CIZÍ V ZEMI ZASLÍBENÉ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CIZÍ V ZEMI ZASLÍBENÉ"

Transkript

1 CIZÍ V ZEMI ZASLÍBENÉ JIÍ KOTRLA Praha, 18. kvtna 2003 Dnes dopoledne jsme zpívali o hradu, skrýši a bezpeném úkrytu. Náš pevný hrad a úkryt je Hospodin. Mžeme si (a nkteí kesané to tak pochopili) vystavt úkryty a hrady na njakém kopci a tam se skrýt. Mohla by nám však uniknout podstata. Náš otec Abraham znal Hospodina jako svj hrad, a pesto ve svém život žádný nepostavil ani v žádném nebydlel. Jeho hrad nebyl na zemi. Abraham opustil svj rodný dm, své píbuzenstvo, a celý život jenom kooval. Celý život žil ve stanech. Nikdy neml pevný hrad na této zemi, neml pevné stanovišt, kde by zstal a kde by vybudoval svj dm. V epištole Židm 11:8 10 teme, pro tomu tak bylo:,,vrou, povolán jsa Abraham, uposlechl Boha, aby odšel na to místo, kteréž ml vzíti za ddictví; i šel, nevda, kam pijde. Vrou bydlil v zemi zaslíbené jako v cizí, v staních pebývaje s Izákem a s Jákobem, spoluddici téhož zaslíbení. Nebo oekával msta základy majícího, jehožto emeslník a stavitel jest Bh. Abrahamova duchovní vize se promítla do té pirozené. ekal msto, ekal hrad, a proto žádný na této zemi nestavl. V osmém verši, jestli jste to pochytili, teme, že uposlechl vírou. To uíme naše dti. A také bychom se to mli nauit sami. Poslouchat na základ dvry a víry v Boha, ne na základ vidní. (Když se podívám na nkteré projekty, které vyvstaly v našem stedu, tak musím íct, že ti, kdo do nich šli, uposlechli vírou.) Protože uposlechnout vidním nebo kalkulací, to je jedna vc, ale Abraham uposlechl opravdu vírou! Zkuste si pedstavit, co po nm Bh chtl. Pro mne je to nepedstavitelná situace. Abrahamovi, tehdy ješt Abramovi, se njakým zpsobem zjevil Bh. Víte, že v Kaldejské zemi, kde bydlel, mli jiné bohy, jiné náboženství. Nevím, jak Abram poznal Boha. Bh se s ním prost potkal a ekl mu: Odejdi odsud na místo, o kterém nic nevíš. A on uposlechl a šel. Z toho vyvozuji jednu vc. Ml dobré rodie, kteí ho nauili poslouchat. Protože zkušenost prokázala, že ti, kdo jako dti neposlouchali své rodie, 1

2 mli veliký problém poslechnout Boha, když jim nco ekl obzvláš nco takového jako Abramovi. K Abramovi pišel njaký Bh, pedstavil se a ekl: Odejdi do neznámé zem. Nerozumím, jak to Abram dokázal. Jak to dokázal udlat. teme, že uposlechl vírou. Nebylo to tak, že by znal plán cesty od A do Z, že by vdl, kam pjde, kam dojde, jaké to tam bude... Uposlechl jen proto, že mu to ekl Bh, ne proto, že by vdl, kam jde. Takže vyžadujme od dtí poslušnost vírou, dvrou. To znamená, že když jim ekneme: Stj! nebudou žádat vysvtlení: Pro? Mohlo by být pozd. Vyžadujme, aby nám tak dvovaly, že nás poslechnou, tak jako uposlechl Abram Boha vírou. Stejn tak my. Základem pro naši poslušnost musí být to, že k nám mluví Bh. Ne jestli se nám to zdá rozumné, nebo nerozumné. Jestliže víme, že nám to ekl Bh, tak s dvrou v Nho uposlechnme. Poád stojím v údivu nad tím, co Abram udlal, když poslechl Boha. Vírou uposlechl, když byl povolán, když ho Bh zavolal, když se mu zjevil. Poslechnout astokrát znamená udlat vc, která se mi ne úpln líbí. Zvlášt naše dti vdí, že poslechnout obas znamená udlat nco, co neznám, jít nkam, kde to neznám, jít do njaké nejistoty. Abram na to poteboval víru dvru. Když to ekl Bh, tak to udlá. Kéž by se naše dti nauily (kéž my bychom je to nauili) poslouchat skrze víru. Poslouchat nás skrze dvru. Vit, že to, co jim íkáme jako jejich rodie, stojí za to poslechnout. I když nerozumí, pro mají te zastavit na kraji silnice, nechápou, pro by nemohli pebhnout, když to zrovna te potebují a chtjí. Halelujah! Dále se v osmém verši píše, že Abram ml odejít na místo, které ml zddit....i šel, nevda, kam pijde. I šel, nevda, kam pijde... Jak význané! Jak dležitá vta. Už jsem trošku popisoval, kde byl, jak dobe si žil, v jak dobré rodin. Bh mu ekl, že mu dává zaslíbení. Že mu dává místo, které zddí, které pijme za ddictví. Ale víc mu neekl. A Abram šel skuten krok za krokem. Šel krok za krokem a nevdl, kde skoní. Vlastn opustil všechny jistoty, které ml, a odešel do nejistoty. Myslím, že to bylo pesn tak. Neumím si pedstavit, jak bych se bez Boží pomoci dokázal sebrat a odejít napíklad na Ukrajinu pouze s vdomím toho, že to ekl Bh. Nic jiného bych nevdl. Bh by pouze ekl, že to je místo, kam m povolává. Nebylo by to tak, že bych vdl, že poletím do Kyjeva, že tam na mne 2

3 budou ekat brati, kteí mi pipraví ubytování v hotelu a že tam budu nkolik let žít. Tak to nebylo. Abram šel krok za krokem. Na Abrama nikdo neekal a on vbec nevdl, kam jde. Šel krok za krokem, krok za krokem. Aby se do toho lovk vbec pustil, musí mít hodn promnnou mysl. Bh nám dává Abrahama za píklad. Abraham nevdl, kam jde, ale vdl, že ten, kdo ho k tomu povolal, je Bh, a že ho dovede do cíle. Z toho vyplývá jedna vc, kterou bych chtl íct. V naší chzi s Bohem existuje urité neznámo, uritá nejistota, kde jedinou jistotou je to, že nás povolal Bh a že nás vede Bh. Ješt jednou: V naší chzi s Bohem existuje urité neznámo, uritá nejistota, kde jedinou jistotou a jedinou známou je to, že na zaátku nás povolal Bh a že nás také krok za krokem vede. V kesanství je nco špatn, jestliže je od A do Z všechno jasné. Zdá se, že Bh od samého zaátku dává njakou zdravou nejistotu, tak jako ji dal Abrahamovi. Pro Abrahamovi nedal mapu a neekl mu, kam jde? Pro mu nedal pesná stanovišt, kde se má zastavit, kde bude mít stany a kdy pjde dál? Pro to Bh udlal práv takhle? Aby Abraham vil. Aby vil Bohu, a nezaal vit v ten cíl nebo v tu cestu nebo v ten postup, v tu jistotu, že to všechno ví. Pán Bh mu to neekl práv s tímto zámrem. ekl bych, že v Bohu nejsou všechny vci pesn dané nebo nalinkované. To platí pro naši chzi s Hospodinem i teba pro zpsob našeho shromáždní. Prosím vás, nepochopte to špatn. Uritá nejistota, uritá poteba hledat Boha tady musí být. A já si to uvdomuji, když vidím, jak se nkteí vedoucí nebo kesané snaží pomoci nov vícím hledat Boha. Chtjí je nauit žít s Bohem a dlají to tak, že jejich život zabezpeují. Snaží se v jejich životech všechno zabezpeit. Dát jim všechny jistoty, vše jim pednést na zlatém podnosu a zajistit všechno, aby jim nic nechyblo. To je však pro víru kontraproduktivní, jinými slovy to nií víru. Jestliže dáte kesanovi všechno, jestliže Abrahamovi dáte na zaátku úpln všechno, co potebuje, aby se dostal na místo urení, tak mu zniíte víru. Nebude pak mít potebu hledat Boha. Nebude mít potebu zkoumat. Nebude mít potebu se k Nmu na cest pimknout. A tak vidím jako zkázonosné pro víru lovka, jestliže se pokusíme vytvoit systém, kesanský systém, který vícímu dá úpln všechno od A až do Z. V systému, který pedloží celou cestu, který ekne, co všechno a jak se má dlat, vlastn vící lovk ztrácí tu zdravou nejistotu, tu zdravou 3

4 neznámou, v jaké se nacházel Abraham. Zdravá nejistota nutí lovka hledat Boha, nutí lovka hledat Boží vli, zkoumat Ho, ptát se Ho, doptávat se Ho. Jestliže ji odbouráme, tak lovku v koneném dsledku škodíme. Když sledujete politiku, tak politika, která se snaží o podobný koncept, dlá z lidí neschopné, protože jim všechno dá. A lidé se nakonec nauí nepracovat, nauí se pijímat bez jakéhokoli piinní, nauí se o sebe nestarat, protože se postará nkdo jiný. Je to prastarý princip, který platí ve všech oblastech života a platí i v kesanství. Lze spoléhat na mnoho vcí, které, když lovku dáte, mohou niit jeho víru. O Abrahamovi teme, že odešel na místo, které ml zddit, a šel, nevda kam pijde. Šel a nevdl, co bude v dalších letech, a Bh mu vždycky ekl. Bh mu vždycky ekl. Takového postoje si Bh nesmírn váží. Váží si poslušnosti, dvry, víry lovka, který spoléhá, že je to Bh, který ho povede. Halelujah! Nechci tím íct, že jako kesané nemáme žádnou jistotu, že nám vci nejsou známé. Chci íct, že naše jistota je v Bohu samém. Ta jistota je v tom, kdo nás vede, v tom, kdo nás povolal, a ne v tom, kam jdeme, nebo ve vcech, které máme. Chtl bych íct ješt jedno. Vc, která mne na Abrahamovi udivuje a kterou nám Bh íká i dnes, je ochota k obti. Nkde jsem slyšel nebo etl vtu jednoho švédského kazatele, který ekl, že míra pomazání je pímo závislá na ochot lovka k obti, že není pomazání bez obti, že pomazání není zadarmo. lovk, který se odevzdal Bohu a odepel si vci tohoto svta (a te nemyslím híšné vci, ale myslím napíklad pohodlí), má pomazání. A obrácen. Kdo se nemusí v niem zapírat, nemá pomazání. Jestliže naše dti povedeme tak, aby se nemusely v niem zapít, zbavujeme je pomazání, zbavujeme je Boží moci, která by skrze n mohla psobit. Jestliže se nkdo nemusí v niem omezovat, nemusí se nijak obtovat, o nic pijít, tak nemá žádné pomazání. Je spasen, ale nemá žádné pomazání k tomu, aby ho Bh mohl použít. Shodou náhod se mi dostalo do rukou poslední vydání asopisu Život víry, kde je lánek o Johnu Wesleyovi. Nevím, co všechno o nm víte. John Wesley žil v roce 1703 až 1791, to je 18. století. Kdybychom peetli jen nkolik málo vt z jeho životopisu, zahanbilo by nás to. Protože to je svdek podobný Abrahamovi v tom, jak se obtoval a jak pišel o to, ím chtl ve svém živote být. Píše se tam: 4

5 Wesley byl mužem mimoádn ukáznným. Píznaná je pro nj mimoádná horlivost a obtavost. Po celý život objíždl Anglii a Irsko, aby zvstoval Boží slovo. ekneme-li objíždl, pak to znamená cestování na koni, v nepohod a strádání, nejednou v tlesné slabosti a nemoci. Teprve když byl pokroilého vku, koupili mu koár. Jeho cesty znamenaly neustálé kázání, rozhovory a rozhodování. Wesley kázal v prmru dvakrát až tikrát denn po dobu pl století. Staí si napíklad peíst dopisy, které v lét 1739 psal pravideln z Bristolu do Londýna, v nichž podrobnji popisuje prbh probuzení v Bristolu. Kolikrát teme o tom, že byl nejen vystaven vážným útokm ze strany nepátel, ale že kázal za každého poasí i v nepohod. Jeden záznam zaznamenal:,déš v úterý ráno zpsobil, že m v Batu neekali, takže jsme na louce nemli více než tisíc nebo dvanáct set lidí. astokrát v deníku poznamenal jakoby na okraj, že byl promoen až na kži. Mluvíme-li dnes o probuzení, mli bychom si uvdomit, jaká je jeho cena. Za Wesleye probuzených a obrácených lidí rychle pibývalo. Bylo to však tím, že byli lidé ochotni ve služb nasadit všechno, i svj život. John Wesley asto kázal pod širým nebem, asto v povrchových jámách uhelných dol. Jeho nejoblíbenjším místem byla jáma po povrchovém dole, kde jednou oslovil ticet tisíc lidí. Ticet tisíc lidí! Kdybyste si proetli všechno, vidli byste, jak se ho Bh obrovským zpsobem dotkl. Byl vysvcený knz a jel do Ameriky obracet Indiány. Potom však íká: Jedu obracet Indiány, ale kdo obrátí mne? Díky bratrm poznal, že potebuje obrácení, a obrátil se. Pvodn chtl být uitelem, vysokoškolským nebo univerzitním profesorem, ale Bh ho zázraným zpsobem vytáhl. Je zajímavé si to peíst. Vyvedl ho ven z kostela a on zaal kázat venku na ulicích. Jak ohromná jsou to pro nás dnes svdectví. Jak se to v té dob mohlo dít? Bez techniky a bez komunikace. Nechápu, jak bylo možné dostat na jedno místo ticet tisíc lidí nebo v dešti jen tisíc. Nechápu. Nechápu, jaká to byla Boží moc, co to bylo za Boží pomazání, které plynulo nad krajinou, že lidé chodili v dešti a v nease, aby slyšeli tohoto lovka. Bez mikrofonu, bez aparatury, bez chval a bez reklamy. Ale na konci jsme etli, v em to bylo. Wesley se vzdal svého života. Vzdal se veškerého svého pohodlí. Ne híšného. Vzdal se kesanského pohodlí, a pomazání se skrze nho prolomilo takovou silou, že se mohlo dít, co se dlo. Kde dneska vidíme nco podobného? Práv na to umírá západní 5

6 civilizace, západní církev, protože není pomazaní. A pro není pomazání? Protože není ob. Protože není odeknutí si vcí, není žádna ob. Proto uíme naše dti a chceme je uit i nadále, aby si odíkaly. Protože jim pomžeme, aby v budoucnu chodily v pomazání. Víte, že v lét budeme mít dtský tábor. ekli jsme si, že chceme dtem pomoci odíkat si vci, takže tam budeme mít mimo jiné i krátký pst. Odepeme si nco, co není híšné, co je normální. Tím je budeme uit vcem, které jsou nebeské a které jsou vné, které Bh potebuje, aby se skrze nás mohl zjevit do tohoto svta. Díve jsem nevdl, jaký je klí k pomazání. Dnes už vím více. Znamená to odíct si, odíct si píjemné, pirozené vci kvli Kristu. Neíkám, že by lidé, kteí mají pomazání, byli takoví ti trpitelé, kteí si okázale odíkají. Kteí si odíkávají vci a dávají to znát. Naopak. Jsou to lidé, kteí mají radost. Odíkávají si s radostí a s vdomím, že to dlají pro Boží vc, pro Boží království. Kéž nám toto slovo zapadne hluboko do srdcí, abychom v odíkání a ve vzdávání se rzných vcí pro Kristovo evangelium vidli nco, co potebujeme. Aby skrze nás mohlo proudit pomazání. V nejvtším pomazání chodili ti, kteí si odekli píjemné, bžné vci tohoto svta a kteí byli ochotni pijít i o svj život. Halelujah! V tom je cena za všechno, co skrze nás mže Bh udlat. Pojme dál. Verš devátý by se dal nadepsat: Cizincem v zaslíbené zemi. Cizí v zaslíbené zemi. Nestalo se vám nkdy, že jste od Boha dostali, co vám zaslíbil, a pesto jste v tom byli jako cizí? Když si vezmete Abrahama, je to zvláštní píbh. Dostal zaslíbení, že mu Bh dá za ddictví zemi. Abraham poslechl a šel. Po njaké dob na to místo pišel. Ale v 7. kapitole Skutk teme, že mu Bh tu zemi nedal hned. Ano, on ji prošel kížem krážem a Bh mu íká: To bude tvoje, to bude tvoje, dám ji tob a tvému semeni. Bydlel tam, byl v zemi zaslíbené, byl v zaslíbení, které mu Bh dal, a pesto tam byl jako cizinec. Pemýšlejme, pro to Bh udlal. Pro mu vlastn Bh nedal zemi hned, když do ní pišel? Ve Skutcích v 7. kapitole káže nový kazatel, kterého si moc dlouho neužili, protože ml píliš pomazání Štpán. Hned na zaátku ve 4. verši íká o Abramovi: Tedy vyšed ze zem Kaldejské, bydlil v Cháran. A odtud, když umel otec jeho, pesthoval jej do zem této, v kteréž vy nyní bydlíte. A nedal jemu ddictví v ní, ani šlépje nožné /šlápotu nohy/, a byl jemu ji slíbil dáti k vladaství, i semeni jeho po nm, když ješt neml 6

7 syna. Mluvil pak Bh takto: Bude sím tvé pohostinu v zemi cizí, a bude v službu podrobeno, a zle s ním budou nakládati za tyi sta let. Ale národ ten, jemuž sloužiti budou, já souditi budu, praví Bh. A potom zase vyjdou a sloužiti mi budou na tomto míst. Zeptám se ješt jinak. etli jsme, že Abraham žil v zemi zaslíbené ve stanech. S kým? Se svým synem. Jak s Izákem, tak s Jákobem. Vyhledal jsem si, jestli je to opravdu tak, jestli Abraham opravdu zažil svého vnuka Jákoba. Je to tak. Když ml Abram 100 let, narodil se mu Izák. Když ml Izák 60 let, narodil se mu Jákob. V té dob ml Abraham 160 let. A kdy umel Abraham? V kolika letech? Bylo mu 175 let. Patnáct let znal Abraham Jákoba. Znal své sím až do tohoto pokolení. Pro mu tedy Bh nedal zaslíbenou zemi v té dob, když už ml své sím? Když už tam všichni byli. Podmínky byly lepší než o tyi sta let pozdji. Abraham tam byl docela respektovaný, byl bohatý, v podstat se mu ta zem nabízela, a Bh mu ji nedal. Jedna vc je, že se ješt nenaplnily nepravosti pvodních národ. Bh ješt nechtl a jakoby neml dvod je vyhlazovat. Ale je tam ješt jiný, mnohem dležitjší duchovní princip, který si ukážeme. Byli v zaslíbené zemi, ale ješt ji nepijali za ddictví. Byli v ní cizí. Ješt než k tomu principu dojdu, chci zmínit jednu vc. Bh chce, abychom byli koovníci. Bh potebuje, abychom byli koovníci. A te nevím, jak si to vezmete, jestli to pro vás znamená nco v pirozené oblasti. Vím, že to pijímáte skrze Božího Ducha. Znamená to pedevším nco duchovn. Bh potebuje, abychom byli koovníci. Jestliže duchovn nebudeme koovníci, tak si vždycky najdeme nco, k emu pirosteme, pilneme, a nebudeme moci jít dál. Bh poteboval, aby byli koovníci. Bh poteboval, aby byli pisthovalci, kteí putují dál a dál, kteí nemají na této zemi pevný bod. Protože, jak už sem ekl na zaátku, když máme všechno, máme své pevné místo k životu, tak se nií naše víra. My potebujeme ten koovný zpsob života v duchu. Kdy se nepizpsobujeme svému bydlišti, ale bydlišt se pizpsobuje nám. Kdy se nepizpsobujeme svému domu, ale dm nám. Kdy budeme koovníci, tak jako Abraham. Proto tam teme o stanech. Stan je takový zvláštní dm v tom, že ho mžete rychle zbourat a postavit jinde. Potebujeme být v duchu takoví flexibilní v Bohu. Pružní na Boží volání, na to, když Bh potebuje nco jinak. A ne, abychom se 7

8 vymluvili: Bože, my tady máme své bydlišt, my nemžeme jít jinam. Viz Abraham, viz mnoho dalších, skrze které Bh jednal na této zemi. Ješt petu verš z 1. Petrovy epištoly, kde se íká, že potebujeme být koovníci: Nejmilejší, prosím vás, abyste jakožto píchozí a pohostinní zdržovali se od tlesných žádostí, kteréž rytují proti duši. (1Pt 2:11) My jsme tady na zemi jako píchozí, jako hosté, jako cizinci. To znamená, že tu nemáme svj domov. Jist znáte i jiný verš: Naše obanství je ovšem v nebesích, odkud také oekáváme Spasitele, Pána Ježíše Krista. Ten promní naše ponížené tlo (Fil 3:20 21, NBK). Tady teme, ze jsme na této zemi píchozí a hosté. Jestliže se zabydlujeme, jestliže jsme tady doma (nejenom fyzicky, i když i to mže pro nás také nco znamenat; jde však pedevším o naši mysl), tak s tím máme problém. Bume jako tito píchozí. Nepijímejme zpsob života tohoto svta. To jsou vci, které bojují proti naší duši a které bojují proti našemu zaslíbení, proti zemi, kterou nám Bh slíbil. Nyní se vracím k místu, kde jsem odboil: Abraham žil se svým vnukem v zaslíbené zemi, na míst, které mu Bh dal, a pesto v ní byl jako v cizí zemi. Byl ve svém zaslíbení, ale ne úpln. Pro ji nezddil hned po tom, co získal své sím? To je zvláštní vc, která je tak pravdivá i pro naše životy. Jsme v tom, ale nejsme v tom. Jsme tam, kde Bh chtl, abychom byli, ale nejsme tam pln. Jsme tam jako cizí. A te dál: Co se dje potom? Odešli ze zaslíbené zem. Víte, že tam nezstali dlouho? Bh je odtamtud vyvádí pry. Jak? Skrze co? Skrze hlad. Nebylo to poprvé. Celý velký národ, který žil ve stanech, Bh z té zem odvádí do Egypta. Pro to Bh udlal? Vždy On jim tu zem dal za ddictví! Izrael tak ztratil výhodné postavení v Kanánu. Najednou je Bh skrze okolnosti odvádí do Egypta. A víte, že tam dostali nejlepší krajinu. V Egypt díky Josefovi dostali nejlepší místo. Nicmén situace se v Egypt musela zhoršit, a zhoršila se. Nakonec se z vítaných host stali otroci. Takže Bh je vlastn zavedl do otroctví. Je to tak. Ne proto, že by Abraham byl njaký zlý. Ne proto. Bh prost poteboval uritý mezikrok. Takže je tady Egypt, je tady otroctví, je tady cizina. Pak uplyne tyi sta let a Bh vyvádí lid zpátky do zaslíbené zem. Tentokrát (po jistém zpoždní) toto zaslíbení skuten pijímají. Byl rozdíl mezi prvním bodem, kdy v zaslíbení byli, ale ješt ho nezddili. Byli v nm jako v cizin. Po mezikroku však pichází as, kdy ho 8

9 vzali za ddictví. Jaký je v tom rozdíl, co nám to pipomíná? Dovolte mi to ilustrovat touto vtou: Vítzem se nerodíš, vítzem se stáváš. Bh jim to dal, tak jak to tehdy šlo. Mohli zemi obsadit s mnohem menšími problémy. Bh však poteboval, aby tam bylo piinní, aby tam byla z jejich strany piinlivost, a tak dopustil, aby odešli, ztratili své pozice v Kanánu a dostali se do otroctví. Z otroctví pak vyšli ven posíleni a vybojovali tu zemi. Získali ji bojem. Abraham už jednou v podobné situaci byl. Bh mu dal naplnní zaslíbení Izáka zázran, slavn. Ale pak pišel den, kdy o nho musel pijít, kdy ho (na žádost toho, kdo mu jej dal!) ml obtovat, zabít. A my víme, že ve svém srdci ho skuten zabil (jinak by nebyl schopen jít a uinit to fyzicky), ale Bh ho skrze tuto zkušenost poušt vrací zpt k Izákovi. Podruhé ho pijal nov, pln jako vzkíšeného z mrtvých (viz Žid 11:17 19). Pipomenu vám verš z Nového Zákona, který o tomto principu mluví. Jakže se vstupuje do Božího království? Násilím. Ode dn Jana Ktitele až dosud nebeské království snáší násilí a násilníci ho uchvacují. (Mat 11:12, NBK) Jinde se píše: Tak zajisté (Jak? Piinlivým úsilím vícího viz pedchozí verše) hojné zpsobeno vám bude vjití do vného království Pána našeho (2Pt 1:11). A neteme pitom na jiném míst, že už jsme byli do Božího království peneseni? On nás vysvobodil z vlády temnoty a penesl do království svého milovaného syna (Kol 1:13) To je pesn ono. Je místo v našem život a to je ten zaátek, kdy jsme byli všichni peneseni do Božího království, do království svtla. Ale v tomto bod jsme tam poád jako cizinci, ješt to není ono, ješt jsme ho pln nezddili. A tak Bh dlá v našem život tuto okliku, aby se naplnilo to druhé slovo, že násilníci vstupují do Božího království, že pilným upev ováním povolání a vyvolení se zajišuje vstup do Božího království. Je to princip, který platí pro všechno, co v život dláme. Víte, že teme, že nám Bh dal úpln všecko hned na zaátku. Bh nám dal všechno. Spravedlnost v Kristu Ježíši. Bh nám dal vítzství v Kristu Ježíši, a pesto nechodíme v plné spravedlnosti, v plném vítzství. Jsme tam cizí, jako cizinci. Bh má prost ješt ten mezikrok. Jak íká bratr Jirka:...od spravedlnosti darované k spravedlnosti získané, vybojované. Bh má pro všechny vci v našem život dv etapy. Platí to celkov pro to, co Bh dlá s naší církví a co Bh udlá s církví na celém svte. Bh nám dal urité vci a pak dopouští, abychom se z tch vcí dostávali 9

10 pry do otroctví a abychom do nich došli znovu, ale tentokrát jinak, jiným zpsobem. Jako vítzové. Rozumíte tomu? Rozumíte tomu plánu, který On má? Jeho plán je: (a) zaslíbená zem 1, (b) otroctví, (c) zaslíbená zem 2. Bh potebuje ten mezikrok. A proto prožíváme rzné nelehké situace v našich životech. To je ten mezikrok. To je to, co nás má donutit zaít se tisknout do Božího království. Tisknout se, zaít obtovat sama sebe, dlat ve svém živote obti, tak abychom mohli zaslíbené vci skuten obsadit. Bh nám je dal, jsou naše stejn, jako byly Abrahamovy, když tam byl poprvé. Tehdy je však ješt neobsadil, tehdy je ješt nezddil. Kéž nám Bh pomže, abychom rozumli, co se v našich životech dje. V poslední dob nám Bh ukazuje, že chce, abychom dospli na místo, kde pln zddíme, co nám dal už na zaátku. Využijeme-li zkušenosti Egypta, zkušenosti poušt, všeho, co prožíváme, pochopíme, že všechno je Boží milost k tomu, aby nás to jako lid vyprovokovalo, posílilo a zbudovalo. Víte, co teme o Izraeli v Egypt. Rostl tím více, ím vtší mu dávali náklady. ím více práce Izraelcm v Egypt dávali, tím více Izrael rostl. A pesn toho Bh využívá v našich okolnostech. On ví, že ím více práce nám dají egyptští otrokái, tím budeme silnjší. Víte, že Izrael odešel z Egypta s velkým jmním a s velikou silou, jako silný národ. Mnohem silnjší, než když do Egypta vstoupil. Te to bylo mnohem snazší. Bh vybudoval armádu a ta obsadila zemi. Pes všechny zvraty, ten princip je jasný. Teprve ve svém semenu Abraham zemi opravdu získal. Tehdy v ní už nebyl jako cizinec. Z píkladu Abrahama si vezmme, co potebujeme. Kéž jsme lidem, který pedstavuje Abrahama. Kéž v jeho život nalezneme svj život. Kéž naším hradem není náš dm, není dokonce ani naše služba, není naše innost pro Boha, ale Bh sám. Bh sám. Tak abychom šli vždycky dál, abychom neskonili v njakém mezikroku, tam, kam jsme zrovna došli. Ve jménu Pána Ježíše Krista vám Bh požehnej! 10

SVÍCEN ANEB CHOZENÍ VE SVTLE

SVÍCEN ANEB CHOZENÍ VE SVTLE SVÍCEN ANEB CHOZENÍ VE SVTLE MARTIN KLUSO (Praha, únor 2009) Když poslední dobou picházím na shromáždní, mám na srdci jedno slovo, které postupn jako by nabývalo dalšího rozmru porozumní. Troufnu si ho

Více

ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel

ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel ! Za šikanování se považuje, když jeden nebo více spolužák úmysln, vtšinou

Více

KDO JE APOŠTOL? JIÍ PODSEDNÍK. (Praha, leden 2008)

KDO JE APOŠTOL? JIÍ PODSEDNÍK. (Praha, leden 2008) KDO JE APOŠTOL? JIÍ PODSEDNÍK (Praha, leden 2008) Rád bych dnes mluvil o tom, co znamená slovo apoštol. Zahájil bych tím studium Božího slova z listu Efezským, jak jsme se na tom domluvili. Bratr Jirka

Více

VOLÁNÍ K AGONII DAVID WILKERSON. (USA, New York, záí 2002)

VOLÁNÍ K AGONII DAVID WILKERSON. (USA, New York, záí 2002) VOLÁNÍ K AGONII DAVID WILKERSON (USA, New York, záí 2002) Chtl bych dnes mluvit o volání k agonii. Otevete si, prosím, své Bible v první kapitole Nehemiáše. Mžete si Bibli nechat otevenou, budeme se k

Více

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY NA ROK 2005 - ERVEN

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY NA ROK 2005 - ERVEN M ARTINOVY NOVINY 06/2005 RONIK IX. Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trplivost, laskavost, dobrota, vrnost, tichost a sebeovládání. Proti tomu se zákon neobrací. Gal 5, 22-23 S LOVO NA

Více

BILÍKOVÁ, Adéla. Malý slovník abstraktních pojm. Knihovna msta Police nad Metují, 2000, 27 volných list v deskách+ videokazeta.

BILÍKOVÁ, Adéla. Malý slovník abstraktních pojm. Knihovna msta Police nad Metují, 2000, 27 volných list v deskách+ videokazeta. Andrea Hudáková: MALÝ SLOVNÍK ABSTRAKTNÍCH POJM BILÍKOVÁ, Adéla. Malý slovník abstraktních pojm. Knihovna msta Police nad Metují, 2000, 27 volných list v deskách+ videokazeta. Diplomová práce Adély Bilíkové

Více

KOMPROMIS, KTERÝ VÁS OKRADE O VAŠE DDICTVÍ

KOMPROMIS, KTERÝ VÁS OKRADE O VAŠE DDICTVÍ KOMPROMIS, KTERÝ VÁS OKRADE O VAŠE DDICTVÍ TOM CAMPBELL (Mahomet, Illinois, USA, ervenec 2003) Ped nkolika dny k nám bhem modliteb pišel Boží duch a zaal nám dávat sen a vizi o urité situaci. Dnes veer

Více

tisíc prorok, které Hospodin skryl, s Eliášem, a máte sedm tisíc jedna ku tyi sta padesáti Bálovým prorokm. Jinými slovy, Bál elí poetní pevaze asi

tisíc prorok, které Hospodin skryl, s Eliášem, a máte sedm tisíc jedna ku tyi sta padesáti Bálovým prorokm. Jinými slovy, Bál elí poetní pevaze asi Chvála Pánu! Jsem rád, že jsem zde. Byla to daleká cesta, ale Bh, který je velmi dobrý, nám pomohl. Jsme tady s vámi jen díky Jeho milosti, štdrosti Božího lidu. Mám na srdci pár myšlenek, které vám dnes

Více

SEDM OBLASTÍ VÍTZENÍ

SEDM OBLASTÍ VÍTZENÍ SEDM OBLASTÍ VÍTZENÍ CECIL J. ducille (Konference Sezimovo Ústí, záí 2006) Andlu církve v Efezu 26. záí veer Haleluja! Pijde as, kdy nebudeme potebovat žádné pekladatele. Všichni budeme mluvit v jazycích.

Více

CO JE STEDEM NAŠICH ŽIVOT?

CO JE STEDEM NAŠICH ŽIVOT? CO JE STEDEM NAŠICH ŽIVOT? MARTIN KLUSO (Tursko, prosinec 2007) Hospodine, picházíme ped Tvoji tvá s potebou, abys k nám mluvil. Abys pronikl pes všechny slupky až k porozumní, které se promní ve zmnu

Více

DOPIS BRATRA GEORGE WARNOCKA

DOPIS BRATRA GEORGE WARNOCKA DOPIS BRATRA GEORGE WARNOCKA 21. ledna 2005 Drazí pátelé, pišel nový rok a zcela jist pináší spoustu pekvapení pro celou planetu. Hodn si vážíme všech pátel, kteí nám poslali pozdravy, pání a dopisy, a

Více

ZÁKLADNÍ SLOVNÍ ZÁSOBA

ZÁKLADNÍ SLOVNÍ ZÁSOBA ZÁKLADNÍ SLOVNÍ ZÁSOBA Pozdravy Dobrý den Ahoj Dobré ráno Dobrý veer Jak se mate Jak se vám daí Jak se vede Dobe, a vám Docela dobe Louení Musím jít Nashledanou Dobrou noc Zatím Doufám, že se ješt# uvidíme,,

Více

UDÁLOSTI V OBDOBÍ ŠESTÉ TRUBKY

UDÁLOSTI V OBDOBÍ ŠESTÉ TRUBKY UDÁLOSTI V OBDOBÍ ŠESTÉ TRUBKY JIÍ KOTRLA (Praha, záí 2008) Vím, že se nyní, na podzim roku 2008, nacházíme ve velmi zvláštní dob, v období šesté trubky z knihy Zjevení. Nejdíve bych rád peetl, co se stalo

Více

Vyzkoušejte si své znalosti.

Vyzkoušejte si své znalosti. Vyzkoušejte si své znalosti. 1. NEHODA Potáp?? Tento dvaa?ty?icetiletý muž má potáp??ské opráv?ní od r. 1992. Od té doby provedl více než 80 ponor?, z?ehož bylo jen v lo?ském roce 11. K jeho pravidelným

Více

Dtské centrum pedagogika volného "asu v p#edškolním vku

Dtské centrum pedagogika volného asu v p#edškolním vku Univerzita Tomáše Bati ve Zlín Fakulta humanitních studií Institut mezioborových studií Brno Dtské centrum pedagogika volného "asu v p#edškolním vku (bakalá#ská práce) Vedoucí bakalá#ské práce: PaedDr.

Více

ZTRACENÁ MINCE, ZTRACENÁ OVCE A ZTRACENÝ SYN

ZTRACENÁ MINCE, ZTRACENÁ OVCE A ZTRACENÝ SYN ZTRACENÁ MINCE, ZTRACENÁ OVCE A ZTRACENÝ SYN CECIL J. ducille (Nebraska, USA, listopad 2005) Chtl bych vám pedat myšlenky, které mi Pán pokládal na srdce, když jsme zpívali. Bylo to, jako bychom se dnes

Více

Prosinec - Svatá Barborka vyhání devo ze dvorka. Leden - Leden studený, duben zelený. Únor - Jestli únor honí mraky, staví bezen snhuláky

Prosinec - Svatá Barborka vyhání devo ze dvorka. Leden - Leden studený, duben zelený. Únor - Jestli únor honí mraky, staví bezen snhuláky ! " Prosinec - Svatá Barborka vyhání devo ze dvorka Leden - Leden studený, duben zelený Únor - Jestli únor honí mraky, staví bezen snhuláky Bezen - Bezen bez vody, duben bez trávy Duben - V dubnu hrom,

Více

Zápis z 8. jednání Zastupitelstva M Brno Žebtín, konaného dne 20. ervna 2007

Zápis z 8. jednání Zastupitelstva M Brno Žebtín, konaného dne 20. ervna 2007 Zápis z 8. jednání Zastupitelstva M Brno Žebtín, konaného dne 20. ervna 2007 Zahájení jednání : 18:00 h Ukonení jednání : 19:50 h Pítomni : dle prezenní listiny Ovovatelé zápisu : Ing.David Plešinger,

Více

MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ

MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ Přísloví 3, 1-10 Připravené kázání na první kapitoly Genesis stvoření (velmi zajímavé kázání, úplně jiný pohled na stvoření, atd.). Ale když před pár týdny kázal v našem sboru Pete

Více

KDO JE JEŽÍŠ? Kdo je podle vašeho názoru... Nejvýznamnější osobností všech časů? Největším vůdcem? Největším učitelem?

KDO JE JEŽÍŠ? Kdo je podle vašeho názoru... Nejvýznamnější osobností všech časů? Největším vůdcem? Největším učitelem? KDO JE JEŽÍŠ? Kdo je podle vašeho názoru... Nejvýznamnější osobností všech časů? Největším vůdcem? Největším učitelem? Tím, kdo pro lidstvo vykonal nejvíce dobra? Tím, kdo žil nejsvatějším životem? 1 /

Více

Krátký život pro zlaté tele

Krátký život pro zlaté tele Krátký život pro zlaté tele Ex 32: 1 Když lid viděl, že Mojžíš dlouho nesestupuje z hory, shromáždil se k Áronovi a naléhali na něho: "Vstaň a udělej nám boha, který by šel před námi. Vždyť nevíme, co

Více

3.4. Úloha a struktura Hnutí. Cvi ení

3.4. Úloha a struktura Hnutí. Cvi ení 3.4 Úloha a struktura Hnutí Cviení CVIENÍ ÚLOHA A STRUKTURA CVIENÍ PREZENTACE NA TÉMA ÚLOHA A STRUKTURA HNUTÍ Individuální cviení as: 60' Úvod Byli jste požádáni panem XY, koordinátorem pro diseminaci

Více

Rodina v Bibli I. Téma Rodina v Bibli

Rodina v Bibli I. Téma Rodina v Bibli Rodina v Bibli I. Dnešní téma by mělo být aktuální pro většinu přítomných. Téma Rodina v Bibli/ne manželství, ale rodina/. Většina z nás žijeme uprostřed rodiny ať už v roli rodičů, dětí, dědečků či babiček.

Více

KLÁINA BABIKA. literární scéná krátkého filmu. 2009 Daniel Nosek & Nosá Film Studio. www.jaknato.webz.cz

KLÁINA BABIKA. literární scéná krátkého filmu. 2009 Daniel Nosek & Nosá Film Studio. www.jaknato.webz.cz literární scéná krátkého filmu 2009 Daniel Nosek & Nosá Film Studio www.jaknato.webz.cz Obraz 1 Ulice Na Hejkalce ped domem Reál exteriér noc Ulice psobí v noci opuštn. Obas vozovku a chodník osvítí kužel

Více

CENY UČEBNICE. předmět finanční hospodaření 104,-

CENY UČEBNICE. předmět finanční hospodaření 104,- CENY 104,- UČEBNICE předmět finanční hospodaření Na otázky, úkoly a námty k pemýšlení t v uebnici upozorní následující obrázky: To, co je dobré si zapamatovat, je oznaeno: nebo textem v barevném rámeku:

Více

Na dvee nám zaklepal Nový rok a už je tady.

Na dvee nám zaklepal Nový rok a už je tady. slovo k zamyšlení - podkování blahopejeme dtská školka pathfinder dobrá nálada interview fejeton ADRA receptá atd Na dvee nám zaklepal Nový rok a už je tady. Nová íslice nám ješt dlá problémy ale je reálnou

Více

Dobré v?ci, které odvád?jí lidi od nebe!

Dobré v?ci, které odvád?jí lidi od nebe! Dobré v?ci, které odvád?jí lidi od nebe! David Wilkerson September 9, 1996 V??te tomu nebo ne, mnoho dobrých lidí, kte?í jsou zapojení do?in?ní úžasných v?cí, nedojdou do nebe. Ba co horšího, mnozí z t?ch,

Více

OBLEENÍ A ZÁLEŽÍ NA TOM?

OBLEENÍ A ZÁLEŽÍ NA TOM? OBLEENÍ A ZÁLEŽÍ NA TOM? MARTIN KLUSO (Tursko, ervenec 2009) Jsme lidem, který je zmítaný vším, co se okolo dje. Amen? etl jsem lánek o teplomru a termostatu. Pistál mi na stole nebo jsem na nj narazil

Více

2.12.2012 1. neděle adventní

2.12.2012 1. neděle adventní 2.12.2012 1. neděle adventní Milost vám a pokoj od toho, kterýž jest, kterýž byl a kterýž přijíti má. Rozjásej se, sijónská dcero, dcero jeruzalémská, propukni v hlahol! Hle, přichází k tobě tvůj král,

Více

Vánoční besídka CB Žižkov 2010

Vánoční besídka CB Žižkov 2010 Vánoční besídka CB Žižkov 2010 Píseň 1 Pán Ježíš přikázal budete světlem Autor: Tomáš Najbrt Pán Ježíš přikázal budete světlem, budete svítit do okolí. Pán Ježíš přikázal před celým světem, velkým i dětem,

Více

Kdo by si v obchodě vybral shnilý pomeranč nebo banán namísto zdravého? Kdo by si koupil nakřáplé vajíčko nebo prasklý hrnek? Vždycky raději sáhnu vedle a vezmu si to lepší. A je to tak správně, je to

Více

Ob asník stanice Církve Bratrské v Orlové

Ob asník stanice Církve Bratrské v Orlové ObasníkstaniceCírkveBratrskévOrlové Roník2. íslo5 Obsah,anebrozcestník: - Svdectvísvdectví - Podkování - NovinkyOrlovéHavíova - Zákrutypoasí - Svdectvííbhy - Oznámení,pozvánkycomaléhonavíc Svdectví o svdectví

Více

Získat Krista 1. Jediná touha hraběte Zinzendorfa

Získat Krista 1. Jediná touha hraběte Zinzendorfa Filipským 3,2-11 - 1 Žižkov 26.2.2012 Získat Krista 1. Jediná touha hraběte Zinzendorfa Jestliže účelem mého pobytu ve Francii má být, aby se ze mě stal člověk světa, prohlašuji, že peníze věnované k tomuto

Více

Rozhovor Alla Tazatel: Dotazovaná: Tazatel: Dotazovaná: Tazatel: Dotazovaná: Tazatel: Dotazovaná:

Rozhovor Alla Tazatel: Dotazovaná: Tazatel: Dotazovaná: Tazatel: Dotazovaná: Tazatel: Dotazovaná: Rozhovor Alla Na začátek tohoto rozhovoru Alla ti řeknu, že máme čtyři fáze kulturního šoku. Aby sis to mohla také připomenout a mohla se opět vžít do té situace. Takže první fázi je fáze medových týdnů

Více

Kázání, Levice, 25.10.2015. Milost Vám a pokoj od Boha Otce i Pána Ježíše Krista. Amen.

Kázání, Levice, 25.10.2015. Milost Vám a pokoj od Boha Otce i Pána Ježíše Krista. Amen. Kázání, Levice, 25.10.2015 Milost Vám a pokoj od Boha Otce i Pána Ježíše Krista. Amen. Jan 6:14 21 Když lidé viděli znamení, které Ježíš učinil, říkali: "Opravdu je to ten Prorok, který má přijít na svět!"

Více

Růst v Kristu C na pomoc tvému studiu Čas Místo Materiál Metoda

Růst v Kristu C na pomoc tvému studiu Čas Místo Materiál Metoda Růst v Kristu C na pomoc tvému studiu Uvědomuješ si, že když studuješ Písmo, máš při sobě osobního průvodce? Je ti vždy k dispozici, aby ti dal porozumět slovu, které čteš a aby to slovo promlouvalo do

Více

Ing. Josef Kuši ka Pater Walter Marek Ing. Josef Kuši ka

Ing. Josef Kuši ka Pater Walter Marek Ing. Josef Kuši ka Dovolte mi, abych vám pedstavil nabídku eského hudebního tábora mládeže, který se poprvé otevel v roce 1997 se dvma hudebními obory pro 46 student. Od té doby se na našich setkáních vystídalo více než

Více

NAKUPME OLEJ MARK JANTZI. (Morava, Rakovec, kvten 2011)

NAKUPME OLEJ MARK JANTZI. (Morava, Rakovec, kvten 2011) NAKUPME OLEJ MARK JANTZI (Morava, Rakovec, kvten 2011) Jmenuji se Mark Jantzi a jsem ze Spojených stát. Žijeme s manželkou ve stát New York asi 300 km severn od msta New York. Kážeme slovo Božího království.

Více

POSLEDNÍ SLOVO ARCIPASTÝ E K ROKU RODINY

POSLEDNÍ SLOVO ARCIPASTÝ E K ROKU RODINY POSLEDNÍ SLOVO ARCIPASTÝE K ROKU RODINY Drazí brati a sestry, v Roce rodiny jsme se nkolikrát pokusili spolen se zamyslet nad dležitými otázkami rodiny. Jsem rád, že jste živ reagovali na nkteré podnty,

Více

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem?

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem? Mt 13, 44-46 Podobenství o Království. Zvláštní obrazy, které PJ používal aby lidi přivedl k podstatě věci. Tentokrát o pokladu a perle které člověka stojí všechno co má. Chceme-li porozumět Ježíšovu sdělení,

Více

Benjamín (Gn 49,27) Benjamín svůj úlovek rve jako vlk, co odvlekl, požírá hned ráno, večer dělí kořist.

Benjamín (Gn 49,27) Benjamín svůj úlovek rve jako vlk, co odvlekl, požírá hned ráno, večer dělí kořist. 1 Benjamín (Gn 49,27) Benjamín svůj úlovek rve jako vlk, co odvlekl, požírá hned ráno, večer dělí kořist. Benjamín je poslední, s nímž Jákob mluví o jeho životním poslání. Byl druhým synem milované Ráchel,

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

04/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8

04/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 04/2014 Slovo víry A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Právě máte v rukou další číslo netradičního, slovem, duchem a mocí nabitého, internetového časopisu, na jehož tvorbě se můžete podílet

Více

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Bohoslužba se koná na podzim (4. neděle v září), z podnětu ERC. Předložený liturgický formulář je soustředěn k připomínce křtu podle liturgie,

Více

Úvodník. Globalizace: výzva a ešení

Úvodník. Globalizace: výzva a ešení OECD Employment Outlook 2005 Edition Summary in Czech Výhled zamstnanosti v zemích OECD vydání 2005 Pehled v eském jazyce Úvodník Globalizace: výzva a ešení John P. Martin editel zamstnanosti, práce a

Více

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015 2015 Hospodin vede na různá místa zelené pastvy, stezky spravedlnosti. Po příjemných cestách pomyslel David na cestu roklí stínu smrti. Tam se nebude bát. Ne pro svo odvahu, nýbrž pro přítomnost pastýře.

Více

CÏ ESKEÂ REPUBLIKY OBSAH:

CÏ ESKEÂ REPUBLIKY OBSAH: RocÏnõÂk 1999 SBIÂRKA ZAÂ KONUÊ CÏ ESKEÂ REPUBLIKY CÏ aâstka 47 RozeslaÂna dne 29. cïervna 1999 Cena KcÏ 41,60 OBSAH: 126. NaÂlez UÂstavnõÂho soudu ze dne 19. kveïtna 1999 ve veïci naâvrhu na zrusïenõâ

Více

K E S A N S K Ý A S O P I S O R O D I N D u b e n 2 0 0 4 3

K E S A N S K Ý A S O P I S O R O D I N D u b e n 2 0 0 4 3 KESANSKÝ ASOPIS O RODIN D u b e n 2 0 0 4 3 ! "# $% % &! % # " # ' %($ %$ $! ) & $ ' %$ ' %# #! '!'! *# # #! $$ $ #!!# $*$% %%#$$% +' %# $,-!" # $$%& %'( " ) '*'$ +, $-&. / * $ ''! 0! "#$% # 1**$ "+, 2&2*

Více

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13:

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13: Ďábel a člověk V našich shromážděních často hovoříme o Bohu, jeho díle v životě člověka, někdy trochu zapomínáme na to, že nežijeme v duchovně neutrálním prostředí, ve kterém nepracuje jenom Bůh, ale i

Více

Ptali jste se na soubh funkcí

Ptali jste se na soubh funkcí Úvodní stránka ihned.cz Hospodáské noviny Respekt Marketing&Media Obchodní vstník Investice FinWeb KarieraWeb Reality Odborné msíníky Firmy&trhy - Lidé - Politika&byznys - Analýzy&trendy - Peníze&burzy

Více

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Pastorale Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20 Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Hudba: Bohdan Mikolášek Liturgie: Jana Mikolášková Nebojte se! Liturgická vánoční slavnost pořad:

Více

Nejkrásnjší neopakovatelný zážitek neslyšícího ve svtech slyšících

Nejkrásnjší neopakovatelný zážitek neslyšícího ve svtech slyšících Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Nejkrásnjší neopakovatelný zážitek neslyšícího ve svtech slyšících Seminární práce k pedmtu filozofie Petr Vysuek Praha 2000-05-06 Nejkrásnjší neopakovatelný

Více

OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU. Text na tento týden: Oz 1 3. Základní verš. Hlavní myšlenka. Týden od 16. září do 22. září 2006

OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU. Text na tento týden: Oz 1 3. Základní verš. Hlavní myšlenka. Týden od 16. září do 22. září 2006 Týden od 16. září do 22. září 2006 OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU Text na tento týden: Oz 1 3 Základní verš Hospodin mi řekl: Jdi opět a miluj ženu, milenku jiného, cizoložnici. Právě tak miluje Hospodin

Více

OD PÍSMA K LITERATUE

OD PÍSMA K LITERATUE OD PÍSMA K LITERATUE (PÍSEMNICTVÍ SLOVESNOST LITERATURA) 37. roník filatelistické olympiády pro školní rok 2009/2010 Když lovk zaal mluvit, získal tím základní prostedek pro komunikaci s ostatními. Jenomže

Více

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY. Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Prostjov, Husovo nám. 94

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY. Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Prostjov, Husovo nám. 94 ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Prostjov, Husovo nám. 94 Termín vlastního hodnocení: íjen 2009 2 VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLY V uplynulém dvouletém období naše MŠ testovala a

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

Nebe, Boží nádherný domov

Nebe, Boží nádherný domov Bible pro děti představuje Nebe, Boží nádherný domov Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Lazarus Upravili: Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org 2011 Bible for Children,

Více

DLEŽITÉ. NEPEHLÉDNTE! Šedovlasý muž v montérkách a triku s brýlemi na špice nosu sedí na zemi, špikou jazyka samým soustedním kmitaje ze strany na

DLEŽITÉ. NEPEHLÉDNTE! Šedovlasý muž v montérkách a triku s brýlemi na špice nosu sedí na zemi, špikou jazyka samým soustedním kmitaje ze strany na DLEŽITÉ. NEPEHLÉDNTE! Šedovlasý muž v montérkách a triku s brýlemi na špice nosu sedí na zemi, špikou jazyka samým soustedním kmitaje ze strany na stranu, vrtá do deva. Takhle úaduje josefovský starosta

Více

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni 1 Vršovice 1.5.2011 Pozdrav: Milé sestry, milí bratři, milé děti, všechny vás vítám na naší společné bohoslužbě. Na setkání, kde smíme naslouchat Božímu slovu, těšit se z Božího pozvání a děkovat za ně.

Více

5 OVOCE DUCHA JE TRPĚLIVOST. Texty na tento týden: Ex 34,6; Ef 4,1.2; 2 Tm 4,2; Gn 6,3; Jk 1,2 4

5 OVOCE DUCHA JE TRPĚLIVOST. Texty na tento týden: Ex 34,6; Ef 4,1.2; 2 Tm 4,2; Gn 6,3; Jk 1,2 4 Týden od 24. do 30. ledna 2010 5 OVOCE DUCHA JE TRPĚLIVOST Texty na tento týden: Ex 34,6; Ef 4,1.2; 2 Tm 4,2; Gn 6,3; Jk 1,2 4 Základní verš Potřebujete však vytrvalost, abyste splnili Boží vůli a dosáhli

Více

25. prosince: Slavnost Naroz. Páně - v noci B

25. prosince: Slavnost Naroz. Páně - v noci B 25. prosince: Slavnost Naroz. Páně - v noci B VSTUPNÍ ANTIFONA Srov. Iz 40,5 Pán mi řekl: Ty jsi můj Syn, já jsem tě dnes zplodil. Nebo: Radujte se všichni v Pánu, protože se nám narodil Spasitel. Dnes

Více

Statistická analýza volebních výsledk

Statistická analýza volebních výsledk Statistická analýza volebních výsledk Volby do PSP R 2006 Josef Myslín 1 Obsah 1 Obsah...2 2 Úvod...3 1 Zdrojová data...4 1.1 Procentuální podpora jednotlivých parlamentních stran...4 1.2 Údaje o nezamstnanosti...4

Více

Kázání Prázdné a plné sítě Neděle 13.2.2011. Lk 5

Kázání Prázdné a plné sítě Neděle 13.2.2011. Lk 5 Kázání Prázdné a plné sítě Neděle 13.2.2011 Lk 5 1Jednou se na něj lidé tlačili, aby slyšeli Boží slovo, a on stál u břehu jezera Genezaretského; 2tu uviděl, že u břehu jsou dvě lodi. Rybáři z nich vystoupili

Více

Jihoeská univerzita v eských Budjovicích. Teologická fakulta. Katedra praktické teologie. Bakaláská práce ROZVOD A RODINA PO ROZVODU

Jihoeská univerzita v eských Budjovicích. Teologická fakulta. Katedra praktické teologie. Bakaláská práce ROZVOD A RODINA PO ROZVODU Jihoeská univerzita v eských Budjovicích Teologická fakulta Katedra praktické teologie Bakaláská práce ROZVOD A RODINA PO ROZVODU FENOMÉN ROZVEDENÁ ŽENA SAMOŽIVITELKA Vedoucí bakaláské práce: Mgr. Jana

Více

Bůh povznese Josefaotroka

Bůh povznese Josefaotroka Bible pro děti představuje Bůh povznese Josefaotroka Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: M. Maillot; Lazarus Upravili: M. Maillot; Sarah S. Přeložila: Majka Alcantar Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

Masarykova univerzita. Fakulta sportovních studií MANAGEMENT UTKÁNÍ. technika ízení utkání v ledním hokeji. Ing. Vladimír Mana

Masarykova univerzita. Fakulta sportovních studií MANAGEMENT UTKÁNÍ. technika ízení utkání v ledním hokeji. Ing. Vladimír Mana Masarykova univerzita Fakulta sportovních studií MANAGEMENT UTKÁNÍ technika ízení utkání v ledním hokeji Ing. Vladimír Mana Brno 2013 Tvorba a tisk tohoto studijního materiálu byly financovány z Operačního

Více

Kokoínsko - okolí Úštku by Igor

Kokoínsko - okolí Úštku by Igor Kokoínsko - okolí Úštku by Igor Kokoínsko - okolí Úštku od domova cca 145 km pátek: camp Chmela; prohlídka Úštku sobota: Helfenburk, Kalvarie v Ostré,... pespat na parkovišti u Ostré nedle: cyklovýlet

Více

KDO JE JEŽÍŠ KRISTUS?

KDO JE JEŽÍŠ KRISTUS? KDO JE JEŽÍŠ KRISTUS? JIÍ PODSEDNÍK (Tursko, bezen 2008) Chtl bych dnes pokraovat v tom, co jsem ve stedu zaal. íkal jsem, že Ježíš Kristus se ve Starém zákon objevuje mnohokrát, že je Bohem nejen Nového,

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA. za rok 2002. ZO SOP Tuláci

VÝRONÍ ZPRÁVA. za rok 2002. ZO SOP Tuláci VÝRONÍ ZPRÁVA za rok 2002 ZO SOP Tuláci eský svaz ochránc! p#írody SO P eský svaz ochránc p írody se snaží p sobit na ob any v duchu odpov dnosti za p írodu a životní prost edí. Vede své leny k úct a lásce

Více

poznejbibli Princ biblické studie pro mladé

poznejbibli Princ biblické studie pro mladé Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: poznejbibli biblické studie pro mladé Vedoucí skupiny: LEKCE 1: Mojžíš Princ Další doporučená čtení: Numeri 26,58-59 Skutky 7, 17-29 Přečti si:

Více

Duchovní služba ve věznicích

Duchovní služba ve věznicích Duchovní služba ve věznicích Obsah 1. ÚVOD... 3 2. VZNIK DUCHOVNÍ SLUŽBY... 3 3. POSLÁNÍ, SMYSL A VÝZNAM SLUŽBY... 4 4. ZÁVĚR... 6 2 1. ÚVOD Už před mnoha tisíci lety se považovalo za tělesné milosrdenství,

Více

Odpočinutí v Hospodinu (Heb. 3:7-4:13)

Odpočinutí v Hospodinu (Heb. 3:7-4:13) Odpočinutí v Hospodinu (Heb. 3:7-4:13) - pomodlit se ÚČEL KÁZÁNÍ: Nalézat odpočinutí v Hospodinu na každý den a ve všech oblastech našeho života. HOMILETICKÁ MYŠLENKA: Opravdové odpočinutí nalezne člověk

Více

Studna tří bratří: Ježíš Kristus včera i dnes je tentýž, i na věky Ježíš Kristus včera...

Studna tří bratří: Ježíš Kristus včera i dnes je tentýž, i na věky Ježíš Kristus včera... Studna tří bratří: Ježíš Kristus včera i dnes je tentýž, i na věky Ježíš Kristus včera... Ježíš Kristus včera i dnes je tentýž, i na věky. (Žd13,8, Nová smlouva, Křesťanská misijní společnost, 1994) Kdy

Více

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce.

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. Já budu jásotem oslavovat Hospodina Máme Bibli? To je úžasná kniha. Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. A já bych hned na začátku

Více

PENÍZE UČEBNICE. (obálka zatím není hotová)

PENÍZE UČEBNICE. (obálka zatím není hotová) PENÍZE UČEBNICE (obálka zatím není hotová) Symboly pro práci: Otázky na závr každé kapitoly Kuba, prvodce a komentátor Úspšné ukonení kapitoly Shrnutí kapitoly, nejdležitjší informace Peníze, uebnice pedmtu

Více

CO ZNAMENÁ SLOUŽIT BOHU

CO ZNAMENÁ SLOUŽIT BOHU CO ZNAMENÁ SLOUŽIT BOHU MARTIN HLOSKA (Tursko, únor 2009) Velmi m oslovila chvála, ve které jsme zpívali: stvo ve mn srdce isté, já ti chci dnes sloužit. Nebo lépe slovensky: Stvor vo mne, Pane, srdce

Více

Titul: TV_1303_Duchovné praktikovanie a úprimnosť pomáhajú planéte_iii Zdravím, Mistryně! (Ahoj.) Ano?

Titul: TV_1303_Duchovné praktikovanie a úprimnosť pomáhajú planéte_iii Zdravím, Mistryně! (Ahoj.) Ano? Zdravím, Mistryně! (Ahoj.) Ano? Dělám to teď dobře. Velice ráda Vás vidím! Já také, drahá, já také. Jste tak hezká! A toto je moje tchýně. Och, ano? Celá rodina je tady, dobrá! Dobrá, zpět k vaší poezii.

Více

Píseň: 176 Někdo mě vede za ruku

Píseň: 176 Někdo mě vede za ruku 1 Vršovice 6.3.2011 Pozdrav: Milé děti, milé sestry, milí bratři, vítám vás na bohoslužbách v Neděli masopustní a zdravím vás apoštolským pozdravem: Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží a přítomnost

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA LUHAOVICE. 1/1999. O místních záležitostech veejného poádku

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA LUHAOVICE. 1/1999. O místních záležitostech veejného poádku OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA LUHAOVICE. 1/1999 O místních záležitostech veejného poádku Mstské zastupitelstvo v Luhaovicích schválilo dne 9. 6.1999 v souladu s ustanovením 14, odst. 1, písm. i), 16, odst.

Více

Závrená práce. Obsah. Stáž KAM Malenovice. Knowhow Tensingového vedoucího. Knowhow Tensingového vedoucího Jií Folta

Závrená práce. Obsah. Stáž KAM Malenovice. Knowhow Tensingového vedoucího. Knowhow Tensingového vedoucího Jií Folta Stáž KAM Malenovice Závrená práce Knowhow Tensingového vedoucího Obsah K emu mi to je?...3 Výzvy a Povzbuzování...4 Síla pozitivního oekávání...5 Titanic...5 Umní zptné vazby...7 Aktivní naslouchání...7

Více

JEŽÍŠOVY ZÁZRAKY Ježíš nebyl jen učitel, který vykládal nádherná podobenství, ale dělal také mnoho zázraků. Ježíšovo učení bylo tak vznešené a božské, že takové věci mohl učit jenom Bůh. Aby však všichni

Více

Od pijetí k promoci. aneb. Jak úspšn vystudovat FPE

Od pijetí k promoci. aneb. Jak úspšn vystudovat FPE Od pijetí k promoci aneb Jak úspšn vystudovat FPE Na co by neml zapomenout student 1. roníku Pedpokladem úspšného studia je krom píle pi samotném studiu i respektování Studijního a zkušebního ádu fakult

Více

Lekce. 1. I. Úvod. Kontrolní otázky a cviení k 1. lekci

Lekce. 1. I. Úvod. Kontrolní otázky a cviení k 1. lekci Lekce. 1 Úvod do problematiky právní odpovdnosti ve zdravotnictví I. Úvod II. Orientace ve zdravotnických pedpisech III. Základní výkladová pravidla IV. Vybrané právní pedpisy V. Druhy právní odpovdnosti

Více

neděle 18. (5.) října 2015

neděle 18. (5.) října 2015 neděle 18. (5.) října 2015 Otázky na opakování 1. Učí nás Pán Ježíš milovat jenom své přátele? 2. Co je to modlitba? 3. Proč nám někdy Bůh hned nesplní vše za co Ho 4. v modlitbě prosíme? 5. Uveďte konkrétní

Více

Sociální služby Vsetín, píspvková organizace Záviše Kalandry 1353, 755 01 Vsetín. D o m á c í á d. Domova se zvláštním režimem Podlesí

Sociální služby Vsetín, píspvková organizace Záviše Kalandry 1353, 755 01 Vsetín. D o m á c í á d. Domova se zvláštním režimem Podlesí Sociální služby Vsetín, píspvková organizace Záviše Kalandry 1353, 755 01 Vsetín D o m á c í á d Domova se zvláštním režimem Podlesí.j.: SSV 103/2010 Obsah lánek: l. I. l. II. l. III. l. IV. l. V. l. VI.

Více

Slovo dětem: Píseň ze Svítá:

Slovo dětem: Píseň ze Svítá: 1 Vršovice 5.12.2010 Pozdrav: Milé děti, milé sestry, milí bratři, vítám vás na bohoslužbách v 2. neděli adventní, při kterých bude pokřtěna Viktorka Venclů a zdravím vás apoštolským pozdravem: Milost

Více

Díkčinění 2015. Libiš. Farní sbor Českobratrské církve evangelické

Díkčinění 2015. Libiš. Farní sbor Českobratrské církve evangelické Farní sbor Českobratrské církve evangelické Libiš Kazatelská stanice Kostelec nad Labem Díkčinění 2015 Člověk, jehož dny jsou jako tráva, rozkvétá jak polní kvítí; sotva ho ovane vítr, už tu není, už se

Více

EVANGELIUM KRISTOVO MARTIN KLUSO. (konference eská republika, srpen 2000)

EVANGELIUM KRISTOVO MARTIN KLUSO. (konference eská republika, srpen 2000) EVANGELIUM KRISTOVO MARTIN KLUSO (konference eská republika, srpen 2000) Mám dnes na srdci, abychom spolen tak trochu probhli Biblí od zaátku až do konce. Už nkolik dní tady na konferenci mluvíme o Božích

Více

!"# $%&"' ((&) * " " +&12* 3& "&# # # 1 (#1 4,(( (,'&"/&* 5672* 8& # "(# 9".& "'#": %*! "* 0", (; ( '( &" -1 4* < 4 ( " -. "

!# $%&' ((&) *   +&12* 3& &# # # 1 (#1 4,(( (,'&/&* 5672* 8& # (# 9.& '#: %*! * 0, (; ( '( & -1 4* < 4 (  -. 2 Informace Msíník o farnosti farnosti sv. Bartolomje 4 2006!" $%&"' ((&) * +"','*! ("( -".!"/"0'-( " " +&12* 3& "& 1 (1 4,(( (,'&"/&* 5672* 8& "( 9".& "'": %*! "* 0", (; ( '( &" -1 4* < 4 ( " -. " '",'

Více

KEST DO KRISTA III MARTIN KLUSO. (Tursko, ervenec 2008)

KEST DO KRISTA III MARTIN KLUSO. (Tursko, ervenec 2008) KEST DO KRISTA III MARTIN KLUSO (Tursko, ervenec 2008) Bratr Jirka hovoil o tom, že jsou uritá období, ve kterých pichází Boží slovo na stejné téma. Nemám problém to opakovat. Nevím, že jedno slovo opakujeme

Více

1. Ujištění o spasení

1. Ujištění o spasení 1. Ujištění o spasení A to je to svědectví: Bůh nám dal věčný život a ten život je v jeho Synu. Kdo má Syna, má život; kdo nemá Syna Božího, ten život nemá. (1J 5,11-12) Kdo dává věčný život? Kde nalezneme

Více

Botas Vysoina cup 2006

Botas Vysoina cup 2006 Vítáme Vás na trnáctém roníku vícedenních závod Botas Vysoina Cup 2006. Letošní Botas je situován opt do typicky vysoinského terénu. Doufáme, že si všichni pijdete na své a budete spokojeni. Poadatelé

Více

POVAHA ORLA BILL BRITTON

POVAHA ORLA BILL BRITTON POVAHA ORLA BILL BRITTON Bouková mrana se zlovstn valila pes Western Hills, když vtom blesk proal oblohu. Dole v syt zeleném údolí sedli u stodoly dva ptáci. Zdánliv sob podobní, ve skutenosti však rozdílní

Více

Yahova Láska k homosexuálům

Yahova Láska k homosexuálům Yahova Láska k homosexuálům Nejkrásnější slova, která kdy dolehla k lidskému sluchu, jsou slova Yahushui vyřčená k ženě, která byla nachytána při cizoložství: Aniž já tebe odsuzuji. Jdiž a nehřeš více.

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

PRONÁSLEDOVÁNÍ CORRIE TEN BOOM (1974)

PRONÁSLEDOVÁNÍ CORRIE TEN BOOM (1974) PRONÁSLEDOVÁNÍ CORRIE TEN BOOM (1974) Svt je smrteln nemocný. Umírá... Velký Léka již podepsal úmrtní list. Pesto mají kesané ped sebou velké dílo. Mají být potoky živé vody, zdroji slitování pro ty, kteí

Více

Kategorie C 2. kolo Nehemjáš kviz

Kategorie C 2. kolo Nehemjáš kviz 2. kolo Nehemjáš kviz 1) Po 3 dnech pobytu v Jeruzalémě se Nehemjáš vydal na obhlídku města. Vyjel a) v noci b) na svém věrném velbloudovi c) po obědě a vyjel s celým průvodem Neh 2, 12 2) Kolik lidí bylo

Více

Slovo víry 08/2015. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8

Slovo víry 08/2015. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Slovo víry 08/2015 A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Právě máte v rukou další číslo netradičního, slovem, duchem a mocí nabitého, internetového časopisu, na jehož tvorbě se můžete podílet

Více

Cílevdomý pracovník. napsal Daniel Nosek

Cílevdomý pracovník. napsal Daniel Nosek napsal Daniel Nosek Pedmluva Jako malý kluk navštvoval pan Yabuuchi [ti: jabui] s kamarády klub mladých technik. Ml tak píležitost poznat blíže elektrické obvody, jejich návrh a oživení. Svt elektroniky

Více

1/8/2007 MSÍNÍK FARNOSTÍ LAŠKOV, PEMYSLOVICE, ECHY POD KOSÍEM # $ % " & &"'(() *! ! " # P. Janusz Łomzik

1/8/2007 MSÍNÍK FARNOSTÍ LAŠKOV, PEMYSLOVICE, ECHY POD KOSÍEM # $ %  & &'(() *! !  # P. Janusz Łomzik 1/8/2007 MSÍNÍK FARNOSTÍ LAŠKOV, PEMYSLOVICE, ECHY POD KOSÍEM! " # # $ % " & &"'(() *! P. Janusz Łomzik "*+ "",!!" #$ %&' (!' ) &* +#, -.!!" $ / $- 0 &0!# 1' 2*$"&$$$ "' '' $&&- '!' '-$& "$*'&*&**" * "

Více