Veronika Jáglová a kol. OOV MŽP

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Veronika Jáglová a kol. OOV MŽP"

Transkript

1 Veronika Jáglová a kol. OOV MŽP

2 Velká novela vodního zákona Úkol vyplývá z usnesení vlády č ze dne 22. listopadu 2006 a České republiky č. 562 ze dne 23. května 2007 Termín předložení do vlády: (odloženo na konec září) Předkladatel: MZe spolu s MŽP Plánovaná účinnost: (odloženo na )

3 Důvody novelizace úkoly z PHP snížení administrativní zátěže jak na straně státní správy, tak na straně subjektů nakládajících k vodami problémy s aplikací zákona v praxi valorizace poplatků a změna způsobu jejich výměry, vykazování a podmínek pro jejich výběr transpozice směrnic Rámcová směrnice o vodách 2000/60/ES 2007/60/ES - zvládání povodňových rizik 2006/11/ES - vypouštění nebezpečných látek 2006/118/ES - ochrana podzemních vod 2006/7/ES řízení jakosti vod ke koupání (návrh směrnice o EQS)

4 Mezirezortní pracovní skupiny Svodná skupina (SPRSK) 5 zástupců z MŽP i z MZe 4 pracovní skupiny: Státní správa (PS SS) vedení MZe Ochrana vod (PS OV) vedení MŽP Vodní toky (PS VT) - vedení MZe Ochrana před povodněmi (PS OP) vedení MŽP

5 Hlavní podněty

6 Malá a velká RIA (regulation impact asessment) Hodnocení dopadů regulace

7 Vlastní návrh novely VZ

8 Nakládání se srážkov kovými vodami nakládání se sráž ážkovými vodami působp sobí v praxi problémy, je sporné,, zda-li jsou znečištěné srážkov kové vody vodami odpadními, a je nejasné,, jak s nimi zacházet. zet.

9 8 V pochybnostech o tom, zda se jedná nebo nejedná o nakládání s povrchovými nebo podzemními mi vodami a o jaký druh nakládání s povrchovými nebo podzemními mi vodami se jedná,, rozhoduje v řízení z moci úřední vodoprávn vní úřad. 9 vypuštěna možnost prodloužen ení platnosti povolení v návaznosti na úpravu 12 změna nebo zrušen ení povolení z moci úřední i na žádost

10 Výrobkový přístup ( ( 15a) Ohláš ášení vodních děld (1) Ohláš ášení vodoprávn vnímu úřadu vyžaduj adují vodní díla, jejichž podstatnou součást stí jsou výrobky v označovan ované CE podle jiného právn vního předpisu x ), které plní funkci stavby. (3) Jestliže e vodoprávn vní úřad s provedením m ohláš ášeného vodního díla d souhlasí,, sdělí tuto skutečnost neprodleně správci vodního toku a správci povodí. (4) Jestliže e vodoprávn vní úřad s provedením m ohláš ášeného vodního díla d souhlasí,, mám se za povolené i vypouštění odpadních vod prostřednictv ednictvím m ohláš ášeného vodního díla d v souladu s označen ením m CE ohláš ášeného výrobku. v (5) Jestliže e vodoprávn vní úřad s provedením m ohláš ášeného vodního díla d nesouhlasí, postupuje podle 15 odst.. 1 a 38. Odstavec 4 se použije obdobně. Povinnost vlastníka VD ( ( 59) provádět t každé dva roky prostřednictv ednictvím m osoby odborně způsobil sobilé pověř ěřené MŽP technické revize výrobku v označovan ovaného CE, který je podstatnou součást stí vodního díla ohláš ášeného podle 15a, výsledky těchto t revizí předávat do 31. prosince vodoprávn vnímu úřadu; technická revize se neprovádí v roce, ve kterém m vodoprávn vní úřad s provedením m ohláš ášeného výrobku v souhlasil.

11 Plánování v oblasti vod Návrh novely vodního zákona, z resp. Hlava IV Plánov nování je zpracován n ve dvou variantách včetnv etně odůvodn vodnění varianty MŽP. M MŽP P jako nejvyšší ústřední vodoprávn vní orgán, zodpovědn dný za mezinárodn rodní spolupráci v oblasti vod a zejména tvorbu 3 plánů národních částí mezinárodn rodních povodí (Labe, Odry, Dunaje), mám jen minimáln lní možnosti zásahu do schvalování zásadních opatřen ení v jednotlivých povodích navržen ených v rámci zpracování plánů oblastí povodí a programů opatřen ení. V ostatních zemích EU schvaluje plány povodí vláda s tím, že e za jejich plnění bere zodpovědnost dnost a zpovídá se EK. Pokud budou rozhodovat o konečné podobě plánů povodí kraje, pravděpodobn podobně zde bude uplatněn n regionáln lní pohled a ten můžm ůže e některn které národně a mezinárodn rodně důležité cíle pominout. Proto navrhujeme postup, který by minimalizoval uvedené disproporce. Nastavený postup bude aplikován n i při p i zavádění směrnice 2007/60/ES o vyhodnocování a zvládání povodňov ových rizik, neboť cílem EU je proces plánov nování podle obou směrnic provázat ve druhém m plánovac novacím m období (2015 až 2021). K tomu ovšem musíme me vytvořit na národnn rodní úrovni legislativní podmínky!

12 Podzemní vody

13 Ochrana vod 30 - OPVZ vyhláš ášení opatřen ením m obecné povahy včetnv etně činností poškozuj kozující nebo ohrožuj ující vydatnost, jakost nebo zdravotní nezávadnost vodního zdroje nelze v tomto pásmu provádět, jaká technická opatřen ení je třeba t v ochranném m pásmu p provést 36 MZP - MZP stanoví vodoprávn vní úřad v povolení k nakládání s vodami, které může e mít m t za následek n sledek snížen ení průtoku vodního toku. Dále D stanoví místo a způsob měření minimáln lního zůstatkovz statkového průtoku a četnost předkládání výsledků těchto chto měřm ěření vodoprávn vnímu úřadu. Postup stanovení,, měřm ěření a kontroly minimáln lního zůstatkového průtoku stanoví Ministerstvo životního prostřed edí v dohodě s Ministerstvem zemědělstv lství vyhláš áškou.

14 38 Odpadní vody Za odpadní vody se dále d nepovažuj ují srážkov kové vody, pokud je s nimi nakládáno no podle 6a. Za odpadní vody se dále d nepovažuj ují srážkov kové vody z dešťov ových oddělova lovačů,, pokud funkce oddělova lovače e splňuje podmínky, které stanoví vláda nařízen zením. Rozvolnění vypouštění do vod podzemních (možné i pro služby) Nejlepší dostupné technologie definice, zmocnění pro nařízení vlády, omezení přísnějších emisních limitů Výrobkový přístup k DČOV Ošetření nakládání s obsahy žump V pochybnostech o tom, zda se jedná nebo nejedná o odpadní vody, rozhoduje v řízení z moci úřední vodoprávn vní úřad.

15 39 odst.(2) a) vypracovat plán n opatřen ení pro případy p pady havárie (dále jen "havarijní plán") a předložit jej ke schválen lení příslušnému vodoprávn vnímu úřadu,, můžm ůže-li havárie ovlivnit vodní tok, projedná jej uživatel u závadnz vadných látek l před p předlop edložením m ke schválen lení s příslup slušným m správcem vodního toku, kterému také předá jedno jeho vyhotovení; havarijní plán n schvaluje příslup slušný vodoprávn vní úřad rozhodnutím, (3) Seznam nebezpečných závadnz vadných látek l (dále jen "nebezpečné látky") je uveden v příloze č. 1 k tomuto zákonu; z tento seznam obsahuje i zvláš ášť nebezpečné závadné látky (dále jen "zvláš ášť nebezpečné látky"). K omezení znečišťov ování povrchových a podzemních vod nebezpečnými látkami l a zvláš ášť nebezpečnými látkami l můžm ůže e stanovit vláda nařízen zením m Program na snížen ení znečištění povrchových a podzemních vod nebezpečnými závadnz vadnými látkami l a zvláš ášť nebezpečnými závadnz vadnými látkami. l Prioritní látky jsou konkrétn tní nebezpečné a zvláš ášť nebezpečné látky, které představují významné riziko pro vodní prostřed edí a související ekosystémy. Seznam prioritních látek l stanoví vláda nařízen zením. Součást stí seznamu prioritních látek l je také kategorie prioritní nebezpečné látky, což jsou látky, l které vytváří velmi vysoké riziko z důvodu své perzistence a schopnosti bioakumulace pro nebo zprostředkovan edkovaně přes vodní prostřed edí.

16 39 (4) Každý,, kdo zachází se zvláš ášť nebezpečnými látkami l nebo nebezpečnými látkami nebo kdo zachází se závadnz vadnými látkami l ve většív ším m rozsahu nebo kdy zacházen zení s nimi je spojeno se zvýš ýšeným m nebezpečím, je povinen učinit u odpovídaj dající opatřen ení,, aby nevnikly do povrchových nebo podzemních vod nebo do kanalizací,, které netvoří součást st technologického ho vybavení výrobního zařízen zení.. Je povinen zejména c) nejméně jednou za 6 měsícům kontrolovat sklady a skládky, včetně výstupů jejich kontrolního systému pro zjišťov ování úniku závadnz vadných látekl a nejméně jednou za 5 let, pokud není technickou normou nebo výrobcem v stanovena lhůta kratší ší, přímým m nebo nepřímým m způsobem zkoušet těsnosti t potrubí nebo nádrží určen ených pro skladování a prostředk edků pro dopravu zvláš ášť nebezpečných látek l a nebezpečných látek, l a v případp padě zjištění nedostatků bezodkladně provádět t jejich včasnv asné opravy; sklady musí být t zabezpečeny eny nepropustnou úpravou proti úniku závadnz vadných látek l do podzemních vod, (8) Použit ití závadných látek l v rozsahu výjimky v podle odst.. 7 písm.. b), d) a e) a podmínky pro její povolování,, stanoví Ministerstvo životního prostřed edí v dohodě s Ministerstvem zemědělstv lství vyhláš áškou.

17 Vodní toky

18 Ochrana před povodněmi

19 Poplatky za odebrané množstv ství podzemních vod Odběratel není povinen poplatkové hláš ášení podávat pokud nepodléhá zpoplatnění dle odst.. 2. Odběratel rovněž není povinen podávat poplatkové hláš ášení v případě, že e od prvního jím j m podaného poplatkového hláš ášení nedošlo ke změně povolení k odběru podzemní vody, na jehož základě bylo první poplatkové hláš ášení podáno. Výše e záloh z a výšv ýše čtvrtletních nebo měsíčních m splátek stanovená zálohovým m výměrem v platí až do doby jejich změny novým m zálohovz lohovým m výměrem v vydaným m na základz kladě nového poplatkového hláš ášení.

20 Poplatky příloha č.2 Sazby poplatku pro výpočet plateb za skutečně odebrané množství podzemní vody Navýšení sazeb za skutečně odebrané množství vody Sazby pro výpočet poplatku a hmotnostní a koncentrační limity zpoplatnění Úprava ukazatelů Změna sazeb navýšení Snížení limitu zpoplatnění - hmotnostních i koncentračních Pro vybrané ukazatele průmyslového znečištění ponechány pouze koncentrační limity.

21 Děkujeme za pozornost a přejeme dobrou chuť k obědu

4.1.101 PŘÍPUSTNÉ STUPNĚ ZNEČIŠTĚNÍ POVRCHOVÝCH VOD

4.1.101 PŘÍPUSTNÉ STUPNĚ ZNEČIŠTĚNÍ POVRCHOVÝCH VOD Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 4.1.101 PŘÍPUSTNÉ

Více

254/2001 Sb. ZÁKON. ze dne 28. června 2001. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) 2 Vymezení pojmů

254/2001 Sb. ZÁKON. ze dne 28. června 2001. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) 2 Vymezení pojmů 254/2001 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2001 o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) Změna: 76/2002 Sb., 320/2002 Sb. Změna: 274/2003 Sb. Změna: 20/2004 Sb. Změna: 20/2004 Sb. (část) Změna: 413/2005

Více

Ing. Karel TUREČEK a kolektiv ZÁKON O VODÁCH. č. 254/2001 Sb., s komentářem

Ing. Karel TUREČEK a kolektiv ZÁKON O VODÁCH. č. 254/2001 Sb., s komentářem Ing. Karel TUREČEK a kolektiv ZÁKON O VODÁCH č. 254/2001 Sb., s komentářem OBSAH: Předmluva... str. 5 Úvod... str. 7 Zákon č. 254/2001 Sb., ze dne 28. června 2001, o vodách a o změně některých zákonů (vodní

Více

Ochrana podzemních vod před znečištěním nebezpečnými látkami Ing. Josef Svoboda

Ochrana podzemních vod před znečištěním nebezpečnými látkami Ing. Josef Svoboda Ochrana podzemních vod před znečištěním nebezpečnými látkami Ing. Josef Svoboda Ochrana podzemních vod C-C ÚKZÚZ přebírá kompetence od ČIŽP od roku 2010 dle novely zákona č. 147/2002 Sb., 2 odst. 5 (zákon

Více

samosprávných celků a správních úřadů na tomto úseku. (2) Vodovody a kanalizace pro veřejnou potřebu se zřizují a provozují ve veřejném zájmu.

samosprávných celků a správních úřadů na tomto úseku. (2) Vodovody a kanalizace pro veřejnou potřebu se zřizují a provozují ve veřejném zájmu. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA Č. 274/2001 SB., O VODOVODECH A KANALIZACÍCH PRO VEŘEJNOU POTŘEBU A O ZMĚNĚ NĚKTERÝCH ZÁKONŮ (ZÁKON O VODOVODECH A KANALIZACÍCH), VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ: zákona č. 320/2002 Sb.,

Více

Pracovnı metodika pro priva tnı poradce v lesnictvı OCHRANA VOD. Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem

Pracovnı metodika pro priva tnı poradce v lesnictvı OCHRANA VOD. Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem Pracovnı metodika pro priva tnı poradce v lesnictvı OCHRANA VOD Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem 2015 Úvod... 3 Charakteristika vodního hospodářství České republiky... 4 Koncepce vodohospodářské

Více

274/2001 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ HLAVA I

274/2001 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ HLAVA I (2) Kanalizace je provozně samostatný soubor staveb a zařízení zahrnující kanalizační stoky k odvádění odpadních vod 3) a srážkových vod společně nebo odpadních vod samostatně a srážkových vod samostatně,

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA OCHRANY VOD. Filip Dienstbier, listopad 2013

PRÁVNÍ ÚPRAVA OCHRANY VOD. Filip Dienstbier, listopad 2013 PRÁVNÍ ÚPRAVA OCHRANY VOD Filip Dienstbier, listopad 2013 Vody jako složka životního prostředí význam: zdroj pitné vody pro obyvatelstvo pro zemědělství prostředí vodních ekosystémů pro ostatní rostliny

Více

Pracovní metodika pro privátní poradce v lesnictví OCHRANA VOD

Pracovní metodika pro privátní poradce v lesnictví OCHRANA VOD Pracovní metodika pro privátní poradce v lesnictví OCHRANA VOD Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem 2009 Obsah 1. Úvod...4 2. Významné směrnice EU týkající se ochrany vod...5 2.1. 2000/60/EHS

Více

Návrh. ZÁKON ze dne 2015 o biocidních přípravcích a účinných látkách a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o biocidech)

Návrh. ZÁKON ze dne 2015 o biocidních přípravcích a účinných látkách a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o biocidech) Návrh ZÁKON ze dne 2015 o biocidních přípravcích a účinných látkách a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o biocidech) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ BIOCIDNÍ

Více

Textový podklad pro příručku Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2015 - neobsahuje jazykovou a grafickou úpravu

Textový podklad pro příručku Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2015 - neobsahuje jazykovou a grafickou úpravu Textový podklad pro příručku Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2015 OBSAH 1. ÚVOD... 3 1.1. O PRŮVODCI... 3 1.2. ZMĚNY V OBLASTI KONTROL PODMÍNĚNOSTI PRO ROK 2015... 5 1.3. ZDROJE

Více

Textový podklad pro příručku Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2015 - neobsahuje jazykovou a grafickou úpravu

Textový podklad pro příručku Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2015 - neobsahuje jazykovou a grafickou úpravu Textový podklad pro příručku Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2015 OBSAH 1. ÚVOD 1.1. O Průvodci 1.2. Změny v oblasti kontrol podmíněnosti pro rok 2015 1.3. Zdroje informací 1.4.

Více

ČÁST I. MÍROVÉ VYUŽÍVÁNÍ JADERNÉ ENERGIE A IONIZUJÍCÍHO ZÁŘENÍ HLAVA PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy

ČÁST I. MÍROVÉ VYUŽÍVÁNÍ JADERNÉ ENERGIE A IONIZUJÍCÍHO ZÁŘENÍ HLAVA PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy ZÁKON č. 18/1997 Sb. ze dne 24. ledna 1997 o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů Změna: 83/1998 Sb. Změna: 71/2000 Sb. Změna: 132/2000

Více

I. SHRNUTÍ NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH ZMĚN OPROTI PLATNÉ PRÁVNÍ ÚPRAVĚ (zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší)

I. SHRNUTÍ NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH ZMĚN OPROTI PLATNÉ PRÁVNÍ ÚPRAVĚ (zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší) Vládní návrh zákona o ochraně ovzduší 2011 (sněmovní tisk č. 449/0) Základní charakteristiky navrhované právní úpravy (k 18. říjnu 2011 v PS Parlamentu ČR 2. čtení) I. SHRNUTÍ NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH ZMĚN OPROTI

Více

59/2006 Sb. ZÁKON ze dne 2. února 2006 ČÁST PRVNÍ PREVENCE ZÁVAŽNÝCH HAVÁRIÍ

59/2006 Sb. ZÁKON ze dne 2. února 2006 ČÁST PRVNÍ PREVENCE ZÁVAŽNÝCH HAVÁRIÍ 59/2006 Sb. ZÁKON ze dne 2. února 2006 o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky a o změně zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného

Více

2 Metodická příručka zneškodňování odpadních vod v obcích do 2 000 ekvivalentních obyvatel

2 Metodická příručka zneškodňování odpadních vod v obcích do 2 000 ekvivalentních obyvatel 1 Zneškodňování odpadních vod v obcích do 2 000 ekvivalentních obyvatel METODICKÁ PŘÍRUČKA Ministerstvo životního prostředí České republiky březen 2009 2 Metodická příručka zneškodňování odpadních vod

Více

Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS

Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS Ministerstvo zemědělství Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS Program zemědělského aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje Zadání pro veřejnou soutěž Praha, červen 2014 Schváleno

Více

Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 9

Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 9 Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 9 Obsah: 1 Strategie, na jejímž základě bude operační program přispívat ke strategii Unie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění a k

Více

Ročník 2012 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 69 Rozeslána dne 13. června 2012 Cena Kč 115, O B S A H : 201. Zákon o ochraně ovzduší

Ročník 2012 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 69 Rozeslána dne 13. června 2012 Cena Kč 115, O B S A H : 201. Zákon o ochraně ovzduší Ročník 2012 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 69 Rozeslána dne 13. června 2012 Cena Kč 115, 201. Zákon o ochraně ovzduší O B S A H : Strana 2786 Sbírka zákonů č. 201 / 2012 Částka 69 201 ZÁKON ze dne

Více

Veřejná vyhláška. OZNÁMENÍ O NÁVRZÍCH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY a VÝZVA K UPLATNĚNÍ PŘIPOMÍNEK

Veřejná vyhláška. OZNÁMENÍ O NÁVRZÍCH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY a VÝZVA K UPLATNĚNÍ PŘIPOMÍNEK ÚTVAR: Odbor vodohospodářské politiky a protipovodňových opatření ČÍSLO ÚTVARU: 15120 SPISOVÁ ZN.: 14VH5387/2015-15120 14VH5399/2015-15120 14VH5402/2015-15120 NAŠE ČJ.: 18198/2015-MZE-15120 VYŘIZUJE: Ing.

Více

ZPRÁVA IV. SOUHRNNÁ ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH PŘÍPRAVNÝCH PRACÍ - ZÁKLADNÍ INFORMACE

ZPRÁVA IV. SOUHRNNÁ ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH PŘÍPRAVNÝCH PRACÍ - ZÁKLADNÍ INFORMACE ZPRÁVA IV. SOUHRNNÁ ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH PŘÍPRAVNÝCH PRACÍ - ZÁKLADNÍ INFORMACE Přípravné práce pro Plán oblasti povodí Horního a středního Labe V současné době probíhají ve všech členských zemích Evropské

Více

Veřejná vyhláška. OZNÁMENI O NÁVRZÍCH OPATŘENI OBECNÉ POVAHY a VÝZVA K UPLATNĚNÍ PŘIPOMÍNEK

Veřejná vyhláška. OZNÁMENI O NÁVRZÍCH OPATŘENI OBECNÉ POVAHY a VÝZVA K UPLATNĚNÍ PŘIPOMÍNEK MINISTERSTVO ZEHĚOilJTV! ÚTVAR: Odbor vodohospodářské politiky a protipovodňových opatření ČÍSLO ÚTVARU: 15120 SPISOVÁ ZN.: NAŠEČJ.: 14VH5387/2015-15120 14VH5399/2015-15120 14VH5402/2015-15120 18198/2015-MZE-15120

Více

Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 7

Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 7 Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 7 Obsah: 1 Strategie, na jejímž základě bude operační program přispívat ke strategii Unie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění a k

Více

Obchodní podmínky dodávky vody a odvádění odpadních vod

Obchodní podmínky dodávky vody a odvádění odpadních vod Obchodní podmínky dodávky vody a odvádění odpadních vod I. Úvodní ustanovení 1. Vzájemný vztah mezi dodavatelem a odběratelem o dodávce vody z vodovodu pro veřejnou potřebu a odvádění odpadních vod kanalizací

Více

Směrnice MŽP č. 12/2009

Směrnice MŽP č. 12/2009 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V Praze dne 15. října 2009 Č.j.: 3973/M/09 71656/ENV/09 Směrnice MŽP č. 12/2009 pro předkládání žádostí a o poskytování finančních prostředků pro projekty z Operačního

Více

1. OBECNÁ ČÁST. SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY RIA 1. Základní identifikační údaje

1. OBECNÁ ČÁST. SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY RIA 1. Základní identifikační údaje Důvodová zpráva 1. OBECNÁ ČÁST Závěrečná zpráva o hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad RIA k návrhu novely zákona č. 458/2000 Sb. SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY RIA 1. Základní identifikační údaje

Více

Řeky pro život plánování v oblasti vod

Řeky pro život plánování v oblasti vod Řeky pro život plánování v oblasti vod Řeky věc veřejná plány oblastí povodí / Řeky nejsou hrozbou protipovodňová ochrana / Řeky a lidé osvěta veřejnosti Unie pro řeku Moravu, srpen 2007 Financováno z

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 4634 Sbírka zákonů č. 350 / 2012 Částka 130 350 ZÁKON ze dne 19. září 2012, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

ZPRÁVA O HODNOCENÍ VYPOUŠTĚNÍ VOD DO VOD POVRCHOVÝCH V OBLASTI POVODÍ DOLNÍ VLTAVY ZA ROK 2010

ZPRÁVA O HODNOCENÍ VYPOUŠTĚNÍ VOD DO VOD POVRCHOVÝCH V OBLASTI POVODÍ DOLNÍ VLTAVY ZA ROK 2010 Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 8, 150 24 Praha 5 ZPRÁVA O HODNOCENÍ VYPOUŠTĚNÍ VOD DO VOD POVRCHOVÝCH V OBLASTI POVODÍ DOLNÍ VLTAVY ZA ROK 2010 Zpracoval: Vypracoval: Vedoucí oddělení bilancí:

Více

ZÁKON o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy

ZÁKON o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy PRACOVNÍ ÚPLNÉ ZNĚNÍ zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 68/2007 Sb., zákonem č. 191/2008 Sb., zákonem č. 223/2009

Více