SMR 2 Ochrana vod před znečištěním

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SMR 2 Ochrana vod před znečištěním"

Transkript

1 SMR 2 Ochrana vod před znečištěním Směrnice Rady č. 80/68/EHS o ochraně podzemních vod před znečišťováním některými nebezpečnými látkami 4 zabránit přímé vypouštění látek ze seznamu I do podzemních vod 5 omezit přímé vypouštění látek ze seznamu II do podzemních vod

2 SMR 2 Ochrana vod před znečištěním 1. Nedošlo při zacházení se ZL k jejich vniknutí do vod nebo k ohroţení jejich prostředí? ROZSAH M 1 případ ohroţení nebo znečištění vod (3) S 2 případy ohroţení nebo znečištění vod (6) V více neţ 2 případy ohroţení nebo znečištění vod (10) ZÁVAŢNOST M mírné ohroţení vod (6) S závaţné ohroţení vod (8) V znečištění vod (10) TRVALOST 3

3 SMR 2 Ochrana vod před znečištěním 1. Nedošlo při zacházení se ZL k jejich vniknutí do vod nebo k ohroţení jejich prostředí? Zásady SZP (HRDP LFA, AEO): 1. Vyloučení širokořádkových plodin na svažitých půdách nad 12 o 2. Minimální spásání nebo sekání travních porostů 3. Skladování a manipulace s chemickými látkami 4. Zapravování tekutých statkových hnojiv do půdy do 24 hodin na orné půdě bez porostu nad 3 o 5. Vedení a archivace evidence hnojení 6. Zabránění úniku nebezpečných látek 7. Welfare 8. Vyloučení změny kultury travní porost na ornou půdy

4 SMR 2 Ochrana vod před znečištěním 1. Nedošlo při zacházení se ZL k jejich vniknutí do vod nebo k ohroţení jejich prostředí? Zacházení se závadnými látkami ve větším rozsahu: zařízení 500 l/přenosné obaly l v kapalném stavu nebo kg v pevném stavu NE: PHM v dopravních a mechanizačních prostředcích NE: přímá aplikace přípravků na ochranu rostlin a hnojiv Zacházení s NZL a ZNZL spojené se zvýšeným nebezpečím pro vody: ochranná pásma vodních zdrojů, poblíž vodních toků a nádrží ZNZL zařízení 10 l/15 kg, přenosné obaly 15 l NZL zařízení 100 l/150 kg, přenosné obaly 150 l NE: PHM v dopravních a mechanizačních prostředcích NE: přímá aplikace přípravků na ochranu rostlin a hnojiv

5 SMR 2 Ochrana vod před znečištěním 1. Nedošlo při zacházení se ZL k jejich vniknutí do vod nebo k ohroţení jejich prostředí? Zákon č. 254/2001 Sb. ( 39, odst. 1 a 2): Každý, kdo zachází se závadnými látkami, je povinen učinit přiměřená opatření, aby nevnikly do povrchových nebo podzemních vod a neohrozily jejich prostředí. Při zacházení se ZL ve větším rozsahu nebo je-li zacházení spojeno se zvýšeným nebezpečím pro vody: Povinnost vypracovat havarijní plán (vyhláška č. 450/2005 Sb.) Vést záznamy o provedených opatření Archivovat záznamy 5 let Seznam NZL a ZNZL: Seznam nebezpečných závadných látek a zvlášť nebezpečných závadných látek (příloha č. 1 zákona)

6 SMR 2 Ochrana vod před znečištěním 1. Nedošlo při zacházení se ZL k jejich vniknutí do vod nebo k ohroţení jejich prostředí? Vyhláška č. 450/2005 Sb. účinnost od náležitosti havarijního plánu schválení havarijního plánu aktualizace havarijního plánu schválení změny havarijního plánu

7 SMR 2 Ochrana vod před znečištěním 2. Pro skladování ZL je pouţívané pouze vhodné zařízení z hlediska ochrany vod? ROZSAH M zabezpečení neodpovídá v 1 případě (1) S zabezpečení neodpovídá ve 2 případech (3) V zabezpečení neodpovídá ve více případech (5) ZÁVAŢNOST M malé technické nedostatky (1) S střední technické nedostatky (3) V nesplnění poţadavků (5) TRVALOST 1

8 SMR 2 Ochrana vod před znečištěním 2. Pro skladování ZL je pouţívané pouze vhodné zařízení z hlediska ochrany vod? Zákon č. 254/2001 Sb. ( 39, odst. 4): Každý kdo zachází se ZL ve větším rozsahu, s NZL a ZNZL nebo je zacházení spojeno se zvýšeným nebezpečím má povinnost: umístit zařízení, v němž se závadné látky používají, zachycují, skladují, zpracovávají nebo dopravují tak, aby bylo zabráněno nežádoucímu úniku těchto látek do půdy nebo jejich nežádoucímu smísení s odpadními nebo srážkovými vodami používat jen takové zařízení, popřípadě způsob při zacházení se závadnými látkami, které jsou vhodné i z hlediska ochrany jakosti vod

9 SMR 2 Ochrana vod před znečištěním 3. Byly prováděny zkoušky těsnosti potrubí a nádrţí určených pro sklad. ropných látek 1x za 5 let? ROZSAH M S zkoušky těsnosti prováděny, ale ne v poţadovaných intervalech (3) V zkoušky těsnosti neprovedeny (5) ZÁVAŢNOST M 2plášťové nádrţe/nádrţe s havarijní vanou (1) S ostatní případy mimo M a V (3) V jednoplášťové nádrţe (5) TRVALOST 0

10 SMR 2 Ochrana vod před znečištěním 3. Byly prováděny zkoušky těsnosti potrubí a nádrţí určených pro sklad. ropných látek 1x za 5 let? Zákon č. 254/2001 Sb. ( 39, odst. 4): Každý kdo zachází se ZL ve větším rozsahu, s NZL a ZNZL nebo je zacházení spojeno se zvýšeným nebezpečím má povinnost: nejméně jednou za 6 měsíců kontrolovat sklady a skládky a nejméně jednou za 5 let, pokud není technickou normou nebo výrobcem stanovena lhůta kratší, zkoušet těsnosti potrubí nebo nádrží určených pro skladování a prostředků pro dopravu zvlášť nebezpečných látek a nebezpečných látek, a v případě zjištění nedostatků bezodkladně provádět jejich včasné opravy; sklady musí být zabezpečeny nepropustnou úpravou proti úniku závadných látek do podzemních vod

11 SMR 2 Ochrana vod před znečištěním 3. Byly prováděny zkoušky těsnosti potrubí a nádrţí určených pro sklad. ropných látek 1x za 5 let? Vyhláška č. 191/2002 Sb.: Základní zabezpečení z hlediska průniku ZL nepropustnost povrchu zabránění úniku technickou úpravou záchytná vana pod nádržemi s kapalnými minerálními hnojivy Doplňkové zabezpečení: v oblastech se zvýšenou ochranou vod zkoušky těsnosti 1x za 5 let (zemní jímky), 1x za 10 let nadzemní jímky při skladování močůvky, kejdy, sil. šťáv kontrolní systémy při skladování statkových hnojiv zkoušky těsnosti 1x za 10 let při skladování kap. min. hnojiv

12 SMR 2 Ochrana vod před znečištěním 3. Byly prováděny zkoušky těsnosti potrubí a nádrţí určených pro sklad. ropných látek 1x za 5 let? Návrh novely vyhlášky č. 450/2005 Sb.: Nadzemní nádrže (1x za 6 měsíců): přítomnost ZL v záchytné vaně výstupem z kontrolního systému Podzemní (zcela/částečně) nádrže (1x za 5 let): technické zjištění netěsnosti podle pokynu výrobce přítomnost ZL ve vodě nebo zemině

13 SMR 2 Ochrana vod před znečištěním 4. Byl vybudován a je provozován odpovídající kontrolní systém pro zjišťování úniku ropných látek? ROZSAH M S kontrolní systém vybudován, ale neprovozován (2) V kontrolní systém není vybudován (3) ZÁVAŢNOST M vţdy (1) S V TRVALOST 0

14 SMR 2 Ochrana vod před znečištěním 4. Byl vybudován a je provozován odpovídající kontrolní systém pro zjišťování úniku ropných látek? Zákon č. 254/2001 Sb. ( 39, odst. 4): Každý kdo zachází se ZL ve větším rozsahu, s NZL a ZNZL nebo je zacházení spojeno se zvýšeným nebezpečím má povinnost: vybudovat a provozovat odpovídající kontrolní systém pro zjišťování úniku závadných látek Vyhláška č. 450/2005 Sb. ( 3): technickým zjištěním těsnosti zařízení, v němž je obsažena závadná látka, zjišťováním přítomnosti závadné látky v okolí zařízení, včetně horninového prostředí a povrchových a podzemních vod, měřením množství závadné látky v zařízení se zjištěním dosažení nejvyšší hladiny závadné látky v zařízení senzorickou kontrolou těsnosti zařízení

15 SMR 3 Pouţívání čistírenských kalů na zem. půdě Směrnice Rady č. 86/278/EHS o ochraně ţivotního prostředí a zejména půdy při pouţívání kalů z čistíren odpadních vod v zemědělství 3 kal z čistíren městských odpadních vod nebo odpadních vod z domácností můţe být pouţit v zemědělství pouze v souladu s touto směrnicí, ostatní kal pouze tehdy, je-li zabezpečena ochrana ţivotního prostředí a lidského zdraví

16 SMR 3 Pouţívání čistírenských kalů na zem. půdě 1. Bylo pouţívání kalů podloţeno Programem pouţití upravených kalů na zemědělské půdě ROZSAH M pouţití kalů bez Programu na ploše do 5 ha (4) S pouţití kalů bez Programu na ploše 5-10 ha (6) V pouţití kalů bez Programu na ploše větší neţ 10 ha (8) ZÁVAŢNOST M Program neobsahoval 1-2 povinné údaje (4) S Program neobsahoval 3-6 povinných údajů (6) V Program nezpracován (8) TRVALOST 1

17 SMR 3 Pouţívání čistírenských kalů na zem. půdě 1. Bylo pouţívání kalů podloţeno Programem pouţití upravených kalů na zemědělské půdě Zákon č. 185/2001 Sb. ( 32): Definice kalu a upraveného kalu Kal = kal z čistíren odpadních vod zpracovávajících městské odpadní vody nebo odpadní vody z domácností a z jiných čistíren odpadních vod, které zpracovávají odpadní vody stejného složení jako městské odpadní vody a odpadní vody z domácností, kal ze septiků a jiných podobných zařízení a kal z čistíren odpadních vod výše neuvedených Upravený kal = kal, který byl podroben biologické, chemické nebo tepelné úpravě, dlouhodobému skladování nebo jakémukoliv jinému vhodnému procesu tak, že se významně sníží obsah patogenních organismů v kalech a tím zdravotní riziko spojené s jeho aplikací

18 SMR 3 Pouţívání čistírenských kalů na zem. půdě 1. Bylo pouţívání kalů podloţeno Programem pouţití upravených kalů na zemědělské půdě Vyhláška č. 382/2001 Sb. ( 5) Program použití upravených kalů na zemědělskou půdu Program zpracovává původce kalu Program vždy obsahuje: - vyhodnocení kalů - výčet vybraných pozemků určených k použití kalů včetně ukazatelů pro jejich hodnocení - hydrologické poměry v zájmovém území použití kalů; - zařazení použití kalů do osevního postupu; - návrh monitoringu kalů a monitoringu půdy; - plán odběru vzorků; - opatření na ochranu zdraví při práci s kaly - evidenční listy využití kalů

19 SMR 3 Pouţívání čistírenských kalů na zem. půdě 1. Bylo pouţívání kalů podloţeno Programem pouţití upravených kalů na zemědělské půdě Vyhláška č. 382/2001 Sb. (příloha č. 1) Evidenční list využití kalů v zemědělství součást Programu identifikace původce kalu identifikace uživatele kalů agrochemické vlastnosti půdy obsah rizikových látek v půdě dodávky kalů (datum, množství/sušina, pozemky, plodina) vlastnosti kalů (živiny, rizikové látky, vnos rizikových látek, mikrobiologické ukazatele)

20 SMR 3 Pouţívání čistírenských kalů na zem. půdě 2. Byl dodrţen zákaz pouţití kalů? ROZSAH M porušení zákazu pouţití kalů na ploše do 1 ha (6) S pouţití kalů bez Programu na ploše 1-3 ha (8) V pouţití kalů bez Programu na ploše větší neţ 3 ha (10) ZÁVAŢNOST M porušení 1 zákazu (6) S porušení 2 zákazů (8) V porušení 3 a více zákazů (10) TRVALOST 10

21 SMR 3 Pouţívání čistírenských kalů na zem. půdě 2. Byl dodrţen zákaz pouţití kalů? Zákon č. 185/2001 Sb. ( 33): Zákaz pouţívání kalů: na zemědělské půdě, která je součástí chráněných území přírody a krajiny ) na lesních porostních půdách běţně vyuţívaných klasickou lesní pěstební činností, v pásmu ochrany vodních zdrojů, na zamokřených a zaplavovaných půdách, na trvalých trávních porostech a trávních porostech na orné půdě v průběhu vegetačního období aţ do poslední seče, v intenzivních plodících ovocných výsadbách, na pozemcích vyuţívaných k pěstování polních zelenin v roce jejich pěstování a v roce předcházejícím,

22 SMR 3 Pouţívání čistírenských kalů na zem. půdě 2. Byl dodrţen zákaz pouţití kalů? Zákon č. 185/2001 Sb. ( 33): Zákaz pouţívání kalů (pokračování) v průběhu vegetace při pěstování pícnin, kukuřice a při pěstování cukrové řepy s vyuţitím chrástu ke krmení, jestliţe z půdních rozborů vyplyne, ţe obsah vybraných rizikových látek v průměrném vzorku překračuje jednu z hodnot stanovených v prováděcím právním předpisu, na půdách s hodnotou výměnné půdní reakce niţší neţ ph 5,6, na plochách, které jsou vyuţívané k rekreaci a sportu, a veřejně přístupných prostranstvích, nebo jestliţe kaly nesplňují mikrobiologická kritéria daná prováděcím právním předpisem. Pouţití mikrobiálně kontaminovaných kalů můţe být provedeno pouze po prokázané hygienizaci kalů

23 SMR 3 Pouţívání čistírenských kalů na zem. půdě 3. Byla dodrţena dávka sušiny kalu? ROZSAH M dávka sušiny kalu nedodrţena na ploše do 5 ha (4) S dávka sušiny kalu nedodrţena na ploše 5-10 ha (6) V dávka sušiny kalu nedodrţena na ploše větší neţ 10 ha (8) ZÁVAŢNOST M dávka sušiny překročena o 1 tunu (4) S dávka sušiny překročena o 1-2 tuny (6) V dávka sušiny překročena o více neţ 2 tuny (8) TRVALOST 10

24 SMR 3 Pouţívání čistírenských kalů na zem. půdě 3. Byla dodrţena dávka sušiny kalu? Vyhláška č. 382/2001 Sb. ( 1): Technické podmínky pouţití upravených kalů na zemědělské půdě: nesmí se pouţít více neţ 5 tun sušiny kalů na jeden hektar v průběhu 3 po sobě následujících let. Toto mnoţství můţe být zvýšeno aţ na 10 tun sušiny kalů v průběhu 5 po sobě následujících let, pokud pouţité kaly obsahují méně neţ polovinu limitního mnoţství kaţdé ze sledovaných rizikových látek a prvků.

25 SMR 3 Pouţívání čistírenských kalů na zem. půdě 4. Byly na zemědělské půdě pouţity upravené kaly s vyhovujícím obsahem rizikových prvků a látek? ROZSAH M nevhodné kaly pouţity na ploše do 5 ha (4) S nevhodné kaly pouţity na ploše 5-10 ha (6) V nevhodné kaly pouţity na ploše větší neţ 10 ha (8) ZÁVAŢNOST M mnoţství nevhodných kalů překročeno o 1 tunu sušiny (4) S mnoţství nevhodných kalů překročeno o 1-2 tuny (6) V mnoţství nevhodných kalů překročeno o více neţ 2 tuny (8) TRVALOST 10

26 SMR 3 Pouţívání čistírenských kalů na zem. půdě 4. Byly na zemědělské půdě pouţity upravené kaly s vyhovujícím obsahem rizikových prvků a látek? Vyhláška č. 382/2001 Sb. ( 2 a 3): V půdě, na které mohou být pouţity kaly, nesmějí být překročeny mezní hodnoty koncentrace vybraných riz. látek uvedených v příloze č. 2. Celkový povolený vnos rizikových látek do zemědělské půdy pouţitím kalů v průběhu 10 po sobě následujících let je definován povolenou dávkou kalů uvedenou v 1 písm. c) a mezními hodnotami koncentrací rizikových látek a látek uvedených v příloze č. 3. Na zemědělskou půdu mohou být pouţity pouze kaly, které vyhovují a) mezním hodnotám koncentrací vybraných rizikových látek a prvků uvedeným v příloze č. 3 a b) mikrobiologickým kritériím uvedeným v příloze č. 4.

27 SMR 3 Pouţívání čistírenských kalů na zem. půdě 5. Je soustavně a řádně vedena evidence o upravených kalů? ROZSAH M evidence pouţití kalů chybí u 1 pozemku (4) S evidence pouţití kalů chybí u 2-3 pozemků (6) V evidence pouţití kalů chybí u 3 a více pozemků (8) ZÁVAŢNOST M chybí 1 z poţadovaných údajů (4) S chybí 2 z poţadovaných údajů (6) V chybí 3 a více poţadovaných údajů nebo není evidence zpracována (8) TRVALOST 1

28 SMR 3 Pouţívání čistírenských kalů na zem. půdě 5. Je soustavně a řádně vedena evidence o upravených kalů? Vyhláška č. 274/1998 Sb. používání upravených kalů je nutné zaznamenat v evidenci dle přílohy č. 1 k vyhlášce archivace záznamů 7 let Vyhláška č. 382/2001 Sb. ( 1): nejpozději do 48 hodin od umístění kalů na zemědělskou půdu musí být kaly zapraveny do půdy minimální obsah sušiny 5/18% Novela zákona č. 156/1998 Sb.: nejpozději 14 dnů před aplikací podat hlášení ÚKZÚZ o aplikaci kalů záznamy do evidence hnojení do 1 měsíce

29 SMR 4 Ochrana vod před znečištěním dusičnany Směrnice Rady č. 91/676/EHS o ochraně vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů 4 vypracování zásad SZP, jejichţ dodrţování bude dobrovolné, zabezpečení školení a informací pro zemědělce 5 vypracování akčního programu pro vymezené nitrátově zranitelné oblasti, jeho hodnocení a přezkoumání

30 SMR 4 Ochrana vod před znečištěním dusičnany Implementace nitrátové směrnice v České republice: Euronovely právních předpisů Vymezení zranitelných oblastí Provádění monitoringu vod na obsah dusičnanů Vypracování akčního programu Vypracování zásad SZP Pravidelné přezkoumávání vymezení zranitelných oblastí a akčního programu

31 SMR 4 Ochrana vod před znečištěním dusičnany 1. Nebylo prováděno hnojení dusíkatými hnojivými látkami v období zákazu hnojení? ROZSAH M nedodrţení období zákazu hnojení na ploše do 5 ha (6) S nedodrţení období zákazu hnojení na ploše 5-10 ha (8) V nedodrţení období zákazu hnojení na ploše nad 10 ha (10) ZÁVAŢNOST M pouţití do 20 kg N/ha (6) S pouţití kg N/ha (8) V pouţití nad 40 kg N/ha (10) TRVALOST 10

32 SMR 4 Ochrana vod před znečištěním dusičnany 1. Nebylo prováděno hnojení dusíkatými hnojivými látkami v období zákazu hnojení? NV č. 108/2008 Sb. ( 5) Dusíkaté hnojivé látky (minerální N, pomalu uvolnitelný dusík hnůj C:N 10, rychle uvolnitelný dusík kejda, močůvka C:N<10) NV č. 108/2008 Sb. ( 6, tab. č. 1 v příloze č. 2) - období zákazu hnojení platí pro NZO a příjemce AEO z PRV - je již jedna tabulka pro obě skupiny zemědělců - změny oproti 1. AP

33 SMR 4 Ochrana vod před znečištěním dusičnany 1. Nebylo prováděno hnojení dusíkatými hnojivými látkami v období zákazu hnojení? NV č. 108/2008 Sb. ( 6, tab. č. 1 v příloze č. 2)

34 SMR 4 Ochrana vod před znečištěním dusičnany 1. Nebylo prováděno hnojení dusíkatými hnojivými látkami v období zákazu hnojení?

35 SMR 4 Ochrana vod před znečištěním dusičnany 2. Byly při hnojení dodrţeny limity dusíku pro jednotlivé plodiny? ROZSAH M nedodrţení limitu na ploše do 5 ha (2) S nedodrţení limitu na ploše 5-10 ha (4) V nedodrţení limitu na ploše nad 10 ha (6) ZÁVAŢNOST M překročení do 20 kg N/ha (2) S překročení kg N/ha (4) V překročení nad 40 kg N/ha (6) TRVALOST 10

36 SMR 4 Ochrana vod před znečištěním dusičnany 2. Byly při hnojení dodrţeny limity dusíku pro jednotlivé plodiny? NV č. 108/2008 Sb. ( 7, odst. 1)

37 SMR 4 Ochrana vod před znečištěním dusičnany 2. Byly při hnojení dodrţeny limity dusíku pro jednotlivé plodiny? NV č. 108/2008 Sb. ( 7, odst. 1) Limity nebyly v 1. AP Započítává se min. N, 40% N hnojiv s pomalu uvolnitelným N a 60% N hnojiv s rychle uvolnitelným N Nezapočítává se N využitelný ve 2. roce a použitý k podpoře slámy Limit platí pro každý pozemek

38 SMR 4 Ochrana vod před znečištěním dusičnany 3. Nebyl překročen limit 170 kg N/ ha z.p.? ROZSAH M S V vţdy (10) ZÁVAŢNOST M překročení do 20 kg N/ha (6) S překročení kg N/ha (8) V překročení nad 40 kg N/ha (10) TRVALOST 10

39 SMR 4 Ochrana vod před znečištěním dusičnany 3. Nebyl překročen limit 170 kg N/ ha z.p.? NV č. 108/2008 Sb. ( 8) Zemědělská půda (odečítá se: půda nevyužívaná, nevhodná k hnojení poblíž vod) Již se neodečítá plocha jetelovin a luskovin Započítává se N v organických, organominerálních a statkových hnojivech vč.kalů Nezapočítává se N rostlinných zbytků

40 SMR 4 Ochrana vod před znečištěním dusičnany 4. Odpovídá kapacita jímek na kejdu a močůvku? ROZSAH M podnik do 5 DJ (6) S podnik s 5 aţ 10 DJ (8) V podnik nad 10 DJ (10) ZÁVAŢNOST M chybí do 10% skladovacích kapacit (6) S chybí 10-20% skladovacích kapacit (8) V chybí nad 20% skladovacích kapacit (10) TRVALOST 1

41 SMR 4 Ochrana vod před znečištěním dusičnany 4. Odpovídá kapacita jímek na kejdu a močůvku? NV č. 108/2008 Sb. ( 9) Skladovací kapacita pro statková hnojiva (pro období zákazu hnojení a období, kdy nelze hnojit) Hodnoty dle vyhlášky č. 274/1998 Sb. 6 měsíců (hnůj), 4 měsíce (kejda) a 3 měsíce (močůvka) Od měsíců Skladování hnoje na z. p.- 9 měsíců změněno na 12 měsíců a opakovaně po 4 letech, požadavky na uložení: místa dle HP, 50 m od vody, min. 1,5 m výška, záchytné brázdy Od na z. p. po 3 měsíčním skladování na zpevněném hnojišti (mimo hlubokou podestýlku)

42 SMR 4 Ochrana vod před znečištěním dusičnany 5. Nebyly pěstovány ŠP na svazích nad 7 o sousedících s útvary povrchových vod? ROZSAH M nedodrţení poţadavku na ploše do 5 ha (4) S nedodrţení poţadavku na ploše 5-10 ha (6) V nedodrţení poţadavku na ploše nad 10 ha (8) ZÁVAŢNOST M na pozemcích sousedících s vodou v délce do 25 m (4) S na pozemcích sousedících s vodou v délce m (6) V na pozemcích sousedících s vodou v délce nad 50 m (8) TRVALOST 10

43 SMR 4 Ochrana vod před znečištěním dusičnany 5. Nebyly pěstovány ŠP na svazích nad 7 o sousedících s útvary povrchových vod? NV č. 108/2008 Sb. ( 11, odst. 2) Požadavky na hospodaření na svažitých pozemcích: Orná půda ohrožená erozí (vybrané HPJ) Vyloučení ŠP na svazích nad 7 o na pozemcích sousedících s vodními útvary nebo se nacházející do vzdálenosti 25 m Na orné půdě nad 12 o žádné dusíkaté hnojivé látky s výjimku tuhých organických a tuhých statkových hnojiv zapravených do 24 hod. Na TP nad 7 max. 80 kg N/ha (mimo pastvu)

44 SMR 4 Ochrana vod před znečištěním dusičnany 6. Jsou udrţovány ochranné nehnojené pásy o šířce 3 m od břehové čáry? ROZSAH M neudrţované nehnojené pásy o délce do 25 m (4) S neudrţované nehnojené pásy o délce m (6) V neudrţované nehnojené pásy o délce nad 50 m (8) ZÁVAŢNOST M nehnojené pásy jsou v průměru uţší o méně neţ 1 m (4) S nehnojené pásy jsou v průměru uţší o 1-2 m (6) V nehnojené pásy jsou v průměru uţší neţ 2 m nebo chybí (8) TRVALOST 10

POŽADAVKY CROSS COMPLIANCE

POŽADAVKY CROSS COMPLIANCE POŽADAVKY CROSS COMPLIANCE Povinné požadavky na hospodaření č. 2 až 4 a požadavky pro použití hnojiv a přípravků na ochranu rostlin Ing. Lubomír Smrček 602 626 655, lubomir.smrcek@ekotoxa.cz SMR 2/1 Nedošlo

Více

Ochrana vod závadné látky

Ochrana vod závadné látky 19.02.2015 Ochrana vod závadné látky Jan Klír Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Praha - Ruzyně Tel.: 603 520 684 E-mail: klir@vurv.cz Web: www.vurv.cz Závadné látky Nakládání se závadnými látkami

Více

Ochrana vod před znečištěním ze zemědělských zdrojů

Ochrana vod před znečištěním ze zemědělských zdrojů Ochrana vod před znečištěním ze zemědělských zdrojů Ochrana Ing. Michaela BUDŇÁKOVÁ Ministerstvo zemědělství,těšnov 17, 117 05 PRAHA 1, e-mail: budnakova@mze.cz MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY

Více

Ochrana podzemních vod před znečištěním nebezpečnými látkami Ing. Josef Svoboda

Ochrana podzemních vod před znečištěním nebezpečnými látkami Ing. Josef Svoboda Ochrana podzemních vod před znečištěním nebezpečnými látkami Ing. Josef Svoboda Ochrana podzemních vod C-C ÚKZÚZ přebírá kompetence od ČIŽP od roku 2010 dle novely zákona č. 147/2002 Sb., 2 odst. 5 (zákon

Více

UPRAVENÉ KALY A JEJICH VYUŽITÍ V ZEMĚDĚLSTVÍ. Ing. Josef Svoboda, Ph.D. Odbor kontroly zemědělských vstupů ÚKZÚZ

UPRAVENÉ KALY A JEJICH VYUŽITÍ V ZEMĚDĚLSTVÍ. Ing. Josef Svoboda, Ph.D. Odbor kontroly zemědělských vstupů ÚKZÚZ UPRAVENÉ KALY A JEJICH VYUŽITÍ V ZEMĚDĚLSTVÍ Ing. Josef Svoboda, Ph.D. Odbor kontroly zemědělských vstupů ÚKZÚZ Charakteristika kalu 2 VZNIK UPRAVENÉHO KALU Čistírenské kaly vznikají při různých procesech

Více

Zákonný základ nakládání se závadnými látkami

Zákonný základ nakládání se závadnými látkami Zákonný základ nakládání se závadnými látkami Praha 25. října 2011 Závadné látky ( 39) závadná látka = jakákoliv látka, resp. cokoliv ohrožující jakost vod 39 odst. 1: Závadné látky jsou látky, které nejsou

Více

Kontrola podmíněnosti (cross compliance)

Kontrola podmíněnosti (cross compliance) Kontrola podmíněnosti (cross compliance) Kontrolované požadavky platné pro rok 2009 Schváleno dne 13.11.2008 MZe 2008 č.j. 40854/2008:180 00 oblastí pro účely Kontroly podmíněnosti Oblasti kontrolované

Více

Změny v provádění nitrátové směrnice pro rok 2012

Změny v provádění nitrátové směrnice pro rok 2012 Změny v provádění nitrátové směrnice pro rok 2012 Novela NV 103/2003 Sb. Co bude novela NV 103/2003 Sb. obsahovat: Revize zranitelných oblastí (ZOD) Revize akčního programu Současný stav: MŽP zahájilo

Více

Hnojení digestátem ve zranitelných oblastech

Hnojení digestátem ve zranitelných oblastech České Budějovice, 29.10.2008 Hnojení digestátem ve zranitelných oblastech Jan Klír VÚRV, v.v.i. klir@vurv.cz tel. 603 520 684 Legislativa a požadavky na dotace Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách Vyhláška

Více

Ochrana vody v kontrole podmíněnosti (cross compliance)

Ochrana vody v kontrole podmíněnosti (cross compliance) Praha, 26.2.2009 Ochrana vody v kontrole podmíněnosti (cross compliance) Jan Klír VÚRV, v.v.i. klir@vurv.cz tel. 603 520 684 Ochrana vody v kontrole podmíněnosti (cross compliance) Zákon č. 254/2001 Sb.,

Více

nebo při jejich jiném pobytu na zemědělském pozemku.

nebo při jejich jiném pobytu na zemědělském pozemku. Strana 1366 Sbírka zákonů č.108 / 2008 108 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 25. února 2008, kterým se mění nařízení vlády č. 103/2003 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a o používání a skladování hnojiv a statkových

Více

VYHLÁŠKA ze dne 25. listopadu 2013 o skladování a způsobu používání hnojiv

VYHLÁŠKA ze dne 25. listopadu 2013 o skladování a způsobu používání hnojiv Strana 6694 Sbírka zákonů č. 377 / 2013 377 VYHLÁŠKA ze dne 25. listopadu 2013 o skladování a způsobu používání hnojiv Ministerstvo zemědělství stanoví podle 8 odst. 5 a 9 odst. 9 zákona č. 156/1998 Sb.,

Více

Změny v podmíněnosti od roku 2014. Lubomír Smrček Agroteam CZ s.r.o.

Změny v podmíněnosti od roku 2014. Lubomír Smrček Agroteam CZ s.r.o. Změny v podmíněnosti od roku 2014 Lubomír Smrček Agroteam CZ s.r.o. Změny v podmíněnosti v roce 2014 Novela č. 400/2013 Sb., vydána dne 11. prosince 2013, účinnost od 1. ledna 2014 Obsahem novely je: Změna

Více

Nakládání s BRO, VŽP a upravenými kaly

Nakládání s BRO, VŽP a upravenými kaly Solenice, 28.02.2012 Nakládání s BRO, VŽP a upravenými kaly Jan Klír, Lada Kozlovská Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Praha - Ruzyně klir@vurv.cz; kozlovska@vurv.cz tel. 603 520 684, 733 375 632

Více

Závadné látky Podklady pro školení Říjen 2012

Závadné látky Podklady pro školení Říjen 2012 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Závadné látky Podklady pro školení Říjen 2012 PV-Agri s.r.o., 2012 http://www.pvagri.cz pvagri@pvagri.cz Obsah 1. Úvod...

Více

Skladování chemických látek a odpadů z hlediska podnikové ekologie. ENVI GROUP s.r.o. Ing. Zdeněk Fildán

Skladování chemických látek a odpadů z hlediska podnikové ekologie. ENVI GROUP s.r.o. Ing. Zdeněk Fildán Skladování chemických látek a odpadů z hlediska podnikové ekologie ENVI GROUP s.r.o. Ing. Zdeněk Fildán www.envigroup.cz info@envigroup.cz 1 Oblasti Prevence závažných havárií: Zákon č. 224/2015 Sb., o

Více

Úvod. Čl. 1 Účel Zásad

Úvod. Čl. 1 Účel Zásad Z á s a dy s p r á v n é z e m ě d ě l s k é p r a x e p r o o c h r a n u v o d Úvod Cílem směrnice Rady 91/676/EHS o ochraně vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů (nitrátová směrnice)

Více

Toto nařízení zapracovává příslušné předpisy Evropské unie 1 ) a stanoví zranitelné oblasti a akční program pro tyto oblasti.

Toto nařízení zapracovává příslušné předpisy Evropské unie 1 ) a stanoví zranitelné oblasti a akční program pro tyto oblasti. Strana 3370 Sbírka zákonů č. 262 / 2012 Částka 89 262 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 4. července 2012 o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu Vláda nařizuje podle 33 odst. 2 zákona č. 254/ /2001 Sb.,

Více

Právní předpisy pro oblast hnojiv a hnojení

Právní předpisy pro oblast hnojiv a hnojení Právní předpisy pro oblast hnojiv a hnojení Miroslav Florián Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Hroznová 2, 656 06 Brno Zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, ve znění pozdějších předpisů Vyhláška

Více

Název projektu: VZDĚLÁVÁNÍ V ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNICTVÍ 2014 Reg.č. projektu: 13/018/1310b/231/000280 Financováno z Programu rozvoje venkova

Název projektu: VZDĚLÁVÁNÍ V ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNICTVÍ 2014 Reg.č. projektu: 13/018/1310b/231/000280 Financováno z Programu rozvoje venkova Hroznová 2, 656 06 Brno Oddělení kontroly zemědělských vstupů Planá nad Lužnicí Ing. Josef FREJLACH Tel. 381470315, 737267123 Název projektu: VZDĚLÁVÁNÍ V ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNICTVÍ 2014 Reg.č. projektu:

Více

Použití a evidence hnojiv

Použití a evidence hnojiv Použití a evidence hnojiv Používání hnojiv, pomocných látek, upravených kalů a sedimentů v souladu se zákonem o hnojivech, zákonem o odpadech, zákonem o ochraně zemědělského půdního fondu; při jejich používání

Více

Kontroly Cross compliance v ÚKZÚZ

Kontroly Cross compliance v ÚKZÚZ Kontroly Cross compliance v ÚKZÚZ Miroslav Florián ředitel Sekce úřední kontroly 1 Kontroly prováděné ÚKZÚZ Cross Compliance výsledek kontrol podmiňuje vyplacení dotací 1. Ochrana podzemních vod před znečištěním

Více

Kontroly Cross Compliance NS, KS, AEO, PV v ÚKZÚZ Ing. Josef Svoboda

Kontroly Cross Compliance NS, KS, AEO, PV v ÚKZÚZ Ing. Josef Svoboda Kontroly Cross Compliance NS, KS, AEO, PV v ÚKZÚZ Ing. Josef Svoboda Kontroly nitrátovétové směrnice Počet kontrol (k 1. 11. 2010) 144 Počet porušení 15 (10,4 %) Zmařenékontroly 11 (0,6 %) Zjištěnéporušeníjednotlivých

Více

Vláda nařizuje podle 33 odst. 2 zákona č. 254/ /2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění zákona č. 20/2004 Sb.

Vláda nařizuje podle 33 odst. 2 zákona č. 254/ /2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění zákona č. 20/2004 Sb. Strana 3490 Sbírka zákonů č. 235 / 2016 Částka 92 235 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 11. července 2016, kterým se mění nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu, ve znění

Více

Udržitelné hospodaření na zemědělské půdě z pohledu podmíněnosti

Udržitelné hospodaření na zemědělské půdě z pohledu podmíněnosti Udržitelné hospodaření na zemědělské půdě z pohledu podmíněnosti Studijní materiál ke školení realizovaného v rámci opatření I.3.1. Další odborné vzdělávání a informační činnost Programu rozvoje venkova

Více

a odstraňování jejich škodlivých následků,

a odstraňování jejich škodlivých následků, Strana 1782 Sbírka zákonů č. 175 / 2011 175 VYHLÁŠKA ze dne 20. června 2011, kterou se mění vyhláška č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu

Více

Výsledky kontroly podmíněnosti v roce 2012 a nové požadavky na rok 2013 Ing. Pavel Stonawský stonawsky@vepaspol.cz

Výsledky kontroly podmíněnosti v roce 2012 a nové požadavky na rok 2013 Ing. Pavel Stonawský stonawsky@vepaspol.cz Výsledky kontroly podmíněnosti v roce 2012 a nové požadavky na rok 2013 Ing. Pavel Stonawský stonawsky@vepaspol.cz Výsledky v roce 2012 Výhled od roku 2014 Žádná porušení za rok 2012 dozorová organizace

Více

Název projektu: Školení v rámci zemědělské a lesnické činnosti 2014 Reg.č. projektu: 13/018/1310b/131/000199. Financováno z Programu rozvoje venkova

Název projektu: Školení v rámci zemědělské a lesnické činnosti 2014 Reg.č. projektu: 13/018/1310b/131/000199. Financováno z Programu rozvoje venkova Název projektu: Školení v rámci zemědělské a lesnické činnosti 2014 Reg.č. projektu: 13/018/1310b/131/000199 Financováno z Programu rozvoje venkova NOVELA NITRÁTOVÉ SMĚRNICE Fugát (tekutý podíl po separaci

Více

Digestát jako hnojivo

Digestát jako hnojivo Digestát jako hnojivo Ing. Veronika Večeřová Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský říjen 2008 Jak můžeme digestáty rozdělovat? podle toho z jakých vstupních surovin vzniká podle způsobu použití

Více

Ing. Jan Gallas. Ministerstvo zemědělství. Ředitel odboru environmentálního a ekologického zemědělství

Ing. Jan Gallas. Ministerstvo zemědělství. Ředitel odboru environmentálního a ekologického zemědělství Možnosti nastavení správných zemědělských postupů přispívajících ke zlepšení kvality povrchových i podzemních vod s ohledem na nové nastavení SZP po roce 2015 Ing. Jan Gallas Ředitel odboru environmentálního

Více

Nitrátová směrnice v souvislosti s pěstováním zeleniny

Nitrátová směrnice v souvislosti s pěstováním zeleniny Skalský dvůr, 30.01.2017 Nitrátová směrnice v souvislosti s pěstováním zeleniny Lada Kozlovská, Jan Klír Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. klir@vurv.cz (603 520 684), kozlovska@vurv.cz (733 375 632)

Více

Právní předpisy týkající se omezování znečistění povrchových a podzemních vod. cizorodými látkami.

Právní předpisy týkající se omezování znečistění povrchových a podzemních vod. cizorodými látkami. Pesticidy a ochrana vod Právní předpisy týkající se omezování znečistění povrchových a podzemních vod cizorodými látkami. Ústí nad Orlicí 19. dubna 2012 Motto: Zdroj - Plány oblastí povodí Negativní vliv

Více

262/2012 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY

262/2012 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY Systém ASPI - stav k 29.7.2012 do částky 89/2012 Sb. a 37/2012 Sb.m.s. Obsah a text 262/2012 Sb. - stav k 31.12.2015 262/2012 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 4. července 2012 o stanovení zranitelných oblastí

Více

www.ukzuz.cz Mgr. Šárka Poláková, Ph.D.

www.ukzuz.cz Mgr. Šárka Poláková, Ph.D. Mgr. Šárka Poláková, Ph.D. je specializovaný úřad státní správy zřízený zákonem č. 147/2002 Sb. je organizační složkou státu je správním úřadem, podřízeným Ministerstvu zemědělství je držitelem certifikátu

Více

Nakládání se závadnými látkami po novelizaci vyhlášky 450/2005 Sb. RNDr. Viktor Kliment

Nakládání se závadnými látkami po novelizaci vyhlášky 450/2005 Sb. RNDr. Viktor Kliment Nakládání se závadnými látkami po novelizaci vyhlášky 450/2005 Sb. RNDr. Viktor Kliment Cíle novely havarijní vyhlášky Požadavky vzniklé novelou vodního zákona (novelizace 150/2010 Sb.): odborně způsobilá

Více

Ochrana Ing. Michaela BUDŇÁKOVÁ. e-mail: budnakova@mze.cz

Ochrana Ing. Michaela BUDŇÁKOVÁ. e-mail: budnakova@mze.cz Vývoj české a evropské legislativy ve vztahu k organickým hnojivům, možnosti financování systémů na zpracování bioodpadů a použití organických hnojiv ze státních a evropských zdrojů, informace o proběhlých

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2013 1. Identifikace provozovatele zařízení Obchodní firma nebo

Více

Hospodaření se statkovými hnojivy

Hospodaření se statkovými hnojivy KATALOG OPATŘENÍ ID_OPATŘENÍ 11 NÁZEV OPATŘENÍ DATUM ZPRACOVÁNÍ Prosinec 2005 Hospodaření se statkovými hnojivy 1. POPIS PROBLÉMU Průměrné zatížení zemědělské půdy hospodářskými zvířaty v ČR je velmi nízké,

Více

Přehled změn v označení povinných požadavků na hospodaření: 2014 navazující standardy 2015

Přehled změn v označení povinných požadavků na hospodaření: 2014 navazující standardy 2015 DOBRÝ ZEMĚDĚLSKÝ A ENVIRONMENTÁLNÍ STAV PŮDY (DZES) (zdroj. MZE: http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/kontroly-podminenosti-cross-compliance/dokumenty-ke-stazeni/rok- 2015/ ) Standardy Dobrého zemědělského

Více

OBLAST: DOBRÝ ZEMĚDĚLSKÝ A ENVIRONMENTÁLNÍ STAV GAEC

OBLAST: DOBRÝ ZEMĚDĚLSKÝ A ENVIRONMENTÁLNÍ STAV GAEC GAEC1: NEBYLY ZRUŠENY NEBO NARUŠENY KRAJINNÉ PRVKY, KTERÝMI JSOU MEZE, TERASY, SKUPINY DŘE- VIN, STROMOŘADÍ A TRAVNATÉ ÚDOLNICE? 14 KONTROLA PODMÍNĚNOSTI / CROSS COMPLIANCE 1 GAEC2: NEJSOU KUKUŘICE, BRAMBORY,

Více

EVIDENCE NA FARMĚ. Ing. Milan Kouřil. PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců

EVIDENCE NA FARMĚ. Ing. Milan Kouřil. PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců EVIDENCE NA FARMĚ Ing. Milan Kouřil PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců Co se dnes dozvíte? Evidence krajinných prvků (AZV) Havarijní plán Pohotovostní nákazový plán Evidence odpadů Evidence pastvy Evidence

Více

Parametry hnojení respektující nitrátovou směrnici (3. akční program na období 2012-2015)

Parametry hnojení respektující nitrátovou směrnici (3. akční program na období 2012-2015) Tab. č.: 32 hnojení respektující nitrátovou směrnici (3. akční program na období 2012-2015) a. Vymezení pojmů 1 Zranitelná oblast Zranitelné oblasti jsou územně vymezeny katastrálními územími České republiky,

Více

Jana Wollnerová, Jan Klír. Metodika pro hospodaření ve zranitelných oblastech METODIKA PRO PRAXI

Jana Wollnerová, Jan Klír. Metodika pro hospodaření ve zranitelných oblastech METODIKA PRO PRAXI Jana Wollnerová, Jan Klír Metodika pro hospodaření ve zranitelných oblastech METODIKA PRO PRAXI Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. 2008 Metodika vznikla za finanční podpory MZe ČR a je výstupem řešení

Více

VODÁRENSKÁ BIOLOGIE 2008

VODÁRENSKÁ BIOLOGIE 2008 REVIZE OCHRANNÝCH PÁSEM VODNÍHO ZDROJE RUDOLEC Petra Oppeltová Jiří Novák Luboš Mazel MZLU v Brně, Ústav aplikované a krajinné ekologie VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., GŘ Brno VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST,

Více

POŽADAVKY CROSS COMPLIANCE

POŽADAVKY CROSS COMPLIANCE POŽADAVKY CROSS COMPLIANCE Podmínky dobrého zemědělského a environmentálního stavu (GAEC) Ing. Lubomír Smrček 602 626 655, lubomir.smrcek@ekotoxa.cz 1. část / 1 Legislativní základ podmíněnosti přímé platby

Více

GAEC / DZES. dobrý zemědělský a environmentální stav (Good Agricultural and Environmental Conditions)

GAEC / DZES. dobrý zemědělský a environmentální stav (Good Agricultural and Environmental Conditions) GAEC / DZES dobrý zemědělský a environmentální stav (Good Agricultural and Environmental Conditions) Cíl: zajištění zemědělského hospodaření ve shodě s ochranou životního prostředí. Jsou součástí Kontroly

Více

9 Ověření agrochemických účinků kalů z výroby bioplynu (tekuté složky digestátu) pro aplikaci na půdu

9 Ověření agrochemických účinků kalů z výroby bioplynu (tekuté složky digestátu) pro aplikaci na půdu 9 Ověření agrochemických účinků kalů z výroby bioplynu (tekuté složky digestátu) pro aplikaci na půdu V letech 2005 a 2006 byly získány pro VÚRV Praha od spoluřešitelské organizace VÚZT Praha vzorky kalů

Více

(3) Vymezení ochranného pásma I. stupně je graficky vyznačeno v kopii katastrální mapy v měřítku. 1 : , která je uvedena v příloze č.

(3) Vymezení ochranného pásma I. stupně je graficky vyznačeno v kopii katastrální mapy v měřítku. 1 : , která je uvedena v příloze č. Strana 431 30 VYHLÁŠKA ze dne 29. ledna 2015 o stanovení ochranných pásem přírodního léčivého zdroje peloidu ložiska Lázně Kundratice a vymezení konkrétních ochranných opatření Ministerstvo zdravotnictví

Více

Skladování statkových hnojiv

Skladování statkových hnojiv Skladování hnojiv Skladování statkových hnojiv Podkladem pro stanovení potřebné skladovací kapacity je: výpočet produkce statkových hnojiv, program jejich používání. Objem produkce závisí na: kategorii

Více

GAEC - ZKUŠENOSTI DOZOROVÝCH ORGÁNŮ

GAEC - ZKUŠENOSTI DOZOROVÝCH ORGÁNŮ GAEC - ZKUŠENOSTI DOZOROVÝCH ORGÁNŮ Kontroly a změny podmíněnosti Nejčastěji porušované požadavky GAEC 2 31x GAEC 8 18x SMR 2 11x Změny v nastavení požadavků podmíněnosti v roce 2013 Welfare (SMR 16-18)

Více

Kontroly podmíněnosti. Ing. Martin MISTR, PhD. ředitel odboru environmentálního a ekologického zemědělství

Kontroly podmíněnosti. Ing. Martin MISTR, PhD. ředitel odboru environmentálního a ekologického zemědělství Kontroly podmíněnosti Ing. Martin MISTR, PhD. ředitel odboru environmentálního a ekologického zemědělství Obsah přednášky Jak bylo Zkušenosti z prvního roku Jak je Nové podmínky GAEC Jak bude? Nové směrnice

Více

Změny v požadavcích podmíněnosti v novém programovacím období. Ing. Lubomír Smrček, lub.smrcek@gmail.com, 776 017 517

Změny v požadavcích podmíněnosti v novém programovacím období. Ing. Lubomír Smrček, lub.smrcek@gmail.com, 776 017 517 Změny v požadavcích podmíněnosti v novém programovacím období Ing. Lubomír Smrček, lub.smrcek@gmail.com, 776 017 517 Legislativa podmíněnosti od 2015 Legislativa: Nařízení Evropského parlamentu a Rady

Více

2. AKČNÍ PROGRAM NITRÁTOVÉ SMĚRNICE VYHLÁŠEN

2. AKČNÍ PROGRAM NITRÁTOVÉ SMĚRNICE VYHLÁŠEN 2. AKČNÍ PROGRAM NITRÁTOVÉ SMĚRNICE VYHLÁŠEN S účinností od 4.4.2008 byla novelou nařízení vlády č. 103/2003 Sb. (č. novely 108/2008 Sb.) vyhlášena revize akčního programu podle směrnice Rady 91/676/EHS

Více

Nitrátová směrnice. v roce 2012. Novinky v nitrátové směrnici

Nitrátová směrnice. v roce 2012. Novinky v nitrátové směrnici Nitrátová směrnice v roce 2012 Novinky v nitrátové směrnici 110 100 90 80 (v kg č.ž. na 1 ha využité z.p. podle ČSÚ: cca 3,5 mil. ha v roce 2011) Minerální hnojiva N P2O5 K2O 70 60 50 40 30 Statková hnojiva

Více

Ing. Jiří Holas,CSc. Ing. Markéta Hrnčírová A.R.C. spol. s r.o. Klimentská 8, Praha Nové Město Kožlí, 2.10.

Ing. Jiří Holas,CSc. Ing. Markéta Hrnčírová A.R.C. spol. s r.o. Klimentská 8, Praha Nové Město Kožlí, 2.10. Ing. Jiří Holas,CSc. Ing. Markéta Hrnčírová A.R.C. spol. s r.o. Klimentská 8, 110 00 Praha Nové Město arc@arcnet.cz Kožlí, 2.10.2015 1 Pražská vodárenská soustava využívá tři hlavní zdroje surové vody

Více

č.. 156/1998 o hnojivech ové principy

č.. 156/1998 o hnojivech ové principy Zákon č.. 156/1998 o hnojivech Klíčov ové principy Jaroslav Houček Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Oddělení registrace hnojiv Zákon a prováděcí vyhláš ášky Zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech,

Více

Aktuální legislativa v oblasti integrované prevence 2014 Základní zpráva

Aktuální legislativa v oblasti integrované prevence 2014 Základní zpráva Aktuální legislativa v oblasti integrované prevence 2014 Základní zpráva Ondřej Skoba Odbor životního prostředí a zemědělství Oddělení hodnocení ekologických rizik Praha, 11.09.2014 Struktura prezentace

Více

Bioplynové stanice zemědělského typu. Ing Jaroslav Váňa CSc

Bioplynové stanice zemědělského typu. Ing Jaroslav Váňa CSc Bioplynové stanice zemědělského typu Ing Jaroslav Váňa CSc BS Klokočov 453/2008 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 482/2005 Sb., o stanovení druhů, způsobů využití a parametrů biomasy při podpoře

Více

Nové nastavení podmínek Dobrého zemědělského a environmentálního stavu (GAEC)

Nové nastavení podmínek Dobrého zemědělského a environmentálního stavu (GAEC) Nové nastavení podmínek Dobrého zemědělského a environmentálního stavu (GAEC) Ing. Jaroslav Hudáček Ministerstvo zemědělství Oddělení koordinace Cross Compliance 2011 Kontrola podmíněnosti Cross Compliance

Více

Nitrátová směrnice v souvislosti s IPZ

Nitrátová směrnice v souvislosti s IPZ 24.03.2016 Nitrátová směrnice v souvislosti s IPZ Jan Klír, Iva Vojtová Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Ministerstvo zemědělství ČR Kontakty: klir@vurv.cz (603 520 684), iva.vojtova@mze.cz (221

Více

Státní zdravotní ústav Šrobárova 48, Praha 10

Státní zdravotní ústav Šrobárova 48, Praha 10 MIKROBIOLOGICKÁ KONTAMINACE KALŮ A POŽADAVKY NA OVĚŘENÍ ÚČINNOSTI HYGIENIZACEMIKROBIOLOGICKÁ KONTAMINACE KALŮ A POŽADAVKY NA OVĚŘENÍ ÚČINNOSTI HYGIENIZACE lmateju@szu.cz Státní zdravotní ústav Šrobárova

Více

ŘEŠENÍ ZNEČIŠŤOVÁNÍ POVRCHOVÝCH A PODZEMNÍCH VOD PODLE VODNÍHO ZÁKONA Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D. Právní úprava Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vodní zákon ).

Více

ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ DIGESTÁTY A JEJICH VYUŽITÍ V ZEMĚDĚLSTVÍ

ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ DIGESTÁTY A JEJICH VYUŽITÍ V ZEMĚDĚLSTVÍ ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ DIGESTÁTY A JEJICH VYUŽITÍ V ZEMĚDĚLSTVÍ Co je digestát Digestát je fermentační zbytek po anaerobní digesci vstupních materiálů při výrobě bioplynu v bioplynové

Více

klir@vurv.cz tel. 603 520 684

klir@vurv.cz tel. 603 520 684 Březnice 11. března 2010 Plnění II. akčního programu NS a zhodnocení návrhu nových GAEC Jan Klír VÚRV, v.v.i. klir@vurv.cz tel. 603 520 684 Přehled legislativy nové předpisy Zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech,

Více

Standardy dobrého zemědělského a environmentálního stavu (GAEC) ve vazbě na ochranu půdy

Standardy dobrého zemědělského a environmentálního stavu (GAEC) ve vazbě na ochranu půdy Standardy dobrého zemědělského a environmentálního stavu (GAEC) ve vazbě na ochranu půdy Ing. Martin MISTR, Ph.D. ředitel odboru environmentálního a ekologického zemědělství Standardy GAEC v ČR od 1. ledna

Více

Registrace a ohlašov kompostu a digestátu tu využitelných

Registrace a ohlašov kompostu a digestátu tu využitelných Registrace a ohlašov ování kompostu a digestátu tu využitelných na zemědělsk lské půdě Jaroslav Houček Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Oddělení registrace hnojiv Náměšť n Oslavou, 20.9.2012

Více

ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ

ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ Polní lyzimetry Praktický význam výše zmíněného spočívá zejména v tom, že: Lyzimetry poskytují detailní informace o vodním režimu včetně bilance rozpuštěných chemických látek v půdním profilu v rozdílných

Více

Právní předpisy v ochraně životního prostředí

Právní předpisy v ochraně životního prostředí Právní předpisy v ochraně životního prostředí zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny vyhláška č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení

Více

Nové předpisy, cross compliance, nitrátová směrnice

Nové předpisy, cross compliance, nitrátová směrnice Čechtice, 12.11.2009 Nové předpisy, cross compliance, nitrátová směrnice Jan Klír Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Praha - Ruzyně klir@vurv.cz tel. 603 520 684 www.nitrat.cz Přehled legislativy

Více

Nakládání s kaly z ČOV a jejich budoucí vývoj. Kristýna HUSÁKOVÁ odbor odpadů

Nakládání s kaly z ČOV a jejich budoucí vývoj. Kristýna HUSÁKOVÁ odbor odpadů Nakládání s kaly z ČOV a jejich budoucí vývoj Kristýna HUSÁKOVÁ odbor odpadů OBSAH Přehled legislativních předpisů EU a ČR Produkce kalů z ČOV Možnosti nakládání s kaly z ČOV v ČR - materiálové využití

Více

Základní hodnocení ekologických rizik v zem.podniku

Základní hodnocení ekologických rizik v zem.podniku Základní hodnocení ekologických rizik v zem.podniku 2013 Legislativa Zákon č.167/2008 Sb. (Zákon o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů) NV č.295/2011 Sb. Metodický pokyn

Více

Rostlinná výroba a Cross Compliance Příprava na kontrolu ÚKZÚZ

Rostlinná výroba a Cross Compliance Příprava na kontrolu ÚKZÚZ Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Rostlinná výroba a Cross Compliance Příprava na kontrolu ÚKZÚZ Podklady pro školení Říjen 2013 PV-Agri s.r.o., 2013

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 1. Identifikace provozovatele Obchodní firma nebo název/ Titul,

Více

12 Postupy vedoucí ke snižování environmentálních a zdravotních rizik při nakládání s biologicky rozložitelnými odpady

12 Postupy vedoucí ke snižování environmentálních a zdravotních rizik při nakládání s biologicky rozložitelnými odpady 12 Postupy vedoucí ke snižování environmentálních a zdravotních rizik při nakládání s biologicky rozložitelnými odpady 12.1 Analýza stávajících rizik při nakládání s biodegradabilním odpadem Nakládání

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3/5, Brno

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3/5, Brno KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno Váš dopis zn.: Ze dne: Č. j.: JMK 32493/2012 Sp. zn.: S-JMK 32493/2012 OŽP/Bd Vyřizuje: Bc. Hana Bednářová

Více

Nitrátová směrnice 2014-2015. Lada Kozlovská VÚRV, v. v. i.

Nitrátová směrnice 2014-2015. Lada Kozlovská VÚRV, v. v. i. Nitrátová směrnice 2014-2015 Lada Kozlovská VÚRV, v. v. i. Nitrátová směrnice Nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu Upraveno nařízením vlády č. 117/2014 Sb.

Více

Správná zemědělská praxe pro ochranu vod před znečištěním

Správná zemědělská praxe pro ochranu vod před znečištěním Jan Klír, Lada Kozlovská Správná zemědělská praxe pro ochranu vod před znečištěním CERTIFIKOVANÁ METODIKA PRO PRAXI Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. 2012 Metodika vznikla za finanční podpory MZe

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2015 1. Identifikace provozovatele zařízení Obchodní firma nebo

Více

Odbor životního prostředí Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice tel.:+420 371 430 545, e-mail: vaskova@muhorazdovice.cz

Odbor životního prostředí Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice tel.:+420 371 430 545, e-mail: vaskova@muhorazdovice.cz M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Odbor životního prostředí Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice tel.:+420 371 430 545, e-mail: vaskova@muhorazdovice.cz H O R A Ž Ď O V I C E Váš dopis č.j. / ze dne: Číslo jednací:

Více

Praktické využívání nových poznatků v ekologickém zemědělství

Praktické využívání nových poznatků v ekologickém zemědělství Svaz žen v zemědělství Toužimská 588/70, 196 00 Praha 9 - Kbely STUDIJNÍ MATERIÁLY K PROJEKTU: Praktické využívání nových poznatků v ekologickém zemědělství ID číslo 12/015/1310b/151/000034 Jan Klír, Lada

Více

Kodex ochrany životního prostředí pro partnery

Kodex ochrany životního prostředí pro partnery Kodex ochrany životního prostředí pro partnery 1 Kodex ochrany životního prostředí pro partnery Všeobecná ustanovení 1.1 Účel Vodafone Czech Republic a.s. vydává pro partnery společnosti, jejich zaměstnance

Více

Rizika při pěstování brambor z hlediska ochrany vod

Rizika při pěstování brambor z hlediska ochrany vod Ing. Pavel Růžek, CSc. a Ing. Helena Kusá, PhD. Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. v Praze-Ruzyni Rizika při pěstování brambor z hlediska ochrany vod Mezi významná rizika znečištění vod při pěstování

Více

Připravované změny v nitrátové směrnici

Připravované změny v nitrátové směrnici Připravované změny v nitrátové směrnici Nitrátová směrnice Směrnice Rady 91/676/EHS o ochraně vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů ( nitrátová směrnice ) Implementace nitrátové směrnice

Více

11. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 669 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 19.

11. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 669 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 19. 36 11. funkční období 36 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských

Více

O D Ů V O D N Ě N Í OBECNÁ ČÁST. A. Závěrečná zpráva o hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad - RIA. 1. Důvod předložení.

O D Ů V O D N Ě N Í OBECNÁ ČÁST. A. Závěrečná zpráva o hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad - RIA. 1. Důvod předložení. O D Ů V O D N Ě N Í OBECNÁ ČÁST A. Závěrečná zpráva o hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad - RIA 1. Důvod předložení Název: Nařízení vlády o stanovení zranitelných oblastí a o používání a skladování

Více

Nová nitrátová směrnice v roce 2012

Nová nitrátová směrnice v roce 2012 Hluboká nad Vltavou, 09.10.2012 Nová nitrátová směrnice v roce 2012 Jan Klír Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Praha - Ruzyně klir@vurv.cz tel. 603 520 684 www.nitrat.cz 110 100 90 80 70 60 50 Průměrný

Více

III. Aktualizace Strategie financování implementace směrnice Rady 91/676/EHS o ochraně vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů

III. Aktualizace Strategie financování implementace směrnice Rady 91/676/EHS o ochraně vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů III. Aktualizace Strategie financování implementace směrnice Rady 91/676/EHS o ochraně vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů (nitrátová směrnice) Obsah Úvod...3 I. Zajištění implementace

Více

Zákazy a omezení hnojení

Zákazy a omezení hnojení Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Zákazy a omezení hnojení Podklady pro školení Říjen 2012 PV-Agri s.r.o., 2012 http://www.pvagri.cz pvagri@pvagri.cz

Více

TO-Natural nitrogen K, organické hnojivo

TO-Natural nitrogen K, organické hnojivo TO-Natural nitrogen K, organické hnojivo Výrobce: TONAK a.s., Zborovská 823, 741 01 Nový Jičín Číslo registrace: 4284 Chemické a fyzikální vlastnosti: Vlastnost: Hodnota: vlhkost v % max. 10,0 % spalitelné

Více

Environmentální legislativa. Legislativa ČR. Právní řád princip hierarchie právní síly

Environmentální legislativa. Legislativa ČR. Právní řád princip hierarchie právní síly Environmentální legislativa Legislativa ČR Právní řád princip hierarchie právní síly 1. Ústavní zákony 2. Zákony 3. Podzákonné předpisy: nařízení vlády vyhlášky ministerstev Environmentální legislativa

Více

Hospodaření v okolí vod (Hnojení, použití POR, podkladová data v LPIS)

Hospodaření v okolí vod (Hnojení, použití POR, podkladová data v LPIS) Podklady pro školení Evidence půdy Hospodaření v okolí vod (Hnojení, použití POR, podkladová data v LPIS) PV-Agri s.r.o. PV-Agri s.r.o. 2010 http://www.pvagri.cz pvagri@pvagri.cz 1 1. Základní informace

Více

III. Návrh NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne 2014,

III. Návrh NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne 2014, III. Návrh NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 2014, kterým se mění nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 479/2009 Sb.,

Více

OKRUH II LEGISLATIVA. Ing. Lucie Valentová, Ph.D. ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, o.s.

OKRUH II LEGISLATIVA. Ing. Lucie Valentová, Ph.D. ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, o.s. OKRUH II LEGISLATIVA Ing. Lucie Valentová, Ph.D. ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, o.s. LEGISLATIVA nakládání s biologicky rozložitelnými odpady Biologicky rozložitelný odpad - pojmy

Více

Kategorie, emisní faktory a plány zavedení zásad správné zemědělské praxe u zemědělských zdrojů

Kategorie, emisní faktory a plány zavedení zásad správné zemědělské praxe u zemědělských zdrojů Příloha č. 10 (Příloha č. 2 NV č. 615/2006 Sb.) Kategorie, emisní faktory a plány zavedení zásad správné zemědělské praxe u zemědělských zdrojů 1. Stanovení kategorie zemědělských zdrojů Kategorie zemědělského

Více

Cross compliance ekonomické dopady z pohledu chovu ovcí a koz

Cross compliance ekonomické dopady z pohledu chovu ovcí a koz Zpět Cross compliance ekonomické dopady z pohledu chovu ovcí a koz Ing. Jaroslav Humpál VÚZE Praha Osnova presentace Úvod kdy a proč Závaznost pro ČR Jednotlivé požadavky a ekonomické dopady jejich dodržování

Více

Aktualizované znění. 382/2001 Sb.

Aktualizované znění. 382/2001 Sb. Aktualizované znění 382/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva životního prostředí ze dne 17. října 2001 o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě částka 145 Sbírky zákonů ročník 2001 rozeslána 9.

Více

Základní hodnocení rizik ekologické újmy podle zákona č. 167/2008 Sb. a nařízení vlády č. 295/2011 Sb.

Základní hodnocení rizik ekologické újmy podle zákona č. 167/2008 Sb. a nařízení vlády č. 295/2011 Sb. Základní hodnocení rizik ekologické újmy podle zákona č. 167/8 Sb. a nařízení vlády č. 9/11 Sb. Obchodní firma Adresa IČ Datová schránka Jméno a příjmení Telefon Email ABC s.r.o Provozní činnosti dle přílohy

Více

INTEGROVANÁ PRODUKCE ZELENINY A JAHODNÍKU

INTEGROVANÁ PRODUKCE ZELENINY A JAHODNÍKU INTEGROVANÁ PRODUKCE ZELENINY A JAHODNÍKU Podmínky provádění podopatření IPZJ a jejich výklad Ing. Josef Makovský, Ph.D. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Více

Spotřeba hnojiv a bilance dusíku, změny v nitrátové směrnici

Spotřeba hnojiv a bilance dusíku, změny v nitrátové směrnici 19.03.2015 Spotřeba hnojiv a bilance dusíku, změny v nitrátové směrnici Jan Klír Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Praha - Ruzyně Tel.: 603 520 684 E-mail: klir@vurv.cz Web: www.vurv.cz Nitrátová

Více