Presented to the. UBKASCí ofthe UNIVERSITY OF TORONTO KAREL AND MIROSLAVA CVACHOVEC

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Presented to the. UBKASCí ofthe UNIVERSITY OF TORONTO KAREL AND MIROSLAVA CVACHOVEC"

Transkript

1 V1MA-, IS/1Q18

2 Presented to the UBKASCí ofthe UNIVERSITY OF TORONTO by KAREL AND MIROSLAVA CVACHOVEC

3

4

5 gí^'a M M X ':% Hl^AS /TU POZNÁMKY Z ONCH DNU V VDAL B KOÍ V PRAZE 19 19

6 ff^)fj^^,^ 0i...

7 ! Když v let 1918 bylo zaato s tiskem této knížky, zdálo se, že osmadvacátý íjen je V dálce ješt mnoha msíc. NetušU nikdo z nás jeho blízkosti v mlze visící hust nad eskou zemí, a už nám byl V ní jistotou. Obavy o nepokoje mnohých V oné mlze byly to, jež daly sf^isovafcli domnnku, že by nkteré jeho rozptýlené lánky (vtšinou eské ^' Stráži) mohly snad Vykonat ješt ^us služby eskému dni. Sveden domnnkou vybíral z nich pro tuto kr^ížku ; na pl rozdlána chtla už být dokonena. Knížka vychází a mlhy dávno již se byly rozptýlily! Chvíle zlá pro pozdní píchozí, ana nese rozsvícený k^^hánek, zatím co už je v Cechách bílý den a plno rží kolem", jak vštilo slovo básníkovo. Budiž jí omluvou vichrový let Doby, pedstihující všecky asy bývalé, a kahánek dobrou vlí rozsvícený ospravedlnním V Praze. 31. prosince 1918.

8

9 I, Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto Iittp://www.arcliive.org/details/gammalilas191800vpra

10

11 BYLO VRNI POMOCNICI. (Zapsáno z jitra o Hod Vánoním 1917) kdy Vánoního Hodu krásnjšího v Cechách? Nikdy nebylo nad naší zemí vtšího svtla. Odtud linulo, odtud inulo se: z veliké víry národa v sebe. Dív o tchto svátcích pokoušívali jsme se prozáit hluboké temnoty nevry v sebe, své malomyslnosti, chabosti a zbablosti tisícerými svtélky umlými: nadarmo to bývalo, nebo v nás bývala ta tma! Ale v podivné-podivuhodné, docela nové svátky vánoní t917 veškerá tma vkolní byla nadobro bezmocná proti vehké zái, kterou bylo plno každé srdce eské. Zle bylo tlm uprosted temnoty, ale duše svítily. Tmavé mrazno bylo na ulicích a v bytech, ale ve hlavách teplé záení. A sama ta hrubá okolní tma s mrazem jen více zvyšovaly sílu vnitního záení a dobrodjnost tepla z víry v sebe. Bývaly sic i jindy v zemi naší doby zlé, kdy lidi eské držívalo jen svtlo tohoto tajemného vnitního fanálu uprosted vln a tmy, aby nezcufah; ale tak všechen národ pospolu ješt nikdy. Tím byly ty Vánoce 1917 tak mimoádné.

12 Hlas / že my všichni spolen jsme svítili vrou; proto bylo v ty dny nad naší zemí tolik silné záe. Odkud to pišlo do nás? Nevte se slabozrakými a studenými racionalisty, že to vše bylo pouhým následkem hrubého útisku zvení! nevte, že to byl jen bezdný dobrý dar z rukou nepátel zlých! Uvme, že je to spíše dílo pátel, posila vrných vkožizných pomocník, dvou bezesmrtných spolubojovník národa žijícího dnes: vrné obce našich mrtvých a vrné staré Zem naší! Nikdy nebylo mn vtší jistoty, že není vskutku smrti, nežli v ty dny: není nepestupné pehrady mezi živoucími a odešlými! neodešli na vždy do zcela jiné zem z naší pospolitosti, nýbrž ustavin žijí ti krásní mrtví s námi, mezi námi! A žijí s námi dnes tím ryzeji, mocnji, ve vášnivjším slouení s osnovnými vcmi bytí národního, ponvadž už byli oištni a sproštni všeho nízce všedního, mahcherného starání o pouhou osobu, které bránívalo jim (a stejn brání nám žijícím"), nepeovat víc o národ a pravé podstatnosti života; nyní osvobozeni mohou a musejí peovat jen o to. Mocnji a hloub mohou, musejí proto oni žít dnes národem a pro národ, nežli žívali. Není ilusí a marným páním horoucí verš básníkv: Chtl bych být s vámi do skonání svta" jsou s námi doopravdy, žijí mezi námi i Smetana a Neruda, Aleš a Cech, 10

13 v erni pomocnic a tisíce jiných nazpt, k Janu Amos a Petru a k obma Janm, až po tu pramáte vštící, která nemohla být pouhou bájí, ponvadž tak píliš siln žije v našich duších. Z nich tedy, krásn-mocn dvojnásob-životných jde valným dílem ta síla a víra a záe, která rozlehla se v nás a nad zemí eskou, na radostný úžas náš, na zlostný úžas cizí. Zejm táhne dnes veliká vlna vzrušení onou obcí neviditelných, nebof oni všichni svýma mocnjšíma zduchovlýma oima spatili už za horami Dneška vzcházet nové slunce zítejší pro svou výsost už je byli spatili. Z jejich jistoty je ta tajemná sebevíra naše, z naplnní jejich oí sluncem vn s zítejším ta naše dnešní záe záhadná v nitrech. Píští velkého zítka eského nenapovídají nám njaká fantastická bloudská pání šáleného národa, jak se domnívají cizí: naši neviditelní, námi pítomní, vrní pomocníci ohlásili je nám, spativše už jeho jistotnost. Ale ten zítek nemže nadejít beze spolupráce i nás živoucích. Východ toho slunce musí být i spoluinem naším. Nový život v Cechách nemže být spsoben žádným darem, žádnou cizí milostí, nemže být žádným zbožím, nahodile za svtového tajfunu na beh starého bytí vyvrženým, žádným slepým ziskem z loterie, žádným do klína spadlým dobrodjstvím rozezmítaných osud, žádným mšcem, jejž nalezl na most berlou ukaje nevidomý žebrák. Na //

14 Hlas / nás živoucích leží hlavní bím stvoení nového života, na naše iny eká, aby mohlo vskutku vzejít, slunce za horou Dneška. Ale to nemohou být jen opakované iny" starého paživota, nýbrž pravé iny života do koene nového. Obího díla teba, aby uskutenn byl náš nový život svobody, zdraví, spravedlnosti, krásy, radostnosti : proto vstávají dnes s tak hroznou vášnivostí k dílu pomoci naši mrtví, aby rozpálili hroznou vášnivost k nmu i v nás živoucích. Je zejm cítit mystické horko z té vlny valící se onou neviditelnou pospohtostí: to oni veškerým úsilím rozdouvají všecku žárovou moc svého díla životního, aby prošlehla námi i dílem naším. Nemžeme už vychladnout a zmalomyslnt nedají nám! Už o krutých Vánocích 1915 bylo lze zeteln v zemi eské cítit toto tajemné chvní vycházející z obce mrtvých našich, ani sbírali své síly na zveliení, zesteronásobení, záhrobn dovršení svého díla pro naši posilu. Ale tehdy necítili a nepoznávah jsme toho ješt všichni, ani z nich všech. Jen z ducha mezi námi všemi nejkladnjšího, nejslunenjšího, cele krásného, po sám okraj naplnného vrou v život a v národ, ze Smetany, toho nejvtšího umlce všech u- mlc, nabírali jsme tehdy ve dnech krutého zmítání, eho nade vše bylo teba : víry v sebe. Vzpomeme s pokornou vdností, o em nám v ony dny mluvila, co dávala Smetanova Vlast: do nepemožitelné tvrze zachránil nás tenkrát 12

15 Vrní pomocníci On, do železné jeskyn svého Blaníka, aby nás tam uléil, zesílil, odl ocelem. To byl tenkrát in bdícího jeho ducha, nikoli pouhá vtší vnímavost naše. Sic díla ostatních eských duch tvrích zdála se nám tehdy mén životobudná, vrodajná (a jist taková byla i leckterá z nich, nebo pemnozí z nich za živa také churavívali eskou malovírou, a ta zeslabila jim dílo!) ale nyní dávají sílu sebevíry i ona, nebo mezi tím nastebali jsme se jí naplno z díla onoho ducha sluncového, abychom už nikdy nemohli zmalomyslnt. A tak z dl všech živoucích mrtvých zní dnes kolem nás ohromným jednozvukým hlaholem slavného ubezpeení:,, Silná budte! Vzhru, srdce eská! Nebojte se!" * Je podstatný rozdíl mezi viou v pomoc této obce a vrou v pispní svtc svatováclavských. Ta obec - to nejsou peludy, které za nás kdesi v nadoblanu prázdného prostoru vymodlívávají zázraky, nepípustné výšiny z pravazby kosmické logiky, zatím co my sami zde ekajíce m- žeme hnít ve lhostejnosti- bez in vlastních; to jsou vznícení obránci svého díla životního, nutkaní práv logikou jeho, srovnalostí jeho s vazbou zákonnosti svta, to jsou obhájci života in, nehodlající dopustit zmaru svého díla naší žebráckou neteností, a nutící nás vášniv, abychom pro totéž spolené dílo napínali síly vlastní, bez vymodlených zázrak, nikdy nám /3

16 Hlas / I nepicházejících z oblaností svatováclavských. k tm kleícím svatým Václavm ve Vzhlížet dny zlé nouze je národu na oslabení; na vzmoc- jeho je pouze silná víra v pomoc z díla nní sil vlastního pevn skutého s totožným dílem pedk, nepestávajících ani smrtí žít dále pro toto své dílo a dílem. Nejen však z té veliké pospohtosti odešlýchneodešlých, z té nejlepší republiky, ine se dnes do bytí eského síla: ne pouze shora, nýbrž i z dola. Pod nohama našima otevely se ohnivé prameny z naší staré vrné Zem vyvrá to druhý proud pomoci do našeho života. Ona není jen roditelkou klas, nýbrž i, a víc ješt, roditelkou muž ; není to veliký tisíciletý hrob nespoítaných pokolení, ale tisíce let štde otevené lno stále se obnovujícího žití; bez ustání z n- ho vycházejí noví a noví bojovníci, a žádný z nich nezapadá zpátky navždy beze vzkíšení. Nevyerpatelná, neunavitelná, nerozdatelná rodiko, vrná pomocnice, eská Zem! Silnji, než jsme kdy vívali, dnes jí víme, tak jako už jsme uvih pospolitosti svých pedchdc, kteí nezemeli, ani nespí, nýbrž dvojnásob žijí a bdí. I tato Zem naše je kusem velikého Díla kosmického Ducha; i ona má v tom Díle úkol svj, i ona tisíce let usiluje plnit jej ; proto je v ní vle rodit hrdiny bez u- stání a proto rodí je neustále. 14

17 Verni pomocnici Nevte malovrným, malodušným materialistm, kteí pomlouvají vrnou Zemi, jako by to byla pouhá neživá, nevdomá hmota! Nevte, že to, co z ní se rodí a do ní vchází, dje se jen jakýmsi bezduchým mechanismem, že je to pouhý nevdomý kolobh hmot: nikoli! za tím kolobhem je vdomí a Duch. Dílo její je tak úzce svázáno s dílem naším, s dílem národa, že zdar nebo zmar onoho tžce se pojí s tímto. Je vdomí toho v duchu staré Zem naší, odtud její lišili obnovovat bez pestání hrdinský proud života inoucí se z ní; dokud rodí se hrdinové mezi námi, je to znamením, že nás nezradila. Uvme už pevn své Zemi, že nás neopustí a nezradí, nezradíme- H jí a neopustíme-h jí my sami. A takž obec svých mrtvých-živoucích nad sebou, svou vrnou starou^zemi pod sebou eho? eho se mžeme bát? Co je ve svt tak silného, aby pemohlo nás, sílené takovými nepemožitelnými, vrnými pomocníky? 15

18 LITANIE KE CHVÁLE CENSOROVY ŠTTKY. (Pipsáno na vybílené stránky eských novin po Tíkrálové deklaraci 1916) BLAHOSLAVENA budiž, šttko censorova! Uitelko vyššího umní ísti! probouzeko spících a mrtvých! pochváleno budiž dílo tvé! Bezdný nástroji božský v ruce nebožské, neustán píhš brzy od^ požehnané innosti svojí, nebo ješt teba v Cechách mnoho hlav nauit myslit, mnoho vzkísit nebožtík! není pro dnešní den nástroje bezpenjšího! Tvé bílé slovo bylo nejdraznjší ze všech, nejobsažnjší ze všech: všecko, eho nám bylo teba, bylo pod ním. Jak mocny byly tvé nápovdi vcí, které v zemi naší nesmly být vyslovovány, ba ani myšleny: po tvých nápovdích byly myšleny všemi, vyslovovány všemi! Kterak nauila's nás všechny íst pozorn-jemn ne oima, ale srdcem! Nauila's tak rozumt nejzdlouhavjší nechápavce, aby konen pochopih, co je slovo eské! Síla tvého slova byla neodolatelná; jím jediným uskutenila's div vzdorující tisícm, milionm slov našich: jím sjednotilas, jím zídila's jednotný tábor, jím shromáždila's velký 16

19 Lilanie ke chvále censorovy štélky oboz okovaných voz husitských jako pokikem váleného hesla božích bojovník. Jak bleskem, jediným tahem umla's nám vymalovat obraz svta kolkolem, jehož skrývaný pohled byl nutný pro nás! jedním úhozem zpravovalas nás bezpen, kolik udeilo práv na orloji svta! ím víc do široka prázdnila se papírová pole pod tvými smyky, tím více se plnila. Vybílila's vše^ desetkrát víc pibylo než ubylo. erné slovo, jak vycházelo z pera novináova, bylo by bývalo zmizelo s ostatní ernou potopou slov, v nichž pro nás nebylo síly a léku; tys ujímala se toho slova, aby nebylo odplaveno: odklidila's je, aby zstalo! Smývala's obyejnou er obyejných slov, aby z papíru jako z palimpsestu mohla vyrazit ohnivá písmena ducha, která neumírají. Léitelko nakažených a poražených malomocenstvím! tvj bílý extrakt ze sterých erných lodyh šel rychle k duhu tisícerým duším, které v ony dny churavly po Cechách nestateností a malovírou, aby tvým lékastvím na ráz nalézaly zdraví, sílu, odvahu, sebevíru. Tuž se, blahoslavená! stále a dále i se, vrná buditelko duch! Teba je tebe ješt dosud, aby pod jednotvárným zvukem obyejných erných slov opt neusnuly duše! Konej úsiln své^ žádoucí dílo bezpen dobré pomoci! Šttko censorova! nevyhyneš nikdy z naší vdné pamti! Spus všecku bl svou, a zan

20 Hlas / I 9 I 8 lehne teba všecku zemi naši jako jediná bílá závj: ím šíe rozprostou se dnes tvá snžná pole, tím tepleji a silnji bude zítra pod ní novému osení! l3í=' Avšak dovrš ješt svého díla blahoslavená! uitelko! kisitelko! promovatelko: Nenávisti k sob samé nau nás! Vlij nám nenávist, abychom zaali milovat opt slovo erné, stokrát víc než jsme díve milovali! slovo svobodné, slovo mužovo, slovo rodící in! Dej, abychom naplnili se cele vášnivou dychtivostí slova poctivého, jasného, rázného, pímého! napl nás pro vždy ošklivostí ke slovu otrokv a potmšilých eunuch, k šarádám a jinotajm, orientálním pohádkám a slizkým rébusm zbablství! Ui, abychom s nenávistí nevymírající na tebe vzpomínajíce, nikdy budoucn v obnovené-nové zemi svojí tebe nechtli a nesnášeh, sami svobodného slova nepotlaovali, svobodné myšlenky nemrzaili, dtí svých mezi ádky po otrocku ítat neuili, mládeže své jalovým zkrášleným slovm bez in nenavykali, muž svých ke slovm nemužným nedohánli, utíkat od slov svých nenabádali, zbable slabošsky myšlenky a snahy zastírat slovy kleštneckými nepinucovali! Tou svatou nenávistí neumírající dovršiž díla svého, ó blahoslavená! 18

21 Tisíc CERNY MILION. eských dušiek tyhle dnyzabdovalo. Nad vídeským rozsudkem o Kohnov milionu jako nad zlou kivdou eského národa. A zatím: bezdky, proti chtní vídeského soudu pomohla nám vyšší síla mravní. OddychH jsme si, my jiní, když soudcovskou nespravedlivostí jsme unikli osudnému odkazu, bohdá na trvalo. Dvojí nebezpeí bylo ukryto v erném milionu. A není naší eské bystrozrakosti ani našemu ethickému cítní valn na slávu, že tak málo lidí mezi námi postehovalo ta nebezpeí; vždyf našla se i ást mládeže (spolek eských medik), která kdysi ohniv protestovala protí státnímu nepijetí Kohnova odkazu, nepozorujíc, proti emu vlastn protestuje! Ob nebezpeí jsou dnes na štstí zažehnána; ale pi té zvláštní eské nechápavosti a málo jemné citlivosti je možno, že zítra, pozítí ukážou se znovu v jiném pípad, už chyteji aranžovaném na prospch národa. Proto teba na n myslit už dnes. První nebezpeí bylo v tom, že národu Husovu, národu husitskému, národu piotíímskému mla tu být z rukou chytrého eského ímana 19

22 ! Hlas/ nadlena vysoká škola, nad níž podstatný, snad rozhodující vliv ml náležet zvláštní ímské družin, vysoké hierarchii katolické, olomúcké kapitole, tedy instituci rozhodn protihusitské a siln protieské. (Vzpomeme na erstvý doklad o duchu této kapitoly, nedávnou zprávu o dkovných modlitbách v ní konaných za potení eských kací z r a 2 1.) Ktomu není teba širokých výklad. Na první pohled je pece jisto, že národ kací, hrdý na své kacíství musí být aspo ve své vedoucí inteligenci i vázán ctí svého kacíství. Závazek úcty ke vlastní protiímské minulosti, vliv pamti, kterak Rím usiloval nás v 1 5. a 1 7. vku vyhladit, musí být pec aspo v eském vzdlanstvu tak silný, aby takový kulturní odkaz, z takových rukou, za takové podmínky a kontroly byl už s prahu nepijatelný. Staí jediný pohled na dar skrze naši historii a dál už o vci nemluvit! Starým ímanm bývalo hrozným zloinem vyinoit se na hrob svých rodi nuže tito noví ímané naši nechtli by svým odkazem a svou podmínkou na dnešním eském národ nic jiného, než práv to, eho se hrozívali oni staí. Druhé nebezpeí bylo v ethické jakosti odkázaných penz; a bylo horší proto, že cit národa eského vlivem války, zdražování, obecného drancování druha druhem, infernální žízn penz a bsného shonu po zbohatnutí je patrn 20

23 erný milion pro mravní jakost penz vbec už nadobro necitliv. Zdá se, že jsme všichni zaujati jen jedinou stránkou penz, jejich kupní mocí a zhola už nevidíme, necítíme jejich stránek ostatních, které vnášejí tolik jedu a moroviny do dnešního života. Nikdo nepopatí pozornji na tyto peníze, nikdo se nepozastavuje nad jejich minulostí, bereme je z rukou jakýchkoliv a íkoliv, všichni ustupujíce zbsilé jejich diktatue: všichni jako dti ve snženici nastavujeme ob ruce vstíc té papírové chumelici, nikdo nedbaje sebeúcty ; tisíce a statisíce jsou mezi námi tch, kdo se pro vždy, na celý zbytek života tmi penzi pošpinili. V dnech takového obecného pomatení duší dychtním penz, za tak abnormní necitlivosti k ethické jakosti jejich teba tím draznji zvolat: Jsou peníze, kterých nemže a nesmí vzít do ruky estný lovk ani v dobách tak zmatených jako dnes, a jsou peníze, kterých stejn nemže a nesmí pijímat estný národ. Národ, který ctí sebe, své národní ideály, své nejvyšší mravní iny ve svých djinách, svou minulost, svou budoucnost, nemže a nesmí ani na nejušlechtilejší kulturní úel brát peníze' jakékoliv a z rukou íchkoli. Dary, odkazy, pomoci pijímané národem mají býti poctou pro dárce, v tom prost, že je národ pijme kterak možno však pijetím daru uinit poctu dárci-darebovi a padouchovi? Pijímá-li estný národ na své ušlechtilé úely dar penz, je v tomto pijetí ve- 21

24 Hlas / ejné osvdení, že jsou to peníze isté, srovnalé se ctí národní a krásou úelu; pijetí jich je vbec po všem národ viditelné osvdení mravní harmonie mezi dárcem a národem, mezi ethickými ideály jedince a celku národního, je to pee pitištná svdomím národa na majetek jedincv, punc a dotvrzující listina jeho mravní ryzosti. Proto smjí a mají Být národu podávány peníze jen ethicky dobré ani halée mezi nimi nemá být obtíženého kivdou, útiskem bezbranného, ujmou chudáka, slzami vdovy a sirotka, ani halée ukáleného podvodem, lichvou, zlodjstvím a loupeží. Národ, který ctí sebe, své otce, svou zemi, nemaže prost na své iny kulturní, školy, semeništ vyššího lidství, na své instituce pstící víru v lovka, na své ústavy k obran svobody a svébytnosti, na všecko své veliké obecné Dílo spravedlnosti pijímat pomoci z rukou dravcv a plundrovatel vlastní krve a zem, z krvavých pazour sociálních vykoisovatel vlastního Hdu dole u zem, z kostnatých prst mecenáš, kteí nemilosrdným skrením rodák nahrabali své miliony; tento národ nemže své nejvznešenjší zámysly uskuteovat podporou podílnictví z hanebného zisku válených drancí, dravých advokát, neistých parcelá, parasitv a zbohatlík, temných dollar-hunterv a etzák, zrovna tak jako nemže se úastnit na zisku nevstek, brát hnusný peníz bordeláv, plichtit se mezi zlodje a dlit se s lichváem. 22

25 erný milión To vše jsou peníze, které národ musí odmítat, aby jimi neutrpla tžké úhony jeho istá díla kulturní. Zle by bylo s naší morálkou národní, kdyby se mezi námi mla rozhostit lhostejnost k pvodu penz, které národ pijímá a vynakládá na své iny osvtné; zle by bylo, kdybychom se mh zaít domnívat, že sebe mrzcí peníze z rukou sebe podlejších se oišují a zmravují, jakmile darem a odkazem pešly z majetku padouchova do vlastnictví národa; zle by bylo, kdybychom poah vit, že jakékoli peníze jsou pro národ dobré; že darováním jich národu na ráz padá za nimi a jejich minulostí závoj odpuštní jejich neistot: a zle by bylo, kdybychom mh dorst domnnky, že sebe hanebnjší lovk je v tu ránu obmyt, rozhešen, ospravedlnn, jakmile dal národu kus svého podlého výdlku, podíl svého neistého bohatství. Doba je podle toho, aby takové osudné domnnky vznikaly a usazovaly se do myslí. Noviny pes tu chvíh vštpují veejnosti úctu a obdiv k velkolepým kulturním darm Morgan, Rockefeller, Carnegiev a jak se všecka ta a- kulturní mihardáská spolenost velikých sociálních loupežník zve - a pi tom ani jednou se nepozastaví nad hlavním problémem tchto kulturních dar; smjí-li vbec estní lidé, estné osvtné spolenosti, estní národové úastnit se takto velikých sociálních loupeží Morganovských? je-h vbec mravn možno, takové dary pijímat z takových rukou?! 1 noviny, i ve- 23

26 Hlas/ I 9 í 8 ejnost zejm utrply dv poruchy: veliký lesk dar tch oslnil jim nadobro oi, takže nevidí za nimi veliké spáry dravc drancujících tím i- leji, a ztratily ich, takže ted už žádné peníze jim,,non olent", nesmrdí. V dobách nebezpeí tak veliké poruchy zraku a ichu národního teba tedy Hdi drazn pipamatovávat, že dht se takto s vehkými loupežníky, plundrovateli a parasity není dovoleno žádnému národu, leda národu ze samých loupežníkv a drancí. Tím mén však mže to být mravn pípustno pro národ, který dychtí všecko své bytí stavt na istou spravedlnost a svobodu, pro národ, který tak siln má v ošklivosti všecku kivdu a otroctví, ponvadž pes píliš sám jimi trpl, pro národ, který déle než tisíc let slyší volat hlas spravedlnosti ze své zem i svých djin. Takový národ co nejúzkostlivji se musí varovat všeho podílnictví z neistého zisku, všech dar, mecenášských odkazv a obmysl, na nichž se tmí i jen stín podezení kivdy, útisku, cizí bolesti nebot tím vnáší zárodky zkázy do svého krásného, ryzího díla, a ješt buduje, už sám pod rukou si boí. Na erném milion Kohnov bylo podezení. To nebyl milion zcela ethicky istý; to nebyly peníze, aby je národ spravedlivý sml a mohl pijmout na své dílo kulturní. PíHš mnoho jsme se naetli zpráv o muži, který jej chtl národu podstrit, aby podezení 2i

27 erný milion nevzniklo samo sebou. A prese všecky obrany jeho nebylo lze se zhostit domnnky, že on chtl do tlesa národního úkladn vpravit cosi morového, zlou materii nákazy, veden njakýrn temným záštím k národu, zhola ne láskou plnou starostlivosti. Píliš mnoho jsme se naítali o jeho tvrdých soudech s chudáky, o stíhání a hrdlování nuzoty pro kus deva a trochu trávy není proto možno, aby v jeho milion nebylo ani halíe s kusem kivdy, se vzdechem cizí bolesti, se zvukem kanoucích slz a proklínání. Ale i kdyby býval tento muž zcela prost jakéhokoli útisku a kivdy, a niím se nebyl osobn sám zle provinil, hromad své jmní, už sama velkost odkazu je okolností radící národu k opatrnosti. Milionové majetky vždy jsou mravn potísnny, milion nelze nastádat bezvadn. Ze je bral jako dchod z bohatého svého majetku arcibiskupského? Ale v tom práv to vzí, že odtud je bral! Nebo jak vznikala tato ohromná bohatství církevní? Tak jako veliká bohatství všech mocných; silou, výboji, konfiskacemi, a pak dary a odkazy opt tch mocných a jiných násilník, kteí mívali zhusta na stará kolena rozpaky svdomí a z obav záhrobí snažívali se v církvi a knžstvu najít ochotné obmyvae ped pánembohem za slušný podíl ze své dravci koisti. Na majetku tchto mocných nevyhnuteln Ipjí kivdy; jsou to konglomeráty ethicky vadné; v nich zanikaly bez ozdravné moci dary a 25

28 - Hlas/ 1918 odkazy pocházející z rukou spravedlivých samy se kivdou nakazily, jak by je naložil do žíravého louhu jedovatých solí. Že je tomu dávno, co vznikla takto ona veliká bohatství? Zdává se opravdu, jakoby v mravním a právním cítní lidu pouhé dob, pouhému uplynutí delší ady let v takových ethických závadnostech píslušel njaký úin ospravedlující; jako by staré výboje a loupeže, konfiskace a anexe, všecky vinice Nábothovy pozbývaly povahy nespravedlivé, když dobyvatel je držel ve své moci nkolik vk, nkohk století. Ale proti tomu nutno trvat na tom, že žádná kivda nemní se v právo pouhou dobou; majetek sebe dávnji nabytý útiskem, nespravedlivostí, násilím pro vždy zstává obtížen mravní vadností; as nemže dát legitimity, legálnosti, ethického ospravedlnní majetku zle nabytému, byt jeho nynjší držitelé se skvli sebe starší záí aristokratismu. V zemi, která za dob minulých prožila tolik konfiskací, nemlo by ani být pro, vykládat a opakovat takové mravní samozejmosti; zdá se však, že i pro tyto kivdy minulosti v nás už tupne a chabne cit, neposlední to úin našeho vlastního novodobého bohatnutí, jež samo navyklo si už na spsoby a metody nemoráln. Velkých penz z íchkoli rukou dlužno se národu varovat; z toho nemže býti vyjímán žádný velký dar knžský, ba snad tím mén. Je veliký rozdíl mezi odkazem malého kaplánka a 26

29 erný milion chudého faráka kdesi na zastrené vsi a odkazem takového arcibiskupa; tamten odkaz, stádaný dlouhá léta, krušn, groš po groši, s odíkáním a s radostným nadšením tot pravý dar národu, nesoucí v sob tisíc semen, istý a krásný, jako bývají ty dojemn krásné dary bezejmenných chudikých služek a dlnic, nad jejichž záí bývá nám až úzko. Kdežto takový odkaz bohatého preláta, biskupa, arcibiskupa národu nemže být k požehnání, ponvadž pílišn byl nasákl kivdami moci a už nemže jich nevpouštt do žití národního; o tch penzích nelze se domnívat, že v nich se jen národu prost vrací, co bývalo kdysi národa z lidu že pošlo, do lidu opt veplývá! Nemže se vrátit a nevplývá bez otravné moci, nebo mezi tím bylo infikováno nespravedlivostí. Varujme se domnní, že velké peníze, teba z rukou sebe horších, naráz pozbudou své infekní moci, jakmile jich užije se na isté cíle kulturní. Nepozbudou! Vždy v nich zbude nco otravného, tak jako by do istého potoka vypustil stoku jedovatých splašek; rozmnoží se sic volumen proudu, zrychlí se jeho bh, snad za nedlouho zmizí i stopa vpádu ze stoky, ale ryby v potoce zhynou, kvty na behu pomrou a napije-li se kdo z potoka, onemocní. Nemoc a smrt táhnou se daleko eištm národního bytí a posedají, žlutooké, žlutotváné, po jeho bezích, kde se národu dostává takových osudných dar mecenášských. 21

30 Hlas / Kohnova milionu uchránil nás dobrý genius zem na žal mravn nevidomých mezi námi. Ale pozor nyní: nadchází nové nebezpeí! Není daleko do uzávru veliké vojny a po nm zanou hledat národní rozhešení všichni ti drancíi a válení zbohatlíci, již za dn nejhorších v bíd lidské nalézali zdroj nejvtšího zbohatnutí. Nacpali se do prasknutí a nyní zane jim být nevoln hanba uprosted tch, které beze svdomí a milosrdenství byli drancovah. Tuné jejich tváe, nádherné šaty, pepych a plné špižírny budou o nich vypovídat, a pod hnvnými pohledy istých zane jim bývat úzko. Tehdy pijdou nabízet národu podíl svého lupu na ušlechtilé cíle národní osvty, ne z lásky k národu, ne z úcty ke kultue, ne z rozjihnutí svdomí, ale ze strachu podlých srdcí a z podlého pesvdení, že za jejich peníze možno koupit vše, i rozhešení národa, i mravní ospravedlnní verejších zloin. Pijdou hanební! pijdou zítejší mecenáši, kteí vera byli sociálními loupežníky, etzáky, lichvái a ubijei dtí! Bude i z jejich rukou brát národ peníze na svou školu Husovu, na Matici, na dílo své svobody?! Najdou se i pak mladí, kteí budou horlit veejn za pijetí i takových penz?! 2S

31 VELEBA UTISKU. BLAHOSLAVENÝ útisk, který nás sílí! asto bývá lze najít v našich knihách a novinách tuto chválu útisku, zakrytou i zcela nezakrývanou. Jaký tisíciletý vrný dobrodj našeho národa, jaký vytrvalý buditel, neumdlévající rozncovatel, abychom nespah, nehnili, neblátivh! Hle, hdiky, co všecko z nás vyvolal! Ani nelze být pílišn hrd na všecky ty skutky národní energie, které z nás vynutil útisk vždy bezmála vše, co jsme udlali za vk devatenáctý, mlo pi svém zrození tohoto železného kmotra v krvorudém plášti! Je jisto, že útisk opravdu vyvolává síly a iny, jichž by bez nho vbec nebylo; pedpokládaje ovšem, že v utiskovaném je síla odporu, aby je zrodila ; proto na Slovensku na píklad nikde nezaslechneš ani slvka té veleby útisku, kterou lze tak zhusta slyšet v Cechách. Ale ta síla odporu není beze stinné stránky: národ, který dlouho uml odporovat útisku, konec mu pivykne a dostane se k nmu do takového bludného pomru, že jej pone pokládat za necessarium svého bytí. Uví, že z n- ho, skuteného zla a záporu životního, lze dobývat i kladného dobra, pravé síly, skutené na 29

32 Hlas / I 9 I 8 pomoci ; pone v útisku vidt kladn tvrí živel ; na své skutky odporu pone být hrd jako nákladné iny; cizí útisk stává se mu nutným prvkem konání a slávy národní. Ctete-li s dost jemným sluchem hrdinské básn srbské, snadno z nich uslyšíte znít zetelnou pýchu nad velikým utrpením z tureckého útisku ; zpívající národ necítí k nmu naprosté a bezpodmínené zvláštní nenávisti, nýbrž patrn chová k nmu i nžn mazlivý cit jakési lásky. V tom všem je nebezpeí pro sílu národa. Jakmile národ v útisku pone spatovat vlastn toliko pestrojeného, jenže trochu hrubého dobrodince, jakmile pocítí k nmu nco jiného než nesmiitelnou nenávist, zvrhá se jeho ethický vztah k nmu a jádro národní tím musí nahnívat. Proto žádný eský noviná, žádný eský spisovatel neml by vypustit ze svého péra tuto velebu útisku, práv pro zcela zvláštní, tisíciletím vytvoenou disposici duší eských, spatovat v nm opravdového posilovatele národní energie. Bezmála už v nm spatujeme bezpodmínenou náležitost silného, samostatn živoucného bytí národního! a skoro bychom už zaali pochybovat, mže-h mít úplná národní svoboda bez útisku pro nás tak dobré úinky? není-h nám hrozící svoboda vlastn na záhubu?! Zbablci svobody, jak jste se nauih otrocky dviv opakovat potmšilé slovo svých utiskovatel! Pro množství tch bázlivc svobody, kterých se hemží mezi námi víc, než je nám ke ZQ

33 Veleba útisku cti, bylo by teba v tisku eském vytrvale opakovat, že spatovat v útisku dobro pro národ je osudný omyl. Bludné, nectné slovo je to, kterého žádný estný národ nesmí z úst vypouštt, tím mén pojímat je do srdce jako kus národní víry! Uctívání útisku je pro národ nebezpený mam. Nikdy nebyl, není a nemže útisk, teba na oko sebe plodnjší, být kladn tvrí mocí života, ponvadž cele náleží temnému sousilí životního záporu, a tedy nemže v pravd pomáhat dílu kladnému, sob odprímu. Poezaná sosna vyvine zajisté kromoobyejnou energii, aby si vytvoila pryskyici a jí zhojila své rány potoky z ní vytekou úsilím, zhojit se zase! Je však pro sosnu opravdu dobrem, že musila tolik síly vydat na pryskyici? Dojista, je ta pryskyice vc výborná, voní a hojí, uzavírá rány a brání, aby sosna nezahynula; ale ty proudy pryskyiné jsou jen dílem nouze. Nebyla by jich vypustila, nebýt zranna, nýbrž byla by bývala svou sílu vynaložila jinak : rst do šíky a výšky, mohutnt pnm a haluzemi, rozvádt do hluboká a daleka nové koeny, kvést a plodit, všechna se radostn pozdvihovat do hrdé síly krásného vyžívání, jedním slovem dodychtit se úhrnného velkého inu tvrího. Místo toho však ona musila konat nco, eho si nežádala ped tím a po em nedychtila ped tím, splujíc svj tajemný imperativ: musila se 31

34 zapít, ustát Hlas / od kladného díla tvrího a spravovat neduh, odklízet bolestný zápor, až krutým, nadmrným úsilím zjednala si zdánliv opt stav, ve kterém už bývala ped tím. Výsledkem veliké práce byl pouze zdánlivý návrat do státu quo ante, do pvodního stavu bez ran útisku. Tžkou oklikou, obtmi sil vrátila se, nic nezískavši ; ale he : nevrátila se už táž, jaká bývala, a mlada, kus asu života. je jí nebo mezi tím ubhl jí Sama ta ztráta asu života už ztrátou nikdy nenahraditelnou; jejím úinkem není už ona dnes touž vyrovnanou harmonickou bytostí, kterou bývala, nýbrž je disharmonická, v sob vnitn pesunutá. Zhojení nebylo nalezením starých možností vývojových ty mezi tím se zmnily, minuly, zhynuly; léením sebe umenšila ona a vyplýtvala na dílo záporné svou drahocennou vitální sílu, kterou musila odejmout dílu kladnému; tím, že valný díl síly byl odveden na ujmu kladného rstu ve Nkde ve skrytu veliký, krásný, svobodný strom svébytn ujednocený a harmonický, bylo porušeno celé životní dílo sosny, všecko bytí její. zbyla tajná slabost; od té utajené ujmy zane sosna uchádat a zhyne díve asu. Dost bylo té pošetilé adorace kivdy, utrpení, bolesti a útisku v Cechách! Pihš už jsme se navelebih své pryskyice! Poznejme konen, že sebe vtší obtí sil na tu pryskyici jsme ješt nevykonali nic opravdu tvrího; toho lze se dodlat jen za dokonalé svobody beze kiv- 32

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Roní plán pro 1.roník

Roní plán pro 1.roník Roní plán pro 1.roník ( Nakladatelství Fraus) 1.období záí íjen dodržuje zásady bezpeného chování tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných. Orientuje se v budov školy, vysvtlí rozdíl v chování o

Více

Rudolf Medek: ZBOROV

Rudolf Medek: ZBOROV Rudolf Medek: ZBOROV Vìnováno památce bojovníkù a muèedníkù, kteøí v této válce položili svùj život za svobodu èeskoslovenského národa. I. Èeské i slovenské dìti, synové národa, omlazeného hrdinskou krví,

Více

ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel

ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel ! Za šikanování se považuje, když jeden nebo více spolužák úmysln, vtšinou

Více

BILÍKOVÁ, Adéla. Malý slovník abstraktních pojm. Knihovna msta Police nad Metují, 2000, 27 volných list v deskách+ videokazeta.

BILÍKOVÁ, Adéla. Malý slovník abstraktních pojm. Knihovna msta Police nad Metují, 2000, 27 volných list v deskách+ videokazeta. Andrea Hudáková: MALÝ SLOVNÍK ABSTRAKTNÍCH POJM BILÍKOVÁ, Adéla. Malý slovník abstraktních pojm. Knihovna msta Police nad Metují, 2000, 27 volných list v deskách+ videokazeta. Diplomová práce Adély Bilíkové

Více

Vysoká škola báská Technická univerzita Ostrava Institut geoinformatiky. Analýza dojíždní z dotazníkového šetení v MSK. Semestrální projekt

Vysoká škola báská Technická univerzita Ostrava Institut geoinformatiky. Analýza dojíždní z dotazníkového šetení v MSK. Semestrální projekt Vysoká škola báská Technická univerzita Ostrava Institut geoinformatiky Analýza dojíždní z dotazníkového šetení v MSK Semestrální projekt 18.1.2007 GN 262 Barbora Hejlková 1 OBSAH OBSAH...2 ZADÁNÍ...3

Více

ZVĚSTOVÁNÍ Po dědičném hříchu byli lidé čím dál tím horší. Hřešili čím dál více, a tím se vzdalovali od Boha. Nenávist, války, otroctví a modloslužba se rozmohly po celém světě. Bůh však hned po pádu prvního

Více

!" #$% #&#'#( )*!+,-#'.

! #$% #&#'#( )*!+,-#'. !" #$% #&#'#( )*!+,-#'.!+/0 123 14 5#$%67#&#'#( #$829,:3;76

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

SVÍCEN ANEB CHOZENÍ VE SVTLE

SVÍCEN ANEB CHOZENÍ VE SVTLE SVÍCEN ANEB CHOZENÍ VE SVTLE MARTIN KLUSO (Praha, únor 2009) Když poslední dobou picházím na shromáždní, mám na srdci jedno slovo, které postupn jako by nabývalo dalšího rozmru porozumní. Troufnu si ho

Více

Ze života Sluncem a stínem Selské písně a České znělky Jiné písně České písně. Nakladatelství Lidové noviny

Ze života Sluncem a stínem Selské písně a České znělky Jiné písně České písně. Nakladatelství Lidové noviny Ze života Sluncem a stínem Selské písně a České znělky Jiné písně České písně Nakladatelství Lidové noviny UOBSAH ZE ŽIVOTA Vítězslavu Hálkovi / 9 Rodné mluvě/12 Píseň lidu / li Mrtvá země /15 Píseň otroků

Více

PRONÁSLEDOVÁNÍ CORRIE TEN BOOM (1974)

PRONÁSLEDOVÁNÍ CORRIE TEN BOOM (1974) PRONÁSLEDOVÁNÍ CORRIE TEN BOOM (1974) Svt je smrteln nemocný. Umírá... Velký Léka již podepsal úmrtní list. Pesto mají kesané ped sebou velké dílo. Mají být potoky živé vody, zdroji slitování pro ty, kteí

Více

RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH. Seminá k tématu primární prevence úraz dtí

RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH. Seminá k tématu primární prevence úraz dtí RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH Seminá k tématu primární prevence úraz dtí PROGRAM SEMINÁE 1. ÚVOD 2. CO JE TO ÚRAZ 3. NÁSLEDKY ÚRAZ 4. RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ 5. PREVENCE ÚRAZ 2 ÚVOD Co už znáte z pedchozích

Více

Pobo nost v den památky V ech vìrných zemøelých I

Pobo nost v den památky V ech vìrných zemøelých I POBO NOST I 277 Pobo nost v den památky V ech vìrných zemøelých I Od svící na oltáøi se rozsvítí velikonoèní svíce. Knìz mù e zùstat ve fialovém ornátì nebo obléci pluviál. Kde jsou k tomu vhodné podmínky,

Více

Roní plán pro 2.roník

Roní plán pro 2.roník Roní plán pro 2.roník ( Nakladatelství Fraus) 1.období záí íjen dodržuje zásady bezpeného chování tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných. Orientuje se v budov školy, vysvtlí rozdíl v chování o

Více

Zimní pikrmování pták

Zimní pikrmování pták ZPRAVODAJ. 101 íjen 2005 Vychází 4 x ron Ediní rada Zpravodaje: pátelé Soa Neumannová (odp. redaktorka), Iva Apfelbecková (zástupce), František Ducháek, V0ra Svobodová, Pavel Šulda a Dana Velebová Kresby

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha.

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 1 KNÍŽKA MODLITEB Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 8 Srdce Ježíšovo a Mariino 9 Modlitba

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

JEŽÍŠOVY ZÁZRAKY Ježíš nebyl jen učitel, který vykládal nádherná podobenství, ale dělal také mnoho zázraků. Ježíšovo učení bylo tak vznešené a božské, že takové věci mohl učit jenom Bůh. Aby však všichni

Více

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY NA ROK 2005 - ERVEN

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY NA ROK 2005 - ERVEN M ARTINOVY NOVINY 06/2005 RONIK IX. Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trplivost, laskavost, dobrota, vrnost, tichost a sebeovládání. Proti tomu se zákon neobrací. Gal 5, 22-23 S LOVO NA

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

ZÁKON eské národní rady ze dne 29. dubna 1969. o nabývání a pozbývání státního obanství eské socialistické republiky 1

ZÁKON eské národní rady ze dne 29. dubna 1969. o nabývání a pozbývání státního obanství eské socialistické republiky 1 39/1969 ZÁKON eské národní rady ze dne 29. dubna 1969 o nabývání a pozbývání státního obanství eské socialistické republiky 1 eská národní rada vycházejíc ze zásad nabývání a pozbývání státního obanství

Více

Básně Z básní Dany Malé Z básní Dany Malé. Lem chodníku J. Ř.

Básně Z básní Dany Malé Z básní Dany Malé. Lem chodníku J. Ř. Básně Z básní Dany Malé Z básní Dany Malé Lem chodníku J. Ř. potkat se na ulici, v omítce loupat pach nozdry posouvat po lícní straně kosti, hluboko do hlavy vidět ti kolotoč na dlaních slehnout mezi plody,

Více

Alison Gross Am G C E7 Am G C Dm E7 1. Když zapadlo slunce a vkradla se noc a v šedivých mracích se ztrácel den, Am G C E7 Am G Am a když síly zla ve tmě převzaly moc, tu Alison Gross vyšla z hradu ven.

Více

Uzdravení snu. 27. kapitola. I. Obraz ukřižování

Uzdravení snu. 27. kapitola. I. Obraz ukřižování 27. kapitola Uzdravení snu I. Obraz ukřižování 1. Přání, aby s vámi bylo zacházeno nespravedlivě, představuje pokus učinit kompromis, který by spojil útok s nevinou. Kdo však dokáže spojit to, co je naprosto

Více

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ Chválená a velebená budiž bez ustání 3x Též Neposkvrněné početí nejblahoslavenější Panny a Matky Boží Marie. Úvod Dn. 1746: Buď veleben, milosrdný Bože, Že ses

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

Jindřiška Šindlerová Projdi se mnou

Jindřiška Šindlerová Projdi se mnou Jindřiška Šindlerová Projdi se mnou edice Knihovnicka.cz Tribun EU 2008 Jindřiška Šindlerová Projdi se mnou edice Knihovnicka.cz Tribun EU 2008 KATALOGIZACE V KNIZE - NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Šindlerová, Jindřiška

Více

CIZÍ V ZEMI ZASLÍBENÉ

CIZÍ V ZEMI ZASLÍBENÉ CIZÍ V ZEMI ZASLÍBENÉ JIÍ KOTRLA Praha, 18. kvtna 2003 Dnes dopoledne jsme zpívali o hradu, skrýši a bezpeném úkrytu. Náš pevný hrad a úkryt je Hospodin. Mžeme si (a nkteí kesané to tak pochopili) vystavt

Více

!! "!!!!! #$!!!%"""!!!!!&$! '!!!!(!!!!!!!)! *!!!! # " +!' $!!!,,-.,, /

!! !!!!! #$!!!%!!!!!&$! '!!!!(!!!!!!!)! *!!!! #  +!' $!!!,,-.,, / !! "!!!!! #$!!!%"""!!!!!&$! '!!!!(!!!!!!!)! *!!!! # " +!' $!!!,,-.,, /!!$$" 0!1 0 &! 2 &!! Štafeta Radka Hartová Zemanová Ptají se Sylva Oliveriusová a Denisa Svatoová 1.Odkud jste k nám pišla a jak dlouho

Více

Nápěvy a harmonizace chorálu Petr Chaloupský. chorální nápěv. Modulace: D, D7, gmi, C, C7, F

Nápěvy a harmonizace chorálu Petr Chaloupský. chorální nápěv. Modulace: D, D7, gmi, C, C7, F 8. srpen Našeho svatého Otce Dominika, kněze, slavnost OP II. VEČERNÍ CHVÁLY Nápěvy a harmonizace chorálu Petr Chaloupský VSTUP HYMNUS Modulace: D, D7, gmi, C, C7, F Ant. 1 Žalm 14 (15) kdo neukřivdí ja-zykem,

Více

NOCTURNO 2014. Do hlubin. Za okny měsíc neúspěšně trhá z očí noci třešně ne, nejsou to třešně, jsou to slzy a v nich se choulíme v jantaru zmrzlí

NOCTURNO 2014. Do hlubin. Za okny měsíc neúspěšně trhá z očí noci třešně ne, nejsou to třešně, jsou to slzy a v nich se choulíme v jantaru zmrzlí NOCTURNO 2014 Do hlubin Za okny měsíc neúspěšně trhá z očí noci třešně ne, nejsou to třešně, jsou to slzy a v nich se choulíme v jantaru zmrzlí Jsme to, nejsme to my zakletý v jantaru váhání Dívej se na

Více

Oekávané výstupy RVP Školní výstupy Uivo Poznámky (prezová témata, mezipedmtové vztahy apod.) - kriticky pistupuje k mediálním informacím.

Oekávané výstupy RVP Školní výstupy Uivo Poznámky (prezová témata, mezipedmtové vztahy apod.) - kriticky pistupuje k mediálním informacím. Vzdlávací obsah vyuovacího pedmtu OBANSKÁ VÝCHOVA: 6.roník Oekávané výstupy RVP Školní výstupy Uivo Poznámky (prezová témata, - kriticky pistupuje k mediálním informacím -orientuje se v kalendái - vysvtli

Více

Cykly Intermezzo. FOR cyklus

Cykly Intermezzo. FOR cyklus Cykly Intermezzo Rozhodl jsem se zaadit do série nkolika lánk o základech programování v Delphi/Pascalu malou vsuvku, která nám pomže pochopit principy a zásady pi používání tzv. cykl. Mnoho ástí i jednoduchých

Více

PRÁCE S TEXTEM Zpěvy sladké Francie (Král Looys)

PRÁCE S TEXTEM Zpěvy sladké Francie (Král Looys) AUTOR Mgr. Jana Pikalová PRÁCE S TEXTEM Zpěvy sladké Francie (Král Looys) OČEKÁVANÝ VÝSTUP procvičování čtení a porozumění textu na základě doplňování slov do textu básně podle rýmu FORMA VZDĚLÁVACÍHO

Více

ELEKTROMAGNETICKÉ VENTILY ADY PGA

ELEKTROMAGNETICKÉ VENTILY ADY PGA ELEKTROMAGNETICKÉ VENTILY ADY PGA POKYNY K INSTALACI A OBSLUZE ITTEC spol. s r.o. zastoupení RAIN BIRD pro R a SR Areál obchodu a služeb, Modletice 106, 251 01 íany tel : +420 323 616 222 fax: +420 323

Více

(pozn. autora: lidé, kteří jsou označeni rámečkem, přežili) 446 - Petr Ginz) viz. vlastní foto

(pozn. autora: lidé, kteří jsou označeni rámečkem, přežili) 446 - Petr Ginz) viz. vlastní foto !" #$ #%"!& Památníku Terezín převzato (č... /+ 01 1 '#( ) #%"!&* + (č. 596!( # #%"!&, (č.968 2 B / 2 2 3 4viz. Lagus, ?@

Více

Vyzkoušejte si své znalosti.

Vyzkoušejte si své znalosti. Vyzkoušejte si své znalosti. 1. NEHODA Potáp?? Tento dvaa?ty?icetiletý muž má potáp??ské opráv?ní od r. 1992. Od té doby provedl více než 80 ponor?, z?ehož bylo jen v lo?ském roce 11. K jeho pravidelným

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

Projekt finanního vzdlávání bankovních klient

Projekt finanního vzdlávání bankovních klient ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE Projekt finanního vzdlávání bankovních klient 13. bezna 2006 Obsah 11 2 3 Co ukázal przkum finanní vzdlanosti problémy eských rodinných financí Jak pomoci eským rodinným financím?

Více

Václav Říha Šípková Růženka

Václav Říha Šípková Růženka Václav Říha Šípková Růženka Text byl volně upraven v Městské knihovně v Praze podle pohádky Václava Říhy z díla Zvířátka a Petrovští. Další pohádky naleznete online na www stránkách Městské knihovny v

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

Vánoční besídka CB Žižkov 2010

Vánoční besídka CB Žižkov 2010 Vánoční besídka CB Žižkov 2010 Píseň 1 Pán Ježíš přikázal budete světlem Autor: Tomáš Najbrt Pán Ježíš přikázal budete světlem, budete svítit do okolí. Pán Ježíš přikázal před celým světem, velkým i dětem,

Více

DOPIS BRATRA GEORGE WARNOCKA

DOPIS BRATRA GEORGE WARNOCKA DOPIS BRATRA GEORGE WARNOCKA 21. ledna 2005 Drazí pátelé, pišel nový rok a zcela jist pináší spoustu pekvapení pro celou planetu. Hodn si vážíme všech pátel, kteí nám poslali pozdravy, pání a dopisy, a

Více

Ondřej David Rada HLEDEJ PAŠIJE! (věnováno tatínkovi)

Ondřej David Rada HLEDEJ PAŠIJE! (věnováno tatínkovi) Ondřej David Rada HLEDEJ PAŠIJE! (věnováno tatínkovi) A v Pánův den jsem byl ve vytržení Ducha a uslyšel jsem za sebou mocný hlas, jako zvuk polnice, jak říká: Já jsem Alfa i Omega, Ten první i poslední.

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Související ustanovení ObZ: 66, 290, 1116 až 1157, 1158 a násl., 1223 až 1235, 1694, 1868 odst. 1, 2719, 2721, 2746, 2994, 3055, 3062, 3063,

Související ustanovení ObZ: 66, 290, 1116 až 1157, 1158 a násl., 1223 až 1235, 1694, 1868 odst. 1, 2719, 2721, 2746, 2994, 3055, 3062, 3063, Pídatné spoluvlastnictví Obecná ustanovení 1223 (1) Vc náležící spolen nkolika vlastníkm samostatných vcí urených k takovému užívání, že tyto vci vytváejí místn i úelem vymezený celek, a která slouží spolenému

Více

Evropské právo, Úmluva o LP a biomedicín. JUDr. Ondej Dostál

Evropské právo, Úmluva o LP a biomedicín. JUDr. Ondej Dostál Evropské právo, Úmluva o LP a biomedicín JUDr. Ondej Dostál Program pednášky Hierarchie právních norem Systém evropského práva Evropské právo a zdravotnictví Role lenských stát Role EU (volný pohyb služeb

Více

Vizuální tuning PC ást 1

Vizuální tuning PC ást 1 Vizuální tuning PC ást 1 Tém každý lovk mní svj vzhled. Je spousty lidí, kteí tuní auta. Je dost lidí, kteí mní image svých tynohých milák. Je také hodn lidí, kteí tuní poíta pro vtší výkon, pá by si nezahráli

Více

dětí. Těžká nemoc, která pak pomalu stravovala její síly, byla jí odpovědí Ježíšovou na její nabídku a naplňovala ji vnitřním štěstím.

dětí. Těžká nemoc, která pak pomalu stravovala její síly, byla jí odpovědí Ježíšovou na její nabídku a naplňovala ji vnitřním štěstím. Krátký životopis Narodila se 19. července 1924 jako dcera rolníka Aloise Zelíka a jeho manželky Anny, rozené Jirsákové, v Napajedlích č. 302. Navštěvovala mateřskou, obecnou a měšťanskou školu v ústavě

Více

POSLEDNÍ SLOVO ARCIPASTÝ E K ROKU RODINY

POSLEDNÍ SLOVO ARCIPASTÝ E K ROKU RODINY POSLEDNÍ SLOVO ARCIPASTÝE K ROKU RODINY Drazí brati a sestry, v Roce rodiny jsme se nkolikrát pokusili spolen se zamyslet nad dležitými otázkami rodiny. Jsem rád, že jste živ reagovali na nkteré podnty,

Více

Seminá Diakonie. 2005 Zpracoval: Karel Kloda karel.kloda@volny.cz

Seminá Diakonie. 2005 Zpracoval: Karel Kloda karel.kloda@volny.cz Seminá Diakonie 2005 Zpracoval: Karel Kloda karel.kloda@volny.cz Obsah: I. Definice a cíl diakonie II. Historie diakonie v Bibli III. Osoba diakona IV. Strategie diakonie a její formy V. Analýzy diakonie

Více

Fotografie Jiřího Ortena: originály archiválií jsou uložené v Památníku národního písemnictví literární archiv.

Fotografie Jiřího Ortena: originály archiválií jsou uložené v Památníku národního písemnictví literární archiv. Znění tohoto textu vychází z díla Knihy veršů tak, jak bylo vydáno nakladatelstvím Český spisovatel v roce 1995 (ORTEN, Jiří. Knihy veršů. 1. vyd. Praha: Český spisovatel, 1995. 301 s. Spisy Jiřího Ortena,

Více

5. Ned le postní, tematická homilie

5. Ned le postní, tematická homilie 5. Ned le postní, tematická homilie P t hlavních ástí eucharistické modlitby: 1. Preface - úvod 2. Epikleze vzývání Ducha svatého nad p inesenými dary 3. Slova ustanovení Toto je moje t lo, toto je má

Více

Duchovní služba ve věznicích

Duchovní služba ve věznicích Duchovní služba ve věznicích Obsah 1. ÚVOD... 3 2. VZNIK DUCHOVNÍ SLUŽBY... 3 3. POSLÁNÍ, SMYSL A VÝZNAM SLUŽBY... 4 4. ZÁVĚR... 6 2 1. ÚVOD Už před mnoha tisíci lety se považovalo za tělesné milosrdenství,

Více

Vámi vybrané karty 2 / 6

Vámi vybrané karty 2 / 6 Vážený pane Komarek, právě jste si zakoupili Tarot Rozhodnutí, který vám může usnadnit rozhodování v situacích, v nichž se cítíte bezradní. Stojíte na životní křižovatce, nabízí se vám několik různých

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

Nkolik poznámek k ochran technických ešení

Nkolik poznámek k ochran technických ešení Nkolik poznámek k ochran technických ešení Ing. Emil Jenerál, Úad prmyslového vlastnictví, Praha Pokud nkdo slyšel nebo dokonce nkdy prošel patentoprávním sporem, tedy zejména sporem o porušování svého

Více

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

OSTRUŽINY. Žebříček TOP 10 básní z PSANCI.cz SRPEN 2009

OSTRUŽINY. Žebříček TOP 10 básní z PSANCI.cz SRPEN 2009 OSTRUŽINY Žebříček TOP 10 básní z PSANCI.cz SRPEN 2009 1. BÁSNÍCI (od puero) 2. Sonáta pro srpnový večer (od Verena) 3. Ve vaně (od milancholik) 4. (M.) Vzkaz lásky (od ivkaja) 5. Ach, vodo (od nostalgik)

Více

SEDM OBLASTÍ VÍTZENÍ

SEDM OBLASTÍ VÍTZENÍ SEDM OBLASTÍ VÍTZENÍ CECIL J. ducille (Konference Sezimovo Ústí, záí 2006) Andlu církve v Efezu 26. záí veer Haleluja! Pijde as, kdy nebudeme potebovat žádné pekladatele. Všichni budeme mluvit v jazycích.

Více

Velké poslání má Juda, stejně velké poslání máme ale i my. Vždyť neseme podobné jméno jako on, jméno křesťan, tj. Kristův člověk, Patřící Kristu.

Velké poslání má Juda, stejně velké poslání máme ale i my. Vždyť neseme podobné jméno jako on, jméno křesťan, tj. Kristův člověk, Patřící Kristu. 1 Juda (Gn 49, 8-12) Tobě, Judo, tobě vzdají čest tví bratři. Na šíji nepřátel dopadne tvá ruka; synové tvého otce se ti budou klanět. Mládě lví je Juda. S úlovkem, můj synu, vystoupil jsi vzhůru. Stočil

Více

KLÁINA BABIKA. literární scéná krátkého filmu. 2009 Daniel Nosek & Nosá Film Studio. www.jaknato.webz.cz

KLÁINA BABIKA. literární scéná krátkého filmu. 2009 Daniel Nosek & Nosá Film Studio. www.jaknato.webz.cz literární scéná krátkého filmu 2009 Daniel Nosek & Nosá Film Studio www.jaknato.webz.cz Obraz 1 Ulice Na Hejkalce ped domem Reál exteriér noc Ulice psobí v noci opuštn. Obas vozovku a chodník osvítí kužel

Více

Prosinec - Svatá Barborka vyhání devo ze dvorka. Leden - Leden studený, duben zelený. Únor - Jestli únor honí mraky, staví bezen snhuláky

Prosinec - Svatá Barborka vyhání devo ze dvorka. Leden - Leden studený, duben zelený. Únor - Jestli únor honí mraky, staví bezen snhuláky ! " Prosinec - Svatá Barborka vyhání devo ze dvorka Leden - Leden studený, duben zelený Únor - Jestli únor honí mraky, staví bezen snhuláky Bezen - Bezen bez vody, duben bez trávy Duben - V dubnu hrom,

Více

CO S SEBOU NA TÁBOR. http://www.ltcamp.cz

CO S SEBOU NA TÁBOR. http://www.ltcamp.cz CO S SEBOU NA TÁBOR 1 Tento pehled je uren pedevším rodim, kteí posílají poprvé své dti na náš tábor. Rozhodn si neklade za cíl vyjmenovat veškeré možné táborové vybavení a dopodrobna o nm informovat.

Více

п ϵтϵoүɴ мⲁⲁϫϵ ммoϥ ϵcⲱтм мⲁⲣϵϥ cⲱтм

п ϵтϵoүɴ мⲁⲁϫϵ ммoϥ ϵcⲱтм мⲁⲣϵϥ cⲱтм ϵтϵoү ⲁⲁϫϵ oϥ ϵcⲱт ⲁⲣϵϥ cⲱт ϥcϩoүoⲣт ϭɪ oүo ɪ ϵтⲁϯ ⲁɪ ϩⲁ oүⲇⲱⲣo ʜ ϵтʙϵ oүϩϵoүⲱ ʜ ϵтʙϵ oүcⲱ ʜ ϵтʙϵ oүϣтʜ ʜ ϵтʙϵ ⲕϵ ϩⲱʙ тϵɪϵɪϵ Nag Hammadi Library Modlitba apoštola Pavla (codex 1 text 1) přeložil Vagrant

Více

Je takový osud, že co je v něm bez chvění, není pevné. Je taková láska, že se ti nedostává světa, byť jenom pro krůček.

Je takový osud, že co je v něm bez chvění, není pevné. Je taková láska, že se ti nedostává světa, byť jenom pro krůček. JE Je takový osud, že co je v něm bez chvění, není pevné. Je taková láska, že se ti nedostává světa, byť jenom pro krůček. Je taková rozkoš, že se trestáš za umění, když umění je hříchem. Je takové mlčení,

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

Migrace Českých bratří do Dolního Slezska

Migrace Českých bratří do Dolního Slezska Migrace Českých bratří do Dolního Slezska Politická situace Po vítězství katolické ligy v bitvě na Bílé hoře nedaleko Prahy roku 1620, se ujal vlády Ferdinand II. (1620-1637). Záhy zkonfiskoval veškerý

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

Disciplinární ád Asociace finanních zprostedkovatel a finanních poradc eské republiky (AFIZ)

Disciplinární ád Asociace finanních zprostedkovatel a finanních poradc eské republiky (AFIZ) Disciplinární ád Asociace finanních zprostedkovatel a finanních poradc eské republiky (AFIZ) 1 Úvodní ustanovení 1) Disciplinární ád upravuje postup orgán Asociace finanních zprostedkovatel a finanních

Více

Metodické poznámky: Materiál lze rozložit na více ástí a použít ve více vyuovacích hodinách. Materiál sloužící k osvojení a zapamatování uiva.

Metodické poznámky: Materiál lze rozložit na více ástí a použít ve více vyuovacích hodinách. Materiál sloužící k osvojení a zapamatování uiva. VY_32_INOVACE_Z1.20 Název vzdlávacího materiálu: Hydrosféra. Autor: Mgr. Martin Kovaka Pedmt: Zempis Roník: 6. Tematický celek: Hydrosféra. Struný popis aktivity: Zápis a studijní materiál pro Hydrosféra.

Více

Personalizace, Sociální práce a zprostedkování podpory - píbhy z Velké Británie. pracujeme pro Vás

Personalizace, Sociální práce a zprostedkování podpory - píbhy z Velké Británie. pracujeme pro Vás Personalizace, Sociální práce a zprostedkování podpory - píbhy z Velké Británie pracujeme pro Vás 1 Lidi 2 Státní strategie pro sociální pomoc ve Velké Británii 2011 Personalizace Podpora ízená lovkem

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Pastorale Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20 Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Hudba: Bohdan Mikolášek Liturgie: Jana Mikolášková Nebojte se! Liturgická vánoční slavnost pořad:

Více

Katolictví x Židovství. Žák poznává, proč byla během staletí židovská víra potírána a jak se to odrazilo v období 20. století.

Katolictví x Židovství. Žák poznává, proč byla během staletí židovská víra potírána a jak se to odrazilo v období 20. století. Šablona č. VII, sada č. 3 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Dějepis Dějepis Dějiny 20. století Katolictví x Židovství Ročník 9. Anotace Materiál slouží pro pochopení rozdílnosti víry

Více

Hledání ženské vize. Kulatý stl pro ženy ve vku 48-60. uskutenný v rámci projektu Quo vadis, femina? 14.2.2006 v kavárn Pod Vesuvem, Praha 8

Hledání ženské vize. Kulatý stl pro ženy ve vku 48-60. uskutenný v rámci projektu Quo vadis, femina? 14.2.2006 v kavárn Pod Vesuvem, Praha 8 Hledání ženské vize Kulatý stl pro ženy ve vku 48-60 uskutenný v rámci projektu Quo vadis, femina? 14.2.2006 v kavárn Pod Vesuvem, Praha 8 Na prvním z dvanácti plánovaných kulatých stol poádaném v rámci

Více

Velký pátek. Samotná jitøní celý text a notace

Velký pátek. Samotná jitøní celý text a notace Velký pátek Samotná jitøní celý text a notace Velkopáteèní jitøní Jitøní bohoslu ba se ètením dvanácti evangelií Kanonický èas pro zaèátek této jitøní je ve ètvrtek 2. hodina noèní (tj. 19. 20. hodina

Více

Jindřiška Šindlerová. Projdi se mnou

Jindřiška Šindlerová. Projdi se mnou Jindřiška Šindlerová Projdi se mnou Tribun EU 2013 Jindřiška Šindlerová Cover Jindřiška Šindlerová Illustrations Jindřiška Šindlerová Obsah Projdi se mnou... 8 Noční sonety... 10 Lásko prolhaná!... 11

Více

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA Škola duchovního života Písmo svaté: Stále se radujte, bez přestání se modlete. Ve všech životních podmínkách děkujte Bohu. Tak to Bůh po Vás chce v Kristu Ježíši. (1Sol 5, 16-18)

Více

NEŠPORY SVATÉ RODINY ÚVODNÍ VERŠ. Kněz: Lid: Slyš. Sláva Otci i Synu, * jako byla na počátku i nyní i vždycky, * a na věky.

NEŠPORY SVATÉ RODINY ÚVODNÍ VERŠ. Kněz: Lid: Slyš. Sláva Otci i Synu, * jako byla na počátku i nyní i vždycky, * a na věky. NEŠPORY SVATÉ RODINY revidovaná verze Kněz: Bo Slyš - že, po - spěš mi Lid: Kněz: na - še vo ÚVODNÍ VERŠ Sláva Otci i Synu, * Lid: po - moc! na - lá - ní! i Du - chu sva jako byla na počátku i nyní i vždycky,

Více

Kamila Krátká z 8.A. KLEC a KLÍČ. Jestlipak víte, co se stane s člověkem, jenž utíká před světem? Stane se z něj to, co už nikdo nevidí,

Kamila Krátká z 8.A. KLEC a KLÍČ. Jestlipak víte, co se stane s člověkem, jenž utíká před světem? Stane se z něj to, co už nikdo nevidí, Kamila Krátká z 8.A píše poezii a v letošním roce získala za přednes básně Klec a klíč na regionální recitační soutěži Dětská scéna 2013 ocenění za autorský přínos. Ukázky z její tvorby zveřejňujeme v

Více

OD PÍSMA K LITERATUE

OD PÍSMA K LITERATUE OD PÍSMA K LITERATUE (PÍSEMNICTVÍ SLOVESNOST LITERATURA) 37. roník filatelistické olympiády pro školní rok 2009/2010 Když lovk zaal mluvit, získal tím základní prostedek pro komunikaci s ostatními. Jenomže

Více

noční motýl prosím tě otevři

noční motýl prosím tě otevři když spíš když spíš má ticho zvláštní něhu svět ustane v svém koloběhu když spíš co tvůj sen skrývá nemám zdání zdá se ti asi o létání když spíš pokoj má barvu zralých pšenic slunce už sahá do okenic když

Více

OŠETOVÁNÍ VODY V BAZÉNECH PÍPRAVKY ADY LAGUNA

OŠETOVÁNÍ VODY V BAZÉNECH PÍPRAVKY ADY LAGUNA OŠETOVÁNÍ VODY V BAZÉNECH PÍPRAVKY ADY LAGUNA OBSAH 1. Úvod 2 2. Hodnota ph 2 3. Uvedení bazénu do provozu 2 4. Úprava vody po prvním ošetení 2 5. Prbžné ošetování bazénu 3 5.1. ištní stn bazénu 3 5.2.

Více

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Finanní vzdlanost eská bankovní asociace 6. bezna 2006 Executive Summary Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Fakta na dosah 1 Metodika Výzkum byl realizován formou osobních ízených rozhovor. Dotazování

Více

Bílý. kámen. 1. Bílý kámen (P. Lochman, J. rejent / V. Kočandrle, I. Bartošová) 2. Lípo stoletá (V. kočandrla / V. Kočandrle)

Bílý. kámen. 1. Bílý kámen (P. Lochman, J. rejent / V. Kočandrle, I. Bartošová) 2. Lípo stoletá (V. kočandrla / V. Kočandrle) kámen Bílý 1. Bílý kámen (P. Lochman, J. rejent / V. Kočandrle, I. Bartošová) 2. Lípo stoletá (V. kočandrla / V. Kočandrle) 3. Poklad ( J. Škorpík / V. Kočandrle, I. Bartošová) 4 Jeskyně (V. Kočandrle,

Více

Podpořte vydání knihy Básní a Energetických obrázků Duchovní léčitelky. S fotografiemi

Podpořte vydání knihy Básní a Energetických obrázků Duchovní léčitelky. S fotografiemi Podpořte vydání knihy Básní a Energetických obrázků Duchovní léčitelky S fotografiemi Část peněz ze zisku této knihy věnuje na podporu centra www.nightlife.mypage.cz Brána k uzdravení Těla, Duše i Světa.

Více

MODLITBY MODLITBOVÝ BOJ MODLITBOVÁ KAMPAÒ

MODLITBY MODLITBOVÝ BOJ MODLITBOVÁ KAMPAÒ MODLITBY MODLITBOVÝ BOJ MODLITBOVÁ KAMPAÒ PRO KAŽDÉHO ÈLOVÌKA NYNÍ - NA KONCI ÈASÙ Modlitby "MODLITEBNÍHO BOJE" které dostala vizionáøka Marie Božího Milosrdenství od Nebeského Otce, Ježíše Krista a Panny

Více

Já nikdy nečet snáře a to zde není božská komedie Jen čti, co Jeho Slovo říká Tam u Něj se vskutku žije U Něj v nebi není lháře a nenajdeš podvodníka

Já nikdy nečet snáře a to zde není božská komedie Jen čti, co Jeho Slovo říká Tam u Něj se vskutku žije U Něj v nebi není lháře a nenajdeš podvodníka Já nikdy nečet snáře a to zde není božská komedie Jen čti, co Jeho Slovo říká Tam u Něj se vskutku žije U Něj v nebi není lháře a nenajdeš podvodníka ( 8 ) předmluva Je mi líto, že se neumím vyjádřit veršem

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

Mt 4, 1-11: Povzbuzení k boji s ďábly ( Předpostní kázání)

Mt 4, 1-11: Povzbuzení k boji s ďábly ( Předpostní kázání) Mt 4, 1-11: Povzbuzení k boji s ďábly ( Předpostní kázání) V minulých nedělích jsme slyšeli odpověď na otázku, kdo je Ježíš. Při jeho jordánském křtu bylo bezpečně zjeveno, že je milovaným a vyvoleným

Více

102. JEŽÍŠI, DÁVNO UŽ TO VÍM (hudba: AC Bratislava; text: Karel Sedláček) C # mi. 101. VÍM, ŽE TI NA MNĚ ZÁLEŽÍ (hudba a text: Markéta Plchová)

102. JEŽÍŠI, DÁVNO UŽ TO VÍM (hudba: AC Bratislava; text: Karel Sedláček) C # mi. 101. VÍM, ŽE TI NA MNĚ ZÁLEŽÍ (hudba a text: Markéta Plchová) 101. VÍM, Ž TI N MNĚ ZÁLŽÍ (hudba a text: Markéta Plchová) mi Vím, že Ti záleží na srdci mém, nejsem Ti lhostejný/á. V čase těžkých chvil, ve dnech bouřlivých, Ty dál nade mnou bdíš. mi Ruku mi podáváš,

Více

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha...

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: Já jsem Světlo světa. - Věřím v Boha... Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha... Zdráva buď, nebes Královno, - Maria, přesvatá Panno. S andělem tebe zdravíme, - růžencem svatým slavíme. Ó, Matko Páně přemilá,

Více

tisíc prorok, které Hospodin skryl, s Eliášem, a máte sedm tisíc jedna ku tyi sta padesáti Bálovým prorokm. Jinými slovy, Bál elí poetní pevaze asi

tisíc prorok, které Hospodin skryl, s Eliášem, a máte sedm tisíc jedna ku tyi sta padesáti Bálovým prorokm. Jinými slovy, Bál elí poetní pevaze asi Chvála Pánu! Jsem rád, že jsem zde. Byla to daleká cesta, ale Bh, který je velmi dobrý, nám pomohl. Jsme tady s vámi jen díky Jeho milosti, štdrosti Božího lidu. Mám na srdci pár myšlenek, které vám dnes

Více

Dtské centrum pedagogika volného "asu v p#edškolním vku

Dtské centrum pedagogika volného asu v p#edškolním vku Univerzita Tomáše Bati ve Zlín Fakulta humanitních studií Institut mezioborových studií Brno Dtské centrum pedagogika volného "asu v p#edškolním vku (bakalá#ská práce) Vedoucí bakalá#ské práce: PaedDr.

Více

2.12.2012 1. neděle adventní

2.12.2012 1. neděle adventní 2.12.2012 1. neděle adventní Milost vám a pokoj od toho, kterýž jest, kterýž byl a kterýž přijíti má. Rozjásej se, sijónská dcero, dcero jeruzalémská, propukni v hlahol! Hle, přichází k tobě tvůj král,

Více