Směrnice pro řízení ke jmenování profesorem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Směrnice pro řízení ke jmenování profesorem"

Transkript

1 Směrnice pro řízení ke jmenování profesorem Řízená kopie č: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1

2 OBSAH 1. Všeobecná ustanovení Cíl a účel dokumentu Oblast platnosti Definice zkratek a pojmů Pojmy Seznam zkratek Pravomoc a odpovědnost Popis Přijímání žádostí na zahájení řízení ke jmenování profesorem Jmenování hodnotící komise Návrh hodnotící komise Profesorská přednáška na VR FAST Projednání návrhu na VR VŠB Jmenování profesorem Související dokumenty Seznam příloh Doklady, kterými uchazeč prokazuje svou tvůrčí, vědeckou a inženýrskou činnost a jejich uznání odbornou veřejností při zahájení řízení ke jmenování profesorem ( Formální posouzení podkladů pro zahájení řízení ke jmenování profesorem Návrh na zahájení řízení ke jmenování profesorem v oboru Kvantifikovaná kritéria FAST VŠB-TU Ostrava pro řízení ke jmenování profesorem Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 2

3 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1.1. CÍL A ÚČEL DOKUMENTU Účelem této směrnice je stanovit dokumentované postupy pro způsob administrativy řízení ke jmenování profesorem na Fakultě stavební, VŠB-TU Ostrava. Tato organizační norma stanovuje postupy, pravomoci a odpovědnosti pro: zahájení řízení ke jmenování profesorem, jmenování hodnotící komise, návrh hodnotící komise, profesorská přednáška na VR FAST, projednání návrhu na VR VŠB-TUO, jmenování prezidentem republiky (externí proces). Cílem je zajistit, aby postup při administrativě a zajišťování řízení ke jmenování profesorem byl jednotný a v souladu s touto směrnicí OBLAST PLATNOSTI Směrnice je závazná pro všechny útvary a zaměstnance Fakulty stavební VŠB-TU Ostrava DEFINICE ZKRATEK A POJMŮ Pojmy Řízení pro jmenování profesorem prokazuje pedagogickou a vědeckou kvalifikaci uchazeče, který je význačnou a uznávanou vědeckou osobností ve svém oboru. Vědecká rada fakulty: Hodnotící komise: schvaluje členy hodnotící komise. Po přednášce a rozpravě se v tajném hlasování usnáší na návrhu, zda má řízení ke jmenování profesorem pokračovat na zasedání Vědecké rady VŠB-TU Ostrava. posoudí kvalifikaci uchazeče a tajným hlasováním se usnese na návrhu, zda má uchazeč pokračovat v řízení ke jmenování profesorem Seznam zkratek FAST VR FAST HK Řád Fakulta stavební VŠB-TU Ostrava Vědecká rada Fakulty stavební hodnotící komise. Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem (TUO_LEG_99_002) PRAVOMOC A ODPOVĚDNOST Děkan odpovídá za proces jako celek, za popis procesu, za delegování odpovědnosti za dílčí činnost v rámci procesu, odpovídá za definování kritérií (metrik) pro hodnocení výkonnosti procesu a za provedení analýzy rizik procesu. Pracovnice Útvaru pro vědu a výzkum FAST zajišťuje všechny administrativní a organizační práce spojené s jmenovacím řízení. Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 3

4 2. POPIS 2.1. PŘIJÍMÁNÍ ŽÁDOSTÍ NA ZAHÁJENÍ JMENOVACÍHO ŘÍZENÍ 1. Uchazeč odevzdá děkanovi: písemnou žádost adresovanou děkanovi FAST o zahájení řízení ke jmenování profesorem, podpořenou alespoň dvěma písemnými stanovisky profesorů téhož nebo příbuzného oboru. V žádosti uvede obor, ve kterém žádá o jmenování. Návrh na zahájení řízení ke jmenování profesorem může podat Vědecké radě FAST i děkan nebo rektor, rovněž tak z vlastního podnětu i VR FAST, Návrh na zahájení řízení ke jmenování profesorem (Příloha č. 1), podrobný strukturovaný materiál, obsahující základní údaje o uchazeči a jeho kvalifikaci, doložené životopisem, kopiemi dokladů o získání vysokoškolského vzdělání, vědeckých hodností a akademických titulů získaných na VŠB-TUO (pro uchazeče mimo VŠB-TUO musí být kopie ověřené), přehled tvůrčí, vědecké a inženýrské činnosti a jejich uznání odbornou veřejností, 2 Řádu, potvrzené vedoucím pracoviště (Doklady, kterými uchazeč prokazuje svou tvůrčí, vědeckou a inženýrskou činnost a jejich uznání odbornou veřejností při zahájení řízení ke jmenování profesorem, jmenovaci-rizeni), přehled a výsledky pedagogické činnosti, 3 a 4 Řádu, potvrzené vedoucím pracovištěm, a doloží další odborné, řídící a organizační schopnosti a další případná doporučující vyjádření, seznam absolvovaných vědeckých a odborných stáží, 10 vybraných publikací dle vlastního uvážení, 2 originál životopisu uchazeče zahrnující přehled o odborné a pedagogické činnosti (datum musí být shodné s datem podání žádosti, originální podpis), (MŠMT, FAST), 2 seznam vědeckých a odborných prací a doklady osvědčující tvůrčí a inženýrskou činnost a jejich uznání odbornou veřejností podle 2 Řádu ve struktuře a provedení, která se dává do knižních publikací, seznam ohlasů prací, s originálním podpisem (datum musí být shodné s datem podání žádosti, max. 20 stran), NESVÁZANÉ, doklady osvědčující odborné, řídící a organizační schopnosti podle 5 Řádu VŠB-TUO, kvantifikovaná kritéria FAST VŠB-TU pro jmenování profesorem/docentem (Příloha č. 2), doložené bodované výsledky výzkumu (dle Metodiky hodnocení vyd. Úřadem vlády pro VaVI). 2. Parafované doklady k návrhu řízení ke jmenování profesorem děkan předá pracovnici Útvaru pro vědu a výzkum. 3. Proděkan pro VV prostřednictvím Komise pro posouzení žádosti o habilitačním řízení a jmenování profesorem (jmenovaná děkanem) provede kontrolu úplnosti, vhodnosti a správnosti předložených materiálů. Posuzuje, zda všechny podklady jsou v souladu se zákonem č.111/1998 Sb. a interním předpisem Řád (Příloha č. 0), 4. Proděkan pro VV v kolegiu děkana projedná návrh, děkan rozhodne o zahájení řízení. Písemně informuje uchazeče o zahájení řízení ke jmenování profesorem (s příp. požadavkem na doplnění či úpravu podkladových materiálů) (Příloha č. 3), nebo nezahájení řízení s uvedením důvodů (Příloha č. 3a). Projednání návrhu je součástí zápisu z KD, 5. Děkan s kolegiem děkana projedná návrh na zahájení řízení ke jmenování profesorem a ve spolupráci s příslušnými odborníky oboru jmenování sestaví návrh složení pětičlenné hodnotící komise (zápis z KD). HK se skládá z profesorů a docentů a dalších významných představitelů daného nebo příbuzného oboru. Předsedou musí být profesor a nejméně 3 členové musí být odborníci z jiného pracoviště, než z vysoké školy, na které se řízení ke jmenování profesorem koná. Součástí návrhu členů komise jsou údaje o pracovišti, funkci a odborném zaměření navrhovaných. Předpokládaný předseda HK ve spolupráci s uchazečem vypracuje dvoustránkový (1 list) strukturovaný přehledový materiál (údaje o kvalifikaci, přehled praxe, významné výsledky tvůrčí, vědecké a inženýrské činnosti a jejich uznání odbornou veřejností a výsledky pedagogické činnosti a odborné, řídící a organizační schopnosti uchazeče) s názvem Návrh na zahájení řízení ke jmenování profesorem ( Příloha č. 1), podepisuje děkan. Součástí je návrh složení hodnotící ko- Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 4

5 mise. Zahájení řízení ke jmenování profesorem je projednáno děkanem v kolegiu rektora (20) (zápis z kolegia rektora) JMENOVÁNÍ HODNOTÍCÍ KOMISE Útvar pro VV FAST VŠB-TUO připraví podklady pro jednání Vědecké rady FAST: Návrh na zahájení řízení včetně návrhu hodnotící komise (Příloha č. 4), hlasovací lístky pro schválení hodnotící komise (Příloha č. 5), protokol o hlasování (Příloha č. 6). Po projednání návrhu ve VR FAST Útvar pro VV FAST: vypracuje formulář Zveřejnění údajů o řízení ke jmenování profesorem (Příloha č. 7a,b,c) (elektronicky zaslat vedoucímu personálního odd.), zašle prostřednictvím vedoucího personálního odd. rektorovi (Příloha č. 8), kopie zůstane na Útvaru VV fakulty, připraví k podpisu jmenovací dopisy pro předsedu a členy HK. Podepsané dopisy odešle spolu s materiály, které uchazeč předložil (Příloha č. 9, 10), připraví oznámení děkana o zahájení řízení na úřední desku a stránky www (Příloha č. 11) NÁVRH HODNOTÍCÍ KOMISE Předseda hodnotící komise určí termín jednání hodnotící komise. Předseda HK, případně Útvar pro VV FAST, zašle pozvánku na jednání HK. Útvar pro VV pro jednání HK připraví: zúčtovací doklad (Příloha č. 12), pro účast cizinců na jednání informaci o nástupu a ukončení zaměstnání (Příloha Xa, b). (Vyplňuje se trojmo, na osobní odd. se posílají obě informace zároveň), hlasovací lístek komise (Příloha č. 14). Hodnotící komise po prostudování písemných materiálů uchazeče za přítomnosti nejméně tří svých členů posoudí na své schůzi vědeckou kvalifikaci uchazeče pro daný obor, jeho pedagogickou praxi a odborné, řídící organizační schopnosti. Nepřítomní členové dodají své stanovisko písemně. Hodnotící komise se tajným hlasováním usnese na návrhu, zda uchazeč má být jmenován profesorem. Pokud se schůze hodnotící komise výjimečně neúčastní všech 5 členů, vloží každý přítomný člen komise svůj upravený hlasovací lístek do samostatné obálky označené pouze jménem uchazeče, tuto obálku zalepí a předá pracovníku Útvaru pro vědeckou a výzkumnou činnost. Nepřítomnému členu hodnotící komise je zaslán hlasovací lístek spolu se stejnou obálkou, jaké obdrželi přítomní členové komise. Nepřítomný člen komise zašle zalepenou obálku s upraveným hlasovacím lístkem vloženou do další obálky na Útvar pro VaV fakulty. Po shromáždění obálek a zkontrolování jejich neporušenosti budou obálky za přítomnosti nejméně tří členů hodnotící komise otevřeny a určen výsledek hlasování. V případě potřeby předseda po projednání s děkanem stanoví další profesory, kteří budou požádáni o písemná stanoviska (Příloha č. 13). Tajným hlasováním se HK usnese na návrhu, zda uchazeč má být jmenován profesorem. Nezíská-li návrh na jmenování většinu hlasu všech členů HK, platí, že HK doporučuje řízení ke jmenování zastavit. Stanovisko přednese předseda nebo jím pověřený člen HK následně na jednání VR FAST. Předseda HK odevzdá na útvar VV v dostatečném předstihu před zasedáním VR FAST materiály předložené uchazečem, stanoviska profesorů, stanovisko hodnotící komise ke jmenování profesorem s názvem inaugurační přednášky (2x originál) a protokol o tajném hlasování HK (Příloha č. 13, 15, 16). Proděkan pro VV projedná na kolegiu děkana s děkanem termín inaugurační přednášky na VR FAST (Zápis z KD). Útvar pro VV: převezme od předsedy HK všechny materiály ke jmenování profesorem (návrh na jmenování a protokol o hlasování HK, Stanovisko hodnotící komise (2x originál), v případě zastavení řízení ke jmenování připraví k podpisu děkana dopis uchazeči s vrácením všech materiálů (Příloha č. 17a), připraví a po podpisu děkana rozešle pozvání uchazeči (Příloha č. 17), předsedovi (Příloha č. 18) a členům HK (Příloha č. 19), případně při zpracování stanoviska ke jmenování profesorem Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 5

6 vyzvanými profesory, pozvání těchto profesorů (Příloha č. 20) na VR FAST. Spolu s pozvánkou na jednání zašle všem členům VR FAST 1 výtisk tezí inaugurační práce uchazeče, k jednání VR FAST připraví návrh na pokračování řízení ke jmenování profesorem (Příloha č. 21), scénář (Příloha č. 22), prezenční listinu HK (Příloha č. 23), diskusní lístky (Příloha č. 24), formulář hodnocení habilitační přednášky (Příloha č. 25), hlasovací lístek (Příloha č. 26), protokol o hlasování (Příloha č. 27), připraví oznámení o termínu a místě inaugurační přednášky na úřední desce a na stránkách www (Příloha č. 28), Uchazeč: na jednání VR FAST předkládá alespoň 10 nejvýznamnějších prací dle vlastního uvážení, na útvar VV dodá nejméně 1 měsíc před konání VR FAST 90 ks výtisků tezí své inaugurační přednášky PROFESORSKÁ PŘEDNÁŠKA NA VR FAST Řízení ke jmenování profesorem na VR FAST probíhá podle schéma (Příloha č. 22): 1. Inaugurační přednáška. Uchazeč zde prezentuje výsledky své vědecké, tvůrčí a pedagogické práce, svůj příspěvek k rozvoji oboru a předloží koncepci vědecké a tvůrčí práce a výuky v oboru, 2. Řízená odborná diskuse, 3. Přednesení návrhu hodnotící komise, 4. Závěrečná rozprava na neveřejném zasedání VR, 5. Tajné hlasování o výsledku řízení ke jmenování profesorem. Nezíská-li návrh potřebnou většinu hlasů všech členů VR, řízení se zastavuje. (VŠ zákon se k hlasování dále nevyjadřuje), 6. Vyhlášení výsledků řízení ke jmenování profesorem (zápis z VR FAST). Útvar pro VV: připraví návrh na jmenování profesorem pro jednání VR VŠB-TU Ostrava (Příloha č. 30), ve spolupráci s předsedou HK vypracuje návrh na jmenování profesorem pro MŠMT (Příloha č. 31), V případě ukončení řízení oznámí tuto skutečnost uchazeči (Příloha č. 29), připraví dopis rektorovi (Příloha č. 32) s přílohou č. 30 k podpisu děkanovi, připraví zveřejnění výsledku jmenovacího řízení na VR FAST na úřední desce a webových stránkách fakulty (Příloha č. 34), zajistí uhrazení všech závazků vůči členům hodnotící komise (cestovní náhrady apod.), zúčtovací doklad (Příloha č. 12), pro účast cizinců na jednání informaci o nástupu a ukončení zaměstnání (Příloha Xa, b). (Vyplňuje se trojmo, na osobní odd. se posílají obě informace zároveň), archivuje všechny materiály z řízení pro jmenování profesorem PROJEDNÁNÍ NÁVRHU NA VR VŠB-TUO Děkan fakulty informuje rektora (Příloha č. 32) o výsledku jmenovacího řízení na fakultě a požádá o stanovení termínu projednání návrhu ve VR VŠB-TUO. Útvar VV Fakulty stavební 1. předá vedoucímu personálního odd. (Ing. S. Nechvíle) podklady pro jmenovací řízení na VR VŠB-TUO (Příloha č. 35): Návrh na jmenování profesorem, (Příloha č. 31, zaslat také elektronicky), doplněné Zveřejnění údajů, (Příloha 7b, c, zaslat také elektronicky), Stanovisko hodnotící komise (2x),(Příloha č. 16), požadavek MŠMT, životopis zahrnující přehled odborné a pedagogické činnosti uchazeče (2x), seznam vědecké činnosti uchazeče, NESVÁZANÝ (1x), 2. Na odd. Věda, výzkum a zahraniční spolupráce ve VV 931 (Ing. W. Melecký), předá (Příloha č. 36): hlasovací lístky, (Příloha č. 33), téze inaugurační přednášky (50 ks), Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 6

7 návrh na pokračování řízení ke jmenování profesorem na Vědecké radě VŠB-TU Ostrava (Příloha č. 30), 3. ověří, zda jsou všechny materiály v pořádku JMENOVÁNÍ PROFESOREM Jmenování profesorem je externí proces, zajišťuje MŠMT a Kancelář prezidenta ČR. Tato směrnice nabývá účinnosti dnem 1. června 2010 V Ostravě dne 2. května 2011 prof. Ing. Darja Kubečková Skulinová, Ph.D. děkanka Fakulty stavební 3. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY Zákon č. 111/1998 Sb. O vysokých školách ve znění dalších předpisů (Zákon o vysokých školách). Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem na VŠB-TUO, TUO_LEG_99_002. Seznam oborů pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem, TUO_LEG_06_002. P1.6 Řízení ke jmenování profesorem, Popis procesu, TUO_PPR_08_ SEZNAM PŘÍLOH Doklady, kterými uchazeč prokazuje svou tvůrčí, vědeckou a inženýrskou činnost a jejich uznání odbornou veřejností při zahájení řízení ke jmenování profesorem Příloha č. 0 Zápis komise pro formální posouzení podkladů uchazeče Příloha č. 1 Návrh na zahájení řízení ke jmenování profesorem Příloha č. 2 Kvantifikovaná kritéria FAST VŠB-TU Ostrava pro jmenování profesorem Příloha č. 3 Oznámení o zahájení řízení ke jmenování profesorem Příloha č. 3a Vrácení materiálů k návrhu na zahájení řízení ke jmenování profesorem Příloha č. 4 Návrh na zahájení řízení ke jmenování profesorem pro VR FAST Příloha č. 5 Hlasovací lístek pro souhlas členů VR se složením hodnotící komise Příloha č. 6 Protokol o hlasování ke složení hodnotící komise Příloha č. 7a,b,c Zveřejňování údajů o řízení ke jmenování profesorem Příloha č. 8 Dopis rektorovi o zahájení řízení ke jmenování profesorem Příloha č. 9 Jmenování předsedou hodnotící komise Příloha č. 10 Jmenování členem hodnotící komise Příloha č. 11 Oznámení děkana o zahájení řízení ke jmenování profesorem (ÚD + www) Příloha č. 12 Zúčtovací doklad Příloha č. 13 Žádost o vypracování odborného stanoviska Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 7

8 Příloha č. 14 Hlasovací lístek hodnotící komise Příloha č. 15 Návrh zápisu z jednání hodnotící komise Příloha č. 16 Stanovisko hodnotící komise k jmenování profesorem Příloha č. 17 Pozvání uchazeče na jednání VR FAST Příloha č. 17a Oznámení uchazeči o zastavení řízení Příloha č. 18 Pozvání předsedy HK na jednání VR FAST Příloha č. 19 Pozvání členů HK na jednání VR FAST Příloha č. 20 Pozvání autorů odborného stanoviska na jednání VR FAST Příloha č. 21 Návrh na pokračování řízení ke jmenování profesorem na VR FAST Příloha č. 22 Schéma řízení ke jmenování profesorem na VR FAST Příloha č. 23 Presenční listina Příloha č. 24 Diskusní lístek Příloha č. 25 Hodnocení přednášky Příloha č. 26 Hlasovací lístek Příloha č. 27 Protokol o hlasování Příloha č. 28 Oznámení děkana na ÚD a www o pokračování řízení ke jmenování profesorem na VR FAST Příloha č. 29 Oznámení uchazeči o ukončení řízení Příloha č. 30 Návrh na jmenování profesorem pro jednání VR VŠB-TUO Příloha č. 31 Návrh na jmenování pro MŠMT Příloha č. 32 Návrh rektorovi na jmenování profesorem Příloha č. 33 Hlasovací lístek pro jednání VR VŠB-TUO Příloha č. 34 Oznámení děkana o výsledku řízení ke jmenování profesorem na FAST Příloha č. 35 Předání materiálu k řízení na osobní oddělení Příloha č. 36 Předání materiálu k řízení na odd. 931 Příloha Xa, b Karty cizinců Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 8

9 5. DOKLADY, KTERÝMI UCHAZEČ PROKAZUJE SVOU TVŮRČÍ, VĚDEC- KOU A INŽENÝRSKOU ČINNOST A JEJICH UZNÁNÍ ODBORNOU VEŘEJ- NOSTÍ PŘI ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM ( (1) Žádost o zahájení řízení ke jmenování profesorem, adresovanou děkanovi fakulty (Návrh na zahájení řízení, (2) Doklady předkládané uchazečem při zahájení řízení jsou uvedeny v Řádu habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem (TUO_LEG_99_002). Doklady o VŠ vzdělání a získaných titulech, (ověřené u uchazečů z jiných VŠ), přehled a výsledky vědecko-výzkumné a pedagogické praxe potvrzený vedoucím katedry, doklady o předchozí praxi potvrzené vedoucím pracoviště, 6x (3) Životopis, zahrnující přehled o odborné a pedagogické činnosti uchazeče, 6 (4) Seznam vědeckých a odborných prací s důrazem na práce od jmenování docentem, viz 2),ve struktuře a provedení, která se dává do knižních publikací. Seznam publikací by neměl mít více než 20 stran, datován návrhem na zahájení řízení ke jmenování, 2 originál s podpisem, nesvázané, (5) Kvantifikovaná kritéria FAST VŠB-TU Ostrava pro jmenování profesorem ( Bodové hodnocení slouží jako pomocné hledisko pro hodnotící komisi a pro vědeckou radu a může sloužit též pro autoevaluaci uchazečů před zahájením řízení, (6) Písemná podporující stanoviska dvou profesorů téhož nebo příbuzného oboru v případě, že se řízení nezahajuje na návrh děkana nebo rektora podaný vědecké radě.. Doklady, kterými uchazeč dokládá na základě autoevaluace svou pedagogickou, vědeckou a odbornou úroveň, uznání vědeckou komunitou, organizátorskou a řídící činnost ve vzdělávací a vědecké oblasti jsou: a) Seznam všech podstatných aktivit charakterizujících osobnost uchazeče s průkaznou identifikací, doplněný stručnou charakteristikou nejdůležitějších z nich. Rozhodující není počet aktivit, ale jejich význam (náročnost a význam tvůrčího díla, závažnost vědeckého přínosu, prestižní úroveň publikace apod.). Tyto aktivity jsou uváděny v jednotlivých skupinách v pořadí významností jaké jim uchazeč na základě autoevaluace přikládá. A B Tvůrčí a publikační aktivity: A1 na mezinárodním fóru: monografie v cizím jazyku a spoluautorství na nich, původní příspěvky v recenzovaných publikacích, recenzované příspěvky na konferencích, původní příspěvky v impaktovaných časopisech, nerecenzované publikace a příspěvky na konferencích, ostatní. A2 na národním fóru: monografie v českém jazyku a spoluautorství na nich, původní příspěvky v recenzovaných publikacích, recenzované příspěvky na konferencích, monografie, kapitoly v monografiích, přehledové články, realizovaná díla, do praxe zavedené metody, patenty, průmyslové vzory, významné projekty, výzkumné zprávy, nerecenzované publikace a příspěvky na konferencích, ostatní, minimálně 5 bodovaných výsledků VaV činnosti (Metodika Rady vlády pro VaVI), Uznání odbornou veřejností uchazeč: ohlasy publikací a citace, zejména v SCI ohlasy inženýrských děl v mezinárodním a národním měřítku, Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 9

10 ceny v mezinárodních a národních soutěžích, expertní činnost v zahraničí, významné ocenění tvůrčí práce, členství v prestižních organizacích zahraničních a domácích, v programovém výboru mezinárodní konference, národní konference, získání vědeckého/odborného grantu, členství v poradních orgánech vlády, členství ve vědeckých radách jiných vysokých škol a odborných výborech, členství v habilitačních komisích a v komisích pro jmenování profesorem, recenze, monografie, učebnice, skripta, posudková a expertní činnost, přednášky na jiných vysokých školách. C Pedagogické schopnosti: celkové délky pedagogická praxe, autorství učebnice ve světovém jazyku, autorství učebnice, vysokoškolské příručky, výukových materiálů a programů, audiovizuálních pořadů, účast v mezinárodních studijních programech, zavedení nového oboru nebo předmětu, vybudování laboratoře, získání grantu na pedagogickou problematiku v oboru jmenování, působení ve státnicových komisích, úspěchy vedených studentů účasti ve vědecké výchově vedení úspěšných aspirantů a doktorandů, vedení diplomových prací, D Odborné, řídící a organizační schopnosti: předchozí inženýrské práce a zastávané funkce, vedení významných projektů a inženýrských děl, práce pro průmysl a odběratelskou sféru, vedení katedry, ústavu, akademické funkce na úrovni fakulty, akademické funkce na úrovni školy. b) Fyzicky předložená průřezová a osobnost uchazeče charakterizující díla nebo dokumenty ze seznamu podle čl. 1 odst. 2 písm. a), podávající dostatek informací pro zhodnocení děl. Výběr těchto děl je ponechán na uchazeči, aby na základě autoevaluace předložil díla, která nejlépe dokládají jeho vědeckou a pedagogickou způsobilost. Předkládá se: v profesorském řízení nejméně 10 děl. Alespoň 6 z těchto prací musí být publikováno ve významných mezinárodních časopisech, monografiích, nebo prezentováno na prestižních mezinárodních konferencích a otištěno v recenzovaných sbornících z těchto konferencí, nebo realizováno na mezinárodním fóru. Předpokladem zahájení profesorského řízení je zejména předložení monografické práce, kterou se rozumí rozsáhlejší recenzované vědecké dílo vydané tiskem, které systematicky všestranně a podrobně pojednává o jednom, zpravidla úzce vymezeném tématu. Autor (nebo kolektiv autorů) v něm využívá, syntetizuje a kriticky přehodnocuje doposud známé poznatky a obohacuje je o nové postupy a řešení, která jsou výsledkem vlastní vědecké práce autora (autorů). Vydává-li dílo kolektiv autorů, musí být z monografie zřejmé, která část je dílem uchazeče o jmenování profesorem.. Rozhodující pro posouzení, zda předložené dílo lze považovat za monografii, je stanovisko hodnotící komise pro řízení ke jmenování uchazeče profesorem (komisi schvaluje vědecká rada fakulty) Díla podle odst. 2, písm. b) se předkládají díla podle odst. 2, písm. b) se předkládají v počtu vyhotovení v závislosti na charakteru díla. U všech dokladů je nutno uvést jméno uchazeče, datum a podpis. Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 10

11 6 FORMÁLNÍ POSOUZENÍ PODKLADŮ PRO ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ KE JME- NOVÁNÍ PROFESOREM Uchazeč: Komise pro posouzení žádosti o habilitační řízení a jmenování profesorem, ustavena děkankou Fakultní stavební pro období ve složení: doc. Ing. Petr Janas, CSc. prof. Ing. Radim Čajka, CSc. doc. Ing. František Kuda, CSc. doc. RNDr. Eva Hrubešová, Ph.D. Mgr. Lenka Bayerová formálně posoudila všechny podkladové materiály, zda jsou v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb. ve znění pozdějších předpisů a interním předpisem VŠB-TU Ostrava Řád habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na VŠB-TUO, TUO_LEG_99_002. Výsledek posouzení: Předložené materiály vyhovují požadavkům citovaných předpisů.... V Ostravě dne Příloha č. 0 Zápis komise pro formální posouzení podkladů uchazeče Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 11

12 7. NÁVRH NA ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM V OBORU Osobní údaje: Funkce, pracoviště: Trvalé bydliště: Narozen: Rodné číslo: Národnost: Státní příslušnost: Rodinný stav: Dosažená odbornost: Průběh odborné praxe: Přehled pedagogické praxe: Vědecko-výzkumná činnost - přehled a hodnocení Publikační činnost: - přehled a hodnocení Členství v odborných institucích a organizacích: - přehled Návrh složení komise pro řízení ke jmenování profesorem: (u každého člena uvést: pracoviště, funkci, odborné zaměření) - minimální počet členů: 5 + náhradníci - předseda komise musí být profesor - min. 3 prof. nebo doc. z jiné vysoké školy (ve služebním poměru) - další členové z VŠ a praxe Navržená témata profesorské přednášky: (nejméně 3) prof. Ing. Darja Kubečková Skulinová, Ph.D. děkanka FAST VŠB-TUO V Ostravě dne Příloha č. 1 Návrh na zahájení řízení ke jmenování profesorem Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 12

13 8. KVANTIFIKOVANÁ KRITÉRIA FAST VŠB-TU OSTRAVA PRO ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM Kvantifikovaná kritéria FAST VŠB-TU Ostrava pro řízení ke jmenování profesorem Uchazeč: Katedra: Podpis: Typ aktivity Od ukončení Kvantif. Posledních 10 let Celoživotně docentury koefic. Počet Body Počet Body Počet Body A Tvůrčí a publikační aktivity A1 v mezinárodním měřítku monografie v cizím jazyku a spoluautorství na nich 20 samostatná kapitola v mezinárodní monografii 6 původní příspěvky v recenzovaných publikacích 4 recenzované příspěvky na konferencích 8 původní příspěvky v impaktovaných časopisech 2 nerecenzované publikace a příspěvky na konferencích 1 A2 v domácím měřítku monografie v českém jazyku a spoluautorství na nich 7-12 recenzované příspěvky na konferenci (ve sborníku) 2-4 původní příspěvky v recenzovaných publikacích (článcích) 3 realizovaná díla, do praxe zavedené metody, patenty 10 průmyslové vzory, software 10 nerecenzované publikace a příspěvky na konferencích 1 významné projekty 5 výzkumné zprávy 3 Tvůrčí a publikační aktivity celkem Minimální požadavek: profesor B Uznání odbornou veřejností: ohlasy publikací a citace, zejména v SCI (doložené) 10 ohlasy inženýrských děl v mezinárodním a národním měřítk 8 ceny v mezinárodních a národních soutěžích 5 expertní činnost v zahraničí 8 významné ocenění tvůrčí práce 6-10 členství v prestižních organizacích zahraničních (předseda/člen) 5/3 členství v prestižních organizacích domácích (předseda/člen 3/2 členství v programovém výboru mezinárodní, národní konference 3/1 získání vědeckého/odborného grantu 3-6 získání vědeckého/odborného grantu zahaničního 10-5 členství v poradních orgánech vlády 6 členství ve vědeckých radách jiných VŠ a odborných výborech 2 členství v komisích habilitačních a pro jmenování profesorem 4 recenze, učebnice, skripta 3 monografie 12 posudková a expertní činnost 2 přednášky na jiných vysokých školách 3 Uznání odbornou veřejností celkem Minimální požadavek: profesor Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 13

14 C Pedagogická činnost autorství učebnice ve světovém jazyku 10 autorství učebnice, vysokoškolské příručky v nár. jazyku 8 zavedení nového předmětu v řádném studiu 4 vysokoškolská učebnice 6-10 vysokoškolské skriptum přednášky/cvičení 6 výukové materiály a programy, adiovizuální pořad 3-6 účast v mezinárodních studijních programech 3 zavedení nového oboru nebo předmětu 4 vybudování laboratoře 10 získání grantu na pedagogickou problematiku v oboru habilitace 8 působení ve státnicových komisích 2 úspěch vedených studentů 2 vedení diplomových a bakalářských prací a prací SVOČ 1 úspěšný doktorand nebo aspirant 4 školitel doktorského studia 2 oborová rada (předseda/člen) 3/2 garant doktorského studijního oboru 4 Pedagogická činnost celkem Minimální požadavek: profesor D Odborné, řídící a organizační schopnosti: předchozí inženýrské práce a zastávané funkce 2 vedení významných projektů a inženýrských děl 6 práce pro průmysl a odběratelskou sféru (HS) 1 vedení katedry, ústavu 3/2 akademické funkce na fakultě 3 akademické funkce na úrovni školy 4 Vědecká výchova, vedení vědeckého týmu celkem Minimální požadavek: profesor 8 13 Součet aktivit A až D Minimální požadavek: profesor Hodnotu kvantifikovaných koeficientů určuje pokyn Rady vlády pro vědu, výzkum a informatiku (Metodika hodnocení výsledků VaVI činosti) Poznámka: Při hodnocení kvantifikovaných kritérií lze pro jmenování profesorů použít hodnocení, které je pro uchazeče výhodnější; v každém případě je však nutno hodnotit požadavek získání nejméně 35 bodů za posledních 5 let. Příloha č. 2 Kvantifikovaná kritéria FAST VŠB-TU Ostrava Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 14

15 Verze Datum Obsah změny / revize Jméno a podpis garanta dokumentu A Aktualizace garanta a děkana, úprava dle nové verze šablony směrnice. doc. Ing. Kubečková Skulinová Darja, Ph.D. B Aktualizace doc. Ing. Kubečková Skulinová Darja, Ph.D. C Revize dokumentu 2011 prof. Ing. Kubečková Skulinová Darja, Ph.D. Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 15

Směrnice pro habilitační řízení

Směrnice pro habilitační řízení Směrnice pro habilitační řízení Řízená kopie č: Razítko: Není li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1 OBSAH 1. Všeobecná ustanovení... 3 1.1. Cíl a účel směrnice... 3 1.2.

Více

Náležitosti žádosti o zahájení řízení ke jmenování profesorem

Náležitosti žádosti o zahájení řízení ke jmenování profesorem Účinnost dokumentu od: 24. 5. 2014 Náležitosti žádosti o zahájení řízení ke jmenování profesorem Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/5

Více

Směrnice EkF_SME_05_004 k habilitačnímu řízení a řízení ke jmenování profesorem

Směrnice EkF_SME_05_004 k habilitačnímu řízení a řízení ke jmenování profesorem Účinnost dokumentu od: 21. 5. 2012 Směrnice EkF_SME_05_004 k habilitačnímu řízení a řízení ke jmenování profesorem Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem

Více

Kód: SR č.38/2004 Druh: SMĚRNICE REKTORA Název: Pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem Organizační Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Kód: SR č.38/2004 Druh: SMĚRNICE REKTORA Název: Pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem Organizační Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Kód: SR č.38/2004 Druh: SMĚRNICE REKTORA Název: Pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem Organizační Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně závaznost: Datum vydání: 11. 5. 2004 Účinnost: 11. 5.

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Filozofická fakulta Na Mlýnské stoce 35, 370 01 České Budějovice, tel.: (+420) 38 777 1111, 38 777 4801 fax: (+420) 38 777 4812 e-mail: dekan@ff.jcu.cz OPATŘENÍ

Více

KRITÉRIA UPLATŇOVANÁ PŘI HABILITAČNÍM ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENO- VÁNÍ PROFESOREM NA VYSOKÉ ŠKOLE EKONOMICKÉ V PRAZE

KRITÉRIA UPLATŇOVANÁ PŘI HABILITAČNÍM ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENO- VÁNÍ PROFESOREM NA VYSOKÉ ŠKOLE EKONOMICKÉ V PRAZE KRITÉRIA UPLATŇOVANÁ PŘI HABILITAČNÍM ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENO- VÁNÍ PROFESOREM NA VYSOKÉ ŠKOLE EKONOMICKÉ V PRAZE PREAMBULE S ohledem na postavení VŠE v českém vysokém školství a s přihlédnutím ke zvyklostem

Více

Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM

Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM ÚVOD Kvantifikovaná kriteria jsou pomocným podkladem pro zahájení habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem

Více

HABILITAČNÍ A JMENOVACÍ ŘÍZENÍ NA FST ZČU

HABILITAČNÍ A JMENOVACÍ ŘÍZENÍ NA FST ZČU ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA STROJNÍ Směrnice pro HABILITAČNÍ A JMENOVACÍ ŘÍZENÍ NA FST ZČU PLZEŇ*2002 A. HABILITAČNÍ ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM 1. Základní náležitosti habilitačního

Více

ŘÁD HABILITAČNÍHO ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM ze dne 24.

ŘÁD HABILITAČNÍHO ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM ze dne 24. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 24. května 2012

Více

Směrnice děkana č. 1/2012 Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě sportovních studií MU (ve znění účinném od 1. 4.

Směrnice děkana č. 1/2012 Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě sportovních studií MU (ve znění účinném od 1. 4. Směrnice děkana č. 1/2012 Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě sportovních studií MU (ve znění účinném od 1. 4. 2014) Podle 28 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách

Více

Článek 1 Úvodní ustanovení

Článek 1 Úvodní ustanovení České vysoké učení technické v Praze Metodika pro habilitační a jmenovací řízení na ČVUT v Praze Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Habilitační řízení podle 72 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách (dále

Více

Směrnice děkana č. 1/2012 Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě sportovních studií

Směrnice děkana č. 1/2012 Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě sportovních studií Směrnice děkana č. 1/2012 Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě sportovních studií Podle 28 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů

Více

Metodika pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na ČVUT v Praze

Metodika pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na ČVUT v Praze Metodika pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na ČVUT v Praze Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Habilitační řízení podle 72 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách (dále jen "zákon") a

Více

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO Doporučená kritéria pro habilitační a profesorská na VFU Brno schválená VR VFU Brno dne 3. 12. 2012, účinná od 1. 2. 2013 Habilitační Uchazeč o jmenování docentem musí splňovat předpoklady pro jmenování

Více

Směrnice děkana č. 21/2013 KRITÉRIA HABILITAČNÍHO A JMENOVACÍHO ŘÍZENÍ NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ

Směrnice děkana č. 21/2013 KRITÉRIA HABILITAČNÍHO A JMENOVACÍHO ŘÍZENÍ NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ Č. j. OU-3272/45-203 Směrnice děkana č. 2/203 KRITÉRIA HABILITAČNÍHO A JMENOVACÍHO ŘÍZENÍ NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ Článek Úvodní ustanovení V souladu s 72 75 zákona č. /998

Více

Fakulta elektrotechnická

Fakulta elektrotechnická Fakulta elektrotechnická Západočeská univerzita v Plzni HABILITAČNÍ ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM Směrnice FEL Plzeň 2003 SMĚRNICE PRO HABILITAČNÍ ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ K JMENOVÁNÍ PROFESOREM NA FEL

Více

Řád výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava

Řád výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava Garant dokumentu: 9530 personální útvar TUO_VP_99_001 verze: C Účinnost dokumentu od: 07.07.2016 Řád výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Vysoké školy báňské - Technické univerzity

Více

Náležitosti žádosti o zahájení habilitačního řízení

Náležitosti žádosti o zahájení habilitačního řízení Účinnost dokumentu od: 24. 5. 2014 Náležitosti žádosti o zahájení habilitačního řízení Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/7 Uchazeč předloží

Více

Řád výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků

Řád výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Účinnost dokumentu od: 15.4.2010 Řád výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/6

Více

Metodika pro habilitační a jmenovací řízení na ČVUT v Praze

Metodika pro habilitační a jmenovací řízení na ČVUT v Praze Metodika pro habilitační a jmenovací řízení na ČVUT v Praze Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Habilitační řízení podle 72 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách (dále jen "zákon") a řízení ke jmenování

Více

Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem

Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem B1-08/4-HN UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI HLAVNÍ NORMA UP (HN) B1-08/4-HN Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem na Univerzitě Palackého v Olomouci Obsah: Zpracoval: Řád habilitačního

Více

Podmínky přijetí ke studiu v doktorských studijních programech na Fakultě stavební VŠB-TU Ostrava

Podmínky přijetí ke studiu v doktorských studijních programech na Fakultě stavební VŠB-TU Ostrava Garant dokumentu: Proděkan pro vědu a výzkum FAST_SME_10_005 Verze:H Účinnost dokumentu od: 10.6.2014 Směrnice děkana Fakulty stavební Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava Podmínky přijetí

Více

Žádost o zahájení profesorského jmenovacího řízení

Žádost o zahájení profesorského jmenovacího řízení Žádost o zahájení profesorského jmenovacího řízení na Univerzitě Karlově v Praze, Pedagogické fakultě v oboru :... Příjmení, jméno, tituly... Rodné příjmení:... Stav:... Rodné číslo:... Trvalé bydliště:...

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE Ročník 2014 Praha dne 20. listopadu 2014 Částka: 15 O B S A H Pokyn rektora Policejní akademie České republiky v Praze,

Více

Osnova stanovisek habilitační a jmenovací komise (do )

Osnova stanovisek habilitační a jmenovací komise (do ) Osnova stanovisek habilitační a jmenovací komise (do 1. 2. 2014) Osnova stanovisek habilitačních a jmenovacích komisí byla vydána jako Opatření rektora č. 8/2007. Níže je uveden závazný vzor stanoviska.

Více

KRITÉRIA UPLATŇOVANÁ PŘI HABILITAČNÍM ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM NA VYSOKÉ ŠKOLE EKONOMICKÉ V PRAZE

KRITÉRIA UPLATŇOVANÁ PŘI HABILITAČNÍM ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM NA VYSOKÉ ŠKOLE EKONOMICKÉ V PRAZE KRITÉRIA UPLATŇOVANÁ PŘI HABILITAČNÍM ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM NA VYSOKÉ ŠKOLE EKONOMICKÉ V PRAZE PREAMBULE S ohledem na postavení VŠE v českém a mezinárodním vysokém školství a s přihlédnutím

Více

Vymezení pracovních činností akademických a vědeckých pracovníků. vědeckých pracovníků

Vymezení pracovních činností akademických a vědeckých pracovníků. vědeckých pracovníků Strana 1 / 10 Vymezení pracovních činností akademických a Anotace: Účelem této směrnice je vymezit okruh činností pro jednotlivé funkce (druhy práce) vykonávané akademickými a vědeckými pracovníky v pracovněprávním

Více

Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Směrnice děkana č. 1/2015 Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Fakulta umění a designu Univerzity

Více

Kritéria hodnocení pro habilitační řízení v oboru Teorie vzdělávání ve fyzice na PdF UHK

Kritéria hodnocení pro habilitační řízení v oboru Teorie vzdělávání ve fyzice na PdF UHK Kritéria hodnocení pro habilitační řízení v oboru Teorie vzdělávání ve fyzice na PdF UHK Příloha k RD 22/2012 Přihlásit se k habilitačnímu řízení v daném oboru Teorie vzdělávání ve fyzice mohou vysokoškolsky

Více

Datum vydání: Č. j.: Za věcnou stránku odpovídá: doc. Ing. Mária Režňáková, CSc. Fakulta podnikatelská VUT v Brně Vydává:

Datum vydání: Č. j.: Za věcnou stránku odpovídá: doc. Ing. Mária Režňáková, CSc. Fakulta podnikatelská VUT v Brně Vydává: Datum vydání: 19. 2. 2010 Č. j.: Za věcnou stránku odpovídá: doc. Ing. Mária Režňáková, CSc. Účinnost: dnem vydání Závaznost: Fakulta podnikatelská VUT v Brně Vydává: děkanka Nahrazuje: --- Doplňuje: -

Více

Volba Vědecké rady FS ČVUT

Volba Vědecké rady FS ČVUT ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STROJNÍ Akademický senát Fakulty strojní ČVUT v Praze Volba Vědecké rady FS ČVUT verze 01 leden 06 Koncept konstituce VR FS ČVUT a projednávání v AS Úkoly VR

Více

Směrnice. rektorky č. 4/2013. VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, o. p. s. se sídlem v Praze 5, Duškova 7, PSČ: 150 00

Směrnice. rektorky č. 4/2013. VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, o. p. s. se sídlem v Praze 5, Duškova 7, PSČ: 150 00 VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, o. p. s. se sídlem v Praze 5, Duškova 7, PSČ: 150 00 Směrnice rektorky č. 4/2013 ke stanovení oblastí vnitřního hodnocení na VŠZ, o. p. s. pro akademické roky 2014/2017 a jmenování

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 Praha 10. prosince 2009 Částka 2 O B S A H Pokyn děkana Fakulty bezpečnostního

Více

ŘÁD DOKTORSKÉHO STUDIA

ŘÁD DOKTORSKÉHO STUDIA Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity ŘÁD DOKTORSKÉHO STUDIA 1 Organizace doktorského studia (1) Doktorský studijní program se na fakultě uskutečňuje v souladu se statutem fakulty a statutem OU,

Více

KARIÉRNÍ ŘÁD VÝZKUMNÝCH PRACOVNÍKŮ CENTRA REGIONU HANÁ PRO BIOTECHNOLOGICKÝ A ZEMĚDĚLSKÝ VÝZKUM

KARIÉRNÍ ŘÁD VÝZKUMNÝCH PRACOVNÍKŮ CENTRA REGIONU HANÁ PRO BIOTECHNOLOGICKÝ A ZEMĚDĚLSKÝ VÝZKUM KARIÉRNÍ ŘÁD VÝZKUMNÝCH PRACOVNÍKŮ CENTRA REGIONU HANÁ PRO BIOTECHNOLOGICKÝ A ZEMĚDĚLSKÝ VÝZKUM Představenstvo Rady Centra přijalo jako opatření ke splnění podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace podle

Více

1 Obecné podmínky přijetí

1 Obecné podmínky přijetí Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu v doktorském studijním programu Požární ochrana a průmyslová bezpečnost na Fakultě bezpečnostního inženýrství VŠB TU Ostrava pro akademický

Více

Článek 1 Obecná ustanovení

Článek 1 Obecná ustanovení ŘÁD DOKTORSKÉHO STUDIA NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY Článek 1 Obecná ustanovení 1. Tento řád vychází ze zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách (zákon o vysokých školách) v platném znění

Více

ŘÁD VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE

ŘÁD VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE ŘÁD VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE 1 2 Řád výběrového řízení České zemědělské univerzity v Praze ze dne 25. října 2012 Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Výběrovým řízení (dále také

Více

OPATŘENÍ DĚKANA EF č. 102/2016 Řád habilitačního řízení Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

OPATŘENÍ DĚKANA EF č. 102/2016 Řád habilitačního řízení Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích OPATŘENÍ DĚKANA EF č. 102/2016 Řád habilitačního řízení Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích 24. 3. 2016 Článek1 Obecná ustanovení [1] Habilitační řízení se na Ekonomické fakultě

Více

Rigorózní řád Farmaceutické fakulty v Hradci Králové

Rigorózní řád Farmaceutické fakulty v Hradci Králové UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Rigorózní řád Farmaceutické fakulty v Hradci Králové Akademický senát Farmaceutické fakulty v Hradci Králové se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. 2 písm. g) zákona č. 111/1998

Více

Čl. I Obecná ustanovení pro habilitační řízení

Čl. I Obecná ustanovení pro habilitační řízení Čl. I Obecná ustanovení pro habilitační řízení 1) O habilitační řízení v akreditovaných oborech se může na Přírodovědecké fakultě Univerzity Hradec Králové (dále PřF UHK) odborník v daném oboru, splňující

Více

Bližší informace a pokyny k údajům požadovaným v žádosti o akreditaci oboru habilitačního řízení/řízení ke jmenování profesorem

Bližší informace a pokyny k údajům požadovaným v žádosti o akreditaci oboru habilitačního řízení/řízení ke jmenování profesorem Bližší informace a pokyny k údajům požadovaným v žádosti o akreditaci oboru habilitačního řízení/řízení ke jmenování profesorem Platí pro každou přílohu: je nutné vyplnit záhlaví přílohy, tj. název vysoké

Více

SMĚRNICE REKTORA UNIVERZITY OBRANY č. 4/2015 K HABILITAČNÍMU ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM NA UNIVERZITĚ OBRANY

SMĚRNICE REKTORA UNIVERZITY OBRANY č. 4/2015 K HABILITAČNÍMU ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM NA UNIVERZITĚ OBRANY UNIVERZITA OBRANY Ev. č. 150/1/28/2015-2994 V Brně dne 15. dubna 2015 Výtisk jediný. Počet listů: 15 Schvaluji: brig. gen. prof. Ing. Bohuslav PŘIKRYL, Ph.D. rektor Univerzity obrany SMĚRNICE REKTORA UNIVERZITY

Více

SMĚRNICE DĚKANA FF UP K ŘÁDU RIGORÓZNÍHO ŘÍZENÍ B1-13 / 3-HN

SMĚRNICE DĚKANA FF UP K ŘÁDU RIGORÓZNÍHO ŘÍZENÍ B1-13 / 3-HN FILOZOFICKÁ FAKULTA UP SMĚRNICE DĚKANA SD-01/2013 SMĚRNICE DĚKANA FF UP K ŘÁDU RIGORÓZNÍHO ŘÍZENÍ B1-13 / 3-HN Obsah: Směrnice stanoví podrobnosti konání rigorózního řízení na FF UP Zpracoval: doc. PhDr.

Více

Řád doktorského studia Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v Ostravě

Řád doktorského studia Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v Ostravě Řád doktorského studia Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v Ostravě Článek 1 Základní ustanovení (1) Doktorský studijní program se na fakultě uskutečňuje v souladu se statutem fakulty, statutem

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ RIGORÓZNÍ ŘÁD FAKULTY HUMANITNÍCH STUDIÍ

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ RIGORÓZNÍ ŘÁD FAKULTY HUMANITNÍCH STUDIÍ UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ RIGORÓZNÍ ŘÁD FAKULTY HUMANITNÍCH STUDIÍ Akademický senát Fakulty humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně podle čl. 6 odst. 1 písm. a) Statutu Univerzity Tomáše

Více

Rigorózního řádu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. ze dne

Rigorózního řádu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. ze dne II. úplné znění Rigorózního řádu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze ze dne 8. 4. 2016 Akademický senát Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst.

Více

Směrnice děkana Fakulty stavební Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. č. 3/2014

Směrnice děkana Fakulty stavební Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. č. 3/2014 Garant dokumentu: Proděkan pro studium FAST_SME_10_004 verze: G Účinnost dokumentu od: 1. 12. 2014 Směrnice děkana Fakulty stavební Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava č. 3/2014 Podmínky přijetí

Více

Část první. Část druhá

Část první. Část druhá Doplňující směrnice FSI k uskutečňování doktorských studijních programů Část první Obecná ustanovení Doktorské studijní programy jsou na Fakultě strojního inženýrství uskutečňovány v souladu se zněním

Více

Náležitosti žádosti o zahájení habilitačního řízení

Náležitosti žádosti o zahájení habilitačního řízení Účinnost dokumentu od: 1. 4. 2016 Náležitosti žádosti o zahájení habilitačního řízení Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/7 Uchazeč předloží

Více

Roční hodnocení práce studentů doktorských studijních programů na FSI VUT v Brně

Roční hodnocení práce studentů doktorských studijních programů na FSI VUT v Brně Vysoké učení technické v Brně Fakulta strojního inženýrství Datum vydání: 7. 7. 01 Čj.:S57/13900/01 Za věcnou stránku odpovídá: prof. Ing. Rudolf Foret CSc., proděkan Závaznost: všechny součásti FSI Vydává:

Více

ŘÁD PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ - TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA ze dne 18. května 2012

ŘÁD PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ - TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA ze dne 18. května 2012 Garant dokumentu: 9200 - prorektor pro studium TUO_VP_07_002 verze: B Účinnost dokumentu od: 18.5.2012 ŘÁD PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ - TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA ze dne 18. května 2012 Řízená

Více

Úvod do doktorského studia Agronomické fakulty MENDELU 30. září 2011

Úvod do doktorského studia Agronomické fakulty MENDELU 30. září 2011 Úvod do doktorského studia Agronomické fakulty MENDELU 30. září 2011 Studijní a zkušební řád doktorského studia, doporučený postup studia Excelence doktorského studia na AF MENDELU pro navazující evropskou

Více

Jednací řád Vědecké rady Fakulty financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze

Jednací řád Vědecké rady Fakulty financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze Jednací řád Vědecké rady Fakulty financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze Článek 1 Úvodní ustanovení Vědecká rada Fakulty financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze (dále jen vědecká

Více

Směrnice děkana č. 10/2011. K uskutečňování doktorských studijních programů. Část první

Směrnice děkana č. 10/2011. K uskutečňování doktorských studijních programů. Část první Vysoké učení technické v Brně Fakulta strojního inženýrství V Brně dne 24. 11. 2011 Směrnice děkana č. 10/2011 K uskutečňování doktorských studijních programů (směrnice fakulty k provedení Studijního a

Více

Vysoké učení technické v Brně Fakulta chemická

Vysoké učení technické v Brně Fakulta chemická Vysoké učení technické v Brně Fakulta chemická Rámcová kritéria pro habilitační řízení a řízení pro jmenování profesorem na Fakultě chemické Vysokého učení technického v Brně schválená Vědeckou radou Fakulty

Více

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ RIGORÓZNÍHO ŘÁDU UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM ZE DNE 15. ZÁŘÍ 2010

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ RIGORÓZNÍHO ŘÁDU UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM ZE DNE 15. ZÁŘÍ 2010 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 20. listopadu 2006

Více

Směrnice děkana č. 3/2013. Hodnocení práce studentů doktorských studijních programů na FSI VUT v Brně. Část první

Směrnice děkana č. 3/2013. Hodnocení práce studentů doktorských studijních programů na FSI VUT v Brně. Část první Vysoké učení technické v Brně Fakulta strojního inženýrství V Brně dne 25. 4. 2013 Směrnice děkana č. 3/2013 Hodnocení práce studentů doktorských studijních programů na FSI VUT v Brně Část první Úvodní

Více

Vyhláška děkanky č. 23VD/2014 o rigorózním řízení

Vyhláška děkanky č. 23VD/2014 o rigorózním řízení Děkanka Fakulty pedagogické Sedláčkova 38, 306 14 Plzeň Tel.: +420 377 636 000 Fax: +420 377 636 002 e-mail: coufalov@fpe.zcu.cz V Plzni 15. prosince 2014 ZCU /2014/DFPE/Pel Vyhláška děkanky č. 23VD/2014

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY Profil aktualizovaného znění: Titul původního předpisu: Vyhláška kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1980. Uverejnené: 25.08.1980 Účinnosť od: 01.09.1980

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1980. Uverejnené: 25.08.1980 Účinnosť od: 01.09.1980 ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1980 Uverejnené: 25.08.1980 Účinnosť od: 01.09.1980 111 V Y H L Á Š K A Ministerstva školství České socialistické republiky ze dne 21. července 1980 o postupu

Více

Směrnice EKF_SME_05_001 děkanky EkF VŠB-TU Ostrava o rozdělení práv a povinností vedoucích kateder, garantů studijních oborů a garantů předmětů

Směrnice EKF_SME_05_001 děkanky EkF VŠB-TU Ostrava o rozdělení práv a povinností vedoucích kateder, garantů studijních oborů a garantů předmětů Účinnost dokumentu od: 7. 6. 2010 Směrnice EKF_SME_05_001 děkanky EkF VŠB-TU Ostrava o rozdělení práv a povinností vedoucích kateder, garantů studijních oborů a garantů předmětů Řízená kopie č.: Razítko:

Více

Vyhláška č. 423 r. 2004 Sb. (kreditní systém)

Vyhláška č. 423 r. 2004 Sb. (kreditní systém) 423/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. června 2004, kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení nebo odborného dohledu zdravotnických pracovníků

Více

423/2004 Sb. VYHLÁŠKA

423/2004 Sb. VYHLÁŠKA 423/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. června 2004, kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení nebo odborného dohledu zdravotnických pracovníků

Více

Proces R3 Interní audity

Proces R3 Interní audity Účinnost dokumentu od: 1.1.2011 Proces R3 Interní audity Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/17 Proces: Garant procesu: Účel: Vymezení

Více

Lékařská fakulta Ostravské univerzity v Ostravě Syllabova 19 703 00 Ostrava 3 Řád rigorózního řízení. č.j. OU-12592/11-2011 V Ostravě dne 21.2.

Lékařská fakulta Ostravské univerzity v Ostravě Syllabova 19 703 00 Ostrava 3 Řád rigorózního řízení. č.j. OU-12592/11-2011 V Ostravě dne 21.2. Lékařská fakulta Ostravské univerzity v Ostravě Syllabova 19 703 00 Ostrava 3 Řád rigorózního řízení č.j. OU-12592/11-2011 V Ostravě dne 21.2.2011 Lékařská fakulta Ostravské univerzity v Ostravě Řád rigorózního

Více

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKONOMICKÁ FAKULTA STATUT

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKONOMICKÁ FAKULTA STATUT VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKONOMICKÁ FAKULTA STATUT Ústavu oceňování majetku při Ekonomické fakultě VŠB-TU Ostrava 1 Děkan Ekonomické fakulty Vysoké školy báňské - Technické univerzity

Více

Podmínky pracovní smlouvy, popis zapojení postdoktoranda

Podmínky pracovní smlouvy, popis zapojení postdoktoranda Název projektu: Podpora zkvalitnění týmů výzkumu a vývoje a rozvoj intersektorální mobility na ČVUT v Praze Číslo projektu: CZ.1.07/2.3.00/30.0034 Podmínky pracovní smlouvy, popis zapojení postdoktoranda

Více

Podmínky pracovní smlouvy, popis zapojení postdoktoranda

Podmínky pracovní smlouvy, popis zapojení postdoktoranda Název projektu: Podpora zkvalitnění týmů výzkumu a vývoje a rozvoj intersektorální mobility na ČVUT v Praze Číslo projektu: CZ.1.07/2.3.00/30.0034 Podmínky pracovní smlouvy, popis zapojení postdoktoranda

Více

Vyhláška děkana č. 1D/16 Řád rigorózního řízení Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni

Vyhláška děkana č. 1D/16 Řád rigorózního řízení Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni V Plzni dne 8. 6. 2016 ZCU 015914/2016 Vyhláška děkana č. 1D/16 Řád rigorózního řízení Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni Část první Základní ustanovení Článek 1 Úvodní ustanovení Toto

Více

Proces R2 Operativní řízení

Proces R2 Operativní řízení Účinnost dokumentu od: 19.6.2007 Proces R2 Operativní řízení Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/8 Proces: R2 Operativní řízení Garant

Více

Akademická obec a akademici

Akademická obec a akademici Akademická obec a akademici (poznámky k tématu semináře) M. Malý Akademický pracovník zákonná ustanovení 3 Akademická obec vysoké školy Akademičtí pracovníci a studenti vysoké školy tvoří akademickou obec

Více

Mezinárodně významný = Publikovaný v cizím jazyce (ne slovenštině) a to v zahraničí (nikoliv na Slovensku). 2

Mezinárodně významný = Publikovaný v cizím jazyce (ne slovenštině) a to v zahraničí (nikoliv na Slovensku). 2 Příloha 2 Metodika zařazení do mzdových tříd Mzdová třída: AP4 Pro zařazení do dané třídy musí zaměstnanec splnit vždy všechny tučně vyznačené podmínky a alespoň jednu z dalších podmínek uvedených kurzivou:

Více

FAKULTA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. REGIONÁLNÍ CENTRUM VaV

FAKULTA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. REGIONÁLNÍ CENTRUM VaV ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE FAKULTA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ REGIONÁLNÍ CENTRUM VaV Operačního programu VAVPI Prioritní osa 2 KARIÉRNÍ ŘÁD vysokoškolsky vzdělaných pracovníků Regionálního centra c VaV

Více

Jednání vědecké rady na PřF UP - kuchařka procesů

Jednání vědecké rady na PřF UP - kuchařka procesů Jednání vědecké rady na PřF UP - kuchařka procesů Činnost VR upravují: Vysokoškolský zákon 111/1998Sb. (dále jen zákon ), zvláště 30, 53, 72, 74, 75, Statut PřF UP, článek 11 Jednací řád VR PřF UP (poslední

Více

Úplné znění vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 312/2011 Sb.

Úplné znění vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 312/2011 Sb. Úplné znění vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 312/2011 Sb., Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle

Více

Směrnice děkana Fakulty stavební Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava č. 3/2015

Směrnice děkana Fakulty stavební Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava č. 3/2015 Účinnost dokumentu od: 1. 1. 2016 Směrnice děkana Fakulty stavební Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava č. 3/2015 Podmínky přijetí ke studiu v navazujících magisterských studijních programech

Více

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Garant dokumentu: 9200 - prorektor pro studium Účinnost dokumentu od: 17. 4. 2013 ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ - TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA ze dne 17. dubna 2013 Řízená kopie č.:

Více

SMĚRNICE REKTORA Č. 13/2007 POSTUP PŘI VYDÁVÁNÍ PUBLIKACÍ V NAKLADATELSTVÍ VUTIUM

SMĚRNICE REKTORA Č. 13/2007 POSTUP PŘI VYDÁVÁNÍ PUBLIKACÍ V NAKLADATELSTVÍ VUTIUM Vysoké učení technické v Brně Datum vydání: č. j.: 1624/90330/07 Za věcnou stránku odpovídá: prorektor pro informační a komunikační technologie VUT v Brně Za oblast účetnictví odpovídá: - Za oblast právní

Více

Metodický pokyn děkana FZV UP pro podávání žádostí o akreditaci či prodloužení doby platnosti akreditace na FZV UP v Olomouci

Metodický pokyn děkana FZV UP pro podávání žádostí o akreditaci či prodloužení doby platnosti akreditace na FZV UP v Olomouci FZV-MPD-5/2014 FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UP V OLOMOUCI PROVÁDĚCÍ NORMA Metodický pokyn děkana FZV UP pro podávání žádostí o akreditaci či prodloužení doby platnosti akreditace na FZV UP v Olomouci Obsah:

Více

Doktorské studium 2013-2014

Doktorské studium 2013-2014 Doktorské studium 2013-2014 Proč a jak studovat v doktorském studiu? Doktorské studium 3. a nejvyšší stupeň VŠ vzdělání Bakalářské (Bc.) Magisterské (Mgr., Ing.) Doktorské (Ph.D. za jménem) Doktorské studium

Více

Podmínky pro přijetí ke studiu do doktorských studijních programů ESF pro akademický rok 2018/2019

Podmínky pro přijetí ke studiu do doktorských studijních programů ESF pro akademický rok 2018/2019 Podmínky pro přijetí ke studiu do doktorských studijních programů ESF pro akademický rok 2018/2019 Ekonomicko-správní fakulta MU (dále jen ESF ) respektuje ustanovení 48, 49 a 50 zákona č. 111/1998 Sb.,

Více

PODPORA INTERNÍCH VĚDECKÝCH A TVŮRČÍCH GRANTŮ PRACOVIŠŤ PF UJEP

PODPORA INTERNÍCH VĚDECKÝCH A TVŮRČÍCH GRANTŮ PRACOVIŠŤ PF UJEP Pedagogická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Směrnice děkana PF UJEP Ústí n. L. č. 2/2015 PODPORA INTERNÍCH VĚDECKÝCH A TVŮRČÍCH GRANTŮ PRACOVIŠŤ PF UJEP I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Více

VŠB-TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKONOMICKÁ FAKULTA Sokolská třída 33, Ostrava

VŠB-TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKONOMICKÁ FAKULTA Sokolská třída 33, Ostrava VŠB-TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKONOMICKÁ FAKULTA Sokolská třída 33, 701 21 Ostrava PRAVIDLA přijímacího řízení ke studiu v doktorských studijních programech akreditovaných v českém jazyce Ekonomické

Více

RIGORÓZNÍ ŘÍZENÍ NA FTK UP V OLOMOUCI

RIGORÓZNÍ ŘÍZENÍ NA FTK UP V OLOMOUCI 13/2 SD 13/2 SD SMĚRNICE DĚKANA (SD) RIGORÓZNÍ ŘÍZENÍ NA FTK UP V OLOMOUCI OBSAH: Tato směrnice upřesňuje Řád rigorózního řízení UP v Olomouci pro FTK UP ZPRACOVAL: doc. PhDr. Zbyněk Svozil, Ph.D. doc.

Více

Proces P1 Tvorba studijních programů

Proces P1 Tvorba studijních programů Účinnost dokumentu od: 12.6.2007 Proces P1 Tvorba studijních programů Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/13 Proces: P1 Tvorba studijních

Více

a) kreditem bodové ohodnocení jednotlivých forem celoživotního vzdělávání 3),

a) kreditem bodové ohodnocení jednotlivých forem celoživotního vzdělávání 3), 321/2008 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 19. srpna 2008, kterou se mění vyhláška č. 423/2004 Sb., kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení nebo odborného

Více

Postgraduální výuka na akreditovaných pracovištích a v IPVZ

Postgraduální výuka na akreditovaných pracovištích a v IPVZ Postgraduální výuka na akreditovaných pracovištích a v IPVZ Koordinátor: prof. RNDr. Libuše Kolářová, CSc. doc. MUDr. Filip Růžička, PhD V. Výroční zasedání společnosti pro lékařskou mikrobiologii České

Více

Informace o rigorózním řízení ve studijním oboru. Mezinárodní a regionální vztahy v průmyslovém vlastnictví

Informace o rigorózním řízení ve studijním oboru. Mezinárodní a regionální vztahy v průmyslovém vlastnictví Informace o rigorózním řízení ve studijním oboru Mezinárodní a regionální vztahy v průmyslovém vlastnictví V souvislosti ze získáním akreditace pro uskutečňování rigorózního řízení ve studijním programu

Více

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO FARMACEUTICKÁ FAKULTA RIGORÓZNÍ ŘÁD

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO FARMACEUTICKÁ FAKULTA RIGORÓZNÍ ŘÁD VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO FARMACEUTICKÁ FAKULTA RIGORÓZNÍ ŘÁD 1 Všeobecná ustanovení 1) Rigorózní řád vychází ze zákona č. 111/1998 Sb. ze dne 22. dubna 1998, o vysokých školách a o změně

Více

Organizace odborné praxe

Organizace odborné praxe SR 03/2015 Strana č. 1 z 8 Směrnice rektorky SR 03/2015 Organizace odborné praxe Garant předpisu: Schválil(a): Jméno: Mgr. Věra Hudečková Ing. Lucie Marková, Ph.D. Funkce: vedoucí odd. vnějších vztahů

Více

Řád celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity

Řád celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity Řád celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity Článek 1 Úvodní ustanovení Tento Řád celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity (dále jen Řád ) upravuje v souladu s ustanovením 60 a 60a zákona č.

Více

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ŘÁDU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ PRO OBSAZOVÁNÍ MÍST AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ ZE DNE 7.

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ŘÁDU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ PRO OBSAZOVÁNÍ MÍST AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ ZE DNE 7. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE Ročník 2014 Praha dne 15. září 2014 Částka: 11 O B S A H Pokyn rektora Policejní akademie České republiky v Praze, kterým

Více

Bakalářské a diplomové práce

Bakalářské a diplomové práce SR 04/2015 Strana č. 1 z 10 Směrnice rektorky SR 04/2015 Bakalářské a diplomové práce Garant předpisu: Schválil(a): Jméno: Ing. Milan Hála Ing. Lucie Marková, Ph.D. Funkce: kvestor rektorka Datum: 1. 9.

Více

Směrnice děkana pro obhajoby disertačních prací na FEL

Směrnice děkana pro obhajoby disertačních prací na FEL Směrnice děkana pro obhajoby disertačních prací na FEL Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Tato směrnice upravuje náležitosti disertační práce, způsob jejího odevzdání, další materiály povinně předkládané k

Více

NÁZEV HABILITAČNÍ PRÁCE: Využití diskriminační analýzy pro predikci budoucího vývoje firmy

NÁZEV HABILITAČNÍ PRÁCE: Využití diskriminační analýzy pro predikci budoucího vývoje firmy NÁVRH NA ZAHÁJENÍ HABILITAČNÍHO ŘÍZENÍ RNDr. Radmily SOUSEDÍKOVÉ, Ph.D. OBOR ŘÍZENÍ PRŮMYSLOVÝCH SYSTÉMŮ OSOBNÍ ÚDAJE: Jméno a přímení: Datum a místo narození: Bydliště: Zaměstnavatel: Pracoviště: Funkce:

Více

prezenční forma Obor NÁSLEDUJÍCÍ PODMÍNKY PŘIJETÍ KE STUDIU, LHŮTY, TERMÍNY, POSTUPY A POČTY PŘIJÍMANÝCH UCHAZEČŮ:

prezenční forma Obor NÁSLEDUJÍCÍ PODMÍNKY PŘIJETÍ KE STUDIU, LHŮTY, TERMÍNY, POSTUPY A POČTY PŘIJÍMANÝCH UCHAZEČŮ: V souladu s ustanovením 49 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, s příslušnými ustanoveními Statutu Masarykovy

Více

Směrnice EkF_SME_14_002 děkanky Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava k zahraničním výjezdům akademických pracovníků v rámci programu ERASMUS+

Směrnice EkF_SME_14_002 děkanky Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava k zahraničním výjezdům akademických pracovníků v rámci programu ERASMUS+ Účinnost dokumentu od: 1. 9. 2014 Směrnice EkF_SME_14_002 děkanky Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava k zahraničním výjezdům akademických pracovníků v rámci programu ERASMUS+ Řízená kopie č.: Razítko: Není-li

Více

Směrnice EkF_SME_07_002 děkanky EkF VŠB-TU Ostrava, kterou se provádí Stipendijní řád Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava

Směrnice EkF_SME_07_002 děkanky EkF VŠB-TU Ostrava, kterou se provádí Stipendijní řád Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava Účinnost dokumentu od: 7. 6. 2010 Směrnice EkF_SME_07_002 děkanky EkF VŠB-TU Ostrava, kterou se provádí Stipendijní řád Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava Řízená kopie č.: Razítko: Není-li

Více