REALIZÁTOR PROJEKTU ZPĚT DO PRÁCE TECHNICKÉ PODMÍNKY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "REALIZÁTOR PROJEKTU ZPĚT DO PRÁCE TECHNICKÉ PODMÍNKY"

Transkript

1 Veřejná zakázka na služby zadávaná podle ustanovení 10, 12 odstavec (1), 15, 21 odstavec (1) písmeno a) a souvisejících zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon) s názvem REALIZÁTOR PROJEKTU ZPĚT DO PRÁCE ve vztahu k Zákonu se jedná o veřejnou zakázku nadlimitní, otevřené řízení TECHNICKÉ PODMÍNKY zpracované ve smyslu ustanovení 44 a následujících Zákona Technické podmínky jsou nedílnou součástí zadávací dokumentace a obsahují upřesňující informace k požadavkům zadavatele, které byly obsaženy v Oznámení o zakázce uveřejněném v souladu s ustanovením 146 a souvisejících Zákona v informačním systému a jsou pro zájemce závazné. Obsahují technické podmínky zadavatele v zadávacím řízení, které bude zadavatel posuzovat a jejichž nesplnění vede k vyřazení nabídek z hodnocení. Technické podmínky jsou součástí kompletní zadávací dokumentace; způsob jejich distribuce je popsán níže. OBSAH TECHNICKÝCH PODMÍNEK: 1. Časové údaje rozhodné pro zadávací řízení 2. Údaje o zadavateli 3. Údaje o uchazeči 4. Údaje o zadávací dokumentaci 5. Prohlídka místa plnění 6. Údaje pro podání nabídky 7. Charakteristika veřejné zakázky 8. Podmínky pro otevírání obálek s nabídkami 9. Požadavky na prokázání a splnění kvalifikace 10. Kritéria pro zadání veřejné zakázky 11. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny 12. Podmínky, při nichž je možné překročit výši nabídkové ceny 13. Platební podmínky 14. Obchodní podmínky 15. Technické podmínky 16. Varianty nabídky 17. Požadavek na poskytnutí jistoty 18. Další požadavky zadavatele pro plnění veřejné zakázky 19. Další informace k průběhu a dokončení zadávacího řízení V Praze dne Zpracoval: Ing. Jiří Kudělka Ing. Luděk Kaňák ikis, s.r.o. Technické podmínky otevřené řízení nadlimitní zakázky na služby strana 1

2 1. Časové údaje rozhodné pro zadávací řízení: Oznámení o zakázce: Číslo objednávky: Evidenční číslo veřejné zakázky: doplní ikis po uveřejnění doplní ikis po uveřejnění Datum odeslání žádosti k uveřejnění: Datum rozhodné pro stanovení lhůt: Datum uveřejnění v IS VZ: Předpokládané datum uveřejnění v Doplňku Úředního věstníku EU (TED): 2. Údaje o zadavateli: Zadavatel ve smyslu Zákona: Právní forma: Název zadavatele: ÚSC - 2 odstavec (2) písmeno c) Zákona 804 kraj doplní ikis po uveřejnění doplní ikis po uveřejnění Hlavní město Praha Magistrát hlavního města Prahy Odbor sociální péče a zdravotnictví Sídlo zadavatele: Mariánské nám. 2, Praha 1 Pracoviště: Charvátova 145/9, Praha 1 IČ: DIČ: Osoba oprávněná jednat: Kontaktní osoba: Ing. Martina Malinová, pověřená řízením odboru Ing. Zuzana Kubásková, telefon: fax: Zastoupení zadavatele v zadávacím řízení: Zadavatel uzavřel mandátní smlouvu na zastoupení zadavatele v zadávacím řízení podle ustanovení 151 Zákona s dále uvedenou právnickou osobou jako zástupcem zadavatele v zadávacím řízení podle ustanovení 151 odstavec (1) a (2) Zákona (pro účely této veřejné zakázky dále jen zastupující zadavatel ) Název: Sídlo: ikis s.r.o. IČ: Kaštanová 496/123a, Brno DIČ: CZ Kontaktní adresa pracoviště Brno: Kaštanová 496/123a, Brno Kontaktní osoby pracoviště Brno: pracoviště Brno: Ing. Jiří Kudělka, Milena Černá, Iva Momirovová telefon pracoviště Brno: ; fax pracoviště Brno: Kontaktní adresa pracoviště Praha: Slovinská 751/9, Praha - Vršovice Kontaktní osoby pracoviště Praha: pracoviště Praha: Ing. Jiří Kudělka,Ing. Luděk Kaňák, Klára Kodrasová telefon, fax pracoviště Praha: , Údaje o uchazeči: Uchazeč je povinen uvést v nabídce v souladu s ustanovením 68 odst. 2 Zákona v návaznosti na ustanovení 17 písm. d) Zákona své identifikační údaje takto: Právnické osoby: Obchodní firma nebo název Sídlo Právní forma Identifikační číslo a daňové identifikační číslo (pokud jí bylo přiděleno) Jména, příjmení a funkce členů statutárního orgánu Jiné fyzické osoby oprávněné jednat jménem právnické osoby (vč. doložení originálu nebo úředně ověřené kopie dokladu o takovém oprávnění např. plná moc) Kontaktní spojení telefon, fax, Technické podmínky otevřené řízení nadlimitní zakázky na služby strana 2

3 Fyzické osoby: Jméno, příjmení, případně obchodní firma Rodné číslo nebo datum narození Bydliště, případně místo podnikání, je-li odlišné od bydliště Identifikační číslo a daňové identifikační číslo (pokud jí bylo přiděleno) Kontaktní spojení telefon, fax, Společná nabídka několika dodavatelů: Bude-li předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem podají společnou nabídku, je v souladu s ustanovením 51 odstavec (5) Zákona; každý z dodavatelů povinen prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů podle 50 odstavec (1) písmeno a) Zákona a profesního kvalifikačního předpokladu podle 54 písmeno a) Zákona v plném rozsahu. Splnění kvalifikace podle 50 odstavce 1 písmena b) až d) Zákona musí prokázat všichni dodavatelé společně. V případě, že má být předmět veřejné zakázky plněn společně několika dodavateli, jsou v souladu s ustanovením 51 odstavec (6) Zákona zadavateli povinni předložit současně s doklady prokazujícími splnění kvalifikačních předpokladů smlouvu, ve které je obsažen závazek, že všichni tito dodavatelé budou vůči veřejnému zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky. Požadavek na závazek, aby dodavatelé byli zavázáni společně a nerozdílně, platí, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak. Ve společné nabídce několika dodavatelů bude dále uvedeno pro všechny dodavatele, kteří podávají společnou nabídku: V případě právnické osoby Pozice dodavatele ve smlouvě o společné nabídce Obchodní firma nebo název Sídlo Právní forma Identifikační číslo a daňové identifikační číslo (pokud jí bylo přiděleno) Jména, příjmení a funkce členů statutárního orgánu Údaje o zápisu do obchodního rejstříku pokud je v něm uchazeč zapsán nebo o zápisu do jiné evidence pokud je uchazeč zapsán v ní Jiné fyzické osoby oprávněné jednat jménem právnické osoby (vč. originálu či úředně ověřené kopie dokladu o takovém oprávnění např. plná moc) Kontaktní spojení telefon, fax, V případě fyzické osoby Pozice dodavatele ve smlouvě o společné nabídce Jméno, příjmení, případně obchodní firma Rodné číslo nebo datum narození Bydliště, případně místo podnikání, je-li odlišné od bydliště Identifikační číslo a daňové identifikační číslo (pokud jí bylo přiděleno) Údaje o živnostenském oprávnění, na jehož základě bude předmětná veřejná zakázka realizována včetně orgánu, který vydal příslušný živnostenský list Kontaktní spojení telefon, fax, V případě prokazování splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prostřednictvím subdodavatele musí uchazeč splnit požadavky stanovené v 51 odstavec (4) Zákona. 4. Údaje o zadávací dokumentaci: V souladu s ustanovením 44 odstavec 9) Zákona obsahuje-li tato zadávací dokumentace, zejména technické podmínky, požadavky nebo odkazy na obchodní názvy a specifická označení zboží, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu (není-li popis předmětu veřejné zakázky provedený postupem podle 45 a 46 Zákona dostatečně přesný a srozumitelný) zadavatel v takovém případě umožní pro plnění veřejné zakázky použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení Součásti zadávací dokumentace: Zadávací dokumentace tvoří tyto části: Technické podmínky Kvalifikační dokumentace Obchodní podmínky v podobě konceptu smlouvy Tabulka Krycí list nabídky Technické podmínky otevřené řízení nadlimitní zakázky na služby strana 3

4 4.2. Údaje pro vyžádání zadávací dokumentace Zadávací dokumentace je po celou dobu trvání lhůty pro podání nabídek přístupna v elektronické podobě na a na úřední desce Magistrátu hl. m. Prahy: Zadávací dokumentaci dále poskytuje zadavatel v listinné podobě prostřednictvím zastupujícího zadavatele na žádost dodavatele bezodkladně. Písemnou žádost je možné doručit em nebo faxem. Zadávací dokumentaci poskytuje zástupce zadavatele osobně po předchozí telefonické dohodě (telefon , nebo ) na pražské adrese zástupce zadavatele ikis,s.r.o., Slovinská 751/9, Praha - Vršovice - v pracovní dny (pondělí čtvrtek) od 9 00 hod. do hod. Vzhledem k tomu, že zadávací dokumentaci poskytuje zadavatel prostřednictvím zastupujícího zadavatele po celou dobu lhůty pro podání nabídek, upozorňujeme dodavatele, že příprava kompletní zadávací dokumentace pro předání dodavateli vyžaduje podle jejího objemu alespoň 24 hodin od objednání na zajištění reprografických prací. Dodavatel proto uváží termín jejího objednání a způsob převzetí tak, aby měl dostatek času na vypracování nabídky. Za vydání zadávací dokumentace odpovídá Ing. Jiří Kudělka, ing. Luděk Kaňák a jimi pověřená osoba asistentka Klára Kodrasová, nebo Milena Černá Náklady na zadávací dokumentaci Zadavatel nepožaduje náklady souvisejících s poskytnutím zadávací dokumentace Dodatečné informace k zadávacím podmínkám Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat písemně dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Písemná žádost o poskytnutí dodatečných informací k zadávacím podmínkám se podává výhradně na brněnskou adresu zastupujícího zadavatele v českém jazyce. Zadavatel odešle prostřednictvím osoby zastupujícího zadavatele dodatečné informace k zadávacím podmínkám písemně ( em, faxem, osobním doručení, poštou) v souladu s ustanovením 49 odst. 2 zákona nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne doručení písemné žádosti. Vzhledem k této zákonem stanovené lhůtě zadavatel upozorňuje dodavatele, že žádost o dodatečné informace by měla být doručena nejpozději 5 pracovních dnů před lhůtou pro podání nabídek, aby bylo možné dodatečné informace v zákonem stanovené lhůtě poskytnout ještě ve lhůtě před podáním nabídek, kdy poskytnuté dodatečné informace mají pro dodavatele smysl. Dodatečné informace vč. přesného znění požadavku odešle zastupující zadavatel v souladu s ustanovením 49 odst. 3 zákona současně všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta. Zadavatel může poskytnout dodavatelům dodatečné informace k zadávacím podmínkám i bez předchozí žádosti dodavatele. Dodatečné informace k zadávacím podmínkám budou uveřejněny v plném rozsahu na webových stránkách Operačního programu Praha - Adaptabilita (OPPA) Dodatečné informace k zadávacím podmínkám vyřizuje Ing. Jiří Kudělka a jím pověřená osoba asistentka Milena Černá nebo Iva Momirovová. 5. Prohlídka místa plnění: V souladu s ustanovením 49 odstavec (4) Zákona zadavatel vzhledem k charakteru předmětu této veřejné zakázky nepovažuje pro plnění veřejné zakázky či zpracování nabídek prohlídku místa plnění za nezbytnou. 6. Údaje pro podání nabídky: Podle ustanovení 68 Zákona je předpokladem zadání veřejné zakázky dodavateli podání nabídky. V nabídce musí být uvedeny identifikační údaje uchazeče. Nabídka musí obsahovat návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. Součástí nabídky jsou rovněž další dokumenty požadované Zákonem či zadavatelem v této textové části zadávací dokumentace. Součástí nabídky jsou rovněž doklady a informace prokazující splnění kvalifikace, nestanovil-li zadavatel v této textové části zadávací dokumentace jinak. Další požadavky pro podání nabídky se řídí ustanovením 69 Zákona. Podle ustanovení 69 odstavec (5) Zákona se nabídky podávají písemně. Uchazeč podává nabídku ve lhůtě pro podání nabídek. Nabídka v listinné podobě musí být podána v řádně uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky, na které musí být uvedena adresa, na níž je možné zaslat oznámení podle ustanovení 71 odstavec (6) Zákona. Obálka s nabídnou bude označena nápisem NEOTVÍRAT. Nabídky se podávají ve lhůtě a v místě uvedeném v OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE Závaznost nabídky Podle ustanovení 43 Zákona je uchazeč vázán svou nabídkou po celou dobu zadávací lhůty. Zadavatel stanovil konec zadávací lhůty v souladu s ustanovením 43 Zákona na 6 měsíců po ukončení lhůty pro podání nabídek. Technické podmínky otevřené řízení nadlimitní zakázky na služby strana 4

5 6.2. Lhůta pro podání nabídky Lhůta pro podání nabídky počíná běžet dnem následujícím po dni zahájení zadávacího řízení a končí dnem uvedeným v OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE ( v ). Všechny nabídky musí být doručeny zadavateli do skončení lhůty pro podání nabídky Adresa pro podání nabídky Nabídky se podávají výhradně na pražské adrese zástupce zadavatele - ikis, s.r.o., Slovinská 751/9, Praha - Vršovice - v pracovní dny od 9 00 hod. do hod. V poslední den lhůty se nabídky podávají do hodiny skončení lhůty pro podání nabídek uvedené v OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE ( v ). Nabídky bude přebírat Ing. Jiří Kudělka nebo jím pověřená osoba Ing. Luděk Kaňák nebo asistentka Klára Kodrasová. V souladu s ustanovením 148 odstavec (2) Zákona lze nabídky doručit osobně, prostřednictvím osoby, která provádí přepravu zásilek (kurýrní služba), prostřednictvím držitele poštovní licence podle zvláštního právního předpisu, elektronickými prostředky nebo jiným způsobem. Podle ustanovení 148 odstavec (1) Zákona nesmí být při komunikaci mezi zadavatelem a dodavateli narušena důvěrnost nabídek a žádostí o účast a úplnost údajů v nich obsažených. Zadavateli nesmí být umožněn přístup k obsahu nabídek a žádostí o účast před uplynutím lhůty stanovené pro jejich podání Potvrzení o převzetí nabídky V souladu s ustanovením 69 odstavec (6) Zákona zástupce zadavatele bude evidovat podané nabídky s uvedením pořadového čísla, data a času jejich doručení. Pro účely stanovení pořadových čísel podaných nabídek zástupce zadavatele bude přiřazovat podaným nabídkám evidenční čísla v samostatných číselných řadách pro nabídky podané v listinné podobě a nabídky podané elektronickými prostředky. Pořadová čísla všech podaných nabídek stanoví zástupce zadavatele tak, že číselná řada nabídek podaných elektronickými prostředky se předřadí číselné řadě nabídek podaných v listinné podobě. Každý uchazeč, který ve stanovené lhůtě pro podání nabídek předloží nabídku osobně, obdrží potvrzení o převzetí nabídky. Potvrzení bude obsahovat údaje o zadavateli, zastupujícím zadavateli a uchazeči, pořadové číslo nabídky a údaje o datu a času doručení nabídky. Doručené nabídky zaznamená zadavatel do seznamu nabídek podle pořadového čísla nabídky, data a hodiny doručení. 7. Charakteristika veřejné zakázky: 7.1. Název veřejné zakázky Realizátor projektu Zpět do práce 7.2. Místo plnění veřejné zakázky Česká republika, Praha, kód obce NUTS CZ Doba plnění veřejné zakázky Zahájení plnění veřejné zakázky je zadavatelem předpokládáno Zadavatel předpokládá ukončení plnění veřejné zakázky do Klasifikace veřejné zakázky Služby CPV m.j. rozsah Vzdělávání a školení soubor 1 Analytické služby soubor 1 Reklamní a marketingové služby soubor 1 Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je uvedena v OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE a činí ,- Kč bez DPH (slovy:dvacetdvamilionůtřistatisíckorun korun českých) Popis předmětu veřejné zakázky Předmětem veřejné zakázky je komplexní zajištění realizace projektu s názvem Zpět do práce. Projekt je financován z Operačního programu Praha - Adaptabilita a na jeho spolufinancování se podílí Evropský sociální fond. Základním cílem projektu je obnova a rozvoj klíčových kompetencí, znalostí, dovedností a schopností, které umožní znevýhodněným osobám sociální a pracovní integraci, nalezení nového pracovního uplatnění a udržení se na volném trhu práce. Cílovou skupinou projektu jsou osoby bez přístřeší - zjevné bezdomovectví, potencionální bezdomovci, kdy společnými charakteristikami této skupiny jsou zejména: dlouhodobá nezaměstnanost; Technické podmínky otevřené řízení nadlimitní zakázky na služby strana 5

6 záznam v rejstříku trestů; nízká kvalifikace a snížené příležitosti na trhu práce; neschopnost získat trvalejší zaměstnání; nepříznivá sociální situace; osoby ohrožené vyloučením, vyloučené nebo znevýhodněné na trhu práce. Nezbytné vstupní podmínky ze strany uživatelů projektu jsou: Trvalé bydliště na území hl. m. Prahy nebo čestné prohlášení uživatele, že se více než 6 měsíců v kalendářním roce zdržuje na území hl. m. Prahy; Dosažení zletilosti; Disponování dokladem totožnosti nebo jiným dokladem prokazující totožnost uživatele. Práceschopnost (pracovní potenciál); Uzavření dohody o vzájemných právech a povinnostech uživatele a poskytovatele. Projekt si klade za cíl zlepšit postavení cílové skupiny na trhu práce a vytvořit pro ně podmínky pro návrat a udržení se na trhu práce. Předmět této veřejné zakázky je rozdělen do následujících základních částí aktivit zaměřených přímo na uživatele projektu: aktivní vyhledávání cílové skupiny a mapování jejích potřeb; vedení a provoz nízkoprahového zařízení (Job klubu); trénink klíčových kompetencí; trénink pracovních dovedností; podporované zaměstnávání; krátkodobé/jednorázové pracovní příležitosti rekvalifikace V rámci projektu bude podpořena spolupráce mezi organizacemi, které poskytují služby pro cílovou skupinu na území hl. m. Prahy tak, aby byly uživatelům nabízeny co možná nejkomplexnější služby Podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky Předmět veřejné zakázky je rozdělen do následujících částí: Vstup uživatele do projektu a aktivní vyhledávání cílové skupiny Vybraný uchazeč zajistí 4 terénní pracovníky na plný úvazek. Náplní práce terénního pracovníka bude zajistit realizaci vstupu uživatele do projektu a aktivní vyhledávání cílové skupiny. Zejména to budou tyto činnosti: lokalizace cílové skupiny, aktivní oslovování a vyhledávání cílové skupiny, informování příslušníků cílové skupiny o aktuálních možnostech zařazení se do pracovního procesu, dle individuálních možností a schopností každého uživatele, motivace cílové skupiny k zapojení do projektu, informování a nabízení služeb projektu cílové skupině, mapování potřeb cílové skupiny, mimo jiné také s využitím motivačních a psychodiagnostických metod; Uchazeč zajistí propagaci projektu na Úřadech práce, Správě sociálního zabezpečení, sociálních odborech všech jednotlivých městských částí Prahy. Uchazeč naváže s uvedenými organizacemi spolupráci formou 10 seminářů (6 hodin, 1 výukový den) zaměřených na posouzení schopnosti uchazeče a na jeho motivaci k zaměstnání. Vybraný uchazeč bude osoby, které kontaktuje při vyhledávání cílové skupiny, motivovat k aktivní spolupráci v rámci projektu. Uchazeč zajistí uzavření smluv o účasti v projektu s uživatelem. Počet osob, s kterými bude uzavřena smlouva o účasti na projektu, je min. 500; Vybraný uchazeč zajistí sestavení minimálně 500 individuálních plánů uživatelů. Individuální plán bude obsahovat plán rozvoje pracovního potenciálu uživatele či již konkrétní kroky vedoucí k hledání a udržení si zaměstnání; Vybraný uchazeč zajistí psychodiagnostická vyšetření prováděné psychologem. Psycholog bude provádět svoji činnost v rámci této aktivity ve výši 50 % úvazku za měsíc. Psychodiagnostika bude nabízena uživatelům, u nichž bude identifikována velká motivace o zařazení do pracovního procesu na základě doporučení terénního Technické podmínky otevřené řízení nadlimitní zakázky na služby strana 6

7 pracovníka. Psychodiagnostika bude zaměřena na posouzení základních pracovních možností, schopností, dovedností, zkušeností a pracovních návyků a na hlubší specifikaci potřeb ve vztahu k hledání a udržení si zaměstnání; Vybraný uchazeč zajistí činnost metodika výzkumu ve výši úvazku 150 hodin. Metodik výzkumu se bude podílet na mapování potřeb cílové skupiny, pod jeho vedením budou shromažďována data z psychodiagnostiky relevantní pro analýzu potřeb cílové skupiny a bude úzce spolupracovat s terénními pracovníky; Metodik výzkumu připraví dotazníky pro terénní pracovníky, vč. potřebného proškolení terénních pracovníků pro práci s nimi, na základě kterých budou terénní pracovníci získávat data o cílové skupině. Metodik výzkumu bude provádět kvalitativní hloubkové rozhovory a skupinové rozhovory, na základě kterých bude shromažďovat data pro analýzu potřeb cílové skupiny, zejména objektivní i subjektivní příčiny nežádoucí sociálně pracovní situace osob z cílové skupiny bránící vstupu na běžný trh práce a faktory, které by mohly vést k jejich opětovné exkluzi z pracovního procesu či k jejich znevýhodnění na trhu práce; na základě této analýzy vytvoří metodik výzkumu plán znovuzačlenění cílové skupiny na běžný trh práce, plán bude vycházet ze závěrů analýzy a v souladu s individuálními plány a výsledky práce s uživateli bude obsahovat návrh postupu a pravidel znovuzačleňování uživatelů na běžný trh práce; V případě potřeby uchazeč zajistí min. 150 x vstupní lékařskou prohlídku osob cílové skupiny. Uchazeč zajistí min. 150 x vystavený hygienický průkaz osobám cílové skupiny. Uchazeč zajistí min. 150 x výpis z rejstříku trestů osob cílové skupiny; Vybraný uchazeč provede zmapování potřeb cílové skupiny a zpracuje prostřednictvím metodika výzkumu závěrečnou zprávu z výzkumu mapování potřeb cílové skupiny obsahující výstupy z analýzy potřeb cílové skupiny; Vybraný uchazeč sestaví databázi uchazečů Job klub vedení nízkoprahového zařízení Vybraný uchazeč zajistí provoz Job klubu. Uchazeč zajistí Job klub jako dobře přístupné prostory pro max. 10 uživatelů najednou, kde budou mít uživatelé k dispozici PC, denní tisk, odbornou literaturu, internet, v případě seminářů občerstvení. Uchazeč zajistí, aby měl Job klub pravidelnou provozní dobu, min. 5 hodin denně od pondělí do pátku, prostory Job klubu budou touto provozní dobou viditelně označeny. Dále uchazeč zajistí v případě potřeby konzultace odborného poradce v oblasti pracovněprávních vztahů. V rámci individuálních plánů budou stanoveny přesné harmonogramy návštěv Job klubu, a to s konkrétním cílem návštěvy. V případě nově příchozích uživatelů bude Job klub k dispozici v rámci provozní doby. Uchazeč zajistí, aby veškeré informace o provozu Job klubu byly na informačních materiálech pro cílovou skupinu a na webových stránkách; Činnosti Job klubu: docházka uživatelů, komunikace s pracovním asistentem, individuální konzultace, vyhledání zaměstnání, efektivní využívání technického zázemí apod. Tyto aktivity budou monitorovány a budou jedním z výstupů projektu. Dále budou sledovány individuální potřeby uživatelů, rizikové faktory vedoucí k recidivě. Hlavním výstupem této aktivity bude úspěšnost uživatelů pokračovat v modulech a zapojování se do dalších procedur projektu. Uchazeč zajistí 2 pracovní asistenty na plný pracovní úvazek. Popis pracovních činností asistenta: navazuje kontakt s potencionálními uživateli projektu, kteří navštívili Job klub zajišťuje vstup uživatele do projektu přímá kontaktní práce s uživateli projektu prezentace projektu směrem k cílové skupině konzultace s uživateli projektu, komunikace, motivace vyhodnocování účasti v Job klubu spolupráce s ostatními pracovními asistenty na sestavení individuálního plánu uživatele jedenkrát za čtvrtletí poskytovat výstupy své činnosti a monitoring rozsahu aktivit zaměřených na cílovou skupinu v rámci své činnosti zpracování měsíčního výkazu práce účast na poradách projektového týmu odpovědnost za distribuci jemu svěřených propagačních materiálů projektu práce s databází projektu a odpovědnost za správnost údajů o uživatelích projektu. Uchazeč zajistí služby odborného poradce v oblasti pracovně-právní ve výši 10 % úvazku. Poradce bude poskytovat konzultace a poradenství v oblasti pracovněprávních Technické podmínky otevřené řízení nadlimitní zakázky na služby strana 7

8 vztahů a pracovního práva. Dále bude poskytovat právní poradenství pro cílovou skupinu; Počet podpořených osob, tj. uživatelů využívajících služby Job klubu bude min. 500; Počet úspěšně podpořených osob, tj. osob, které využijí Job klub min. pětkrát nebo se z důvodu využití služeb Job klubu zapojí do některého z dalších modulů projektu je min. 350 (70 % z celkového počtu všech podpořených osob v rámci Job klubu); Uchazeč bude průběžně evidovat využívání služeb Job klubu, přehled bude obsahovat minimálně údaje o docházce uživatelů Job klubu, o komunikaci s pracovním asistentem, o individuálních konzultacích, o využití technického zázemí Job klubu Trénink klíčových kompetencí Vybraný uchazeč zajistí vzdělávání klíčových kompetencí v rámci akreditovaného vzdělávacího programu, který bude zahrnovat 4 moduly o celkovém počtu trvání 13 školících dní, doba trvání jednoho školícího dne je 8 hodin. Vybraný uchazeč v rámci tréninku klíčových dovedností podpoří 60 osob, přičemž počet úspěšně podpořených osob bude minimálně 45 (75 % z celkového počtu podpořených osob v rámci aktivity). Pro úspěšné absolvování vzdělávacího programu musí uživatel splnit min. 80 % docházky; V rámci této aktivity bude realizátor projektu povinen zabezpečit občerstvení, které bude plnit funkci motivačního prvku. V tréninku klíčových kompetencí budou realizovány tyto vzdělávací moduly: Sociální dovednosti časová dotace modulu 3 dny, počet opakování 4x (96 hodin), předpokládaný počet účastníků 60 osob Sladění očekávání uživatele s realitou na trhu práce Význam zaměstnání, motivace Efektivní hledání pracovních nabídek, pracovní náplň konkrétních profesí Řešení problému s dlouhodobější perspektivou Předcházení pocitům frustrace a zklamání z neúspěšného zařazení do společnosti Posílení sociálních vazeb Rozvoj komunikačních dovedností a sebeprezentace Sebepoznání, sebehodnocení Společenské normy chování Zvládání konfliktů, sebeovládání Pracovně - právní minimum - časová dotace modulu 3 dny, počet opakování 4x (96 hodin), předpokládaný počet účastníků 60 osob Občanské minimum Pracovně-právní minimum Základní principy soukromého práva Úvod do trestního práva Zákon o pomoci v hmotné nouzi (dávky v hmotné nouzi), zákon o životním a existenčním minimu Dávky státní sociální podpory Pojistné na zdravotní a sociální pojištění Základy rodinného práva Problematika půjček, dluhů a exekucí Komunikace se zaměstnavatelem - časová dotace modulu 3 dny, počet opakování 4x (96 hodin), předpokládaný počet účastníků 60 osob Hledání nového zaměstnání Kontaktování zaměstnavatele Příprava na pohovor Nástup do zaměstnání Jak postupovat při ztrátě zaměstnání Základy PC - časová dotace modulu 4 dny, počet opakování 4x (128 hodin), předpokládaný počet účastníků 60 osob Základy informačních technologií Technické podmínky otevřené řízení nadlimitní zakázky na služby strana 8

9 Používání PC a správa souborů Textový editor Tabulkový kalkulátor Databáze Služby informační sítě Grafické možnosti PC, způsoby a možnosti elektronické prezentace Do projektu budou zapojeni 3 lektoři v celkovém úvazku 416 hodin. Uchazeč zajistí 2 pracovní asistenty na plný pracovní úvazek. Popis pracovních činností asistenta : přímá kontaktní práce s uživateli projektu prezentace projektu směrem k cílové skupině konzultace s uživateli projektu v klíčových oblastech, komunikace, motivace a ostatní sociální dovednosti organizace vzdělávacích seminářů v rámci aktivity dle aktuálních potřeb uživatelů vyhodnocování účasti uživatelů na aktivitě spolupráce s ostatními pracovními asistenty na sestavení individuálního plánu uživatele jedenkrát za čtvrtletí poskytovat výstupy své činnosti a monitoring rozsahu aktivit zaměřených na cílovou skupinu v rámci své činnosti zpracování měsíčního výkazu práce účast na poradách projektového týmu odpovědnost za distribuci jemu svěřených propagačních materiálů projektu práce s databází projektu a odpovědnost za správnost údajů o uživatelích projektu Trénink pracovních dovedností Vybraný uchazeč zajistí trénink pracovních dovedností, který bude sloužit k nácviku kompetencí a dovedností nutných pro udržení pracovní příležitosti, rozvoj pracovních dovedností a rytmu. Trénink bude obsahovat zejména praktické ukázky, diskuze, modelové situace, seznámení se s postojem potencionálního zaměstnavatele. Uchazeč zajistí pro uživatele tento modul na max. 3 měsíce, maximální počet uživatelů tréninku je 15 osob najednou. Uchazeč zajistí programy tréninku pracovních dovedností : Přijímání pravidel, posilování sociálních norem a vazeb Odbourávání stresového faktoru Posilování sebedůvěry Exkurze do vybraných pracovišť Vybraný uchazeč zajistí pro uživatele motivační odměnu v podobě stravenek, na kterou má uživatel nárok v případě zvládnutí včasného příchodu do tréninku, za dodržení doby strávené v tréninku, stanovené individuálním plánem a splnění stanovených úkolů v rámci tréninku (efektivní vyhledávání pracovních míst, komunikace s úřadem, tvorba životopisu, absolvování exkurzí atp.). Vybraný uchazeč zajistí podpoření 120 uživatelů, kteří se do programu tréninku pracovních dovedností zapojí. Uchazeč zajistí minimální počet 90 úspěšně podpořených osob z řad uživatelů projektu, tj. osob, kteří úspěšně absolvují trénink pracovních dovedností, tzn. zúčastní se všech čtyřech programů tréninku s docházkou min. 80 % (75 % z celkového počtu podpořených osob v rámci tréninku). Uchazeč zajistí 2 pracovní asistenty na plný pracovní úvazek. Popis pracovních činností asistenta: přímá kontaktní práce s uživateli projektu simulace role zaměstnavatele průběžné vyhodnocování účasti uživatelů prezentace projektu směrem k cílové skupině konzultace s uživateli projektu, komunikace, motivace spolupráce s ostatními pracovními asistenty na sestavení individuálního plánu uživatele jedenkrát za čtvrtletí poskytovat výstupy své činnosti a monitoring rozsahu aktivit zaměřených na cílovou skupinu v rámci své činnosti zpracování měsíčního výkazu práce porady projektového týmu odpovědnost za distribuci jemu svěřených propagačních materiálů projektu Technické podmínky otevřené řízení nadlimitní zakázky na služby strana 9

10 práce s databází projektu a odpovědnost za správnost údajů o uživatelích projektu Podporované zaměstnávání Uchazeč poskytne podporu uživatelům projektu k návratu na otevřený trh práce. Tuto podporu poskytne formou komunikace se zaměstnavatelem, vyjednávání podmínek nástupu, pomoci s uzavřením pracovní smlouvy, průběžné pomoci pracovního asistenta směrem k uživateli a v příspěvku na minimální mzdu zaměstnance v podporovaném zaměstnávání ve výši max. 40 % minimální mzdy po dobu maximálně 6 měsíců. Uchazeč vytvoří databázi zaměstnavatelů, kteří uzavřou dohodu o spolupráci v rámci projektu. Databázi povede pracovní koordinátor a ta bude provázána s databází uživatelů. Uchazeč zajistí, aby bylo uzavřeno minimálně 150 pracovních smluv. Uchazeč zajistí, aby bylo v rámci této aktivity podpořeno minimálně 150 uživatelů projektu, kteří uzavřou pracovní smlouvu s některým z nasmlouvaných zaměstnavatelů. Uchazeč zajistí, aby bylo v rámci této aktivity úspěšně podpořeno minimálně 112 uživatelů projektu, kteří uzavřou pracovní smlouvu s některým zaměstnavatelem na otevřeném trhu práce a zůstanou na dané pracovní pozici minimálně po dobu 3 měsíců Organizační zajištění řízení Vybraný uchazeč bude působit jako manažer projektu v roli administrativních kapacit, konzultantských a expertních služeb, a to v souladu se smlouvou uzavřenou se zadavatelem. V rámci této aktivity bude vybraný uchazeč odpovědný za přípravu veškerých potřebných dokumentů, za sledování termínů, úkolů, finančních toků atd. Vybraný uchazeč se bude v rámci této aktivity zabývat zejména následující činnostmi: Finanční řízení Mezi tyto poskytované služby bude patřit zejména: evidence účetních dokladů, zpracování fakturace za dodané plnění zakázky včetně požadovaných příloh faktur, zajištění finančního a ekonomického řízení projektu Zpracování podkladů pro monitorovací zprávy Vybraný uchazeč je povinen poskytovat poklady pro vypracování monitorovacích zpráv koordinátorovi projektu, ten posléze vypracuje příslušnou monitorovací zprávu Projektové řízení a koordinace projektových aktivit V rámci této aktivity vybraný uchazeč zajistí : zajištění chodu projektu, jeho obsahové i finanční plnění, dodržování časového harmonogramu projektu, monitoring plnění monitorovacích ukazatelů Kompletní organizační a technické zajištění průběhu zadávacích řízení, tj. zajištění komplexní zadavatelské činnosti V případě potřeby vybraný uchazeč kompletně organizačně a technicky zajistí zadávací řízení na jednotlivé subdodavatele Zajištění propagace a publicity projektu dle pravidel OPPA Vybraný uchazeč zajistí publicitu projektu, tj. zajistí dobrou informovanost cílové skupiny i široké veřejnosti o realizaci projektu, propagaci projektu a zaměstnávání cílové skupiny směrem k potencionálním zaměstnavatelům. Uchazeč zajistí propagaci a publicitu způsobem : Informační letáky - Informační letáky budou obsahovat stručné informace o projektu, výhodách zapojení se do něj a popis výhod, které přináší jednotlivé typy podpory poskytované v rámci projektu. Bude vytvořeno celkem 1000 ks těchto letáků určených pro osoby z cílové skupiny. Současně bude vytvořeno také 1000 ks informačních letáků pro zaměstnavatele, které budou informovat zaměstnavatele o problematice zaměstnávání osob bez přístřeší a řešeních, které projekt v této otázce přináší pro zaměstnavatele (např.: podporované zaměstnávání, příspěvek na mzdu apod.). Propagační předměty projektu - budou vytvořeny propagační předměty: Propisovací tužka 1500 kusů Technické podmínky otevřené řízení nadlimitní zakázky na služby strana 10

11 Psací bloček 1500 kusů Magnetka 1500 kusů Propagační předměty budou opatřeny povinnými náležitostmi dle pravidel OPPA. Webové stránky projektu Uchazeč bude zajišťovat podklady pro webové stránky odboru SOC MHMP na kterých budou zveřejňovány aktuální informace o projektu. Tiskové konference - uchazeč zajistí 2 tiskové konference pro novináře z médií zabývající se sociální tematikou. Tiskové konference budou realizovány v prostorách MHMP, kde uchazeč zajistí účast minimálně 30 účastníků. Vstupní konference bude zaměřena na informování o zahájení realizace projektu, o jeho cílech, typech podpory a ukázkách z praxe, kde jednotlivé podpory bez návaznosti fungují. Závěrečná konference bude zaměřena na informování o výstupech projektu, efektivitě navazujícího programu podpor a vzniku sítě poskytovatelů soc. služeb pro osoby bez přístřeší v návaznosti na jejich začlenění na trh práce. Publikace o projektu - Na závěr vytvoří uchazeč publikaci o projektu, která bude obsahovat výstupy projektu, analýzu potřeb cílové skupiny, evaluaci projektu a efektivity jednotlivých nástrojů použitých při začleňování osob bez přístřeší na trh práce a informace o síti poskytovatelů navazujících služeb pro osoby bez přístřeší v oblasti jejich integrace na trh práce. Publikace bude vytvořena v rozsahu min. 120 str. a v nákladu 100 ks. Mediální výstupy - zajištění alespoň pěti PR článků v rozsahu 1 normostrany v tisku Krátkodobé/jednorázové pracovní příležitosti Vybraný uchazeč zajistí prostřednictvím pracovního koordinátora krátkodobých pracovních příležitostí vyhledání, vyjednávání a shromažďování nabídek krátkodobých/jednorázových pracovních příležitostí a zprostředkování kontaktu mezi zaměstnavateli a jejich potencionálními pracovníky uživateli projektu. Uchazeč zajistí, aby bylo v rámci této aktivity podpořeno minimálně 300 uživatelů projektu, kteří alespoň jednou využijí nabídky krátkodobé pracovní příležitosti, tzn. že v rámci této aktivity zajistí uchazeč uzavření 300 pracovních smluv nebo dohod (dohody o provedení práce, dohody o pracovní činnosti). Uchazeč zajistí, aby bylo v rámci této aktivity úspěšně podpořeno minimálně 225 uživatelů projektu (75 % z celkového počtu podpořených osob v rámci aktivity), kteří uzavřou pracovní smlouvu, dohodu o pracovní činnosti nebo dohodu o provedení práce s některým zaměstnavatelem na otevřeném trhu práce v rámci této aktivity a dohodnutou práci vykonají dle pokynů zaměstnavatele, tzn. odvedou předem daný pracovní úkol řádně a včas Rekvalifikace Vybraný uchazeč zajistí rekvalifikaci osob z cílové skupiny tak, aby jejich kvalifikace odpovídala aktuální poptávce na trhu práce. Rekvalifikace je jednou z možností vyústění předchozí pracovní psychodiagnostiky a individuálního plánu klienta, v rámci kterých jsou u klienta vydefinovány jeho předpoklady a směr jeho efektivního formování pro trh práce. Rekvalifikační kurzy budou tyto poznatky přirozeně reflektovat. Při určování obsahu a rozsahu rekvalifikace bude projekt vycházet z dosavadní kvalifikace, zdravotního stavu, schopností a zkušeností klienta, který má být rekvalifikován formou získání nových teoretických znalostí a praktických dovedností v rámci profesního vzdělávání. Oblasti nabízených rekvalifikací budou do značné míry odrážet vzdělanostní strukturu a dosavadní pracovní zkušenosti uživatele. Uchazeč vybere rekvalifikační kurzy v návaznosti na individuální plán každého uživatele projektu a s ohledem na aktuální poptávku po pracovní síle na otevřeném trhu práce. Uchazeč bude nabízet rekvalifikační kurzy především z oblasti dělnických a řemeslných oborů, a to např. mechanik, opravář, zedník, malíř, svářeč, krejčí/krejčová, šička apod. Uchazeč zajistí uzavření písemných dohod mezi rekvalifikačním zařízením a uživatelem projektu, kde bude mimo jiné specifikována pracovní činnost, na kterou bude uživatel rekvalifikován, základní kvalifikační předpoklady potřebné pro zařazení do rekvalifikace, rozsah teoretické a praktické přípravy, místo a způsob provedení rekvalifikace, doba zahájení a ukončení rekvalifikace a způsob ověření získaných znalostí a dovedností. Technické podmínky otevřené řízení nadlimitní zakázky na služby strana 11

12 Uchazeč zajistí, aby v rámci této aktivity bylo podpořeno minimálně 120 osob, kteří se budou účastnit rekvalifikačních kurzů. Uchazeč zajistí, aby v rámci této aktivity bylo úspěšně podpořeno minimálně 90 osob (75 % osob z celkového počtu podpořených osob v rámci aktivity), kteří získají osvědčení o absolvování rekvalifikačního kurzu. Uchazeč bude průběh rekvalifikačních kurzů monitorovat a jejich výsledky bude zaznamenávat v databázi klientů absolvujících rekvalifikační kurzy Spolupráce s organizacemi působícími v oblasti bezdomovectví Uchazeč se zavazuje v průběhu realizační fáze a v průběhu motivace a individuálního plánování prostřednictvím odborných asistentů, koordinátora pracovních asistentů a koordinátora projektu oslovovat poskytovatele sociálních služeb. Uchazeč se zavazuje navázat spolupráci s Úřadem práce a oslovit partnery pro vybudování základů vzájemné spolupráce, tj. subjekty, které účastníkovi poskytují např. ubytování nebo další služby spojené s rehabilitací, sociální aktivizací apod.; Budou vytvořeny min. 3 pracovní skupiny o počtu min. 4 zástupců poskytovatelů služeb. Do těchto pracovních skupin budou zařazeny organizace, které budou mít zájem o spolupráci v poskytování služeb pro osoby bez přístřeší. Jednotlivé pracovní skupiny se zaměří na specifikaci podmínek pro vzájemnou spolupráci v následujících oblastech: - posloupnost návaznosti jednotlivých služeb, - komunikační kanály mezi partnery v budoucí síti poskytovatelů, - prezentace služeb jednotlivých partnerů, - sdílení distribučních kanálů pro cílovou skupinu, - společné vystupování před odbornou i laickou veřejností, - pravidla a podmínky realizace case managementu služeb pro osoby bez přístřeší, - realizace společných projektů v budoucnosti, - legislativní ošetření vzniku sítě poskytovatelů (např. vznik zastřešující organizace apod.), - a další. Každá pracovní skupina se bude scházet min. jednou za půl roku. Celkem tedy proběhne min. 5 schůzek jedné pracovní skupiny za dobu realizace projektu (min. 15 schůzek celkem). Uchazeč zajistí, aby na každé skupinové schůzce byl přítomen také koordinátor projektu. V každé skupině bude také stanoven vedoucí pracovní skupiny, který bude kompletovat podklady vytvořené v jednotlivých skupinách pro tvorbu budoucí sítě poskytovatelů služeb. Zástupcům poskytovatelů za účast na pracovních skupinách nenáleží žádná finanční odměna. Pracovní skupiny budou realizovány v prostorách MHMP jako garanta podporujícího tvorbu sítě poskytovatelů. Výstupem této aktivity bude vytvoření sítě organizací, které budou navzájem spolupracovat při (re)integraci osob bez přístřeší na otevřený trh práce. Uchazeč se zajišťuje stanovit podmínky spolupráce mezi jednotlivými poskytovateli a definovat pravidla poskytování služeb pro osoby z cílové skupiny v oblasti jejich integrace na trh práce. Vybraný uchazeč se zavazuje zpracovat tato pravidla spolupráce v rámci sítě poskytovatelů služeb pro osoby bez přístřeší v oblasti jejich integrace na trh práce a pravidla poskytování těchto služeb v digitální podobě na CD (pravidla spolupráce) v minimálním počtu 500 ks, a v podobě tištěného textu (pravidla poskytování služeb) ve formě svázané brožury formátu A5 v minimálním počtu vyhotovení ve výši 500 ks. Digitální materiály budou sloužit zejména jednotlivým poskytovatelům jako návodný materiál k tomu, jak poskytovat své služby zaměřené na integraci osob bez přístřeší na trh práce, jak zajistit jejich návaznost nebo jak utvářet pracovní skupiny napříč jednotlivými poskytovateli při poskytování služby jednomu uživateli apod. Tištěné materiály budou sloužit především cílové skupině. Budou informovat o tom, za jakých podmínek budou služby v rámci sítě poskytovány, jaký je jejich průběh, jaké jsou standardy jejich poskytování, reklamační řád apod Jiné požadavky zadavatele pro plnění veřejné zakázky Vybraný uchazeč je při plnění povinností povinen postupovat samostatně, odborně a s vynaložením veškeré potřebné péče k dosažení optimálního výsledku plnění smlouvy. Vybraný uchazeč je povinen řídit se při plnění smlouvy příslušnými předpisy a je rovněž vázán odůvodněnými pokyny Příjemce služby (Odbor SOC MHMP), které mu budou zadávány v průběhu plnění smlouvy. Vybraný uchazeč je povinen upozornit Příjemce služby na případnou nevhodnou povahu těchto pokynů. Technické podmínky otevřené řízení nadlimitní zakázky na služby strana 12

13 Vybraný uchazeč je povinen zajistit pro předmětu veřejné zakázky odborně způsobilý pracovní tým v dostatečném rozsahu Vybraný uchazeč je povinen proškolit své výkonné pracovníky o nedotknutelnosti věcí a dat Odboru SOC MHMP a třetích osob. Vybraný uchazeč odpovídá za to, že jakékoliv věci a data Odboru SOC MHMP a třetích osob nebudou vybraným uchazečem ani jeho výkonnými pracovníky odcizeny, zničeny nebo zneužity. Vybraný uchazeč je povinen zajistit, aby jeho výkonní pracovníci byli s touto povinností seznámeni. Porušení jakékoli povinnosti dle tohoto článku se považuje za podstatné porušení smlouvy a může být důvodem pro odstoupení od smlouvy ze strany Odboru SOC MHMP Vybraný uchazeč se bezvýhradně zavazuje, že finanční prostředky poskytnuté Odborem SOC MHMP budou použity pouze a výlučně na plnění předmětu smlouvy Vybraný uchazeč bude chránit majetek a data Odboru SOC MHMP a třetích osob (ať již mu byl svěřen do užívání nebo je umístěn v místě provádění služeb) a bude plně zodpovědný za škody, které vznikly z jeho činnosti v souvislosti s plněním předmětu smlouvy. Způsobí-li Vybraný uchazeč při provádění prací škodu na majetku nebo datech Odboru SOC MHMP nebo třetích osob bude zodpovědný za nápravu takové škody na vlastní náklady. Možnost poskytnutí náhrady cestou pojistného plnění z příslušné pojistky Vybraného uchazeče tím není dotčeno. Vybraný uchazeč je odpovědný za škodu na majetku, kterou při plnění povinností ze smlouvy způsobí třetím osobám Vybraný uchazeč je povinen zajistit, aby plněním povinností dle smlouvy nepřiměřeně nenarušoval provoz a výkon činností Odboru SOC MHMP a životních podmínek třetích osob, a to zejména chybnou organizací práce. Při plnění povinností ze smlouvy bude Vybraný uchazeč provádění jednotlivých prací koordinovat s provozem a plněním úkolů Odboru SOC MHMP Vybraný uchazeč se zavazuje umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož je veřejná zakázka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu deseti let po skončení plnění předmětu veřejné zakázky, přičemž lhůta se počítá od 1.1. následujícího kalendářního roku poté, co byla realizace dokončena Vybraný uchazeč bude při plnění povinností dodržovat politiky Evropského společenství v oblasti udržitelného rozvoje Nebude přispívat ke zvyšování negativních vlivů na životní prostředí, a to v míře vyšší než běžné. Vybraný uchazeč proškolí příjemce služby o pravidlech udržitelného rozvoje a zajistí jejich dodržování. Za dodržování politik Evropského společenství v oblasti udržitelného rozvoje bude odpovídat Vybraný uchazeč bude při plnění povinností dodržovat politiky Evropského společenství v oblasti rovných příležitostí. Nebude přispívat ke vzniku předsudků vůči některé skupině obyvatel Vybraný uchazeč zajistí a připraví veškerou projektovou dokumentaci k archivaci pro zadavatele dle pokynů koordinátora a bude se řídit vnitřní směrnicí pro archivaci projektové dokumentace vytvořené koordinátorem projektu Vybraný uchazeč se zaváže odpovídat za plnění monitorovacích ukazatelů a za jejich vykazování dle pravidel OPPA Vybraný uchazeč vykazuje pravdivé a závazné údaje související s realizací projektu dle pravidel OPPA Vybraný uchazeč se zaváže spolupracovat na jednotném webovém portálu zadavatele Vybraný uchazeč se zaváže dokumentovat a přikládat v příloze jím vystavovaných faktur náklady v nákladové tabulce dle pokynů zadavatele. 8. Podmínky pro otevírání obálek s nabídkami: 8.1. Datum a místo pro otevírání obálek s nabídkami Obálky s nabídkami uchazečů budou otevírány komisí pro otevírání obálek v den a hodinu uvedené v OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE (dne ve ) v zasedací místnosti zadavatele na adrese Charvátova 145/9, Praha Osoby, které jsou oprávněny být přítomné při otevírání obálek s nabídkami Osoby zadavatele: Členové nebo jejich náhradníci komise pro otevírání obálek, případně jiné osoby které určí zadavatel. Členy a náhradníky komise pro otevírání obálek jmenuje zadavatel. Členové a náhradníci komise pro otevírání obálek, případně jiné osoby které určí zadavatel budou splňovat podmínku nepodjatosti podle ustanovení 74 odstavec (7) Zákona a budou vázáni mlčenlivostí podle ustanovení 71 odstavec (2) Zákona. Zástupce zadavatele: 1 2 osoby zástupce zadavatele, kteří budou splňovat podmínku nepodjatosti podle ustanovení 74 odstavec (7) Zákona a budou vázáni mlčenlivostí podle ustanovení 71 odstavec (2) Zákona. Osoby zastupujícího zadavatele pořizují protokol o otevírání obálek. Zástupce uchazečů: Technické podmínky otevřené řízení nadlimitní zakázky na služby strana 13

14 Otevírání obálek se v souladu s ustanovením 71 odstavec (7) Zákona mají právo účastnit uchazeči, jejichž nabídky byly zadavateli doručeny ve lhůtě pro podání nabídek. Zadavatel bude po přítomných uchazečích požadovat, aby svou účast při otevírání obálek stvrdili podpisem v listině přítomných uchazečů Postup jednání komise pro otevírání obálek při otevírání obálek V souladu s ustanovením 71 odstavec (8) Zákona komise pro otevírání obálek otevírá obálky podle pořadového čísla a kontroluje úplnost nabídky, tedy zda: a) je nabídka zpracována v českém jazyku b) je návrh smlouvy podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče a c) nabídka obsahuje všechny součásti požadované Zákonem či zadavatelem v zadávacích podmínkách. Komise pro otevírání obálek kontroluje pouze formální úplnost nabídek, neprovádí posuzování kvalifikace a neposuzuje věcnou a obsahovou správnost jednotlivých dokumentů. S ohledem na ustanovení 59 odst. 4 zákona (o možnosti vyžádání doplnění kvalifikace) a ustanovení 76 odst. 3 zákona (o možnosti vyžádání písemného vysvětlení nabídky) ponechává komise pro otevírání obálek s nabídkami na hodnotící komisi ustanovené zadavatelem, aby podrobně posoudila nabídku a v případě potřeby rozhodla o využití citovaných ustanovení zákona. Pokud nabídka obsahuje část, ve které jsou obsaženy dokumenty prokazující kvalifikaci, nabídkovou cenu a podepsaný návrh smlouvy, je považována komisí pro otevírání obálek s nabídkami za nabídku úplnou. O otevírání obálek sepisuje komise protokol o otevírání obálek. Komise provede kontrolu úplnosti každé nabídky podle ustanovení 71 odst. 8 zákona. Po provedení kontroly úplnosti každé nabídky podle 71 odstavec (8) Zákona sdělí komise pro otevírání obálek přítomným uchazečům identifikační údaje uchazeče podle 17 písmeno d) Zákona a informaci o tom, zda: a) je nabídka zpracována v českém jazyku b) je návrh smlouvy podepsána osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče c) nabídka obsahuje všechny součásti požadované Zákonem či zadavatelem v zadávacích podmínkách. a d) informaci o nabídkové ceně Jestliže komise pro otevírání obálek zjistí, že nabídka není úplná, nabídku vyřadí. Zadavatel bezodkladně vyloučí uchazeče, jehož nabídka byla komisí vyřazena, z účasti v zadávacím řízení. Vyloučení uchazeče včetně důvodů zadavatel bezodkladně písemně oznámí uchazeči. 9. Požadavky na prokázání a splnění kvalifikace: Požadavky zadavatele na prokázání a splnění kvalifikace jsou součástí Kvalifikační dokumentace. 10. Kritéria pro zadání veřejné zakázky: Zadavatel zvolil základní kriterium pro zadání veřejné zakázky podle ekonomické výhodnosti nabídky. Nabídky bude zadavatel posuzovat podle následujících dílčích kritérií, která se vztahují k nabízenému plnění veřejné zakázky a vyjadřují vztah užitné hodnoty a ceny. K jednotlivým kritériím stanovil zadavatel váhu vyjádřenou v procentech takto: 1. dílčí kritérium: Celková výše nabídkové ceny bez DPH váha kriteria 50 % 2. dílčí kritérium: Výše smluvní sankce za nesplnění monitorovacích ukazatelů váha kriteria 50 % 1. dílčí kritérium: Zadavatel bude hodnotit celkovou výši nabídkové ceny bez DPH. Jako nejvhodnější bude v tomto dílčím kritériu hodnocena nabídka uchazeče, který v nabídce uvede nejnižší nabídkovou cenu. 2. dílčí kritérium: Zadavatel bude hodnotit výši sankce uvedenou uchazečem v nabídce pro případ nesplnění monitorovacích ukazatelů, přičemž výše sankce bude uchazečem stanovena v návrhu smlouvy jako smluvní pokuta za každý takovýto případ, tj. pro každou jednotku, která bude chybět do stanoveného počtu Jako nejvhodnější bude v tomto kritériu hodnocena nabídka uchazeče, který nabídne nejvyšší smluvní pokutu pro případ nesplnění monitorovacích ukazatelů Údaje uchazečů k dílčím kritériím Uchazeči předloží ve svých nabídkách k jednotlivým dílčím kritériím následující údaje a doklady, které budou sloužit zadavateli pro posouzení nabídek podle kritéria ekonomické výhodnosti nabídky: Technické podmínky otevřené řízení nadlimitní zakázky na služby strana 14

15 K 1. dílčímu kritériu: K 2. dílčímu kritériu: Uchazečem vyplněný Krycí list nabídky, který tvoří nedílnou součást zadávací dokumentace Uchazečem vyplněný text konceptu smlouvy, který tvoří nedílnou součást zadávací dokumentace Uchazečem vyplněný text konceptu smlouvy, který tvoří nedílnou součást zadávací dokumentace Způsob hodnocení nabídek uchazečů podle dílčích kritérií Pro hodnocení nabídek bude použita bodovací stupnice v rozsahu 0 až 100. Každé jednotlivé nabídce je dle dílčího kritéria přidělena bodová hodnota, která odráží úspěšnost předmětné nabídky v rámci dílčího kritéria. Pro číselně vyjádřitelná kritéria, pro která má nejvhodnější nabídka maximální hodnotu kritéria, získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nabídky k hodnotě nejvhodnější nabídky. Pro číselně vyjádřitelná kritéria, pro která má nejvhodnější nabídka minimální hodnotu kritéria, získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvhodnější nabídky k hodnocené nabídce. Pokud bude hodnota jiného dílčího kritéria, než je cena, zjevně nepřiměřená, nabídce bude v rámci tohoto kritéria přiřazeno 0 bodů. Tento postup bude odůvodněn ve zprávě o posouzení a hodnocení nabídek. Výsledné hodnocení podle bodovací metody bude provedeno tak, že jednotlivá bodová ohodnocení nabídek dle dílčích kritérií budou vynásobena příslušnou vahou daného kritéria. Na základě součtu výsledných hodnot u jednotlivých nabídek bude stanoveno pořadí úspěšnosti jednotlivých nabídek tak, že jako nejúspěšnější bude stanovena nabídka, která dosáhla nejvyšší hodnoty. 1. kritérium: Zadavatel bude hodnotit nabídkovou cenu uchazeče bodovací metodou. Nabídková cena uchazeče bude hodnocena podle její absolutní výše v korunách českých bez DPH. Bodové hodnocení bude vypočteno podle vzorce nejnižší nabídková cena v Kč x 100 (bodů) hodnocená nabídková cena v Kč 2. kritérium: Zadavatel bude hodnotit výši sankce uvedenou uchazečem v nabídce pro případ nesplnění monitorovacích ukazatelů podle její výše v Kč bodovací metodou. Bodové hodnocení bude vypočteno podle vzorce hodnocená výše smluvní sankce v Kč x 100 (bodů) nejvyšší výše smluvní sankce v Kč 11. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny: Nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady uchazeče na kvalitní provedení celého předmětu plnění specifikovaného zadávací dokumentací, zejména veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním prováděním služeb včetně veškerých rizik a vlivů (s výjimkou uvedenou v odstavci 12. níže) během trvání smlouvy, provozní náklady, pojištění, daně a jakékoliv další výdaje spojené s realizací předmětu plnění Nabídková cena bude uvedena ve skladbě cena bez DPH, sazba a výše DPH, cena vč. DPH. Uchazeč zapíše celkovou nabídkovou cenu do Krycího nabídky DPH bude vyčíslena v zákonné výši ke dni podání nabídky Splnění požadavků uvedených v tomto článku je podmínkou zadavatele. 12. Podmínky, při nichž je možné překročit výši nabídkové ceny Zadavatel připouští překročení nabídkové ceny pouze v těchto případech Pokud v průběhu provádění plnění smlouvy dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty (případné zvýšení či snížení sazby DPH po dni uskutečnění zdanitelného plnění není důvodem pro zvýšení či snížení ceny provedené části plnění podle smlouvy); 13. Platební podmínky: Platební podmínky tvoří nedílnou součást obchodních podmínek konceptu smlouvy. Technické podmínky otevřené řízení nadlimitní zakázky na služby strana 15

16 14. Obchodní podmínky: Zadavatel stanovil obchodní podmínky pro realizaci veřejné zakázky, a to formou konceptu smlouvy obligatorního charakteru. Text smlouvy je součástí zadávací dokumentace v tištěné podobě se zabezpečením proti vyjmutí listů. Uchazeč vyplní v textu smlouvy rukou údaje, které jsou určeny k vyplnění, aniž by porušil její zabezpečení, a tutéž smlouvu vrátí jako součást nabídky zadavateli. Toto neplatí pro smlouvu kterou uchazeč získá v elektronické podobě Smluvní podmínky obsažené v připojeném návrhu smlouvy jsou neměnné. Uchazeč je oprávněn ve své nabídce přiložit návrh na případné změny smlouvy a to formou návrhu dodatku smlouvy, který však zadavatel není povinen bezvýhradně akceptovat Smlouva (včetně případného návrhu dodatku k ní) bude podepsána (ve všech částech k podpisu určených) oprávněnou osobou uchazeče v souladu se způsobem jednání právnické či fyzické osoby podle obchodního či občanského Zákoníku. Takto nepodepsaná smlouva je nepodepsanou nabídkou ve smyslu Zákona a je proto právně neúčinná. Nabídka, která bude obsahovat nepodepsanou smlouvu, bude ze soutěže vyřazena a uchazeč bude vyloučen pro nesplnění podmínek zadání. 15. Technické podmínky: Technické podmínky jsou stanoveny touto zadávací dokumentací. 16. Varianty nabídky: Zadavatel varianty nepřipouští s případnou výjimkou dále uvedenou. V souladu s ustanovením 44 odstavec 9) Zákona obsahuje-li tato zadávací dokumentace, zejména technické podmínky, požadavky nebo odkazy na obchodní názvy a specifická označení zboží, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu (není-li popis předmětu veřejné zakázky provedený postupem podle 45 a 46 Zákona dostatečně přesný a srozumitelný) zadavatel v takovém případě umožní pro plnění veřejné zakázky použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení. 17. Požadavek na poskytnutí jistoty: Zadavatel požaduje, aby uchazeči k zajištění plnění svých povinností vyplývajících z účasti v tomto zadávacím řízení poskytli jistotu. Výše jistoty je stanovena na částku Kč. Jistotu poskytne uchazeč jednou z uvedených forem: a) Bankovní záruka. Platnost bankovní záruky musí být po celou dobu zadávací lhůty. Bankovní záruka (originál listiny) musí být součástí nabídky. Zadavatel je povinen jako součást nabídky uchovat kopii bankovní záruky, originál listiny vrací zadavatel uchazeči podle podmínek uvedených v čl. 17. b) Složení peněžní částky na účet zadavatele (peněžní jistota). Doklad o složení peněžní jistoty (např. příkaz k úhradě nebo výpis z účtu uchazeče) musí být součástí nabídky. c) Pojištění záruky. Platnost pojištění záruky musí být po celou dobu zadávací lhůty. Pojistná smlouva musí být uzavřena tak, že pojištěným je uchazeč a oprávněnou osobou, která má právo na pojistné plnění, je zadavatel. Pojistitel vydá pojištěnému písemné prohlášení obsahující závazek vyplatit zadavateli za podmínek stanovených v ustanovení 67 odst. 7 zákona pojistné plnění. Toto písemné prohlášení (originál listiny) musí být součástí nabídky. Poskytne-li uchazeč jistotu formou složení peněžní částky na účet zadavatele, musí být peněžní částka odpovídající výši jistoty připsána na účet zadavatele nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek. Součástí nabídky musí být doklad o poskytnutí peněžní jistoty. Uchazeč v nabídce dále uvede bankovní spojení, číslo účtu a platební symboly, se kterými má být jistota vrácena po jejím uvolnění. Účet zadavatele pro poskytnutí peněžní jistoty: Číslo účtu: /6000 Variabilní symbol: Specifický symbol: IBAN: SWIFT kód: IČ uchazeče (zahraniční Poskytovatel služby, který nemá přiděleno IČ, uvede jako specifický symbol jiné, pro jeho osobu zcela jedinečné číslo, např. DIČ) CZ PMBPCZPP Poskytne-li uchazeč jistotu formou bankovní záruky, musí být originál bankovní záruky předložen zadavateli nejpozději do konce lhůty pro podání nabídky jako součást nabídky uchazeče. V takovém případě je uchazeč povinen zajistit platnost bankovní záruky po celou dobu zadávací lhůty podle 43 Zákona. Bankovní záruka musí být do originálního vyhotovení nabídky vložena tak, aby bylo možné originál bankovní záruky poté, co bude zadavatelem jistota uvolněna, vyjmout z nabídky bez jeho poškození a vrátit výstavci. Doporučujeme originál bankovní záruky vložit do závěsné fólie, která bude nerozebíratelně spojena s ostatními listy nabídky. Otevřenou stranu závěsné fólie doporučujeme přelepit páskou. Technické podmínky otevřené řízení nadlimitní zakázky na služby strana 16

17 Peněžní jistotu uvolní zadavatel uchazeči, a. jehož nabídka byla vybrána jako nejvhodnější nebo s nímž bylo možno uzavřít smlouvu podle 82 odst. 3 Zákona, do 7 dnů po uzavření smlouvy; b. jehož nabídka nebyla vybrána jako nejvhodnější a nebylo s ním možno uzavřít smlouvu podle 82 odst. 3 Zákona, do 7 dnů po doručení oznámení o výběru nejvhodnější nabídky podle 81 odst. 2 Zákona; c. který byl ze zadávacího řízení vyloučen, bezodkladně po vyloučení. Peněžní jistotu je zadavatel povinen uvolnit včetně úroků zúčtovaných peněžním ústavem. Poskytnutá jistota včetně úroků zúčtovaných peněžním ústavem připadá zadavateli v případech, kdy uchazeč v rozporu s ustanoveními Zákona nebo zadávacími podmínkami zrušil nebo změnil nabídku nebo odmítl-li uzavřít smlouvu podle 82 odst. 2 a 3 Zákona. Poskytnutá jistota včetně úroků zúčtovaných peněžním ústavem může připadnout zadavateli na základě jeho rozhodnutí rovněž, pokud uchazeč nesplnil povinnost poskytnout zadavateli řádnou součinnost k uzavření smlouvy podle 82 odst. 3 Zákona. Rozhodnutí musí zadavatel řádně odůvodnit a bezodkladně doručit příslušnému uchazeči. 18. Další požadavky zadavatele pro plnění veřejné zakázky: Zadavatel nehradí náklady na účast v soutěži. Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit toto zadávací řízení způsobem stanoveným v ustanovení 84 Zákona Zadávací podmínkou zadavatele je podání nabídky v českém jazyce. Nabídka bude obsahovat i jedno vyhotovení uchazečem zpracované nabídkové ceny v datové podobě na CD ROM ve formátu MS Excel 2003 nebo vyšším. Nabídka bude zabezpečena takovým způsobem, který znemožní vyjmout jednotlivé listy nebo části nabídky. Zabezpečení bude provedeno tak, že všechny listy nabídky (s výjimkou případných prospektových materiálů) budou provlečeny provázkem, provázek bude zavázán na uzlík a ten bude přelepen na titulní straně nabídky bílou samolepící páskou, která bude opatřena otiskem razítka a podpisem oprávněné osoby uchazeče v souladu se způsobem jednání právnické či fyzické osoby podle obchodního či občanského Zákoníku (obdobným způsobem jako jsou zabezpečovány notářské zápisy). Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl Další zadávací podmínkou zadavatele je číslování listů nabídky nepřetržitou vzestupnou číselnou řadou. Jako poslední list nabídky bude doloženo prohlášení uchazeče o celkovém počtu listů nabídky, podepsané oprávněnou osobou uchazeče v souladu se způsobem jednání právnické či fyzické osoby podle obchodního či občanského Zákoníku Uchazeči doplní do textu obchodních podmínek povinné údaje pro zpracování návrhu na uzavření smlouvy a takto zpracovaný návrh na uzavření smlouvy přiloží jako součást nabídky, aniž poruší přelepku (neplatí pro elektronickou verzi smlouvy, kterou si uchazeč stáhnul z internetových stránek; tyto smlouvy nejsou opatřeny přelepkou). Případný návrh dodatku ke smlouvě uchazeč zařadí za smlouvu a zabezpečí jej obdobným způsobem, jako je zabezpečena vlastní smlouva. Případné návrhy na změny, úpravy či doplnění textu kupní smlouvy zpracuje uchazeč formou návrhu dodatku ke smlouvě. Zadavatel však není povinen uchazečem v dodatku ke smlouvě navržené změny akceptovat Uchazeč v souladu s ustanovením 44 odstavec (6) Zákona jako součást nabídky předloží písemnou specifikaci částí veřejné zakázky, které má v úmyslu zadat jednomu či více subdodavatelům s uvedením identifikačních údajů každého subdodavatele. Tato písemná specifikace bude podepsána oprávněnou osobou uchazeče v souladu se způsobem jednání právnické či fyzické osoby podle obchodního či občanského Zákoníku a je pro uchazeče závaznou při plnění předmětu veřejné zakázky Uchazeč jako součást nabídky předloží písemný souhlas s právem zadavatele zveřejnit náležitosti obsažené v nabídce ve smyslu Zákona číslo 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (pokud netvoří předmět obchodního tajemství) podepsaný oprávněnou osobou uchazeče v souladu se způsobem jednání právnické či fyzické osoby podle obchodního či občanského Zákoníku Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit a prověřit údaje uvedené jednotlivými uchazeči v nabídkách. Zadavatel vyloučí uchazeče ze zadávacího řízení v případě, že uchazeč uvede ve své nabídce nepravdivé údaje. Podmínkou zadavatele je, aby v nabídce byla doložena plná moc uchazeče, kterou zplnomocňuje zadavatele k ověřování skutečností uvedených v nabídce. Plná moc bude podepsána oprávněnou osobou uchazeče v souladu se způsobem jednání právnické či fyzické osoby podle obchodního či občanského Zákoníku Zadavatel požaduje následující formální členění nabídky: krycí list nabídky; obsah nabídky; smlouva o podání společné nabídky více dodavatelů (pokud předkládá nabídku více dodavatelů společně); doklady o prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů; Technické podmínky otevřené řízení nadlimitní zakázky na služby strana 17

18 doklady o prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů; doklady o prokázání splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů; doklady o prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů; nabídková cena uchazeče; ostatní dokumenty a informace uchazeče, které uchazeč považuje ve vztahu k předmětu veřejné zakázky za relevantní (prospektové a obrazové materiály apod.); písemná specifikace částí veřejné zakázky, které má uchazeč v úmyslu zadat jednomu či více subdodavatelům s uvedením identifikačních údajů každého subdodavatele; podepsaný návrh na uzavření smlouvy zpracovaný podle této zadávací dokumentace; souhlas s právem zadavatele zveřejnit náležitosti obsažené ve smlouvě s vybraným uchazečem (pokud netvoří předmět obchodního tajemství) ve smyslu Zákona číslo 106/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů o svobodném přístupu k informacím; plná moc zadavateli k ověřování skutečností v nabídce uvedených; poslední číslovaný list nabídky s prohlášením uchazeče o celkovém počtu listů nabídky. 19. Další informace k průběhu a dokončení zadávacího řízení: Obsah tohoto článku nesouvisí se zpracováním nabídky a neobsahuje žádné podmínky pro vypracování nabídky. Zadavatel poskytuje v následujícím textu informace pro další postup zadávacího řízení pro vybraného uchazeče (uchazeče, kterému byla přidělena veřejná zakázka) a pro uchazeče předloživší nabídky, které se umístily ve druhém a třetím pořadí Předložení čistopisu smlouvy Vybraný uchazeč, který obdržel oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky, bude po uplynutí zákonem stanovených termínů zadavatelem vyzván k podpisu smlouvy. V souladu s ustanovením 82 odstavec (2) Zákona musí být stejnopisy smlouvy identické s textem smlouvy, která byla součástí nabídky. Tento postup je nutný i přes to, že součástí nabídky uchazeče byl uchazečem podepsaný návrh smlouvy. Nabídku je nutné archivovat po dobu 5 let v souladu se Zákonem, a to v podobě, v jaké byla v zadávacím řízení předložena. Po dobu realizace veřejné zakázky je tedy technicky nevhodné, aby smlouva podepsaná oběma smluvními stranami byla součástí nabídky Poskytnutí součinnosti vybraného uchazeče k uzavření smlouvy V souladu s ustanovením 82 odstavec (3) Zákona je vybraný uchazeč povinen poskytnout zadavateli řádnou součinnost potřebnou k uzavření smlouvy tak, aby byla smlouva uzavřena ve lhůtě uvedené v 82 odstavec (2) Zákona. Odmítne-li vybraný uchazeč uzavřít se zadavatelem smlouvu nebo neposkytne-li řádnou součinnost, aby mohla být smlouva ve lhůtě podle ustanovení 82 odstavec (2) Zákona uzavřena, může uzavřít zadavatel smlouvu s uchazečem, který se umístil jako druhý v pořadí. Odmítne-li uchazeč druhý v pořadí uzavřít se zadavatelem smlouvu nebo neposkytne-li řádnou součinnost k jejímu uzavření, může uzavřít zadavatel smlouvu s uchazečem, který se umístil jako třetí v pořadí. Uchazeč druhý či třetí v pořadí, se kterým má být uzavřena smlouva, je povinen poskytnout zadavateli součinnost potřebnou k uzavření smlouvy ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení výzvy k uzavření smlouvy Uveřejnění výsledku zadávacího řízení V souladu s ustanovením 83 odstavec (1) Zákona je zadavatel povinen do 48 dnů po uzavření smlouvy odeslat oznámení o výsledku zadávacího řízení k uveřejnění v informačním systému veřejných zakázek. Ing. Jiří Kudělka Ing. Luděk Kaňák ikis, s.r.o. Samostatné přílohy textové části zadávací dokumentace: Příloha 1 Kvalifikační dokumentace Příloha 2 Obchodní podmínky v podobě konceptu smlouvy Příloha 3 Tabulka Krycí list nabídky Technické podmínky otevřené řízení nadlimitní zakázky na služby strana 18

VÝBĚR KOORDINÁTORA PROJEKTU ZPĚT DO PRÁCE

VÝBĚR KOORDINÁTORA PROJEKTU ZPĚT DO PRÁCE Veřejná zakázka malého rozsahu zadávaná podle ustanovení 6, 12 odstavec (3) a 18 odstavec (3) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon) VÝBĚR KOORDINÁTORA

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka malého rozsahu zadávaná podle ustanovení 6, 12 odstavec (3) a 18 odstavec (5) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon) Dodávka osobního

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výběr dodavatele vzdělávacího modulu Soft skills a hard skills

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výběr dodavatele vzdělávacího modulu Soft skills a hard skills příloha č. 3 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výběr dodavatele vzdělávacího modulu Soft skills a hard skills článek 1 Základní údaje o zadavateli Zadavatel: EKOBAL, s.r.o. Adresa: Hráského 1906/3, Praha 4 IČ: 496

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TEXTOVÁ ČÁST

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TEXTOVÁ ČÁST Střední škola - Centrum odborné přípravy technickohospodářské, Praha 9, Poděbradská 1/179 Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v souladu s 9, 12 a 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY v rámci zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na služby Výběrové řízení na zhotovitele projektové dokumentace dostavby ZŠ Spořická 400, Dolní Chabry zadávané ve zjednodušeném

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE výběrového řízení - zakázka na služby: Výběr dodavatele jazykových kurzů pro společnost DAKO-CZ, a.s. Zadavatel Obchodní firma: DAKO CZ, a.s. sídlem: Budovatelů 323, Třemošnice, PSČ

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka malého rozsahu zadávaná podle ustanovení 6, 12 odstavec (3) a 18 odstavec (5) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon) a podle metodického

Více

VÝZVA PRO PODÁNÍ NABÍDEK VČETNĚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA PRO PODÁNÍ NABÍDEK VČETNĚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 Zadavatel: Městská část Praha 14, IČ: 00231312 ul. Bří. Venclíků 1073 198 21 Praha 9 VÝZVA PRO PODÁNÍ NABÍDEK VČETNĚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu na služby Zajištění

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB REALIZÁTORA PROJEKTU ZPĚT DO PRÁCE

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB REALIZÁTORA PROJEKTU ZPĚT DO PRÁCE evidenční číslo Příjemce služby.. evidenční číslo Poskytovatele služby.. SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB REALIZÁTORA PROJEKTU ZPĚT DO PRÁCE Smluvní strany: Hlavní město Praha Magistrát hlavního města Prahy

Více

Základní škola Tvrdonice

Základní škola Tvrdonice Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: Předmět veřejné zakázky (služba/dodávka/stavební práce):

Více

Úvěr Pohořelice na realizaci akce Infrastruktura pro inovativní a ekologické vzdělávání na ZŠ Pohořelice

Úvěr Pohořelice na realizaci akce Infrastruktura pro inovativní a ekologické vzdělávání na ZŠ Pohořelice Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku na službu Úvěr Pohořelice na realizaci akce Infrastruktura pro inovativní a ekologické vzdělávání na ZŠ Pohořelice Zadavatel: Město Pohořelice, Vídeňská 699, 691

Více

Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ

Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ POŘADOVÉ ČÍSLO ÚKONU: 3 Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ Výzva k podání nabídky zadávanou podle

Více

Věc: Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na stavební práce pod označením. MVR-1080033 Zlepšení energetické náročnosti objektů ZŠ, ZS v obci

Věc: Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na stavební práce pod označením. MVR-1080033 Zlepšení energetické náročnosti objektů ZŠ, ZS v obci Vaše značka: Naše značka: Vyřizuje / telefon Místo, datum: Kavřík / 544 528 640 Brno, 10.7.2008 Věc: Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na stavební práce pod označením MVR-1080033 Zlepšení energetické

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadavatel veřejné zakázky: Základní škola a mateřská škola Písek, příspěvková organizace Písek 184, 739 84 IČ 750 26 937 Pověřená osoba: Název veřejné zakázky: RECTE.CZ, s.r.o. Matiční 730/3, 702 00 Ostrava

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU dle ust. 6 a 12, odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU dle ust. 6 a 12, odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách V Praze dne 2. 10. 2012 č.j.: FZU/THS 615/2012 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU dle ust. 6 a 12, odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách Zasíláme Vám výzvu k podání nabídky

Více

VÝZVA ZÁJEMCŮM. s názvem

VÝZVA ZÁJEMCŮM. s názvem VÝZVA ZÁJEMCŮM k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu dle ustanovení 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen Výzva ) s názvem ZPRACOVÁNÍ

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky zadané v souladu s Příručkou pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název zakázky: Kantor

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Příloha č.1 Výzvy k podání nabídek Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na služby zadávané v souladu s Příručkou pro žadatele a příjemce výzvy č. 56 Operačního programu Vzdělávání pro

Více

Výzva k podávání nabídek na akci výběr dodavatele služeb

Výzva k podávání nabídek na akci výběr dodavatele služeb Dobrovolný svazek obcí,,vedrovice a Kubšice ČOV a tlaková kanalizace Vedrovice 326, 671 75 Vedrovice dále též DSO a rovněž zadavatel Výzva k podávání nabídek na akci výběr dodavatele služeb Poskytnutí

Více

2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace

2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace 2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace se sídlem Smetanovy sady 625, 769 01 Holešov jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou pro příjemce Operačního programu Vzdělávání

Více

Statutární město Ostrava. Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava. Ing. Ivana Růžičková. iruzickova@ostrava.cz

Statutární město Ostrava. Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava. Ing. Ivana Růžičková. iruzickova@ostrava.cz ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky:

Více

Odborné poradenství při kontrole veřejných zakázek

Odborné poradenství při kontrole veřejných zakázek Kontaktní osoba: Ján Ondík Tel.: 267 994 323 Fax: 272 936 386 E-mail: Jan.ondik@sfzp.cz Název veřejné zakázky: Odborné poradenství při kontrole veřejných zakázek Zadávací dokumentace dle ustanovení 44

Více

Veřejná zakázka na služby

Veřejná zakázka na služby Veřejná zakázka na služby zadávaná podle ustanovení 10, 12 odstavec (1), 15, 21 odstavec (1) písmeno a) a souvisejících zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění zákona č. 110/2007 Sb., zákona

Více

Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416 768 33 Morkovice

Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416 768 33 Morkovice Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416 768 33 Morkovice V Morkovicích 5.2.2015 Vážená paní, vážený pane, Základní škola Morkovice, příspěvková organizace se sídlem 17. listopadu

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Jan Rambousek Telefon: 267 994 559 Fax: 272 936 695 E-mail: jan.rambousek@sfzp.cz Datum: ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen

Více

pojištění majetku Národní technické knihovny v Praze 6 Dejvicích

pojištění majetku Národní technické knihovny v Praze 6 Dejvicích 50º6'14.083"N, 14º23'26.365"E Národní technická knihovna National Technical Library Č.j.: NTK/451/09-8 Vyřizuje: Ing. Maštera V Praze dne: 10. 12. 2009 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého

Více

Název veřejné zakázky: Rekonstrukce místních komunikací Janov nad Nisou - 2013. Zadavatel

Název veřejné zakázky: Rekonstrukce místních komunikací Janov nad Nisou - 2013. Zadavatel Výzva a Základní údaje zadávací dokumentace (dále jen ZÚZD) pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadanou jako VZMR dle zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE jedná se o zadávací řízení zadávané postupem mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, pro výběr zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zveřejněnou

Více

Příloha č. 5 Zadávací dokumentace veřejné zakázky Zahraniční pobyt žáků a výuka cizích jazyků Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/56.

Příloha č. 5 Zadávací dokumentace veřejné zakázky Zahraniční pobyt žáků a výuka cizích jazyků Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/56. Příloha č. 5 Zadávací dokumentace veřejné zakázky Zahraniční pobyt žáků a výuka cizích jazyků Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/56.1113 1. Identifikační údaje veřejného zadavatele 1.1. Základní

Více

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Tel.: 267 994 300 Fax: 272 936 386 E-mail: Martin.cech@sfzp.cz Datum: 14. 4. 2009 Název veřejné zakázky: Analýza budovy Kaplanova 1931/1 Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č.

Více

Obec Račice, Račice 5, 675 55 Račice, IČ 00378526 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem:

Obec Račice, Račice 5, 675 55 Račice, IČ 00378526 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Obec Račice, Račice 5, 675 55 Račice, IČ 00378526 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Poskytnutí úvěru na realizaci investiční akce - Vybudování splaškové kanalizace v obci

Více

Úvodní informace o zadavateli

Úvodní informace o zadavateli Úvodní informace o zadavateli Název: Dobrovolný svazek obcí Křivina Sídlo: Mírové náměstí 90, 517 21 Týniště nad Orlicí IČ: 750 55 384 DIČ: CZ 750 55 384 Statutární zástupce: Ing. Jaroslav Matička, předseda

Více

Zajištění úklidových služeb Vítkov. Národní muzeum, příspěvková organizace zřízená MK. GORDION, s.r.o.

Zajištění úklidových služeb Vítkov. Národní muzeum, příspěvková organizace zřízená MK. GORDION, s.r.o. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Název veřejné zakázky: Zajištění úklidových služeb Vítkov 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE Obchodní firma nebo název / obchodní firma nebo jméno a

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Název programu: Výzva k podání nabídek ROP NUTS II Jihozápad Registrační číslo a název CZ.1.14/2.4.00/19.02574, Modernizace odborných učeben projektu: a dílen SOŠ Velešín Název zakázky: Pořízení vybavení

Více

Zábřeh provozní budova sboru dobrovolných hasičů a garáž pro Sportovní kluby Zábřeh

Zábřeh provozní budova sboru dobrovolných hasičů a garáž pro Sportovní kluby Zábřeh M Ě S T O Z Á B Ř E H Masarykovo nám. č. 510/6 tel.: 583 468 111 789 01 Zábřeh fax: 583 416 505 pro účely výběrového řízení dále jen z a d a v a t e l z a s í l á v ý z v u zájemcům o veřejnou zakázku

Více

Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace (Oznámení o zahájení zadávacího řízení)

Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace (Oznámení o zahájení zadávacího řízení) a prokázání kvalifikace (Oznámení o zahájení zadávacího řízení) I) Identifikační údaje zadavatele: Název: Město Vimperk IČ: 002 50 805 Sídlo: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk Zastoupený: Název: Městská

Více

Identifikační údaje zadavatele. Otín 37, 594 01 Velké Meziříčí. Osoba pověřená výkonem zadavatelských činností. Nová 326, 675 03 Budišov

Identifikační údaje zadavatele. Otín 37, 594 01 Velké Meziříčí. Osoba pověřená výkonem zadavatelských činností. Nová 326, 675 03 Budišov PODMÍNKY K PODÁNÍ NABÍDEK VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK zadání veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky podle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP Název veřejné zakázky:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Zajištění zahraničních jazykových pobytů

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Zajištění zahraničních jazykových pobytů ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZŠ Hustopeče, Nádražní 4, okres Břeclav, příspěvková organizace, Nádražní 4, 69301 Hustopeče se sídlem Nádražní 4, 693 01 Hustopeče, jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou

Více

coufal@iqpark.cz Název veřejné zakázky: Zadavatel Obchodní firma: LABYRINT BOHEMIA, o. p. s. Sídlo: Košická 6, 460 12 Liberec 3

coufal@iqpark.cz Název veřejné zakázky: Zadavatel Obchodní firma: LABYRINT BOHEMIA, o. p. s. Sídlo: Košická 6, 460 12 Liberec 3 Základní údaje zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle Pravidel pro výběr dodavatelů v rámci OP VaVpI (dále jen PPVD) a analogicky dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU Zadavatel: Se sídlem: Zastoupený: IČ: Město Slušovice nám. Svobody 25, 763 15 Slušovice Ing. Petr Hradecký, starosta 00284475 všem dodavatelům IČ:, DIČ: Ve Slušovicích dne.. 31 7 2013 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/44.0007 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/44.0007 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.op-vk.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Výběrové řízení zakázka na službu

Výběrové řízení zakázka na službu Výběrové řízení zakázka na službu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k předložení nabídky na službu spočívající v zajištění jazykových kurzů Název zakázky: Datum vyhlášení zakázky: 24. září 2009 Zajištění jazykových

Více

v y z ý v á I. Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky

v y z ý v á I. Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky Výzva k podání cenové nabídky k účasti ve zjednodušeném podlimitním zadávacím řízení na stavební zakázku podle 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, na realizaci akce: Rekonstrukce

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. Meziříčí

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. Meziříčí Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Datum vyhlášení zakázky: 11. 4. 2012 Název programu: Registrační číslo projektu:

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: Předmět veřejné zakázky Datum vyhlášení veřejné zakázky:

Více

Obec Úholičky Obecní úřad Úholičky Náves 10, 252 64 Úholičky tel. 220930641, fax: 220930088. Obnova asfaltového souvrství ul.

Obec Úholičky Obecní úřad Úholičky Náves 10, 252 64 Úholičky tel. 220930641, fax: 220930088. Obnova asfaltového souvrství ul. Obecní úřad Úholičky Náves 10, 252 64 Úholičky tel. 220930641, fax: 220930088 Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje v Úholičkách dne VZ 6/2014 Ing. Kořínková Věc: Výzva k podání nabídky na realizaci

Více

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek)

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Veřejný zadavatel: Název: Město Vimperk Sídlem: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk Zastoupený: Ing. Jaroslava Martanová, starostka IČO: 00250805 vyhlašuje veřejnou

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY v souladu s Metodickým pokynem pro zadávání zakázek Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost vyhlašuje poptávkové řízení na zajištění

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Vybudování

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKONA )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKONA ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKONA ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: likvidace

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1. 1.00/56.0831 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1. 1.00/56.0831 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Město Lysá nad Labem Odbor správy majetku a investic

Město Lysá nad Labem Odbor správy majetku a investic Město Lysá nad Labem Odbor správy majetku a investic Husovo náměstí 3, 89 Lysá nad Labem 35 510 44 35 55 066; e mail: kopecky@mestolysa.cz Č. j. V Lysé nad Labem 3. 11. 014 Vyřizuje: Ing. Vladimír Kopecký

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky: Název programu: Různé operační programy Registrační číslo Různá registrační čísla projektu: Název projektu a Různé názvy projektů registrační číslo: Název zakázky:

Více

Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu

Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu Zadávací dokumentace Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu 1. Název veřejné zakázky V Praze dne 13. 8. 2013 Název veřejné zakázky Evidenční číslo VZ Druh zadávacího řízení Vytvoření

Více

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÝCH NABÍDEK. "Revitalizace centra obce Střítež"

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÝCH NABÍDEK. Revitalizace centra obce Střítež VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÝCH NABÍDEK pro ostatní zakázku malého rozsahu na stavební práce v rámci projektu CZ.1.10/4.1.00/03.00600 "Revitalizace centra obce Střítež" Výzva k podání cenových nabídek byla zpracována

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Mixážní

Více

Vývoj metodologie stáží v podnicích a trénink rozvoje kompetencí pedagogů středních odborných škol

Vývoj metodologie stáží v podnicích a trénink rozvoje kompetencí pedagogů středních odborných škol VÝZVA ZAJEMCŮM K PODÁNÍ NABÍDKY VE VEŘEJNÉ ZAKÁZCE Vývoj metodologie stáží v podnicích a trénink rozvoje kompetencí pedagogů středních odborných škol VZ/2010/01 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY podle 38 k veřejné

Více

Poskytnutí úvěru na financování regenerace panelového domu Svážná 3 v Brně Novém Lískovci

Poskytnutí úvěru na financování regenerace panelového domu Svážná 3 v Brně Novém Lískovci ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY na služby Zadávací řízení: Podrobné podmínky zadávací dokumentace Otevřené zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění Název

Více

Identifikační údaje zadavatele: Státní fond životního prostředí České republiky IČ: 00020729 Adresa sídla: Korespondenční adresa:

Identifikační údaje zadavatele: Státní fond životního prostředí České republiky IČ: 00020729 Adresa sídla: Korespondenční adresa: Kontaktní osoba: Jan Sůva Telefon: 267 994 333 Fax: 272 936 597 E-mail: jan.suva@sfzp.cz č.j. SFZP 072269/2012 Datum: 30. 3. 2012 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko

Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko Adresa pracoviště: Poděbradovo náměstí 1, Hlinsko, vchod B Č.j.: HL16263/2014/OIMM Spis. znak skart. znak/lhůta: 91.1-V/5 nebo V/10 Vyřizuje: Petr Klinecký

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Pavel Komárek, Kateřina Vargová Telefon: 267 994 301 Fax: 272 936 383 E-mail: Pavel.komarek@sfzp.cz Katerina.vargova@sfzp.cz ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb.,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Česká republika, Vězeňská služba České republiky se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4 tel. 244 024 570, fax. 244 024 575, IČ: 00212423, DIČ: CZ00212423, bankovní spojení ČNB Praha 1 č.ú. 2901881/0710

Více

C 15 14 72. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.00/56.1971

C 15 14 72. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.00/56.1971 Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Vzdělávání zaměstnanců agentury Motiv P s.r.o. kurzy soft

Více

MĚSTO DUBÍ. Poskytnutí revolvingového úvěru na předfinancování dotačních projektů

MĚSTO DUBÍ. Poskytnutí revolvingového úvěru na předfinancování dotačních projektů MĚSTO DUBÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu na službu s názvem: Poskytnutí revolvingového úvěru na předfinancování dotačních projektů zadávané dle 18 odst. 3 a 6 zákona č. 137/2006

Více

Zadávací dokumentace. Interaktivní technika I.

Zadávací dokumentace. Interaktivní technika I. Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu vyhlášené formou otevřeného řízení s názvem Interaktivní technika I. Nejedná se o zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

leos.karasek@itt.cz - dotazy pouze emailovou formou 3. Druh zakázky (dodávka zboží, nákup služeb nebo nákup stavebních prací) Zakázka na nákup služeb

leos.karasek@itt.cz - dotazy pouze emailovou formou 3. Druh zakázky (dodávka zboží, nákup služeb nebo nákup stavebních prací) Zakázka na nákup služeb VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Program rozvoje zaměstnanců společnosti ITTechnik, s. r. o. 1. Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele ITTechnik, s.r.o.

Více

Centrum rozvoje Česká Skalice, o. s. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Havlovice Poskytnutí dlouhodobého úvěru ve výši 10 400 000,- Kč

Centrum rozvoje Česká Skalice, o. s. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Havlovice Poskytnutí dlouhodobého úvěru ve výši 10 400 000,- Kč Centrum rozvoje Česká Skalice, o. s. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro otevřené řízení na realizaci nadlimitní veřejné zakázky na služby dle 27zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce s názvem: Registrační číslo projektu: Název projektu: Zajištění doplňkových služeb (ubytování) projektu ADAM CZ.1.04/1.1.06/52.00053 ADAptabilita zaměstnanců - ADAM Identifikační

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1. 1.00/56.1860 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1. 1.00/56.1860 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Zadávací dokumentace. Manažerské školení zaměstnanců SOME Jindřichův Hradec s.r.o. 1/7

Zadávací dokumentace. Manažerské školení zaměstnanců SOME Jindřichův Hradec s.r.o. 1/7 Zadávací dokumentace Manažerské školení zaměstnanců SOME Jindřichův Hradec s.r.o. 1/7 Obsah: Identifikační údaje... 3 Specifikace předmětu zakázky... 3 Požadavky na dodavatele... 5 Zpracování nabídkové

Více

INVESTA UH, s.r.o., Dlouhá 688, 686 01 Uherské Hradiště. V ý z v a

INVESTA UH, s.r.o., Dlouhá 688, 686 01 Uherské Hradiště. V ý z v a INVESTA UH, s.r.o., Dlouhá 688, 686 01 Uh. Hradiště V ý z v a k podání nabídky dle zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. v platném znění dle 38 ve zjednodušeném podlimitním řízení, dle Závazných

Více

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen Zákon )

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen Zákon ) Kontaktní osoba: Martin Čech Tel.: 267 994 535 Fax: 272 936 386 E-mail: martin.cech@sfzp.cz Název veřejné zakázky: Odborné poradenství pro program GIS (Zelená úsporám) Zadávací dokumentace dle ustanovení

Více

MĚSTO DAČICE KRAJÍŘOVA 27, 380 13 DAČICE I ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

MĚSTO DAČICE KRAJÍŘOVA 27, 380 13 DAČICE I ZADÁVACÍ DOKUMENTACE MĚSTO DAČICE KRAJÍŘOVA 27, 380 13 DAČICE I ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY NA SLUŽBY VE SMYSLU ZÁKONA Č. 137/2006 SB. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: POSKYTNUTÍ DLOUHODOBÉHO ÚVĚRU VE VÝŠI 23,34 MIL.

Více

VÝZVA K ÚČASTI VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ

VÝZVA K ÚČASTI VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ VÝZVA K ÚČASTI VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem,,zateplení ZŠ Zeměchy podle 6 a 18 odst. 5 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE Zadavatel: Státní fond životního prostředí České republiky Sídlem: Kaplanova 1931/1, Praha 11 Chodov, PSČ: 148 00 Zastoupený: Ing. Františkem Krejčím, ředitelem

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název zakázky: Výzva k podání nabídek Regionální operační program CZ.1.10/2.1.00/08.00762 SÍŤ SPECIALIZOVANÝCH UČEBEN A LABORATOŘÍ SPŠ BRUNTÁL

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/44.0006 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/44.0006 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Číslo zakázky. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Název programu:

Číslo zakázky. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Název programu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu 1) : Komplexní organizace veřejných zakázek a doplňkové právní poradenství Název veřejné zakázky: Druh veřejné zakázky: Komplexní organizace veřejných

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby Město Týniště nad Orlicí jako veřejný zadavatel (dále jen zadavatel ) vyhlašuje zakázku malého rozsahu ve smyslu ustanovení 12 odst.

Více

1 Základní údaje o zadavateli : Svaz venkovské turistiky. Datum: 20. 07. 2011

1 Základní údaje o zadavateli : Svaz venkovské turistiky. Datum: 20. 07. 2011 Datum: 20. 07. 2011 Ev.č. SVT-2011-02 Vyřizuje: Ing. Petr Novák Tel. 777 317 111 E-mail: info@svazvt.cz Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky s vyšší hodnotou na služby, nespadající do režimu

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Rozvoj a podpora systému dlouhodobého vzdělávání zaměstnanců 1. Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele WASTECH a.s.

Více

Výzva více zájemcům o veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva více zájemcům o veřejnou zakázku malého rozsahu Česká agentura na podporu obchodu/czechtrade se sídlem Dittrichova 21 128 01 Praha 2 IČ: 00001171, DIČ: CZ 00001171 Výzva více zájemcům o veřejnou zakázku malého rozsahu V Praze dne 31.10.2014 Č. j..../2014

Více

Kontrola správnosti sledování znečištění odpadních vod dle 92 odst. 1 vodního zákona

Kontrola správnosti sledování znečištění odpadních vod dle 92 odst. 1 vodního zákona Kontaktní osoba: Jan Brychta Tel.: 267 994 407 Fax: 272 936 597 E-mail: verejnazakazka@sfzp.cz Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Název veřejné zakázky

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Č.j. 1187/08-130100-13 Zadávací dokumentace Zajištění záručního a pozáručního servisu kopírovacích strojů CŘ Olomouc (1) Celní ředitelství Olomouc se sídlem Blanická 19, 772 71 Olomouc, IČ 71214011 Čl.

Více

Místní komunikace v Mirkovicích

Místní komunikace v Mirkovicích Obec Mirkovice Mirkovice 19 382 32 Velešín IČ: 002 46 000 Zadávací dokumentace v rámci zakázky Místní komunikace v Mirkovicích v souladu s pravidly, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Dodávka multimediálního vybavení pro projekt Moderní škola Zakázka malého rozsahu na dodávky zadávaná v souladu s Metodickým pokynem pro zadávání veřejných zakázek Regionálního operačního

Více

Oznámení o zahájení zadávacího řízení. Dodávka rozmetadla hnoje

Oznámení o zahájení zadávacího řízení. Dodávka rozmetadla hnoje Oznámení o zahájení zadávacího řízení Zadavatel: se sídlem, 788 13 DIČ: 699002721 Zastupuje: Ing. Ondřej Kopp, jednatel společnosti Kontakt: Ing. Sylva Suchá, tel. 583 392 122, 733 324 915, mail sylva.sucha@vuchs.cz

Více

Odborné učiliště a Praktická škola,

Odborné učiliště a Praktická škola, Odborné učiliště a Praktická škola, Mládežnická 329, 543 71 Hostinné, tel. 499524139 Vyřizuje : J. Pilousová Odborné učiliště a Praktická škola, Mládežnická 329, 543 71 Hostinné, dále jen zadavatel, vyhlašuje

Více

1. Název veřejné zakázky. 2. Druh zadávacího řízení. 3. Údaje o zadavateli. 4. Preambule a účel smlouvy. 5. Klasifikace předmětu veřejné zakázky

1. Název veřejné zakázky. 2. Druh zadávacího řízení. 3. Údaje o zadavateli. 4. Preambule a účel smlouvy. 5. Klasifikace předmětu veřejné zakázky 1. Název veřejné zakázky 2. Druh zadávacího řízení ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky. 3. Údaje o zadavateli Dodávka kancelářských potřeb Zadavatel: Muzeum Brněnska, příspěvková

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/56.0437 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/56.0437 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

NÁZEV PROJEKTU Zvýšení konkurenceschopnosti PNsP Roudnice n. L. s.r.o. zvýšením odbornosti zdravotnického a nezdravotnického personálu

NÁZEV PROJEKTU Zvýšení konkurenceschopnosti PNsP Roudnice n. L. s.r.o. zvýšením odbornosti zdravotnického a nezdravotnického personálu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE PRO IMPLEMENTACI ISO 14001:2004, ISO 18001:1999, NÁRODNÍCH AKREDITAČNÍCH STANDARDŮ A PROVEDENÍ INTERNÍCH AUDITŮ NÁZEV PROJEKTU Zvýšení konkurenceschopnosti PNsP

Více

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Magdalena Krejsarová Tel.: 267 994 313 Fax: 272 936 597 E-mail: verejnazakazka@sfzp.cz Datum: 9. 9. 2008 Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Více

Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko

Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko Adresa pracoviště: Poděbradovo náměstí 1, Hlinsko, vchod B Č.j.: HL13255/2015/OIMM Spis. znak skart. znak/lhůta: 91.1-V/5 Vyřizuje: Petr Klinecký Tel.:

Více

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Martin Čech Tel.: 267 994 535 Fax: 272 936 597 E-mail: martin.cech@sfzp.cz Datum: 15. 4. 2008 Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále

Více