REALIZÁTOR PROJEKTU ZPĚT DO PRÁCE TECHNICKÉ PODMÍNKY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "REALIZÁTOR PROJEKTU ZPĚT DO PRÁCE TECHNICKÉ PODMÍNKY"

Transkript

1 Veřejná zakázka na služby zadávaná podle ustanovení 10, 12 odstavec (1), 15, 21 odstavec (1) písmeno a) a souvisejících zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon) s názvem REALIZÁTOR PROJEKTU ZPĚT DO PRÁCE ve vztahu k Zákonu se jedná o veřejnou zakázku nadlimitní, otevřené řízení TECHNICKÉ PODMÍNKY zpracované ve smyslu ustanovení 44 a následujících Zákona Technické podmínky jsou nedílnou součástí zadávací dokumentace a obsahují upřesňující informace k požadavkům zadavatele, které byly obsaženy v Oznámení o zakázce uveřejněném v souladu s ustanovením 146 a souvisejících Zákona v informačním systému a jsou pro zájemce závazné. Obsahují technické podmínky zadavatele v zadávacím řízení, které bude zadavatel posuzovat a jejichž nesplnění vede k vyřazení nabídek z hodnocení. Technické podmínky jsou součástí kompletní zadávací dokumentace; způsob jejich distribuce je popsán níže. OBSAH TECHNICKÝCH PODMÍNEK: 1. Časové údaje rozhodné pro zadávací řízení 2. Údaje o zadavateli 3. Údaje o uchazeči 4. Údaje o zadávací dokumentaci 5. Prohlídka místa plnění 6. Údaje pro podání nabídky 7. Charakteristika veřejné zakázky 8. Podmínky pro otevírání obálek s nabídkami 9. Požadavky na prokázání a splnění kvalifikace 10. Kritéria pro zadání veřejné zakázky 11. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny 12. Podmínky, při nichž je možné překročit výši nabídkové ceny 13. Platební podmínky 14. Obchodní podmínky 15. Technické podmínky 16. Varianty nabídky 17. Požadavek na poskytnutí jistoty 18. Další požadavky zadavatele pro plnění veřejné zakázky 19. Další informace k průběhu a dokončení zadávacího řízení V Praze dne Zpracoval: Ing. Jiří Kudělka Ing. Luděk Kaňák ikis, s.r.o. Technické podmínky otevřené řízení nadlimitní zakázky na služby strana 1

2 1. Časové údaje rozhodné pro zadávací řízení: Oznámení o zakázce: Číslo objednávky: Evidenční číslo veřejné zakázky: doplní ikis po uveřejnění doplní ikis po uveřejnění Datum odeslání žádosti k uveřejnění: Datum rozhodné pro stanovení lhůt: Datum uveřejnění v IS VZ: Předpokládané datum uveřejnění v Doplňku Úředního věstníku EU (TED): 2. Údaje o zadavateli: Zadavatel ve smyslu Zákona: Právní forma: Název zadavatele: ÚSC - 2 odstavec (2) písmeno c) Zákona 804 kraj doplní ikis po uveřejnění doplní ikis po uveřejnění Hlavní město Praha Magistrát hlavního města Prahy Odbor sociální péče a zdravotnictví Sídlo zadavatele: Mariánské nám. 2, Praha 1 Pracoviště: Charvátova 145/9, Praha 1 IČ: DIČ: Osoba oprávněná jednat: Kontaktní osoba: Ing. Martina Malinová, pověřená řízením odboru Ing. Zuzana Kubásková, telefon: fax: Zastoupení zadavatele v zadávacím řízení: Zadavatel uzavřel mandátní smlouvu na zastoupení zadavatele v zadávacím řízení podle ustanovení 151 Zákona s dále uvedenou právnickou osobou jako zástupcem zadavatele v zadávacím řízení podle ustanovení 151 odstavec (1) a (2) Zákona (pro účely této veřejné zakázky dále jen zastupující zadavatel ) Název: Sídlo: ikis s.r.o. IČ: Kaštanová 496/123a, Brno DIČ: CZ Kontaktní adresa pracoviště Brno: Kaštanová 496/123a, Brno Kontaktní osoby pracoviště Brno: pracoviště Brno: Ing. Jiří Kudělka, Milena Černá, Iva Momirovová telefon pracoviště Brno: ; fax pracoviště Brno: Kontaktní adresa pracoviště Praha: Slovinská 751/9, Praha - Vršovice Kontaktní osoby pracoviště Praha: pracoviště Praha: Ing. Jiří Kudělka,Ing. Luděk Kaňák, Klára Kodrasová telefon, fax pracoviště Praha: , Údaje o uchazeči: Uchazeč je povinen uvést v nabídce v souladu s ustanovením 68 odst. 2 Zákona v návaznosti na ustanovení 17 písm. d) Zákona své identifikační údaje takto: Právnické osoby: Obchodní firma nebo název Sídlo Právní forma Identifikační číslo a daňové identifikační číslo (pokud jí bylo přiděleno) Jména, příjmení a funkce členů statutárního orgánu Jiné fyzické osoby oprávněné jednat jménem právnické osoby (vč. doložení originálu nebo úředně ověřené kopie dokladu o takovém oprávnění např. plná moc) Kontaktní spojení telefon, fax, Technické podmínky otevřené řízení nadlimitní zakázky na služby strana 2

3 Fyzické osoby: Jméno, příjmení, případně obchodní firma Rodné číslo nebo datum narození Bydliště, případně místo podnikání, je-li odlišné od bydliště Identifikační číslo a daňové identifikační číslo (pokud jí bylo přiděleno) Kontaktní spojení telefon, fax, Společná nabídka několika dodavatelů: Bude-li předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem podají společnou nabídku, je v souladu s ustanovením 51 odstavec (5) Zákona; každý z dodavatelů povinen prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů podle 50 odstavec (1) písmeno a) Zákona a profesního kvalifikačního předpokladu podle 54 písmeno a) Zákona v plném rozsahu. Splnění kvalifikace podle 50 odstavce 1 písmena b) až d) Zákona musí prokázat všichni dodavatelé společně. V případě, že má být předmět veřejné zakázky plněn společně několika dodavateli, jsou v souladu s ustanovením 51 odstavec (6) Zákona zadavateli povinni předložit současně s doklady prokazujícími splnění kvalifikačních předpokladů smlouvu, ve které je obsažen závazek, že všichni tito dodavatelé budou vůči veřejnému zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky. Požadavek na závazek, aby dodavatelé byli zavázáni společně a nerozdílně, platí, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak. Ve společné nabídce několika dodavatelů bude dále uvedeno pro všechny dodavatele, kteří podávají společnou nabídku: V případě právnické osoby Pozice dodavatele ve smlouvě o společné nabídce Obchodní firma nebo název Sídlo Právní forma Identifikační číslo a daňové identifikační číslo (pokud jí bylo přiděleno) Jména, příjmení a funkce členů statutárního orgánu Údaje o zápisu do obchodního rejstříku pokud je v něm uchazeč zapsán nebo o zápisu do jiné evidence pokud je uchazeč zapsán v ní Jiné fyzické osoby oprávněné jednat jménem právnické osoby (vč. originálu či úředně ověřené kopie dokladu o takovém oprávnění např. plná moc) Kontaktní spojení telefon, fax, V případě fyzické osoby Pozice dodavatele ve smlouvě o společné nabídce Jméno, příjmení, případně obchodní firma Rodné číslo nebo datum narození Bydliště, případně místo podnikání, je-li odlišné od bydliště Identifikační číslo a daňové identifikační číslo (pokud jí bylo přiděleno) Údaje o živnostenském oprávnění, na jehož základě bude předmětná veřejná zakázka realizována včetně orgánu, který vydal příslušný živnostenský list Kontaktní spojení telefon, fax, V případě prokazování splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prostřednictvím subdodavatele musí uchazeč splnit požadavky stanovené v 51 odstavec (4) Zákona. 4. Údaje o zadávací dokumentaci: V souladu s ustanovením 44 odstavec 9) Zákona obsahuje-li tato zadávací dokumentace, zejména technické podmínky, požadavky nebo odkazy na obchodní názvy a specifická označení zboží, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu (není-li popis předmětu veřejné zakázky provedený postupem podle 45 a 46 Zákona dostatečně přesný a srozumitelný) zadavatel v takovém případě umožní pro plnění veřejné zakázky použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení Součásti zadávací dokumentace: Zadávací dokumentace tvoří tyto části: Technické podmínky Kvalifikační dokumentace Obchodní podmínky v podobě konceptu smlouvy Tabulka Krycí list nabídky Technické podmínky otevřené řízení nadlimitní zakázky na služby strana 3

4 4.2. Údaje pro vyžádání zadávací dokumentace Zadávací dokumentace je po celou dobu trvání lhůty pro podání nabídek přístupna v elektronické podobě na a na úřední desce Magistrátu hl. m. Prahy: Zadávací dokumentaci dále poskytuje zadavatel v listinné podobě prostřednictvím zastupujícího zadavatele na žádost dodavatele bezodkladně. Písemnou žádost je možné doručit em nebo faxem. Zadávací dokumentaci poskytuje zástupce zadavatele osobně po předchozí telefonické dohodě (telefon , nebo ) na pražské adrese zástupce zadavatele ikis,s.r.o., Slovinská 751/9, Praha - Vršovice - v pracovní dny (pondělí čtvrtek) od 9 00 hod. do hod. Vzhledem k tomu, že zadávací dokumentaci poskytuje zadavatel prostřednictvím zastupujícího zadavatele po celou dobu lhůty pro podání nabídek, upozorňujeme dodavatele, že příprava kompletní zadávací dokumentace pro předání dodavateli vyžaduje podle jejího objemu alespoň 24 hodin od objednání na zajištění reprografických prací. Dodavatel proto uváží termín jejího objednání a způsob převzetí tak, aby měl dostatek času na vypracování nabídky. Za vydání zadávací dokumentace odpovídá Ing. Jiří Kudělka, ing. Luděk Kaňák a jimi pověřená osoba asistentka Klára Kodrasová, nebo Milena Černá Náklady na zadávací dokumentaci Zadavatel nepožaduje náklady souvisejících s poskytnutím zadávací dokumentace Dodatečné informace k zadávacím podmínkám Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat písemně dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Písemná žádost o poskytnutí dodatečných informací k zadávacím podmínkám se podává výhradně na brněnskou adresu zastupujícího zadavatele v českém jazyce. Zadavatel odešle prostřednictvím osoby zastupujícího zadavatele dodatečné informace k zadávacím podmínkám písemně ( em, faxem, osobním doručení, poštou) v souladu s ustanovením 49 odst. 2 zákona nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne doručení písemné žádosti. Vzhledem k této zákonem stanovené lhůtě zadavatel upozorňuje dodavatele, že žádost o dodatečné informace by měla být doručena nejpozději 5 pracovních dnů před lhůtou pro podání nabídek, aby bylo možné dodatečné informace v zákonem stanovené lhůtě poskytnout ještě ve lhůtě před podáním nabídek, kdy poskytnuté dodatečné informace mají pro dodavatele smysl. Dodatečné informace vč. přesného znění požadavku odešle zastupující zadavatel v souladu s ustanovením 49 odst. 3 zákona současně všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta. Zadavatel může poskytnout dodavatelům dodatečné informace k zadávacím podmínkám i bez předchozí žádosti dodavatele. Dodatečné informace k zadávacím podmínkám budou uveřejněny v plném rozsahu na webových stránkách Operačního programu Praha - Adaptabilita (OPPA) Dodatečné informace k zadávacím podmínkám vyřizuje Ing. Jiří Kudělka a jím pověřená osoba asistentka Milena Černá nebo Iva Momirovová. 5. Prohlídka místa plnění: V souladu s ustanovením 49 odstavec (4) Zákona zadavatel vzhledem k charakteru předmětu této veřejné zakázky nepovažuje pro plnění veřejné zakázky či zpracování nabídek prohlídku místa plnění za nezbytnou. 6. Údaje pro podání nabídky: Podle ustanovení 68 Zákona je předpokladem zadání veřejné zakázky dodavateli podání nabídky. V nabídce musí být uvedeny identifikační údaje uchazeče. Nabídka musí obsahovat návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. Součástí nabídky jsou rovněž další dokumenty požadované Zákonem či zadavatelem v této textové části zadávací dokumentace. Součástí nabídky jsou rovněž doklady a informace prokazující splnění kvalifikace, nestanovil-li zadavatel v této textové části zadávací dokumentace jinak. Další požadavky pro podání nabídky se řídí ustanovením 69 Zákona. Podle ustanovení 69 odstavec (5) Zákona se nabídky podávají písemně. Uchazeč podává nabídku ve lhůtě pro podání nabídek. Nabídka v listinné podobě musí být podána v řádně uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky, na které musí být uvedena adresa, na níž je možné zaslat oznámení podle ustanovení 71 odstavec (6) Zákona. Obálka s nabídnou bude označena nápisem NEOTVÍRAT. Nabídky se podávají ve lhůtě a v místě uvedeném v OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE Závaznost nabídky Podle ustanovení 43 Zákona je uchazeč vázán svou nabídkou po celou dobu zadávací lhůty. Zadavatel stanovil konec zadávací lhůty v souladu s ustanovením 43 Zákona na 6 měsíců po ukončení lhůty pro podání nabídek. Technické podmínky otevřené řízení nadlimitní zakázky na služby strana 4

5 6.2. Lhůta pro podání nabídky Lhůta pro podání nabídky počíná běžet dnem následujícím po dni zahájení zadávacího řízení a končí dnem uvedeným v OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE ( v ). Všechny nabídky musí být doručeny zadavateli do skončení lhůty pro podání nabídky Adresa pro podání nabídky Nabídky se podávají výhradně na pražské adrese zástupce zadavatele - ikis, s.r.o., Slovinská 751/9, Praha - Vršovice - v pracovní dny od 9 00 hod. do hod. V poslední den lhůty se nabídky podávají do hodiny skončení lhůty pro podání nabídek uvedené v OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE ( v ). Nabídky bude přebírat Ing. Jiří Kudělka nebo jím pověřená osoba Ing. Luděk Kaňák nebo asistentka Klára Kodrasová. V souladu s ustanovením 148 odstavec (2) Zákona lze nabídky doručit osobně, prostřednictvím osoby, která provádí přepravu zásilek (kurýrní služba), prostřednictvím držitele poštovní licence podle zvláštního právního předpisu, elektronickými prostředky nebo jiným způsobem. Podle ustanovení 148 odstavec (1) Zákona nesmí být při komunikaci mezi zadavatelem a dodavateli narušena důvěrnost nabídek a žádostí o účast a úplnost údajů v nich obsažených. Zadavateli nesmí být umožněn přístup k obsahu nabídek a žádostí o účast před uplynutím lhůty stanovené pro jejich podání Potvrzení o převzetí nabídky V souladu s ustanovením 69 odstavec (6) Zákona zástupce zadavatele bude evidovat podané nabídky s uvedením pořadového čísla, data a času jejich doručení. Pro účely stanovení pořadových čísel podaných nabídek zástupce zadavatele bude přiřazovat podaným nabídkám evidenční čísla v samostatných číselných řadách pro nabídky podané v listinné podobě a nabídky podané elektronickými prostředky. Pořadová čísla všech podaných nabídek stanoví zástupce zadavatele tak, že číselná řada nabídek podaných elektronickými prostředky se předřadí číselné řadě nabídek podaných v listinné podobě. Každý uchazeč, který ve stanovené lhůtě pro podání nabídek předloží nabídku osobně, obdrží potvrzení o převzetí nabídky. Potvrzení bude obsahovat údaje o zadavateli, zastupujícím zadavateli a uchazeči, pořadové číslo nabídky a údaje o datu a času doručení nabídky. Doručené nabídky zaznamená zadavatel do seznamu nabídek podle pořadového čísla nabídky, data a hodiny doručení. 7. Charakteristika veřejné zakázky: 7.1. Název veřejné zakázky Realizátor projektu Zpět do práce 7.2. Místo plnění veřejné zakázky Česká republika, Praha, kód obce NUTS CZ Doba plnění veřejné zakázky Zahájení plnění veřejné zakázky je zadavatelem předpokládáno Zadavatel předpokládá ukončení plnění veřejné zakázky do Klasifikace veřejné zakázky Služby CPV m.j. rozsah Vzdělávání a školení soubor 1 Analytické služby soubor 1 Reklamní a marketingové služby soubor 1 Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je uvedena v OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE a činí ,- Kč bez DPH (slovy:dvacetdvamilionůtřistatisíckorun korun českých) Popis předmětu veřejné zakázky Předmětem veřejné zakázky je komplexní zajištění realizace projektu s názvem Zpět do práce. Projekt je financován z Operačního programu Praha - Adaptabilita a na jeho spolufinancování se podílí Evropský sociální fond. Základním cílem projektu je obnova a rozvoj klíčových kompetencí, znalostí, dovedností a schopností, které umožní znevýhodněným osobám sociální a pracovní integraci, nalezení nového pracovního uplatnění a udržení se na volném trhu práce. Cílovou skupinou projektu jsou osoby bez přístřeší - zjevné bezdomovectví, potencionální bezdomovci, kdy společnými charakteristikami této skupiny jsou zejména: dlouhodobá nezaměstnanost; Technické podmínky otevřené řízení nadlimitní zakázky na služby strana 5

6 záznam v rejstříku trestů; nízká kvalifikace a snížené příležitosti na trhu práce; neschopnost získat trvalejší zaměstnání; nepříznivá sociální situace; osoby ohrožené vyloučením, vyloučené nebo znevýhodněné na trhu práce. Nezbytné vstupní podmínky ze strany uživatelů projektu jsou: Trvalé bydliště na území hl. m. Prahy nebo čestné prohlášení uživatele, že se více než 6 měsíců v kalendářním roce zdržuje na území hl. m. Prahy; Dosažení zletilosti; Disponování dokladem totožnosti nebo jiným dokladem prokazující totožnost uživatele. Práceschopnost (pracovní potenciál); Uzavření dohody o vzájemných právech a povinnostech uživatele a poskytovatele. Projekt si klade za cíl zlepšit postavení cílové skupiny na trhu práce a vytvořit pro ně podmínky pro návrat a udržení se na trhu práce. Předmět této veřejné zakázky je rozdělen do následujících základních částí aktivit zaměřených přímo na uživatele projektu: aktivní vyhledávání cílové skupiny a mapování jejích potřeb; vedení a provoz nízkoprahového zařízení (Job klubu); trénink klíčových kompetencí; trénink pracovních dovedností; podporované zaměstnávání; krátkodobé/jednorázové pracovní příležitosti rekvalifikace V rámci projektu bude podpořena spolupráce mezi organizacemi, které poskytují služby pro cílovou skupinu na území hl. m. Prahy tak, aby byly uživatelům nabízeny co možná nejkomplexnější služby Podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky Předmět veřejné zakázky je rozdělen do následujících částí: Vstup uživatele do projektu a aktivní vyhledávání cílové skupiny Vybraný uchazeč zajistí 4 terénní pracovníky na plný úvazek. Náplní práce terénního pracovníka bude zajistit realizaci vstupu uživatele do projektu a aktivní vyhledávání cílové skupiny. Zejména to budou tyto činnosti: lokalizace cílové skupiny, aktivní oslovování a vyhledávání cílové skupiny, informování příslušníků cílové skupiny o aktuálních možnostech zařazení se do pracovního procesu, dle individuálních možností a schopností každého uživatele, motivace cílové skupiny k zapojení do projektu, informování a nabízení služeb projektu cílové skupině, mapování potřeb cílové skupiny, mimo jiné také s využitím motivačních a psychodiagnostických metod; Uchazeč zajistí propagaci projektu na Úřadech práce, Správě sociálního zabezpečení, sociálních odborech všech jednotlivých městských částí Prahy. Uchazeč naváže s uvedenými organizacemi spolupráci formou 10 seminářů (6 hodin, 1 výukový den) zaměřených na posouzení schopnosti uchazeče a na jeho motivaci k zaměstnání. Vybraný uchazeč bude osoby, které kontaktuje při vyhledávání cílové skupiny, motivovat k aktivní spolupráci v rámci projektu. Uchazeč zajistí uzavření smluv o účasti v projektu s uživatelem. Počet osob, s kterými bude uzavřena smlouva o účasti na projektu, je min. 500; Vybraný uchazeč zajistí sestavení minimálně 500 individuálních plánů uživatelů. Individuální plán bude obsahovat plán rozvoje pracovního potenciálu uživatele či již konkrétní kroky vedoucí k hledání a udržení si zaměstnání; Vybraný uchazeč zajistí psychodiagnostická vyšetření prováděné psychologem. Psycholog bude provádět svoji činnost v rámci této aktivity ve výši 50 % úvazku za měsíc. Psychodiagnostika bude nabízena uživatelům, u nichž bude identifikována velká motivace o zařazení do pracovního procesu na základě doporučení terénního Technické podmínky otevřené řízení nadlimitní zakázky na služby strana 6

7 pracovníka. Psychodiagnostika bude zaměřena na posouzení základních pracovních možností, schopností, dovedností, zkušeností a pracovních návyků a na hlubší specifikaci potřeb ve vztahu k hledání a udržení si zaměstnání; Vybraný uchazeč zajistí činnost metodika výzkumu ve výši úvazku 150 hodin. Metodik výzkumu se bude podílet na mapování potřeb cílové skupiny, pod jeho vedením budou shromažďována data z psychodiagnostiky relevantní pro analýzu potřeb cílové skupiny a bude úzce spolupracovat s terénními pracovníky; Metodik výzkumu připraví dotazníky pro terénní pracovníky, vč. potřebného proškolení terénních pracovníků pro práci s nimi, na základě kterých budou terénní pracovníci získávat data o cílové skupině. Metodik výzkumu bude provádět kvalitativní hloubkové rozhovory a skupinové rozhovory, na základě kterých bude shromažďovat data pro analýzu potřeb cílové skupiny, zejména objektivní i subjektivní příčiny nežádoucí sociálně pracovní situace osob z cílové skupiny bránící vstupu na běžný trh práce a faktory, které by mohly vést k jejich opětovné exkluzi z pracovního procesu či k jejich znevýhodnění na trhu práce; na základě této analýzy vytvoří metodik výzkumu plán znovuzačlenění cílové skupiny na běžný trh práce, plán bude vycházet ze závěrů analýzy a v souladu s individuálními plány a výsledky práce s uživateli bude obsahovat návrh postupu a pravidel znovuzačleňování uživatelů na běžný trh práce; V případě potřeby uchazeč zajistí min. 150 x vstupní lékařskou prohlídku osob cílové skupiny. Uchazeč zajistí min. 150 x vystavený hygienický průkaz osobám cílové skupiny. Uchazeč zajistí min. 150 x výpis z rejstříku trestů osob cílové skupiny; Vybraný uchazeč provede zmapování potřeb cílové skupiny a zpracuje prostřednictvím metodika výzkumu závěrečnou zprávu z výzkumu mapování potřeb cílové skupiny obsahující výstupy z analýzy potřeb cílové skupiny; Vybraný uchazeč sestaví databázi uchazečů Job klub vedení nízkoprahového zařízení Vybraný uchazeč zajistí provoz Job klubu. Uchazeč zajistí Job klub jako dobře přístupné prostory pro max. 10 uživatelů najednou, kde budou mít uživatelé k dispozici PC, denní tisk, odbornou literaturu, internet, v případě seminářů občerstvení. Uchazeč zajistí, aby měl Job klub pravidelnou provozní dobu, min. 5 hodin denně od pondělí do pátku, prostory Job klubu budou touto provozní dobou viditelně označeny. Dále uchazeč zajistí v případě potřeby konzultace odborného poradce v oblasti pracovněprávních vztahů. V rámci individuálních plánů budou stanoveny přesné harmonogramy návštěv Job klubu, a to s konkrétním cílem návštěvy. V případě nově příchozích uživatelů bude Job klub k dispozici v rámci provozní doby. Uchazeč zajistí, aby veškeré informace o provozu Job klubu byly na informačních materiálech pro cílovou skupinu a na webových stránkách; Činnosti Job klubu: docházka uživatelů, komunikace s pracovním asistentem, individuální konzultace, vyhledání zaměstnání, efektivní využívání technického zázemí apod. Tyto aktivity budou monitorovány a budou jedním z výstupů projektu. Dále budou sledovány individuální potřeby uživatelů, rizikové faktory vedoucí k recidivě. Hlavním výstupem této aktivity bude úspěšnost uživatelů pokračovat v modulech a zapojování se do dalších procedur projektu. Uchazeč zajistí 2 pracovní asistenty na plný pracovní úvazek. Popis pracovních činností asistenta: navazuje kontakt s potencionálními uživateli projektu, kteří navštívili Job klub zajišťuje vstup uživatele do projektu přímá kontaktní práce s uživateli projektu prezentace projektu směrem k cílové skupině konzultace s uživateli projektu, komunikace, motivace vyhodnocování účasti v Job klubu spolupráce s ostatními pracovními asistenty na sestavení individuálního plánu uživatele jedenkrát za čtvrtletí poskytovat výstupy své činnosti a monitoring rozsahu aktivit zaměřených na cílovou skupinu v rámci své činnosti zpracování měsíčního výkazu práce účast na poradách projektového týmu odpovědnost za distribuci jemu svěřených propagačních materiálů projektu práce s databází projektu a odpovědnost za správnost údajů o uživatelích projektu. Uchazeč zajistí služby odborného poradce v oblasti pracovně-právní ve výši 10 % úvazku. Poradce bude poskytovat konzultace a poradenství v oblasti pracovněprávních Technické podmínky otevřené řízení nadlimitní zakázky na služby strana 7

8 vztahů a pracovního práva. Dále bude poskytovat právní poradenství pro cílovou skupinu; Počet podpořených osob, tj. uživatelů využívajících služby Job klubu bude min. 500; Počet úspěšně podpořených osob, tj. osob, které využijí Job klub min. pětkrát nebo se z důvodu využití služeb Job klubu zapojí do některého z dalších modulů projektu je min. 350 (70 % z celkového počtu všech podpořených osob v rámci Job klubu); Uchazeč bude průběžně evidovat využívání služeb Job klubu, přehled bude obsahovat minimálně údaje o docházce uživatelů Job klubu, o komunikaci s pracovním asistentem, o individuálních konzultacích, o využití technického zázemí Job klubu Trénink klíčových kompetencí Vybraný uchazeč zajistí vzdělávání klíčových kompetencí v rámci akreditovaného vzdělávacího programu, který bude zahrnovat 4 moduly o celkovém počtu trvání 13 školících dní, doba trvání jednoho školícího dne je 8 hodin. Vybraný uchazeč v rámci tréninku klíčových dovedností podpoří 60 osob, přičemž počet úspěšně podpořených osob bude minimálně 45 (75 % z celkového počtu podpořených osob v rámci aktivity). Pro úspěšné absolvování vzdělávacího programu musí uživatel splnit min. 80 % docházky; V rámci této aktivity bude realizátor projektu povinen zabezpečit občerstvení, které bude plnit funkci motivačního prvku. V tréninku klíčových kompetencí budou realizovány tyto vzdělávací moduly: Sociální dovednosti časová dotace modulu 3 dny, počet opakování 4x (96 hodin), předpokládaný počet účastníků 60 osob Sladění očekávání uživatele s realitou na trhu práce Význam zaměstnání, motivace Efektivní hledání pracovních nabídek, pracovní náplň konkrétních profesí Řešení problému s dlouhodobější perspektivou Předcházení pocitům frustrace a zklamání z neúspěšného zařazení do společnosti Posílení sociálních vazeb Rozvoj komunikačních dovedností a sebeprezentace Sebepoznání, sebehodnocení Společenské normy chování Zvládání konfliktů, sebeovládání Pracovně - právní minimum - časová dotace modulu 3 dny, počet opakování 4x (96 hodin), předpokládaný počet účastníků 60 osob Občanské minimum Pracovně-právní minimum Základní principy soukromého práva Úvod do trestního práva Zákon o pomoci v hmotné nouzi (dávky v hmotné nouzi), zákon o životním a existenčním minimu Dávky státní sociální podpory Pojistné na zdravotní a sociální pojištění Základy rodinného práva Problematika půjček, dluhů a exekucí Komunikace se zaměstnavatelem - časová dotace modulu 3 dny, počet opakování 4x (96 hodin), předpokládaný počet účastníků 60 osob Hledání nového zaměstnání Kontaktování zaměstnavatele Příprava na pohovor Nástup do zaměstnání Jak postupovat při ztrátě zaměstnání Základy PC - časová dotace modulu 4 dny, počet opakování 4x (128 hodin), předpokládaný počet účastníků 60 osob Základy informačních technologií Technické podmínky otevřené řízení nadlimitní zakázky na služby strana 8

9 Používání PC a správa souborů Textový editor Tabulkový kalkulátor Databáze Služby informační sítě Grafické možnosti PC, způsoby a možnosti elektronické prezentace Do projektu budou zapojeni 3 lektoři v celkovém úvazku 416 hodin. Uchazeč zajistí 2 pracovní asistenty na plný pracovní úvazek. Popis pracovních činností asistenta : přímá kontaktní práce s uživateli projektu prezentace projektu směrem k cílové skupině konzultace s uživateli projektu v klíčových oblastech, komunikace, motivace a ostatní sociální dovednosti organizace vzdělávacích seminářů v rámci aktivity dle aktuálních potřeb uživatelů vyhodnocování účasti uživatelů na aktivitě spolupráce s ostatními pracovními asistenty na sestavení individuálního plánu uživatele jedenkrát za čtvrtletí poskytovat výstupy své činnosti a monitoring rozsahu aktivit zaměřených na cílovou skupinu v rámci své činnosti zpracování měsíčního výkazu práce účast na poradách projektového týmu odpovědnost za distribuci jemu svěřených propagačních materiálů projektu práce s databází projektu a odpovědnost za správnost údajů o uživatelích projektu Trénink pracovních dovedností Vybraný uchazeč zajistí trénink pracovních dovedností, který bude sloužit k nácviku kompetencí a dovedností nutných pro udržení pracovní příležitosti, rozvoj pracovních dovedností a rytmu. Trénink bude obsahovat zejména praktické ukázky, diskuze, modelové situace, seznámení se s postojem potencionálního zaměstnavatele. Uchazeč zajistí pro uživatele tento modul na max. 3 měsíce, maximální počet uživatelů tréninku je 15 osob najednou. Uchazeč zajistí programy tréninku pracovních dovedností : Přijímání pravidel, posilování sociálních norem a vazeb Odbourávání stresového faktoru Posilování sebedůvěry Exkurze do vybraných pracovišť Vybraný uchazeč zajistí pro uživatele motivační odměnu v podobě stravenek, na kterou má uživatel nárok v případě zvládnutí včasného příchodu do tréninku, za dodržení doby strávené v tréninku, stanovené individuálním plánem a splnění stanovených úkolů v rámci tréninku (efektivní vyhledávání pracovních míst, komunikace s úřadem, tvorba životopisu, absolvování exkurzí atp.). Vybraný uchazeč zajistí podpoření 120 uživatelů, kteří se do programu tréninku pracovních dovedností zapojí. Uchazeč zajistí minimální počet 90 úspěšně podpořených osob z řad uživatelů projektu, tj. osob, kteří úspěšně absolvují trénink pracovních dovedností, tzn. zúčastní se všech čtyřech programů tréninku s docházkou min. 80 % (75 % z celkového počtu podpořených osob v rámci tréninku). Uchazeč zajistí 2 pracovní asistenty na plný pracovní úvazek. Popis pracovních činností asistenta: přímá kontaktní práce s uživateli projektu simulace role zaměstnavatele průběžné vyhodnocování účasti uživatelů prezentace projektu směrem k cílové skupině konzultace s uživateli projektu, komunikace, motivace spolupráce s ostatními pracovními asistenty na sestavení individuálního plánu uživatele jedenkrát za čtvrtletí poskytovat výstupy své činnosti a monitoring rozsahu aktivit zaměřených na cílovou skupinu v rámci své činnosti zpracování měsíčního výkazu práce porady projektového týmu odpovědnost za distribuci jemu svěřených propagačních materiálů projektu Technické podmínky otevřené řízení nadlimitní zakázky na služby strana 9

Veřejná zakázka na služby

Veřejná zakázka na služby Veřejná zakázka na služby zadávaná podle ustanovení 10, 12 odstavec (1), 15, 21 odstavec (1) písmeno a) a souvisejících zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění zákona č. 110/2007 Sb., zákona

Více

VÝBĚR KOORDINÁTORA PROJEKTU ZPĚT DO PRÁCE

VÝBĚR KOORDINÁTORA PROJEKTU ZPĚT DO PRÁCE Veřejná zakázka malého rozsahu zadávaná podle ustanovení 6, 12 odstavec (3) a 18 odstavec (3) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon) VÝBĚR KOORDINÁTORA

Více

Úklidové služby pro Centrum sociálních služeb Praha

Úklidové služby pro Centrum sociálních služeb Praha Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení na veřejnou zakázka služby zadávaná podle 7 15 odstavec (1), 21 odst. (1) písm. f) a souvisejících zákona č.

Více

Dodávka 5 osobních užitkových vozidel pro přepravu handicapovaných občanů - opakované zadání

Dodávka 5 osobních užitkových vozidel pro přepravu handicapovaných občanů - opakované zadání Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení na veřejnou zakázku na dodávky zadávaná podle 8 12 odstavec (2), 21 odst. (1) písm. f) a souvisejících zákona

Více

Zhotovení marketingové strategie a související služby

Zhotovení marketingové strategie a související služby Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na služby zadanou v otevřeném řízení dle zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění: Zhotovení marketingové strategie a související služby Zadavatel:

Více

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná podle 21 odst. 1 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon): ZŠ Brno, Bakalovo nábřeží 8 nástavba administrativní

Více

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti OBSAH:

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti OBSAH: ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Evropský sociální fond Praha &

Více

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná podle 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon): Pavilon aviární medicíny zhotovitel stavby ve vztahu

Více

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb.

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební

Více

Zpracování popisu pozic a kompetenčního modelu, vč. zpracování personální strategie a systému hodnocení

Zpracování popisu pozic a kompetenčního modelu, vč. zpracování personální strategie a systému hodnocení Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) a dle Metodického pokynu pro zadávání zakázek v OP LZZ ve verzi 1.3. Název veřejné zakázky: Zpracování

Více

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace. Veřejná zakázka malého rozsahu

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace. Veřejná zakázka malého rozsahu Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace pro výběrové řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu II. kategorie dle článku 2.1.2. Metodického pokynu pro zadávání zakázek OP LZZ MAD 9 pro zadávání zakázek

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ze dne 4. dubna 2012

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ze dne 4. dubna 2012 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ze dne 4. dubna 2012 k výzvě k podání nabídky na zakázku Vzdělávání zaměstnanců Městského úřadu Velké Meziříčí zajištění vzdělávacích kurzů. Zadávací řízení se řídí Závaznými postupy

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY pro zadávací řízení na služby zadané dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále zákon ), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Příručkou

Více

Výzva k prokázání kvalifikace a podání nabídky vč. zadávací dokumentace k zakázce zadávané dle metodického pokynu pro zadávání zakázek OP LZZ

Výzva k prokázání kvalifikace a podání nabídky vč. zadávací dokumentace k zakázce zadávané dle metodického pokynu pro zadávání zakázek OP LZZ Výzva k prokázání kvalifikace a podání nabídky vč. zadávací dokumentace k zakázce zadávané dle metodického pokynu pro zadávání zakázek OP LZZ Název zakázky Druh zakázky Název projektu Číslo projektu Výběrové

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky Název zakázky Zajištění a realizace rekvalifikačních kurzů Pracovník v sociálních službách Pracovník obchodu a služeb Účetnictví s využitím výpočetní techniky Mzdové účetnictví Webdesigner

Více

Odborné zajištění přezkumu vnitřních předpisů, personální agendy a systému vzdělávání

Odborné zajištění přezkumu vnitřních předpisů, personální agendy a systému vzdělávání UZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU v souladu s Metodickým pokynem pro zadávání zakázek OP LZZ ve verzi 1.3. platné od 15.10.2009 a zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Analýza vzdělávacích potřeb SFŽP ČR a analýza systému vzdělávání

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Analýza vzdělávacích potřeb SFŽP ČR a analýza systému vzdělávání Kontaktní osoba: Jitka Hurtová Tel.: 267 994 537 Fax: 272 936 386 E-mail: jitka.hurtova@sfzp.cz Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Název

Více

1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI

1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI 1.1 Identifikace zadavatele Název: Daikin Industries Czech Republic, s.r.o. Sídlo: U Nové Hospody 1155/1, 301 00 Plzeň Registrace: Krajský soud Plzeň, spisová značka C15190

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky Evidenční systém a publikační portál muzejních sbírek Pardubického

Více

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Petr Stehlík Tel.: 267 994 362 Fax: 272 936 597 E-mail: petr.stehlik@sfzp.cz Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Název

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Zadávací řízení: Otevřené řízení Veřejná zakázka: Veřejná zakázka

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ A ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ A ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ A ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Další profesní vzdělávání zaměstnanců FDV, ohrožených na trhu práce 1. Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele Fond

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Vliv kohezní politiky na úroveň a kvalitu zaměstnanosti v České republice. V Praze dne 23. 3. 2010 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 IČ: 66002222

Více

Alternativní práce v Plzeňském kraji

Alternativní práce v Plzeňském kraji Zadávací dokumentace ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů pro zpracování nabídky k nadlimitní veřejné zakázce zadané v otevřeném řízení s názvem: Alternativní

Více

Zajištění tvorby krátkých filmů k projektu Pracovní návyky

Zajištění tvorby krátkých filmů k projektu Pracovní návyky VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU POD OZNAČENÍM Zajištění tvorby krátkých filmů k projektu Pracovní návyky (zadávací dokumentace) V souladu s ust. 12 odst. 3 a 18 odst. 5

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Dotovaný zadavatel Final Pro s.r.o. vyhlašuje podlimitní veřejnou zakázku na služby zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Vybudování

Více

PODROBNÉ PODMÍNKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKY otevřené řízení podlimitní zakázka na stavební práce OPRAVA A REKONSTRUKCE OBJEKTŮ RYBNÍKA KACHLIČKA

PODROBNÉ PODMÍNKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKY otevřené řízení podlimitní zakázka na stavební práce OPRAVA A REKONSTRUKCE OBJEKTŮ RYBNÍKA KACHLIČKA DRŽITEL CERTIFIKÁTU ČSN EN ISO 9001:2001 INVESTORSKÁ ČINNOST ŘÍZENÍ PROJEKTŮ PŘÍPRAVA STAVEB STAVEBNÍ ROZPOČTY KALKULACE CEN ORGANIZOVÁNÍ VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍ TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA SLUŽBY KOORDINÁTORA

Více

Vzdělávání v MPM-QUALITY ČÁST I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE. Petr Hanko, prokura Pavel Hanko, prokura ČÁST II ÚVOD

Vzdělávání v MPM-QUALITY ČÁST I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE. Petr Hanko, prokura Pavel Hanko, prokura ČÁST II ÚVOD VÝZVA K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE A PODÁNÍ NABÍDKY VČ. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce zadávané dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve zjednodušeném podlimitním

Více

Výkon funkce Technického dozoru stavebníka a Koordinátora BOZP na staveništi: OPPI - Prosperita 5.1 PP02/015 - Technologický park Holešov

Výkon funkce Technického dozoru stavebníka a Koordinátora BOZP na staveništi: OPPI - Prosperita 5.1 PP02/015 - Technologický park Holešov ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu Výkon funkce Technického dozoru stavebníka a Koordinátora BOZP na staveništi: OPPI - Prosperita 5.1 PP02/015 - Technologický park Holešov

Více