Případová studie. Západočeská univerzita v Plzni

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Případová studie. Západočeská univerzita v Plzni"

Transkript

1 Případová studie Západočeská univerzita v Plzni Doc. Ing. Josef Průša, CSc. rektor tel.: fax: Doc. Ing. Jaromír Horák, CSc. prorektor pro výzkum a vývoj Doc. RNDr. František Ježek, CSc. prorektor pro strategii a rozvoj PhDr. Eva Pasáčková, CSc. prorektorka pro studijní a pedagogickou činnost Dr. Ing. Jan Rychlík prorektor pro informatiku Prof. Ing. Zdeněk Vostracký, DrSc., dr.h.c. prorektor Adresa: Univerzitní 8, Plzeň, tel.: , 1

2 Základní charakteristika a rozdělení na fakulty Západočeská univerzita v Plzni (dále jen ZČU) je největší vzdělávací a výzkumně vývojovou organizací Plzeňského kraje. Vznikla na základě zákona ČNR č. 314/97 Sb. ze dne 9. srpna 1991 sloučením Vysoké školy strojní a elektrotechnické a Pedagogické fakulty. V době svého vzniku ( ) měla pět fakult (Fakultu aplikovaných věd FAV, Fakultu ekonomickou FEK, Fakultu elektrotechnickou FEL, Fakultu pedagogickou FPE, Fakultu strojní FST) se 4200 studenty. K zákládajícím fakultám připojila v roce 1993 Fakultu právnickou FPR a v r Fakultu humanitních studií FHS. V současné době má ZČU 7 fakult se 60 katedrami a několika ústavy s cca studenty, kteří si mohou vybrat ze široké nabídky bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů. Regionální a celostátní význam Cílem ZČU je začlenění do evropského vzdělávacího a výzkumného prostoru. Vize univerzity je založena na partnerství, v němž zvláště významný je vztah k městu Plzeň a k Plzeňskému kraji. Pro tento region univerzita nejen nabízí širokou škálu studijních programů (z oblasti technických, přírodních a humanitních věd, přípravy učitelů, ekonomie a právo), ale ovlivňuje a bude stále významněji ovlivňovat transfer technologií a zprostředkovávat a podporovat účast regionu v mezinárodních projektech, a to zejména v oblasti sociální a celoživotního vzdělávání. I když se univerzita zaměřuje především na Plzeňský kraj, bude nadále otevřena studentům z celé ČR i ze zahraničí. Do roku 2010 vzroste počet studentů na Nabídka vzdělávacích příležitostí bude rozšířena dalším rozvojem distanční formy studia s využitím odpovídající infrastruktury (prvky e-learningu), čímž budou možnosti vzdělávání přístupné širšímu spektru občanů (střední generace, senioři a handicapovaní občané). Výzkumné aktivity se zaměří jak na výzkum základní, tak na aplikovaný a průmyslový. Jedním z důležitých cílů univerzity je vybudování mostu mezi evropským výzkumným prostorem a malými a středními firmami v regionu. Internacionalizace vzdělání a výzkumu bude podporována zvýšenou účastí univerzity v mezinárodních vzdělávacích a výzkumných projektech a důsledným uplatňováním zásad Boloňské deklarace. Rychlému rozvoji univerzity jako vědecké a vzdělávací instituce bude odpovídat výstavba kampusu a další infrastruktury včetně zajištění sociálních potřeb studentů a zaměstnanců. Strategická vize Vize ZČU byla zpracována v dlouhodobém záměru, který byl vytvořen v roce 1999 a je každoročně aktualizován. Součástí tohoto dokumentu jsou uznávané hodnoty a to: odbornost a univerzálnost, vzdělání a uplatnitelnost, inovativnost a konzervativnost, věda pro praxi, podpora podnikání jiných institucí, spolutvůrci harmonického rozvoje osobnosti a společnosti. Dále je charakterizováno poslání ZČU a to: zajistit příležitosti v přístupu ke vzdělání a svobodnému bádání, nabízet vzdělávací programy specifického i univerzitního charakteru, přispívající k sociálnímu zrání studentů (sledující humanitní hodnoty) realizovat akademické studijní programy tak, aby reagovaly na měnící se požadavky společnosti na základě aktuálních projektů, podporovat stálou výměnu vědomostí, myšlenek, informací, učitelů a studentů se světem, udržovat trvalé profesionální i společenské kontakty s absolventy ZČU 2

3 rozvíjet celoživotní vzdělání ve spolupráci s dalšími subjekty, podporovat vědeckou, humanitně-technickou inovaci ústící do konkrétních aplikací v každodenním životě, programovat a realizovat vzájemně výhodná a tvořivá partnerství s veřejným a soukromým sektorem národního a zahraničního hospodářství, sloužit jako hlavní vysokoškolská instituce pro vzdělání, výzkum a vývoj v západočeském regionu, přispívat k užší integraci ZČU s regionálním, národním, evropským a světovým společenstvím, připravovat mladé lidi na úspěšné a uspokojující kariéry, sloužit regionu a společnosti a podporovat podnikatelské aktivity. Vize Partnerstvím s univerzitou na cestě k úspěchu ve společnosti založené na znalostech a tvůrčím potenciálu. Kontakty ZČU spolupracuje s mnoha subjekty jak v ČR, tak v zahraničí. V rámci ČR se jedná o smluvně podloženou spolupráci s AV ČR, Asociací inovačního podnikání, grantovými agenturami, městem Plzeň, Plzeňským krajem, hospodářskou komorou, Regionální rozvojovou agenturou Plzeňského kraje, BIC Plzeň aj. V oblasti mezinárodních vztahů udržuje kontakt s mnoha univerzitami jednak ve výměně studentů, jednak při spolupráci ve výzkumu a vývoji. Významné jsou rovněž kontakty s podniky, a to jak s velkými (např. ŠKODA AUTO, ŠKODA Holding, ZČE, Matsushita atd.) tak s malými a středními podniky v regionu. FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD Univerzitní 22, Plzeň, děkan prof. Ing. Jiří Křen, CSc., Fakulta aplikovaných věd se zabývá přírodními a technickými vědami v široké škále jejich aplikací. Složení akademického sboru, rozsah doktorského studia a struktura finančních zdrojů odpovídá požadavkům na tzv. výzkumné fakulty. Nejméně 50% disponibilních prostředků fakulta získává z oblasti vědy, výzkumu a vývoje. V doktorských programech studuje nejméně 15% studentů fakulty. Vědecké a aplikační projekty řešené na fakultě jsou zaměřeny na následující oblasti: informační systémy a technologie, kybernetické systémy, komplexní mechanické a biomechanické systémy, fyziku plazmatu a plazmové technologie, spojité a diskrétní matematické struktury a na oblast geomatiky. Při řešení projektů je využito široké mezinárodní spolupráce, spolupráce s významnými národními institucemi a 3

4 s podnikatelskými subjekty. Pracovníci fakulty navázali úspěšné kontakty s více než 50 výzkumnými týmy a institucemi v Evropě, Americe a Asii. Nabídka studijních programů fakulty odpovídá Boloňské deklaraci, tj. studium je rozděleno na tři stupně: bakalářský (3 roky), magisterský (2 roky), doktorský (3 roky). V nabídce jsou čtyři studijní programy: Inženýrská informatika, Aplikované vědy a informatika (s dalším členěním na obory), Geomatika a Matematika. Absolventi nacházejí široké uplatnění v průmyslu, ve výzkumu a vývoji, v bankovnictví, ve státní správě, v malých a středních firmách zaměřených na náročné inženýrské činnosti, v nadnárodních korporacích působících v oblasti informačních technologií a telekomunikací apod. Poptávka po absolventech je vysoká. Fakulta nabízí studentům velmi dobré vybavení laboratoří, práci na reálných projektech v týmech mladých lidí a štědrý stipendijní systém. Katedry na FAV KMA - Katedra matematiky Vědecká činnost katedry je dlouhodobě zaměřena do oblastí: - základní výzkum v teorii diferenciálních rovnic, v kombinatorice a teorii grafů - rozvoj numerických metod pro řešení složitých matematických modelů - aplikace matematických metod v technice, ekonomii a přírodních vědách - aplikace geometrie a informatiky v technologiích, v geomatice (tj. v geodézii a kartografii) a v systémech GIS. KME - Katedra mechaniky Vědecko výzkumná činnost KME je zaměřena na následující oblasti: - modelování kmitání, seismická analýza komponent jaderných reaktorů, dynamika rotačních strojů a pohonových soustav - interakce plynu a soustavy poddajných těles u šroubových strojů - tuhostní a pevnostní analýza konstrukcí, mechanika poškozování, lomová mechanika a únava - modelování svalových tkání a tkáňových systémů, vývoj biomechanického modelu člověka pro potřeby rázových zkoušek, interakce tekutiny s poddajným tělesem s aplikací na močový trakt - experimentální modální analýza a analýza vibrací, statické a dynamické měření a vyhodnocování deformací a napětí s využitím tenzometrie, fotoelasticimetrie a metody Moire. KKY - Katedra kybernetiky Katedra kybernetiky je rozdělena na tři oddělení: - oddělení automatického řízení, - oddělení informačních a řídicích systémů, - oddělení teorie informace a umělé inteligence. Výzkumné zaměření prvního oddělení je směrováno zejména do oblasti teorie systémů, na optimální a adaptivní řízení, nelineární filtraci a samonastavující se průmyslové regulátory. Druhé oddělení se zabývá projektováním a realizací informačních a řídicích systémů, modelováním a simulací, řízením v reálném čase a operátorskou komunikací. Ve středu zájmu jsou aplikace CASE systémů, speciální softwarové prostředky a jejich integrace. Výzkumná činnost třetího oddělení je orientována na vývoj metod a klasifikačních algoritmů pro komunikaci člověk-stroj, na hlasově ovládané systémy, zpracování obrazu a expertní systémy. 4

5 KFY - Katedra fyziky Na katedře jsou řešeny úkoly zaměřené do pěti hlavních oblastí: - výzkum a vývoj nové generace tvrdých a supertvrdých nanokompozitních povlaků, - výzkum a vývoj plazmových systémů pro rychlé rozprašování materiálů, - výzkum v oblasti vrstev na bázi uhlíku a křemíku, - vytváření ochranných povlaků a modifikace povrchů v mikrovlnném plazmatu, - termomechanika ochrany materiálů před působením intenzivních zdrojů tepla. KIV - Katedra informatiky a výpočetní techniky V oblasti vědy a výzkumu jsou na katedře řešeny úkoly zaměřené do pěti hlavních oblastí: - distribuované výpočetní systémy, - informační a databázové systémy, - umělá inteligence a znalostní systémy, - počítačová grafika a vizualizace dat, - analýza ekonomických dat. FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ Sady Pětatřicátníků 14, Plzeň, od roku 2004 Univerzitní ul., děkan doc. Ing. Jiří Kotlan, CSc. Fakulta se zabývá ve své pedagogické a vědecké činnosti technickými vědami z oblasti elektrotechniky v široké škále jejich aplikací včetně vlivů na ekonomiku a životní prostředí. Od svého vzniku v r vychovala více než absolventů. Složení pedagogického sboru, úroveň doktorského studia a odborné výsledky fakulty ji zařazují mezi fakulty s velkým výzkumným potenciálem. Vědecké a aplikační projekty řešené na fakultě i pedagogická činnost jsou zaměřeny na následující oblasti: elektronické, telekomunikační a informační systémy, elektromechanické přeměny energie včetně jejich regulace a řízení, průmyslovou elektroniku, technologie a materiálové inženýrství, teoretickou a experimentální elektrotechniku, dopravní inženýrství, elektroenergetiku, komerční elektrotechniku a technickou ekologii. Při řešení projektů spolupracuje fakulta s prestižními tuzemskými i zahraničními institucemi. Studijní programy fakulty plně odpovídají standardům EU a dosažené vzdělání se uznává v celé EU. Od r se nabízejí dva studijní programy, Elektrotechnika a informatika a Aplikovaná elektrotechnika, ve třech stupních: bakalářském (3 roky), navazujícím magisterském (2 roky) a doktorském (3 roky). Fakulta má velmi dobře vybavené laboratoře a umožňuje svým studentům práci na výzkumných projektech a zahraniční studijní pobyty. Díky progresivnímu pojetí studia a flexibilitě učebních plánů nacházejí absolventi široké uplatnění v průmyslu, ve výzkumu a vývoji, v malých a středních firmách i mezinárodních společnostech. Katedry na FEL KES - Katedra elektrických strojů Teorie a stavba elektrických strojů a přístrojů, matematické modelování, měření elektrických strojů a přístrojů. Laboratoř s grafickými systémy pro konstrukci elektrických strojů. Perspektivní směry v silnoproudé elektrotechnice. 5

6 KAE - Katedra aplikované elektroniky Návrh analogových a číslicových systémů s pomocí počítačů. Vývoj zařízení s vysokou spolehlivostí a zabudovanou diagnostikou pro průmysl a dopravu. Návrh a realizace doplňků k mikropočítačům, speciálních karet apod. Vývoj zařízení s jednočipovými mikropočítači. Programování v asembleru a C, vývoj aplikačních programů. Realizace systémů umělé inteligence, jako jsou neuronové sítě. Impulsní napájecí zdroje. Číslicové zpracování signálů. Vývoj elektronického zařízení pro medicínu. Hardware a software průmyslových řídících a informačních systémů. Vývoj speciálních měřících systémů s velmi malým příkonem. Problematika elektromagnetické kompatibility elektronických řídících a zabezpečovacích systémů v průmyslu a železniční dopravě. Výzkum testovacích metod a prostředků výpočetní techniky pro prokazování bezpečnosti železničních zabezpečovacích systémů. Vývoj řídících systémů pro průmysl a telekomunikace. Zpracování a přenos dat, audio signálů a video signálů. Mobilní radiokomunikační systémy. KET - Katedra technologických, měřicích a průmyslových systémů Výzkumná činnost je zaměřena na rozvoj poznání fyzikálních a fyzikálně chemických jevů v interakcích s technologickými a provozními vlivy, na využití nových technologií a fyzikálních principů v elektrotechnice a elektronice, vývoj a výzkum spolehlivosti elektronických materiálů, součástek a funkčních celků, návrhy a užití elektronických měřicích přístrojů a systémů, teorie plánování experimentů a jejich uplatnění v praxi, prostředky pro sběr a hromadné zpracování dat. Laboratoře katedry jsou součástí fakultní akreditované zkušební Elektrotechnické laboratoře, která provádí široké spektrum elektrických, mechanických a tepelných zkoušek a měření elektromagnetické kompatibility, emisí a imisí hluku a chvění na zakázky. KVE - Katedra výkonové elektroniky a regulační techniky Elektrické pohony, výkonová elektronika, elektromagnetická kompatibilita, pohony robotů. KEE - Katedra elektroenergetiky Elektrotepelné technologie v technice životního prostředí. Protikorozní ochrana potrubních systémů a energetických zařízení. Koncepce a návrh digitálních ochran v elektrizační soustavě. Technika VN - částečné výboje a lokalizace jejich zdrojů. Výboje v SF6 a jeho směsích. EMC - odolnost proti impulsivnímu elektromagnetickému rušení. Elektromagnetické rušení do 30 Mhz a jeho eliminace. Modelování prvků elektrizační soustavy. Stanovení parametrů distribučních sítí. Vlivy elektrizační soustavy na sdělovací vedení a potrubní systémy. KTE - Katedra teoretické elektrotechniky V rámci vědecko-výzkumné činnosti jsou na katedře rozvíjeny moderní metody a algoritmy analýzy makroskopických elektromagnetických polí se zřetelem na numerické řešení. Dalšími oblastmi výzkumu jsou metody analýzy a syntézy elektrických obvodů. V poslední době je řada prací věnována řešení sdružených úloh. Na katedře se provádí poradenská činnost pro pracovníky z praxe pro práci s profesionálními programy anglické firmy Vector Fields. FAKULTA EKONOMICKÁ Husova 11, Plzeň, Hradební 22, Cheb, děkan Ing. et Ing. Miloš Nový, Fakulta ekonomická patří k zakládajícím fakultám ZČU v Plzni. Poskytuje vzdělání na bakalářském a magisterském stupni. 6

7 Dva bakalářské studijní programy - Hospodářská politika a správa a Ekonomika a management - připravují odborníky především pro střední stupeň řízení, pro samostatné podnikání, pro výkon funkcí v orgánech a institucích celé soustavy veřejného sektoru a státní správy. Kromě všeobecného základu v ekonomických odborných předmětech student absolvuje jazykovou přípravu pro ekonomickou praxi, získá základní poznatky z psychologie, sociologie, komunikace, týmové práce a vedení lidí. Ve studijním programu Ekonomika a management si studenti mohou vybrat jedno z následujících čtyř zaměření: Podnikání a management, Podnikové finance, Obchod a služby, Management cestovního ruchu, hotelnictví a lázeňství. Některá zaměření tohoto programu a program Hospodářská politika a správa lze studovat formou kombinovaného studia s prvky distančního vzdělávání. Na magisterském stupni lze studovat program Ekonomika a management, který připravuje studenty pro zastávání odpovědných řídících funkcí ve vyšších strukturách podniku. Po absolvování společného základu si studenti v rámci kreditního systému dotvářejí svoji odbornou profilaci v zaměřeních: Podniková ekonomika, Management podniku, Ekonomicko-statistická analýza. Fakulta je zapojena do regionálních i mezinárodních projektů. Řada studentů absolvuje část svého studia v cizině v rámci programu Erasmus. Fakulta disponuje kvalitním zázemím v oblasti informačních a komunikačních technologií. Prosazuje komunikační technologie do inovačních aktivit svých kateder a pro podporu kombinované formy studia. Katedry na FEK KMO - Katedra marketingu, obchodu a služeb Výzkumná činnost katedry je orientovaná na rozpracování marketingových aplikací, šetření chování zákazníků na spotřebitelském trhu, projekty cestovního ruchu a teorii managementu, uplatnění marketingu v neziskové sféře (školství, zdravotnictví) a ve sportu. Katedra spolupracuje s výrobními i obchodními (retailingovými) firmami, s cestovními kancelářemi, lázeňskými domy (firmami), obecními úřady, pro které zpracovává projekty, realizuje přednáškovou činnost, účast studentů na činnosti firem při přípravě bakalářských a diplomových prací. KIP - Katedra inovací a projektů Katedra garantuje zaměření Strategické řízení podniku a vede studenty magisterského studia k diplomové práci z tohoto zaměření. Katedra zajišťuje výuku těchto hlavních předmětů na FEK: Strategický management, Projektový management, Řízení podnikatelských projektů, Integrovaný management inovací, Společnost věda a technologie. Pro FEK a další fakulty ZČU to jsou předměty: Základy podnikání, Tvořivost - teorie a praxe. Vědeckovýzkumná činnost katedry spočívá v řešení výzkumného záměru MŠMT ve spolupráci s Katedrou konstruování strojů na Fakultě strojní, projektu z Fondu rozvoje vysokých škol, projektu Grantové agentury ČR a projektu z programu Leonardo da Vinci. KSO - Katedra statistiky a operačního výzkumu Výuka ekonomické a matematické statistiky, operačního výzkumu a příbuzných předmětů. Aplikovaný výzkum v těchto oblastech. KEF - Katedra ekonomie a financí Katedru tvoří dvě oddělení - oddělení ekonomie a oddělení financí. Katedra zajišťuje výuku mikroekonomie, makroekonomie, veřejných financí, podnikových financí, bankovnictví a bankovních produktů, mezinárodních financí, světové ekonomiky včetně problematiky Evropské unie, finančního řízení podniku, pojišťovnictví a kapitálových trhů. Uvedené 7

8 předměty se vyučují v základních kurzech i v kurzech pro pokročilé. V rámci bakalářského studia katedra zajišťuje specializaci studentů ekonomické fakulty v oblasti financí. Výuka katedry ekonomie a financí je určena nejen pro studenty ekonomické fakulty, ale i pro studenty ostatních fakult ZČU. Pro studenty neekonomických fakult ZČU je také určen studijní program certifikátového studia "Ekonomické předměty". KEU - Katedra ekonomie podniku a účetnictví Vědeckovýzkumná činnost katedry se zaměřuje na malé a střední podniky (zakládání, krizové situace a jejich řešení, marketing a management malých podniků, monitoring malého a středního podnikání v ČR a v zemích EU, význam malého a středního podnikání pro regionální rozvoj). CECEV - Centrum celoživotního vzdělávání Organizování a zajišťování kurzů celoživotního vzdělávání, především distančního vzdělávání. Kurzy bloků předmětů studijních programů podniková ekonomika a management a veřejná ekonomika, kurzy jednotlivých ekonomických disciplin, kurzy matematiky, kurzy jazykové atd. KPR - Katedra psychologie a sociologie řízení Přednášky zaměřené na psychologii práce a řízení, na ekonomickou psychologii a sociologii. Publikační činnost, mezinárodní spolupráce s institucemi a s univerzitami. Výzkum sociálněpsychologický a environmentální. SVVR - Středisko pro výzkum regionálního rozvoje FAKULTA STROJNÍ Univerzitní 22, Plzeň, děkan doc. Ing. Jan Horejc, Ph.D., Fakulta strojní poskytuje už více než 50 let kvalitní technické vzdělání. Strukturovaný model studia je v plném souladu s Boloňskou deklarací. Nabízí tříleté bakalářské studium, a to buď jako profesně orientované (v nabídce je celkem 9 zaměření), určené převážně pro následující přechod do praxe, nebo jako univerzitní, po jehož absolvování je možno studovat a získat titul "inženýr"ve dvouletém navazujícím magisterském studiu v jednom ze 6 nabízených oborů. Nejlepší absolventi pak mohou pokračovat ve tříletém doktorském studijním programu. Studium lze absolvovat jak v prezenční, tak i v tzv. kombinované formě s prvky distančního vzdělávání. Část svého studia mohou aktivní a jazykově dobře vybavení studenti absolvovat i na zahraničních univerzitách. Zároveň se fakulta připravuje na rozšíření nabídky o studium v tzv. paralelních (anglicky vyučovaných) programech. To vše spolu se vstřícným přístupem pedagogických pracovníků vytváří předpoklady pro úspěšné studium a bezproblémové uplatnění dnes vysoce vyhledávaných absolventů v širokém spektru jak strojírenských, tak i jiných podniků a organizací. Fakulta vyvíjí i svoji vědeckovýzkumnou činnost a vedle spolupráce s partnerskými vysokými školami v ČR i v zahraničí spolupracuje i s průmyslovými podniky a výzkumnými institucemi, a to jak v oblasti podnikového vzdělávání, tak i při řešení společných projektů. V rámci své doplňkové činnosti nabízí mj. pomoc malým a středním podnikům, zejména v jejich počátečním rozvoji. Přitom se zaměřuje jak na tradiční strojírenské obory, tak 8

9 na osvojení a zvládnutí nových zařízení, technologií, materiálů a postupů charakteristických pro technický rozvoj ve 21. století. Katedry na FST KPV Katedra průmyslového inženýrství a managementu Analýza, modelování a optimalizace podnikových procesů (využití SW ARIS); zdokonalování metodiky projektování inovací výrobních systémů; analýza, návrh a implementace podnikových informačních a manažerských (EIS) systémů; konzultace při zpracování informační strategie podniku; aplikace počítačové simulace v průmyslu; logistika výrobních a předvýrobních procesů a systémů ve strojírenském podniku; logistický audit, trajektorie úspěchu a návrhy revitalizačních opatření společnosti; marketingový výzkum a strategie; management průmyslového podniku; racionalizace uspořádání a řízení strojírenské výroby a její přípravy; projektování a optimalizace organizačních struktur; controlling; finanční a manažerské účetnictví; daňový systém v ČR; finanční analýza; plánování a ověřování logistických operací; využití multimédií pro podporu vzdělávacích aktivit; metodika tvorby 2D a 3D animace pro výstupy ze simulačních modelů; authoring. KKE Katedra energetických strojů a zařízení Výuka mechaniky tekutin a termomechaniky, sdílení tepla. Chlazení, kompresory a čerpadla. Komplexní problematika parních a plynových turbin pro klasické i jaderné elektrárny, turbiny pro paroplynové oběhy, alternativní energetika. Výpočtová a konstrukční problematika jaderných reaktorů. Regulace a automatizace energetických zařízení. Projektování energetických zařízení, způsoby likvidace a využití odpadů. Výzkumná činnost - teoretické i experimentální práce v oboru interakce tekutiny s pružně uloženým tuhým tělesem, termofyzikální vlastnosti tekutin, tepelné sítě, zlepšování průtočné části turbin, vnitroreaktorová měření, diagnostika reaktorů. KMM- Katedra materiálu a strojírenské metalurgie Výuka oborů materiálové inženýrství a strojírenské metalurgie, výzkum simulace technologických procesů, problematiky povrchového inženýrství, transformace v ocelích a neželezných slitinách, vlastnosti keramiky, plastů. KTO Katedra technologie obrábění Technologická příprava výroby: projektování výrobních procesů a systémů, automatizovaná tvorba výrobních postupů včetně stanovení času, počítačová podpora kapacitních výpočtů, kreslení dispozičních řešení pomocí počítače. Programování NC strojů: konzultační činnost a kurzy programování v jazyce KAVOPROG, AlphaCAM, CIMATRON a CATIA, sestavení postprocesorů pro systémy CI?MATRON, KOVOPROG, CATIA, tvorba NC programů pro obrábění tvarově složitých součástí v 2D až 5D. Obrábění a nářadí pro obrábění: optimalizace řezného procesu i v oblasti HSC, konstrukční návrhy nástrojů a přípravků, obrábění rotačních a nerotačních součástí. Technologie montáže: návrhy a optimalizace montážních systémů. Metrologie a řízení jakosti: poradenství, metrologické služby, vývoj meřících metod, měření délek na 3D souřadnicové měřicí technice, přejímky strojů a strojních zařízení, expertizy. 9

10 KKS Katedra konstruování strojů Výuka, výzkum a rozvoj konstruování částí, komponent a mechanismů strojů, obráběcích a tvářecích strojů včetně jejich manipulačních zařízení, univerzálních technických zařízení a silničních a kolejových vozidel. Pro optimální plnění těchto úkolů je katedra rozdělena do tří oddělení: - části strojů a zařízení, design - výrobní stroje a zařízení, experimentální techniky - dopravní a manipulační technika. Tato oddělení zajišťují následující odborné oblasti: Základy strojního inženýrství a konstruování; Systematika konstruování včetně teorie technických systémů; Počítačová podpora konstruování (CAD) a vědeckotechnických výpočtů (CAE); Zajišťování jakosti a integrované navrhování výrobků; Konstruování z hled.vlastností výrobků se zaměř. na výr.náklady a konstr. z nekonvenčních materiálů; Obecné a vybrané speciální strojní části; Obráběcí a tvářecí technika; Dopravní a manipulační technika; Tekutinové mechanismy a tribotechnika; Mechatronika, testování a diagnostika. NTC NOVÉ TECHNOLOGIE VÝZKUMNÉ CENTRUM Prof. Ing. Josef Rosenberg, DrSc, Prof. RNDr. Jaroslav Fiala, CSc., RNDr. Petr Martinec, Výzkumné centrum je zaměřeno na cíleně orientovaný a aplikovaný výzkum v perspektivních oblastech a technologiích. Centrum se skládá ze šesti oborů, které vzájemně spolupracují. Jedná se o obory: - Modelování deformačních a dynamických procesů MDP - Modelování a experimentální měření interakcí v elektrických a mechanických systémech MIS - Modelování biomechanických systémů a procesů MBS - Termomechanika technologických procesů TTP - Informační a elektronické technologie IET - Materiál a jeho degradace MAD UMS ÚSTAV MEZIOBOROVÝCH STUDIÍ ředitel Doc. Dr. RNDr. Miroslav Holeček, Ústav mezioborových studií (ÚMS) je v současné době pracoviště s celouniverzitní působností a jeho záměrem je stát se vysokoškolským ústavem. ÚMS je zaměřen zejména na oblasti lidského poznání, ve kterých se stýkají nebo překrývají různé vědní disciplíny. Spojení poznatků z různých oborů umožňuje nalézat nové, často překvapivé vztahy a souvislosti. Významným úkolem ÚMS je vědecko-výzkumná činnost, zaměřená především na modelování živých a neživých systémů, chemii a povrchové inženýrství. Společně s řešením těchto výzkumných úkolů ÚMS vyučuje v celé řadě specializačních předmětů a je základnou pro výchovu doktorandů a vědeckých pracovníků. SPOLUPRÁCE S PRŮMYSLEM Pracoviště ZČU jsou zapojena do řady národních i mezinárodních projektů základního i aplikovaného výzkumu a vývoje. ZČU a její pracoviště se reprezentují na webových stránkách Nabídka VaV kapacit je shrnuta v databázi ZČU váš partner, která byla zpracována v r V rámci projektu U-SMA Innovation programu Leonardo da Vinci 10

11 a je jednotlivými pracovišti aktualizována podle potřeby (viz http.//rko.zcu.cz/leon), Své webové stránky a databáze nabídek mají všechna pracoviště ZČU. Spolupráce s průmyslem je součástí strategického plánu univerzity. V rámci tohoto dokumentu jsou řešeny konkrétní projekty zaměřené na vytváření řetězce tvůrčí činnosti a praxe. Jedná se o následující aktivity: 1) Řetězec tvůrčí činnost a praxe. Vytvoření řetězce VaV a jeho komercializace poslání: Využitím řetězců zvýšit příjmy z VaV činností; ZČU je hlavním koordinátorem projektů cíl: Nalezení vhodných partnerů pro řešení projektů VaV. indikátory dosažení cíle: Zmapování potenciálních partnerů pro řešení komplexních projektů VaV. Vytvoření modelů spolupráce (financování, smluvní zajištění). Růst počtu vyřešených zakázek 2) Zajištění kvality výkonu VaV řetězce poslání: Uznáním kvality VaV činnosti být vyhledávaným partnerem průmyslové a veřejno-právní oblasti v rámci regionu, ČR a EU. cíl: Zvýšení kvality výzkumné a vývojové činnosti ZČU na evropský standard. indikátory dosažení cíle: Jsou posíleny a podporovány týmy, které již mají renomé. Je ustaven systém podpor pro tvorbu nově vznikajících týmů se zaměřením na interdisciplinární charakter VaV. Narůstá počet zakázek ve VaV činnosti, kdy ZČU je leadrem řešitelských týmů. Vytvoření konzultačního centra pro region. 3) Vytvoření systémů transferu know-how poslání: Rozvoj tvůrčího výkonu ve výzkumné a vývojové činnosti všech fakult ZČU a vytvoření systému komercializace této činnosti. cíl: Zajistit dostatečný prodej aplikací VaV činností tak, aby získané prostředky mohly být použity pro další rozvoj ZČU (příjmy zaměstnanců, experimentální základna, info-technologie). indikátory dosažení cíle: Vytvořena a soustavně inovována nabídka činností ZČU a sledována databáze potřeb okolí. Existuje a rozvíjí se systém poradenství v oblasti ochrany intelektuálního vlastnictví. Roste počet patentových přihlášek a je realizován prodej licencí know-how. Roste podíl prostředků získávaných z VaV činností ZČU. Jsou vyhledávány příležitosti pro vznik spin-off firem; je realizována benchmarketingová studie o možnostech rozvoje v perspektivních oblastech první dekády třetího tisíciletí. Důležitým mezníkem pro rozvoj spolupráce mezi malými a středními podniky bylo získání a řešení projektu EU Leonardo do Vinci Návrh modelu spolupráce univerzity a MSP v inovačním podnikání. Cílem tohoto projektu byl přenos zkušeností a know-how zahraničních partnerů (Velká Británie a Francie) do podmínek ČR a jejich další rozvinutí. V rámci tohoto projektu byly vytvořen následující metodické pomůcky: - dotazník a manuál pro ohodnocení inovačního potenciálu firmy - dotazník k vyhodnocení připravenosti univerzity ke spolupráci s inovačními MSP - tréninkové moduly - podnikatelský plán pro technologicky zaměřené MSP - databáze nabídka VaV potenciálu ZČU Na projektu spolupracovali ZČU v Plzni, BIC Plzeň, VÚHU Most, Elis Plzeň, Atmos Chrást, Unit Plus Plzeň, VVV Most a zahraniční partneři. Výstupem byly konkrétní inovační projekty: Elis Plzeň VVV Most modernizace průtokoměrů nové technologie čištění dopravních pásů přenosná vulkanizační jednotka 11

12 Atmos Chrást Unit Plus Plzeň nová řada šroubových kompresorů podúrovňové NC soustružnické pracoviště Příklady řešených projektů: Energetika matematické modely proudění, konstrukce turbín aj. energetických strojů a zařízení, Výpočetní modely strojního zařízení (pevnostní výpočty, návrhy strojních součástí aj.), Zpracování modelů řízení Analýzy materiálů zkoušky materiálů a strojních součástí, odlitků apod. (pevnost, pružnost, lom atd.). Elektrotechnické služby výpočty venkovních a jiných vedení. Vibrodiagnostika součásti a zařízení v energetice (dopady na použitelnost a životnost materiálů a součástí). Technická pomoc konstrukční práce ve strojírenství, pomoc s montážními pracemi. Aplikace softwarového vybavení analýzy hlasu, hlasové ovládání PC, zařízení atd. Hlavní projekty (mimo technické obory) analýzy a zpracování koncepcí rozvoje měst, oblastí a regionů, sociologické analýzy atd. Účast v programech MPO Spolupráce univerzity s průmyslem se úspěšně rozvíjí v rámci programů vyhlašovaných Ministerstvem průmyslu a obchodu. V současné době se jedná o 13 projektů v rámci programů Konsorcia, Pokrok, Progres a Tandem SEZNAM HLAVNÍCH SPOLUPRACUJÍCÍCH FIREM V POSLEDNÍCH LETECH Největší partneři co do finančního objemu zakázek Škoda Auto, a.s. Mladá Boleslav ČEZ, a.s. Praha Západočeská energetika, Plzeň Škoda Energo, a.s., Plzeň Škoda Praha, a.s., Praha Slovenské elektrárne, a.s., Bratislava SR Framatome ANP, Gmbh, Erlangen, SRN Škoda JS, a.s. Plzeň Škoda Steel, Plzeň ČEPS, a.s., Praha Strojírny Poldi Kladno, s.r.o., Kladno Trvalá spolupráce s malými a středně velkými firmami HOB Cer TEc, s.r.o., Horní Bříza HP Pelzer k.s., Plzeň BRUSH SEM, s.r.o., Plzeň GES Elektronics, a.s., Plzeň ATE s.r.o., Cheb ISCAR ČR, s.r.o., Plzeň 12

13 COMTES FHT s.r.o., Plzeň NOBY sdružení, Plzeň Preciosa, a.s., Jablonec nad Nisou Witte s.r.o., Nejdek u Karlových Varů Atmos Chrást Elis Plzeň Unit Plus Plzeň Marketingová aktivita směrem k průmyslu ZČU využívá k aktivnímu marketingu konference a semináře, např.: - MOPP Modelování a optimalizace podnikových procesů, každoročně v lednu - Interdisciplinární semináře pořádané Ústavem mezioborových studií a cykly přednášek na dané téma - Mezinárodní konference počítačové grafiky, každoročně v únoru - Odborné konference za účastí zástupců průmyslu Ve vědecké radě jsou zastoupeni představitelé průmyslu a naopak, ZČU je zastoupena v řadě asociací, řídících výborech projektů, redakčních radách časopisů apod., v souvislosti s tématem této analýzy uveďme např. - Asociace inovačního podnikání ČR - Rada pro výzkum a vývoj vlády ČR - Pracovní skupiny pro přípravu Národní politiky vědy a výzkumu a Národní strategie výzkumu - GA ČR - Rada programu LN (Výzkumná centra) - Hodnotící komise Výzkumné záměry - MPO rada programu PARK - EAIE (European Association for International Education) - SEFI (European Society for Engineering Education) V rámci regionu ZČU udržuje a rozvíjí kontakty s Hospodářskou komorou, Plzeňským sdružením pro jakost, RRA, BIC, RPIC, orgány města Plzně a Plzeňského kraje. ZČU spolupracuje již několik let s českou agenturou pro zahraniční investice Czechinvest. Jedná se např. o hodnocení projektu v Rámcovém programu pro podporu vzniku a rozšíření technologických center, analýza současného stavu a posouzení přínosů a možnosti rozvoje spolupráce VŠ a průmyslu, přijímání potenciálních investorů na univerzitě atd. Mezi aktivity spíše pasivní z hlediska uživatele (musí pro jejich vyhledání a využití vynaložit určitou námahu) patří např. - Internetové stránky - Univerzitní noviny - Zapojení do sítí, např. EURQUELL - Propagační materiály SWOT analýza ZČU S Silné stránky Odborně zdatné týmy, které mají zkušenosti z národních i mezinárodních projektů. Unikátní zařízení. Přístup k informačním databázím. Vysokorychlostní připojení na Internet. Vynikající jednotlivci a malé týmy. Úspěšné zapojování mladých pracovníků do VaV činnosti některých pracovišť. Rozšiřuje se zapojování do programů EU. Existují kontakty s průmyslem. 13

14 Dobrá spolupráce s dalšími VaV pracovišti. Zapojení v národních a mezinárodních sítích. Rostoucí mobilita studentů i učitelů. W Slabé stránky Neexistuje pracoviště pro podporu transferu technologií. Nedostatek prostředků na spolufinancování projektů, které ho vyžadují. Prakticky neexistující aktivní marketing VaV. Věková struktura. Nedostatečná znalost reálných potřeb VaV činností v regionu. Slabé know-how v ochraně duševního vlastnictví. Slabé kontakty s bankami, rizikovým kapitálem. O - Příležitosti Vyšší konkurenční tlak způsobený vstupem do EU, vyvolá: - zvýšenou potřebu inovací s využitím výsledků VaV, - zvýšenou potřebu celoživotního vzdělávání. Získáním přístupu ke strukturálním a dalším fondům EU. Zlepšení marketingu VaV, osvěta. Po nasycení zájmu o netechnické obory větší zájem o studium technických oborů Existence průmyslové zóny, inkubátoru BIC a technologického centra vytváří prostředí pro vznik nových firem i příchod zahraničních investorů. Sdružování zdrojů pro VaV. Lepší zasíťování s partnery (průmysl, VaV, vláda). Mladí lidé jako hybatelé změn. Větší interdisciplinarita VaV. T - Hrozby Pokračující podfinancování VŠ, zhoršování věkové struktury akademických pracovníků, únik mozků. Nedostatek fondů na financování spoluúčasti v projektech. Převis nabídky VaV nad poptávkou. Klesající počet zájemců o studium technických oborů. Časté a nesystematické změny systému účelového financování VaV. Tříštění účelových prostředků na velký počet malých projektů, které nepřináší významné inovace. Odklon veřejnosti od vědy a technologií, příklon k pseudovědě. NÁVRHY NA OPATŘENÍ VaV organizace a pracoviště: 1. Zlepšit marketing VaV: - Analyzovat poptávku po VaV kapacitách, pružně přizpůsobovat nabídku včetně otvírání nových směrů výzkumu (tah trhem). - Hledat příležitosti uplatnění výsledků VaV (tlak výzkumu). 2. Rozvíjet interdisciplinaritu ve výuce i VaV. 3. Zavádět a zdokonalovat motivační systém ve VaV. 4. Zdokonalit management VaV a transferu technologií. 14

15 5. Implementovat systém ochrany duševního vlastnictví, který by pokrýval jak průmyslové aplikace, tak akademické hodnocení (patentovat či publikovat?). Průmysl 1. Posílit strategické myšlení v delším časovém horizontu. 2. Uvědomit si význam informací a znalostí pro udržení a zvýšení konkurenceschopnosti podniků. 3. Vyvíjet tlak na organizace VaV, aby se zabývaly problémy důležitými pro podniky. 4. Vyčlenit vlastní zdroje a získávat externí zdroje (stát, region, EU, rizikový kapitál) pro inovace a technologický rozvoj. 5. Analýza v mnoha případech ukazuje převis nabídky VaV nad poptávkou průmyslu, za důležité považujeme zvýšit absorpční schopnest MSP, přičemž by bylo možné využít zahraničních zkušeností. Školy 1. Modernizovat obsah studia na všech stupních škol a jeho přizpůsobení potřebám inovačního průmyslu. 2. Podněcovat zájem o studium technických oborů a interdisciplinární studia. 3. Rozšířit výuku klíčových dovedností (komunikace, týmová práce, kreativita, rozhodování, řešení konfliktů). 4. Otevřít prostor pro inovativní výuku, vytvářet příležitosti pro absolventy a doktorandy. 5. Změnit nepříznivou věkovou strukturu pracovníků VŠ. Koordinační aktivity všech partnerů 1. Vytvářet a zapojovat se do regionálních i nadregionálních clusterů (např. automobilový průmysl, mechatronika atd.) 2. Posílit mobilitu VaV pracovníků, snížit bariéry pro vstup pracovníků z průmyslu do akademické sféry a naopak. 3. Popularizovat VaV, snažit se o získání a udržení mladé generace, posilovat zájem o technické obory. Zpracovávat a šířit případové studie, např. jako součást výstupů konkrétních projektů. 4. Větší zodpovědnost podniků za získání a výchovu absolventů, spolupráce se státní správou (výuka malého počtu studentů ve specializovaných oborech), pomoc při personálním a materiálním zabezpečení výuky. 5. Aktualizovat analýzy provedené v rámci různých projektů, hledat mezi nimi styčné body, využívat jich pro konkrétní návrhy opatření, projektů a zajišťovat potřebné zdroje. 15

16 Rozhovor s prof. Ing. Josefem Rosenbergem, DrSc., ředitelem výzkumného centra Nové technologie (NTC) o spolupráci výzkumného centra a průmyslu. Otázka: Jakým způsobem spolupráce začala a jak funguje? Odpověď: Centrum vzniklo v rámci projektu Výzkumná centra vyhlášeného MŠMT v roce 1999 a jeho spoluzakladateli se staly čtyři významné firmy ŠKODA JS a.s., ZČE a.s., ČEZ a.s. a Matsushita Television. S těmito firmami byla rozvinuta významná spolupráce formou řady úspěšně dokončených či v současné době řešených projektů. Centrum, které je aplikačního typu, nalezlo celou řadu zákazníků mezi dalšími podniky a to jek velkými (např. ŠKODA AUTO, a.s. či ŠKODA Plzeň), tak malými a středními. Jsme nesmírně rádi, že se nám podařilo se prosadit v silné konkurenci dalších výzkumných institucí a to i v zahraničí, kde centrum spolupracuje např. s francouzskou firmou ESI Group a výzkumem firmy Volkswagen. Uplatnilo se rovněž i v projektech 6. rámcového programu EU. Jistě je to i proto, že se snažíme cílevědomě budovat své klíčové kompetence materiálový výzkum zejména v oblasti moderních materiálů a počítačové modelování silně nelineárních úloh podpořené experimentální verifikací se silným zázemím dalších kompetencí jako je např. CFD atd. Zdůraznit bych chtěl především to, že našim velkým posláním je právě práce pro malé a střední podniky, kterým chceme pomáhat ve zvýšení konkurence schopnosti cestou inovací jejich výrobků na bázi nových technologií. Otázka: Jaké jsou výhody pro školu a jaké pro podnik? Odpověď: Spolupráce s velkými firmami je pro ně výhodná proto, že v centru nachází kvalitní výzkumnou kapacitu v oborech, které jsou již uvedenými hlavními kompetencemi centra, přičemž centrum vzhledem k dalšímu zázemí je schopno převzít řešení komplexních problémů. Pro malé a střední firmy, které vlastní výzkum nemají a ani si jej nemohou dovolit, představuje spolupráce s centrem nejefektivnější cestu jak efektivně inovovat své výrobky. Pro univerzitu je pak tato spolupráce základem toho, aby výuka byla moderní a spjatá se současnou praxí. Dává studentů včetně studentů doktorského studia možnost pracovat na reálných problémech a připravovat se tak na úspěšnou kariéru. A samozřejmě nezanedbatelný je i přínos ekonomický pro obecně podfinancované univerzity. Otázka: Co byste doporučili podniku, který má zájem o užší spolupráci s vysokou školou? Odpověď: Kontaktovat nás a společně s námi problém formulovat. Otázka: Vidíte někde nějaké překážky vzájemné spolupráce? Odpověď: Vynechám-li kapacitní možnosti centra (doplňované event. pro konkrétní problémy pracovníky fakult) je to právě obtíž jasně formulovat problém, což je nutný předpoklad jeho úspěšného řešení. Na to není často v podniku čas a někdy na zábranu je i odlišný pohled. Proto je spolupráce již při formulaci zakázky tak důležitá. Pak se vytvoří i vzájemná důvěra, která je rovněž nutnou podmínkou úspěchu. Otázka: Co by měl udělat stát proto, aby se spolupráce ještě zlepšila? Odpověď: Stát by měl zavést způsob vyhodnocování činnosti center obvyklý ve státech EU, kdy se hodnotí potvrzený finanční efekt aplikovaného výzkumu. Publikační aktivita aplikačních center je jistě nutná, avšak nemůže být jako kriterium jejich úspěšnosti přeceňována. 16

17 INFORMAČNÍ ZDROJE [1] Holec P.: Spolupráce vysoké školy s okolním prostředím, ÚVVŠ, Praha 1999 [2] Národní politika VaV, Národní strategie výzkumu viz [6], [3] CORDIS informační server rámcových programů pro VaV, [4] MŠMT [5] Rada pro výzkum a vývoj [6] TC AV ČR [7] ZČU [8] RKO ZČ [9] U-SME Innovation 17

18 Ukázky diplomových prací studentů ZČU a prací řešených v rámci výzkumných a vývojových projektů 18

19 Návrh třístopého silničního vozidla Cílem této diplomové práce byl návrh rozvodovky s diferenciálem pro funkční prototyp třístopého vozidla sportovního charakteru. Při jejím zpracování bylo omezení určitými parametry. Právě změny v uložení komponentů rozvodovky vůči pohonnému agregátu přinesly některé konstrukční těžkosti, ke kterým bylo nutné mít komplexnější náhled na problematiku. Kontakt: Katedra konstruování strojů Fakulta strojní, Západočeská univerzita v Plzni Univerzitní 8, Plzeň, tel.:

20 Řízení záchranného člunu s aerodynamickým pohonem Základní požadavky: Zpracování 3D modelu prototypu záchranného člunu PULSAR 445 vybaveného rámem pro instalaci pohonu. Řízení člunu předpokládá natáčení vektoru tahu aerodynamického pohonu. Diplomová práce obsahuje řešení konstrukčního návrhu prototypu nafukovacího záchranného člunu, který místo obvyklého hydrodynamického pohonu využívá pohon aerodynamický schopný nasazení při povodních, nosného rámu pro instalaci pohonu s pevnostními a deformačními výpočty a návrh způsobu řízení člunu řešeného natáčením vektoru tahu aerodynamického pohonu. V druhé řadě je řešena bezpečnost přepravy osob, chování člunu na vodní hladině a možnost transportu člunu. Práce byla řešena v rámci grantu poskytnutého Grantovou agenturou České republiky s názvem Stavba prototypu záchranného člunu s aerodynamickým pohonem, registrační číslo grantu 101/03/Z012. Autor: Ing. Petr Houska Kontakt: Katedra konstruování strojů Fakulta strojní, Západočeská univerzita v Plzni Univerzitní 8, Plzeň, tel.:

1 Studijní program: N2301 Strojní inženýrství

1 Studijní program: N2301 Strojní inženýrství 1 Obsah 1 N2301 Strojní inženýrství 2 1.1 2301T001-Dopravní a manipulační technika (prezenční)....................... 2 1.2 2302T040-Konstrukce zdravotnické techniky (prezenční).......................

Více

Prezentace Západočeské univerzity v Plzni. doc. Ing. Jiří Patočka, CSc.

Prezentace Západočeské univerzity v Plzni. doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. Prezentace Západočeské univerzity v Plzni doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. Západočeská univerzita v Plzni Vývoj vysokého školství v Plzni 1945 vznik Lékařské fakulty v Plzni jako pobočky UK v Praze 1948 vznik

Více

FAKULTA STROJNÍ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Milan EDL děkan Fakulty strojní

FAKULTA STROJNÍ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Milan EDL děkan Fakulty strojní FAKULTA STROJNÍ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Milan EDL děkan Fakulty strojní Západočeská univerzita v Plzni Fakulty: FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD ( FAV ) FAKULTA DESIGNU A UMĚNÍ LADISLAVA SUTNARA ( FDU )

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Budova teoretického vyučování a sídlo školy Školní 101

Budova teoretického vyučování a sídlo školy Školní 101 Budova teoretického vyučování a sídlo školy Školní 101 Budova teoretického vyučování Horská 618 Budova teoretického vyučování Horská 59 Budova praktického vyučování Mladé Buky 5/6 Studijní obory Elektronické

Více

Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka

Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka Prorektor pro aplikovaný výzkum a řízení projektů na Vysoké škole logistiky v Přerově Strategický plán rozvoje VŠLG Vychází z IPN KREDO

Více

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava - Poruba tel.: 597 321 111, fax: 596 918 507, http://www.vsb.cz http://www.spravnavyska.cz FAKULTA BEZPEČNOSTNÍHO

Více

NETME Centre New Technologies for Mechanical Engineering

NETME Centre New Technologies for Mechanical Engineering NETME Centre Petr Stehlík Brno, 11. 1. 2012 NETME Centre Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství Technická 2896/2, 616 69 Brno Obsah Co je NETME Centre Náš cíl + Na čem stavíme Časová

Více

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Ředitel: Ing. Josef Šorm Zástupci ředitele: Mgr. Jan Šimůnek

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Západomoravská vysoká škola Třebíč obecně prospěšná společnost Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké,

Více

PREZENTACE FAKULTY. www.fm.tul.cz. Studentská 2 461 17 Liberec 1 tel.: +420 485 351 111 fm@tul.cz www.fm.tul.cz

PREZENTACE FAKULTY. www.fm.tul.cz. Studentská 2 461 17 Liberec 1 tel.: +420 485 351 111 fm@tul.cz www.fm.tul.cz www.fm.tul.cz Studentská 2 461 17 Liberec 1 tel.: +420 485 351 111 fm@tul.cz www.fm.tul.cz Technická univerzita v Liberci Budova CxI Hlavní areál univerzity Rektorát, IC Budova A (sídlo FM) Menza 2 Základní

Více

UIVERZITÍ STUDIJÍ PROGRAMY

UIVERZITÍ STUDIJÍ PROGRAMY UIVERZITÍ STUDIJÍ PROGRAMY Adresa: 17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava-Poruba, http://www.usp.vsb.cz anotechnologie Nanotechnologie (P) Mechatronika Mechatronické systémy (PK) Automobilová elektronika

Více

STAVITELSTVÍ. Představení bakalářského studijního oboru

STAVITELSTVÍ. Představení bakalářského studijního oboru Představení bakalářského studijního oboru STAVITELSTVÍ Studijní program: Stavební inženýrství Studijní obor: Stavitelství Vysoká škola: Západočeská univerzita v Plzni Fakulta: Fakulta aplikovaných věd

Více

INFORMACE O MOŽNOSTECH STUDIA NA FAKULTĚ

INFORMACE O MOŽNOSTECH STUDIA NA FAKULTĚ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI INFORMACE O MOŽNOSTECH STUDIA NA FAKULTĚ V AKADEMICKÉM ROCE 2014/2015 Plzeň, září 2013 1) DĚKANÁT FAKULTY STROJNÍ (DFST) Sídlo DFST : Univerzitní 22 Plzeň - Bory Adresa pro

Více

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s.

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Ladislav Dokoupil (Jméno) Datum : úterý, 11. října 2011 Obsah : Obsah :... 2 1 Veřejnosprávní studia... 3 1.1 Studijní program Hospodářská politika a správa...

Více

Ústav automobilního a dopravního. inženýrství

Ústav automobilního a dopravního. inženýrství Ústav automobilního a dopravního Ústav automobilního a inženýrství Technická 2896/2 616 69 Brno tel: +420 541 142 271 fax: +420 541 143 354 e-mail: pistek.v@fme.vutbr.cz web: www.udt.fme.vutbr.cz Pracoviště

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014 Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu Senát PČR 10. 4. 2014 Systém výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI) v ČR Legislativa VaVaI zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experiment. vývoje

Více

Přínosy účasti v programu Eureka z pohledu rozvoje VÚTS, a.s.

Přínosy účasti v programu Eureka z pohledu rozvoje VÚTS, a.s. Přínosy účasti v programu Eureka z pohledu rozvoje VÚTS, a.s. 1 PŘEDSTAVENÍ VÚTS, a.s. rok založení 1951 dlouholetá tradice ve výzkumu a vývoji strojů zpracovatelského průmyslu 187 zaměstnanců (120 ve

Více

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Projekt: CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Kurz: Stavba a provoz strojů v praxi 1 OBSAH 1. Úvod Co je CNC obráběcí stroj. 3 2. Vlivy na vývoj CNC obráběcích strojů. 3 3. Směry vývoje CNC obráběcích

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

Bakalářský studijní obor informatika

Bakalářský studijní obor informatika Bakalářský studijní obor informatika Předpoklady Struktura studia Přihlášky Poradenství Vzdělání v bakalářském oboru informatika nabízeném na Technické univerzitě v Chemnitz představuje vyvážený kompromis

Více

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI

Více

DOKTORSKÉ STUDIUM LOGISTIKY

DOKTORSKÉ STUDIUM LOGISTIKY Prof. Ing. Dr. Otto Pastor, CSc. Prof. Ing. Vladimír Strakoš, DrSc. Dopravní fakulta ČVUT v Praze pastor@df.cvut.cz Vysoká škola logistiky Přerov Vladimir.strakos@vslg.cz Internet of services Internet

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. , s.r.o. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠRR PRO ROK 2011 Praha 2010 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. AKTUALIZACE

Více

Aplikace. Základní informace. Výzkum

Aplikace. Základní informace. Výzkum Základní informace Výzkum Založen v r. 1953 123 výzkumníků 22 postdoktorandů 19 doktorandů 6 vědeckých oddělení 5 lokalit Základní a aplikovaný mechanika tekutin termodynamika dynamika mech. systémů mechanika

Více

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 2009 MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE 2009 STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE Obsah Úvod... 2 1. Studenti VŠEM... 3 1.1 Studijní pobyty - Erasmus... 3 1.2 Krátkodobé studijní pobyty... 3 1.3 Intenzivní jazykové

Více

EKONOMICKÁ STUDIA NA FF UP V OLOMOUCI SWOT ANALÝZA

EKONOMICKÁ STUDIA NA FF UP V OLOMOUCI SWOT ANALÝZA EKONOMICKÁ STUDIA NA FF UP V OLOMOUCI SWOT ANALÝZA Východisko rozvojového projektu č. 11 Rozvoj spolupráce s hospodářskou sférou při realizaci studijního oboru Aplikovaná ekonomická studia Vnitřní podmínky

Více

16:30 17:00 příchod hostů 17:00 18:00 představení firem 18:00 19:00 networking raut

16:30 17:00 příchod hostů 17:00 18:00 představení firem 18:00 19:00 networking raut 16:30 17:00 příchod hostů 17:00 18:00 představení firem 18:00 19:00 networking raut JIC, zájmové sdružení právnických osob Brno, U Vodárny 2, PSČ 616 00 tel. +420 511 205 330 fax +420 541 143 011 e-mail

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

Matematický ústav v Opavě. www.math.slu.cz

Matematický ústav v Opavě. www.math.slu.cz Matematický ústav v Opavě www.math.slu.cz K čemu je matematika? Investování na finančních trzích. Modelování podnikových a ekonomických procesů. Pojišťovnictví a bankovnictví. Předpověď počasí pomocí numerických

Více

Programy podpory pro inovativní

Programy podpory pro inovativní technologie a výrobky OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Vodovody a kanalizace 2015 Praha 21.5. 2015 1 OP PIK - Cíl programu dosažení konkurenceschopné a udržitelné ekonomiky založené

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC, o.p.s.

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC, o.p.s. MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC, o.p.s. DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI NA OBDOBÍ 2011-2015 srpen 2011 Rektorka: doc. RNDr. Eva Grublová, CSc.

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Havířov

Více

Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy Budějovická 421, Sezimovo Ústí

Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy Budějovická 421, Sezimovo Ústí ZKUŠEBNÍ PŘEDMĚTY SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍCH ZKOUŠEK Jsou stanoveny a zakotveny v platných legislativních normách: Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Vzdělávání v inovacích

Vzdělávání v inovacích Inovace ve vzdělávání Vzdělávání v inovacích Praha, 6.prosince 2007 ESF JPD 3 Grantové schéma 4.2 Spolupráce výzkumných a vývojových pracovišť s podnikatelskou sférou, podpora inovací Inkubátor RLZ při

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. , s.r.o. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠRR PRO ROK 2013 o Praha 2012 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. AKTUALIZACE

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. , s.r.o. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠRR PRO ROK 2012 o Praha 2011 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. AKTUALIZACE

Více

Tematické okruhy bakalářských prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu

Tematické okruhy bakalářských prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu Tematické okruhy bakalářských prací pro akademický rok 2014/15 Katedra a managementu prof. Ing Zdeněk Mikoláš, CSc. Rodinné doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. Rozvoj klíčových kompetencí podnikatelů a manažerů

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Řídící orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Požadavky kladené na programy ze strany EK a evropské legislativy Proces přípravy programů

Více

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Účetnictví a daně Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Obecné informace studijní obor je odborně garantován Katedrou financí a účetnictví výuka je zajišťována

Více

Curriculum Vitae. Staňkova 14,70030 Ostrava-Výškovice

Curriculum Vitae. Staňkova 14,70030 Ostrava-Výškovice Curriculum Vitae Osobní údaje: Jméno: Tituly: Datum a místo narození: Adresa: Kontaktní adresa: Josef Novák doc., Ing,CSc. 4.3.1945, Krásná, okres Frýdek-Místek Výškovická 146, 70030 Ostrava-Výškovice

Více

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky... 2 Prioritní osa 2 - Podpora vstupu

Více

INSTITUCIONÁLNÍ PLÁN. Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. pro rok 2015

INSTITUCIONÁLNÍ PLÁN. Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. pro rok 2015 INSTITUCIONÁLNÍ PLÁN Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem pro rok 2015 Institucionální plán Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem pro rok 2015: projednala Vědecká rada UJEP

Více

IT Cluster cesta ke spolupráci Jak sjednotit akademickou a firemní sféru?! 26. 10. 2010 Ivo Vondrák, rektor

IT Cluster cesta ke spolupráci Jak sjednotit akademickou a firemní sféru?! 26. 10. 2010 Ivo Vondrák, rektor IT Cluster cesta ke spolupráci Jak sjednotit akademickou a firemní sféru?! 26. 10. 2010 Ivo Vondrák, rektor Trocha geometrie úvodem Konference GALEOS Start 2010 2 Vzdělání: budoucnost Propojení studia

Více

Představení agentury CzechInvest. Obsah příspěvku agentury CzechInvest

Představení agentury CzechInvest. Obsah příspěvku agentury CzechInvest Obsah příspěvku agentury CzechInvest -- Představení agentury CzechInvest -- Aktuální výzvy OPPI -- Nemovitosti -- Školicí střediska -- Prosperita -- ICT a strategické služby -- Potenciál -- Patent -- Implementace

Více

A. Transfer technologií

A. Transfer technologií A. Transfer technologií Ověření / zdroj informace Potřeba / cílový stav Absence cílené politiky pro podporu inovací Absence vhodných programů pro podporu inovativního malého a středního podnikání (nedostatečná

Více

V Karlovarském kraji. Karlovarská agentura rozvoje podnikání, příspěvková organizace

V Karlovarském kraji. Karlovarská agentura rozvoje podnikání, příspěvková organizace V Karlovarském kraji Karlovarská agentura rozvoje podnikání, příspěvková organizace Dlouhodobě nepříznivý vývoj ekonomiky Karlovarského kraje v rámci ČR Zastaralá ekonomická struktura kraje Odchod kvalifikovaných

Více

Bakalářský studijní obor hospodářská informatika

Bakalářský studijní obor hospodářská informatika Bakalářský studijní obor hospodářská informatika Předpoklady Struktura studia Přihlášky Poradenství Bakalářský studijní obor hospodářská informatika nabízí fundované vědecké a praktické vzdělání v oblasti

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele 19. května 2014, Ostrava ZPĚT NA VRCHOL INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu

Více

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5.

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. 2012 APSYS Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání pracovníků ve vědě

Více

Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network

Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network Title of the presentation Date 1 Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network Jiří JANOŠEC Technologické centrum Akademie věd ČR European Commission Enterprise and Industry Title

Více

Marketing a management

Marketing a management Studijní obor Marketing a management Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ studijní obor je odborně garantován Katedrou podnikové ekonomiky a managementu výuka je zajišťována

Více

Title. Sub-title. Podpora transferu technologií a možnosti financování VaV. Ing. Lukáš Gottesman BIC Ostrava projektový manager

Title. Sub-title. Podpora transferu technologií a možnosti financování VaV. Ing. Lukáš Gottesman BIC Ostrava projektový manager Podpora transferu technologií a možnosti financování VaV Title Ing. Lukáš Gottesman BIC Ostrava projektový manager Sub-title PLACE PARTNER S LOGO HERE European Commission Enterprise and Industry 2 Základní

Více

Technologický transfer v regenerativní medicíně

Technologický transfer v regenerativní medicíně Technologický transfer v regenerativní medicíně Ústav experimentální medicíny AV ČR MUDr. Petr Lesný Ústav experimentální medicíny Ředitelka ústavu Prof. MUDr. Eva Syková, DrSc. Cíl projektů Ústavu experimentální

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2016-2020

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2016-2020 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2016-2020 AKTUALIZACE 2016 Brno, květen 2015 1 ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

Nové talenty pro vědu a výzkum

Nové talenty pro vědu a výzkum Nové talenty pro vědu a výzkum OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost oblast podpory 2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji Slavnostní zahájení projektu Sylva Drábková Fakulta strojní VŠB-TUO Dolní oblast

Více

Centrum pro podporu konkurenceschopnosti v biomedicínských technologiích

Centrum pro podporu konkurenceschopnosti v biomedicínských technologiích Centrum pro podporu konkurenceschopnosti v biomedicínských technologiích TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY x Jan Čermák, MEBIS s.r.o. Praha,

Více

Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci. RNDr. Eva Dvořáková

Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci. RNDr. Eva Dvořáková Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci RNDr. Eva Dvořáková Celoživotní vzdělávání na TUL Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (ZÁKON O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH),

Více

Institucionální plán pro rok 2014

Institucionální plán pro rok 2014 Institucionální plán pro rok 2014 Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc., rektor Projednáno AS VŠCHT Praha 29. 10. 2013 1 Institucionální plán Vysoké školy chemicko-technologické v Praze pro r. 2014

Více

Systém elektronické podpory studia

Systém elektronické podpory studia Fakulta strojní 53. Mezinárodní konference kateder částí a mechanismů strojů (12. - 14.) září 2012 Mikulov, Hotel Eliška Projekt OPPA (Operační program Praha Adaptabilita) Systém elektronické podpory studia

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKTUALIZACE 2015 Brno, květen 2014 1 ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

Studijní plány: 2014/2015. Univerzita Pardubice Fakulta elektrotechniky a informatiky

Studijní plány: 2014/2015. Univerzita Pardubice Fakulta elektrotechniky a informatiky Studijní plány: 2014/2015 Univerzita Pardubice Fakulta elektrotechniky a informatiky Bakalářské studium Forma prezenční Informační technologie Studijní program: Kreditní limit: 180 Typ: Forma: Standardní

Více

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Praha 5, Duškova 7 Aktualizovaný dlouhodobý záměr vzdělávací a výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti na rok 2015 1 OBSAH 1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO

Více

MASARYKOVY UNIVERZITY

MASARYKOVY UNIVERZITY INSTITUCIONÁLNÍ PLÁN MASARYKOVY UNIVERZITY NA ROK 2015 Východiska Rok 2015 bude pro Masarykovu univerzitu rokem bilancování a vyhodnocování současné pětileté strategie a rovněž i obdobím definování priorit

Více

Student si po a 1. ročníku podle svého osobního zaměření volí kurzy (předměty).

Student si po a 1. ročníku podle svého osobního zaměření volí kurzy (předměty). Aplikovaná informatika Akreditováno do: 31.10.2013 Délka studia: 3 roky Forma studia: Prezenční studium Předpokládaný počet studentů nastupujících do 1. ročníku: 60 Přijímací zkouška: bez přijímacích zkoušek

Více

Informace o škole STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

Informace o škole STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Informace o škole STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Informace o škole Střední škola technická Žďár nad Sázavou je od roku 2008 držitelem certifikátu kvality dle ČSN EN ISO 9001 pro oblast vzdělávání.

Více

JÁDRO INOVAČNÍHO CENTRA OLOMOUC. Olomouc 01/2010

JÁDRO INOVAČNÍHO CENTRA OLOMOUC. Olomouc 01/2010 JÁDRO INOVAČNÍHO CENTRA OLOMOUC Olomouc 01/2010 Základní údaje Investor: TESCO SW, a.s. Hlavní partner: Moravská vysoká škola Olomouc o.p.s. Poskytovatel dotace: Czechinvest, OPPI, Prosperita - Výzva I

Více

PowerOPTI Řízení účinnosti tepelného cyklu

PowerOPTI Řízení účinnosti tepelného cyklu PowerOPTI Řízení účinnosti tepelného cyklu VIZE Zvýšit konkurenceschopnost provozovatelů elektráren a tepláren. Základní funkce: Spolehlivé hodnocení a řízení účinnosti tepelného cyklu, včasná diagnostika

Více

Inovační strategie a podpora malých a střední podnikatelů v Libereckém kraji

Inovační strategie a podpora malých a střední podnikatelů v Libereckém kraji Inovační strategie a podpora malých a střední podnikatelů v Libereckém kraji Konference Průmyslová inovace a transfer technologií v praxi Membránové inovační centrum MemBrain 19. března 2014, Stráž pod

Více

Páteřní infrastruktura

Páteřní infrastruktura Páteřní infrastruktura SENÁT PČR, 23. 1. 2014 petr.moos@rek.cvut.cz mobilita, energetika, ICT, sítě ŽP Východiska, Priority SMK, NPR 2 Východiska Klíčové strategie pro budoucí kohezní politiku: Dopravní

Více

PŘEDSTAVENÍ OP PIK DOTACE NA NÁKUP STROJŮ

PŘEDSTAVENÍ OP PIK DOTACE NA NÁKUP STROJŮ PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI 201 CONSULTING s.r.o. Zajištění komplexních poradenských služeb v oblasti získání dotací z EU: - předběžné posouzení projektu - optimalizace projektového záměru - žádost o dotaci

Více

Externí engineering. Vývojová a konstrukční kancelář. Telefon: + 420 257 327 027 + 420 257 323 601

Externí engineering. Vývojová a konstrukční kancelář. Telefon: + 420 257 327 027 + 420 257 323 601 Externí engineering Úvod Proces kompletního vývoje výrobku Komplexní Vývoj výrobkůna zakázku Řešení v každé fázi procesu vývoje výrobku Externí engineering Studie Vývoj výrobku Výroba Podpora marketingu

Více

Prezentace školy. 00216224 Masarykova univerzita Žerotínovo nám. 9, Brno, Jihomoravský kraj. Veřejná vysoká škola

Prezentace školy. 00216224 Masarykova univerzita Žerotínovo nám. 9, Brno, Jihomoravský kraj. Veřejná vysoká škola Prezentace školy 00216224 Masarykova univerzita Žerotínovo nám. 9, Brno, Jihomoravský kraj Veřejná vysoká škola Spolupráce MU s podniky Spolupráce s podniky Výzkum a vývoj Studenti Další vzdělávání Ostatní

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací

Podpora výzkumu, vývoje a inovací Podpora výzkumu, vývoje a inovací Ing. Martin Štícha Ministerstvo průmyslu a obchodu Zkušenosti MPO s operačními programy OPPP 2004-2006 Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI 2007-2013

Více

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav Bankovní institut vysoká škola, a.s. Kdo jsme? První soukromá vysoká škola Atraktivní studijní obory Univerzitní informační systém Skvělé zázemí a nejnovější technika Moderní bezbariérová budova Jsme součástí

Více

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 23-41-M/01 Strojírenství STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 23-41-M/01 Strojírenství STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 23-41-M/01 Strojírenství STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE 1. Mechanické vlastnosti materiálů, zkouška pevnosti v tahu 2. Mechanické

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKTUALIZACE 2012 Brno, září 2011 1 ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

Operační program Podnikání a inovace

Operační program Podnikání a inovace Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-20200 JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. náměstek ministra pro oblast fondů EU, výzkumu a vývoje, MPO 10. září 2014 Kohezní politika 2014+

Více

Koordinuje: Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. LIV. Akademické fórum, 18. 9. 2014

Koordinuje: Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. LIV. Akademické fórum, 18. 9. 2014 Koordinuje: Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. 1 Ústav fyziky materiálů, AV ČR, v. v. i. Zkoumat a objasňovat vztah mezi chováním a vlastnostmi materiálů a jejich strukturními charakteristikami Dlouholetá

Více

Bakalářský studijní program - prezenční studium

Bakalářský studijní program - prezenční studium Bakalářský studijní program - prezenční studium 1. ročník studia - společný pro obory: Podnikání Podnikání a management v obchodu Informatika a internet v podnikání Podnikání a management v životním prostředí

Více

K HISTORII INŽENÝRSKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ V PLZNI. (Fakulta elektrotechnická a několik obecnějších poznámek)

K HISTORII INŽENÝRSKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ V PLZNI. (Fakulta elektrotechnická a několik obecnějších poznámek) Fakulta elektrotechnická Západočeská univerzita v Plzni K HISTORII INŽENÝRSKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ V PLZNI (Fakulta elektrotechnická a několik obecnějších poznámek) 02.04.2014 02.04.2014 www.fel.zcu.cz Prof. Ing.

Více

Vyhláška č. 9DV/2011 děkana FEK ZČU v Plzni Přijímání ke studiu na Fakultu ekonomickou ZČU v Plzni pro akademický rok 2012/2013

Vyhláška č. 9DV/2011 děkana FEK ZČU v Plzni Přijímání ke studiu na Fakultu ekonomickou ZČU v Plzni pro akademický rok 2012/2013 Vyhláška č. 9DV/2011 děkana FEK ZČU v Plzni Přijímání ke studiu na Fakultu ekonomickou ZČU v Plzni pro akademický rok 2012/2013 podle zákona o vysokých školách č. 111/1998 Sb. v platném znění, 48 a 49

Více

Kvalita a excelence akademických činností. Tabulka 2 a. Přehled akreditovaných studijních programů vysoké školy

Kvalita a excelence akademických činností. Tabulka 2 a. Přehled akreditovaných studijních programů vysoké školy Příloha č. 1 Úvod Tabulková část Tabulka 1 Zastoupení vysoké školy v reprezentaci českých vysokých škol (ČKR, RVŠ), v mezinárodních a profesních organizacích - Organizace Stát Status Pozn.: Status postavení

Více

CHARAKTERISTIKY STUDIJNÍCH OBORŮ A STUDIJNÍ PROGRAMY

CHARAKTERISTIKY STUDIJNÍCH OBORŮ A STUDIJNÍ PROGRAMY CHARAKTERISTIKY STUDIJNÍCH OBORŮ A STUDIJNÍ PROGRAMY akademický rok 2015/2016 1 Obsah strana Studium na Ekonomické fakultě 4 Charakteristiky studijních oborů a studijní programy prezenční studium Ostrava

Více

Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR

Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Technologické centrum AV ČR Sdružení právnických osob založeno v roce 1994 Oddělení TC AV

Více

VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ NA VUT V BRNĚ. 17. 9. 2009 / barokní aula VUT v Brně Vlastimil Bejček bejcek@cpp.vutbr.cz / 603 426 627

VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ NA VUT V BRNĚ. 17. 9. 2009 / barokní aula VUT v Brně Vlastimil Bejček bejcek@cpp.vutbr.cz / 603 426 627 VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ NA VUT V BRNĚ 17. 9. 2009 / barokní aula VUT v Brně Vlastimil Bejček bejcek@cpp.vutbr.cz / 603 426 627 PROGRAM 1. Informace o vzdělávání zaměstnanců na VUT v Brně 2. Mezinárodní

Více

Adresa: Kontaktní osoba: Ing. Jiří Počta Nábř. L. Svobody 12/ Telefon: 225131503 110 15 Praha 1 Fax: E-mail: jiri.pocta@mdcr.cz

Adresa: Kontaktní osoba: Ing. Jiří Počta Nábř. L. Svobody 12/ Telefon: 225131503 110 15 Praha 1 Fax: E-mail: jiri.pocta@mdcr.cz Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky na projekt z programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA Předkladatel - garant

Více

STRATEGIE INTELIGENTNÍ SPECIALIZACE V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI. Daniel Všetečka

STRATEGIE INTELIGENTNÍ SPECIALIZACE V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI. Daniel Všetečka STRATEGIE INTELIGENTNÍ SPECIALIZACE V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI Daniel Všetečka Kontext RIS3 1 - Switzerland 29 40 53 148 - Chad Principy RIS3 PRIORITIZACE BOTTOM-UP (ENTREPRENEURIAL DISCOVERY PROCESS, HLEDÁNÍ

Více

Předkládaný dlouhodobý záměr reflektuje výsledky dosažené při rozvoji fakulty od jejího založení v roce 1993.

Předkládaný dlouhodobý záměr reflektuje výsledky dosažené při rozvoji fakulty od jejího založení v roce 1993. Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice na období 2011-2015 Obsah 1. Úvod... 2 2. Poslání

Více

Projekt TECH-NET. Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe

Projekt TECH-NET. Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe Projekt TECH-NET Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe ing. Blanka Tomková Ph.D. Fakulta textilní TUL Hlavní manažer projektu Hlavní cíl projektu: OP VK - oblast podpory

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI SOUKROMÉ VYSOKÉ ŠKOLY NA ROK 2014

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI SOUKROMÉ VYSOKÉ ŠKOLY NA ROK 2014 AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI SOUKROMÉ VYSOKÉ ŠKOLY NA ROK 2014 Za vedení školy: RNDr. Josef Tesařík, ředitel Duben 2014 1

Více

Kvalifikační požadavky pro oblast Služby Dopravní a přepravní služby IPn Q-Ram

Kvalifikační požadavky pro oblast Služby Dopravní a přepravní služby IPn Q-Ram Inovace výstupů, obsahu a metod bakalářských programů vysokých škol neuniverzitního typu. CZ.1.07/2.2.00/28.0115 Kvalifikační požadavky pro oblast Služby Dopravní a přepravní služby IPn Q-Ram Michal Karpíšek

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 Aktualizace 2011 Brno, září 2010 1. ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků

Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků Preambule Univerzita chápe nadané studenty a talentované akademické pracovníky jako jeden z pilířů svého rozvoje.

Více

-- Představení agentury CzechInvest a výsledků

-- Představení agentury CzechInvest a výsledků Možnosti podpory podnikání se zaměřením na dotace Ing. Hana Matějková Ředitelka regionální kanceláře pro Pardubický kraj agentura CzechInvest 24. září 2009 -- Představení agentury CzechInvest a výsledků

Více

zařízení prof.ing. Petr Chlebiš, CSc. Fakulta elektrotechniky a informatiky

zařízení prof.ing. Petr Chlebiš, CSc. Fakulta elektrotechniky a informatiky Konstrukce elektronických zařízení prof.ing. Petr Chlebiš, CSc. Ostrava - město tradiční průmyslové produkce - třetí největší český výrobce v oboru dopravních zařízení - tradice v oblasti vývoje a výroby

Více

PLM řešení pro průmysl výroby strojů a strojního zařízení

PLM řešení pro průmysl výroby strojů a strojního zařízení PLM řešení pro průmysl výroby strojů a strojního zařízení Silní v době krize investují a v současné době je vhodná doba na to, aby se firma věnovala optimalizaci vnitřních procesů a činností s cílem posílit

Více

AKTUALIZACE NA ROK 2014

AKTUALIZACE NA ROK 2014 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti Fakulty strojní TU v Liberci na období 2011 2015 AKTUALIZACE NA ROK 2014 Aktualizaci Dlouhodobého záměru schválil Akademický

Více

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Ing. Barbora Krejčová

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Ing. Barbora Krejčová Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Ing. Barbora Krejčová Základní charakteristika CI - státní agentura, která poskytuje své služby bezplatně - řídicí orgán - Ministerstvo průmyslu a obchodu

Více

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 NUMERICKÉ SIMULACE ING. KATEŘINA

Více