17. a 18. března 2015 OREA hotel Pyramida, Praha 17 and 18 March 2015 The OREA Pyramida Hotel, Prague. 21. konference PROVOZOVÁNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "17. a 18. března 2015 OREA hotel Pyramida, Praha 17 and 18 March 2015 The OREA Pyramida Hotel, Prague. 21. konference PROVOZOVÁNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY"

Transkript

1 21. konference PROVOZOVÁNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY nové trendy / zahrnuje konferenci Plasty The 21th Conference DISTRIBUTION SYSTEM OPERATION New Trends / includes the PLASTICS Conference POŘÁDANÁ POD ZÁŠTITOU MINISTERSTVA PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY HELD UNDER THE AUSPICES OF THE MINISTRY OF INDUSTRY AND TRADE OF THE CZECH REPUBLIC KRONIKA / CHRONICLE 17. a 18. března 2015 OREA hotel Pyramida, Praha 17 and 18 March 2015 The OREA Pyramida Hotel, Prague Mediální partner / Media Partner Partner

2 PROGRAM / PROGRAMME 17. března 2015 / 17 March 2015 (no simultaneous interpreting will be provided) Registrace / Registration Zahájení / Opening Moderuje / Chair Libor Čagala Jan Ruml předseda TV4, Český plynárenský svaz TC4 Chairman, Czech Gas Association, Czech Republic výkonný ředitel, Český plynárenský svaz Executive Director, Czech Gas Association, Czech Republic Požadavky na provozovatele distribuční soustavy z hlediska energetické legislativy se zaměřením na probíhající novelu energetického zákona Requirements placed on DSOs from the perspective of energy legislation, with a focus on the ongoing amendment to the Energy Act Jan Zaplatílek Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR / Ministry of Industry and Trade, Czech Republic Příprava 4. regulačního období / Preparing the 4th regulatory period Jan Nehoda Energetický regulační úřad / Energy Regulatory Office ASEK na počátku roku 2015 / Updated National Energy Policy in early 2015 Pavel Brychta 11:00 11:30 Přestávka na kávu / Coffee break 11:30 13:00 Moderuje / Chair Libor Čagala 13:00 14:00 Oběd / Lunch předseda TV4, Český plynárenský svaz TC4 Chairman, Czech Gas Association Stavby plynárenských zařízení z pohledu projektanta Gas installation projects from the designer s perspective Libor Braun Asociace projektantů plynárenských zařízení Association of Gas Installation designers Problematika umísťování a povolování staveb plynárenských zařízení Siting and approving gas installation projects Martin Kugler RWE Distribuční služby, s. r. o. Příprava a realizace výstavby distribuční soustavy v Praze v rámci PPD, a. s. Preparations for and development of the distribution system in Prague at PPD, a. s. Tomáš Máčalík Pražská plynárenská Distribuce, a. s., člen koncernu Pražská Plynárenská, a. s. Pražská plynárenská Distribuce, a. s., member of the Pražská Plynárenská, a. s. Group 14:00 15:30 Moderuje / Chair Jiří Ježek RWE Distribuční služby, s. r. o. Využití diagnostiky a sanací podzemních trubních vedení bezvýkopovými technologiemi v plynárenství Using trenchless technologies for diagnostics and rehabilitation of buried pipelines in the gas industry Jiří Mikolášek Wombat, s. r. o. Životnost a spolehlivost potrubních systémů z PE česká a evropská legislativa a definice požadavků provozovatele RWE GasNet, s. r. o. na trubní materiály PE100 a PE100RC a jejich výrobu Life and reliability of PE piping systems: Czech and European legislation and requirements of DSO RWE GasNet, s. r. o. for PE100 and PE100RC pipe materials and their manufacture Eva Nezbedová Polymer Institute Brno, s. r. o. František Humhal RWE GasNet, s. r. o.

3 Aktuální informace o nejnovějších výsledcích vývoje polyolefinových materiálů pro rozvodné potrubní systémy Current information about the latest results of polyolefin material development for distribution piping Christophe Salles Borealis France S.A.S., Günter Dreiling Borealis Polyolefine GmbH, Petr Vondráček Borealis s. r. o. 15:30 16:00 Přestávka na kávu / Coffee break 16:00-17:30 Moderuje / Chair Jiří Ježek RWE Distribuční služby, s. r. o. Využití specifických technologií v rámci výstavby, oprav a údržby plynárenských zařízení na území hl. města Prahy Using specific technologies in the development, repair and maintenance of gas installations in Prague Milan Habětín Pražská plynárenská Servis distribuce, a. s. Aplikace metodik údržby dle technického stavu a provozních podmínek dle TPG v RWE Applying condition-based maintenance methods under TPG at RWE Jiří Ježek RWE Distribuční služby, s. r. o. Preventivní přístup k zajištění bezporuchového provozu plynovodů sušení Preventive approach to trouble-free gas pipeline operation drying Petr Kubíček CEPS a. s. 19:00 21:00 Social gathering PROGRAM / PROGRAMME 18. března 2015 / 18 March 2015 (simultaneous interpreting will be provided) 8:30 9:00 Registrace / Registration 9:00 11:00 Moderuje / Chair Petr Štefl Vliv HK ČR na novelu zákona č. 174/1968 Sb. o provozu VTZ CCC s influence on the amendment to Act No 174/1968, which covers the operation of listed equipment Roman Pommer, Hospodářská komora České republiky / Czech Chamber of Commerce Závady při výstavbě plynovodů a nehodové události Defects in gas pipeline development and accidents Olga Vaňková Státní úřad inspekce práce, OIP hl. m. Praha National Labour Inspectorate, Prague Office Bezpečnost práce při opravách a rekonstrukci plynovodů OHS in gas pipeline repair and refurbishment Libor Mikulica RWE Distribuční služby, s. r. o. Simulace předcházení stavu nouze a vyhlášení stavu nouze podle novely vyhlášky o stavech nouze č. 344/2012 v plynárenství ČR Simulating procedures in the prevention of emergencies and declaration of emergency under the amendment to public notice no. 344/2012 in the Czech gas industry Petr Zajíček NET4GAS, s. r. o. 11:00 11:30 Přestávka na kávu / Coffee break 11:30 13:00 Moderuje / Chair Petr Štefl Profiling: optimalizace a řízení tlaku v síti pomocí datalogerů Profiling: Network pressure optimisation and control using data loggers Paul Mason, Technolog Limited, UK

4 SIMONE nástroj pre dopadové analýzy ako vstup do rizikových modelov SPP-D (RS, VTL) SIMONE, a tool for impact analysis as input into risk models at SPP-D (regulating stations, high-pressure lines) Radovan Illith SPP-distribúcia, a. s., Slovakia Power 2 Gas pilotní projekt ve společnosti OÖ. Ferngas Power 2 Gas / a pilot project in OÖ. Ferngas Konrad Peterka OÖ. Ferngas, Austria 13:00 14:00 Oběd / Lunch 14:00 15:30 Moderuje / Chair Petr Štefl Rizikový model VTL / High pressure risk model Andrej Hajšel SPP-distribúcia, a. s., Slovakia Riziková segmentácia RS a zmena TPP (Regulačné stanice plynu na distribučných sieťach) Risk segmentation of regulating stations and the amendment to TPP (Gas regulating stations in distribution networks) Tomáš Hruška SPP-distribúcia, a. s., Slovakia Regulační stanice nové technologie / Regulating stations new technologies Martin Filip RWE GasNet, s. r. o. 15:30 15:45 Diskuze, závěr / Discussion, closing Libor Čagala, předseda TV4, Český plynárenský svaz TC4 Chairman, Czech Gas Association Změna programu vyhrazena / Programme subject to change without notice Jednacími jazyky konference jsou čeština, slovenština a angličtina. Simultánní tlumočení je zajištěno 2. den. Conference languages are Czech, Slovak and English. Simultaneous interpreting will be provided on the second day of the conference. Konference je zařazena do programu odborného plynárenského vzdělávání, účast je hodnocena 5 body. V programu celoživotního vzdělávání členů ČKAIT je účast hodnocena 2 kredity. The conference is included in the scheme of technical education in the gas industry, and participation scores five points. In the lifelong education scheme for ČKAIT members, participation attracts two credits. Registrace / Registration Přihlásit se můžete do 10. března Přihlášku zašlete nejlépe em na nebo poštou na adresu Český plynárenský svaz, oddělení vzdělávání, U Plynárny 223/42, Praha 4. You can sign up for the conference by 10 March Please send the registration form to CGA, best of all via to or by post to Czech Gas Association, Education Department, U Plynárny 223/42, Praha 4, Czech Republic. Místo konání / Venue OREA hotel Pyramida, Bělohorská 24, Praha 6. OREA Pyramida Hotel, Bělohorská 24, Praha 6, Czech Republic. Bankovní spojení / Bank details Účet číslo /0300, vedený u ČSOB, a. s., Radlická 330/150, Praha 5, BIC: CEKOCZPP, IBAN CZ Platbu proveďte nejpozději do Account number /0300, kept at ČSOB, a. s., Radlická 330/150, Praha 5, Czech Republic, BIC: CEKOCZPP, IBAN CZ Please remit the payment by 10 March 2015 at the latest. Variabilní symbol / Variable symbol Daňový doklad zašleme nejpozději do 15 dnů od data zdanitelného plnění. Při písemném zrušení přihlášky do účtujeme manipulační poplatek Kč. Při zrušení přihlášky po tomto datu budeme účtovat plné vložné. Zastoupení účastníka je možné a vítané. V případě neúčasti se poplatek nevrací, účastnické materiály zašleme poštou.

5 We will send you the tax document within 15 days of the date of taxable supply. We will charge a cancellation fee of CZK 1,500 if registration is cancelled in writing before 10 March After this date we will invoice the whole registration fee. Substitution of participants is possible and welcome. The fee is not refunded in the case of no show; we will send the conference materials by post. Ubytování / Accommodation Ubytování je zajištěno v hotelu OREA Pyramida. Cena není zahrnuta ve vložném a činí Kč vč. DPH/noc v jednolůžkovém i dvoulůžkovém pokoji. Účastník bere na vědomí, že hradí případné stornopoplatky za ubytování. Ubytování rezervujte přímo v hotelu: heslo Český plynárenský svaz. V případě obtíží se obraťte na rezervační oddělení hotelu na telefon: Rooms have been arranged with the OREA Pyramida Hotel. The conference registration fee does not include accommodation; the room rate is CZK 1,500 (including VAT) per night for both single and double rooms. Participants acknowledge that they will pay any booking cancellation charges. Please book your rooms directly with the hotel at visibly specifying Český plynárenský svaz (or Cesky plynarensky svaz) in you communication. In the event of difficulties please call the hotel s booking services at Český plynárenský svaz, Oddělení vzdělávání, U Plynárny 223/42, Praha 4. Tel.: , IČ , DIČ CZ Czech Gas Association, Education Department, U Plynárny 223/42, Praha 4, Czech Republic Tel.: , Reg. No , VAT Reg. No. CZ

6 PŘIHLÁŠKA / REGISTRATION FORM 21. konference Provozování distribuční soustavy nové trendy / zahrnuje konferenci Plasty The 21th conference on Distribution System Operation New Trends / includes the PLASTICS conference 17. a 18. března 2015, OREA hotel Pyramida, Bělohorská 24, Praha 6 17 and 18 March 2015, OREA Pyramida Hotel, Bělohorská 24, Praha 6, Czech Republic Jméno / First name: Příjmení / Surname: Společnost* / Company*: Ulice, č. p. / Street, number: Město / City: PSČ / Post Code: Telefon 1 / Telephone 1: Telefon 2 / Telephone 2: IČO / Company No.: DIČ / VAT Reg. No.: Mám zájem o vystavení osvědčení o účasti / I want to receive a certificate Kontaktní osoba / Contact person Jméno / First name: Příjmení / Surname: Telefon 1 / Telephone 1: Telefon 2 / Telephone 2: **: * na tyto údaje bude vystaven daňový doklad / The tax document will be based on these details ** na tento potvrdíme přijetí přihlášky / We will confirm acceptance of registration to this address Účastnický poplatek / Registration fee Kolektivní člen ČPS / CGA corporate members Individuální člen ČPS / CGA individual members Nečlen ČPS / CGA non-member Kč vč. DPH / CZK 6,200 including VAT Kč vč. DPH / CZK 6,700 including VAT Kč vč. DPH / CZK 8,000 including VAT Jak jsem se o konferenci dozvěděl/a / How I learned of the conference: Z / At Elektronický zpravodaj / Online newsletter Obdržel/a jsem pozvánku em/poštou / I received an invitation via /post Z katalogu ČKAIT / ČKAIT catalogue Od známého / From a person I know Jinak, uveďte jak / Otherwise, please specify: Souhlasím s tím, aby mé osobní údaje uvedené v přihlášce byly použity jednorázově pro účely konference. Na dobu neurčitou bude adresa uložena v databázi účastníků vzdělávacích akcí pro marketingové účely Českého plynárenského svazu. I consent to the use of my personal data contained in the registration form for the purposes of the conference on a one-off basis. The address will be stored in the database of participants in educational events for an unspecified period of time for the CGA s marketing purposes. Oddělení vzdělávání / Education Department U Plynárny 223/42, Praha 4, Czech Republic, Tel.: ,

4. a 5. března 2014 OREA hotel Pyramida, Praha 4 and 5 March 2014 The OREA Pyramida Hotel, Prague. 20. konference PROVOZOVÁNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY

4. a 5. března 2014 OREA hotel Pyramida, Praha 4 and 5 March 2014 The OREA Pyramida Hotel, Prague. 20. konference PROVOZOVÁNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY 20. konference PROVOZOVÁNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY nové trendy / zahrnuje konferenci Plasty The 20th Conference DISTRIBUTION SYSTEM OPERATION 2014 New Trends / includes the PLASTICS Conference 4. a 5. března

Více

BEZPEČNOST A SPOLEHLIVOST PLYNOVODŮ

BEZPEČNOST A SPOLEHLIVOST PLYNOVODŮ BEZPEČNOST A SPOLEHLIVOST PLYNOVODŮ SAFETY AND RELIABILITY OF GAS PIPELINES 24. kolokvium BEZPEČNOST A SPOLEHLIVOST PLYNOVODŮ 24th Colloquium SAFETY AND RELIABILITY OF GAS PIPELINES Termín konání / Date

Více

KONFERENCE NGV 2013 PERSPEKTIVY ROZVOJE A VYUŽITÍ CNG/LNG V DOPRAVĚ PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT AND USE OF CNG / LNG IN TRANSPORT

KONFERENCE NGV 2013 PERSPEKTIVY ROZVOJE A VYUŽITÍ CNG/LNG V DOPRAVĚ PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT AND USE OF CNG / LNG IN TRANSPORT KONFERENCE NGV 2013 PERSPEKTIVY ROZVOJE A VYUŽITÍ CNG/LNG V DOPRAVĚ PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT AND USE OF CNG / LNG IN TRANSPORT POŘÁDANÁ POD ZÁŠTITOU MINISTERSTVA DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY, MINISTERSTVA

Více

Ostrava 22 23 September 2011. Ostrava 22. 23. září 2011. Motto: Dlouhodobá udržitelnost investic, Motto: Long-termed sustainability

Ostrava 22 23 September 2011. Ostrava 22. 23. září 2011. Motto: Dlouhodobá udržitelnost investic, Motto: Long-termed sustainability 2011 Pořadatel / Organizer: Hlavní partneři / Main Partners: MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR The Union for the Development of the Moravian-Silesian Region organises the 12th international conference

Více

elektronické komunikace, telekomunikační služby, kvalitu, bezpečnost, aplikace, telematiku, přenosové technologie

elektronické komunikace, telekomunikační služby, kvalitu, bezpečnost, aplikace, telematiku, přenosové technologie Záštitu nad konferencí převzali: Ministr dopravy a spojů ČR Ministr a vedoucí Úřadu vlády ČR Rektor ČVUT Výběr z obsahu konference: Ochrana zákazníka Významné postavení na trhu Nucený (regulovaný) přístup

Více

Ostrava 22. 23. září 2011. Ostrava 22 23 September 2011. Motto: Dlouhodobá udržitelnost investic, lidí a znalostí v regionu.

Ostrava 22. 23. září 2011. Ostrava 22 23 September 2011. Motto: Dlouhodobá udržitelnost investic, lidí a znalostí v regionu. 2011 Pořadatel / Organiser: Hlavní partneři / Main Partners: MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR 22. 23. září 2011 22 23 September 2011 Partneři / Partners: 12. ročník mezinárodní konference 12th Annual

Více

ODPADNÍ VODY WASTEWATER 2009

ODPADNÍ VODY WASTEWATER 2009 1 8. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE A VÝSTAVA 8 TH INTERNATIONAL CONFERENCE AND EXHIBITION ODPADNÍ VODY WASTEWATER 2009 5. 7. KVĚTNA 2009 * PLZEŇ 5 TH 7 TH MAY 2009 * PILSEN, CZECH REPUBLIC POŘADATELÉ KONFERENCE

Více

Measuring. (and Promoting) Museum Success. Second announcement. Co-organizers. On-site organizer

Measuring. (and Promoting) Museum Success. Second announcement. Co-organizers. On-site organizer ICOM MPR annual conference 17 20 9 2011 Brno Czech Republic Second announcement On-site organizer Slezské zemské muzeum Co-organizers Moravská galerie v Brně The International Committee for Marketing and

Více

New Strategies to Manage Business in Unpredictable Times PRESENT: Info & On-line registrace: www.leadershipforlife.cz

New Strategies to Manage Business in Unpredictable Times PRESENT: Info & On-line registrace: www.leadershipforlife.cz In cooperation with Stance Communications and Young Presidents Organization PRESENT: 13. 6. 2012 Conference, Hotel Boscolo Prague 14. 6. 2012 Leaders Workshop, Chateau Mcely New Strategies to Manage Business

Více

DIGITÁLNÍ BROADC ASTING

DIGITÁLNÍ BROADC ASTING PRÁVO REGULACE LIBERALIZACE POSTAVENÍ REG ULÁTORŮ POSTAVENÍ REGULÁTORŮ LLU UNIVERZÁLNÍ SLUŽBA UNIVERZÁLNÍ SLUŽBA UŽIVATEL egovernment INFORMAČNÍ EKONOMIKA KYBERNALITA TELEMATIKA ELEK TRONICKÉ KOMUNIK ACE

Více

43. Mezinárodní konference o nátěrových hmotách

43. Mezinárodní konference o nátěrových hmotách 43. Mezinárodní konference o nátěrových hmotách pod odbornou záštitou Oddělení nátěrových hmot a organických povlaků Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice 14. 16. května 2012 Dům kultury

Více

- váš spolehlivý partner ve světě tepla

- váš spolehlivý partner ve světě tepla - váš spolehlivý partner ve světě tepla - your reliable partner in the world of the heating Obsah Profil společnosti 02 Přehled vybraných technických a ekonomických ukazatelů 05 Významné události roku

Více

terms and conditions

terms and conditions terms and conditions contractual terms and conditions terms and conditions for partners terms of server services (only in czech) contractual terms and conditions I. Parties to the Contract 1. ONEsolution

Více

ČEPS, a.s. Výroční zpráva 2005 Annual Report 2005

ČEPS, a.s. Výroční zpráva 2005 Annual Report 2005 ČEPS, a.s. Výroční zpráva 2005 Annual Report 2005 Finanční a provozní ukazatele Základní finanční ukazatele Výnosy celkem Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb Náklady celkem před zdaněním Výkonová

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2009 OBSAH CONTENT 2 Finanční a provozní ukazatele / Key Operating and Financial Indicators 6 Vize společnosti / Vision 7 Profil společnosti / Company Profile 8 Naše poslání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. annual report

VÝROČNÍ ZPRÁVA. annual report VÝROČNÍ ZPRÁVA annual report Report of the Board of Directors on business activities of the Company and on state of its assets Basic data of the company Articles of Association General Meeting Board of

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA / ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA / ANNUAL REPORT VÝROČNÍ ZPRÁVA / ANNUAL REPORT 2003 Tato zkrácená verze výroční zprávy společnosti za rok 2003 je určená pouze pro obchodní účely. This summary version of the company s annual report for the year 2003

Více

Elektrárny Opatovice, a.s.

Elektrárny Opatovice, a.s. Elektrárny Opatovice, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA / ANNUAL REPORT 2004 Obsah / Contents Vývoj vybraných ukazatelů EOP, a.s.............. 1 Key Statistics of EOP, a.s...................... 1 Úvodní slovo předsedy

Více

O přednášejících / About speakers > > > >

O přednášejících / About speakers > > > > O přednášejících / About speakers > > > > Dr. Rajiv D. Banker je profesorem účetnictví a informačních technologií na Fox School of Business při Univerzitě v Temple. Dr. Banker je jednou z vůdčích osobností

Více

Průvodce inovačními službami v České republice Guidebook of Innovation Services of Czech Republic

Průvodce inovačními službami v České republice Guidebook of Innovation Services of Czech Republic Průvodce inovačními službami v České republice Guidebook of Innovation Services of Czech Republic The project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme and is co-financed by the European Regional

Více

B U L L E T I N SPEKTROSKOPICKÉ SPOLEČNOSTI JANA MARKA MARCI

B U L L E T I N SPEKTROSKOPICKÉ SPOLEČNOSTI JANA MARKA MARCI Generálním sponzorem Spektroskopické společnosti Jana Marka Marci je firma ThermoFisher Scientific s.r.o. spolu s partnery Pragolab s.r.o. a Nicolet CZ s.r.o. B U L L E T I N SPEKTROSKOPICKÉ SPOLEČNOSTI

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT Obsah Table of contents Úv od ní slo lovo pře ředs edy př edst stav aven enst stva Message from the Chairman of the Board of Directors Zákl ad ní cha hara rakt kter eris

Více

Výroční zpráva. Annual report 2013

Výroční zpráva. Annual report 2013 Výroční zpráva Annual report 2013 Obsah / Contents Úvodní slovo předsedy představenstva / Foreword of the Board of Directors Chairman Úvodní slovo generálního ředitele / Foreword of the Chief executive

Více

Výroční zpráva. Annual report 2013

Výroční zpráva. Annual report 2013 Výroční zpráva Annual report 2013 Obsah / Contents Úvodní slovo předsedy představenstva / Foreword of the Board of Directors Chairman Úvodní slovo generálního ředitele / Foreword of the Chief executive

Více

2. Procento provize 2.1 S odkazem na článek 2.3.1 Podmínek bude minimální procento provize stanoveno na 12%. 2.2 Depozit [0]

2. Procento provize 2.1 S odkazem na článek 2.3.1 Podmínek bude minimální procento provize stanoveno na 12%. 2.2 Depozit [0] HOTEL AGREEMENT MEZI: I. BOOKING.COM B.V., společnost zřízená podle nizozemského práva, s kanceláří zaregistrovanou na adrese (1017 SG) Weteringschans 28, Amsterdam, Nizozemsko ("Booking.com"), a II. Jméno

Více

2010 Výroční zpráva Annual Report

2010 Výroční zpráva Annual Report 2010 Výroční zpráva Annual Report 2010 ČEPS, a.s. Výroční zpráva Annual Report 2010 Obsah Content 6 Finanční a provozní ukazatele / Key Operating and Financial Indicators 8 Vize společnosti / Vision

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Annual report

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Annual report VÝROČNÍ ZPRÁVA Annual report 2013 Obsah Table of contents Úvodní slovo předsedy představenstva Message from the Chairman of the Board of Directors Základní charakteristika Company profile Filozofie společnosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 THE 2014 ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 THE 2014 ANNUAL REPORT VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 THE 2014 ANNUAL REPORT 2 FOTOGALERIE / PHOTO GALLERY VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2014 OBSAH CONTENTS 1. Úvod... 5 1. Introduction... 5 2. Činnost Institutu... 7 2. The Institute s

Více

Výroční zpráva Annual Report

Výroční zpráva Annual Report Výroční zpráva Annual Report 2012 OTE, a.s., je subjektem aktivním jak v ČR, tak v Evropě, a konkrétně přispívá k vytvoření jednotného trhu s elektřinou v rámci celé Evropské unie. OTE, a.s. has been active

Více

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku OBSAH 1. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku 2. Základní údaje o společnosti 3. Stanovy společnosti a zpráva o vztazích 4. Valná hromada 5. Představenstvo,

Více