Nahlížení do zdravotnické dokumentace, pořizování jejích výpisů a kopií ve FNKV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nahlížení do zdravotnické dokumentace, pořizování jejích výpisů a kopií ve FNKV"

Transkript

1 FAKULTNÍ NEMOCNICE KRÁLOVSKÉ VINOHRADY M E T O D I C K Ý P O K Y N M P _ r e v. 0 0 Nahlížení do zdravotnické dokumentace, pořizování jejích výpisů a kopií ve FNKV Datum vydání: Datum účinnosti: Doba platnosti: Bez omezení, revize 1 x ročně Vazba na akreditační standardy SAK: 8 až 22, 38, 39, 65, 66 Počet stran 22 Počet příloh: 3 Umístění podepsaného výtisku: Oddělení řízení kvality Zpracoval: Garant Schválil: Organizační úsek Oddělení řízení kvality Úsek léčebně preventivní péče Úsek ředitele Funkce Vedoucí oddělení Náměstek Ředitel FNKV Jméno Mgr. Yveta Urbanová MUDr. Jan Votava, MBA MUDr. Marek Zeman, MBA Podpis

2 pořizování jejich výpisů a kopií ve FNKV Strana 2 (celkem 21) OBSAH: 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Účel Rozsah závaznosti Seznam útvarů obesílaných vydavatelem k prokazatelnému seznamování Přehled změn proti předchozí revizi řídicího dokumentu PRAVOMOC A ODPOVĚDNOST ZÁKLADNÍ POJMY A ZKRATKY Zkratky OPRÁVNĚNÍ K NAHLÍŽENÍ DO ZD, POŘIZOVÁNÍ JEJÍCH VÝPISŮ NEBO KOPIÍ Nahlížení do zdravotnické dokumentace vedené o pacientovi, pořizování výpisů nebo kopií Nahlížení pacienta do ZD Nahlížení bez souhlasu pacienta Nahlížení se souhlasem pacienta Nahlížení do ZD o nezletilém pacientovi Zapisování do zdravotnické dokumentace pacienta Záznam o nahlédnutí, pořízení výpisů nebo kopií ze zdravotnické dokumentace Dostupnost informací ve ZD VAZBY MEZI DOKUMENTY Výchozí dokumenty Související dokumenty DOKUMENTAČNÍ VÝSTUPY ZÁVĚREČNÁ A PŘECHODNÁ USTANOVENÍ...11

3 pořizování jejich výpisů a kopií ve FNKV Strana 3 (celkem 21) 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Účel Tato směrnice stanovuje podmínky, za kterých je možné nahlížení do ZD, pořizování jejích výpisů nebo kopií a uvádí osoby, které jsou podle zákona k těmto krokům oprávněné. Obsahem je aplikace požadavků zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách) a vyhlášky č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci. 1.2 Rozsah závaznosti Tato směrnice je závazná pro všechny zaměstnance zdravotnických pracovišť Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. 1.3 Seznam útvarů obesílaných vydavatelem k prokazatelnému seznamování Dokument je vydavatelem rozesílán k prokazatelnému seznamování vedoucím útvarů: Číslo org. útvaru Název útvaru Oddělení řízení kvality Chirurgická klinika Ortopedicko-traumatologická klinika Urologická klinika Gynekologicko-porodnická klinika Neurochirurgická klinika Klinika plastické chirurgie Kardiochirurgická klinika Klinika popáleninové medicíny Oftalmologická klinika Otorinolaryngologická klinika Stomatologická klinika Klinika anesteziologie a resuscitace I. interní klinika II. interní klinika III. interní - kardiologická klinika Oddělení alergologie a klinické imunologie Neurologická klinika

4 pořizování jejich výpisů a kopií ve FNKV Strana 4 (celkem 21) Klinika dětí a dorostu Radioterapeutická a onkologická klinika Dermatovenerologická klinika Oddělení klinické hematologie Klinika pracovního a cestovního lékařství Klinika rehabilitačního lékařství Léčebna dlouhodobě nemocných Oddělení psychiatrie Oddělení lékařské genetiky Oddělení klinické psychologie Radiodiagnostická klinika Klinika nukleární medicíny Ústav lékařské mikrobiologie Ústav biochemie a pathobiochemie Ústav patologie Ústav soudního lékařství Transfuzní oddělení

5 pořizování jejich výpisů a kopií ve FNKV Strana 5 (celkem 21) 1.4. Přehled změn proti předchozí revizi řídicího dokumentu Číslo změny Čísla článků Stručné zdůvodnění obsahu změny 2 PRAVOMOC A ODPOVĚDNOST Vedoucí klinik /ústavů/oddělení jsou odpovědni za plnění tohoto interního předpisu a za prokazatelné seznámení všech podřízených zaměstnanců.

6 pořizování jejich výpisů a kopií ve FNKV Strana 6 (celkem 21) 3 ZÁKLADNÍ POJMY A ZKRATKY Zdravotnická dokumentace - zdroj informací o poskytovaných zdravotních službách a o zdravotním stavu pacienta a jeho změnách 3.1 Zkratky FNKV IČ ICT KIS MKN NIS PO Tj. UNIS ZD ZP ZZ Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Identifikační číslo Informační a komunikační technologie Klinický informační systém Mezinárodní klasifikace nemocí Nemocniční informační systém Právní oddělení To je Univerzální nemocniční informační systém Zdravotnická dokumentace Zdravotní pojišťovna Zdravotnické zařízení - poskytoval zdravotních služeb 4 OPRÁVNĚNÍ K NAHLÍŽENÍ DO ZD, POŘIZOVÁNÍ JEJÍCH VÝPISŮ NEBO KOPIÍ 4.1 Nahlížení do zdravotnické dokumentace vedené o pacientovi, pořizování výpisů nebo kopií Do ZD vedené o pacientovi mohou podle zákona 1 v přítomnosti pověřeného zaměstnance FNKV tyto osoby: a) pacient nebo zákonný zástupce pacienta; do záznamů autorizovaných psychologických metod a popisu léčby psychoterapeutickými prostředky může pacient nebo zákonný zástupce pacienta nahlížet nebo si pořizovat výpisy nebo kopie pouze v rozsahu záznamu 1 65 Zákona 372/2011Sb.

7 pořizování jejich výpisů a kopií ve FNKV Strana 7 (celkem 21) popisu příznaků onemocnění, diagnózy, popisu terapeutického přístupu a interpretace výsledků testů, b) osoby určené pacientem nebo zákonným zástupcem pacienta, pěstoun nebo jiná pečující osoba; v případě záznamů autorizovaných psychologických metod a popisu léčby psychoterapeutickými prostředky se postupuje podle písmene a), c) osoby blízké zemřelému pacientovi, popřípadě další osoby určené pacientem, mají právo na informace o zdravotním stavu pacienta, který zemřel, a informace o výsledku pitvy, byla-li provedena, včetně práva nahlížet do zdravotnické dokumentace vedené o jeho osobě nebo do jiných zápisů vztahujících se k jeho zdravotnímu stavu a pořizovat z nich výpisy nebo jejich kopie. Pokud zemřelý pacient za svého života vyslovil zákaz sdělovat informace o svém zdravotním stavu určitým osobám blízkým, lze informaci těmto osobám podat pouze v případě, že je to v zájmu ochrany jejich zdraví nebo ochrany zdraví další osoby, a to pouze v nezbytném rozsahu; postupy podle písmene a), b) nebo c) nesmí narušit poskytování zdravotních služeb. Právo na informace o zdravotním stavu pacienta, a to pouze v nezbytném rozsahu, mají rovněž osoby, které s pacientem přišly do styku a tyto informace jsou rozhodné pro ochranu jejich zdraví Nahlížení pacienta do ZD Pacient má právo v přítomnosti pověřeného zaměstnance FNKV nahlížet do ZD o něm vedené. Lékař je vždy povinen o požadavku pacienta informovat vedoucího zdravotnického pracoviště (Příloha č.1 Formulář: Žádost o nahlížení do zdravotnické dokumentace ). Jestliže pacient požaduje kopii ze ZD, kopírování zajistí zdravotnické pracoviště (Příloha č. 2 Formulář: Žádost a záznam o pořízení kopie zdravotnické dokumentace ). Pořízení kopie hradí pacient. O zpoplatnění pořizování kopií musí být pacient předem poučen (Příloha č.3 Edukační materiál Jak žádat o nahlédnutí do zdravotnické dokumentace a o pořízení její kopie ) Zdravotnický pracovník má právo žádat identifikaci osoby, která žádá o nahlížení (např. žádostí o předložení občanského průkazu, rodného listu, oddacího listu, usnesení soudu o ustanovení opatrovníka, doklad o partnerství atd.). V případě pochybností o oprávnění nahlížet do ZD pracoviště kontaktuje PO FNKV.

8 pořizování jejich výpisů a kopií ve FNKV Strana 8 (celkem 21) Pacient může výše uvedené právo v souladu s platnou právní úpravou delegovat na další osoby. Pacient se z poskytnutých informací nesmí dozvědět informace o třetí osobě (třetí osobou se rozumí všechny osoby nepodílející se na péči o pacienta) Nahlížení bez souhlasu pacienta a) Bez souhlasu pacienta mohou nahlížet a zapisovat do ZD, dle předem stanoveného způsobu, zaměstnanci FNKV, kteří mají oprávnění poskytovat zdravotní služby (zdravotničtí pracovníci a jiní odborní pracovníci) a podílejí se na poskytování zdravotní péče o pacienta a to v rozsahu, který je dán jejich kompetencemi vymezenými náplní práce, v rozsahu nezbytně nutném pro splnění konkrétního úkolu a v souvislosti s poskytováním zdravotní péče konkrétnímu pacientovi a dále lékaři, další zdravotničtí pracovníci a jiní odborní pracovníci ve specializační přípravě nebo na studijní stáži, kteří mají oprávnění poskytovat zdravotní péči pacientům FNKV, v rozsahu kompetencí vymezených ve smlouvě o stáži a dle pokynů školitele. Osoby získávající způsobilost k výkonu povolání zdravotnického pracovníka nebo jiného odborného pracovníka mohou do zdravotnické dokumentace vedené o pacientovi nahlížet v rozsahu nezbytně nutném pro zajištění výuky, to neplatí, jestliže pacient nahlížení prokazatelně zakázal. b) Nahlížet do ZD bez souhlasu pacienta a pořizovat jejích výpisy a kopie v rozsahu nezbytném pro splnění účelu nahlížení mohou osoby, které provádějí kontrolu ZD, tyto osoby musí být zaměstnanci FNKV (např. zaměstnanci Oddělení řízení kvality, kontroloři uzavřené ZD, pracovníci oddělení pro styk se ZP); dále osoby podílející se na výkonu působnosti příslušného správního orgánu v souvislosti s přezkoumáním lékařského posudku nebo osoby tímto orgánem pověřené pro vypracování odborného stanoviska k návrhu na přezkoumání lékařského posudku; osoby se způsobilostí k výkonu zdravotnického povolání, které se podílejí na výkonu působnosti správních orgánů, oprávněné k výkonu kontroly v rozsahu jejich pověření a pověřené osoby se způsobilostí k výkonu zdravotnického povolání přizvané ke kontrole v rozsahu jejich pověření; osoby se způsobilostí k výkonu zdravotnického povolání pověřené zdravotními pojišťovnami k provádění činností v rozsahu stanoveném zákonem o veřejném zdravotním pojištění; zdravotničtí pracovníci příslušní k posuzování zdravotního stavu pro účely sociálního zabezpečení, podpory, zaměstnanosti, sociálněprávní ochrany dětí, sociálních služeb, pomoci v hmotné nouzi a úrazového pojištění; osoby

9 pořizování jejich výpisů a kopií ve FNKV Strana 9 (celkem 21) se způsobilostí k výkonu zdravotnického povolání pověřené Státním ústavem pro kontrolu léčiv, oprávněné k výkonu kontroly; osoby podílející se na evidenci údajů nebo na kontrole sdělování údajů do Národního zdravotnického informačního systému; soudní znalci ve zdravotnických oborech a osoby se způsobilostí k výkonu zdravotnického povolání, které byly pověřeny vypracováním znaleckého posudku znaleckým ústavem 2, lékaři Státního úřadu pro jadernou bezpečnost v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem; osoby se způsobilostí k výkonu zdravotnického povolání, které jsou zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví, při výkonu státního zdravotního dozoru; osoby se způsobilostí k výkonu zdravotnického povolání provádějící hodnocení kvality a bezpečí a osoby se způsobilostí k výkonu zdravotnického povolání provádějící externí klinické audity lékařského ozáření podle zákona o specifických zdravotních službách; Veřejný ochránce práv v souvislosti s šetřením 3; členové delegace Evropského výboru pro zabránění mučení a nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání nebo členové delegace Podvýboru pro prevenci mučení a jiného krutého, nelidského či ponižujícího zacházení nebo trestání Nahlížení se souhlasem pacienta Se souhlasem pacienta, stvrzeným podpisem v ZD, smí nahlížet do ZD externí konzultanti a studenti vzdělávacích institucí, kteří mají příslušnou smlouvu s FNKV, vždy však pod dohledem školitele (musí být zaměstnancem FNKV) v nezbytně nutném rozsahu. Jestliže je požadována ZD pacienta soudem, soudním znalcem, správním orgánem, Policií ČR, žadatelem žádajícím o zdravotnickou dokumentaci z více jak jednoho zdravotnického pracoviště nebo z archivu FNKV vyřizuje žádosti náměstek pro léčebně preventivní péči, prostřednictvím zdravotnického pracoviště Nahlížení do ZD o nezletilém pacientovi Jestliže jsou ve zdravotnické dokumentaci vedené o nezletilém pacientovi zaznamenány takové údaje o jeho zákonném zástupci, pěstounovi nebo jiné pečující osobě, o kterých se zdravotnický pracovník dozvěděl při poskytování zdravotních služeb a z nichž lze vyvodit podezření na zneužívání nebo týrání pacienta nebo ohrožování jeho zdravého vývoje, může se omezit zpřístupnění zdravotnické dokumentace tomuto zákonnému zástupci, popřípadě 2 21 zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů 3 Zákon č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů

10 pořizování jejich výpisů a kopií ve FNKV Strana 10 (celkem 21) oběma zákonným zástupcům, pěstounovi nebo jiné pečující osobě, pokud vedoucí pracovník oddělení/kliniky/ústavu FNKV uzná, že toto omezení je v zájmu pacienta. Přístup do zdravotnické dokumentace lze omezit pouze ve vztahu k údajům, z nichž vyplývají skutečnosti uvedené ve větě první. Obdobně se postupuje, má-li zdravotnický pracovník podezření na zneužívání nebo týrání pacienta zbaveného způsobilosti k právním úkonům, nebo jiného pacienta, který není nezletilým pacientem nebo pacientem zbaveným způsobilosti k právním úkonům Zapisování do zdravotnické dokumentace pacienta Záznamy o každém nahlédnutí do ZD, pořízení jejích výpisů a kopií se provádějí v tomto členění: a. jméno, příjmení a datum narození osoby, která do zdravotnické dokumentace nahlédla nebo na jejíž žádost byl pořízen opis, výpis nebo kopie zdravotnické dokumentace b. rozsah c. účel d. datum nahlédnutí do ZD, jejích výpisů a kopií e. podpis zdravotnického pracovníka a oprávněné osoby (žadatele) Záznam o nahlédnutí, pořízení výpisů nebo kopií ze zdravotnické dokumentace Každé nahlédnutí do zdravotnické dokumentace nebo pořízení jejích výpisů nebo kopií s výjimkou podle bodu a) se do zdravotnické dokumentace zaznamená. Obdobně se postupuje, jestliže byly oprávněnému subjektu poskytnuty bez souhlasu pacienta údaje nebo jiné informace, vztahující se k osobě pacienta. 4.2 Dostupnost informací ve ZD Jako zdroj informací o pacientovi musí být ZD dostupná všem oprávněným osobám v době, kdy se účastní poskytování péče pacientovi, vždy však pouze v rozsahu nezbytně nutném pro poskytnutí péče v rozsahu kompetence oprávněné osoby. Poskytování informací o zdravotním stavu pacienta mezi jednotlivými zdravotnickými pracovišti FNKV poskytujícími zdravotní péči pacientovi nepodléhá dopředu žádnému schvalování. Uchovávaná ZD je k dispozici oprávněným osobám, které poskytují péči pacientovi, a její zapůjčení pro účely poskytování péče uvnitř nemocnice nepodléhá dalšímu schvalování, pokud se jedná o zajištění kontinuity péče.

11 pořizování jejich výpisů a kopií ve FNKV Strana 11 (celkem 21) 5 VAZBY MEZI DOKUMENTY 5.1 Výchozí dokumenty SM_502 Obsah a úprava zdravotnické dokumentace 5.2 Související dokumenty Zákon č. 372/2011 Sb. Zákon č. 373/2011 Sb. Vyhláška č. 98/2012 Sb. MP_901 o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování o specifických zdravotních službách o zdravotnické dokumentaci Bezpečná komunikace ve FNKV Skartační řád a plán 6 DOKUMENTAČNÍ VÝSTUPY Nejsou 7 ZÁVĚREČNÁ A PŘECHODNÁ USTANOVENÍ Pracoviště FNKV uvedou svá interní opatření do souladu s touto směrnicí do 30 dnů ode dne účinnosti této směrnice.

12 pořizování výpisů a kopií ve FNKV Příloha č. 1 Strana 12 (celkem 21) FAKULTNÍ NEMOCNICE KRÁLOVSKÉ VINOHRADY klinika/oddělení/telefon Šrobárova 1150/50, Praha 10, IČ: ŽÁDOST O NAHLÍŽENÍ DO ZDRAVOTNICKÉ DOKUMENTACE PACIENT/KA Příjmení a jméno, titul...rč.... Kontakt (telefon, , adresa)... Souhlasím, aby níže uvedená osoba byla obeznámena s mým rodným číslem. ŽADATEL - OSOBA URČENÁ PACIENTEM (vyplňte, pokud žádá jiná osoba než pacient sám) Příjmení a jméno, titul:... datum narození.:... Vztah k pacientovi... Číslo občanského průkazu:... Kontakt (telefon, , adresa) Žádám o možnost nahlížení do zdravotnické dokumentace: (v případě nedostatku místa použijte druhou stranu formuláře) z hospitalizace - období (uveďte alespoň měsíc a rok):... na klinice/oddělení:... z ambulantního ošetření - období (uveďte alespoň měsíc a rok):... na klinice/oddělení:... jiné

13 pořizování výpisů a kopií ve FNKV Příloha č. 1 Strana 13 (celkem 21) Datum: Čas: FNKV klinika/ odd: Podpis pacienta (pacientky) čitelně: (úředně ověřený) Podpis žadatele (určené osoby) pokud nežádá sám pacient: VYPLNÍ ZAMĚSTNANEC FNKV Souhlas pacienta/ky s nahlížením do zdravotnické dokumentace výše uvedenou osobou byl ověřen kým: * uveďte jméno, příjmení a funkci jak: dle souhlasu pacienta s poskytováním informací o zdravotním stavu jinak Datum: Čas: Podpis zaměstnance FNKV:

14 pořizování výpisů a kopií ve FNKV Příloha č. 2 Strana 14 (celkem 21) FAKULTNÍ NEMOCNICE KRÁLOVSKÉ VINOHRADY klinika/oddělení/telefon Šrobárova 1150/50, Praha 10, IČ: ŽÁDOST A ZÁZNAM O POŘÍZENÍ KOPIE ZDRAVOTNICKÉ DOKUMENTACE PACIENT/KA Příjmení a jméno, titul:... RČ.:... Kontakt (telefon, , adresa)... Souhlasím, aby níže uvedená osoba byla obeznámena s mým rodným číslem. ŽADATEL - OSOBA URČENÁ PACIENTEM (vyplňte, pokud žádá jiná osoba než pacient sám) Příjmení a jméno, titul:... datum narození.:... Vztah k pacientovi...číslo občanského průkazu/pasu... Kontakt (telefon, , adresa) :... Žádám o pořízení kopie zdravotnické dokumentace: (v případě nedostatku místa použijte druhou stranu formuláře) z hospitalizace - období (uveďte alespoň měsíc a rok), na klinice/oddělení, jedná se mi konkrétně o následující dokumenty (uveďte název, datum, příp. období od - do; např. výsledek CT vyšetřeni, leden 2004 nebo celý svazek, leden 2004): z ambulantního ošetření - období (uveďte alespoň měsíc a rok), na klinice/oddělení, jedná se mi konkrétně o následující dokumenty (uveďte název, datum, příp. období od - do; např. výsledek CT vyšetřeni, leden 2004 nebo celý svazek, leden 2004): jiné:...

15 pořizování výpisů a kopií ve FNKV Příloha č. 2 Strana 15 (celkem 21)... Prohlašuji, že se zavazuji uhradit náklady za pořízení požadovaných kopií dle ceníku FNKV. Platbu je možné provést v Pokladně FNKV. Beru na vědomí, že kopírováni bude zahájeno až po zaplacení. Datum: Čas: FNKV klinika/ odd: Podpis pacienta (pacientky) čitelně: (úředně ověřený) Podpis žadatele (určené osoby) pokud nežádá sám pacient: VYPLNÍ ZAMĚSTNANEC FNKV Souhlas pacienta/ky s pořizováním kopií zdravotnické dokumentace výše uvedenou osobou uveďte jméno, příjmení a byl ověřen kým: * funkci jak: dle souhlasu pacienta s poskytováním informací o zdravotním stavu jinak Datum: Čas: Podpis zaměstnance FNKV:

16 pořizování výpisů a kopií ve FNKV Příloha č. 3 Strana 16 (celkem 21) FAKULTNÍ NEMOCNICE KRÁLOVSKÉ VINOHRADY Šrobárova 1150/50, Praha 10, IČ: JAK ŽÁDAT O NAHLÍŽENÍ DO ZDRAVOTNICKÉ DOKUMENTACE, POŘIZOVÁNÍ JEJÍCH VÝPISŮ NEBO KOPIÍ Vážená paní, vážený pane, podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách máte právo do zdravotnické dokumentace nahlížet v přítomnosti pověřeného zaměstnance FNKV, můžete si pořizovat její výpisy nebo kopie po dobu hospitalizace, po uplynutí doby hospitalizace a v průběhu nebo po uplynutí poskytované ambulantní péče. A. Kdo může ze zákona nahlížet do zdravotnické dokumentace a žádat o její kopii? a) pacient nebo zákonný zástupce pacienta; do záznamů autorizovaných psychologických metod a popisu léčby psychoterapeutickými prostředky může pacient nebo zákonný zástupce pacienta nahlížet nebo si pořizovat výpisy nebo kopie pouze v rozsahu záznamu popisu příznaků onemocnění, diagnózy, popisu terapeutického přístupu a interpretace výsledků testů, b) osoby určené pacientem nebo zákonným zástupcem pacienta, pěstoun nebo jiná pečující osoba; v případě záznamů autorizovaných psychologických metod a popisu léčby psychoterapeutickými prostředky se postupuje podle písmene a), c) osoby blízké zemřelému pacientovi 4, popřípadě další osoby určené pacientem. Pokud se jedná o zemřelého pacienta, který za svého života vyslovil zákaz sdělovat informace o svém zdravotním stavu určitým osobám blízkým, lze informaci těmto osobám podat pouze v případě, že je to v zájmu ochrany jejich zdraví nebo ochrany zdraví další osoby, a to pouze v nezbytném rozsahu. 4 Podle ustanovení 116 občanského zákoníku v platném znění je osoba blízká definována takto: Osobou blízkou je příbuzný v řadě přímé, sourozenec a manžel, partner (podle zákona č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů); jiné osoby v poměru rodinném nebo obdobném se pokládají za osoby sobě navzájem blízké, jestliže by újmu, kterou utrpěla jedna z nich, druhá důvodně pociťovala jako újmu vlastní.

17 pořizování výpisů a kopií ve FNKV Příloha č. 3 Strana 17 (celkem 21) Jestliže jsou ve zdravotnické dokumentaci vedené o nezletilém pacientovi zaznamenány takové údaje o jeho zákonném zástupci, pěstounovi nebo jiné pečující osobě, o kterých se zdravotnický pracovník dozvěděl při poskytování zdravotních služeb a z nichž lze vyvodit podezření na zneužívání nebo týrání pacienta nebo ohrožování jeho zdravého vývoje, může poskytovatel omezit zpřístupnění zdravotnické dokumentace tomuto zákonnému zástupci, popřípadě oběma zákonným zástupcům, pěstounovi nebo jiné pečující osobě, pokud uzná, že toto omezení je v zájmu pacienta. Přístup do zdravotnické dokumentace lze omezit pouze ve vztahu k údajům, z nichž vyplývají skutečnosti uvedené ve větě první. Obdobně se postupuje, má-li zdravotnický pracovník podezření na zneužívání nebo týrání pacienta zbaveného způsobilosti k právním úkonům, nebo jiného pacienta, který není nezletilým pacientem nebo pacientem zbaveným způsobilosti k právním úkonům. B. Nahlížení do zdravotnické dokumentace pořizování jejích výpisů nebo kopií si zajišťuje sekretariát příslušné kliniky/oddělení/ústavu a vedením kliniky/oddělení/ústavu pověřený zdravotnický pracovník. Pořízení výpisu nebo kopie si může provést pacient nebo osoba oprávněná vlastními prostředky, pokud to není možné, kopii poskytuje FNKV. Výpis poskytuje FNKV pouze v případě, je-li to účelnější než pořízení kopie. Výpis nebo kopii FNKV poskytuje: a) Pro osoby uvedené v bodě 1 a)b)c) do 30 dnů od obdržení žádosti b) Ostatní osoby podle zákona 372/2011 Sb. 65, odst. 2 b) až k) do 15 dnů od obdržení žádosti pokud z jiného právního předpisu nevyplývá jiný postup nebo pokud nebyla dohodnuta jiná lhůta. V případě, že nebudeme moci zajistit nahlížení osobám podle bodu 1 a)b)c), pořídíme pro ně kopii do 5 dnů ode dne, kdy bylo sděleno, že nahlížení nelze zajistit. Za tuto službu neúčtujeme žádnou úhradu. C. Náležitosti žádosti Žádost o pořízení kopií zdravotnické dokumentace musí obsahovat: příjmení a jméno žadatele, r.č., adresu, případně tel., , která se adresuje přímo klinice, oddělení nebo ústavu období hospitalizace nebo datum (období), ve kterém byl žadatel vyšetřen nebo ošetřen na ambulanci konkrétní požadavek, jako např. výsledek CT vyšetření, kompletní dokumentaci atd.

18 pořizování výpisů a kopií ve FNKV Příloha č. 3 Strana 18 (celkem 21) prohlášení, že žadatel uhradí cenu za pořízení kopií zdravotnické dokumentace podle platného ceníku FNKV a poštovné v případě, že bude požadováno zaslání kopií zdravotnické dokumentace na adresu žadatele do vlastních rukou. Pokud není žadatelem sám pacient, pak může odkázat na souhlas pacienta, který musí být uveden ve zdravotnické dokumentaci, nebo doloží plnou moc udělenou žadateli pacientem. Žádost musí být podepsána vlastnoručním ověřeným podpisem. V případě, že bude žádost zaslána elektronicky, pak musí být podepsána uznávaným elektronickým podpisem nebo uznávanou elektronickou značkou. Současně se nabízí možnost využít formalizovaných žádostí: Žádost o nahlížení do zdravotnické dokumentace Žádost a záznam o pořízení kopie zdravotnické dokumentace D. Kde formuláře získáte a kde je přijímají? Na Internetu FN - odkaz Informace pro pacienty - Zdravotnická dokumentace a v sekretariátu příslušné kliniky nebo osoby určené ve Vnitřním řádu kliniky/oddělení/ústavu. Žádosti se přijímají osobně i písemně na příslušné klinice a to v době určené ve Vnitřním řádu kliniky/oddělení. E. Jak zaplatíte za pořízení kopie a kolik služba stojí? FNKV je oprávněna za tyto služby požadovat úhradu ve výši, která nesmí přesáhnout náklady spojené s pořízením výpisu nebo náklady vynaložené na pořízení kopie zdravotnické dokumentace; ceník za pořízení výpisu nebo kopie zdravotnické dokumentace je umístěn na Internetu FNKV a zároveň je dost dostupný na klinikách/odděleních jako součást Vnitřního řádu. Platba je přijímána v hotovosti, popř. platební kartou na oddělení/klinice FNKV nebo v hotovosti nebo fakturou v Pokladně areálu FNKV, budova L v době od hod. a hod (po - pá) a do 13.30hod. v pátek. Než se vydáte do pokladny, zavolejte nejdříve jejímu zaměstnanci a informujte se, zda Vámi stanovený den na zaplacení služby nezasahuje do povinnosti, které nemůže odložit (tel.: ). Ceník (ceny jsou včetně DPH):

19 pořizování výpisů a kopií ve FNKV Příloha č. 3 Strana 19 (celkem 21) A4 jednostranná kopie černobílá // 1 A4 oboustranná kopie černobílá 2,50 Kč/ks // 5,00 Kč/ks A3 - jednostranná kopie černobílá // A3 oboustranná kopie černobílá 5,00 Kč/ks II 7,00 Kč/ks Náklady spojené s vyhledáváním a prostudováním dokumentace -první hodina 470 Kč a každých dalších započatých 30 minut 235 Kč Cena kopie může podléhat změnám, proto je aktuální cena kopie uvedena na Internetu FNKV (viz bod D) nebo Vám ji sdělí telefonicky na č Cena kopie může podléhat změnám, proto je aktuální cena kopie uvedena na Internetu FNKV (viz bod D) nebo Vám ji sdělí telefonicky na č F. Kdo bude přítomen u Vašeho nahlížení do dokumentace? Zdravotničtí pracovníci příslušné kliniky, kde jste či jste byl/a hospitalizován/a. Tito budou přítomni po celou dobu nahlížení do dokumentace, aby Vám případně mohli poskytnout rady týkající se administrativního vyřízeni Vašeho požadavku. G. Jak žádat o nahlížení, pokud budete právě hospitalizován/a? Zdravotnická dokumentace obsahuje mnoho záznamů a listů (záznamy z vizity, laboratorní listy apod.), ke kterým Vám smí podat informace pouze lékař. Lékaři mají na pracovišti, kde právě ležíte další povinnosti vůči ostatním pacientům (operuji, ošetřují akutní příjmy, chodí do ambulanci, píší lékařské zprávy apod.) a proto se Vám bez předchozí domluvené schůzky nemohou okamžitě věnovat a vysvětlovat záznamy ve Vaši dokumentaci. Aby schůzka proběhla k oboustranné spokojenosti, chceme Vám nejdříve dát prostor v klidu si dokumentaci prohlédnout a určit si, k čemu byste rád/a dostal/a vysvětlení. Pokud budete chtít některé záznamy vysvětlit, domluvíte si při nejbližším kontaktu s lékařem na oddělení schůzku a požádáte o vysvětlení již konkrétních záznamů. Lékař Vám nabídne termín v nejbližší možné době s ohledem na jeho pracovní povinnosti. Postupujte následovně: 1. Ústně požádáte lékaře na oddělení v době stanovené příslušnou klinikou, který Vás v daný den ošetřuje, že byste rád/a nahlédl/a do dokumentace a upřesněte, o jaké záznamy máte zájem. 2. Lékař předá Vaši žádost k vyřízení.

20 pořizování výpisů a kopií ve FNKV Příloha č. 3 Strana 20 (celkem 21) 3. Pověřený zdravotnický pracovník Vám do 2 pracovních dnů zařídí možnost nahlédnout do dokumentace (sdělí den a hodinu po sestře na vašem oddělení). 4. Během nahlíženi nesmíte provádět žádné zásahy do dokumentace ve smyslu vpisování, zaškrtáváni, odebírání listů apod. Během nahlížení nemusí být v ojedinělých případech možné z provozních a technických důvodů provádět kopie. 5. Pokud budete chtít pořídit kopii zdravotnické dokumentace nebo její části, postupujte dle bodu CH (v tomto případě bude mít s sebou žádost k dispozici zdravotnický pracovník, který bude přítomen Vašemu nahlížení do zdravotnické dokumentace). H. Jak žádat o nahlížení, pokud jste byl/a již propuštěn/a z nemocnice nebo jste ambulantně ošetřován/a či jste byl/a ambulantně ošetřen/a? 1. Vyplníte žádost na formuláři FNKV: Záznam o nahlížení do zdravotnické dokumentace (viz bod D). Pokud zasíláte svoji žádost poštou - jako pacient, který žádá o svoji dokumentaci, musíte svůj podpis na žádosti nechat úředně ověřit. Při osobním podání žádosti pacientem bude totožnost ověřena na základě předložení občanského průkazu případně dalších dokladů prokazujících oprávněnost k nahlížení do zdravotnické dokumentace, např. rodný list, oddací list, usnesení soudu o ustanovení opatrovníka, doklad o partnerství atd. Zdravotnický pracovník má právo žádat identifikaci osoby, která žádá o nahlížení. 2. Pokud předáváte žádost osobně či zasíláte poštou jako osoba blízká/zákonný zástupce, součástí žádosti musí být také úředně ověřený podpis pacienta. Svůj vztah k pacientovi dále doložte kopií rodného listu nebo oddacího listu, u opatrovníka rozhodnutím soudu a u ostatních čestným prohlášením s uvedením vztahu k pacientovi (např. druh/družka). 3. Pokud předáváte žádost osobně či zasíláte poštou jako osoba určená pacientem (soused, kamarád apod.), součástí žádosti musí být úředně ověřený podpis pacienta. V případě, že pacient není schopen pro svůj zdravotním stav žádost podepsat, máte ze zákona právo nahlížet a případně žádat o výpis či kopie toho svazku dokumentace, kde Vás pacient určil. Vaše totožnost bude ověřena předložením občanského průkazu 4. Žádost pošlete poštou nebo předejte osobně (v době 8-14h každý pracovní den) na příslušnou kliniku. Zkontrolujte si, zda jsou vyplněné všechny požadované kolonky.

21 pořizování výpisů a kopií ve FNKV Příloha č. 3 Strana 21 (celkem 21) 5. Pověřený zdravotní pracovník sdělí ( em, písemně, telefonicky) žadateli do 10 pracovních dnů místo, datum a čas nahlédnuti do dokumentace za přítomnosti zdravotnického pracovníka. 6. Pokud budete mít potřebu některé záznamy vysvětlit, požádáte zdravotnického pracovníka, aby Vám sjednal schůzku s lékařem. 7. Pokud budete chtít pořídit kopii zdravotnické dokumentace nebo její části, postupujte dle bodu CH (v tomto případě bude mít s sebou žádost k dispozici zdravotnický pracovník). CH. Jak žádat o pořízení kopie bez nahlížení do zdravotnické dokumentace? 1. Vyplníte žádost na formuláři FNKV: Žádost a záznam o pořízení kopie zdravotnické dokumentace (viz bod D) a zašlete poštou nebo předáte osobně v době 8-14h každý pracovní den na příslušnou kliniku. V žádosti vyznačíte, jaké listy si přejete kopírovat. Zkontrolujte si, zda jsou vyplněné všechny požadované kolonky. Žádost může být podána i bez formuláře, tzn. elektronicky, pokud splňuje požadované náležitosti. 2. Zdravotnicky pracovník podle počtu požadovaných kopii provede výpočet částky dle aktuálního ceníku, kterou Vám sdělí. Jak zaplatit - viz bod E. 3. Zprávu o tom, že jste platbu provedl/a, pošle zaměstnanec Pokladny na příslušnou kliniku, na jejímž základě bude zajištěno pořízení kopie. 4. Poté budete vyzván/a, abyste si kopii vyzvedl/a v určitém termínu (na pořízení kopie je ze zákona stanoveno 30 dnů). Kopie dokumentace bude předána nebo zaslána poštou s doručenkou pouze žadateli. J. Upozornění V případě jakýchkoli pochybností o totožnosti žadatele bude tento vyzván k osobnímu jednání nebo k zaslání příslušných podkladů k prokázání totožnosti.

Demo Version of PDF Splitter Merger

Demo Version of PDF Splitter Merger Svitavská nemocnice, a. s. Kollárova 643/7, 568 25 Svitavy Kdo je oprávněn stížnost podat? JAK POSTUPOVAT PŘI PODÁNÍ STÍŽNOSTI Kdokoli, kdo je nespokojen s poskytovanými zdravotními službami ve Svitavské

Více

FAKULTNÍ NEMOCNICE KRÁLOVSKÉ VINOHRADY. Šrobárova 1150/50, 100 34 Praha 10, IČ: 00064173

FAKULTNÍ NEMOCNICE KRÁLOVSKÉ VINOHRADY. Šrobárova 1150/50, 100 34 Praha 10, IČ: 00064173 FAKULTNÍ NEMOCNICE KRÁLOVSKÉ VINOHRADY Šrobárova 1150/50, 100 34 Praha 10, IČ: 00064173 JAK ŽÁDAT O NAHLÍŽENÍ DO ZDRAVOTNICKÉ DOKUMENTACE, POŘIZOVÁNÍ JEJÍCH VÝPISŮ NEBO KOPIÍ Vážená paní, vážený pane,

Více

SM_906 rev.00. Vyřizování stížností ve FNKV FAKULTNÍ NEMOCNICE KRÁLOVSKÉ VINOHRADY

SM_906 rev.00. Vyřizování stížností ve FNKV FAKULTNÍ NEMOCNICE KRÁLOVSKÉ VINOHRADY FAKULTNÍ NEMOCNICE KRÁLOVSKÉ VINOHRADY S MĚRNICE SM_906 rev.00 Vyřizování stížností ve FNKV Datum vydání: 11.06.2013 Datum účinnosti: 14.06.2013 Doba platnosti: Bez omezení, revize 1x ročně Vazba na akreditační

Více

P R A C O V N Í P O S T U P. P_0105 rev.00. Administrativní zázemí a archivace Zánik EK administrativa, postup při převzetí agendy

P R A C O V N Í P O S T U P. P_0105 rev.00. Administrativní zázemí a archivace Zánik EK administrativa, postup při převzetí agendy FAKULTNÍ NEMOCNICE KRÁLOVSKÉ VINOHRADY P R A C O V N Í P O S T U P P_0105 rev.00 Administrativní zázemí a archivace Datum vydání: 15.09.2014 Datum účinnosti: 19.09.2014 Doba platnosti: Bez omezení, revize

Více

P R A C O V N Í P O S T U P. P_0104 rev.00. Projednání změn protokolu prostřednictvím dodatků, (amendmentů), administrativní změny

P R A C O V N Í P O S T U P. P_0104 rev.00. Projednání změn protokolu prostřednictvím dodatků, (amendmentů), administrativní změny FAKULTNÍ NEMOCNICE KRÁLOVSKÉ VINOHRADY P R A C O V N Í P O S T U P P_0104 rev.00 Projednání změn protokolu prostřednictvím dodatků, Datum vydání: 15.09.2014 Datum účinnosti: 19.09.2014 Doba platnosti:

Více

Příloha č. 1 vyhlášky MZ ČR č. 385/2006, Sb., o zdravotnické dokumentaci aktuální znění

Příloha č. 1 vyhlášky MZ ČR č. 385/2006, Sb., o zdravotnické dokumentaci aktuální znění Příloha č. 1 vyhlášky MZ ČR č. 385/2006, Sb., o zdravotnické dokumentaci aktuální znění MINIMÁLNÍ OBSAH SAMOSTATNÝCH ČÁSTÍ ZDRAVOTNICKÉ DOKUMENTACE 1. INFORMACE ZE ZDRAVOTNICKÉ DOKUMENTACE VEDENÉ LÉKAŘEM

Více

METODICKÝ POKYN. K APLIKACI PŘECHODNÝCH USTANOVENÍ 121 a 122 ZÁKONA Č. 372/2011 Sb.

METODICKÝ POKYN. K APLIKACI PŘECHODNÝCH USTANOVENÍ 121 a 122 ZÁKONA Č. 372/2011 Sb. METODICKÝ POKYN K APLIKACI PŘECHODNÝCH USTANOVENÍ 121 a 122 ZÁKONA Č. 372/2011 Sb. ZN.: Ref.: K zajištění jednotného postupu při udělování oprávnění k poskytování zdravotních služeb a za účelem odstranění

Více

Domov pro osoby se zdravotním postižením Milíře, příspěvková organizace Milíře 193, 34701 Tachov

Domov pro osoby se zdravotním postižením Milíře, příspěvková organizace Milíře 193, 34701 Tachov Domov pro osoby se zdravotním postižením Milíře, příspěvková organizace Milíře 193, 34701 Tachov Vnitroorganizační směrnice č. 8 oddíl B o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném

Více

Novela zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu

Novela zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu Novela zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu Novela zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu 23 Poučení a souhlas nemocného (1) Zdravotnický pracovník způsobilý k výkonu příslušného zdravotnického

Více

Střední odborné učiliště zemědělské a služeb, Dačice, nám. Republiky 86, 380 01 Dačice č.j. 3H/2008

Střední odborné učiliště zemědělské a služeb, Dačice, nám. Republiky 86, 380 01 Dačice č.j. 3H/2008 Střední odborné učiliště zemědělské a služeb, Dačice, nám. Republiky 86, 380 01 Dačice č.j. 3H/2008 Směrnice o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Část

Více

SMĚRNICE K POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PODLE ZÁKONA č. 106/1999 Sb.

SMĚRNICE K POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PODLE ZÁKONA č. 106/1999 Sb. Základní umělecká škola Bojkovice Čtvrť 1. máje 715, 687 71 Bojkovice SMĚRNICE K POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PODLE ZÁKONA č. 106/1999 Sb. Č. j.: ZUŠ/21/2012 Účinnost od: 24. 10. 2012 Spisový znak: 1.2.4 Počet

Více

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady ul. Ruská Fakultní nemocnice Královské Vinohrady vjezd vchod pro pû í ul. Ruská vchod pro pû í dolní vjezd (zásobování) vjezd ul. robárova HLAVNÍ VJEZD Seznam klinik a oddělení FNKV Interní obory I. interní

Více

Administrativní zázemí a archivace Zánik EK administrativa, postup při převzetí agendy

Administrativní zázemí a archivace Zánik EK administrativa, postup při převzetí agendy FAKULTNÍ NEMOCNICE KRÁLOVSKÉ VINOHRADY S T A N D A R D N Í O P E R AČNÍ POSTUP S O P _10000_05 rev.00 Administrativní zázemí a archivace Úroveň dokumentu: IV Datum vydání: 01.06.2011 Datum účinnosti: 01.06.2011

Více

P_0101 rev.00. Tvorba a formát Pracovních postupů Etické komise FNKV

P_0101 rev.00. Tvorba a formát Pracovních postupů Etické komise FNKV FAKULTNÍ NEMOCNICE KRÁLOVSKÉ VINOHRADY P R A C O V N Í P O S T U P P_0101 rev.00 Tvorba a formát Pracovních postupů Etické komise FNKV Datum vydání: 15.09.2014 Datum účinnosti: 19.09.2014 Doba platnosti:

Více

Pokyny pro získání specializované způsobilosti v oboru praktické lékařství pro děti a dorost

Pokyny pro získání specializované způsobilosti v oboru praktické lékařství pro děti a dorost Pokyny pro získání specializované způsobilosti v oboru praktické lékařství pro děti a dorost Dle 44, odst. 2, zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované

Více

Praxe/stáže v Nemocnici Tábor, a.s.

Praxe/stáže v Nemocnici Tábor, a.s. Vypracoval Kontroloval Schválil Praxe/stáže v Nemocnici Tábor, a.s. Lucie Bělská, DiS., personální oddělení Verze: 01 Iva Glatzová, vedoucí personálního oddělení NT_SM_132 Datum vydání: 1.9.2015 Účinnost

Více

MUDr. Robin Šín. ZZS Plzeňského kraje Ústav sociálního lékařství LF UK v Plzni

MUDr. Robin Šín. ZZS Plzeňského kraje Ústav sociálního lékařství LF UK v Plzni Zásady povinné mlčenlivosti zdravotnických pracovníků III. konference portálu AKUTNĚ.CZ Brno, 19. 11. 2011 MUDr. Robin Šín ZZS Plzeňského kraje Ústav sociálního lékařství LF UK v Plzni Úvod - povinná mlčenlivost

Více

OBČANSKÉ PRŮKAZY. Od 01. 01. 2012 se vydává. - občanský průkaz se strojově čitelnými údaji. (vydání do 30 dnů ode dne podání žádosti)

OBČANSKÉ PRŮKAZY. Od 01. 01. 2012 se vydává. - občanský průkaz se strojově čitelnými údaji. (vydání do 30 dnů ode dne podání žádosti) OBČANSKÉ PRŮKAZY Od 01. 01. 2012 se vydává - občanský průkaz se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem (vydání do 30 dnů ode dne podání žádosti) - občanský průkaz se strojově čitelnými

Více

P R A C O V N Í P O S T U P. P_0103 rev.00

P R A C O V N Í P O S T U P. P_0103 rev.00 FAKULTNÍ NEMOCNICE KRÁLOVSKÉ VINOHRADY P R A C O V N Í P O S T U P P_0103 rev.00 Svolávání EK, jednání EK, dohody mezi EK a PZS, požadované dokumenty, vydávání stanoviska, program jednání, administrativní

Více

SMĚRNICE č. 6. ZAJIŠTĚNÍ EVIDENCE, HLÁŠENÍ A ZASÍLÁNÍ ZÁZNAMŮ O ÚRAZU ŽÁKŮ A STUDENTŮ SŠ a MŠ

SMĚRNICE č. 6. ZAJIŠTĚNÍ EVIDENCE, HLÁŠENÍ A ZASÍLÁNÍ ZÁZNAMŮ O ÚRAZU ŽÁKŮ A STUDENTŮ SŠ a MŠ Název procesu/ Číslo Vlastník SMĚRNICE č. 6 ZAJIŠTĚNÍ EVIDENCE, HLÁŠENÍ A ZASÍLÁNÍ ZÁZNAMŮ O ÚRAZU ŽÁKŮ A STUDENTŮ SŠ a MŠ Tato směrnice nahrazuje: Datum platnosti od: 01.07.2014 Základní právní předpisy:

Více

21. Směrnice o poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Část I. Obecná ustanovení

21. Směrnice o poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Část I. Obecná ustanovení 21. Směrnice o poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Část I. Obecná ustanovení Článek 1 Tato směrnice upravuje postup Jihočeské vědecké knihovny v Českých

Více

Příručka pro pacienta postup při podávání žádosti o nahlížení, výpis nebo kopii zdravotnické dokumentace

Příručka pro pacienta postup při podávání žádosti o nahlížení, výpis nebo kopii zdravotnické dokumentace Příručka pro pacienta postup při podávání žádosti o nahlížení, výpis nebo kopii zdravotnické dokumentace Zpracovala Mgr. Kateřina Hořínková Každý z nás se zcela jistě někdy v životě ocitne v roli pacienta.

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2012 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Vyhláška o předávání údajů do Národního zdravotnického informačního systému Citace: 116/2012 Sb. Částka: 44/2012 Sb. Na straně

Více

VYHLÁŠKA ze dne 22. března 2012 o zdravotnické dokumentaci

VYHLÁŠKA ze dne 22. března 2012 o zdravotnické dokumentaci Strana 1666 Sbírka zákonů č. 98 / 2012 Částka 39 98 VYHLÁŠKA ze dne 22. března 2012 o zdravotnické dokumentaci Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 120 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách

Více

Směrnice pro poskytování informací

Směrnice pro poskytování informací Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2, příspěvková organizace Směrnice č. 21 Směrnice pro poskytování informací Vypracoval: Schválil: PhDr. Petr Šimek PhDr. Petr Šimek Pedagogická rada projednala dne

Více

Účetní jednotka: Západočeské muzeum v Plzni. SMĚRNICE č 18

Účetní jednotka: Západočeské muzeum v Plzni. SMĚRNICE č 18 Účetní jednotka: Západočeské muzeum v Plzni SMĚRNICE č 18 upravující postupy při poskytování informací o něž bylo požádáno s odvoláním na obsah zákona 106/1999 Sb. v platném znění. Postup pro podání žádosti

Více

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM (pro zájemce s Alzheimerovou chorobou nebo jiným typem demence)

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM (pro zájemce s Alzheimerovou chorobou nebo jiným typem demence) příspěvková organizace ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM (pro zájemce s Alzheimerovou chorobou nebo jiným typem demence) Razítko/den podání žádosti/číslo jednací: Žadatel...

Více

Údaje o žadateli: Jméno, příjmení, titul:... Rodné příjmení:... Státní občanství:... Adresa místa trvalého pobytu: ulice... č.p./č.o.

Údaje o žadateli: Jméno, příjmení, titul:... Rodné příjmení:... Státní občanství:... Adresa místa trvalého pobytu: ulice... č.p./č.o. HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Magistrát hlavního města Prahy Odbor zdravotní, sociální péče a prevence Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1, pracoviště Charvátova 145/9, Praha 1 Ž Á D O S T o udělení oprávnění k poskytování

Více

Směrnice č. 2/2013 Pravidla pro zajištění přístupu k informacím

Směrnice č. 2/2013 Pravidla pro zajištění přístupu k informacím Směrnice č. 2/2013 Pravidla pro zajištění přístupu k informacím Rada města Šluknov se na své 87. schůzi dne 30.09.2013 usnesením č. XX/87R/2013 usnesla vydat v souladu s 103 odst. 4 písm. e) zákona č.

Více

Článek l Základní pojmy

Článek l Základní pojmy Město Vizovice, Masarykovo náměstí 1007, 763 12 Vizovice Směrnice č. 1/2014 Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb,, o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů Článek l Základní

Více

Domov Jeřabina příspěvková organizace DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ODLEHČOVACÍ SLUŽBY. SMĚRNICE č. 5/ 2013

Domov Jeřabina příspěvková organizace DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ODLEHČOVACÍ SLUŽBY. SMĚRNICE č. 5/ 2013 Domov Jeřabina příspěvková organizace DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ODLEHČOVACÍ SLUŽBY SMĚRNICE č. 5/ 2013 PRAVIDLA PRO JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM O SLUŽBU Přílohy: 1. Informace o zájemci o poskytovanou

Více

VNITŘNÍ ŘÁD RADIOTERAPEUTICKÉ A ONKOLOGICKÉ KLINIKY

VNITŘNÍ ŘÁD RADIOTERAPEUTICKÉ A ONKOLOGICKÉ KLINIKY VNITŘNÍ ŘÁD RADIOTERAPEUTICKÉ A ONKOLOGICKÉ KLINIKY I. Vedení kliniky, kontakty, umístění Přednostka kliniky: Doc. MUDr. Martina Kubecová, Ph.D Zástupce přednostky kliniky: Primář MUDr. Miloslav Ambruš

Více

S M L O U V A o poskytování závodní preventivní péče

S M L O U V A o poskytování závodní preventivní péče strana č. 1 S M L O U V A o poskytování závodní preventivní péče číslo smlouvy:. MUDr. Ivanka Vébrová místem podnikání Žerotínovo nám. 533/6, Brno, 60200 IČ: 021 74 791 IČZ: 72 997 003 Bank. spojení: Fio

Více

Údaje o žadateli: Obchodní firma (název):... Adresa sídla:

Údaje o žadateli: Obchodní firma (název):... Adresa sídla: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Magistrát hlavního města Prahy Odbor zdravotní, sociální péče a prevence Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1, pracoviště Charvátova 145/9, Praha 1 Ž Á D O S T o udělení oprávnění k poskytování

Více

Práva pacienta v souvislosti s informacemi ve zdravotnické dokumentaci

Práva pacienta v souvislosti s informacemi ve zdravotnické dokumentaci Metodické pokyny pro zdravotnické pracovníky žádost pacienta o přístup k informacím ze zdravotnické dokumentace Zpracovala Mgr. Kateřina Hořínková Lékař se ve své praxi může setkat s požadavkem pacienta

Více

JIHOČESKÝ KRAJ PRAVIDLA. NÁZEV: Pravidla Rady Jihočeského kraje pro úhradu nákladů na pořízení změny územního plánu.

JIHOČESKÝ KRAJ PRAVIDLA. NÁZEV: Pravidla Rady Jihočeského kraje pro úhradu nákladů na pořízení změny územního plánu. JIHOČESKÝ KRAJ PRAVIDLA NÁZEV: Pravidla Rady Jihočeského kraje pro úhradu nákladů na pořízení změny územního plánu ČÍSLO: PLATNOST OD: ÚČINNOST OD: ROZSAH PŮSOBNOSTI: Jihočeský kraj Vypracoval: Za aktualizaci

Více

Informovaný souhlas. 4.jarní konference prezidia ČAS Současná legislativa v českém zdravotnictví. JUDr. Milada Džupinková, MBA

Informovaný souhlas. 4.jarní konference prezidia ČAS Současná legislativa v českém zdravotnictví. JUDr. Milada Džupinková, MBA Informovaný souhlas 4.jarní konference prezidia ČAS Současná legislativa v českém zdravotnictví JUDr. Milada Džupinková, MBA Souhlas s výkonem Úmluva o lidských právech a biomedicíně Článek 5 Obecné pravidlo

Více

Směrnice o postupu školy při poskytování informací

Směrnice o postupu školy při poskytování informací Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno Směrnice o postupu školy při poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Číslo dokumentu:

Více

Smlouva o poskytování závodní preventivní péče

Smlouva o poskytování závodní preventivní péče Smlouva o poskytování závodní preventivní péče uzavřená dle 51 a 491 odst. 1 a odst. 2 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník), ve smyslu ustanovení

Více

- Novela zákona č. 20/1966 Sb. o péči o zdraví lidu provedená zákonem č. 260/2001 Sb.

- Novela zákona č. 20/1966 Sb. o péči o zdraví lidu provedená zákonem č. 260/2001 Sb. Název přednášeného tématu: Právní aspekty zdravotnické dokumentace: Souhrn: Novela zákona č. 20/1966 Sb. o péči o zdraví lidu provedená zákonem č. 260/2001 Sb. legislativně upravuje charakter zdravotnické

Více

1. Východiska a základní pojmy

1. Východiska a základní pojmy METODIKA HODNOCENÍ ŽÁDOSTI O AKREDITACI VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE A VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU pro oblast vzdělávání v sociálních službách a sociální práci únor 2011 1. Východiska a základní pojmy Metodika hodnocení

Více

Zákon o zdravotních službách Zákon o specifických zdravotních službách

Zákon o zdravotních službách Zákon o specifických zdravotních službách Zákon o zdravotních službách Zákon o specifických zdravotních službách 4.jarní konference prezidia ČAS Současná legislativa v českém zdravotnictví JUDr. Milada Džupinková, MBA Právní předpisy upravující

Více

Změna jména a příjmení

Změna jména a příjmení 01. Identifikační kód 02. Kód 03. Pojmenování (název) životní situace Změna jména a příjmení 04. Základní informace k životní situaci Fyzická osoba, které byl matričním úřadem vydán matriční doklad, má

Více

SMĚRNICE. Výstaviště Flora Olomouc,a.s. ze dne 2.1.2014. kterou se vydává

SMĚRNICE. Výstaviště Flora Olomouc,a.s. ze dne 2.1.2014. kterou se vydává SMĚRNICE Výstaviště Flora Olomouc,a.s. ze dne 2.1.2014 kterou se vydává Postup Výstaviště Flora Olomouc,a.s. při poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Čl.

Více

SMĚRNICE. Úvodní ustanovení. Čl. 1

SMĚRNICE. Úvodní ustanovení. Čl. 1 SMĚRNICE Státní veterinární správy o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Úvodní ustanovení Čl. 1 (1) Tato směrnice upravuje

Více

FORMULÁŘ ŽÁDOSTI O POSKYTNUTÍ INFORMACE -VZOR- *Příjmení: *Č.p.:

FORMULÁŘ ŽÁDOSTI O POSKYTNUTÍ INFORMACE -VZOR- *Příjmení: *Č.p.: Příloha č.1 Vzor 1 FORMULÁŘ ŽÁDOSTI O POSKYTNUTÍ INFORMACE -VZOR- *Jméno: *Příjmení: Titul: *Ulice: *Č.p.: *Město: *PSČ: e-mail: Předmět žádosti: Vaše žádost: V dne podpis * označuje povinné údaje dle

Více

V žádosti musí být uvedeno:

V žádosti musí být uvedeno: Struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu Označení a Obsah položky Uvozovací text 1. Název Obec Věrovany, se sídlem Rakodavy č.p. 325, 78375 Věrovany, okres Olomouc, kraj Olomoucký 2. Důvod

Více

Vám byl soudem stanovený opatrovník / zástupce

Vám byl soudem stanovený opatrovník / zástupce Vážený pane, vážená paní, děkujeme Vám za Váš zájem o náš Domov se zvláštním režimem Senior Rezidence Chrudim. Uvědomujeme si, že prožíváte nelehké období a velice náročnou životní situaci. Abychom mohli

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Č.j. 4/2015 Vypracoval: Eva Nováková, ředitelka školy Schválil: Eva Nováková, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne: 21. 9. 2015 Platnost ode

Více

Registrační řád Svazu zápasu České republiky. Obsah. 1. Obecná ustanovení...2. 2. Registrační činnost...2. 3. Podklady pro registraci...

Registrační řád Svazu zápasu České republiky. Obsah. 1. Obecná ustanovení...2. 2. Registrační činnost...2. 3. Podklady pro registraci... Obsah 1. Obecná ustanovení...2 1.1. Účel registrace...2 1.2. Vyznačení činnosti v průkazu zápasu...2 1.3. Počet funkcí vykonávaných jednotlivcem...2 1.4. Registrace evidence...2 2. Registrační činnost...2

Více

Žádost o koncesi podle 50 odst. 2 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen ŽZ)

Žádost o koncesi podle 50 odst. 2 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen ŽZ) ZFO Potvrzení přijetí č. jednací... Žádost o koncesi podle 50 odst. 2 zákona č. 4551991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen ŽZ) 1) Fyzická osoba

Více

Žadatelem může být fyzická či právnická osoba, orgán státní správy, která žádá o informaci, bez ohledu na důvod svého zájmu o danou informaci.

Žadatelem může být fyzická či právnická osoba, orgán státní správy, která žádá o informaci, bez ohledu na důvod svého zájmu o danou informaci. Základní škola Opava, Mařádkova 15 - příspěvková organizace Mařádkova 15, 746 01 Opava SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Spisový znak Skartační znak 1.4 A10 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala

Více

Organizace práce na ambulanci Chironax Invest, s.r.o.

Organizace práce na ambulanci Chironax Invest, s.r.o. CHIRONAX INVEST, s.r.o. NESTÁTNÍ ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ Řezáčova 1 624 00 Brno Směrnice 47/012 Organizace práce na ambulanci Chironax Invest, s.r.o. Obsah 1. Úvod...2 1.1. Základní pojmy...2 1.2. Použité

Více

Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby s bydlištěm mimo území České republiky (Zahraniční fyzická osoba občan členského státu EU, EHP a Švýcarska)

Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby s bydlištěm mimo území České republiky (Zahraniční fyzická osoba občan členského státu EU, EHP a Švýcarska) Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby s bydlištěm mimo území České republiky (Zahraniční fyzická osoba občan členského státu EU, EHP a Švýcarska) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná

Více

Žádost o koncesi pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba)

Žádost o koncesi pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Žádost o koncesi pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na

Více

Česká společnost fyziků v medicíně, o. s. www.csfm.cz

Česká společnost fyziků v medicíně, o. s. www.csfm.cz Pravidla procesu hodnocení místních radiologických standardů a jejich souladu s národními radiologickými standardy pro nukleární medicínu 1. Úvod Požadavky na klinické audity jsou stanoveny v hlavě V díl

Více

102/2012 Sb. VYHLÁŠKA

102/2012 Sb. VYHLÁŠKA 102/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 22. března 2012 o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 120 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách

Více

K VYDÁNÍ STANOVISKA EK

K VYDÁNÍ STANOVISKA EK Jednání Lokální etické komise (LEK) Nemocnice Mělník (jednací řád) o nové žádosti o udělení souhlasu s provedením klinického hodnocení léčivého přípravku nebo s klinickou zkouškou zdravotnického prostředku

Více

Práva a povinnosti při výkonu SPOD

Práva a povinnosti při výkonu SPOD UČEBNÍ TEXT KE KULATÉMU STOLU NA TÉMA: Práva a povinnosti při výkonu SPOD Cílová skupina: pracovníci SPOD Obsah kulatého stolu: Teoretický úvod k tématu Standardů č. 11, 12, 13 Odborný expert: Bc. Michal

Více

SMĚRNICE PRO TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ NA ALKOHOL A DALŠÍ NÁVYKOVÉ LÁTKY

SMĚRNICE PRO TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ NA ALKOHOL A DALŠÍ NÁVYKOVÉ LÁTKY Směrnice č.j. ISŠ/1258/2015 SMĚRNICE PRO TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ NA ALKOHOL A DALŠÍ NÁVYKOVÉ LÁTKY Vypracoval: Schválil: Mgr. Vendula Konečná výchovný poradce Mgr. Petr Pavlůsek ředitel školy Směrnice nabývá účinnosti

Více

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU)

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU) Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná

Více

S B Í R K A interních aktů řízení ředitele Hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy

S B Í R K A interních aktů řízení ředitele Hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy S B Í R K A interních aktů řízení ředitele Hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy Ročník: 2015 V Praze dne 25. května 2015 Částka: 12 O B S A H: Část I. 11. pokyn ředitele Hasičského záchranného

Více

ŽÁDOST O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

ŽÁDOST O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Centrum sociálních služeb Znojmo, příspěvková organizace U Lesíka 3547/ 11 669 02 Znojmo ŽÁDOST O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY ZVOLTE POŽADOVANOU SOCIÁLNÍ SLUŽBU DOMOV PRO SENIORY DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

Více

ŽÁDOST O UMÍSTĚNÍ DO SENIORSKÉHO DOMU PÍSEK

ŽÁDOST O UMÍSTĚNÍ DO SENIORSKÉHO DOMU PÍSEK ŽÁDOST O UMÍSTĚNÍ DO SENIORSKÉHO DOMU PÍSEK SENIORSKÝ DŮM PÍSEK Čelakovského 8, 397 01, Písek Telefon: 382 201 730 - recepce 382 201 731 sociální pracovnice 732 874 017 E-mail: info@seniorskydum.cz www.seniorskydum.cz

Více

Žádost o poskytování sociální služby v Domově pro seniory Třebíč, Koutkova Kubešova příspěvková organizace 674 01 Třebíč

Žádost o poskytování sociální služby v Domově pro seniory Třebíč, Koutkova Kubešova příspěvková organizace 674 01 Třebíč Žádost o poskytování sociální služby v Domově pro seniory Třebíč, Koutkova Kubešova příspěvková organizace 674 01 Třebíč Den podání žádosti 1. Žadatel: příjmení jméno (křestní) 2. Datum narození: den,

Více

253/2007 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 26. září 2007,

253/2007 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 26. září 2007, 253/2007 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 26. září 2007, kterou se mění vyhláška č. 277/2004 Sb., o stanovení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel s

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Základní škola ****, příspěvková organizace Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Vypracoval: PhDr.

Více

STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE Veslařská 252, Brno, 637 00

STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE Veslařská 252, Brno, 637 00 STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE Veslařská 252, Brno, 637 00 SMLOUVA O PŘIJETÍ KLIENTA DO INTERNÁTNÍHO PROGRAMU STŘEDISKA VÝCHOVNÉ PÉČE Právnická osoba vykonávající činnost zařízení : DÚM, SVP a ŠJ Pobytový program

Více

Směrnice Rady městské části Praha 2 k aplikaci zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Směrnice Rady městské části Praha 2 k aplikaci zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Příloha k usnesení RMČ č.79 ze dne 19. 2. 2009 Směrnice Rady městské části Praha 2 k aplikaci zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Čl. 1 Preambule Rada

Více

O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM

O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM SMĚRNICE č.2 O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM GYMNÁZIUM VODŇANY www.gymnaziumvodnany.cz Tel./fax 383 383 743, kancelar@gymnaziumvodnany.cz 1 GYMNÁZIUM VODŇANY Směrnice o svobodnému přístupu k informacím

Více

Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba)

Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem,

Více

Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba)

Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním

Více

POSTUP OBECNÍHO ÚŘADU V HOŘIČKÁCH PŘI VYŘIZOVÁNÍ ŹÁDOSTI O POSKYTNUTÍ INFORMACÍ

POSTUP OBECNÍHO ÚŘADU V HOŘIČKÁCH PŘI VYŘIZOVÁNÍ ŹÁDOSTI O POSKYTNUTÍ INFORMACÍ Zastupitelstvo obce Hořičky vydává v souladu s 36, zákona č.367/1990 Sb. o obcích, v platném znění, jako vnitřní předpis následující postup pro zajištění přístupu k informacím (dále jen postup ): POSTUP

Více

OBEC BOHUSLAVICE IČ: 00302384, DIČ: CZ00302384 OKRES ŠUMPERK PSČ 789 72 583 444 334, 606 055 089

OBEC BOHUSLAVICE IČ: 00302384, DIČ: CZ00302384 OKRES ŠUMPERK PSČ 789 72 583 444 334, 606 055 089 OBEC BOHUSLAVICE IČ: 00302384, DIČ: CZ00302384 OKRES ŠUMPERK PSČ 789 72 583 444 334, 606 055 089 Směrnice č. 2/2014 Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu Obce Bohuslavice subjektům, které nejsou založeny

Více

253/2007 Sb. Změna vyhlášky o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel

253/2007 Sb. Změna vyhlášky o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel 253/2007 Sb. Změna vyhlášky o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel Čl. I Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 277/2004 Sb., o stanovení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel,

Více

Zdravotnická dokumentace. nosič informací ( zdravotníci, pacient) účetní doklad důkaz řádně poskytnuté péče

Zdravotnická dokumentace. nosič informací ( zdravotníci, pacient) účetní doklad důkaz řádně poskytnuté péče Zdravotnická dokumentace nosič informací ( zdravotníci, pacient) účetní doklad důkaz řádně poskytnuté péče Obsah Osobní údaje pacienta Informace o onemocnění pacienta, o průběhu a výsledku vyšetření, léčení

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo rada/odborný rada (právník) oddělení právní a kontrolní Ostrava

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo rada/odborný rada (právník) oddělení právní a kontrolní Ostrava Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo rada/odborný rada (právník) oddělení právní a kontrolní Ostrava č.j.: KHSMS/44078/2015 Datum: 22. října 2015 Ředitelka Krajská hygienická stanice

Více

Směrnice č. OS - 5/2013 Podávání a evidence stížností

Směrnice č. OS - 5/2013 Podávání a evidence stížností Směrnice č. OS - 5/2013 Podávání a evidence stížností Provozovatel: PRIVAMED Healthia s.r.o. Kotíkovská 19, P L Z E Ň Masarykova nemocnice v Rakovníku Dukelských hrdinů 200/II, Rakovník Účel: Účelem této

Více

ROZKAZ MINISTRA OBRANY ČESKÉ REPUBLIKY. z 31. května 2003. ve znění RMO č. 120/2013 Věstníku (1. změna)

ROZKAZ MINISTRA OBRANY ČESKÉ REPUBLIKY. z 31. května 2003. ve znění RMO č. 120/2013 Věstníku (1. změna) 25 ROZKAZ MINISTRA OBRANY ČESKÉ REPUBLIKY z 31. května 2003 ve znění RMO č. 120/2013 Věstníku (1. změna) Poskytování zdravotní péče a rekreačních pobytů některým válečným veteránům K realizaci ustanovení

Více

Smlouva o poskytování pečovatelské služby

Smlouva o poskytování pečovatelské služby OBLASTNÍ CHARITA UHERSKÉ HRADIŠTĚ Domácí pečovatelská služba Náměstí Míru 464, 686 01 Uherské Hradiště Tel.: 572 552 835, 602 155 402, E-mail: dps@uhradiste.charita.cz číslo smlouvy: /2012 výtisk: počet

Více

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba)

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem,

Více

ŠKOLENÍ BOZP. Aktuální stav v oblasti BOZP

ŠKOLENÍ BOZP. Aktuální stav v oblasti BOZP ŠKOLENÍ BOZP Aktuální stav v oblasti BOZP Ing. Jan Romaněnko Svazový inspektor bezpečnosti práce ČMOS PŠ pro Českou republiku OZO v prevenci rizik č. ROVS/2548/PRE/2013 Člen skupiny expertů BOZP při ČMKOS

Více

Metodický pokyn pro ověřování odborné způsobilosti fyzických osob k provádění revizí, prohlídek a zkoušek určených technických zařízení v provozu

Metodický pokyn pro ověřování odborné způsobilosti fyzických osob k provádění revizí, prohlídek a zkoušek určených technických zařízení v provozu Drážní úřad Wilsonova 300/8 121 06 Praha 2 Vinohrady crdux003w56j CRDUX003W56J Č. j.: DUCR-5218/12/Jr Metodický pokyn pro ověřování odborné způsobilosti fyzických osob k provádění revizí, prohlídek a zkoušek

Více

Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12, příspěvková organizace

Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12, příspěvková organizace Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12, příspěvková organizace, Liberec 3, 460 01 Pokyn ředitelky školy k svobodnému přístupu k informacím a k ochraně informací Č.j.: 5/14 Účinnost od: 1. 1. 2014 Spisový

Více

POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Základní škola a mateřská škola Dolní Bojanovice, okres Hodonín, příspěvková organizace směrnice č. 4/2008 POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Obecná ustanovení Na základě ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném

Více

Vnitřní směrnice: Název: Ochrana osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb.

Vnitřní směrnice: Název: Ochrana osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb. Vnitřní směrnice: Název: Ochrana osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb. Článek I. Základní ustanovení (1) Tento vnitřní předpis stanoví pravidla pro zacházení s osobními a citlivými údaji uživatelů

Více

Příloha nařízení tajemníka Úřadu městské části Praha 1 č. 4/2014.

Příloha nařízení tajemníka Úřadu městské části Praha 1 č. 4/2014. Příloha nařízení tajemníka Úřadu městské části Praha 1 č. 4/2014. Sazebník úhrad za poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a sazebník úhrad za poskytování

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka malého rozsahu (dále jen VZMR ) je zadávána dle 6 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

Více

ZÁSADY PRO PŘIJÍMÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O POSKYTNUTÍ INFORMACÍ podle zákona č.106/1999 Sb.,o svobodném přístupu k informacím

ZÁSADY PRO PŘIJÍMÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O POSKYTNUTÍ INFORMACÍ podle zákona č.106/1999 Sb.,o svobodném přístupu k informacím Obec Pravlov, Pravlov 30, 664 64 Dolní Kounice Směrnice č.1/2009 ZÁSADY PRO PŘIJÍMÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O POSKYTNUTÍ INFORMACÍ podle zákona č.106/1999 Sb.,o svobodném přístupu k informacím Úvodní ustanovení:

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Část 31. SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Č. j. 28/2014 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 19.

Více

7. METODICKÝ POKYN PRO POSKYTNUTÍ NEÚČELOVÉHO NEINVESTIČNÍHO PŘÍSPĚVKU

7. METODICKÝ POKYN PRO POSKYTNUTÍ NEÚČELOVÉHO NEINVESTIČNÍHO PŘÍSPĚVKU Ekonomický odbor 1. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne 15. 1. 2014 Bod pořadu jednání: 7. METODICKÝ POKYN PRO POSKYTNUTÍ NEÚČELOVÉHO NEINVESTIČNÍHO PŘÍSPĚVKU Věc:

Více

Kapitola 2 Obecná pravidla pro vykazování výkonů

Kapitola 2 Obecná pravidla pro vykazování výkonů Kapitola 2 Obecná pravidla pro vykazování výkonů 1. VYKAZOVÁNÍ VÝKONŮ 1. Jednou provedený výkon hradí zdravotní pojišťovna pro jednoho pojištěnce pouze jednomu zdravotnickému zařízení. 2. Pokud není v

Více

Právo a zdravotnická dokumentace. JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M. D&D Health s.r.o.

Právo a zdravotnická dokumentace. JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M. D&D Health s.r.o. Právo a zdravotnická dokumentace JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M. D&D Health s.r.o. Program Úvod prameny práva, právní úkony pacienta Zdravotnická dokumentace dle zákona 372/2011 Sb. Povinnost mlčenlivosti

Více

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnické osoba)

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnické osoba) Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnické osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná

Více

Žádosti o informace ve smyslu zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Žádosti o informace ve smyslu zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Žádosti o informace ve smyslu zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů I. Úvodní ustanovení Právo na informace je zakotveno v čl. 17 Listiny základních práv

Více

SMĚRNICE č. S2101-07

SMĚRNICE č. S2101-07 Název procesu/ Číslo Vlastník 2101 ROZ 01.01.2015 Štefan ŘŠ S2101-07 SMĚRNICE č. S2101-07 ZPŮSOB EVIDENCE ÚRAZŮ, HLÁŠENÍ A ZASÍLÁNÍ ZÁZNAMU O ÚRAZU VŠECH PRACOVNÍCH ÚRAZŮ ZAMĚSTNANCŮ Tato směrnice nahrazuje:

Více

Potřebujete nový cestovní pas nebo občanský průkaz?

Potřebujete nový cestovní pas nebo občanský průkaz? Potřebujete nový cestovní pas nebo občanský průkaz? Cestovní doklady Konec platnosti zápisu dětí do CD. Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 444/2009, které je závazné pro všechny státy

Více

Vnitřní pravidla odlehčovací služby

Vnitřní pravidla odlehčovací služby Název a místo organizace poskytující Odlehčovací služby: Kostka Krásná Lípa p. o., Masarykova 1094/4, 406 46 Krásná Lípa Vnitřní pravidla odlehčovací služby Kontakt: Vladislava Vítková, Dis., vedoucí týmu

Více

56. SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

56. SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Základní škola a Mateřská škola Brno, Bosonožské nám. 44, příspěvková organizace se sídlem Bosonožské nám. 44, 642 00 Brno Č.j.: Vypracoval: Schválil: 56. SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Pedagogická

Více

Základní škola, Prachovice, okres Chrudim Poskytování informací Č.j.: /2012 Účinnost od: 1.5.2012. Změny:

Základní škola, Prachovice, okres Chrudim Poskytování informací Č.j.: /2012 Účinnost od: 1.5.2012. Změny: Základní škola, Prachovice, okres Chrudim Poskytování informací Č.j.: /2012 Účinnost od: 1.5.2012 Spisový znak: Skartační znak: Změny: I. Úvodní ustanovení II. Základní pojmy III. Poskytování informací

Více