SMR 2 Ochrana vod před znečištěním

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SMR 2 Ochrana vod před znečištěním"

Transkript

1 SMR 2 Ochrana vod před znečištěním Směrnice Rady č. 80/68/EHS o ochraně podzemních vod před znečišťováním některými nebezpečnými látkami 4 zabránit přímé vypouštění látek ze seznamu I do podzemních vod 5 omezit přímé vypouštění látek ze seznamu II do podzemních vod

2 SMR 2 Ochrana vod před znečištěním 1. Nedošlo při zacházení se ZL k jejich vniknutí do vod nebo k ohroţení jejich prostředí? ROZSAH M 1 případ ohroţení nebo znečištění vod (3) S 2 případy ohroţení nebo znečištění vod (6) V více neţ 2 případy ohroţení nebo znečištění vod (10) ZÁVAŢNOST M mírné ohroţení vod (6) S závaţné ohroţení vod (8) V znečištění vod (10) TRVALOST 3

3 SMR 2 Ochrana vod před znečištěním 1. Nedošlo při zacházení se ZL k jejich vniknutí do vod nebo k ohroţení jejich prostředí? Zásady SZP (HRDP LFA, AEO): 1. Vyloučení širokořádkových plodin na svažitých půdách nad 12 o 2. Minimální spásání nebo sekání travních porostů 3. Skladování a manipulace s chemickými látkami 4. Zapravování tekutých statkových hnojiv do půdy do 24 hodin na orné půdě bez porostu nad 3 o 5. Vedení a archivace evidence hnojení 6. Zabránění úniku nebezpečných látek 7. Welfare 8. Vyloučení změny kultury travní porost na ornou půdy

4 SMR 2 Ochrana vod před znečištěním 1. Nedošlo při zacházení se ZL k jejich vniknutí do vod nebo k ohroţení jejich prostředí? Zacházení se závadnými látkami ve větším rozsahu: zařízení 500 l/přenosné obaly l v kapalném stavu nebo kg v pevném stavu NE: PHM v dopravních a mechanizačních prostředcích NE: přímá aplikace přípravků na ochranu rostlin a hnojiv Zacházení s NZL a ZNZL spojené se zvýšeným nebezpečím pro vody: ochranná pásma vodních zdrojů, poblíž vodních toků a nádrží ZNZL zařízení 10 l/15 kg, přenosné obaly 15 l NZL zařízení 100 l/150 kg, přenosné obaly 150 l NE: PHM v dopravních a mechanizačních prostředcích NE: přímá aplikace přípravků na ochranu rostlin a hnojiv

5 SMR 2 Ochrana vod před znečištěním 1. Nedošlo při zacházení se ZL k jejich vniknutí do vod nebo k ohroţení jejich prostředí? Zákon č. 254/2001 Sb. ( 39, odst. 1 a 2): Každý, kdo zachází se závadnými látkami, je povinen učinit přiměřená opatření, aby nevnikly do povrchových nebo podzemních vod a neohrozily jejich prostředí. Při zacházení se ZL ve větším rozsahu nebo je-li zacházení spojeno se zvýšeným nebezpečím pro vody: Povinnost vypracovat havarijní plán (vyhláška č. 450/2005 Sb.) Vést záznamy o provedených opatření Archivovat záznamy 5 let Seznam NZL a ZNZL: Seznam nebezpečných závadných látek a zvlášť nebezpečných závadných látek (příloha č. 1 zákona)

6 SMR 2 Ochrana vod před znečištěním 1. Nedošlo při zacházení se ZL k jejich vniknutí do vod nebo k ohroţení jejich prostředí? Vyhláška č. 450/2005 Sb. účinnost od náležitosti havarijního plánu schválení havarijního plánu aktualizace havarijního plánu schválení změny havarijního plánu

7 SMR 2 Ochrana vod před znečištěním 2. Pro skladování ZL je pouţívané pouze vhodné zařízení z hlediska ochrany vod? ROZSAH M zabezpečení neodpovídá v 1 případě (1) S zabezpečení neodpovídá ve 2 případech (3) V zabezpečení neodpovídá ve více případech (5) ZÁVAŢNOST M malé technické nedostatky (1) S střední technické nedostatky (3) V nesplnění poţadavků (5) TRVALOST 1

8 SMR 2 Ochrana vod před znečištěním 2. Pro skladování ZL je pouţívané pouze vhodné zařízení z hlediska ochrany vod? Zákon č. 254/2001 Sb. ( 39, odst. 4): Každý kdo zachází se ZL ve větším rozsahu, s NZL a ZNZL nebo je zacházení spojeno se zvýšeným nebezpečím má povinnost: umístit zařízení, v němž se závadné látky používají, zachycují, skladují, zpracovávají nebo dopravují tak, aby bylo zabráněno nežádoucímu úniku těchto látek do půdy nebo jejich nežádoucímu smísení s odpadními nebo srážkovými vodami používat jen takové zařízení, popřípadě způsob při zacházení se závadnými látkami, které jsou vhodné i z hlediska ochrany jakosti vod

9 SMR 2 Ochrana vod před znečištěním 3. Byly prováděny zkoušky těsnosti potrubí a nádrţí určených pro sklad. ropných látek 1x za 5 let? ROZSAH M S zkoušky těsnosti prováděny, ale ne v poţadovaných intervalech (3) V zkoušky těsnosti neprovedeny (5) ZÁVAŢNOST M 2plášťové nádrţe/nádrţe s havarijní vanou (1) S ostatní případy mimo M a V (3) V jednoplášťové nádrţe (5) TRVALOST 0

10 SMR 2 Ochrana vod před znečištěním 3. Byly prováděny zkoušky těsnosti potrubí a nádrţí určených pro sklad. ropných látek 1x za 5 let? Zákon č. 254/2001 Sb. ( 39, odst. 4): Každý kdo zachází se ZL ve větším rozsahu, s NZL a ZNZL nebo je zacházení spojeno se zvýšeným nebezpečím má povinnost: nejméně jednou za 6 měsíců kontrolovat sklady a skládky a nejméně jednou za 5 let, pokud není technickou normou nebo výrobcem stanovena lhůta kratší, zkoušet těsnosti potrubí nebo nádrží určených pro skladování a prostředků pro dopravu zvlášť nebezpečných látek a nebezpečných látek, a v případě zjištění nedostatků bezodkladně provádět jejich včasné opravy; sklady musí být zabezpečeny nepropustnou úpravou proti úniku závadných látek do podzemních vod

11 SMR 2 Ochrana vod před znečištěním 3. Byly prováděny zkoušky těsnosti potrubí a nádrţí určených pro sklad. ropných látek 1x za 5 let? Vyhláška č. 191/2002 Sb.: Základní zabezpečení z hlediska průniku ZL nepropustnost povrchu zabránění úniku technickou úpravou záchytná vana pod nádržemi s kapalnými minerálními hnojivy Doplňkové zabezpečení: v oblastech se zvýšenou ochranou vod zkoušky těsnosti 1x za 5 let (zemní jímky), 1x za 10 let nadzemní jímky při skladování močůvky, kejdy, sil. šťáv kontrolní systémy při skladování statkových hnojiv zkoušky těsnosti 1x za 10 let při skladování kap. min. hnojiv

12 SMR 2 Ochrana vod před znečištěním 3. Byly prováděny zkoušky těsnosti potrubí a nádrţí určených pro sklad. ropných látek 1x za 5 let? Návrh novely vyhlášky č. 450/2005 Sb.: Nadzemní nádrže (1x za 6 měsíců): přítomnost ZL v záchytné vaně výstupem z kontrolního systému Podzemní (zcela/částečně) nádrže (1x za 5 let): technické zjištění netěsnosti podle pokynu výrobce přítomnost ZL ve vodě nebo zemině

13 SMR 2 Ochrana vod před znečištěním 4. Byl vybudován a je provozován odpovídající kontrolní systém pro zjišťování úniku ropných látek? ROZSAH M S kontrolní systém vybudován, ale neprovozován (2) V kontrolní systém není vybudován (3) ZÁVAŢNOST M vţdy (1) S V TRVALOST 0

14 SMR 2 Ochrana vod před znečištěním 4. Byl vybudován a je provozován odpovídající kontrolní systém pro zjišťování úniku ropných látek? Zákon č. 254/2001 Sb. ( 39, odst. 4): Každý kdo zachází se ZL ve větším rozsahu, s NZL a ZNZL nebo je zacházení spojeno se zvýšeným nebezpečím má povinnost: vybudovat a provozovat odpovídající kontrolní systém pro zjišťování úniku závadných látek Vyhláška č. 450/2005 Sb. ( 3): technickým zjištěním těsnosti zařízení, v němž je obsažena závadná látka, zjišťováním přítomnosti závadné látky v okolí zařízení, včetně horninového prostředí a povrchových a podzemních vod, měřením množství závadné látky v zařízení se zjištěním dosažení nejvyšší hladiny závadné látky v zařízení senzorickou kontrolou těsnosti zařízení

15 SMR 3 Pouţívání čistírenských kalů na zem. půdě Směrnice Rady č. 86/278/EHS o ochraně ţivotního prostředí a zejména půdy při pouţívání kalů z čistíren odpadních vod v zemědělství 3 kal z čistíren městských odpadních vod nebo odpadních vod z domácností můţe být pouţit v zemědělství pouze v souladu s touto směrnicí, ostatní kal pouze tehdy, je-li zabezpečena ochrana ţivotního prostředí a lidského zdraví

16 SMR 3 Pouţívání čistírenských kalů na zem. půdě 1. Bylo pouţívání kalů podloţeno Programem pouţití upravených kalů na zemědělské půdě ROZSAH M pouţití kalů bez Programu na ploše do 5 ha (4) S pouţití kalů bez Programu na ploše 5-10 ha (6) V pouţití kalů bez Programu na ploše větší neţ 10 ha (8) ZÁVAŢNOST M Program neobsahoval 1-2 povinné údaje (4) S Program neobsahoval 3-6 povinných údajů (6) V Program nezpracován (8) TRVALOST 1

17 SMR 3 Pouţívání čistírenských kalů na zem. půdě 1. Bylo pouţívání kalů podloţeno Programem pouţití upravených kalů na zemědělské půdě Zákon č. 185/2001 Sb. ( 32): Definice kalu a upraveného kalu Kal = kal z čistíren odpadních vod zpracovávajících městské odpadní vody nebo odpadní vody z domácností a z jiných čistíren odpadních vod, které zpracovávají odpadní vody stejného složení jako městské odpadní vody a odpadní vody z domácností, kal ze septiků a jiných podobných zařízení a kal z čistíren odpadních vod výše neuvedených Upravený kal = kal, který byl podroben biologické, chemické nebo tepelné úpravě, dlouhodobému skladování nebo jakémukoliv jinému vhodnému procesu tak, že se významně sníží obsah patogenních organismů v kalech a tím zdravotní riziko spojené s jeho aplikací

18 SMR 3 Pouţívání čistírenských kalů na zem. půdě 1. Bylo pouţívání kalů podloţeno Programem pouţití upravených kalů na zemědělské půdě Vyhláška č. 382/2001 Sb. ( 5) Program použití upravených kalů na zemědělskou půdu Program zpracovává původce kalu Program vždy obsahuje: - vyhodnocení kalů - výčet vybraných pozemků určených k použití kalů včetně ukazatelů pro jejich hodnocení - hydrologické poměry v zájmovém území použití kalů; - zařazení použití kalů do osevního postupu; - návrh monitoringu kalů a monitoringu půdy; - plán odběru vzorků; - opatření na ochranu zdraví při práci s kaly - evidenční listy využití kalů

19 SMR 3 Pouţívání čistírenských kalů na zem. půdě 1. Bylo pouţívání kalů podloţeno Programem pouţití upravených kalů na zemědělské půdě Vyhláška č. 382/2001 Sb. (příloha č. 1) Evidenční list využití kalů v zemědělství součást Programu identifikace původce kalu identifikace uživatele kalů agrochemické vlastnosti půdy obsah rizikových látek v půdě dodávky kalů (datum, množství/sušina, pozemky, plodina) vlastnosti kalů (živiny, rizikové látky, vnos rizikových látek, mikrobiologické ukazatele)

20 SMR 3 Pouţívání čistírenských kalů na zem. půdě 2. Byl dodrţen zákaz pouţití kalů? ROZSAH M porušení zákazu pouţití kalů na ploše do 1 ha (6) S pouţití kalů bez Programu na ploše 1-3 ha (8) V pouţití kalů bez Programu na ploše větší neţ 3 ha (10) ZÁVAŢNOST M porušení 1 zákazu (6) S porušení 2 zákazů (8) V porušení 3 a více zákazů (10) TRVALOST 10

21 SMR 3 Pouţívání čistírenských kalů na zem. půdě 2. Byl dodrţen zákaz pouţití kalů? Zákon č. 185/2001 Sb. ( 33): Zákaz pouţívání kalů: na zemědělské půdě, která je součástí chráněných území přírody a krajiny ) na lesních porostních půdách běţně vyuţívaných klasickou lesní pěstební činností, v pásmu ochrany vodních zdrojů, na zamokřených a zaplavovaných půdách, na trvalých trávních porostech a trávních porostech na orné půdě v průběhu vegetačního období aţ do poslední seče, v intenzivních plodících ovocných výsadbách, na pozemcích vyuţívaných k pěstování polních zelenin v roce jejich pěstování a v roce předcházejícím,

22 SMR 3 Pouţívání čistírenských kalů na zem. půdě 2. Byl dodrţen zákaz pouţití kalů? Zákon č. 185/2001 Sb. ( 33): Zákaz pouţívání kalů (pokračování) v průběhu vegetace při pěstování pícnin, kukuřice a při pěstování cukrové řepy s vyuţitím chrástu ke krmení, jestliţe z půdních rozborů vyplyne, ţe obsah vybraných rizikových látek v průměrném vzorku překračuje jednu z hodnot stanovených v prováděcím právním předpisu, na půdách s hodnotou výměnné půdní reakce niţší neţ ph 5,6, na plochách, které jsou vyuţívané k rekreaci a sportu, a veřejně přístupných prostranstvích, nebo jestliţe kaly nesplňují mikrobiologická kritéria daná prováděcím právním předpisem. Pouţití mikrobiálně kontaminovaných kalů můţe být provedeno pouze po prokázané hygienizaci kalů

23 SMR 3 Pouţívání čistírenských kalů na zem. půdě 3. Byla dodrţena dávka sušiny kalu? ROZSAH M dávka sušiny kalu nedodrţena na ploše do 5 ha (4) S dávka sušiny kalu nedodrţena na ploše 5-10 ha (6) V dávka sušiny kalu nedodrţena na ploše větší neţ 10 ha (8) ZÁVAŢNOST M dávka sušiny překročena o 1 tunu (4) S dávka sušiny překročena o 1-2 tuny (6) V dávka sušiny překročena o více neţ 2 tuny (8) TRVALOST 10

24 SMR 3 Pouţívání čistírenských kalů na zem. půdě 3. Byla dodrţena dávka sušiny kalu? Vyhláška č. 382/2001 Sb. ( 1): Technické podmínky pouţití upravených kalů na zemědělské půdě: nesmí se pouţít více neţ 5 tun sušiny kalů na jeden hektar v průběhu 3 po sobě následujících let. Toto mnoţství můţe být zvýšeno aţ na 10 tun sušiny kalů v průběhu 5 po sobě následujících let, pokud pouţité kaly obsahují méně neţ polovinu limitního mnoţství kaţdé ze sledovaných rizikových látek a prvků.

25 SMR 3 Pouţívání čistírenských kalů na zem. půdě 4. Byly na zemědělské půdě pouţity upravené kaly s vyhovujícím obsahem rizikových prvků a látek? ROZSAH M nevhodné kaly pouţity na ploše do 5 ha (4) S nevhodné kaly pouţity na ploše 5-10 ha (6) V nevhodné kaly pouţity na ploše větší neţ 10 ha (8) ZÁVAŢNOST M mnoţství nevhodných kalů překročeno o 1 tunu sušiny (4) S mnoţství nevhodných kalů překročeno o 1-2 tuny (6) V mnoţství nevhodných kalů překročeno o více neţ 2 tuny (8) TRVALOST 10

26 SMR 3 Pouţívání čistírenských kalů na zem. půdě 4. Byly na zemědělské půdě pouţity upravené kaly s vyhovujícím obsahem rizikových prvků a látek? Vyhláška č. 382/2001 Sb. ( 2 a 3): V půdě, na které mohou být pouţity kaly, nesmějí být překročeny mezní hodnoty koncentrace vybraných riz. látek uvedených v příloze č. 2. Celkový povolený vnos rizikových látek do zemědělské půdy pouţitím kalů v průběhu 10 po sobě následujících let je definován povolenou dávkou kalů uvedenou v 1 písm. c) a mezními hodnotami koncentrací rizikových látek a látek uvedených v příloze č. 3. Na zemědělskou půdu mohou být pouţity pouze kaly, které vyhovují a) mezním hodnotám koncentrací vybraných rizikových látek a prvků uvedeným v příloze č. 3 a b) mikrobiologickým kritériím uvedeným v příloze č. 4.

27 SMR 3 Pouţívání čistírenských kalů na zem. půdě 5. Je soustavně a řádně vedena evidence o upravených kalů? ROZSAH M evidence pouţití kalů chybí u 1 pozemku (4) S evidence pouţití kalů chybí u 2-3 pozemků (6) V evidence pouţití kalů chybí u 3 a více pozemků (8) ZÁVAŢNOST M chybí 1 z poţadovaných údajů (4) S chybí 2 z poţadovaných údajů (6) V chybí 3 a více poţadovaných údajů nebo není evidence zpracována (8) TRVALOST 1

28 SMR 3 Pouţívání čistírenských kalů na zem. půdě 5. Je soustavně a řádně vedena evidence o upravených kalů? Vyhláška č. 274/1998 Sb. používání upravených kalů je nutné zaznamenat v evidenci dle přílohy č. 1 k vyhlášce archivace záznamů 7 let Vyhláška č. 382/2001 Sb. ( 1): nejpozději do 48 hodin od umístění kalů na zemědělskou půdu musí být kaly zapraveny do půdy minimální obsah sušiny 5/18% Novela zákona č. 156/1998 Sb.: nejpozději 14 dnů před aplikací podat hlášení ÚKZÚZ o aplikaci kalů záznamy do evidence hnojení do 1 měsíce

29 SMR 4 Ochrana vod před znečištěním dusičnany Směrnice Rady č. 91/676/EHS o ochraně vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů 4 vypracování zásad SZP, jejichţ dodrţování bude dobrovolné, zabezpečení školení a informací pro zemědělce 5 vypracování akčního programu pro vymezené nitrátově zranitelné oblasti, jeho hodnocení a přezkoumání

30 SMR 4 Ochrana vod před znečištěním dusičnany Implementace nitrátové směrnice v České republice: Euronovely právních předpisů Vymezení zranitelných oblastí Provádění monitoringu vod na obsah dusičnanů Vypracování akčního programu Vypracování zásad SZP Pravidelné přezkoumávání vymezení zranitelných oblastí a akčního programu

31 SMR 4 Ochrana vod před znečištěním dusičnany 1. Nebylo prováděno hnojení dusíkatými hnojivými látkami v období zákazu hnojení? ROZSAH M nedodrţení období zákazu hnojení na ploše do 5 ha (6) S nedodrţení období zákazu hnojení na ploše 5-10 ha (8) V nedodrţení období zákazu hnojení na ploše nad 10 ha (10) ZÁVAŢNOST M pouţití do 20 kg N/ha (6) S pouţití kg N/ha (8) V pouţití nad 40 kg N/ha (10) TRVALOST 10

32 SMR 4 Ochrana vod před znečištěním dusičnany 1. Nebylo prováděno hnojení dusíkatými hnojivými látkami v období zákazu hnojení? NV č. 108/2008 Sb. ( 5) Dusíkaté hnojivé látky (minerální N, pomalu uvolnitelný dusík hnůj C:N 10, rychle uvolnitelný dusík kejda, močůvka C:N<10) NV č. 108/2008 Sb. ( 6, tab. č. 1 v příloze č. 2) - období zákazu hnojení platí pro NZO a příjemce AEO z PRV - je již jedna tabulka pro obě skupiny zemědělců - změny oproti 1. AP

33 SMR 4 Ochrana vod před znečištěním dusičnany 1. Nebylo prováděno hnojení dusíkatými hnojivými látkami v období zákazu hnojení? NV č. 108/2008 Sb. ( 6, tab. č. 1 v příloze č. 2)

34 SMR 4 Ochrana vod před znečištěním dusičnany 1. Nebylo prováděno hnojení dusíkatými hnojivými látkami v období zákazu hnojení?

35 SMR 4 Ochrana vod před znečištěním dusičnany 2. Byly při hnojení dodrţeny limity dusíku pro jednotlivé plodiny? ROZSAH M nedodrţení limitu na ploše do 5 ha (2) S nedodrţení limitu na ploše 5-10 ha (4) V nedodrţení limitu na ploše nad 10 ha (6) ZÁVAŢNOST M překročení do 20 kg N/ha (2) S překročení kg N/ha (4) V překročení nad 40 kg N/ha (6) TRVALOST 10

36 SMR 4 Ochrana vod před znečištěním dusičnany 2. Byly při hnojení dodrţeny limity dusíku pro jednotlivé plodiny? NV č. 108/2008 Sb. ( 7, odst. 1)

37 SMR 4 Ochrana vod před znečištěním dusičnany 2. Byly při hnojení dodrţeny limity dusíku pro jednotlivé plodiny? NV č. 108/2008 Sb. ( 7, odst. 1) Limity nebyly v 1. AP Započítává se min. N, 40% N hnojiv s pomalu uvolnitelným N a 60% N hnojiv s rychle uvolnitelným N Nezapočítává se N využitelný ve 2. roce a použitý k podpoře slámy Limit platí pro každý pozemek

38 SMR 4 Ochrana vod před znečištěním dusičnany 3. Nebyl překročen limit 170 kg N/ ha z.p.? ROZSAH M S V vţdy (10) ZÁVAŢNOST M překročení do 20 kg N/ha (6) S překročení kg N/ha (8) V překročení nad 40 kg N/ha (10) TRVALOST 10

39 SMR 4 Ochrana vod před znečištěním dusičnany 3. Nebyl překročen limit 170 kg N/ ha z.p.? NV č. 108/2008 Sb. ( 8) Zemědělská půda (odečítá se: půda nevyužívaná, nevhodná k hnojení poblíž vod) Již se neodečítá plocha jetelovin a luskovin Započítává se N v organických, organominerálních a statkových hnojivech vč.kalů Nezapočítává se N rostlinných zbytků

40 SMR 4 Ochrana vod před znečištěním dusičnany 4. Odpovídá kapacita jímek na kejdu a močůvku? ROZSAH M podnik do 5 DJ (6) S podnik s 5 aţ 10 DJ (8) V podnik nad 10 DJ (10) ZÁVAŢNOST M chybí do 10% skladovacích kapacit (6) S chybí 10-20% skladovacích kapacit (8) V chybí nad 20% skladovacích kapacit (10) TRVALOST 1

41 SMR 4 Ochrana vod před znečištěním dusičnany 4. Odpovídá kapacita jímek na kejdu a močůvku? NV č. 108/2008 Sb. ( 9) Skladovací kapacita pro statková hnojiva (pro období zákazu hnojení a období, kdy nelze hnojit) Hodnoty dle vyhlášky č. 274/1998 Sb. 6 měsíců (hnůj), 4 měsíce (kejda) a 3 měsíce (močůvka) Od měsíců Skladování hnoje na z. p.- 9 měsíců změněno na 12 měsíců a opakovaně po 4 letech, požadavky na uložení: místa dle HP, 50 m od vody, min. 1,5 m výška, záchytné brázdy Od na z. p. po 3 měsíčním skladování na zpevněném hnojišti (mimo hlubokou podestýlku)

42 SMR 4 Ochrana vod před znečištěním dusičnany 5. Nebyly pěstovány ŠP na svazích nad 7 o sousedících s útvary povrchových vod? ROZSAH M nedodrţení poţadavku na ploše do 5 ha (4) S nedodrţení poţadavku na ploše 5-10 ha (6) V nedodrţení poţadavku na ploše nad 10 ha (8) ZÁVAŢNOST M na pozemcích sousedících s vodou v délce do 25 m (4) S na pozemcích sousedících s vodou v délce m (6) V na pozemcích sousedících s vodou v délce nad 50 m (8) TRVALOST 10

43 SMR 4 Ochrana vod před znečištěním dusičnany 5. Nebyly pěstovány ŠP na svazích nad 7 o sousedících s útvary povrchových vod? NV č. 108/2008 Sb. ( 11, odst. 2) Požadavky na hospodaření na svažitých pozemcích: Orná půda ohrožená erozí (vybrané HPJ) Vyloučení ŠP na svazích nad 7 o na pozemcích sousedících s vodními útvary nebo se nacházející do vzdálenosti 25 m Na orné půdě nad 12 o žádné dusíkaté hnojivé látky s výjimku tuhých organických a tuhých statkových hnojiv zapravených do 24 hod. Na TP nad 7 max. 80 kg N/ha (mimo pastvu)

44 SMR 4 Ochrana vod před znečištěním dusičnany 6. Jsou udrţovány ochranné nehnojené pásy o šířce 3 m od břehové čáry? ROZSAH M neudrţované nehnojené pásy o délce do 25 m (4) S neudrţované nehnojené pásy o délce m (6) V neudrţované nehnojené pásy o délce nad 50 m (8) ZÁVAŢNOST M nehnojené pásy jsou v průměru uţší o méně neţ 1 m (4) S nehnojené pásy jsou v průměru uţší o 1-2 m (6) V nehnojené pásy jsou v průměru uţší neţ 2 m nebo chybí (8) TRVALOST 10

POŽADAVKY CROSS COMPLIANCE

POŽADAVKY CROSS COMPLIANCE POŽADAVKY CROSS COMPLIANCE Povinné požadavky na hospodaření č. 2 až 4 a požadavky pro použití hnojiv a přípravků na ochranu rostlin Ing. Lubomír Smrček 602 626 655, lubomir.smrcek@ekotoxa.cz SMR 2/1 Nedošlo

Více

Ochrana vod závadné látky

Ochrana vod závadné látky 19.02.2015 Ochrana vod závadné látky Jan Klír Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Praha - Ruzyně Tel.: 603 520 684 E-mail: klir@vurv.cz Web: www.vurv.cz Závadné látky Nakládání se závadnými látkami

Více

Ochrana podzemních vod před znečištěním nebezpečnými látkami Ing. Josef Svoboda

Ochrana podzemních vod před znečištěním nebezpečnými látkami Ing. Josef Svoboda Ochrana podzemních vod před znečištěním nebezpečnými látkami Ing. Josef Svoboda Ochrana podzemních vod C-C ÚKZÚZ přebírá kompetence od ČIŽP od roku 2010 dle novely zákona č. 147/2002 Sb., 2 odst. 5 (zákon

Více

Zákonný základ nakládání se závadnými látkami

Zákonný základ nakládání se závadnými látkami Zákonný základ nakládání se závadnými látkami Praha 25. října 2011 Závadné látky ( 39) závadná látka = jakákoliv látka, resp. cokoliv ohrožující jakost vod 39 odst. 1: Závadné látky jsou látky, které nejsou

Více

Úvod. Čl. 1 Účel Zásad

Úvod. Čl. 1 Účel Zásad Z á s a dy s p r á v n é z e m ě d ě l s k é p r a x e p r o o c h r a n u v o d Úvod Cílem směrnice Rady 91/676/EHS o ochraně vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů (nitrátová směrnice)

Více

Změny v podmíněnosti od roku 2014. Lubomír Smrček Agroteam CZ s.r.o.

Změny v podmíněnosti od roku 2014. Lubomír Smrček Agroteam CZ s.r.o. Změny v podmíněnosti od roku 2014 Lubomír Smrček Agroteam CZ s.r.o. Změny v podmíněnosti v roce 2014 Novela č. 400/2013 Sb., vydána dne 11. prosince 2013, účinnost od 1. ledna 2014 Obsahem novely je: Změna

Více

Název projektu: Školení v rámci zemědělské a lesnické činnosti 2014 Reg.č. projektu: 13/018/1310b/131/000199. Financováno z Programu rozvoje venkova

Název projektu: Školení v rámci zemědělské a lesnické činnosti 2014 Reg.č. projektu: 13/018/1310b/131/000199. Financováno z Programu rozvoje venkova Název projektu: Školení v rámci zemědělské a lesnické činnosti 2014 Reg.č. projektu: 13/018/1310b/131/000199 Financováno z Programu rozvoje venkova NOVELA NITRÁTOVÉ SMĚRNICE Fugát (tekutý podíl po separaci

Více

Udržitelné hospodaření na zemědělské půdě z pohledu podmíněnosti

Udržitelné hospodaření na zemědělské půdě z pohledu podmíněnosti Udržitelné hospodaření na zemědělské půdě z pohledu podmíněnosti Studijní materiál ke školení realizovaného v rámci opatření I.3.1. Další odborné vzdělávání a informační činnost Programu rozvoje venkova

Více

Přehled změn v označení povinných požadavků na hospodaření: 2014 navazující standardy 2015

Přehled změn v označení povinných požadavků na hospodaření: 2014 navazující standardy 2015 DOBRÝ ZEMĚDĚLSKÝ A ENVIRONMENTÁLNÍ STAV PŮDY (DZES) (zdroj. MZE: http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/kontroly-podminenosti-cross-compliance/dokumenty-ke-stazeni/rok- 2015/ ) Standardy Dobrého zemědělského

Více

GAEC - ZKUŠENOSTI DOZOROVÝCH ORGÁNŮ

GAEC - ZKUŠENOSTI DOZOROVÝCH ORGÁNŮ GAEC - ZKUŠENOSTI DOZOROVÝCH ORGÁNŮ Kontroly a změny podmíněnosti Nejčastěji porušované požadavky GAEC 2 31x GAEC 8 18x SMR 2 11x Změny v nastavení požadavků podmíněnosti v roce 2013 Welfare (SMR 16-18)

Více

OBLAST: DOBRÝ ZEMĚDĚLSKÝ A ENVIRONMENTÁLNÍ STAV GAEC

OBLAST: DOBRÝ ZEMĚDĚLSKÝ A ENVIRONMENTÁLNÍ STAV GAEC GAEC1: NEBYLY ZRUŠENY NEBO NARUŠENY KRAJINNÉ PRVKY, KTERÝMI JSOU MEZE, TERASY, SKUPINY DŘE- VIN, STROMOŘADÍ A TRAVNATÉ ÚDOLNICE? 14 KONTROLA PODMÍNĚNOSTI / CROSS COMPLIANCE 1 GAEC2: NEJSOU KUKUŘICE, BRAMBORY,

Více

2. AKČNÍ PROGRAM NITRÁTOVÉ SMĚRNICE VYHLÁŠEN

2. AKČNÍ PROGRAM NITRÁTOVÉ SMĚRNICE VYHLÁŠEN 2. AKČNÍ PROGRAM NITRÁTOVÉ SMĚRNICE VYHLÁŠEN S účinností od 4.4.2008 byla novelou nařízení vlády č. 103/2003 Sb. (č. novely 108/2008 Sb.) vyhlášena revize akčního programu podle směrnice Rady 91/676/EHS

Více

VODÁRENSKÁ BIOLOGIE 2008

VODÁRENSKÁ BIOLOGIE 2008 REVIZE OCHRANNÝCH PÁSEM VODNÍHO ZDROJE RUDOLEC Petra Oppeltová Jiří Novák Luboš Mazel MZLU v Brně, Ústav aplikované a krajinné ekologie VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., GŘ Brno VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST,

Více

Změny v požadavcích podmíněnosti v novém programovacím období. Ing. Lubomír Smrček, lub.smrcek@gmail.com, 776 017 517

Změny v požadavcích podmíněnosti v novém programovacím období. Ing. Lubomír Smrček, lub.smrcek@gmail.com, 776 017 517 Změny v požadavcích podmíněnosti v novém programovacím období Ing. Lubomír Smrček, lub.smrcek@gmail.com, 776 017 517 Legislativa podmíněnosti od 2015 Legislativa: Nařízení Evropského parlamentu a Rady

Více

Nakládání se závadnými látkami po novelizaci vyhlášky 450/2005 Sb. RNDr. Viktor Kliment

Nakládání se závadnými látkami po novelizaci vyhlášky 450/2005 Sb. RNDr. Viktor Kliment Nakládání se závadnými látkami po novelizaci vyhlášky 450/2005 Sb. RNDr. Viktor Kliment Cíle novely havarijní vyhlášky Požadavky vzniklé novelou vodního zákona (novelizace 150/2010 Sb.): odborně způsobilá

Více

POŽADAVKY CROSS COMPLIANCE

POŽADAVKY CROSS COMPLIANCE POŽADAVKY CROSS COMPLIANCE Podmínky dobrého zemědělského a environmentálního stavu (GAEC) Ing. Lubomír Smrček 602 626 655, lubomir.smrcek@ekotoxa.cz 1. část / 1 Legislativní základ podmíněnosti přímé platby

Více

Správná zemědělská praxe pro ochranu vod před znečištěním

Správná zemědělská praxe pro ochranu vod před znečištěním Jan Klír, Lada Kozlovská Správná zemědělská praxe pro ochranu vod před znečištěním CERTIFIKOVANÁ METODIKA PRO PRAXI Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. 2012 Metodika vznikla za finanční podpory MZe

Více

Nové nastavení podmínek Dobrého zemědělského a environmentálního stavu (GAEC)

Nové nastavení podmínek Dobrého zemědělského a environmentálního stavu (GAEC) Nové nastavení podmínek Dobrého zemědělského a environmentálního stavu (GAEC) Ing. Jaroslav Hudáček Ministerstvo zemědělství Oddělení koordinace Cross Compliance 2011 Kontrola podmíněnosti Cross Compliance

Více

Hospodaření v okolí vod (Hnojení, použití POR, podkladová data v LPIS)

Hospodaření v okolí vod (Hnojení, použití POR, podkladová data v LPIS) Podklady pro školení Evidence půdy Hospodaření v okolí vod (Hnojení, použití POR, podkladová data v LPIS) PV-Agri s.r.o. PV-Agri s.r.o. 2010 http://www.pvagri.cz pvagri@pvagri.cz 1 1. Základní informace

Více

OKRUH II LEGISLATIVA. Ing. Lucie Valentová, Ph.D. ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, o.s.

OKRUH II LEGISLATIVA. Ing. Lucie Valentová, Ph.D. ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, o.s. OKRUH II LEGISLATIVA Ing. Lucie Valentová, Ph.D. ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, o.s. LEGISLATIVA nakládání s biologicky rozložitelnými odpady Biologicky rozložitelný odpad - pojmy

Více

Rizika při pěstování brambor z hlediska ochrany vod

Rizika při pěstování brambor z hlediska ochrany vod Ing. Pavel Růžek, CSc. a Ing. Helena Kusá, PhD. Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. v Praze-Ruzyni Rizika při pěstování brambor z hlediska ochrany vod Mezi významná rizika znečištění vod při pěstování

Více

Kontrola podmíněnosti

Kontrola podmíněnosti Kontrola podmíněnosti Pravidla pro správnou zemědělskou praxi a dodržování zákonných norem pro příjemce dotací Jan Dvorský poradce náměstka ministra VÝZNAM KONTROL PODMÍNĚNOSTI:! Od 1.1. 2009 vstupujeme

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2013 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 149 Rozeslána dne 29. listopadu 2013 Cena Kč 40, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2013 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 149 Rozeslána dne 29. listopadu 2013 Cena Kč 40, O B S A H : Ročník 2013 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 149 Rozeslána dne 29. listopadu 2013 Cena Kč 40, 377. Vyhláška o skladování a způsobu používání hnojiv O B S A H : Strana 6694 Sbírka zákonů č. 377 / 2013

Více

Jan Klír, Lada Kozlovská. Zemědělské hospodaření ve zranitelných oblastech CERTIFIKOVANÁ METODIKA PRO PRAXI

Jan Klír, Lada Kozlovská. Zemědělské hospodaření ve zranitelných oblastech CERTIFIKOVANÁ METODIKA PRO PRAXI Jan Klír, Lada Kozlovská Zemědělské hospodaření ve zranitelných oblastech CERTIFIKOVANÁ METODIKA PRO PRAXI Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. 2012 Metodika vznikla za finanční podpory MZe ČR a je

Více

CROSS COMPLIANCE Nové požadavky GAEC Výsledky kontrol C-C Skalka 19.1.2010 Ing. Pavel Stonawský

CROSS COMPLIANCE Nové požadavky GAEC Výsledky kontrol C-C Skalka 19.1.2010 Ing. Pavel Stonawský CROSS COMPLIANCE Nové požadavky GAEC Výsledky kontrol C-C Skalka 19.1.2010 Ing. Pavel Stonawský pavel.stonawsky@seznam.cz. GAEC GAEC Standardy dobrého zemědělského a environmentálního stavu Jsou součástí

Více

Cross compliance ekonomické dopady z pohledu chovu ovcí a koz

Cross compliance ekonomické dopady z pohledu chovu ovcí a koz Zpět Cross compliance ekonomické dopady z pohledu chovu ovcí a koz Ing. Jaroslav Humpál VÚZE Praha Osnova presentace Úvod kdy a proč Závaznost pro ČR Jednotlivé požadavky a ekonomické dopady jejich dodržování

Více

I N T E G R O V A N Ý M A N U Á L Z Á S A D

I N T E G R O V A N Ý M A N U Á L Z Á S A D I N T E G R O V A N Ý M A N U Á L Z Á S A D S P R Á V N É Z E M Ě D Ě L S K É P R A X E ÚVOD červen 2005 Název publikace: Integrovaný manuál zásad správné zemědělské praxe Zadavatel: Ing. Ivan LANDA CSc.

Více

Textový podklad pro příručku Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2015 - neobsahuje jazykovou a grafickou úpravu

Textový podklad pro příručku Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2015 - neobsahuje jazykovou a grafickou úpravu Textový podklad pro příručku Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2015 OBSAH 1. ÚVOD... 3 1.1. O PRŮVODCI... 3 1.2. ZMĚNY V OBLASTI KONTROL PODMÍNĚNOSTI PRO ROK 2015... 5 1.3. ZDROJE

Více

Textový podklad pro příručku Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2015 - neobsahuje jazykovou a grafickou úpravu

Textový podklad pro příručku Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2015 - neobsahuje jazykovou a grafickou úpravu Textový podklad pro příručku Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2015 OBSAH 1. ÚVOD 1.1. O Průvodci 1.2. Změny v oblasti kontrol podmíněnosti pro rok 2015 1.3. Zdroje informací 1.4.

Více

ŘEŠENÍ ZNEČIŠŤOVÁNÍ POVRCHOVÝCH A PODZEMNÍCH VOD PODLE VODNÍHO ZÁKONA Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D. Právní úprava Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vodní zákon ).

Více

Úvod do problematiky Cross compliance

Úvod do problematiky Cross compliance Úvod do problematiky Cross compliance Kdo je UniConsulting vznik v roce 1998 nezávislá společnost nabízející pomoc při uplatňování nově vznikající legislativy v oblasti potravin, nepotravin a společného

Více

1. Ochrana ovzduší a emisní limity

1. Ochrana ovzduší a emisní limity 1. Ochrana ovzduší a emisní limity 1. podmínka : dodržet navržené emisní limity Tabulka 1 - Emisní zdroje a termíny dosažení závazného emisního limitu Emisní zdroj Kotelna K 001 - kotel č. K 011, K 012

Více

Podklady pro školení EPH. Vyhledávání, sestavy a kontrolní sestavy

Podklady pro školení EPH. Vyhledávání, sestavy a kontrolní sestavy Podklady pro školení EPH Vyhledávání, sestavy a kontrolní sestavy PV-Agri s.r.o. 2010 http://www.pvagri.cz pvagri@pvagri.cz 1 1. K čemu použít jednotlivé možnosti vyhledávání a sestav? V aplikaci EPH existují

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Praha: 22.12.2014 Číslo jednací: 158911/2014/KUSK Spisová značka: SZ_158911/2014/KUSK Vyřizuje/Linka: Ing. Lukáš Soukenka/830 Značka: OŽP/So ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o

Více

Podpora informovanosti zemědělských podnikatelů

Podpora informovanosti zemědělských podnikatelů AgroConsult Bohemia s.r.o. Společnost pro investiční a ekonomické poradenství Regionální kancelář Humpolec Havlíčkovo náměstí 839/2, 396 01 Humpolec Tel./fax: 565 532 046, Mobil: 602 370 715 Regionální

Více

BIOLOGICKÁ ÚPRAVA ZEMĚDĚLSKÝCH ODPADŮ A STATKOVÝCH HNOJIV

BIOLOGICKÁ ÚPRAVA ZEMĚDĚLSKÝCH ODPADŮ A STATKOVÝCH HNOJIV BIOLOGICKÁ ÚPRAVA ZEMĚDĚLSKÝCH ODPADŮ A STATKOVÝCH HNOJIV VÍT MATĚJŮ, ENVISAN-GEM, a.s., Biotechnologická divize, Budova VÚPP, Radiová 7, 102 31 Praha 10 envisan@grbox.cz ZEMĚDĚLSKÉ ODPADY Pod pojmem zemědělské

Více

Tematické okruhy závěrečné zkoušky

Tematické okruhy závěrečné zkoušky Tematické okruhy závěrečné zkoušky Obor : Zemědělec farmář Předmět : Pěstování rostlin 1) Půda - její složení, vlastnosti - půdní typy - půdní druhy - rozbor půdy, bonitace půdy 2) Živiny živin - charakteristika

Více

Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP-1563892/2012/1/OZP/VI Bc. Linda/5911 29.1.2013

Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP-1563892/2012/1/OZP/VI Bc. Linda/5911 29.1.2013 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ TONNER - provádění staveb a Inženýrská činnost Ing. Pavel Tonner Bělohorská 94 169 00 Praha 6 Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka

Více

Zkušenosti se základním hodnocením rizika ekologické újmy. - plakátové sdělení

Zkušenosti se základním hodnocením rizika ekologické újmy. - plakátové sdělení Zkušenosti se základním hodnocením rizika ekologické újmy - plakátové sdělení Formulář základního hodnocení Část A 1. Obchodní firma, název nebo jméno, popřípadě jména, a příjmení, sídlo nebo bydliště,

Více

Zákon o hnojivech a navazující prováděcí předpisy zpracované v podobě úplného znění

Zákon o hnojivech a navazující prováděcí předpisy zpracované v podobě úplného znění Zákon o hnojivech a navazující prováděcí předpisy zpracované v podobě úplného znění 2009 Vydalo: Ministerstvo zemědělství Těšnov 17, 117 05 Praha 1 http: www.mze.cz, e-mail: info@mze.cz ISBN 978-80-7084-877-7

Více

Nařízení Rady 834/2007 a související předpisy

Nařízení Rady 834/2007 a související předpisy Nařízení Rady 834/2007 a související předpisy ze dne 28. června 2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 2092/91 Nařízení se vztahuje na následující

Více

Š K O L E N Í P L A V Č Í K Ů

Š K O L E N Í P L A V Č Í K Ů Š K O L E N Í P L A V Č Í K Ů Seminární práce Hygienické zásady bazénů a koupališť Autor: Romana Andrysíková Datum: 20. 4. 2011 OBSAH: 1. Úvod 3 2. Legislativa vztahující se ke koupalištím..4 2.1. 2.1.

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

LCA analýza kapalných biopaliv

LCA analýza kapalných biopaliv LCA analýza kapalných biopaliv Ing. Libor Špička, Ing. Jiří Jedlička Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. LCA ANALÝZA WELL-TO-WHEELS ANALÝZA VÝSLEDKY WELL-TO-WHEELS ANALÝZY MĚŘENÍ EMISÍ LCA ANALÝZA analytická

Více

Z K. Agrochemické zkoušení zemědělských půd a význam vápnění. AZZP Hlavní principy. Miroslav Florián ředitel Sekce zemědělských vstupů

Z K. Agrochemické zkoušení zemědělských půd a význam vápnění. AZZP Hlavní principy. Miroslav Florián ředitel Sekce zemědělských vstupů Z Ú Z K Ú šeb í a zku ntroln dní ko e tř s Ú ký ěděls v zem ní ústa Agrochemické zkoušení zemědělských půd a význam vápnění Miroslav Florián ředitel Sekce zemědělských vstupů AZZP Hlavní principy Zjišťování

Více

VYHLÁŠKA ze dne 19. ledna 2012 o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin

VYHLÁŠKA ze dne 19. ledna 2012 o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin Strana 250 Sbírka zákonů č. 32 / 2012 32 VYHLÁŠKA ze dne 19. ledna 2012 o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin Ministerstvo zemědělství stanoví ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví

Více

Seznam WMS a WFS vrstev plpis. Projekt LPIS. Ministerstvo zemědělství České republiky

Seznam WMS a WFS vrstev plpis. Projekt LPIS. Ministerstvo zemědělství České republiky Seznam WMS a WFS vrstev plpis Projekt LPIS Ministerstvo zemědělství České republiky 2015 HISTORIE DOKUMENTU Verze Datum Provedená změna Provedl 1.0 06. 03. 2015 První verze dokumentu Petra Pietrasová 1.1

Více

PLÁN OPATŘENÍ PRO PŘÍPAD ROPNÉ HAVÁRIE (HAVARIJNÍ PLÁN) Avia Energo, s.r.o. BERANOVÝCH 140 PRAHA 9 LETŇANY. DLE ZÁKONA Č. 20/2004 Sb.

PLÁN OPATŘENÍ PRO PŘÍPAD ROPNÉ HAVÁRIE (HAVARIJNÍ PLÁN) Avia Energo, s.r.o. BERANOVÝCH 140 PRAHA 9 LETŇANY. DLE ZÁKONA Č. 20/2004 Sb. Příloha č.6 PLÁN OPATŘENÍ PRO PŘÍPAD ROPNÉ HAVÁRIE (HAVARIJNÍ PLÁN) Avia Energo, s.r.o. BERANOVÝCH 140 PRAHA 9 LETŇANY DLE ZÁKONA Č. 20/2004 Sb. Vypracoval: Miloslav Maršan vedoucí odd. elektro Schválil:

Více

Pracovní metodika pro privátní poradce v lesnictví OCHRANA VOD

Pracovní metodika pro privátní poradce v lesnictví OCHRANA VOD Pracovní metodika pro privátní poradce v lesnictví OCHRANA VOD Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem 2009 Obsah 1. Úvod...4 2. Významné směrnice EU týkající se ochrany vod...5 2.1. 2000/60/EHS

Více

institucemi v terciárním vzdělávání a výzkumu Portál FARMÁŘ

institucemi v terciárním vzdělávání a výzkumu Portál FARMÁŘ Posílení í spolupráce mezi MZLU v Brně ě a dalšími institucemi v terciárním vzdělávání a výzkumu CZ.1.07/2.4.00/12.045 00/12 045 Portál FARMÁŘ Vladimír Šeda Hlavní funkcí portálu FARMÁŘ je práce s registrem

Více

Agroenvironmentálně-klimatická opatření Platby pro oblasti s přírodními či jinými zvláštními omezeními

Agroenvironmentálně-klimatická opatření Platby pro oblasti s přírodními či jinými zvláštními omezeními 17.4.2015 Seminář Obhospodařování zemědělské půdy 2015 - Zásady správného obhospodařování zemědělské půdy (13/018/1310b/164/000699) Agroenvironmentálně-klimatická opatření Platby pro oblasti s přírodními

Více

1. Ochrana ovzduší a emisní limity

1. Ochrana ovzduší a emisní limity 1. Ochrana ovzduší a emisní limity 1.1 Emisní limity Technologické úseky TÚ 105, 106 a 108 spadají do kategorie zvláště velkých stacionárních zdrojů znečištění ovzduší. Technologické úseky TÚ 101 a 102

Více

Provázanost zkušebnictví, výzkumu a vzdělávání v praxi

Provázanost zkušebnictví, výzkumu a vzdělávání v praxi Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Provázanost zkušebnictví, výzkumu a vzdělávání v praxi doc. Ing. Pavel Ryant, Ph.D. Den zemědělského zkušebnictví strana 1 Osnova Mendelova univerzita v roce

Více

Cross compliance. Principy, cíle, vazba na společnou zemědělskou politiku, možnosti poradenství

Cross compliance. Principy, cíle, vazba na společnou zemědělskou politiku, možnosti poradenství Cross compliance Principy, cíle, vazba na společnou zemědělskou politiku, možnosti poradenství Nové trendy v zemědělství stoupající spotřeba potravin se specifickými kvalitativními parametry např. ze systému

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE odbor životní prostředí a zemědělství Spis. zn.: SpKrÚ 6740/2014 OŽPZ OVH Č.j.: KrÚ 16001/2014 Vyřizuje: Ing.Jana Hroudová Telefon: 466 026 512 E-mail: jana.hroudova@pardubickykraj.cz

Více

Mezi základní možnosti likvidace odpadních vod rozptýlených drobných znečišťovatelů patří:

Mezi základní možnosti likvidace odpadních vod rozptýlených drobných znečišťovatelů patří: KATALOG OPATŘENÍ ID_OPATŘENÍ 6 NÁZEV OPATŘENÍ Drobní znečišťovatelé DATUM ZPRACOVÁNÍ Prosinec 2005 1. POPIS PROBLÉMU V České republice v roce 2004 bydlelo cca 79 % obyvatel v domech připojených na kanalizaci

Více

Sestavování osevních postupů

Sestavování osevních postupů Sestavování osevních postupů Osevní postup je stálý způsob střídání pěstovaných plodin či skupin plodin během n let na n honech. Hon je jednotka osevního postupu, která označuje skupinu pozemků osetých

Více

vodních zdrojů podzemních a povrchových vod

vodních zdrojů podzemních a povrchových vod vodních zdrojů podzemních a povrchových vod Ochranná pásma vodních zdrojů patří do institutu speciální ochrany vod uplatňovaných na určitém území a slouží výhradně pro ochranu vod určených k pitným účelům.

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA OCHRANY VOD. Filip Dienstbier, listopad 2013

PRÁVNÍ ÚPRAVA OCHRANY VOD. Filip Dienstbier, listopad 2013 PRÁVNÍ ÚPRAVA OCHRANY VOD Filip Dienstbier, listopad 2013 Vody jako složka životního prostředí význam: zdroj pitné vody pro obyvatelstvo pro zemědělství prostředí vodních ekosystémů pro ostatní rostliny

Více

Vliv MORAVSKÉ VODÁRENSKÉ, a.s. (dále jen MOVO) na životní prostředí (významné environmentální aspekty a environmentální dopady)

Vliv MORAVSKÉ VODÁRENSKÉ, a.s. (dále jen MOVO) na životní prostředí (významné environmentální aspekty a environmentální dopady) Vliv MORAVSKÉ VODÁRENSKÉ, a.s. (dále jen MOVO) na životní prostředí (významné environmentální aspekty a environmentální dopady) Pozitivní vliv MOVO na životní prostředí 1. Nakládání s vodami: Provádění

Více

Provozní činnost může být prováděna příležitostně, dočasně nebo kontinuálně.

Provozní činnost může být prováděna příležitostně, dočasně nebo kontinuálně. Metodický pokyn odboru environmentálních rizik a ekologických škod Ministerstva životního prostředí pro provádění základního hodnocení rizika ekologické újmy Postup při vyplňování přílohy č. 1 k nařízení

Více

HAVARIJNÍ PLÁN. Provozovatel (zemědělský podnik): ABC s.r.o.

HAVARIJNÍ PLÁN. Provozovatel (zemědělský podnik): ABC s.r.o. HAVARIJNÍ PLÁN zpracovaný dle vyhlášky č. 450/2005 Sb. o zacházení se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich

Více

Problematika podmínek dobrého zemědělského a enviromentálního stavu. Okresní agrární komora Kroměříž

Problematika podmínek dobrého zemědělského a enviromentálního stavu. Okresní agrární komora Kroměříž Zvyšování efektivnosti hospodaření a konkurenceschopnost zemědělských podniků Problematika podmínek dobrého zemědělského a enviromentálního stavu Okresní agrární komora Kroměříž Kontrola podmíněnosti -

Více

Vliv kompostu na kvalitu půdy

Vliv kompostu na kvalitu půdy Okruh IV Vliv kompostu na kvalitu půdy Ing. Lucie Valentová, Ph.D. Ing. Květuše Hejátková ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, o.s. Proč se zabývat BIODEGRADABILNÍM MATERIÁLEM Ochrana životního

Více

GlobalGap základní charakteristika

GlobalGap základní charakteristika 1 GlobalGap základní charakteristika = globální partnerství pro bezpečné a udrţitelné zemědělství Rozsah systému: bezpečnost a kvalita potravin pohoda (welfare zvířat) ochrana životního prostředí Bezpečnost

Více

EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ, PROBLEMATIKA BIOPOTRAVIN A FILOZOFIE KONZUMENTA

EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ, PROBLEMATIKA BIOPOTRAVIN A FILOZOFIE KONZUMENTA EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ, PROBLEMATIKA BIOPOTRAVIN A FILOZOFIE KONZUMENTA Agr.Dr. Josef Dlouhý, Prof.h.c. j.f.dlouhy@gmail.com Problémy konvenčního zemědělství: závislost na fosilní energii závislost na

Více

Zákon č. 59/2006 Sb. ze dne 2. února 2006

Zákon č. 59/2006 Sb. ze dne 2. února 2006 Zákon č. 59/2006 Sb. ze dne 2. února 2006 o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky Ústí nad Labem 4/2014 Ing. Jaromír Vachta Účel a působnost

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE

MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD JLEMNCE Odbor životního prostředí Masarykovo nám. 82, 514 01 Jilemnice, tel: 481 565 111, fax: 481 565222, e-mail: posta@mesto.jilemnice.cz Č.j.: PDMUJ 7494/2015 ukládací znak 231.2 V Jilemnici

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE 1. Identifikace provozovatele Obchodní firma nebo název/titul,

Více

Hospodaření na zemědělských půdách a opatření proti splavování ornice. Smítal František, ing.

Hospodaření na zemědělských půdách a opatření proti splavování ornice. Smítal František, ing. Hospodaření na zemědělských půdách a opatření proti splavování ornice Smítal František, ing. Obsah prezentace Vodní eroze v ČR, příčiny, důsledky Legislativa a ochrana proti erozi Protierozní opatření

Více

Povinnosti a novinky v rámci Cross Compliance, marketing v zemědělství

Povinnosti a novinky v rámci Cross Compliance, marketing v zemědělství Asociace pro rozvoj regionů o.s. a Regionální agrární komora Ostravsko Povinnosti a novinky v rámci Cross Compliance, marketing v zemědělství Ing. František Mariánek CSc. (RAK Ostravsko) Bc. Pavel ŠMARDA

Více

Změny týkající se GAEC 2 a 6 Chvalčov, 12.9.2013

Změny týkající se GAEC 2 a 6 Chvalčov, 12.9.2013 Změny týkající se GAEC 2 a 6 Chvalčov, 12.9.2013 Lubomír Smrček 776 017 517 lub.smrcek@gmail.com.cz Změny týkající se GAEC 6 Změna právní úpravy ochrany dřevin a jejich kácení: Původní právní úprava: zákon

Více

Vyřizuje: Ing. Alexandra Máslová / linka 788 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

Vyřizuje: Ing. Alexandra Máslová / linka 788 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ V Praze dne: 8. 7. 2010 Číslo jednací: 072710/2010/KUSK- OŽP/Más Vyřizuje: Ing. Alexandra Máslová / linka 788 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

Více

LIMITY V MIKROBIOLOGII ODPADŮ LIMITY V MIKROBIOLOGII ODPADŮ

LIMITY V MIKROBIOLOGII ODPADŮ LIMITY V MIKROBIOLOGII ODPADŮ LIMITY V MIKROBIOLOGII ODPADŮ LIMITY V MIKROBIOLOGII ODPADŮ lmateju@szu.cz Analytika odpadů 2013 Státní zdravotní ústav Šrobárova 47, Praha 10 proč je mikrobiologie opomíjenou částí nakládání s bioodpady

Více

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 5. ledna 2015 Ing. Eva Gregušová KUZL 60230/2014 KUSP 60230/2014 ŽPZE-EG ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 5. ledna 2015 Ing. Eva Gregušová KUZL 60230/2014 KUSP 60230/2014 ŽPZE-EG ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Dle rozdělovníku datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 5. ledna 2015 Ing. Eva Gregušová KUZL 60230/2014 KUSP 60230/2014

Více

Příloha č. 3 Zámečnické konstrukce pro stavbu 2838 UNIPETROL RPA

Příloha č. 3 Zámečnické konstrukce pro stavbu 2838 UNIPETROL RPA UNIPETROL RPA Bezpečnost (Bezpečnost práce, ochrana zdraví, požární ochrana, prevence závažné havárie, přeprava nebezpečných věcí, ochrana areálu) a ochrana životního prostředí Podmínky objednatele pro

Více

Parcely a Odpočitatelné plochy v LPIS

Parcely a Odpočitatelné plochy v LPIS Podklady pro školení Evidence půdy Parcely a Odpočitatelné plochy v LPIS PV-Agri s.r.o. 2010 http://www.pvagri.cz pvagri@pvagri.cz 1 1. Základní informace k parcelám/areálům V evidenci půdy (LPIS) je základním

Více

Trénink o dobré praxi ochrany půdy. KONFERENCE 14. 16.5.2014 v Lednici

Trénink o dobré praxi ochrany půdy. KONFERENCE 14. 16.5.2014 v Lednici Trénink o dobré praxi ochrany půdy KONFERENCE 14. 16.5.2014 v Lednici kvalita půdy jaro na Vysočině jarní porosty na Vysočině Ohrožení půdy nejen na Vysočině Ohrožení půdy Změna zemědělské politiky po

Více

SZ_140169/2011/KUSK ing. Alexandra Máslová, l. 788 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

SZ_140169/2011/KUSK ing. Alexandra Máslová, l. 788 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ V Praze dne: 30. 8. 2011 Číslo jednací: Spisová značka: Vyřizuje: Značka: 140169/2011/KUSK SZ_140169/2011/KUSK ing. Alexandra Máslová, l. 788 OŽP/Más ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001

Více

Metodický list Exkurze na biofarmě Slunečná

Metodický list Exkurze na biofarmě Slunečná I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Metodický list Exkurze na biofarmě Slunečná Adresa : Biofarma Slunečná Ing. Pavel Štěpánek Slunečná 3, 384 51 Želnava Slunečná Kontakt : tel. 604

Více

OHLAŠOVÁNÍ A EVIDENCE HAVARIJNÍCH ÚNIKŮ DO VOD A HORNINOVÉHO PROSTŘEDÍ

OHLAŠOVÁNÍ A EVIDENCE HAVARIJNÍCH ÚNIKŮ DO VOD A HORNINOVÉHO PROSTŘEDÍ UNIPETROL RPA, s.r.o. Strana 1/9 OHLAŠOVÁNÍ A EVIDENCE HAVARIJNÍCH ÚNIKŮ DO VOD A HORNINOVÉHO PROSTŘEDÍ Schválil: Jednatel UNIPETROL RPA, s.r.o Platnost od: 15.8.2009 Správce dokumentu: UNIPETROL SERVICES,

Více

ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD JAKO NÁSTROJ K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V ZEMĚDĚLSKÉ PRAXI A NA VENKOVĚ

ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD JAKO NÁSTROJ K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V ZEMĚDĚLSKÉ PRAXI A NA VENKOVĚ Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD JAKO NÁSTROJ K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V ZEMĚDĚLSKÉ PRAXI A NA VENKOVĚ Metodika byla vytvořena v podpůrném programu 9. F. g.

Více

Adaptace na změny klimatu v plánech MZe. odbor environmentální politiky a obnovitelných zdrojů energie 1

Adaptace na změny klimatu v plánech MZe. odbor environmentální politiky a obnovitelných zdrojů energie 1 Adaptace na změny klimatu v plánech MZe odbor environmentální politiky a obnovitelných zdrojů energie 1 Reakce na změny klimatu v oblasti zemědělství Mitigace (v oblasti zemědělství snižování emisí metanu

Více

4.1.101 PŘÍPUSTNÉ STUPNĚ ZNEČIŠTĚNÍ POVRCHOVÝCH VOD

4.1.101 PŘÍPUSTNÉ STUPNĚ ZNEČIŠTĚNÍ POVRCHOVÝCH VOD Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 4.1.101 PŘÍPUSTNÉ

Více

Požadavky Cross compliance. Tab. č.: 44. Skupina opatření. Položka / Parametry. P.č.

Požadavky Cross compliance. Tab. č.: 44. Skupina opatření. Položka / Parametry. P.č. Tab. č.: 44 Požadavky Cross compliance a. Podmínky dobrého zemědělského a environmentálního stavu (GAEC) 1 Eroze půdy - GAEC 1 Žadatel na půdním bloku, popřípadě jeho dílu s druhem zemědělské kultury orná

Více

Monitoring cizorodých látek

Monitoring cizorodých látek Monitoring cizorodých látek Ministerstvo zemědělství ČR Ing. Jitka Götzová ředitelka odboru bezpečnosti potravin Ministerstvo zemědělství ČR SAS Roadshow 2014 Veřejný sektor 15. 10. 2014 Praha Znepokojující

Více

Využití biologicky rozložitelných odpadů

Využití biologicky rozložitelných odpadů Využití biologicky rozložitelných odpadů Ing. Dagmar Sirotková, Ing. Dagmar Vološinová Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, v. v. i. Definice Odpad movitá věc, které se člověk zbavuje nebo má

Více

b) Pěstební technologie DEN POPIS TECHNICKÉ ZAJIŠTĚNÍ Spotřeba

b) Pěstební technologie DEN POPIS TECHNICKÉ ZAJIŠTĚNÍ Spotřeba Tab. č.: 191 Poř. č. Louky Ukazatel a) Výchozí ukazatele - standard - intenzivní - nižší vstupy 1 Výnos zelené hmoty [t/ha] 20 35 9 2 Výnos sušiny po odečtení ztrát [t/ha] 3,7 5,6 1,8 3 Výnos EL po odečtení

Více

Rostlinná výroba a Cross Compliance Příprava na kontrolu SRS

Rostlinná výroba a Cross Compliance Příprava na kontrolu SRS Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Rostlinná výroba a Cross Compliance Příprava na kontrolu SRS Podklady pro školení Říjen 2013 PV-Agri s.r.o., 2013 http://www.pvagri.cz

Více

Přednáška probíhá v rámci projektu CZ.1.07/2.2.00/28.0302 Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU směřující k vytvoření mezioborové integrace.

Přednáška probíhá v rámci projektu CZ.1.07/2.2.00/28.0302 Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU směřující k vytvoření mezioborové integrace. Přednáška probíhá v rámci projektu CZ.1.07/2.2.00/28.0302 Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU směřující k vytvoření mezioborové integrace. AF MENDELU 7.5.2013 Ing. Jiří Kolouch je specializovaný

Více

MOŽNOSTI NAKLÁDÁNÍ S KALY Z MALÝCH ČOV A PŘÍSLUŠNÁ LEGISLATIVA

MOŽNOSTI NAKLÁDÁNÍ S KALY Z MALÝCH ČOV A PŘÍSLUŠNÁ LEGISLATIVA MOŽNOSTI NAKLÁDÁNÍ S KALY Z MALÝCH ČOV A PŘÍSLUŠNÁ LEGISLATIVA Abstrakt Věra Jelínková 19, Martina Beránková 20, Dagmar Vološinová 21 Nedílnou součástí čištění odpadních vod je vznik čistírenských kalů.

Více

Čl. 1 Úvod. Čl. 2 Obecné principy hodnocení rizik

Čl. 1 Úvod. Čl. 2 Obecné principy hodnocení rizik Metodický pokyn odboru environmentálních rizik a ekologických škod Ministerstva životního prostředí pro provádění základního hodnocení rizika ekologické újmy Postup při vyplňování přílohy č. 1 k nařízení

Více

Oddělení plateb od produkce - decoupling

Oddělení plateb od produkce - decoupling Oddělení plateb od produkce - decoupling Zachování příjmu farmářům - PP Podpora a rozvoj venkova - PRV 2 Cross Compliance udržitelné hospodaření v zemědělském podniku. 1) nedojde ke zrušení krajinných

Více

147/2002 Sb. ZÁKON. ze dne 20. března 2002

147/2002 Sb. ZÁKON. ze dne 20. března 2002 147/2002 Sb. ZÁKON ze dne 20. března 2002 o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském) Změna:

Více

Registr environmentálních aspektů a dopadů ČOV KLADNO - VRAPICE. KLADNO Kriteria významnosti legislativa ovliv. ŽP četn. a pravděpod.

Registr environmentálních aspektů a dopadů ČOV KLADNO - VRAPICE. KLADNO Kriteria významnosti legislativa ovliv. ŽP četn. a pravděpod. ČV KLD - VRIC Revize: 0/ktualizace Křížkem označit, co se týká daného přítok V na ČV zhorš kyslíkového živin a, mikrobiol. KLD Kriteria významnosti legislativa ovliv. Ž četn. a pravděpod. náklady 0,3 0,3

Více

Úvod do problematiky. Možnosti energetického využití biomasy

Úvod do problematiky. Možnosti energetického využití biomasy Úvod do problematiky Možnosti energetického využití biomasy Cíle Uvést studenta do problematiky energetického využití biomasy Klíčová slova Biomasa, energie, obnovitelný zdroj 1. Úvod Biomasa představuje

Více

Kanalizace ve správě SLUMEKO, s.r.o. Kanalizační řád

Kanalizace ve správě SLUMEKO, s.r.o. Kanalizační řád Kanalizace ve správě SLUMEKO, s.r.o. Kanalizační řád Ostrava, listopad 2009 Výtisk č.:1 Na základě zpracovaného paspartu kanalizací v dané oblasti a provozního řádu kanalizace předkládáme návrh kanalizačního

Více

PŮDA. Ochrana půdy v praxi (CZ) Degradace půdy. Ing. Jiří Hladík, Ph.D.

PŮDA. Ochrana půdy v praxi (CZ) Degradace půdy. Ing. Jiří Hladík, Ph.D. Ochrana půdy v praxi (CZ) Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. Ing. Jiří Hladík, Ph.D. PŮDA neobnovitelný přírodní zdroj plní mnoho funkcí nezbytných pro lidskou činnost a pro přežití ekosystémů

Více

Maturitní témata Blok předmětů z životního prostředí Školní rok: 2013-2014

Maturitní témata Blok předmětů z životního prostředí Školní rok: 2013-2014 STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMATIKY A SLUŽEB ELIŠKY KRÁSNOHORSKÉ 2069 DVŮR KRÁLOVÉ N. L. Obor Aplikovaná chemie ŠVP Aplikovaná chemie, ochrana životní prostředí, farmaceutické substance Maturitní témata Blok předmětů

Více

Nabídka dotačních titulů pro obce a města v roce 2015

Nabídka dotačních titulů pro obce a města v roce 2015 Nabídka dotačních titulů pro obce a města v roce 2015 Snížení energetické náročnost veřejných budov a zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie organizační složky městské části hl. města Prahy školy

Více