VŠB - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VŠB - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky BAKALÁŘSKÁ PRÁCE"

Transkript

1 VŠB - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Rok 2005 Jakub Černoch

2 VŠB - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra informatiky Studijní podpory pro OOM Rok 2005 Jakub Černoch

3 Poděkování Na tomto místě bych rád poděkoval svému vedoucímu bakalářské práce, panu Ing. Michalu Radeckému za pomoc při vedení správného zpracování bakalářské práce, za pomoc při odstraňování chyb, za náměty pro zdokonalení práce. Dále bych chtěl poděkovat Cecílii Kudělové za konzultaci grafické úpravy přiložené multimediální aplikace. Prohlášení Prohlašuji, že jsem tuto bakalářskou práci vypracoval samostatně a uvedl jsem všechny literární prameny a publikace, ze kterých jsem čerpal. V Ostravě dne 6. ledna 2005 Jakub Černoch

4 Abstrakt Každý tvůrce softwaru, který se zabývá vytvářením složitějších softwarových aplikací, se alespoň jednou v životě setká s potřebou vyvíjet svůj software co nejefektivnějším způsobem. Efektivnost v jeho případě znamená nejen přehlednost jeho vlastního produktu, ale také dynamická schopnost jeho produktu reagovat na změny prostředí, ve kterém se produkt využívá. Během jeho vytváření se také může objevit v situaci, ve které se již někdy ocitl nebo v situaci, ve které by uvítal zjednodušení svého vlastního návrhu, aniž by byl nucen zavrhnout ten dosavadní a vytvořit úplně nový. Popsanou problematikou se zabývá právě tato bakalářská práce. Jejím cílem je na úvod seznámit s vytvořenou přiloženou multimediální aplikací pro studijní podporu a následně uvést tvůrce softwarových aplikací do problematiky základních a pokročilejších termínů objektově orientovaných metod související s fázemi vývoje softwarového díla podle standardu UML. Termíny jsou využity v poslední části práce, která se zabývá vlastními návrhovými vzory. Klíčová slova multimediální aplikace, objektově orientované metody, fáze vývoje softwarového díla, návrhový vzor

5 OBSAH OBSAH...1 ÚVOD...2 MULTIMEDIÁLNÍ APLIKACE...3 Logická struktura multimediální studijní podpory... 4 Implementace... 4 OBJEKTOVĚ ORIENTOVANÉ METODY Úvod do problematiky Základní pojmy Rational unified process (životní cyklus vývoje softwarového díla) Unifikovaný proces vývoje aplikací pro OOM Požadavky Analýza Návrh Implementace NÁVRHOVÉ VZORY Úvodem Co je návrhový vzor? Popis návrhových vzorů Jak návrhový vzor vybírat Katalog návrhových vzorů Návrhové vzory Tvořivé (creational patterns) Návrhové vzory Strukturální (structural patterns) Návrhové vzory Chování (behavioral patterns) ZÁVĚR PŘÍLOHY LITERATURA

6 ÚVOD V softwarovém světě se můžeme setkat s širokou škálou programovacích technik. Jednou z velmi rozšířených je objektově orientované programování. Pro perfektní ovládání umění objektově orientované programování je důležité osvojit si specifika zmíněného programování. Nejedná se pouze o vlastní psaní zdrojového kódu, ale také o možnost znovupoužitelnosti takto naprogramovaných aplikací. Než přikročíme k vlastnímu tématu zadání práce, budete na úvod seznámeni s přiloženou multimediální podporou. Následně budete seznámeni se základními i pokročilejšími pojmy z oblasti objektově orientovaných metod, které vám pomohou lépe porozumět poslední kapitole týkající se návrhových vzorů, které se v objektovém programování hojně využívají. 2

7 MULTIMEDIÁLNÍ APLIKACE Na výběr pro vytvoření multimediální studijní podpory jsem měl hned několik produktů. Pro zpracování vizuální podoby jsem po úvaze nakonec použil program Macromedia Flash MX Professional Flash jsem vybral hned z několika důvodů: - široké možnosti v oblasti grafických úprav - interaktivita v komunikaci s uživatelem - možnost vytvoření obsahu materiálu, který je pak možné dynamicky upravovat, pokud dojde k jeho změně - velký výběr exportovaných formátů (html, exe, swf...) - kvalitní přehledná struktura, co se týče knihovny, časové osy ve vlastním programu Prvním krokem bylo vytvoření grafického návrhu této aplikace tak, aby z ní bylo možné studovat. Usoudil jsem, že nejlepší bude, aby ovládání a přesun mezi kapitolami byl logický a inteligentně strukturovaný. Taky jsem ponechal velký prostor pro samotné texty s obrázky a ovládání. Po vykreslení grafických prvků jsem implementoval první animace tlačítek a přiřadil jim první action skripty. Jakmile všechna tlačítka reagovala správným způsobem, do souborů kapitol jsem vložil komponenty TextArea (viz. dále). Následně jsem jim přiřadil action skripty pro načítání externího obsahu a tento externí obsah jsem vytvořil. Obsahovalo to vytvoření textových souborů příslušných názvů, které obsahovaly teorii, kterou jsem chtěl zobrazit. Do textu jsem také vložil html tagy, které umožnily lepší přehlednost textu tím, že jej naformátovaly. Napomohl také externí soubor s kaskádovými styly, který jsem umístil do adresáře css. Po sepsání veškerého nutného obsahu, včetně úpravy obrázků, jsem do aplikace doplnil čas a datum, základní informace o mě jako autorovi, indikaci načítání Loaderů (viz. dále) a úvodní animaci pro spuštění aplikace. Výslednou multimediální studijní podporu jsem exportoval do html formátu, tedy webovských stránek a do formátu exe, což je spustitelný program pod windows obsahující vlastní flash přehrávač nutný pro spuštění. Multimediální studijní podpora je spustitelná na každém počítači, který má nainstalovaný Macromedia Flash Player 7 a vyšší řady, který lze spustit bez hardwarových problémů. Taky je nutné mít kompletní adresářovou strukturu celé multimediální studijní podpory. Multimediální studijní podpora se spouští následujícím způsobem: - html stránky: v adresáři s html soubory najděte index.html. Po odkliknutí se spustí váš webovský prohlížeč. Pokud nemáte nainstalován zmíněný Macromedia Flash Player 7 a výše, budete přesměrování na stránku, která vám umožní instalaci tohoto pluginu. Pokud Flash Player nainstalován máte, po chvíli budete přesměrování na samotné swf soubory, konkrétně na main.swf. Pokud i přesto, že máte určitě nainstalován Flash Player nelze aplikaci spustit, můžete ji spustit přes soubor s názvem index_content.html. - exe soubor: v adresáři s exe soubory najděte main.exe. Po odkliknutí se spustí Flash Player, který vám umožní další práci s materiálem Osobně bych doporučil také se zaměřit na výběr rozlišení obrazovky. Moje doporučení pro minimální rozlišení je 1024x768 pixelů, nejlépe v barvách. Pokud budete multimediální studijní podporu spouštět v tomto rozlišení v Internet Exploreru, doporučuju jej přepnout na celou obrazovku tlačítkem F11 (zpět opět F11). Tím se vyhnete možným posouváním posuvníku u zmíněného prohlížeče. 3

8 4 Logická struktura multimediální studijní podpory Teoretický text je rozdělen do dvou hlavních kapitol: Objektově orientované metody (OOM) a Katalog návrhových vzorů (KNV). Každá z těchto hlavních kapitol obsahuje teorii k danému tématu. Kapitola OOM je zpracováním pouze informativním, tedy připomíná pouze některé postupy či termíny související s objektově orientovaným programováním či s vývojem softwaru. Tyto termíny se mohou využit v rozsáhleji zpracované kapitole KNV. Základní struktura multimediální studijní podpory vypadá následovně: Každá z kapitol Úvod, Požadavky, Analýza, Návrh, Implementace obsahuje podkapitoly podle své teorie. Každá z kapitol návrhových vzorů obsahuje následující podkapitoly: Účel, Motivace, Použití, Struktura, Důsledky, Implementace, Příklad, Vzory v praxi. Implementace Všechny kapitoly jsou uspořádány v logicky uspořádané adresářové struktuře, které obsahují textové soubory obsahující teorii jednotlivých kapitol, obrázky k jednotlivým tématům a flashové spustitelné soubory vlastní grafiky. Obsah textových souborů, které využívají jednoduché html formátovací tagy a kaskádové styly, je možné dynamicky pozměňovat podle potřeby nebo z důvodů aktualizace informací v nich obsažených, včetně přiložených obrázků. Každý textový soubor má svůj jedinečný název podle své kapitoly či podkapitoly. Je to soubor se sice ukládá jako txt, ale sám obsahuje html kód. Každý textový soubor je načítán do tzv. TextArea, což je komponenta Flashe pro textový obsah. U této komponenty je možné nastavit vzhled, velikost, jestli se text v ní zobrazený bude formátova jako html, zalamování řádků apod. V následujícím textu je ukázka nastavení komponenty TextArea použitá v aplikaci. U TextArea se nastavuje barva a přiřazuje konkrétní styl z kaskádových stylů (viz. níže). tacolor = 0xCCCCCC; tasadaucel_txt.backgroundcolor = tacolor; tasadaucel_txt.stylesheet = styles_css; Následuje jedna ukázka načítání textového souboru do TextArea s názvem tasadaucet_txt strukturálního návrhového vzoru Adapter, kapitola Účel: //styl pro textarea tasadaucel_txt.backgroundcolor = tacolor; tasadaucel_txt.stylesheet = styles_css;

9 5 //text pro text area se nejprve nacte do promenne a pak priradi konkrétní komponente TextArea var tasadaucel_lv:loadvars = new LoadVars(); tasadaucel_lv.load("design_patterns/structural/adapter/sada_ucel.txt "); tasadaucel_lv.onload = function(success:boolean) { if(success) { tasadaucel_txt.text = this.content; else { trace("unable to load text file"); ; Při aktualizaci textových souborů je důležité dodržet následující podmínky: - začátek každého souboru musí začínat tímto řetězcem &content= Ukázka z textového souboru: &content=<p class='headline'>účel</p><br> <p>zapouzdří žádost do objektu a tím umožní... - je nutné dodržet adresářovou strukturu všech souborů - soubor nesmí pro správné zobrazení celého textu obsahovat znaky, které se využívají pro načítání souboru nebo jeho formátování; např. +, <, & apod. (využijte tyto náhradní symboly: v pořadí PLUS, OS, AA) - je velmi důležité a pro zobrazení českých znaků nutné dodržet kódování textového dokumentu, které nese označení UTF-8 - při ukládání nesmíme zapomenout na dodržení názvu souboru (každý název nese označení kapitoly a podkapitoly) Dalším důležitým souborem je soubor s kaskádovými styly styles.css, který je umístěn v adresáři css. Kaskádové styly jsou určeny pro textový html obsah výše zmíněné komponenty TextArea. Neexistence souboru s kaskádovými styly zapříčiní nenaformátovaný text ve všech komponentách TextArea všech kapitol multimediální studijní podpory. Následuje zdrojový kód flashových souborů, který načítá kaskádový styl, který je následně využit u všech TextArea u všech kapitol: //styl text area var styles_css = new TextField.StyleSheet(); styles_css.load("css/styles.css"); styles_css.onload = function(success:boolean) { if(!success) { trace("error loading css file..."); ;

10 6 Je vytvořena proměnná styles_css, do které se nahraje příslušný kaskádový styl. Pokud není načtení úspěšné, vypíše se programátorovi hlášení o neúspěchu. Posledními soubory, o kterých bych se chtěl jenom okrajově zmínit, jsou obrázky k některým podkapitolám. Všechny obrázky jsou uloženy do adresáře images v adresáři kapitoly, ke které mají vztah. V souvislosti s obrázky a jejich případnou aktualizací bych zmínil pouze následující tři doporučení: - v případě jejich úprav dbejte na to, aby byly hlediska místa na disku co nejmenší, ne na úkor kvality čím menší obrázky budou, tím rychleji se budou načítat - jejich horizontální rozlišení by nemělo přesáhnout 700px to je z důvodů velikosti komponenty TextArea u všech podkapitol - aby byly správně načteny všechny obrázky, měly by být ve formátu jpg Hlavní main.swf soubor obsahuje časovou osu, na které se mimo úvodní animace objevuje pouze jedna oblast s komponentou Loader, která pomocí action scriptu načítá externí swf soubory podkapitol podle zmáčknutého tlačítka. Je to jednodušší a úspornější řešení než mít na časové ose desítky komponent Loader. Tím by vzrostla velikost hlavního main.swf souboru a dosáhlo by se nepřehlednosti. Soubory kapitol (např. command.swf z kapitoly Návrhové vzory chování) mají na rozdíl od hlavního souboru více oblastí. Jejich počet závisí na počtu podkapitol. Každá tato oblast má svou komponentu TextArea, která má svůj jedinečný název a do které se mohou nerušeně načítat externí data. Tímto je možné zasáhnout do jednotlivých oblastí bez ovlivnění těch druhých.

11 7 Po úvodní krátké animaci (což jsou grafiky nebo MovieClipy rozpohybované pomocí změn souřadnic, kterým může být přidána animovaná vlastnost jas, alpha, barva ) se objeví úvodní obrazovka: Tento zdrojový kód načítá úvodní obrazovku: //autoload hlavniho loaderu this.mainloader_ldr.autoload = false;

12 8 //nacteni uvodni obrazovky _root.mainloader_ldr.contentpath = "main/hello.swf"; _root.mainloader_ldr.load(); Vpravo nahoře je dynamické textové pole, ve kterém se vám objeví nadpis hlavní kapitoly, ve které se zrovna pohybujete O aplikaci, Oom nebo Návrhové vzory. Text do tohoto textového pole se načítá následovně (v našem případě se na posledním řádku načte text NÁVRHOVÉ VZORY): mainname = new Array(); mainname[0] = "O APLIKACI"; mainname[1] = "OBJEKTOVĚ ORIENTOVANÉ METODY"; mainname[2] = "NÁVRHOVÉ VZORY"; main.text = mainname[2]; Nad tímto textovým polem je aktuální čas, který umožňuje mít přehled nad dobou strávenou při studiu. V prvním okénku animace se načte aktuální čas: cas = new Date(); this.dat_txt.text = cas.getdate() + ". " + (cas.getmonth() + 1) + ". " + cas.getfullyear() + ", " + cas.gethours() + ":" + cas.getminutes() + ":" + cas.getseconds(); A pomocí druhého okénka animace se znovu a znovu aktuální čas obnovuje: gotoandplay(1); Při načítání externích souborů, vyjma těch textových a obrázků, se vedle datumu pokud zrovna načítáte nějakou z hlavních kapitol, objeví LOADING.... Toto oznámení je zde uvedeno z důvodů pomalého načítání některých větších externích swf souborů. Indikuje, že komponenta Loader načítá obsah, i když se na obrazovce zrovna nic neobjevilo po stisku některého z tlačítek. Je to instance textové pole s názvem loading_txt, které má programově nastaveno naslouchání událostí, jež se dějí v komponentě Loader. Následující zdrojový text ukazuje příklad naslouchání: //informace o loadovani (text loading...) loadlistener = new Object(); loadlistener.progress = function() { _root.loading_txt._visible = true; ; loadlistener.complete = function(eventobj) { _root.loading_txt._visible = false; ; //nove naslouchani udalosti pri dokonceni loadovani _root.mainloader_ldr.addeventlistener("complete", loadlistener); Je vytvořen nový objekt, kterému jsou přiřazeny nové funkce pro naslouchání během načítání (progress) a pro naslouchání na konci načtení (complete). Tyto jsou pak přiřazeny konkrétnímu Leaderu, jenž tyto funkce použije. Světle šedé pole je zde umístěna flash komponenta Loader umožňuje načítat externí flashový obsah nebo obrázky. V našem případě načítá jednotlivé kapitoly. Výhodou je možnost dynamického načítání dat. Není nutné, aby se všechna data načetla do paměti, dokud si to uživatel nevyžádá (výhoda pro umístění na webovou síť).

13 9 Pro všechna načítání je použit podobný zdrojový kód, který je uveden níže. Liší se pouze názvem načítaného souboru a názvy instancí (zvýrazněno kurzívou), které načítání odstartují: this.fieldabout_mc.obsah_mc.obsah_btn.onrelease = function() { _root.mainloader_ldr.addeventlistener("progress", loadlistener); _root.mainloader_ldr.addeventlistener("complete", loadlistener); ; mainloader_ldr.contentpath = "info/obsah.swf"; mainloader_ldr.load(); Opět se zde využívá naslouchání událostí pro informaci o načítání (obě funkce pro naslouchání událostí Loaderu jsou uvedené výše). Vlevo nahoře jsou tři hlavní tlačítka O aplikaci, Oom, Návrhové vzory. Po jejich stisku se nic nenačítá. Pouze po najetí myši se rozbalí příslušné podnabídky. Tyto podnabídky jsou instance MovieClip s vlastní časovou osou. Pro lepší orientaci v pohybu jsou určité části časové osy pojmenovány (slidedown, slideup apod.). Částí řešení komunikace mezi jednotlivými podnabídkami jsou cykly, které kontrolují stavy jednotlivých instancí MovieClip. up = "slideup"; down = "slidedown"; //hlavni nabidka About this.about_btn.onrollover = function() { if (aboutmenu == 0) { fieldabout_mc.gotoandplay(down); aboutmenu = 1; if (oommenu == 1) { fieldoom_mc.gotoandplay(up); oommenu = 0; if (patmenu == 1) { fieldpattern_mc.gotoandplay(up); patmenu = 0; ;

14 10 Pro komunikaci instancí klipu MovieClip se navíc využívá neviditelné tlačítko. Pomocí neviditelného tlačítka je řešeno rozbalování a sbalování podmenu. Neviditelné proto, že obsahuje nějakou grafiku pouze ve stavu Hit (tlačítka ve flashi mají tyto stavy: Up počáteční, Down myš klikne, Over, myš přes něj přejede, Hit aktivní oblast tlačítka pro kliknutí), takže je mu dána pouze oblast aktivity. V actionscriptu se uvede, že po nájezdu myši na toto neviditelné tlačítko se dá vědět výsuvným menu a ta se uvedou do stavu vysunutého nebo zasunutého. Výpis funkčnosti neviditelného tlačítka z hlavního main.swf souboru je následující: //promenne pro ovladani tlacitek var aboutmenu:number = 0; var oommenu:number = 0; var patmenu:number = 0; var behfield:number = 0; var crefield:number = 0; var strfield:number = 0; //obsluha neviditelneho tlacitka invfield_btn this.invfield_btn.onrollover = function() { if (aboutmenu == 1) { fieldabout_mc.gotoandplay(up); aboutmenu = 0; if (oommenu == 1) { fieldoom_mc.gotoandplay(up); oommenu = 0;

15 11 ; if (patmenu == 1) { fieldpattern_mc.gotoandplay(up); patmenu = 0; if (behfield == 1) { chapterbehavioral_mc.gotoandplay(left); behfield = 0; if (crefield == 1) { chaptercreational_mc.gotoandplay(left); crefield = 0; if (strfield == 1) { chapterstructural_mc.gotoandplay(left); strfield = 0; Neviditelné tlačítko má jednu nevýhodu. Protože jsem TextArea podkapitol řešil tak, aby bylo možné označit text a kopírovat jej do schránky, může se stát, že některé výsuvné menu zůstane viset ve vzduchu. Tento stav setrvá dokud se myší nenajede nad neviditelné tlačítko. Je to ta modrozelená oblast přibližně po obvodu aplikace na následujícím obrázku. Návrhové vzory mají navíc ještě svoje podnabídky podle tří hlavních rozdělení návrhových vzorů. Jejich pohyb je řešen podobně jako u hlavní nabídky s tím rozdílem, že nyní se pohybují doleva nebo doprava a navíc jsou maskována jinou vrstvou, aby byla vidět až ve vhodnou chvíli:

16 12 left = "slideleft"; right = "slideright"; this.fieldpattern_mc.behavioral_mc.behavioral_btn.onrollover = function() { if (behfield == 0) { _root.chapterbehavioral_mc.gotoandplay(right); behfield = 1; if (crefield == 1) { _root.chaptercreational_mc.gotoandplay(left); crefield = 0; if (strfield == 1) { _root.chapterstructural_mc.gotoandplay(left); strfield = 0; ; Z úvodní obrazovky se můžete vzápětí přesunout do nabídky obsahu. Stejná možnost je přes tlačítka O aplikaci Obsah. Z obsahu se můžete dostat do jakékoliv kapitoly, do které se můžete dostat přes tlačítkovou nabídku. Tato aktivita je opět řešena neviditelnými tlačítky (v aplikaci nejdou vidět). Nyní však ale odkazují na externí soubory, které se načtou do hlavního Loaderu: //ovladani obsahu o aplikaci

17 13 this.obpouziti_btn.onrelease = function() { _root.mainloader_ldr.contentpath = "info/about.swf"; _root.mainloader_ldr.load(); ; a podobně Poslední zmínku ze souboru main.swf jsem si ponechal na údaje o mě jako autorovi. K nim se lze dostat po stisknutí tlačítka O AUTOROVI. Je to MovieClip, který obsahuje příslušné tlačítko s animací a textové pole s údaji o autorovi, které se vysune nebo zasune po stisknutí tlačítka. Text je maskován, aby nedošlo k jeho zviditelnění, kdy si to nepřejeme. Kontakt je aktivní text. Po kliknutí se otevře váš ový klient, který vám umožní napsat autorovi.

18 14 Pro ovládání tlačítka a textového pole, tedy celého MovieClipu slouží následující zdrojový kód: //tlacitko o autorovi this.oautorovi_mc.oautorovi_btn.onrelease = function() { if (_root.oautorovi_mc._currentframe == 1) { _root.oautorovi_mc.gotoandplay(up); else if (_root.oautorovi_mc._currentframe == 8) { _root.oautorovi_mc.gotoandplay(down); ; Po stisknutí tlačítka se kontroluje, na kterém snímku se instance MovieClipu nachází a podle toho jej tlačítko ovládá nahoru nebo dolů. Nevyužívá se neviditelné tlačítko. Proto je nutné pro zasunutí opětovné kliknutí. Funkčnost jednotlivých kapitol si ukážeme na kapitole Flyweight ze strukturálních návrhových vzorů.

19 15 První obrazovkou je hlavní nadpis. Vpravo nahoře jsou šipky pro postupný pohyb mezi jednotlivými podkapitolami. Obsahují jednouchý kód přičítající nebo odečítající aktuální snímek z časové osy: on (release) { gotoandplay(_currentframe - 10); Počet podkapitol lze snadno uhádnout podle počtu kulatých tlačítek, které jsou navíc pro jednoduchost orientace očíslovány. Jejich animace fungují na základě čtyř zmíněných stavů pro tlačítka. Po nájezdu na ně, se objeví další možnost přesunu mezi jednotlivými podkapitolami. Tyto vysouvající se tlačítka jsou maskována a lze je vidět pouze po rozbalení. Jejich funkčnost a komunikace mezi nimi je řešena podobně jako funkčnost hlavní nabídky, tedy pomocí neviditelného tlačítka, které je kolem tohoto menu. Nad oblastí kulatých tlačítek je místo pro název kapitoly a její podkapitoly. Je to dynamické textové pole, do kterého se načítá text z pole hodnot: //pole nazvu kapitol chapternumber = new Array(); chapternumber[0] = "1. "; chapternumber[1] = "2. "; chapternumber[2] = "3. "; chapternumber[3] = "4. "; chapternumber[4] = "5. "; chapternumber[5] = "6. "; chapternumber[6] = "7. ";

20 16 chapternumber[7] = "8. "; chaptername = new Array(); chaptername[0] = ": účel"; chaptername[1] = ": motivace"; chaptername[2] = ": použití vzoru"; chaptername[3] = ": popis struktury"; chaptername[4] = ": důsledky použití vzoru"; chaptername[5] = ": implementace"; chaptername[6] = ": příklad"; chaptername[7] = ": vzory v praxi"; patternname = "Flyweight"; Tyto hodnoty se pak v dynamickém textovém poli objevují podle skriptu: chapter.text = chapternumber[0] + patternname + chaptername[0]; Největší oblast je věnována komponentě TextArea, do které se dynamicky načítají textové html soubory. Každá tato komponenta má v dané podkapitole svůj jedinečný název, podle kterého se na ně odkazu v actionscriptu. Pro úpravu ve flashi je dobré vědět, že pro každý soubor existuje knihovna. Tato knihovna obsahuje všechny použité grafiky, movie klipy, buttony či komponenty, které jsou v daném souboru využity. Knihovnu jsem uspořádal podle druhu komponenty a pak podle toho, čemu náleží, jestli pozadí, tlačítkům :

21 17 OBJEKTOVĚ ORIENTOVANÉ METODY Úvod do problematiky Základní pojmy Co je to objektově orientovaná metoda Vlastní definici objektově orientované metody předřadíme zavedení následujících základních pojmů vztažených a definovaných v kontextu softwarového inženýrství: 1. metoda je promyšlený postup vývoje softwarového systému 2. architektura je organizovaná struktura a s ní spjaté chování systému 3. objekt je entita s jasně definovanou hranicí a identitou zahrnující její chování a stavy 4. objektově orientovaná architektura systému je tedy struktura propojených objektů, které prostřednictvím vzájemné komunikace (interakce) definují výsledné chování celého systému Z výše uvedeného tedy vyplývá, že objektově orientovaná metoda je promyšlený způsob vývoje softwarového systému postaveného na objektově orientované architektuře. Metoda reprezentuje ideální postup, který jednotlivé firmy přizpůsobují podle svých konkrétních podmínek do podoby svého tzv. softwarového procesu, tedy podnikového procesu používaného k realizaci jednotlivých softwarových projektů. Vztah metody a softwarového procesu tak lze nejlépe dokumentovat na analogii s laboratorním vývojem (metoda) a průmyslovou výrobou (softwarový proces) nějakého produktu. Co je účelem použití objektově orientované metody Účelem objektově orientovaných metod je dát softwarovým inženýrům k dispozici dobře definovaný popis cesty jak vyvíjet softwarové systémy objektově orientované architektury, a zajistit tak maximální kvalitu vytváření všech softwarových artefaktů spjatých s tímto vývojem. Softwarový produkt není dán pouze výsledným kódem, ale je tvořen celou řadou dokumentů popisujících specifikace požadavků, modely analýzy a návrhu, stejně jako popis fyzické architektury systému a způsob jeho rozmístění u zákazníka. Metody mohou být neformální, bez přesně definované syntaxe a sémantiky, nebo naopak formální, kdy je syntaxe a sémantika přesně daná. Náročnost zvládnutí metody stoupá s mírou formalizace dané metody. Čistě formální metoda nutně musí vycházet z matematicky definovaných formulí a bývá pro běžnou praxi díky své náročnosti hůře použitelná. Kompromisem jsou metody semiformální, které sice nejsou postaveny na jazyce matematiky, ale využívají přesně daného specifikačního jazyka (obvykle grafického), který je kompromisem přijatelným pro širokou obec softwarových inženýrů. Historie vývoje objektově orientovaných metod Historie vývoje objektově orientovaných je stejně stará jako vývoj jazyků používaných pro objektově orientované programování. Tyto metody vznikaly z důvodů zajištění metodiky efektivního použití těchto jazyků. Od druhé poloviny 80. let se tak objevila celá řada metod, které doznaly svého uplatnění v praxi. Ty nejvýznačnější, které se staly základem jazyka UML (Unified Modeling Language) jsou metoda OMT (Objekt Modeling Technique), Boochova metoda a OOSE (Object- Oriented Software Engineering). V dnešní době je standardem pro výše uvedené účely vývoje jazyk UML, který navazuje na historicky úspěšné metody z první poloviny devadesátých let a jehož řízená specifikace je garantována skupinou OMG (Object Management Group). Oficiální dokumentace specifikace jednotlivých verzí

22 18 jazyka UML jsou k dipozici na webových stránkách OMG na adrese Rational unified process (životní cyklus vývoje softwarového díla) Iterace, fáze a cykly vývoje softwarového díla Tento proces definuje při vývoji softwaru otázky kdo, co, kdy a jak. V současném období, kdy se předmětem vývoje staly softwarové systémy vysoké úrovně sofistikace, je nemožné nejprve specifikovat celé zadání, následně navrhnout jeho řešení, vytvořit softwarový produkt implementující toto zadání, vše otestovat a předat zadavateli k užívání. Jediným možným řešením takového problému je přístup postavený na postupném upřesňování cílového produktu cestou jeho inkrementálního rozšiřovaní z původní hrubé formy do výsledné podoby. Softwarový systém je tak vyvíjen ve verzích, které lze průběžně ověřovat se zadavatelem a případně je pozměnit pro následující cyklus. Samotný životní cyklus vývoje softwarového díla je rozložen do čtyř základních fází (zahájení, rozpracování, tvorba a předání), přičemž pro každou z nich je typická realizace několika iterací umožňujících postupné detailnější rozpracování produktu. Každý cyklus vede k vytvoření takové verze systému, kterou lze předat uživatelům, a která implementuje jimi specifikované požadavky. Iterace je pak úplná vývojová smyčka vedoucí k vytvoření spustitelné verze systému reprezentující podmnožinu vyvíjeného cílového produktu. Tento je postupně rozšiřován každou iterací až do výsledné podoby. V rámci každé iterace proběhnou činnosti vázané na byznys modelování, následují specifikace požadavků, analýza a návrh, implementace, testování a nasazení (instalace). K tomu probíhá celá řada podpůrných činností týkajících se správy konfigurací, řízení projektu a přípravy prostředí, ve kterém je systém vyvíjen a nasazen. Popis procesů a jimi vytvářených modelů Z výše uvedeného tedy vyplývá, že vývoj softwarového systému je dán celou řadou v iteracích prováděných činností uspořádaných do následujících procesů charakteristických dle účelu svého použití: 1. byznys modelování popisuje strukturu a dynamiku podniku či organizace 2. specifikace požadavků definuje funkcionalitu softwarového systému cestou specifikace tzv. případů použití 3. analýza a návrh se zaměřuje na specifikaci architektury softwarového produktu 4. implementace reprezentuje vlastní tvorbu softwaru, testování komponent a jejich integraci 5. testování se zaměřuje na činnosti spjaté s ověřením správnosti řešení softwaru v celé jeho složitosti

23 19 6. nasazení se zabývá problematikou konfigurace výsledného produktu na cílové počítačové infrastruktuře Unifikovaný proces vývoje aplikací pro OOM Požadavky Požadavky a jejich specifikace Většina prací spojená s definicí a specifikací požadavků je vykonána ve fázích začátku RUP. Následující metamodel ukazuje, že existují dva způsoby zachycení požadavků: - funkční a nefunkční požadavky - případy užití a účastníci Detail pracovního postupu tvorby požadavků v metodice RUP obsahuje následující aktivity, které nás jako objektově orientované analytiky budou zajímat: - vyhledání účastníků a případu užití - detaily případu užití - struktura modelu případů užití Standardní pracovní postup tvorby požadavků je rozšířeno tímto způsobem: - účastník: tvůrce požadavků - aktivita: vyhledání funkčních požadavků - aktivita: vyhledání nefunkčních požadavků - aktivita: stanovení priorit jednotlivých požadavků - aktivita: sledování požadavků až k případům užití Význam požadavků je dalekosáhlý. Přibližně 25% projektů končí nezdarem v důsledku problémů, které vznikly v procesu inženýrství požadavků. Existují dva typy požadavků: 1. funkční požadavky, které popisují požadovanou službu systému

24 20 2. nefunkční požadavky, které definují vlastnosti systému a omezení, za nichž musí systém pracovat Správně formulované požadavky by měly být vyjádřeny jednoduchým strukturovaným jazykem s použitím klíčového slova bude, aby je bylo možné v nástrojích pro podporu inženýrství požadavků snadno zpracovat. Např. <id><system>bude<funkce> (jedinečný identifikátor-název systému-klíčové slovo-funkce). Specifikace systémových požadavků obsahuje funkční i nefunkční požadavky na vznikající systém. Specifikace může mít podobu dokumentu nebo databáze v nástroji pro správu požadavků. To, že máme mapu systému neznamená ještě, že máme systém samotný. Naše volba v nepřeberném množství informací musí projít následujícími stavy: - odstraněním (odfiltrování informací) - deformací (což jsou pozměněné informace) - zobecněním (pravidla, víra, zásady, které byly vytvořeny o pravdě a nepravdě) Univerzální kvantifikátory (např. všichni, někteří, nikdo) mohou naznačovat hranice omezenosti vidění daného systému. Je třeba prověřit všechny možnosti. Modelování případů užití Modelování případů užití je součástí pracovního procesu Požadavky. Klíčovými aktivitami modelování případů užití jsou nalezení účastníků a případů užití a detail případů užití. Účastník specifikuje roli, kterou určitá externí entita přijímá v okamžiku, kdy začíná daný systém bezprostředně používat. Může vyjadřovat roli uživatele, roli dalšího systému, který se dotýká hranic našeho systému. Modelování případů užití je další formou inženýrství požadavků. Tuto aktivitu lze rozdělit na následující etapy: - nalezení hranic systému - nalezení účastníků - nalezení případů užití Účastníci jsou takové role přidělené vnějším entitám, které přímo komunikují se systémem. K označení účastníka napomůže, jestliže si uvědomíme, kdo nebo co používá systém, či s ním bezprostředně komunikuje. Účastníkem může být často i abstraktní pojem, např. čas. Případy užití jsou funkce, které systém vykonává jménem jednotlivých účastníků nebo v jejich prospěch. V nalezení případů užití nám může pomoci, když si uvědomíme, jak jednotliví účastníci komunikují se systémem. Diagramy případů užití znázorňují následující: - hranice systému - účastníky - případy užití

1. Dědičnost a polymorfismus

1. Dědičnost a polymorfismus 1. Dědičnost a polymorfismus Cíl látky Cílem této kapitoly je představit klíčové pojmy dědičnosti a polymorfismu. Předtím však je nutné se seznámit se základními pojmy zobecnění neboli generalizace. Komentář

Více

Principy UML. Clear View Training 2005 v2.2 1

Principy UML. Clear View Training 2005 v2.2 1 Principy UML Clear View Training 2005 v2.2 1 1.2 Co je touml? Unified Modelling Language (UML) je univerzálníjazyk pro vizuální modelování systémů Podporuje všechny životní cykly Mohou jej implementovat

Více

3. Je defenzivní programování technikou skrývání implementace? Vyberte jednu z nabízených možností: Pravda Nepravda

3. Je defenzivní programování technikou skrývání implementace? Vyberte jednu z nabízených možností: Pravda Nepravda 1. Lze vždy z tzv. instanční třídy vytvořit objekt? 2. Co je nejčastější příčinou vzniku chyb? A. Specifikace B. Testování C. Návrh D. Analýza E. Kódování 3. Je defenzivní programování technikou skrývání

Více

7.6 Další diagramy UML

7.6 Další diagramy UML 7.6 Další diagramy UML 7.6.1 Moduly (balíčky - package) a kolaborace (collaboration) Jak rozložit rozsáhlý systém na menší? - seskupování tříd (prvků modelu) do jednotek vyšší úrovně (package v UML). UI

Více

Jazyk UML - přehled. diagram hierarchie procesů. IS firmy. podpora řízení. evidence zaměstnanců. pokladny. výroba. diagram procesních vláken

Jazyk UML - přehled. diagram hierarchie procesů. IS firmy. podpora řízení. evidence zaměstnanců. pokladny. výroba. diagram procesních vláken Jazyk UML - přehled Unified Modeling Language jazyk pro popis objektově orientované analýzy a návrhu aplikací slouží k vzájemné komunikaci mezi zadavatelem a návrhářem systému má několik částí, není nutné

Více

11 Diagram tříd, asociace, dědičnost, abstraktní třídy

11 Diagram tříd, asociace, dědičnost, abstraktní třídy 11 Diagram tříd, asociace, dědičnost, abstraktní třídy Studijní cíl Tento studijní blok má za cíl pokračovat v základních prvcích jazyka Java. Konkrétně bude věnována pozornost diagramům tříd, asociaci,

Více

MATURITNÍ OTÁZKY ELEKTROTECHNIKA - POČÍTAČOVÉ SYSTÉMY 2003/2004 PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ POČÍTAČŮ

MATURITNÍ OTÁZKY ELEKTROTECHNIKA - POČÍTAČOVÉ SYSTÉMY 2003/2004 PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ POČÍTAČŮ MATURITNÍ OTÁZKY ELEKTROTECHNIKA - POČÍTAČOVÉ SYSTÉMY 2003/2004 PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ POČÍTAČŮ 1) PROGRAM, ZDROJOVÝ KÓD, PŘEKLAD PROGRAMU 3 2) HISTORIE TVORBY PROGRAMŮ 3 3) SYNTAXE A SÉMANTIKA 3 4) SPECIFIKACE

Více

Unifikovaný modelovací jazyk UML

Unifikovaný modelovací jazyk UML Unifikovaný modelovací jazyk UML Karel Richta katedra počíta tačů FEL ČVUT Praha richta@fel fel.cvut.czcz Motto: Komunikačním m prostředkem informační komunity se postupem času stala angličtina. Chcete-li

Více

3 druhy UML diagramů

3 druhy UML diagramů UML grafický jazyk se pro vizualizaci, specifikaci, navrhování a dokumentaci programových systémů zjednodušuje komunikaci mezi zadavatelem a řešitelem projektu UML podporuje objektově orientovaný přístup

Více

UML úvod. Zdroje: Kanisová Hana, Müller Miroslav: UML srozumitelně, Computer Press 2007

UML úvod. Zdroje: Kanisová Hana, Müller Miroslav: UML srozumitelně, Computer Press 2007 UML úvod Kapitola má seznámit se základy modelovacího jazyka UML. Klíčové pojmy: UML, CASE nástroje, procesní modelování, případy užití, role, diagram tříd, diagram objektů, sekvenční diagramy, digram

Více

7.5 Diagram tříd pokročilé techniky

7.5 Diagram tříd pokročilé techniky 7.5 Diagram tříd pokročilé techniky Stereotypy - jeden ze základních prostředků rozšiřitelnosti UML - pro modelovací konstrukce neexistující v UML, ale podobné předdefinované v UML definované uživatelem

Více

UML - opakování I N G. M A R T I N M O L H A N E C, C S C. Y 1 3 A N W

UML - opakování I N G. M A R T I N M O L H A N E C, C S C. Y 1 3 A N W UML - opakování I N G. M A R T I N M O L H A N E C, C S C. Y 1 3 A N W Co je to UML Evoluce UML Diagram komponent Diagram odbavení Diagram tříd Aktivity diagram Stavový diagram Sekvenční diagram Diagram

Více

10 Balíčky, grafické znázornění tříd, základy zapozdření

10 Balíčky, grafické znázornění tříd, základy zapozdření 10 Balíčky, grafické znázornění tříd, základy zapozdření Studijní cíl Tento studijní blok má za cíl pokračovat v základních prvcích jazyka Java. Konkrétně bude věnována pozornost příkazům balíčkům, grafickému

Více

2. Modelovací jazyk UML 2.1 Struktura UML 2.1.1 Diagram tříd 2.1.1.1 Asociace 2.1.2 OCL. 3. Smalltalk 3.1 Jazyk 3.1.1 Pojmenování

2. Modelovací jazyk UML 2.1 Struktura UML 2.1.1 Diagram tříd 2.1.1.1 Asociace 2.1.2 OCL. 3. Smalltalk 3.1 Jazyk 3.1.1 Pojmenování 1. Teoretické základy modelování na počítačích 1.1 Lambda-kalkul 1.1.1 Formální zápis, beta-redukce, alfa-konverze 1.1.2 Lambda-výraz jako data 1.1.3 Příklad alfa-konverze 1.1.4 Eta-redukce 1.2 Základy

Více

ANOTACE vytvořených/inovovaných materiálů

ANOTACE vytvořených/inovovaných materiálů ANOTACE vytvořených/inovovaných materiálů Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Formát Druh učebního materiálu Druh interaktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0722 III/2 Inovace a

Více

OOT Objektově orientované technologie

OOT Objektově orientované technologie OOT Objektově orientované technologie Požadavky a případy užití Daniela Szturcová Institut geoinformatiky, HGF Osnova Systém Uživatelé Případy užití Vazby (asociace, generalizace, include a extend) Shrnutí

Více

Analýza. Pracovní postup Analýza

Analýza. Pracovní postup Analýza Otázka 4 - Analýza - hledání analytických tříd, hledání atributů a stavů, analýza chování a odpovídající diagramy v UML. (A7B36SIN) Analýza Pracovní postup Analýza Analýza v metodice UP zahrnuje architektonickou

Více

Požadavky Modelování případů užití

Požadavky Modelování případů užití Požadavky Modelování případů užití Požadavky část 2 Clear View Training 2005 v2.2 1 4.2 Modelování případů užití Modelování případů užití je jednou z forem inženýrství požadavků Modelování případů užití

Více

Communist Party of Nepal (Unified Marxist-Leninist) Unified Modeling Language University of Massachusetts Lowell User-mode Linux.

Communist Party of Nepal (Unified Marxist-Leninist) Unified Modeling Language University of Massachusetts Lowell User-mode Linux. Jan Smolík UML UML Communist Party of Nepal (Unified Marxist-Leninist) Unified Modeling Language University of Massachusetts Lowell User-mode Linux Zdroj: Wikipedia Unified modelling language Neproprietární

Více

11.5.2012. Obsah přednášky 9. Skrývání informací. Skrývání informací. Zapouzdření. Skrývání informací. Základy programování (IZAPR, IZKPR) Přednáška 9

11.5.2012. Obsah přednášky 9. Skrývání informací. Skrývání informací. Zapouzdření. Skrývání informací. Základy programování (IZAPR, IZKPR) Přednáška 9 Obsah přednášky 9 Základy programování (IZAPR, IZKPR) Přednáška 9 Základy dědičnosti, přístupová práva Ing. Michael Bažant, Ph.D. Katedra softwarových technologií Kancelář č. 03 022, Náměstí Čs. legií

Více

OOT Objektově orientované technologie

OOT Objektově orientované technologie OOT Objektově orientované technologie Požadavky a případy užití Daniela Szturcová, Pavel Děrgel Institut geoinformatiky, HGF Osnova Systém Uživatelé Případy užití Vazby (asociace, generalizace, include

Více

UML. Unified Modeling Language. Součásti UML

UML. Unified Modeling Language. Součásti UML UML Unified Modeling Language 1995 počátek 1997 verze 1.0 leden dnes verze 2.0 (vývoj stále nedokončen) Standardní notace OMG podpora velkých firem (Microsoft, IBM, Oracle, HP ) popisuje struktury popisuje

Více

7 Jazyk UML (Unified Modeling Language)

7 Jazyk UML (Unified Modeling Language) 7 Jazyk UML (Unified Modeling Language) 7.1 Základní charakteristika jazyka Motivace - vznik řady OO metod a metodologií (konec 80. let a první polovina 90.let) podobné notace vyjadřující totéž, komplikující

Více

UML a jeho použití v procesu vývoje. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz

UML a jeho použití v procesu vývoje. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz UML a jeho použití v procesu vývoje Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz Různé pohledy na modelování Různé pohledy na modelování Unified Modeling Language UML není metodikou ani programovacím jazykem,

Více

TÉMATICKÝ OKRUH Softwarové inženýrství

TÉMATICKÝ OKRUH Softwarové inženýrství TÉMATICKÝ OKRUH Softwarové inženýrství Číslo otázky : 21. Otázka : Softwarový process. Jeho definice, modely a vyspělostní úrovně. Standardizovaný přístup pomocí RUP (Rational Unified Process). Obsah :

Více

Diagram tříd (class diagram)

Diagram tříd (class diagram) Diagramy tříd 1 Diagram tříd (class diagram) Zobrazuje třídy v daném systému a vztahy mezi nimi Zobrazuje statický stav ukazuje vzájemné interakce, ale neukazuje co se při těchto interakcích děje Při znázornění

Více

Algoritmizace a programování

Algoritmizace a programování Algoritmizace a programování Řídicí struktury jazyka Java Struktura programu Příkazy jazyka Blok příkazů Logické příkazy Ternární logický operátor Verze pro akademický rok 2012/2013 1 Struktura programu

Více

Bridge. Známý jako. Účel. Použitelnost. Handle/Body

Bridge. Známý jako. Účel. Použitelnost. Handle/Body Bridge Bridge Známý jako Handle/Body Účel odděluje abstrakci (rozhraní a jeho sémantiku) od její konkrétní implementace předchází zbytečnému nárůstu počtu tříd při přidávání implementací používá se v době

Více

Zobrazování bannerů podporují pouze nově vytvořené šablony motivů vzhledu.

Zobrazování bannerů podporují pouze nově vytvořené šablony motivů vzhledu. Bannerový systém ProEshop od verze 1.13 umožňuje zobrazování bannerů na popředí e-shopu. Bannerový systém je přístupný v administraci e-shopu v nabídce Vzhled, texty Bannerový systém v případě, že aktivní

Více

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 6. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 6. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28. Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Kurz MS Excel kurz 6 1 Obsah Kontingenční tabulky... 3 Zdroj dat... 3 Příprava dat... 3 Vytvoření kontingenční tabulky... 3 Možnosti v poli Hodnoty... 7 Aktualizace

Více

Objektově orientované technologie Logická struktura systému Objektový diagram. Pavel Děrgel, Daniela Szturcová

Objektově orientované technologie Logická struktura systému Objektový diagram. Pavel Děrgel, Daniela Szturcová Objektově orientované technologie Logická struktura systému Objektový diagram Pavel Děrgel, Daniela Szturcová Osnova Modelování objektů objektový diagram Struktura a vazby mezi objekty Dobré zvyky při

Více

Základní úlohy: vytvoření dokumentu...13

Základní úlohy: vytvoření dokumentu...13 3 KAPITOLA 1 Základní úlohy: vytvoření dokumentu....................13 Přehled uživatelského rozhraní.......................................15 Změna pozadí a velikosti plochy scény.................................17

Více

Analýza Realizace případů užití

Analýza Realizace případů užití Analýza Realizace případů užití Analýza část 9 Clear View Training 2005 v2.2 1 12.2 Analýza případu užití Obchodní model [nebo doménový model] Inženýr případů užití Analytická třída Model požadavků Analyse

Více

MBI - technologická realizace modelu

MBI - technologická realizace modelu MBI - technologická realizace modelu 22.1.2015 MBI, Management byznys informatiky Snímek 1 Agenda Technická realizace portálu MBI. Cíle a principy technického řešení. 1.Obsah portálu - objekty v hierarchiích,

Více

7.3 Diagramy tříd - základy

7.3 Diagramy tříd - základy 7.3 Diagramy tříd - základy - popisuje typy objektů a statické vztahy mezi nimi Objednávka -datumpřijetí -předplacena -číslo -cena +vyřiď() +uzavři() {if Objednávka.zákazník.charakteristika = 'nejistý'

Více

Modelování procesů (2) 23.3.2009 Procesní řízení 1

Modelování procesů (2) 23.3.2009 Procesní řízení 1 Modelování procesů (2) 23.3.2009 Procesní řízení 1 Seznam notací Síťové diagramy Notace WfMC Notace Workflow Together Editor Aktivity diagram (UML) FirsStep Designer Procesní mapa Select Prespective (procesní

Více

Možnosti tisku v MarushkaDesignu

Možnosti tisku v MarushkaDesignu 0 Možnosti tisku v MarushkaDesignu OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGNU...5-1 - 1 Cíl příkladu V tomto příkladu si ukážeme

Více

Reliance 3 design OBSAH

Reliance 3 design OBSAH Reliance 3 design Obsah OBSAH 1. První kroky... 3 1.1 Úvod... 3 1.2 Založení nového projektu... 4 1.3 Tvorba projektu... 6 1.3.1 Správce stanic definice stanic, proměnných, stavových hlášení a komunikačních

Více

BALISTICKÝ MĚŘICÍ SYSTÉM

BALISTICKÝ MĚŘICÍ SYSTÉM BALISTICKÝ MĚŘICÍ SYSTÉM UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Verze 2.3 2007 OBSAH 1. ÚVOD... 5 2. HLAVNÍ OKNO... 6 3. MENU... 7 3.1 Soubor... 7 3.2 Měření...11 3.3 Zařízení...16 3.4 Graf...17 3.5 Pohled...17 1. ÚVOD

Více

Maturitní otázky z předmětu PROGRAMOVÁNÍ

Maturitní otázky z předmětu PROGRAMOVÁNÍ Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Maturitní otázky z předmětu PROGRAMOVÁNÍ 1. Algoritmus a jeho vlastnosti algoritmus a jeho vlastnosti, formy zápisu algoritmu ověřování správnosti

Více

Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 12. 1 Úvod do Excelu 2003 13

Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 12. 1 Úvod do Excelu 2003 13 Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 12 1 Úvod do Excelu 2003 13 Spuštění a ukončení Excelu 14 Spuštění Excelu 14 Ukončení práce s Excelem 15 Přepínání mezi otevřenými sešity 16 Oprava aplikace

Více

Univerzální prohlížeč naměřených hodnot

Univerzální prohlížeč naměřených hodnot Návod na používání autorizovaného software Univerzální prohlížeč naměřených hodnot V Ústí nad Labem 14. 8. 2009 Vytvořil: doc. Ing., Ph.D. 1 z 10 Obsah 1Úvod...3 2Instalace...3 3Spuštění programu...3 3.1Popis

Více

1. Začínáme s FrontPage 2003 11

1. Začínáme s FrontPage 2003 11 Úvod 9 1. Začínáme s FrontPage 2003 11 Instalace programu 12 Spuštění a ukončení programu 15 Základní ovládání 16 Hledání souborů 30 Najít a nahradit 31 Tisk 32 Schránka sady Office 34 Nápověda 36 Varianty

Více

PŘÍLOHA C Požadavky na Dokumentaci

PŘÍLOHA C Požadavky na Dokumentaci PŘÍLOHA C Požadavky na Dokumentaci Příloha C Požadavky na Dokumentaci Stránka 1 z 5 1. Obecné požadavky Dodavatel dokumentaci zpracuje a bude dokumentaci v celém rozsahu průběžně aktualizovat při každé

Více

Práce se styly 1. Styl

Práce se styly 1. Styl Práce se styly 1. Styl Styl se používá, pokud chceme, aby dokument měl jednotný vzhled odstavců. Můžeme si nadefinovat styly pro různé úrovně nadpisů, jednotlivé popisy, charakteristiky a další odstavce.

Více

xrays optimalizační nástroj

xrays optimalizační nástroj xrays optimalizační nástroj Optimalizační nástroj xoptimizer je součástí webového spedičního systému a využívá mnoho z jeho stavebních bloků. xoptimizer lze nicméně provozovat i samostatně. Cílem tohoto

Více

Softwarové inženýrství 01. doc. Ing. František Huňka, CSc.

Softwarové inženýrství 01. doc. Ing. František Huňka, CSc. Softwarové inženýrství 01 doc. Ing. František Huňka, CSc. Obsah kurzu Softwarové inženýrství obecně vodopádová model spirálový model RUP agilní metodiky vývoj řízený vlastnostmi (Feature Development Design)

Více

Klasické metodiky softwarového inženýrství I N G M A R T I N M O L H A N E C, C S C. Y 1 3 A N W

Klasické metodiky softwarového inženýrství I N G M A R T I N M O L H A N E C, C S C. Y 1 3 A N W Klasické metodiky softwarového inženýrství I N G M A R T I N M O L H A N E C, C S C. Y 1 3 A N W Osnova přednášky Co to je softwarové inženýrství Softwarový proces Metodika a metoda Evoluce softwarových

Více

Stručný obsah. Část I Úvod do jazyka UML a metodiky Unified Process 25. Část II Požadavky 71. Část III Analýza 135.

Stručný obsah. Část I Úvod do jazyka UML a metodiky Unified Process 25. Část II Požadavky 71. Část III Analýza 135. Stručný obsah Část I Úvod do jazyka UML a metodiky Unified Process 25 Kapitola 1 Co je to vlastně UML?...27 Kapitola 2 Co je to Unified Process (UP)?...51 Část II Požadavky 71 Kapitola 3 Požadavky a jejich

Více

Nejspíš první OOP jazyk, odvozený z Algolu. 1967 Systémy polymorfismus, dědění

Nejspíš první OOP jazyk, odvozený z Algolu. 1967 Systémy polymorfismus, dědění UML ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Historie: - Programovací jazyky Simula 1962

Více

Archiv elektronických dokumentů Zela

Archiv elektronických dokumentů Zela Archiv elektronických dokumentů Zela Instalace po rozbalení servisního balíčku 38 se automaticky spustí instalační program, který nainstaluje potřebné moduly pro provoz archivu dokumentů. Tyto moduly je

Více

Vstupní požadavky, doporučení a metodické pokyny

Vstupní požadavky, doporučení a metodické pokyny Název modulu: Základy PHP Označení: C9 Stručná charakteristika modulu Modul je orientován na tvorbu dynamických stánek aktualizovaných podle kontextu volání. Jazyk PHP umožňuje velmi jednoduchým způsobem

Více

Úvod do principů objektově orientovaného programování

Úvod do principů objektově orientovaného programování OBSAH DISTANČNÍHO E-LEARNINGOVÉHO KURZU PROFESNÍ RŮST ANALYTIKA OD ZÁKLADŮ (BASE) ÚVOD DO TECHNOLOGIÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ Jak funguje počítač na základní úrovni Základy HTML Skripty ve webovských technologiích

Více

7.3 Diagramy tříd - základy

7.3 Diagramy tříd - základy 7.3 Diagramy tříd - základy - popisuje typy objektů a statické vztahy mezi nimi Objednávka -datumpřijetí -předplacena -číslo -cena +vyřiď() +uzavři() {if Objednávka.zákazník.charakteristika = 'nejistý'

Více

Příprava dat v softwaru Statistica

Příprava dat v softwaru Statistica Příprava dat v softwaru Statistica Software Statistica obsahuje pokročilé nástroje pro přípravu dat a tvorbu nových proměnných. Tyto funkcionality přinášejí značnou úsporu času při přípravě datového souboru,

Více

Testování operačního systému Windows Phone 8

Testování operačního systému Windows Phone 8 Testování operačního systému Windows Phone 8 Semestrální práce A2 v rámci předmětu A4B39TUR Muška Adam ČVUT FEL STM 0 Obsah 1. Popis přístroje... 2 2. Popis cílové skupiny... 2 3. Přehled případů užití...

Více

14.4.2010. Obsah přednášky 7. Základy programování (IZAPR) Přednáška 7. Parametry metod. Parametry, argumenty. Parametry metod.

14.4.2010. Obsah přednášky 7. Základy programování (IZAPR) Přednáška 7. Parametry metod. Parametry, argumenty. Parametry metod. Základy programování (IZAPR) Přednáška 7 Ing. Michael Bažant, Ph.D. Katedra softwarových technologií Kancelář č. 229, Náměstí Čs. legií Michael.Bazant@upce.cz Obsah přednášky 7 Parametry metod, předávání

Více

Analýza a Návrh. Analýza

Analýza a Návrh. Analýza Analysis & Design Návrh nebo Design? Design = návrh Není vytváření použitelného uživatelského prostředí (pouze malinká podmnožina celého návrhu) Často takto omezeně chápáno studenty nedokáží si představit,

Více

Postupy práce se šablonami IS MPP

Postupy práce se šablonami IS MPP Postupy práce se šablonami IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Postupy práce se šablonami IS MPP Modul

Více

Základní informace. Modelování. Notace

Základní informace. Modelování. Notace Základní informace BPMS = business process management systems - systémy pro modelování a optimalizace business procesů uvnitř organizace BPMN = business process modeling notation - součást BPMS, notace

Více

Podklad pro tvorbu ilayer typu

Podklad pro tvorbu ilayer typu 1 Podklad pro tvorbu ilayer typu poslední úprava 11.2011 Obsah Ilayer v SWF jednosouborové a dvousouborové 1 Kódování ilayeru 2 Kódy v dvousouborovém layeru 3 1. STARTER SWF SOUBOR 3 2. LAYER SWF SOUBOR

Více

Obsah. 1 Úvod do Visia 2003 15. 2 Práce se soubory 47. Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 13

Obsah. 1 Úvod do Visia 2003 15. 2 Práce se soubory 47. Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 13 Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 13 1 Úvod do Visia 2003 15 Visio se představuje 16 Výchozí podmínky 16 Spuštění a ukončení Visia 18 Způsoby spuštění Visia 18 Ukončení práce s Visiem

Více

45 Plánovací kalendář

45 Plánovací kalendář 45 Plánovací kalendář Modul Správa majetku slouží ke tvorbě obecných ročních plánů činností organizace. V rámci plánu je třeba definovat oblasti činností, tj. oblasti, ve kterých je možné plánovat. Každá

Více

Metody tvorby ontologií a sémantický web. Martin Malčík, Rostislav Miarka

Metody tvorby ontologií a sémantický web. Martin Malčík, Rostislav Miarka Metody tvorby ontologií a sémantický web Martin Malčík, Rostislav Miarka Obsah Reprezentace znalostí Ontologie a sémantický web Tvorba ontologií Hierarchie znalostí (D.R.Tobin) Data jakékoliv znakové řetězce

Více

2 PŘÍKLAD IMPORTU ZATÍŽENÍ Z XML

2 PŘÍKLAD IMPORTU ZATÍŽENÍ Z XML ROZHRANÍ ESA XML Ing. Richard Vondráček SCIA CZ, s. r. o., Thákurova 3, 160 00 Praha 6 www.scia.cz 1 OTEVŘENÝ FORMÁT Jednou z mnoha užitečných vlastností programu ESA PT je podpora otevřeného rozhraní

Více

1 Strukturované programování

1 Strukturované programování Projekt OP VK Inovace studijních oborů zajišťovaných katedrami PřF UHK Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/28.0118 1 Cíl Seznámení s principy strukturovaného programování, s blokovou strukturou programů,

Více

ROZDÍL MEZI VZTAHEM EXTEND A INCLUDE V USE CASE DIAGRAMECH

ROZDÍL MEZI VZTAHEM EXTEND A INCLUDE V USE CASE DIAGRAMECH ROZDÍL MEZI VZTAHEM EXTEND A INCLUDE V USE CASE DIAGRAMECH 3. část RNDr. Ilja Kraval, srpen 2009 http://www.objects.cz ÚVOD Tento článek je pokračováním předešlých článků. Článek vysvětluje použití vztahu

Více

Uživatelský manuál. Aplikace GraphViewer. Vytvořil: Viktor Dlouhý

Uživatelský manuál. Aplikace GraphViewer. Vytvořil: Viktor Dlouhý Uživatelský manuál Aplikace GraphViewer Vytvořil: Viktor Dlouhý Obsah 1. Obecně... 3 2. Co aplikace umí... 3 3. Struktura aplikace... 4 4. Mobilní verze aplikace... 5 5. Vytvoření projektu... 6 6. Části

Více

Základní popis Toolboxu MPSV nástroje

Základní popis Toolboxu MPSV nástroje Základní popis Toolboxu MPSV nástroje Nástroj XLS2DBF ze sady MPSV nástroje slouží pro zkonvertování souboru ve formátu XLS do formátu DBF. Nástroj umožňuje konvertovat buď vybraný list nebo listy ze sešitu

Více

GTL GENERATOR NÁSTROJ PRO GENEROVÁNÍ OBJEKTŮ OBJEKTY PRO INFORMATICA POWERCENTER. váš partner na cestě od dat k informacím

GTL GENERATOR NÁSTROJ PRO GENEROVÁNÍ OBJEKTŮ OBJEKTY PRO INFORMATICA POWERCENTER. váš partner na cestě od dat k informacím GTL GENERATOR NÁSTROJ PRO GENEROVÁNÍ OBJEKTŮ OBJEKTY PRO INFORMATICA POWERCENTER váš partner na cestě od dat k informacím globtech spol. s r.o. karlovo náměstí 17 c, praha 2 tel.: +420 221 986 390 info@globtech.cz

Více

Objektově orientované programování v jazyce Python

Objektově orientované programování v jazyce Python Objektově orientované programování v jazyce Python Základní pojmy objektově orientovaného programování Objekt vychází z reálného světa. Má dva charakteristické rysy. Všechny objekty mají stav Všechny objekty

Více

Práce s velkými sestavami

Práce s velkými sestavami Práce s velkými sestavami Číslo publikace spse01650 Práce s velkými sestavami Číslo publikace spse01650 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti

Více

Jazyk UML VST (Velmi stručný tutorial) verze 1.0

Jazyk UML VST (Velmi stručný tutorial) verze 1.0 Jazyk UML VST (Velmi stručný tutorial) verze 1.0 Softwarové inženýrství školní rok 2004 2005 Ing. Ladislava Smítková Janků (Praha, 24.5.2005) Obsah Obsah Obsah...2 1 Co je to UML...3 2 Diagram případů

Více

Pro označení disku se používají písmena velké abecedy, za nimiž následuje dvojtečka.

Pro označení disku se používají písmena velké abecedy, za nimiž následuje dvojtečka. 1 Disky, adresáře (složky) a soubory Disky Pro označení disku se používají písmena velké abecedy, za nimiž následuje dvojtečka. A:, B: C:, D:, E:, F: až Z: - označení disketových mechanik - ostatní disky

Více

Využití OOP v praxi -- Knihovna PHP -- Interval.cz

Využití OOP v praxi -- Knihovna PHP -- Interval.cz Page 1 of 6 Knihovna PHP Využití OOP v praxi Po dlouhé teorii přichází na řadu praxe. V následujícím textu si vysvětlíme možnosti přístupu k databázi pomocí různých vzorů objektově orientovaného programování

Více

Modely datové. Další úrovní je logická úroveň Databázové modely Relační, Síťový, Hierarchický. Na fyzické úrovni se jedná o množinu souborů.

Modely datové. Další úrovní je logická úroveň Databázové modely Relační, Síťový, Hierarchický. Na fyzické úrovni se jedná o množinu souborů. Modely datové Existují různé úrovně pohledu na data. Nejvyšší úroveň je úroveň, která zachycuje pouze vztahy a struktury dat samotných. Konceptuální model - E-R model. Další úrovní je logická úroveň Databázové

Více

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvod... 1 3. Instalace... 2 4. Vytvoření účtu... 5 5. Pošta... 7 6. Kontakty... 11 7. Informační kanály... 11 8. Nastavení zobrazení... 12 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti

Více

SOFTWAROVÉ INŽENÝRSTVÍ 1

SOFTWAROVÉ INŽENÝRSTVÍ 1 Metodický list č. 1 Název tématického celku: Úvod do softwarového inženýrství Základním cílem tohoto tematického celku je vysvětlení smyslu discipliny nazývané softwarové inženýrství. Tematický celek zahrnuje

Více

43 HTML šablony. Záložka Šablony v systému

43 HTML šablony. Záložka Šablony v systému 43 HTML šablony Modul HTML šablony slouží ke správě šablon pro výstupy z informačního systému modularis ve formátu HTML. Modul umožňuje k šablonám doplňovat patičku, dokumentaci a vázat šablony na konkrétní

Více

PHP framework Nette. Kapitola 1. 1.1 Úvod. 1.2 Architektura Nette

PHP framework Nette. Kapitola 1. 1.1 Úvod. 1.2 Architektura Nette Kapitola 1 PHP framework Nette 1.1 Úvod Zkratka PHP (z anglického PHP: Hypertext Preprocessor) označuje populární skriptovací jazyk primárně navržený pro vývoj webových aplikací. Jeho oblíbenost vyplývá

Více

Formátování pomocí stylů

Formátování pomocí stylů Styly a šablony Styly, šablony a témata Formátování dokumentu pomocí standardních nástrojů (přímé formátování) (Podokno úloh Zobrazit formátování): textu jsou přiřazeny parametry (font, velikost, barva,

Více

Tvorba kurzu v LMS Moodle

Tvorba kurzu v LMS Moodle Tvorba kurzu v LMS Moodle Před počátkem práce na tvorbě základního kurzu znovu připomínám, že pro vytvoření kurzu musí být profil uživatele nastaven administrátorem systému minimálně na hodnotu tvůrce

Více

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců.

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců. Přehledy pro Tabulky V programu CONTACT Professional 5 naleznete u firem, osob a obchodních případů záložku Tabulka. Tuto záložku lze rozmnožit, přejmenovat a sloupce je možné definovat dle vlastních požadavků

Více

Maturitní témata Školní rok: 2015/2016

Maturitní témata Školní rok: 2015/2016 Maturitní témata Školní rok: 2015/2016 Ředitel školy: Předmětová komise: Předseda předmětové komise: Předmět: PhDr. Karel Goš Informatika a výpočetní technika Mgr. Ivan Studnička Informatika a výpočetní

Více

Obsah. Úvod 11 Základy programování 11 Objektový přístup 11 Procvičování 11 Zvláštní odstavce 12 Zpětná vazba od čtenářů 12 Errata 13

Obsah. Úvod 11 Základy programování 11 Objektový přístup 11 Procvičování 11 Zvláštní odstavce 12 Zpětná vazba od čtenářů 12 Errata 13 Úvod 11 Základy programování 11 Objektový přístup 11 Procvičování 11 Zvláštní odstavce 12 Zpětná vazba od čtenářů 12 Errata 13 KAPITOLA 1 Na úvod o Javě 15 Počítačový program 15 Vysokoúrovňový programovací

Více

Maturitní projekt do IVT Pavel Doleček

Maturitní projekt do IVT Pavel Doleček Maturitní projekt do IVT Pavel Doleček CO FILMBOOK JE Filmbook je uzavřená webová aplikace pro celkovou správu informací a dat souvisejících se sledováním filmů. Primárně je zaměřen na uchovávání a spravování

Více

Tiskové sestavy. Zdroj záznamu pro tiskovou sestavu. Průvodce sestavou. Použití databází

Tiskové sestavy. Zdroj záznamu pro tiskovou sestavu. Průvodce sestavou. Použití databází Tiskové sestavy Tiskové sestavy se v aplikaci Access používají na finální tisk informací z databáze. Tisknout se dají všechny objekty, které jsme si vytvořili, ale tiskové sestavy slouží k tisku záznamů

Více

36 Elektronické knihy

36 Elektronické knihy 36 Elektronické knihy Uživatelský modul Elektronické knihy slouží k přípravě a publikování informací ve formátu HTML. Tento formát je vhodný pro prezentaci informací na internetu a je široce podporován

Více

M4 PDF rozšíření. Modul pro PrestaShop. http://www.presta-addons.com

M4 PDF rozšíření. Modul pro PrestaShop. http://www.presta-addons.com M4 PDF rozšíření Modul pro PrestaShop http://www.presta-addons.com Obsah Úvod... 2 Vlastnosti... 2 Jak modul funguje... 2 Zdroje dat... 3 Šablony... 4 A. Označení šablon... 4 B. Funkce Smarty... 5 C. Definice

Více

Čtvrtek 8. prosince. Pascal - opakování základů. Struktura programu:

Čtvrtek 8. prosince. Pascal - opakování základů. Struktura programu: Čtvrtek 8 prosince Pascal - opakování základů Struktura programu: 1 hlavička obsahuje název programu, použité programové jednotky (knihovny), definice konstant, deklarace proměnných, všechny použité procedury

Více

Výčtový typ strana 67

Výčtový typ strana 67 Výčtový typ strana 67 8. Výčtový typ V této kapitole si ukážeme, jak implementovat v Javě statické seznamy konstant (hodnot). Příkladem mohou být dny v týdnu, měsíce v roce, planety obíhající kolem slunce

Více

DBS Konceptuální modelování

DBS Konceptuální modelování DBS Konceptuální modelování Michal Valenta Katedra softwarového inženýrství FIT České vysoké učení technické v Praze Michal.Valenta@fit.cvut.cz c Michal Valenta, 2010 BIVŠ DBS I, ZS 2010/11 https://users.fit.cvut.cz/

Více

Obsah. Začínáme programovat v Ruby on Rails 9. Úvod 11. 1. Vítejte v Ruby 15. O autorovi 9 Poděkování 9

Obsah. Začínáme programovat v Ruby on Rails 9. Úvod 11. 1. Vítejte v Ruby 15. O autorovi 9 Poděkování 9 Začínáme programovat v Ruby on Rails 9 O autorovi 9 Poděkování 9 Úvod 11 Komu je kniha určena 11 Jak je kniha uspořádána 11 Co ke knize potřebujete 12 Konvence 12 Zdrojový kód 13 Poznámka redakce českého

Více

Microsoft Office PowerPoint 2003

Microsoft Office PowerPoint 2003 Microsoft Office PowerPoint 2003 Školení učitelů na základní škole Meteorologická Maturitní projekt SSPŠ 2013/2013 Vojtěch Dušek 4.B 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Seznam obrázků... 4 3 Základy programu PowerPoint...

Více

Obsah. 1.1 Práce se záznamy... 3 1.2 Stránka Dnes... 4. 2.1 Kontakt se zákazníkem... 5

Obsah. 1.1 Práce se záznamy... 3 1.2 Stránka Dnes... 4. 2.1 Kontakt se zákazníkem... 5 CRM SYSTÉM KORMORÁN UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Obsah 1 Základní práce se systémem 3 1.1 Práce se záznamy................................. 3 1.2 Stránka Dnes.................................... 4 1.3 Kalendář......................................

Více

Programátorská příručka

Programátorská příručka KAPITOLA 1. PROGRAMÁTORSKÁ PŘÍRUČKA Kapitola 1 Programátorská příručka 1.1 Úvod 1.1.1 Technologie Program je psaný v jazyce Java 1.7. GUI je vytvářeno pomocí knihovny SWT. (http://eclipse.org/swt/) Pro

Více

Webová aplikace Znalostní testy online UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Webová aplikace Znalostní testy online UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Webová aplikace Znalostní testy online UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA 2005 Lukáš Trombik OBSAH ÚVOD... 1 SPUŠTĚNÍ... 1 POPIS OVLÁDÁNÍ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU... 1 POPIS KLIENTSKÉ ČÁSTI... 1 POPIS ADMINISTRÁTORSKÉ ČÁSTI...

Více

1. Programování proti rozhraní

1. Programování proti rozhraní 1. Programování proti rozhraní Cíl látky Cílem tohoto bloku je seznámení se s jednou z nejdůležitější programátorskou technikou v objektově orientovaném programování. Tou technikou je využívaní rozhraní

Více

ipodatelna Uživatelská příručka

ipodatelna Uživatelská příručka Uživatelská příručka 1 Obsah Obsah 1 I Úvod 2 II Práce s aplikací 3 III Podání 4 1 Nové podání... 5 IV Informace o Uživateli 11 V Podatelna 13 1 Přijmout... a odmítnout podání 13 2 Seznam... došlých podání

Více