zároveň pracovní asistenci, která spočívá v přímé podpoře zaměstnance. Pracovní asistent je na pracovišti k dispozici po dobu nezbytnou k zaučení zaměstnance a pomáhá ostatním zaměstnancům a zaměstnavateli v navázání vztahu a komunikaci s novým spolupracovníkem. Cílem je propojit potřeby a požadavky zaměstnavatelů s možnostmi uchazečů, a docílit tak vytvoření stabilního pracovního vztahu mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Zaměstnávání osob s mentálním postižením je možné a také žádoucí. Důsledky a omezení plynoucí z mentální retardace se liší člověk od člověka, stejně jako se liší schopnosti lidí bez mentálního postižení. Okolo 87% lidí s mentální retardací je jen mírně postiženo, při přijímání nových informací a zvládání nových dovedností jsou pomalejší, než je obvyklý průměr. V dospělosti jsou schopní vykonávat řadu zaměstnání. Zbývajících 13% lidí s mentální retardací má vážná funkční omezení. Nicméně, s dostatečnou podporou při rozvoji pracovních dovedností a vyhledávání zaměstnání, které jejich schopnostem odpovídá, mohou být i tito lidé v zaměstnání úspěšní. V některých případech potřebují lidé s mentální retardací delší čas ke zvládnutí úkolů s jejich prací spojených. Vedoucí pracovníci budou možná muset v prvních dnech nebo týdnech jejich zaměstnání věnovat těmto pracovníkům více času. Nicméně, po zaškolení efektivita práce lidí s mentální retardací stoupá. Novou možností je podpora tzv. job coache. Job coach je odborník - asistent, který v rámci programu podporovaného zaměstnání doprovází jednotlivce s mentální retardací do práce a pomáhá mu v počáteční době zaškolování. Jednak pomáhá pracovníkovi ve zvládnutí pracovních úkolů, ale také navrhuje zaměstnavateli vhodné úpravy v pracovních postupech ke zlepšení adaptace pracovníka. Když je pracovník již dobře s prací seznámen, zaškolovatel je nadále k disposici pouze pro konzultace v případě potřeby. Lidé s mentální retardací jsou typicky stálí pracovníci, nemění svá zaměstnání. Odměňují své zaměstnavatele loajalitou a přičinlivostí, vlastnostmi, které jsou v dnešní době u pracujících vzácné. Lidé s mentální retardací mohou svým zaměstnavatelům nabídnout mnoho. V průzkumu prováděném ve státě Oklahoma v USA se zaměstnavatelé obecně vyjadřovali o přínosu a schopnostech svých zaměstnanců s mentální retardací pozitivně. Skoro všichni zaměstnavatelé uvedli, že jsou s docházkou svých zaměstnanců do práce velmi spokojeni. 7

8 Více než tři čtvrtiny zaměstnavatelů bylo spokojeno s jejich pracovním nasazením, a 95% uvedlo, že tito zaměstnanci nemají větší fluktuaci než pracovníci bez postižení, pracující na podobných pracích. Více než polovina zaměstnavatelů oznámila, že je velmi spokojena s produktivitou těchto pracovníků a jejich aktivitou při práci. Lidé s mentální retardací jsou schopni pracovat v různých pracovních pozicích, např. jako ošetřovatelé zvířat, pracovníci v prádelnách, údržbáři, pomocníci v knihovnách, úředníci pro zakládání dat, poštovní úředníci, údržbáři textilních strojů, stavební truhláři, zřízenci ve zdravotnictví, skladníci, dělníci v zahradnické školce, poslíčci, kuchaři, pomocníci automechaniků, pomocníci ve strojírenství, tiskaři, montéři na lince, tovární dělníci, opraváři nábytku, pomocníci rádio a TV opravářů, obsluha kopírek, prodavači v potravinách a jiných obchodech, pomocné síly v nemocnicích a jeslích, pokladníci, domovní správci, dělníci při výrobě automobilových součástek a asistenti duchovních. Jak zaměstnat pracovníka s mentální retardací? Lidé s mentální retardací se rádi stávají součástí komunity. S oblibou se účastní sportovních akcí, chodí do kina a navazují přátelství. Nadšeně přijímají odpovědnost za to, že se stávají součástí dění. Lidé s mentální retardací se mohou stát produktivními, nezávislými pracujícími občany. Důvodem neúspěchu při získávání práce je špatné chápání pojmu mentální retardace. Stačí jen trochu lepší informovanost a čas, který nadřízený pracovník věnuje osvojení nových znalostí a know-how, a zaměstnanec s mentální retardací se může rozvinout v pracovníka, kterého všechny firmy chtějí. Nejdůležitější je správný začátek. Je dobré se ujistit, že uchazeč člověk s mentální retardací správně porozuměl pravidlům firmy. Zaměstnavatel by s ním měl projít pokyny pro zaměstnance a dotazováním se přesvědčit, zda uchazeč pochopil, co se ve firmě může a nesmí dělat. Pro úspěch v práci je důležité, aby ostatní pracovníci přijali nového zaměstnance mezi sebe. V první řadě je dobré nového zaměstnance představit a pověřit některého ze zkušených zaměstnanců, aby ho provedl po pracovišti a zapojil ho do společenského dění, jako jsou společné obědy nebo pracovní přestávky. Některé osoby s mentálním postižením zahajují docházku do práce za přítomnosti asistenta, odborníka, který mu na pracovišti pomáhá v průběhu zkušební doby. I v takovém případě by zaměstnavatel jako nadřízený měl být s novým pracovníkem v kontaktu. Řada osob s mentální retardací může být řízena jako každý jiný pracovník. Jiní vyžadují trochu více pozornosti, aby se mohli lépe zorientovat a zapracovat. Zde je několik tipů pro řízení pracovníků s mentální retardací, s jejichž pomocí zaměstnavatel získá dobrého, produktivního zaměstnance: 1) Názorné ukázky - pracovní činnost nestačí pouze vysvětlit, je třeba ji předvést. Během podrobného vysvětlování je dobré názorně provádět jednotlivé úkony. Pak by si měl nový pracovník každý úkon vyzkoušet a vysvětlit ho. Mnoho lidí s mentální retardací lépe pochopí, co mají dělat, když to vidí a slyší. 8

9 2) Rozdělení úkolů řada pracovních činností a úkolů je složena z jednotlivých úkonů. Pokud jsou novému zaměstnanci vysvětlovány příliš rychle, může z toho být zmatený. Účinnější je rozdělit úkol na jednotlivé kroky. Pak každý krok předvést a vysvětlit. Nakonec by měl sám zaměstnanec kroky předvést a vysvětlit. 3) Stručné a zřetelné vyjadřování - při zapracovávání a řízení nového zaměstnance je třeba vyhýbat se technickým nebo komplikovaným výrazům. Vysvětlování pracovních úkolů by mělo být přesné, instrukce věcné. Není vhodné používat abstraktní vysvětlování. Nejúčinnější je jasné a stručné vyjadřování. 4) Zavedení rutinních postupů je třeba zaměstnance vést k tomu, aby prováděl pracovní úkony vždy ve stejném pořadí. Mnoho lidí s mentální retardací vykonává svoji práci lépe, zvykne-li si na rutinní postup. Jestliže nemá zaměstnanec problémy se čtením, pomůže mu seznam úkolů nebo úkonů, jež má provádět. Během zapracování bývají účinnou pomůckou také diagramy, nebo dokonce po sobě jdoucí obrázky znázorňující pracovní úkony (prvky alternativní komunikace). 5) Komunikace je dobré vysvětlit zaměstnanci, co se od něj očekává z hlediska množství a kvality jeho práce. Zaměstnavatel by se měl ujistit, že zaměstnanec ví, co má dělat a komu má hlásit ukončení práce. Nový zaměstnanec potřebuje také povzbuzení, aby se zeptal, když mu není něco jasné nebo si není něčím jistý. 6) Zpětná vazba zaměstnavatel by měl zaměstnanci poskytovat zpětnou vazbu, informovat ho o tom, jak si v práci vede. Měl by si zkontrolovat, že správně proběhlo jeho zaučení na pracovním úkolu. Měl by mu otevřeně sdělit své mínění o kvalitě jeho práce a jeho vztahu k práci, za dobrou práci ho pochválit a povzbudit stejně jako každého jiného zaměstnance. Je prokázáno, že lidé s mentální retardací znamenají pro firmu vysokou produktivitu a nízkou fluktuaci. Bývají velmi loajální. Zaměstnání člověka s mentální retardací a využitím těchto rad získá zaměstnavatel zaměstnance, jaké pro svůj obor potřebuje. Agentury podporovaného zaměstnávání 9

10 Podporované zaměstnávání se snaží účelně propojovat dvě cílové skupiny občany s postižením a zaměstnavatele. Pracovní konzultanti slaďují přání lidí s postižením pracovat na otevřeném trhu práce s požadavky zaměstnavatelů a se zákonnou povinností firem tyto osoby zaměstnávat. Podpora zaměstnávání vychází z individuálních přání a potřeb uchazeče o práci. Pracovní konzultant agentury pro podporované zaměstnávání pomáhá realizovat jeho představy a přizpůsobit jeho přání požadavkům zaměstnavatele. K získávání potřebných pracovních a sociálních dovedností uchazeče dochází přímo na pracovišti, nikoliv tréninkem v nějakém specializovaném zařízení. K začlenění pracovníků s postižením ve firmách napomáhají pracovní konzultanti a pracovní asistenti. Ti jsou nedílnou součástí fungování agentur PZ. Pomáhají se zapracováním uživatele služeb ve firmě, učí ho pracovním dovednostem a podporují navazování kontaktu s ostatními zaměstnanci. To vede k postupnému osamostatnění na pracovišti. Spokojenost zaměstnavatelů je totiž velmi důležitá. Agentury poskytují poradenství v pracovně právních otázkách zaměstnávání osob s postižením, informace o finančních výhodách a řeší případné nesnáze na pracovišti. Zaměstnávání lidí se znevýhodněním je přínosné pro obě strany zaměstnavatele i lidi znevýhodněné. Zaměstnavatelům přináší finanční a společenské výhody (slevy na daních, příspěvky od úřadu práce, zlepšení image firmy), zaměstnancům se znevýhodněním zlepšení jejich dovedností a schopností a přirozené zapojení do běžné společnosti. Funkční model spolupráce mezi Úřadem práce Praha-východ a agenturou podporovaného zaměstnávání občanského sdružení Formika V regionech Středočeský kraj a hlavní město Praha v současné době působí 13 agentur podporovaného zaměstnávání. Pracovníci těchto agentur řadu let úspěšně pomáhají lidem obtížně umístitelným na trh práce se získáním a udržením vhodného pracovního uplatnění. Touto činností se současně podílejí na naplňování účelu služeb zaměstnanosti a z tohoto důvodu spolupracují s úřady práce, kde jsou uživatelé služeb podporovaného zaměstnávání evidováni jako zájemci nebo uchazeči o práci. Snahou pracovníků agentur podporovaného zaměstnávání je spolupracovat s pracovníky úřadů práce tak, aby 10

11 klienti agentury v evidenci úřadu práce nebyli demotivováni duplicitními nebo vzájemně si odporujícími si nároky obou stran, a aby poskytování služeb zaměstnanosti vedlo k tomu, že tito lidé v co nejkratší době získají vhodné stabilní pracovní uplatnění, pro náročnou práci pracovníků úřadu práce byly služby podporovaného zaměstnávání přínosem a pomocí, a aby tito pracovníci nebyli zbytečně zatěžováni potřebami pracovníků agentury podporovaného zaměstnávání, pracovní konzultanti v podporovaném zaměstnávání mohli poskytovat svým klientům kvalitní a účinné služby a k tomu aby účelně využívali možností úřadu práce. Společným záměrem pracovníků Úřadu práce Praha - východ a občanského sdružení FORMIKA bylo dojednat a ověřit takové postupy, které by nadále umožnily funkční spolupráci s důrazem na zájmy klientů v evidenci úřadu práce. Projekt "Podporované zaměstnávání v regionu Středočeský kraj" byl finančně podpořen z programu Phare 2003 RLZ. Co je podporované zaměstnávání? Podporované zaměstnávání je program, který pomáhá lidem znevýhodněným na trhu práce získat a udržet si práci na běžném pracovišti, tedy mezi lidmi bez postižení, na základě pracovněprávního vztahu, za odpovídající mzdu. Specifickým záměrem tohoto programu je podpořit je v jejich snaze pracovat za stejných podmínek jako lidé bez postižení a začlenit se tak do většinové společnosti. Současně účastník tohoto programu získá a rozvine takové dovednosti, které jsou potřebné k získání a udržení si vhodného stabilního pracovního uplatnění. Program podporovaného zaměstnávání trvá dva roky (v odůvodněných případech i déle) a jeho součástí je individuální i skupinová forma podpory. Jeho cílem je získání vhodného pracovního místa, které je natolik stabilní, že na něm účastník programu ani zaměstnavatel již nepotřebují další pomoc ze strany agentury podporovaného zaměstnávání. Program podporovaného zaměstnávání odpovídá procesu pracovní rehabilitace uvedenému v zákonu o zaměstnanosti č. 435/2004 a je tedy možno financovat jej ze zdrojů služeb zaměstnanosti. Co je agentura podporovaného zaměstnávání? 11

12 Agentury podporovaného zaměstnávání jsou v současné době organizačními jednotkami nestátních neziskových organizací. V České republice poskytují své služby již od roku V současné době pracují ve všech krajích České republiky. Agentury podporovaného zaměstnávání jsou ve většině případů členy celostátní zastřešující organizace, jíž je Česká unie pro podporované zaměstnávání. Ta je členem Evropské unie podporovaného zaměstnávání (EUSE). Pracovníci agentur poskytují služby dle aktuální metodiky podporovaného zaměstnávání a kvalitu jejich práce zabezpečují standardy kvality podporovaného zaměstnávání. Pracovníci agentur jsou pro svou práci odborně připraveni a toto vzdělání si průběžně doplňují v kurzech a seminářích České unie pro podporované zaměstnávání. Metody práce jsou inovovány na základě odborných diskusí a přednášek na pravidelných kolokviích a konferencích. Komu podporované zaměstnávání pomáhá? Podporované zaměstnávání je určeno lidem, kteří jsou na trhu práce znevýhodnění nízkou úrovní dovedností nezbytných pro to, aby pracovní místo získali a také si jej udrželi. Zpravidla se jedná o osoby se zdravotním postižením, o lidi, kteří dlouhodobě žili v institucionálních zařízeních (například v dětských domovech), o osoby po výkonu trestu, bez domova. Těmto lidem nepostačují k zajištění pracovního uplatnění běžné služby úřadu práce. Model spolupráce Na agenturu podporovaného zaměstnávání se obracejí s žádostí o pomoc při vyhledání vhodného pracovního místa lidé, kteří jsou v evidenci úřadu práce, i ti, kteří se z nejrůznějších důvodů dosud s žádostí o evidenci na úřad práce neobrátili. Často je to právě úřad práce, kde žadatel o službu získá na agenturu podporovaného zaměstnávání kontakt. Zprostředkovatelka pak očekává informaci o tom, zda žadatel účast v programu zahájil. Pracovník agentury - pracovní konzultant v podporovaném zaměstnávání - na první konzultaci s žadatelem proto zjišťuje, zda je v evidenci úřadu práce či nikoli. V kladném případě jej požádá o kontakt na zprostředkovatelku a té telefonicky poskytne informaci, že klient o služby podporovaného zaměstnávání požádal, zda byl zařazen do programu, či zda se klient programu nezúčastní a z jakých důvodů. Pokud žadatel v evidenci úřadu práce zatím není, seznámí ho s výhodami evidence a popíše, jak evidence probíhá, jaké povinnosti má 12

13 evidovaný zájemce a uchazeč, doporučí mu evidovat se na úřadu práce a případně mu poskytne pomoc (například doprovod, asistenci při jednání). Při zahájení účasti v programu pracovní konzultant zjišťuje při předem dojednané osobní návštěvě, které služby, na základě jakých kritérií a za jakých podmínek úřad práce poskytuje. Dále osobně navštíví zprostředkovatelku účastníka programu a dojedná s ní konkrétní způsob spolupráce (například optimální způsob vyhledávání pracovního místa, frekvenci návštěv účastníka programu na úřadu práce, způsob spolupráce při sestavování individuálního plánu poskytování služeb podporovaného zaměstnávání účastníkovi programu, způsob předávání informací mezi pracovníkem úřadu práce a agenturou podporovaného zaměstnávání, termíny osobních návštěv pracovního konzultanta na úřadu práce apod.). Pracovní konzultant navštíví pracovníka z oddělení trhu práce (z oddělení spolupráce se zaměstnavateli). Tento pracovník mu poskytuje informace o specifických možnostech daného regionu (například o zaměstnavatelích, kteří neplní povinný podíl zaměstnanců se zdravotním postižením přímým plněním) a umožňuje mu zúčastnit se setkání se zaměstnavateli pořádaných úřadem práce. V průběhu služby pracovní konzultant spolupracuje s klientem a se zprostředkovatelkou na navrhování vhodných služeb (například nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti), pokud budou tyto služby dojednány, začlení je do individuálního plánu poskytování služeb podporovaného zaměstnávání. Čtyřikrát ročně bude při osobních návštěvách informovat zprostředkovatele o plánu poskytování služeb podporovaného zaměstnávání (jednou za 3 měsíce), jednání se zúčastní také účastník programu podporovaného zaměstnávání. Zprostředkovatel spolupracuje s účastníkem programu a pracovním konzultantem s ohledem na udržení motivace účastníka programu (například agentura podporovaného zaměstnávání hledá účastníkovi programu vhodné pracovní místo na běžném pracovišti mezi lidmi bez postižení a úřad práce by doporučil práci v chráněné dílně), tedy tak, aby klient nebyl zatěžován duplicitou nebo zbytečným absolvováním aktivit (například klient dochází na úřad práce jen v nezbytně nutných případech, protože každý týden dochází do agentury, nenavštěvuje zaměstnavatele na základě "doporučenek", protože si s podporou pracovního konzultanta hledá pracovní místo na základě individuálního plánu). 13

14 V případě, že účastník zahájí, přeruší či ukončí účast v programu podporovaného zaměstnávání, případně s ním nebude uzavřena dohoda o poskytování služeb podporovaného zaměstnávání, bude o tom telefonicky nebo osobně informovat zprostředkovatele z úřadu práce a vysvětlí jí důvody této skutečnosti. Před ukončením spolupráce klienta s úřadem práce osobně navštíví s klientem jeho zprostředkovatele a společně zhodnotí průběh spolupráce. Další spolupráci mezi agenturou podporovaného zaměstnávání a úřadem práce koordinuje pověřený pracovník oddělení poradenství úřadu práce. Ten je také kontaktním pracovníkem pro spolupráci pracovníků občanského sdružení Formika s Úřadem práce Praha-východ a v případě potřeby zprostředkuje kontakt mezi pracovníky úřadu a pracovníky občanského sdružení Formika. Pokud tento pracovník v rámci poradenských služeb usoudí, že program podporovaného zaměstnávání by byl pro zájemce či uchazeče o práci vhodným nástrojem k získání a udržení si vhodného pracovního uplatnění, telefonicky nebo prostřednictvím u mu zprostředkuje kontakt s pracovním konzultantem agentury podporovaného zaměstnávání občanského sdružení Formika. Jedenkrát ročně pořádá agentura podporovaného zaměstnávání speciální kurz pro uchazeče o práci, kteří jsou v evidenci úřadu práce "Vytipování potenciálních uživatelů služeb podporovaného zaměstnávání". Účelem tohoto kurzu je vytipovat ty uchazeče o práci, pro něž bude podporované zaměstnávání účinnou službou. V průběhu pěti setkání se skupinou dvanácti uchazečů, které doporučili zprostředkovatelé ve spolupráci s pracovníkem poradenství, tito lidé lépe porozumějí vlastní obtížné situaci, získají představu o službách, které jim v jejich situaci mohou pomoci, detailně se seznámí s programem podporovaného zaměstnávání, rozšíří své dovednosti potřebné k získání práce a obdrží zprávu o svých silných a slabých stránkách ve vztahu k vyhledávání vhodného pracovního místa. Současně pracovníci agentury podporovaného zaměstnávání získají dostatek podkladů k posouzení, zda je uchazeč pro hledání práce a pro účast v podporovaném zaměstnávání dostatečně motivován, zda mu okolnosti nebrání program úspěšně absolvovat a zda takové služby vůbec potřebuje. Z devíti úspěšných absolventů kurzu pořádaného pro uchazeče z evidence Úřadu práce Praha - východ bylo do programu Podporované zaměstnávání Formika přijato šest uchazečů. O průběhu a výsledcích kurzu byl každý zprostředkovatel úřadu práce informován prostřednictvím krátké písemné zprávy a při osobním setkání. O termínu kurzu informuje 14

15 ředitel agentury podporovaného zaměstnávání občanského sdružení Formika pracovníka oddělení úřadu práce. Pracovní rehabilitace Pracovní rehabilitace je souvislá činnost, zaměřená na získání a udržení vhodného zaměstnání osoby se zdravotním postižením, kterou na základě její žádosti zabezpečuje úřad práce. Pracovní rehabilitace je určena pro osoby se zdravotním postižením. Součástí žádosti o pracovní rehabilitaci musí být doklad osvědčující, že žadatel je osobou se zdravotním postižením. Žádost o pracovní rehabilitaci podává osoba se zdravotním postižením na pobočce úřadu práce, dle místa trvalého bydliště. Pracovní rehabilitace zahrnuje zejména poradenskou činnost zaměřenou na volbu povolání, volbu zaměstnání nebo jiné výdělečné činnosti, teoretickou a praktickou přípravu pro zaměstnání, zprostředkování, udržení a změnu zaměstnání a vytváření vhodných podmínek pro výkon zaměstnání nebo jiné výdělečné činnosti. Zabezpečení pracovní rehabilitace agenturami pro podporované zaměstnávání občanského sdružení Rytmus 15

16 Agentura pro podporované zaměstnávání může zabezpečit pracovní rehabilitaci osobě se zdravotním postižením (i jiným znevýhodněním), která chce pracovat na otevřeném trhu práce, ale potřebuje dlouhodobou odbornou individuální podporu postavenou na osobní pomoci, a to před i po nástupu do práce. Podporované zaměstnávání je pro tuto cílovou skupinu osvědčená metoda vedoucí ve většině případů úspěšnému získání a udržení vhodného zaměstnání. Agentura pro podporované zaměstnávání může zabezpečit následující formy pracovní rehabilitace: PORADENSKÁ ČINNOST Pracovní diagnostika Individuální diagnostika, ověřující předpoklady účastníka pracovní rehabilitace k pracovnímu uplatnění, jeho dovednosti a potřeby podpory v přímých pracovních činnostech a v činnostech nepřímo souvisejících s prací. Diagnostiku provádí odborný pracovník - pracovní konzultant na základě metodiky specializovaně vytvořené pro potřeby osob s výrazným znevýhodněním na trhu práce. Poradenství pro volbu povolání Individuální a skupinové poradenství, jehož cílem je poskytnout srozumitelné informace o povoláních, předpokladech a způsobilosti pro výkon určitého povolání, přípravy na povolání a možnostech pracovního uplatnění. Poradenství poskytuje odborný pracovník (pracovní konzultant). Forma poradenství je speciálně zaměřena na osoby s potížemi v komunikaci, učení, porozumění a sociálních dovednostech. Využívá specializovaných pomůcek jako např. software Stepping Stones, obrazové materiály pro osoby s potížemi ve čtení, specializované pomůcky pro osoby s různým typem zdravotního postižení apod. Poradenství zahrnuje kromě konzultací také praktické poradenství v terénu formou exkurzí a krátkodobých praxí. Poradenství pro volbu a změnu zaměstnání 16

17 Individuální a skupinové poradenství zaměřené na techniky vyhledávání zaměstnání, posuzování vhodnosti konkrétních nabídek a postup při změně zaměstnání apod. Poradenství poskytuje odborný pracovník (pracovní konzultant). Forma poradenství je speciálně zaměřena na osoby s potížemi v komunikaci, učení, porozumění a sociálních dovednostech. Využívá specializovaných pomůcek - komunikační kompenzační pomůcky a postupy, IT, obrazové materiály pro osoby s potížemi ve čtení, specializované pomůcky pro osoby s různým typem zdravotního postižení apod. Poradenství zahrnuje konzultace, nácviky činností jako vyhledávání nabídek pc, infobox, noviny, nácviky telefonování, psaní ů, pohovorů se zaměstnavatelem atd. Probíhá v prostorách agentury i v terénu. Poradenství pro volbu rekvalifikace Individuální poradenství zaměřené na určování obsahu a rozsahu rekvalifikace. Poradenství poskytuje odborný pracovník (pracovní konzultant). Forma poradenství je speciálně zaměřena na osoby s potížemi v komunikaci, učení, porozumění a sociálních dovednostech. Využívá specializovaných pomůcek a postupů k zajištění srozumitelnosti nabízených možností pro účastníka rekvalifikace. Poradenství zahrnuje kromě konzultací v agentuře také doprovody a praktické poradenství při jednáních o rekvalifikaci. Poradenství pro volbu přípravy k práci Individuální poradenství zaměřené na řešení specifických potřeb účastníka PR a na odstranění překážek jeho přístupu na trh práce, poradenství zaměřené na určování obsahu a rozsahu přípravy k práci. Poradenství poskytuje odborný pracovník (pracovní konzultant). Forma poradenství je speciálně zaměřena na osoby s potížemi v komunikaci, učení, porozumění a sociálních dovednostech. Využívá specializovaných pomůcek a postupů k zajištění srozumitelnosti nabízených možností pro účastníka rekvalifikace. Poradenství zahrnuje kromě konzultací v agentuře také doprovody, praktické poradenství při jednáních o přípravě k práci, exkurze na možná místa výkon přípravy k práci, vyhledávání a jednání s případným místem výkonu přípravy k práci. Poradenství při výběru vhodných nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti 17

18 Individuální poradenství zaměřené na výběr a dojednání vhodných nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti pro účastníka pracovní rehabilitace. Poradenství poskytuje odborný pracovník (pracovní konzultant). Poradenství je určeno jak účastníkovi pracovní rehabilitace, tak jeho zaměstnavateli. Poradenství je poskytováno v součinnosti s úřadem práce. PŘÍPRAVA K PRÁCI Příprava k práci na pracovištích zaměstnavatele osoby se zdravotním postižením Směřuje k zapracování účastníka pracovní rehabilitace na vhodné pracovní místo, získání znalostí, dovedností a návyků nutných pro výkon zvoleného zaměstnání. Agentura zajišťuje subdodávkou od zaměstnavatele. Sama agentura dodá na pracoviště asistenta vyškoleného pro podporu na pracovišti a odborného pracovníka (pracovní konzultant), který navrhuje přizpůsobení pracovní náplně, podmínek na pracovišti, speciální pomůcky a postupy pro osoby s různým typem postižení a dojednává je se zaměstnavatelem. Také zajišťuje postupné zakončování přípravy k práci, vytvoření osvědčení a pokračování zaměstnání u zaměstnavatele po skončení pracovní rehabilitace (bez přítomnosti asistenta a konzultanta). Příprava k práci ve vzdělávacím zařízení Směřuje k zapracování účastníka pracovní rehabilitace na vhodné pracovní místo, získání znalostí, dovedností a návyků nutných pro výkon zvoleného zaměstnání. Agentura jakožto vzdělávací zařízení zajišťuje místo, kde bude příprava k práci prováděna (nejlépe běžná firma, kde bude účastník vykonávat přípravu k práci - práci na zkoušku a to dobrovolně, či v rámci dohod konaných mimo pracovní poměr. Agentura zajistí osobu, která bude připravovat účastníka pracovní rehabilitace k práci. Odborný pracovník agentury (pracovní konzultant) bude navrhovat přizpůsobení pracovní náplně, podmínek na pracovišti, speciální pomůcky a postupy pro osoby s různým typem postižení. Také plánuje postupné zakončování přípravy k práci, vytvoření osvědčení a dojednání pracovně právního vztahu mezi místem výkonu přípravy k práci a osobou se zdravotním postižením po skončení pracovní rehabilitace. SPECIALIZOVANÉ REKVALIFIKAČNÍ KURZY 18

19 Směřují k získání nové či rozšíření stávající kvalifikace účastníka pracovní rehabilitace. Agentura zajišťuje rozšíření vzdělání v akreditovaných rekvalifikačních kurzech. ZPROSTŘEDKOVÁNÍ ZAMĚSTNÁNÍ Poradenství pro zprostředkování vhodného zaměstnání Sestává z části poradenství pro účastníka pracovní rehabilitace a poradenství pro zaměstnavatele. Individuální poradenství pro účastníka pracovní rehabilitace je zaměřeno na posouzení zdravotních, kvalifikačních a osobnostních předpokladů pro doporučení vhodného zaměstnání, přípravy pro povolání a rekvalifikace. Forma poradenství je speciálně zaměřena na osoby s potížemi v komunikaci, učení, porozumění a sociálních dovednostech. Využívá specializovaných pomůcek a postupů k zajištění srozumitelnosti nabízených možností pro účastníka rekvalifikace. Poradenství zahrnuje kromě konzultací v agentuře také doprovody a poradenství v terénu. Poradenství pro zaměstnavatele se zaměřuje na výběr zaměstnanců se zdravotním postižením pro zaměstnavatele, speciální poradenství týkající se zaměstnání osoby se zdravotním postižením. Poradenství zajišťuje odborný pracovník (pracovní konzultant) vyškolený v personalistice zaměřené na osoby se zdravotním postižením a legislativě související se zaměstnaností osob se zdravotním postižením. Zprostředkování zaměstnání Sestává z běžných technik zprostředkování práce doplněných o aspekt zaměstnávání osob se zdravotním postižením tedy přímé oslovování zaměstnavatelů a vyjednávání vytvoření či úpravu pracovních míst tak, aby vyhovovaly individuálním potřebám a preferencím účastníka pracovní rehabilitace i zaměstnavatele. Zprostředkování obsahuje také podporu při uzavírání zprostředkovaného pracovněprávního vztahu. Zprostředkování probíhá v úzké spolupráci s účastníkem pracovní rehabilitace a s maximální podporou jeho vlastní aktivity. Zprostředkování provádí odborný pracovník (pracovní konzultant) vyškolený ve zprostředkování práce pro osoby se zdravotním postižením. UDRŽENÍ A ZMĚNA ZAMĚSTNÁNÍ 19

20 Sestává individuálních i skupinových aktivizačních a motivačních programů. Probíhá formou teoretických i terénních konzultací v situacích, které by mohly vést k ukončení pracovněprávního vztahu účastníka PR, případně přímo při ukončování pracovněprávního vztahu. Aktivity provádí odborný pracovník (prac. konzultant), který vytváří a řeší krizové plány, poskytuje specializované poradenství účastníku PR, včetně využití specializovaných pomůcek a postupů zaměřených na osoby se ZP. VYTVÁŘENÍ VHODNÝCH PODMÍNEK PRO VÝKON ZAMĚSTNÁNÍ Asistované zaměstnání Pracovní asistence slouží k postupnému zaučení účastníka pracovní rehabilitace na pracovišti a vytvoření vhodných podmínek pro výkon zaměstnání, včetně dopravy do zaměstnání. Asistenci poskytuje pracovník proškolený v poskytování podpory osobě se zdravotním postižením na pracovišti (pracovní asistent). Asistenti jsou koordinováni a supervidováni odborným pracovníkem, který také ve spolupráci se všemi zúčastněnými stranami vytváří plán postupného snižování asistence. Poradenství pro výkon zaměstnání Teoretické i terénní poradenství účastníkovi pracovní rehabilitace i jeho zaměstnavateli pro výkon zaměstnání účastníka pracovní rehabilitace. Odborný pracovník (pracovní konzultant) poskytuje poradenství a doprovody při samotném výkonu práce i při aktivitám souvisejícím s výkonem práce (poradenství při začlenění do pracovního kolektivu, při zajišťování vstupních lékařských prohlídek, výpisu z rejstříku trestů, školení BOZP, dále při čerpání zaměstnaneckých výhod, dovolené, při pracovní neschopnosti). Konzultant vytváří specializované pomůcky a postupy pro osobu se zdravotním postižením i její spolupracovníky. Aktivní politika zaměstnanosti 20

Příloha č. 2 Legislativa. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD

Příloha č. 2 Legislativa. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD Příloha č. 2 Legislativa materiálu Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD Pracovní materiál vytvořený v rámci KA č. 1 projektu Diverzita pro OZP, OP

Více

MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM

MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM SOCIÁLNÍ SFÉRY - Práce - Bydlení - Volný čas - Partnerské vztahy - Rodina PRACOVNÍ UPLATNĚNÍ Pracovní trh Sociální služby Možnosti mimo systém LEGISLATIVA

Více

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PROČ SE ZAPOJIT DO PRACOVNÍHO PROCESU? Pocit užitečnosti. Překonání handicapu uvnitř sebe sama. Alespoň částečná finanční nezávislost. Aktivní zapojení do formování

Více

Podpora hospodářské činnosti v komunitách. Pokročilá komunitní práce KSP FF UK PhDr. Jaroslava Šťastná, Ph.D.

Podpora hospodářské činnosti v komunitách. Pokročilá komunitní práce KSP FF UK PhDr. Jaroslava Šťastná, Ph.D. Podpora hospodářské činnosti v komunitách Pokročilá komunitní práce KSP FF UK PhDr. Jaroslava Šťastná, Ph.D. Podpora komunitních aktivit Podporované zaměstnávání Veřejně prospěšné práce Sociální ekonomika

Více

6.4.1. Nástroje 1 aktivní politiky zaměstnanosti

6.4.1. Nástroje 1 aktivní politiky zaměstnanosti 6.4.1. Nástroje 1 aktivní politiky zaměstnanosti Aktivní politika zaměstnanosti napomáhá sociální průchodnosti ekonomické reformy, strukturálním změnám zaměstnanosti, sociálně-ekonomickému rozvoji v regionech,

Více

Projekt realizuje ASISTA, s. r. o.

Projekt realizuje ASISTA, s. r. o. Projekt realizuje ASISTA, s. r. o. Jaké bariéry chceme odstranit Především na první pohled neviditelné bariéry: Snížená ochota zaměstnavatelů zdravotně postižené občany zaměstnávat a dát jim šanci Překážky

Více

Co dělat při dlouhodobé nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením

Co dělat při dlouhodobé nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením Co dělat při dlouhodobé nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením 1. Co je dlouhodobá nezaměstnanost Dlouhodobá nezaměstnanost je nezaměstnanost je taková, která trvá déle než jeden rok. Tak je statisticky

Více

Vývoj legislativy v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením. JUDr. Pavel Ptáčník Vládní výbor pro zdravotně postižené občany

Vývoj legislativy v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením. JUDr. Pavel Ptáčník Vládní výbor pro zdravotně postižené občany Vývoj legislativy v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením JUDr. Pavel Ptáčník Vládní výbor pro zdravotně postižené občany Situace v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením Na úřadech

Více

Podpora lidí s PAS osobní asistencí

Podpora lidí s PAS osobní asistencí Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Podpora lidí s PAS osobní asistencí Ing. Tomáš Dostál Mgr. Pavla Krňávková APLA-JM o.s. Vznik v roce 2002 z iniciativy rodičů dětí s autismem, odborníků

Více

VYHLÁŠKA. ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

VYHLÁŠKA. ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti 518 VYHLÁŠKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 69 odst. 7, 77 odst. 1, 78 odst. 9, 81 odst. 5, 105 odst.

Více

518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti 518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti Změna: 507/2005 Sb. Změna: 452/2008 Sb. Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 69 odst.

Více

V padesáti není pozdě

V padesáti není pozdě Projekt V padesáti není pozdě Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Prioritní osa: 2. Aktivní politika trhu práce Oblast podpory: 2.1 Posílení aktivních politik zaměstnanosti Střední odborné učiliště

Více

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Cíl 1) Pomáhat žákům orientovat se ve světě práce a vzdělávacích příležitostí a vytvářet si představu o nabídce profesních a vzdělávacích

Více

Informační dokument Úřadu práce ČR pro zaměstnavatele

Informační dokument Úřadu práce ČR pro zaměstnavatele Informační dokument Úřadu práce ČR pro zaměstnavatele Vážení zaměstnavatelé, dovolujeme si Vás oslovit jménem Kontaktního pracoviště Šumperk, Úřadu práce České republiky, Krajské pobočky v Olomouci s informací

Více

o zaměstnávání tuto oblast upravuje zákon č. 435/2004 Sb.,o zaměstnanosti

o zaměstnávání tuto oblast upravuje zákon č. 435/2004 Sb.,o zaměstnanosti o zaměstnávání tuto oblast upravuje zákon č. 435/2004 Sb.,o zaměstnanosti 1) Rovné zacházení a zákaz diskriminace při uplatňování práva na zaměstnání 2) Kompetence úřadů práce 3) Právo na zprostředkování

Více

Povinnosti zaměstnavatelů k úřadu práce a vzájemné vztahy

Povinnosti zaměstnavatelů k úřadu práce a vzájemné vztahy ~ 1 ~ Povinnosti zaměstnavatelů k úřadu práce a vzájemné vztahy Budeme se pohybovat v dimenzích Zákona o zaměstnanosti konkrétně mezi 4-62. Ihned v úvodu tj. 4 ZZ hovoří o účastnících právních vztahů,

Více

Co nabízí? Komu? Jak?

Co nabízí? Komu? Jak? Co nabízí? Komu? Jak? Co je podporované zaměstnávání? individuální flexibilní podpora lidem znevýhodněným na trhu práce a jejich (potenciálním) zaměstnavatelům podpora uchazeči o práci před nástupem do

Více

Pracovní rehabilitace

Pracovní rehabilitace Novela zákona o zaměstnanosti, přijatá zákonem č. 375/2011 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zdravotních službách, zákona o specifických zdravotních službách a zákona

Více

SOCIÁLNÍ FIRMA nový model zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce

SOCIÁLNÍ FIRMA nový model zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce SOCIÁLNÍ FIRMA nový model zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce výstup projektu Rozvoj sociální firmy Výroční konference CIP Equal Praha, 22.-23.4.2008 Ing. Markéta Würtherlová, Fokus Praha, o.s.

Více

POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI

POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI Právní úprava především zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti Důležité dokumenty: - Strategie obnovy a rozvoje EU (pro období 2001 2010) tzv. Lisabonská strategie - Národní akční

Více

Politika zaměstnanosti I. (PZ, osoby se zdravotním postižením, portál MPSV)

Politika zaměstnanosti I. (PZ, osoby se zdravotním postižením, portál MPSV) Politika zaměstnanosti I. (PZ, osoby se zdravotním postižením, portál MPSV) Zpracoval: Bc. Jaroslav Mikšaník, Úřad práce ČR E-mail: Jaroslav.Miksanik@ol.mpsv.cz Olomouc, 12. 10. 2011 Obsah přednášky 1)

Více

Pracovní rehabilitace a zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Pracovní rehabilitace a zaměstnávání osob se zdravotním postižením Pracovní rehabilitace a zaměstnávání osob se zdravotním postižením Mgr. Libor Buganský Mgr. Andrea Pavelková libor.bugansky@ot.mpsv.cz andrea.pavelkova@ot.mpsv.cz Ostrava, 7.10.2011 Nezaměstnanost k 31.7.2011

Více

Standard č. 9. Personální a organizační zajištění Terénní osobní asistence

Standard č. 9. Personální a organizační zajištění Terénní osobní asistence Standard č. 9 Personální a organizační zajištění Terénní osobní asistence Počet zaměstnanců, jejich vzdělání a dovednosti odpovídají potřebám uživatelů a plně umožňují naplňování standardů kvality námi

Více

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob Opatření VI. 1.: Podpora zaměstnávání ohrožených osob Ze sociologického šetření prováděného v rámci komunitního plánování v Mladé Boleslavi vyplynulo, že problém získat a udržet si práci je pro dotazované

Více

518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ PRACOVNÍ REHABILITACE OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ PRACOVNÍ REHABILITACE OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM stav k 16. 2.2015 518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti Změna: 507/2005 Sb. Změna: 452/2008 Sb. Změna: 390/2011 Sb. Změna: 340/2014 Sb. Ministerstvo

Více

NABÍDKA ZABEZPEČENÍ PRACOVNÍ REHABILITACE ( 69 odst. 1 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti)

NABÍDKA ZABEZPEČENÍ PRACOVNÍ REHABILITACE ( 69 odst. 1 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti) NABÍDKA ZABEZPEČENÍ PRACOVNÍ REHABILITACE ( 69 odst. 1 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti) Identifikační údaje právnické nebo fyzické osoby 1) : Název: IČ: Telefon: Fax: E-mail: www stránky: Adresa

Více

Křižovnická pečovatelská služba. Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Platnost od 1. 3. 2015

Křižovnická pečovatelská služba. Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Platnost od 1. 3. 2015 STANDARD Č.9 Personální a organizační zajištění Platnost od 1. 3. 2015 Organizační struktura a počet pracovních míst Stanovení počtu a struktury zaměstnanců je v kompetenci ředitele KPS. Struktura zaměstnanců

Více

CZ.1.04/3.3.05/31.00229. Podporované zaměstnávání cílené

CZ.1.04/3.3.05/31.00229. Podporované zaměstnávání cílené Název projektu: Podporované zaměstnávání metoda boje proti nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením Zkrácený název projektu: Registrační číslo: CZ.1.04/3.3.05/31.00229 Období realizace: 1. 2. 2010

Více

Kulatý stůl APLA Praha Zaměstnávání osob se zdravotním postižením. 25. října 2013

Kulatý stůl APLA Praha Zaměstnávání osob se zdravotním postižením. 25. října 2013 Kulatý stůl APLA Praha Zaměstnávání osob se zdravotním postižením 25. října 2013 Legislativní změny od 1. 1. 2012 S účinností od 1. 1. 2012 novelizována ustanovení zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti,

Více

Prezentace dosavadních výstupů projektu TVÁ BUDOUCNOST 2. 8. 2005 31. 12. 2006

Prezentace dosavadních výstupů projektu TVÁ BUDOUCNOST 2. 8. 2005 31. 12. 2006 Prezentace dosavadních výstupů projektu TVÁ BUDOUCNOST 2. 8. 2005 31. 12. 2006 VÝSTUPY PRACOVNÍCH SKUPIN PS Analytika PS Integrační centra PS Školící centra PS Informatika PS Poradenství PS Vzdělávání

Více

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD)

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) SEMINÁŘ PRO MAS PRAHA 29. 7. 2015 VĚCNÉ ZAMĚŘENÍ OPZ IP 2.3 CLLD Specifický cíl 2.3.1: Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti

Více

Informační a poradenské středisko. Mgr. Jindřiška Dvorská

Informační a poradenské středisko. Mgr. Jindřiška Dvorská Informační a poradenské středisko Mgr. Jindřiška Dvorská osoby, místa v tis. Vývoj počtu uchazečů o zaměstnání a volných pracovních míst 650 600 550 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 uchazeči o

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

JAKÉ MÁM MOŽNOSTI, POKUD MĚ NEVEZMOU ANI NA ODVOLÁNÍ?

JAKÉ MÁM MOŽNOSTI, POKUD MĚ NEVEZMOU ANI NA ODVOLÁNÍ? JAKÉ MÁM MOŽNOSTI, POKUD MĚ NEVEZMOU ANI NA ODVOLÁNÍ? 1. Studium na vyšší odborné škole Nabídka dalšího vzdělávání formou vyššího odborného studia je opravdu široká, je dobré mít přihlášku na některé VOŠ

Více

Garantovaná nabídka činností komunitního týmu sociální rehabilitace

Garantovaná nabídka činností komunitního týmu sociální rehabilitace Garantovaná nabídka činností komunitního týmu sociální rehabilitace Služba je zajišťována v rozsahu garantované nabídky činností. Základní činnosti sociální rehabilitace jsou poskytovány zdarma. Doplňkové

Více

Právní úprava zaměstnávání osob se zdravotním postižením Ekonomika nebo charita? JUDr. Jan Hutař Základní předpisy Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti Vyhláška č. 518/2004 Sb.,kterou se provádí zákon

Více

S námi na trh práce CZ.1.04/3.3.05/96.00079 Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015

S námi na trh práce CZ.1.04/3.3.05/96.00079 Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015 S námi na trh práce CZ.1.04/3.3.05/96.00079 Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015 Příjemce: Kvalifikační a personální agentura, o.p.s. (Závodní 815, Třinec) KaPA, o.p.s. byla založena v

Více

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí 1. Místní a časová dostupnost 1a Orgán sociálně-právní ochrany zajišťuje účinné poskytování sociálně-právní ochrany v potřebném rozsahu na celém území své

Více

Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě. Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová

Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě. Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová Obsah prezentace Principy a předpoklady poskytování služeb v komunitě Základní rozdělení služeb v komunitě

Více

od roku 1989 procesem transformace sociální péče zajišťovaná státem se proměnila v široké spektrum nabídky sociálních služeb poskytovaných též

od roku 1989 procesem transformace sociální péče zajišťovaná státem se proměnila v široké spektrum nabídky sociálních služeb poskytovaných též od roku 1989 procesem transformace sociální péče zajišťovaná státem se proměnila v široké spektrum nabídky sociálních služeb poskytovaných též nestátními neziskovými organizacemi, církvemi, samosprávou

Více

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Program pro pěstounské rodiny Slezské diakonie jako Pověřená osoba v oblasti náhradní rodinné péče má zpracovanou METODIKU - funkční systém vnitřních

Více

Pro jednání 107. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR

Pro jednání 107. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR Ministerstvo práce a sociálních věcí Praha dne 17. března 2014 Pro jednání 107. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR Věc: Aktivní politika zaměstnanosti, vyhodnocení programů na podporu

Více

Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání

Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání IPS poskytuje informace o: - síti středních, vyšších odborných a vysokých škol v Praze a v celé ČR - možnostech uplatnění absolventů škol v

Více

Standardy kvality pro OSPOD

Standardy kvality pro OSPOD 1. Místní a časová dostupnost 1a Orgán sociálně-právní ochrany zajišťuje účinné poskytování sociálně-právní ochrany v potřebném rozsahu na celém území své spádové oblasti. 1b Doba výkonu sociálně-právní

Více

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora 27. Speciální pedagog Téma: systémová podpora Anotace Činnost speciálního pedagoga ve škole je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Školní speciální pedagog

Více

MODEL KOMUNITNÍ PÉČE O CHRONICKY DUŠEVNĚ NEMOCNÉ V JESENICKÉM REGIONU. 33. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE 20. 22. listopad 2014 Přerov

MODEL KOMUNITNÍ PÉČE O CHRONICKY DUŠEVNĚ NEMOCNÉ V JESENICKÉM REGIONU. 33. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE 20. 22. listopad 2014 Přerov MODEL KOMUNITNÍ PÉČE O CHRONICKY DUŠEVNĚ NEMOCNÉ V JESENICKÉM REGIONU 33. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE 20. 22. listopad 2014 Přerov CHARAKTERISTIKA ORGANIZACE Zahrada 2000 vznikla v roce 1998 jako sociálně

Více

518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ PRACOVNÍ REHABILITACE OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ PRACOVNÍ REHABILITACE OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM 518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti Změna: 507/2005 Sb. Změna: 452/2008 Sb. Změna: 390/2011 Sb. Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Zaměstnávání osob se zdravotním postižením Zaměstnávání osob se zdravotním postižením Hana Potměšilová 7. února 2013 Zákonná úprava 2 Ústava Souběh invalidního důchodu s výdělečnou činností Zákon 435/2004 Sb. o zaměstnanosti ( ZoZ ) část III. 67-84

Více

JOB CLUB. v Terapeutické komunitě. Projekt realizovaný v Terapeutické komunitě Podcestný mlýn v období leden 2013- duben 2015

JOB CLUB. v Terapeutické komunitě. Projekt realizovaný v Terapeutické komunitě Podcestný mlýn v období leden 2013- duben 2015 JOB CLUB v Terapeutické komunitě Projekt realizovaný v Terapeutické komunitě Podcestný mlýn v období leden 2013- duben 2015 Cíle projektu: Navyknout klienta pravidelné práci, naučit ho pracovním návykům

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Projekt Informační brožura pro zaměstnavatele

Projekt Informační brožura pro zaměstnavatele Projekt Informační brožura pro zaměstnavatele provasvjmk.rcv.czhttp ZÁKLADNÍ ÚDAJE O PROJEKTU Program: Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Prioritní osa programu: 2. Aktivní politika trhu práce

Více

Stručná charakteristika

Stručná charakteristika Obsah: 1. Stručná charakteristika 2. Cíl bilanční diagnostiky 3. Klient bilanční diagnostiky 4. Postup a metody bilanční diagnostiky Informativní část Individuální pohovor Vlastní šetření Závěrečná zpráva

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc 1a 1b 2a 2b 2c 3a 3b 3c 1. Cíle a způsoby činnosti zařízení pro dčti

Více

S námi na trh práce CZ.1.04/3.3.05/96.00079. Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015

S námi na trh práce CZ.1.04/3.3.05/96.00079. Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015 S námi na trh práce Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015 Příjemce dotace: Kvalifikační a personální agentura, o.p.s. (Závodní 815, Třinec) KaPA, o.p.s. byla založena v roce 2000 jako obecně

Více

AKTUALIZACE ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI. Komentář

AKTUALIZACE ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI. Komentář AKTUALIZACE Aktualizace k 1. dubnu 2011 ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI Komentář Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, byl změněn s účinností od 1. dubna 2011 zákonem č. 73/2011 Sb.,

Více

Lidské zdroje na trhu práce. Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D.

Lidské zdroje na trhu práce. Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Lidské zdroje na trhu práce Aktivní a pasivní politika zaměstnanosti Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu

Více

Hospodářská komora České republiky

Hospodářská komora České republiky Hospodářská komora České republiky Proč a jak zaměstnávat OZP, kde hledat motivované pracovníky Michal Vokurka Cíl prezentace Uvedení souvislostí zaměstnávání OZP Rekapitulace důvodů proč zaměstnávat OZP

Více

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc V ČR raná péče v systému sociálních služeb Raná péče je terénní

Více

Zaměstnávání osob se ZP na volném trhu práce Prostředí, legislativa a ekonomika

Zaměstnávání osob se ZP na volném trhu práce Prostředí, legislativa a ekonomika Zaměstnávání osob se ZP na volném trhu práce Prostředí, legislativa a ekonomika 1 O čem to je Souvislosti a aktuální stav OZP na pracovišti Postoje zaměstnavatele Legislativa a změny Je problém jen v legislativě?

Více

Zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Zaměstnávání osob se zdravotním postižením Zaměstnávání osob se zdravotním postižením Dominika Linhartová pracovní konzultantka APLA Praha, Střední Čechy, o. s. V Holešovičkách 593/1a, Praha 8 OZP Osobami se zdravotním postižením (OZP) jsou podle

Více

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno Standard č. 1 Poslání a cíle Přílohy: Metodický pokyn č.1 Etický kodex zaměstnanců Provoz odlehčovací služby byl zahájen v květnu 2009.

Více

Představení veřejné zakázky v rámci projektu PREGNET Regionální sítě spolupráce v pracovní rehabilitaci

Představení veřejné zakázky v rámci projektu PREGNET Regionální sítě spolupráce v pracovní rehabilitaci Představení veřejné zakázky v rámci projektu PREGNET Regionální sítě spolupráce v pracovní rehabilitaci Mgr. Rücker Patrik, Vzdělávací společnost EDOST spol. s r.o. 3. národní konference o podporovaném

Více

Individuální projekty národní

Individuální projekty národní Individuální projekty národní Číslo OP: CZ 1.07 Název OP: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy: 49 Název výzvy: Žádost o finanční podporu z OP VK IPn oblast podpory 3.1 Prioritní osa: 7.3

Více

ÚŘADY PRÁCE DNES SLAVÍ 20 LET SVÉ EXISTENCE

ÚŘADY PRÁCE DNES SLAVÍ 20 LET SVÉ EXISTENCE Tisková zpráva Praha 1. 12. 2010 ÚŘADY PRÁCE DNES SLAVÍ 20 LET SVÉ EXISTENCE Úřady práce dnes slaví 20 let své existence. Při této příležitosti se dnes v Brně sejdou ředitelé jednotlivých úřadů i další

Více

PROJEKT JE FINANCOVÁN Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR

PROJEKT JE FINANCOVÁN Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR šance s handicapem č.1 Název projektu: Šance s handicapem Číslo projektu: CZ.1.04/2.1.00/70.00049 Zadavatel: ÚP ČR krajská pobočka v Liberci Realizátor: S-COMP Centre CZ s.r.o. Termín realizace projektu:

Více

ETICKÝ KODEX Asociace poskytovatelů personálních služeb

ETICKÝ KODEX Asociace poskytovatelů personálních služeb Asociace poskytovatelů personálních služeb usilujíc o vytvoření zdravého a stabilního trhu pracovních sil s ohledem na práva a při respektování oprávněných zájmů jednotlivců i podnikajících subjektů, zejména

Více

PREZENTACE FONDU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ (dále jen FDV ) A PROJEKTU STÁŢE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ PRO ZAMĚSTNANCE ÚŘADU PRÁCE (dále jen ÚP )

PREZENTACE FONDU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ (dále jen FDV ) A PROJEKTU STÁŢE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ PRO ZAMĚSTNANCE ÚŘADU PRÁCE (dále jen ÚP ) PREZENTACE FONDU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ (dále jen FDV ) A PROJEKTU STÁŢE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ PRO ZAMĚSTNANCE ÚŘADU PRÁCE (dále jen ÚP ) Tento dokument je určen zaměstnancům ÚP, jsou zde uvedeny základní

Více

Uč se a pracuj. CZ.104/3.3.05/75.00236 OPLZZ oblast podpory Integrace sociálně vyloučených skupin na trh práce

Uč se a pracuj. CZ.104/3.3.05/75.00236 OPLZZ oblast podpory Integrace sociálně vyloučených skupin na trh práce Uč se a pracuj CZ.104/3.3.05/75.00236 OPLZZ oblast podpory Integrace sociálně vyloučených skupin na trh práce Důvody realizace projektu vysoká míra nezaměstnanosti ve Šluknovském výběžku zvyšující se počet

Více

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 EVROPSKÁ UNIE I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Naše škola je zapojena do systémového projektu ministerstva

Více

Co může projekt Rehabilitace-Aktivace-Práce přinést účastníkům? Cílové skupiny osoby částečně a plně invalidní, osoby se zdravotním postižením

Co může projekt Rehabilitace-Aktivace-Práce přinést účastníkům? Cílové skupiny osoby částečně a plně invalidní, osoby se zdravotním postižením Svaz průmyslu a dopravy je partnerem projektu EQUAL II Rehabilitace- Aktivace-Práce. Projekt "Rehabilitace-aktivace-práce", ve kterém je náš svaz aktivně zapojen, je jedním z projektů, který je realizován

Více

Výroční zpráva za rok 2003

Výroční zpráva za rok 2003 Výroční zpráva za rok 2003 1. PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE AGENTURA PONDĚLÍ vznikla v lednu 2001 při ÚSP Horní Poustevna. Od 30. 7. 2001 je AGENTURA PONDĚLÍ zaregistrována jako občanské sdružení pod číslem jednacím

Více

Cílem je zaměstnání CZ.1.04/2.1.01/91.00144. Rozpočet: 5 356 823 Kč Doba realizace projektu od 1. 3. 2013 do 28. 2. 2015

Cílem je zaměstnání CZ.1.04/2.1.01/91.00144. Rozpočet: 5 356 823 Kč Doba realizace projektu od 1. 3. 2013 do 28. 2. 2015 Cílem je zaměstnání CZ.1.04/2.1.01/91.00144 Rozpočet: 5 356 823 Kč Doba realizace projektu od 1. 3. 2013 do 28. 2. 2015 Cílové skupiny osob projektu Zájemci o zaměstnání Uchazeči o zaměstnání Osoby pečující

Více

Obsah Strana 1. Obsah

Obsah Strana 1. Obsah Strana 1 1 Pracovněprávní vztahy a jejich právní úprava 1.1 Vymezení pracovněprávních vztahů 1.2 Právní úprava pracovněprávních vztahů 1.3 Závislá práce a postih nelegální práce (tzv. švarcsystému) 1.4

Více

Kamila Jordanova, BIVŠ Praha a.s. právní administrativa v podnikatelské sféře Duben 2010

Kamila Jordanova, BIVŠ Praha a.s. právní administrativa v podnikatelské sféře Duben 2010 Kamila Jordanova, BIVŠ Praha a.s. právní administrativa v podnikatelské sféře Duben 2010 AGENTURNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ V ČESKÉ REPUBLICE Osnova práce: Obecná charakteristika pracovního práva Vymezení pojmu, právní

Více

STÁŽE V INSTITUCÍCH A PORADNÍCH ORGÁNECH EVROPSKÉ UNIE

STÁŽE V INSTITUCÍCH A PORADNÍCH ORGÁNECH EVROPSKÉ UNIE STÁŽE V INSTITUCÍCH A PORADNÍCH ORGÁNECH EVROPSKÉ UNIE STÁŽ V EVROPSKÉ KOMISI 2 STÁŽ V EVROPSKÉM PARLAMENTU 4 STÁŽ V RADĚ EVROPSKÉ UNIE 7 STÁŽ VE VÝBORU REGIONŮ 9 STÁŽ V EVROPSKÉM HOSPODÁŘSKÉM A SOCIÁLNÍM

Více

Monitoring plnění opatření z KP

Monitoring plnění opatření z KP Příloha A stav k 31. 8. 2014 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění opatření z KP ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ číslo opatření název opatření plánované období realizace stav plnění

Více

I. Úvod do problematiky

I. Úvod do problematiky Informace z ukončené kontrolní akce Hospodaření s finančními prostředky státního rozpočtu poskytovanými na zaměstnávání občanů se změněnou pracovní schopností Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní

Více

dne 21. 11. 2014, od 9,30 hod. Místo konání: Konferenční místnost č. 104 společnosti KVIC, Štefánikova 7, Nový Jičín

dne 21. 11. 2014, od 9,30 hod. Místo konání: Konferenční místnost č. 104 společnosti KVIC, Štefánikova 7, Nový Jičín Aplikační workshop realizovaný v rámci projektu Sociální pilíř konceptu společenské odpovědnosti firem (CSR), ve vztahu k zaměstnanosti OZP na volném trhu práce, OP LZZ číslo projektu: CZ.1.04/5.1.01/77.00003

Více

INFORMACE O PRŮBĚHU POSKYTOVÁNÍ ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ

INFORMACE O PRŮBĚHU POSKYTOVÁNÍ ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ TyfloCentrum Ostrava, o. p. s. náměstí Msgre Šrámka 1760/4, 702 00 Ostrava IČ: 25863151 INFORMACE O PRŮBĚHU POSKYTOVÁNÍ ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ Obsah 1. Poslání služeb odborného sociálního poradenství

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

Zařízení pro kontrolu výrobků

Zařízení pro kontrolu výrobků Zařízení pro kontrolu výrobků Školení Obsluha Manažeři zabezpečování jakosti Technici údržby Školení Využívejte svá zařízení naplno Školení ke kontrolním přístrojům Školení uživatelů Jistota a know-how

Více

Zaměstnávání OZP. Mgr. Lucie Čížková sociální pracovnice, pracovní konzultantka APLA Praha, Střední Čechy, o. s. V Holešovičkách 593/1a, Praha 8

Zaměstnávání OZP. Mgr. Lucie Čížková sociální pracovnice, pracovní konzultantka APLA Praha, Střední Čechy, o. s. V Holešovičkách 593/1a, Praha 8 Zaměstnávání OZP Mgr. Lucie Čížková sociální pracovnice, pracovní konzultantka APLA Praha, Střední Čechy, o. s. V Holešovičkách 593/1a, Praha 8 7. 3. 2014 Legislativa osoba se zdravotním postižením OZP

Více

Kritéria standardu. Závazné pro: Vypracovala: Schválila: Dne a podpis: Platnost od: 1. 1. 2015. Související předpisy a interní dokumenty:

Kritéria standardu. Závazné pro: Vypracovala: Schválila: Dne a podpis: Platnost od: 1. 1. 2015. Související předpisy a interní dokumenty: Název standardu 5. Přijímání a zaškolování 5a) Každý zaměstnanec zařazený v orgánu sociálněprávní ochrany k výkonu sociálně-právní ochrany splňuje kvalifikační předpoklady pro výkon povolání sociálního

Více

MV ČR Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016. ESFR ČR - OP Zaměstnanost - Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce

MV ČR Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016. ESFR ČR - OP Zaměstnanost - Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce Aktuální výzvy: Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016 MV ČR Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce OP Zaměstnanost Podpora sociálního podnikání Deinstitucionalizace sociálních

Více

Poradenské služby poskytované ve škole

Poradenské služby poskytované ve škole Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, příspěvková organizace Studentská 640 436 67 Litvínov Poradenské služby poskytované ve škole Poradenské služby jsou ve škole zajišťovány výchovným poradcem

Více

518/2004 Sb. VYHLÁKA

518/2004 Sb. VYHLÁKA 518/2004 Sb. VYHLÁKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti Změna: 507/2005 Sb. Změna: 452/2008 Sb. Změna: 390/2011 Sb. Změna: 340/2014 Sb. Ministerstvo práce a

Více

Konference zaměstnanosti Karlovarského kraje

Konference zaměstnanosti Karlovarského kraje Konference zaměstnanosti Karlovarského kraje Projektový záměr Nestůj a pojď 2 Předmět projektu: Klíčové aktivity projektu se zaměří na propojení regionálních zaměstnavatelů zejména příspěvkových organizací

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Tisková zpráva. Počet firem, které nahlásily v únoru hromadné propouštění, je nejméně za poslední rok. Úřad práce ČR Generální ředitelství

Tisková zpráva. Počet firem, které nahlásily v únoru hromadné propouštění, je nejméně za poslední rok. Úřad práce ČR Generální ředitelství Praha, 17. 3. 2014 Počet firem, které nahlásily v únoru hromadné propouštění, je nejméně za poslední rok V únoru 2014 nahlásilo hromadné propouštění celkem 13 zaměstnavatelů. Tento krok se dotkne 593 jejich

Více

PODPŮRNÉ SÍTĚ PRO PRACOVNÍ ZAŘAZENÍ Téma 3 Fáze procesu pracovního zařazení Podtéma 3.1

PODPŮRNÉ SÍTĚ PRO PRACOVNÍ ZAŘAZENÍ Téma 3 Fáze procesu pracovního zařazení Podtéma 3.1 PODPŮRNÉ SÍTĚ PRO PRACOVNÍ ZAŘAZENÍ Téma 3 Podtéma 3.1 Pracovní umístění a sledování pracovních příležitostí Rozhovor a návrh kariérního postupu Hodnocení a osobní profil Počáteční přístup a informace

Více

Vzdělání a vzdělávání pracovníků v zařízeních sociálních služeb Mgr. Ivana Štěpánková, OSZSP ČR

Vzdělání a vzdělávání pracovníků v zařízeních sociálních služeb Mgr. Ivana Štěpánková, OSZSP ČR Vzdělání a vzdělávání pracovníků v zařízeních sociálních služeb Mgr. Ivana Štěpánková, OSZSP ČR V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH VYKONÁVAJÍ ODBORNOU ČINNOST a) sociální pracovníci (108/2006 Sb., 505/2006 Sb.) b)

Více

REKVALIFIKACE JAKO NÁSTROJ SNIŽOVÁNÍ NEZAMĚSTNANOSTI

REKVALIFIKACE JAKO NÁSTROJ SNIŽOVÁNÍ NEZAMĚSTNANOSTI REKVALIFIKACE JAKO NÁSTROJ SNIŽOVÁNÍ NEZAMĚSTNANOSTI Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu VY_32_INOVACE_PRA0111.docx

Více

R Á M C O V Á K R I T É R I A pro poskytování finanční podpory v rámci aktivní politiky zaměstnanosti platná od 1. března 2011

R Á M C O V Á K R I T É R I A pro poskytování finanční podpory v rámci aktivní politiky zaměstnanosti platná od 1. března 2011 Ú ř a d p r á c e v H r a d c i K r á l o v é R Á M C O V Á K R I T É R I A pro poskytování finanční podpory v rámci aktivní politiky zaměstnanosti platná od 1. března 2011 Cílem tohoto dokumentu je stanovit

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná Studijní materiál pro účastníky kurzu Osvětový pracovník a konzultant

Více

Social return of investment

Social return of investment Social return of investment Sociální podnikání pod pojmem sociální podnikání vnímáme podnikatelské aktivity prospívající společnosti a životnímu prostředí. sociální podnikání hraje důležitou roli v místním

Více

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 Standard č. 1 - Cíle a způsoby poskytování služeb Závazný metodický pokyn č. 1 Druh služby: Domov pro seniory ETICKÝ

Více