VZOR DOKUMENTACE O OCHRANĚ PŘED VÝBUCHEM (DOV)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VZOR DOKUMENTACE O OCHRANĚ PŘED VÝBUCHEM (DOV)"

Transkript

1 VZOR DOKUMENTACE O OCHRANĚ PŘED VÝBUCHEM (DOV) 1.vydání 2014

2 Obsah seznam vzorů Volně dostupný obsah Obsah dostupný po uhrazení publikace Úvod Může Dokumentaci o ochraně před výbuchem, ve smyslu nařízení vlády č. 406/2004 Sb., zpracovat zaměstnavatel (osoba bez odbornosti), nebo pouze osoba odborně způsobilá? Pokud může výše uvedenou dokumentaci zpracovat pouze osoba odborně způsobilá, jedná se o osobu odborně způsobilou v požární ochraně, nebo v prevenci rizik? Seznam nejčastějších závad a neshod s právními předpisy Dokumentace o ochraně před výbuchem musí prokazovat Dokumentace o ochraně před výbuchem Popis pracovního místa osoby odpovědné za provoz BPS (provozovatel BPS) Popis pracovního místa osoby odpovědné za provádění servisních prací (dodavatel servisních prací) Popis pracovního místa obsluhy BPS k výkonu činnosti Popis pracovního místa servisního technika Příkaz V formulář (obsahuje rovněž dohodu zúčastněných zaměstnavatelů o koordinaci provádění opatření k ochraně bezpečnosti a zdraví zaměstnanců a postupy k jejich zajištění včetně určení odpovědné osoby) Objednávka servisních prací (obsahuje rovněž dohodu zúčastněných zaměstnavatelů o koordinaci provádění opatření k ochraně bezpečnosti a zdraví zaměstnanců a postupy k jejich zajištění včetně určení odpovědné osoby) Doporučené uspořádání a obsah Dokumentace pro ochranu před výbuchem (DOPV) Doporučení obsahu příkazu V Protokol o předání pracoviště (obsahuje rovněž dohodu zúčastněných zaměstnavatelů o koordinaci provádění opatření k ochraně bezpečnosti a zdraví zaměstnanců a postupy k jejich zajištění včetně určení odpovědné osoby) Obchodní podmínky k zajištění koordinace provádění opatření k ochraně bezpečnosti a zdraví (doporučuji jako přílohu servisní smlouvy) Rady, tipy na závěr Vzájemné seznámení s riziky Určení podmínek požární bezpečnosti při provádění činností se zvýšeným nebezpečím požáru dodavatelským způsobem

3 úvod Publikace má za cíl usnadnit provozovatelům BPS, dodavatelům servisních prací na BPS, odborně způsobilým osobám a osobám odpovědným za provoz bioplynové stanice orientaci v požadavcích stanovených zákonem o požární ochraně č.133/1985 Sb. v platném znění a prováděcími předpisy, Nařízení vlády o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu č. 406/2004 Sb. a zákona, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) zák.č.309/2006 Sb. v planém znění. Publikace je koncipována jako soubor vzorů a doporučení umožňujících zpracování Dokumentace o ochraně před výbuchem (DOV) pro prostory pro něž souladu s 6 odst.2 NV 406/2004 Sb. musí být vydán zaměstnavatelem. V případě použití vzorů důrazně upozorňuji na nutnost úpravy dokumentů dle místních podmínek. V případě zájmu provádíme odborné konzultace na webové adrese Z důvodu snazší orientace je každý z dokumentů označen kódem. V případě dotazů uvádějte vždy číselný kód dokumentu.

4 Může Dokumentaci o ochraně před výbuchem, ve smyslu nařízení vlády č. 406/2004 Sb., zpracovat zaměstnavatel (osoba bez odbornosti), nebo pouze osoba odborně způsobilá? Pokud může výše uvedenou dokumentaci zpracovat pouze osoba odborně způsobilá, jedná se o osobu odborně způsobilou v požární ochraně, nebo v prevenci rizik? https://osha.europa.eu/fop/czech-republic/cs/faq/ochrana_pred_vybuchem.php Písemná dokumentace o ochraně před výbuchem ve smyslu 4 odst. 1 písm. d) a 6 nařízení vlády č. 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu (dále jen "nařízení vlády"), představuje obecně vzato - soubor jednotlivých (dílčích) relevantních dokumentů, jež mohou být zpracovány různými osobami různých odborností. Účelem písemné dokumentace o ochraně před výbuchem je zdokumentování veškerých skutečností, provedených vyhodnocení, přijatých a realizovaných opatření, provozních předpisů a pokynů vydaných zaměstnavatelem, zpracovaných dokumentů a dalších informací relevantních z hlediska ochrany před výbuchem, a to jak pro vlastní potřebu zaměstnavatele, tak pro účely koordinace v případech podle 5 nařízení vlády. V 6 odst. 1 uvedený výčet jednotlivých skutečností, které se touto dokumentací prokazují, je demonstrativní a umožňuje libovolné rozšíření, nicméně žádná z uvedených položek by neměla být při vypracování dokumentace opomenuta. Při vypracování písemné dokumentace lze samozřejmě využít dokumentů vypracovaných na základě zvláštních právních předpisů nebo podle dosavadních předpisů, pokud vyhovují požadavkům obsaženým v ustanovení nařízení vlády. To se týká například již zpracovaných dokumentů podle vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci a je tím sledováno snižování administrativní zátěže zaměstnavatelů. Součástí dokumentace o ochraně před výbuchem pak může být odkaz na takovýto vypracovaný dokument, jestliže s ohledem na ustanovení zvláštních právních předpisů (například o požární ochraně) je žádoucí, aby vlastní dokument byl uložen zvlášť. Nařízení vlády nestanoví národní standard odborné způsobilosti osoby, která uvedenou dokumentaci vypracuje resp. zkompletuje. Je na zaměstnavateli, koho takovým úkolem pověří a jaké konkrétní požadavky na odborné znalosti, dovednosti a zkušenosti, s ohledem na specifické podmínky daného pracoviště, pro výběr takové osoby stanoví. Odpovědnost za zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu leží na zaměstnavateli, ten ve vlastním zájmu dbá na to, aby dokumentace svůj účel plnila.

5 Seznam nejčastějších závad a neshod s právními předpisy Zaměstnavatel (zhotovitel BPS při zahájení provozu, provozovatel BPS, dodavatel servisních prací) nevydal DOV před zahájením prací Zaměstnavatel nevyhodnotil rizika související s běžným provozem BPS včetně údržby Zaměstnavatel (provozovatel BPS, dodavatel servisních nebo stavebních prací) nevyhodnotil rizika související se servisními pracemi, stavební úpravami apod. BPS

6 Dokumentace o ochraně před výbuchem musí prokazovat že byla stanovena a posouzena nebezpečí výbuchu (vyhledání rizik, stanovení prostor bez nebezpečí výbuchu a prostory s nebezpečím výbuchu), že byla přijata odpovídající opatření (na základě vyhodnocení rizik), aby byly splněny cíle NV, dále v prostorech s nebezpečím výbuchu stanoveny nebezpečné zóny (při provozu el. zařízení a stanovených zónách vypracován Protokol o určení vnějších vlivů dle platných ČSN , , ČSN EN ), že pro uvedená místa dle zařazení do zón platí minimální požadavky uvedené v příloze č. 2 NV č. 406/2004 Sb., že pracovní místa a výrobní zařízení včetně bezpečnostních a výstražních zařízení jsou navržena, provozována a udržována s ohledem na zajištění bezpečnosti, že v souladu s NV č. 378/2001 Sb. byla provedena opatření pro bezpečné používání výrobního zařízení. Opatření před nebezpečím výbuchu Na každé bioplynové stanici se odpovídající zajištění před nebezpečím výbuchu, vzhledem k provozu zařízení, musí řešit formou organizačních a technických opatření, jejichž obsah je uveden níže. Tato opatření se týkají všech osob, které provádějí práce v prostředí s nebezpečím výbuchu, proto se týkají nejen zaměstnanců, ale také servisních pracovníků. V případě, že se při vyšetřování nehody či požáru prokáže, že některá opatření nebyla dodržena, je vyvozována vyšetřovacími orgány vůči zodpovědným osobám patřičná míra zodpovědnosti za zavinění mimořádné události. Na tyto osoby (ve většině případů jde o provozovatele či nájemce bioplynové stanice) v důsledku mohou být poté uvaleny podle závažnosti nehody i sankce v podobě pokut, úhrad škod na zdraví osob, hmotném majetku nebo životním prostředí. Nejen pro případnou obranu proti uvalení sankcí, úhradě škod a nepříjemnostem při vyšetřování požáru čerpací stanice, ale především z důvodu komplexní prevence je nanejvýš důležité veškerá opatření plnit, dodržovat a respektovat.

7 Dokumentace o ochraně před výbuchem musí prokazovat 1) Organizačních opatření pracovní instrukce zacvičení a výcvik pracovníků systém povolování práce (příkazy V ) dozor nad pracovníky údržba kontroly, inspekce označování nebezpečných prostor 2) Technická opatření zabránění vzniku nebezpečné výbušné atmosféry (zkoušky zařízení na nevýbušnost, větrání, těsnost systému apod.) vyloučení vznícení nebezpečné výbušné atmosféry zmírnění účinků výbuchu tak, aby byla zajištěna ochrana zdraví a bezpečnost pracovníků zařízení pro řízení procesu požadavky na výrobní zařízení Z toho vyplývají pro osobu zaměstnavatele na daném pracovišti všeobecné povinnosti. Zaměstnavatel po provedení opatření a posouzení rizika výbuchu klasifikuje prostory s výbušným prostředím a zabezpečí v prostorách klasifikovaných do nebezpečných zón splnění minimálních požadavků a označí místa vstupu do prostoru s nebezpečím výbuchu bezpečnostními značkami výstrahy s černými písmeny EX označující nebezpečí výbušné prostředí. Zaměstnavatel přijme další nezbytná opatření, kterými v prostorách s nebezpečími výbuchu zabezpečí, aby: v takových pracovních podmínkách nebyla ohrožena bezpečnost a zdraví zaměstnanců ani jiných osob, s ohledem na posouzení rizika výbuchu byla po dobu přítomnosti zaměstnanců nebo jiných osob vhodnými technickými prostředky náležitě monitorována (měření, čidla, systém) výbušná atmosféra.

8 Doporučené uspořádání a obsah Dokumentace pro ochranu před výbuchem (DOPV) : popis pracovních míst a pracovních prostorů určení nebezpečných zón popis technologických postupů nebo činností popis zařízení popis použitých látek (plyn, hořlavá kapalina apod.) bezpečnostní parametry bezpečnostní listy fyzikální a chemické vlastnosti přijatá opatření proti výbuchu organizační technická zavedení ochranných opatření proti výbuchu do praxe opatření organizační směrnice, školení, výcvik technická zařízení v nevýbušném provedení, kontroly, revize koordinace ochranných opatření proti výbuchu koordinovat činnost mezi domácími zaměstnanci a zaměstnanci cizích firem zajistit, že činnosti jsou prováděny bezpečně tak, aby byly chráněny životy a zdraví pracovníků zajistit koordinaci realizace všech opatření týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků se všemi ostatními zaměstnavateli Přílohy: dokumentace skutečného provedení stavby dokumentace instalovaných zařízení (atesty, certifikáty, návody na obsluhu) elektrická zařízení protokol o určení vnějších vlivů provedené kontroly a revize dokumentace pro provoz provozní řády, apod. havarijní plány Práce v prostorách s nebezpečím výbuchu jedině na základě příkazu V Pro práce, údržbu i servis zařízení pracujících v prostorách s nebezpečím výbuchu musí být vydány písemné pokyny a příkazy k provedení práce takzvaný příkaz V. Zaměstnavatel zavede systém vydávání příkazů V k tomu pověřeným zaměstnancům tak, aby byl příkaz V vydán před zahájením práce Zaměstnanci, kteří budou v příkazu V určeni k provádění práce, musí být předem prokazatelně seznámeni s obsahem příkazu V, s pracovním postupem, výstražnými signály, které budou na pracovišti použity k varování před ohrožením výbuchem.

9 Doporučení obsahu příkazu V Obdobná literatura - Příkaz V musí obsahovat: datum vydání a dobu platnosti příkazu termín zahájení výkonu práce popřípadě přerušení práce (datum, hodina) termín ukončení práce (datum, hodina) stvrzený podpisy vedoucího práce a osoby pracoviště přejímající název a druh práce a vymezení prostoru, kde bude prce vykonávána pokyny k zajištění pracoviště k ochraně před vznikem výbušné atmosféry popřípadě k jeho uvedení do původního stavu stanovení opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, která musí být provedena před zahájením práce seznam a popis ochranných a zásahových prostředků pro případ zdolávání mimořádných událostí, například věcných prostředků požární ochrany jméno, příjmení a podpis oprávněného zaměstnance, který příkaz zpracoval, popřípadě vydal jméno, příjmení a podpis vedoucího práce, který za provedení práce odpovídá a který příkaz převzal, jména a příjmení osob, které budou práci vykonávat, a jejich podpisy, kterými tyto osoby stvrzují, že byly náležitě poučeny, seznámeny se způsobem zajišťování pracoviště a srozuměny se způsobem provedení práce další nezbytné údaje jako je např. uvedení, že práce je vykonávána pod dozorem nebo pod dohledem nebo určení osoby, pověřené dozorem nebo dohledem nad výkonem práce nebo zápis o předání pracoviště.

10 Rady, tipy na závěr Z definice termínů zaměstnavatel 7 Zákoníku práce a..vypracuje zaměstnavatel před zahájením výkonu práce 6 NV 406/2004 Sb. v platném znění lze navíc dovodit, že povinnost vypracovat Dokumentaci o ochraně před výbuchem je vždy na straně provozovatele BPS, ale pokud si právně zdatný provozovatel BPS uvědomuje, že skutečně nemůže vyhodnotit rizika a navrhnout opatření na činnosti servisu prováděného dodavatelsky (ještě jsem nedostala do ruky dokumentaci o ochraně před výbuchem, kde by byla zapracována rizika po vzájemném seznámení zaměstnavatelů s riziky, nutno podotknout, že jsem ještě nedostala rizika od žádného a to bych zdůraznila, revizního technika a to uvedená zákonná povinnost i pro tyto osoby platí od roku 2006) a předá pracoviště na dobu prováděných servisních prací v souladu s 101 Zákoníku práce, je zákonná povinnost vypracovat Dokumentaci o ochraně před výbuchem na straně dodavatele servisních prací. Výjimku z uvedených ustanovení lze spatřovat v OSVČ (revizní, servisní technici apod.), ale pokud je provozovatel BPS jen trošku právně zdatný, jistě si uvědomuje, že mu nový Občanský zákoník umožňuje přenést odpovědnost za zajištění koordinace provádění opatření k ochraně bezpečnosti a zdraví zaměstnanců a postupy k jejich zajištění i na tuto osobu.

11 Kontakty pro případ technické pomoci při zpracování dokumentace nebo auditu BOZP Dana Lindová Tomáš Linda

SMĚRNICE BOZP PRAVIDLA BOZP A PO

SMĚRNICE BOZP PRAVIDLA BOZP A PO SMĚRNICE BOZP PRAVIDLA BOZP A PO 1 Obsah název kapitola Obsah 1 Účel 2 Rozsah působnosti 3 Pojmy, definice, zkratky 4 Zabezpečení BOZP a PO 5 Právní předpisy k zajištění BOZP a PO 5.1 Inspekce práce kontrolní

Více

STANOVENÍ ORGANIZACE ZABEZPEČENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY

STANOVENÍ ORGANIZACE ZABEZPEČENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY Základní škola Janáčkovo náměstí 17, Okres Bruntál, příspvková organizace Janáčkovo náměstí 1970/17 794 01 Krnov IČ: 008 52 546 Zpracoval: Ing. Kristýna Theisová Siudová, Š-OZO-82/2007 STANOVENÍ ORGANIZACE

Více

PLÁN BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI (zpracovaný v návaznosti na požadavek 15 zákona č. 309/2006 Sb.)

PLÁN BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI (zpracovaný v návaznosti na požadavek 15 zákona č. 309/2006 Sb.) Rekonstrukce školní kuchyně PLÁN BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI (zpracovaný v návaznosti na požadavek 15 zákona č. 309/2006 Sb.) NÁZEV STAVBY: Rekonstrukce školní kuchyně KOORDINÁTOR

Více

Prosinec 2006 Ročník XVI částka 12 OBSAH

Prosinec 2006 Ročník XVI částka 12 OBSAH Prosinec 2006 Ročník XVI částka 12 OBSAH METODICKÉ POKYNY A NÁVODY 9. Metodický pokyn odboru environmentálních rizik Ministerstva životního prostředí pro zpracování dokumentů Zásady, cíle a politika prevence

Více

59/2006 Sb. ZÁKON ze dne 2. února 2006 ČÁST PRVNÍ PREVENCE ZÁVAŽNÝCH HAVÁRIÍ

59/2006 Sb. ZÁKON ze dne 2. února 2006 ČÁST PRVNÍ PREVENCE ZÁVAŽNÝCH HAVÁRIÍ 59/2006 Sb. ZÁKON ze dne 2. února 2006 o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky a o změně zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného

Více

PRAVIDLA CHOVÁNÍ 3. STRAN NA PRACOVIŠTÍCH SKUPINY VEOLIA VODA VE VZTAHU K BOZP, PO A OŽP (dále jen Pravidla )

PRAVIDLA CHOVÁNÍ 3. STRAN NA PRACOVIŠTÍCH SKUPINY VEOLIA VODA VE VZTAHU K BOZP, PO A OŽP (dále jen Pravidla ) PRAVIDLA CHOVÁNÍ 3. STRAN NA PRACOVIŠTÍCH SKUPINY VEOLIA VODA VE VZTAHU K BOZP, PO A OŽP (dále jen Pravidla ) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Účel Pravidel Účelem Pravidel je přispět k zajištění maximální bezpečnosti

Více

Směrnice děkana č. 5/2009. Stanovení organizace zajištění bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci

Směrnice děkana č. 5/2009. Stanovení organizace zajištění bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta Směrnice děkana č. 5/2009 Stanovení organizace zajištění bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci 1. Úvodní ustanovení 1.1. Působnost směrnice

Více

59/2006 Sb. ZÁKON ze dne 2. února 2006

59/2006 Sb. ZÁKON ze dne 2. února 2006 59/2006 Sb. ZÁKON ze dne 2. února 2006 o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky a o změně zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného

Více

SOUBOR OTÁZEK K PÍSEMNÉ ČÁSTI ZKOUŠKY

SOUBOR OTÁZEK K PÍSEMNÉ ČÁSTI ZKOUŠKY SOUBOR OTÁZEK K PÍSEMNÉ ČÁSTI ZKOUŠKY z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik Tento dokument je duševním vlastnictvím společnosti EURO CERT CZ, a.s. Jakékoliv šíření lze provádět jen

Více

1. Účel a platnost. Směrnice BOZP pro stavby. Obsah: 1. Účel a platnost...1. 2. Základní povinnosti zaměstnavatele a zaměstnanců

1. Účel a platnost. Směrnice BOZP pro stavby. Obsah: 1. Účel a platnost...1. 2. Základní povinnosti zaměstnavatele a zaměstnanců Obsah: 1. Účel a platnost...1 2. Základní povinnosti zaměstnavatele a zaměstnanců...1 3. Školení...2 4. Osobní ochranné pracovní prostředky...3 5. Chronologický postup při zajišťování bezpečnosti stavebních

Více

PI (Pracovní instrukce) PI-BOZP-374 Základní požadavky BOZP, PO a ŽP pro realizaci zarážkových prací při CZZ 2015

PI (Pracovní instrukce) PI-BOZP-374 Základní požadavky BOZP, PO a ŽP pro realizaci zarážkových prací při CZZ 2015 PI (Pracovní instrukce) PI-BOZP-374 Základní požadavky BOZP, PO a ŽP pro realizaci zarážkových prací při CZZ 2015 Platnost od: 22.5.2015 Stav: Schváleno Verze: 2.0 Modul: BOZP (Systém bezpečnosti práce)

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OBJEDNATELE OBECNÁ ČÁST

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OBJEDNATELE OBECNÁ ČÁST VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OBJEDNATELE OBECNÁ ČÁST Veškeré výrazy uvedené v těchto VPO, které označují práce, provádění prací, výstavba, stavební činnost, pokud jsou takové činnosti prováděny Zhotovitelem, je

Více

Vysoká škola báňská TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky

Vysoká škola báňská TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky Vysoká škola báňská TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky PRÁVNÍ PŘEDPISY Ostrava, září 2006 Doc. Ing. Václav Vrána, CSc., Ing. Ctirad Koudelka UPOZORNĚNÍ NA NĚKTERÁ

Více

Příručka jakosti a environmentálního managementu

Příručka jakosti a environmentálního managementu Příručka jakosti a environmentálního managementu Tato příručka jakosti a environmentu zahrnuje základní ustanovení systému jakosti dle normy ISO 9001:2000 (QMS) a systému řízení a ochrany životního prostředí

Více

VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb.,

VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) Ministerstvo vnitra (dále jen ministerstvo ) podle

Více

ÚSTAV TEORIE INFORMACE A AUTOMATIZACE AV ČR, v.v.i. Pod Vodárenskou věží 4, 182 08 Praha 8

ÚSTAV TEORIE INFORMACE A AUTOMATIZACE AV ČR, v.v.i. Pod Vodárenskou věží 4, 182 08 Praha 8 ÚSTAV TEORIE INFORMACE A AUTOMATIZACE AV ČR, v.v.i. Pod Vodárenskou věží 4, 182 08 Praha 8 Interní předpis č. 2013-001 ÚTIA AV ČR, v.v.i., účinný od 1.listopadu 2013 Tento interní předpis v plném rozsahu

Více

Základní podmínky činnosti dodavatelů prací a služeb v areálu TŘINECKÝCH ŽELEZÁREN, a.s., Závod VZ Sochorová válcovna, Kladno

Základní podmínky činnosti dodavatelů prací a služeb v areálu TŘINECKÝCH ŽELEZÁREN, a.s., Závod VZ Sochorová válcovna, Kladno Stránka 1 z 8 Základní podmínky činnosti dodavatelů prací a služeb v areálu TŘINECKÝCH ŽELEZÁREN, a.s., Závod VZ Sochorová válcovna, Kladno I. Základní ustanovení 1. Předmětem a účelem těchto Základních

Více

Provádění změn konstrukcí, systémů, komponent a procesů jaderných zařízení

Provádění změn konstrukcí, systémů, komponent a procesů jaderných zařízení Státní úřad pro jadernou bezpečnost jaderná bezpečnost Provádění změn konstrukcí, systémů, komponent a procesů jaderných zařízení bezpečnostní návod JB-1.10 SÚJB prosinec 2010 vydání 1 Jaderná bezpečnost

Více

BEZPEČNOSTNÍ PROGRAM

BEZPEČNOSTNÍ PROGRAM BEZPEČNOSTNÍ PROGRAM TAMERO INVEST s.r.o. Kralupy nad Vltavou (Areál chemických výrob Kralupy) ve smyslu zákona č. 59/2006 Sb. Výkonný ředitel: Podpis: Boguslav BRANDYS Březen 2015 TAMERO INVEST s.r.o.

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti AFRAS Energo s.r.o. platné od 1. 1. 2014

Všeobecné obchodní podmínky společnosti AFRAS Energo s.r.o. platné od 1. 1. 2014 Všeobecné obchodní podmínky společnosti AFRAS Energo s.r.o. platné od 1. 1. 2014 pro zhotovení díla, resp. dodávky služeb (nákup) 1 VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen Podmínky

Více

STAVBA: PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE NA ÚPRAVU POVRCHU UL. ZÁMECKÉ ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY číslo zakázky: 13008 DOS 05/2013

STAVBA: PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE NA ÚPRAVU POVRCHU UL. ZÁMECKÉ ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY číslo zakázky: 13008 DOS 05/2013 E. 1. a Charakteristika a celkové uspořádání staveniště včetně jeho odvodnění Staveniště je určeno základní náplní stavby a tou je oprava a zpevnění ploch, které budou využívány jako silniční komunikace.

Více

Příručka Integrovaného systému řízení

Příručka Integrovaného systému řízení Dokument integrovaného systému řízení Příručka Integrovaného systému řízení Určeno jen pro vnitřní potřebu. Předávání, kopírování, sdělování obsahu a vynášení dokumentace mimo prostory společnosti firmy

Více

Ing. Martin Sedláček L 7 ZPŮSOBU EVIDENCE ÚRAZŮ, HLÁŠENÍ A ZASÍLÁNÍ ZÁZNAMU O ÚRAZU

Ing. Martin Sedláček L 7 ZPŮSOBU EVIDENCE ÚRAZŮ, HLÁŠENÍ A ZASÍLÁNÍ ZÁZNAMU O ÚRAZU Ing. Martin Sedláček L 7 Český báňský úřad ZPŮSOBU EVIDENCE ÚRAZŮ, HLÁŠENÍ A ZASÍLÁNÍ ZÁZNAMU O ÚRAZU Úvodem je třeba připomenout, že základem právní úpravy vyšetřování a evidence pracovních úrazů je 105

Více

Klasifikace informací: Veřejné BEZPEČNOSTNÍ ŘÁD ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE PŘÍLOHA Č. 1 BEZPEČNOSTNÍ POLITIKA INFORMACÍ. Verze 2.

Klasifikace informací: Veřejné BEZPEČNOSTNÍ ŘÁD ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE PŘÍLOHA Č. 1 BEZPEČNOSTNÍ POLITIKA INFORMACÍ. Verze 2. BEZPEČNOSTNÍ ŘÁD ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE PŘÍLOHA Č. 1 INFORMACÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE Verze 2.0 2008 PŘÍLOHA Č. 1 BEZPEČNOSTNÍHO ŘÁDU - INFORMACÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V

Více

Směrnice ke stanovení organizace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Směrnice ke stanovení organizace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 1 Úvodní ustanovení Ředitel Českého vysokého učení technického v Praze, Masarykova ústavu vyšších studií (dále jen MÚVS ) vydává k zajištění péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci na základě platné

Více

309/2006 Sb. ZÁKON ze dne 23. května 2006, ČÁST PRVNÍ DALŠÍ POŽADAVKY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI V PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAZÍCH

309/2006 Sb. ZÁKON ze dne 23. května 2006, ČÁST PRVNÍ DALŠÍ POŽADAVKY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI V PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAZÍCH Obsah a text 309/2006 Sb. - poslední stav textu nabývá účinnost až od 28.12.2009 309/2006 Sb. ZÁKON ze dne 23. května 2006, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních

Více

ČÁST PRVNÍ Další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích

ČÁST PRVNÍ Další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích 309/2006 Sb. ZÁKON ze dne 23. května 2006, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti

Více

Příručka pro školení starostů

Příručka pro školení starostů Příručka pro školení starostů Praha 2011 Obsah Úvod... 2 Vymezení základních pojmů... 3 I. Řešení mimořádných událostí... 5 1. Příprava obce na mimořádné události... 5 2. Podíl obce na provádění záchranných

Více

č. 123/2000 Sb. strana 1/32 ZÁKON ze dne 15. dubna 2000 o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů

č. 123/2000 Sb. strana 1/32 ZÁKON ze dne 15. dubna 2000 o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů č. 123/2000 Sb. strana 1/32 ZÁKON ze dne 15. dubna 2000 o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů Změna: 130/2003 Sb. Změna: 274/2003 Sb. Změna: 130/2003 Sb. (část) Změna:

Více