Diagram tříd (class diagram)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Diagram tříd (class diagram)"

Transkript

1 Diagramy tříd 1

2 Diagram tříd (class diagram) Zobrazuje třídy v daném systému a vztahy mezi nimi Zobrazuje statický stav ukazuje vzájemné interakce, ale neukazuje co se při těchto interakcích děje Při znázornění vztahů (vazeb) je možné zaznamenat i jejich násobnosti Složitější systémy je možné zobrazovat "ve větším měřítku" pomocí tzv. balíčků 2

3 Vizualizace třídy 3

4 Odpovědnosti, požadavky a omezení 4

5 Asociace tříd Asociace zachycení vztahů mezi instancemi tříd V UML diagramu tříd se zachycuje jako nepřerušovaná čára, případně s orientací (tzv. navigabilita průchodnost podporuje rychlý přechod na instance druhé třídy) Konce asociace mohou popisovat role daných tříd v asociaci Násobnosti specifikují, kolikrát se daná třída může ve vztahu vyskytovat: 1..1 právě jednou 0..1 nejvýše jednou 1..* nejméně jednou 0..* libovolně krát 5

6 Asociace tříd popis role třída asociace název asociace násobnost 6

7 Asociace jako třídy Někdy má samotná asociace tříd další vlastnosti, které je vhodné uchovávat mimo asociované třídy, např. v případě golfového míčku by to mohla být informace o hrách, které hráč s daným míčkem absolvoval Pak je vhodné zobrazit asociaci jako třídu a dát jí potřebné další atributy či metody Asociace jako třída se zobrazuje pomocí diagramu třídy, od něhož vede čárkovaný spoj k samotné asociaci 7

8 Asociace jako třídy asociace jako třída 8

9 Motivace k dědičnosti Existuje řada případů, kdy potřebujeme pracovat s objekty, které jsou příbuzné mají některé atributy stejné Je zbytečné je znovu programovat Atributy a metody můžeme zdědit od jiné třídy (jiných tříd) Jednodušší a spolehlivější údržba programu po jednotlivých třídách... 9

10 Hierarchie tříd Nadtřída (od ní se dědí) základní třída, rodič Podtřída (dědí od nadtřídy) odvozená třída, potomek Zjištění existence vztahu mezi třídami: test je (např. pokud má smysl věta: je golfový míček zboží?, pak třída golfového míčku může zdědit vlastnosti od třídy zboží) 10

11 Typy dědičnosti Jednoduchá dědičnost potomek dědí vlastnosti od jednoho rodiče Vícenásobná dědičnost potomek dědí vlastnosti od více rodičů mělo by být dodrženo, že každá rodičovská třída projde testem je a že rodičovské třídy jsou na sobě nezávislé mohou vznikat problémy Opakované použití jednoduché dědičnosti 11

12 Dědičnost, zobecnění, 12

13 Abstrakce a abstraktní třídy Abstrakce je způsob, kterým může programátor nadtřídy donutit programátora podtřídy, aby znovu definoval metodu nebo třídu (v C++ se používá např. klíčové slovo abstract pro danou metodu) Abstraktní metoda nemusí mít žádné tělo Abstraktní třída je třída, kterou je možno použít jako nadtřídu, ale nelze vytvářet její instance. 13

14 Mnohotvarost (polymorphism) Mnohotvarost: prostředek, jehož pomocí může být jediný název operace nebo atributu definován na základě více než jedné třídy a může nabývat různých implementací v každé z těchto tříd Mnohotvarost: vlastnost, jejímž prostřednictvím může atribut nebo proměnná ukazovat (obsahovat identifikátor) na objekty různých tříd v různých okamžicích Přepisování (overriding): změna definice metody zadané ve třídě T v jedné z podřízených tříd třídy T Přetěžování (overloading) názvu nebo symbolu: daný název nebo symbol má několik operací (či operátorů) definovaných v jedné třídě Např.: "a" * 3, 3 * "a" 14

15 Zapouzdření základ pro ochranu atributů a metod Zapouzdření: seskupení souvisejících idejí (vlastností, chování, ) do jedné jednotky, na kterou se lze následně odkazovat jediným názvem Objektově orientované zapouzdření: zabalení operací (metod) a atributů představující nějaký stav do jednoho objektu, takže daný stav je přístupný či upravitelný pouze prostřednictvím rozhraní poskytovaného zapouzdřením (tedy pomocí operací či metod) 15

16 Ochrana atributů a metod pomocí specifikátorů přístupu Specifikátor přístupu je (zpravidla) klíčové slovo programovacího jazyka, které říká, jaká část programu může přistupovat k atributům a metodám Typy přístupů: veřejný (public) dostupné komukoliv soukromý (private) dostupné jen v rámci dané třídy chráněný (protected) dostupné v rámci dané třídy a jejích potomků, pro zbytek světa se chovají jako soukromé 16

17 Specifikátory přístupu v UML 17

18 Konstruktory a destruktory Konstruktor je speciální metoda, která slouží k vytvoření instance dané třídy a často také k inicializaci atributů instance Destruktor je speciální metoda, která uvolňuje všechny prostředky, které daná instance (objekt) používá (např. paměť) Některé jazyky mají automatickou správu paměti (např. Java, Python), některé ne (např. C++) a je na programátorovi, aby správně definoval příslušné destruktory 18

19 Konstruktory a destruktory v UML 19

20 Agregace tříd Agregace tříd (seskupení) asociace, která označuje, z jakých částí se skládá celek Celek se nazývá agregační (seskupený) objekt, jeho části pak konstituční (tvořící) objekty Charakteristiky agregace: seskupený objekt může existovat bez svých tvořících objektů objekt může být tvořícím i pro více seskupení agregace bývá homeometrická konstituenti budou pravděpodobně stejného typu 20

21 Agregace tříd seskupený objekt/třída násobnost tvořící objekt/třída diagram agregace 21

22 Kompozice tříd Kompozice tříd (složení) silnější typ agregace asociace, která označuje, z jakých částí se skládá celek Celek se nazývá kompozitní (složený) objekt, jeho části pak komponentní (složkové) objekty Charakteristiky kompozice: složený objekt neexistuje bez svých komponent každý objekt komponenty může být v daný okamžik součástí jen jedné kompozice kompozice bývá heterometrická komponenty budou pravděpodobně různých typů 22

23 Kompozice tříd složený objekt/třída diagram kompozice násobnost složka 23

24 Omezení asociací omezení: zde výběr jedné nebo druhé komponenty 24

25 Kontexty Někdy je výhodné nebo potřebné zabývat se daným systémem ve vztahu (v kontextu) k některé jeho specifické části, která má svou vnitřní strukturu Lze použít složený kontextový diagram třídy tj. diagram třídy s dalším diagramem tříd zakresleným uvnitř viz příklad Diagram kontextu systému zachycuje systém v kontextu určité třídy (s důrazem na určitou třídu) ta je zachycena složeným kontextovým diagramem viz příklad 25

26 Kontext a složený kontextový diagram v UML 26

27 Rozhraní a realizace Některé třídy mohou mít stejné nebo podobné chování, ačkoliv nemají společného rodiče Operace (i jejich kód) pro jednu takovou třídu bychom mohli použít i u ostatních nebo vytvořit skupinu operací, která je společná více třídám Rozhraní je (opakovaně použitelná) skupina operací, která specifikuje určitý aspekt chování třídy a které třída používá ve vztahu k jiným třídám Říkáme, že třída realizuje rozhraní, když rozhraní představuje souhrn (ne nutně všech) operací, které třída provádí Třída může realizovat i více něž jedno rozhraní a rozhraní může být realizováno i více než jednou třídou. 27

28 Rozhraní a realizace v UML 28

29 Diagramy případů užití 29

30 Diagram případů užití (use case diagram) Vysvětluje, co systém dělá z pohledu vnějšího pozorovatele a uživatele Důraz je kladen na to, co systém dělá spíše než na to, jak to dělá Diagramy případů užití jsou podobné scénářům Jsou užitečné: pro specifikaci vlastností systému (požadavků na systém) usnadňují komunikaci s klienty při vývoji pomáhají sestavit sady testovacích úloh 30

31 Proč používat případy užití Pro uživatele není vždy snadné formulovat, jak budou systém využívat Do počáteční analýzy a návrhu systému je důležité zapojit také budoucí uživatele systému Případ užití vede potenciální uživatele systému k tomu, aby o systému hovořili ze své pozice Cílem je navrhnout systém tak, aby byl pro uživatele prospěšný a dobře použitelný 31

32 Případy užití Případ užití je soubor scénářů pro používání systému Každý ze scénářů popisuje sled (sekvenci) událostí Každou sekvenci inicializuje osoba, jiný systém, část hardwaru nebo uplynutí určitého času (tzv. participanti - účastníci) Výsledkem sekvence musí být něco, co používá buď participant, který sekvenci inicializoval, nebo jiný participant 32

33 Kreslení diagramů případů užití Případ užití elipsa Uživatel (participant, účastník) panáček Propojení případu užití s uživatelem plná čára Uživatelé zpravidla stojí vně systému a případy užití se zakreslují dovnitř obdélníku V obdélníku by měl být přehledně zapsán název systému Uživatel, který provede akci, jež spustí případ užití, se zpravidla kreslí vlevo, uživatel, který obdrží výstup z případu užití, se kreslí vpravo 33

34 Ukázka: diagram případů užití tiskárny 34

35 Ukázka: diagram užití tiskárny 35

36 Ukázka: diagram užití tiskárny 36

37 Ukázka: diagram užití tiskárny 37

38 Ukázka: diagram užití tiskárny 38

39 Ukázka: diagram užití tiskárny 39

40 Vkládání případů užití Některé případy užití se opakují a jsou součástí jiných případů užití (např. při opravě je nutné nejprve otevřít kryt tiskárny, stejně jako při výměně spotřebního materiálu) Tyto opakující se případy užití je možné pojmenovat a vložit je do jiných případů užití Vkládaný případ užití nikdy neexistuje samostatně je vždy součástí jiného případu užití Diagramem vkládání případu užití je čárkovaná šipka označená stereotypem <<include>> (<<vložit>>) 40

41 Příklad na vkládání případu užití 41

42 Rozšiřování případu užití Opakovaně je možné použít případ užití i tak, že ke stávajícímu případu užití přidáme další kroky případy užití (např. součástí opravy tiskárny může být také její vyčištění a otestování) Tyto další případy užití (tzv. rozšíření) je možné pojmenovat a rozšířit o ně stávající případy užití Původní případy užití se označují také jako základní Rozšíření je možné provést jen na určitých místech bodech rozšíření Diagramem rozšiřování případu užití je čárkovaná šipka označená stereotypem <<extend> (<<rozšířit>>) 42

43 Příklad na rozšiřování případu užití 43

44 Příklad s označením systému 44

45 Příklad se zakreslením autora a příjemce 45

46 Zobecnění a seskupování Zobecnění případu užití funguje podobně, jako u tříd Vztah zobecnění můžeme použít i mezi účastníky Seskupovat můžeme podobné případy užití zakreslují se opět do diagramu balíčku 46

47 Příklad na zobecnění 47

48 Místo diagramů případů užití v analýze Kroky při analýze: rozhovory s klientem vzniknou diagramy tříd (zmapování domény systému, tj. oblasti, kde systém pracuje) rozhovory s uživateli postupně se převezme terminologie: odhalit jednotlivé účastníky, funkce systému a základní případy užití popisující funkce systému zjistí se hranice systému a jeho rozsah - diagram vysokoúrovňových případů užití podrobnější popis každého požadavku na systém vzniknou další, podrobnější diagramy případů užití 48

49 Stavové diagramy 49

50 Diagram stavů (statechart diagram) Zobrazuje možné stavy určitého objektu Zobrazuje přechody mezi nimi, včetně možných akcí, které je nutno provést při těchto přechodech Zobrazuje počáteční a koncové stavy Je schopný popsat časové změny UML modelu Bývá také označován jako stavový stroj 50

51 Diagramy stavů 51

52 Podrobnější informace o přechodu 52

53 Složený stav a sekvenční podstavy Někdy je nutné podrobněji zachytit chování v určitém stavu Podstavy mohou popisovat jednotlivé změny Mohou se cyklicky opakovat Pokud nastávají jeden po druhém, hovoříme o sekvenčních podstavech 53

54 Složený stav a sekvenční podstavy 54

55 Souběžné podstavy Některé složené stavy obsahují několik souběžných procesů Každý z těchto procesů je možné zachytit pomocí stavového diagramu (např. jako sekvenční podstavy) Souběžným procesům odpovídají souběžné stavy Ve složeném stavu se souběžné procesy oddělují čárkovanou čarou 55

56 Souběžné podstavy 56

57 Ukládaný stav Někdy je důležité pamatovat si, co se dříve odehrálo (např. jak se uživatel již jednou rozhodl, abychom se ho nemuseli ptát stále znovu na stejnou věc) Ukládaný stav pamatuje si historii Hluboký ukládaný stav pamatuje si celou historii (označuje se H* v kroužku jde o pseudostav) Mělký ukládaný stav pamatuje si jen podstav v dané úrovni (označuje se H v kroužku jde o pseudostav) 57

58 Ukládaný stav 58

59 Zprávy a signály Přechod z jednoho stavu do jiného bývá startován nějakou zprávou mezi objekty (např. při stisku tlačítka zprávou od uživatele, zprávou od časovače po uplynutí nějakého času apod.) Zpráva, která spustí stavový přechod se na nazývá signál Signál je v zásadě také objekt má své atributy a operace, lze z něj dědit, Přechod bez spouštěcí události může nastat, když skončí akce 59

60 Místo stavových diagramů v analýze Diagramy stavů: zachycují dynamiku změn objektů mohou být složité odpovídají složitosti popisovaného systému pomáhají analytikům i vývojářům pochopit chování objektů v systému usnadní implementaci objektů a jejich chování v systému (to nakonec výrazně pomůže vývojářům v jejich práci) 60

61 Literatura 1.Enterprise Architect. dostupné z: 2. Schmuller, J. Myslíme v jazyku UML. Knihovna programátora. 1. vyd. Praha: Grada, ISBN Keogh, J., Giannini, M. OOP bez předchozích znalostí: průvodce pro samouky. 1. vyd. Computer Press. Brno: ISBN Harms, D., McDonald, K. Začínáme programovat v jazyce Python. 1. vyd. Computer Press. Brno: ISBN X. 5. Python.org documentation. URL: 6. Švec, J. Létající cirkus: Python tutoriál. URL: 61

2. Modelovací prostředky, UML, diagramy UML, jazyk OCL. CASE nástroje. Požadavky a jejich modelování. Trasovatelnost požadavků.

2. Modelovací prostředky, UML, diagramy UML, jazyk OCL. CASE nástroje. Požadavky a jejich modelování. Trasovatelnost požadavků. 2. Modelovací prostředky, UML, diagramy UML, jazyk OCL. CASE nástroje. Požadavky a jejich modelování. Trasovatelnost požadavků. (A7B36SIN) Modelovací prostředky Úvod Modelovací jazyk je umělý jazyk, který

Více

Nejspíš první OOP jazyk, odvozený z Algolu. 1967 Systémy polymorfismus, dědění

Nejspíš první OOP jazyk, odvozený z Algolu. 1967 Systémy polymorfismus, dědění UML ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Historie: - Programovací jazyky Simula 1962

Více

Technologie COM ve vývojovém nástroji Microsoft Visual Studio

Technologie COM ve vývojovém nástroji Microsoft Visual Studio Masarykova univerzita Fakulta informatiky BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Technologie COM ve vývojovém nástroji Microsoft Visual Studio Ondřej Bystrý 2006 Prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci zpracoval samostatně

Více

Jak správně pochopit uživatelské požadavky

Jak správně pochopit uživatelské požadavky KAPITOLA 8 Jak správně pochopit uživatelské požadavky Systém pro evidenci chemikálií právě prodělával svůj první požadavkový workshop, na kterém se mělo zjistit, co od něj potřebují chemici. Mezi účastníky

Více

2. Teorie databázových systémů

2. Teorie databázových systémů - 1-1. Úvod Zpracování dat můžeme definovat jako obsažné a účelné sestavení dat provedené strojem ze zadaných údajů. Cílem je nejen ušetřit lidskou práci a čas, ale zejména zabránit možným chybám. Výsledkem

Více

1. ZPRACOVÁNÍ DAT. Čas ke studiu kapitoly: 2 hodiny. 1.1. Úlohy zpracování dat. Cíl Po prostudování tohoto odstavce budete umět.

1. ZPRACOVÁNÍ DAT. Čas ke studiu kapitoly: 2 hodiny. 1.1. Úlohy zpracování dat. Cíl Po prostudování tohoto odstavce budete umět. 1.1. Úlohy zpracování dat 1. ZPRACOVÁNÍ DAT Čas ke studiu kapitoly: 2 hodiny 1.1. Úlohy zpracování dat Cíl Po prostudování tohoto odstavce budete umět popsat problém evidence a zpracování velkého množství

Více

Programovací jazyk C++ Mgr. Rostislav Fojtík Ostrava, 1998

Programovací jazyk C++ Mgr. Rostislav Fojtík Ostrava, 1998 1 Programovací jazyk C++ Mgr. Rostislav Fojtík Ostrava, 1998 2 Obsah 1. Úvod...3 2. Základy objektově orientovaného programování v jazyku C++...4 2.1. Třídy...4 2.2. Dědičnost - inheritance...6 3. Nové

Více

OOT Objektově orientované technologie

OOT Objektově orientované technologie OOT Objektově orientované technologie Požadavky a případy užití Daniela Szturcová Institut geoinformatiky, HGF Osnova Systém Uživatelé Případy užití Vazby (asociace, generalizace, include a extend) Shrnutí

Více

Metodika publikace otevřených dat veřejné správy ČR. verze 1.0

Metodika publikace otevřených dat veřejné správy ČR. verze 1.0 Metodika publikace otevřených dat veřejné správy ČR verze 1.0 Praha, listopad 2012 Zpracovali: Dušan Chlapek Jan Kučera Martin Nečaský Fakulta informatiky a statistiky, Vysoká škola ekonomická v Praze

Více

3 Současný pohled na jednotlivé směry SWI

3 Současný pohled na jednotlivé směry SWI 3 Současný pohled na jednotlivé směry SWI 3.1 Úvod Chaotický a překotný vývoj programů vedl ke stavu, označovaném jako KRIZE PROGRAMOVÁNÍ. Poučení z krize bylo v několika směrech. Jedním z nich byl směr,

Více

Programovací jazyk C# Marek Běhálek

Programovací jazyk C# Marek Běhálek Programovací jazyk C# Marek Běhálek Programovací jazyk C# Marek Běhálek Obsah Úvod. ix 1..NET framework 1 Architektura.NET Framework.. 1 CLR Common Language Runtime 2 CTS.. 2 Typová bezpečnost.. 3 Management

Více

Databázové systémy 1 KIV/DB1

Databázové systémy 1 KIV/DB1 Databázové systémy 1 KIV/DB1 Celá kniha je exportem z wikipedie, ale spolehlivě pokrývá rozsah znalostí pro tento předmět. Obsah Články Systém řízení báze dat 1 Databáze 2 Relační databáze 5 Relační model

Více

FIT, Brno University of Technology, Czech Rep., email: janousek@fit.vutbr.cz

FIT, Brno University of Technology, Czech Rep., email: janousek@fit.vutbr.cz Simulace a návrh vyvíjejících se systémů Vladimír Janoušek Fakulta informačních technologií, Vysoké učení technické v Brně Brno, 2008 Simulace a návrh vyvíjejících se systémů Vladimír Janoušek 1 FIT,

Více

ZÁKLADY TVORBY APLIKACÍ. Ing. Jan Roubíček. Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou (VERZE 2013)

ZÁKLADY TVORBY APLIKACÍ. Ing. Jan Roubíček. Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou (VERZE 2013) Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou ZÁKLADY TVORBY APLIKACÍ (VERZE 2013) Ing. Jan Roubíček Vytvořeno v rámci projektu: Implementace řízení strojů do výuky technických

Více

Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE

Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE Lenka Trochtová Rozhraní pro ovladače zařízení v HelenOS Katedra softwarového inženýrství Vedoucí diplomové práce: Mgr. Martin Děcký

Více

Softwarová podpora a public relations při projektové činnosti

Softwarová podpora a public relations při projektové činnosti UP E CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ JEZERKA O.P.S. Softwarová podpora a public relations při projektové činnosti Studijní text Komplexní vzdělávací program pro lektory zaměřený na Evropskou unii a zpracování

Více

3. Je defenzivní programování technikou skrývání implementace? Vyberte jednu z nabízených možností: Pravda Nepravda

3. Je defenzivní programování technikou skrývání implementace? Vyberte jednu z nabízených možností: Pravda Nepravda 1. Lze vždy z tzv. instanční třídy vytvořit objekt? 2. Co je nejčastější příčinou vzniku chyb? A. Specifikace B. Testování C. Návrh D. Analýza E. Kódování 3. Je defenzivní programování technikou skrývání

Více

Jazyk G a GLCBuilder. U ivatelská pøíruèka, popis prostøedí a jazyka 1.2010

Jazyk G a GLCBuilder. U ivatelská pøíruèka, popis prostøedí a jazyka 1.2010 Jazyk G a GLCBuilder U ivatelská pøíruèka, popis prostøedí a jazyka 1.2010 JAZYK G A GLCBUILDER Uživatelská příručka pro tvorbu knihoven grafických prvků určených pro grafické programovací nástroje MICROPEL.

Více

Koncepce katalogizace otevřených dat VS ČR. (zkrácená verze)

Koncepce katalogizace otevřených dat VS ČR. (zkrácená verze) Koncepce katalogizace otevřených dat VS ČR (zkrácená verze) Praha, květen září 2012 Zpracovali: Dušan Chlapek Jan Kučera Martin Nečaský Fakulta informatiky a statistiky, Vysoká škola ekonomická v Praze

Více

The BlueJ Tutorial verze 1.4 pro BlueJ verze 1.2.x

The BlueJ Tutorial verze 1.4 pro BlueJ verze 1.2.x The BlueJ Tutorial verze 1.4 pro BlueJ verze 1.2.x Michael Kölling Mærsk Institute University of Southern Denmark přeložil Petr Škoda, 1. verze 1 Obsah 1 Předmluva... 4 1.1 O BlueJ... 4 1.2 Rozsah a cílová

Více

Srovnávací analýza metodik vývoje software

Srovnávací analýza metodik vývoje software Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb Vladimír Popelka Srovnávací analýza metodik vývoje software Bakalářská práce 2009 Zadání bakalářské

Více

ŠKOLNÍ TESTOVÁNÍ Uživatelská příručka. Verze 4.1

ŠKOLNÍ TESTOVÁNÍ Uživatelská příručka. Verze 4.1 Uživatelská příručka Verze 4.1 Obsah dokumentu Obsah dokumentu... 2 Seznam obrázků... 5 1 ÚVOD... 8 1.1 Účel a rozsah dokumentu... 8 2 ŠKOLNÍ TESTOVÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE... 9 2.1 Jaké jsou rozdíly oproti

Více

Tvorba mapové aplikace pro sledování polohy v Cloud serverová část Windows Azure

Tvorba mapové aplikace pro sledování polohy v Cloud serverová část Windows Azure Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Studijní program: Aplikovaná informatika Obor: Informační systémy a technologie Tvorba mapové aplikace

Více

pojmové mapy ve vzdělávání

pojmové mapy ve vzdělávání pojmové mapy ve vzdělávání Mgr. Petra Vaňková Katedra informačních technologií a technické výchovy, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší vzdělávání pedagogických pracovníků na p edf UK

Více

Použití služby SharePoint se sadou Microsoft Office 2007

Použití služby SharePoint se sadou Microsoft Office 2007 Použití služby SharePoint se sadou Microsoft Office 2007 K A P I T O L A 4 Témata kapitoly: Otevírání a ukládání dokumentů knihovny Úpravy dokumentů v sadě Microsoft Office V kapitole 3 Použití integrovaných

Více

D A T A B Á Z O V É S Y S T É M Y

D A T A B Á Z O V É S Y S T É M Y 1(22) Konceptuální úroveň - vytvářím první model reality - ER-model jednoduchý grafický aparát, dá se jednoduše identifikovat - entita skládá se z vlastností, které chci zpracovávat - Chenovo pojetí -

Více

Programování PLC podle normy IEC 61 131-3. v prostředí Mosaic

Programování PLC podle normy IEC 61 131-3. v prostředí Mosaic Programování PLC podle normy IEC 61 131-3 v prostředí Mosaic desáté vydání listopad 2007 změny vyhrazeny 1 TXV 003 21.01 Historie změn Datum Vydání Popis změn Srpen 2004 1 První verze Říjen 2004 2 Doplněn

Více

Projekt OP VK Inovace studijních oborů zajišťovaných katedrami PřF UHK. Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/28.0118. Školní agenda.

Projekt OP VK Inovace studijních oborů zajišťovaných katedrami PřF UHK. Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/28.0118. Školní agenda. Projekt OP VK Inovace studijních oborů zajišťovaných katedrami PřF UHK Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/28.0118 Libor Jelínek Hradec Králové 2014 Úvod Tento studijní text je určen pro studenty pedagogických

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Student : Pavel Sklenář Vedoucí bakalářské práce : Ing. Luboš Pavlíček Oponent bakalářské práce : doc.

Více

Institute of Computer Science. Tvorba ontologie huminových látek

Institute of Computer Science. Tvorba ontologie huminových látek Institute of Computer Science Academy of Sciences of the Czech Republic Tvorba ontologie huminových látek Pavel Tyl, Martin Řimnáč, Roman Špánek, Július Štuller, Zdeňka Linková, Josef Kozler, Barbora Antošová,

Více