Historie využití areálu Pod Žvahovem 463, Praha 5

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Historie využití areálu Pod Žvahovem 463, Praha 5"

Transkript

1 Historie využití areálu Pod Žvahovem 463, Praha 5 Osmileté gymnázium Buďánka ( dále jen gymnázium ) sídlilo na začátku roku 2005 v prostorách areálu Holečkova 31a v Praze 5. Budova školy neodpovídala potřebě dalšího rozvoje školy a navíc Praha 5 měla zájem na uvolnění této budovy pro potřeby Městské policie. Z uvedeného důvodů se škola přihlásila do výběrového řízení na pronájem areálu Pod Žvahovem 463, Praha 5. Ve svém záměru v přihlášce do výběrového řízení uváděla, že chce docílit více než zdvojnásobení celkové kapacity školy. V dokumentech předložených obvodnímu úřadu byl zdokumentován i postupný nárůst kapacity školy a rozvoj školy v zájmu občanů Prahy 5. Po uplynutí termínu pro výběrové řízení bylo představitelům školy navrženo možné podnajmutí části budovy Tanečnímu centru, obecně prospěšné společnosti ( dále jen TCP ), která měla prostorové problémy. Gymnázium nezbytně nepotřebovalo využívat veškeré prostory, přestože v přihlášce žádalo o pronájem celé budovy. Chtělo mít jednoznačně garantovanou možnost dalšího rozvoje a ten by nebyl možný bez jistoty minimálně postupného uvolňování prostor dle nárůstu počtu studentů. Bylo mu relativně jedno, zda a kdo spolu s ním bude dočasně využívat prostory, pokud podnájem bude přínosem i pro jeho studenty. Jednalo tak s představiteli TCP o tom, že pokud mu bude pronajata budova školy, o což usilovalo, že s ním sepíše podnájemní smlouvu. Předpokládalo, že může dojít k synergickému efektu při využívání budovy školy různými subjekty vzdělávajícími mládež. Z uvedeného důvodu prezentovalo svůj záměr na podnajmutí prostor TCP již na prezentaci využití areálu Pod Žvahovem při jednání na Obvodnímu úřadu Prahy 5 dne 26. února Při jednání komise výchovy a vzdělávání Rady MČ Praha 5 dne 7. března se poprvé v zápise objevilo, že TCP má zájem o vytvoření partnerství s gymnáziem. Skutečnost, že nelze předpokládat dlouhodobé využití budovy rovnoměrně i další osobou, vyplývá však již z tohoto zápisu, kde je výslovně uvedeno, že je cílem gymnázia postupné navýšení kapacity ze 136 na 288 studentů - viz zápis z třetího zasedání. Tento údaj ze zápisu zcela odpovídá i dalším jednáním s pronajímatelem. Ještě před definitivním schválením nájemní smlouvy uvádí např. gymnázium v příloze dopisu starostovi ze dne 2. května 2005 výslovně prostorové využití budovy pro potřebu výuky gymnázia v jednotlivých letech s výhledem do roku 2012 a tím i možnost, jak lze využít plochy budovy pro potřeby výuky dalších subjektů. Údaje o zmenšování počtu podnajatých ploch třetím subjektům tak gymnázium vždy uvádělo shodně v návaznosti na růst počtu studentů. Z tohoto počtu vycházela i písemně předložený návrh na růst nájemného. Záměr navýšení počtu žáků byl po uzavření nájemní smlouvy předložen MŠMT a je k dnešnímu dni schválená kapacita školy dle předpokladu rozvoje uvedeného již v minulosti pronajímateli i MŠMT ČR. Od samého začátku veškerých jednání o pronájmu budovy Pod Žvahovem gymnáziu toto jednoznačně, a to jak v písemných materiálech, tak v ústních informacích, sdělovalo majiteli nemovitosti, že má zájem o případný podnájem části prostor jinému subjektu pouze dočasně, aby neohrozilo záměr rozvoje školy. Podnájem však není a ani nebyl pro gymnázium prioritou, ale snahou přispět k účelnému využití školní budovy. Bez realizace záměru rozvoje školy nemělo gymnázium důvod k opuštění v té době užívané školní budovy, která byla z mnoha ohledů jedinečná pro potřeby specifické školní instituce. 1

2 Pronajímatel vzal záměr gymnázia na dočasný podnájem prostor na vědomí, když vyhodnotil návrh gymnázia jako nejlepší a zohlednil i skutečnost, že se TCP nepřihlásilo do výběrového řízení. Gymnázium v návaznosti na informaci, že mu bude pronajata celá budova a jeho záměr o dočasném podnájmu části prostor byl schválen, ihned přistoupilo k jeho realizaci. Požádalo MŠ ČR o zvýšení kapacity školy, rozšířilo pedagogický sbor, vynaložilo značné prostředky na změnu sídla školy a ukončení její činností v jedněch prostorech a zahájení činnosti v prostorech jiných. Rodiče studentů vysoce oceňovali pochopení své městské části pro řešení specifických problémů části obyvatel Prahy a především Prahy 5. Již před podpisem nájemní smlouvy ve snaze poskytnout alespoň dočasnou jistotu TCP, že s ním gymnázium počítá alespoň na dobu 2 let jako s podnájemcem, podepsalo s ním gymnázium podnájemní smlouvu vázanou na skutečnost, zda se škola stane nájemcem, či ne. V této podnájemní smlouvě byl jednoznačně zakotven princip, že pokud se školy nedohodnout na změně podnájemní smlouvy, tj. pokud by došlo k ohrožení realizace záměru dalšího rozvoje gymnázia, že gymnázium může dát jednostranně výpověď TCP a to i bez uvedení důvodu. Toto bylo základní podmínkou jakékoliv spolupráce gymnázia s jakýmkoliv potencionálním zájemcem o podnájem. TCP následně od této podnájemní smlouvy odstoupilo. Začalo se domáhat změny dohodnutých podmínek a poskytovat nepravdivé informace MČ Praha 5. Podnájemní smlouva byla podepsána ředitelem gymnázia Mgr. Řešátkem a ředitelem TCP Ing. Schneiderem poté, co byly stanoveny podmínky pro uzavření nájemní smlouvy ze strany MČ Praha 5. V této podnájemní smlouvě vycházelo gymnázium z toho, že nechce na TCP vydělat, ale chce pouze uhradit své skutečné zvýšené výdaje související s podnájem části prostor TCP. Pokud by nedošlo k podnájmu TCP, gymnázium by tyto zvýšené výdaje nemělo. Důvody, proč TCP odstoupilo od podepsané podnájemní smlouvy em ředitele Schneidera doručeným gymnáziu tajemnicí TCP, nejsou gymnáziu zřejmé. V každém případě však TCP neplní své povinnosti s podnájemní smlouvy, přestože využívá prostory pronajaté gymnáziu. Ztráty z využívání prostor TCP, které nyní přesahují ,-- Kč, nese výlučně gymnázium. Následně gymnázium vyvolalo několik jednání s ředitelem TCP. Postupně s ním jednalo několik osob. Nikdy se však nepodařilo dosáhnout dohody a ani TCP nepředložilo svůj návrh smlouvy. Při posledním jednání v březnu t.r. s předsedou správní rady gymnázia a ředitelem gymnázia odmítl spoluzřizovatel a zároveň ředitel TCP jednat o jakékoliv podnájemní smlouvě. Skutečnost, že se nepodařilo dospět k dohodě a TCP odmítlo jednat o podnájemní smlouvě, jmenovaní představitelé gymnázia neprodleně sdělili svému zřizovateli, správní a školní radě i zástupcům rodičů. Zcela nečekaně pak byl předsedou dozorčí rady TCP odeslán dne 15. března 2006 v odpoledních hodinách gymnáziu s návrhem podnájemní smlouvy. Zde se tvrdilo, že návrh podnájemní smlouvy odpovídá požadavkům radnice Prahy 5. Zároveň uvádí, že pan Schneider nebyl oprávněn s gymnáziem jednat. O tom nebylo gymnázium předem informováno. Je zarážející, že s třetí stranou není oprávněn jednat ředitel organizace, který s ní dříve jako ředitel podepsal jinou podnájemní smlouvu, od které později odstoupil, ale dozorčí rada, a že se o této skutečnosti dozví třetí strana až po té, co ředitel TCP odmítne podepsat smlouvu, která byla připravena na základě jeho předchozích námitek při společném jednání. Znění tohoto návrhu smlouvy bylo přitom zapsáno přímo do počítače při dřívějším jednání ředitele TCP, ředitele gymnázia a předsedy správní rady gymnázia. Po tomto jednání sdělil ředitel Schneider, že návrh, na němž se všichni zúčastnění předběžně dohodli, dá své dozorčí radě. Po jednání dozorčí rady a po řadě urgencí gymnázia o sdělení stanoviska k návrhu podnájemní smlouvy, pak informoval gymnázium, že TCP nebude 2

3 jakoukoliv podnájemní smlouvu podepisovat, byť by mu vyhovovala. Za situace, kdy byla širší veřejnost informována o tom, že TCP odmítlo podepsat podnájemní smlouvu, nelze bez dalšího přistoupit k podpisu prvního návrhu TCP. Je nutné svolat správní radu školy, orgán zřizovatele, konzultovat rodiče. Toto bude trvat minimálně 1 měsíc. Nelze tak předpokládat vyřešení cele věci dříve než cca 15 dubna 2006 a to výlučně pro nepochopitelná prodlení v jednáních ze strany TCP. Podepsání podnájemní smlouvy je však vážně ohroženo. Tento první návrh TCP zcela popírá možnost gymnázia jednostranně ukončit podnájemní vztah, pokud nedojde k dohodě o rozsahu užívání prostor v budoucnu, a nezabezpečuje ani částečnou úhradu ztrát gymnázia vyvolaného tím, že mu umožnilo podnájem. Nerespektuje samotný princip, s kterým gymnázium vyslovilo ochotu podnajmout část prostor třetí sobě princip rozšiřování ploch pro výuku v gymnáziu. Než akceptovat návrh TCP, bylo by pro gymnázium dokonce i ekonomicky podstatně výhodnější užívat celou budovu a nemít zvýšené provozní výdaje a výdaje na úpravy budovy. Existence rozvoje gymnázia je vážně ohrožena. Mezi rodiči navíc vzniká panika, že tento návrh má pouze zastírací charakter a že je ředitel Schneider s představiteli MČ Praha 5 dohodnut na tom, že gymnázium dostane po volbách výpověď. Tomu nasvědčuje i znění průvodního dopisu předsedy dozorčí rady TCP, kde se výslovně uvádí, že se jedná o provizorní podnájemní smlouvu na období, kdy ještě bude platit nájemní smlouva mezi ÚMČ Prahy 5 a OGB Pronajímatel nesdělil gymnáziu, že nájem je pouze dočasný a že obec chce ukončit nájemní vztah. Dle přesvědčení řady rodičů studentů gymnázia TCP zneužilo skutečnosti, že gymnázium bylo ochotné mu poskytnout podnájem za mimořádně výhodných podmínek a bylo ochotno dokonce vynakládat pro umožnění působení TCP v prostorách gymnázia i další finanční prostředky ve snaze docílit výhodné spolupráce, která však nenastala. Ve svém dopise ze dne MČ Praha 5 ředitel TCP píše, že se TCP zúčastnilo výběrového řízení a bylo od počátku součástí vítězného projektu schváleného MČ Praha 5. Zároveň uvádí, že jednotlivé části areálu mají užívat obě školy samostatně dle příloh obsažených ve smlouvách. Tento dopis TCP však není pravdivý. V dokumentaci předložené do výběrového řízení gymnáziem nebylo TCP vůbec zmiňované viz písemné dokumenty v příloze. Gymnáziu není známo, že by se TCP vůbec výběrového řízení jako jeho účastník zúčastnilo a gymnázium v souvislosti s výběrovým řízením nepodepsalo s TCP jakékoliv dokumenty. TCP následně začalo pronajímatele uvádět v omyl i v dalších věcech. Cílevědomě přestalo s gymnáziem jednat a po svém odstoupení od uzavřené podnájemní smlouvy neuzavřelo jakoukoliv podnájemní smlouvu předloženou gymnáziem Buďánka, a to přesto, že gymnázium např. zapracovalo jeho připomínky z dopisu z Nepředložilo gymnáziu ani jakýkoliv svůj protinávrh, který by samo nepopřelo viz poslední návrh gymnázia zpracovaný při jednání s ředitelem TCP. Činností TCP nyní dochází k ohrožení další činnosti gymnázia. V prostorech, které gymnázium nyní užívá, smí dle hygieniků studovat maximálně 200 osob, což, bez rozšíření o další plochy v rozsahu uváděném zřizovateli již před podepsáním nájemní smlouvy, zcela vylučuje naplnění počtů studentů v dokumentech předložených gymnáziem MČ Praha 5. Splnění tohoto záměru je možné pouze při postupném zmenšování ploch užívaných TCP či jiným případným podnájemcem, jak gymnázium vždy výslovně uvádělo. V písemném dokumentu zaslaném pronajímateli při jednání o uzavření nájemní smlouvy uvádělo i rozpis plochy, která měla být případně pronajata třetím subjektům a která se měla postupně zmenšovat. Tento záměr byl pronajímateli i TCP znám a schválen. 3

4 Pokud TCP odmítne prostory užívat za podmínek uváděných gymnáziem od samého počátku, a postupně zmenšovat rozsah užívané plochy, je gymnázium samozřejmě připraveno využívat celou budovu školy i bez TCP či v dohodě s MČ Prahy 5 dočasně podnajmout jinému subjektu některé plochy. Umístění TCP v prostorech gymnázia je možné pouze díky zvýšeným výdajům ze strany gymnázia. To si např. musí ze svých prostředků pronajímat tělocvičny v jiných objektech, protože školní tělocvična je využívána ve značném rozsahu TCP. Pouze zvýšené mzdové výdaje gymnázia a nájem za pronajímané tělocvičny zbytečně zatěžují výdajovou stránku školy ve výši cca ,-- Kč ročně nad rámce výdajů, které by škola měla, pokud by byla jediným uživatelem tělocvičny v budově školy. Navíc by mohla zvýšit i rozsah tělesné výchovy studentů v souladu s moderními trendy výuky. Na rozdíl od TCP, které je výrazně dotováno státem a jeho rozpočet je podstatně vyšší než gymnázia, nemá gymnázium k dispozici významné cizí zdroje financování své činnosti. Dle výpisu z www stránky TCP mělo toto v loňském roce příjem ve výši 12, ,-- Kč státní dotace a 3, ,-- Kč od rodičů, sponzorů a z grantů, zatímco příjem gymnázia byl z dotací pouze ve výši 4, ,-- Kč a 3, ,-- Kč od rodičů, zřizovatele, z vlastní činnosti atd. V příjmu gymnázia se projevují slevy poskytované rodičům sociálně slabších studentů. Gymnázium Buďánka je tak školou, která obdržela v porovnání s TCP zhruba čtvrtinové dotace při přibližně stejném počtu studentů a dvojnásobném počtu absolventů maturitních ročníků. Všichni maturanti se dostali na vysokou školu. Nyní po pronajmutí budovy je počet studentů gymnázia již dokonce výrazně vyšší, než je počet studentů TCP. Gymnázium nevykonává další výdělečnou činnost ( s výjimkou plateb na některé nadstandardní aktivity nad rámec školného např. lyžařské pobyty atd.). Cílem gymnázia není dosahovat zisku, ale vzdělávat studenty i širší veřejnost a to i když se nejedná o ekonomicky nadstandardně zajištěné osoby. Na rozdíl od zřizovatele TCP zřizovatel gymnázia nepodniká. Zřizovatel TCP podniká s obdobným předmětem činnosti jako má TCP viz výpis z ARES spoluzřizovatele TCP paní Schneiderové (výpis ze serveru MPO, výpis ze serveru SÚ) a z obchodního rejstříku TCP. Na gymnáziu studuje nyní 180 studentů. Tito studenti byli přijati po předchozí spolupráci se školou. Škola po spolupráci z potencionálních zájemců přijme zhruba 10 % - 20% zájemců. Z prostorových důvodů není schopna přijmout podstatnou část zájemců, kteří přitom splňují již první přijímací kritérium IQ nad 130. To má cca 2% populace. Z těchto 18O studentů je v průměru cca 145 z Prahy a 35 mimopražských. Z celkového počtu studentů je přes 3O% z Prahy 5 a 37% je počet studentů z Prahy 5 k počtu studentů z Prahy. Z těchto 18O studentů má v průměru 75 speciální poruchy učení, které rodiče přiznají škole, např. autismus, lehké mozkové disfunkce, dysleksii, hyperaktivitu, pocity úzkosti atd., tj. zhruba 42 % všech studentů. Další studenti však zdravotní postižení skrývají. Na řadu těchto zdravotně postižených studentů škola dostává příspěvek uvedený výše v dotacích. Značná část těchto studentů by nemohla studovat na jakémkoliv jiném gymnázium a musela by být buď na učilišti či by nevystudovala střední školu nebo mladší žáci by byli ve zvláštních školách a případně ani úspěšně nedokončili základní vzdělání. S ohledem na specifický charakter studentů gymnázia se výuky ve třídě účastní až na zcela výjimečné případy maximálně 18 studentů ve třídě. Škola zaměstnává několik psychologů v kratším úvazku a jednoho na plný pracovní poměr. 4

5 Ohrožení výchovného programu školy, by se znemožnilo odpovídající uplatnění ve společnosti velkému počtu mimořádně nadaných lidí, kteří mají zdravotní postižení a jichž je většina z Prahy 5. Rodiče žáků gymnázia cítí ohrožení svých dětí posledním usnesením Rady MČ Prahy 5, které vyhrožuje výpovědí gymnáziu, nedojde-li k podepsání podnájemní smlouvy s TCP. Zastávají stanovisko, že: - dochází z nepochopitelných důvodů k obcházení výsledků řádně proběhlého výběrového řízení ve prospěch subjektu, který se výběrového řízení nezúčastnil v termínu uvedeném na úřední desce Obvodního úřadu Praha 5, - nelze vyloučit pronajmutí budovy Pod Žvahovem gymnáziu pouze na oko pro dosažení urychleného uvolnění prostor, které do té doby škola využívala, pro potřeby městské policie bez nutnosti respektovat ustanovení platné smlouvy o výpovědní době, - jsou postihováni pro to, že byli ochotni přistoupit k přestěhování školy do jiných prostor pro zkvalitnění výuky dětí a rozšíření působení školy na veřejnost, a to přesto, že většině žáků se zhoršila dostupnost školy o cca 45 minut denně. Proto po uzavření přihlášek do výběrového řízení souhlasili s tím, aby se podnájemcem školy stalo TCP a podpořili snahu vedení školy o pomoc jiné obecně prospěšné společnosti, která dočasně potřebovala pomoci, - nyní je již zřejmé, že pokud by došlo k zakonzervování stávajícího stavu, o což se zcela nepochopitelně dle dostupných informací snaží některé osoby a co odpovídá i poslednímu a jedinému komplexnímu návrhu TCP, bude moci gymnázium přijmout pouze jeden ročník vycházející z předpokládaného programu, další ročníky již bude moci přijmout pouze s výrazně menším počtem dětí a dále nebude možný další rozvoj školy, která je na rozdíl od TCP jediná svého druhu v republice a svým zaměřením na umožnění studia i sociálně slabším osobám i unikátní ve světě, - škola nebude moci dosáhnout plánované kapacity studentů schválené ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. To vše vyvolává velké napětí u rodičů a narušuje psychiku studentů a vyžaduje jasné stanovisko zastupitelů zvolených mj. rodiči dětí. Rodiče se domáhají zveřejnění veškerých informací souvisejících se stěhováním školy a jednáním s TCP včetně rozhodnutí orgánů obce, návrhů dokumentů atd. na www stránce školy a chtějí organizovat akce na zabezpečení dalšího kvalitního vzdělávání svých dětí a jeho prohlubování, které považují za ohrožené vzniklou situací nezaviněnou gymnáziem. 5

Analýza podmínek a možností zařazení dětí od dvou let věku do mateřských škol a vyhodnocení dalšího řešení rozšíření péče o děti do tří let

Analýza podmínek a možností zařazení dětí od dvou let věku do mateřských škol a vyhodnocení dalšího řešení rozšíření péče o děti do tří let Analýza podmínek a možností zařazení dětí od dvou let věku do mateřských škol a vyhodnocení dalšího řešení rozšíření péče o děti do tří let I. Současný stav s vymezením problémů institucionální péče a

Více

4.4.2012 Petra Pecková, Marcela Erbeková, Věslav Michalik

4.4.2012 Petra Pecková, Marcela Erbeková, Věslav Michalik Hrozící kolaps zajištění základního vzdělávání v suburbanizačním prstenci okolo Prahy Nedostatečná kapacita základních škol, zejména v okresech Praha-východ a Praha-západ 4.4.2012 Petra Pecková, Marcela

Více

12/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Dohoda s Českou poštou platí

12/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Dohoda s Českou poštou platí MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 20. ROČNÍK 12/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Z jednání Rady Ke kalkulačce RUD Dohoda s Českou poštou platí Majetkové

Více

Dokumentace podprogramu

Dokumentace podprogramu Odbor financování územních rozpočtů a programové financování --------------------------------------------------- Č.j. MF-37902/2014/12-1201 Dokumentace podprogramu PODPROGRAM 298213 - Podpora rozvoje a

Více

Návrh. doplnění Zásad pronajímání bytů svěřených městské části Praha 10 a bytů z kvóty MHMP

Návrh. doplnění Zásad pronajímání bytů svěřených městské části Praha 10 a bytů z kvóty MHMP Odbor majetkoprávní 2. zasedání Rada m. č. Praha 10 Zastupitelstva m. č. Praha 10 dne 26. 1. 2015 Návrh doplnění Zásad pronajímání bytů svěřených městské části Praha 10 a bytů z kvóty MHMP Důvod předložení:

Více

Postup na vytvoření soustavy páteřních škol v Ústeckém kraji

Postup na vytvoření soustavy páteřních škol v Ústeckém kraji Postup na vytvoření soustavy páteřních škol v Ústeckém kraji Aktualizace na roky 2010-2015 1 Postup na vytvoření soustavy páteřních škol v Ústeckém kraji Aktualizace na roky 2010-2015 I. Východiska A.

Více

Z Á P I S. z 12. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 9, konaného dne 27. 11. 2012 v zasedací místnosti nové budovy radnice, Sokolovská 324/14, Praha 9

Z Á P I S. z 12. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 9, konaného dne 27. 11. 2012 v zasedací místnosti nové budovy radnice, Sokolovská 324/14, Praha 9 Z Á P I S z 12. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 9, konaného dne 27. 11. 2012 v zasedací místnosti nové budovy radnice, Sokolovská 324/14, Praha 9 12. zasedání ZMČ se zúčastnilo : 28 členů Zastupitelstva

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MŠMT-26 533/2012-51 Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Úvod Ministerstvo školství,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ve školním roce /4 čj.: /4 GYMNÁZIUM KARLA ČAPKA Dobříš, Školní 5, 68, IČO . Základní údaje o škole Název školy: Gymnázium Karla Čapka, Dobříš, Školní 5 Adresa: Školní 5.

Více

Koncepce bytové politiky městské části Praha 9 v návaznosti na transformaci majetku tvořeného bytovým fondem

Koncepce bytové politiky městské části Praha 9 v návaznosti na transformaci majetku tvořeného bytovým fondem Koncepce bytové politiky městské části Praha 9 v návaznosti na transformaci majetku tvořeného bytovým fondem Praha 2007 0 Strana Obsah 1 I. Úvod 3 II. Bytová koncepce 5 II.I. Analytická část 5 1. Úvod

Více

NÁZEV: Metodický pokyn pro realizaci veřejných zakázek v rámci projektu Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji II. (dále též jen Metodika )

NÁZEV: Metodický pokyn pro realizaci veřejných zakázek v rámci projektu Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji II. (dále též jen Metodika ) NÁZEV: Metodický pokyn pro realizaci veřejných zakázek v rámci projektu Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji II. (dále též jen Metodika ) ČÍSLO: MP/93/OSVZ ZMĚNA Č.: PŮVODNÍ ZNĚNÍ PLATNOST OD:

Více

ANALÝZA A ŘEŠENÍ PROBLEMATIKY UBYTOVEN NA ÚZEMÍ SMO V KRÁTKODOBÉM A DLOUHODOBÉM HORIZONTU

ANALÝZA A ŘEŠENÍ PROBLEMATIKY UBYTOVEN NA ÚZEMÍ SMO V KRÁTKODOBÉM A DLOUHODOBÉM HORIZONTU ANALÝZA A ŘEŠENÍ PROBLEMATIKY UBYTOVEN NA ÚZEMÍ SMO V KRÁTKODOBÉM A DLOUHODOBÉM HORIZONTU 2013 Ing. Lubor Hruška, Ph.D. a kolektiv PROCES Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. ACCENDO Centrum pro vědu

Více

(Schváleno v Radě HMP dne 5.6.2007) Termín vyřízení: 30.6.2007. Předáno k vyřízení radnímu Šteinerovi. Bude odpovězeno písemně.

(Schváleno v Radě HMP dne 5.6.2007) Termín vyřízení: 30.6.2007. Předáno k vyřízení radnímu Šteinerovi. Bude odpovězeno písemně. P Ř E H L E D dotazů, připomínek a podnětů členů Zastupitelstva hl.m. Prahy přednesených na 7. zasedání ZHMP dne 31.5.2007 (Schváleno v Radě HMP dne 5.6.2007) P Í S E M N É Pavel A m b r o ž INT. č. 7/2

Více

PRÁVNÍ A FINANČNÍ ASPEKTY DOPROVÁZENÍ PĚSTOUNSKÝCH RODIN

PRÁVNÍ A FINANČNÍ ASPEKTY DOPROVÁZENÍ PĚSTOUNSKÝCH RODIN www.nadacnifondjt.cz PRÁVNÍ A FINANČNÍ ASPEKTY DOPROVÁZENÍ PĚSTOUNSKÝCH RODIN Jak aktivně nacházet náhradní rodiče profesionalizace procesů při výběru adeptů na nový typ zaměstnání (CZ.1.04/5.1.01/77.00268).

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2012/2013 čj.: 342/2013 GYMNÁZIUM KARLA ČAPKA 263 80 Dobříš, Školní 1530, IČO 31100331 1. Základní údaje o škole Název školy: Gymnázium Karla Čapka, Dobříš,

Více

Smlouva o nájmu věci č. 9149003008

Smlouva o nájmu věci č. 9149003008 Smlouva o nájmu věci č. 9149003008 uzavřená podle zákona č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů České dráhy, a.s. se sídlem: Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222, PSČ 110 15 zapsána v obchodním rejstříku

Více

I. Vztahy k hlavnímu městu Praha v oblasti školství

I. Vztahy k hlavnímu městu Praha v oblasti školství I. Vztahy k hlavnímu městu Praha v oblasti školství I.A. Rozdělení kompetencí v oblasti obecního školství Městská část Praha Zličín zajišťuje úkoly, které pro ni vyplývají ze zákona č. 561/2004 Sb., v

Více

pro členy družstva POHOTOVOSTNÍ A HAVARIJNÍ SLUŽBA SBD POKROK Vyšlo v listopadu 2003 číslo 03/2003 Obsah:

pro členy družstva POHOTOVOSTNÍ A HAVARIJNÍ SLUŽBA SBD POKROK Vyšlo v listopadu 2003 číslo 03/2003 Obsah: pro členy družstva Dočkáme se nových bytů? Stavební bytová družstva stavěla již od sedmdesátých let 19. století. Dodnes existují nástupci v podobě "Obecně prospěšných bytových družstev", tzv. Lidová bytová

Více

7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 1

7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 1 Stenografický záznam 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 1 7. července 2003 Zapsala: Ing. J. Kopečková Dámy a pánové, zahajuji dnešní jednání ZMČ Praha 1. K ověření zápisu 6. zasedání zastupitelstva dosud

Více

Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2

Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2 Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2 Zápis 3. řádné zasedání Zastupitelstva městské části Praha 2 konané dne 02.05.2011 Přítomni: Dále Ing. Michal Bočan, člen rady, Jana Černochová,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE za rok 2012 Datum: 26. února 2013 Zpracovala: Ing. Radana Lančová Schválil: Mgr. Václav Štencel Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Ostrava,

Více

FAKULTA EKONOMICKÁ. Financování Integrované střední školy Cheb

FAKULTA EKONOMICKÁ. Financování Integrované střední školy Cheb ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Financování Integrované střední školy Cheb Financing Integrated Secondary School Cheb Monika SCHNEIDEROVÁ Cheb 2013 Poděkování Touto

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI VÝSTAVBA A PROVOZ NOVÉ SPORTOVNÍ HALY KAMENNÁ STEZKA

STUDIE PROVEDITELNOSTI VÝSTAVBA A PROVOZ NOVÉ SPORTOVNÍ HALY KAMENNÁ STEZKA STUDIE PROVEDITELNOSTI VÝSTAVBA A PROVOZ NOVÉ SPORTOVNÍ HALY KAMENNÁ STEZKA Květen 2013 AK Kabilka, advokátní kancelář Obsah OBSAH... 2 SLOVNÍK POJMŮ... 5 ÚVOD... 6 1 MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ... 7 2 ANALÝZA

Více

8-9/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. VHP se zpoplatňují i nadále

8-9/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. VHP se zpoplatňují i nadále MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 18. ROČNÍK 8-9/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Boj s daňovými úniky VHP se zpoplatňují i nadále Jak dál po komunálních

Více

Příručka pro příjemce pro Akci 3

Příručka pro příjemce pro Akci 3 ) Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Program Iniciativy Společenství EQUAL Příručka pro příjemce pro Akci 3 Verze 1.0 červenec 2007 Tato příručka je určena pro příjemce Programu Iniciativy Společenství

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 Zápis 4. řádné zasedání Zastupitelstva městské části Praha 2 konané dne 27.06.2011 Přítomni: Ing. Michal Bočan, člen rady, Jana Černochová, členka rady, Mgr. Jakub

Více

Rumunská 29, 120 00 Praha 2 tel/fax: +420 222 521 446 info@meta-os.cz, www.meta-os.cz Závěrečná zpráva z průzkumu bariér a potřeb mladých migrantů v jejich přístupu ke vzdělání 2007 META o. s. Sdružení

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Žižkova 3, Nový Jičín 741 01, tel: 556 771 144, e-mail: info@pppnj.cz IČO: 62330381 Výroční zpráva o činnosti Pedagogicko psychologické poradny, Nový Jičín, příspěvkové organizace za školní rok 2011/2012

Více

Pracovní návrh věcného záměru zákona o finanční pomoci studentům

Pracovní návrh věcného záměru zákona o finanční pomoci studentům Pracovní návrh věcného záměru zákona o finanční pomoci studentům Podkladový materiál týmu FPS projektu IPn Reforma terciárního vzdělávání k věcnému záměru zákona o finanční pomoci studentům. Předkládá

Více

Kontrolní závěry z kontrolních akcí

Kontrolní závěry z kontrolních akcí Věstník NKÚ, kontrolní závěry 7 Část B Kontrolní závěry z kontrolních akcí 10/26 Majetek státu a peněžní prostředky poskytnuté státnímu podniku Lesy České republiky Kontrolní akce byla zařazena do plánu

Více