Případová studie. Západočeská univerzita v Plzni

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Případová studie. Západočeská univerzita v Plzni"

Transkript

1 Případová studie Západočeská univerzita v Plzni Doc. Ing. Josef Průša, CSc. rektor tel.: fax: Doc. Ing. Jaromír Horák, CSc. prorektor pro výzkum a vývoj Doc. RNDr. František Ježek, CSc. prorektor pro strategii a rozvoj PhDr. Eva Pasáčková, CSc. prorektorka pro studijní a pedagogickou činnost Dr. Ing. Jan Rychlík prorektor pro informatiku Prof. Ing. Zdeněk Vostracký, DrSc., dr.h.c. prorektor Adresa: Univerzitní 8, Plzeň, tel.: , 1

2 Základní charakteristika a rozdělení na fakulty Západočeská univerzita v Plzni (dále jen ZČU) je největší vzdělávací a výzkumně vývojovou organizací Plzeňského kraje. Vznikla na základě zákona ČNR č. 314/97 Sb. ze dne 9. srpna 1991 sloučením Vysoké školy strojní a elektrotechnické a Pedagogické fakulty. V době svého vzniku ( ) měla pět fakult (Fakultu aplikovaných věd FAV, Fakultu ekonomickou FEK, Fakultu elektrotechnickou FEL, Fakultu pedagogickou FPE, Fakultu strojní FST) se 4200 studenty. K zákládajícím fakultám připojila v roce 1993 Fakultu právnickou FPR a v r Fakultu humanitních studií FHS. V současné době má ZČU 7 fakult se 60 katedrami a několika ústavy s cca studenty, kteří si mohou vybrat ze široké nabídky bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů. Regionální a celostátní význam Cílem ZČU je začlenění do evropského vzdělávacího a výzkumného prostoru. Vize univerzity je založena na partnerství, v němž zvláště významný je vztah k městu Plzeň a k Plzeňskému kraji. Pro tento region univerzita nejen nabízí širokou škálu studijních programů (z oblasti technických, přírodních a humanitních věd, přípravy učitelů, ekonomie a právo), ale ovlivňuje a bude stále významněji ovlivňovat transfer technologií a zprostředkovávat a podporovat účast regionu v mezinárodních projektech, a to zejména v oblasti sociální a celoživotního vzdělávání. I když se univerzita zaměřuje především na Plzeňský kraj, bude nadále otevřena studentům z celé ČR i ze zahraničí. Do roku 2010 vzroste počet studentů na Nabídka vzdělávacích příležitostí bude rozšířena dalším rozvojem distanční formy studia s využitím odpovídající infrastruktury (prvky e-learningu), čímž budou možnosti vzdělávání přístupné širšímu spektru občanů (střední generace, senioři a handicapovaní občané). Výzkumné aktivity se zaměří jak na výzkum základní, tak na aplikovaný a průmyslový. Jedním z důležitých cílů univerzity je vybudování mostu mezi evropským výzkumným prostorem a malými a středními firmami v regionu. Internacionalizace vzdělání a výzkumu bude podporována zvýšenou účastí univerzity v mezinárodních vzdělávacích a výzkumných projektech a důsledným uplatňováním zásad Boloňské deklarace. Rychlému rozvoji univerzity jako vědecké a vzdělávací instituce bude odpovídat výstavba kampusu a další infrastruktury včetně zajištění sociálních potřeb studentů a zaměstnanců. Strategická vize Vize ZČU byla zpracována v dlouhodobém záměru, který byl vytvořen v roce 1999 a je každoročně aktualizován. Součástí tohoto dokumentu jsou uznávané hodnoty a to: odbornost a univerzálnost, vzdělání a uplatnitelnost, inovativnost a konzervativnost, věda pro praxi, podpora podnikání jiných institucí, spolutvůrci harmonického rozvoje osobnosti a společnosti. Dále je charakterizováno poslání ZČU a to: zajistit příležitosti v přístupu ke vzdělání a svobodnému bádání, nabízet vzdělávací programy specifického i univerzitního charakteru, přispívající k sociálnímu zrání studentů (sledující humanitní hodnoty) realizovat akademické studijní programy tak, aby reagovaly na měnící se požadavky společnosti na základě aktuálních projektů, podporovat stálou výměnu vědomostí, myšlenek, informací, učitelů a studentů se světem, udržovat trvalé profesionální i společenské kontakty s absolventy ZČU 2

3 rozvíjet celoživotní vzdělání ve spolupráci s dalšími subjekty, podporovat vědeckou, humanitně-technickou inovaci ústící do konkrétních aplikací v každodenním životě, programovat a realizovat vzájemně výhodná a tvořivá partnerství s veřejným a soukromým sektorem národního a zahraničního hospodářství, sloužit jako hlavní vysokoškolská instituce pro vzdělání, výzkum a vývoj v západočeském regionu, přispívat k užší integraci ZČU s regionálním, národním, evropským a světovým společenstvím, připravovat mladé lidi na úspěšné a uspokojující kariéry, sloužit regionu a společnosti a podporovat podnikatelské aktivity. Vize Partnerstvím s univerzitou na cestě k úspěchu ve společnosti založené na znalostech a tvůrčím potenciálu. Kontakty ZČU spolupracuje s mnoha subjekty jak v ČR, tak v zahraničí. V rámci ČR se jedná o smluvně podloženou spolupráci s AV ČR, Asociací inovačního podnikání, grantovými agenturami, městem Plzeň, Plzeňským krajem, hospodářskou komorou, Regionální rozvojovou agenturou Plzeňského kraje, BIC Plzeň aj. V oblasti mezinárodních vztahů udržuje kontakt s mnoha univerzitami jednak ve výměně studentů, jednak při spolupráci ve výzkumu a vývoji. Významné jsou rovněž kontakty s podniky, a to jak s velkými (např. ŠKODA AUTO, ŠKODA Holding, ZČE, Matsushita atd.) tak s malými a středními podniky v regionu. FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD Univerzitní 22, Plzeň, děkan prof. Ing. Jiří Křen, CSc., Fakulta aplikovaných věd se zabývá přírodními a technickými vědami v široké škále jejich aplikací. Složení akademického sboru, rozsah doktorského studia a struktura finančních zdrojů odpovídá požadavkům na tzv. výzkumné fakulty. Nejméně 50% disponibilních prostředků fakulta získává z oblasti vědy, výzkumu a vývoje. V doktorských programech studuje nejméně 15% studentů fakulty. Vědecké a aplikační projekty řešené na fakultě jsou zaměřeny na následující oblasti: informační systémy a technologie, kybernetické systémy, komplexní mechanické a biomechanické systémy, fyziku plazmatu a plazmové technologie, spojité a diskrétní matematické struktury a na oblast geomatiky. Při řešení projektů je využito široké mezinárodní spolupráce, spolupráce s významnými národními institucemi a 3

4 s podnikatelskými subjekty. Pracovníci fakulty navázali úspěšné kontakty s více než 50 výzkumnými týmy a institucemi v Evropě, Americe a Asii. Nabídka studijních programů fakulty odpovídá Boloňské deklaraci, tj. studium je rozděleno na tři stupně: bakalářský (3 roky), magisterský (2 roky), doktorský (3 roky). V nabídce jsou čtyři studijní programy: Inženýrská informatika, Aplikované vědy a informatika (s dalším členěním na obory), Geomatika a Matematika. Absolventi nacházejí široké uplatnění v průmyslu, ve výzkumu a vývoji, v bankovnictví, ve státní správě, v malých a středních firmách zaměřených na náročné inženýrské činnosti, v nadnárodních korporacích působících v oblasti informačních technologií a telekomunikací apod. Poptávka po absolventech je vysoká. Fakulta nabízí studentům velmi dobré vybavení laboratoří, práci na reálných projektech v týmech mladých lidí a štědrý stipendijní systém. Katedry na FAV KMA - Katedra matematiky Vědecká činnost katedry je dlouhodobě zaměřena do oblastí: - základní výzkum v teorii diferenciálních rovnic, v kombinatorice a teorii grafů - rozvoj numerických metod pro řešení složitých matematických modelů - aplikace matematických metod v technice, ekonomii a přírodních vědách - aplikace geometrie a informatiky v technologiích, v geomatice (tj. v geodézii a kartografii) a v systémech GIS. KME - Katedra mechaniky Vědecko výzkumná činnost KME je zaměřena na následující oblasti: - modelování kmitání, seismická analýza komponent jaderných reaktorů, dynamika rotačních strojů a pohonových soustav - interakce plynu a soustavy poddajných těles u šroubových strojů - tuhostní a pevnostní analýza konstrukcí, mechanika poškozování, lomová mechanika a únava - modelování svalových tkání a tkáňových systémů, vývoj biomechanického modelu člověka pro potřeby rázových zkoušek, interakce tekutiny s poddajným tělesem s aplikací na močový trakt - experimentální modální analýza a analýza vibrací, statické a dynamické měření a vyhodnocování deformací a napětí s využitím tenzometrie, fotoelasticimetrie a metody Moire. KKY - Katedra kybernetiky Katedra kybernetiky je rozdělena na tři oddělení: - oddělení automatického řízení, - oddělení informačních a řídicích systémů, - oddělení teorie informace a umělé inteligence. Výzkumné zaměření prvního oddělení je směrováno zejména do oblasti teorie systémů, na optimální a adaptivní řízení, nelineární filtraci a samonastavující se průmyslové regulátory. Druhé oddělení se zabývá projektováním a realizací informačních a řídicích systémů, modelováním a simulací, řízením v reálném čase a operátorskou komunikací. Ve středu zájmu jsou aplikace CASE systémů, speciální softwarové prostředky a jejich integrace. Výzkumná činnost třetího oddělení je orientována na vývoj metod a klasifikačních algoritmů pro komunikaci člověk-stroj, na hlasově ovládané systémy, zpracování obrazu a expertní systémy. 4

5 KFY - Katedra fyziky Na katedře jsou řešeny úkoly zaměřené do pěti hlavních oblastí: - výzkum a vývoj nové generace tvrdých a supertvrdých nanokompozitních povlaků, - výzkum a vývoj plazmových systémů pro rychlé rozprašování materiálů, - výzkum v oblasti vrstev na bázi uhlíku a křemíku, - vytváření ochranných povlaků a modifikace povrchů v mikrovlnném plazmatu, - termomechanika ochrany materiálů před působením intenzivních zdrojů tepla. KIV - Katedra informatiky a výpočetní techniky V oblasti vědy a výzkumu jsou na katedře řešeny úkoly zaměřené do pěti hlavních oblastí: - distribuované výpočetní systémy, - informační a databázové systémy, - umělá inteligence a znalostní systémy, - počítačová grafika a vizualizace dat, - analýza ekonomických dat. FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ Sady Pětatřicátníků 14, Plzeň, od roku 2004 Univerzitní ul., děkan doc. Ing. Jiří Kotlan, CSc. Fakulta se zabývá ve své pedagogické a vědecké činnosti technickými vědami z oblasti elektrotechniky v široké škále jejich aplikací včetně vlivů na ekonomiku a životní prostředí. Od svého vzniku v r vychovala více než absolventů. Složení pedagogického sboru, úroveň doktorského studia a odborné výsledky fakulty ji zařazují mezi fakulty s velkým výzkumným potenciálem. Vědecké a aplikační projekty řešené na fakultě i pedagogická činnost jsou zaměřeny na následující oblasti: elektronické, telekomunikační a informační systémy, elektromechanické přeměny energie včetně jejich regulace a řízení, průmyslovou elektroniku, technologie a materiálové inženýrství, teoretickou a experimentální elektrotechniku, dopravní inženýrství, elektroenergetiku, komerční elektrotechniku a technickou ekologii. Při řešení projektů spolupracuje fakulta s prestižními tuzemskými i zahraničními institucemi. Studijní programy fakulty plně odpovídají standardům EU a dosažené vzdělání se uznává v celé EU. Od r se nabízejí dva studijní programy, Elektrotechnika a informatika a Aplikovaná elektrotechnika, ve třech stupních: bakalářském (3 roky), navazujícím magisterském (2 roky) a doktorském (3 roky). Fakulta má velmi dobře vybavené laboratoře a umožňuje svým studentům práci na výzkumných projektech a zahraniční studijní pobyty. Díky progresivnímu pojetí studia a flexibilitě učebních plánů nacházejí absolventi široké uplatnění v průmyslu, ve výzkumu a vývoji, v malých a středních firmách i mezinárodních společnostech. Katedry na FEL KES - Katedra elektrických strojů Teorie a stavba elektrických strojů a přístrojů, matematické modelování, měření elektrických strojů a přístrojů. Laboratoř s grafickými systémy pro konstrukci elektrických strojů. Perspektivní směry v silnoproudé elektrotechnice. 5

6 KAE - Katedra aplikované elektroniky Návrh analogových a číslicových systémů s pomocí počítačů. Vývoj zařízení s vysokou spolehlivostí a zabudovanou diagnostikou pro průmysl a dopravu. Návrh a realizace doplňků k mikropočítačům, speciálních karet apod. Vývoj zařízení s jednočipovými mikropočítači. Programování v asembleru a C, vývoj aplikačních programů. Realizace systémů umělé inteligence, jako jsou neuronové sítě. Impulsní napájecí zdroje. Číslicové zpracování signálů. Vývoj elektronického zařízení pro medicínu. Hardware a software průmyslových řídících a informačních systémů. Vývoj speciálních měřících systémů s velmi malým příkonem. Problematika elektromagnetické kompatibility elektronických řídících a zabezpečovacích systémů v průmyslu a železniční dopravě. Výzkum testovacích metod a prostředků výpočetní techniky pro prokazování bezpečnosti železničních zabezpečovacích systémů. Vývoj řídících systémů pro průmysl a telekomunikace. Zpracování a přenos dat, audio signálů a video signálů. Mobilní radiokomunikační systémy. KET - Katedra technologických, měřicích a průmyslových systémů Výzkumná činnost je zaměřena na rozvoj poznání fyzikálních a fyzikálně chemických jevů v interakcích s technologickými a provozními vlivy, na využití nových technologií a fyzikálních principů v elektrotechnice a elektronice, vývoj a výzkum spolehlivosti elektronických materiálů, součástek a funkčních celků, návrhy a užití elektronických měřicích přístrojů a systémů, teorie plánování experimentů a jejich uplatnění v praxi, prostředky pro sběr a hromadné zpracování dat. Laboratoře katedry jsou součástí fakultní akreditované zkušební Elektrotechnické laboratoře, která provádí široké spektrum elektrických, mechanických a tepelných zkoušek a měření elektromagnetické kompatibility, emisí a imisí hluku a chvění na zakázky. KVE - Katedra výkonové elektroniky a regulační techniky Elektrické pohony, výkonová elektronika, elektromagnetická kompatibilita, pohony robotů. KEE - Katedra elektroenergetiky Elektrotepelné technologie v technice životního prostředí. Protikorozní ochrana potrubních systémů a energetických zařízení. Koncepce a návrh digitálních ochran v elektrizační soustavě. Technika VN - částečné výboje a lokalizace jejich zdrojů. Výboje v SF6 a jeho směsích. EMC - odolnost proti impulsivnímu elektromagnetickému rušení. Elektromagnetické rušení do 30 Mhz a jeho eliminace. Modelování prvků elektrizační soustavy. Stanovení parametrů distribučních sítí. Vlivy elektrizační soustavy na sdělovací vedení a potrubní systémy. KTE - Katedra teoretické elektrotechniky V rámci vědecko-výzkumné činnosti jsou na katedře rozvíjeny moderní metody a algoritmy analýzy makroskopických elektromagnetických polí se zřetelem na numerické řešení. Dalšími oblastmi výzkumu jsou metody analýzy a syntézy elektrických obvodů. V poslední době je řada prací věnována řešení sdružených úloh. Na katedře se provádí poradenská činnost pro pracovníky z praxe pro práci s profesionálními programy anglické firmy Vector Fields. FAKULTA EKONOMICKÁ Husova 11, Plzeň, Hradební 22, Cheb, děkan Ing. et Ing. Miloš Nový, Fakulta ekonomická patří k zakládajícím fakultám ZČU v Plzni. Poskytuje vzdělání na bakalářském a magisterském stupni. 6

7 Dva bakalářské studijní programy - Hospodářská politika a správa a Ekonomika a management - připravují odborníky především pro střední stupeň řízení, pro samostatné podnikání, pro výkon funkcí v orgánech a institucích celé soustavy veřejného sektoru a státní správy. Kromě všeobecného základu v ekonomických odborných předmětech student absolvuje jazykovou přípravu pro ekonomickou praxi, získá základní poznatky z psychologie, sociologie, komunikace, týmové práce a vedení lidí. Ve studijním programu Ekonomika a management si studenti mohou vybrat jedno z následujících čtyř zaměření: Podnikání a management, Podnikové finance, Obchod a služby, Management cestovního ruchu, hotelnictví a lázeňství. Některá zaměření tohoto programu a program Hospodářská politika a správa lze studovat formou kombinovaného studia s prvky distančního vzdělávání. Na magisterském stupni lze studovat program Ekonomika a management, který připravuje studenty pro zastávání odpovědných řídících funkcí ve vyšších strukturách podniku. Po absolvování společného základu si studenti v rámci kreditního systému dotvářejí svoji odbornou profilaci v zaměřeních: Podniková ekonomika, Management podniku, Ekonomicko-statistická analýza. Fakulta je zapojena do regionálních i mezinárodních projektů. Řada studentů absolvuje část svého studia v cizině v rámci programu Erasmus. Fakulta disponuje kvalitním zázemím v oblasti informačních a komunikačních technologií. Prosazuje komunikační technologie do inovačních aktivit svých kateder a pro podporu kombinované formy studia. Katedry na FEK KMO - Katedra marketingu, obchodu a služeb Výzkumná činnost katedry je orientovaná na rozpracování marketingových aplikací, šetření chování zákazníků na spotřebitelském trhu, projekty cestovního ruchu a teorii managementu, uplatnění marketingu v neziskové sféře (školství, zdravotnictví) a ve sportu. Katedra spolupracuje s výrobními i obchodními (retailingovými) firmami, s cestovními kancelářemi, lázeňskými domy (firmami), obecními úřady, pro které zpracovává projekty, realizuje přednáškovou činnost, účast studentů na činnosti firem při přípravě bakalářských a diplomových prací. KIP - Katedra inovací a projektů Katedra garantuje zaměření Strategické řízení podniku a vede studenty magisterského studia k diplomové práci z tohoto zaměření. Katedra zajišťuje výuku těchto hlavních předmětů na FEK: Strategický management, Projektový management, Řízení podnikatelských projektů, Integrovaný management inovací, Společnost věda a technologie. Pro FEK a další fakulty ZČU to jsou předměty: Základy podnikání, Tvořivost - teorie a praxe. Vědeckovýzkumná činnost katedry spočívá v řešení výzkumného záměru MŠMT ve spolupráci s Katedrou konstruování strojů na Fakultě strojní, projektu z Fondu rozvoje vysokých škol, projektu Grantové agentury ČR a projektu z programu Leonardo da Vinci. KSO - Katedra statistiky a operačního výzkumu Výuka ekonomické a matematické statistiky, operačního výzkumu a příbuzných předmětů. Aplikovaný výzkum v těchto oblastech. KEF - Katedra ekonomie a financí Katedru tvoří dvě oddělení - oddělení ekonomie a oddělení financí. Katedra zajišťuje výuku mikroekonomie, makroekonomie, veřejných financí, podnikových financí, bankovnictví a bankovních produktů, mezinárodních financí, světové ekonomiky včetně problematiky Evropské unie, finančního řízení podniku, pojišťovnictví a kapitálových trhů. Uvedené 7

8 předměty se vyučují v základních kurzech i v kurzech pro pokročilé. V rámci bakalářského studia katedra zajišťuje specializaci studentů ekonomické fakulty v oblasti financí. Výuka katedry ekonomie a financí je určena nejen pro studenty ekonomické fakulty, ale i pro studenty ostatních fakult ZČU. Pro studenty neekonomických fakult ZČU je také určen studijní program certifikátového studia "Ekonomické předměty". KEU - Katedra ekonomie podniku a účetnictví Vědeckovýzkumná činnost katedry se zaměřuje na malé a střední podniky (zakládání, krizové situace a jejich řešení, marketing a management malých podniků, monitoring malého a středního podnikání v ČR a v zemích EU, význam malého a středního podnikání pro regionální rozvoj). CECEV - Centrum celoživotního vzdělávání Organizování a zajišťování kurzů celoživotního vzdělávání, především distančního vzdělávání. Kurzy bloků předmětů studijních programů podniková ekonomika a management a veřejná ekonomika, kurzy jednotlivých ekonomických disciplin, kurzy matematiky, kurzy jazykové atd. KPR - Katedra psychologie a sociologie řízení Přednášky zaměřené na psychologii práce a řízení, na ekonomickou psychologii a sociologii. Publikační činnost, mezinárodní spolupráce s institucemi a s univerzitami. Výzkum sociálněpsychologický a environmentální. SVVR - Středisko pro výzkum regionálního rozvoje FAKULTA STROJNÍ Univerzitní 22, Plzeň, děkan doc. Ing. Jan Horejc, Ph.D., Fakulta strojní poskytuje už více než 50 let kvalitní technické vzdělání. Strukturovaný model studia je v plném souladu s Boloňskou deklarací. Nabízí tříleté bakalářské studium, a to buď jako profesně orientované (v nabídce je celkem 9 zaměření), určené převážně pro následující přechod do praxe, nebo jako univerzitní, po jehož absolvování je možno studovat a získat titul "inženýr"ve dvouletém navazujícím magisterském studiu v jednom ze 6 nabízených oborů. Nejlepší absolventi pak mohou pokračovat ve tříletém doktorském studijním programu. Studium lze absolvovat jak v prezenční, tak i v tzv. kombinované formě s prvky distančního vzdělávání. Část svého studia mohou aktivní a jazykově dobře vybavení studenti absolvovat i na zahraničních univerzitách. Zároveň se fakulta připravuje na rozšíření nabídky o studium v tzv. paralelních (anglicky vyučovaných) programech. To vše spolu se vstřícným přístupem pedagogických pracovníků vytváří předpoklady pro úspěšné studium a bezproblémové uplatnění dnes vysoce vyhledávaných absolventů v širokém spektru jak strojírenských, tak i jiných podniků a organizací. Fakulta vyvíjí i svoji vědeckovýzkumnou činnost a vedle spolupráce s partnerskými vysokými školami v ČR i v zahraničí spolupracuje i s průmyslovými podniky a výzkumnými institucemi, a to jak v oblasti podnikového vzdělávání, tak i při řešení společných projektů. V rámci své doplňkové činnosti nabízí mj. pomoc malým a středním podnikům, zejména v jejich počátečním rozvoji. Přitom se zaměřuje jak na tradiční strojírenské obory, tak 8

9 na osvojení a zvládnutí nových zařízení, technologií, materiálů a postupů charakteristických pro technický rozvoj ve 21. století. Katedry na FST KPV Katedra průmyslového inženýrství a managementu Analýza, modelování a optimalizace podnikových procesů (využití SW ARIS); zdokonalování metodiky projektování inovací výrobních systémů; analýza, návrh a implementace podnikových informačních a manažerských (EIS) systémů; konzultace při zpracování informační strategie podniku; aplikace počítačové simulace v průmyslu; logistika výrobních a předvýrobních procesů a systémů ve strojírenském podniku; logistický audit, trajektorie úspěchu a návrhy revitalizačních opatření společnosti; marketingový výzkum a strategie; management průmyslového podniku; racionalizace uspořádání a řízení strojírenské výroby a její přípravy; projektování a optimalizace organizačních struktur; controlling; finanční a manažerské účetnictví; daňový systém v ČR; finanční analýza; plánování a ověřování logistických operací; využití multimédií pro podporu vzdělávacích aktivit; metodika tvorby 2D a 3D animace pro výstupy ze simulačních modelů; authoring. KKE Katedra energetických strojů a zařízení Výuka mechaniky tekutin a termomechaniky, sdílení tepla. Chlazení, kompresory a čerpadla. Komplexní problematika parních a plynových turbin pro klasické i jaderné elektrárny, turbiny pro paroplynové oběhy, alternativní energetika. Výpočtová a konstrukční problematika jaderných reaktorů. Regulace a automatizace energetických zařízení. Projektování energetických zařízení, způsoby likvidace a využití odpadů. Výzkumná činnost - teoretické i experimentální práce v oboru interakce tekutiny s pružně uloženým tuhým tělesem, termofyzikální vlastnosti tekutin, tepelné sítě, zlepšování průtočné části turbin, vnitroreaktorová měření, diagnostika reaktorů. KMM- Katedra materiálu a strojírenské metalurgie Výuka oborů materiálové inženýrství a strojírenské metalurgie, výzkum simulace technologických procesů, problematiky povrchového inženýrství, transformace v ocelích a neželezných slitinách, vlastnosti keramiky, plastů. KTO Katedra technologie obrábění Technologická příprava výroby: projektování výrobních procesů a systémů, automatizovaná tvorba výrobních postupů včetně stanovení času, počítačová podpora kapacitních výpočtů, kreslení dispozičních řešení pomocí počítače. Programování NC strojů: konzultační činnost a kurzy programování v jazyce KAVOPROG, AlphaCAM, CIMATRON a CATIA, sestavení postprocesorů pro systémy CI?MATRON, KOVOPROG, CATIA, tvorba NC programů pro obrábění tvarově složitých součástí v 2D až 5D. Obrábění a nářadí pro obrábění: optimalizace řezného procesu i v oblasti HSC, konstrukční návrhy nástrojů a přípravků, obrábění rotačních a nerotačních součástí. Technologie montáže: návrhy a optimalizace montážních systémů. Metrologie a řízení jakosti: poradenství, metrologické služby, vývoj meřících metod, měření délek na 3D souřadnicové měřicí technice, přejímky strojů a strojních zařízení, expertizy. 9

10 KKS Katedra konstruování strojů Výuka, výzkum a rozvoj konstruování částí, komponent a mechanismů strojů, obráběcích a tvářecích strojů včetně jejich manipulačních zařízení, univerzálních technických zařízení a silničních a kolejových vozidel. Pro optimální plnění těchto úkolů je katedra rozdělena do tří oddělení: - části strojů a zařízení, design - výrobní stroje a zařízení, experimentální techniky - dopravní a manipulační technika. Tato oddělení zajišťují následující odborné oblasti: Základy strojního inženýrství a konstruování; Systematika konstruování včetně teorie technických systémů; Počítačová podpora konstruování (CAD) a vědeckotechnických výpočtů (CAE); Zajišťování jakosti a integrované navrhování výrobků; Konstruování z hled.vlastností výrobků se zaměř. na výr.náklady a konstr. z nekonvenčních materiálů; Obecné a vybrané speciální strojní části; Obráběcí a tvářecí technika; Dopravní a manipulační technika; Tekutinové mechanismy a tribotechnika; Mechatronika, testování a diagnostika. NTC NOVÉ TECHNOLOGIE VÝZKUMNÉ CENTRUM Prof. Ing. Josef Rosenberg, DrSc, Prof. RNDr. Jaroslav Fiala, CSc., RNDr. Petr Martinec, Výzkumné centrum je zaměřeno na cíleně orientovaný a aplikovaný výzkum v perspektivních oblastech a technologiích. Centrum se skládá ze šesti oborů, které vzájemně spolupracují. Jedná se o obory: - Modelování deformačních a dynamických procesů MDP - Modelování a experimentální měření interakcí v elektrických a mechanických systémech MIS - Modelování biomechanických systémů a procesů MBS - Termomechanika technologických procesů TTP - Informační a elektronické technologie IET - Materiál a jeho degradace MAD UMS ÚSTAV MEZIOBOROVÝCH STUDIÍ ředitel Doc. Dr. RNDr. Miroslav Holeček, Ústav mezioborových studií (ÚMS) je v současné době pracoviště s celouniverzitní působností a jeho záměrem je stát se vysokoškolským ústavem. ÚMS je zaměřen zejména na oblasti lidského poznání, ve kterých se stýkají nebo překrývají různé vědní disciplíny. Spojení poznatků z různých oborů umožňuje nalézat nové, často překvapivé vztahy a souvislosti. Významným úkolem ÚMS je vědecko-výzkumná činnost, zaměřená především na modelování živých a neživých systémů, chemii a povrchové inženýrství. Společně s řešením těchto výzkumných úkolů ÚMS vyučuje v celé řadě specializačních předmětů a je základnou pro výchovu doktorandů a vědeckých pracovníků. SPOLUPRÁCE S PRŮMYSLEM Pracoviště ZČU jsou zapojena do řady národních i mezinárodních projektů základního i aplikovaného výzkumu a vývoje. ZČU a její pracoviště se reprezentují na webových stránkách Nabídka VaV kapacit je shrnuta v databázi ZČU váš partner, která byla zpracována v r V rámci projektu U-SMA Innovation programu Leonardo da Vinci 10

11 a je jednotlivými pracovišti aktualizována podle potřeby (viz http.//rko.zcu.cz/leon), Své webové stránky a databáze nabídek mají všechna pracoviště ZČU. Spolupráce s průmyslem je součástí strategického plánu univerzity. V rámci tohoto dokumentu jsou řešeny konkrétní projekty zaměřené na vytváření řetězce tvůrčí činnosti a praxe. Jedná se o následující aktivity: 1) Řetězec tvůrčí činnost a praxe. Vytvoření řetězce VaV a jeho komercializace poslání: Využitím řetězců zvýšit příjmy z VaV činností; ZČU je hlavním koordinátorem projektů cíl: Nalezení vhodných partnerů pro řešení projektů VaV. indikátory dosažení cíle: Zmapování potenciálních partnerů pro řešení komplexních projektů VaV. Vytvoření modelů spolupráce (financování, smluvní zajištění). Růst počtu vyřešených zakázek 2) Zajištění kvality výkonu VaV řetězce poslání: Uznáním kvality VaV činnosti být vyhledávaným partnerem průmyslové a veřejno-právní oblasti v rámci regionu, ČR a EU. cíl: Zvýšení kvality výzkumné a vývojové činnosti ZČU na evropský standard. indikátory dosažení cíle: Jsou posíleny a podporovány týmy, které již mají renomé. Je ustaven systém podpor pro tvorbu nově vznikajících týmů se zaměřením na interdisciplinární charakter VaV. Narůstá počet zakázek ve VaV činnosti, kdy ZČU je leadrem řešitelských týmů. Vytvoření konzultačního centra pro region. 3) Vytvoření systémů transferu know-how poslání: Rozvoj tvůrčího výkonu ve výzkumné a vývojové činnosti všech fakult ZČU a vytvoření systému komercializace této činnosti. cíl: Zajistit dostatečný prodej aplikací VaV činností tak, aby získané prostředky mohly být použity pro další rozvoj ZČU (příjmy zaměstnanců, experimentální základna, info-technologie). indikátory dosažení cíle: Vytvořena a soustavně inovována nabídka činností ZČU a sledována databáze potřeb okolí. Existuje a rozvíjí se systém poradenství v oblasti ochrany intelektuálního vlastnictví. Roste počet patentových přihlášek a je realizován prodej licencí know-how. Roste podíl prostředků získávaných z VaV činností ZČU. Jsou vyhledávány příležitosti pro vznik spin-off firem; je realizována benchmarketingová studie o možnostech rozvoje v perspektivních oblastech první dekády třetího tisíciletí. Důležitým mezníkem pro rozvoj spolupráce mezi malými a středními podniky bylo získání a řešení projektu EU Leonardo do Vinci Návrh modelu spolupráce univerzity a MSP v inovačním podnikání. Cílem tohoto projektu byl přenos zkušeností a know-how zahraničních partnerů (Velká Británie a Francie) do podmínek ČR a jejich další rozvinutí. V rámci tohoto projektu byly vytvořen následující metodické pomůcky: - dotazník a manuál pro ohodnocení inovačního potenciálu firmy - dotazník k vyhodnocení připravenosti univerzity ke spolupráci s inovačními MSP - tréninkové moduly - podnikatelský plán pro technologicky zaměřené MSP - databáze nabídka VaV potenciálu ZČU Na projektu spolupracovali ZČU v Plzni, BIC Plzeň, VÚHU Most, Elis Plzeň, Atmos Chrást, Unit Plus Plzeň, VVV Most a zahraniční partneři. Výstupem byly konkrétní inovační projekty: Elis Plzeň VVV Most modernizace průtokoměrů nové technologie čištění dopravních pásů přenosná vulkanizační jednotka 11

12 Atmos Chrást Unit Plus Plzeň nová řada šroubových kompresorů podúrovňové NC soustružnické pracoviště Příklady řešených projektů: Energetika matematické modely proudění, konstrukce turbín aj. energetických strojů a zařízení, Výpočetní modely strojního zařízení (pevnostní výpočty, návrhy strojních součástí aj.), Zpracování modelů řízení Analýzy materiálů zkoušky materiálů a strojních součástí, odlitků apod. (pevnost, pružnost, lom atd.). Elektrotechnické služby výpočty venkovních a jiných vedení. Vibrodiagnostika součásti a zařízení v energetice (dopady na použitelnost a životnost materiálů a součástí). Technická pomoc konstrukční práce ve strojírenství, pomoc s montážními pracemi. Aplikace softwarového vybavení analýzy hlasu, hlasové ovládání PC, zařízení atd. Hlavní projekty (mimo technické obory) analýzy a zpracování koncepcí rozvoje měst, oblastí a regionů, sociologické analýzy atd. Účast v programech MPO Spolupráce univerzity s průmyslem se úspěšně rozvíjí v rámci programů vyhlašovaných Ministerstvem průmyslu a obchodu. V současné době se jedná o 13 projektů v rámci programů Konsorcia, Pokrok, Progres a Tandem SEZNAM HLAVNÍCH SPOLUPRACUJÍCÍCH FIREM V POSLEDNÍCH LETECH Největší partneři co do finančního objemu zakázek Škoda Auto, a.s. Mladá Boleslav ČEZ, a.s. Praha Západočeská energetika, Plzeň Škoda Energo, a.s., Plzeň Škoda Praha, a.s., Praha Slovenské elektrárne, a.s., Bratislava SR Framatome ANP, Gmbh, Erlangen, SRN Škoda JS, a.s. Plzeň Škoda Steel, Plzeň ČEPS, a.s., Praha Strojírny Poldi Kladno, s.r.o., Kladno Trvalá spolupráce s malými a středně velkými firmami HOB Cer TEc, s.r.o., Horní Bříza HP Pelzer k.s., Plzeň BRUSH SEM, s.r.o., Plzeň GES Elektronics, a.s., Plzeň ATE s.r.o., Cheb ISCAR ČR, s.r.o., Plzeň 12

13 COMTES FHT s.r.o., Plzeň NOBY sdružení, Plzeň Preciosa, a.s., Jablonec nad Nisou Witte s.r.o., Nejdek u Karlových Varů Atmos Chrást Elis Plzeň Unit Plus Plzeň Marketingová aktivita směrem k průmyslu ZČU využívá k aktivnímu marketingu konference a semináře, např.: - MOPP Modelování a optimalizace podnikových procesů, každoročně v lednu - Interdisciplinární semináře pořádané Ústavem mezioborových studií a cykly přednášek na dané téma - Mezinárodní konference počítačové grafiky, každoročně v únoru - Odborné konference za účastí zástupců průmyslu Ve vědecké radě jsou zastoupeni představitelé průmyslu a naopak, ZČU je zastoupena v řadě asociací, řídících výborech projektů, redakčních radách časopisů apod., v souvislosti s tématem této analýzy uveďme např. - Asociace inovačního podnikání ČR - Rada pro výzkum a vývoj vlády ČR - Pracovní skupiny pro přípravu Národní politiky vědy a výzkumu a Národní strategie výzkumu - GA ČR - Rada programu LN (Výzkumná centra) - Hodnotící komise Výzkumné záměry - MPO rada programu PARK - EAIE (European Association for International Education) - SEFI (European Society for Engineering Education) V rámci regionu ZČU udržuje a rozvíjí kontakty s Hospodářskou komorou, Plzeňským sdružením pro jakost, RRA, BIC, RPIC, orgány města Plzně a Plzeňského kraje. ZČU spolupracuje již několik let s českou agenturou pro zahraniční investice Czechinvest. Jedná se např. o hodnocení projektu v Rámcovém programu pro podporu vzniku a rozšíření technologických center, analýza současného stavu a posouzení přínosů a možnosti rozvoje spolupráce VŠ a průmyslu, přijímání potenciálních investorů na univerzitě atd. Mezi aktivity spíše pasivní z hlediska uživatele (musí pro jejich vyhledání a využití vynaložit určitou námahu) patří např. - Internetové stránky - Univerzitní noviny - Zapojení do sítí, např. EURQUELL - Propagační materiály SWOT analýza ZČU S Silné stránky Odborně zdatné týmy, které mají zkušenosti z národních i mezinárodních projektů. Unikátní zařízení. Přístup k informačním databázím. Vysokorychlostní připojení na Internet. Vynikající jednotlivci a malé týmy. Úspěšné zapojování mladých pracovníků do VaV činnosti některých pracovišť. Rozšiřuje se zapojování do programů EU. Existují kontakty s průmyslem. 13

14 Dobrá spolupráce s dalšími VaV pracovišti. Zapojení v národních a mezinárodních sítích. Rostoucí mobilita studentů i učitelů. W Slabé stránky Neexistuje pracoviště pro podporu transferu technologií. Nedostatek prostředků na spolufinancování projektů, které ho vyžadují. Prakticky neexistující aktivní marketing VaV. Věková struktura. Nedostatečná znalost reálných potřeb VaV činností v regionu. Slabé know-how v ochraně duševního vlastnictví. Slabé kontakty s bankami, rizikovým kapitálem. O - Příležitosti Vyšší konkurenční tlak způsobený vstupem do EU, vyvolá: - zvýšenou potřebu inovací s využitím výsledků VaV, - zvýšenou potřebu celoživotního vzdělávání. Získáním přístupu ke strukturálním a dalším fondům EU. Zlepšení marketingu VaV, osvěta. Po nasycení zájmu o netechnické obory větší zájem o studium technických oborů Existence průmyslové zóny, inkubátoru BIC a technologického centra vytváří prostředí pro vznik nových firem i příchod zahraničních investorů. Sdružování zdrojů pro VaV. Lepší zasíťování s partnery (průmysl, VaV, vláda). Mladí lidé jako hybatelé změn. Větší interdisciplinarita VaV. T - Hrozby Pokračující podfinancování VŠ, zhoršování věkové struktury akademických pracovníků, únik mozků. Nedostatek fondů na financování spoluúčasti v projektech. Převis nabídky VaV nad poptávkou. Klesající počet zájemců o studium technických oborů. Časté a nesystematické změny systému účelového financování VaV. Tříštění účelových prostředků na velký počet malých projektů, které nepřináší významné inovace. Odklon veřejnosti od vědy a technologií, příklon k pseudovědě. NÁVRHY NA OPATŘENÍ VaV organizace a pracoviště: 1. Zlepšit marketing VaV: - Analyzovat poptávku po VaV kapacitách, pružně přizpůsobovat nabídku včetně otvírání nových směrů výzkumu (tah trhem). - Hledat příležitosti uplatnění výsledků VaV (tlak výzkumu). 2. Rozvíjet interdisciplinaritu ve výuce i VaV. 3. Zavádět a zdokonalovat motivační systém ve VaV. 4. Zdokonalit management VaV a transferu technologií. 14

15 5. Implementovat systém ochrany duševního vlastnictví, který by pokrýval jak průmyslové aplikace, tak akademické hodnocení (patentovat či publikovat?). Průmysl 1. Posílit strategické myšlení v delším časovém horizontu. 2. Uvědomit si význam informací a znalostí pro udržení a zvýšení konkurenceschopnosti podniků. 3. Vyvíjet tlak na organizace VaV, aby se zabývaly problémy důležitými pro podniky. 4. Vyčlenit vlastní zdroje a získávat externí zdroje (stát, region, EU, rizikový kapitál) pro inovace a technologický rozvoj. 5. Analýza v mnoha případech ukazuje převis nabídky VaV nad poptávkou průmyslu, za důležité považujeme zvýšit absorpční schopnest MSP, přičemž by bylo možné využít zahraničních zkušeností. Školy 1. Modernizovat obsah studia na všech stupních škol a jeho přizpůsobení potřebám inovačního průmyslu. 2. Podněcovat zájem o studium technických oborů a interdisciplinární studia. 3. Rozšířit výuku klíčových dovedností (komunikace, týmová práce, kreativita, rozhodování, řešení konfliktů). 4. Otevřít prostor pro inovativní výuku, vytvářet příležitosti pro absolventy a doktorandy. 5. Změnit nepříznivou věkovou strukturu pracovníků VŠ. Koordinační aktivity všech partnerů 1. Vytvářet a zapojovat se do regionálních i nadregionálních clusterů (např. automobilový průmysl, mechatronika atd.) 2. Posílit mobilitu VaV pracovníků, snížit bariéry pro vstup pracovníků z průmyslu do akademické sféry a naopak. 3. Popularizovat VaV, snažit se o získání a udržení mladé generace, posilovat zájem o technické obory. Zpracovávat a šířit případové studie, např. jako součást výstupů konkrétních projektů. 4. Větší zodpovědnost podniků za získání a výchovu absolventů, spolupráce se státní správou (výuka malého počtu studentů ve specializovaných oborech), pomoc při personálním a materiálním zabezpečení výuky. 5. Aktualizovat analýzy provedené v rámci různých projektů, hledat mezi nimi styčné body, využívat jich pro konkrétní návrhy opatření, projektů a zajišťovat potřebné zdroje. 15

16 Rozhovor s prof. Ing. Josefem Rosenbergem, DrSc., ředitelem výzkumného centra Nové technologie (NTC) o spolupráci výzkumného centra a průmyslu. Otázka: Jakým způsobem spolupráce začala a jak funguje? Odpověď: Centrum vzniklo v rámci projektu Výzkumná centra vyhlášeného MŠMT v roce 1999 a jeho spoluzakladateli se staly čtyři významné firmy ŠKODA JS a.s., ZČE a.s., ČEZ a.s. a Matsushita Television. S těmito firmami byla rozvinuta významná spolupráce formou řady úspěšně dokončených či v současné době řešených projektů. Centrum, které je aplikačního typu, nalezlo celou řadu zákazníků mezi dalšími podniky a to jek velkými (např. ŠKODA AUTO, a.s. či ŠKODA Plzeň), tak malými a středními. Jsme nesmírně rádi, že se nám podařilo se prosadit v silné konkurenci dalších výzkumných institucí a to i v zahraničí, kde centrum spolupracuje např. s francouzskou firmou ESI Group a výzkumem firmy Volkswagen. Uplatnilo se rovněž i v projektech 6. rámcového programu EU. Jistě je to i proto, že se snažíme cílevědomě budovat své klíčové kompetence materiálový výzkum zejména v oblasti moderních materiálů a počítačové modelování silně nelineárních úloh podpořené experimentální verifikací se silným zázemím dalších kompetencí jako je např. CFD atd. Zdůraznit bych chtěl především to, že našim velkým posláním je právě práce pro malé a střední podniky, kterým chceme pomáhat ve zvýšení konkurence schopnosti cestou inovací jejich výrobků na bázi nových technologií. Otázka: Jaké jsou výhody pro školu a jaké pro podnik? Odpověď: Spolupráce s velkými firmami je pro ně výhodná proto, že v centru nachází kvalitní výzkumnou kapacitu v oborech, které jsou již uvedenými hlavními kompetencemi centra, přičemž centrum vzhledem k dalšímu zázemí je schopno převzít řešení komplexních problémů. Pro malé a střední firmy, které vlastní výzkum nemají a ani si jej nemohou dovolit, představuje spolupráce s centrem nejefektivnější cestu jak efektivně inovovat své výrobky. Pro univerzitu je pak tato spolupráce základem toho, aby výuka byla moderní a spjatá se současnou praxí. Dává studentů včetně studentů doktorského studia možnost pracovat na reálných problémech a připravovat se tak na úspěšnou kariéru. A samozřejmě nezanedbatelný je i přínos ekonomický pro obecně podfinancované univerzity. Otázka: Co byste doporučili podniku, který má zájem o užší spolupráci s vysokou školou? Odpověď: Kontaktovat nás a společně s námi problém formulovat. Otázka: Vidíte někde nějaké překážky vzájemné spolupráce? Odpověď: Vynechám-li kapacitní možnosti centra (doplňované event. pro konkrétní problémy pracovníky fakult) je to právě obtíž jasně formulovat problém, což je nutný předpoklad jeho úspěšného řešení. Na to není často v podniku čas a někdy na zábranu je i odlišný pohled. Proto je spolupráce již při formulaci zakázky tak důležitá. Pak se vytvoří i vzájemná důvěra, která je rovněž nutnou podmínkou úspěchu. Otázka: Co by měl udělat stát proto, aby se spolupráce ještě zlepšila? Odpověď: Stát by měl zavést způsob vyhodnocování činnosti center obvyklý ve státech EU, kdy se hodnotí potvrzený finanční efekt aplikovaného výzkumu. Publikační aktivita aplikačních center je jistě nutná, avšak nemůže být jako kriterium jejich úspěšnosti přeceňována. 16

17 INFORMAČNÍ ZDROJE [1] Holec P.: Spolupráce vysoké školy s okolním prostředím, ÚVVŠ, Praha 1999 [2] Národní politika VaV, Národní strategie výzkumu viz [6], [3] CORDIS informační server rámcových programů pro VaV, [4] MŠMT [5] Rada pro výzkum a vývoj [6] TC AV ČR [7] ZČU [8] RKO ZČ [9] U-SME Innovation 17

18 Ukázky diplomových prací studentů ZČU a prací řešených v rámci výzkumných a vývojových projektů 18

19 Návrh třístopého silničního vozidla Cílem této diplomové práce byl návrh rozvodovky s diferenciálem pro funkční prototyp třístopého vozidla sportovního charakteru. Při jejím zpracování bylo omezení určitými parametry. Právě změny v uložení komponentů rozvodovky vůči pohonnému agregátu přinesly některé konstrukční těžkosti, ke kterým bylo nutné mít komplexnější náhled na problematiku. Kontakt: Katedra konstruování strojů Fakulta strojní, Západočeská univerzita v Plzni Univerzitní 8, Plzeň, tel.:

20 Řízení záchranného člunu s aerodynamickým pohonem Základní požadavky: Zpracování 3D modelu prototypu záchranného člunu PULSAR 445 vybaveného rámem pro instalaci pohonu. Řízení člunu předpokládá natáčení vektoru tahu aerodynamického pohonu. Diplomová práce obsahuje řešení konstrukčního návrhu prototypu nafukovacího záchranného člunu, který místo obvyklého hydrodynamického pohonu využívá pohon aerodynamický schopný nasazení při povodních, nosného rámu pro instalaci pohonu s pevnostními a deformačními výpočty a návrh způsobu řízení člunu řešeného natáčením vektoru tahu aerodynamického pohonu. V druhé řadě je řešena bezpečnost přepravy osob, chování člunu na vodní hladině a možnost transportu člunu. Práce byla řešena v rámci grantu poskytnutého Grantovou agenturou České republiky s názvem Stavba prototypu záchranného člunu s aerodynamickým pohonem, registrační číslo grantu 101/03/Z012. Autor: Ing. Petr Houska Kontakt: Katedra konstruování strojů Fakulta strojní, Západočeská univerzita v Plzni Univerzitní 8, Plzeň, tel.:

Prezentace Západočeské univerzity v Plzni. doc. Ing. Jiří Patočka, CSc.

Prezentace Západočeské univerzity v Plzni. doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. Prezentace Západočeské univerzity v Plzni doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. Západočeská univerzita v Plzni Vývoj vysokého školství v Plzni 1945 vznik Lékařské fakulty v Plzni jako pobočky UK v Praze 1948 vznik

Více

1 Studijní program: N2301 Strojní inženýrství

1 Studijní program: N2301 Strojní inženýrství 1 Obsah 1 N2301 Strojní inženýrství 2 1.1 2301T001-Dopravní a manipulační technika (prezenční)....................... 2 1.2 2302T040-Konstrukce zdravotnické techniky (prezenční).......................

Více

SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA A ELEKTROENERGETIKA. www.uvee.feec.vutbr.cz www.ueen.feec.vutbr.cz

SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA A ELEKTROENERGETIKA. www.uvee.feec.vutbr.cz www.ueen.feec.vutbr.cz SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA A ELEKTROENERGETIKA www.uvee.feec.vutbr.cz www.ueen.feec.vutbr.cz FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ Bakalářský studijní program B-SEE Bakalářský studijní program

Více

SCICOM Rozvoj kompetencí pro komunikaci vědy

SCICOM Rozvoj kompetencí pro komunikaci vědy SCICOM Rozvoj kompetencí pro komunikaci vědy CZ.1.07/2.3.00/09.0151 Západočeská univerzita v Plzni 4. prosince 2009 Obsah Proč byl tento projekt připraven? Cíle projektu Aktivity projektu Realizované aktivity

Více

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Ředitel: Ing. Josef Šorm Zástupci ředitele: Mgr. Jan Šimůnek

Více

NETME Centre New Technologies for Mechanical Engineering

NETME Centre New Technologies for Mechanical Engineering NETME Centre Petr Stehlík Brno, 11. 1. 2012 NETME Centre Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství Technická 2896/2, 616 69 Brno Obsah Co je NETME Centre Náš cíl + Na čem stavíme Časová

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací, výzkumné a vývojové činnosti pro rok 2015 Úvod Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací,

Více

Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství

Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství Název ŠVP: 23 41 M/01 Strojírenství Zaměření: Počítačová grafika a CNC technika Základní údaje Stupeň poskytovaného vzdělání: Délka a forma studia:

Více

VÚTS, a.s. Centrum rozvoje strojírenského výzkumu Liberec. www.vuts.cz

VÚTS, a.s. Centrum rozvoje strojírenského výzkumu Liberec. www.vuts.cz VÚTS, a.s. Centrum rozvoje strojírenského výzkumu Liberec www.vuts.cz Historický vývoj 1951 - založení společnosti (státní, posléze koncernový podnik) 1991 transformace na a.s. v první vlně kupónové privatizace

Více

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s.

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Ladislav Dokoupil (Jméno) Datum : úterý, 11. října 2011 Obsah : Obsah :... 2 1 Veřejnosprávní studia... 3 1.1 Studijní program Hospodářská politika a správa...

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Budova teoretického vyučování a sídlo školy Školní 101

Budova teoretického vyučování a sídlo školy Školní 101 Budova teoretického vyučování a sídlo školy Školní 101 Budova teoretického vyučování Horská 618 Budova teoretického vyučování Horská 59 Budova praktického vyučování Mladé Buky 5/6 Studijní obory Elektronické

Více

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava - Poruba tel.: 597 321 111, fax: 596 918 507, http://www.vsb.cz http://www.spravnavyska.cz FAKULTA BEZPEČNOSTNÍHO

Více

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Účetnictví a daně Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Obecné informace studijní obor je odborně garantován Katedrou financí a účetnictví výuka je zajišťována

Více

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument.

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument. Určení prioritních oblastí a identifikace hlavních oblastí podpory s uvedením vazby na Integrované hlavní směry strategie Evropa 2020 a na regionální strategické y Kraj: Plzeňský kraj Prioritní oblast

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Havířov

Více

FAKULTA BEZPEČ OST ÍHO I ŽE ÝRSTVÍ

FAKULTA BEZPEČ OST ÍHO I ŽE ÝRSTVÍ FAKULTA BEZPEČ OST ÍHO I ŽE ÝRSTVÍ Adresa: Lumírova 13, 700 30 Ostrava-Výškovice, http://www.fbi.vsb.cz Bakalářské studium: doba studia 4 roky, titul Bc. Požární ochrana a průmyslová bezpečnost Bezpečnost

Více

Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti

Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti Ústavu zdravotnických studií TUL na období 2008 1. Úvod Tato aktualizace rozpracovává a upřesňuje

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014 Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu Senát PČR 10. 4. 2014 Systém výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI) v ČR Legislativa VaVaI zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experiment. vývoje

Více

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-20132013 PhDr. Kateřina Pösingerová, CSc. Samostatné oddělení duben 2008 Evropských programů

Více

Doktorské studium 2013-2014

Doktorské studium 2013-2014 Doktorské studium 2013-2014 Proč a jak studovat v doktorském studiu? Doktorské studium 3. a nejvyšší stupeň VŠ vzdělání Bakalářské (Bc.) Magisterské (Mgr., Ing.) Doktorské (Ph.D. za jménem) Doktorské studium

Více

Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka

Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka Prorektor pro aplikovaný výzkum a řízení projektů na Vysoké škole logistiky v Přerově Strategický plán rozvoje VŠLG Vychází z IPN KREDO

Více

Programy podpory pro inovativní

Programy podpory pro inovativní technologie a výrobky OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Vodovody a kanalizace 2015 Praha 21.5. 2015 1 OP PIK - Cíl programu dosažení konkurenceschopné a udržitelné ekonomiky založené

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. , s.r.o. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠRR PRO ROK 2011 Praha 2010 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. AKTUALIZACE

Více

FAKULTA STROJNÍ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Milan EDL děkan Fakulty strojní

FAKULTA STROJNÍ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Milan EDL děkan Fakulty strojní FAKULTA STROJNÍ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Milan EDL děkan Fakulty strojní Západočeská univerzita v Plzni Fakulty: FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD ( FAV ) FAKULTA DESIGNU A UMĚNÍ LADISLAVA SUTNARA ( FDU )

Více

Seminář k problematice spolupráce v OP VK 2.4

Seminář k problematice spolupráce v OP VK 2.4 spolupráce v OP VK 2.4 Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně www.fme.vutbr.cz spolupráce v OP VK 2.4 1 FSI základní údaje založena v r. 1900 (110. výročí v r. 2010) druhá největší fakulta VUT 3560 studentů,

Více

Řešené granty a projekty za rok 1996

Řešené granty a projekty za rok 1996 Řešené granty a projekty za rok 1996 GAČR Komplexní projekt (č. 106/96/K245) Nositel grantu Prof. Ing. Jindřich Musil, DrSc. Název Tvrdé a supertvrdé povlaky vytvořené nekonvenčními plazmovými procesy

Více

Informace o škole STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

Informace o škole STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Informace o škole STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Informace o škole Střední škola technická Žďár nad Sázavou je od roku 2008 držitelem certifikátu kvality dle ČSN EN ISO 9001 pro oblast vzdělávání.

Více

A. Transfer technologií

A. Transfer technologií A. Transfer technologií Ověření / zdroj informace Potřeba / cílový stav Absence cílené politiky pro podporu inovací Absence vhodných programů pro podporu inovativního malého a středního podnikání (nedostatečná

Více

Institucionální plán pro rok 2014

Institucionální plán pro rok 2014 Institucionální plán pro rok 2014 Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc., rektor Projednáno AS VŠCHT Praha 29. 10. 2013 1 Institucionální plán Vysoké školy chemicko-technologické v Praze pro r. 2014

Více

Bakalářský. obor STM. Manažerská informatika. a řízení elektrotechniky a energetiky. navazující mag.. studium Magisterský oboro Ekonomika

Bakalářský. obor STM. Manažerská informatika. a řízení elektrotechniky a energetiky. navazující mag.. studium Magisterský oboro Ekonomika Bakalářský obor STM Manažerská informatika navazující mag.. studium Magisterský oboro Ekonomika a řízení elektrotechniky a energetiky Vidíte své budoucí uplatnění spíše v managementu a řízení, než v čistě

Více

UIVERZITÍ STUDIJÍ PROGRAMY

UIVERZITÍ STUDIJÍ PROGRAMY UIVERZITÍ STUDIJÍ PROGRAMY Adresa: 17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava-Poruba, http://www.usp.vsb.cz anotechnologie Nanotechnologie (P) Mechatronika Mechatronické systémy (PK) Automobilová elektronika

Více

Přerov. říjen 2013 schváleno ve správní radě obecně prospěšné společnosti VŠLG

Přerov. říjen 2013 schváleno ve správní radě obecně prospěšné společnosti VŠLG Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na rok 2014. Přerov říjen 2013 schváleno ve správní radě obecně

Více

Transfer technologií v praxi. Regionální kancelář pro Jihočeský kraj Ing. Iva Smudková, 3.11.2015

Transfer technologií v praxi. Regionální kancelář pro Jihočeský kraj Ing. Iva Smudková, 3.11.2015 Transfer technologií v praxi Regionální kancelář pro Jihočeský kraj Ing. Iva Smudková, 3.11.2015 Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest je státní příspěvková organizace podřízená Ministerstvu

Více

Ekonomika podnikání v obchodě a službách

Ekonomika podnikání v obchodě a službách Studijní obor Ekonomika podnikání v obchodě a službách Studijní program Ekonomika a management NĚKOLIK ZÁKLADNÍCH INFORMACÍ Studijní obor je odborně garantován Katedrou podnikové ekonomiky a managementu.

Více

Seznam úloh v rámci Interního grantového systému EPI

Seznam úloh v rámci Interního grantového systému EPI Evropský polytechnický institut, s.r.o. Kunovice Seznam úloh v rámci Interního grantového systému I rok/p ořadí Číslo úlohy Název Obor 2008 B1/2008 Vývojové tendence globalizujícího se podnikatelského

Více

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo do roku 2011 Projednáno AR SVŠE 23. 11. 2007 1. Východiska dlouhodobého záměru Dlouhodobý záměr Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo

Více

Přínosy účasti v programu Eureka z pohledu rozvoje VÚTS, a.s.

Přínosy účasti v programu Eureka z pohledu rozvoje VÚTS, a.s. Přínosy účasti v programu Eureka z pohledu rozvoje VÚTS, a.s. 1 PŘEDSTAVENÍ VÚTS, a.s. rok založení 1951 dlouholetá tradice ve výzkumu a vývoji strojů zpracovatelského průmyslu 187 zaměstnanců (120 ve

Více

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Projekt: CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Kurz: Stavba a provoz strojů v praxi 1 OBSAH 1. Úvod Co je CNC obráběcí stroj. 3 2. Vlivy na vývoj CNC obráběcích strojů. 3 3. Směry vývoje CNC obráběcích

Více

Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství

Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství Název ŠVP: 23 41 M/01 Strojírenství Zaměření: Řízení kvality Základní údaje Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou Délka

Více

Marketing a management

Marketing a management Studijní obor Marketing a management Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ studijní obor je odborně garantován Katedrou podnikové ekonomiky a managementu výuka je zajišťována

Více

Spolupráce mezi hospodářskou sférou a vědou, příležitosti a bariéry. Pavel Němeček Technická univerzita v Liberci

Spolupráce mezi hospodářskou sférou a vědou, příležitosti a bariéry. Pavel Němeček Technická univerzita v Liberci Spolupráce mezi hospodářskou sférou a vědou, příležitosti a bariéry Pavel Němeček Technická univerzita v Liberci 1. října 1953 Vysoká škola strojní v Liberci otevírá své brány prvním 259 studentům. 1960

Více

Klíčové faktory úspěchu spolupráce průmyslu s výzkumem

Klíčové faktory úspěchu spolupráce průmyslu s výzkumem VÝZKUMNÉ CENTRUM PRO STROJÍRENSKOU VÝROBNÍ TECHNIKU A TECHNOLOGII České vysoké učení technické v Praze, fakulta strojní Horská 3, 128 00 Praha 2, tel.: +420 221 990 900, fax: +420 221 990 999 http://rcmt.cvut.cz

Více

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP)

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) 1 nabízíme univerzitní studium bakalářského a navazujícího magisterského studijního oboru obor je nepřetržitě vyučován na JU již od roku 1994 garantem je Katedra

Více

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Národní 3, 117 20 Praha 1 Zpracoval: Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Ing. Marcela Přesličková, tel.221 403 331, e-mail : preslickova@ kav.cas.cz str.1 1. Specifikace

Více

Projekt BRIS a jeho přínos Zahajovací konference projektu RIS Zlínského kraje

Projekt BRIS a jeho přínos Zahajovací konference projektu RIS Zlínského kraje Projekt BRIS a jeho přínos Zahajovací konference projektu RIS Zlínského kraje Ing. Daniela Váchová Technologické centrum AV ČR, Praha BRIS - info v Bohemian Regional Innovation Strategy v Hlavní cíl -

Více

Slezská univerzita v Opavě Matematický ústav v Opavě

Slezská univerzita v Opavě Matematický ústav v Opavě Matematický ústav v Opave, Na Rybnícku 626/1, 746 01 Opava, Ceská republika Materiál byl schválen Vědeckou radou Matematického ústavu v Opavě dne 5. 10. 2015. Slezská univerzita v Opavě Matematický ústav

Více

Podpora inovační výkonnosti (ano, ale...) Anna Kadeřábková Centrum ekonomických studií VŠEM www.cesvsem.cz

Podpora inovační výkonnosti (ano, ale...) Anna Kadeřábková Centrum ekonomických studií VŠEM www.cesvsem.cz Podpora inovační výkonnosti (ano, ale...) Anna Kadeřábková Centrum ekonomických studií VŠEM www.cesvsem.cz Ročenka konkurenceschopnosti 2006-2007 Růst a stabilita Globalizace Konkurenceschopnost Institucionální

Více

Rozvojový projekt na rok 2008. Rozvoj přístrojového a experimentálního vybavení laboratoří pracovišť VŠB-TUO

Rozvojový projekt na rok 2008. Rozvoj přístrojového a experimentálního vybavení laboratoří pracovišť VŠB-TUO Rozvojový projekt na rok 2008 3. Program na rozvoj přístrojového vybavení a moderních technologií a) rozvoj přístrojového vybavení Rozvoj přístrojového a experimentálního vybavení laboratoří pracovišť

Více

Studium optiky a optometrie na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT

Studium optiky a optometrie na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT Studium optiky a optometrie na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT Na Českém vysokém učení technickém v Praze studuje na osmi fakultách více než 24 000 studentů v bakalářských, magisterských a doktorských

Více

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 5.1.7 Informatika a výpočetní technika Časové, obsahové a organizační vymezení ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 Realizuje se vzdělávací obor Informatika a výpočetní technika RVP pro gymnázia.

Více

Technické vzdělávání na Jihočeské univerzitě

Technické vzdělávání na Jihočeské univerzitě Technické vzdělávání na Jihočeské univerzitě Přírodovědecká fakulta JU, Ústav fyziky a biofyziky Měřící a výpočetní technika, Mechatronika České Budějovice, 16. 01. 2015 www.ufy.prf.jcu.cz Technicky orientované

Více

Prezentace školy. 00216224 Masarykova univerzita Žerotínovo nám. 9, Brno, Jihomoravský kraj. Veřejná vysoká škola

Prezentace školy. 00216224 Masarykova univerzita Žerotínovo nám. 9, Brno, Jihomoravský kraj. Veřejná vysoká škola Prezentace školy 00216224 Masarykova univerzita Žerotínovo nám. 9, Brno, Jihomoravský kraj Veřejná vysoká škola Spolupráce MU s podniky Spolupráce s podniky Výzkum a vývoj Studenti Další vzdělávání Ostatní

Více

Institucionální rozvojový plán

Institucionální rozvojový plán Institucionální rozvojový plán Vysoké školy chemicko-technologické v Praze pro rok 2013 Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc., rektor Projednáno AS VŠCHT Praha 30. 10. 2012 Institucionální rozvojový

Více

Projekt TECH-NET. Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe

Projekt TECH-NET. Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe Projekt TECH-NET Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe ing. Blanka Tomková Ph.D. Fakulta textilní TUL Hlavní manažer projektu Hlavní cíl projektu: OP VK - oblast podpory

Více

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Vysoké učení technické v Brně. www.feec.vutbr.cz

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Vysoké učení technické v Brně. www.feec.vutbr.cz Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Vysoké učení technické v Brně www.feec.vutbr.cz Historie Fakulty elektrotechnické Fakulta elektrotechnická byla založena v roce 1959 720 studentů, 18

Více

Tematické okruhy bakalářských prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu

Tematické okruhy bakalářských prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu Tematické okruhy bakalářských prací pro akademický rok 2014/15 Katedra a managementu prof. Ing Zdeněk Mikoláš, CSc. Rodinné doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. Rozvoj klíčových kompetencí podnikatelů a manažerů

Více

Abyste mohli dělat věci jinak, musíte je jinak i vidět Paul Allaire

Abyste mohli dělat věci jinak, musíte je jinak i vidět Paul Allaire Abyste mohli dělat věci jinak, musíte je jinak i vidět Paul Allaire Projektově orientovaná výuka Ústav konstruování Odbor metodiky konstruování Fakulta strojního inženýrství Vysoké učení technické v Brně

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

Title. Sub-title. Podpora transferu technologií a možnosti financování VaV. Ing. Lukáš Gottesman BIC Ostrava projektový manager

Title. Sub-title. Podpora transferu technologií a možnosti financování VaV. Ing. Lukáš Gottesman BIC Ostrava projektový manager Podpora transferu technologií a možnosti financování VaV Title Ing. Lukáš Gottesman BIC Ostrava projektový manager Sub-title PLACE PARTNER S LOGO HERE European Commission Enterprise and Industry 2 Základní

Více

PODPORA VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST

PODPORA VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST Ing. Petr Porák, Ministerstvo průmyslu a obchodu PODPORA VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ 2014-2020 MPO je Řídícím orgánem

Více

Vzdělávání v inovacích

Vzdělávání v inovacích Inovace ve vzdělávání Vzdělávání v inovacích Praha, 6.prosince 2007 ESF JPD 3 Grantové schéma 4.2 Spolupráce výzkumných a vývojových pracovišť s podnikatelskou sférou, podpora inovací Inkubátor RLZ při

Více

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky... 2 Prioritní osa 2 - Podpora vstupu

Více

Bakalářský studijní obor informatika

Bakalářský studijní obor informatika Bakalářský studijní obor informatika Předpoklady Struktura studia Přihlášky Poradenství Vzdělání v bakalářském oboru informatika nabízeném na Technické univerzitě v Chemnitz představuje vyvážený kompromis

Více

Zaměstnanost 2014 Partnerství ZČU a Karlovarského kraje

Zaměstnanost 2014 Partnerství ZČU a Karlovarského kraje Partnerství ZČU a Karlovarského kraje Jaroslav Dokoupil Cheb, 02.10.2014 Na ZČU bylo v roce 2013 celkem 128 akreditovaných studijních programů, z toho je 55 bakalářských, 5 magisterských, 37 navazujících

Více

Technologický transfer v regenerativní medicíně

Technologický transfer v regenerativní medicíně Technologický transfer v regenerativní medicíně Ústav experimentální medicíny AV ČR MUDr. Petr Lesný Ústav experimentální medicíny Ředitelka ústavu Prof. MUDr. Eva Syková, DrSc. Cíl projektů Ústavu experimentální

Více

Seznam referencí. Sykora Swiss Consulting CZ, s. r.o. 2007-2012. Marketingová studie cestovního ruchu Sokolovska

Seznam referencí. Sykora Swiss Consulting CZ, s. r.o. 2007-2012. Marketingová studie cestovního ruchu Sokolovska Seznam referencí Sykora Swiss Consulting CZ, s. r.o. 2007-2012 Zadavatel: Město Sokolov, IČ 295586 Marketingová studie cestovního ruchu Sokolovska Zpracování potřebných podkladů a dokumentů pro vytvoření

Více

Informace o přijímacím řízení do magisterských studijních programů pro absolventy SP. Stavební inženýrství

Informace o přijímacím řízení do magisterských studijních programů pro absolventy SP. Stavební inženýrství Informace o přijímacím řízení do magisterských studijních programů pro absolventy SP Stavební inženýrství PODMÍNKY PŘIJETÍ Podmínky: 1. úspěšné ukončení bakalářského studijního programu zaměřeného na stavební

Více

Celoživotní vzdělávání na ČVUT v Praze. Dvousemestrové studium. Povrchové úpravy ve strojírenství

Celoživotní vzdělávání na ČVUT v Praze. Dvousemestrové studium. Povrchové úpravy ve strojírenství Celoživotní vzdělávání na ČVUT v Praze Dvousemestrové studium Povrchové úpravy ve strojírenství Školní rok 2016/2017 2 Obsah: 1. Účel a cíle studia 2. Časový plán 3. Objednávající organizace 4. Materiální

Více

16:30 17:00 příchod hostů 17:00 18:00 představení firem 18:00 19:00 networking raut

16:30 17:00 příchod hostů 17:00 18:00 představení firem 18:00 19:00 networking raut 16:30 17:00 příchod hostů 17:00 18:00 představení firem 18:00 19:00 networking raut JIC, zájmové sdružení právnických osob Brno, U Vodárny 2, PSČ 616 00 tel. +420 511 205 330 fax +420 541 143 011 e-mail

Více

18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE se zaměřením na programování, vývoj aplikací a robotiku

18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE se zaměřením na programování, vývoj aplikací a robotiku 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE se zaměřením na programování, vývoj aplikací a robotiku Třída Třídní učitel 1. IT Mgr. Otto Hájek 2. ITA Ing. Petr Valtera 2. ITB Ing. Stanislav Hudák 3. IT Mgr. Tomáš

Více

Firma příjemce voucheru. ACEMCEE, s. r. o. (www.acemcee.com) U Vodárny 2, 616 00 Brno. Informační a komunikační technologie

Firma příjemce voucheru. ACEMCEE, s. r. o. (www.acemcee.com) U Vodárny 2, 616 00 Brno. Informační a komunikační technologie Firma příjemce voucheru ACEMCEE, s. r. o. (www.acemcee.com) Sídlo Obor Velikost Profil U Vodárny 2, 616 00 Brno Informační a komunikační technologie Drobný podnik ACEMCEE je firma působící v oblastech

Více

Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR

Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Technologické centrum AV ČR Sdružení právnických osob založeno v roce 1994 Oddělení TC AV

Více

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr UNICORN COLLEGE 2010 Unicorn College, V Kapslovně 2767/2, Praha 3, 130 00 Hlavní projekt: Unicorn College Projekt: Název: Autor: Jiří Kleibl, Jan Čadil, Marek Beránek Naše značka: Kontakt: UCL/DZ2010 E-mail:

Více

PREZENTACE FAKULTY. www.fm.tul.cz. Studentská 2 461 17 Liberec 1 tel.: +420 485 351 111 fm@tul.cz www.fm.tul.cz

PREZENTACE FAKULTY. www.fm.tul.cz. Studentská 2 461 17 Liberec 1 tel.: +420 485 351 111 fm@tul.cz www.fm.tul.cz www.fm.tul.cz Studentská 2 461 17 Liberec 1 tel.: +420 485 351 111 fm@tul.cz www.fm.tul.cz Technická univerzita v Liberci Budova CxI Hlavní areál univerzity Rektorát, IC Budova A (sídlo FM) Menza 2 Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011 4. 6. 2012 projednal a schválil Akademický senát AMU 6. 6. 2012 projednala a vzala na vědomí Správní rada AMU 14. 6. 2012 projednala Umělecká rada

Více

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5.

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. 2012 APSYS Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání pracovníků ve vědě

Více

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav Bankovní institut vysoká škola, a.s. Kdo jsme? První soukromá vysoká škola Atraktivní studijní obory Univerzitní informační systém Skvělé zázemí a nejnovější technika Moderní bezbariérová budova Jsme součástí

Více

Bakalářský studijní obor hospodářská informatika

Bakalářský studijní obor hospodářská informatika Bakalářský studijní obor hospodářská informatika Předpoklady Struktura studia Přihlášky Poradenství Bakalářský studijní obor hospodářská informatika nabízí fundované vědecké a praktické vzdělání v oblasti

Více

Enterprise Europe Network

Enterprise Europe Network Enterprise Europe Network v České republice Ing. Daniela Váchová Financování pro malé a střední podniky 20.května 2008 Praha Základní informace Výzva EK v Rámcovém programu pro konkurenceschopnost a inovace

Více

DOKTORSKÉ STUDIUM LOGISTIKY

DOKTORSKÉ STUDIUM LOGISTIKY Prof. Ing. Dr. Otto Pastor, CSc. Prof. Ing. Vladimír Strakoš, DrSc. Dopravní fakulta ČVUT v Praze pastor@df.cvut.cz Vysoká škola logistiky Přerov Vladimir.strakos@vslg.cz Internet of services Internet

Více

Magisterský studijní program, obor

Magisterský studijní program, obor Ústav Automatizace a Informatiky Fakulta Strojního Inženýrství VUT v Brně Technická 2896/2, 616 69 Brno, Česká republika Tel.: +420 5 4114 3332 Fax: +420 5 4114 2330 E-mail: seda@fme.vutbr.cz WWW: uai.fme.vutbr.cz

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020

KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020 KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020 Vypracoval: Ing. Radomil Poles OBSAH Úvod... 2 1 Stručná charakteristika současného stavu... 2 1.1 Současný stav... 2 1.2 Vzdělávací

Více

Praha, 5. 12. 2013 OP VVV 2014-2020

Praha, 5. 12. 2013 OP VVV 2014-2020 Praha, 5. 12. 2013 OP VVV 2014-2020 Rámec přípravy programu Časový rámec Dohoda o partnerství v nové verzi zaslána na EK K 30. 11. 2013 (3. 12. 2013) odevzdaná 3. verze OP VVV Prosinec 2013 předpokládaný

Více

Navazující magisterský studijní program STROJNÍ INŽENÝRSTVÍ. www.fs.cvut.cz/stri

Navazující magisterský studijní program STROJNÍ INŽENÝRSTVÍ. www.fs.cvut.cz/stri Navazující magisterský studijní program STROJNÍ INŽENÝRSTVÍ www.fs.cvut.cz/stri Podmínky přijetí Pokud jste absolvent bakalářského studia jiné VŠ nebo ostatních bakalářských studijních programů ČVUT, musíte

Více

obor bakalářského studijního programu Metrologie Prof. Ing. Jiří Pospíšil, CSc.

obor bakalářského studijního programu Metrologie Prof. Ing. Jiří Pospíšil, CSc. obor bakalářského studijního programu Metrologie Prof. Ing. Jiří Pospíšil, CSc. *Studium je čtyřleté *Zaměřeno na zvládnutí základních principů metrologických činností a managementu kvality *Studium je

Více

OPPIK Další výzva zveřejněna

OPPIK Další výzva zveřejněna Vážení, po první vlně vyhlášení výzev pro Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK) byla v pátek 26. června 2015 zveřejněna další Výzva, a to sice k programu podpory Aplikace.

Více

Páteřní infrastruktura

Páteřní infrastruktura Páteřní infrastruktura SENÁT PČR, 23. 1. 2014 petr.moos@rek.cvut.cz mobilita, energetika, ICT, sítě ŽP Východiska, Priority SMK, NPR 2 Východiska Klíčové strategie pro budoucí kohezní politiku: Dopravní

Více

Centrum výzkumu a využití obnovitelných zdrojů energie (CVVOZE) Regionální výzkumné centrum

Centrum výzkumu a využití obnovitelných zdrojů energie (CVVOZE) Regionální výzkumné centrum Centrum výzkumu a využití obnovitelných zdrojů energie (CVVOZE) Regionální výzkumné centrum CVVOZE - cíl Vytvořit nové a zdokonalit stávající podmínky pro špičkový základní a hlavně aplikovaný výzkum v

Více

Centrum výzkumu a využití obnovitelných zdrojů energie (CVVOZE)

Centrum výzkumu a využití obnovitelných zdrojů energie (CVVOZE) Vysoké učení technické v Brně Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Centrum výzkumu a využití obnovitelných zdrojů energie (CVVOZE) Regionální výzkumné centrum Centrum CVVOZE Financováno

Více

Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov Libor Kavka

Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov Libor Kavka Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov Libor Kavka Prorektor pro aplikovaný výzkum a řízení projektů na Vysoké škole logistiky v Přerově Vysoká škola logistiky o.p.s. je soukromá technická vysoká škola neuniverzitního

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

NÁRODNÍ PROGRAM UDRŽITELNOSTI II

NÁRODNÍ PROGRAM UDRŽITELNOSTI II Naděžda Witzanyová witzanyovan@msmt.cz NÁRODNÍ PROGRAM UDRŽITELNOSTI II Klub OP VaVpI - Brno 27. června 2012 POLITICKÝ KONTEXT Národní program udržitelnosti II je nástrojem, který naplňuje cíle obsažené

Více

Současná situace. Dlouhodobě nepříznivý vývoj ekonomiky Karlovarského kraje v rámci ČR. Odchod kvalifikovaných pracovníků z kraje

Současná situace. Dlouhodobě nepříznivý vývoj ekonomiky Karlovarského kraje v rámci ČR. Odchod kvalifikovaných pracovníků z kraje Současná situace Dlouhodobě nepříznivý vývoj ekonomiky Karlovarského kraje v rámci ČR Odchod kvalifikovaných pracovníků z kraje Nízká úroveň vzdělanosti Neexistence veřejné vysoké školy a výzkumných center

Více

Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků

Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků Preambule Univerzita chápe nadané studenty a talentované akademické pracovníky jako jeden z pilířů svého rozvoje.

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 20.6. 2013

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 20.6. 2013 Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 20.6. 2013 CÍLE A OBSAH PROGRAMU Hlavní cíl Urychlit strukturální posun ČR směrem ke znalostní ekonomice poháněné lidským kapitálem prostřednictvím investic

Více