Případová studie. Západočeská univerzita v Plzni

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Případová studie. Západočeská univerzita v Plzni"

Transkript

1 Případová studie Západočeská univerzita v Plzni Doc. Ing. Josef Průša, CSc. rektor tel.: fax: Doc. Ing. Jaromír Horák, CSc. prorektor pro výzkum a vývoj Doc. RNDr. František Ježek, CSc. prorektor pro strategii a rozvoj PhDr. Eva Pasáčková, CSc. prorektorka pro studijní a pedagogickou činnost Dr. Ing. Jan Rychlík prorektor pro informatiku Prof. Ing. Zdeněk Vostracký, DrSc., dr.h.c. prorektor Adresa: Univerzitní 8, Plzeň, tel.: , 1

2 Základní charakteristika a rozdělení na fakulty Západočeská univerzita v Plzni (dále jen ZČU) je největší vzdělávací a výzkumně vývojovou organizací Plzeňského kraje. Vznikla na základě zákona ČNR č. 314/97 Sb. ze dne 9. srpna 1991 sloučením Vysoké školy strojní a elektrotechnické a Pedagogické fakulty. V době svého vzniku ( ) měla pět fakult (Fakultu aplikovaných věd FAV, Fakultu ekonomickou FEK, Fakultu elektrotechnickou FEL, Fakultu pedagogickou FPE, Fakultu strojní FST) se 4200 studenty. K zákládajícím fakultám připojila v roce 1993 Fakultu právnickou FPR a v r Fakultu humanitních studií FHS. V současné době má ZČU 7 fakult se 60 katedrami a několika ústavy s cca studenty, kteří si mohou vybrat ze široké nabídky bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů. Regionální a celostátní význam Cílem ZČU je začlenění do evropského vzdělávacího a výzkumného prostoru. Vize univerzity je založena na partnerství, v němž zvláště významný je vztah k městu Plzeň a k Plzeňskému kraji. Pro tento region univerzita nejen nabízí širokou škálu studijních programů (z oblasti technických, přírodních a humanitních věd, přípravy učitelů, ekonomie a právo), ale ovlivňuje a bude stále významněji ovlivňovat transfer technologií a zprostředkovávat a podporovat účast regionu v mezinárodních projektech, a to zejména v oblasti sociální a celoživotního vzdělávání. I když se univerzita zaměřuje především na Plzeňský kraj, bude nadále otevřena studentům z celé ČR i ze zahraničí. Do roku 2010 vzroste počet studentů na Nabídka vzdělávacích příležitostí bude rozšířena dalším rozvojem distanční formy studia s využitím odpovídající infrastruktury (prvky e-learningu), čímž budou možnosti vzdělávání přístupné širšímu spektru občanů (střední generace, senioři a handicapovaní občané). Výzkumné aktivity se zaměří jak na výzkum základní, tak na aplikovaný a průmyslový. Jedním z důležitých cílů univerzity je vybudování mostu mezi evropským výzkumným prostorem a malými a středními firmami v regionu. Internacionalizace vzdělání a výzkumu bude podporována zvýšenou účastí univerzity v mezinárodních vzdělávacích a výzkumných projektech a důsledným uplatňováním zásad Boloňské deklarace. Rychlému rozvoji univerzity jako vědecké a vzdělávací instituce bude odpovídat výstavba kampusu a další infrastruktury včetně zajištění sociálních potřeb studentů a zaměstnanců. Strategická vize Vize ZČU byla zpracována v dlouhodobém záměru, který byl vytvořen v roce 1999 a je každoročně aktualizován. Součástí tohoto dokumentu jsou uznávané hodnoty a to: odbornost a univerzálnost, vzdělání a uplatnitelnost, inovativnost a konzervativnost, věda pro praxi, podpora podnikání jiných institucí, spolutvůrci harmonického rozvoje osobnosti a společnosti. Dále je charakterizováno poslání ZČU a to: zajistit příležitosti v přístupu ke vzdělání a svobodnému bádání, nabízet vzdělávací programy specifického i univerzitního charakteru, přispívající k sociálnímu zrání studentů (sledující humanitní hodnoty) realizovat akademické studijní programy tak, aby reagovaly na měnící se požadavky společnosti na základě aktuálních projektů, podporovat stálou výměnu vědomostí, myšlenek, informací, učitelů a studentů se světem, udržovat trvalé profesionální i společenské kontakty s absolventy ZČU 2

3 rozvíjet celoživotní vzdělání ve spolupráci s dalšími subjekty, podporovat vědeckou, humanitně-technickou inovaci ústící do konkrétních aplikací v každodenním životě, programovat a realizovat vzájemně výhodná a tvořivá partnerství s veřejným a soukromým sektorem národního a zahraničního hospodářství, sloužit jako hlavní vysokoškolská instituce pro vzdělání, výzkum a vývoj v západočeském regionu, přispívat k užší integraci ZČU s regionálním, národním, evropským a světovým společenstvím, připravovat mladé lidi na úspěšné a uspokojující kariéry, sloužit regionu a společnosti a podporovat podnikatelské aktivity. Vize Partnerstvím s univerzitou na cestě k úspěchu ve společnosti založené na znalostech a tvůrčím potenciálu. Kontakty ZČU spolupracuje s mnoha subjekty jak v ČR, tak v zahraničí. V rámci ČR se jedná o smluvně podloženou spolupráci s AV ČR, Asociací inovačního podnikání, grantovými agenturami, městem Plzeň, Plzeňským krajem, hospodářskou komorou, Regionální rozvojovou agenturou Plzeňského kraje, BIC Plzeň aj. V oblasti mezinárodních vztahů udržuje kontakt s mnoha univerzitami jednak ve výměně studentů, jednak při spolupráci ve výzkumu a vývoji. Významné jsou rovněž kontakty s podniky, a to jak s velkými (např. ŠKODA AUTO, ŠKODA Holding, ZČE, Matsushita atd.) tak s malými a středními podniky v regionu. FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD Univerzitní 22, Plzeň, děkan prof. Ing. Jiří Křen, CSc., Fakulta aplikovaných věd se zabývá přírodními a technickými vědami v široké škále jejich aplikací. Složení akademického sboru, rozsah doktorského studia a struktura finančních zdrojů odpovídá požadavkům na tzv. výzkumné fakulty. Nejméně 50% disponibilních prostředků fakulta získává z oblasti vědy, výzkumu a vývoje. V doktorských programech studuje nejméně 15% studentů fakulty. Vědecké a aplikační projekty řešené na fakultě jsou zaměřeny na následující oblasti: informační systémy a technologie, kybernetické systémy, komplexní mechanické a biomechanické systémy, fyziku plazmatu a plazmové technologie, spojité a diskrétní matematické struktury a na oblast geomatiky. Při řešení projektů je využito široké mezinárodní spolupráce, spolupráce s významnými národními institucemi a 3

4 s podnikatelskými subjekty. Pracovníci fakulty navázali úspěšné kontakty s více než 50 výzkumnými týmy a institucemi v Evropě, Americe a Asii. Nabídka studijních programů fakulty odpovídá Boloňské deklaraci, tj. studium je rozděleno na tři stupně: bakalářský (3 roky), magisterský (2 roky), doktorský (3 roky). V nabídce jsou čtyři studijní programy: Inženýrská informatika, Aplikované vědy a informatika (s dalším členěním na obory), Geomatika a Matematika. Absolventi nacházejí široké uplatnění v průmyslu, ve výzkumu a vývoji, v bankovnictví, ve státní správě, v malých a středních firmách zaměřených na náročné inženýrské činnosti, v nadnárodních korporacích působících v oblasti informačních technologií a telekomunikací apod. Poptávka po absolventech je vysoká. Fakulta nabízí studentům velmi dobré vybavení laboratoří, práci na reálných projektech v týmech mladých lidí a štědrý stipendijní systém. Katedry na FAV KMA - Katedra matematiky Vědecká činnost katedry je dlouhodobě zaměřena do oblastí: - základní výzkum v teorii diferenciálních rovnic, v kombinatorice a teorii grafů - rozvoj numerických metod pro řešení složitých matematických modelů - aplikace matematických metod v technice, ekonomii a přírodních vědách - aplikace geometrie a informatiky v technologiích, v geomatice (tj. v geodézii a kartografii) a v systémech GIS. KME - Katedra mechaniky Vědecko výzkumná činnost KME je zaměřena na následující oblasti: - modelování kmitání, seismická analýza komponent jaderných reaktorů, dynamika rotačních strojů a pohonových soustav - interakce plynu a soustavy poddajných těles u šroubových strojů - tuhostní a pevnostní analýza konstrukcí, mechanika poškozování, lomová mechanika a únava - modelování svalových tkání a tkáňových systémů, vývoj biomechanického modelu člověka pro potřeby rázových zkoušek, interakce tekutiny s poddajným tělesem s aplikací na močový trakt - experimentální modální analýza a analýza vibrací, statické a dynamické měření a vyhodnocování deformací a napětí s využitím tenzometrie, fotoelasticimetrie a metody Moire. KKY - Katedra kybernetiky Katedra kybernetiky je rozdělena na tři oddělení: - oddělení automatického řízení, - oddělení informačních a řídicích systémů, - oddělení teorie informace a umělé inteligence. Výzkumné zaměření prvního oddělení je směrováno zejména do oblasti teorie systémů, na optimální a adaptivní řízení, nelineární filtraci a samonastavující se průmyslové regulátory. Druhé oddělení se zabývá projektováním a realizací informačních a řídicích systémů, modelováním a simulací, řízením v reálném čase a operátorskou komunikací. Ve středu zájmu jsou aplikace CASE systémů, speciální softwarové prostředky a jejich integrace. Výzkumná činnost třetího oddělení je orientována na vývoj metod a klasifikačních algoritmů pro komunikaci člověk-stroj, na hlasově ovládané systémy, zpracování obrazu a expertní systémy. 4

5 KFY - Katedra fyziky Na katedře jsou řešeny úkoly zaměřené do pěti hlavních oblastí: - výzkum a vývoj nové generace tvrdých a supertvrdých nanokompozitních povlaků, - výzkum a vývoj plazmových systémů pro rychlé rozprašování materiálů, - výzkum v oblasti vrstev na bázi uhlíku a křemíku, - vytváření ochranných povlaků a modifikace povrchů v mikrovlnném plazmatu, - termomechanika ochrany materiálů před působením intenzivních zdrojů tepla. KIV - Katedra informatiky a výpočetní techniky V oblasti vědy a výzkumu jsou na katedře řešeny úkoly zaměřené do pěti hlavních oblastí: - distribuované výpočetní systémy, - informační a databázové systémy, - umělá inteligence a znalostní systémy, - počítačová grafika a vizualizace dat, - analýza ekonomických dat. FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ Sady Pětatřicátníků 14, Plzeň, od roku 2004 Univerzitní ul., děkan doc. Ing. Jiří Kotlan, CSc. Fakulta se zabývá ve své pedagogické a vědecké činnosti technickými vědami z oblasti elektrotechniky v široké škále jejich aplikací včetně vlivů na ekonomiku a životní prostředí. Od svého vzniku v r vychovala více než absolventů. Složení pedagogického sboru, úroveň doktorského studia a odborné výsledky fakulty ji zařazují mezi fakulty s velkým výzkumným potenciálem. Vědecké a aplikační projekty řešené na fakultě i pedagogická činnost jsou zaměřeny na následující oblasti: elektronické, telekomunikační a informační systémy, elektromechanické přeměny energie včetně jejich regulace a řízení, průmyslovou elektroniku, technologie a materiálové inženýrství, teoretickou a experimentální elektrotechniku, dopravní inženýrství, elektroenergetiku, komerční elektrotechniku a technickou ekologii. Při řešení projektů spolupracuje fakulta s prestižními tuzemskými i zahraničními institucemi. Studijní programy fakulty plně odpovídají standardům EU a dosažené vzdělání se uznává v celé EU. Od r se nabízejí dva studijní programy, Elektrotechnika a informatika a Aplikovaná elektrotechnika, ve třech stupních: bakalářském (3 roky), navazujícím magisterském (2 roky) a doktorském (3 roky). Fakulta má velmi dobře vybavené laboratoře a umožňuje svým studentům práci na výzkumných projektech a zahraniční studijní pobyty. Díky progresivnímu pojetí studia a flexibilitě učebních plánů nacházejí absolventi široké uplatnění v průmyslu, ve výzkumu a vývoji, v malých a středních firmách i mezinárodních společnostech. Katedry na FEL KES - Katedra elektrických strojů Teorie a stavba elektrických strojů a přístrojů, matematické modelování, měření elektrických strojů a přístrojů. Laboratoř s grafickými systémy pro konstrukci elektrických strojů. Perspektivní směry v silnoproudé elektrotechnice. 5

6 KAE - Katedra aplikované elektroniky Návrh analogových a číslicových systémů s pomocí počítačů. Vývoj zařízení s vysokou spolehlivostí a zabudovanou diagnostikou pro průmysl a dopravu. Návrh a realizace doplňků k mikropočítačům, speciálních karet apod. Vývoj zařízení s jednočipovými mikropočítači. Programování v asembleru a C, vývoj aplikačních programů. Realizace systémů umělé inteligence, jako jsou neuronové sítě. Impulsní napájecí zdroje. Číslicové zpracování signálů. Vývoj elektronického zařízení pro medicínu. Hardware a software průmyslových řídících a informačních systémů. Vývoj speciálních měřících systémů s velmi malým příkonem. Problematika elektromagnetické kompatibility elektronických řídících a zabezpečovacích systémů v průmyslu a železniční dopravě. Výzkum testovacích metod a prostředků výpočetní techniky pro prokazování bezpečnosti železničních zabezpečovacích systémů. Vývoj řídících systémů pro průmysl a telekomunikace. Zpracování a přenos dat, audio signálů a video signálů. Mobilní radiokomunikační systémy. KET - Katedra technologických, měřicích a průmyslových systémů Výzkumná činnost je zaměřena na rozvoj poznání fyzikálních a fyzikálně chemických jevů v interakcích s technologickými a provozními vlivy, na využití nových technologií a fyzikálních principů v elektrotechnice a elektronice, vývoj a výzkum spolehlivosti elektronických materiálů, součástek a funkčních celků, návrhy a užití elektronických měřicích přístrojů a systémů, teorie plánování experimentů a jejich uplatnění v praxi, prostředky pro sběr a hromadné zpracování dat. Laboratoře katedry jsou součástí fakultní akreditované zkušební Elektrotechnické laboratoře, která provádí široké spektrum elektrických, mechanických a tepelných zkoušek a měření elektromagnetické kompatibility, emisí a imisí hluku a chvění na zakázky. KVE - Katedra výkonové elektroniky a regulační techniky Elektrické pohony, výkonová elektronika, elektromagnetická kompatibilita, pohony robotů. KEE - Katedra elektroenergetiky Elektrotepelné technologie v technice životního prostředí. Protikorozní ochrana potrubních systémů a energetických zařízení. Koncepce a návrh digitálních ochran v elektrizační soustavě. Technika VN - částečné výboje a lokalizace jejich zdrojů. Výboje v SF6 a jeho směsích. EMC - odolnost proti impulsivnímu elektromagnetickému rušení. Elektromagnetické rušení do 30 Mhz a jeho eliminace. Modelování prvků elektrizační soustavy. Stanovení parametrů distribučních sítí. Vlivy elektrizační soustavy na sdělovací vedení a potrubní systémy. KTE - Katedra teoretické elektrotechniky V rámci vědecko-výzkumné činnosti jsou na katedře rozvíjeny moderní metody a algoritmy analýzy makroskopických elektromagnetických polí se zřetelem na numerické řešení. Dalšími oblastmi výzkumu jsou metody analýzy a syntézy elektrických obvodů. V poslední době je řada prací věnována řešení sdružených úloh. Na katedře se provádí poradenská činnost pro pracovníky z praxe pro práci s profesionálními programy anglické firmy Vector Fields. FAKULTA EKONOMICKÁ Husova 11, Plzeň, Hradební 22, Cheb, děkan Ing. et Ing. Miloš Nový, Fakulta ekonomická patří k zakládajícím fakultám ZČU v Plzni. Poskytuje vzdělání na bakalářském a magisterském stupni. 6

7 Dva bakalářské studijní programy - Hospodářská politika a správa a Ekonomika a management - připravují odborníky především pro střední stupeň řízení, pro samostatné podnikání, pro výkon funkcí v orgánech a institucích celé soustavy veřejného sektoru a státní správy. Kromě všeobecného základu v ekonomických odborných předmětech student absolvuje jazykovou přípravu pro ekonomickou praxi, získá základní poznatky z psychologie, sociologie, komunikace, týmové práce a vedení lidí. Ve studijním programu Ekonomika a management si studenti mohou vybrat jedno z následujících čtyř zaměření: Podnikání a management, Podnikové finance, Obchod a služby, Management cestovního ruchu, hotelnictví a lázeňství. Některá zaměření tohoto programu a program Hospodářská politika a správa lze studovat formou kombinovaného studia s prvky distančního vzdělávání. Na magisterském stupni lze studovat program Ekonomika a management, který připravuje studenty pro zastávání odpovědných řídících funkcí ve vyšších strukturách podniku. Po absolvování společného základu si studenti v rámci kreditního systému dotvářejí svoji odbornou profilaci v zaměřeních: Podniková ekonomika, Management podniku, Ekonomicko-statistická analýza. Fakulta je zapojena do regionálních i mezinárodních projektů. Řada studentů absolvuje část svého studia v cizině v rámci programu Erasmus. Fakulta disponuje kvalitním zázemím v oblasti informačních a komunikačních technologií. Prosazuje komunikační technologie do inovačních aktivit svých kateder a pro podporu kombinované formy studia. Katedry na FEK KMO - Katedra marketingu, obchodu a služeb Výzkumná činnost katedry je orientovaná na rozpracování marketingových aplikací, šetření chování zákazníků na spotřebitelském trhu, projekty cestovního ruchu a teorii managementu, uplatnění marketingu v neziskové sféře (školství, zdravotnictví) a ve sportu. Katedra spolupracuje s výrobními i obchodními (retailingovými) firmami, s cestovními kancelářemi, lázeňskými domy (firmami), obecními úřady, pro které zpracovává projekty, realizuje přednáškovou činnost, účast studentů na činnosti firem při přípravě bakalářských a diplomových prací. KIP - Katedra inovací a projektů Katedra garantuje zaměření Strategické řízení podniku a vede studenty magisterského studia k diplomové práci z tohoto zaměření. Katedra zajišťuje výuku těchto hlavních předmětů na FEK: Strategický management, Projektový management, Řízení podnikatelských projektů, Integrovaný management inovací, Společnost věda a technologie. Pro FEK a další fakulty ZČU to jsou předměty: Základy podnikání, Tvořivost - teorie a praxe. Vědeckovýzkumná činnost katedry spočívá v řešení výzkumného záměru MŠMT ve spolupráci s Katedrou konstruování strojů na Fakultě strojní, projektu z Fondu rozvoje vysokých škol, projektu Grantové agentury ČR a projektu z programu Leonardo da Vinci. KSO - Katedra statistiky a operačního výzkumu Výuka ekonomické a matematické statistiky, operačního výzkumu a příbuzných předmětů. Aplikovaný výzkum v těchto oblastech. KEF - Katedra ekonomie a financí Katedru tvoří dvě oddělení - oddělení ekonomie a oddělení financí. Katedra zajišťuje výuku mikroekonomie, makroekonomie, veřejných financí, podnikových financí, bankovnictví a bankovních produktů, mezinárodních financí, světové ekonomiky včetně problematiky Evropské unie, finančního řízení podniku, pojišťovnictví a kapitálových trhů. Uvedené 7

8 předměty se vyučují v základních kurzech i v kurzech pro pokročilé. V rámci bakalářského studia katedra zajišťuje specializaci studentů ekonomické fakulty v oblasti financí. Výuka katedry ekonomie a financí je určena nejen pro studenty ekonomické fakulty, ale i pro studenty ostatních fakult ZČU. Pro studenty neekonomických fakult ZČU je také určen studijní program certifikátového studia "Ekonomické předměty". KEU - Katedra ekonomie podniku a účetnictví Vědeckovýzkumná činnost katedry se zaměřuje na malé a střední podniky (zakládání, krizové situace a jejich řešení, marketing a management malých podniků, monitoring malého a středního podnikání v ČR a v zemích EU, význam malého a středního podnikání pro regionální rozvoj). CECEV - Centrum celoživotního vzdělávání Organizování a zajišťování kurzů celoživotního vzdělávání, především distančního vzdělávání. Kurzy bloků předmětů studijních programů podniková ekonomika a management a veřejná ekonomika, kurzy jednotlivých ekonomických disciplin, kurzy matematiky, kurzy jazykové atd. KPR - Katedra psychologie a sociologie řízení Přednášky zaměřené na psychologii práce a řízení, na ekonomickou psychologii a sociologii. Publikační činnost, mezinárodní spolupráce s institucemi a s univerzitami. Výzkum sociálněpsychologický a environmentální. SVVR - Středisko pro výzkum regionálního rozvoje FAKULTA STROJNÍ Univerzitní 22, Plzeň, děkan doc. Ing. Jan Horejc, Ph.D., Fakulta strojní poskytuje už více než 50 let kvalitní technické vzdělání. Strukturovaný model studia je v plném souladu s Boloňskou deklarací. Nabízí tříleté bakalářské studium, a to buď jako profesně orientované (v nabídce je celkem 9 zaměření), určené převážně pro následující přechod do praxe, nebo jako univerzitní, po jehož absolvování je možno studovat a získat titul "inženýr"ve dvouletém navazujícím magisterském studiu v jednom ze 6 nabízených oborů. Nejlepší absolventi pak mohou pokračovat ve tříletém doktorském studijním programu. Studium lze absolvovat jak v prezenční, tak i v tzv. kombinované formě s prvky distančního vzdělávání. Část svého studia mohou aktivní a jazykově dobře vybavení studenti absolvovat i na zahraničních univerzitách. Zároveň se fakulta připravuje na rozšíření nabídky o studium v tzv. paralelních (anglicky vyučovaných) programech. To vše spolu se vstřícným přístupem pedagogických pracovníků vytváří předpoklady pro úspěšné studium a bezproblémové uplatnění dnes vysoce vyhledávaných absolventů v širokém spektru jak strojírenských, tak i jiných podniků a organizací. Fakulta vyvíjí i svoji vědeckovýzkumnou činnost a vedle spolupráce s partnerskými vysokými školami v ČR i v zahraničí spolupracuje i s průmyslovými podniky a výzkumnými institucemi, a to jak v oblasti podnikového vzdělávání, tak i při řešení společných projektů. V rámci své doplňkové činnosti nabízí mj. pomoc malým a středním podnikům, zejména v jejich počátečním rozvoji. Přitom se zaměřuje jak na tradiční strojírenské obory, tak 8

9 na osvojení a zvládnutí nových zařízení, technologií, materiálů a postupů charakteristických pro technický rozvoj ve 21. století. Katedry na FST KPV Katedra průmyslového inženýrství a managementu Analýza, modelování a optimalizace podnikových procesů (využití SW ARIS); zdokonalování metodiky projektování inovací výrobních systémů; analýza, návrh a implementace podnikových informačních a manažerských (EIS) systémů; konzultace při zpracování informační strategie podniku; aplikace počítačové simulace v průmyslu; logistika výrobních a předvýrobních procesů a systémů ve strojírenském podniku; logistický audit, trajektorie úspěchu a návrhy revitalizačních opatření společnosti; marketingový výzkum a strategie; management průmyslového podniku; racionalizace uspořádání a řízení strojírenské výroby a její přípravy; projektování a optimalizace organizačních struktur; controlling; finanční a manažerské účetnictví; daňový systém v ČR; finanční analýza; plánování a ověřování logistických operací; využití multimédií pro podporu vzdělávacích aktivit; metodika tvorby 2D a 3D animace pro výstupy ze simulačních modelů; authoring. KKE Katedra energetických strojů a zařízení Výuka mechaniky tekutin a termomechaniky, sdílení tepla. Chlazení, kompresory a čerpadla. Komplexní problematika parních a plynových turbin pro klasické i jaderné elektrárny, turbiny pro paroplynové oběhy, alternativní energetika. Výpočtová a konstrukční problematika jaderných reaktorů. Regulace a automatizace energetických zařízení. Projektování energetických zařízení, způsoby likvidace a využití odpadů. Výzkumná činnost - teoretické i experimentální práce v oboru interakce tekutiny s pružně uloženým tuhým tělesem, termofyzikální vlastnosti tekutin, tepelné sítě, zlepšování průtočné části turbin, vnitroreaktorová měření, diagnostika reaktorů. KMM- Katedra materiálu a strojírenské metalurgie Výuka oborů materiálové inženýrství a strojírenské metalurgie, výzkum simulace technologických procesů, problematiky povrchového inženýrství, transformace v ocelích a neželezných slitinách, vlastnosti keramiky, plastů. KTO Katedra technologie obrábění Technologická příprava výroby: projektování výrobních procesů a systémů, automatizovaná tvorba výrobních postupů včetně stanovení času, počítačová podpora kapacitních výpočtů, kreslení dispozičních řešení pomocí počítače. Programování NC strojů: konzultační činnost a kurzy programování v jazyce KAVOPROG, AlphaCAM, CIMATRON a CATIA, sestavení postprocesorů pro systémy CI?MATRON, KOVOPROG, CATIA, tvorba NC programů pro obrábění tvarově složitých součástí v 2D až 5D. Obrábění a nářadí pro obrábění: optimalizace řezného procesu i v oblasti HSC, konstrukční návrhy nástrojů a přípravků, obrábění rotačních a nerotačních součástí. Technologie montáže: návrhy a optimalizace montážních systémů. Metrologie a řízení jakosti: poradenství, metrologické služby, vývoj meřících metod, měření délek na 3D souřadnicové měřicí technice, přejímky strojů a strojních zařízení, expertizy. 9

10 KKS Katedra konstruování strojů Výuka, výzkum a rozvoj konstruování částí, komponent a mechanismů strojů, obráběcích a tvářecích strojů včetně jejich manipulačních zařízení, univerzálních technických zařízení a silničních a kolejových vozidel. Pro optimální plnění těchto úkolů je katedra rozdělena do tří oddělení: - části strojů a zařízení, design - výrobní stroje a zařízení, experimentální techniky - dopravní a manipulační technika. Tato oddělení zajišťují následující odborné oblasti: Základy strojního inženýrství a konstruování; Systematika konstruování včetně teorie technických systémů; Počítačová podpora konstruování (CAD) a vědeckotechnických výpočtů (CAE); Zajišťování jakosti a integrované navrhování výrobků; Konstruování z hled.vlastností výrobků se zaměř. na výr.náklady a konstr. z nekonvenčních materiálů; Obecné a vybrané speciální strojní části; Obráběcí a tvářecí technika; Dopravní a manipulační technika; Tekutinové mechanismy a tribotechnika; Mechatronika, testování a diagnostika. NTC NOVÉ TECHNOLOGIE VÝZKUMNÉ CENTRUM Prof. Ing. Josef Rosenberg, DrSc, Prof. RNDr. Jaroslav Fiala, CSc., RNDr. Petr Martinec, Výzkumné centrum je zaměřeno na cíleně orientovaný a aplikovaný výzkum v perspektivních oblastech a technologiích. Centrum se skládá ze šesti oborů, které vzájemně spolupracují. Jedná se o obory: - Modelování deformačních a dynamických procesů MDP - Modelování a experimentální měření interakcí v elektrických a mechanických systémech MIS - Modelování biomechanických systémů a procesů MBS - Termomechanika technologických procesů TTP - Informační a elektronické technologie IET - Materiál a jeho degradace MAD UMS ÚSTAV MEZIOBOROVÝCH STUDIÍ ředitel Doc. Dr. RNDr. Miroslav Holeček, Ústav mezioborových studií (ÚMS) je v současné době pracoviště s celouniverzitní působností a jeho záměrem je stát se vysokoškolským ústavem. ÚMS je zaměřen zejména na oblasti lidského poznání, ve kterých se stýkají nebo překrývají různé vědní disciplíny. Spojení poznatků z různých oborů umožňuje nalézat nové, často překvapivé vztahy a souvislosti. Významným úkolem ÚMS je vědecko-výzkumná činnost, zaměřená především na modelování živých a neživých systémů, chemii a povrchové inženýrství. Společně s řešením těchto výzkumných úkolů ÚMS vyučuje v celé řadě specializačních předmětů a je základnou pro výchovu doktorandů a vědeckých pracovníků. SPOLUPRÁCE S PRŮMYSLEM Pracoviště ZČU jsou zapojena do řady národních i mezinárodních projektů základního i aplikovaného výzkumu a vývoje. ZČU a její pracoviště se reprezentují na webových stránkách Nabídka VaV kapacit je shrnuta v databázi ZČU váš partner, která byla zpracována v r V rámci projektu U-SMA Innovation programu Leonardo da Vinci 10

11 a je jednotlivými pracovišti aktualizována podle potřeby (viz http.//rko.zcu.cz/leon), Své webové stránky a databáze nabídek mají všechna pracoviště ZČU. Spolupráce s průmyslem je součástí strategického plánu univerzity. V rámci tohoto dokumentu jsou řešeny konkrétní projekty zaměřené na vytváření řetězce tvůrčí činnosti a praxe. Jedná se o následující aktivity: 1) Řetězec tvůrčí činnost a praxe. Vytvoření řetězce VaV a jeho komercializace poslání: Využitím řetězců zvýšit příjmy z VaV činností; ZČU je hlavním koordinátorem projektů cíl: Nalezení vhodných partnerů pro řešení projektů VaV. indikátory dosažení cíle: Zmapování potenciálních partnerů pro řešení komplexních projektů VaV. Vytvoření modelů spolupráce (financování, smluvní zajištění). Růst počtu vyřešených zakázek 2) Zajištění kvality výkonu VaV řetězce poslání: Uznáním kvality VaV činnosti být vyhledávaným partnerem průmyslové a veřejno-právní oblasti v rámci regionu, ČR a EU. cíl: Zvýšení kvality výzkumné a vývojové činnosti ZČU na evropský standard. indikátory dosažení cíle: Jsou posíleny a podporovány týmy, které již mají renomé. Je ustaven systém podpor pro tvorbu nově vznikajících týmů se zaměřením na interdisciplinární charakter VaV. Narůstá počet zakázek ve VaV činnosti, kdy ZČU je leadrem řešitelských týmů. Vytvoření konzultačního centra pro region. 3) Vytvoření systémů transferu know-how poslání: Rozvoj tvůrčího výkonu ve výzkumné a vývojové činnosti všech fakult ZČU a vytvoření systému komercializace této činnosti. cíl: Zajistit dostatečný prodej aplikací VaV činností tak, aby získané prostředky mohly být použity pro další rozvoj ZČU (příjmy zaměstnanců, experimentální základna, info-technologie). indikátory dosažení cíle: Vytvořena a soustavně inovována nabídka činností ZČU a sledována databáze potřeb okolí. Existuje a rozvíjí se systém poradenství v oblasti ochrany intelektuálního vlastnictví. Roste počet patentových přihlášek a je realizován prodej licencí know-how. Roste podíl prostředků získávaných z VaV činností ZČU. Jsou vyhledávány příležitosti pro vznik spin-off firem; je realizována benchmarketingová studie o možnostech rozvoje v perspektivních oblastech první dekády třetího tisíciletí. Důležitým mezníkem pro rozvoj spolupráce mezi malými a středními podniky bylo získání a řešení projektu EU Leonardo do Vinci Návrh modelu spolupráce univerzity a MSP v inovačním podnikání. Cílem tohoto projektu byl přenos zkušeností a know-how zahraničních partnerů (Velká Británie a Francie) do podmínek ČR a jejich další rozvinutí. V rámci tohoto projektu byly vytvořen následující metodické pomůcky: - dotazník a manuál pro ohodnocení inovačního potenciálu firmy - dotazník k vyhodnocení připravenosti univerzity ke spolupráci s inovačními MSP - tréninkové moduly - podnikatelský plán pro technologicky zaměřené MSP - databáze nabídka VaV potenciálu ZČU Na projektu spolupracovali ZČU v Plzni, BIC Plzeň, VÚHU Most, Elis Plzeň, Atmos Chrást, Unit Plus Plzeň, VVV Most a zahraniční partneři. Výstupem byly konkrétní inovační projekty: Elis Plzeň VVV Most modernizace průtokoměrů nové technologie čištění dopravních pásů přenosná vulkanizační jednotka 11

12 Atmos Chrást Unit Plus Plzeň nová řada šroubových kompresorů podúrovňové NC soustružnické pracoviště Příklady řešených projektů: Energetika matematické modely proudění, konstrukce turbín aj. energetických strojů a zařízení, Výpočetní modely strojního zařízení (pevnostní výpočty, návrhy strojních součástí aj.), Zpracování modelů řízení Analýzy materiálů zkoušky materiálů a strojních součástí, odlitků apod. (pevnost, pružnost, lom atd.). Elektrotechnické služby výpočty venkovních a jiných vedení. Vibrodiagnostika součásti a zařízení v energetice (dopady na použitelnost a životnost materiálů a součástí). Technická pomoc konstrukční práce ve strojírenství, pomoc s montážními pracemi. Aplikace softwarového vybavení analýzy hlasu, hlasové ovládání PC, zařízení atd. Hlavní projekty (mimo technické obory) analýzy a zpracování koncepcí rozvoje měst, oblastí a regionů, sociologické analýzy atd. Účast v programech MPO Spolupráce univerzity s průmyslem se úspěšně rozvíjí v rámci programů vyhlašovaných Ministerstvem průmyslu a obchodu. V současné době se jedná o 13 projektů v rámci programů Konsorcia, Pokrok, Progres a Tandem SEZNAM HLAVNÍCH SPOLUPRACUJÍCÍCH FIREM V POSLEDNÍCH LETECH Největší partneři co do finančního objemu zakázek Škoda Auto, a.s. Mladá Boleslav ČEZ, a.s. Praha Západočeská energetika, Plzeň Škoda Energo, a.s., Plzeň Škoda Praha, a.s., Praha Slovenské elektrárne, a.s., Bratislava SR Framatome ANP, Gmbh, Erlangen, SRN Škoda JS, a.s. Plzeň Škoda Steel, Plzeň ČEPS, a.s., Praha Strojírny Poldi Kladno, s.r.o., Kladno Trvalá spolupráce s malými a středně velkými firmami HOB Cer TEc, s.r.o., Horní Bříza HP Pelzer k.s., Plzeň BRUSH SEM, s.r.o., Plzeň GES Elektronics, a.s., Plzeň ATE s.r.o., Cheb ISCAR ČR, s.r.o., Plzeň 12

13 COMTES FHT s.r.o., Plzeň NOBY sdružení, Plzeň Preciosa, a.s., Jablonec nad Nisou Witte s.r.o., Nejdek u Karlových Varů Atmos Chrást Elis Plzeň Unit Plus Plzeň Marketingová aktivita směrem k průmyslu ZČU využívá k aktivnímu marketingu konference a semináře, např.: - MOPP Modelování a optimalizace podnikových procesů, každoročně v lednu - Interdisciplinární semináře pořádané Ústavem mezioborových studií a cykly přednášek na dané téma - Mezinárodní konference počítačové grafiky, každoročně v únoru - Odborné konference za účastí zástupců průmyslu Ve vědecké radě jsou zastoupeni představitelé průmyslu a naopak, ZČU je zastoupena v řadě asociací, řídících výborech projektů, redakčních radách časopisů apod., v souvislosti s tématem této analýzy uveďme např. - Asociace inovačního podnikání ČR - Rada pro výzkum a vývoj vlády ČR - Pracovní skupiny pro přípravu Národní politiky vědy a výzkumu a Národní strategie výzkumu - GA ČR - Rada programu LN (Výzkumná centra) - Hodnotící komise Výzkumné záměry - MPO rada programu PARK - EAIE (European Association for International Education) - SEFI (European Society for Engineering Education) V rámci regionu ZČU udržuje a rozvíjí kontakty s Hospodářskou komorou, Plzeňským sdružením pro jakost, RRA, BIC, RPIC, orgány města Plzně a Plzeňského kraje. ZČU spolupracuje již několik let s českou agenturou pro zahraniční investice Czechinvest. Jedná se např. o hodnocení projektu v Rámcovém programu pro podporu vzniku a rozšíření technologických center, analýza současného stavu a posouzení přínosů a možnosti rozvoje spolupráce VŠ a průmyslu, přijímání potenciálních investorů na univerzitě atd. Mezi aktivity spíše pasivní z hlediska uživatele (musí pro jejich vyhledání a využití vynaložit určitou námahu) patří např. - Internetové stránky - Univerzitní noviny - Zapojení do sítí, např. EURQUELL - Propagační materiály SWOT analýza ZČU S Silné stránky Odborně zdatné týmy, které mají zkušenosti z národních i mezinárodních projektů. Unikátní zařízení. Přístup k informačním databázím. Vysokorychlostní připojení na Internet. Vynikající jednotlivci a malé týmy. Úspěšné zapojování mladých pracovníků do VaV činnosti některých pracovišť. Rozšiřuje se zapojování do programů EU. Existují kontakty s průmyslem. 13

14 Dobrá spolupráce s dalšími VaV pracovišti. Zapojení v národních a mezinárodních sítích. Rostoucí mobilita studentů i učitelů. W Slabé stránky Neexistuje pracoviště pro podporu transferu technologií. Nedostatek prostředků na spolufinancování projektů, které ho vyžadují. Prakticky neexistující aktivní marketing VaV. Věková struktura. Nedostatečná znalost reálných potřeb VaV činností v regionu. Slabé know-how v ochraně duševního vlastnictví. Slabé kontakty s bankami, rizikovým kapitálem. O - Příležitosti Vyšší konkurenční tlak způsobený vstupem do EU, vyvolá: - zvýšenou potřebu inovací s využitím výsledků VaV, - zvýšenou potřebu celoživotního vzdělávání. Získáním přístupu ke strukturálním a dalším fondům EU. Zlepšení marketingu VaV, osvěta. Po nasycení zájmu o netechnické obory větší zájem o studium technických oborů Existence průmyslové zóny, inkubátoru BIC a technologického centra vytváří prostředí pro vznik nových firem i příchod zahraničních investorů. Sdružování zdrojů pro VaV. Lepší zasíťování s partnery (průmysl, VaV, vláda). Mladí lidé jako hybatelé změn. Větší interdisciplinarita VaV. T - Hrozby Pokračující podfinancování VŠ, zhoršování věkové struktury akademických pracovníků, únik mozků. Nedostatek fondů na financování spoluúčasti v projektech. Převis nabídky VaV nad poptávkou. Klesající počet zájemců o studium technických oborů. Časté a nesystematické změny systému účelového financování VaV. Tříštění účelových prostředků na velký počet malých projektů, které nepřináší významné inovace. Odklon veřejnosti od vědy a technologií, příklon k pseudovědě. NÁVRHY NA OPATŘENÍ VaV organizace a pracoviště: 1. Zlepšit marketing VaV: - Analyzovat poptávku po VaV kapacitách, pružně přizpůsobovat nabídku včetně otvírání nových směrů výzkumu (tah trhem). - Hledat příležitosti uplatnění výsledků VaV (tlak výzkumu). 2. Rozvíjet interdisciplinaritu ve výuce i VaV. 3. Zavádět a zdokonalovat motivační systém ve VaV. 4. Zdokonalit management VaV a transferu technologií. 14

15 5. Implementovat systém ochrany duševního vlastnictví, který by pokrýval jak průmyslové aplikace, tak akademické hodnocení (patentovat či publikovat?). Průmysl 1. Posílit strategické myšlení v delším časovém horizontu. 2. Uvědomit si význam informací a znalostí pro udržení a zvýšení konkurenceschopnosti podniků. 3. Vyvíjet tlak na organizace VaV, aby se zabývaly problémy důležitými pro podniky. 4. Vyčlenit vlastní zdroje a získávat externí zdroje (stát, region, EU, rizikový kapitál) pro inovace a technologický rozvoj. 5. Analýza v mnoha případech ukazuje převis nabídky VaV nad poptávkou průmyslu, za důležité považujeme zvýšit absorpční schopnest MSP, přičemž by bylo možné využít zahraničních zkušeností. Školy 1. Modernizovat obsah studia na všech stupních škol a jeho přizpůsobení potřebám inovačního průmyslu. 2. Podněcovat zájem o studium technických oborů a interdisciplinární studia. 3. Rozšířit výuku klíčových dovedností (komunikace, týmová práce, kreativita, rozhodování, řešení konfliktů). 4. Otevřít prostor pro inovativní výuku, vytvářet příležitosti pro absolventy a doktorandy. 5. Změnit nepříznivou věkovou strukturu pracovníků VŠ. Koordinační aktivity všech partnerů 1. Vytvářet a zapojovat se do regionálních i nadregionálních clusterů (např. automobilový průmysl, mechatronika atd.) 2. Posílit mobilitu VaV pracovníků, snížit bariéry pro vstup pracovníků z průmyslu do akademické sféry a naopak. 3. Popularizovat VaV, snažit se o získání a udržení mladé generace, posilovat zájem o technické obory. Zpracovávat a šířit případové studie, např. jako součást výstupů konkrétních projektů. 4. Větší zodpovědnost podniků za získání a výchovu absolventů, spolupráce se státní správou (výuka malého počtu studentů ve specializovaných oborech), pomoc při personálním a materiálním zabezpečení výuky. 5. Aktualizovat analýzy provedené v rámci různých projektů, hledat mezi nimi styčné body, využívat jich pro konkrétní návrhy opatření, projektů a zajišťovat potřebné zdroje. 15

16 Rozhovor s prof. Ing. Josefem Rosenbergem, DrSc., ředitelem výzkumného centra Nové technologie (NTC) o spolupráci výzkumného centra a průmyslu. Otázka: Jakým způsobem spolupráce začala a jak funguje? Odpověď: Centrum vzniklo v rámci projektu Výzkumná centra vyhlášeného MŠMT v roce 1999 a jeho spoluzakladateli se staly čtyři významné firmy ŠKODA JS a.s., ZČE a.s., ČEZ a.s. a Matsushita Television. S těmito firmami byla rozvinuta významná spolupráce formou řady úspěšně dokončených či v současné době řešených projektů. Centrum, které je aplikačního typu, nalezlo celou řadu zákazníků mezi dalšími podniky a to jek velkými (např. ŠKODA AUTO, a.s. či ŠKODA Plzeň), tak malými a středními. Jsme nesmírně rádi, že se nám podařilo se prosadit v silné konkurenci dalších výzkumných institucí a to i v zahraničí, kde centrum spolupracuje např. s francouzskou firmou ESI Group a výzkumem firmy Volkswagen. Uplatnilo se rovněž i v projektech 6. rámcového programu EU. Jistě je to i proto, že se snažíme cílevědomě budovat své klíčové kompetence materiálový výzkum zejména v oblasti moderních materiálů a počítačové modelování silně nelineárních úloh podpořené experimentální verifikací se silným zázemím dalších kompetencí jako je např. CFD atd. Zdůraznit bych chtěl především to, že našim velkým posláním je právě práce pro malé a střední podniky, kterým chceme pomáhat ve zvýšení konkurence schopnosti cestou inovací jejich výrobků na bázi nových technologií. Otázka: Jaké jsou výhody pro školu a jaké pro podnik? Odpověď: Spolupráce s velkými firmami je pro ně výhodná proto, že v centru nachází kvalitní výzkumnou kapacitu v oborech, které jsou již uvedenými hlavními kompetencemi centra, přičemž centrum vzhledem k dalšímu zázemí je schopno převzít řešení komplexních problémů. Pro malé a střední firmy, které vlastní výzkum nemají a ani si jej nemohou dovolit, představuje spolupráce s centrem nejefektivnější cestu jak efektivně inovovat své výrobky. Pro univerzitu je pak tato spolupráce základem toho, aby výuka byla moderní a spjatá se současnou praxí. Dává studentů včetně studentů doktorského studia možnost pracovat na reálných problémech a připravovat se tak na úspěšnou kariéru. A samozřejmě nezanedbatelný je i přínos ekonomický pro obecně podfinancované univerzity. Otázka: Co byste doporučili podniku, který má zájem o užší spolupráci s vysokou školou? Odpověď: Kontaktovat nás a společně s námi problém formulovat. Otázka: Vidíte někde nějaké překážky vzájemné spolupráce? Odpověď: Vynechám-li kapacitní možnosti centra (doplňované event. pro konkrétní problémy pracovníky fakult) je to právě obtíž jasně formulovat problém, což je nutný předpoklad jeho úspěšného řešení. Na to není často v podniku čas a někdy na zábranu je i odlišný pohled. Proto je spolupráce již při formulaci zakázky tak důležitá. Pak se vytvoří i vzájemná důvěra, která je rovněž nutnou podmínkou úspěchu. Otázka: Co by měl udělat stát proto, aby se spolupráce ještě zlepšila? Odpověď: Stát by měl zavést způsob vyhodnocování činnosti center obvyklý ve státech EU, kdy se hodnotí potvrzený finanční efekt aplikovaného výzkumu. Publikační aktivita aplikačních center je jistě nutná, avšak nemůže být jako kriterium jejich úspěšnosti přeceňována. 16

17 INFORMAČNÍ ZDROJE [1] Holec P.: Spolupráce vysoké školy s okolním prostředím, ÚVVŠ, Praha 1999 [2] Národní politika VaV, Národní strategie výzkumu viz [6], [3] CORDIS informační server rámcových programů pro VaV, [4] MŠMT [5] Rada pro výzkum a vývoj [6] TC AV ČR [7] ZČU [8] RKO ZČ [9] U-SME Innovation 17

18 Ukázky diplomových prací studentů ZČU a prací řešených v rámci výzkumných a vývojových projektů 18

19 Návrh třístopého silničního vozidla Cílem této diplomové práce byl návrh rozvodovky s diferenciálem pro funkční prototyp třístopého vozidla sportovního charakteru. Při jejím zpracování bylo omezení určitými parametry. Právě změny v uložení komponentů rozvodovky vůči pohonnému agregátu přinesly některé konstrukční těžkosti, ke kterým bylo nutné mít komplexnější náhled na problematiku. Kontakt: Katedra konstruování strojů Fakulta strojní, Západočeská univerzita v Plzni Univerzitní 8, Plzeň, tel.:

20 Řízení záchranného člunu s aerodynamickým pohonem Základní požadavky: Zpracování 3D modelu prototypu záchranného člunu PULSAR 445 vybaveného rámem pro instalaci pohonu. Řízení člunu předpokládá natáčení vektoru tahu aerodynamického pohonu. Diplomová práce obsahuje řešení konstrukčního návrhu prototypu nafukovacího záchranného člunu, který místo obvyklého hydrodynamického pohonu využívá pohon aerodynamický schopný nasazení při povodních, nosného rámu pro instalaci pohonu s pevnostními a deformačními výpočty a návrh způsobu řízení člunu řešeného natáčením vektoru tahu aerodynamického pohonu. V druhé řadě je řešena bezpečnost přepravy osob, chování člunu na vodní hladině a možnost transportu člunu. Práce byla řešena v rámci grantu poskytnutého Grantovou agenturou České republiky s názvem Stavba prototypu záchranného člunu s aerodynamickým pohonem, registrační číslo grantu 101/03/Z012. Autor: Ing. Petr Houska Kontakt: Katedra konstruování strojů Fakulta strojní, Západočeská univerzita v Plzni Univerzitní 8, Plzeň, tel.:

Vysoké učení technické v Brně

Vysoké učení technické v Brně Vysoké učení technické v Brně Vysoké učení technické v Brně Počet studentů v bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech 1 28 % bakal. progr. 2 52 % magister. progr. 3 9 % magister.

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké, výzkumné a vývojové a další tvůrčí činnosti VŠCHT Praha na období 2006-2010 www.vscht.cz

Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké, výzkumné a vývojové a další tvůrčí činnosti VŠCHT Praha na období 2006-2010 www.vscht.cz Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké, výzkumné a vývojové a další tvůrčí činnosti VŠCHT Praha na období 2006-2010 www.vscht.cz Předkládá prof. Ing. Vlastimil Růžička, CSc. Schváleno Akademickým senátem

Více

Inovační region budoucnosti. Moravskoslezský kraj

Inovační region budoucnosti. Moravskoslezský kraj Inovační region budoucnosti Moravskoslezský kraj Vážení čtenáři,... Nyní se Vám dostává do rukou publikace, první svého druhu, věnovaná inovacím, kterou vydává Moravskoslezský kraj. Tato publikace je určena

Více

Profesní nároky sektorů a odvětví - šetření vědecko-technických parků v České republice. Mgr. Robert Sukup

Profesní nároky sektorů a odvětví - šetření vědecko-technických parků v České republice. Mgr. Robert Sukup Profesní nároky sektorů a odvětví - šetření vědecko-technických parků v České republice Mgr. Robert Sukup Praha 2004 OBSAH 1. ÚVOD...3 2. VÝZKUM V OBLASTI PROFESNÍCH NÁROKŮ SEKTORŮ A ODVĚTVÍ...4 3. POLITIKA

Více

Návrh struktury a celkového konceptu Inovačního centra Ústeckého kraje

Návrh struktury a celkového konceptu Inovačního centra Ústeckého kraje Návrh struktury a celkového konceptu Inovačního centra Ústeckého kraje Část 1: Návrh konceptu Inovačního centra ÚK Říjen 2013 Název projektu: Propojení VaV pro MSP v sasko-českém příhraničí č.100085648

Více

Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph. D. rektor

Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph. D. rektor Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích 212 Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva o činnostio 212 1. Úvod Vážené čtenářky, vážení čtenáři, zpracování výroční zprávy je příležitostí

Více

PŘEHLED A NABÍDKA VaV KAPACIT VŠ ČR

PŘEHLED A NABÍDKA VaV KAPACIT VŠ ČR final brozura Go net:sestava 1 3.6.2013 16:53 PODPORA STÁVAJÍCÍCH A NOVĚ VZNIKAJÍCÍCH PROJEKTOVÝCH CENTER VYSOKÝCH ŠKOL Stránka 1 Grant Office GRANT OFFICE NETWORK CZECH REPUBLIC CZ.1.07/2.4.00/17.0140

Více

Příprava a vydání této publikace a činnost RKO ZČ jsou podpořeny projektem MŠMT EUPRO OK 474.

Příprava a vydání této publikace a činnost RKO ZČ jsou podpořeny projektem MŠMT EUPRO OK 474. Úvod Tato publikace vznikla v rámci projektu Regionální kontaktní organizace Západní Čechy (RKO ZČ), jehož řešitelem je s partnery BIC Plzeň a ŠKODA VÝZKUM. Uvádíme zde příklady projektů mezinárodní spolupráce

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI FAKULTY STROJNÍ ZA ROK 2000

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI FAKULTY STROJNÍ ZA ROK 2000 TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA STROJNÍ Hálkova 6 461 17 Liberec 1 telefon 048-535 3455 fax. 048-5353535 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI FAKULTY STROJNÍ ZA ROK 2000 Liberec - duben 2001 1 1. ÚVOD Výroční

Více

Krajská příloha k národní RIS3 za kraj Liberecký

Krajská příloha k národní RIS3 za kraj Liberecký Krajská příloha k národní RIS3 za kraj Liberecký Zpracovatel regionální přílohy Strategie inteligentní specializace České republiky pro území Libereckého kraje: Mgr. Jan Marek Poděkování Na přípravě a

Více

METODICKÝ POKYN K ZALOŽENÍ SPIN OFF

METODICKÝ POKYN K ZALOŽENÍ SPIN OFF METODICKÝ POKYN K ZALOŽENÍ SPIN OFF Obsah Metodický pokyn k založení spin off 3 Definice spin off 10 Případová studie Enantis 11 Elcom, a. s. 15 Průzkum pracovišť s komerčním potenciálem výstupu VaV 17

Více

Název projektu: Vytváření a posilování partnerství mezi univerzitami a praxí

Název projektu: Vytváření a posilování partnerství mezi univerzitami a praxí Název projektu: Vytváření a posilování partnerství mezi univerzitami a praxí Zkrácený název projektu: UNIPRANET Číslo projektu: CZ.1.07/2.4.00/17.0054 Operační program: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011)

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011) REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011) AKČNÍ PLÁN (2010 2011) Zpracovatel: Centrum EP - regionální rozvojová agentura Soukenická 54 500 03 Hradec Králové Web: www.cep-rra.cz

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Výroční zpráva. Cesta je cíl

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Výroční zpráva. Cesta je cíl Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Výroční zpráva O ČINNOSTI 2013 Cesta je cíl 1. Úvod Vážené čtenářky, vážení čtenáři, dostává se Vám do rukou Výroční zpráva o činnosti Vysoké

Více

Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 2020

Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 2020 Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 2020 aktualizace 2012 OBSAH 1. ÚVOD... 3 1.1 Definice a účel zpracování... 3 1.2 Struktura strategie... 4 1.3 Organizace a postup zpracování strategie...

Více

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 duben 2015 OBSAH ODDÍL 1 Strategie, na jejímž základě bude operační program přispívat

Více

Cena Nadace ČEZ 2015. o nejlepší studentskou vědeckotechnickou práci XVI. ročník

Cena Nadace ČEZ 2015. o nejlepší studentskou vědeckotechnickou práci XVI. ročník Cena Nadace ČEZ 2015 o nejlepší studentskou vědeckotechnickou práci XVI. ročník Soutěž je součástí vzdělávacího programu ČEZ Svět energie www.cez.cz/vzdelavaciprogram Vyhlašuje se v těchto oborech: Klasická

Více

Návrh struktury a celkového konceptu Inovačního centra Ústeckého kraje

Návrh struktury a celkového konceptu Inovačního centra Ústeckého kraje Návrh struktury a celkového konceptu Inovačního centra Ústeckého kraje Část 2: Strategie příhraniční spolupráce inovačního centra Říjen 2013 Název projektu: Propojení VaV pro MSP v sasko-českém příhraničí

Více

Regionální inovační strategie Královéhradeckého kraje. Akční plán - říjen 2009 PŘÍLOHA 1 PROJEKTOVÉ LISTY

Regionální inovační strategie Královéhradeckého kraje. Akční plán - říjen 2009 PŘÍLOHA 1 PROJEKTOVÉ LISTY PŘÍLOHA 1 PROJEKTOVÉ LISTY Název předkladatele Univerzita Hradec Králové Rokitanského 62, 50003 Hradec Králové IČ 62690094 Statutární zástupce doc. RNDr. Josef Hynek, MBA, Ph.D. rektor Kontaktní osoba

Více

OBSAH 1. Úvod 1 2. Organizační schéma školy 2 3. Složení orgánů vysoké školy 4 3.1 Vedení Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava 4 3.2 Vědecká rada VŠB - TU Ostrava 5 3.3 Členové správní rady

Více

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2012 Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2012 V Olomouci, červen 2013 Zpracovalo širší vedení Moravské vysoké školy Olomouc 1. Úvod... 5 2. Základní údaje o vysoké škole...

Více

III. Aktualizace Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 až 2015 s výhledem do roku 2020

III. Aktualizace Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 až 2015 s výhledem do roku 2020 III. Aktualizace Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 až 2015 s výhledem do roku 2020 1 Obsah I. VÝCHOZÍ RÁMEC... 3 I.1. EVROPSKÉ STRATEGICKÉ DOKUMENTY... 3 I.2. KOHEZNÍ

Více

Seznam kateder, jejichž předměty jsou zastoupeny v uvedených studijních programech. 1 KAJ-Katedra anglického jazyka a literatury 1

Seznam kateder, jejichž předměty jsou zastoupeny v uvedených studijních programech. 1 KAJ-Katedra anglického jazyka a literatury 1 1 Anotace předmětů Seznam kateder, jejichž předměty jsou zastoupeny v uvedených studijních programech 1 KAJ-Katedra anglického jazyka a literatury 1 2 KAZ-Katedra záchranářství a technických oborů 2 3

Více

Výroční zpráva o činnosti. Vysoké školy manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti. Vysoké školy manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. za rok 2011 Výroční zpráva o činnosti Vysoké školy manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. za rok 2011 VŠMIE květen 2012 Obsah 1. Úvod 3 2. Základní údaje 5 3. Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Vysoké školy finanční a správní za akademický rok 2013/2014 (v některých činnostech za kalendářní rok 2014) Textová část Praha leden 2015 1 Obsah Textová část... 1 1. Úvod...

Více

METODIKA SA1. Autoři: doc. Ing. David Řehák, Ph.D. realizační tým CZ-TPIS

METODIKA SA1. Autoři: doc. Ing. David Řehák, Ph.D. realizační tým CZ-TPIS Česká technologická platforma bezpečnosti průmyslu, o. s. Lumírova 13, VŠB-TUO, 700 30 Ostrava - Výškovice METODIKA SA1 Autoři: doc. Ing. David Řehák, Ph.D. realizační tým CZ-TPIS Tato publikace je spolufinancována

Více

III.2.6. Informační společnost

III.2.6. Informační společnost III.2.6. Informační společnost Souhrn Výkonné informační a komunikační technologie v současné době významně podmiňují inovace ve všech oblastech vědy a techniky. Nové koncepty datových a hlasových služeb

Více

Strategická výzkumná agenda strojírenství ČR na období 2010-2020 Česká technologická platforma STROJÍRENSTVÍ, o.s.

Strategická výzkumná agenda strojírenství ČR na období 2010-2020 Česká technologická platforma STROJÍRENSTVÍ, o.s. Strategická výzkumná agenda strojírenství ČR na období 2010-2020 Česká technologická platforma STROJÍRENSTVÍ, o.s. V rámci projektu Rozvoj Technologické platformy STROJÍRENSTVÍ č. 5.1 SPT 01/012 OPPI Spolupráce

Více

esada komplexní řešení IS pro energetiku

esada komplexní řešení IS pro energetiku CI01_61_eSADA_CI_SABLONA 5/12/14 10:19 AM Stránka 61 esada komplexní řešení IS pro energetiku Ř ízení procesů v energetické výrobě si v dnešní době nelze představit bez informačních technologií. A nejedná

Více

Koncept analyticko-koncepční práce v oblasti informační a poradenský systém

Koncept analyticko-koncepční práce v oblasti informační a poradenský systém Analyticko-koncepční studie Systémový rozvoj dalšího vzdělávání Koncept analyticko-koncepční práce v oblasti informační a poradenský systém Souhrnná zpráva dílčí části projektu Koncept. Projekt: Zadavatel:

Více