WEBOVÉ APLIKACE VE VYUČOVÁNÍ MATEMATIKY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "WEBOVÉ APLIKACE VE VYUČOVÁNÍ MATEMATIKY"

Transkript

1 5. žilinská didaktická konferencia, 2008, 1/6 WEBOVÉ APLIKACE VE VYUČOVÁNÍ MATEMATIKY Jarmila Robová Kľúčové slová: webové aplikace, vyučování matematiky, internet 1 Úvod V důsledku zrychlujícího se ekonomického i technického rozvoje dochází ke změnám ve vědecké, kulturní i sociální oblasti života společnosti. Tyto probíhající procesy ovlivňují také školský systém a vzdělávání. Stručně lze říci, že z pohledu vzdělávání dochází v průběhu posledních let k jeho transformaci, která je charakterizování proměnou kurikula, důrazem na celoživotní vzdělávání a také na využívání moderních technologií ve vyučovacím procesu. Jednotlivé trendy a změny se vzájemně ovlivňují například požadavek na celoživotní vzdělávání se odráží v měnícím se paradigmatu učení i v tvorbě kurikula včetně využívání prostředků informačních a komunikačních technologií. Tyto jevy se také odrážejí v pedagogice, didaktice matematiky i samotném vyučování matematiky. Z hlediska využívání moderních technologií se postupně do školské matematiky prosazují různé výukové programy, internet a další multimediální pomůcky. V současné době je většina středních škol v České republice vybavena počítačovými laboratořemi včetně software. To, s jakými programy budou učitelé ve svých hodinách matematiky pracovat, záleží především na jejich informovanosti, typu školy (střední odborná škola, gymnázium, učiliště) a samozřejmě také na finančních možnostech školy a s tím souvisejícím počítačovým vybavením. Určitým vodítkem při výběru počítačových programů může být pro školy také to, zda daný software doporučilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. K takovým doporučeným programům například patří programy dynamické geometrie Cabri II a Cabri 3D. Podle dlouholetých zkušeností lze říci, že to, zda škola využívá prostředky ICT v různých předmětech, záleží především na učiteli samotném. Z tohoto pohledu se jeví jako velmi důležité další vzdělávání učitelů v této oblasti a také přístup vládních institucí k této problematice. Shrneme-li faktory, které ovlivňují využívání ICT ve vzdělávání, patří sem především: státní informační politika ve vzdělávání, začlenění ICT do kurikula, postoj škol k počítačovým technologiím, vybavenost škol počítači včetně připojení na internet, počítačová gramotnost učitelů, dostupnost kvalitního výukového software [4]. Důležitou roli v zavádění ICT do škol i vzdělávání učitelů v této oblasti sehrál v České republice projekt SIPVZ (Státní informační politika ve vzdělávání), který probíhal od roku 2001 až do roku Na základě tohoto projektu byly základní a střední školy vybaveny počítači a učitelé absolvovali kurzy zaměřené na zvýšení jejich počítačových dovedností. Podle zkušeností z kurzů dalšího vzdělávání lze říci, že počítačová gramotnost učitelů matematiky v posledních pěti letech vzrostla, a tak se nyní můžeme v počítačově orientovaných kurzech více zaměřit na didaktické aspekty využívání moderních technologií. V současné době patří na středních školách

2 2/6 v České republice k nejrozšířenějším matematickým programům software dynamické geometrie Cabri II Plus a Cabri 3D, z programů typu CAS (Computer Algebra System) jsou to programy Derive, TI InterActive, Mathematica. 2 Matematické materiály na internetu Školy a učitelé však nejsou dnes odkázáni jen na to, zda mají k dispozici v počítačové laboratoři zakoupený matematický software. Na internetu lze nalézt velké množství materiálů, které mohou být využity v různých tématech středoškolské matematiky a také v různých situacích ať již při výkladu a procvičení nové látky, při upevnění učiva, či při testování studentů a při přípravě učitele i žáků na hodinu. Matematické materiály dostupné na internetu lze rozdělit do následujících kategorií: komplexní webové stránky určené pro výklad, procvičení a opakování daného tématu, matematické applety a scripty, matematické programy (demoverze, shareware a freeware), matematické encyklopedie, tabulky, matematická muzea (zdroj historických poznámek a zajímavostí), matematické hry a soutěže. Kvalitních komplexních webových stránek, na kterých je zpracováno více matematických témat najednou a které obsahují kromě textu i dynamické a interaktivní prvky (krokované řešení úloh, hypertextové odkazy, applety, skripty aj.), existuje v současné době na internetu jen málo. Příčin tohoto stavu je celá řada, avšak k těm hlavním patří především ta skutečnost, že vytváření takových stránek klade rozsáhlé odborné, didaktické a technické požadavky na znalosti a dovednosti autorů; kromě těchto nároků musí autoři při tvorbě těchto stránek také počítat se značným časovým vytížením. Ke kvalitním komplexním matematickým stránkám, které lze doporučit pro výuku matematiky na střední škole, především patří Maths online (http://www.univie.ac.at/future.media/moe/) a MathsNet (http://www.mathsnet.net). Tyto stránky jsou k dispozici v anglickém jazyce, což může přinášet českým a slovenským studentům i učitelům určité komplikace, které souvisejí s jazykovou bariérou. Z výše uvedených důvodů se jeví jako potřebné vytvářet pro potřeby škol také české webové stránky. Od roku 2003 na Matematicko-fyzikální fakultě UK v Praze vzniká soubor webových stránek (www.karlin.mff.cuni.cz/katedry/kdm/diplomky/index.php), které jsou věnovány různým matematickým tématům a jsou určeny především středoškolským studentům. Hlavním cílem je postupně zpracovat látku čtyřletého gymnázia ve formě html dokumentů a vytvořit tak komplexní výukovou pomůcku pro studenty a učitele matematiky. Tento soubor je vytvářen v rámci diplomových prací studentů učitelského studia matematiky. V současné době jsou v rozsahu gymnaziálního učiva zpracována následující témata: elementární funkce a jejich vlastnosti (obr. 1), goniometrie a trigonometrie, základní planimetrické útvary a jejich vlastnosti, shodná a podobná zobrazení v rovině, posloupnosti a řady, kombinatorika, komplexní čísla, spojitost a limita funkce. V průběhu tohoto roku se dokončují diplomové práce, které se zabývají základními matematickými poznatky (výroky, množiny), rovnicemi a nerovnicemi a také analytickou geometrií. Současně jsou zadány dvě bakalářské práce na téma stereometrie a konstrukční úlohy a předpokládáme, že jejich obsah bude dále rozšiřován v následujících dvou letech do podoby diplomové práce.

3 3/6 Obr. 1: Ukázka webové aplikace určené pro výuku funkcí. Hlavní přínos kvalitních matematických materiálů dostupných na internetu pro výuku spočívá v tom, že oproti klasickým učebním pomůckám jakou jsou tabule, křída či učebnice poskytují díky dynamickým a interaktivním prvkům vyšší názornost předkládaného učiva a tím umožňují studentům efektivněji proniknout k matematické podstatě problému. K takovým interaktivním prvkům na webových stránkách patří především applety a scripty. Jedná se o programy vytvořené v jazyce Java a JavaScript, které mají pro uživatele vzhled dynamických obrázků. Z hlediska programování je tvorba appletů náročnější než tvorba skriptů, což je dáno tím, že programovací možnosti jazyka Java jsou mnohem rozmanitější a umožňují tak vytvářet technicky dokonalejší a funkčně bohatší výstupy, což ovlivní výsledné zobrazovací možnosti appletu. V rámci jednoho appletu či scriptu je zpracován konkrétní matematický vztah či pojem, což umožňuje učiteli zařadit tento prvek do kontextu vyučovací hodiny snadněji, než je tomu v případě komplexně pojatých webových aplikací. Většina appletů a scriptů má intuitivní a ikonické ovládání, takže uživatel snadno pochopí princip práce s touto pomůckou. Na internetu dnes zájemce nalezne stránky, které obsahují celé soubory appletů z různých oblastí školské matematiky. Snad k nejznámějším a nejrozsáhlejším stránkám patří Manipula Math with Java (http://www.ies.co.jp/math/java). K dalším patří Java Applets zur Matematik (http://www.zum.de/ma/fendt/m14d/), jejichž výhodou je to, že stránky lze zobrazit v několika jazykových provedeních včetně češtiny. Další řadu odkazů na stránky s applety lze nalézt v práci [1]. Applety či scripty bývají také součástí souhrnně pojatých webových stránek a ty, které jsou na stránkách Maths online, patří z pohledu didaktiky matematiky k těm nejkvalitnějším, neboť jejich tvůrci ke každému z nich připojili didaktické poznámky, zadání vhodných cvičení, které lze realizovat za pomoci daného appletu, a samozřejmě také výsledky těchto cvičení. Pokud se učitel rozhodne applety nebo scripty ve svých hodinách využívat, měl by mít k dispozici ve třídě jeden počítač s připojením na internet a dataprojektor, což je dnes na řadě středních škol k dispozici v některých učebnách. Nesmí však zapomenout také na to, aby v počítači byla instalovaná Java v opačném případě se applety jeví jako pouhé statické obrázky. Další matematickou pomůckou, kterou může zájemce nalézt na internetu, jsou matematické programy, Tyto programy jsou dostupné jednak jako demoverze (u komerčně vytvářených programů) či přímo jako shareware nebo freeware. Tak na adrese si můžeme stáhnout demoverze Cabri II Plus i Cabri 3D, na adrese pak najdeme demoverzi TI InterActive a Derive. Vzhledem k rostoucí popularitě programů dynamické geometrie určitě uživatelé ocení tu skutečnost, že na internetu jsou k dispozici ve verzi freeware dva obdobně koncipované programy. Konkrétně se jedná o program Geonext (http://geonext.uni-bayreuth.de/),

4 4/6 který je obdobou Cabri II Plus a program Geogebra (http://www.geogebra.org), který kombinuje geometrické příkazy s výpočetními možnostmi programu typu Derive. Obr. 2: Geogebra. Kromě výše uvedených typů matematických materiálů může uživatel na internetu nalézt encyklopedie (např. matematická muzea, knihovny, tabulky (např.http://www.mathematikum.de/, Pro studenty s hlubším zájmem o matematiku jsou k dispozici také stránky s rekreační matematikou (např. kde jsou k nalezení různé matematické hry a hříčky a samozřejmě ještě stránky matematických soutěží a korespondenčních seminářů (např. 3 Výhody a nevýhody využívání webových aplikací V případě, že se učitel rozhodne pracovat ve svých hodinách matematiky s materiály dostupnými na internetu, měl by si být vědom nejen pozitivních jevů, které to do výuky přináší, ale také určitých omezení a rizik, spojených s jejich používáním. Zařazení vhodných webových aplikací, které dynamicky demonstrují matematické pojmy a vztahy, zvyšuje nejen názornost výkladu, ale také atraktivitu předkládané látky a je současně významným motivačním prvkem ve vyučovací hodině. Dalším důležitým přínosem je umožnění individuálního přístupu k probírané látce, kdy studenti mohou pracovat vlastním tempem a díky výpočetním i zobrazovacím schopnostem matematického software se mohou koncentrovat na matematickou podstatu řešení a ne na algebraické manipulace. Kvalitní webové stránky tak přinášejí do výuky určité oživení a tím dochází k aktivizaci studentů. Další výhodou, kterou mají webové stránky oproti tištěným učebnicím, je možnost prověřování studentských znalostí. Shrneme-li hlavní výhody využívání kvalitních webových aplikací ve vyučování matematiky, patří sem především: zvýšení názornosti a efektivity výuky, motivace a aktivizace studentů, oživení výuky, individualizace výuky, možnost prověřování dovedností a znalostí studentů, dostupnost, nízké finanční náklady. Množství materiálů dostupných na internetu je skutečně obrovské, avšak právě tato záplava informací je jednou z nevýhod při hledání požadovaných materiálů. Pokud uživatel zadá do některého z vyhledávačů příslušné klíčové slovo, zobrazí se mu velké množství odkazů, přičemž tyto odkazy nebývají uspořádány podle kvality stránek, ale nejčastěji podle návštěvnosti. Pro učitele či studenta, který nezná přesné adresy

5 5/6 různých matematických aplikací, tak bývá vyhledání materiálu s požadovaným obsahem a formou časově náročnou záležitostí. K hlavním rizikům využívání webových aplikací patří ta skutečnost, že se v nich vyskytují matematické chyby a nepřesnosti. Především u aplikací vytvářených studenty v rámci jejich vlastních aktivit (seminární práce, maturitní otázky aj.) lze nalézt drobné i závažnější nedostatky (obr. 3). Kromě odborných chyb se na webových stránkách také objevují didaktické nedostatky nevhodně vysvětlená teorie, nejednoznačně formulované zadání úloh, příliš pestrá grafická úprava webových aplikací a nedostatečně intuitivní ovládání, které klade na uživatele zvýšené nároky při práci s danou aplikací. Obr. 3: Chybné zavedení pojmu definičního obor, nekvalitní grafická úprava. Příprava hodiny matematiky s využitím některé webové aplikace znamená pro učitele navýšení časových a organizačních nároků na jeho práci, neboť kromě času potřebného na vyhledání vhodné webové aplikace a její prostudování, musí učitel také promyslet její začlenění do kontextu vyučovací hodiny a organizační formu takové hodiny. Podle zkušeností z některých českých škol se ukazuje, že další zábranou ve využívání webových aplikací z pohledu českého uživatele je jazyková bariéra. Práce s cizojazyčnými aplikacemi předpokládá nejen znalost příslušného jazyka, ale zejména znalost matematické terminologie. Další nevýhodou využívání cizojazyčných stránek je také to, že tyto stránky často vycházejí ze školských potřeb a vzdělávacích programů v příslušném regionu, a tak ne vždy mohou být využity v našich podmínkách pouhým mechanickým převzetím a využitím v příslušné vyučovací hodině. Shrneme-li výše uvedená rizika, pak k nevýhodám práce s webovými aplikacemi patří: matematické chyby, věcné nepřesnosti na stránkách, didaktické nedostatky, obtížné vyhledávání vhodných webových aplikací, zvýšené nároky na přípravu učitele na vyučování, jazyková bariéra. Pro širší využívání webových aplikací ve výuce matematiky je třeba vytvořit ve školách vhodné podmínky. K těmto podmínkám patří nejen technické vybavení (počítačové laboratoře, případně učebny s jedním počítačem připojeným na internet a dataprojektorem pro demonstrační účely, dotykové tabule pro efektivnější prezentaci webových aplikací), ale také organizační a personální zajištění výuky (tj. zařazení hodin matematiky do příslušně vybavených učeben, začlenění této problematiky do pregraduálního i postgraduálního vzdělávání učitelů) a dále také vytváření nových webových aplikací určených pro výukové účely.

6 6/6 4 Závěr Cílem příspěvku bylo přispět k nástinu některých otázek a odpovědí, které souvisejí se zaváděním moderních technologií konkrétně webových aplikací do školské matematiky. V současné době existuje v odborné literatuře, věnované využívání ICT ve vyučování, řada článků a prací. Tyto publikace jsou však převážně věnovány konkrétním ukázkám využití ICT ve školské matematice. Je třeba se také podrobněji zabývat otázkami, které souvisejí s tím, co tyto prostředky do výuky přinášejí, jak ovlivňují proces učení. K základním otázkám patří i to, jak se mění role učitele, které jeho činnosti ve vyučovacím procesu budou usnadněny a naopak, které budou náročnější, než tomu bylo dříve, a samozřejmě řada dalších otázek, které můžeme nalézt například v publikaci [3]. V hledání odpovědí na výše uvedené problémy jsme z pohledu didaktiky matematiky v podstatě na začátku, neboť prostředky ICT jsou masivněji využívány ve školách relativně krátkou dobu. Je zřejmé, že jejich řešení vyžaduje spolupráci odborníků z různých oblastí pedagogické psychologie, oblasti multimédií, odborné i školské matematiky. Literatúra [1] Jodas, V. Koreňová, L.: Niektoré možnosti využitia internetu a didaktického softvéru vo vyučovaní matematiky v základných a stredných školách [online]. Aktualizováno [cit ]. Dostupné z: <http://kagdm.edu3000.sk/korenova/joko.pdf>. [2] Robová, J.: Webové stránky a výuka matematiky. In Dostál, J. (ed.). Infotech: moderní informační a komunikační technologie ve vzdělávání [CD ROM]. Olomouc: UP PedF, s ISBN [3] Skalková, J.: Pedagogika a výzvy nové doby. Brno: Paido, ISBN [4] Walterová, E. aj.: Úloha školy v rozvoji vzdělanosti. 1.díl. Brno: Paido, 2004, ISBN RNDR. JARMILA ROBOVÁ, CSC. MFF UK, SOKOLOVSKÁ 83, PRAHA 8

chatujeme... Internet změnil nejen způsob, jakým spolu lidé dnes komunikují,

chatujeme... Internet změnil nejen způsob, jakým spolu lidé dnes komunikují, WEBOVÁ PODPORA VÝUKY MATEMATIKY NA STŘEDNÍ ŠKOLE Jarmila Robová 1 Úvod V dnešní době si řada z nás nedokáže představit život bez internetu. Prostřednictvím internetu hledáme různé informace, platíme účty,

Více

#1 Výukové objekty. http://www.jtie.upol.cz/clanky_3_2009/sehnalova.pdf. 1 Výukové objekty a jejich zdroje na Internetu.

#1 Výukové objekty. http://www.jtie.upol.cz/clanky_3_2009/sehnalova.pdf. 1 Výukové objekty a jejich zdroje na Internetu. Průvodka dokumentem Výukový software 2: - nadpisy tří úrovní (pomocí stylů Nadpis 1-3), před nimi je znak # - na začátku dokumentu je automatický obsah (#Obsah) - obrázky vynechány, zůstávají pouze původní

Více

univerzita palackého v olomouci

univerzita palackého v olomouci univerzita palackého v olomouci pedagogická fakulta, katedra matematiky Výukový software a jeho využití v hodinách matematiky na 2. stupni základních škol DIPLOMOVÁ PRÁCE Autor: Bc. Josef CHMELAŘ Vedoucí

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Oldřich Lepil.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Oldřich Lepil. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů TEORIE A PRAXE TVORBY VÝUKOVÝCH MATERIÁLŮ Oldřich Lepil Olomouc 2010 Tento projekt je

Více

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE VE VÝUCE MATEMATIKY - DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁLY. Kateřina Dvořáková

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE VE VÝUCE MATEMATIKY - DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁLY. Kateřina Dvořáková MASARYKOVA UNIVERZITA PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA Ústav matematiky a statistiky INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE VE VÝUCE MATEMATIKY - DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁLY DISERTAČNÍ PRÁCE Kateřina Dvořáková Školitel: RNDr. Jiří

Více

E-KURZ ZOOLOGIE E-LEARNINGOVÁ OPORA VÝUKY BIOLOGIE NA SŠ

E-KURZ ZOOLOGIE E-LEARNINGOVÁ OPORA VÝUKY BIOLOGIE NA SŠ E-KURZ ZOOLOGIE E-LEARNINGOVÁ OPORA VÝUKY BIOLOGIE NA SŠ Sylvie Böhmová Abstrakt E-learningový kurz Zoologie je vytvořen a provozován prostřednictvím LCMS ATutor a je využíván jako opora výuky biologie

Více

ELEKTRONIZACE VE VZDĚLÁVÁNÍ, FENOMÉN SOUČASNÉ DOBY COMPUTERIZATION IN EDUCATION, PHENOMENON OF PRESENT TIME

ELEKTRONIZACE VE VZDĚLÁVÁNÍ, FENOMÉN SOUČASNÉ DOBY COMPUTERIZATION IN EDUCATION, PHENOMENON OF PRESENT TIME ELEKTRONIZACE VE VZDĚLÁVÁNÍ, FENOMÉN SOUČASNÉ DOBY COMPUTERIZATION IN EDUCATION, PHENOMENON OF PRESENT TIME Pavel Andres, Alena Vališová ČR Masarykův ústav vyšších studií, ČVUT v Praze E-mail: pavel.andres@muvs.cvut.cz,

Více

Výukové materiály pro dálkové studium podle RVP na středních školách

Výukové materiály pro dálkové studium podle RVP na středních školách Výukové materiály pro dálkové studium podle RVP na středních školách Learning materials for distance learning under RVP in high school Bc. Petr Kolář Diplomová práce 2011 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované

Více

konference - Fenomén e-learningu v současném vzdělávání Vybrané příspěvky z tématických sekcí

konference - Fenomén e-learningu v současném vzdělávání Vybrané příspěvky z tématických sekcí Vybrané příspěvky z tématických sekcí 45 3. sekce Využití internetového prostředí pro výuku účetnictví ve vysokoškolské formě studia a jeho srovnání s prezenční formou výuky Ing. Dagmar Bařinová, Ph.D.,

Více

Výuka cizích jazyků od 90. let po současnost z pohledu vzdělávací politiky

Výuka cizích jazyků od 90. let po současnost z pohledu vzdělávací politiky MASARYKOVA UNIVERZITA FILOZOFICKÁ FAKULTA Ústav pedagogických věd Výuka cizích jazyků od 90. let po současnost z pohledu vzdělávací politiky (magisterská diplomová práce) Vedoucí práce: doc. PhDr. Milada

Více

Začlenění urbanistických témat ve výuce ZŠ

Začlenění urbanistických témat ve výuce ZŠ Disertační práce Začlenění urbanistických témat ve výuce ZŠ Doktorský studijní program : Architektura a urbanismus Studijní obor : Urbanismus a územní plánování Fakulta architektury ČVUT Praha Ústav prostorového

Více

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně. Institut celoživotního vzdělávání

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně. Institut celoživotního vzdělávání Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání Využití e learningových systémů pro řízení výuky (LMS) na střední škole se zaměřením na aplikační prostředí Moodle. Závěrečná

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra didaktických technologií Využití opor distančního vzdělávání ve výuce přírodopisu na základních školách DIPLOMOVÁ PRÁCE Brno 2007 Autor: Vedoucí

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra českého jazyka a literatury Diplomová práce Bc. Petra Chvatíková Obor: Učitelství českého jazyka pro 2. stupeň základních škol a učitelství technické

Více

Příloha ŠVP Organizace maturitní zkoušky Systém volitelných předmětů

Příloha ŠVP Organizace maturitní zkoušky Systém volitelných předmětů X Příloha ŠVP Organizace maturitní zkoušky Systém volitelných předmětů Platí od školního roku 2014/2015 Brno, 25. 8. 2014 RNDr. Jiří Herman, Ph.D. ředitel školy strana 1 - příloha ŠVP Systém volitelných

Více

Václav Sýkora. Environmentální výchova v práci učitele matematiky

Václav Sýkora. Environmentální výchova v práci učitele matematiky Václav Sýkora Environmentální výchova v práci učitele matematiky Univerzita Karlova v Praze - Pedagogická fakulta 2007 Zpracoval RNDr. Václav Sýkora, CSc. Václav Sýkora Technická spolupráce: Renata Skálová

Více

Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA MATEMATIKY, FYZIKY A TECHNICKÉ VÝCHOVY

Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA MATEMATIKY, FYZIKY A TECHNICKÉ VÝCHOVY Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA MATEMATIKY, FYZIKY A TECHNICKÉ VÝCHOVY VYUŽITÍ INTERAKTIVNÍ TABULE PŘI VÝUCE MATEMATIKY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Petr Novák Přírodovědná studia, obor

Více

DIDAKTICKÉ TESTY V MACROMEDIA AUTHORWARE PRO VÝUKU ZEMĚPISU MACROMEDIA AUTHORWARE DIDACTIC TESTS FOR THE GEOGRAPHY EDUCATION

DIDAKTICKÉ TESTY V MACROMEDIA AUTHORWARE PRO VÝUKU ZEMĚPISU MACROMEDIA AUTHORWARE DIDACTIC TESTS FOR THE GEOGRAPHY EDUCATION Technická univerzita v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Katedra: Studijní program: Studijní obor (kombinace) Pedagogiky a Psychologie M7503 Učitelství pro 2. stupeň základní školy zeměpis

Více

Přístupy učitelů k tvorbě výukových materiálů pro interaktivní výukové tabule

Přístupy učitelů k tvorbě výukových materiálů pro interaktivní výukové tabule UNIVERZITA PALACKÉHO OLOMOUC PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA TECHNICKÉ A INFORMAČNÍ VÝCHOVY Přístupy učitelů k tvorbě výukových materiálů pro interaktivní výukové tabule DIPLOMOVÁ PRÁCE Autor práce: Bc. Simona

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická Univerzita Pardubice Fakulta filozofická Učební text: Základy podvojného účetnictví Ing. Lenka Vlková Závěrečná práce doplňujícího pedagogického studia 2014 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala

Více

Základy e-learningu 2003

Základy e-learningu 2003 Doc. Ing. Karel Květoň, DrSc., e-mail: kveton@comtel.cz, tel.: 241 444 074 Ukázky z publikace Základy e-learningu 2003 Karel Květoň Praha, prosinec 2003 Název: Ukázky z publikace Základy e-learningu 2003

Více

WALDORFSKÉ LYCEUM. Základní škola a Střední škola waldorfská, Semily ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO STŘEDNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

WALDORFSKÉ LYCEUM. Základní škola a Střední škola waldorfská, Semily ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO STŘEDNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠVP Kombinované lyceum - ZŠ a SŠ waldorfská, Semily, Tyršova 485 Základní škola a Střední škola waldorfská, Semily WALDORFSKÉ LYCEUM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO STŘEDNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Platnost od 1. 9. 2011

Více

Role a funkce koordinátora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty

Role a funkce koordinátora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Publikace je zpracována v rámci projektu Udržitelný rozvoj a environmentální výchova ve vzdělávání pedagogických pracovníků, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.00/14.0075 Milada ŠVECOVÁ Role a funkce

Více

GIS DO ŠKOL GIS INTO SCHOOLS

GIS DO ŠKOL GIS INTO SCHOOLS Technická univerzita v Liberci FAKULTA PEDAGOGICKÁ Katedra: Geografie Studijní program: 2. stupeň ZŠ Kombinace: geografie tělesná výchova GIS DO ŠKOL GIS INTO SCHOOLS Diplomová práce: 2008 FP KGE Autor:

Více

Mezinárodní šetření ICILS 2013

Mezinárodní šetření ICILS 2013 Mezinárodní šetření ICILS 2013 Národní zpráva Počítačová a informační gramotnost českých žáků Národní zpráva šetření ICILS 2013 Počítačová a informační gramotnost českých žáků Josef Basl Simona Boudová

Více

PRŮVODCE STUDIEM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V OBORU MANAGEMENT

PRŮVODCE STUDIEM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V OBORU MANAGEMENT PRŮVODCE STUDIEM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V OBORU MANAGEMENT 1 OBSAH 1 ÚVOD Úvod 1 Základní informace 2 Vzdělávací program 5 Studium 8 Vzdělávací moduly 10 Slovník pojmů 17 Zdroje 20 Účel a obsah průvodce

Více

Digitální multimédia ve výuce fyziky a informatiky na základní škole. Digital multimedia in teaching physics and informatics at basic school

Digitální multimédia ve výuce fyziky a informatiky na základní škole. Digital multimedia in teaching physics and informatics at basic school Digitální multimédia ve výuce fyziky a informatiky na základní škole Digital multimedia in teaching physics and informatics at basic school Diplomová práce Bc. Radim Oliva Vedoucí diplomové práce: PaedDr.

Více

Mezinárodní šetření počítačové a informační gramotnosti ICILS 2013 International Computer and Information Literacy Study. Koncepční rámec šetření

Mezinárodní šetření počítačové a informační gramotnosti ICILS 2013 International Computer and Information Literacy Study. Koncepční rámec šetření Mezinárodní šetření počítačové a informační gramotnosti ICILS 2013 International Computer and Information Literacy Study Koncepční rámec šetření Tento materiál je zveřejněn jako plánovaný výstup projektu

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Helena Šebková. Dokumenty Karlovarského kraje v souvislosti s výsledky řízených rozhovorů s učiteli středních škol

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Helena Šebková. Dokumenty Karlovarského kraje v souvislosti s výsledky řízených rozhovorů s učiteli středních škol INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Helena Šebková Dokumenty Karlovarského kraje v souvislosti s výsledky řízených rozhovorů s učiteli středních škol Obalky brozura Sebkova Karlovarsky kraj.indd 1 24.6.15

Více

STRATEGIE DIGITÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ DO ROKU 2020

STRATEGIE DIGITÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ DO ROKU 2020 STRATEGIE DIGITÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ DO ROKU 2020 MŠMT, 31. ŘÍJNA 2014 OBSAH I. ÚVOD... 2 II. HISTORIE A SOUČASNÝ STAV V ČR... 4 Státní informační politika ve vzdělávání (2001 2006)... 4 Koncepce rozvoje informačních

Více