Zápis z jednání hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek. Dodávka kancelářských potřeb

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis z jednání hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek. Dodávka kancelářských potřeb"

Transkript

1 Zápis z jednání hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek přijatých v rámci zakázky malého rozsahu ve smyslu 6 v návaznosti na 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon) Dodávka kancelářských potřeb I. JEDNÁNÍ HODNOTÍCÍ KOMISE a) Jednání komise pro posouzení a hodnocení nabídek Údaje o složení výběrové komise: Dne 18. února 2015 od 10:00 hod. se v sídle zadavatele, statutárního města Liberec, na adrese: nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec, konalo jednání hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek. Komise jmenovaná zadavatelem se sešla ve složení: 1. Ing. Jindřich Fadrhonc tajemník MML 2. Bc. Petr Vydra specialista oddělení provozu a správy budov 3. Jaroslav Anděl vedoucí oddělení provozu a správy budov 4. Ivana Hummelová referent oddělení provozu a správy budov Komise se tak sešla v usnášeníschopném počtu 4 osob. Všichni zúčastnění podepsali prezenční listinu a čestné prohlášení o své nepodjatosti a přistoupili k jednání. b) Přehled vyzvaných dodavatelů a přijatých nabídek Zadavatel písemně vyzval k podání nabídky a prokázání kvalifikace následující dodavatele: č. Oslovený uchazeč IČ 1. PAPERA s.r.o BÜROPROFI s.r.o ACTIVA, s.r.o LIPA velkoobchod papírem, s.r.o OFFICE DEPOT, s.r.o PAPE kancelářské potřeby, s.r.o Do konce termínu pro podání nabídek byly zadavateli doručeny nabídky těchto uchazečů: č. Uchazeč IČ 1. LIPA VELKOOBCHOD PAPÍREM s.r.o AVÍZO s.r.o Z + M Partner, spol. s r.o FRANKOSPOL OFFICE s.r.o PAPERA s.r.o PC Contact s.r.o c) Přehled nabídek, které komise převzala od zadavatele k posouzení Komise pro posouzení a hodnocení nabídek se nejdříve seznámila s protokolem o otevírání obálek. Komise pro otevírání obálek během svého jednání zjistila, že všechny nabídky, které byly zadavateli doručeny do konce termínu pro podání nabídek, jsou vyhotoveny v českém jazyce a návrhy smluv jsou podepsány oprávněnými osobami, tudíž jsou v pořádku. 1 / 6

2 Hodnotící komise tedy převzala od zadavatele k posouzení nabídky 6 uchazečů, a to: Uchazeč Sídlo IČ LIPA VELKOOBCHOD PAPÍREM s.r.o. 2 / 6 v Kč bez DPH Barvířská 51/7b, Liberec ,40 AVÍZO s.r.o. Bezdrevská 769, Zliv ,80 Z + M Partner, spol. s r.o. FRANKOSPOL OFFICE s.r.o. PAPERA s.r.o. PC Contact s.r.o. Valchařská 3261/17, Ostrava, Moravská Ostrava Svazarmovská 309, Frýdek-Místek Hálkova 2217/13, Svitavy Vrchlického 1005/57, Liberec 14 d) Nabídky doručené po uplynutí lhůty pro podání nabídek , , , ,30 Po skončení lhůty pro podání nabídek nebyla zadavateli doručena žádná další nabídka. e) Jednání komise pro posouzení a hodnocení nabídek Komise posuzovala nabídky z hlediska obsahového splnění podmínek zadání a ověření souladu postupu uchazeče se zásadami ochrany hospodářské soutěže. Komise zkoumala, zda uchazeči prokázali kvalifikační předpoklady a splnili i další podmínky vyhlášené zadavatelem v zadání zakázky. Komise při posouzení nabídek zjistila následující: Posouzení splnění kvalifikačních předpokladů Hodnotící komise konstatovala, že uchazeč LIPA VELKOOBCHOD PAPÍREM s.r.o. předložil vedle čestného prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů i úředně ověřený výpis z obchodního rejstříku (z ), úředně ověřený výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku a dále seznam významných obdobných zakázek vč. 4 kopií osvědčení. Hodnotící komise konstatovala, že seznam není ve struktuře, kterou zadavatel požadoval, nicméně chybějící údaje lze vyčíst z předložených osvědčení, tudíž předložené doklady lze akceptovat. Uchazeč prokázal splnění kvalifikačních předpokladů v plném rozsahu. Uchazeč AVÍZO s.r.o. předložil mimo čestného prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů i kopii úředně ověřeného výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů (z ) a dále seznam významných obdobných zakázek vč. 3 kopií osvědčení. Hodnotící komise zjistila v seznamu překlep v popisu rozsahu zakázky v Kč bez DPH, kdy uchazeč v seznamu uvedl rozsah zakázky v Kč bez DPH 2013/2012/2011, nicméně z doby realizace i předloženého osvědčení jednoznačně vyplývá, že uvedený rozsah zakázky se vztahuje k letům Hodnotící komise se shodla, že uchazeč prokázal splnění kvalifikačních předpokladů v plném rozsahu. Uchazeč Z + M Partner, spol. s r.o. předložil kopii úředně ověřeného výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů (z ), čímž prokázal splnění základních a profesních předpokladů stanovených zadavatelem v zadávací dokumentaci. Technické kvalifikační předpoklady prokázal uchazeč prostřednictvím subdodavatele, společnosti BÜROPROFI s. r. o., která předložila seznam významných obdobných zakázek vč. 3 osvědčení a dále veškeré dokumenty od subdodavatele, které zadavatel požadoval doložit v případě, že uchazeč bude prokazovat splnění určité části kvalifikace subdodavatelem. Hodnotící komise konstatovala, že seznam není ve struktuře, kterou zadavatel

3 požadoval, nicméně chybějící údaje lze vyčíst z předložených osvědčení, tudíž předložené doklady lze akceptovat. Uchazeč prokázal splnění kvalifikačních předpokladů v plném rozsahu. Společnost FRANKOSPOL OFFICE s.r.o. předložila kromě čestného prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů i úředně ověřený výpis z obchodního rejstříku (z ), úředně ověřený výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku a dále seznam významných obdobných zakázek vč. 3 kopií osvědčení. Hodnotící komise při posuzování zjistila nedostatek v seznamu zakázek, kdy uchazeč v seznamu uvedl referenci od Mlékárny Kunín, a. s., přičemž doložil osvědčení od Statutárního města Ostrava. Dále hodnotící komise konstatovala, že u první referenční zakázky v seznamu je uvedena odlišná cena za realizaci dodávek než v předloženém osvědčení, nicméně obě uvedené ceny převyšují hodnotu požadovanou zadavatelem. Vzhledem ke skutečnosti, že v nabídce bylo předloženo čestné prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů, uchazeč prokázal splnění kvalifikačních předpokladů v plném rozsahu. Uchazeč PAPERA s. r. o. předložil kromě čestného prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů i kopii výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů (z ) a dále seznam významných obdobných zakázek vč. 3 kopií osvědčení. Hodnotící komise konstatovala, že seznam není ve struktuře, kterou zadavatel požadoval, nicméně chybějící údaje lze vyčíst z předložených osvědčení, tudíž předložené doklady lze akceptovat. Uchazeč prokázal splnění kvalifikačních předpokladů v plném rozsahu. Společnost PC Contact s.r.o. předložila kromě čestného prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů i kopii úředně ověřeného výpisu z obchodního rejstříku (z ) a kopii úředně ověřeného výpisu z veřejné části Živnostenského rejstříku. Uchazeč prokázal splnění kvalifikačních předpokladů v plném rozsahu. Posouzení splnění zadávacích podmínek Komise při posuzování výší nabídkových cen konstatovala, že všichni uchazeči se se svou nabídkovou cenou vešli do předpokládané hodnoty předmětu zakázky. Komise neshledala žádnou z cen mimořádně nízkou. Hodnotící komise při posouzení nabídky AVÍZO s.r.o. nalezla formální nedostatek v návrhu smlouvy, kde uchazeč v článku IV. Součinnost kupujícího a prodávajícího doplnil kontaktní osobu ve věcech objednání za kupujícího nikoliv za prodávajícího. Vzhledem ke skutečnosti, že jde pouze o formální nedostatek, hodnotící komise se shodla, že toto poznamená pouze do zápisu a návrh smlouvy akceptovala. Dále komise shledala nejasnosti týkající se způsobu nacenění jednotlivých položek v příloze č. 6 zadávací dokumentace - Tabulka jednotlivých položek kancelářských potřeb vzorový koš. Při provádění kontrolních výpočtů, tj. násobení spotřeby v jednotkách/ 1 rok a ceny v Kč bez DPH za jednotku, hodnotící komise zjistila drobné odlišnosti oproti cenám celkem v Kč bez DPH u všech položek uvedených v seznamu, vyjma položek č. 34, a Uchazeč ve své nabídce nedoložil seznam subdodavatelů, popř. čestné prohlášení o realizaci předmětu vlastními silami. Hodnotící komise se shodla, že uchazeče vyzve k doplnění seznamu subdodavatelů / čestného prohlášení a k odstranění nejasnosti týkající se výpočtu nabídkové ceny. U společnosti Z + M Partner, spol. s r.o. hodnotící komise shledala obdobnou nejasnost týkající se způsobu výpočtu nabídkové ceny jako u uchazeče AVÍZO s.r.o., a to u položky č. 28 Tabulky jednotlivých položek kancelářských potřeb vzorový koš. Hodnotící komise se shodla, že uchazeče Z + M Partner, spol. s r.o. vyzve k odstranění nejasnosti. 3 / 6

4 Uchazeč FRANKOSPOL OFFICE s.r.o. ve své nabídce nepředložil seznam subdodavatelů, ani čestné prohlášení o realizace předmětu zakázky vlastními silami. Hodnotící komise se shodla, že uchazeče vyzve k doplnění seznam subdodavatelů, popř. čestné prohlášení. Hodnotící komise při posuzování nabídky zjistila překlep v čestném prohlášení uchazeče, kde prohlašuje, že je zaměstnavatelem zaměstnávajícím více než 50% zaměstnanců se zdravotním pojištěním namísto postižením. Vzhledem k tomu, že zadavatel takového prohlášení v zadávacích podmínkách nepožadoval, hodnotící komise se shodla, že uvedené zanese pouze do zápisu. Uchazeč prokázal splnění zaměstnání více než 50% zaměstnanců se zdravotním postižením zadavatelem požadovaným dokladem, a to předložením potvrzení příslušné krajské pobočky Úřadu práce. Zbylé nabídky byly z hlediska zadávacích podmínek v pořádku. Komise se zároveň dohodla, že lhůta pro doložení dokladů bude stanovena do do 10:00 hodin. S tímto závěrem hodnotící komise ukončila své jednání a ke svému druhému jednání se sejde dne v 15:20 hodin v kanceláři č. 209, na adrese nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec, v 2. patře budovy radnice. a) Údaje o složení komise II. JEDNÁNÍ HODNOTÍCÍ KOMISE Dne 25. února 2015 od 15:20 hod. se v sídle zadavatele, statutárního města Liberec, na adrese: nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec, konalo II. jednání hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek. Komise se sešla ve složení: 1. Tomáš Kysela náměstek primátora 2. Ing. Jindřich Fadrhonc tajemník MML 3. Bc. Petr Vydra specialista oddělení provozu a správy budov 4. Jaroslav Anděl vedoucí oddělení provozu a správy budov 5. Ivana Hummelová referent oddělení provozu a správy budov Komise se tak sešla v usnášeníschopném počtu 5 osob. Všichni zúčastnění před jednáním komise podepsali prezenční listinu, pan náměstek i čestné prohlášení o své nepodjatosti, a přistoupili k jednání. b) Posouzení dokladu předloženého na základě výzvy Hodnotící komise posoudila v řádné lhůtě doručené dokumenty předložené vyzvanými uchazeči. Společnost FRANKOSPOL OFFICE s.r.o. na základě zaslané výzvy doručila dne zadavateli čestné prohlášení o realizaci předmětu zakázky vlastními silami. Nabídka tudíž byla v pořádku. Uchazeč Z + M Partner, spol. s r. o. dne předložil požadované vysvětlení postupu výpočtu a rozdílu násobku spotřeby v jednotkách/ 1 rok a ceny v Kč bez DPH za jednotku oproti ceně celkem v Kč bez DPH. Rozdílnost byla způsobena tím, že zadavatelem předložená tabulka v programu Excel pro výpočet nabídkové ceny Tabulka jednotlivých položek kancelářských potřeb vzorový koš zobrazuje číselné hodnoty zaokrouhlené na dvě desetinná místa, přičemž uchazeč počítal s číselnou hodnotou o třech desetinných místech. Hodnotící komise akceptovala toto zdůvodnění, nabídka uchazeče je tudíž v pořádku. 4 / 6

5 Dne v 9:30 uchazeč AVÍZO s. r. o. doručil na základě výzvy, prostřednictvím zaměstnance společnosti Office Depot s. r. o., zdůvodnění postupu výpočtu v tabulce Tabulka jednotlivých položek kancelářských potřeb vzorový koš. Odlišnost hodnot byla způsobena tím, že program Excel počítal s osm desetinnými místy, kdežto při tisku se zobrazovaly pouze dvě desetinná místa. Uchazeč předložil i cenovou nabídku s hodnotami vypočítanými z částek zaokrouhlených na dvě desetinná místa, ale toto hodnotící komise neakceptovala, jelikož výzvou k odstranění nejasností nelze upravovat nabídku jako takovou a nabídková cena nesmí být měněna. Dále uchazeč předložil čestné prohlášení o realizaci předmětu vlastními silami. Hodnotící komise se shodla, že nabídka uchazeče byla v pořádku. c) Seznam nabídek, které komise navrhla k vyloučení (nehodnocení) Komise nenavrhla k vyloučení žádnou nabídku. d) Stručný popis způsobu hodnocení a výsledek hodnocení Po posouzení nabídek hodnotící komise hodnotila šest nabídek, a to nabídky uchazečů: Uchazeč Sídlo IČ LIPA VELKOOBCHOD PAPÍREM s.r.o. v Kč bez DPH Barvířská 51/7b, Liberec ,40 AVÍZO s.r.o. Bezdrevská 769, Zliv ,80 Z + M Partner, spol. s r.o. FRANKOSPOL OFFICE s.r.o. PAPERA s.r.o. PC Contact s.r.o. Valchařská 3261/17, Ostrava, Moravská Ostrava Svazarmovská 309, Frýdek-Místek Hálkova 2217/13, Svitavy Vrchlického 1005/57, Liberec , , , ,30 Vzhledem ke skutečnosti, že zadavatel v zadávacích podmínkách, kapitole X. Způsob hodnocení nabídek, připustil možnost snížení nabídkové ceny o 15 % pro účely hodnocení u uchazečů, kteří zaměstnávají osoby se zdravotním postižením a předloží o této skutečnosti potvrzení místně příslušné krajské pobočky Úřadu práce, snížila hodnotící komise nabídkové ceny pro účely hodnocení 4 uchazečů splňujících uvedenou podmínku, a to uchazečů LIPA VELKOOBCHOD PAPÍREM s.r.o., AVÍZO s.r.o., Z + M Partner, spol. s r.o. a FRANKOSPOL OFFICE s.r.o. Hodnocení nabídek bylo prováděno podle jediného kritéria výše nabídkové ceny bez DPH. Nabídky byly komisí seřazeny dle výše nabídkových cen postupně tak, že na prvním místě se umístila nabídka uchazeče s nejnižší nabídkovou cenou pro účely hodnocení. Členové komise se jednoznačně shodli na tom, že podepíší jednu hlasovací tabulku. 5 / 6

6 e) Výsledek hodnocení nabídek Podle výsledku hodnocení sestavila komise konečné pořadí následovně: Uchazeč IČ v Kč bez DPH v Kč bez DPH pro účely hodnocení Konečné pořadí LIPA VELKOOBCHOD PAPÍREM s.r.o , ,59 1. PAPERA s.r.o , ,20 2. PC Contact s.r.o , ,30 3. Z + M Partner, spol. s r.o , ,- 4. FRANKOSPOL OFFICE s.r.o , ,86 5. AVÍZO s.r.o , ,38 6. f) Doporučení hodnotící komise Hodnotící komise na základě výše uvedeného doporučuje zadavateli jako nejvhodnější nabídku nabídku uchazeče LIPA VELKOOBCHOD PAPÍREM s.r.o. s nabídkovou cenou ,40,- Kč bez DPH za celý předmět plnění zakázky. S tímto závěrem komise ukončila své jednání. Přílohou tohoto zápisu jsou hodnotící tabulky, které posuzují nabídky jednotlivých uchazečů z hlediska prokázání splnění zadávacích podmínek a splnění kvalifikace. V Liberci dne Zapsala: Ing. Alena Bláhová, referent veřejných zakázek Podpisy členů hodnotící komise: Člen Podpis Tomáš Kysela (II. jednání) Ing. Jindřich Fadrhonc Jaroslav Anděl Bc. Petr Vydra Ivana Hummelová 6 / 6

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Jan Rambousek Telefon: 267 994 559 Fax: 272 936 695 E-mail: jan.rambousek@sfzp.cz Datum: ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen

Více

Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko

Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko Adresa pracoviště: Poděbradovo náměstí 1, Hlinsko, vchod B Č.j.: HL13255/2015/OIMM Spis. znak skart. znak/lhůta: 91.1-V/5 Vyřizuje: Petr Klinecký Tel.:

Více

II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR. POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH)

II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR. POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH) Příloha č. 2) k Pravidlům II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH) Působnost zadavatele plní: oprávněná osoba (ředitelé příspěvkových

Více

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejná zakázka Zápis o posouzení a hodnocení nabídek Název veřejné zakázky: Realizace zahraničních vzdělávacích pobytů část A Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/56.1981 Název projektu: Šablony

Více

Zadávací dokumentace. Dodávka tabletů pro ZŠ a MŠ Nehvizdy. jako veřejná zakázka malého rozsahu

Zadávací dokumentace. Dodávka tabletů pro ZŠ a MŠ Nehvizdy. jako veřejná zakázka malého rozsahu Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky Veřejná zakázka je zadávána dle 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen ZVZ ) mimo procesní režim

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE podle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE A ZADAVATELI 1.1. Název veřejné zakázky: Dodávky kancelářských

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky: Název programu: Různé operační programy Registrační číslo Různá registrační čísla projektu: Název projektu a Různé názvy projektů registrační číslo: Název zakázky:

Více

Korespondenční adresa: Olbrachtova 2006/9, Praha 4, PSČ 140 21

Korespondenční adresa: Olbrachtova 2006/9, Praha 4, PSČ 140 21 Kontaktní osoba: Lucie Barešová Tel.: 267 994 392 Fax: 272 936 597 E-mail: Č.j.: Č. VZ: lucie.baresova@sfzp.cz SFZP 105518/2013 11/2013 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o

Více

VÝZVA ZÁJEMCŮM. s názvem

VÝZVA ZÁJEMCŮM. s názvem VÝZVA ZÁJEMCŮM k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu dle ustanovení 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen Výzva ) s názvem ZPRACOVÁNÍ

Více

Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko

Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko Adresa pracoviště: Poděbradovo náměstí 1, Hlinsko, vchod B Č.j.: HL16263/2014/OIMM Spis. znak skart. znak/lhůta: 91.1-V/5 nebo V/10 Vyřizuje: Petr Klinecký

Více

Zápis o otevírání obálek, o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis o otevírání obálek, o posouzení a hodnocení nabídek Zápis o otevírání obálek, o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejná zakázka Název veřejné zakázky: Zajištění výuky v zahraničí dle výzvy č. 56 MŠMT Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyty pro žáky a zahraniční

Více

Základní údaje zadávací dokumentace

Základní údaje zadávací dokumentace Základní údaje zadávací dokumentace (dále i ZD) pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce, zadávanou dle Zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) jako otevřené

Více

ČZU Centrum ekonomicko-manažerských studií 2. část

ČZU Centrum ekonomicko-manažerských studií 2. část ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (dále jen Dokumentace ) zpracovaná v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) pro veřejnou zakázku na

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU Zadavatel: Se sídlem: Zastoupený: IČ: Město Slušovice nám. Svobody 25, 763 15 Slušovice Ing. Petr Hradecký, starosta 00284475 všem dodavatelům IČ:, DIČ: Ve Slušovicích dne.. 31 7 2013 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné ejné zakázky Dodávky kancelářských potřeb. Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné ejné zakázky Dodávky kancelářských potřeb. Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor hospodářských služeb ZADÁVACÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné ejné zakázky Dodávky kancelářských potřeb 1 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY DODÁVKY KANCELÁŘSKÝCH

Více

Zprostředkování obchodu s elektrickou energií a výběr dodavatele elektrické energie na komoditní burze

Zprostředkování obchodu s elektrickou energií a výběr dodavatele elektrické energie na komoditní burze Výběrové řízení formou poptávky na zprostředkování obchodu s elektrickou energií a výběr dodavatele elektrické energie M Ě S T O S O K O L O V 1. Zadavatel: Vás poptává k podání nabídek na veřejnou zakázku

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Kancelářské potřeby a tonery

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Kancelářské potřeby a tonery ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Název veřejné zakázky: Kancelářské potřeby a tonery Druh zadávacího

Více

PÍSEMNÁ VÝZVA A ZADÁVACÍ PODMÍNKY K PODÁNÍ NABÍDKY

PÍSEMNÁ VÝZVA A ZADÁVACÍ PODMÍNKY K PODÁNÍ NABÍDKY PÍSEMNÁ VÝZVA A ZADÁVACÍ PODMÍNKY K PODÁNÍ NABÍDKY pro vyhlášenou veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce a dodávku mobiliáře V Rýmařově 11.9.2013 ÚPRAVA ZASTÁVEK A PLOCH RÝMAŘOVSKO Zadavatel

Více

PŘÍLOHA č. 1 k MD č. 27

PŘÍLOHA č. 1 k MD č. 27 PŘÍLOHA č. 1 k MD č. 27 KONTROLNÍ LIST NA KONTROLU VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍ K ZAKÁZCE OD 1 MIL. KČ BEZ DPH (PLATNÝ PRO ZAKÁZKY ZADANÉ OD 1. 4. 2012 V REŽIMU ZÁKONA) 12 (OTEVŘENÉ ŘÍZENÍ, VEŘEJNÝ A DOTOVANÝ 3 ZADAVATEL)

Více

Rekonstrukce vnitřních prostor MěÚ + EPS + EZS - 3.etapa, 1.patro

Rekonstrukce vnitřních prostor MěÚ + EPS + EZS - 3.etapa, 1.patro Výběrové řízení formou poptávky na dodavatele stavby M Ě S T O S O K O L O V Vás poptává k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce: Rekonstrukce vnitřních prostor MěÚ + EPS

Více

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva )

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva ) VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva ) Tato výzva je zároveň zadávací dokumentací a obsahuje veškeré údaje

Více

Zadávací dokumentace. Sdružená komunikace pro pěší a cyklisty Jablunkov Žihla

Zadávací dokumentace. Sdružená komunikace pro pěší a cyklisty Jablunkov Žihla Zadavatel: Město Jablunkov Dukelská č.p. 144 739 91 Jablunkov Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb.,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TEXTOVÁ ČÁST

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TEXTOVÁ ČÁST Střední škola - Centrum odborné přípravy technickohospodářské, Praha 9, Poděbradská 1/179 Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v souladu s 9, 12 a 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Odborné učiliště a Praktická škola,

Odborné učiliště a Praktická škola, Odborné učiliště a Praktická škola, Mládežnická 329, 543 71 Hostinné, tel. 499524139 Vyřizuje : J. Pilousová Odborné učiliště a Praktická škola, Mládežnická 329, 543 71 Hostinné, dále jen zadavatel, vyhlašuje

Více

Oprava místních komunikací, chodníků a odstavných ploch v obci Příšovice. tel./fax. 485 177 025, mobil 602 112 037 e-mail: prisovice@email.

Oprava místních komunikací, chodníků a odstavných ploch v obci Příšovice. tel./fax. 485 177 025, mobil 602 112 037 e-mail: prisovice@email. Výzva k podání nabídky, prokázání splnění kvalifikace a zadávací dokumentace Nejedná se o zadávací řízení ve smyslu zákona č. 137/2006Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu zadávané v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, mimo režim tohoto zákona a dle Směrnice rady města Lovosice

Více

Provádění zimní údržby komunikací v Rychnově u Jablonce nad Nisou v sezóně 2015/2016

Provádění zimní údržby komunikací v Rychnově u Jablonce nad Nisou v sezóně 2015/2016 MĚSTO RYCHNOV U JABLONCE NAD NISOU Husova 490, 468 02 Rychnov u Jablonce n.n., tel.: 488 880 930, 488 880 921 Datum: 1. července 2015 Vyřizuje: J. Dvořák Tel.: 739 336 567 Zadávací dokumentace a výzva

Více

Textová část zadávací dokumentace dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon )

Textová část zadávací dokumentace dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon ) Textová část zadávací dokumentace dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon ) Instalace a opravy dopravního značení a dopravního zařízení

Více

Ministerstvo vnitra ČR Policie ČR. Č.j. PPR-15994-10/ČJ-2014-990640 Počet listů: 9 Přílohy: 5/16. Zadávací dokumentace

Ministerstvo vnitra ČR Policie ČR. Č.j. PPR-15994-10/ČJ-2014-990640 Počet listů: 9 Přílohy: 5/16. Zadávací dokumentace Ministerstvo vnitra ČR Policie ČR Č.j. PPR-15994-10/ČJ-2014-990640 Počet listů: 9 Přílohy: 5/16 Zadávací dokumentace (dále jen,,zd ) pro nadlimitní veřejnou zakázku zadanou dle 21 odst. 1 písm. a) zákona

Více