SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o."

Transkript

1 SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Ekonomika veřejné správy a sociálních služeb ANALÝZA ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU ZNOJMO BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor: Lucie ROCKOVÁ, DiS. Vedoucí bakalářské práce: Ing. Mirka WILDMANNOVÁ, Ph.D., 2010

2

3 Poděkování Děkuji paní Ing. Mirce Wildmannové, Ph.D., za pomoc při zpracování mé bakalářské práce i za poskytnutí cenných připomínek a potřebných rad. Poděkování patří také mé rodině a nejbližším za psychickou podporu, ochotu a trpělivost pomáhat mi.

4

5

6 ABSTRAKT Bakalářská práce se zabývá metodou komunitního plánování sociálních služeb, která byla využita při plánování sociálních služeb v regionu. Tato metoda, která vychází ze zákona o sociálních službách, je základním předpokladem pro to, aby sociální služby byly poskytovány v dané obci či regionu kvalitně a efektivně. V teoretické části jsou vysvětleny základní pojmy jako je komunita, komunitní plán, sociální služby, sociální politika a některé další. Blíže je charakterizována metoda komunitního plánování, účastníci daného procesu a jednotlivé fáze plánování. Praktická část se zaměřuje na konkrétní projekt Příprava a vytvoření komunitního plánu v regionu, realizovaného v letech Na tuto část navazuje analýza rozvoje sociálních služeb v tomto regionu, která má za cíl zhodnotit přínos projektu komunitního plánování sociálních služeb ve vztahu ke rozvoji nabídky poskytovaných sociálních služeb a srovnání kapacit vybraných služeb s normativy vybavenosti, které lze využít na stanovené území. Klíčová slova: Komunitní plánování, komunitní plán, sociální služba, poskytovatel, zadavatel, uživatel. PRECIS The abstract thesis deals with the social service community planning method that was used in the planning of social services in the region of. This method is based on the law on social services, is fundamental to social services were provided in the municipality or region well and efficiently. The theoretical part explains fundamental concepts such as a community, a community plan, social services, social policy and some more. Closer is characterized by the Community method, the participants of the planning process and the various stages of planning. The practical part focuses on a specific project "training and creating a community plan in the region of," realized in the years This part is the analysis of the development of social services in the region, which aims to assess the contribution of the social service community planning project in relation to the development of the supply of social services, and comparison capabilities of selected services with normativy facilities that can be used to set the territory. Keywords: Community planning, social service and community plan, provider, sponsor, the user.

7 OBSAH Úvod Cíl práce a metodika Komunitní plánování Základní pojmy Sociální služby Typologie sociálních služeb Charakteristika komunitního plánování sociálních služeb Subjekty komunitního plánování Zadavatel Poskytovatel Uživatel Proces komunitního plánování Komunitní plánování sociálních služeb v regionu Projekt Příprava a vytvoření komunitního plánu sociálních služeb pro znojemský region Etapy projektu Organizační struktura a účastníci procesu Výstupy projektu Hodnocení Sociální služby v regionu Poskytovatelé sociálních služeb Znojemska Srovnání vybraných let Závěr Použité Zdroje...50 Seznam dalších zdrojů...50 Tabulky...52 Seznam příloh...52 Příloha č. 1: Priority a opatření Komunitního plánu sociálních služeb pro region na období let Příloha č. 2: Poskytované sociální služby v Jihomoravském kraji...80 Příloha č. 3: Počet zaregistrovaných zařízení sociálních služeb v Jihomoravském kraji..81

8 ÚVOD Město, jako několik dalších měst v České republice, využilo v roce 2004 možnost vyškolit základní triádu komunitního plánování sociálních služeb. Školení se zúčastnil jeden zástupce zadavatele, poskytovatele sociálních služeb a uživatele. V následujícím období byla zpracována žádost o finanční podporu ze Společného regionálního operačního programu na přípravu a vytvoření návrhu komunitního plánu sociálních služeb pro region. Předložená žádost uspěla a město obdrželo na realizaci finanční dotaci. Téma bakalářské práce vychází z náplně mé práce u Centra sociálních služeb, příspěvkové organizace města Znojma, kde pracuji jako koordinátorka procesu komunitního plánování sociálních služeb v regionu. Protože se tomuto procesu věnuji od jeho počátku, tedy od roku 2005, kdy jsem měla na starosti nastartování celého procesu plánování a vytvoření Komunitního plánu sociálních služeb pro region, rozhodla jsem, že v bakalářské práci zhodnotím přínos procesu komunitního plánování sociálních služeb v regionu ve vztahu k rozvoji sociálních služeb na tomto území. Práce bude zpětnou vazbou také pro všechny, kteří se procesu komunitního plánování na Znojemsku účastnili, věnovali se mu ve svém volném čase a bez nichž by realizace celého projektu nebyla možná. 7

9 1. CÍL PRÁCE A METODIKA Cílem bakalářské práce je analyzovat projekt komunitního plánování sociálních služeb Příprava a vytvoření komunitního plánu v regionu, který byl realizován v regionu v letech , jeho vliv na rozvoj sociálních služeb v regionu a zhodnocení současného stavu sociálních služeb v této oblasti. Obsahem teoretické části je popis metody komunitního plánování sociálních služeb v České republice, objasnění základních pojmů souvisejících s touto metodou, vymezení subjektů procesu komunitního plánování sociálních služeb, zachycení jeho základních fází a definování sociálních služeb. Ke zpracování teoretické části je využita metoda analýzy odborné literatury. Deskripce procesu komunitního plánování sociálních služeb v regionu v letech , je uvedena v praktické části. Popsány jsou jednotlivé fáze tvorby komunitního plánu sociálních služeb v regionu, organizační struktura tohoto procesu a závěrečné výstupy projektu. Analyzovány jsou sociální služby regionu. Cílem této části je definování stavu sociálních služeb Znojemska na začátku komunitního plánování sociálních služeb, a to v roce 2007 a stav sociálních služeb v roce 2009, tedy dva roky po vytvoření Komunitního plánu sociálních služeb pro region na období let Porovnáno je množství nabízených sociálních služeb v daných letech a srovnání kapacity s normativy, které jsou stanoveny pro konkrétní lokality. V závěrečné části je posouzen a zhodnocen projekt komunitního plánování sociálních služeb, který probíhal na Znojemsku. Je popsán jeho vliv na rozvoj sociálních služeb v regionu a na registraci poskytovatelů sociálních služeb. Zpracování závěrečné syntézy poznatků, které byly v práci zjištěny v souvislosti s komunitním plánováním a rozvojem sociálních služeb. 8

10 2. KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ V kapitole vymezuji základní pojmy, které se k této problematice vztahují a jež budu v práci užívat, definuji sociální služby (SS) a metodu komunitního plánování. K popisu základních pojmů jsem využívala metodiky Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) a organizací, které se metodou komunitního plánování zabývají, a také internetové zdroje Základní pojmy Již několik let se stále častěji setkáváme s pojmy komunita, komunitní práce, komunitní rozvoj, komunitní plán, plánování, sociální služby, sociální politika, cílová skupina sociální služby a s mnoha dalšími. Pojem komunita má více významů a vždy záleží na kontextu, ve kterém se používá. Pochází z latinského pojmu comunitas, znamenající společenství, společnost nebo smysl pro společnost. V souvislosti s komunitním plánováním lze říci, že Komunita je tvořena lidmi, kteří žijí v jednom místě, mají mezi sebou různé sociální vazby a jsou citově vázány nejen k sobě navzájem, ale také k místu, kde žijí. 1 Komunitní práce je ve Slovníku sociální práce definována jako Proces pomáhající lidem, aby společnou aktivitou vyřešili problém místní komunity, případně zlepšili podmínky svého života v komunitě. Tento proces obvykle vyžaduje účast profesionálních sociálních pracovníků. Akčními skupinami bývají obyčejní lidé, tj. lidé definovaní svou příslušností k místnímu společenství, nikoli význačnou společenskou pozicí; skupiny lidí nějakým způsobem hendikepovaných (tj. lidí se zvláštními potřebami) nebo lidé spojení stejným zájmem. 2 Metodu komunitní práce využívají ve Velké Británii, Nizozemsku, USA a dalších západních zemích. V České republice se tato metoda rozvíjí od počátku 90. let. Komunitním rozvojem se rozumí ovlivňování místní komunity. A to tak, aby byla zvýšena angažovanost občanů na místních problémech a zlepšeny jejich kompetence potřebné pro řešení problémů. Komunitní plán (KP) je dle metodiky Ministerstva práce a sociálních věcí Výsledkem vyjednávání mezi všemi účastníky procesu, je naplňován v rámci širokého partnerství v komunitě a odpovídá místním podmínkám a potřebám, stanoví krátkodobé 1 Materová, J. Komunitní plánování sociálních služeb metodika, s.5 2 Matoušek, O. Slovník sociální práce, s. 94 9

11 i dlouhodobé cíle a priority rozvoje sociálních služeb, mapuje všechny veřejné, soukromé, a také dobrovolné subjekty z hlediska aktivit, které směřují k naplnění vytyčených cílů. Obsahuje systém sledování a hodnocení postupu a průběžného podávání zpráv veřejnosti. 3 Komunitní plán sociálních služeb (KPSS) je jedním z dílčích rozvojových plánů města. Daný dokument se většinou zpracovává na období 3-5 let a je pravidelně upřesňován a aktualizován. Materová uvádí, že Cílem komunitního plánu sociálních služeb je při efektivním využití všech zdrojů v komunitě naplňovat skutečné potřeby občanů v oblasti sociálních služeb. 4 Komunitní plán by poté měl obcím (městům) a jednotlivým krajům pomoci v poznání a uspokojování potřeb jejich občanů. Komunitní plánování je Metoda, která umožňuje zpracovávat rozvojové materiály obce pro různé oblasti veřejného života na úrovni obce a kraje, a která výrazně posiluje principy zastupitelské demokracie. Charakteristickým znakem metody je důraz kladený na zapojování všech, kterých se zapojovaná oblast týká, na dialog a vyjednávání, na dosažení výsledku, který je přijat a podporován většinou účastníků. 5 Ve Slovníku sociální práce je komunitní plánování charakterizováno jako Přímé vyjednávání mezi zřizovateli, poskytovateli a uživateli služeb, jehož cílem je zlepšit místní sociální politiku či charakter sociálních, případně dalších souvisejících služeb. 6 Komunitním plánováním sociálních služeb (KPSS) poté rozumíme plánování sociálních služeb na úrovni obcí nebo krajů tak, aby odpovídaly místním specifikům i potřebám jednotlivých občanů. V rámci tohoto procesu se zjišťuje stav sociálních služeb, jejich dostupnost a potřeby, které nejsou naplněny. Slovo plánování zahrnuje proces, v jehož rámci se komunita chce dostat ze současné situace do budoucnosti, která by lépe vyhovovala občanům komunity. Plánování je cestou z místa zvaného současnost do místa pojmenovaného dohodnutá budoucnost. 7 Sociální politiku nelze vymezit jednou definicí, protože jednoznačné vymezení tohoto pojmu prozatím neexistuje. Sociální politiku lze charakterizovat jako souhrn opatření, jimiž se tvoří podmínky pro všestranný rozvoj schopností a dovedností každého člověka. Jejím cílem je poskytovat sociální jistoty občanům a umožnit jim přiměřený způsob života, a také realizaci všech ústavou zaručených lidských práv. 3 Vasková, V. Žežula O. Komunitní plánování - věc veřejná, s. 5 4 Materová, J. Komunitní plánování sociálních služeb - metodika, s. 8 5 Vasková, V. Žežula O. Komunitní plánování - věc veřejná, s. 4 6 Matoušek, O. Slovník sociální práce, s Materová, J. Komunitní plánování sociálních služeb - metodika, s. 5 10

12 Sociální službou rozumíme činnost nebo souhrn činností, které poskytují pomoc lidem, nacházejících se v nepříznivé sociální situaci a ochranu před sociálním vyloučením. Sociální služby mají za cíl umožnit těmto osobám návrat a zapojení do běžného života. Sociální služby Matoušek definuje jako Všechny služby, krátkodobé i dlouhodobé, poskytované oprávněným uživatelům jejichž cílem je zvýšení kvality klientova života, případně i ochrana zájmů společnosti. Základními sociálními službami jsou podle českého návrhu zákona o sociální pomoci: ubytování, stravování, hygiena, pomoc při zajištění chodu domácnosti, kontakt se společenským prostředím, poradenství, pomoc při prosazování práv a zájmů, služby výchovné, vzdělávací a aktivizační a socioterapeutické služby. 8 Cílová skupina sociální služby je dle Matouška 9 charakteristická nepříznivou sociální situací, které je určena sociální služba. Danou nepříznivou situaci může vyvolat věk, zdravotní postižení, nemoc, ohrožení ze strany jiných osob nebo jiné další příčiny Sociální služby Sociální služby jsou určeny lidem, kteří se ocitnou v nepříznivé životní situaci. Jde o činnost nebo soubor činností, kterými je zajišťována těmto osobám pomoc a podpora. Cílem činností je sociální začlenění těchto osob nebo prevence sociálního vyloučení. Rozsah a forma této pomoci musí zachovávat lidskou důstojnost, musí vycházet z individuálních potřeb osob, musí působit na osoby aktivně a motivovat je k činnostem, které neprodlužují nebo nezhoršují jejich nepříznivou sociální situaci, a musí zabraňovat jejich sociálnímu vyloučení, a také musejí posilovat sociální začleňování. Zaměřují se na zachování co nejvyšší kvality a důstojnosti jejich života. Při poskytování sociálních služeb se dbá na to, aby byly dodržovány lidská práva a základní svobody. K nejpočetnějším skupinám příjemců sociálních služeb patří především senioři, lidé se zdravotním postižením, rodiny s dětmi, ale také lidé, kteří z různých důvodů žijí na okraji společnosti. Jsou poskytovány jednotlivcům, rodinám i skupinám obyvatel, jenž se nacházejí v nepříznivé sociální situaci a trvale či dlouhodobě žijí v České republice. Sociální služby pomáhají lidem žít běžným životem, představují např. pomoc při péči o vlastní osobu, při osobní hygieně, ubytování, zajištění stravování, pomoc při zajištění chodu domácnosti, pomoc s výchovou, poskytnutí informace, zprostředkování 8 Matoušek, O. Slovník sociální práce, s Matoušek, O. Slovník sociální práce, s

13 kontaktu se společenským prostředím, psychoterapie a sociálně terapeutické činnosti, pomoc při prosazování práv a zájmů. Sociální služby mají za cíl podporu rozvoje nebo alespoň zachování stávající soběstačnosti uživatele, jeho návrat do vlastního domácího prostředí, obnovení nebo zachování životního stylu. Rozvoj schopností uživatelů služeb za účelem samostatnosti, tedy schopnosti vést samostatný život, a také snižování sociálních a zdravotních rizik souvisejících se způsobem života uživatelů. Nepříznivou životní situací rozumíme oslabení nebo ztrátu schopnosti, která je vyvolána následky věku, nepříznivého zdravotního stavu, krizové sociální situace, životními návyky a způsobem života, který vede ke konfliktu se společností, nebo životem v sociálně znevýhodňujícím prostředí, ohrožením práv a zájmů trestnou činností jiné osoby. Vzniklá situace je řešena tak, aby se mohli takto postižení opět začlenit do běžného života a dané řešení podporovalo také ochranu před opětovným sociálním vyloučením Typologie sociálních služeb V posledních letech došlo k výrazné změně sociálních služeb. V sociálních službách je kladen důraz na zachování důstojnosti jedince, rozvoj nezávislosti a autonomie uživatelů sociálních služeb, na respektování jejich přirozených i občanských práv a jejich účast na běžném životě v přirozeném sociálním prostředí. Současná typologie sociálních služeb vychází ze zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. Dle formy poskytování se služby dělí na pobytové, ambulantní nebo terénní. Pobytové služby jsou spojeny s ubytováním v zařízeních sociálních služeb, naproti tomu terénní sociální služby jsou potřebným osobám poskytovány v jejich přirozeném sociálním prostředí. Ambulantní služby jsou ty, za kterými osoba dochází případně je doprovázena nebo dopravována do zařízení sociálních služeb avšak součástí dané služby není ubytování. 10 Rozlišení formy sociálních služeb má význam také z hlediska stanovení způsobu úhrady za poskytované služby a stanovení dalších specifických podmínek a povinností poskytovatelů. 11 Vymezení sociálních služeb podle druhu, nebo-li podle cíle a zaměření, zahrnuje sociální poradenství, služby sociální péče a služby sociální prevence. V zákoně jsou jednotlivé druhy sociálních služeb definovány stanovením účelu sociální služby, vymezením okruhu osob, pro které je tato služba určena, a výčtem základních /108 Sb. Zákon o sociálních službách [online] Králová, J., Rážová, E. Sociální služby a příspěvek na péči2009/2010, s

14 činností, kterými je určen obsah dané sociální služby. 12 K zákonu o sociálních službách je vydána také prováděcí vyhláška č. 505/2006 Sb., která stanovuje, jaké úkony v rámci základních činností se u daného druhu sociální služby poskytují. Základní charakteristika druhů sociálních služeb: Sociální poradenství je základní činností při poskytování všech druhů služeb a poskytovatelé sociálních služeb jsou povinni ho vždy zajistit. Sociální poradenství se dělí na dva typy, kterými je základní poradenství týkající se poskytování informací přispívajících k řešení nepříznivé sociální situace osob a odborné sociální poradenství, jež je poskytováno osobám v jednotlivých typech poraden nebo osobám, jejichž způsob života může vést ke konfliktu se společností. Součástí odborného sociálního poradenství je také půjčování kompenzačních pomůcek. 13 Cílem služeb sociální péče je napomoci zajistit fyzickou a psychickou soběstačnost potřebným osobám, a umožnit jim v co nejvyšší možné míře zapojit se do běžného života společnosti. Dalším cílem je zajistit osobám důstojné prostředí a zacházení v případech, kdy to vylučuje jejich zdravotní stav nebo vysoký věk. 14 Služby sociální prevence jsou zákonem o sociálních službách vymezeny jako služby napomáhající zabránit sociálnímu vyloučení osob. Jejich cílem je napomáhat osobám překonat jejich nepříznivou sociální situaci a chránit společnost před vznikem a šířením nežádoucích společenských jevů. 15 Základní poskytované sociální služby dle zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb.: a.) Sociální poradenství základní sociální poradenství, odborné sociální poradenství, b.) Služby sociální péče osobní asistence, pečovatelská služba, tísňová péče, průvodcovské a předčitatelské služby, 12 Králová, J., Rážová, E. Sociální služby a příspěvek na péči2009/2010, s /108 Sb. Zákon o sociálních službách [online] /108 Sb. Zákon o sociálních službách [online] /108 Sb. Zákon o sociálních službách [online]

15 podpora samostatného bydlení, odlehčovací služby, centra denních služeb, denní stacionáře, týdenní stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem, chráněné bydlení, sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče, c.) Služby sociální prevence raná péče, telefonická krizová pomoc, tlumočnické služby, azylové domy, domy na půl cesty, kontaktní centra, krizová pomoc, intervenční centra, nízkoprahová denní centra, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, noclehárny, služby následné péče, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením, sociálně terapeutické dílny, terapeutické komunity, terénní programy, sociální rehabilitace /108 Sb. Zákon o sociálních službách [online]

16 2.3. Charakteristika komunitního plánování sociálních služeb Novým fenoménem v sociálních službách se stala specifická metoda sociální práce, která je nazývaná komunitní plánování. V oblasti sociálních služeb mluvíme o komunitním plánování sociálních služeb. Nová metoda nabízí zásadní změnu v přístupu k rozvoji sociálních služeb. Jedná se o skutečně zásadní změnu, která v praxi sociálních služeb znamená nejen dělat, co jsme dříve nedělali, ale především přemýšlet jak jsme dosud nepřemýšleli 17. Tato metoda nabízí možnost vytvářet místní koncepce sociálních služeb. Lze ji charakterizovat slovem rozmanitost. Daný pojem je možné použít ve smyslu zohlednění rozmanitých a specifických podmínek konkrétního území, hledání rozmanitých cest a způsobů řešení sociálních problémů a obtížných životních situací. O těchto rozmanitostech, předtím než zahájíme komunitní plánování, máme většinou jen tušení než jistotu. 18 Komunitní plánování sociálních služeb je v podstatě nekončící proces hledání potřeb v oblasti sociálních služeb na stanoveném území, stanovování priorit, tedy toho, co je nutné řešit nejdříve a co až později a následné porovnávání potřeb s dostupnými zdroji, ať už finančními, lidskými či materiálními. Snahou je hledat řešení vyskytujících se nepříznivých situací s využitím zmíněných dostupných zdrojů. Komunitní plán sociálních služeb je plánem rozvoje služeb, který se stanovuje obvykle na období tří až pěti let. Výsledný dokument je pravidelně (jednou ročně) aktualizován. V publikaci Komunitní plánování - věc veřejná, je komunitní plánování sociálních služeb definováno jako Metoda, kterou lze na úrovni obcí nebo krajů plánovat sociální služby tak, aby odpovídaly místním specifikům i potřebám jednotlivých občanů a jako otevřený proces zjišťování potřeb a zdrojů a hledání nejlepších řešení v oblasti sociálních služeb. 19 Průša 20 ve své publikaci uvádí, že regionální plán rozvoje obce nebo kraje, by měl být nástrojem, který by obcím nebo krajům pomohl v poznání a uspokojování sociálních potřeb jejich občanů. Takový plán má odrážet objektivní potřeby občanů daného území a poskytovat dostatek relevantních informací pro financování navrhovaných sociálních aktivit a to jak ze strany státu a kraje, tak i ze strany samotných klientů. Zpracování tohoto plánu by mělo být nedílnou součástí dlouhodobé rozvojové strategie obce (města) a kraje, 17 Bajer, P. Editorial, s Bajer, P. Editorial, s Vasková, V., Žežula O. Komunitní plánování - věc veřejná, s Průša, L. Ekonomie sociálních služeb, s

17 která by odrážela historické, geografické, demografické, ekonomické a další skutečnosti konkrétního území. V komunitním plánování sociálních služeb dochází k porovnávání existující nabídky sociálních služeb se zjištěnými potřebami jak uživatelů sociálních služeb, tak potenciálních uživatelů. Podstatné je zjišťovat dané potřeby průběžně. Cílem metody komunitního plánování sociálních služeb je zapojit komunitu a podporovat její sociální soudržnost, u jednotlivců i skupin je cílem podpora v sociálním začleňování a předcházení sociálnímu vyloučení. K přínosům komunitního plánování pro obec, region či kraj patří: zapojování všech účastníků systému sociálních služeb do přípravy a uskutečňování plánu sociálních služeb, čímž je zvyšován podíl občanů na rozhodování o způsobech jejich zajišťování, podpoře spolupráce a dialogu mezi obyvateli a v možnostech objevování nových lidských a materiálních zdrojů, zvyšování efektivity využití stávajících zdrojů v obci, zvyšování dostupnosti a kvality sociálních služeb odpovídajících zjištěným potřebám v dané lokalitě, reagujících na lokální odlišnosti, zefektivnění vynakládání finančních prostředků jen na potřebné služby. 21 Výsledkem komunitního plánování je zejména systém sociálních služeb na místní úrovni, který odpovídá zjištěným místním potřebám, reaguje na lokální odlišnosti a zajišťuje, že finanční prostředky na služby vynakládané jsou efektivně využívány Subjekty komunitního plánování K tomu, aby mohla být metoda komunitního plánování realizována je důležitá spolupráce zainteresovaných stran, k nimž patří zástupci tzv. triády, kterými jsou zadavatelé, uživatelé a poskytovatelé sociálních služeb. Princip triády je jedním z ústředních prvků procesu komunitního plánování sociálních služeb, bez níž si komunitní plánování nelze představit. 23 Dle Zatloukala 24 lze smysluplně o triádě hovořit pouze jako o principu, který zdůrazňuje nutné zapojení aktérů komunitního plánování sociálních 21 Vasková, V., Žežula O. Komunitní plánování - věc veřejná, s Vasková, V., Žežula O. Komunitní plánování - věc veřejná, s Zatloukal, L. Plánování rozvoje sociálních služeb metodou komunitního plánování, s Zatloukal, L. Plánování rozvoje sociálních služeb metodou komunitního plánování, s

18 služeb, ale přiléhavější je hovořit spíše o principu dialogu či spolupráci a koordinaci všech zainteresovaných subjektů. Obr. č.1: Triáda komunitního plánování zadavatel uživatel poskytovatel Zdroj: Práce autora Zadavatel Zadavatele sociálních služeb definují metodiky pro plánování sociálních služeb jako subjekt, který je zodpovědný za zajištění sociálních služeb na daném území. 25 Je jím tedy ten, kdo zodpovídá za zajištění sociálních služeb, odpovídajících místním potřebám, to znamená obec nebo kraj. Důležitou roli má usnesení zastupitelstva dané obce nebo kraje, které deklaruje odhodlání rozvíjet sociální služby na daném území. Tímto usnesením zastupitelé projevují svoji politickou vůli v daném místě, potvrzují legitimitu komunitního plánování a je určitou zárukou pro zapojení dalších účastníků. Územní samosprávní celky zejména vytvářejí příležitosti pro dlouhodobé zapojování a spolupráci občanů, vyvíjejí aktivitu v oblasti rozšiřování řady metod řízení a plánování sociálních služeb a jejich koordinace s ostatními veřejnými službami, podporují spoluúčast občanů na rozhodovacím procesu o sociálních službách, zveřejňují 25 Skříčková, Z. et. al. Metodiky pro plánován sociálních služeb, část klíč, s. 2 17

19 všechny podstatné informace o procesu i výsledcích procesu a stanovují jasná pravidla financování sociálních služeb. Obec či kraj má především vytvářet podmínky a příležitosti pro dlouhodobé zapojování a spolupráci občanů, a také podporovat jejich spoluúčast na rozhodování o sociálních službách. Zadavatel aktivně rozšiřuje řadu metod řízení a plánování sociálních služeb a koordinuje je s ostatními veřejnými službami. Jeho úkolem je také zveřejňovat srozumitelnou a dostupnou formou informace o průběhu a výsledcích komunitního plánování. Při svém rozhodování bere v úvahu a respektuje cíle a priority stanovené v komunitním plánu a definuje odpovídající pravidla financování sociálních služeb, která vycházejí z daného plánu Poskytovatel V metodikách pro plánování sociálních služeb je poskytovatel definován jako subjekt, který poskytuje sociální služby při splnění podmínek stanovených zákonem. 26 Poskytovatelé sociálních služeb jsou tedy ti, kteří služby nabízejí a poskytují. Mohou jimi být jak nestátní neziskové organizace a podnikatelské subjekty, tak organizace zřízené obcí nebo krajem. Všichni však musejí být zaregistrováni u příslušného krajského úřadu. Tyto subjekty jsou v procesu plánování sociálních služeb odborníky v dané problematice, znají své klienty, vědí jak dané služby fungují a znalosti mají v systémových i provozních záležitostech. V komunitním plánování sociálních služeb jsou nenahraditelnou složkou Uživatel Uživatelem se pro potřeby komunitního plánování sociálních služeb rozumí osoba, která z důvodu své nepříznivé sociální situace, využívá sociální služby. Pro bližší vymezení okruhu osob, které se mohou stát reálnými uživateli sociálních služeb, je třeba se opřít o vymezení některých pojmů, provedené v úvodních ustanoveních zákona o sociálních službách. Podle nich jde o osoby sociálně vyloučené nebo ohrožené sociálním vyloučením v důsledku nepříznivé sociální situace a osoby postižené zdravotně natolik, že je postižení činí nebo může činit závislé na pomoci jiné osoby. Zvláštní skupinou uživatelů pak se stávají zdravotně postižené osoby, u nichž je kvalifikovaně 26 Skříčková, Z. et. al. Metodiky pro plánován sociálních služeb, část klíč, s. 2 18

20 zjištěn takový stupeň závislosti na pomoc jiné fyzické osoby při péči o sebe a zajištění soběstačnosti, opravňující postiženého k nároku na státní příspěvek na péči. 27 V procesu plánování sociálních služeb jsou nepostradatelní, protože právě uživatelé jsou studnicí mnoha připomínek a nápadů, které mají při plánování nabídky sociálních služeb důležitou roli. Právě oni mohou vyjádřit svůj názor, zviditelnit své zájmy, přímo se vyslovit k tomu, co vnímají jako nejlepší a nejpotřebnější, a spolupodílet se tak na utváření podoby sociálních služeb Proces komunitního plánování Nekončící proces tak je možné charakterizovat celý průběh komunitního plánování sociálních služeb. Jde o neustálé zjišťování a hledání potřeb v oblasti sociálních služeb, stanovování priorit a jim příslušných opatření, a na ně navazující porovnávání potřeb s dostupnými zdroji (materiálními, finančními, lidskými). Protože samotný komunitní plán sociálních služeb je tzv. akčním (střednědobým plánem, plánem rozvoje) na období 3-5 let, je nutné ho pravidelně a průběžně aktualizovat a po celé období rozvíjet a prohlubovat organizační struktury a vzájemnou spolupráci všech zainteresovaných stran. Jednotlivé fáze procesu komunitního plánování jsou popsány v několika metodikách, které byly k této problematice zpracovány. V roce 2002 vydalo Ministerstvo práce a sociálních věcí publikaci Komunitní plánování - věc veřejná, kde je definováno šest fází komunitního plánování. Tyto jsou podrobněji popsány v následující tabulce. Tab. č. 1: Fáze komunitního plánování s čím je třeba začít vytvoření řídící struktury pro KP - zformování prvotní pracovní skupiny - určení, koho je třeba do přípravy KP zapojit - způsob oslovení a přizvání dalších účastníků - plán pro získání politické podpory ze strany obce - informační strategie - zapojení všech účastníků procesu - vytvoření organizační a řídící struktury pro zpracování KP - stanovení pravidel jednání řídící struktury 27 Krbcová Mašínová, L. et.al. Uživatelé - Komunitní plánování - web o komunitním plánování [online] 28 Kol. autorů, Průvodce procesem komunitního plánování sociálních služeb, s.7 19

Komunitní plánování - věc veřejná

Komunitní plánování - věc veřejná Komunitní plánování - věc veřejná Jak zjistit, co lidé opravdu chtějí? Jak zlepšit život v obci? Co to je komunitní plánování? Metoda, která umožňuje zpracovávat rozvojové materiály pro různé oblasti veřejného

Více

Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region Znojmo za rok 2008.

Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region Znojmo za rok 2008. Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region za rok 2008. Vize komunitního plánování: Dosáhnout takového rozvoje sociální sféry, aby reagoval na zjištěné potřeby občanů.

Více

Základní zásady základní sociální

Základní zásady základní sociální Předmět úpravy Podmínky pro poskytování sociálních služeb a příspěvku na péči Podmínky pro vydávání oprávnění k poskytování soc.služeb, pro výkon veřejné správy a inspekci soc.. služeb Předpoklady pro

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České Republiky. Komunitní plánování

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České Republiky. Komunitní plánování Komunitní plánování Komunitní plánování je metoda, která umožňuje zpracovávat rozvojové materiály obce pro různé oblasti veřejného života na úrovni obce, kraje a která výrazně posiluje principy zastupitelské

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory

3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory 3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory 3.1. Teoretický úvod Obecně je možné sociální služby charakterizovat jako specializované činnosti zaměřené na pomoc lidem, kteří se dostali do nepříznivé

Více

Sociální služby v ČR. Mirka Wildmannová

Sociální služby v ČR. Mirka Wildmannová Sociální služby v ČR Mirka Wildmannová 12.11.2010 19.11.2010 Sociální služby - definice Nástroj sociálního zabezpečení sociální pomoci Poskytovány lidem společensky znevýhodněným, a to s cílem zlepšit

Více

Komunitní plánování věc veřejná

Komunitní plánování věc veřejná Komunitní plánování věc veřejná Jak zjistit, co lidé opravdu chtějí? Jak zlepšit život v obci? I. Úvod Co to je komunitní plánování? Metoda, která umožňuje zpracovávat rozvojové materiály pro různé oblasti

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná Studijní materiál pro účastníky kurzu Osvětový pracovník a konzultant

Více

Služby sociální péče a služby sociální prevence

Služby sociální péče a služby sociální prevence Služby sociální péče a služby sociální prevence Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů upravuje tyto formy sociálních služeb: Podle typu sociální situace rozlišujeme

Více

6. Zařízení sociálních služeb

6. Zařízení sociálních služeb 6. Zařízení sociálních Hlavním smyslem sociálních je zajištění pomoci při péči o vlastní osobu, zajištění stravování, ubytování, pomoci při zabezpečení chodu domácnosti, ošetřování, pomoc s výchovou, poradenství,

Více

SYSTÉMOVÝ PŘÍSTUP V PROCESU KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ MĚSTA PARDUBIC, PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE PRACOVNÍ SKUPINY

SYSTÉMOVÝ PŘÍSTUP V PROCESU KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ MĚSTA PARDUBIC, PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE PRACOVNÍ SKUPINY SYSTÉMOVÝ PŘÍSTUP V PROCESU KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ MĚSTA PARDUBIC, PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE PRACOVNÍ SKUPINY Zdenka Šándorová Abstrakt Příspěvek popisuje a analyzuje v systémové přístupu proces komunitního

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková SPOLEČNÝ ZÁKLAD Zákon FS ČSSR č.100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení Zákon ČNR č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení

Více

Sociální služby v kostce

Sociální služby v kostce Sociální služby v kostce Sociální služby v ČR začal v roce 2007 řešit zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a vyhláška 505/2006 Sb. (v novém znění vyhláška 162/2010 Sb.). Na tento zákon se mnoho

Více

Centrum sociálních služeb Znojmo, p.o. Město Znojmo. Ve Znojmě dne

Centrum sociálních služeb Znojmo, p.o. Město Znojmo. Ve Znojmě dne Ve Znojmě dne 4.4.2007 Věc: Oslovující dopis k zápisu z veřejného připomínkování rozvoje sociálních služeb na období 2007-2010 Vážený pane / Vážená paní, v příloze přikládám zápis z veřejného setkání,

Více

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE DOTAZNÍK AKCEPTOVÁN. Dotazník pro obce Střednědobý plán

Více

Strategická část. stručná verze. k připomínkování

Strategická část. stručná verze. k připomínkování Strategická část stručná verze k připomínkování Vznik strategie, návaznost na ostatní dokumenty Strategická část Komunitního plánování sociálních služeb na území místní akční skupiny Chance in Nature Local

Více

Podpora lidí v tom, v čem opravdu potřebují s využitím komunitního plánování aneb Systémově, společně a statečně

Podpora lidí v tom, v čem opravdu potřebují s využitím komunitního plánování aneb Systémově, společně a statečně Podpora lidí v tom, v čem opravdu potřebují s využitím komunitního plánování aneb Systémově, společně a statečně Mgr. Šárka Hlisnikovská únor 2015, Ostrava Pár tezí a otázek na počátek S kým spoluprac

Více

Systém sociálních služeb v České republice

Systém sociálních služeb v České republice WORKSHOP ZAMĚŘENÝ NA SYSTÉM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Systém sociálních služeb Otrokovice 10. září 2009 Ing. Alena Havlíková vedoucí oddělení sociálních služeb sociální odbor MěÚ Otrokovice Co rozumíme pod pojmem

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

Sociální služby v Pardubickém kraji. v kontextu péče o osoby s poruchou. autistického spektra

Sociální služby v Pardubickém kraji. v kontextu péče o osoby s poruchou. autistického spektra Sociální služby v Pardubickém kraji v kontextu péče o osoby s poruchou autistického spektra Bc. Edita Moučková Krajský úřad Pardubického kraje 20. 4. 2015 ÚVOD Poruchou autistického spektra trpí v ČR odhadem

Více

SYSTÉM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

SYSTÉM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB SYSTÉM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Zpracoval(a): Mgr. Jaroslava Krömerová Datum: 30. 11. 2016 Kdo sociální služby zřizuje? Zřizovatelé MPSV, kraje, obce Nestátní neziskové organizace Podnikatelské subjekty (FO,

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

4. KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA LITOMĚŘICE

4. KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA LITOMĚŘICE . KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA LITOMĚŘICE 201 2017 Vážení spoluobčané, psát úvodní slovo ke čtvrtému komunitnímu plánu, hodnotit a rekapitulovat práci lidí, kteří se na jeho vzniku podíleli je

Více

Akční plán pro rok 2013

Akční plán pro rok 2013 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ŽELEZNOBRODSKA A SLUŽBY S NÍM SOUVISEJÍCÍ 2011-2015 Akční plán pro rok 2013 Dokument vznikl v rámci projektu IP 3 Rozšíření nástrojů pro podporu systému plánování sociálních

Více

Zastupitelstvo Kraje Vysočina. Dodatek č. 2. ze dne

Zastupitelstvo Kraje Vysočina. Dodatek č. 2. ze dne ZK-05-2016-130, př. 7 počet stran: 5 Zastupitelstvo Kraje Vysočina Dodatek č. 2 ze dne 13. 9. 2016 k Zásadám Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 07/15 pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu v roce

Více

O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH CO JSOU SOCIÁLNÍ SLUŽBY? Sociální služby se tedy snaží: podporovat rozvoj nebo alespoň zachování stávající soběstačnosti uživatele, jeho návrat do vlastního domácího prostředí, obnovení

Více

Zastupitelstvo Kraje Vysočina. Dodatek č. 1. ze dne

Zastupitelstvo Kraje Vysočina. Dodatek č. 1. ze dne Zastupitelstvo Kraje Vysočina Dodatek č. 1 ze dne 2. 2. 2016 k Zásadám Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 07/15 pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu v roce 2016 Čl. 1 Změnové ustanovení 1) Článek

Více

Realizační plán na rok 2008

Realizační plán na rok 2008 Tato akce je spolufinancována Plzeňským krajem a Evropskou unií v rámci Společného regionálního operačního programu grantové schéma Podpora sociální integrace v Plzeňském kraji. Realizační plán na rok

Více

1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY. 1.1 Sociální služby dle zákona o sociálních službách

1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY. 1.1 Sociální služby dle zákona o sociálních službách 1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY Obce mají základní povinnosti v oblasti sociální politiky vymezené zákonem o obcích, a to tak, že obec v samostatné působnosti ve svém územním obvodu dále pečuje v souladu s místními

Více

Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1

Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1 Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1 Azylové domy Celkové finanční zdroje v letech 2011-2014 1 Údaje ze žádostí poskytovatelů sociálních služeb

Více

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Výstupy v roce 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sítě odborného sociálního poradenství Cíl D.1 Zajistit síť krizových poradenských

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SOC/415/07 Krajský úřad Jihomoravského kraje VYŘIZUJE: Mgr. Josef Mauler TEL.: 519441029 Žerotínovo

Více

Důvodová zpráva. Příloha: Akční plán na rok 2017 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka )

Důvodová zpráva. Příloha: Akční plán na rok 2017 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka ) Důvodová zpráva V procesu komunitního plánování je hlavním dokumentem 3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka na období 2016 2019. Dalším dokumentem je akční plán na daný rok. Akční

Více

Zdravé město Hodonín systém sociální integrace občanů

Zdravé město Hodonín systém sociální integrace občanů Zdravé město Hodonín systém sociální integrace občanů - pomocí Komunitního plánování soc. služeb - ve spolupráci města s místními organizacemi Vize našeho města Město Hodonín je lázeňským místem a regionálním

Více

Vyhodnocení I. Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících na území správního obvodu města Frenštát pod Radhoštěm na období

Vyhodnocení I. Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících na území správního obvodu města Frenštát pod Radhoštěm na období Vyhodnocení I. Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících na území správního obvodu města Frenštát pod Radhoštěm na období let 2010 2014 1 MOTTO: Smyslem plánování je.. aby lidé

Více

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Posláním komunitního plánování je zajistit, aby sociální služby fungovaly a rozvíjely se podle potřeb těch, kdo je využívají

Více

Návrh plánu rozvoje sociálních služeb. v Rousínově

Návrh plánu rozvoje sociálních služeb. v Rousínově Návrh plánu rozvoje sociálních služeb v Rousínově V Rousínově, 27.11.2007 Zpracovala: Ludmila Havlíčková OBSAH I. ÚVOD 3 II. URČENÍ PLÁNOVACÍHO OBDOBÍ 4 III. VIZE, KTEROU PLÁN NA DANÉ OBDOBÍ NAPLŇUJE 4

Více

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické Zpráva o naplňování cílů a opatření komunitních plánů v lokalitách Olomouckého kraje za rok 2013 Název komunitního plánu 2. Komunitní plán sociálních služeb města Kojetína na období let 2012-2016 Časová

Více

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc V ČR raná péče v systému sociálních služeb Raná péče je terénní

Více

NÁVRH OKRESNÍ MINIMÁLNÍ SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO ROK 2017 ORP HODONÍN

NÁVRH OKRESNÍ MINIMÁLNÍ SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO ROK 2017 ORP HODONÍN NÁVRH OKRESNÍ MINIMÁLNÍ SÍTĚ SOIÁLNÍH SLUŽEB PRO ROK 2017 ORP HODONÍN Proces optimalizace sítě sociálních služeb reaguje na potřebu vytvořit udržitelnou a efektivní síť služeb nezbytných pro sociální stabilitu

Více

ZÁKLADNÍ LISTINA KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB, SLUŽEB NAVAZUJÍCÍCH A PRORODINNÝCH AKTIVIT V MOSTĚ

ZÁKLADNÍ LISTINA KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB, SLUŽEB NAVAZUJÍCÍCH A PRORODINNÝCH AKTIVIT V MOSTĚ ZÁKLADNÍ LISTINA KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB, SLUŽEB NAVAZUJÍCÍCH A PRORODINNÝCH AKTIVIT V MOSTĚ ČLÁNEK I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. (dále jen komunitní plánování) slouží k vymezení pravidel, kterými

Více

TENTO PROJEKT KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA KOLÍNA - JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ

TENTO PROJEKT KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA KOLÍNA - JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ TENTO PROJEKT KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA KOLÍNA - JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Základní informace: Název projektu: Komunitní plánování sociálních služeb města Kolína Registrační číslo

Více

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo 2012 Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Více

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Příloha č. 1 Popis podporovaných aktivit výzvy 034/03_16_047/CLLD_15_01_271 Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12.

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12. Zastupitelstvo města Frýdlant nad Ostravicí svým usnesením č. 6/4.1. ze dne 15. 9. 2011 podle ustanovení 84 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Komentář ke stanovení výše optimálního a reálného návrhu dotace na sociální služby v Pardubickém kraji na rok 2014

Komentář ke stanovení výše optimálního a reálného návrhu dotace na sociální služby v Pardubickém kraji na rok 2014 Komentář ke stanovení výše optimálního a reálného návrhu dotace na sociální služby v Pardubickém kraji na rok 2014 Pardubický kraj stanovil pro výpočet optimálního a reálného návrhu kritérium pro každý

Více

Projekt PODPORA ODBORNÝCH PARTNERSTVÍ ZAMĚŘENÝCH NA PODPORU SENIORŮ V PLZEŇSKÉM KRAJI

Projekt PODPORA ODBORNÝCH PARTNERSTVÍ ZAMĚŘENÝCH NA PODPORU SENIORŮ V PLZEŇSKÉM KRAJI Projekt PODPORA ODBORNÝCH PARTNERSTVÍ ZAMĚŘENÝCH NA PODPORU SENIORŮ V PLZEŇSKÉM KRAJI NÁVRHY KLÍČOVÝCH DOPORUČENÍ/CÍLŮ A OPATŘENÍ Následující doporučení vycházejí z analýz a jednání odborných koalic, které

Více

Výstupy a shrnutí. Veřejného projednání na téma. Komunitní plán rozvoje sociálních služeb

Výstupy a shrnutí. Veřejného projednání na téma. Komunitní plán rozvoje sociálních služeb Výstupy a shrnutí Veřejného projednání na téma Komunitní plán rozvoje sociálních služeb 1. ÚVOD MČ Praha 14 na svém území uplatňuje principy místní Agendy 21 a významnou části zapojuje veřejnost do procesu

Více

REALIZAČNÍ PLÁN. pro roky 2008 a 2009

REALIZAČNÍ PLÁN. pro roky 2008 a 2009 Tato akce je spolufinancována Plzeňským krajem a Evropskou unií v rámci Společného regionálního operačního programu grantové schéma Podpora sociální integrace v Plzeňském kraji. REALIZAČNÍ PLÁN pro roky

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Občanské sdružení Květina

Občanské sdružení Květina Občanské sdružení Květina Jeníkov 74, Oldřichov u Duchcova, 417 24 Tel.: +420 721 568 898,, IČO: 27038645 e-mail: oskvetina@centrum.cz, www.oskvetina.ic.cz Výroční zpráva za rok 2007 1/1 Obsah Výroční

Více

Příloha A Obsah a rozsah služby

Příloha A Obsah a rozsah služby Příloha A Obsah a rozsah služby Druh sociální služby Identifikátor sociální služby Forma poskytování služby Individuální okamžitá kapacita Skupinová okamžitá kapacita Počet lůžek Cílová skupina Místo poskytování

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

Vyhodnocení procesu komunitního plánování sociálních služeb na Rokycansku z hlediska kritérií kvality plánování sociálních služeb

Vyhodnocení procesu komunitního plánování sociálních služeb na Rokycansku z hlediska kritérií kvality plánování sociálních služeb Vyhodnocení komunitního plánování na Rokycansku z hlediska kritérií Vyhodnocení procesu komunitního plánování sociálních služeb na Rokycansku z hlediska kritérií plánování sociálních služeb Zpracovatel:

Více

MODEL FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI V ROCE 2014

MODEL FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI V ROCE 2014 MODEL FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI V ROCE 2014 Nastavení modelové struktury financování (nastavení maximálních nákladů na jednotku a % podíl jednotlivých zdrojů financování na těchto

Více

Přehled právních předpisů upravujících sociální služby a příspěvek na péči... 10 Úvod... 12

Přehled právních předpisů upravujících sociální služby a příspěvek na péči... 10 Úvod... 12 Obsah Přehled právních předpisů upravujících sociální služby a příspěvek na péči... 10 Úvod... 12 ČÁST I. Podmínky poskytování sociálních služeb a příspěvku na péči.... 13 1. Příspěvek na péči... 14 1.1

Více

OKRESNÍ MINIMÁLNÍ SÍŤ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO ROK 2016 OKRES HODONÍN

OKRESNÍ MINIMÁLNÍ SÍŤ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO ROK 2016 OKRES HODONÍN Individuální projekt Jihomoravského kraje Z.1.04/3.1.00/9.00002 s názvem OKRESNÍ MINIMÁLNÍ SÍŤ SOIÁLNÍH SLUŽEB PRO ROK 2016 OKRES HODONÍN Okresní multidisciplinární tým (dále MT) vznikl z iniciativy Jihomoravského

Více

4. monitorovací zpráva o realizaci Komunitního. plánu rozvoje sociálních služeb Znojemska. za rok 2011

4. monitorovací zpráva o realizaci Komunitního. plánu rozvoje sociálních služeb Znojemska. za rok 2011 4. monitorovací zpráva o realizaci Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb Znojemska za rok Projekt Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Znojemska, reg. č. CZ.1.04/3.1.03/4500142 je financován

Více

Městský úřad Znojmo odbor sociálních věcí a zdravotnictví, Komunitní plánování sociálních služeb Znojemska nám. Armády 8, 669 02 Znojmo

Městský úřad Znojmo odbor sociálních věcí a zdravotnictví, Komunitní plánování sociálních služeb Znojemska nám. Armády 8, 669 02 Znojmo Komunitní plánování sociálních služeb Znojemska název akce: Organizační skupina KPSS - zápis datum a hodina: místo: 29. září 2014, 10.00-12.00 hod. Městský úřad Znojmo, nám. Armády 8 Zasedací místnost

Více

Analýza priorit a návrhů v oblasti sociálních služeb Olomouckého kraje

Analýza priorit a návrhů v oblasti sociálních služeb Olomouckého kraje Analýza priorit a návrhů v oblasti sociálních služeb Olomouckého kraje OSNOVA: 1. Úvod: 2. Popis územního a časového rozsahu jednotlivých komunitních plánů sociálních služeb /střednědobých plánů rozvoje

Více

Střednědobé plánování. sociálních služeb v Ústeckém kraji v praxi

Střednědobé plánování. sociálních služeb v Ústeckém kraji v praxi Střednědobé plánování sociálních služeb v Ústeckém kraji v praxi Setkání s poskytovateli sociálních služeb, Ústí nad Labem, 2016 Střednědobé plánování 3. plán SPRSS v ÚK na období 2016 2018 Akční plán

Více

Seminář k výzvě. Oblast podpory 3.2 Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit MPSV, listopad 2009

Seminář k výzvě. Oblast podpory 3.2 Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit MPSV, listopad 2009 Seminář k výzvě Oblast podpory 3.2 Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit MPSV, listopad 2009 Výzva č. 19 Výzva pro předkládání grantových projektů v rámci oblasti podpory 3.2 Podpora

Více

Městský úřad Znojmo odbor sociálních věcí a zdravotnictví, Komunitní plánování sociálních služeb Znojemska nám. Armády 8, 669 02 Znojmo

Městský úřad Znojmo odbor sociálních věcí a zdravotnictví, Komunitní plánování sociálních služeb Znojemska nám. Armády 8, 669 02 Znojmo Komunitní plánování sociálních služeb Znojemska název akce: datum: místo: Pracovní skupina Senioři - zápis 4.11.2014, 14.00-17.00 hod. Domov pro seniory Plaveč, p.o. Program: 1)Přivítání, prezence, zahájení

Více

Projekt Podpora procesů v sociálních službách Aktivita 3

Projekt Podpora procesů v sociálních službách Aktivita 3 Projekt Podpora procesů v sociálních službách Aktivita 3 Popis intervencí/činností sociálních služeb Třetím dílčím úkolem aktivity je navrhnout systém sledování poskytovaných intervencí (činností) a jejich

Více

Závěrečný workshop Zámek Kravaře, 17. 2. 2015. Komunikační vazby mezi realizátory Komunitního plánování v Moravskoslezském kraji

Závěrečný workshop Zámek Kravaře, 17. 2. 2015. Komunikační vazby mezi realizátory Komunitního plánování v Moravskoslezském kraji Závěrečný workshop Zámek Kravaře, 17. 2. 2015 Komunikační vazby mezi realizátory Komunitního plánování v Moravskoslezském kraji 1 Základní informace o projektu Název: Sociální služby SOH Partner projektu:

Více

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ II. VYMEZENÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ II. VYMEZENÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZÁKLADNÍ LISTINA STŘEDNĚDOBÉHO PLÁNU ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA UHERSKOHRADIŠŤSKU I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Základní listina Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na Uherskohradišťsku (dále jen

Více

Pomoc seniorům a lidem v závěru života z pohledu Zlínského kraje

Pomoc seniorům a lidem v závěru života z pohledu Zlínského kraje Pomoc seniorům a lidem v závěru života z pohledu Zlínského kraje Závěr života 75% osob umírá v institucionální péči Volby Informace Kvalita Kompetence Nástroje Role kraje Role kraje, obcí Zjišťování potřeb

Více

Výpočet dotace výpočtový mechanismus pro rok Seminář pro poskytovatele sociálních služeb 25. června 2014

Výpočet dotace výpočtový mechanismus pro rok Seminář pro poskytovatele sociálních služeb 25. června 2014 Výpočet dotace výpočtový mechanismus pro rok 2015 Seminář pro poskytovatele sociálních služeb 25. června 2014 Výpočet dotace výpočtový mechanismus pro rok 2015 Výpočet dotace Sociální služby jsou rozděleny

Více

Akční plán na rok 2016 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka )

Akční plán na rok 2016 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka ) Akční plán na rok 2016 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka 2016 2019) Obsah 1) Základní síť sociálních služeb ORP Jablonec nad Nisou... 2 2) Rozdělení sociálních služeb dle

Více

DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006

DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006 TENTO PROJEKT KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA KOLÍNA JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006 Instrukce k

Více

Analýza sociálních služeb obce Sudice

Analýza sociálních služeb obce Sudice Analýza sociálních služeb obce Sudice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH podpořeného z prostředků EU a českého státního rozpočtu. 0 Obsah Úvod... 2 1. Základní informace... 2 2. Informace

Více

Zpráva o naplňování Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb v městské části Praha 12 v roce 2011

Zpráva o naplňování Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb v městské části Praha 12 v roce 2011 Příloha usnesení Rady městské části Praha 12 č. 43.22.11 Zpráva o naplňování Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb v městské části Praha 12 v roce 2011 Radě městské části Praha 12 je předkládána

Více

PLZEŇSKÝ KRAJ VYHLAŠUJE PRO ROK 2016 DOTAČNÍ TITUL

PLZEŇSKÝ KRAJ VYHLAŠUJE PRO ROK 2016 DOTAČNÍ TITUL PLZEŇSKÝ KRAJ VYHLAŠUJE PRO ROK 2016 DOTAČNÍ TITUL Podpora sociálních služeb dle 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, pro rok 2016 Plzeňský kraj pro právnické

Více

V Pardubickém kraji je k registrováno 295 sociálních služeb. Celkem existuje 32 druhů sociálních služeb.

V Pardubickém kraji je k registrováno 295 sociálních služeb. Celkem existuje 32 druhů sociálních služeb. Příloha č. 1 Charakteristika Pardubického kraje Pardubický kraj se rozkládá ve východní části Čech. Sousedícími kraji jsou kraj Středočeský, Královehradecký, Olomoucký, Jihomoravský a Vysočina. Kraj je

Více

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU TURNOVSKO 2011-2015

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU TURNOVSKO 2011-2015 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU TURNOVSKO 2011-2015 Akční plán pro rok 2014 Obsah 1 Úvod 3 2 Východiska 4 3 Organizační a finanční zajištění pro plnění AP 5 4 Přílohy - 1 - Úvod Důvod zpracování

Více

Deinstitucionalizace v České republice. 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011

Deinstitucionalizace v České republice. 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011 Deinstitucionalizace v České republice 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011 Situace v České republice Nízký počet pracovníků v přímé péči Nedostatek odborných pracovníků Nedostatečná kvalifikace

Více

Sociální služby jako součást systémového pojetí sociální práce Meziresortní setkání, KÚ MSK Ostrava, 8. 10. 2014 Mgr. Jaroslava Krömerová

Sociální služby jako součást systémového pojetí sociální práce Meziresortní setkání, KÚ MSK Ostrava, 8. 10. 2014 Mgr. Jaroslava Krömerová Sociální služby jako součást systémového pojetí sociální práce Meziresortní setkání, KÚ MSK Ostrava, 8. 10. 2014 Mgr. Jaroslava Krömerová Co je sociální práce? Co je to sociální práce? SOCIÁLNÍ PRÁCE JAKO

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ Název subjektu (vyhlašovatele): Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Název odboru/úseku (vyhlašovatele): Odbor řízení pomoci z ESF Role v implementační

Více

PLÁNOVÁNÍ ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V KARLOVARSKÉM KRAJI

PLÁNOVÁNÍ ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V KARLOVARSKÉM KRAJI PLÁNOVÁNÍ ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V KARLOVARSKÉM KRAJI ZAČÁTEK Slavnostní zahájení 20.5.2003. Cílem kpss je zajistit dostupné sociální služby pro lidi, kteří je opravdu potřebují. Motto: Komunitním plánováním

Více

Příloha č.1. Zjednodušená analýza financování. pro Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb, Liberecký kraj , Aktualizace 2011

Příloha č.1. Zjednodušená analýza financování. pro Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb, Liberecký kraj , Aktualizace 2011 Příloha č.1 Zjednodušená analýza financování pro Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb, Liberecký kraj 2009 2013, Aktualizace 2011 Zjednodušenou analýzou financí sociálních služeb rozumíme sumarizaci

Více

Odbor sociálních služeb a sociální práce

Odbor sociálních služeb a sociální práce Stanovisko MPSV k otázce rozšíření registrace u sociální služby sociální rehabilitace o cílovou skupinu osob žijících v sociálně vyloučených lokalitách Zákon o sociálních službách nehovoří nikde o tom,

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 432/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 406 ze dne 08.06.2015 Akční plán pro rok 2015 Komunitního plánu rozvoje sociálních a návazných služeb na území Městské části Praha

Více

ANALÝZA POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB SO ORP LITOVEL

ANALÝZA POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB SO ORP LITOVEL ANALÝZA POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB SO ORP LITOVEL 2015 ZPRACOVÁNO PRO STŘEDNĚDOBÉ PLÁNOVÁNÍ ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA LITOVELSKU Zpracovala: Ing. Ludmila Zavadilová 1. PŘEDMĚT A CÍL ANALÝZY POSKYTOVATELŮ

Více

Chráněné bydlení LONGEVITA

Chráněné bydlení LONGEVITA Chráněné bydlení LONGEVITA Poskytovatel chráněného bydlení LONGEVITA Na Jíkalce č. 5 a č. 7, Plzeň 301 00 Plzeň Křimice, Plzeňská 95/61, 322 00 Popis realizace Chráněné bydlení LONGEVITA Slovník pojmů:

Více

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Posláním komunitního plánování je zajistit, aby sociální služby fungovaly a rozvíjely se podle potřeb těch, kdo je využívají

Více

NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014

NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014 NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014 SYSTÉMOVÉ PRIORITY Priorita č. 1 Nastavení procesů komunitního plánování sociálních služeb na úrovni ORP Tišnov

Více

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB BLANSKO PRO ROK 2015

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB BLANSKO PRO ROK 2015 VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB BLANSKO PRO ROK 2015 Úvod Komunitní plán sociálních služeb Blansko 2013-2016, schválený Zastupitelstvem města Blansko, definuje priority

Více

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Čtyřleté studium ukončené maturitní zkouškou Zahájení výuky na SZŠ ÚO 1. 9. 2010, 1 třída, 30 žáků Vznikl sloučením oboru 75-41-M/003 Sociální péče - pečovatelská

Více

Vyhláška č. 505/2006 Sb.

Vyhláška č. 505/2006 Sb. Vyhláška č. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ve znění vyhlášky č. 166/2007 Sb., vyhlášky č. 340/2007 Sb., vyhlášky č.

Více

INFRASTRUKTURA PRO DOSTUPNOST A ROZVOJ SOCIÁLNÍ SLUŽBY (ITI)

INFRASTRUKTURA PRO DOSTUPNOST A ROZVOJ SOCIÁLNÍ SLUŽBY (ITI) Statutární město Plzeň jako nositel integrované Strategie ITI plzeňské metropolitní oblasti vyhlašuje 6. výzvu k předkládání projektových záměrů INFRASTRUKTURA PRO DOSTUPNOST A ROZVOJ SOCIÁLNÍ SLUŽBY (ITI)

Více

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA BLANSKO PRO ROK 2012 Cílová skupina: Senioři Cíl 1 Podpora stávajících služeb Opatření 1.1 Odborné sociální poradenství - Naplněno.

Více

Novela zákona o sociálních službách. Mgr. Veronika Himlová , Jirkov

Novela zákona o sociálních službách. Mgr. Veronika Himlová , Jirkov Novela zákona o sociálních službách Mgr. Veronika Himlová 13. 9. 2016, Jirkov 1 Harmonogram Vnější připomínkové řízení září - říjen 2016 Předpokládaná účinnost 2. pol. 2017 2 Konzultační proces Na přípravě

Více

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace, středisko DOZP Všebořice Pod Vodojemem 312/3C, 400 10 Ústí nad Labem, IČ 751 49 541 Vnitřní předpis č. 33 /2014 Veřejný

Více

Komunitní služby v kontextu transformace péče o ohrožené děti. PhDr. Miloslav Macela

Komunitní služby v kontextu transformace péče o ohrožené děti. PhDr. Miloslav Macela Komunitní služby v kontextu transformace péče o ohrožené děti PhDr. Miloslav Macela OPZ 2014 2020, jeho investiční priority a konkrétní výzvy Investiční priority 2. 1. - 2. 3. (sociální začleňování), ale

Více

Prioritní oblast Sociální zázemí

Prioritní oblast Sociální zázemí Prioritní oblast Sociální zázemí Návrh priorit je zpracován, tak aby byla možnost zakomponovat dílčí opatření, která jsou nadefinována ve II. střednědobém plánu sociálních služeb města Kopřivnice. Dále

Více

Příloha č. 2 Zápisu č. 5 z jednání Pracovní skupiny II. ze dne Akční plán rozvoje sociálních služeb v Třebíči na rok 2013

Příloha č. 2 Zápisu č. 5 z jednání Pracovní skupiny II. ze dne Akční plán rozvoje sociálních služeb v Třebíči na rok 2013 Příloha č. 2 Zápisu č. 5 z jednání Pracovní skupiny II. ze dne 25.02.2013 Akční plán rozvoje sociálních služeb v Třebíči na rok 2013 1 Priority a opatření Tento akční plán vznikl na základě Střednědobého

Více

KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE STŘEDOČESKÉM KRAJI

KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE STŘEDOČESKÉM KRAJI Markéta Kubečková Abstrakt KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE STŘEDOČESKÉM KRAJI Metoda komunitního plánování sociálních služeb (KPSS) se zaměřuje na plánování rozvoje sociálních služeb na místní

Více

Veřejné informace o službě

Veřejné informace o službě Odlehčovací služba Místo poskytování služby: Urxova 297/4, Třebeš, 500 06 Hradec Králové 6 Veřejné informace o službě Právní forma: fyzická osoba IČO: 48162485 Statutární zástupce: Adresa sídla poskytovatele:,

Více

Pracovní skupina Děti, mládež, rodina - zápis

Pracovní skupina Děti, mládež, rodina - zápis název projektu: Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Znojemska číslo: CZ.1.04/3.1.03/45.00142 název akce: datum: místo: Pracovní skupina Děti, mládež, rodina - zápis 1. 2. 2011, od 14,00 do 15,45

Více