ZPRÁVA O SOCIÁLNÍ PÉČI VE MĚSTĚ BRNĚ ZA ROK 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRÁVA O SOCIÁLNÍ PÉČI VE MĚSTĚ BRNĚ ZA ROK 2013"

Transkript

1 ZPRÁVA O SOCIÁLNÍ PÉČI VE MĚSTĚ BRNĚ ZA ROK 2013 Magistrát města Brna Odbor sociální péče Oddělení koncepce a plánování služeb Referát komunitního plánování sociálních služeb květen 2014

2 OBSAH: Úvodní slovo... 4 ÚVOD Sociálně demografické údaje Sociální pomoc a sociální služby v městě Brně Sociální služby Poskytovatelé sociálních služeb v Brně Sociální služby poskytované jednotlivým cílovým skupinám Plánování sociálních služeb Odbor sociální péče Péče o rodinu a osoby ohrožené chudobou Magistrát města Brna Odbor sociální péče Úřady městských částí Zařízení a služby sociální péče pro rodiče a děti v tísni poskytované městem Nestátní neziskové organizace Oddělení sociálně právní ochrany dětí Funkce a hlavní činnosti oddělení Výsledky oddělení v oblasti kontrolní a metodické činnosti Celkové hodnocení kontrolní činnosti roku Další činnosti v oblasti sociálně právní ochrany dětí Péče o seniory a osoby se zdravotním postižením Zařízení sociálních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením Domovy pro seniory Údaje o městské pečovatelské službě za rok Denní a přechodný pobyt občanů při pečovatelské službě Stacionáře a domovy pro děti, mládež a dospělé osoby se zdravotním postižením Zařízení sociálních služeb pro seniory a zdravotně postižené občany poskytované nevládními organizacemi Zařízení sociálních služeb pro seniory Pečovatelská služba pro seniory zabezpečovaná NNO Sociální služby pro zdravotně postižené občany poskytované nestátními neziskovými organizacemi Pobytová zařízení sociálních služeb pro zdravotně postižené občany Další sociální služby pro osoby se zdravotním postižením poskytované NNO Další neregistrované služby pro osoby se zdravotním postižením poskytované NNO Péče o osoby ohrožené sociálním vyloučením Magistrát města Brna, Odbor sociální péče Oddělení sociální prevence a pomoci Počet klientů OSPP a jejich struktura Základní dimenze práce s cílovou skupinou Služby azylového bydlení Projekt motivovaného vyhledávání TBC u rizikových osob Další činnosti oddělení a potřeby v oblasti péče o klienty Oddělení sociální prevence pro mladistvé a mladé dospělé Nestátní neziskové organizace poskytující sociální služby osobám v krizové situaci Koordinační centrum prevence Programy prevence kriminality Protidrogová politika v městě Brně Projekty, tvorba strategií a plánování sociálních služeb Komunitní plánování sociálních služeb

3 8.2 Spolupráce s nestátními neziskovými organizacemi působícími v sociální oblasti a financování NNO Spolupráce s organizacemi národnostních menšin Aktivity města v oblasti integrace cizinců Aktivity města Brna v oblasti integrace romské menšiny Projekty financované z fondů EU Socio-info centrum Zahraniční spolupráce Výdaje na sociální péči v roce ZÁVĚR

4 Úvodní slovo Vážení přátelé, každým rokem vydává Odbor sociální péče Magistrátu města Brna výroční zprávu o sociální péči ve městě Brně, jejímž cílem je přiblížit aktivity odboru i dalších organizací a institucí působících v sociální oblasti v průběhu jednoho roku. Ta, kterou teď držíte v ruce, bilancuje rok Sociální péče a pomoc lidem, kteří se z různých důvodů dostávají do sociální tísně a jsou ohroženi sociálním vyloučením, představuje velmi složitý a strukturovaný celek. Jedná se především o proces, který se neustále vyvíjí v závislosti na proměnlivé situaci a měnících se potřebách naší společnosti. Současná ekonomická i sociální skutečnost před nás staví nové výzvy, požadavky, problémy k řešení. Přibývá lidí, kteří se ocitají v tíživých a náročných životních situacích, v nichž potřebují radu a pomoc. Řešení těchto situací vyžaduje součinnost mnoha lidí a institucí. V Brně se snažíme vytvářet cesty, po nichž se lidé, kteří hledají pomoc, mohou vydat. Různé formy sociální pomoci, sociální práce a sociálního poradenství pomáhají zmírňovat důsledky sociálního vyloučení způsobeného zdravotním postižením či sociální tísní. Velkou roli v této pomoci hrají také kvalitní, efektivní a dostupné sociální služby. Množství údajů ve zprávě napovídá o množství práce a úsilí těch, kteří pomáhají potřebným lidem. Ráda bych touto cestou poděkovala všem pracovníkům v oblasti sociální péče za to, co pro své spoluobčany dělají, a za jejich vytrvalost při této náročné a ne vždycky vděčné práci. Brno, květen

5 ÚVOD Zpráva o sociální péči v městě Brně za rok 2013 podává informace o sociální péči za uplynulý rok a představuje přehled základních aktivit Odboru sociální péče a dalších subjektů působících v sociální oblasti ve městě Brně za období jednoho roku. Úvodní kapitoly popisují současnou sociálně demografickou situaci v městě Brně včetně situace na trhu práce za uplynulý rok, zabývají se posláním sociální práce a plánováním sociálních služeb v městě Brně. V souladu s cílovými skupinami, na něž se zaměřuje sociální práce i plánování sociálních služeb a v souladu s administrativním členěním Odboru sociální péče MMB, jsou jednotlivé kapitoly zprávy věnovány specifickým cílovým skupinám (rodiny s dětmi s nízkými příjmy, senioři, zdravotně postižení občané, osoby v krizové sociální situaci ohrožené sociálním vyloučením, děti a mládež v krizových situacích). Jedna z kapitol se rovněž zabývá problematikou sociálně právní ochrany dětí (SPOD) včetně metodické pomoci a kontrolní činnosti u úřadů městských částí v oblasti OSPOD a odvolacího řízení II. stupně, další kapitola je zaměřena na programy prevence kriminality a protidrogovou prevenci. Předposlední kapitola popisuje koncepční a projektovou činnost odboru, spolupráci s nestátními neziskovými organizacemi působícími v sociální oblasti včetně dotačního řízení, zaměřuje se na proces komunitního plánování sociálních služeb v městě Brně i na spolupráci se zahraničními partnery v rámci společných projektů a další aktivity. Závěrečná kapitola pak poskytuje přehled výdajů v oblasti sociální péče v městě Brně ve srovnání s výdaji za uplynulý rok. Zpráva také uvádí aktuální přehled organizací poskytujících sociální služby v Brně, a to jak zřízených městem, tak i nestátních, jimž město ze svého rozpočtu přispívá na jejich činnost, a také dalších subjektů, jejichž počet neustále narůstá. Přehled organizací působících v sociální oblasti a přehled nestátních organizací včetně druhů poskytovaných sociálních služeb je uveden vždy za každou kapitolou věnovanou určité cílové skupině. 5

6 1 Sociálně demografické údaje Pohyb obyvatelstva v městě Brně v letech Pohyb obyvatelstva města Brna k Rok 2012 Absolutní údaje r Počet obyvatel města Brna muži ženy Absolutní údaje r Relativní údaje r % 48 % 52 % Na 1000 obyvatel* 11,4 10,3 4,6 2,7 1,2 21,8 25,1 Živě narození Zemřelí Sňatky Rozvody Přirozený přírůstek Přistěhovalí Vystěhovalí Přírůstek stěhováním (migrační saldo) Celkový přírůstek Zdroj: ČSÚ, Krajská správa ČSÚ v Brně, Časové řady vybraných ukazatelů Brno-město, ,3-2,2 I v roce 2013 počet obyvatel v Brně stále klesá. Přirozený přírůstek je sice kladný, nicméně migrační saldo je záporné. Ve srovnání s ostatními okresy ČR zde přetrvává tradičně nejvyšší podíl žen z počtu obyvatel, což souvisí s vyšším podílem osob ve věku nad 65 let. Věková struktura obyvatelstva města Brna podle hlavních skupin obyvatelstva v procentech v letech : ,7% 67,9% 18,4% ,9 % 67,2 % 18,9 % ,2% 66,5% 19,3% ZDROJ: ČSÚ, Krajská správa ČSÚ v Brně, Časové řady vybraných ukazatelů Brno-město, 2013 V Brně, podobně jako v dalších velkých městech, dlouhodobě klesá počet obyvatel v produktivním věku a zvyšuje se počet osob ve věku nad 65 let. V roce 2012 a 2013 byl zaznamenán mírný nárůst obyvatel v předproduktivním a postproduktivním a věku na úkor skupin obyvatel v produktivním věku. Vzdělanostní struktura obyvatel nad 15 let je naopak podstatně lepší ve srovnání s ČR díky husté síti středních a vysokých škol. 6

7 ÚDAJE O TRHU PRÁCE V BRNĚ V LETECH 2011 AŽ * 2013* 8,15 7,2 8,3 Celkový počet uchazečů o zaměstnání z toho ženy muži osoby zdravotně postižené Průměrná míra nezaměstnanosti *od roku 2013 se používá nový ukazatel (www.portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/zmena_metodiky ) - na základě dohody s Českým statistickým úřadem Ministerstvo práce a sociálních věcí počínaje lednem 2013 přechází na nový ukazatel registrované nezaměstnanosti v ČR s názvem Podíl nezaměstnaných osob, který vyjadřuje podíl dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku let ze všech obyvatel ve stejném věku. Tento ukazatel nahrazuje doposud zveřejňovanou míru registrované nezaměstnanosti, která poměřuje všechny dosažitelné uchazeče o zaměstnání pouze k ekonomicky aktivním osobám. Údaje počínaje měsícem říjnem 2012 jsou zveřejněny podle stávající i nové metodiky paralelně, od ledna 2013 pouze podle nového výpočtu. Míra nezaměstnanosti se v průměru pohybovala okolo 8,3 procentního bodu. K bylo v Brně k dispozici 390 volných pracovních míst, počet uchazečů na jedno volné pracovní místo činil 57,9. Situace na trhu práce v Brně zůstala v porovnání s ostatním okresy Jihomoravského kraje poměrně příznivá. V případě nezaměstnaných mužů tvořili nejpočetnější skupinu uchazeči o práci ve věku let (čili málo kvalifikovaní mladiství uchazeči nebo absolventi středních škol), u evidovaných žen převládala kategorie let, a to většinou z důvodu návratu žen z rodičovské dovolené na trh práce. K dlouhodobě obtížně umístitelným skupinám uchazečů o práci patří osoby nad 50 let věku, dlouhodobě nezaměstnaní, osoby s nízkou kvalifikací nebo bez kvalifikace, osoby zdravotně postižené, absolventi zejména středních škol a mladiství, při čemž se všechny skupiny navzájem prolínají. Cizinci v městě Brně K 31. prosinci 2013 mělo dle ministerstva vnitra ČR na území města Brna trvalý pobyt cizinců, což je 4,9 % z celkového počtu osob s trvalým pobytem v ČR. S přechodným pobytem bylo v Brně hlášeno cizinců, tj. 5,6 % z celkového počtu těchto cizinců v rámci ČR. Na trhu práce v Brně se legálně pohybuje odhadem cca 24,5 tis. cizinců (včetně cizinců podnikajících na živnostenská oprávnění). K působilo v Brně cizinců s platným pracovním povolením, převážně občanů Ukrajiny, ostatní jsou občané EU/EHP a cizinci, kteří nepotřebují povolení k zaměstnání. 7

8 2 Sociální pomoc a sociální služby v městě Brně Posláním Odboru sociální péče MMB, který předkládá tuto zprávu, je pomáhat občanům města Brna v nepříznivé sociální situaci, a to formou sociální práce a sociálních služeb. Sociální reforma s účinností od změnila postavení obce v systému sociální péče. Zásadní změnou bylo převedení výplaty nepojistných sociálních dávek na Krajské pobočky Úřadu práce ČR a nová definice výkonu sociální práce na obcích, která spočívá především v poradenství, sociální depistáži, práci s klientem v jeho přirozeném prostředí, pomoci při řešení obtížných životních situací včetně zprostředkování kontaktu s příslušnými institucemi. Tuto činnost vykonává Odbor sociální péče magistrátu, spolupracuje přitom s poskytovateli sociálních a zdravotních služeb, krajskou pobočkou Úřadu práce v Brně, odbory sociálních věcí a orgány sociálně-právní ochrany dětí ÚMČ Brno, Policií České republiky, občanskými a právními poradnami a dalšími dotčenými orgány a organizacemi. Sociální práce je zaměřena na následující cílové skupiny: rodiny s nezaopatřenými dětmi, seniory, zdravotně postižené občany a osoby ohrožené sociálním vyloučením. 2.1 Sociální služby Sociální služby jsou poskytovány prostřednictvím zařízení Odboru sociální péče MMB, středisek pečovatelských služeb při šesti úřadech městských částí a prostřednictvím příspěvkových organizací zřizovaných městem (11 domovů pro seniory, Centrum sociálních služeb) a státem (Centrum Kociánka a Centrum sociálních služeb pro osoby se zrakovým postižením v Brně-Chrlicích). Nabídku sociálních služeb pak doplňují nestátní neziskové organizace, jimž město přispívá formou dotací na jejich činnost. Posláním sociálních služeb je pomoci lidem udržet si nebo znovu získat své místo ve společnosti, v komunitě, kde žijí. Sociální služby se snaží: podporovat rozvoj nebo alespoň zachovat stávající soběstačnost uživatele, jeho návrat do vlastního domácího prostředí, obnovit nebo zachovat jeho původní životní styl; rozvíjet schopnosti uživatelů služeb a umožnit jim, pokud toho jsou schopni, vést samostatný život; snížit sociální a zdravotní rizika související se způsobem jejich života. Typy sociálních služeb pobytové služby, spojené s ubytováním v zařízení sociálních služeb, kde člověk žije (příkladem mohou být domovy pro seniory, chráněné bydlení či azylové domy); ambulantní služby, za kterými člověk dochází nebo je doprovázen či dopravován (např. poradny a denní centra); terénní služby, které jsou osobě poskytovány v jejím přirozeném sociálním prostředí tam, kde člověk žije, tj. v domácnosti, v místě, kde se vzdělává či pracuje (příkladem je pečovatelská služba či osobní asistence). Sociální služby se dále člení na: sociální poradenství v Brně registrováno 39 poskytovaných služeb (16%) služby sociální péče v Brně registrováno 102 poskytovaných služeb (43%) služby sociální prevence v Brně registrováno 96 poskytovaných služeb (41%) 8

9 Dle údajů registru poskytovatelů MPSV ČR je v Brně celkem registrováno 237 sociálních služeb (situace na jaře 2013) Poskytovatelé sociálních služeb v Brně V Brně poskytují sociální služby tyto instituce a organizace: statutární město Brno Odbor sociální péče Magistrátu města Brna a střediska pečovatelské služby při úřadech městských částí příspěvkové organizace (zřizované městem a státní příspěvkové organizace) nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, občanská sdružení, církevní organizace apod.) V městě Brně poskytuje celkem 88 organizací 237 registrovaných sociálních služeb. Sociální služby a jejich poskytovatelé v Brně: počet poskytovatelů % počet sociálních služeb % Statutární město Brno 1 1% 21 9% příspěvkové organizace města Brna + 2 státní příspěvkové organizace 15 17% 51 21% nestátní neziskové organizace % % 100% % - Celkem občanská sdružení církevní organizace obecně prospěšné společnosti

10 2.1.2 Sociální služby poskytované jednotlivým cílovým skupinám cílová skupina počet % senioři 66 28% děti, mládež a rodiny 39 17% osoby s duševním onemocněním 12 5% osoby s mentálním postižením 19 9% osoby se zdravotním postižením 31 13% osoby se smyslovým postižením 17 7% osoby ohrožené sociálním vyloučením 31 13% Romové a cizinci ohrožení sociálním vyloučením 18 8% Celkem % V tabulce nejsou zahrnuty 4 služby odborného sociálního poradenství, které je poskytováno všem cílovým skupinám. Sociální poradenství pro všechny cílové skupiny: organizace Diecézní charita Brno zařízení CELSUZ odborné sociální poradenství Občanská poradna Brno, o.s. občanská poradna Právní občanská poradna DIALOG občanská poradna TRIADA - Poradenské centrum, o.s. občanská poradna 10 sociální služba odborné sociální poradenství odborné sociální poradenství odborné sociální poradenství odborné sociální poradenství

11 2.1.3 Plánování sociálních služeb Plánování sociálních služeb je nástrojem rozvoje dostupných, efektivních a kvalitních sociálních služeb. Metoda tzv. komunitního plánování spočívá v aktivní spolupráci těch, kterých se daná oblast nějakým způsobem dotýká. Jedná se o způsob zpracování rozvojových koncepcí, plánů či strategií, do jejichž tvorby se města či obce snaží vtáhnout co nejširší veřejnost, tedy komunitu dané obce. V případě komunitního plánování sociálních služeb (dále KPSS) je cílem zjistit skutečné potřeby v oblasti sociálních služeb a zajistit, aby sociální služby fungovaly a rozvíjely se podle potřeb těch, kdo je využívají a těch, kdo je zajišťují. Vychází se zejména z porovnání existující nabídky sociálních služeb se zjištěnými potřebami uživatelů služeb. Řešení přitom vždy představuje kompromis mezi zjištěnými potřebami a realitou na jedné straně a dostupnými zdroji financí, prostor, lidského potenciálu, legislativy apod. na straně druhé. Výsledek pak slouží jako jeden z klíčových podkladů pro zformulování priorit v oblasti sociálních služeb, pro vytvoření komunitního plánu sociálních služeb a zejména pro financování sociálních služeb. V Brně byl proces komunitního plánování sociálních služeb zahájen v roce 2005 v rámci projektu Zavedení komunitního plánování sociálních služeb a posílení spolupráce nestátních neziskových organizací na území města Brna, který byl finančně podpořen z fondů EU a který realizoval Sociální nadační fond Domovy potřebných ve spolupráci s městem Brnem (odbor sociální péče), Fakultou sociálních studií a Asociací vzdělavatelů v sociální práci. Výstupem projektu bylo vytvoření organizačních struktur potřebných pro komunitní plánování, Adresář organizací působících v sociální oblasti v městě Brně a první Komunitní plán města Brna do roku Agenda plánování služeb byla z nadačního fondu převedena na magistrát, Odbor sociální péče, referát komunitního plánování. Proces plánování služeb kontinuálně pokračoval, v roce 2009 byl orgány města schválen druhý Komunitní plán sociálních města Brna pro období Komunitní plán byl sice vytvořen pro období , ale vzhledem k měnícím se legislativním, společenským, ekonomickým i finančním podmínkám se ukázalo vhodnější zpracovat již od roku 2013 novou rámcovou střednědobou strategii rozvoje sociálních služeb, která bude detailněji rozpracována v prováděcích dokumentech, tzv. akčních plánech na roky 2013, 2014 i V březnu 2012 byl zahájen dvouletý projekt Podpora komunitního plánování sociálních služeb v Brně financovaný z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Realizátorem projektu se opět stal Sociální nadační fond města Brna Domovy potřebných, který jej uskutečňoval v partnerství s městem Brnem a za odborné garance Odboru sociální péče MMB. Cílem projektu byla kontinuální podpora plánování sociálních služeb v městě Brně metodou komunitního plánování, hlavním výstupem projektu bylo zpracování v pořadí již 3. Komunitního plánu sociálních služeb města Brna pro období a akčních plánů na roky 2013 a Součástí projektu bylo i uspořádání velké konference v květnu 2013, na níž byl představen 3. Komunitní plán i Akční plán sociálních služeb pro rok 2013 (jakožto prováděcí dokument ke komunitnímu plánu na daný rok). V rámci projektu byly rovněž zpracovány odborné studie a analýzy,,jejíchž řešitelem byla Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity. Expertní studie se zabývaly oblastmi přesahujícími rámec sociálních služeb vymezený zákonem o sociálních službách. Pro účely projektu byly rovněž vytvořeny 3 nové pracovní skupiny, které řešily (podobně jako odborné studie) problematiku bydlení s doprovodnou sociální službou, zaměstnávání osob se zdravotním postižením a problematiku propojování sociálních a zdravotnických služeb. Výstupy z jednání těchto skupin byly shrnuty do tří informativních zpráv. Projekt byl ukončen v únoru 2014, komunitní plánování sociálních služeb v Brně samozřejmě pokračuje i nadále. Významná je spolupráce s Jihomoravským krajem v rámci tvorby optimální sítě sociálních služeb v jihomoravském regionu. 11

12 Organizační struktura brněnského procesu KPSS (v rámci projektu) ZASTUPITELSTVO MĚSTA BRNA politické projednávání a rozhodování RADA MĚSTA BRNA politické projednávání a rozhodování ODBOR SOCIÁLNÍ PÉČE garant KPSS SOCIÁLNÍ KOMISE RADY MĚSTA BRNA konzultace, data, příprava materiálů k projednávání rady a zastupitelstva konzultace, připomínkování, stanoviska pro jednání rady a zastupitelstva realizátor projektu KPSS Sociální nadační fond města Brna Domovy potřebných KOORDINAČNÍ SKUPINA 3 zadavatelé 3 poskytovatelé 3 uživatelé PRACOVNÍ SKUPINY Senioři Rodiny a děti Etnické menšiny Osoby s tělesným postižením Osoby s mentálním postižením, kombinovaným postižením a autismem Osoby se smyslovým postižením Osoby s duševním onemocněním 12 Osoby ohrožené sociálním vyloučením

13 2.2 Odbor sociální péče Následující kapitoly této zprávy jsou uváděny v souladu s cílovými skupinami sociální práce komunitního plánování (rodiny s nezaopatřenými dětmi s nízkými příjmy, senioři, osoby ohrožené sociálním vyloučením, děti a mládež v krizových situacích, národnostní menšiny, cizinci) a také v souladu s administrativním členěním Odboru sociální péče Magistrátu města Brna v roce Organizační schéma Odboru sociální péče MMB v roce 2013 ORGANIZACNÍ SCHÉMA OSP Vedoucí odboru Oddelení péce o rodinu a osoby ohrožené chudobou Oddelení ekonomiky a péce o seniory a osoby se zdravotním postižením Oddelení Sociálne právní ochrany detí Oddelení sociální prevence a pomoci Oddelení sociální prevence pro mladistvé a mladé dospelé Oddelení Koordinacní centrum prevence Oddelení Koncepce a plánování sociálních služeb 13

14 3 Péče o rodinu a osoby ohrožené chudobou Péči o rodinu a osoby ohrožené chudobou zajišťuje Odbor sociální péče Magistrátu města Brna a sociální odbory 24 úřadů městských částí (rozdělení působnosti určuje statut města Brna), Centrum sociálních služeb, příspěvková organizace založená městem, a nestátní neziskové organizace. 3.1 Magistrát města Brna Odbor sociální péče Péče o rodinu a osoby ohrožené chudobou Referát péče o rodinu a referát péče o osoby ohrožené chudobou poskytují formou sociální práce rodinám s dětmi i ostatním občanům, kteří se ocitli v obtížné životní situaci, pomoc spočívající zejména v poradenství, sociální depistáži, přímé práci s klientem i v jeho přirozeném prostředí, pomoci při vyřizování sociálních dávek, zákonných nároků a pohledávek a řešení bytové situace. V roce 2013 byla pomoc poskytnuta celkem 3053 klientům. Náhradní rodinná péče Referát náhradní rodinné péče, oddělení péče o rodinu a osoby ohrožené chudobou, zpracovává agendu osvojení a pěstounské péče, vykonává funkci opatrovníka dětem v náhradní rodinné péči a poskytuje poradenskou a výchovnou pomoc rodinám a dětem v náhradní rodinné péči. Nově od roku 2013 uzavírá s pěstouny dohody o výkonu pěstounské péče a zajišťuje potřebné služby pro pěstounské rodiny. V říjnu 2003 byla v městě Brně zahájena činnost SOS dětské vesničky v Medlánkách. V současné době žije ve vesničce 8 rodin s celkovým počtem 37 dětí. rok 2010 rok 2011 rok 2012 rok 2013 Do péče budoucích osvojitelů svěřeno 13 dětí 7 dětí 17 dětí 9 dětí V pěstounské péči a poručenství žilo 278 dětí 277 dětí 291 dětí 304 dětí Náhradní rodinná péče Provedená šetření v rodinách Počet uzavřených dohod o výkonu pěstounské péče - - Referát náhradní rodinné péče evidoval ke konci roku 2013 celkem 107 žadatelů o náhradní rodinnou péči, z toho 74 žadatelů o osvojení a 33 žadatelů o pěstounskou péči. Ve sledovaném roce vedl v evidenci 311 pěstounů, z toho 160 prarodičů dětí. Ubytovna pro přechodný pobyt Oddělení péče o rodinu a osoby ohrožené chudobou také zařizuje přijetí osamělých rodičů s nezaopatřenými dětmi do Ubytovny pro přechodný pobyt, Koniklecová 5, poskytuje poradenství občanům v obtížné životní situaci. 14

15 Provoz Ubytovny pro přechodný pobyt v roce 2013 Ubytovna pro přechodný pobyt, Koniklecová 5 (pro osamělé rodiče s nezaopatřenými dětmi v tísni) Kapacita 49 ubytovacích jednotek Kapacita lůžek 126 Počet osob umístěných v roce Náklady na provoz ubytovny v roce ,705 mil. Kč 3.2 Úřady městských částí Celkem 24 úřadů městských částí zajišťuje výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí rok 2010 rok 2011 rok 2012 rok Spory o určení otcovství Nahlášeno případů týrání a zneužívání dětí rok 2010 rok 2011 rok 2012 rok Sociálně právní ochrana dětí Počet případů domácího násilí v přítomnosti dětí Péče o mladistvé a děti s trestnou činností 253 Mladiství s trestnou činností let Děti s jinak trestnou činností do 15 let Sledování výchovy a výkon dohledu 133 rok 2010 rok 2011 rok 2012 rok Děti v ústavní a ochranné výchově Nad výchovou nařízen dohled 3.3 Zařízení a služby sociální péče pro rodiče a děti v tísni poskytované městem Mezi zařízení a služby sociální péče pro rodiče a děti v tísni patří manželské a rodinné poradny a azylová zařízení různého typu. Manželské a rodinné poradny Manželské a rodinné poradny, organizačně začleněné do Centra sociálních služeb v Brně, poskytují poradenskou, terapeutickou a výchovnou péči zaměřenou na rodinné, partnerské a jiné mezilidské vztahy. Pracovníci manželských a rodinných poraden poskytují pěstounským rodinám psychologické 15

16 poradenství a rodinnou terapii. V rámci víkendových pobytů připravují přednáškové programy pro žadatele o náhradní rodinnou péči. Rok 2013 Počet případů Vedeno v evidenci celkem Konzultace celkem Nové případy Azylová zařízení domovy pro matky s dětmi Kapacita Ubytovací jednotky Lůžka Náklady na provoz v roce 2013 (v mil. Kč) Zařízení Domov pro matky s dětmi Zvonek (T. Novákové 62a) Domov pro matky s dětmi Společná cesta (Heyrovského 11) Celkem Azylová zařízení střediska sociální pomoci dětem Středisko sociální pomoci dětem na ul. Hapalova 4, Brno-Řečkovice. Středisko je určeno dětem a mládeži ve věku od 0 do 18 let v krizi i jejich rodinám, hledajícím pomoc. Jeho součástí je krizové centrum, zajišťující ambulantní nebo pobytové služby s kapacitou 12 lůžek. 16

17 3.4 Nestátní neziskové organizace V oblasti péče o rodinu a děti působí řada nestátních neziskových organizací, jež provozují jak azylová zařízení, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, tak také poskytují poradenství rodinám a dětem v obtížných životních situacích a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Azylová zařízení Název organizace Zaměření činnosti Kapacita Diecézní charita Brno Oblastní charita Brno Domov sv. Markéty pro matky s dětmi v tísni 100 lůžek Fond ohrožených dětí Zařízení FOD Klokánek v Brně - Líšni 43 lůžek Občanské sdružení Magdalenium Azylový dům Helena - zařízení pro týrané ženy a jejich děti, oběti domácího násilí Azylový dům Magdalenium - zařízení pro týrané ženy a jejich děti, oběti domácího násilí Sdružení pěstounských rodin Armáda spásy v ČR Na počátku, o.s. Dům na půl cesty - přechodné bydlení pro mladé dospělé Azylový dům Staňkova 4 je určen pro celé rodiny, které se ocitly bez přístřeší Domov pro dětský život (azylový dům) pro těhotné ženy v tísni, které si přejí své dítě donosit, a to bez ohledu na jejich věk, tj. i nezletilé Následná péče Domova pro dětský život - byty na půl cesty. Přechodné ubytování pro matky s dětmi. Cílem služby je, aby byly uživatelky schopny samostatně a vlastními silami zvládat nároky spojené s rodičovstvím a samostatným životem 37 lůžek 27 lůžek 15 lůžek 60 lůžek 17 lůžek 15 lůžek Poradenské služby Název nestátní organizace Sdružení pěstounských rodin Modrá linka o.s. Centrum naděje a pomoci CENAP Občanské sdružení Anabell Centrum pro rodinu a sociální péči Občanská poradna Brno TRIADA, poradenské centrum, o.s. Zaměření činnosti Poradenství rodinám s dětmi v náhradní rodinné péči Telefonická krizová intervence nejen dětem a mladým lidem v obtížných životních situacích Poradenské služby zaměřené na plánované rodičovství, těhotenství, antikoncepci, partnerské vztahy Kontaktní centrum Anabell Brno - poradenství Linka Anabell telefonická krizová pomoc Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Služba poskytuje programy pro neúplné a doplněné rodiny, rodiny s hyperaktivními a neklidnými dětmi a rodiny s dětmi s poruchami autistického spektra. Bezplatné poradenství v oblasti rodinných vztahů, bydlení, nezaměstnanosti, sociálního zabezpečení Občanská poradna - bezplatné poradenství v oblasti rodinných vztahů, bydlení, nezaměstnanosti, sociálního zabezpečení, psychosociální služby pro rodiny se specifickými problémy, program Kontakt podpora při zprostředkování kontaktů rodiče s dítětem (při nebo po rozvodovém řízení, s dětmi v pěstounské péči, v ústavní výchově). 17

18 Bílý kruh bezpečí, o.s. Poradna pro oběti trestných činů a domácího násilí Právní občanská poradna DIALOG Bezplatné právní poradenství občanům v sociální nouzi Komplexní právní a psychologické poradenství pro oběti domácího násilí Poskytování pomoci těhotným ženám a dívkám v tíživé životní situaci. Persefona, o.s. Na počátku, o.s. HoSt Home - Start Česká republika Pomoc rodičům pečujícím o dítě mladší 6 let. SPONDEA, o.p.s. Krizové centrum pro děti, dospívající a rodinu Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím a nebezpečným pronásledováním Diecézní charita Brno CELZUS - odborné sociální poradenství IQ Roma servis, o.s. Teen Challenge International ČR Fond ohrožených dětí Petrov - občanské sdružení pro práci s dětmi a mládeží brněnské diecéze RATOLEST BRNO, o.s. Centrum poradenství a zaměstnanosti poskytuje informace a podporu při řešení nepříznivé sociální situace zejména lidem romského původu a jejich rodinám tak, aby mohli sami převzít odpovědnost za sebe a svůj život. Dopolední aktivity pro předškolní děti přizpůsobené jejich potřebám Pobočka FOD Brno poskytuje ohroženým dětem pomoc především sanací vlastního rodinného prostředí Dětský dům Zábrdovice - Klub Asaben. Posláním je spolupráce s dětmi a jejich rodinami, příprava dětí na bezproblémový vstup do základní školy. Podpora rodin s dětmi, které se dlouhodobě nacházejí v krizové životní situaci, v jejímž důsledku je ohrožen zdravý vývoj dítěte 18

19 Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež RATOLEST BRNO, o.s. Armáda spásy v ČR Sdružení pěstounských rodin Teen Challenge International ČR Nízkoprahový klub Likusák Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Pavlač Komunitní centrum Dživipen Körnerova Sbor a Komunitní centrum Staňkova Nízkoprahové centrum pro děti a mládež Jonáš NZDM Pestrá klubovna Dětské centrum Brno pro děti a mládež ze sociálně vyloučených romských lokalit nízkoprahová zařízení pro děti a mládež nízkoprahová zařízení pro děti a mládež nízkoprahová zařízení pro děti a mládež nízkoprahová zařízení pro děti a mládež nízkoprahová zařízení pro děti a mládež DROM, romské středisko Nízkoprahová klubovna a klub Brána Petrov - občanské sdružení pro práci s dětmi a mládeží brněnské diecéze Dětský dům Zábrdovice nízkoprahová zařízení pro děti a mládež IQ Roma servis, o.s. Centrum motivace a stimulace nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 19

20 4 Oddělení sociálně právní ochrany dětí Stěžejním úkolem Oddělení sociálně právní ochrany dětí (dále jen OSPOD) Odboru sociální péče Magistrátu města Brna je sjednocovat a kontrolovat výkon státní správy na úseku sociální péče u 24 pověřených úřadů městských částí statutárního města Brna v souladu s platnou legislativou a metodickými pokyny MPSV ČR. Oddělení má dále za úkol přispívat ke zkvalitnění odbornosti a profesních postupů sociálních pracovníků ve smyslu správné aplikace jednotlivých metod při řešení konkrétních případů a ve smyslu prohlubování jejích profesionálních návyků posilovat pozici a prestiž odborů sociální péče v rámci organizační struktury Úřadů městských částí města Brna. 4.1 Funkce a hlavní činnosti oddělení Náplň OSPOD je rozdělena do tří hlavních činností: Odvolací řízení II. stupně Kontrolní činnost Metodická činnost Metodická pomoc a kontrolní činnost u Úřadů městských částí v městě Brně probíhala zejména na úseku sociálně-právní ochrany dětí, výkonu funkce opatrovníka u osob omezených nebo zbavených způsobilosti k právním úkonům a tzv. institutu zvláštního příjemce. Oddělení zajišťovalo pravidelné kontroly spisové dokumentace, v každém zápisu z provedené kontroly byly promítnuty závěry, zjištěné nedostatky a podrobná metodická doporučení. V oblasti metodiky byl důraz kladen na správnou aplikaci předmětných zákonů na všech úsecích činnosti a na metodiku řešení složitých případů. Oddělení sociálně-právní ochrany dětí bylo také odvolacím orgánem II.stupně pro Úřady městských částí města Brna v agendě sociálně-právní ochrany dětí a v agendě zvláštního příjemce dávek důchodového pojištění, kdy tyto úřady městských částí rozhodovaly ve správním řízení I.stupně. Další součástí oddělení bylo dále v souladu se zákonem o správním řízení řešení stížností občanů na nesprávný úřední postup sociálních pracovníků úřadů městských částí města Brna zmíněných agend, což je zvláště u agendy sociálně-právní ochrany dětí vždy velmi náročné a citlivé. Důležitou součástí práce pracovníků-metodiků oddělení, byly rovněž četné osobní i telefonické konzultace (případně i prostřednictvím u) k dané problematice s odbornými pracovníky ÚMČ, s pracovníky dalších odborných organizací a institucí. Rovněž tak probíhalo četné všeobecné sociálně-právní poradenství, kdy se na metodiky OSPOD obrátily samy osoby zodpovědné za výchovu nezletilých dětí. a) Sociálně-právní ochranou dětí se rozumí zejména ochrana práva dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu, ochranu oprávněných zájmů dítěte a působení směřující k obnovení narušených funkcí rodiny. Na úseku sociálně právní ochrany dětí je pomoc a kontrola primárně zaměřena na specifikaci cílů sociální práce to jest zejména řádný výkon rodičovské zodpovědnosti, prevence trestné činnosti dětí mládeže, výchovných problémů a dalších sociálně-patologických jevů. Na tomto úseku se Magistrát města Brna a ÚMČ Brno-střed, Brno-sever a ÚMČ Brno-Královo Pole, zapojily do pilotního projektu Systému včasné intervence (SVI). Projekt SVI představuje systémové propojení mezi subjekty, které řeší problematiku rizikové a delikventní mládeže. Jeho klíčovým prvkem je rychlá výměna informací prostřednictvím elektronických médií. Technické (počítačové) propojení orgánů sociálně právní ochrany a dalších hlavních subjektů jako jsou Policie ČR, Městská policie, Probační a mediační služba a orgány justice, zabývajících se trestnou činností dětí a oblastí sociálně-právní ochrany dětí a mládeže, slouží ke zlepšení celkové úrovně spolupráce, minimalizaci páchaní další trestné činnosti na tomto úseku a zlepšení efektivity ukládaných výchovných opatření. Zvýšená pozornost bude věnována období před spácháním trestného činu, kdy existuje řada signálů o problematickém chování nebo prostředí v okolí dítěte. Hlavním cílem projektu je tedy odklonit dítě od kriminální kariéry. Informační propojení a vzniklá 20

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí 2013

Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí 2013 Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí 2013 Stejně jako jsme se potýkali loni v lednu se sociální reformou, kdy byly převáděny veškeré dávky na ÚP, tak od letošního ledna bojujeme s novelou zákona o

Více

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Výstupy v roce 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sítě odborného sociálního poradenství Cíl D.1 Zajistit síť krizových poradenských

Více

NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014

NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014 NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014 SYSTÉMOVÉ PRIORITY Priorita č. 1 Nastavení procesů komunitního plánování sociálních služeb na úrovni ORP Tišnov

Více

Sociální služby v kostce

Sociální služby v kostce Sociální služby v kostce Sociální služby v ČR začal v roce 2007 řešit zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a vyhláška 505/2006 Sb. (v novém znění vyhláška 162/2010 Sb.). Na tento zákon se mnoho

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje odbor sociálních věcí KÚ ÚK 8. 10. 2014 1 Odbory krajského úřadu (KÚ) vykonávají: 1. Samosprávu dle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích., v platném znění tzv. samostatná působnost

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

Číslo zápisu: 2 Datum: 12. listopadu 2008 Místo setkání: místnost 153, 1.patro, Malinovské nám. 3

Číslo zápisu: 2 Datum: 12. listopadu 2008 Místo setkání: místnost 153, 1.patro, Malinovské nám. 3 ZÁPIS SETKÁNÍ Pracovní skupina Číslo zápisu: 2 Datum: 12. listopadu 2008 Místo setkání: místnost 153, 1.patro, Malinovské nám. 3 Program: 1. přivítání, představení programu, prezence 2. informace o Individuálním

Více

ZÁPIS SETKÁNÍ. Pracovní skupina Děti, mládež a rodiny s dětmi

ZÁPIS SETKÁNÍ. Pracovní skupina Děti, mládež a rodiny s dětmi ZÁPIS SETKÁNÍ Pracovní skupina Číslo zápisu: 4 Datum: 14. ledna 2008 Místo setkání: Malinovského nám. 3 podskupina Rodiny s dětmi a oběti domácího násilí: místnost 111, 1.patro podskupina Děti a mládež

Více

Příloha č. 3 Priority a opatření veřejné finanční podpory města Tišnova pro oblast sociálních služeb na období 2013-2014

Příloha č. 3 Priority a opatření veřejné finanční podpory města Tišnova pro oblast sociálních služeb na období 2013-2014 Priorita č. 1 Opatření 1. 1 Opatření 1. 2 PLÁN VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY MĚSTA TIŠNOVA - oblast sociálních služeb 2013 2014 Nastavení procesů komunitního plánování sociálních služeb na úrovni ORP Tišnov

Více

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Čtyřleté studium ukončené maturitní zkouškou Zahájení výuky na SZŠ ÚO 1. 9. 2010, 1 třída, 30 žáků Vznikl sloučením oboru 75-41-M/003 Sociální péče - pečovatelská

Více

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: Název Cíle: Popis a zdůvodnění Cíle: Na která zjištění z analýz cíl reaguje Seznam opatření, které vedou k naplnění Cíle: 5.1 Udržení stávajících

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí poskytované Poradnou pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí poskytované Poradnou pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Centrum sociálních služeb Vyškov, o. p. s. PORADNA PRO RODINU, MANŽELSTVÍ A MEZILIDSKÉ VZTAHY Smetanovo nábřeží 27, Vyškov, tel.: 517 333 909, mobil: 733 525 998 poradna@psychologie.vys.cz www.psychologie.vys.cz

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková SPOLEČNÝ ZÁKLAD Zákon FS ČSSR č.100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení Zákon ČNR č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení

Více

k zákonu o sociálních službách a prováděcí vyhlášce

k zákonu o sociálních službách a prováděcí vyhlášce k zákonu o sociálních službách a prováděcí vyhlášce ZÁKON č.108/2006 Sb., o sociálních službách Tento zákon můžete najít v plném znění ZDE Tento zákon upravuje: - podmínky poskytování pomoci a podpory

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná Studijní materiál pro účastníky kurzu Osvětový pracovník a konzultant

Více

O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH CO JSOU SOCIÁLNÍ SLUŽBY? Sociální služby se tedy snaží: podporovat rozvoj nebo alespoň zachování stávající soběstačnosti uživatele, jeho návrat do vlastního domácího prostředí, obnovení

Více

Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí 22. 11. 2012. PhDr. Miloslav Macela Odbor rodiny a ochrany práv dětí

Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí 22. 11. 2012. PhDr. Miloslav Macela Odbor rodiny a ochrany práv dětí Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí 22. 11. 2012 PhDr. Miloslav Macela Odbor rodiny a ochrany práv dětí Novela zákona o sociálně právní ochraně dětí schvalovací proces Prošla dvakrát mezirezortním

Více

Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1

Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1 Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1 Azylové domy Celkové finanční zdroje v letech 2011-2014 1 Údaje ze žádostí poskytovatelů sociálních služeb

Více

Navýšení kapacity pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí na návykových látkách

Navýšení kapacity pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí na návykových látkách PRIORITY PRO CÍLOVOU SKUPINU OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM, OSOBY V KRIZI, ETNICKÉ MENŠINY Priorita 1 Podpora ambulantních a terénních služeb pro osoby bez přístřeší Opatření 1.1. Zřízení centra

Více

systému péče o ohrožené děti

systému péče o ohrožené děti Seminář pro členy krajských koordinačních skupin k transformaci systému péče o ohrožené děti Transformace a sjednocení Síť služeb Transformace stávajících služeb systému péče o ohrožené děti Benešov 13.

Více

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Pracovní skupina č. 1 Děti, mládež, rodina 1. Priorita: Slabá finanční gramotnost občanů Cíl:

Více

Druhy sociálních služeb

Druhy sociálních služeb Druhy sociálních služeb V materiálu jsou souhrnně uvedeny jednotlivé druhy sociálních služeb podle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách (tj. část třetí zákona 37 až 70). U každé sociální služby

Více

1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY. 1.1 Sociální služby dle zákona o sociálních službách

1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY. 1.1 Sociální služby dle zákona o sociálních službách 1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY Obce mají základní povinnosti v oblasti sociální politiky vymezené zákonem o obcích, a to tak, že obec v samostatné působnosti ve svém územním obvodu dále pečuje v souladu s místními

Více

B) cílová skupina osoby ohrožené sociálním vyloučením a osoby v krizi Podpora rozvoje nízkoprahových denních center

B) cílová skupina osoby ohrožené sociálním vyloučením a osoby v krizi Podpora rozvoje nízkoprahových denních center Podporované aktivity sociálních služeb pro výzvy ROP Jihovýchod vyhlášené dne 12. 9. 2011 (příloha výzev do oblastí podpory 3.2 Rozvoj regionálních středisek a 3.3 Rozvoj a stabilizace venkovských sídel

Více

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA BLANSKO PRO ROK 2012 Cílová skupina: Senioři Cíl 1 Podpora stávajících služeb Opatření 1.1 Odborné sociální poradenství - Naplněno.

Více

STANDARD č. 7: PREVENCE

STANDARD č. 7: PREVENCE STANDARD č. 7: PREVENCE Cíle kritéria: 7. Prevence KRITÉRIA 7a) OSPOD aktivně vyhledává a monitoruje ohrožené děti. Prokazatelně koordinuje, případně vytváří podmínky pro preventivní aktivity ve svém správním

Více

Analýza priorit a návrhů v oblasti sociálních služeb Olomouckého kraje

Analýza priorit a návrhů v oblasti sociálních služeb Olomouckého kraje Analýza priorit a návrhů v oblasti sociálních služeb Olomouckého kraje OSNOVA: 1. Úvod: 2. Popis územního a časového rozsahu jednotlivých komunitních plánů sociálních služeb /střednědobých plánů rozvoje

Více

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob Opatření VI. 1.: Podpora zaměstnávání ohrožených osob Ze sociologického šetření prováděného v rámci komunitního plánování v Mladé Boleslavi vyplynulo, že problém získat a udržet si práci je pro dotazované

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi Opatření XII. 1.: Podpora nízkoprahových terénních sociálních služeb pro osoby bez přístřeší Nízkoprahové terénní sociální služby pro osoby bez přístřeší poskytuje v Mladé Boleslavi středisko Naděje. Zde

Více

Systém péče o ohrožené děti v Pardubickém kraji

Systém péče o ohrožené děti v Pardubickém kraji Systém péče o ohrožené děti v Pardubickém kraji Dokumenty vztahující se ke změnám v systému péče o ohrožené děti 2 Úmluva o právech dítěte (ratifikovaná ČR 1994) Evropská úmluva o lidských právech Národní

Více

Analýza sociálních služeb obce Strahovice

Analýza sociálních služeb obce Strahovice Analýza sociálních služeb obce Strahovice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání Střednědobého

Více

Připravované změny v systému sociálních služeb pro oblast domácího násilí s účinností od 1. 1. 2016

Připravované změny v systému sociálních služeb pro oblast domácího násilí s účinností od 1. 1. 2016 Připravované změny v systému sociálních služeb pro oblast domácího násilí s účinností od 1. 1. 2016 1 Program prezentace 1) Aktuální stav důvod ke změnám 2) Domácí násilí v novém systému sociálních služeb

Více

Přehled poskytovatelů. sociálních služeb v Chodově

Přehled poskytovatelů. sociálních služeb v Chodově Přehled poskytovatelů sociálních služeb v Chodově Vážení občané, v návaznosti na dobrou tradici je vydáván aktualizovaný, v pořadí již čtvrtý, Přehled poskytovatelů sociálních služeb v Chodově. Jsou zde

Více

3. Informovanost o výkonu sociálně-právní ochrany dětí

3. Informovanost o výkonu sociálně-právní ochrany dětí 3. Informovanost o výkonu sociálně-právní ochrany dětí Obsah kritéria standardu 3a Orgán sociálně-právní ochrany zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup či jiným vhodným způsobem vnitřní pravidla

Více

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH OBSAH Úvod... 2 O sociálních službách... 3 Sociální poradenství ( 37)... 6 Osobní asistence ( 39)... 7 Pečovatelská služba ( 40)... 8 Tísňová péče ( 41)... 10 Průvodcovské a předčitatelské služby ( 42)...

Více

OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše

OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše Dům Samaritán navazuje na celý komplex služeb zabývající se osobami v krizi, které poskytuje Oblastní charita Ústí

Více

preventivní péče ústavní nebo ochranné výchovy

preventivní péče ústavní nebo ochranné výchovy Systém péče v ČR Systém péče v České republice se dělí na dvě základní skupiny. Do první skupiny patří zařízení, která pracují s klienty v rámci preventivní péče. Druhá skupina zařízení se již věnuje dětem,

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. (SOCIÁLNÍ PÉČE, SOCIÁLNÍ POLITIKA) Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. (SOCIÁLNÍ PÉČE, SOCIÁLNÍ POLITIKA) Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět: SOCIÁLNÍ PÉČE (SOCIÁLNÍ PÉČE, SOCIÁLNÍ POLITIKA) Obor vzdělání: Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny Kód oboru: 75-41-M/005

Více

Aktualizace. Akčního plánu rozvoje sociálních služeba služeb souvisejících v městské části Praha 5 na rok 2015

Aktualizace. Akčního plánu rozvoje sociálních služeba služeb souvisejících v městské části Praha 5 na rok 2015 Aktualizace Akčního plánu rozvoje sociálních služeba služeb souvisejících v městské části Praha 5 na rok vypracoval Odbor sociální problematiky Obsah Úvod... 3 Přehled priorit... 4 Rozšířené priority o

Více

Priorita II. - Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi

Priorita II. - Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi Opatření II. 1.: Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi V Mladé Boleslavi nyní chybí motivující systém nabídky prostupného bydlení. Systém prostupného bydlení lze rozdělit do tří stupňů:

Více

Zápis ze společného jednání pracovních skupin KPSS

Zápis ze společného jednání pracovních skupin KPSS Zápis ze společného jednání pracovních skupin KPSS Datum konání: 19. 11. 2014 2014, 15:00 Místo konání: ÚMČ Praha 10, 1. patro, budova B Zasedací sál Přítomni: Pavel Petřík, vedoucí odboru sociálního,

Více

Sociální služby v Pardubickém kraji. v kontextu péče o osoby s poruchou. autistického spektra

Sociální služby v Pardubickém kraji. v kontextu péče o osoby s poruchou. autistického spektra Sociální služby v Pardubickém kraji v kontextu péče o osoby s poruchou autistického spektra Bc. Edita Moučková Krajský úřad Pardubického kraje 20. 4. 2015 ÚVOD Poruchou autistického spektra trpí v ČR odhadem

Více

Priority v oblasti sociálních služeb pro připravované výzvy ROP Jihovýchod

Priority v oblasti sociálních služeb pro připravované výzvy ROP Jihovýchod Priority v oblasti sociálních služeb pro připravované výzvy ROP Jihovýchod Ve druhém pololetí 2011 plánuje Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod vyhlásit výzvy na aktivity sociální péče v následujících

Více

Maturitní témata profilová část

Maturitní témata profilová část Témata: Sociální politika a její význam ve společnosti * pojem, cíl, úkoly * subjekty a objekty sociální politiky * oblasti sociální politiky ve vztazích k sociálním skupinám - principy SoP, sociální politika

Více

Veřejný závazek OSP. Život bez bariér, z.ú. Lomená 533 509 01 Nová Paka IČO 266 52 561

Veřejný závazek OSP. Život bez bariér, z.ú. Lomená 533 509 01 Nová Paka IČO 266 52 561 Veřejný závazek OSP Poskytovatel sociální služby: Život bez bariér, z.ú. IČO: 26652561 DIČ: CZ 26652561 č.ú.: 78-8511550297/0100 u KB Nová Paka IBAN: CZ6001000000788511550297 SWIFT: KOMBCZPPXXX Internetové

Více

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2013 do 31.12.2013

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2013 do 31.12.2013 Zpráva o činnosti za období od 1.1.201 do 1.12.201 Název střediska: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Druh služby: Odborné sociální poradenství, id.č. 72164 Kapacita služby: Okamžitá kapacita

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška TÉMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška TÉMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět: SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ ZABEZPEČENÍ SOCIÁLNÍ PÉČE Obor vzdělání: Výchovná a humanitární činnost - Sociálně administrativní činnost Kód

Více

Perspektivy péče o ohrožné děti

Perspektivy péče o ohrožné děti Perspektivy péče o ohrožné děti Bc. Radek Šoustal referent SPOD, KÚ MSK Ostrava-Poruba, 22. 11. 2011 Základní dokumenty Národní akční plán k transformaci a sjednocení systému péče o ohrožené děti na období

Více

Dodatek č.4/2013. 7.1. Úkoly v samostatné působnosti, které jsou odboru trvale svěřeny

Dodatek č.4/2013. 7.1. Úkoly v samostatné působnosti, které jsou odboru trvale svěřeny Dodatek č.4/2013 k organizační směrnici č.3/2012 Organizační řád Městského úřadu Český Těšín Tímto dodatkem se mění v návaznosti na usnesení č./26/rm ze dne 25.3.2013 Organizační řád Městského úřadu Český

Více

Komunitní plán sociálních služeb Českolipsko

Komunitní plán sociálních služeb Českolipsko Op1-1 Zajištění pobytových odlehčovacích služeb Podpora vzniku sociální služby na základě zmapování skutečné poptávky pro osoby se zdravotním postižením i pro klienty cílové skupiny seniorů. Tento typ

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Marie Hatalová Jihlava 2. prosince 2014 Současný stav přípravy OPZ Schválení návrhu OPZ vládou ČR - 9. 7. 2014 Zaslání návrhu

Více

Sociální a zdravotní služby 2011

Sociální a zdravotní služby 2011 Sociální a zdravotní služby 2011 Hlavní činností Charity ČR je pomoc potřebným na celém území České republiky prostřednictvím zdravotních a sociálních služeb. Tyto služby jsou poskytovány spoluobčanům

Více

Monitoring plnění opatření z KP

Monitoring plnění opatření z KP Příloha A stav k 31. 8. 2014 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění opatření z KP ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ číslo opatření název opatření plánované období realizace stav plnění

Více

3. Komunitní plán. sociálních služeb města Brna pro období 2013 2015

3. Komunitní plán. sociálních služeb města Brna pro období 2013 2015 3. Komunitní plán sociálních služeb města Brna pro období 2013 2015 Proces komunitního plánování je od počátku otevřen všem, kdo se chtějí aktivně zapojit Tento dokument vznikl v rámci projektu Podpora

Více

BRNO-MĚSTO. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím ve statutárním městě Brně

BRNO-MĚSTO. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím ve statutárním městě Brně BRNO-MĚSTO Nezavíráme oči před domácím násilím Pomoc osobám ohroženým domácím násilím ve statutárním městě Brně Domácí násilí je nejrozšířenější, nejméně kontrolovanou, nejvíce podceňovanou formou násilí.

Více

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE DOTAZNÍK AKCEPTOVÁN. Dotazník pro obce Střednědobý plán

Více

Sociální služby. Sociální péče pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Sociální služby. Sociální péče pro seniory a osoby se zdravotním postižením Sociální služby Sociální péče pro seniory a osoby se zdravotním postižením Posláním sociálních služeb je pomoci lidem udržet si nebo znovu získat své místo ve společnosti, v komunitě, kde žijí. Sociální

Více

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Posláním komunitního plánování je zajistit, aby sociální služby fungovaly a rozvíjely se podle potřeb těch, kdo je využívají

Více

Semináře k financování sociálních služeb v roce 2015

Semináře k financování sociálních služeb v roce 2015 Semináře k financování sociálních služeb v roce 2015 15., 16., 17. 9. 2014 Z individuálního projektu Karlovarského kraje V Karlovarském kraji společně plánujeme sociální služby II Systém financování 2015

Více

DĚTI CHTĚJÍ MÍT DOMOV POUZE KOMPLEXNÍ PRÁCE S RODINOU JE CESTOU Z OHROŽENÍ

DĚTI CHTĚJÍ MÍT DOMOV POUZE KOMPLEXNÍ PRÁCE S RODINOU JE CESTOU Z OHROŽENÍ DĚTI CHTĚJÍ MÍT DOMOV POUZE KOMPLEXNÍ PRÁCE S RODINOU JE CESTOU Z OHROŽENÍ Výchozí předpoklady naší práce Centrem našeho zájmu je dítě a jeho rodina Celostní postoj, neutralita, na proces a řešení problému

Více

Vybraná data z analytické části RPSS ČB. Zpracovatelé: Mgr. Aleš Novotný Mgr. Hana Francová

Vybraná data z analytické části RPSS ČB. Zpracovatelé: Mgr. Aleš Novotný Mgr. Hana Francová Vybraná data z analytické části RPSS ČB Zpracovatelé: Mgr. Aleš Novotný Mgr. Hana Francová Obsah prezentace Sociodemografická data Socioekonomická data nezaměstnanost sociální dávky Výskyt kriminality

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI KRÁSA POMOCI ZA OBDOBÍ 1.1.2012-31.12.2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI KRÁSA POMOCI ZA OBDOBÍ 1.1.2012-31.12.2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI KRÁSA POMOCI ZA OBDOBÍ 1.1.2012-31.12.2012 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI 2. ČINNOST SPOLEČNOSTI KRÁSA POMOCI OD 1.1. 2012 DO 31.12.

Více

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb Opatření VII.1.: Udržení a rozvoj kapacity domova pro seniory. Dům seniorů Mladá Boleslav v současné době poskytuje pobytovou službu osobám, které v důsledku složitého zdravotního stavu, omezené soběstačnosti,

Více

Zákon o sociálně právní ochraně dětí s důrazem na využití ve škole

Zákon o sociálně právní ochraně dětí s důrazem na využití ve škole Zákon o sociálně právní ochraně dětí s důrazem na využití ve škole Novela zákona o OSPOD vyšla ve Sbírce zákonů pod číslem 401/2012 Sb. S účinností od 1.1.2013. Zasazení novely v,,legislativním rámci do

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, ČÁST PRVNÍ

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, ČÁST PRVNÍ Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM

MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM SOCIÁLNÍ SFÉRY - Práce - Bydlení - Volný čas - Partnerské vztahy - Rodina PRACOVNÍ UPLATNĚNÍ Pracovní trh Sociální služby Možnosti mimo systém LEGISLATIVA

Více

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ. Vedoucí: Bc. Martina Fejfarová, DiS.

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ. Vedoucí: Bc. Martina Fejfarová, DiS. ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Vedoucí: Bc. Martina Fejfarová, DiS. 1 ČESKÝ BROD SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ Personální obsazení 3,8 úvazku + 0,6 úvazku pracovnice pro práci s pěstounskými rodinami /do konce r.

Více

OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše

OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše Dům Samaritán navazuje na celý komplex služeb zabývající se osobami v krizi, které poskytuje Oblastní charita Ústí

Více

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění,

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění, Popis realizace poskytování sociálních služeb Centrum psychologické podpory,z.s. 1/Cíle, principy, veřejný závazek, okruh osob Centrum psychologické podpory,z.s. je nestátní nezisková organizace, která

Více

STANDARD č. 4 Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí

STANDARD č. 4 Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí STANDARD č. 4 Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí Agenda sociálně-právní ochrany dětí (dále jen SPOD) je svěřena dle vnitřní směrnice Organizačního řádu Městského úřadu v Českém

Více

NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ

NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ Vláda ČR na svém zasedání dne 14. května 2008 schválila usnesením č. 539 Zprávu vlády o realizaci Koncepce

Více

IP Podpora vzdělávání v sociální oblasti v MSK III CZ.1.04/3.1.00/A9.00011. lektor: Mgr. Jaroslava Krömerová

IP Podpora vzdělávání v sociální oblasti v MSK III CZ.1.04/3.1.00/A9.00011. lektor: Mgr. Jaroslava Krömerová Proces střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji v letech 2015 2020 v kontextu návaznosti na rozvoj a strategii komunitního plánování sociálních služeb v Ostravě IP Podpora

Více

Hanka Rabenhauptová Prachatice 28. dubna 2010

Hanka Rabenhauptová Prachatice 28. dubna 2010 Zapojení Města Prachatice do projektu Komunitní plánování sociálních služeb na území Chance in Nature Local Action Group a území správního obvodu obce s rozšířenou působností Prachatice 2008-2011 Hanka

Více

Pracovní profily sociálních pracovníků vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí

Pracovní profily sociálních pracovníků vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí Pracovní profily sociálních pracovníků vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí vykonává funkci kolizního opatrovníka nezletilým dětem, zastupuje je při jednání u soudu, policie, dle potřeby i u jiných

Více

Maturitní témata profilová část

Maturitní témata profilová část Témata: Sociální politika a její význam ve společnosti - pojem, cíl, úkoly - subjekty a objekty sociální politiky - oblasti sociální politiky ve vztazích k sociálním skupinám - principy SoP, sociální politika

Více

Město Letohrad. Pardubický kraj. Plán prevence kriminality na období 2012 2014 MĚSTA LETOHRADU

Město Letohrad. Pardubický kraj. Plán prevence kriminality na období 2012 2014 MĚSTA LETOHRADU Město Letohrad Pardubický kraj Plán prevence kriminality na období 2012 2014 MĚSTA LETOHRADU Schválen dne 6. 6. 2012 usnesením RM č. 163/2012 OBSAH: 1. Úvod 3 2. Bezpečnostní analýza v období 2010 3 2.1.

Více

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce 2015 - za jednotlivé oblasti sociální péče

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce 2015 - za jednotlivé oblasti sociální péče Oblast péče o seniory Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na Domov pro seniory Dobětice, p.o. Domov pro seniory Dobětice, p.o. Domov pro seniory Severní Terasa, p.o. 20 let s vámi - oslavy 20. výročí

Více

PERSEFONA, o.s. Tel.: 737 834 345 545 245 996 E-mail: domacinasili@persefona.cz

PERSEFONA, o.s. Tel.: 737 834 345 545 245 996 E-mail: domacinasili@persefona.cz PERSEFONA, o.s. Komplexní služby obětem domácího násilí sexuálního zneužívání znásilnění Vzdělávání laické i odborné veřejnosti Analytická a publikační činnost Tel.: 737 834 345 545 245 996 E-mail: domacinasili@persefona.cz

Více

OBSAH. 1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY... 3 Poskytovatelé sociálních služeb a poskytované služby na území Strakonicka... 8

OBSAH. 1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY... 3 Poskytovatelé sociálních služeb a poskytované služby na území Strakonicka... 8 OBSAH 1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY... 3 Poskytovatelé sociálních služeb a poskytované služby na území Strakonicka... 8 2 SLUŽBY PRO SENIORY A ZDRAVOTNĚ POSTIZENÉ.. 10 Domov pro osoby se zdravotním postižením Osek...

Více

Analýza cílových skupin sociálních služeb

Analýza cílových skupin sociálních služeb Analýza cílových skupin sociálních služeb Zpracováno v rámci zakázky Zpracování analytických podkladů pro projekt Podpora zavádění, realizace a vyhodnocování procesu střednědobého plánování rozvoje sociálních

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět: SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ ZABEZPEČENÍ (SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ ZABEZPEČENÍ, SOCIÁLNÍ PÉČE) Obor vzdělání: Výchovná a humanitární činnost -

Více

STANDARD Č. 7 Prevence

STANDARD Č. 7 Prevence STANDARD Č. 7 Prevence Prevence (z lat. praevenire, předcházet) je soustava opatření, která mají předcházet nějakému nežádoucímu jevu, například nemocem, drogovým závislostem, zločinům, nehodám, neúspěchu

Více

BRNO-VENKOV. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje

BRNO-VENKOV. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje BRNO-VENKOV Nezavíráme oči před domácím násilím Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje Domácí násilí je nejrozšířenější, nejméně kontrolovanou, nejvíce podceňovanou formou

Více

Dodatek č.5/2014. 7.1. Úkoly v samostatné působnosti, které jsou odboru trvale svěřeny

Dodatek č.5/2014. 7.1. Úkoly v samostatné působnosti, které jsou odboru trvale svěřeny Dodatek č.5/2014 k organizační směrnici č.2/2014 Organizační řád Městského úřadu Český Těšín Tímto dodatkem se mění v návaznosti na usnesení č.3492/42/rm ze dne 24.9.2014 Organizační řád Městského úřadu

Více

SWOTA ANALÝZA V OBLASTI PS OSOBY V SOCIÁLNÍ KRIZI

SWOTA ANALÝZA V OBLASTI PS OSOBY V SOCIÁLNÍ KRIZI SWOTA ANALÝZA V OBLASTI PS OSOBY V SOCIÁLNÍ KRIZI Vize: Na začátku setkání byla stanovena vize pro rok 2017 v oblasti spadající do zájmu uvedené PS. - Město Nymburk má v roce 2017 zajištěné dostupné sociální

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb.

Více

ČÁST 3 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA RODINA A DĚTI:

ČÁST 3 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA RODINA A DĚTI: ČÁST 3 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA RODINA A DĚTI: Název Cíle: Popis a zdůvodnění Cíle: Na která zjištění z analýz cíl reaguje Seznam opatření, které vedou k naplnění Cíle: 3.1 Podpora stávající

Více

VYHODNOCENÍ REALIZACE CÍLŮ A OPATŘENÍ

VYHODNOCENÍ REALIZACE CÍLŮ A OPATŘENÍ VYHODNOCENÍ REALIZACE CÍLŮ A OPATŘENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB BLANSKO PRO ROK 2013 Úvod Komunitní plán sociálních služeb Blansko 2013-2016, schválený Zastupitelstvem města Blansko, definuje priority

Více

Pracovní profily jednotlivých pozic

Pracovní profily jednotlivých pozic Pracovní profily jednotlivých pozic Péče o dítě opatrovník Splňuje vyšší odborné či vysokoškolské vzdělání v oboru se zaměřením na sociální práci, sociální pedagogiku, sociálně-právní činnost, sociální

Více

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo 2012 Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Více

Úřad městské části města Brno, Brno-Slatina

Úřad městské části města Brno, Brno-Slatina Kontakty: Úřad městské části města Brno, Brno-Slatina ÚMČ Brno-Slatina Budínská 2 odbor sociální péče 627 00 Brno sociálně-právní ochrana dětí Telefon: +420 533 433 576 (podatelna) telefon SPOD: +420 533

Více

Město Nová Role Karlovarský kraj

Město Nová Role Karlovarský kraj Město Nová Role Karlovarský kraj Plán práce prevence kriminality na období 2013 2015 MĚSTA NOVÁ ROLE Schválen 10. 12. 2012 usnesením ZMě Nová Role č. 16/07 2) 1 Obsah I. Úvod statistické údaje ustanovení

Více

KONCEPCE TRANSFORMACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZAJIŠŤOVANÝCH PŘÍSPĚVKOVÝMI ORGANIZACEMI

KONCEPCE TRANSFORMACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZAJIŠŤOVANÝCH PŘÍSPĚVKOVÝMI ORGANIZACEMI Statutární město Ostrava KONCEPCE TRANSFORMACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZAJIŠŤOVANÝCH PŘÍSPĚVKOVÝMI ORGANIZACEMI DUBEN 2011 ZPRACOVAL: Odbor sociálních věcí, školství, sportu a volnočasových aktivit, oddělení

Více

Profil absolventa vyššího odborného studia oboru sociální práce

Profil absolventa vyššího odborného studia oboru sociální práce Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb Hradební 2, 350 38 Cheb tel: 354 422 877, 354 422 259 fax: 354 422 089 E-mail : szs.cheb@worldonline.cz http://szscheb.cz Profil absolventa vyššího

Více

Návrh materiálu metodického doporučení k provádění vybraných činností sociálními pracovníky úřadů obcí s rozšířenou působností a krajských úřadů

Návrh materiálu metodického doporučení k provádění vybraných činností sociálními pracovníky úřadů obcí s rozšířenou působností a krajských úřadů Návrh materiálu metodického doporučení k provádění vybraných činností sociálními pracovníky úřadů obcí s rozšířenou působností a krajských úřadů V následujícím materiálu uvedené návrhy činností sociálních

Více

1. Prosazování principů rovnosti žen a mužů jako součást politiky vlády

1. Prosazování principů rovnosti žen a mužů jako součást politiky vlády 1. Prosazování principů rovnosti žen a mužů jako součást politiky vlády 1. 1. V rámci své mediální politiky a s ohledem na průřezový charakter politiky rovných příležitostí žen a mužů zdůrazňovat tento

Více