ZPRÁVA O SOCIÁLNÍ PÉČI VE MĚSTĚ BRNĚ ZA ROK 2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRÁVA O SOCIÁLNÍ PÉČI VE MĚSTĚ BRNĚ ZA ROK 2013"

Transkript

1 ZPRÁVA O SOCIÁLNÍ PÉČI VE MĚSTĚ BRNĚ ZA ROK 2013 Magistrát města Brna Odbor sociální péče Oddělení koncepce a plánování služeb Referát komunitního plánování sociálních služeb květen 2014

2 OBSAH: Úvodní slovo... 4 ÚVOD Sociálně demografické údaje Sociální pomoc a sociální služby v městě Brně Sociální služby Poskytovatelé sociálních služeb v Brně Sociální služby poskytované jednotlivým cílovým skupinám Plánování sociálních služeb Odbor sociální péče Péče o rodinu a osoby ohrožené chudobou Magistrát města Brna Odbor sociální péče Úřady městských částí Zařízení a služby sociální péče pro rodiče a děti v tísni poskytované městem Nestátní neziskové organizace Oddělení sociálně právní ochrany dětí Funkce a hlavní činnosti oddělení Výsledky oddělení v oblasti kontrolní a metodické činnosti Celkové hodnocení kontrolní činnosti roku Další činnosti v oblasti sociálně právní ochrany dětí Péče o seniory a osoby se zdravotním postižením Zařízení sociálních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením Domovy pro seniory Údaje o městské pečovatelské službě za rok Denní a přechodný pobyt občanů při pečovatelské službě Stacionáře a domovy pro děti, mládež a dospělé osoby se zdravotním postižením Zařízení sociálních služeb pro seniory a zdravotně postižené občany poskytované nevládními organizacemi Zařízení sociálních služeb pro seniory Pečovatelská služba pro seniory zabezpečovaná NNO Sociální služby pro zdravotně postižené občany poskytované nestátními neziskovými organizacemi Pobytová zařízení sociálních služeb pro zdravotně postižené občany Další sociální služby pro osoby se zdravotním postižením poskytované NNO Další neregistrované služby pro osoby se zdravotním postižením poskytované NNO Péče o osoby ohrožené sociálním vyloučením Magistrát města Brna, Odbor sociální péče Oddělení sociální prevence a pomoci Počet klientů OSPP a jejich struktura Základní dimenze práce s cílovou skupinou Služby azylového bydlení Projekt motivovaného vyhledávání TBC u rizikových osob Další činnosti oddělení a potřeby v oblasti péče o klienty Oddělení sociální prevence pro mladistvé a mladé dospělé Nestátní neziskové organizace poskytující sociální služby osobám v krizové situaci Koordinační centrum prevence Programy prevence kriminality Protidrogová politika v městě Brně Projekty, tvorba strategií a plánování sociálních služeb Komunitní plánování sociálních služeb

3 8.2 Spolupráce s nestátními neziskovými organizacemi působícími v sociální oblasti a financování NNO Spolupráce s organizacemi národnostních menšin Aktivity města v oblasti integrace cizinců Aktivity města Brna v oblasti integrace romské menšiny Projekty financované z fondů EU Socio-info centrum Zahraniční spolupráce Výdaje na sociální péči v roce ZÁVĚR

4 Úvodní slovo Vážení přátelé, každým rokem vydává Odbor sociální péče Magistrátu města Brna výroční zprávu o sociální péči ve městě Brně, jejímž cílem je přiblížit aktivity odboru i dalších organizací a institucí působících v sociální oblasti v průběhu jednoho roku. Ta, kterou teď držíte v ruce, bilancuje rok Sociální péče a pomoc lidem, kteří se z různých důvodů dostávají do sociální tísně a jsou ohroženi sociálním vyloučením, představuje velmi složitý a strukturovaný celek. Jedná se především o proces, který se neustále vyvíjí v závislosti na proměnlivé situaci a měnících se potřebách naší společnosti. Současná ekonomická i sociální skutečnost před nás staví nové výzvy, požadavky, problémy k řešení. Přibývá lidí, kteří se ocitají v tíživých a náročných životních situacích, v nichž potřebují radu a pomoc. Řešení těchto situací vyžaduje součinnost mnoha lidí a institucí. V Brně se snažíme vytvářet cesty, po nichž se lidé, kteří hledají pomoc, mohou vydat. Různé formy sociální pomoci, sociální práce a sociálního poradenství pomáhají zmírňovat důsledky sociálního vyloučení způsobeného zdravotním postižením či sociální tísní. Velkou roli v této pomoci hrají také kvalitní, efektivní a dostupné sociální služby. Množství údajů ve zprávě napovídá o množství práce a úsilí těch, kteří pomáhají potřebným lidem. Ráda bych touto cestou poděkovala všem pracovníkům v oblasti sociální péče za to, co pro své spoluobčany dělají, a za jejich vytrvalost při této náročné a ne vždycky vděčné práci. Brno, květen

5 ÚVOD Zpráva o sociální péči v městě Brně za rok 2013 podává informace o sociální péči za uplynulý rok a představuje přehled základních aktivit Odboru sociální péče a dalších subjektů působících v sociální oblasti ve městě Brně za období jednoho roku. Úvodní kapitoly popisují současnou sociálně demografickou situaci v městě Brně včetně situace na trhu práce za uplynulý rok, zabývají se posláním sociální práce a plánováním sociálních služeb v městě Brně. V souladu s cílovými skupinami, na něž se zaměřuje sociální práce i plánování sociálních služeb a v souladu s administrativním členěním Odboru sociální péče MMB, jsou jednotlivé kapitoly zprávy věnovány specifickým cílovým skupinám (rodiny s dětmi s nízkými příjmy, senioři, zdravotně postižení občané, osoby v krizové sociální situaci ohrožené sociálním vyloučením, děti a mládež v krizových situacích). Jedna z kapitol se rovněž zabývá problematikou sociálně právní ochrany dětí (SPOD) včetně metodické pomoci a kontrolní činnosti u úřadů městských částí v oblasti OSPOD a odvolacího řízení II. stupně, další kapitola je zaměřena na programy prevence kriminality a protidrogovou prevenci. Předposlední kapitola popisuje koncepční a projektovou činnost odboru, spolupráci s nestátními neziskovými organizacemi působícími v sociální oblasti včetně dotačního řízení, zaměřuje se na proces komunitního plánování sociálních služeb v městě Brně i na spolupráci se zahraničními partnery v rámci společných projektů a další aktivity. Závěrečná kapitola pak poskytuje přehled výdajů v oblasti sociální péče v městě Brně ve srovnání s výdaji za uplynulý rok. Zpráva také uvádí aktuální přehled organizací poskytujících sociální služby v Brně, a to jak zřízených městem, tak i nestátních, jimž město ze svého rozpočtu přispívá na jejich činnost, a také dalších subjektů, jejichž počet neustále narůstá. Přehled organizací působících v sociální oblasti a přehled nestátních organizací včetně druhů poskytovaných sociálních služeb je uveden vždy za každou kapitolou věnovanou určité cílové skupině. 5

6 1 Sociálně demografické údaje Pohyb obyvatelstva v městě Brně v letech Pohyb obyvatelstva města Brna k Rok 2012 Absolutní údaje r Počet obyvatel města Brna muži ženy Absolutní údaje r Relativní údaje r % 48 % 52 % Na 1000 obyvatel* 11,4 10,3 4,6 2,7 1,2 21,8 25,1 Živě narození Zemřelí Sňatky Rozvody Přirozený přírůstek Přistěhovalí Vystěhovalí Přírůstek stěhováním (migrační saldo) Celkový přírůstek Zdroj: ČSÚ, Krajská správa ČSÚ v Brně, Časové řady vybraných ukazatelů Brno-město, ,3-2,2 I v roce 2013 počet obyvatel v Brně stále klesá. Přirozený přírůstek je sice kladný, nicméně migrační saldo je záporné. Ve srovnání s ostatními okresy ČR zde přetrvává tradičně nejvyšší podíl žen z počtu obyvatel, což souvisí s vyšším podílem osob ve věku nad 65 let. Věková struktura obyvatelstva města Brna podle hlavních skupin obyvatelstva v procentech v letech : ,7% 67,9% 18,4% ,9 % 67,2 % 18,9 % ,2% 66,5% 19,3% ZDROJ: ČSÚ, Krajská správa ČSÚ v Brně, Časové řady vybraných ukazatelů Brno-město, 2013 V Brně, podobně jako v dalších velkých městech, dlouhodobě klesá počet obyvatel v produktivním věku a zvyšuje se počet osob ve věku nad 65 let. V roce 2012 a 2013 byl zaznamenán mírný nárůst obyvatel v předproduktivním a postproduktivním a věku na úkor skupin obyvatel v produktivním věku. Vzdělanostní struktura obyvatel nad 15 let je naopak podstatně lepší ve srovnání s ČR díky husté síti středních a vysokých škol. 6

7 ÚDAJE O TRHU PRÁCE V BRNĚ V LETECH 2011 AŽ * 2013* 8,15 7,2 8,3 Celkový počet uchazečů o zaměstnání z toho ženy muži osoby zdravotně postižené Průměrná míra nezaměstnanosti *od roku 2013 se používá nový ukazatel (www.portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/zmena_metodiky ) - na základě dohody s Českým statistickým úřadem Ministerstvo práce a sociálních věcí počínaje lednem 2013 přechází na nový ukazatel registrované nezaměstnanosti v ČR s názvem Podíl nezaměstnaných osob, který vyjadřuje podíl dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku let ze všech obyvatel ve stejném věku. Tento ukazatel nahrazuje doposud zveřejňovanou míru registrované nezaměstnanosti, která poměřuje všechny dosažitelné uchazeče o zaměstnání pouze k ekonomicky aktivním osobám. Údaje počínaje měsícem říjnem 2012 jsou zveřejněny podle stávající i nové metodiky paralelně, od ledna 2013 pouze podle nového výpočtu. Míra nezaměstnanosti se v průměru pohybovala okolo 8,3 procentního bodu. K bylo v Brně k dispozici 390 volných pracovních míst, počet uchazečů na jedno volné pracovní místo činil 57,9. Situace na trhu práce v Brně zůstala v porovnání s ostatním okresy Jihomoravského kraje poměrně příznivá. V případě nezaměstnaných mužů tvořili nejpočetnější skupinu uchazeči o práci ve věku let (čili málo kvalifikovaní mladiství uchazeči nebo absolventi středních škol), u evidovaných žen převládala kategorie let, a to většinou z důvodu návratu žen z rodičovské dovolené na trh práce. K dlouhodobě obtížně umístitelným skupinám uchazečů o práci patří osoby nad 50 let věku, dlouhodobě nezaměstnaní, osoby s nízkou kvalifikací nebo bez kvalifikace, osoby zdravotně postižené, absolventi zejména středních škol a mladiství, při čemž se všechny skupiny navzájem prolínají. Cizinci v městě Brně K 31. prosinci 2013 mělo dle ministerstva vnitra ČR na území města Brna trvalý pobyt cizinců, což je 4,9 % z celkového počtu osob s trvalým pobytem v ČR. S přechodným pobytem bylo v Brně hlášeno cizinců, tj. 5,6 % z celkového počtu těchto cizinců v rámci ČR. Na trhu práce v Brně se legálně pohybuje odhadem cca 24,5 tis. cizinců (včetně cizinců podnikajících na živnostenská oprávnění). K působilo v Brně cizinců s platným pracovním povolením, převážně občanů Ukrajiny, ostatní jsou občané EU/EHP a cizinci, kteří nepotřebují povolení k zaměstnání. 7

8 2 Sociální pomoc a sociální služby v městě Brně Posláním Odboru sociální péče MMB, který předkládá tuto zprávu, je pomáhat občanům města Brna v nepříznivé sociální situaci, a to formou sociální práce a sociálních služeb. Sociální reforma s účinností od změnila postavení obce v systému sociální péče. Zásadní změnou bylo převedení výplaty nepojistných sociálních dávek na Krajské pobočky Úřadu práce ČR a nová definice výkonu sociální práce na obcích, která spočívá především v poradenství, sociální depistáži, práci s klientem v jeho přirozeném prostředí, pomoci při řešení obtížných životních situací včetně zprostředkování kontaktu s příslušnými institucemi. Tuto činnost vykonává Odbor sociální péče magistrátu, spolupracuje přitom s poskytovateli sociálních a zdravotních služeb, krajskou pobočkou Úřadu práce v Brně, odbory sociálních věcí a orgány sociálně-právní ochrany dětí ÚMČ Brno, Policií České republiky, občanskými a právními poradnami a dalšími dotčenými orgány a organizacemi. Sociální práce je zaměřena na následující cílové skupiny: rodiny s nezaopatřenými dětmi, seniory, zdravotně postižené občany a osoby ohrožené sociálním vyloučením. 2.1 Sociální služby Sociální služby jsou poskytovány prostřednictvím zařízení Odboru sociální péče MMB, středisek pečovatelských služeb při šesti úřadech městských částí a prostřednictvím příspěvkových organizací zřizovaných městem (11 domovů pro seniory, Centrum sociálních služeb) a státem (Centrum Kociánka a Centrum sociálních služeb pro osoby se zrakovým postižením v Brně-Chrlicích). Nabídku sociálních služeb pak doplňují nestátní neziskové organizace, jimž město přispívá formou dotací na jejich činnost. Posláním sociálních služeb je pomoci lidem udržet si nebo znovu získat své místo ve společnosti, v komunitě, kde žijí. Sociální služby se snaží: podporovat rozvoj nebo alespoň zachovat stávající soběstačnost uživatele, jeho návrat do vlastního domácího prostředí, obnovit nebo zachovat jeho původní životní styl; rozvíjet schopnosti uživatelů služeb a umožnit jim, pokud toho jsou schopni, vést samostatný život; snížit sociální a zdravotní rizika související se způsobem jejich života. Typy sociálních služeb pobytové služby, spojené s ubytováním v zařízení sociálních služeb, kde člověk žije (příkladem mohou být domovy pro seniory, chráněné bydlení či azylové domy); ambulantní služby, za kterými člověk dochází nebo je doprovázen či dopravován (např. poradny a denní centra); terénní služby, které jsou osobě poskytovány v jejím přirozeném sociálním prostředí tam, kde člověk žije, tj. v domácnosti, v místě, kde se vzdělává či pracuje (příkladem je pečovatelská služba či osobní asistence). Sociální služby se dále člení na: sociální poradenství v Brně registrováno 39 poskytovaných služeb (16%) služby sociální péče v Brně registrováno 102 poskytovaných služeb (43%) služby sociální prevence v Brně registrováno 96 poskytovaných služeb (41%) 8

9 Dle údajů registru poskytovatelů MPSV ČR je v Brně celkem registrováno 237 sociálních služeb (situace na jaře 2013) Poskytovatelé sociálních služeb v Brně V Brně poskytují sociální služby tyto instituce a organizace: statutární město Brno Odbor sociální péče Magistrátu města Brna a střediska pečovatelské služby při úřadech městských částí příspěvkové organizace (zřizované městem a státní příspěvkové organizace) nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, občanská sdružení, církevní organizace apod.) V městě Brně poskytuje celkem 88 organizací 237 registrovaných sociálních služeb. Sociální služby a jejich poskytovatelé v Brně: počet poskytovatelů % počet sociálních služeb % Statutární město Brno 1 1% 21 9% příspěvkové organizace města Brna + 2 státní příspěvkové organizace 15 17% 51 21% nestátní neziskové organizace % % 100% % - Celkem občanská sdružení církevní organizace obecně prospěšné společnosti

10 2.1.2 Sociální služby poskytované jednotlivým cílovým skupinám cílová skupina počet % senioři 66 28% děti, mládež a rodiny 39 17% osoby s duševním onemocněním 12 5% osoby s mentálním postižením 19 9% osoby se zdravotním postižením 31 13% osoby se smyslovým postižením 17 7% osoby ohrožené sociálním vyloučením 31 13% Romové a cizinci ohrožení sociálním vyloučením 18 8% Celkem % V tabulce nejsou zahrnuty 4 služby odborného sociálního poradenství, které je poskytováno všem cílovým skupinám. Sociální poradenství pro všechny cílové skupiny: organizace Diecézní charita Brno zařízení CELSUZ odborné sociální poradenství Občanská poradna Brno, o.s. občanská poradna Právní občanská poradna DIALOG občanská poradna TRIADA - Poradenské centrum, o.s. občanská poradna 10 sociální služba odborné sociální poradenství odborné sociální poradenství odborné sociální poradenství odborné sociální poradenství

11 2.1.3 Plánování sociálních služeb Plánování sociálních služeb je nástrojem rozvoje dostupných, efektivních a kvalitních sociálních služeb. Metoda tzv. komunitního plánování spočívá v aktivní spolupráci těch, kterých se daná oblast nějakým způsobem dotýká. Jedná se o způsob zpracování rozvojových koncepcí, plánů či strategií, do jejichž tvorby se města či obce snaží vtáhnout co nejširší veřejnost, tedy komunitu dané obce. V případě komunitního plánování sociálních služeb (dále KPSS) je cílem zjistit skutečné potřeby v oblasti sociálních služeb a zajistit, aby sociální služby fungovaly a rozvíjely se podle potřeb těch, kdo je využívají a těch, kdo je zajišťují. Vychází se zejména z porovnání existující nabídky sociálních služeb se zjištěnými potřebami uživatelů služeb. Řešení přitom vždy představuje kompromis mezi zjištěnými potřebami a realitou na jedné straně a dostupnými zdroji financí, prostor, lidského potenciálu, legislativy apod. na straně druhé. Výsledek pak slouží jako jeden z klíčových podkladů pro zformulování priorit v oblasti sociálních služeb, pro vytvoření komunitního plánu sociálních služeb a zejména pro financování sociálních služeb. V Brně byl proces komunitního plánování sociálních služeb zahájen v roce 2005 v rámci projektu Zavedení komunitního plánování sociálních služeb a posílení spolupráce nestátních neziskových organizací na území města Brna, který byl finančně podpořen z fondů EU a který realizoval Sociální nadační fond Domovy potřebných ve spolupráci s městem Brnem (odbor sociální péče), Fakultou sociálních studií a Asociací vzdělavatelů v sociální práci. Výstupem projektu bylo vytvoření organizačních struktur potřebných pro komunitní plánování, Adresář organizací působících v sociální oblasti v městě Brně a první Komunitní plán města Brna do roku Agenda plánování služeb byla z nadačního fondu převedena na magistrát, Odbor sociální péče, referát komunitního plánování. Proces plánování služeb kontinuálně pokračoval, v roce 2009 byl orgány města schválen druhý Komunitní plán sociálních města Brna pro období Komunitní plán byl sice vytvořen pro období , ale vzhledem k měnícím se legislativním, společenským, ekonomickým i finančním podmínkám se ukázalo vhodnější zpracovat již od roku 2013 novou rámcovou střednědobou strategii rozvoje sociálních služeb, která bude detailněji rozpracována v prováděcích dokumentech, tzv. akčních plánech na roky 2013, 2014 i V březnu 2012 byl zahájen dvouletý projekt Podpora komunitního plánování sociálních služeb v Brně financovaný z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Realizátorem projektu se opět stal Sociální nadační fond města Brna Domovy potřebných, který jej uskutečňoval v partnerství s městem Brnem a za odborné garance Odboru sociální péče MMB. Cílem projektu byla kontinuální podpora plánování sociálních služeb v městě Brně metodou komunitního plánování, hlavním výstupem projektu bylo zpracování v pořadí již 3. Komunitního plánu sociálních služeb města Brna pro období a akčních plánů na roky 2013 a Součástí projektu bylo i uspořádání velké konference v květnu 2013, na níž byl představen 3. Komunitní plán i Akční plán sociálních služeb pro rok 2013 (jakožto prováděcí dokument ke komunitnímu plánu na daný rok). V rámci projektu byly rovněž zpracovány odborné studie a analýzy,,jejíchž řešitelem byla Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity. Expertní studie se zabývaly oblastmi přesahujícími rámec sociálních služeb vymezený zákonem o sociálních službách. Pro účely projektu byly rovněž vytvořeny 3 nové pracovní skupiny, které řešily (podobně jako odborné studie) problematiku bydlení s doprovodnou sociální službou, zaměstnávání osob se zdravotním postižením a problematiku propojování sociálních a zdravotnických služeb. Výstupy z jednání těchto skupin byly shrnuty do tří informativních zpráv. Projekt byl ukončen v únoru 2014, komunitní plánování sociálních služeb v Brně samozřejmě pokračuje i nadále. Významná je spolupráce s Jihomoravským krajem v rámci tvorby optimální sítě sociálních služeb v jihomoravském regionu. 11

12 Organizační struktura brněnského procesu KPSS (v rámci projektu) ZASTUPITELSTVO MĚSTA BRNA politické projednávání a rozhodování RADA MĚSTA BRNA politické projednávání a rozhodování ODBOR SOCIÁLNÍ PÉČE garant KPSS SOCIÁLNÍ KOMISE RADY MĚSTA BRNA konzultace, data, příprava materiálů k projednávání rady a zastupitelstva konzultace, připomínkování, stanoviska pro jednání rady a zastupitelstva realizátor projektu KPSS Sociální nadační fond města Brna Domovy potřebných KOORDINAČNÍ SKUPINA 3 zadavatelé 3 poskytovatelé 3 uživatelé PRACOVNÍ SKUPINY Senioři Rodiny a děti Etnické menšiny Osoby s tělesným postižením Osoby s mentálním postižením, kombinovaným postižením a autismem Osoby se smyslovým postižením Osoby s duševním onemocněním 12 Osoby ohrožené sociálním vyloučením

13 2.2 Odbor sociální péče Následující kapitoly této zprávy jsou uváděny v souladu s cílovými skupinami sociální práce komunitního plánování (rodiny s nezaopatřenými dětmi s nízkými příjmy, senioři, osoby ohrožené sociálním vyloučením, děti a mládež v krizových situacích, národnostní menšiny, cizinci) a také v souladu s administrativním členěním Odboru sociální péče Magistrátu města Brna v roce Organizační schéma Odboru sociální péče MMB v roce 2013 ORGANIZACNÍ SCHÉMA OSP Vedoucí odboru Oddelení péce o rodinu a osoby ohrožené chudobou Oddelení ekonomiky a péce o seniory a osoby se zdravotním postižením Oddelení Sociálne právní ochrany detí Oddelení sociální prevence a pomoci Oddelení sociální prevence pro mladistvé a mladé dospelé Oddelení Koordinacní centrum prevence Oddelení Koncepce a plánování sociálních služeb 13

14 3 Péče o rodinu a osoby ohrožené chudobou Péči o rodinu a osoby ohrožené chudobou zajišťuje Odbor sociální péče Magistrátu města Brna a sociální odbory 24 úřadů městských částí (rozdělení působnosti určuje statut města Brna), Centrum sociálních služeb, příspěvková organizace založená městem, a nestátní neziskové organizace. 3.1 Magistrát města Brna Odbor sociální péče Péče o rodinu a osoby ohrožené chudobou Referát péče o rodinu a referát péče o osoby ohrožené chudobou poskytují formou sociální práce rodinám s dětmi i ostatním občanům, kteří se ocitli v obtížné životní situaci, pomoc spočívající zejména v poradenství, sociální depistáži, přímé práci s klientem i v jeho přirozeném prostředí, pomoci při vyřizování sociálních dávek, zákonných nároků a pohledávek a řešení bytové situace. V roce 2013 byla pomoc poskytnuta celkem 3053 klientům. Náhradní rodinná péče Referát náhradní rodinné péče, oddělení péče o rodinu a osoby ohrožené chudobou, zpracovává agendu osvojení a pěstounské péče, vykonává funkci opatrovníka dětem v náhradní rodinné péči a poskytuje poradenskou a výchovnou pomoc rodinám a dětem v náhradní rodinné péči. Nově od roku 2013 uzavírá s pěstouny dohody o výkonu pěstounské péče a zajišťuje potřebné služby pro pěstounské rodiny. V říjnu 2003 byla v městě Brně zahájena činnost SOS dětské vesničky v Medlánkách. V současné době žije ve vesničce 8 rodin s celkovým počtem 37 dětí. rok 2010 rok 2011 rok 2012 rok 2013 Do péče budoucích osvojitelů svěřeno 13 dětí 7 dětí 17 dětí 9 dětí V pěstounské péči a poručenství žilo 278 dětí 277 dětí 291 dětí 304 dětí Náhradní rodinná péče Provedená šetření v rodinách Počet uzavřených dohod o výkonu pěstounské péče - - Referát náhradní rodinné péče evidoval ke konci roku 2013 celkem 107 žadatelů o náhradní rodinnou péči, z toho 74 žadatelů o osvojení a 33 žadatelů o pěstounskou péči. Ve sledovaném roce vedl v evidenci 311 pěstounů, z toho 160 prarodičů dětí. Ubytovna pro přechodný pobyt Oddělení péče o rodinu a osoby ohrožené chudobou také zařizuje přijetí osamělých rodičů s nezaopatřenými dětmi do Ubytovny pro přechodný pobyt, Koniklecová 5, poskytuje poradenství občanům v obtížné životní situaci. 14

15 Provoz Ubytovny pro přechodný pobyt v roce 2013 Ubytovna pro přechodný pobyt, Koniklecová 5 (pro osamělé rodiče s nezaopatřenými dětmi v tísni) Kapacita 49 ubytovacích jednotek Kapacita lůžek 126 Počet osob umístěných v roce Náklady na provoz ubytovny v roce ,705 mil. Kč 3.2 Úřady městských částí Celkem 24 úřadů městských částí zajišťuje výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí rok 2010 rok 2011 rok 2012 rok Spory o určení otcovství Nahlášeno případů týrání a zneužívání dětí rok 2010 rok 2011 rok 2012 rok Sociálně právní ochrana dětí Počet případů domácího násilí v přítomnosti dětí Péče o mladistvé a děti s trestnou činností 253 Mladiství s trestnou činností let Děti s jinak trestnou činností do 15 let Sledování výchovy a výkon dohledu 133 rok 2010 rok 2011 rok 2012 rok Děti v ústavní a ochranné výchově Nad výchovou nařízen dohled 3.3 Zařízení a služby sociální péče pro rodiče a děti v tísni poskytované městem Mezi zařízení a služby sociální péče pro rodiče a děti v tísni patří manželské a rodinné poradny a azylová zařízení různého typu. Manželské a rodinné poradny Manželské a rodinné poradny, organizačně začleněné do Centra sociálních služeb v Brně, poskytují poradenskou, terapeutickou a výchovnou péči zaměřenou na rodinné, partnerské a jiné mezilidské vztahy. Pracovníci manželských a rodinných poraden poskytují pěstounským rodinám psychologické 15

16 poradenství a rodinnou terapii. V rámci víkendových pobytů připravují přednáškové programy pro žadatele o náhradní rodinnou péči. Rok 2013 Počet případů Vedeno v evidenci celkem Konzultace celkem Nové případy Azylová zařízení domovy pro matky s dětmi Kapacita Ubytovací jednotky Lůžka Náklady na provoz v roce 2013 (v mil. Kč) Zařízení Domov pro matky s dětmi Zvonek (T. Novákové 62a) Domov pro matky s dětmi Společná cesta (Heyrovského 11) Celkem Azylová zařízení střediska sociální pomoci dětem Středisko sociální pomoci dětem na ul. Hapalova 4, Brno-Řečkovice. Středisko je určeno dětem a mládeži ve věku od 0 do 18 let v krizi i jejich rodinám, hledajícím pomoc. Jeho součástí je krizové centrum, zajišťující ambulantní nebo pobytové služby s kapacitou 12 lůžek. 16

17 3.4 Nestátní neziskové organizace V oblasti péče o rodinu a děti působí řada nestátních neziskových organizací, jež provozují jak azylová zařízení, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, tak také poskytují poradenství rodinám a dětem v obtížných životních situacích a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Azylová zařízení Název organizace Zaměření činnosti Kapacita Diecézní charita Brno Oblastní charita Brno Domov sv. Markéty pro matky s dětmi v tísni 100 lůžek Fond ohrožených dětí Zařízení FOD Klokánek v Brně - Líšni 43 lůžek Občanské sdružení Magdalenium Azylový dům Helena - zařízení pro týrané ženy a jejich děti, oběti domácího násilí Azylový dům Magdalenium - zařízení pro týrané ženy a jejich děti, oběti domácího násilí Sdružení pěstounských rodin Armáda spásy v ČR Na počátku, o.s. Dům na půl cesty - přechodné bydlení pro mladé dospělé Azylový dům Staňkova 4 je určen pro celé rodiny, které se ocitly bez přístřeší Domov pro dětský život (azylový dům) pro těhotné ženy v tísni, které si přejí své dítě donosit, a to bez ohledu na jejich věk, tj. i nezletilé Následná péče Domova pro dětský život - byty na půl cesty. Přechodné ubytování pro matky s dětmi. Cílem služby je, aby byly uživatelky schopny samostatně a vlastními silami zvládat nároky spojené s rodičovstvím a samostatným životem 37 lůžek 27 lůžek 15 lůžek 60 lůžek 17 lůžek 15 lůžek Poradenské služby Název nestátní organizace Sdružení pěstounských rodin Modrá linka o.s. Centrum naděje a pomoci CENAP Občanské sdružení Anabell Centrum pro rodinu a sociální péči Občanská poradna Brno TRIADA, poradenské centrum, o.s. Zaměření činnosti Poradenství rodinám s dětmi v náhradní rodinné péči Telefonická krizová intervence nejen dětem a mladým lidem v obtížných životních situacích Poradenské služby zaměřené na plánované rodičovství, těhotenství, antikoncepci, partnerské vztahy Kontaktní centrum Anabell Brno - poradenství Linka Anabell telefonická krizová pomoc Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Služba poskytuje programy pro neúplné a doplněné rodiny, rodiny s hyperaktivními a neklidnými dětmi a rodiny s dětmi s poruchami autistického spektra. Bezplatné poradenství v oblasti rodinných vztahů, bydlení, nezaměstnanosti, sociálního zabezpečení Občanská poradna - bezplatné poradenství v oblasti rodinných vztahů, bydlení, nezaměstnanosti, sociálního zabezpečení, psychosociální služby pro rodiny se specifickými problémy, program Kontakt podpora při zprostředkování kontaktů rodiče s dítětem (při nebo po rozvodovém řízení, s dětmi v pěstounské péči, v ústavní výchově). 17

18 Bílý kruh bezpečí, o.s. Poradna pro oběti trestných činů a domácího násilí Právní občanská poradna DIALOG Bezplatné právní poradenství občanům v sociální nouzi Komplexní právní a psychologické poradenství pro oběti domácího násilí Poskytování pomoci těhotným ženám a dívkám v tíživé životní situaci. Persefona, o.s. Na počátku, o.s. HoSt Home - Start Česká republika Pomoc rodičům pečujícím o dítě mladší 6 let. SPONDEA, o.p.s. Krizové centrum pro děti, dospívající a rodinu Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím a nebezpečným pronásledováním Diecézní charita Brno CELZUS - odborné sociální poradenství IQ Roma servis, o.s. Teen Challenge International ČR Fond ohrožených dětí Petrov - občanské sdružení pro práci s dětmi a mládeží brněnské diecéze RATOLEST BRNO, o.s. Centrum poradenství a zaměstnanosti poskytuje informace a podporu při řešení nepříznivé sociální situace zejména lidem romského původu a jejich rodinám tak, aby mohli sami převzít odpovědnost za sebe a svůj život. Dopolední aktivity pro předškolní děti přizpůsobené jejich potřebám Pobočka FOD Brno poskytuje ohroženým dětem pomoc především sanací vlastního rodinného prostředí Dětský dům Zábrdovice - Klub Asaben. Posláním je spolupráce s dětmi a jejich rodinami, příprava dětí na bezproblémový vstup do základní školy. Podpora rodin s dětmi, které se dlouhodobě nacházejí v krizové životní situaci, v jejímž důsledku je ohrožen zdravý vývoj dítěte 18

19 Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež RATOLEST BRNO, o.s. Armáda spásy v ČR Sdružení pěstounských rodin Teen Challenge International ČR Nízkoprahový klub Likusák Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Pavlač Komunitní centrum Dživipen Körnerova Sbor a Komunitní centrum Staňkova Nízkoprahové centrum pro děti a mládež Jonáš NZDM Pestrá klubovna Dětské centrum Brno pro děti a mládež ze sociálně vyloučených romských lokalit nízkoprahová zařízení pro děti a mládež nízkoprahová zařízení pro děti a mládež nízkoprahová zařízení pro děti a mládež nízkoprahová zařízení pro děti a mládež nízkoprahová zařízení pro děti a mládež DROM, romské středisko Nízkoprahová klubovna a klub Brána Petrov - občanské sdružení pro práci s dětmi a mládeží brněnské diecéze Dětský dům Zábrdovice nízkoprahová zařízení pro děti a mládež IQ Roma servis, o.s. Centrum motivace a stimulace nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 19

20 4 Oddělení sociálně právní ochrany dětí Stěžejním úkolem Oddělení sociálně právní ochrany dětí (dále jen OSPOD) Odboru sociální péče Magistrátu města Brna je sjednocovat a kontrolovat výkon státní správy na úseku sociální péče u 24 pověřených úřadů městských částí statutárního města Brna v souladu s platnou legislativou a metodickými pokyny MPSV ČR. Oddělení má dále za úkol přispívat ke zkvalitnění odbornosti a profesních postupů sociálních pracovníků ve smyslu správné aplikace jednotlivých metod při řešení konkrétních případů a ve smyslu prohlubování jejích profesionálních návyků posilovat pozici a prestiž odborů sociální péče v rámci organizační struktury Úřadů městských částí města Brna. 4.1 Funkce a hlavní činnosti oddělení Náplň OSPOD je rozdělena do tří hlavních činností: Odvolací řízení II. stupně Kontrolní činnost Metodická činnost Metodická pomoc a kontrolní činnost u Úřadů městských částí v městě Brně probíhala zejména na úseku sociálně-právní ochrany dětí, výkonu funkce opatrovníka u osob omezených nebo zbavených způsobilosti k právním úkonům a tzv. institutu zvláštního příjemce. Oddělení zajišťovalo pravidelné kontroly spisové dokumentace, v každém zápisu z provedené kontroly byly promítnuty závěry, zjištěné nedostatky a podrobná metodická doporučení. V oblasti metodiky byl důraz kladen na správnou aplikaci předmětných zákonů na všech úsecích činnosti a na metodiku řešení složitých případů. Oddělení sociálně-právní ochrany dětí bylo také odvolacím orgánem II.stupně pro Úřady městských částí města Brna v agendě sociálně-právní ochrany dětí a v agendě zvláštního příjemce dávek důchodového pojištění, kdy tyto úřady městských částí rozhodovaly ve správním řízení I.stupně. Další součástí oddělení bylo dále v souladu se zákonem o správním řízení řešení stížností občanů na nesprávný úřední postup sociálních pracovníků úřadů městských částí města Brna zmíněných agend, což je zvláště u agendy sociálně-právní ochrany dětí vždy velmi náročné a citlivé. Důležitou součástí práce pracovníků-metodiků oddělení, byly rovněž četné osobní i telefonické konzultace (případně i prostřednictvím u) k dané problematice s odbornými pracovníky ÚMČ, s pracovníky dalších odborných organizací a institucí. Rovněž tak probíhalo četné všeobecné sociálně-právní poradenství, kdy se na metodiky OSPOD obrátily samy osoby zodpovědné za výchovu nezletilých dětí. a) Sociálně-právní ochranou dětí se rozumí zejména ochrana práva dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu, ochranu oprávněných zájmů dítěte a působení směřující k obnovení narušených funkcí rodiny. Na úseku sociálně právní ochrany dětí je pomoc a kontrola primárně zaměřena na specifikaci cílů sociální práce to jest zejména řádný výkon rodičovské zodpovědnosti, prevence trestné činnosti dětí mládeže, výchovných problémů a dalších sociálně-patologických jevů. Na tomto úseku se Magistrát města Brna a ÚMČ Brno-střed, Brno-sever a ÚMČ Brno-Královo Pole, zapojily do pilotního projektu Systému včasné intervence (SVI). Projekt SVI představuje systémové propojení mezi subjekty, které řeší problematiku rizikové a delikventní mládeže. Jeho klíčovým prvkem je rychlá výměna informací prostřednictvím elektronických médií. Technické (počítačové) propojení orgánů sociálně právní ochrany a dalších hlavních subjektů jako jsou Policie ČR, Městská policie, Probační a mediační služba a orgány justice, zabývajících se trestnou činností dětí a oblastí sociálně-právní ochrany dětí a mládeže, slouží ke zlepšení celkové úrovně spolupráce, minimalizaci páchaní další trestné činnosti na tomto úseku a zlepšení efektivity ukládaných výchovných opatření. Zvýšená pozornost bude věnována období před spácháním trestného činu, kdy existuje řada signálů o problematickém chování nebo prostředí v okolí dítěte. Hlavním cílem projektu je tedy odklonit dítě od kriminální kariéry. Informační propojení a vzniklá 20

Komunitní plán sociálních služeb pro Hodonínsko. období 2015-2017

Komunitní plán sociálních služeb pro Hodonínsko. období 2015-2017 Komunitní plán sociálních služeb pro Hodonínsko období 2015-2017 Úvodní slovo Použitá terminologie a seznam zkratek Komunitní plánování (KP) 1 jde o metodu použitelnou při řešení a plánování celé řady

Více

Komunitního plánu sociálních služeb města Brna do roku 2009

Komunitního plánu sociálních služeb města Brna do roku 2009 Zpráva o plnění Komunitního plánu sociálních služeb města Brna do roku 2009 Magistrát města Brna Odbor sociální péče Oddělení spolupráce a rozvoje Referát komunitního plánování a projektů Malinovského

Více

ÚVOD. 1 35 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení). 2 3 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

ÚVOD. 1 35 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení). 2 3 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Plán rozvoje sociálních služeb města Sokolova na období let 2014 2018 OBSAH ÚVOD... 1 1 Analýza města Sokolova... 4 1.1 Obecná charakteristika území... 4 1.2 Demografické údaje a sociální problémy... 5

Více

Jaké nároky a jaká práva mají lidé podle tohoto zákona a komu je zákon určen?

Jaké nároky a jaká práva mají lidé podle tohoto zákona a komu je zákon určen? Otázky a odpovědi k zákonu č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a k zákonu č. 109/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách Obecně k účelu zákona Co

Více

KOMUNITNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 NA OBDOBÍ 2010-2014

KOMUNITNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 NA OBDOBÍ 2010-2014 KOMUNITNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 NA OBDOBÍ 2010-2014 1 OBSAH: I. Základní informace a východiska 1.1. Seznam použitých zkratek 1.2. Metoda komunitního plánování a základní

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb správního obvodu ORP Šlapanice na období 2015 2018

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb správního obvodu ORP Šlapanice na období 2015 2018 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb správního obvodu ORP Šlapanice na období 2015 2018 3. komunitní plán ORP Šlapanice Projekt Komunitní plánování pro obec s rozšířenou působností Šlapanice CZ.1.04/3.1.03/97.00047

Více

Komunitní plán sociálních služeb ve Šluknovském výběžku

Komunitní plán sociálních služeb ve Šluknovském výběžku Komunitní plán sociálních služeb - 1 - Obsah: strana Obecný úvod 2 Sociální služby ve světle legislativy 3 Sociálně demografická situace 7 Situace v oblasti nezaměstnanosti 10 Prognóza potřeb sociálních

Více

Obsah Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb Oderska a Fulnecka

Obsah Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb Oderska a Fulnecka Komunitní plán rozvoje sociálních služeb Oderska a Fulnecka na období 2008-2012 Obsah Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb Oderska a Fulnecka Úvodní slovo 3 1. Úvod do Komunitního plánování 4 2.

Více

Obsah Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb města Příbora

Obsah Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb města Příbora Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Příbora na období 2008-2012 Obsah Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb města Příbora Úvodní slovo 3 1. Úvod do Komunitního plánování 4 2. Zpracování

Více

Komunitní plán sociálních služeb oblasti Českolipsko

Komunitní plán sociálních služeb oblasti Českolipsko Komunitní plán sociálních služeb oblasti Českolipsko Tento dokument vznikl jako jedna z aktivit projektu "IP 2 - Podpora střednědobého plánování a rozvoje kvality sítě sociálních služeb v Libereckém kraji",

Více

Vybrané statistické údaje o financování sociálních služeb a příspěvku na péči

Vybrané statistické údaje o financování sociálních služeb a příspěvku na péči MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ Vybrané statistické údaje o financování sociálních služeb a příspěvku na péči Informace obsažené v materiálu jsou vybraným souborem dat, kterými disponuje MPSV z vlastních

Více

Akční plán sociálních služeb města Brna pro rok 2014. Prováděcí dokument ke Komunitnímu plánu sociálních služeb města Brna pro období 2013-2015

Akční plán sociálních služeb města Brna pro rok 2014. Prováděcí dokument ke Komunitnímu plánu sociálních služeb města Brna pro období 2013-2015 Akční plán sociálních služeb města Brna pro rok 2014 Prováděcí dokument ke Komunitnímu plánu sociálních služeb města Brna pro období 2013-2015 Proces komunitního plánování je od počátku otevřen všem, kdo

Více

PRACOVNÍ SKUPINA DĚTI, MLÁDEŽ A RODINY

PRACOVNÍ SKUPINA DĚTI, MLÁDEŽ A RODINY PRACOVNÍ SKUPINA DĚTI, MLÁDEŽ A RODINY Zápis ze setkání Termín konání: pátek 13. 3. 2015 Časové rozvržení: 9:30 12:00 (občerstvení zajištěno) Místo konání: budova Magistrátu města Brna, Koliště 19 zasedací

Více

AKČNÍ PLÁN MĚSTA KOLÍNA PRO OBLAST ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB

AKČNÍ PLÁN MĚSTA KOLÍNA PRO OBLAST ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB Tento plán vznikl v rámci projektu města Kolína: Komunitní plán rozvoje sociálních služeb města Kolína na období 2015 2019 reg. č. CZ.1.04/3.1.03/97.00057, který je podpořen z Evropského sociálního fondu

Více

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Město Polička Palackého nám. 160, 572 01 Polička Odbor sociálních věcí a zdravotnictví KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB pro město Poličku a části Střítež, Lezník a Modřec rok 2013 2016 navazuje na KPSS

Více

7 Sociální politika obce

7 Sociální politika obce ZÁKLADNÍ PRINCIPY FUNGOVÁNÍ SOCIÁLNÍ OBCE A JEJÍCH POLITIKA ORGÁNŮ OBCE Sociální politika obce PaedDr. Miroslav Pilát, Ph.D. Ing. Iva Červinková Mgr. Irena Sonntagová Domy, silnice, chodníky, vodovody,

Více

O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH CO JSOU SOCIÁLNÍ SLUŽBY? Sociální služby se tedy snaží: podporovat rozvoj nebo alespoň zachování stávající soběstačnosti uživatele, jeho návrat do vlastního domácího prostředí, obnovení

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb obce Chlebičov 2014-2017

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb obce Chlebičov 2014-2017 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb obce Chlebičov 2014-2017 Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvodní

Více

Střednědobý plán rozvoje. sociálních služeb. města Chodova

Střednědobý plán rozvoje. sociálních služeb. města Chodova Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Chodova na období 2014 2017 Obsah ÚVOD... 4 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb...4 Způsob tvorby střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb...5

Více

ADRESÁŘ ORGANIZACÍ PŮSOBÍCÍCH V SOCIÁLNÍ OBLASTI VE MĚSTĚ BRNĚ

ADRESÁŘ ORGANIZACÍ PŮSOBÍCÍCH V SOCIÁLNÍ OBLASTI VE MĚSTĚ BRNĚ ADRESÁŘ ORGANIZACÍ PŮSOBÍCÍCH V SOCIÁLNÍ OBLASTI VE MĚSTĚ BRNĚ Magistrát města Brna Dominikánské náměstí 1 601 67 Brno e-mail: info@brno.cz www.brno.cz ADRESÁŘ Organizací působících v sociální oblasti

Více

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2014 2018

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2014 2018 STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2014 2018 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, sociální služby ve Frýdku-Místku dostály za poslední léta výrazných změn. Vytvořila

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY. Mgr. Miroslav Prchal, DiS.

SOCIÁLNÍ SLUŽBY. Mgr. Miroslav Prchal, DiS. SOCIÁLNÍ SLUŽBY Mgr. Miroslav Prchal, DiS. Anotace Kapitola představuje sociální služby a důležité souvislosti s poskytováním sociálních služeb zvláště pro dobrovolníky, laiky a neprofesionály. Úvodní

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb obce Strahovice 2014-2017

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb obce Strahovice 2014-2017 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb obce Strahovice 2014-2017 Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvodní

Více

1 Úvod. Usnesení č. 925 ze dne 14. prosince 2011.

1 Úvod. Usnesení č. 925 ze dne 14. prosince 2011. PLÁN PREVENCE KRIMINALITY NA LÉTA 2013 2015 PRO MĚSTO LIBEREC Zpracoval: Bc. Lukáš Poruba Počet stran bez příloh: 24 Spolupracující instituce: Ministerstvo vnitra Liberecký kraj Magistrát města Liberec,

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji na období 2012 2014 Tento dokument vznikl v rámci projektu Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji, který je financován

Více

Návrh dokumentu. 4. Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2015 2018

Návrh dokumentu. 4. Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2015 2018 Návrh dokumentu 4. Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2015 2018 NÁVRH K VEŘEJNÉMU PŘIPOMÍNKOVACÍMU ŘÍZENÍ Dokument byl vytvořen v rámci projektu,,efektivita

Více

PLNĚNÍ RESORTNÍCH PLÁNŮ INTEGRAČNÍ POLITIKY A NÁVRHŮ LEGISLATIVNÍCH A PRAKTICKÝCH OPATŘENÍ V RÁMCI KONCEPCE V ROCE 2005

PLNĚNÍ RESORTNÍCH PLÁNŮ INTEGRAČNÍ POLITIKY A NÁVRHŮ LEGISLATIVNÍCH A PRAKTICKÝCH OPATŘENÍ V RÁMCI KONCEPCE V ROCE 2005 Plnění resortních Plánů integrační politiky v roce 2005 VI. Příloha č. 1 PLNĚNÍ RESORTNÍCH PLÁNŮ INTEGRAČNÍ POLITIKY A NÁVRHŮ LEGISLATIVNÍCH A PRAKTICKÝCH OPATŘENÍ V RÁMCI KONCEPCE V ROCE 2005 Ministerstvo

Více

Komunitní plán sociálních služeb pro období 2012-2014

Komunitní plán sociálních služeb pro období 2012-2014 Komunitní plán sociálních služeb pro období 2012-2014 Komunitní plánování sociálních služeb města Holešova Město Holešov 1 Obsah Úvodní slovo místostarosty města Holešova... 2 Úvod ke komunitnímu plánu

Více

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod 1 Autoři dokumentu Členové pracovních skupin: - rodiny s dětmi, děti, mládež a mladí dospělí

Více

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA TŘINCE. na období let 2013 2017

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA TŘINCE. na období let 2013 2017 STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA TŘINCE na období let 2013 2017 Vážení spoluobčané, držíte v rukou Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Třince, významný dokument, obsahující

Více