VZORY DOKUMENTACE BOZP BIOPLYNOVÝCH STANIC. 1.vydání 2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VZORY DOKUMENTACE BOZP BIOPLYNOVÝCH STANIC. 1.vydání 2014"

Transkript

1 VZORY DOKUMENTACE BOZP BIOPLYNOVÝCH STANIC 1.vydání 2014

2 Obsah Volně dostupný obsah Obsah dostupný po uhrazení publikace Úvod Dokumentace je obsahově velice rozsáhlá, proto byla rozdělena Doporučení, nejčastěji zjištěné neshody s právními předpisy do jednotlivých tematických skupin, z nichž každá obsahuje jednotlivé formuláře viz. dále v textu Seznam nejčastějších závad a neshod s právními předpisy Rady tipy na závěr

3 Obsah seznam vzorů hodnocení rizik Q hodnocení rizik Q hodnocení rizikových faktorů pracovního prostředí Q místní provozně bezpečnostní předpis Q místní provozně bezpečnostní předpis p hodnocení rizikových faktorů BPS hodnocení rizik F základní posouzení rizik BPS vzory F Pověření členů komise (návrh seznamu členů) P1-F prvotní a opakované HR činnost vzor P2 F prvotní a opakované HR zařízení vzor F nestandardní pracovní činnosti na zařízení BPS vzory F hodnocení rizik po změně procesů nebo vážné nehodě na zařízení BPS F protokol o roční kontrole hodnocení rizik F Harmonogram provádění kontrol stavu opatření F seznámení poskytovatele pracovnělékařských služeb s výsledky hodnocení rizik F Casový snímek pracovního dne obsluhy BPS F Casový snímek pracovního dne osoby odpovědné za provoz BPS F hlášení na KHS F záznam o seznámení zaměstnanců s kategorizací prací F evidence směn odpracovaných v riziku F evidence nemocí z povolání F zjišťování příčin nemocí z povolání F uznání nemoci z povolání, forma a způsoby rozporování F seznámení poskytovatele pracovnělékařských služeb s výsledky kategorizace prací F evidence vydaných stanovisek KHS a jejich implementace do systému BOZP F záznamy o kontrolách KHS a jejich implementace do systému BOZP F Seznam rizikových faktorů ovlivňující zdraví všech osob přítomných na BPS F orientační seznámení s výsledky měření zdravotního ústavu (nejedná se o protokol o měření) F rozhodnutí KHS a jeho implementace do systému BOZP F kontrolní formulář hodnocení rizikových faktorů F hodnocení rizikových faktorů profese obsluhy a osoby odpovědné za provoz BPS F žádost o vydání stanoviska KHS F letáky s tématikou ochrany obsluhy před vlivy rizikových faktorů pracovního prostředí F výpočet tepelné zátěže F Harmonogram provádění kontrol stavu opatření

4 Obsah seznam vzorů opatření k rizikům Q osobní ochranné pracovní prostředky Q pracovnělékařské služby Q 03 místní provozně bezpečnostní předpis pro poskytování OOPP F OOPP rizika F OOPP profese F evidenční karta F Povinné vybavení všech osob přítomných na BPS F ochranné nápoje F průvodní dokumentace OOPP F výpočet ochranné nápoje pj F výpočet bezpečnostní přestávky F návrh detekce plynů F návrh prostředků osobního jištění proti pádu z výšky a do volné hloubky F návrh OOPP při práci nad vodní hladinou F návrh pomůcek, které jsou součástí vybavení zaměstnance nebo skupiny zaměstnanců vstupujících do el. stanic za účelem obsluhy a práce Q místní provozně bezpečnostní předpis p k zajišťování pracovnělékařských služeb F žádost o lékařskou prohlídku UNI F Posudek o zdravotni zpusobilosti řidič F Prohlaseni_posuzovane_osoby řidič F smlouva s poskytovatelem pracovnělékařských služeb F traumat. Plan F lékárnička F karta první pomoci F harmonogram lékařských prohlídek F hlídky první pomoci F Kontrolní protokol pracoviště F Záznam a vzor osnovy o odborné přípravě hlídky první pomoci F letak-do-auta F04 12 F dokumentace o pracovnělékařských službách Fdoklady poradenství poskytovatele pracovnělékařských služeb F doklady o provedených analýzách F Čestné prohlášení zaměstnance při odmítnutí výstupní lékařské prohlídky F jmenný harmonogram lékařských prohlídek F seznámení poskytovatele s výsledky kategorizace prací, hodnocením rizik, s bezpečnostními listy používaných chemických látek a směsí, s rozvržením pracovní doby, s časovými expozicemi a místními podmínkami v provozu (průvodní dokumentace zařízení) F audit

5 Obsah seznam vzorů hodnocení rizik Q pracovní úrazy Q chemické látky a jejich směsi Q 05 místní provozně bezpečnostní předpis pro Q 06 místní provozně bezpečnostní předpis řešení a uznání pracovních úrazů chemické látky a jejich směsi při provozu BPS, zavedení F Záznam o úrazu 2011 (možno vyplňovat v nových chemických látek PC) F seznam chemických látek a směsí F záznam o úrazu žáci F bezpečnostní listy F evidenční list úrazu (kniha úrazů) F záznam o provedeném školení F rozbor příčin úrazů a skoronehod F písemná pravidla F návrat do práce F evidenční list pro přepravu podlimitního F program vyšetřování množství F hlášení úrazu F bezpečnostní plán pro přepravu p F náhrady podlimitního množství F Postup při pracovním úrazu F R věty a S věty, H věty a P věty F doklad o seznámení F zavedení nové chemické látky a směsí F prehled lhut hlaseni a zasilani zou F žádost o schválení písemných pravidel F jak vyplnit záznam o úrazu F neuznání úrazu

6 Obsah seznam vzorů hodnocení rizik Q sanitační řád Q blokace zbytkových energií Q 07 sanitační řad Q místní provozně bezpečnostní předpis k stanovení bezpečného F plán údržby F harmonogram údržby způsobu blokace zbytkových energií a způsob jejich odpojení na zařízení BPS příkaz k provádění prací značení formy odpojení zbytkové energie

7 Obsah seznam vzorů hodnocení rizik Q stavební a udržovací práce Q roční prověrky BOZP Q 09 místní provozně bezpečnostní předpis k Q 10 místní provozně bezpečnostní předpis k zajištění stavebních a udržovacích prací, zavádění zajištění ročních prověrek BOZP nových strojů a zařízení pověření komise Q plán BOZP pro přípravu stavby vzor formuláře ročních prověrek BOZP Q plán BOZP pro realizaci stavby stavby plán nápravných opatření F protokol o předání staveniště F obchodní podmínky Q směrnice ě pro investiční techniky F vzor obsahu statě E projektové dokumentace F interní předpis k zajištění PO, BOZP a ŽP při stavebních a udržovacích stavebních pracích F informační leták pro zadavatele staveb F zavedení nového zařízení

8 Obsah seznam vzorů hodnocení rizik Q zakázané práce Q OIP, KHS Q místní provozně bezpečnostní předpis Zakázané práce těhotným ženám, kojícím ženám, matkám do konce devátého měsíce po porodu a mladistvým, a podmínky, za nichž mohou mladiství výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolaní Plán kontroly OIP Plán kontroly KHS seznam pracovišť, kde jsou prováděny zakázané práce evidence práce v kontrolovaných pásmech seznam mladistvých

9 Obsah seznam vzorů hodnocení rizik Q alkohol a jiné toxikománie Q pracovně právní oblast Q místní provozně bezpečnostní předpis k provádění kontrol Q místní provozně bezpečnostní předpis stanovující způsob zaměstnanců a ostatních osob přítomných na pracovištích v případě zajištění vedení dokumentů v oblasti pracovněprávních vztahů podezření na požití nebo ovlivnění jejich schopností alkoholickými nápoji nebo jinými návykovými látkami Pracovní smlouva a mzdový výměr pověření záznam o provedení zkoušky žádost o vyšetření na omamné látky Funkční popis pracovního místa upravující postup p při vytýkacím yý řízení Příkazy jednatele společnosti Kvalifikační karta zaměstnance výpověď Výtka k neplnění povinností vyplývajících z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci Výzva zaměstnavatele při nesplňování požadavků pro řádný výkon práce

10 Obsah seznam vzorů hodnocení rizik Q pracovní řád Q komunikace = značení Q pracovní řád Q místní provozně bezpečnostní předpis komunikace, bezpečnostní značky, signály Seznam povinných bezpečnostních tabulek Seznam povinných bezpečnostních tabulek Bezpečnostní značky na vstupu Kódy zvukových signálů, signály rukou a hlasové signály Barevné značení potrubí Tabulka barev značek a světelných signálů ADR chemické látky a směsi evidence hlavních uzávěrů tlakové lahve k doprav ě plynů

11 Obsah seznam vzorů Q lidské zdroje (složka vždy obsahuje vzory osnov a doklady prokazující školení) Q tlaková zařízení Q místní provozně bezpečnostní předpis p k zajištění odborné způsobilosti Q místní provozně bezpečnostní předpis k zajištění povozu osob přítomných na pracovištích BPS tlakových zařízení plán školení osoba odpovědná za provoz BPS složka vždy obsahuje návrh interního předpisu k řešení dané problematiky, doklady prokazující splnění zákonných požadavků a vzory obsluha BPS seznámení s právními předpisy provozních záznamů, jako vzor jsou uvedena tlaková zařízení, pověření speciální školení obsluhy a osoby odpovědné již neprovádíme. Je zapracováno v souladu Elektro kvalifikace se zásadami nového Občanského zákoníku, uvedená ustanovení mohou být obsažena pouze v pracovní smlouvě. Plynová zařízení Tlaková zařízení Práce ve výšce a nad volnou hloubkou První pomoc profesní vzájemné seznámení s riziky předání pracoviště 02-07a předání staveniště mimořádná školení smlouva o revizní činnosti včetně obchodních podmínek smlouva o servisní činnosti včetně obchodních podmínek Na další podrobné části obsahu se v současné době pracuje navštivte nás laskavě zítra touto dobou F plán revizí F průvodní dokumentace F výchozí revize F provozní revize F vnitřní revize F tlaková zkouška F provozní deník

12 Obsah seznam vzorů Q elektrická zařízení Q plynová zařízení Q místní provozně bezpečnostní předpis k provozu el. zařízení BPS Q místní provozně bezpečnostní předpis plynových zařízení BPS Na další podrobné části obsahu se v současné době pracuje navštivte nás laskavě zítra touto dobou Na další podrobné části obsahu se v současné době pracuje navštivte nás laskavě zítra touto dobou

13 Obsah seznam vzorů pokrač Q nevyhrazená technická zařízení Další možné vzory F plán prohlídek a kontrol Dokumentace o ochraně před výbuchem F protokol o roční kontrole zařízení Práce ve výšce a nad volnou hloubkou F průvodní dokumentace Skladový řád F deník kontrol Dopravně provozní řád F Dohoda o pronájmu strojů a zařízení Q příkaz pro provádění prací se zvýšeným nebezpečím ohrožení života a zdraví Na další podrobné části obsahu se v současné době pracuje navštivte t nás laskavě ě zítra touto dobou

14 úvod Publikace má za cíl usnadnit provozovatelům BPS, odborně ě způsobilým osobám a osobám odpovědným za provoz bioplynové stanice orientaci v požadavcích stanovených Zákoníkem práce, zákonem, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) a prováděcími předpisy. Publikace je koncipována jako soubor vzorů jednotlivých dokumentů požadovaných právními předpisy. V případě použití vzorů důrazně upozorňuji na nutnost úpravy dokumentů dle místních podmínek. V případě zájmu provádíme odborné konzultace na webové adrese Z důvodu snazší orientace je každý z dokumentů označen kódem. V případě dotazů uvádějte vždy číselný kód dokumentu.

15 Doporučení, nejčastěji zjištěné neshody s právními předpisy V roce 2013 jsem osobně ě jako odborně ě způsobilá ů osoba v požární ochraně ě a v prevenci rizik ik provedla externí audit cca 40 provozoven BPS. Neustále se opakovaly tytéž závady, jejichž pojítkem byla především skutečnost, že provozovatel BPS vycházel z dokumentace, kterou dodal zhotovitel BPS před zahájením provozu. Jednalo se především o provozní řád bioplynové stanice, dokumentace o ochraně před výbuchy a školení, velice často chybělo hodnocení rizik a stanovení opatření, hodnocení rizikových faktorů pracovního prostředí a tak by se dalo pokračovat. Zásadní neshoda spočívala ve skutečnosti, že dokumentace neodpovídala svým provedením požadavkům právních předpisů. Provozovatel BPS vycházeje ze skutečnosti, že mu vše na klíč dodal zhotovitel stavby, většinou žádnou další aktivitu např. v opakovaném hodnocení rizik a rizikových faktorů nevyvinul. Zažila jsem docela úsměvné okamžiky, když mne pracovnice jednoho nejmenovaného úřadu ubezpečovala, že bioplynovou stanici viděla v provozu a že se jedná o naprosto bezpečné zařízení bez nebezpečných vlivů na lidský organismus, kde zaměstnanci mačkají pouze knoflíky. V protikladu k uvedenému tvrzení pak jsou zprávy o smrtelných a těžkých úrazech na bioplynových stanicích. Není cílem mé publikace moralizovat a někoho kritizovat. Je volbou každého z nás, jak říká nový Občanský zákoník v 3.. brát se o vlastní štěstí Pro ty kteří nechtějí jen čekat, ale chtějí v rozumné míře předcházet svým ztrátám, jsem připravila uvedenou publikaci. Publikace obsahuje kompletní rozsah dokumentů BOZP pro provoz bioplynové stanice. Při stanovení rozsahu dokumentace jsem vycházela z letité praxe v oboru a řady kontrol dotčených orgánů OIP a KHS, což Vám umožní nenechat se při kontrole překvapit. A jedno možná nejdůležitější doporučení na závěr. Při své práci se velice často setkávám s názorem, že: Ono se to (myšleno dokumentace) po kontrole nějak dodělá. Od toho tu přeci kontrola je, aby něco našla. Domnívám se, že uvedený názor je v rozporu s platným právním řádem a navíc vystavuje kontrolovaný subjekt riziku velkých finančních ztrát. Nejsem zastánce názoru tvořit papíry pro uspokojení kontrolních orgánů a dle jejich instrukcí. V případě úrazů a nového způsobu odškodňování na který se postupně přechází a největší změna nás čeká od budou mít potřebné doklady včetně dokumentace cenu zlata, protože neshoda s právním předpisem může mít pro vedení společnosti vedoucí zaměstnance fatální následky. To vše se dočtete v další publikaci, která vás naučí jak uznat pracovní úraz a seznámí Vás se všemi riziky, která s uznání vyplynou pro zaměstnavatele, vedoucí zaměstnance ale i zaměstnance samotné. Publikaci připravujeme ve spolupráci s advokátní kanceláří a bude to pro všechny jistě zajímavé čtení. í

16 Seznam nejčastějších j závad a neshod s právními předpisyp Dokumentace není zpracována dle požadavku právních předpisů Dokumentace je zpracována pouze formálně, nemá potřebnou vypovídací hodnotu.

17 Seznam dokumentace předkládané při komplexní kontrole Státního odborného dozoru

18 Rady, typy na závěr

SMĚRNICE BOZP PRAVIDLA BOZP A PO

SMĚRNICE BOZP PRAVIDLA BOZP A PO SMĚRNICE BOZP PRAVIDLA BOZP A PO 1 Obsah název kapitola Obsah 1 Účel 2 Rozsah působnosti 3 Pojmy, definice, zkratky 4 Zabezpečení BOZP a PO 5 Právní předpisy k zajištění BOZP a PO 5.1 Inspekce práce kontrolní

Více

Schválil: Platnost od: Zpracoval:

Schválil: Platnost od: Zpracoval: OSNOVA ŠKOLENÍ BEZPEČNOSTI A HYGIENA PRÁCE Schválil: V dne: Platnost od: Zpracoval:.. I. OSNOVA ŠKOLENÍ Péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci (dále jen BOZP) a stálé zlepšování pracovního prostředí

Více

OBSAH SEZNAM POUŽÍVANÝCH ZKRATEK... 16 1. ÚVOD... 17 2. PÉČE O BOZP JAKO SOUČÁST ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ A ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ PRA VI DLA...19 2.1 Význam BOZP a její místo v řízení... 19 2.2 Struktura BOZP...22

Více

Dokumentace periodického školení vedoucích zaměstnanců BOZP 2009

Dokumentace periodického školení vedoucích zaměstnanců BOZP 2009 Dokumentace periodického školení vedoucích zaměstnanců BOZP 2009 Datum školení Čas školení Školil Středisko 25.3.2009 3 hodiny Petr Deraha certifikovaný specialista BOZP vedoucí Školení zaměstnanců 2009

Více

Dokumentace periodického školení zaměstnanců BOZP 2009

Dokumentace periodického školení zaměstnanců BOZP 2009 Dokumentace periodického školení zaměstnanců BOZP 2009 školení Čas školení Školil Středisko Dle prez.listiny 3 hodiny Dle prez.listiny Školení zaměstnanců 2009 Strana 1 (celkem 10) Aktualizace 01/2009

Více

Směrnice děkana č. 5/2009. Stanovení organizace zajištění bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci

Směrnice děkana č. 5/2009. Stanovení organizace zajištění bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta Směrnice děkana č. 5/2009 Stanovení organizace zajištění bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci 1. Úvodní ustanovení 1.1. Působnost směrnice

Více

Přehled právních předpisů a legislativy v oblastech BOZP, ADR, PO a ŽP

Přehled právních předpisů a legislativy v oblastech BOZP, ADR, PO a ŽP Přehled právních předpisů a legislativy v oblastech BOZP, ADR, PO a ŽP ZPRACOVÁNO: pro interní potřeby Česká technologická platforma bezpečnosti průmyslu, o. s. Studentská 6202/17, 708 00 Ostrava - Poruba

Více

Zpráva o činnosti Oblastního inspektorátu práce pro hlavní město Prahu za rok 2007

Zpráva o činnosti Oblastního inspektorátu práce pro hlavní město Prahu za rok 2007 Oblastní inspektorát práce pro hlavní město Prahu se sídlem v Praze Kladenská 103/105, 160 00 Praha 6 Zpráva o činnosti Oblastního inspektorátu práce pro hlavní město Prahu za rok 2007 Praha, únor 2008

Více

Úplný přehled zkušebních okruhů

Úplný přehled zkušebních okruhů Úplný přehled zkušebních okruhů Zkušební okruhy teoretických znalostí pro zkoušku z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik dle přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 592/2006 Sb.: a) znalost

Více

SOUBOR OTÁZEK K PÍSEMNÉ ČÁSTI ZKOUŠKY

SOUBOR OTÁZEK K PÍSEMNÉ ČÁSTI ZKOUŠKY SOUBOR OTÁZEK K PÍSEMNÉ ČÁSTI ZKOUŠKY z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik Tento dokument je duševním vlastnictvím společnosti EURO CERT CZ, a.s. Jakékoliv šíření lze provádět jen

Více

Univerzita Hradec Králové Strana 1 ze 5 OSNOVA ŠKOLENÍ BOZP ŠKOLENÍ ZÁKLADNÍ VEDOUCÍ PRACOVNÍCI

Univerzita Hradec Králové Strana 1 ze 5 OSNOVA ŠKOLENÍ BOZP ŠKOLENÍ ZÁKLADNÍ VEDOUCÍ PRACOVNÍCI Univerzita Hradec Králové Strana 1 ze 5 Příloha č.2. OSNOVA ŠKOLENÍ BOZP ŠKOLENÍ ZÁKLADNÍ Činnosti / Profese: VEDOUCÍ PRACOVNÍCI Seznam obecně závazných právních předpisů, norem a vlastních vydaných dokumentů

Více

Oblastní inspektorát práce pro Středočeský kraj

Oblastní inspektorát práce pro Středočeský kraj Oblastní inspektorát práce pro Středočeský kraj P r o g r a m č i n n o s t i na rok 2014 Prosinec 2013 1 O b s a h : 1. Struktura programu činnosti 2. Seznam úkolů 3. Úkoly programu činnosti 2 1. Struktura

Více

Povinnosti při nakládání s chemickými látkami a směsmi

Povinnosti při nakládání s chemickými látkami a směsmi Povinnosti při nakládání s chemickými látkami a směsmi Ing. Hana Krejsová H.krejsova@seznam.cz Tel.: 724400555 724278705 Použity podklady Ing. Martynka O čem budeme hovořit: Nařízení REACH bezpečnostní

Více

PLÁN BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI (zpracovaný v návaznosti na požadavek 15 zákona č. 309/2006 Sb.)

PLÁN BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI (zpracovaný v návaznosti na požadavek 15 zákona č. 309/2006 Sb.) Rekonstrukce školní kuchyně PLÁN BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI (zpracovaný v návaznosti na požadavek 15 zákona č. 309/2006 Sb.) NÁZEV STAVBY: Rekonstrukce školní kuchyně KOORDINÁTOR

Více

Povinnosti při nakládání s chemickými látkami a směsmi

Povinnosti při nakládání s chemickými látkami a směsmi Povinnosti při nakládání s chemickými látkami a směsmi Povinnosti při nakládání s chemickými látkami a směsmi Ing. Hana Krejsová H.krejsova@seznam.cz Tel.: 724400555 724278705 Použity podklady Ing. Martynka

Více

Technologická podpora problematiky bezpečnosti práce v průmyslu komerční bezpečnosti

Technologická podpora problematiky bezpečnosti práce v průmyslu komerční bezpečnosti Technologická podpora problematiky bezpečnosti práce v průmyslu komerční bezpečnosti Technological support for work safety in the commercial security industry Dominik Krajča Bakalářská práce 2011 UTB

Více

1. Účel a platnost. Směrnice BOZP pro stavby. Obsah: 1. Účel a platnost...1. 2. Základní povinnosti zaměstnavatele a zaměstnanců

1. Účel a platnost. Směrnice BOZP pro stavby. Obsah: 1. Účel a platnost...1. 2. Základní povinnosti zaměstnavatele a zaměstnanců Obsah: 1. Účel a platnost...1 2. Základní povinnosti zaměstnavatele a zaměstnanců...1 3. Školení...2 4. Osobní ochranné pracovní prostředky...3 5. Chronologický postup při zajišťování bezpečnosti stavebních

Více

P R A C O V N Í ŘÁD S P O L EČNOSTI. L I V E T E L E C O M a. s. V e r z e 1. 2

P R A C O V N Í ŘÁD S P O L EČNOSTI. L I V E T E L E C O M a. s. V e r z e 1. 2 P R A C O V N Í ŘÁD S P O L EČNOSTI V e r z e 1. 2 Pracovní řád se vydává na základě ustanovení 306 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce (dále ZP). Jako zvláštní druh vnitřního předpisu rozvádí ustanovení

Více

P R O G R A M na rok 2013

P R O G R A M na rok 2013 Oblastní inspektorát práce pro Královéhradecký kraj a Pardubický kraj se sídlem v Hradci Králové P R O G R A M činnosti Oblastního inspektorátu práce na rok 2013 HRADEC KRÁLOVÉ, prosinec 2012 PROGRAM ČINNOSTI

Více

EVROPSKÁ SOCIÁLNÍ CHARTA

EVROPSKÁ SOCIÁLNÍ CHARTA EVROPSKÁ SOCIÁLNÍ CHARTA DESÁTÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ EVROPSKÉ SOCIÁLNÍ CHARTY PŘEDKLÁDANÁ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY (za období do 31. 12. 2011) Články 3, 11, 12, 13 a 14 Evropské sociální charty a článek 4 Dodatkového

Více

Směrnice ke stanovení organizace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Směrnice ke stanovení organizace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 1 Úvodní ustanovení Ředitel Českého vysokého učení technického v Praze, Masarykova ústavu vyšších studií (dále jen MÚVS ) vydává k zajištění péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci na základě platné

Více

VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ V OBLASTI OCHRANY ZDRAVÍ A BEZPEČNOSTI PRÁCE Úvod Hlavním cílem a účelem předloženého textu je seznámit posluchače

VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ V OBLASTI OCHRANY ZDRAVÍ A BEZPEČNOSTI PRÁCE Úvod Hlavním cílem a účelem předloženého textu je seznámit posluchače VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ V OBLASTI OCHRANY ZDRAVÍ A BEZPEČNOSTI PRÁCE Úvod Hlavním cílem a účelem předloženého textu je seznámit posluchače vzdělávacího kurzu se základními dokumenty z oblasti bezpečnosti

Více

Příručka jakosti a environmentálního managementu

Příručka jakosti a environmentálního managementu Příručka jakosti a environmentálního managementu Tato příručka jakosti a environmentu zahrnuje základní ustanovení systému jakosti dle normy ISO 9001:2000 (QMS) a systému řízení a ochrany životního prostředí

Více

309/2006 Sb. ZÁKON ze dne 23. května 2006, ČÁST PRVNÍ DALŠÍ POŽADAVKY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI V PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAZÍCH

309/2006 Sb. ZÁKON ze dne 23. května 2006, ČÁST PRVNÍ DALŠÍ POŽADAVKY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI V PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAZÍCH Obsah a text 309/2006 Sb. - poslední stav textu nabývá účinnost až od 28.12.2009 309/2006 Sb. ZÁKON ze dne 23. května 2006, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních

Více

PREVENCE PRACOVNÍCH RIZIK DÍL I

PREVENCE PRACOVNÍCH RIZIK DÍL I VÝZKUMNÝ ÚSTAV BEZPEČNOSTI PRÁCE, v.v.i. PREVENCE PRACOVNÍCH RIZIK DÍL I 2009 VÝZKUMNÝ ÚSTAV BEZPEČNOSTI PRÁCE, v.v.i. PREVENCE PRACOVNÍCH RIZIK DÍL I 2009 Tato publikace je jedním z výstupů výzkumného

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Filozofická fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Filozofická fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Filozofická fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE Olomouc 2013 Tomáš BARTÁK UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Filozofická fakulta Zavádění systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví

Více

PRACOVNĚLÉKAŘSKÉ SLUŽBY

PRACOVNĚLÉKAŘSKÉ SLUŽBY OBSAH: A. ÚVOD, PRACOVNĚLÉKAŘSKÉ SLUŽBY B. POVINNOSTI A OPRÁVNĚNÍ SPOJENÉ SE ZAJIŠŤOVÁNÍM PRACOVNĚLÉKAŘSKÝCH SLUŽEB C. DRUHY PREVENTIVNÍCH PROHLÍDEK D. ČASOVÁ SPECIFIKACE DOHLEDU A LÉKAŘSKÝCH PROHLÍDEK

Více

ČÁST PRVNÍ Další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích

ČÁST PRVNÍ Další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích 309/2006 Sb. ZÁKON ze dne 23. května 2006, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti

Více

Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích

Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích ZÁKON ze dne 23. května 2006, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2013 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských

Více